Türkçe İmla Kılavuzu − Türk Dil Kurumu —————————————————————— Türkçe İmla Kılavuzu Türk Dil Kurumu 2000

Kaynak: http://ekitap.kolayweb.com/

İçindekiler: • SUNUŞ • İMLÂ KURALLARI • KESMELİ SÖZLER DİZİNİ • DÜZELTME İŞARETLİ SÖZLER DİZİNİ • İMLÂ KILAVUZU'NUN 2000 BASKISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER •A •B •C •Ç •D •E •F •G •H •I •İ •J •K •L •M •N •O •Ö •P •R •S •Ş •T •U •Ü •V •W •Y •Z

(*)SUNUS 1

SUNUŞ Harf sistemini kullanan yazılarda üç türlü imlâ düzeni vardır: 1. Sese (söyleyişe) bağlı imlâ düzeni, 2. Kökene bağlı imlâ düzeni, 3. Geleneğe bağlı imlâ düzeni. Alfabe sistemi yüzyıllardan beri değişmemiş olan dillerde genellikle geleneğe bağlı imlâ düzeni hâkimdir. Böyle dillerdeki imlâ düzeni, başlangıçta sese ve kökene bağlı olsa da zaman içinde söyleyişte meydana gelen değişmeler imlâya yansıtılmadığı için imlâ, söyleyiş veya kökene bağlı olmaktan çıkar ve gelenekleşmiş olur. Yeni alfabelerin uygulandığı dillerde ise söyleyişe bağlı bir imlâ düzeni benimsenebilir. Ancak diller sürekli bir değişim içinde olduğu, dolayısıyla söyleyiş de sürekli olarak değiştiği için bu tür imlâ düzenlerinde de zamanla gelenekleşmeler başlar. Bilindiği gibi Türk alfabesi de 1928'de kabul ettiğimiz yeni bir alfabedir. Tabiî olarak yeni alfabemizde söyleyiş esas alınmış ve söyleyişe bağlı bir imlâ düzeni öngörülmüştür. Bu bakımdan yeni Türk alfabesi dünyada örnek gösterilecek alfabelerden biridir. Ancak aşağıda belirteceğimiz bazı sebepler yüzünden imlâmız bir türlü yerine oturamamış ve birtakım sıkıntılarla karşı karşıya kalınmıştır. Bu sebepler şunlardır: 1. Dil Encümeni tarafından hazırlanan ve 1929'da yayımlanan İmlâ Lûgati, bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek ayrıntılardan yoksundu. Yeni alfabenin kabul edilmesinden çok kısa bir süre sonra basılan bu imlâ kılavuzunda birçok eksikliklerin olması tabiîdir. Ancak birkaç yıl içindeki uygulama da göz önünde bulundurularak eksiklikler giderilebilir ve fazla zaman kaybetmeden ayrıntılı bir imlâ kılavuzu çıkarılabilirdi. Oysa 1929'daki İmlâ Lûgati'nden ancak 12 yıl sonra, 1941'de yeni İmlâ Kılavuzu basılmıştır. 2. Geç de olsa 1941'de basılan İmlâ Kılavuzu, Türk imlâsının birçok sorununu çözmüş ve imlâda sorun olabilecek birçok konuyu istikrara kavuşturmuştu. İmlâ kurallarının çoğu 1929'dan 1965'e kadar, tam 36 yıl hiç değişmemiş ve böylece bir gelenek oluşmuştu. Ancak başına "yeni" sözü eklenerek ve 1. baskı olduğu belirtilerek 1965'te basılan Yeni İmlâ Kılavuzu bazı değişiklikler getirmiş ve oluşmuş geleneği sarsmıştır. Söz gelişi 1965'e kadar düzeltme işaretiyle yazılan lâstik, klâsik, plân, Lâtin gibi kelimelerden 1965'te düzeltme işareti kaldırılmıştır. 1965'e kadar ayrı yazılan baba tatlısı, mine çiçeği, salkım söğüt gibi kelimeler, 36 yıl sonra birleştirilmiştir. 1965'e kadar arabasiyle, ordusiyle şeklinde yazılan kelimelerin 1965 kılavuzuna göre arabasıyla, ordusuyla şeklinde yazılması gerekmiştir. Burada birkaç örneğini gösterdiğimiz değişiklikler 1965 kılavuzuyla sınırlı kalmamış, yerleşmiş düzen bir defa sarsılınca artık sık sık değişikliklere gidilmiş ve imlâdaki istikrar iyice bozulmuştur. Söz gelişi 1965'te sadece batı kökenli kelimelerden kaldırılan düzeltme işareti, 1970'te lâtif, telâffuz gibi doğu kökenli kelimelerden de kaldırılmıştır. 36 yıllık arabasiyle sözünü 1965'te arabasıyla yapan yeni kılavuz 1970'te bu defa arabasıyle biçimini benimsemiş, 1977'de ise tekrar 1965'e dönmüştür. Meslekî, millî, resmî gibi kelimelerde 1977'ye kadar, tam 48 yıl kullanılan düzeltme işareti 1977'de nispet î'sinin üzerinden kaldırılmıştır. 1965'teki Yeni İmlâ Kılavuzu'yla başlayan ve burada ancak küçük bir kısmını gösterdiğimiz bu değişiklikler, hem imlâmızdaki gelenek ve istikrarı ortadan kaldırmış, hem de toplumda birçok tartışmalara yol açmıştır. 1982'de bir anayasa kuruluşu hâline getirilen ve buna göre yeniden düzenlenen Türk Dil Kurumunun 1985'teki İmlâ Kılavuzu'nda da birtakım değişikliklerin olması tabiîydi. Çünkü Kurum imlâda ilk defa değişiklik yapmıyordu. Maalesef 1965'te değişiklikler başlamış ve imlâmızdaki istikrar bozulmuştu. Kurumun istikrarsızlığa bir çözüm araması ve 1985'te çözümünü kamuoyuna sunması çok normaldi. Elbette bu çözüm teklifine karşı da eleştiriler olacaktı ve oldu. Ancak tartışmaların ardı arkası kesilmediği gibi imlâmızdaki istikrar da bir türlü sağlanamadı. Bütün bunları göz önünde bulunduran Türk Dil Kurumu, yeni baskı için İmlâ Kılavuzu'nu tekrar gözden geçirmeye karar verdi. Kurum üyeleri arasından 7 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Talim ve Terbiye Kurulunun edebiyatçı iki üyesi de komisyona davet edildi. Bazen haftada birkaç defa toplanılarak iki yıla yakın süreyle kılavuz üzerinde çalışıldı. Komisyonun hazırladığı taslak, dört gün boyunca 40 kişilik Bilim Kurulunda tartışıldı ve taslağa son şekil verildi. Komisyon, yeni baskıda, aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulmasına karar vermişti:

2

1. İmlâ kuralları mümkün olduğu kadar kesin olmalı ve kesin bir ifade ile belirtilmelidir. Ancak çok zorunlu durumlarda ikili şekillere ve ihtimallere izin verilmelidir. 2. İmlâ Kılavuzu üzerindeki eleştiriler de dikkate alınarak uzlaşmacı bir yol tutulmalıdır. Yeni değişikliklerle yeni bir istikrarsızlığa yol açmak yerine imlâmızda az çok gelenekleşmiş hususlar benimsenmeli; tespit edilen ilkelere aykırı da olsa gelenekleşmiş yazılışlar tercih edilmelidir. 3. İlkeler mümkün olduğu kadar ayrıntılı olmalı ve bol örneklerle açıklanmalıdır. 4. Kılavuzun dizin bölümü geniş tutulmalı, sözlükteki bütün maddeleri, hatta daha fazlasını kapsamalıdır. Dizine bakan okuyucu, bitişik ayrı demeden her kelimeyi orada bulabilmelidir. Yukarıdaki kararların uygulanması tabiî ki kolay olmamıştır. Özellikle ilkelerle gelenekleşmiş yazılışlar arasındaki çelişki bizi sürekli olarak zorlamıştır. En büyük sıkıntının da birleşik kelimelerde ortaya çıktığı görülmüştür. Birleşik kelimelerdeki bitişik yazma eğiliminin sınır tanımaz bir şekilde yaygınlaşması karşısında bunu sınırlayıcı bir kuralın getirilmesi şart olmuştu. Yanlış eğilimi yaygınlaştıran düşünce şuydu: İki veya üç kelimeden oluşan bir yapı; yeni bir nesne, kavram veya hareketi karşılıyorsa bitişik yazılır. Bu durumda masa saati, duvar saati, masa takvimi, duvar takvimi, beyaz peynir, dil peyniri, şiş kebabı, kuş uçuşu, lâvanta mavisi, kefal balığı, muhalefet partisi, örümcek ağı, pul biber, yok etmek, var olmak, arz etmek, azat edilmek gibi binlerce kelimenin bitişik yazılması gerekecekti. Bir kısmı yazılmaya başlanmıştı bile. Evet bunlar yeni nesne, kavram ve hareketleri karşılayan birleşik kelimelerdi; ama Türk imlâ geleneğinde bunları bitişik yazmak yoktu. Üstelik bunları bitişik yazmak Türkçenin yapısına da uygun düşmüyordu; bitişik yazılan kelime, tek kelime gibi algılanıyor ve vurgunun yeri değiştirilebiliyordu. Kara borsa ve yaş çay kelimelerini bitişik gören spikerlerimiz vurguyu ikinci kelimeye kaydırarak dilimizin vurgu sistemini bozuyorlardı. Esasen Türkçe; binlerce nesne, kavram ve hareketi tek kelimeyle değil, iki kelimeyle karşılayan bir dildi ve bugüne kadar olduğu gibi bunların ayrı yazılmasında hiçbir sakınca yoktu. Bu bakımdan komisyonumuz, öncelikle bitişik yazılan birleşik kelime ile ayrı yazılan birleşik kelime kavramlarını birbirinden ayırdı ve bitişik yazılanlara bitişik kelime denmesini uygun gördü. Ses düşmesi, ses türemesi ve vurgunun yer değiştirmesiyle kaynaşmış hâle gelen bitişikler dışındaki bitişik kelimeler için şu kuralı getirdik: Kelimelerden biri veya ikisi, birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam değişmesine uğrarsa bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. Demek ki bitişik yazılmak için yeni bir kavramı karşılamak yetmeyecekti; kelimelerden en az birisinin anlam değişmesine uğraması şart olacaktı ve bu değişik anlam, kelimenin yalnızken taşıdığı anlamlardan biri olmayacaktı; birleşme sırasında ortaya çıkacaktı. Söz gelişi kapı kolu, kapı'dan da kol'dan da farklı yeni bir nesnenin adıdır; ama birleşiği oluşturan her iki kelime de kendi anlamını korumaktadır. Kol kelimesi "insanın kolu" anlamında olmadığı için ilk bakışta anlamca farklılaşmış görünüyorsa da kol'un bu anlamı yalnız kullanıldığında da mevcuttur; anlam farklılaşması birleşme sırasında olmamıştır; o hâlde bu birleşik, ayrı yazılmalıdır. Buna karşılık bir alet adı olan kargaburnu sözünde ne karga ne burun vardır; bu kelimeler birleşme sırasında kendi anlamlarından çıkmışlar ve benzetme yoluyla yeni bir nesneye ad olmuşlardır; o hâlde bu birleşik, bitişik yazılmalıdır. İmlâ kuralları bölümümüzde bütün bunlar gruplara ayrılarak ve bol örneklerle desteklenerek gösterilmiştir. Ayrıca gelenekten gelen bütün bitişik kelimeler de mümkün olduğu kadar sınıflandırılarak ayrı ayrı maddeler hâlinde belirtilmiştir. Aynı şekilde ayrı yazılan birleşik kelimeler de sınıflandırılmış ve madde madde gösterilmiştir. Hangi tür birleşik kelimenin bitişik yazılışının gelenekleştiği tabiî yine de tartışılacak bir konudur. Biz böyle durumlarda bütün imlâ kılavuzlarına başvurarak bitişik yazılışı gelenekleşmiş olan yapı ve kelimeleri belirlemeye çalıştık. İmlâ kılavuzlarının büyük çoğunluğunda bitişik olanları gelenekleşmiş saydık. Bitişik veya ayrı yazılışlar çeşitli imlâ kılavuzlarında farklılık gösteriyorsa tabiî ki yukarda belirlediğimiz kurala uyduk. Bu arada birçok imlâ kılavuzunda bitişik yazılan fakat yaygın olarak kullanılmayan yapı ve kelimeleri de gelenekleşmiş saymadık. Hane, zade, name, perver, perest gibi kelimelerle, Farsça kurala göre oluşturulan yemekhane, dayızade, beyanname, vatanperver, putperest gibi birleşiklerle yine Farsça ve Arapça kurallara göre oluşturulan ehvenişer, gayrimenkul, methüsena, özbeöz, daüssıla, aleykümselâm, maşallah, fisebilillâh gibi birleşiklerin bitişik yazılması tabiîdir. Bunlar kalıp olarak, tek bir kelime gibi dilimize yerleşmişlerdir ve bu kalıplar yeni 3

kelime yapımında artık kullanılmamaktadır. Buna karşılık Türkçe kurallara göre kurulan benzer anlamlardaki birleşiklerin, gelenekleşmedikleri takdirde bitişik yazılmalarına gerek yoktur. Söz gelişi aş evi, doğum evi ayrı yazılır. Bu örneklerde kelimeler kendi anlamlarını korumaktadır ve aynı yapıyla huzur evi, konuk evi gibi pek çok yeni terim yapılmıştır. Kuruluşların kanunca belirlenmiş adlarına da İmlâ Kılavuzu'nun müdahale etmesi düşünülemez. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu gibi kuruluşların özel adları tabiî ki kanunda belirlendiği gibi kullanılacaktır; ancak bir kuruluş adı söz konusu olmayıp kavramlardan bahsediliyorsa bunların iç işleri, yüksek öğretim şeklinde ayrı yazılması, imlâ kurallarımızın gereğidir. Uzun ünlülerin belli durumlar dışında gösterilmemesi, kesmesiz söylenişi yadırganmayan kelimelerde kesme işaretlerinin kullanılmaması, Arapça ve Farsça kurallara göre oluşturulmuş birleşik yapıların tek bir kelime şeklinde bitişik yazılması ve bunlarda kesme, kısa çizgi gibi birtakım işaretlerin kullanılmaması vb. kurallar tabiî ki ilmî yayınları içine almaz. Eski metinlerin yeni yazıya çevrilmesinde, eski metinlerden yapılan alıntılarda ve bilimsel çalışmalarda, bu çalışmaların gerektirdiği yazılış ve işaretlere başvurulabilir; bu hususa kuralların ilgili bölümlerinde de yer verilmiştir. Ağızlara ait farklı söyleyişlerin de bilimsel çalışmalarda ve sanat eserlerinde gösterilebileceğini unutmamak gerekir. Kılavuz hazırlanırken bugüne kadarki bütün kılavuzlara bakılmış ve imlâda sorun olan birçok husus veya kelimenin eski kılavuzlarda yer almadığı hayretle görülmüştür. Biz, hiçbir konunun açıkta kalmamasına, sorun olan her nokta ve kelimenin kılavuzda yer almasına çalıştık. Bu bakımdan elimizdeki kılavuz, bugüne kadarki en ayrıntılı kılavuz olmuştur. Bütün bunlara rağmen imlâda istikrara kavuşmak, bütün toplumun uzlaşmasına ve bundan da önemli olarak herkesin imlâda titizlik göstermesine bağlıdır. Özellikle her gün insanımızın eline ulaşan basın yayın organlarının gerekli titizlik ve duyarlığı göstermesi şarttır. Gazetelerimizde imlâ kurallarına uyulursa bu dalga dalga bütün topluma yayılır. Tabiî okullarımızda imlâ kurallarının titizlikle öğretilmesi ve konunun öneminin öğrencilere benimsetilmesi temel şarttır. Bu kılavuzdan sonra da şüphesiz eleştiriler olacaktır. Yapıcı eleştirilerin dikkate alınacağı da muhakkaktır. İmlâ konusunda toplumca göstereceğimiz duyarlık, bu kılavuzun işlevinin daha iyi bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaktır. Türk Dil Kurumu

OKUYUCULARIN DİKKATİNE 1. Okuyucular İmlâ Kılavuzu'nun yalnız dizin bölümünü kullanmakla kalmamalı, kurallar bölümünü de okumalı, hatta sık sık bu bölüme de başvurmalıdırlar. 2. “İmlâ Kuralları” bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. Uyarılar, yanlış anlamaları ve sık yapılan hataları önleyici niteliktedir. 3. Yine kurallar bölümünde, bazı bölüm ve cümlelerin sonunda bk. veya krş. şeklinde göndermeler yer almıştır. Kılavuzu kullananlar, gönderilen yere baktıkları takdirde konuyu daha iyi anlayacaklardır. 4. Kılavuzun dizin bölümüne, bitişik yazılsın, ayrı yazılsın bütün kelimeler alınmaya çalışılmıştır. Bitişik yazılan birleşik fiillerde hem −ma'lı, hem −mak'lı mastarlar alınmış; ayrı yazılanlarda −mak'lı mastarlarla yetinilmiştir. 5. Ver−, bil−, dur−, kal− yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, kalıplaşmış olanlar dışında, dizine alınmamıştır. Buna karşılık sınırlı sayıda fiille kullanılan gel−, koy−, yaz− yardımcı fiilleriyle kurulanlar dizinde gösterilmiştir.

4

6. Dilimizde iki şekilde kullanılan kelimeler vardır: Üzere−üzre, sahife−sayfa, İbranîce−İbranca gibi. Bu tür kelimelerin her iki şekli de yanlış olmadığı için dizinde kendi sıralarında ayrı ayrı yer almışlardır. 7. Dizinde, bazı sözlerin yanında yay ayraç içinde açıklamalar verilmiştir. Açıklamalar, kelimelerin doğrudan doğruya tanımını veya anlamını vermek üzere konulmamıştır. Sadece kelimenin ne olduğunu açıklamak ve karıştırılabilecek benzer kelimelerden o kelimeyi ayırmak için açıklamalara başvurulmuştur. 8. Eklerle kullanılırken bazı kelimelerin sonlarında çeşitli ses olayları meydana gelmektedir. Ağaç, kâğıt, kavak gibi kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında sonlarındaki ünsüz tonlulaşmaktadır: ağacı, kâğıdı, kavağı... Bazı kelimeler ise son hecedeki ünlülerini düşürmektedirler: gönlü, zikri, ağzı... Bütün bu değişmeler dizinde ağaç,−cı; gönül,−nlü şeklinde gösterilmiştir. Eklerle kullanılırken değişime uğramayan kelimeler için herhangi bir belirtmeye ihtiyaç duyulmamıştır. Söz gelişi hukuk kelimesi dizinde sadece hukuk şeklinde yer almaktadır. Bu, −u ekini aldığı zaman kelimenin hukuku şeklinde olduğunu, asla hukuğu şekline dönmediğini gösterir. Ancak bu konuda da ikili şekillerin bulunabileceğini gözden uzak tutmamak gerekir: yoku~yoğu, ağza~ağıza, göğse~göğüse. Bazı alıntı kelimelerde son hecede kalın ünlü bulunduğu hâlde, ek ince olarak gelmektedir. Bu durum da dizinde gösterilmiştir: kalp,−bi, saat,−ti. 9. İsim tamlaması yapısındaki birleşik kelimeler ek alırken araya bir n sesi girer: kaynanadilini, dereotunu... Bu tür birleşik kelimelerin çok az bir kısmında n bulunmaz: ayakkabıyı, yüzbaşıyı. Eki −yı şeklinde alanlar dizinde gösterilmiştir. Bu şekilde gösterilmeyenlerin eki −nı şeklinde aldığı unutulmamalıdır. İsim tamlaması yapısındaki yer adlarında ise ek hangi şekilde olursa olsun gösterilmiştir. Adapazarı'nı, Altınözü'nü... 10. Dilimize mal olmamış kelimeler (ödünçlemeler) dizinde eğik yazı ile ve özgün imlâları korunarak belirtilmiştir: check−up, fuel−oil... Türk Dil Kurumu

(*)KURALLAR

HARFLER VE ALFABE

Harfler Dildeki sesleri gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlere harf denir. Harf ile ses terimlerini birbirinden ayırmak gerekir. Ciğerlerden gelen havanın ses yolunda meydana getirdiği titreşim olarak tanımlanan ses, dili oluşturan en küçük birimdir. Harf ise seslerin yazıdaki karşılığıdır. Türk alfabesi Bir dildeki harflerin belirli bir sıraya dizilmiş bütününe alfabe denir. 5

Türk alfabesi, Lâtin harfleri esas alınarak, 1.XI.1928 gün ve 1353 sayılı kanunla tespit ve kabul edilmiştir. Bu kanuna göre, Türk alfabesinde 29 harf bulunmaktadır. Türk alfabesindeki harfler, kanuna göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: Yeni Türk yazı sisteminde her ses için ayrı bir harf ilkesi gözetilmiştir. Ancak, boğumlanma noktaları farklı olan, kalın ve ince olmak üzere iki türü bulunan g, k, l sesleri için birer harf yeterli görülmüştür (bk. Düzeltme işareti 2). Lâtin harflerini kullanan yabancı milletlerin yazı sistemlerinde büyük i harfi noktasız yazılır. Ibsen, Illinois, Indiana, Innsbruck, Ionesco, Iowa, Istrati gibi. Türk imlâ kurallarında da yabancı isimlerde büyük i harfinin noktasız yazılışı benimsenmiştir. Sözlük, dizin ve ansiklopedilerde bu tür isimler noktasız yazılır; ancak, bu isimler i sırasında yer alır. Yabancı alfabelerde kullanılan q, w, x harfleri; sözlük, dizin ve ansiklopedilerde ... p, q, r ... ...v, w, x, y sırasına göre yer alır. SESLER VE SES UYUMLARI Türkçede sesler, ünlüler ve ünsüzler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Ünlülerin nitelikleri Dilimizde 8 ünlü vardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. Bunlar, çıkış yeri ve dilin durumuna, dudakların durumuna, ağzın açıklığına göre şu şekilde sınıflandırılır: A. Çıkış yeri ve dilin durumuna göre 1. Kalın ünlüler: a, ı, o, u 2. İnce ünlüler: e, i, ö, ü B. Dudakların durumuna göre 1. Düz ünlüler: a, e, ı, i 2. Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü C. Ağzın açıklığına göre 1. Geniş ünlüler: a, e, o, ö 2. Dar ünlüler: ı, i, u, ü Ünlülerin nitelikleri aşağıdaki çizelgede toplu olarak gösterilmiştir: DÜZ YUVARLAK

Geniş 6

Dar Geniş Dar Kalın a ı o u İnce e i ö ü Uzun ünlü Kökeni Türkçe olan kelimelerde uzun ünlü yoktur. Uzun ünlü, Arapça ve Farsçadan Türkçeye giren kelimelerde görülür: şair (şa:ir), numune (numu:ne), iman (i:man). Bu örneklerde iki noktadan önceki harfin gösterdiği ses uzun ünlüdür ve uzun söylenir. Ancak, birçok kelimede uzun ünlü kısalmıştır: beyaz, hiç, rahat, ruh. Bu örneklerdeki koyu harflerle belirtilen sesler, alındıkları dilde uzun oldukları hâlde Türkçede kısa söylenir. Uzun ünlülü kapalı hecelerle biten kelimeler ünlüyle başlayan ek aldıklarında veya yardımcı fiillerle birlikte kullanıldıklarında, açık hâle gelen hecenin ünlüsündeki uzunluk çoğunlukla yeniden ortaya çıkar: esas / esasen (esa:sen), esası (esa:sı); hayat / hayatı (haya:tı); kanun / kanunen (ka:nu:nen), kanunî (ka:nu:nî); ruh / ruhum (ru:hum), ruhanî (ru:ha:nî); usul / usulü (usu:lü); vicdan / vicdanen (vicda:nen), vicdanî (vicda:nî); ahbap olmak (ahba:b olmak), hitap etmek (hita:b etmek). Bazı örneklerde bu durumda da kısalma görülür: beyaz / beyazı, can / canım, Kemal / Kemal'i, kitap / kitaba, meydan / meydana, meydana gelmek. Uzun ünlüler, belli durumlar dışında yazıda gösterilmez: adalet (ada:let), badem (ba:dem), beraber (bera:ber), idare (ida:re), ifade (ifa:de), işaret (işa:ret), kaide (ka:ide), numune (numu:ne), rica (rica:), şair (şa:ir), şive (şi:ve), şube (şu:be), vali (va:li), vefa (vefa:). Ünlemlerde ünlemin şiddetini ve hecenin uzunluğunu ifade etmek üzere iki veya üç ünlü yan yana gelebilir: Oooh, aaah. Bu tür örneklerde ünlüler ayrı ayrı değil uzun olarak telâffuz edilir. Eski yazılı metinlerin yeni yazıya çevrilmesinde, eski metinlerden yapılan alıntılarda ve bilimsel çalışmalarda uzun ünlüler özel işaretlerle gösterilebilir. Düzeltme işareti Düzeltme işaretinin (^) iki görevi vardır: Uzatma ve inceltme. Bu işaretin kullanılacağı yerler aşağıda 7

gösterilmiştir: 1. Yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için, okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine düzeltme işareti konur: adem (yokluk), âdem (insan); adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık); alem (bayrak), âlem (dünya, evren); alim (her şeyi bilici), âlim (bilgin); aşık (ayak bileğindeki kemik), âşık (vurgun, tutkun); hakim (hikmet sahibi), hâkim (yargıç); hali (pazar yerini), hâli (durumu, vaziyeti); hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (henüz); şura (şu yer), şûra (danışma kurulu). Yazılışları bir, işlevleri ve okunuşları farklı olan Arapça bi−, Farsça bî− ön eklerini birbirinden ayırt etmek için okunuşu uzun olan Farsça bî− ön ekinde düzeltme işareti kullanılır: bîçare (çaresiz), bîtaraf (tarafsız), bîvefa (vefasız); bihakkın (hakkı ile), bizatihi (kendiliğinden), bilumum (bütün, hepsi). UYARI : Katil (< katl = öldürme) kelimesiyle karışma ihtimali olduğu hâlde katil (ka:til = öldüren) kelimesinin düzeltme işareti konmadan yazılması yaygınlaşmıştır. Bu yaygınlaşmada düzeltme işaretinin k'yi ince okutması endişesi etkili olmuştur. 2. Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelime ve eklerde g, k, l ünsüzlerinin ince okunduğunu göstermek için, bu ünsüzlerden sonra gelen a ve u sesleri üzerine düzeltme işareti konur: dergâh, gâvur, ordugâh, tezgâh, yadigâr; dükkân, hikâye, kâfir, kâğıt, kâr, mahkûm, mekân, mezkûr, sükûn, sükût; ahlâk, billûr, evlât, felâket, hilâl, ilâç, ilân, ilâve, iflâs, ihtilâl, istiklâl, kelâm, lâkin, lâle, lâzım, mahlâs, selâm, sülâle, telâş, üslûp. Batı kökenli kelimelerde de l ünsüzünün ince okunduğunu göstermek için düzeltme işareti kullanılır: klâsik, lâhana, lâik, lâmba, Lâtin, melânkoli, plâk, plâj, plân, reklâm. UYARI : Lâik sözünde l ince okunur, a uzatılmaz. Ses yansımalı kelimelerde de l ünsüzünün ince okunduğunu göstermek için düzeltme işareti kullanılır: lâpa lâpa, lâp lâp, lâkırdı, lâppadak. 3. Nispet î'sini göstermek için düzeltme işareti kullanılır: ahlâkî, dâhilî, dünyevî, edebî, fikrî, haricî, iktisadî, insanî, medenî, sıhhî, siyasî. Böylece (Türk) askeri ve askerî (okul), (İslâm) dini ve dinî (bilgiler), (fizik) ilmi ve ilmî (tartışmalar), (Atatürk'ün) resmi ve resmî (kuruluşlar) gibi anlamları farklı kelimelerin karıştırılması önlenmiş olur. Söyleyişte kısalmış olan nispet î'lerine düzeltme işareti konmaz: çengi, çini, tiryaki, zenci; Kutsi, Necmi, Ruhi. Nispet î'si bazı Türkçe kelimelerde de kullanılır: altunî, bayatî, gümüşî, kurşunî. Bu örneklerde ikinci heceler de uzun söylenir. Türkü (< Türkî), varsağı (< Varsağî), Hüsnü, Lütfü, kırmızı gibi kelimelerde nispet î'si ünlü uyumlarına uymuştur. Nispet î'si alan kelimelere Türkçe ekler getirildiğinde düzeltme işareti olduğu gibi kalır: ciddîleşmek, ciddîlik, millîleştirmek, millîlik, resmîleştirmek, resmîlik. Sözlük, dizin ve ansiklopedilerde düzeltme işareti almamış olan kelimeler önce gelir. adet (sayı) âdet (gelenek, alışkanlık). Ünsüzlerin nitelikleri 8

Dilimizde 21 ünsüz vardır: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z. Ünsüzler ses tellerinin titreşime uğrayıp uğramamasına göre iki gruba ayrılır: 1. Tonlu (yumuşak) ünsüzler, 2. Tonsuz (sert) ünsüzler. Ses tellerinin titreşmesiyle oluşan ünsüzlere tonlu (yumuşak) ünsüzler adı verilir: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z. Ses telleri titreşmeden oluşan ünsüzlere tonsuz (sert) ünsüzler denir: ç, f, h, k, p, s, ş, t. Türk alfabesinde her ünsüz bir harfle yazılır. Buna karşılık Almanca, Fransızca, İngilizce, Macarca gibi dillerde tek sesi göstermek için ikili veya üçlü harfler de kullanılır: ch, cs, cz, sch, sh, sz, zs gibi. Bunlar, sözlük, dizin ve ansiklopedilerde ch, cs ... şeklinde alfabetik sıraya girerler. Lâtin alfabesine dayanan Çek, Hırvat, Romen vb. ulusların yazı sistemlerinde birtakım özel harfler de vardır: , š, ~, c gibi. Bugünkü Türkiye Türkçesinde kökeni Türkçe olan kelimelerin sonunda tonlu (yumuşak) b, c, d, g ünsüzleri bulunmaz: ağaç, ak, at, büyük, ip, ot, saç, üç, yoğurt, yurt. Ancak, anlam farkını belirtmek üzere ad, od, sac gibi birkaç kelimenin yazılışında buna uyulmaz: ad (isim), at (binek hayvanı); od (ateş), ot (bitki); sac (yassı demir), saç (kıl). Dilimizdeki alıntılar da hac, şad, yad gibi birkaç örnek dışında, kelime sonunda tonsuzlaşma kuralına uymuştur: sebep (< sebeb), kitap (< kitab), bent (< bend), cilt (< cild), bant (< band), etüt (< etüd), metot (< metod), standart (< standard), ahenk (< aheng), hevenk (< aveng), renk (< reng). Bu gibi alıntılar ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında tonsuz (sert) ünsüzler tonlulaşır (yumuşar): sebep / sebebi, kitap / kitabı, bent / bendi, cilt / cildi, etüt / etüdü, metot / metodu, ahenk / ahengi, hevenk / hevengi, renk / rengi. Buna karşılık bank, tank gibi birkaç yabancı kelime bu kurala uymaz. UYARI : Bazı alıntı sözlerde tonlulaşma (yumuşama) olmaz: ahlâk / ahlâkın, cumhuriyet / cumhuriyete, evrak / evrakı, hukuk / hukuku, ittifak / ittifaka, sepet / sepeti. Birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan p, ç, t, k ünsüzleri iki ünlü arasında kalınca tonlulaşarak (yumuşayarak) b, c, d, ğ'ye dönüşür: çalap / çalabı, kelep / kelebi; ağaç / ağacı, kazanç / kazancı; geçit / geçidi, kanat / kanadı; başak / başağı, bıçak / bıçağı, çocuk / çocuğu, dudak / dudağı, durak / durağı, uzak / uzağı. Tek heceli kelimelerin sonunda bulunan p, ç, t, k ünsüzleri ise iki ünlü arasında kalınca çoğunlukla korunur: ak / akı; at / atı; ek / eki; et / eti; göç / göçü; ip / ipi; kaç / kaça, kaçıncı; kök / kökü; ok / oku; ot / otu; saç / saçı; sap / sapı; suç / suçu; üç / üçü, üçüncü. Ancak, tek heceli olduğu hâlde sonundaki ünsüzü tonlulaşan (yumuşayan) kelimeler de vardır: but / budu, dip / dibi, gök / göğü, kap / kabı, kurt / kurdu, uç / ucu, yurt / yurdu. Dilimizde tonsuz (sert) ünsüzle biten kelimelere gelen ekler tonsuz (sert) ünsüzle başlar: aç−tı, aş−çı, bak−tım, bas−kı, çiçek−ten, düş−kün, geç−tim, ipek−çi, seç−kin, seç−ti, süt−çü. Buna karşılık üçgen, dörtgen, beşgen, dikgen, çokgen kelimeleri bu kurala uymaz. Büyük ünlü uyumu Dilimizde bir kelimenin birinci hecesinde kalın bir ünlü (a, ı, o, u) bulunuyorsa, diğer hecelerdeki ünlüler de kalın; ince bir ünlü (e, i, ö, ü) bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur: adım, ağız, ayak, boyun, 9

boyunduruk, burun, dalga, dudak, duvak, kırlangıç; beşik, bilezik, gelincik, gözlük, üzengi, vergi, yüzük. Buna büyük ünlü uyumu adı verilir. Dilimizde büyük ünlü uyumu kuralına uymayan birkaç kelime vardır: anne, dahi, elma, hangi, hani, inanmak, kardeş, şişman. Büyük ünlü uyumu alıntı kelimeler için söz konusu değildir: ahenk, badem, ceylân, çapari, çiroz, dükkân, fidan, gazete, hamsi, kestane, kiraz, kitap, liman, limon, maden, manifatura, metal, meydan, mikrop, minare, model, nişan, nişasta, pehlivan, rüzgâr, selâm, terazi, tercüman, tezgâh, tiyatro, valiz, vida, viraj, yadigâr, ziyafet, ziyaret. Ancak bazı alıntı sözler büyük ünlü uyumuna uydurulmuştur: duvar (< di:va:r), kalıp (< ka:lib), pırlanta (< brillante), surat (< su:ret). Dilimizdeki −daş (−taş), −gil, −ken, −ki, −leyin, −(ı, i, u, ü)mtırak, −(ı, i, u, ü)yor ekleri de bu kurala uymaz: gönüldaş, meslektaş; dayımgil, baklagiller; çalışırken, durmazken; akşamki, yarınki; akşamleyin, sabahleyin; ekşimtırak, yeşilimtırak; geliyor, gülüyor, içiyor, örüyor. Büyük ünlü uyumuna girmeyen kelimelerde ekler, kalınlık incelik bakımından son hecenin ünlüsüne uyar: adalet−sizlik, anne−si, elma−lı, harita−cılık, hangi−si, içiyor−lar, kardeş−lik, kare−li, kitap−lardan, metod−umuz, meslektaş−ımız, şişman−lık, tarih−çilerimiz, veriyor−du. Ancak, bazı alıntı kelimelerde ünlüsü kalın olan son heceden sonra ince ünlülü ekler getirilir: alkol / alkolü, emlâk / emlâkçilik, hakikat / hakikati, helâk / helâkimiz, kabul / kabulü, saat / saate, sadakat / sadakatten. Bu örneklerde ekin ince olmasının sebebi, kelimelerin sonundaki ünsüzlerin incelik özelliği taşımasıdır. Küçük ünlü uyumu Küçük ünlü uyumu kuralı iki yönlüdür: 1. Bir kelimenin birinci hecesinde düz bir ünlü (a, e, ı, i) varsa, sonraki hecelerde de düz ünlüler bulunur: anlaşmak, yanaşmak, kayıkçı, ısırmak, ılıklaşmak, seslenmek, yelek, bilek, çilek. 2. Bir kelimenin birinci hecesinde yuvarlak bir ünlü (o, ö, u, ü) varsa, yuvarlak ünlülü heceyi izleyen ilk hecede dar yuvarlak (u, ü) veya geniş düz (a, e) ünlüler bulunur: boyunduruk, çocuk, odun, yorgunluk, yoklamak, vurmak, yumurta, uçtu, önde, özlemek, güreşmek, sürmek. Bu tür kelimelere geniş düz (a, e) ünlü taşıyan bir ek geldiği zaman sonraki hecelerin ünlüleri geniş düz (a, e) olabildiği gibi düz dar (ı, i) da olabilir: boylarını, uygunlaşır, günleri, öndeyiz, yoldayız. Bu durum küçük ünlü uyumuna aykırı değildir. Dilimizde küçük ünlü uyumuna aykırı bazı kelimeler vardır: avuç, avurt, çamur, kabuk, kavuk, kavun, kavurmak, kavuşmak, savurmak, yağmur. Küçük ünlü uyumu alıntı kelimeler için söz konusu değildir alkol, daktilo, doktor, horoz, radyo, konsolos, profesör, aktör, bandrol, kabul, mühim, muzır, müzik, mümin, vakur. Ancak bazı alıntı sözler küçük ünlü uyumuna uydurulmuştur: müdür (< müdi:r), mümkün (< mümki:n), müşkül (< müşkil). Küçük ünlü uyumuna aykırı kelimelere getirilen ekler, kelimenin son ünlüsüne uyar: kavun−u, yağmur−luk, mümin−lik, müzik−çi. Unutmamak gerekir ki, Türkiye Türkçesindeki kelimelerin ünlü düzenini, büyük ünlü ve küçük ünlü uyumlarıyla, birinci heceden sonra o, ö seslerinin bulunmaması kuralı birlikte belirler. Bu ünlü düzeni ve ilk heceyi izleyen ünlü türleri aşağıdaki tabloda görülmektedir: −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 10

a ’ a, ı (bakar, alır) o ’ u, a (omuz, oya) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− e ’ e, i (geçer, gelir) ö ’ ü, e (ölçü, ördek) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ı ’ ı, a (kılıç, kısa) u ’ u, a (uzun, uzak) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− i ’ i, e (ilik, ince) ü ’ ü, e (ütü, ürkek) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− BAZI KELİME VE EKLERİN YAZILIŞI Türkçenin yazılışında tek sese tek harf ilkesi benimsendiği için genellikle büyük sorunlarla karşılaşılmaz. Ancak, bazı kelime ve eklerde özel durumlar söz konusudur. Bu bakımdan bu tür eklerle kelimelerin yazılışı üzerinde ayrıca durmak gerekir. Sayıların yazılışı da özel olarak ele alınması gereken konulardan biridir. a − ı, e − i değişmesi Dilimizde a, e ünlüsü ile biten fiillerin şimdiki zaman çekiminde, söyleyişte de yazılışta da a sesleri ı, u; e sesleri i, ü olur: başlıyor, kanıyor, oynuyor, doymuyor; izliyor, diyor, gelmiyor, gözlüyor. Birden çok heceli olup a, e ünlüleri ile biten fiiller, ünlüyle başlayan ek aldıkları zaman bu fiillerdeki a, e ünlülerinde söyleyişte yaygın bir daralma (ı ve i'ye dönme) eğilimi görülür. Ancak, söyleyişteki ı, i sesleri yazıya geçirilmez: başlayan, yaşayacak, atlayarak, saklayalı, atmayalım, gelmeyen, izlemeyecek, gitmeyerek, gizleyeli, besleyelim. Buna karşılık tek heceli olan demek ve yemek fiillerinde, söyleyişteki i sesi yazıya da geçirilir: diyen, diyerek, diyecek, diyelim, diye; yiyen, yiyerek, yiyecek, yiyelim, yiye, yiyince, yiyip. Ancak deyince, deyip örneklerindeki e yazılışta korunur. i − ı değişmesi Dilimize Arapçadan girmiş bulunan kelimelerde kalın k'den sonra gelen i sesi, ı'ya döner ve ı ile yazılır: inkılâp, inkıraz, inkısam, inkıta, inkıyat. UYARI : Hâkimiyet kelimesindeki k incedir. Dolayısıyla önündeki ünlü de i'dir. Hâkımiyet şeklinde telâffuz edilmemelidir. u − ü değişmesi "Kul" anlamına gelen Arapça abd kelimesiyle kurulmuş olan özel adlarda u sesi çoğunlukla ü'ye dönüşmüştür ve ü ile yazılır: Abdülaziz, Abdülhamit, Abdülkadir, Abdülkerim, Abdülmecit, Abdürrahim, Abdüsselâm. Buna karşılık Abdullah, Abdurrahman gibi birkaç örnekte u korunmuştur. Ünlü düşmesi Dilimizde iki heceli birtakım kelimelere ünlüyle başlayan bir ek getirildiği zaman ikinci hecedeki dar ünlüler 11

genellikle düşer ve bu ünlüler yazılmaz: ağız / ağzı, alın / alnı, bağır / bağra, bağrım, beniz / benzi, beyin / beynimiz, beyne, boyun / boynu, böğür / böğrüm, burun / burnu, geniz / genzi, göğüs / göğsün, gönül / gönlünüz, karın / karnı, oğul / oğlu, resim / resme; çevirmek / çevrilmek, devirmek / devrilmek. b − p değişmesi Alıntı kelimelerde s ünsüzünden sonra gelen b sesi ünsüz benzeşmesine uğrayarak p'ye dönüşür ve p ile yazılır: ispat, kispet, müspet, naspetmek, nispet, tespih, tespit. UYARI : s dışındaki tonsuzlardan sonra gelen b'ler p'ye dönmez: ikbal, makbul, takbih, tatbik, teşbih. c − ç değişmesi Alıntı kelimelerde tonsuz (sert) ünsüzlerden önce gelen c, ç sesine dönüşür ve ç ile yazılır: eçhel, içtihat, içtimaî, içtinap, meçhul. Buna karşılık Arapçadan dilimize giren kelimelerde tonsuz (sert) ünsüzlerden sonra gelen c korunmuştur: mescit, tehcir, tescil, teşci. d − t değişmesi Dilimize Farsçadan geçen −dar ekindeki d sesi tonsuz (sert) ünsüzlerden sonra ünsüz benzeşmesine uğrayarak t sesine dönüşmüştür: emektar, minnettar, silâhtar, taraftar. Dilimize Arapçadan geçen miktar kelimesi ile Hayrettin, Seyfettin, Necmettin gibi özel adlarda da d sesi t'ye dönmüştür. Buna karışlık Arapçadan dilimize giren birçok kelimede tonsuz (sert) ünsüzlerden sonra gelen d korunmuştur: takdim, takdir, takdis, tasdik, tekdir. Alıntı kelimelerin hece sonlarında bulunan d sesi ise kendisinden sonra gelen tonsuz ünsüzlerin etkisinde kalarak t sesine dönüşür ve t ile yazılır: metfun, methal, methiye, tetkik.

ğ − v değişmesi Dilimizde değişik biçimlerde yazılan birtakım Türkçe kelimeler vardır: döğmek, dövmek; göğermek, gövermek; oğmak, ovmak; öğmek, övmek; söğmek, sövmek. Dilimizde o, ö seslerinden sonra gelen ğ’lerin v’ye dönme eğilimi güçlüdür. Ortak söyleyişte v'li biçimler daha yaygın olmakla birlikte ğ’li biçimler de büsbütün ortadan kalkmış değildir. n − m değişmesi Dilimizde b ünsüzünden önce gelen n ünsüzü bazı örneklerde m'ye dönüşür: saklambaç (< saklanbaç), dolambaç (< dolanbaç), ambar (< anbar), amber (< anber), cambaz (< canbaz), çarşamba (< çeharşenbe), perşembe (< pencşenbe), çember (< çenber), kümbet (< gunbed), memba (< menba), mümbit (< munbit), tambur (< tunbur). Buna karşılık İstanbul, bin bir, binbaşı, onbaşı gibi kelimelerde söyleyişte m'ye doğru bir kayma olmasına rağmen yazıda n sesi korunur. Ünsüz türemesi (y − v) Türkçe kökenli kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmadığından bazı alıntı kelimelerde ünlüler arasında y, v sesleri türemiştir: fiyat (< fiat), fayda (< faide), zayıf (< zaif), mavna (< ma'ûna); konservatuvar, lâboratuvar, pisuvar, repertuvar, trotuvar, tuval, tuvalet.

12

Buna karşılık birçok örnekte y, v türemesi görülmez: duayen, fail, faiz, fuar, fuaye, kuaför, kuartet, lâik, puan, suare. Ünsüz düşmesi Türkçede ikiz (şeddeli) ünsüz bulunmaz. Bu bakımdan Arapçadan dilimize girmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimelerin yalın durumunda ünsüzlerden biri düşer (ünsüz tekleşir): hak (< hakk), his (< hiss), ret (< redd), zan (< zann), zem (< zemm). Bu tür kelimelere ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman düşen ünsüz ortaya çıkar: hak / hakka, his / hissimiz, ret / reddi, zan / zannımca, zem / zemmi (bk. Birleşik kelimeler A. 3). Öte yandan afv kelimesinde v düşmüş ve bu durum yazıya da geçmiştir: af (< afv). Ancak, kelime ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman f sesi ikizleşir: affa uğramak (bk. Birleşik kelimeler A. 3). Alıntı kelimelerden ft, st ünsüz çiftleriyle bitenlerin bir kısmında t sesi söyleyişte düşme eğilimi göstermekle birlikte yazılışta korunur: çift, rast, serbest. Farsçadan dilimize girmiş hane sözüyle yapılan birleşik kelimelerde ha hecesi korunmuştur: birahane, muayenehane, yazıhane; darphane, dökümhane, yatakhane. Görüldüğü gibi kelime ünlüyle de ünsüzle de bitse ha hecesi korunmaktadır. Bazı örneklerde ise söyleyişte düşme eğilimi görülür. Yazıda birliğin sağlanabilmesi için bu tür örneklerde de ha hecesinin yazılması gerekir: dershane, eczahane, hastahane, pastahane, postahane (bk. Birleşik kelimeler A. 24). UYARI : Fransızcadan dilimize girmiş olan sürpriz kelimesinde söyleyişte de yazılışta da r ünsüzü korunur; kelimenin süpriz şeklinde söylenmesi yanlıştır. Mastar eklerinin yazılışı −ma, −me ile biten mastarlar −a, −e, −ı, −i ekleriyle genişletildiğinde araya y koruyucu ünsüzü girer: kazanma−y−a, aldanma−y−ı, okuma−y−a, yazma−y−ı, sevme−y−e, görme−y−i, gülme−y−e, silme−y−i. −mak, −mek ile biten mastarlardan sonra −a, −e, −ı, −i eklerinden biri gelirse −k ünsüzü yumuşar: ... yazmağa (başladı). ... bildirmeğe (geldim). Ancak mastarlarda y'li yazılışa doğru güçlü bir eğilim vardır. Fiil çekimi ile ilgili yazılışlar Gelecek zaman ekinin ünlüleri ile zaman ekinden önceki ünlü, söyleyişe bakılmaksızın bütün şahıslarda a, e ile yazılır: geleceğim, gelmeyeceğim, gelemeyeceğim, geleceğiz, gelmeyeceğiz, gelemeyeceğiz, gelmeyeceksin, gelemeyeceksin; alacağım, almayacağım, alamayacağım, almayacaksın, alamayacaksın, başlayacağım. Teklik ve çokluk 1. kişi emir eklerinin ünlüsü ile ekten önceki ünlü, söyleyişe bakılmaksızın a, e ile yazılır: başlayayım, gelmeyeyim; başlayalım, gelmeyelim. İstek ekinden önce gelen ünlü, söyleyişe bakılmaksızın a, e ile yazılır: başlayasın, başlaya, başlayasınız, başlayalar; gelmeyesin, gelmeye, gelmeyesiniz, gelmeyeler. −ken ekinin yazılışı −ken (< iken) eki büyük ünlü uyumuna uymaz. Getirildiği kelimenin ünlüleri kalın da olsa, bu ekin ünlüsü ince kalır: okur−ken (< okur iken), yazar−ken (< yazar iken), çalışır−ken (< çalışır iken), uyur−ken (< uyur iken), başlar−ken (< başlar iken), durmuş−ken (< durmuş iken), olgun−ken (< olgun iken), durgun−ken (< durgun iken), okulday−ken (< okulda iken), yolday−ken (< yolda iken). −ki aitlik ekinin yazılışı 13

−ki aitlik eki ünlü uyumlarına uymaz: akşamki, yarınki, duvardaki, Turgut'unki, yoldaki, ondaki, yazıdaki, onunki. Yalnız birkaç örnekte bu ek, ünlü uyumlarına uyar: bugünkü, dünkü, öbürkü. mı, mi, mu, mü soru ekinin yazılışı mı, mi, mu, mü soru eki gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır; ancak, kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar ve mı, mi, mu, mü biçimlerini alır: Kaldı mı? Sen de mi Brutus? Olur mu? İnsanlık öldü mü? Soru ekine birtakım ekler de getirilebilir. Bu ekler soru ekiyle bitişik yazılır: Verecek misin? Okuyor muyuz? Çocuk muyum? Gelecek miydi? Ölür müsün, öldürür müsün? Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığı zaman da ayrı yazılır: Güzel mi güzel! Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız. Da, de bağlacının yazılışı Da, de bağlacı ayrı yazılır; ancak, kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar ve da, de biçimini alır: Kızı da geldi gelini de. Orhan da biliyor. Oğluna da bildirdi. Sen de mi kardeşim? Güç de olsa. Konuşur da konuşur. İmlâmız, lisanımız düzelince, lisanımız da kafamız düzelince düzelecek, çünkü o da ancak onlar kadar bozuktur, fazla değil! (Yahya Kemal Beyatlı) UYARI : Ayrı yazılan da, de hiçbir zaman ta, te şeklinde yazılmaz. UYARI : Ya sözüyle birlikte kullanılan da mutlaka ayrı yazılır (ya da). UYARI : Da, de bağlacını kendisinden önceki kelimeden kesme ile ayırmak yanlıştır. Bu bağlacı tamamen ayrı yazmak gerekir: Ayşe de geldi (Ayşe'de geldi değil). UYARI : Bulunma hâli eki olan −da, −de, −ta, −te'nin da, de bağlacı ile hiçbir ilgisi yoktur; bulunma hâli eki getirildiği kelimeye bitişik yazılır: devede kulak, evde kalmak, yolda kalmak, ayakta durmak, çantada keklik. Yeme de yanında yat. Yurtta sulh, cihanda sulh. (Mustafa Kemal Atatürk) Dilde, fikirde, işte birlik. (İsmail Gaspıralı) İle sözünün ek olarak yazılışı 1. İle sözü, ünlüyle biten kelimelere ek olarak getirilince başındaki i ünlüsü düşer ve araya y ünsüzü girer; ek, büyük ünlü uyumuna uyar: baltayla (balta ile), çevreyle (çevre ile), yapıyla (yapı ile), keçiyle (keçi ile), kuzuyla (kuzu ile), sürüyle (sürü ile). 2. Üçüncü kişi iyelik ekinden sonra da baştaki i ünlüsü düşer ve araya y ünsüzü girer; ek, büyük ünlü uyumuna uyar: arkadaşıyla (arkadaşı ile), anasıyla (anası ile), dolayısıyla (dolayısı ile), kuyusuyla (kuyusu ile), ölçüsüyle (ölçüsü ile), sütüyle (sütü ile). 3. İle sözü ünsüzle biten kelimelere ek olarak getirilince başındaki i ünlüsü düşer ve büyük ünlü uyumuna 14

uyar: arkadaşla (arkadaş ile), kardeşle (kardeş ile), ayakla (ayak ile), başla (baş ile), sütle (süt ile), gümüşle (gümüş ile), oyunla (oyun ile). İmek ek fiilinin yazılışı İmek ek fiili ayrı yazıldığı zaman ünlü uyumlarına uymaz: kalır idim, durur idim, güzel idi, dargın imiş, yorgun ise. Ancak, imek fiili bugün daha çok ekleşmiş olarak kullanılmakta ve ünlü uyumlarına uymaktadır. Ünlüyle biten kelimelere eklendiği zaman i− ünlüsü düşebilir. Bu durumda araya y ünsüzü girer: satıcıydı (satıcı idi), yoncaymış (yonca imiş), yabancıymış (yabancı imiş), başıymış (başı imiş), sonuncuydu (sonuncu idi), ikinciymiş (ikinci imiş), neyse (ne ise), deliyse (deli ise). Ünsüzle biten kelimelere eklendiği zaman da i− ünlüsü düşebilir: kalırmış (kalır imiş), yorgundu (yorgun idi), yakarsa (yakar ise), toprakmış (toprak imiş), yakmışsa (yakmış ise), güzelmiş (güzel imiş), gelirse (gelir ise), alırsa (alır ise), bakacaksa (bakacak ise). Ki bağlacının yazılışı Ki bağlacı ayrı yazılır: demek ki, kaldı ki, bilmem ki. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin. (Mustafa Kemal Atatürk) Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Olmaz ki! Böyle de yatılmaz ki! (Orhan Veli Kanık) Ruşen Eşref Ünaydın'ın "Diyorlar ki" adlı eseri ne güzeldir! Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Ancak ki bağlacı, birkaç örnekte kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır: belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki. Bu örneklerden çünkü sözünde ek aynı zamanda uyuma girmiştir. Şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan ki sözü de ayrı yazılır: Babam geldi mi ki? Başbakan konuşacak mı ki? Alıntı kelimelerde kesmeli yazılış Türkçenin ses düzeni gereğince iki ünlü arasındaki ünsüzler kendilerinden önce gelen ünlüyle değil kendilerinden sonra gelen ünlüyle hece kurarlar: a−ra−ba−cı, o−ku−lu−muz, se−vi−ne−cek−ler, ta−şı−na−bi−lir. Ancak içlerinde Arapçaya özgü gırtlak ünsüzü (ayın ve hemze) bulunan bazı alıntı kelimelerde, bu durumdaki ünsüzlerin kendilerinden önceki ünlüyle hece kurdukları da görülür: cüz−î, hal−etmek, iş−ar, iz−an, kıt−a, kur−a, Kur−an, mel−un, mer−i, meş−ale, meş−um, nez−etmek, sun−î, vak−a, vüs−at. Bu kelimeler yazılışta kesmeyle gösterilir: cüz'î, hal'etmek, iş'ar, iz'an, kıt'a, kur'a, Kur'an, mel'un, mer'i, meş'ale, meş'um, nez'etmek, 15

sun'î, vak'a, vüs'at. Bu yapıda olup da tamamen Türkçenin ses düzenine uymuş, çok sık kullanılan ve kesmesiz okunduğunda yadırganmayan kelimelerde kesme kullanılmaz: defa, defetmek, heyet, menetmek, mesele, neşe, neşet, sanat. Arapçadan alınmış bazı sözlerde gırtlak ünsüzü kelimenin sonunda bulunur. Bu durumda gırtlak ünsüzü söyleyiş bakımından tamamen erimiş durumdadır: cüz, def, hal, kat, men (bk. Birleşik kelimeler A. 5). Ancak bu kelimeler iyelik ekleriyle kullanıldığı takdirde, kelimeyle iyelik eki arasına kesme konur: cüz'ü, def'i, hal'i, kat'ı, men'i, nev'i, tab'ı, vaz'ı. Sonunda gırtlak ünsüzü bulunan kelimeler iyelik ekini −ı, −i biçiminde alırlar: bayi−i, cami−i, mâni−i, memba−ı, mısra−ı, sanayi−i. Ancak cami ve mâni sözlerinde iyelik eki −si biçiminde de gelebilir: cami−si, mâni−si. Bu tür kelimeler yönelme ve yükleme hâli eklerini (−e, −i) alınca, araya y sesi girebileceği gibi y'siz de yazılabilir: bayi−ye, cami−ye, memba−ya, mevzu−ya, mısra−ya; bayi−yi, cami−yi, memba−yı, mevzu−yu, mısra−yı; bayi−e, cami−e, memba−a, mevzu−a, mısra−a; bayi−i, cami−i, memba−ı, mevzu−u, mısra−ı. UYARI : Bayi, cami, sanayi gibi kelimeler yalın hâlde iken tek i ile yazılır. UYARI : Arapçadan alınmış bazı kelimelerde, gırtlak ünsüzü hecenin sonunda yer almaktadır. Bu tür kelimelerde gırtlak ünsüzü Türkçe söyleyişten tamamen kalkmakta ve kendisinden önceki ünlünün uzamasına yol açmaktadır. Bu tür kelimelerde kesme kullanılmaz, sadece söz konusu ünlü uzun okunur: dava (da:va), mamur (ma:mur), mana (ma:na), memur (me:mur), resen (re:sen), tamim (ta:mim), tecil (te:cil), tediye (te:diye), tehir (te:hir), telif (te:lif), tesir (te:sir). Hece yapısı ve satır sonunda kelimelerin bölünmesi Türkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden önceki ünlüyle değil, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: a−ra−ba, ka−ra−ca, ta−le−be. Ancak bazı alıntı kelimelerde iki ünlü arasındaki ünsüz kendinden sonraki ünlüyle değil, kendinden önceki ünlüyle hece kurar: cüz'î, kur'a, Kur'an, vüs'at (bk. Alıntı kelimelerde kesmeli yazılşı). Kelime içinde yan yana gelen ünsüzlerden sonuncusu kendisinden sonraki ünlüyle, diğerleri kendilerinden önceki ünlüyle hece kurar: bir−lik, sev−mek, Türk−çe, Kork−maz. Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir, fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (−) konur. Burasını ilk defa görüyormuş gibi duvarlara, perdelere, möblelere, eş−yalara bakıyor, hayret ediyordu. Bütün bu muhitte Türk hayatına, Türk ruhu− na ait bir gölge, bir çizgi bile yoktu. Birden Bursa'daki çocukluğunun geçti−ği baba evini hatırladı; sofada rahat ve beyaz örtülü divanlar vardı. (Ömer Seyfettin, Primo Türk Çocuğu) Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: .........................................................................................................baş− öğretmen değil, ......................................................................................................... ba−

16

şöğ−ret−men; ...........................................................................................................ilk− okul değil, ......................................................................................................... il− ko−kul; ...........................................................................................Karaosman− oğlu değil, .......................................................................................Karaosmanoğ− lu. Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz: ......................................................................................................a− raba değil, .................................................................................................. ara− ba; .................................................................................................... u− çurtma değil, ................................................................................................uçurt− ma; ............................................................................................ müdafa− a değil, ............................................................................................... müda− faa; ................................................................................................. niha− î değil, ..................................................................................................... ni− haî. Kesme işareti satır sonuna geldiği zaman yalnız kesme işareti kullanılır; ayrıca çizgi kullanılmaz.

17

................................................................................................... Edirne' nin... .................................................................................................. Ankara' dan...

Rakamların satır sonuna gelmesi durumunda da yalnız kesme işareti kullanılır: ................................................................................................. 1996' da... Gırtlak ünsüzü için kesme kullanılan kelimelerde kesmeli heceler satır sonuna getirilmez: ...................................................................................................... meş'− aleyi değil, ..................................................................................................... meş'a− leyi; ....................................................................................................... vüs'− ati değil, ..................................................................................................... vüs'a− ti. Özgün imlâsıyla yazılan yabancı kelimeler satır sonunda kendi dillerinin kurallarına göre bölünür. Yabancı dillerde kullanılan ve tek sesi karşılayan ch, sh, sch, cz, sz gibi harfler satır sonunda birbirinden ayrılmaz. Sayıların yazılışı 1. Sayılar rakamla da yazıyla da yazılabilir. Sayıların ne zaman yazıyla, ne zaman rakamla gösterileceği konusunda dilimizde açık bir kural verilemez. Ancak, uygulamada birtakım ilkeler oluşmuştur. Bu ilkelere göre, küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebî karakter taşıyan metinlerde geçen sayılar yazıyla gösterilir: iki hafta sonra, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, dört kardeş, üçüncü sınıf, bin yıldan beri. Yaş otuz beş, yolun yarısı eder. (Cahit Sıtkı Tarancı) Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar ile büyük sayılarda rakam kullanılır: öğleden sonra saat 17.30'da, 1.500.000 lira, 25 kilogram, 150 kilometre, 15 metre kumaş, 1.250.000 kişi. Saat ve dakikaların metin içinde yazıyla yazılması da mümkündür: saat dokuzu beş geçe, saat yediye çeyrek kala, saat sekizi on dakika üç saniye geçe, meselâ saat onda.

18

2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç yüz altmış beş. Ancak para ile ilgili işlem ve belgelerde sayılar bitişik yazılır: yüzdoksanbin, ikiyüzellibin, beşyüzaltmışbin (bk. Birleşik kelimeler A. 22, B.17). 3. Sayılar daha çok Arap rakamlarıyla gösterilir: 25 milimetre, 150 kişi, 15.000 lira, 75 kilometre. Romen rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerin yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılır: XX. yüzyıl, III. Selim, XIV. Louis, II. Wilhelm, V. Karl, VIII. Edward, 1.XI.1928, I. cilt, XII. cilt. Bu tür örneklerde Arap rakamlarının kullanılması da mümkündür. UYARI : Hükümdar adlarında kullanılan rakamlar hükümdarın adından önce yazılır: Wilhelm II değil II. Wilhelm, Selim 3 değil 3. Selim. 4. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır: 32 605, 326 197, 49 750 812, 28 434 250 310 500. Gruplar arasına nokta da konabilir: 326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500 (bk. Nokta 8). 5. Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, yüzde 26) (bk. Virgül 13). 6. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur veya rakamdan sonra kesme konularak derece gösteren ek yazılır: 15., 56., XX.; 5' inci, 6' ncı. 7. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: ikişer, dokuzar, yüzer; üçer üçer, onar onar.

KÜÇÜK VE BÜYÜK HARFLER Türkçede harflerin küçük (minüskül) ve büyük (majüskül) olmak üzere iki biçimi vardır. Yazıda yaygın olarak küçük harf kullanılır. Ancak belirli yerlerde büyük harflere başvurulur. Büyük harflerin kullanıldığı yerler Büyük harflerin kullanıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır: A. Cümle büyük harfle başlar: Hayatta en hakikî mürşit ilimdir. Ak akça kara gün içindir. Ancak rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime büyük harfle başlamaz: 1940 yılında Dil ve Tarih−Coğrafya Fakültesini bitirdim. Cümle içinde başkasından aktarılan ve tırnak içine alınan cümleler de büyük harfle başlar: Atatürk, gençliğe seslenirken "Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur." diyor. Tırnak içinde aktarılan söz, tam bir cümle değilse veya cümlenin baş tarafı alınmamışsa büyük harfle başlamaz: Nabi'nin "... var içinde" redifli gazeli Divan'ında uyuyor. (Yahya Kemal Beyatlı, Edebiyata Dair) Ayrıca iki çizgi arasındaki açıklama cümleleri de büyük harfle başlamaz: Bir zamanlar − bu zamanlar çok da uzak değildir, bundan on, on iki yıl önce − Türk saltanatının maddî sınırları uçsuz bucaksız denilecek kadar genişti.

19

(Y. K. Karaosmanoğlu, Ergenekon) İki noktadan sonra gelen cümleler de büyük harfle başlar: Orhon Kitabesi’nde Türk hakanı şöyle diyor: Türk Tanrısı, Türk milleti yok olmasın diye atalarımı gönderdi ve beni gönderdi. Ben hakan olunca gündüz oturmadım, gece uyumadım. (Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları) Bence edebiyatın temel görevi şudur: Hem günlük hayatı, hem geleceği hem de hayatın felsefesini işlemektir. (Cengiz Aytmatov, Röportajlar)

Ancak iki noktadan sonra cümle niteliğinde olmayan örnekler sıralanırsa bu örnekler büyük harfle başlamaz: Bazı örneklerde −sız eki kalıplaşmıştır: densiz, hırsız, ıssız, öksüz.

UYARI : Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlede de ilk harf büyük yazılır: "Araba, banka, bütçe, devlet, fındık, kanepe, menekşe, şemsiye" gibi yüzlerce kelime, kökenleri yabancı olmakla birlikte artık dilimizin malı olmuştur. "Et−, ol−" fiilleri, dilimizde en sık kullanılan yardımcı fiillerdir. B. Mısralar büyük harfle başlar: Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi; Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Muhibbî) Bakî kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. (Bakî) Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin. (Tevfik Fikret) Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. (Mehmet Âkif Ersoy) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik; Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. (Yahya Kemal Beyatlı) Yolcuyum bir kuru yaprak misali, Rüzgârın önüne katılmışım ben. (Faruk Nafiz Çamlıbel) O zaferler getiren atların Nalları altındanmış;

20

Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış. (Arif Nihat Asya) Bugün masal değil, Masaldan daha güzel, gerçek. (Cahit Sıtkı Tarancı) Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir. (Necmettin Halil Onan)

C. Özel adlar büyük harfle başlar. 1. Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar: Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Kâzım Karabekir, Ahmet Haşim, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, Hüseyin Cahit Yalçın, Orhan Veli Kanık, Sait Faik Abasıyanık, Yunus Emre, Evliya Çelebi, Gevherî, Karacaoğlan, Âşık Ömer, Shakespeare, Wolfgang von Goethe, Wilhelm Radloff, Vilhelm Thomsen, Victor Hugo. Takma adlar da büyük harfle başlar: Muhibbî (Kanunî Sultan Süleyman), Demirtaş (Ziya Gökalp), Tarhan (Ömer Seyfettin), Aka Gündüz (Hüseyin Avni, Enis Avni), Kirpi (Refik Halit Karay), Deli Ozan (Faruk Nafiz Çamlıbel), Server Bedi (Peyami Safa), İrfan Kudret (Cahit Sıtkı Tarancı), Mehmet Ali Sel (Orhan Veli Kanık). 2. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar ve meslek adları büyük harfle başlar: Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Sayın Hasan Eren, Hamdi Bey, Mustafa Efendi, Zeynep Hanım, Bay Ali Çiçekçi, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Doktor Behçet Uz, Mareşal Fevzi Çakmak, Yüzbaşı Cengiz Topel. Tarihî kişilerin adlarından önce gelen unvan ve lâkaplar da büyük harfle başlar: Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman, Genç Osman, Deli İbrahim, Avcı Mehmet, Nişancı Mehmet Paşa, Aslan Yürekli Richard, Demirbaş Şarl, Deli Petro. Akrabalık adları bildiren kelimeler büyük harfle başlamaz: Fahriye abla, Ayşe teyze, Fatik nine, Saim amca, Ali enişte. Ancak akrabalık bildiren kelimeler başa gelirse lâkap yerine geçtiği için büyük harfle başlar: Nene Hatun, Baba Gündüz, Dayı Kemal, Hala Sultan. Bazı tarihî ve menkıbevî şahsiyetlerde ise akrabalık bildiren kelime sonda olduğu hâlde unvan değeri kazandığı için büyük harfle yazılır: Gül Baba, Susuz Dede, Adile Hala, Gülsüm Bacı, Sultan Ana. Resmî yazılarda saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler de büyük harfle başlar: Sayın Bakan, Sayın Başkan, Sayın Profesör,

21

Sayın Vali. Mektuplarda ve resmî yazışmalarda hitapların ilk kelimesi de büyük harfle başlar: Sevgili kardeşim, Aziz dostum, Değerli arkadaşım. 3. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar: Düldül, Sarıkız, Fino, Karabaş, Pamuk, Minnoş, Tekir. 4. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar: Türk, Alman, İngiliz, Rus, Arap, Japon; Oğuz, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar; Karakeçili, Hacımusalı. 5. Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar: Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça, Arapça; Oğuzca, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca. 6. Devlet adları büyük harfle başlar: Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Suudî Arabistan, Azerbaycan Cumhuriyeti. 7. Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını anlatan sözler büyük harfle başlar: Müslüman / Müslümanlık, Hristiyan / Hristiyanlık, Musevî / Musevîlik, Budist / Budizm; Hanefî / Hanefîlik, Malikî / Malikîlik, Protestan / Protestanlık, Katolik / Katoliklik. 8. Din ve mitoloji kavramlarını karşılayan özel adlar büyük harfle başlar: Tanrı, Allah, Cebrail, Zeus, Oziris, Kibele. Ancak tanrı kelimesi özel ad olarak kullanılmadığı zaman küçük harfle başlar: Eski Yunan tanrıları. Bazı dinî kavramların da küçük harfle başlaması gelenekleşmiştir: cennet, cehennem, uçmak, tamu, sırat köprüsü, gayya kuyusu. 9. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar: Merkür, Dünya, Neptün, Plüton, Halley. Dünya, güneş, ay kelimeleri yalnız coğrafya ve gök bilimiyle ilgili yayınlarda terim olarak kullanıldığı zaman büyük harfle başlar; bunun dışındaki durumlarda küçük harf kullanılır. 10. Yer adları (kıt'a, ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde, sokak vb.) büyük harfle başlar: Asya, Avrupa; Türkiye, Kazakistan, Fransa, Çin, Hindistan, Mısır; İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Yakın Doğu; Ankara, İstanbul, Taşkent, Bağdat, Moskova; Turgutlu, Ürgüp, Ahlat; Çayırbağı, Akçaköy; Bahçelievler, Cebeci; Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi; Sankiyedim Sokağı, Asmalımescit Sokağı. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler küçük harfle başlar: Marmara denizi, Aral gölü, Balkaş gölü, Sakarya ırmağı, Meriç nehri, Tuna nehri, Alp dağları, Altay dağları, Erciyes dağı. Ancak, ikinci isim özel isme dâhil ise ve ikisi birden kastedilen kavramı karşılıyorsa, ikinci isim de büyük harfle başlar: Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı; Beyşehir Gölü, Van Gölü, Tuz Gölü; Anadolu Kavağı, Rumeli Kavağı; Gülek Geçidi; Ağrı Dağı; Konya Ovası, Haymana Ovası, Muş Ovası; Adalar Denizi. Bu örneklerde ikinci isim kullanılmadığı takdirde söz konusu yer adı anlaşılmaz. Meselâ Çanakkale Boğazı sadece Çanakkale kelimesiyle anlatılamaz; sadece Çanakkale denildiği zaman Çanakkale şehri anlaşılır. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar: Gazi Osmanpaşa Mahallesi, Yıldız Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Karaköy Meydanı, Zafer Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ziya Gökalp Bulvarı, Nene Hatun Caddesi, Cemal Nadir Sokağı, Fevzi Çakmak Sokağı, İnkılâp Sokağı, Reşat Nuri Sokağı, Türk Ocağı Sokağı. 11. Saray, köşk, han, kale, köprü, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar: Topkapı Sarayı, 22

Dolmabahçe Sarayı, İshakpaşa Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Ankara Kalesi, Alanya Kalesi, Galata Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mostar Köprüsü, Beyazıt Kulesi, Zafer Abidesi, Bilge Kağan Anıtı. 12. Kurum, kuruluş ve kurul adları büyük harfle başlar: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu, Dil ve Tarih−Coğrafya Fakültesi, Devlet Malzeme Ofisi, Millî Kütüphane, Çocuk Esirgeme Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği, Çankaya Lisesi; Türk Ocağı, Yeşilay Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Emek İnşaat; Bakanlar Kurulu, Danışma Kurulu, Yüksek Öğretim Kurulu. Kurum, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm vb. kuruluş bildiren kelimeler, belli bir kurum kastedildiği zaman büyük harfle başlar: Bu yıl Meclis, yeni döneme erken başlayacaktır. Son aylarda Kurum, imlâ konusunda yoğun bir çalışma içine girmiştir. Yer bildiren özel isimlerde de kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman, kelime başında büyük harf kullanılır: Hisar’dan, Boğaz’dan, Bulvar’dan. 13. Kitap, dergi, gazete, tablo, heykel ve hukukla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: Nutuk, Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Anadolu Notları, Sinekli Bakkal; Türk Dili, Türk Kültürü, Varlık; Hürriyet, Milliyet, Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Asır; Halı Dokuyan Kızlar (tablo); Düşünen Adam (heykel); Medenî Kanun, Borçlar Hukuku (kanun), Atatürk Uluslar Arası Barış Ödülü Tüzüğü, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği. Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz: Milliyet gazetesi, Türk Dili dergisi, Halı Dokuyan Kızlar tablosu. Kitap adlarında ve başlıklarda, arada ve sonda bulunan ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır: Maî ve Siyah, Suç ve Ceza, Leylâ ile Mecnun, Turfanda mı, Turfa mı? Diyorlar ki, Dünyaya İkinci Geliş yahut Sır İçinde Esrar, Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe, Ben de Yazdım. Gazeteler ve dergiler oluşan geleneğe uyarak haber ve yazı başlıklarında çoklukla yalnız ilk kelimenin başında büyük harf kullanmaktadırlar: Kamyon eve girdi. Mini seçim yarın. 14. Millî ve dinî bayramların adları büyük harfle başlar: Cumhuriyet Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Nevruz Bayramı. Bayram niteliği kazanmış günlerin adları da büyük harfle başlar: Anneler Günü, Öğretmenler Günü, Tıp Bayramı. Kurultay (kongre), bilgi şöleni (sempozyum), açık oturum (panel) vb. toplantıları bildiren özel adlarda her kelime büyük harfle başlar: Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı (1996), Manas Bilgi Şöleni, Türkçenin Yozlaşması Açık Oturumu, Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı. Ancak genel nitelikteki günlerin, haftaların, mevsimlerin, kurultay, bilgi şöleni vb. toplantıların adları küçük harfle başlar: tiyatro günü, kitap haftası, film haftası, sağlık haftası, dil kurultayı. 15. Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar: Kurtuluş Savaşı, Millî Mücadele, Cilâlı Taş Devri, İlk Çağ, Yükselme Devri, Millî Edebiyat Dönemi, Tanzimat Dönemi. Ancak tarihî dönem bildirmeyip tür veya tarz bildiren terimler küçük harfle başlar: divan edebiyatı, divan şiiri, halk şiiri, eski Türk edebiyatı, klâsik Türk edebiyatı, Türk edebiyatı, Türk dili, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, tekke edebiyatı, Servetifünun edebiyatı, Tanzimat edebiyatı. Bunlardan bölüm ve ana bilim dalı olarak kullanılıp özel ad durumuna gelmiş olanlar büyük harfle başlar: Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 16. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Türkolog, Türkoloji, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Asyalılık, Darvinci, Konyalı, Bursalı. Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz: acem (Türk müziğinde bir 23

perde), hicaz (Türk müziğinde bir makam), nihavent (Türk müziğinde bir makam), acemi (tecrübesiz), amper (elektrik akımında şiddet birimi), jul (fizikte iş birimi), allahlık (saf, zararsız kimse), donkişotluk (gereği yokken kahramanlık göstermeye kalkışmak). Müzikte kullanılan makam ve tür adları da büyük harfle başlamaz: acemaşiran, acembuselik, bayatî, hicazkâr, türkü, varsağı, bayatı. 17. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde özel adlar büyük harfle başlar: Antep fıstığı, Brüksel lâhanası, Behçet hastalığı, Frenk gömleği, Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, Japon gülü, Maraş dondurması, Van kedisi, Vaşington portakalı. Ç. Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar: 29 Mayıs 1453 Salı günü, 1919 senesi Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım, 29 Ekim 1923, 28 Aralık 1982'de göreve başladı. Ancak belli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar: Okullar genellikle eylülün ikinci haftasında öğretime başlar. Yürütme Kurulu toplantılarını perşembe günleri yaparız. D. Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar: Giriş, Çıkış, Müdür, Vezne, Başkan, Doktor. Levhadaki yazı birkaç kelimeden oluştuğu zaman ilk kelime büyük harfle başlar: Otobüs durağı, Dolmuş durağı, Şehirler arası telefon. Levhaların ilk kelimesi rakamla yazılmış bir sayı adı ise sonraki kelime küçük harfle başlar: III. kat, IV. sınıf, I. blok. E. Bilim dallarında kullanılan terimlerin büyük harfle yazılışı ilgili dallardaki uygulamaya bağlıdır: Canis canis, Carduelis carduelis, Ardea alba, Populus alba, Prunus domestica, Pinus silvestris. BİRLEŞİK KELİMELER Dilimizde yeni bir kavramı karşılamak için yararlandığımız yollardan biri, kelime birleştirmesidir. Kelime birleştirmesi yoluyla kurulan sözlere birleşik kelime adı verilir. Birleşik kelimeler söz varlığımızda geniş bir yer tutar. Birleşik kelime terimi için bileşik kelime denilmesi yanlıştır. Dilimizde belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler, yeni bir kavramı karşıladıkları zaman birleşik kelime olurlar: yer çekimi, hanımeli, ses bilgisi; beyaz peynir, açıkgöz, toplu iğne; eli açık, ayak yalın, günü birlik, sırtı pek; söz etmek, zikretmek, hasta olmak; gelebilmek, yazadurmak, alıvermek; çoluk çocuk, çıtçıt, ev bark; baş üstüne, günaydın; sağ ol, ateşkes, külbastı. Görüldüğü gibi birleşik kelimeler bitişik de ayrı da yazılabilmektedir. A. Bitişik yazılan birleşik kelimeler (Bitişik kelimeler) Birleşik kelimeler, yazılış bakımından bitişik yazılanlar ve ayrı yazılanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Bitişik yazılan birleşik kelimelere bitişik kelime adı verilir. Birleşik kelimeler aşağıdaki durumlarda bitişik kelime olurlar ve bitişik yazılırlar. 1. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır: kaynana (< kayın ana), kaynata (< kayın ata), nasıl (< ne asıl), niçin (< ne için), pazartesi (< pazar ertesi), sütlaç (< sütlü aş), birbiri (< biri biri). 2. Dilimize Arapçadan girmiş azil (< azl), emir (< emr), hüküm (< hükm), kayıp (< gayb), keşif (< keşf), küfür (< küfr), nakil (< nakl) gibi birtakım kelimeler etmek, edilmek, olmak, olunmak, eylemek yardımcı fiilleriyle birleşirken asıllarına uyarak ikinci hecedeki ünlülerini düşürürler. Bu gibi kelimelerle yapılan birleşik fiiller bitişik yazılır: azletmek, azledilmek, emretmek, hükmetmek, hükmolunmak, kaybolmak, kaydedilmek, keşfetmek, keşfedilmek, küfretmek, nakletmek, neşretmek, neşrolunmak, sabretmek, seyretmek, şükreylemek, zikretmek (krş. Birleşik kelimeler B. 1; Alıntı kelimelerin yazılışı 1). 24

UYARI : Bu kelimeler ünlüyle başlayan bir yardımcı fiil veya ek almadıkları zaman azil, defin, emir, hüküm, kayıp, keşif, meyil, nakil, sabır, vecit, zeyil, zikir şeklinde söylenir ve yazılır. UYARI : Söyleyişte tonlulaşma şeklinde ses değişmesine uğrayanlar ayrı yazılır: azat etmek, hamt etmek, derç etmek, iz'aç etmek, iktisap etmek, harp etmek. Bu örneklerde tonluluk söyleyişte belirtilir. 3. Dilimize Arapçadan girmiş af (< afv), his (< hiss), ret (< redd), zan (< zann), zem (< zemm) gibi birtakım kelimeler etmek, edilmek, olmak, olunmak, eylemek yardımcı fiilleriyle birleşirken sondaki sesler, asıllarına uyarak veya asıllarının etkisinde kalarak çift sese dönüşür. Bu tür birleşik fiiller bitişik yazılır: affetmek, affolunmak, halletmek, hissetmek, hissedilmek, reddeylemek, reddolunmak, zannetmek, zemmetmek (bk. Ünsüz düşmesi; krş. Birleşik Kelimeler B. 1). 4. İsim kısımları tek başına kullanılmayıp sadece etmek, olunmak yardımcı fiilleriyle kalıplaşan birleşik kelimeler bitişik yazılır: ahzetmek, bahşetmek, bahşolunmak, hamletmek, hazfetmek, nez'etmek, rekzetmek, serdetmek. 5. Sonunda Arapçaya özgü gırtlak ünsüzü (ayın ve hemze) olan kelimeler etmek, olunmak fiilleriyle birleşik fiil kurduklarında bitişik yazılır: defetmek, hal'etmek (tahttan indirmek), katetmek, menetmek, menolunmak, tabetmek (bk. Alıntı kelimelerde kesmeli yazılış). 6. Vurgusu son heceye kaymış birleşik kelimeler bitişik yazılır: açıkgöz, anaerkil, ataerkil, babayiğit, bastıbacak, boşboğaz, büyükbaş (hayvan), camgöz, cingöz, çınayaz, düztaban, elense, elverişli, günaydın, işveren, kafakol, Karagöz, karagöz (balığı), küçükbaş (hayvan), önayak (olmak), paragöz, pisboğaz, tepegöz, tıknefes. Vurgusu son hecede bulunan ikilemeler de bitişik yazılır: cırcır (böceği), cızbız, civciv, çıtçıt, dırdır, fırfır, fısfıs, hımhım, hoşbeş, şıpşıp (bir tür terlik), altüst (etmek), yüzgöz (olmak). 7. Eş anlamlı ikilemelerde vurgu normal olarak ikinci hecededir. Vurgusu ilk heceye kayan ikilemeler bitişik yazılır: darmadağın, darmadağınık, darmaduman, karmakarışık (krş. Birleşik kelimeler B. 7). 8. Kelimelerden biri veya ikisi, birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam değişmesine uğrarsa bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır (krş. Birleşik Kelimeler B. 2). a. Organ bildiren sözlerle kurulan bitki, hayvan, hastalık, alet, eşya, tarz ve yiyecek adları: aslanağzı (bitki), aslankuyruğu (bitki), aslanpençesi (bitki), ayıkulağı (bitki), cinsaçı (bitki), civanperçemi (bitki), gelinparmağı (üzüm), geyikdili (bitki), horozgözü (bitki), horozibiği (bitki), itburnu (bitki), katırtırnağı (bitki), kazayağı (bitki), keçiboynuzu (bitki), keçimemesi (üzüm), keçisakalı (bitki), kızkalbi (bitki), koyungöbeği (mantar), köpekayası (bitki), kurtbağrı (bitki), kuşburnu (bitki), sığırödü (bitki), tavşanbıyığı (bitki), turnagagası (bitki); açıkağız (bitki), akkuyruk (çay), alabaş (bitki), altınbaş (kavun), altıparmak (palamut), beşbıyık (muşmula), karabaldır (bitki), topbaş (bitki). danaburnu (böcek), öküzburnu (kuş); akbaş (kuş), alabacak (at), beşparmak (deniz hayvanı), beşpençe (deniz hayvanı), çakırkanat (ördek), elmabaş (tepeli dalgıç), iribaş (kurbağa kurtçuğu), kababurun (balık), kamçıkuyruk (koyun), kamışkulak (at), karabaş, karagöz (balık), karakulak (hayvan; haberci), kepçeburun (yaban ördeği), kızılkanat (balık), sarıağız (balık), sarıgöz (balık), sarıkulak (balık), sarıkuyruk (balık), tokmakbaş (balık), uzunkuyruk (kuş), yeşilbaş (ördek). itdirseği (arpacık); delibaş (hastalık), karabacak (hastalık), karataban (hastalık). balıkgözü (halka), deveboynu (boru), domuzayağı (çubuk), domuztırnağı (kanca), horozayağı (burgu), kargaburnu (alet), keçitırnağı (oyma kalemi), kedigözü (lâmba), leylekgagası (alet), sıçankuyruğu (törpü); baltabaş (gemi) gagaburun (gemi), kancabaş (kayık). 25

ayıbacağı (yelken tarzı), balıksırtı (desen), civankaşı (nakış), eşeksırtı (çatı tarzı), kazkanadı (oyun), kırlangıçkuyruğu (işaret), koçboynuzu (işaret), köpekkuyruğu (spor), sıçandişi (dikiş). dilberdudağı (tatlı), hanımgöbeği (tatlı), hanımparmağı (tatlı), kadınbudu (köfte), kadıngöbeği (tatlı), kargabeyni (yemek), kedidili (bisküvi), tavukgöğsü (tatlı), vezirparmağı (tatlı). İlk ögesi organ adı olan şu örnekler de bitişik yazılır: bağrıkara (kuş), baldırıkara (bitki), baştankara (kuş), karnıkara (börülce), sırtıkara (balık), yanıkara (hastalık). b. Eşya veya nesne bildiren sözlerle kurulan bitki, hayvan, tarz, yiyecek ve oyun adları: acemborusu (bitki), çayırsedefi (bitki), çobançantası (bitki), çobandüdüğü (bitki), çobaniğnesi (bitki), çobantarağı (bitki), çobantuzluğu (bitki), gelinfeneri (bitki), güveyfeneri (bitki), katranköpüğü (mantar), keçisedefi (bitki), kuşekmeği (bitki), kuşyemi (bitki), kuzgunkılıcı (bitki), suibriği (bitki), suoku (bitki), suşeridi (bitki), şeytanarabası (uçuşan tohum), şeytanfeneri (bitki), şeytantersi (bitki), venüsçarığı (bitki), yılanyastığı (bitki). sazkayası (balık), şeytaniğnesi (hayvan), yılaniğnesi (balık). balgümeci (dikiş), beşikörtüsü (çatı tarzı), turnageçidi (fırtına). bülbülyuvası (tatlı), kuşlokumu (kurabiye). beştaş (oyun), dokuztaş (oyun), üçtaş (oyun). c. İnsana özgü isim ve sıfatlarla kurulan bitki, hayvan ve eşya adları: adayavrusu (tekne), akşamsefası (bitki), camgüzeli (bitki), çadıruşağı (bitki), çayırgüzeli (bitki), çayırmelikesi (bitki), gecesefası (bitki), gündüzsefası (bitki), saksıgüzeli (çiçek), yalıçapkını (kuş); bozbakkal (kuş), bozyürük (yılan), karadul (örümcek), sarısabır (bitki). ç. Benzetme yoluyla kurulan gök cisimlerinin adları: Altıkardeş (yıldız kümesi), Arıkovanı (yıldız kümesi), Büyükayı (yıldız kümesi), Demirkazık (yıldız), Güneybalığı (yıldız), Küçükaslan (yıldız), Küçükayı (yıldız kümesi), Kervankıran (yıldız), Samanuğrusu (yıldız kümesi), Samanyolu (yıldız kümesi), Üçkardeş (yıldız kümesi), Yedikardeş (yıldız kümesi) (krş. Birleşik kelimeler B. 2. ğ). d. İnsan isimleriyle kurulan bitki, hayvan ve yemek adları: alinazik (kebap), ayşekadın (fasulye), hafızali (üzüm), havvaanaeli (bitki), karafatma (böcek), meryemanaeldiveni (bitki). 9. −a, −e ve −ı, −i, −u, −ü ekleriyle yapılmış tasvir fiilleri, yardımcı fiil anlam değişmesine uğradığı için bitişik yazılır: düşünebilmek, yapabilmek; uyuyakalmak; gidedurmak, yazadurmak; çıkagelmek, olagelmek, süregelmek; düşeyazmak, öleyazmak; açıvermek, alıvermek, gelivermek, gülüvermek, uçuvermek. Görmek yardımcı fiiliyle yapılan ve emir biçiminde kullanılan birleşik fiiller de bitişik yazılır: düşmeyegör, ölmeyegör. Bilmek yardımcı fiiliyle yapılan ve kalıplaşmış olan alabildiğine kelimesi de bitişik yazılır. 10. Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır: alaşağı (etmek), albeni, ateşkes, çalçene, çalyaka, dönbaba, gelberi, incitmebeni, rastgele, sallabaş, sallasırt, sıkboğaz, unutmabeni; çekyat, geçgeç, kaçgöç, kapkaç(çı), örtbas, seçal (self−servis), veryansın (etmek), yapboz (puzzle), yazboz. 11. −an/−en, −r/−ar/−er ve −maz/−mez ekleriyle kurulmuş sıfat−fiil gruplarından kalıplaşmış birleşik kelimeler gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır: 26

ağaçkakan, ağrıkesen, ahmakıslatan, alaybozan, boğazkesen, böcekkapan, buzkıran, cankurtaran, çobanaldatan, çöpçatan, dalgakıran, dalkıran, dalkurutan, damardaraltan, damargenişleten, demirkapan, elöpen, etyaran, fındıkkıran, filizkıran, gelinboğan, gökdelen, günebakan, ordubozan, oyunbozan, saçkıran, yelkovan, yolgeçen, yolkesen; akımtoplar, alkolölçer, altıpatlar, amperölçer, asitölçer, aynabakar, barışsever, basınçölçer, betonkarar, bilgisayar, bilgiyazar, çoksatar, dilsever, eğimölçer, füzeatar, gazölçer, özezer, özsever, pürüzalır, sanatsever, tekerçalar, uçaksavar, yurtsever; baştanımaz, değerbilmez, etyemez, hacıyatmaz, kadirbilmez, kargasekmez, karıncaezmez, karıncaincitmez, kuşkonmaz, külyutmaz, sugeçirmez, tanrıtanımaz, töretanımaz, varyemez, vurdumduymaz (krş. Birleşik kelimeler B. 3). 12. −dı (−di /−du / −dü, −tı/ −ti /−tu /−tü) ekiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır: albastı, ciğerdeldi, çıtkırıldım, dalbastı, fırdöndü, gecekondu, gündöndü, günindi, hünkârbeğendi, imambayıldı, karyağdı, kaşbastı, kedibastı, kolbastı, külbastı, mirasyedi, papazkaçtı, serdengeçti, şıpsevdi, toprakbastı, zıpçıktı; eltieltiyeküstü (desen). 13. Her iki ögesi de −dı (−di /−du /−dü, −tı /−ti /−tu /−tü) veya −r /−ar /−er eklerini almış ve kalıplaşmış bulunan birleşik kelimeler bitişik yazılır: dedikodu, kaptıkaçtı, oldubitti, uçtuuçtu (oyun); biçerbağlar, biçerdöver, göçerkonar, kazaratar, konargöçer, okuryazar, uyurgezer, yanardöner, yüzergezer. Aynı yapıda olan çakaralmaz kelimesi de bitişik yazılır. 14. Hayvan, bitki, organ ve çeşitli nesne adlarıyla kurulan ve içinde renklerden birinin adı veya renk sözü geçmeyen renk adları bitişik yazılır: baklaçiçeği, balköpüğü, camgöbeği, devetüyü, fildişi, gülkurusu, güvercinboynu, güvercingöğsü, kazayağı, kavuniçi, kazboku, kızılşap, narçiçeği, ördekbaşı, ördekgagası, tavşanağzı, tavşankanı, turnagözü, vapurdumanı, vişneçürüğü, yavruağzı (krş. Birleşik kelimeler B. 4). Örneklerden sonra renk sözü kullanılırsa bu söz ayrı yazılır: devetüyü rengi, fildişi rengi, gülkurusu rengi. 15. Renk adlarıyla kurulan ve bitki, hayvan veya hastalık türlerinden birini gösteren birleşik kelimeler bitişik yazılır: akağaç, akçaağaç, akdarı, akdiken, akkavak, akmantar, aksöğüt, alacamenekşe, alaçam, karaağaç, karacaot, karaçalı, karadut, kızılağaç, sarıağaç, sarıçiçek; akbalık, akkefal, alabalık, sarıbalık; akdoğan, akkuş, alacabalıkçıl, alacakarga, alakarga, beyazsinek, bozayı, karakuş, karasinek; aksu, akbasma, karahumma, kızılyara, mavihastalık, maviküf. 16. Somut olarak yer bildirmeyen üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: akşamüstü, akşamüzeri, ayaküstü, ayaküzeri, bayramüstü, gerçeküstü, ikindiüstü, olağanüstü, öğleüstü, öğleüzeri, suçüstü, yüzüstü. Somut olarak yer bildirmeyen alt sözüyle kurulan birleşik kelimeler de bitişik yazılır: ayakaltı, bilinçaltı, gözaltı, şuuraltı (krş. Birleşik kelimeler B. 16). 17. İki veya daha çok kelimenin birleşmesinden oluşmuş kişi adları, soyadları ve lâkaplar bitişik yazılır: Alper, Aydoğdu, Birol, Gülnihal, Gülseren, Gündoğdu, Şenol, Varol; Abasıyanık, Adıvar, Atatürk, Gökalp, Güntekin, İnönü, Karaosmanoğlu, Tanpınar, Yurdakul; Boynueğri Mehmet Paşa, Tepedelenli Ali Paşa, Yirmisekiz Çelebi Mehmet, Yedisekiz Hasan Paşa. 18. İki veya daha çok kelimeden oluşmuş Türkçe yer adları bitişik yazılır: Çanakkale, Gümüşhane; Acıpayam, Pınarbaşı, Şebinkarahisar; Beşiktaş, Kabataş. Şehir, kent, köy, mahalle, dağ, tepe, deniz, göl, ırmak, su vb. kelimelerle kurulmuş sıfat tamlaması ve belirtisiz isim tamlaması kalıbındaki yer adlarında birinci kelime tek başına söz konusu yer adını ifade 27

edemiyorsa bu tür yer adları bitişik yazılır: Akşehir, Eskişehir, Suşehri, Yenişehir; Atakent, Batıkent, Konutkent, Korukent, Çengelköy, Sarıyer, Yenimahalle; Karabağ, Karadağ, Uludağ; Kocatepe, Tınaztepe; Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz; Acıgöl; Kızılırmak, Yeşilırmak; İncesu, Karasu, Sarısu, Akçay (krş. Birleşik kelimeler B. 9). 19. Şahıs adları ve unvanlarından oluşmuş mahalle, meydan, köy vb. yer ve kuruluş adlarındaki unvan grubu; unvan kelimesi sonda ise, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır: Abidinpaşa, Bayrampaşa, Davutpaşa, Ertuğrulgazi, Kemalpaşa (ilçesi); Necatibey (Caddesi), Mustafabey (Caddesi), Gazi Osmanpaşa (Üniversitesi) (bk. Birleşik kelimeler B. 10). 20. Ait olduğu dilde bitişik yazılan yabancı yer adları Türkçede de bitişik yazılır: Düsseldorf, Fontainebleau, Nürnberg, Neustadt, Schwarzwald (krş. Birleşik kelimeler B. 13). Ait olduğu dilde, içinde çizgi bulunan yabancı yer adları Türkçede de çizgili olarak yazılır: Ile−de−France, Saint−Bernard, Saint−Gothard. 21. Ara yönleri belirten kelimeler bitişik yazılır: güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu. 22. Senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır: ikiyüzellialtımilyarbeşyüzyirmibeşmilyonyediyüzellibin lira (krş. Birleşik kelimeler B. 18). 23. Bunlardan başka dilimizde her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimeler de vardır. a. Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları: başağırlık, başbakan, başçavuş, başeser, başfiyat, başhekim, başhemşire, başkahraman, başkarakter, başkent, başkomutan, başköşe, başmüfettiş, başöğretmen, başparmak, başpehlivan, başrol, başsavcı, başşehir, başyazar. b. Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları: ahçıbaşı, binbaşı, çarkçıbaşı, çeribaşı, elebaşı, mehterbaşı, onbaşı, ustabaşı, yüzbaşı. c. Oğlu, oğulları, kızı sözleriyle oluşturulan belirtisiz isim tamlamaları: Caferoğlu, Karaosmanoğlu, Topaloğlu, Orazbeykızı; Aydınoğulları, Candaroğulları, Osmanoğulları; çapanoğlu, dayıoğlu, eloğlu, halaoğlu, hinoğluhin, amcakızı, elkızı. ç. Ağa, bey, efendi, hanım, nine vb. sözlerle kurulan birleşik kelimeler: ağababa, ağabey, beyefendi, efendibaba, hanımanne, hanımefendi, hacıağa, hanımnine, hıyarağalık, kadınnine, paşababa. d. Dal sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları: dalkavuk, dalkılıç, daltaban, daluyku. e. Açıortay, adamkökü, adamotu, âdemotu, ağırbaşlı, ağırcanlı, ağırkanlı, ahududu, akarsu, akaryakıt, akciğer, akkor, aksakal, aktöre, akyuvar, alyuvar, anamal, anaokulu, anapara, anayasa, anneanne, atardamar, atarkanal, atasözü, aybaşı, ayçiçeği, ayçöreği, babaanne, basmakalıp, başıboş, başıbozuk, başıkabak, başörtü, başvurmak, beşibiryerde, bilirkişi, bindallı, birdenbire, birdirbir, birtakım, bozkır, bugün, buzdolabı, çeşitkenar, çiftetelli, delikanlı, demirbaş, denizaltı, denizaşırı, derebeyi, derebeylik, dereotu, dışbükey, dikdörtgen, dipnot, doludizgin, dolunay, dörtkenar, dörtnal, dörtnala, düzayak, ebekuşağı, ebemkuşağı, enikonu, erbaş, eşkenar, etobur, gelişigüzel, giderayak, gökyüzü, gözyaşı, günaşırı, güvenoyu, halkoyu, hayhay, içbükey, içgüdü, içtepi, içyağı, ikizkenar, ilkbahar, ilkokul, ilköğrenim, ilköğretim, ilkyaz, ipucu, kabataslak, kahverengi, kamuoyu, karaciğer, karekök, kartopu, kasımpatı, kenarortay, kelaynak, kongövde, külhanbeyi, külhanbeylik, külkedisi, milletvekili, murdarilik, omurilik, ortaokul, otobur, öngörmek, öngörü, önsezi, öteberi, özdeyiş, paralelkenar, pekâlâ, pekiyi, sacayağı, sacayak, sadeyağ, sağduyu, sağyağ, semizotu, serinkanlı, sıcakkanlı, sıkıyönetim, sıradağ, sıradağlar, sivrisinek, soğukkanlı, sonbahar, soyadı, sütana, sütanne, sütbaba, sütkardeş, sütnine, sütoğul, takımada, takımyıldız, tekdüze, tepetakla, tepetaklak, tereyağı, tıpkıbasım, tıpkıçekim, toplardamar, topyekûn, tozpembe, varoluş, varsayım, vazgeçmek, yanardağ, yarıçap, 28

yarımada, yarıyıl, yavrukurt, yerküre, yeryüzü, yılbaşı, yöneylem, yüznumara, yüzyıl, zeytinyağı kelime ve deyimleri de gelenekleşmiş ve yaygınlaşmış olarak bitişik yazılır. UYARI : Vazgeçmek birleşik fiili, mi soru ekiyle birlikte kullanıldığı zaman ayrı yazılır: Vaz mı geçtin? f. Biraz, birazı, birkaç, birkaçı, birtakım, birçok, birçoğu, hiçbir, hiçbiri, herhangi belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır. 24. Hane kelimesiyle Farsça kurala göre oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: çayhane, dershane, eczahane, hastahane, kahvehane, pastahane, postahane, süthane, yatakhane, yazıhane, yemekhane (bk. Ünsüz düşmesi). UYARI : Dershane, eczahane, hastahane, pastahane, postahane gibi sözlerde hane kelimesindeki h'nin yazılmaması doğru değildir. 25. Perver ve perest kelimeleriyle Farsça kurala göre oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: hamiyetperver, hürriyetperver, misafirperver, vatanperver; ateşperest, hayalperest, menfaatperest.

26. Zade kelimesiyle Farsça kurala göre oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: Recaîzade, Resülzade, Sami Paşazade, Sümbülzade, Vahapzade; amcazade, dayızade, teyzezade.

27. Name kelimesiyle Farsça kurala göre oluşturulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: beyanname, davetname, kanunname, pendname, seyahatname, siyasetname; Battalname, Oğuzname.

28. Farsça kurala göre oluşturulan isim ve sıfat tamlamaları ile kalıplaşmış diğer ibareler bitişik yazılır: cürmümeşhut, dârıdünya, ehlibeyt, ehlisalip, ehlivukuf, ehvenişer, erkânıharp, fecrisadık, gayriahlâkî, gayriciddî, gayriinsanî, gayrikabil, gayrimenkul, gayrimeşru, gayrimuntazam, gayrimüslim, gayrisafi, gayrisıhhî; asgarımüşterek, hüsnühat, hüsnükabul, hüsnükuruntu, hüsnüniyet, suiistimal, suikast, suiniyet; hamdüsena, hercümerç, meddücezir, methüsena, tarumar; âlemşümul, âlicenap, gülfidan, mevlithan, sahipkıran; anbean, keşmekeş, özbeöz, yüzbeyüz; pürhiddet, pürmelâl.

29. Arapça kurala göre oluşturulan tamlamalar ve kalıplaşmış diğer ibareler bitişik yazılır: aliyyülâlâ, ceffelkalem, dârülâceze, dârülfünun, daüssıla, fevkalâde, fevkalbeşer, hayrülhalef, hıfzıssıhha, hüvelbaki, şeyhülislâm, tahtelbahir, tahteşşuur; aleykümselâm, Allahüâlem, bismillâh, fenafillâh, fisebilillâh, hafazanallah, inşallah, maşallah, mintarafillâh, velhâsıl, velhâsılıkelâm.

30. Müzikte kullanılan makam adları bitişik yazılır: acembuselik, hisarbuselik, muhayyerkürdî. Ancak bir sıfatla oluşturulan usul adlarında sıfat ayrı yazılır: ağır aksak, yürük aksak, yürük semaî.

31. Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır: İçişleri, Dışişleri, Genelkurmay, Yükseköğretim (krş. Birleşik kelimeler B. 21). 29

*** Bugüne kadarki imlâ kılavuzlarında yer alan; ancak, birleşik kelimeler konusuna girmeyen pekiştirmeli sıfatların da bitişik yazılması gerektiği unutulmamalıdır: apaçık, apak, büsbütün, çepçevre, çepeçevre, çırçıplak, çırılçıplak, dümdüz, düpedüz, gömgök, güpegündüz, kapkara, kupkuru, paramparça, sapsağlam, sapasağlam, sapsarı, sırsıklam, sırılsıklam, sipsivri, yemyeşil. *** Yabancı dillerden geçen ön ek veya edatlar bitişik yazılır: alelhusus, alelâcele, bîçare, bilâistisna, bililtizam, bilvesile, bîvefa, ilelebet, lâdinî, lâkayt, naçar, namağlûp, namevcut, namüsait, namütenahi; devalüasyon, konfederasyon, koordinasyon, Panislâmizm, Panturanizm, Pantürkizm, reorganizasyon, reprodüksiyon, sürrealizm. Oto, tele, matik ögeleriyle kurulan alıntılar da bitişik yazılır: otobiyografi, otokritik, telekart, telekız, telekonferans, bankamatik. *** Arapça ve Farsça kelimelerle veya bu dillerin kurallarıyla oluşturulmuş tamlamalar ve kalıplaşmış ibareler; eski metinlerin yayımında, alıntılarda ve bilimsel yayınlarda, bilimsel yöntemlere uyularak yazılabilir: Devlet−i Osmaniye, Kur’ân−ı Kerim, Recaî−zade, sarf−ı Türkî, tahte’ş−şu’ur, Ahd−i atik, ehl−i vukuf, ehven−i şer; dârü'l−aceze, tahte'ş−şu'ur, hamiyyet−perver, hayal−perest, sahip−kıran, Hurşid−name, bî−vefa, lâ−dinî, na−mütenahî, bilâ−vasıta. B. Ayrı yazılan birleşik kelimeler 1. Etmek, edilmek, olmak, olunmak, eylemek, kılmak, kılınmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiillerde, isim herhangi bir ses düşmesine veya türemesine uğramazsa bu tür birleşik fiiller ayrı yazılır: alay etmek, alt etmek, arz etmek, arz olunmak, boş olmak, dans etmek, deli olmak, el etmek, gelin olmak, gider olmak, göç etmek, hayret etmek, ilân edilmek, ilân etmek, işaret etmek, kabul etmek, kabul eylemek, kul etmek, kul olmak, namaz kılmak, namaz kılınmak, not etmek, okumuş olmak, oyun etmek, sağır olmak, sağ olmak, soracak olmak, söz etmek, var olmak, yardım etmek, yarış etmek, yok etmek, yok olmak; azat etmek, terk etmek; angaje olmak. 2. Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu tür birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bunları şu alt gruplarda toplayabiliriz: a. Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler: ada balığı, ateş balığı, çaça balığı, çupra balığı, dil balığı, dülger balığı, fulya balığı, kedi balığı, kılıç balığı, kırlangıç balığı, köpek balığı, mercan balığı, mersin balığı, mürekkep balığı, ördek balığı, ton balığı, turna balığı, yılan balığı, yunus balığı; acı balık, bıyıklı balık, dikenli balık. ardıç kuşu, arı kuşu, bayır kuşu, çalı kuşu, dalgıç kuşu, deve kuşu, fırtına kuşu, ishak kuşu, iskele kuşu, kaşıkçı kuşu, muhabbet kuşu, örümcek kuşu, saka kuşu, tarla kuşu, yağmur kuşu; alıcı kuş, boğmaklı kuş, makaralı kuş. ağustos böceği, ateş böceği, cırcır böceği, gelin böceği, hamam böceği, hanım böceği, ipek böceği, kız böceği, uçuç böceği, uğur böceği; ağılı böcek, çalgıcı böcek, makaslı böcek, sümüklü böcek. at sineği, cız sineği, et sineği, ev sineği, meyve sineği, sığır sineği, sirke sineği, su sineği, uyuz sineği. 30

deniz yılanı, katır yılanı, mercan yılanı, ok yılanı, su yılanı; Ankara keçisi, dağ keçisi, Maltız keçisi, yaban keçisi; fındık faresi, firavun faresi, tarla faresi; dağ sıçanı, tarla sıçanı, yer sıçanı; Beç tavuğu, dağ tavuğu, orman tavuğu; ada tavşanı, Amerika tavşanı, Arap tavşanı, yaban tavşanı; kaya örümceği, şeytan örümceği, yer örümceği; bal arısı, eşek arısı, yaban arısı; deniz ördeği, Pekin ördeği, yaban ördeği; Ankara kedisi, Van kedisi; Afrika domuzu, Hint domuzu, yaban domuzu; su aygırı, su sığırı, su samuru, yaban koyunu. b. Bitki türlerinden birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler: ardıç otu, ayrık otu, beşparmak otu, boğan otu, canavar otu, çörek otu, dalak otu, eğrelti otu, engerek otu, geyik otu, güzelavrat otu, idris otu, kanarya otu, kelebek otu, kene otu, küstüm otu, melek otu, mercan otu, nevruz otu, ökse otu, pisipisi otu, taşkıran otu, yüksük otu; acı ot, sütlü ot. ateş çiçeği, atlas çiçeği, çadır çiçeği, çuha çiçeği, güzelhatun çiçeği, ıtır çiçeği, ipek çiçeği, kahkaha çiçeği, küpe çiçeği, lâvanta çiçeği, mahmur çiçeği, mum çiçeği, peygamber çiçeği, salon çiçeği, saray çiçeği, telgraf çiçeği, yayla çiçeği, yılan çiçeği, yıldız çiçeği; ölmez çiçek. ağı ağacı, avize ağacı, ban ağacı, çubuk ağacı, dantel ağacı, iğ ağacı, kâğıt ağacı, lâle ağacı, lâstik ağacı, mantar ağacı, mercan ağacı, öd ağacı, pelesenk ağacı, porsuk ağacı, sakız ağacı, süt ağacı, tespih ağacı; kör ağaç. altın kökü, boya kökü, eğir kökü, helvacı kökü, meyan kökü; ek kök, saçak kök, yumru kök. Amerika elması, dağ elması, deve elması, fil elması, kiraz elması, pamuk elması, yer elması; çalı dikeni, demir dikeni, deve dikeni, eşek dikeni, geyik dikeni; Amerika üzümü, ayı üzümü, Bektaşî üzümü, çavuş üzümü, deniz üzümü, köpek üzümü, kuş üzümü, tilki üzümü; Amerika armudu, çakal armudu, dağ armudu, Hint armudu; at kestanesi, Hint kestanesi, kuzu kestanesi; bardak eriği, can eriği, çakal eriği, dağ eriği, gövem eriği, Malta eriği, türbe eriği; çayır mantarı, horoz mantarı, kav mantarı, keçi mantarı, kuzu mantarı, yer mantarı; Hint kamışı, su kamışı, şeker kamışı; dağ nanesi, taş nanesi; ayı gülü, Çin gülü, Japon gülü, yaban gülü; Antep fıstığı, çam fıstığı; çalı fasulyesi, sırık fasulyesi, soya fasulyesi; Amerika bademi, Hint bademi, taş bademi; Afrika menekşesi, Cezayir menekşesi, deniz menekşesi, Frenk menekşesi; Japon sarmaşığı, kuzu sarmaşığı; Hint inciri, kavak inciri; armut kurusu, kayısı kurusu; su sarımsağı, şeker pancarı. kuru fasulye, kuru incir, kuru soğan, kuru üzüm, salkım söğüt. UYARI : Çiçek dışında anlamlar taşıyan baklaçiçeği (renk), narçiçeği (renk), suçiçeği (hastalık); ot dışında anlamlar taşıyan ağızotu (barut), sıçanotu (arsenik); ses düşmesine uğramış olan çöreotu ve yaygın bir şekilde gelenekleşmiş olan semizotu, dereotu bitişik yazılır. c. Nesne, eşya ve alet adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler: alçı taşı, bakır taşı, bileği taşı, cehennem taşı, çakmak taşı, damla taşı, değirmen taşı, Eskişehir taşı, göz taşı, Hacıbektaş taşı, inci taşı, kireç taşı, lüle taşı, musalla taşı, Necef taşı, Oltu taşı, ponza taşı, raspa taşı, satranç taşı, sünger taşı, yılan taşı, yıldız taşı; buzul taş, damla taş, dikili taş, kayağan taş, pamuk taş, sesli taş, yaprak taş. Arap sabunu, banyo sabunu, el sabunu, tıraş sabunu, yüz sabunu; el değirmeni, kahve değirmeni, su değirmeni, yel değirmeni; kahve dolabı, su dolabı; çalışma odası, oturma odası, yatak odası, yemek odası; cep saati, duvar saati, kol saati, masa saati; duvar takvimi, masa takvimi; çalışma masası, yemek masası; itfaiye aracı, kurtarma aracı; masa örtüsü, yatak örtüsü; el kitabı, Frenk gömleği, İngiliz anahtarı, İngiliz sicimi; alt geçit, tüp geçit, üst geçit, çekme demir, çekme kat, dolma kalem, dönme dolap, kesme kaya, toplu iğne, vurma çalgılar, vurma sazlar, yapma çiçek, yarma kereste. afyon ruhu, katran ruhu, lokman ruhu, nane ruhu, nışadır ruhu, tuz ruhu.*

31

ç. Yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimeler: Arnavut kaldırımı; çevre yolu, deniz yolu, hava yolu, kara yolu, keçi yolu, seğirdim yolu, sıçan yolu; köprü yol. d. Durum, olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimeler: açık oturum, açık öğretim, ana dili, ay tutulması, baş ağrısı, baş belâsı, baş dönmesi, çıkış yolu, çözüm yolu, dil birliği, din birliği, güç birliği, güneş tutulması, ırk birliği, iş birliği, iş bölümü, madde başı, masa başı, sofra başı, ses uyumu, yer çekimi. e. Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler: anlam bilimi, dil bilimi, edebiyat bilimi, gök bilimi, halk bilimi, iş bilimi, ruh bilimi, toplum bilimi, toprak bilimi, yer bilimi; dil bilgisi, halk bilgisi, ses bilgisi, şekil bilgisi. f. Yuvar ve küre sözleriyle kurulan birleşik kelimeler: alt hava yuvarı, göz yuvarı, hava yuvarı, ısı yuvarı, ışık yuvarı, iyon yuvarı, renk yuvarı, su yuvarı, taş yuvarı, yer yuvarı; ağır küre, düzlem küre, hava küre, ışık küre, renk küre, su küre, taş küre, yarı küre, yarım küre. g. Yiyecek, içecek adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler: bohça böreği, fincan böreği, kol böreği, muska böreği, puf böreği, sac böreği, sigara böreği, su böreği, talaş böreği, Tatar böreği, yufka böreği; badem yağı, balık yağı, çiçek yağı, kuyruk yağı, kekik yağı, susam yağı; arpa suyu, maden suyu, meyve suyu, portakal suyu, vişne suyu; çayır peyniri, Çerkez peyniri, dil peyniri, kaşar peyniri, tulum peyniri, beyaz peynir; Adana kebabı, çömlek kebabı, fırın kebabı, Manisa kebabı, Oltu kebabı, tas kebabı, Urfa kebabı; İnegöl köftesi, İzmir köftesi; düğün çorbası, ezogelin çorbası, işkembe çorbası, mantar çorbası, mercimek çorbası, pirinç çorbası, sebze çorbası, yayla çorbası, yoğurt çorbası; irmik helvası, kâğıt helvası, keten helvası, koz helvası, susam helvası, tahin helvası, un helvası; acı badem kurabiyesi, Cenevre kurabiyesi, un kurabiyesi; Kemalpaşa tatlısı, peynir tatlısı, yoğurt tatlısı; Çerkez tavuğu, badem şekeri, balık yumurtası, koç yumurtası. burgu makarna, çubuk makarna, fiyonk makarna, şerit makarna, yüksük makarna; çaylı kek, havuçlu kek, kakaolu kek, sade kek, tuzlu kek, üzümlü kek; bulgurlu köfte, çiğ köfte, içli köfte, mercimekli köfte; dolma biber, kesme şeker, süzme yoğurt, yarma şeftali, kuru yemiş. ğ. Gök cisimleri: Çoban Yıldızı, Kervan Yıldızı, Kutup Yıldızı, kuyruklu yıldız; gök kuşağı, yağmur kuşağı; gök taşı, hava taşı, meteor taşı (krş. Birleşik kelimeler A. 8. ç). h. Organ veya organ yerine geçen sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimeler: aç göz, kene göz, patlak göz, petek göz, sulu göz, süzgün göz; atlas kemiği, aşık kemiği, bel kemiği, çekiç kemiği, dirsek kemiği, elmacık kemiği, kol kemiği, örs kemiği; orta parmak, serçe parmak, şahadet parmağı, yüzük parmağı; azı dişi, köpek dişi, süt dişi; kuyruk sokumu, safra kesesi; çatma kaş, takma bacak, takma diş, takma kirpik, takma kol; ekşi surat, kepçe surat; gaga burun, karga burun, kepçe kulak, ağır ayak, çakır pençe, demir yumruk, kuru kafa, kuru kemik. ı. Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hayvan ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeler: çetin ceviz, çöpsüz üzüm; eski kurt, sarı çıyan, sağmal inek; ağır top, deli balta, eksik etek, eski toprak, eski tüfek, kara maşa, dipsiz testi, sapsız balta, kapı mandalı, sabır taşı. i. Zamanla ilgili birleşik kelimeler: bağ bozumu, gece yarısı, gün ortası, hafta başı, hafta sonu, ay sonu, yıl sonu. 3. −r /−ar / −er, −maz /−mez ve −an /−en ekleriyle kurulan sıfat tamlaması yapısındaki birleşik kelimeler ayrı yazılır: akar amber, bakar kör, boyar madde, çalar saat, çıkar yol, döner ayna, döner kapı, döner kebap, döner kule, döner sahne, döner sermaye, duyar kat, geçer akçe, güler yüz, koşar adım, uçar kefal, yatar koltuk, yazar kasa, yeter sayı, yutar hücre, yüzer havuz, yüzer top; çıkmaz sokak, geçmez akçe, görünmez kaza, ölmez çiçek, tükenmez kalem; akan yıldız, değişen yıldız, doyuran buhar, uçan daire, uçan kale, uçan top (krş. Birleşik kelimeler A. 11). 4. Renk sözü veya renklerden birinin adıyla kurulmuş isim tamlaması yapısındaki renk adları ayrı yazılır: 32

bakır rengi, bal rengi, çivit rengi, duman rengi, fes rengi, gurup rengi, gül rengi, gümüş rengi, kiremit rengi, kurşun rengi, kül rengi, menekşe rengi, portakal rengi, saman rengi, şarap rengi, şarap tortusu rengi, ten rengi; ateş kırmızısı, bakla kırı, boncuk mavisi, Çingene pembesi, çivit mavisi, demir kırı, granit grisi, gece mavisi, kestane dorusu, küf yeşili, lâvanta mavisi, limon sarısı, maden mavisi, okyanus mavisi, safra yeşili, sıçan kırı, süt kırı, turna kırı (krş. Birleşik kelimeler A. 14). 5. Rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullanılan sıfatlar ayrı yazılır: açık mavi, açık yeşil, kara sarı, kirli sarı, konur al, koyu mavi, koyu yeşil. 6. Sıfatı sonda olan birleşik kelimeler (isnat grupları) ayrı yazılır: ayak yalın, baş açık; başı açık, cebi delik, eli sıkı, gözü açık, kulağı delik. 7. Grup vurgusu ilk kelimede olan ikilemeler ayrı yazılır: adım adım, ağır ağır, akın akın, allak bullak, aval aval (bakmak), baka baka, cır cır (ötmek), cik cik (ötmek), çeşit çeşit, derin derin, gide gide, güzel güzel, kara kara, karış karış, konuşa konuşa, kös kös (dinlemek), kucak kucak, şıp şıp (damlamak), şıpır şıpır, tak tak (vurmak), takım takım, tıkır tıkır, uslu uslu, yavaş yavaş (krş. Birleşik kelimeler A. 6). bata çıka, çoluk çocuk, düşe kalka, eciş bücüş, eğri büğrü, enine boyuna, eski püskü, ev bark, konu komşu, pılı pırtı, salkım saçak, sere serpe, soy sop, süklüm püklüm, yana yakıla, yarım yamalak. m− ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır: at mat, çocuk mocuk, dolap molap, kapı mapı, kitap mitap. İsim hâl ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, yan yana; baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; başa baş, bire bir, dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, darı darına, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna. 8. Yer adlarında kullanılan Batı, Doğu, Güney, Kuzey, Güneybatı, Güneydoğu, Kuzeybatı, Kuzeydoğu, Aşağı, Orta, Yukarı, Küçük, Büyük, Eski, Yeni, İç, Yakın, Uzak kelimeleri ayrı yazılır: Batı Anadolu, Doğu Anadolu, Batı Trakya, Orta Anadolu, Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika, Orta Asya, Orta Avrupa, Orta Doğu, Yakın Doğu, Uzak Doğu, Güneybatı Anadolu, İç Anadolu, İç Asya, İç Erenköy, İç Aydınlıkevler, Küçük Çekmece, Büyük Çekmece, Aşağı Ayrancı, Yukarı Ayrancı, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Küçük Melen, Büyük Melen, Eski Kızılelma, Yeni Kızılelma. 9. Köy, mahalle, dağ, tepe, göl, deniz, ırmak, su vb. kelimelerle kurulmuş sıfat tamlaması ve belirtisiz isim tamlaması kalıbındaki yer adlarında birinci kelime tek başına söz konusu yer adını anlatabiliyorsa bu tür yer adlarında köy, mahalle vb. kelimeler ayrı yazılır: Bahçelievler Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi; Alp dağları, Altay dağları, Nemrut dağı; Aral gölü, Balkaş gölü, Léman gölü; Marmara denizi; Sakarya ırmağı, Meriç nehri, Tuna nehri. Bazı örneklerde birleşiğin ilk sözü bir özel isim, çoğu defa bir şehir adıdır. Bu tür örneklerde ikinci kelime kullanılmadığı takdirde göl, körfez, dağ, boğaz değil, şehir anlaşılır. Bundan dolayı ikinci kelimenin büyük harfle başladığını ilgili bölümde görmüştük. Bu tür birleşik kelimeler de ayrı yazılır: Burdur Gölü, Van Gölü; Çanakkale Boğazı, Gülek Boğazı, İstanbul Boğazı; İskenderun Körfezi, İzmir Körfezi; Ağrı Dağı (krş. Birleşik kelimeler A. 18). 10. Şahıs adlarından oluşmuş mahalle, bulvar, cadde, sokak, ilçe, köy vb. yer ve kuruluş adlarında sondaki unvanlar hariç, şahıs adları ayrı yazılır: Gazi Osmanpaşa Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı; Ziya Gökalp Bulvarı; Nene Hatun Caddesi; Fevzi Çakmak Sokağı, Cemal Nadir Sokağı; Mustafa Kemalpaşa (ilçesi), Koca Mustafapaşa; Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sultan Ahmet Camii, Sütçü İmam Üniversitesi (bk. Birleşik kelimeler A. 19). 11. Şehirlere sonradan verilmiş olan unvanlar ayrı yazılır: Gazi Antep, Gazi Magosa, Kahraman Maraş, Şanlı Urfa.

33

12. Bir kelime birden fazla yerin adı olarak kullanılıyorsa bu yerleri birbirinden ayırmak için başa getirilen kelimeler ayrı yazılır: Anadolu Kavağı, Rumeli Kavağı, Karadeniz (veya Zonguldak) Ereğlisi, Konya Ereğlisi, Marmara Ereğlisi. 13. Ait olduğu dilde ayrı yazılan yabancı yer adları Türkçede de ayrı yazılır: Buenos Aires, Frankfurt am Main, Freiburg im Breisgau, Hyde Park, Korlovy Vary, Mont Blanc, New Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Marino, Wiener Neustadt, Titov Veles (krş. Birleşik kelimeler A. 20). 14. Ev, ocak ve yurt kelimeleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır: aş evi, bakım evi, doğum evi, düğün evi, gözlem evi, huzur evi, konuk evi, ordu evi, radyo evi, yayın evi; aile ocağı, aş ocağı, sağlık ocağı; öğrenci yurdu, sağlık yurdu, yetiştirme yurdu. 15. Ara, dış, öte, sıra sözlerinin sona getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: devletler arası, kıt'alar arası, milletler arası, uluslar arası; ahlâk dışı, çağ dışı, din dışı, kanun dışı, olağan dışı, yasa dışı; fizik ötesi, kızıl ötesi, mor ötesi; aklı sıra, ardı sıra, peşi sıra, yanı sıra. 16. Somut olarak yer belirten üst sözüyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: arka üstü, baş üstü, böbrek üstü (bezleri), kıç üstü, sırt üstü, tepe üstü. Somut olarak yer belirten alt sözüyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler de ayrı yazılır: deri altı, su altı, toprak altı, yer altı (krş. Birleşik kelimeler A. 16). 17. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: alt tabaka, alt yapı, alt yazı; üst kat, üst küme, üst yapı; ana arı, ana bilim dalı, ana cadde, ana dil, ana dili, ana düşünce, ana fikir, ana kent, ana şehir, ana vatan, ana yön, ana yurt; ön çalışma, ön denetim, ön lisans, ön seçim, ön söz, ön şart, ön yargı; art damak, art düşünce, art niyet; arka teker; yan cümle, yan etki; karşı devrim, karşı görüş, karşı oy; iç barış, iç deniz, iç kulak, iç savaş, iç tüzük; dış borç, dış gezi, dış hat, dış piyasa; orta dalga, orta elçi, orta kulak, orta oyunu, orta öğrenim; büyük anne, büyük baba, büyük elçi, büyük şehir; küçük dil, küçük hanım, küçük harf, küçük parmak; sağ açık, sağ bek; sol açık, sol bek; peşin fikir, peşin hüküm; bir çenekliler, bir çenetli, bir gözeli, bir hücreli, bir terimli; iki anlamlı, iki canlı, iki cinslikli, iki çenekliler, iki düzlemli, iki eşeyli; tek anlamlı, tek erkçi, tek eşli, tek hücreli, tek renkli, tek sesli; çok anlamlı, çok düzlemli, çok eşli, çok fazlı, çok gözeli, çok hücreli; çift ayaklılar, çift dişliler, çift kanatlılar, çift parmaklılar. 18. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: on dört, elli iki, yüz altmış dört, kırk bir, üç yüz kırk yedi, bin dokuz yüz doksan altı (krş. Birleşik kelimeler A. 22). 19. Nota, oyun, tabanca vb. kavramları niteleyen sayılar da ayrı yazılır: on altılık, otuz ikilik; altmış altı, elli bir; yedi altmış beşlik, otuz sekizlik, kırk beşlik. 20. İçinde bulunduğumuz gün ve dönemin dışında belli bir tarihi gösteren bu gün kelimesiyle şu gün, o gün, ertesi gün, geçen gün, her gün, öbür gün kelimeleri ayrı yazılır. 21. Kanunda bitişik yazılanlar dışında kuruluş adları ayrı yazılır: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu, Yüksek Seçim Kurulu, Devlet Malzeme Ofisi, Emekli Sandığı, Atatürk Orman Çiftliği (krş. Birleşik kelimeler A. 31). 22. Herhangi bir sözündeki bir kelimesi gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır. *** Birleşik kelimelerin dışında kalan atasözleri ve deyimler ayrı yazılır: Akıl yaşta değil baştadır; akıntıya kürek çekmek, çam devirmek, çanak tutmak, gönlünden geçirmek, göz atmak, kulak asmak, kulak vermek, çantada keklik, devede kulak, kepçe kuyruk, yağlı kuyruk, yüz görümlüğü. 34

ALINTI KELİMELERİN YAZILIŞI Dilimize mal olmuş yabancı kökenli kelimeler, Türkçede söylendiği gibi yazılır: inci, kent, kamu, duvar, merdiven, çamaşır, pencere, kitap, memleket, ceviz, iskele, banka, sigorta, hidrojen, operasyon, futbol, portakal, sandalye, elektrik, otomobil, parlâmenter, parlâmento, şarjör. Ancak şu örneklerde söyleniş çoğunlukla değiştiği hâlde, yazılış korunmaktadır: arozöz, beysbol, blender, briyantin, çikolata, entelektüel, firkateyn, fosseptik, ıskonto, kampus, master, mikser, mokasen, mönü, pound, şanjman, trotuvar. Yabancı kökenli kelimelerin yazılışlarıyla ilgili bazı noktalar aşağıda ayrıca gösterilmiştir: 1. İki ünsüzle biten birtakım Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin söylenişinde ünsüzler arasında bir ünlü türemiştir. Bu ünlü yazılışta da söyleyişte de belirtilir: bahis (< Arapça bahs), emir (< Arapça emr), fikir (< Arapça fikr), hüküm (< Arapça hükm), ilim (< Arapça ilm), keşif (< Arapça keşf), nakil (< Arapça nakl), nutuk (< Arapça nutk), ömür (< Arapça ömr), sabır (< Arapça sabr), şahıs (< Arapça şahs), şehir (< Farsça şehr 'kent'), zehir (< Farsça zehr). Bu kelimeler ünlüyle başlayan bir ek veya etmek, edilmek, olmak, olunmak, eylemek yardımcı fiillerini aldıkları zaman türemiş olan ünlü, söylenişte de yazılışta da düşer: bahse, emri, fikre, hükmün, nutku, ömrün, şahsı, şehre; keşfolunmak, nakletmek, şükretmek, seyredilmek, zehretmek, zikreylemek (bk. Birleşik kelimeler A. 2). 2. İki ünsüzle başlayan batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır: francala, gram, gramer, gramofon, grup, kral, kredi, kritik, plân, pratik, problem, profesör, program, proje, propaganda, protein, prova, psikoloji, slogan, snop, spiker, spor, staj, stil, stüdyo, trafik, tren, triptik. Ancak bu tür birkaç alıntıda, söz başında veya iki ünsüz arasında bir ünlü türemiştir. Bu ünlü söylenişte de yazılışta da gösterilir: iskarpin, iskele, iskelet, istasyon, istatistik, kulüp. 3. İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır: alafranga, apartman, biyografi, elektrik, gangster, kilogram, orkestra, paragraf, program, telgraf. 4. İki ünsüzle biten batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır: aks, film, form, lüks, modern, natürmort, risk, seks, slayt, teyp. 5. Batı kökenli alıntıların içindeki ve sonundaki g ünsüzleri olduğu gibi korunur: biyografi, diyagram, dogma, magma, monografi, paragraf, program; arkeolog, demagog, diyalog, filolog, jeolog, katalog, monolog, psikolog, Türkolog, ürolog. Ancak coğrafya, fotoğraf ve topoğraf kelimelerinde g 'ler, ğ 'ye döner. *** Aşağıdaki durumlarda batı kökenli kelimeler, özgün imlâları ile yazılırlar: 1. Ödünçlemeler (Dilimize mal olmamış yabancı kelimeler): by−pass (İngilizce), center (İngilizce), centrum (Lâtince), check−up (İngilizce), fuel oil (İngilizce), pipeline (İngilizce), pizza (İtalyanca), ravioli (İtalyanca), spaghetti (İtalyanca). 2. Bilim, sanat ve uzmanlık dallarında kullanılan bazı terimler: adagio, andante, cuprum, deseptyl, quercus, terminus technicus. 35

3. Lâtin yazı sistemini kullanan dillerden alınma deyim ve sözler: Veni, vidi, vici; conditio sine qua non; eppur si muove; to be or not to be; mehr Licht; l'art pour l'art; l'Etat c'est moi; traduttore, traditore; persona non grata; casus belli. Mesele falan değildi öyle, To be or not to be kendisi için; Bir akşam uyudu; Uyanmayıverdi. (Orhan Veli Kanık) YABANCI ÖZEL ADLARIN YAZILIŞI Arapça ve Farsça adların yazılışı 1. Arap ve Fars kökenli bazı kişi adları hem Türkler hem de Araplar ve Farslar tarafından kullanılmaktadır. Bu tür adlar Türkler tarafından kullanıldığı zaman Türkçe söylenişlerine göre yazılırlar: Ahmet, Bedrettin, Fuat, Mehmet, Necmettin, Nizamettin, Ömer, Rıza, Saadettin. Aynı isimler Araplar ve Farslar tarafından kullanıldığında yine Türkçe söyleniş esas alınır; ancak tonlu ünsüzler olduğu gibi kalır: Ahmed, Bedreddin, Celâleddin, Hafız−ı Şirazî, Muhammed, Necmeddin, Nizameddin, Nizamî, Osman, Ömer Hayyam. Eski metinlerin yeni yazıya çevrilmesinde, eski metinlerden yapılan alıntılarda ve bilimsel çalışmalarda, Türk adlarında da tonlu (yumuşak) ünsüzler gösterilebilir. 2. Arapça ve Farsça yer adları Türkçe söylenişlerine göre yazılır: Cezayir, Fas, Filistin, Mısır, Suudî Arabistan; Bağdat, Cidde, Erdebil, Halep, İsfahan, İskenderiye, Medine, Mekke, Şam, Şiraz, Tahran, Tebriz, Trablusgarp. Lâtin yazı sistemini kullanan dillerdeki adların yazılışı 1. Lâtin yazı sistemini kullanan dillerdeki özel adlar özgün imlâlarıyla yazılır: Beethoven, Cervantes, Chopin, Eminescu, Grimm, Horatius, Byron, Puccini, Rousseau, Shakespeare, Bologna, Buenos Aires, Iorga, Ile−de−France, Karlovy Vary, Latium, Loire, Mann, New York, Nice, Rio de Janerio, Vaasa, Wuppertal. Yabancı adların yazılışında Türk alfabesinde kullanılmayan birtakım ek işaretler geçtiği zaman özgün yazılışlarına uyulur: Molière, Grønbech, Plze@, Ibáñez. Basımda ilgili harf bulunmadığı zaman ek işaretler yazılmaz: Moliere, Plzen, Ibanez. Yabancı özel adlardan türetilmiş akım adları Türkçe söylenişlerine göre yazılır: Dekartçılık, Epikürcülük, Kalvenci, Kalvencilik, Kalvenizm, Kartezyenizm, Lüterci, Lütercilik, Marksçılık, Marksist, Marksizm. 2. Batı kökenli kişi ve yer adlarının bir bölümü eskiden beri dilimizde Türkçe biçimiyle yerleşmiştir. Bu gibi özel adlar Türkçe söylenişlerine göre yazılır: Napolyon, Şarlken, Şarl (Demirbaş Şarl); Atina, Brüksel, Cenevre, Londra, Marsilya, Münih, Paris, Roma, Selânik, Venedik, Viyana, Zürih; Hollânda. Yunanca adların yazılışı Yunanca adlarda Yunan harflerinin ses değerlerini karşılayan Türk harfleri kullanılır: Homeros, Herodotos, Euripides, Pindaros, Solon, Sokrates, Aristoteles, Platon, Venizelos, Karamanlis, Papandreu, Melina Mercouri, Onasis. Bu adları batı dillerinde kullanılan söyleniş biçimlerine uyarak Homer (Fransızca Homère), Öripid (Fransızca Euripide), Pindar (Fransızca Pindare) şeklinde yazmamak gerekir. 36

Ancak Hérodotos, Sokrates, Aristoteles, Platon, Pythagoras, Euklei− des adları dilimizde yaygın olarak Herodot, Sokrat, Aristo, Eflâtun, Pisagor, Öklid biçimlerinde yerleşmiştir. Rusça adların yazılışı 1. Rusça özel adlarda Rus harflerinin ses değerlerini karşılayan Türk harfleri kullanılır; vurguya bağlı söyleyiş ayrılıkları göz önüne alınmaz: Çaykovski, Gogol, Puşkin, Tolstoy; Omsk, Orenburg, Petersburg, Volga. Ancak Moskva kelimesi Türkçe söylenişine uygun olarak Moskova biçiminde yazılır. 2. Rusça e harfi, kelimelerin başında ve kelime içinde ünlüden sonra ye ses değerindedir ve ye olarak yazılır: Yenisey (Rusça yazılışı Enisei), Katayev (Rusça yazılışı Kataev), Dostoyevski (Rusça yazılışı Dostoevskiy), Fadeyev (Rusça yazılışı Fadeev), Mendeleyev (Rusça yazılışı Mendeleev), Yeltsin (Rusça yazılışı Eltsin). 3. Rusça x harfi, Türkçede h'ye çevrilir: Çehov (Rusça Çexov), Şolohov (Rusça Şoloxov). Bu harfi batı dillerinde olduğu gibi ch veya kh ile yazmak doğru değildir. 4. Özel adların sonundaki y'ler korunur: Klyaştornıy, İlminskiy. Ancak, Çaykovski, Dostoyevski gibi birkaç örnekte y'siz yazılışlar yerleşmiştir. 5. Rusçada ünsüzler için kullanılan inceltme işaretleri Türkçede kullanılmaz: Bolşevik, Gogol. Ancak inceltme işaretinden sonra e veya i geldiği zaman bu işaret y' ye çevrilir: Prokofyev, İlyiç. 6. Soyadlarında kullanılan −ov ve −ev ögeleri söylenişte f 'li olmasına rağmen bu söyleniş yazıya geçirilmez: Brejnev, Gorbaçov, Malov. Çince ve Japonca adların yazılışı 1. Çince adlar, Türkçede yerleşmiş biçimlerine göre yazılır: Honan, Huangho, Kanton, Nankin, Pekin, Şanghay, Vuhan. Çincede soyadları küçük adlardan önce gelir. Soyadları çoklukla tek hecelidir, küçük adlar ise bir veya iki heceden oluşur. Bu adlar büyük harfle başlar; heceler arasına çizgi konur: Sun Yat−sen, Lin Yu−tang. Yalnız Konfüçyüs gibi yaygınlık kazanmış adlar bitişik yazılır. 2. Japon yer ve kişi adları da Türkçede yerleşmiş biçimlerine göre yazılır: Tokyo, Hiroşima, Nagasaki, Osaka, Hokkaido, Kyoto; Hirohito, Haneda, Masao Mori. TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARINDAKİ ÖZEL ADLARIN YAZILIŞI 1. Türk devlet ve topluluklarındaki özel adlar ünlüler bakımından Türkiye Türkçesindeki söyleyişe göre yazılır: Azerbaycan, Özbekistan; Taşkent, Semerkant, Bakû, Bişkek; Cafer Cebbarlı, Samed Vurgun, Nebi Hazri, İslâm Kerimov, Abdürrauf Fıtrat, Osman Nasır, Cemal Kemal. 2. Ünsüzlerin yazılışında, ilgili Türk topluluğundaki kullanıma uyulur: Saparmurad Niyazov, Gasım Gasımzade, Cusupov, Joldasbekov, Kaydarov, Ğabdulla. Ancak öteden beri Türkiye'de tanınmış olan şahsiyetlerin adları ülkemizde yaygınlaşmış imlâları ile yazılabilir: Abdullah Tukay, Cengiz Aytmatov. Bunun yanı sıra Türkiye Türkçesi alfabesinde bulunmayan x “h” ile, w “v” ile, ñ “n” ile gösterilir: Bahtiyar 37

(Baxtiyar) Vahabzade, Muhtar Avezov (Muxtar Awezov), Baykonur (Baykoñur). NOKTALAMA İŞARETLERİ Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir. Nokta ( . ) 1. Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur. Artık o, ne üniformalı bir başkumandan, ne fraklı ve beyaz kravatlı bir devlet başkanıydı. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Panorama) Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. (Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu) Ancak, duraklamanın daha az yapıldığı sıralı cümlelerde nokta yerine virgül veya noktalı virgül konur: At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. 2. Kısaltmaların sonuna konur: Alb. (albay), Dr. (doktor), Yard. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkaları, ve benzerleri, ve bunun gibi); T. (Türkçe), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), Far. (Farsça), Fr. (Fransızca), İng. (İngilizce), Lât. (Lâtince) (bk. Kısaltmalar). Ancak, bazı kısaltmalarda nokta kullanılmaz: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu); KB (Kutadgu Bilig), TD (Türk Dili); B (batı), D (doğu), GB (güneybatı), GD (güneydoğu); m (metre), cm (santimetre), g (gram), kg (kilogram), l (litre), hl (hektolitre); C (karbon), Fe (demir) (Ayrıntı için bk. Kısaltmalar). 3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 3. (üçüncü), 15. (on beşinci), IV. (dördüncü); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak (bk. Sayıların yazılışı 6). UYARI: Cadde ve sokak numaralarında nokta mutlaka kullanılmalıdır. Nokta kullanılmadığı takdirde yukarıdaki örneklerden 2 adet cadde, 20 adet sokak anlaşılır. 4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur: I. 1. A. a. II. 2. B. b. 5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 29.5.1453, 29.X.1923. Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 Mayıs 1453, 29 Ekim 1923. 6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: Tren 09.15'te kalktı. Tören 17.30'da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır. (Tarık Buğra)

38

7. Arka arkaya sıralanan virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan sadece sonuncu rakama nokta konur: 3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında. 8. Bibliyografik künyelerin sonuna konur: Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Ankara 1960. 9. Üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına konur: 16.551.000, 22.465.660. Gruplara ayrılan sayılarda nokta kullanılmaması da mümkündür (bk. Sayıların yazılışı 4). 10. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 4.5 = 20 Virgül ( , ) 1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur: Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum. (Halide Edip Adıvar, Kalp Ağrısı) Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller (Faruk Nafiz Çamlıbel) 2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: Bir varmış, bir yokmuş. Umduk, bekledik, düşündük. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) Fakat yol otomobillere yasak olduğundan o da herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez. (Falih Rıfkı Atay, Denizaşırı) 3. Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur: Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz. (Mustafa Kemal Atatürk) 4. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur: Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi, koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Panorama) 5. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur: Örnek olsun diye, örnek istemez ya, söylüyorum. Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım.

39

(Mustafa Kemal Atatürk) 6. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur: Akşam, yine akşam, yine akşam, Göllerde bu dem bir kamış olsam! (Ahmet Haşim) Kopar sonbahar tellerinden Derinden, derinden, derinden Biten yazla başlar keder musikisi (Yahya Kemal Beyatlı) Ancak, ikilemelerde kelimeler arasına virgül konmaz: akşam akşam, yavaş yavaş, bata çıka, koşa koşa. 7. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerden sonra konur: Datça'ya yarın gideceğim, dedi. – Bugünlük bu kadar her gün üç mermi, diye düşündü. (Tarık Buğra, Küçük Ağa) 8. Konuşma çizgisinden önce konur: Hatta bahçede gezen hanımefendi bile işin farkına varıp, – Nen var senin çocuğum, diye sormak zorunda kaldı. (Haldun Taner, Hikâyeler) 9. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, yoo, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur: Peki, gideriz. Olur, ben de size katılırım. Hayhay, memnun oluruz. Haydi, geç kalıyoruz. Evet, kırk seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor. (Yahya Kemal Beyatlı) — Yoo, güvercinlerime dokunmayınız, dedi. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) 10. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için kullanılır: Bu, tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. (Halit Ziya Uşaklıgil, İzmir Hikâyeleri) Bu gece, eğlenceleri içlerine sinmedi. 40

(Reşat Nuri Güntekin, Bir Kadın Düşmanı). 11. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur: Efendiler, bilirsiniz ki, hayat demek, mücadele, müsademe demektir. (Mustafa Kemal Atatürk) Sayın Başkan, Sevgili kardeşim, Değerli arkadaşım, 12. Yazışmalarda, başvurulan makamın adından sonra konur: Türk Dil Kurumu Başkanlığına, 13. Yazışmalarda, yer adlarını tarihlerden ayırmak için konur: Kuşadası, 7 Şubat (Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu) 14. Sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için konur: 38,6 (otuz sekiz tam, onda altı), 25,33 (yirmi beş tam, yüzde otuz üç), 0,45 (sıfır tam, yüzde kırk beş) (bk. Sayıların yazılışı 5). 15. Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basım evi vb. maddelerden sonra konur: Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitap Evi, İstanbul 1938. Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur: Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara 1958.

UYARI: Metin içinde ve, veya, yahut bağlaçlarından önce de, sonra da virgül konmaz: Nihat sabaha kadar uyuyamadı ve şafak sökerken Faik'e bol teşekkürlerle dolu bir kâğıt bırakarak iki gün evvelki cephe dönüşü kıyafeti ile sokağa fırladı. (Peyami Safa, Mahşer)

Noktalı virgül ( ; ) 1. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur: Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir. 2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Sabahtan beri bekliyorum; ne gelen var, ne giden. İş işten geçti; artık gelse de olur, gelmese de. 3. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur: Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; İstanbul, Londra, Bakû.

41

4. Kendilerinden evvelki cümleyle ilgi kuran ancak, yalnız, fakat, lâkin, çünkü, yoksa, bundan dolayı, binaenaleyh, sonuç olarak, bununla birlikte, öyleyse vb. cümle başı bağlaçlarından önce konur: Halis bir şiir fena okunabilir; lâkin sahte bir şiir iyi okunamaz. (Yahya Kemal Beyatlı) Bir millet ordusunu kaybedebilir, bağımsızlığını da kaybedebilir; fakat dilini sakladıkça o millet yaşıyor demektir. (Nihal Atsız, Türk Ülküsü) *** Sıralı cümleler arasında ancak, fakat, çünkü vb. cümle başı bağlayıcılarından önce yazar, araya nokta, virgül, noktalı virgül koymakta serbesttir. Bu husus, yazarın üslûptaki tercihiyle ilgilidir. İki nokta ( : ) 1. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur: Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem. Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü! (Falih Rıfkı Atay, Çankaya) – Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? Ziraatçı sayar: – Yulaf, pancar, zerzevat, tütün... (Falih Rıfkı Atay, Çankaya) 2. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur: Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. (Mustafa Kemal Atatürk) Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim. (Falih Rıfkı Atay, Denizaşırı) Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük; Budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük. (Yahya Kemal Beyatlı) 3. Kütüphanecilik alanında yazar adı ile eser başlığı arasına konur: Yahya Kemal Beyatlı: Kendi Gök Kubbemiz, Falih Rıfkı Atay: Çankaya, Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Yaban, Faruk Nafiz Çamlıbel: Bir Ömür Böyle Geçti (bk. Virgül 15). 42

4. Ses biliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır: a:ile, ka:til, usu:le, i:cat. 5. Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra konur: Bilge Kağan: Türklerim, işitin! Üstten gök çökmedikçe altan yer delinmedikçe ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin? Koro : Göğe erer başımız başınla senin ! Bilge Kağan : Ulusum birleşip yücelsin diye gece uyumadım, gündüz oturmadım. Türklerim Bilge Kağan der bana. Ben her şeyi onlar için bildim. Nöbetteyim ! (A. Turan Oflazoğlu, Anıtkabir) 6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 56:8=7, 100:2=50. Üç nokta ( ... ) 1. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: Ne çare ki, çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da, bu yanı... (Tarık Buğra, Dönemeçte) 2. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur: Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz. B..., 7 Nisan (Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu) Arabacı B...'a yaklaştığını söylüyor, ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. (Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur) 3. Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur: Mümtaz, bu dükkâna bakarken hiç farkında olmadan Mallarmé'nin mısraını hatırladı: "Meçhul bir felâketten buraya düşmüş..." (Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur)

43

Alınmayan kelime ve bölümlerin yerine yay ayraç içinde üç nokta konması da mümkündür. 4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun muhayyilesine bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur: Karşı sahilde mor, fark olunmaz sisler altındaki dağlar, korular, beyaz yalılar... Ve bütün bunların üzerinde bir esatir rüyasının havaî hakikati gibi uçan martı sürüleri... (Ömer Seyfettin, Bahar ve Kelebekler) Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı... (Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları) Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel, Sanat) Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz. O noktainazar şudur: Türk milletini, medenî cihanda, lâyık olduğu mevkie is'at etmek ve Türk cumhuriyetini sarsılmaz temelleri üzerinde, her gün, daha ziyade takviye etmek... (Mustafa Kemal Atatürk) 5. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur: Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar: — Koca Ali... Koca Ali, be!... (Ömer Seyfettin, Diyet) 6. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır: — Yabancı yok! — Kimsin? — Ali... — Hangi Ali? — ... — Sen misin, Ali usta? — Benim!... — Ne arıyorsun bu vakit buralarda? — Hiç... — Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa !...

44

— !... (Ömer Seyfettin, Diyet) UYARI: Türk imlâsında iki nokta yan yana kullanılmaz. Soru işareti ( ? ) 1. Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur: Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı? (Faruk Nafiz Çamlıbel, Yolcu ile Arabacı) Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? (Ahmet Haşim, Merdiven) Atatürk bana sordu: — Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? (Falih Rıfkı Atay, Çankaya) Soru, vurguyla belirtildiği zaman da soru işareti kullanılır: Gümrükteki memur başını kaldırdı: — Adınız? Soru bildiren cümle veya sözlerde bazen cevabın ne olacağı sözün gelişinden belli olur. Bu tür cümle ve sözlerin sonunda da soru işareti kullanılır: Haksız mıyım? Liderler içinde Atatürk gibisi var mı? Yoksa bu sözümde yalan var mı? (Bilge Kağan) 2. Bilinmeyen yer, tarih vb. durumlar için kullanılır: Yunus Emre (1240?−1320), (Doğum yeri: ?). Türk halk felsefesinin, Türk nükteciliğinin ve mizah dehasının büyük mümessili Nasreddin Hoca da (Hâce Nasirüddin) bu asırda yaşamıştır (1208 ?−1284). (Türk Dünyası El Kitabı) 3. Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin olmadığı durumlarda yay ayraç içinde soru işareti kullanılır: Ankara'dan Konya'ya 1,5 (?) saatte gitmiş. 1496 (?) yılında doğan Fuzulî ... UYARI : mı / mi eki −ınca / −ince anlamında zarf−fiil işleviyle kullanıldığı zaman soru işareti konmaz: Akşam oldu mu sürüler döner. Hava karardı mı eve gideriz. Alp Er Tonga öldi mü 45

Esiz ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur. Bahar gelip de nehir çağıl çağıl kabarmaya başlamaz mı içimi geri kalmış bir saat huzursuzluğu kaplardı. (Haldun Taner, Onikiye Bir Var) UYARI : Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur: Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı? (Yahya Kemal Beyatlı) Ruhunu karartan neydi, yağmur mu yağıyordu; yoksa şimşekler mi çakıyordu? Ünlem işareti ( ! ) 1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur: Ne mutlu Türküm diyene! (Mustafa Kemal Atatürk) Gurbet o kadar acı Ki ne varsa içimde Hepsi bana yabancı Hepsi başka biçimde! (Kemalettin Kâmi Kamu) Hava ne kadar da sıcak! Aşkolsun! Ne kadar akıllı adamlar var! 2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur: Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir, ileri! (Mustafa Kemal Atatürk) Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. (Mustafa Kemal Atatürk) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! (Yahya Kemal Beyatlı) 46

Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar, Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar! (Faruk Nafiz Çamlıbel) Dur, yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak bir devrin battığı yerdir. (Necmettin Halil Onan) Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir: Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel) 3. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için ayraç içinde ünlem işareti kullanılır: İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!) Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor. Kısa çizgi ( − ) 1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur: Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bil− mem. Havuzun suyu bulanık. Kapının saatleri 12'yi geçmiş. Kanepe− lerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı! Tramvaydaki adam bir tanı− dık mı idi acaba? Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? Yoksa kimsecik− lerin oturmadığı kanepelerde bu saatte pek başıboşlar mı oturur? (Sait Faik Abasıyanık, Havuz Başı) 2. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır: Örnek olsun diye −örnek istemez ya− söylüyorum. 3. Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için konur: al−ış, dur−ak, Dur−sun, Dur−muş, gör−gü−süz−lük. 4. Dil bilgisinde fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır: al−, dur−, gör−, ver−; başar−, kana−, okut−, taşla−, yazdır−. 5. Dil bilgisinde eklerin başına konur: −den, −lık, −ış, −ak. 6. Dil bilgisinde heceleri göstermek için kullanılır: a−raş−tır−ma, bi−le−zik, du−ruş−ma, ku−yum−cu−luk, ya−zar−lık, prog−ram. 7. Eski harfli metinlerin yeni yazıya aktarılmasında Arapça ve Farsça kurallara göre yapılmış tamlamaların, birleşik ve türemiş kelimelerin ögelerini ayırmak için kullanılır: dârü'l−fünûn, resm−i geçit, resm−i kabûl, Cemiyet−i Akvâm, Hâkimiyet−i Milliye, Servet−i Fünûn, hokka−bâz, âteş−perest, menfaat−perest, bî−bedel, nâ−mağlûb, fî−sebîlillâh, min−tarafillâh, bilâ−ücret.

47

8. Kelimeler arasında “−den...−a, ve, ile, ilâ, arasında” anlamlarını vermek üzere kullanılır: Türkçe−Fransızca Sözlük, Aydın−İzmir yolu, Ankara−İstanbul uçak seferleri, Türk−Alman ilişkileri, Ural−Altay dil grubu, 09.30 − 10.30, Beşiktaş−Fenerbahçe karşılaşması, Manas Destanı'nda soy−dil−din üçgeni, 1914−1918 Birinci Dünya Savaşı, 1995−1996 öğretim yılı. 9. Bazı terim ve kuruluş adlarında kelimeler arasına konur: sıfat−fiil, zarf−fiil; Dil ve Tarih−Coğrafya Fakültesi, Fen−Edebiyat Fakültesi. 10. Yabancı özel adlarda ve henüz dilimize mal olmadığı için özgün imlâlarıyla yazılan yabancı kelimelerde kullanılır: Joliot−Curie, Lévy−Bruhl, Saint−Gotthard, Sainte−Beuve, Boulogne−sur−Mer, Bouches−du−Rhône, Salins−les−Bains, by−pass, check−up, Aix−en−Provence. 11. Adres yazarken semt ile şehir arasına konur: Kurtuluş − ANKARA 12. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır: 50 − 20 = 30 Uzun çizgi (—) Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu: “Hancı dedim bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu?” Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende, Dedi: — Hana sağ indi, ölü çıktı geçende! (Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları) Frankfurt'a gelene herkesin sorduğu şunlardır: — Eski şehri gezdin mi? — Rothshild'in evine gittin mi? — Goethe'nin evini gezdin mi? (Ahmet Haşim, Frankfurt Seyahatnamesi) — Yoo, güvercinlerime dokunmayınız, dedi. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra konabilir: Sıtkı Bey — Oğlum ben kalenin teslimini düşünmüyorum. Kurtarmağa bir çare arıyorum. Kalenin teslimini düşünen seninle müzakere etmez a! İslâm Bey — Kurtarmağa çare... Kavga ederiz... Ölürüz... Teslim olmayız... Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister. 48

İslâm Bey — Ben daha ölmedim. (Namık Kemal, Vatan yahut Silistre) UYARI : Konuşmalar tırnak içinde verildiği zaman uzun çizgi kullanılmaz. Eğik çizgi ( / ) 1. Şiirlerden yapılan alıntılarda, mısraların yan yana yazılması gereken durumlarda mısraları belirlemek için kullanılır: Ne sen, ne ben / Ne de hüsnünde toplanan bu mesâ / Ne de âlâm−ı fikre bir mersâ / Olan bu mâî deniz / Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz. (Ahmet Haşim, O Belde) 2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına konur: Altay Sokağı, Nu.: 21/6 3. Adres yazarken semt ile şehir arasına konur: Altay Sokağı, Nu.: 21/6 Kurtuluş / ANKARA 4. Dil bilgisinde eklerin farklı şekillerini göstermek için kullanılır: −a/−e, −an /−en, −lık /−lik, −madan /−meden. 5. Bölme işareti olarak kullanılır: 70 /2 = 35 Tırnak işareti ( “...” ) 1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır: Dil ve Tarih−Coğrafya Fakültesinin ön cephesinde Atatürk'ün “Hayatta en hakikî mürşit ilimdir.” vecizesi yer almaktadır. Ulu önderin “Ne mutlu Türküm diyene!” sözü her Türk'ü duygulandırır. Bakınız, şair vatanı ne güzel tarif ediyor: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” UYARI : Aynen alınmayan söz ve yazılar tırnak içinde gösterilmez. UYARI : Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır: “Akıl yaşta değil baştadır.” atasözü yüzyılların tecrübesinden süzülüp gelen bir gerçeği ifade etmiyor mu? “İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar. (Yahya Kemal Beyatlı) UYARI : Uzun alıntılarda her paragraf ayrı ayrı tırnak içine alınır. 2. Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır: Yeni bir “barış taarruzu” başladı. Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınmadan koyu yazılarak veya altı çizilerek de gösterilebilir. Höyük sözü Anadolu'da tepe olarak geçer. 3. Kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır:

49

(Ahmet Hamdi Tanpınar) UYARI : Tırnak içine alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz: Yahya Kemal’in “Kendi Gök Kubbemiz”i okudunuz mu? Tek tırnak işareti ( ‘.Yahya Kemal'in bazı şiirleri “Kendi Gök Kubbemiz” adı altında çıktı. bütünüyle’. atalar’. (Ahmet Hamdi Tanpınar) “İmlâ Kuralları” bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir.) gezsek bile görmek için değil. (Ahmet Hamdi Tanpınar) Bugünün gençleri Dar Kapı'yı okumalıdırlar.” (Ahmet Hamdi Tanpınar) 2... İşteş " Yay Ayraç ( ( ) ) 1. Kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın koyu yazılarak veya eğik yazıyla (italik) dizilerek de gösterilebilir: Cahit Sıtkı'nın Şairin Ölümü şiirini Yahya Kemal çok sevmişti. Tırnak içinde verilen ve yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için kullanılır: Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi ve Faruk Nafiz'in bu güzel şiirini okumaya başladı. Etken fiil b. sab ‘söz’.’ ) 1. köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum. kendimizi göstermek için geziyoruz. kavim’. Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan açıklamalar için kullanılır: Anadolu kentlerini. 50 . tüketi ‘tamamen. Dönüşlü " ç. Edilgen " c. “Şinasi'nin ‘safi Türkçe’ ile yazdığını söylediği şiirlerden sonra vardığı bu konuşulan dil fikri şüphesiz ki ondan gelen en büyük kazancımızdır. eçü apa ‘ecdat. Denden işareti (") Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır: a. Dil yazılarında verilen örneğin anlamını göstermek için kullanılır: Göktürk Anıtları'nda geçen fakat günümüze ulaşmayan bazı örnekler: bodun ‘millet.

. aşiyanın var. (Reşat Nuri Güntekin.. ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konulan üç nokta. Tiyatro eserlerinde konuşanın hareketlerini. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır (bk.. kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır (bk. 5. Benim gibi dertli bir ihtiyarla eğlenmek günahtır. Alıntılarda. Bir İçim Su) UYARI : Hakkında açıklama yapılan söze ait ek. Söyleşiler) Süleyman Şah'ın cenazesi sudan ihraç olunarak (çıkarılarak) hemen orada defnedilmiştir ki makarrı (durağı) hâlâ “Türk Mezarı” namiyle maruftur (tanınmıştır).. Düşman gemileri üstümüze toplarını çevirmişler.. 6. ayraç kapandıktan sonra yazılır: Yunus Emre (1240?− 1320)'nin. Bu vatan ya senindir. baharın var ki beklerdin Kıyametler koparmak neydi ey bülbül. Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır: Cihanın tarihi. vatanı uğrunda senin kadar uğraşan. ya kimsenin.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın. Bir söze alay. nedir derdin? (Safahat) 4. Sağ salim onu teslim edecekmişiz.. Sizin gibi efendilere yakışmaz. sonra derin ve saf bir bakışla Kaymakam ve arkadaşlarına) Etmeyin Efendiler. Üç nokta 1).. İstiklâl) 3. (Refik Halit Karay. (Ahmet Hikmet Müftüoğlu) Eşin var.. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip olmağa hak kazanmamıştır. Kaymakam – (hiddetle) Ne olacak baba.. Soru işareti 3).. 2.. UYARI : Yani ile yapılan açıklamalar ayraç içine alınmaz. Bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra kapama ayracı konur: I) 1) A) a) II) 2) B) b) Köşeli ayraç ( [ ] ) 1... durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır: İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakama yaklaşır.. Ünlem işareti 3). yay ayraç içine alınabilir (bk. Oğlunun katili ecnebi tebaasıymış. başta. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır: 51 . İhtiyar – (Evvelâ vurulmuş gibi sendeler. Adalı'yı istiyorlar...(Nurullah Ataç. 7. kanını döken bir millet daha gösteremez.

Ereğliler. Kâzım Karabekir'i. Sinop. Edebiyat−ı Cedide Topluluğunun. Yeni Lisan. Bursalı. Türkçü. Yabancı özel adlardan sonra getirilen çokluk ve yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Nice'ler. Ulaanbaatar 1977. İnönü'den. Bordeaux'lu. Avrupalılaşmak. fakat araştırıcı tarafından tamamlanan bölümler köşeli ayraç içine alınır: Babam kağan öldüğünde küçük kardeşim Kül−tegin ye[di yaşında kaldı. Türkleşmekte.. Özel adlara getirilen iyelik ve hâl eklerini ayırmak için konur: Fatih Sultan Mehmet'e. Haliti. Sinobu. Yekta Bahir [Ömer Seyfettin]. Bilimsel çalışmalarda.. UYARI : Yabancı özel adlar dışındaki özel adlara getirilen yapım ekleri ve çokluk eki kesmeyle ayrılmaz: Türklük. Müslümanlık. Mehmet. Kişi adlarından sonra kullanılan unvanlar: Mustafa Kemal Paşaya. Zeynep Hanıma. Dil ve Tarih−Coğrafya Fakültesi Dekanlığına. Venüs'ü. BNMAU−ın şinjleh U0aanı Akademii Tuu0ıyn )ureelen. Ahmet Mithat Efendinin. Yakup Kadriler. Ay ve gün adları: 29 Ekime.. ç. Halidi. Gazi Antebi. metinde bulunmayan veya silinmiş olan. (Çözülmüş Orhon Yazıtları) Kesme işareti ( ' ) 1. Türkçülük. Sait Halimpaşa Yalısı'ndan. Ahmeti. Kurum ve kuruluş adları: Türkiye Büyük Millet Meclisine.. Genç Kalemler. Yükselme Döneminin. Alman'ı. Mehmeti. Mehmetler. c. Bibliyografik künyelere ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır: Reşat Nuri [Güntekin]. Aydınlı. Ancak kelimeler. Türkiye'm. Millî Edebiyat Akımının. Jüpiter'den. Gazi Antep. Klâsik Türk Edebiyatına. Türk Dil Kurumundan. Enver Paşayı. Türkçenin. Zonguldakı şeklinde telâffuz edilmez. Ağrı Dağı'nın. Çankaya Köşkü'ne. Zonguldak gibi örneklerde kesme işareti kullanılır. Hristiyanlık. Lille'li. Ziya Gökalp Bulvarı'nda. Van Gölü'ne. Sinopu. Akım. Murat. Muradı. Allaha emanet. Recepi. Konyalı. Ancak aşağıda belirtilen özel adlardan sonra kesme işareti kullanılmaz: a. Yurdakul'dan. Ahmedi.. Kiralık Konak'ta. Enver Paşanın. 52 . 2. Velinin külâhını Aliye. b. Deyimlerde geçen özel adlar: Allahtan hayırlısı. Türk'e. 30 Ağustos Çarşambadan sonra d. Bu eklerden sonra da kesme işareti kullanılmaz: Türklüğün. Halit. Mehmedi. Aydınlıdan. Türkiye'de. Atatürk'üm. Dersaadet 1922. Nasrettin Hocada. 2. çağ ve dönem adları: Eski Çağın. 3. Honolulu'lu. Zonguldağı şeklinde telâffuz edilir. Ahmetler. Muratı. UYARI : Özel adlar yerine kullanılan"o" zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Recebi. Türkçe. Türkleşmek. Alinin külâhını Veliye. Avrupalı. Ziya Gökalp'tan. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına. Müslümanlıkta. Recep. Sinekli Bakkal'ı. Ayhan Beyden.]. UYARI : Ahmet. Gazi Antepi. Çalıkuşu. Yunus Emre'yi.Mongolın Ertniy Tüü0 (Arheologiyn Nayruulal) [Mogolistan'ın Eski Tarihi (Arkeolojik Araştırmalar)]. Hristiyanlıktan.

büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: kg'dan. Türkçede −daş'la yapılmış birçok söz vardır. UYARI : Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu. Yakup Kadri (Karaosmanoğlu)'nin. Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığı takdirde kesme işareti yay ayraçtan sonra konur: Yunus Emre (1240?−1320)'nin.65’lik. kelimenin ve üs işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır: vb. UYARI : Sıra sayıları ekle gösterildiği zaman rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. 53 . Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: “1919 senesi Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Seslerin vezin dolayısıyla şiirde veya konuşma sırasında düştüğünü göstermek için kesme kullanılır: K'oldu. UNESCO'ya. BOTAŞ'ın. İng. UYARI : Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. BM'de.dan. 5. napmak gibi fiiller yoktur. 7. Alm. cm³e (santimetre küpe). TDK'nin. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde bu okunuş esas alınır: ASELSAN'da.” 1985'te. ayrıca nokta konmaz: 8. Nu. mm'den. BDT'ye. TRT'den. 7.si.3. cins isimler için yapılan açıklamalarda yay ayraçtan sonra doğal olarak kesme işaretine gerek yoktur: İmek fiili (ek fiil)nin geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir. 2'nci kat.leri. UYARI : Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla gösterilir: 6'şar değil altışar. b'nin m'ye dönüşmesi. netmek. neylemek. Ancak konuşmada ve vezin dolayısıyla şiirde bu tür kullanılışlar ortaya çıkabilmektedir. 2. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur: A'dan Z'ye kadar. 64ten (altı üssü dörtten) 4. mad. TV'ye.yi.'nci değil 2'nci. Ancak. NATO'dan. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üs işaretinden sonra. ABD'de.65’lik. Dilimizde kolmak. N'oldu? N'etsin? N'eylesin? N'apalım? Bir ok attım karlı dağın ardına Düştü m'ola sevdiğimin yurduna İl yanmazken ben yanarım derdine Engel aramızı açtı n'eyleyim (Karacaoğlan) 6.dan. m²ye (metre kareye). 9. cm'yi. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur: TBMM'nin. 8'inci madde.'inci değil 8'inci. 10'ar değil onar. THY'de.

YAZIDA KULLANILAN DİĞER İŞARETLER Yazıda sık sık kullanılan birtakım işaretler daha vardır: + toplama işareti. artı x çarpma işareti. çarpı 54 .

gönderme işareti ~ benzerlik. kitap. genel bir sistem bulunmamakla birlikte dilimizde bazı esasların yerleştiği de görülmektedir. KB (kuzeybatı). 55 . İhtiyaca göre her zaman kısaltma yapılabilir. D (doğu). terim veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve sembolleştirilmesidir. KISALTMALAR Kısaltma. KD (kuzeydoğu). KB (Kutadgu Bilig). kelimeden önce farazîlik işareti ° derece işareti => devam işareti ® devam işareti. TDK (Türk Dil Kurumu). B (batı). çeviriniz * kelimeden sonra dipnot işareti. G (güney). TDED (Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi). Kuruluş. AKDTYK (Atatürk Kültür. gramerde çıkma işareti > küçük. Türkçede “ve” için böyle bir işaret kullanılamaz. Önemli olan yapılan kısaltmanın benimsenmesi. TD (Türk Dili). K (kuzey). Kısaltmalarda herkesçe uyulan. dergi ve yön adlarının kısaltmaları genellikle her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi). Kısaltmalarla ilgili bu esasları şöyle gösterebiliriz: 1. GB (güneybatı). ABD (Amerika Birleşik Devletleri). yaygınlaşması ve tutunmasıdır. gramerde gelişme işareti @ yaklaşık olarak eşit · bitti *** bölüm sonu işareti • eksiği veya fazlası UYARI : &işareti İngilizceye özgüdür./. GD (güneydoğu).= eşitlik işareti % yüzde işareti 2 üs işareti § paragraf işareti + paragraf işareti . yaklaşıklık işareti (alternasyon) < büyük. bir kelime. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu). TK (Türk Kültürü). KT (Kamus−ı Türkî).

fiz. (Avukat). Ancak askerî sözlerin kısaltılmalarında ve diğer bazı örneklerde nokta konulması gelenekleşmiştir: A. Sonunda nokta bulunan kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. (fizik). kg (kilogram). TÜBİTAK'ın (TÜBİTAĞ'ın değil). hzl. kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür: ASELSAN (Askerî Elektronik Sanayii). P. mm (milimetre). BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi). m² (metre kare). 2. Prof. (İngilizce). unvan veya rütbe ise ilk harf büyük. Fe (demir). özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülür.K.dan.Ö. ed.S. kim. (Albay). (çeviren).K. (General). m (metre). büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: kg'dan. Ancak birlik kelimesiyle yapılan kısaltmalarda söyleyişte k'nin yumuşatılması normaldir: ÇUKOBİRLİK'e (söylenişi ÇUKOBİRLİĞE). Ca (kalsiyum). T. Güniz Sok. dergi ve yön adlarıyla element ve ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında.A.O.leri. ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler (genellikle ünsüzler) dikkate alınır. çev. CMUK'un (CMUĞ'un değil). Gen. (sıfat). Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda genellikle nokta kullanılmaz. SEKA (Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu). UNESCO'ya.si. Alb.K.dan. mad. M. B.C. Alay AA Anadolu Ajansı AAM Atatürk Araştırma Merkezi AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri (bk. H. (Profesör). (Milâttan Sonra). USA) AFP Agence France Press (Fransız Basın Ajansı) 56 . (Harp Okulu).E. THY'de. sf. (Harp Akademisi). cins isim ise ilk harf küçük olur: Alm. TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi). Elementlerin ve ölçülerin milletler arası kısaltmaları genellikle Türkiye'de de olduğu gibi kabul edilmiştir: C (karbon). Kuruluş. noktadan sonra ve kelimenin okunuşuna uygun olarak yazılır: vb. Kocatepe Mah. cm² (santimetre kare) 3. Bu tür kısaltmalarda.Ancak bazen kelimelerin. BDT'ye. cm (santimetre). is. g (gram). TRT'den. özel ad. Alm. (Almanca). İng. (isim). Kısaltılan kelime veya kelime grubu.yi. İLESAM (İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği). Tonsuz (sert) ünsüzle biten kısaltmalar. cm'yi. kitap. Av. (kimya). l (litre). BOTAŞ'ın. hl (hektolitre). (ede− biyat). ek aldıkları zaman okunuşta tonsuz ses tonlulaştırılmaz: AGİK'in (AGİĞ'in değil). FİSKOBİRLİK'in (söylenişi FİSKOBİRLİĞİN). (Kocatepe Mahallesi). M. RTÜK'e (RTÜĞ'e değil). (Türkiye Cumhuriyeti). *** Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu. (Güniz Sokağı). H. (Alay). (Büyük Elçi). Bu tür kısaltmalarda ek. mg (miligram). (Milâttan Önce). Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde bu okunuş esas alınır: ASELSAN'da. (Kara Kuvvetleri Komutanlığı). mm'den. İng. KISALTMALAR DİZİNİ A. (Posta Kutusu). NATO'dan. Bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur. (hazırlayan). (Doktor). km (kilometre). Dr. Nu. K.

Asker. Apartman Ar. aids Acquired immune deficiency syndrome (İmmün yokluğu sendromu. bağışıklık yetersizliği) Akad. Astsubay ASELSAN Askerî Elektonik Sanayii Asist. Araştırma Görevlisi ark. Astroloji AŞTİ Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi AT Avrupa Topluluğu 57 . Asistan ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi astr. askerlik Asb. Astronomi astrol. Adı geçen eser AGİK Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı AI Amnesty International (Uluslar Arası Af Teşkilâtı) AIDS. akademi üyesi AKDTYK Atatürk Kültür. Arkeoloji As. Arapça Ar. Anatomi ant. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu AKM Atatürk Kültür Merkezi Alb. Albay Alm. Akademi. Almanca anat. askerî. Antropoloji AOÇ Atatürk Orman Çiftliği AP Associated Press (ABD Haber Ajansı) APS Acele Posta Servisi Apt. Gör.age.

E.Atğm. Binbaşı bot. Başçavuş BDT Bağımsız Devletler Topluluğu B. Bakınız Bl. Atmosfer ATM Automatic Teller Machine (Otomatik para işlem makinesi) ATO Ankara Ticaret Odası AÜ Anadolu Üniversitesi AÜ Atatürk Üniversitesi AÜ Ankara Üniversitesi Av. Bay bağ. Botanik 58 . Avukat AYK Atatürk Yüksek Kurumu ( AKDTYK'nin kısa adı) B Batı B. Asteğmen atm. Bölük BM Birleşmiş Milletler Bn. Bağlaç BAĞ−KUR Esnaf Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu BBC British Broadcasting Corporation (İngiliz Radyo Televizyon Kurumu ) BCG Bacillus Calmette Guèrin (Verem aşısı) Bçvş. Büyük Elçi belgeç Belgegeçer (faks) bitb. Bitki bilimi biy. Biyoloji bk. Bayan Bnb.

Bulgarca BÜ Boğaziçi Üniversitesi C. Cilt Cad. Cadde CD Corps Diplomatique (Kordiplomatik) Cerm. Başkan.BOTAı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Böl. Başkanlık BşK. basım Bşk. çevirmen ÇS Çimento Sanayii ÇUKOBİRLİK Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ÇÜ Çukurova Üniversitesi Çvş. Cermence CIA Central Intelligence Agency (ABD Merkezî Haber Alma Teşkilâtı) cm Santimetre CMUK Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu coğ. Çavuş D Doğu dam Dekametre DAP Doğu Anadolu Projesi db. Çeviren. Dil bilimi 59 . Başkomutan Bul. Bulvar Bulg. Coğrafya COMECON Council for Mutual Economic Asistance (Doğu Bloku Ülkeleri Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi) CÜ Cumhuriyet Üniversitesi çev. Bölüm bs. Baskı.

Deniz Kuvvetleri Dz. doğumu. Derleyen DSİ Devlet Su İşleri DTCF Dil ve Tarih−Coğrafya Fakültesi Dz. Doktor drl. Eczacı ed.Kuv. Doğum. Komutanlığı dzl. Doçent doğ. Edat Ecz. Deniz Kuvvetleri Komutanı. Düzeltilmiş e.Kuv. böcek öldürücü) DDY Devlet Deniz Yolları DGM Devlet Güvenlik Mahkemesi DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi DİE Devlet İstatistik Enstitüsü dk Dakika dl Desilitre dm Desimetre DMO Devlet Malzeme Ofisi Doç. Edebiyat EGO Elektrik. Gaz. doğum tarihi DPT Devlet Plânlama Teşkilâtı Dr. Otobüs İşletmeleri (Ankara Belediyesi) EKG Elektrokardiyogram (Kalp akım grafiği) ekon. Ekonomi 60 . Düzenleyen dzş.K. Dil bilgisi DDT Dichloro−diphenol−trichloro−ethane (dedete.dbl.

Biyoloji (Bölümü) FKÖ Filistin Kurtuluş Örgütü Fr. Otobüs. Felsefe FIFA. Fiyat f. Ermenice ESHOT Elektrik. fifa Federation Internationale des Football Associations (Uluslar Arası Futbol Federasyonu) FILA Federation Internationale de Lutte Amateur (Uluslar Arası Amatör Güreş Federasyonu) FIR Flight Information Region (Uçuş hattı düzenlemesi) fil. Havagazı. belgeç FAO Food and Agriculture Organization (BM Gıda ve Tarım Teşkilâtı) Far. Fransızca G Güney g Gram GAP Güneydoğu Anadolu Projesi GB Güneybatı 61 . Enstitü Erm.EMK Elektromotor Kuvvet Ens. Fizik fizy. Kimya. Su. Fiil Fak. Fakülte faks bk. Filoloji FİSKOBİRLİK Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği fiz. Tramvay İşletmeleri (İzmir Belediyesi) EÜ Ege Üniversitesi F. Fizyoloji FKB Fizik. Farsça FBI Federal Bureau of Investigation (ABD Federal Araştırma Bürosu) fel.

Harp Akademisi HABITAT UNCHS Centre for Human Settlements (Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı) hl Hektolitre hlk.GB Gümrük Birliği GD Güneydoğu Gen. Hekimlik.A. Hastahane huk.Kuv. Gramer GSMH Gayrisafi millî hâsıla GÜ Gazi Üniversitesi hek. hekim H. Hizmet. Geometri GESAM (Türkiye) Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği gn. Hukuk HÜ Hacettepe Üniversitesi Hv. Halk ağzı hm Hektometre H. Hava Kuvvetleri Komutanı. Genişletilmiş Gön. Harp Okulu Hst. Hava Kuvvetleri Hv. General geom. Genel Gnkur. Komutanlığı Hz. Genelkurmay GOÜ Gazi Osmanpaşa Üniversitesi gnş.Kuv.K. Hazret Hz.O. Gönderen gr. hizmette 62 .

İspanyolca işl. Hazırlayan Hz. Jandarma Jap. İnceleyen İETT İstanbul Elektrik. Hizmete özel İbr. İşleyen İŞOT İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali İt. Jeoloji 63 . İtalyanca ITO International Trade Organization (BM Uluslar Arası Ticaret Birliği) İTO İstanbul Ticaret Odası İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi İÜ İstanbul Üniversitesi J. İbranca (İbranîce) icl. İsim İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSO İstanbul Sanayi Odası İsp.hzl. özl. İngilizce INTERPOL International Criminal Police Commission (Uluslar Arası Cinayet Polisi Komisyonu) IOC International Olympic Committee (Uluslar Arası Olimpiyat Komitesi ) IPI International Press Institute (Uluslar Arası Basın Enstitüsü) IRO International Refugee Organization (Uluslar Arası Mülteci Teşkilâtı ) is. Tramvay İşletmesi İLESAM (Türkiye) İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ILO International Labor Organization (Uluslar Arası Çalışma Teşkilâtı) IMF International Monetary Fund (Uluslar Arası Para Fonu) İng. Japonca jeol. Tünel.

Kurmay Kur.K.Bşk. Komutanlığı KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti K.Kuv. Kimya KİT Kamu İktisadî Teşekkülü K. Kara Kuvvetleri km Kilometre Kor. Boğaz (Bölümü) KD Kuzeydoğu KDV Katma değer vergisi kg Kilogram KGB Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti (Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilâtı) KHK Kanun hükmünde kararname kim. Kurmay Başkanı. Korgeneral krş. Limitet M. Kolordu Kora. Lâtince LPG Likit petrol gazı Ltd. Milâdî 64 . Komutanlığı KB Kuzeybatı KBB Kulak.K Kuzey K.K. Kara Kuvvetleri Komutanı. Burun. Milât. Başkanlığı l Litre Lât. Koramiral Korg. Karşılaştırınız KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Kur. Komutan.

Madde Mah. Milâttan Önce MPM Millî Prodüktivite Merkezi Mrş. Mecaz MESAM (Türkiye) Müzik Eserleri Sahipleri Meslek Birliği MGK Millî Güvenlik Kurulu mim. Mantık mat. Mimarlık min. Matematik Md. Macarca mad. Müdür. Mahalle Mah.Ö.m Metre Mac. Mahkeme man.S. Milâttan Sonra MSB Millî Savunma Bakanlığı MSÜ Mimar Sinan Üniversitesi MTA Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 65 . Mineraloji MİT Millî İstihbarat Teşkilâtı MK Medenî Kanun MKE Makine Kimya Endüstrisi MKS Metre−Kilogram−Saat MKYK Merkez Karar Yönetim Kurulu mm Milimetre M. Müdürlüğü MEB Millî Eğitim Bakanlığı mec. Mareşal M.

Osmanlı Türkçesi Öğ. Ordinaryüs Org. Ölüm. Nöbetçi Nö. Operatör Or. Örnek ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı 66 . Öğretmen öl. Nöbetçi subayı Nr. Oramiral Ord. Numara ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi OECD Organization for Economic Cooperation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı) Onb. Müzik MYK Merkez Yönetim Kurulu NASA National Aeronautics and Space Administration (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi) NATO North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilâtı) No. Nu. Müracaat müz. bk. Ortaklık. ölüm tarihi ör. Nöbet. Mühendis Mür. Nu. Nö. Nu. Ordu Ora. ortakları Osm.MÜ Marmara Üniversitesi Müh. ölümü. bk. Onbaşı OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries (Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilâtı ) Opr.Sb. Orgeneral Ort.

Pedagoji PEN International Association of Poets. Sıfat Sl. Sayı s. Essayists and Novelists (Uluslar Arası Yazarlar Birliği) P. Telgraf. Profesör psikol. Slavca Sn. Psikoloji PTT Posta.ÖSYM Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi ÖYS Öğrenci Yerleştirme Sınavı öz. Portekizce Prof. Telefon (İdaresi) RC Red Cross (Kızılhaç) RTÜK Radyo Televizyon Üst Kurulu Rum.K. Rusça S. Playwrights. Özel ped. Santral 67 . Subay SBF Siyasal Bilgiler Fakültesi SEKA Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu sf. Rumence Rus. Sayın sn Saniye snt. Posta kutusu PO Petrol Ofisi POAŞ Petrol Ofisi Anonim Şirketi Port. Editors. Sayfa sa Saat Sb.

teknoloji TEK Türkiye Elektrik Kurumu tel. Spor SÜ Selçuk Üniversitesi Ş. Sokak sos.C. Şirket Şb. Türkiye Cumhuriyeti TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları TCK Türkiye Cumhuriyeti Karayolları TCK Türk Ceza Kanunu TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TDK Türk Dil Kurumu TED Türk Eğitim Derneği tek. Tarih TARİŞ Tarım Satış Kooperatifleri Birliği TASS Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza (Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı) Tb. Teknik. Şube T.Sok. Türkçe t Ton TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tar. Telgraf 68 . Tabur TBB Türkiye Barolar Birliği TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi T. Sosyoloji SOS Save our Souls (Denizde uluslar arası yardım isteme işareti) SSK Sosyal Sigortalar Kurumu sp.

Teleks tls. Telefon tlks. Ticaret TİSK Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu tiy. Teğmen THA Türk Haberler Ajansı THK Türk Hava Kurumu THK Türk Hukuk Kurumu THY Türk Hava Yolları TIR Transport International Routier (Uluslar Arası Kara Yolu Taşımacılığı) tic.TEM Trans European Motor Way (Avrupa Transit Kara Yolu) TEV Türk Eğitim Vakfı TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası Tğm. Topçu TÖMER Türkçe Öğretim Merkezi TP Türk Petrolleri 69 . Tiyatro TKAE Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü TKB Türk Kadınlar Birliği TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri TL Türk lirası tlf. Telsiz TM Türk Malı TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMO Toprak Mahsulleri Ofisi TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Top.

Toplayan TR Türkiye TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TSE Türk Standartları Enstitüsü TSK Türk Silâhlı Kuvvetleri TTB Türk Tabipler Birliği TTK Türk Tarih Kurumu Tug. ABD) 70 . Tugay Tuğg. Tümen Tüma. Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim. Tümamiral Tümg.TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tpl. Bilim ve Kültür Teşkilâtı) UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund (Birleşmiş Milletler Uluslar Arası Çocuklara Yardım Fonu) UNO United Nations Organization (Birleşmiş Milletler Teşkilâtı) USA United States of America (Amerika Birleşik Devletleri) (bk. Tümgeneral TÜRK−İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜTAV Türk Tanıtma Vakfı TV Teve. televizyon TYMB Türk Yüksek Mühendisler Birliği UEFA Union of European Football Associations (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) UN United Nations (krş. Tuğgeneral TUS Tıpta Uzmanlık Sınavı TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Tüm. BM) UNAC United Nations Aid to Children (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilâtı) UNESCO United Nations Educational.

Yüksek Mühendis yy.Uzm. ve bunun gibi vd. Veteriner vs.Sb. Yardımcı Yard. Mim. Müh. Üsteğmen vb. Yayımlayan Yzb. Ve devamı Vet. Doç. ve benzerleri. Elektrik Genel Müdürlüğü YSK Yüksek Seçim Kurulu Yun. Yüksek Yard. Yüzyıl yyl. Yayın Yb. Yunanca Yük. Yüksek Mimar Yük. Uzman Ü Üniversite Üçvş. Üstçavuş ünl. Yüzbaşı 71 . Yardımcı Doçent Yay. Su. Yarbay Yd. Ve başkaları. Ve saire WB World Bank (Dünya Bankası) WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Teşkilâtı) WMO World Meteorological Organization (Dünya Meteoroloji Teşkilâtı) Y. Yedek Subay YÖK Yükseköğretim Kurulu YSE Yol. Ünlem Üstğ.

ZF Ziraat Fakültesi zf. Zamir zool. Türkçenin hece yapısına aykırı olarak kendilerinden önceki ünlüyle hece kurarlar. Dilimizde sayılı olan bu tür alıntılar aşağıda gösterilmiştir: an'ane an'anevî bid'at cem'an cür'et cür'etkâr cür'etkârlık cür'etlenme cür'etlenmek cür'etli cüz'î def'aten fer'î 72 . Zooloji (*)KESME KESME İŞARETİNİN KULLANILDIĞI SÖZLER DİZİNİ Bazı alıntı kelimelerde ünsüzler. Zarf zm.

gayrimes'ul hal'etmek hil'at is'at iş'ar iş'arî iz'aç iz'an iz'anlı iz'ansız iz'ansızca iz'ansızlık kat'î kat'îleşme kat'îleşmek kat'iyen kat'iyet kıt'a kur'a kur'acı Kur'an Kur'anıkerim mef'ul mel'anet mel'un mer'i mer'iyet 73 .

mes'ul mes'uliyet mes'uliyetli mes'uliyetsiz mes'uliyetsizlik mes'ut meş'ale meş'um müt'a nez'etmek ric'at rik'a sun'î sun'îlik sür'at sür'atle sür'atlendirme sür'atlendirmek sür'atlenme sür'atlenmek sür'atli şer'an şer'î şer’iye şuf'a tab’an tel'in 74 .

hem uzatma hem de inceltme görevinde kullanılmaktadır. inceltme görevindeki düzeltme işareti bu şekilde kurala bağlı olduğu için bu tür kelimelerin listelenmesine gerek görülmemiştir. l seslerinin ince okunmasının söz konusu olduğu durumlarda. bu seslerden sonra gelen a ve u üzerine konmaktadır. Ancak uzatma görevindeki düzeltme işareti kurala bağlı değildir.tes'it vak'a vak'anüvis vak'anüvislik vaz'ıhamil vüs'at Aşağıdaki kelimelerde kesmeli durum iyelik eki alındığı zaman ortaya çıkmaktadır: cem'i kat'ı tab'ı cüz'ü men'i vaz'ı def'i nev'i hal'i sem'i UZATMA GÖREVİNDEKİ DÜZELTME İŞARETİNİN KULLANILDIĞI SÖZLER DİZİNİ Düzeltme işareti. yüksek) 75 . evren) Ali (kişi adı) âli (yüce. alıntı kelimelerdeki g. k. Yazılışları bir. inceltme görevinde kullanılan düzeltme işareti. okunuşları uzun olan ünlüler üzerinde: aciz (güçsüzlük) âciz (güçsüz) adem (yokluk) âdem (insan) adet (sayı) âdet (gelenek. 1. Bunlar aşağıda gösterilmiştir. anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için. Bilindiği üzere uzatma görevindeki düzeltme işareti de iki durumda kullanılmaktadır. alışkanlık) akit (sözleşme) âkit (sözleşme yapan) ala (karışık renkli) âlâ (pekiyi) alem (bayrak) âlem (dünya. Bu bakımdan bu tür kelimelerin dizininin verilmesinde yarar görülmüştür.

alim (her şeyi bilici) âlim (bilgin) ama (fakat) âmâ (görmez. engel) nakil (taşıma) nâkil (taşıyan) nar (bir meyve) nâr (ateş) nazım (manzume) nâzım (düzenleyen) rahim (döl yatağı) rahîm (koruyan. gelip geçici) hadis (Peygamber sözü) hâdis (meydana gelen) hak (doğruluk) hâk (toprak) hakim (hikmet sahibi) hâkim (yargıç) hal (pazar yeri. merhamet eden) sadır (göğüs) sâdır (çıkan. çözme) hâl (durum. vaziyet) hala (babanın kız kardeşi) hâlâ (henüz) hasıl (ekin) hâsıl (olan. tutkun) ayan (belli. ortaya çıkan) haşa (kalın kumaş parçası) hâşâ (asla) havas (nitelikler) havâs (duygular) haya (er bezi) hayâ (utanma duygusu) mani (ruh hastalığı) mâni (şiir türü. gizli) dahi (bile) dâhi (yaratıcı gücü olan kimse) dahil (karışma) dâhil (iç. içeri) dar (ensiz) dâr (ev) fani (ışık şiddeti) fâni (ölümlü. görünen) sari (bir tür giysi) sâri (bulaşıcı) şahıs (kimse. kişi) şâhıs (sırık) 76 . açık) âyan (ileri gelenler) batın (karın) bâtın (iç. kör) amin (kimya terimi) âmin (dua sözü) aşık (ayak bileğindeki kemik) âşık (vurgun.

nispet î'si üzerinde: abadî abanî Abbasî abidevî acemkürdî adalî adedî adî adlî afakî ahdî ahlâkî ailevî aklî alenî Alevî 77 . Nispet î'sini belirtme durumu ve iyelik ekinden ayırmak için.şura (şu yer) şûra (danışma kurulu) tabi (elbette) tâbi (bağımlı. vakfeden) varis (damar genişlemesi) vâris (mirasçı) vasi (mirası yöneten) vâsi (geniş. basıcı) vakıf (para. mülk) vâkıf (bilen. engin) yad (yabancı) yâd (anma) yar (uçurum) yâr (sevgili) zati (zaten) zatî (kendine özgü) (*)NISPET 2.

altunî amelî amudî amudufıkarî an'anevî angudî anî arabankürdî Arabî arızî Arî armudî arzanî asabî asgarî askerî aslî asrî Asurî aşarî avdetî Avrupaî aynî azamî Azerî Babaî bağdadî 78 .

Bahaî bahrî barudî basarî Bâtınî bayatî bedenî bedevî bedihî bediî behimî Bektaşî beledî bendegî Berberî berrî beşerî beyzî Caferî cebrî Cedî cehennemî Celâlî cenubî cerrahî cevabî cevizî 79 .

cevvî cezaî cezrî ciddî cinaî cinsî cismanî coğrafî cüz'î çividî dağî dâhilî daimî dairevî dasitanî davudî demevî demirî derunî destanî devrî dinî divanî dünyevî Dürzî ebedî ebrulî 80 .

edebî eflâtunî efsanevî ehlî elâstikî enfüsî erguvanî esasî ezanî ezelî fağfurî fahrî farazî Farisî Fatımî fedaî felsefî fennî ferahî ferdî fer'î fevkanî fevrî fındıkî fıstıkî fıtrî fiilî 81 .

fikrî filizî firarî fizikî fuzulî garamî garbî garpkârî gayriahlâkî gayriaklî gayriciddî gayriihtiyarî gayriilmî gayriinsanî gayriiradî gayrikanunî gayrikıyasî gayrinizamî gayrisıhhî gayrişahsî gayrişuurî gayritabiî gıyabî gulyabanî gümüşî Habeşî hâkî 82 .

hakikî halkavî Halvetî hamasî Hambelî Hamî Hanefî harabatî harbî harekî Harezmî yolu haricî hasbî havaî havarî hayalî hayatî haydarî hayvanî hazarî helezonî hendesî hercaî hesabî hırpanî hicrî hissî 83 .

horasanî hukukî Hurufî hususî hükmî hüseynî ırkî ıstırarî ıtrî ibdaî İbranî içtimaî idadî idarî ihtimalî ihtiyarî ihtiyatî ihzarî iktisadî ilâhî illî ilmî iltihabî iltisakî iltizamî indî indifaî 84 .

insanî insirafî insiyakî intanî inzibatî iptidaî iradî irsî irticaî İsevî İslâmî istisnaî iş'arî itibarî izafî Kadirî kalbî kalenderî kalevî kamerî kanunî kanunuesasî karakuşî kastî kat'î kavmî keyfî 85 .

Kıptî kısmî kıyasî kimyevî kimyonî kispî kitabî kûfî kurşunî kutsî kuzgunî külhanî küllî kürdî kürevî lâciverdî lâdinî lafzî lâhurî lâhutî lâubalî leylâkî leylî limonî lûtî lüzucî maddî 86 .

madenî maderşahî Mağribî mahallî mahrutî mahşerî maî malî Malikî manevî mantıkî marazî Marunî maşerî mecazî mecburî meccanî Mecusî medenî mehdî Melâmî merkezî meslekî mesnevî meşrutî Mevlevî mevziî 87 .

mıknatısî midevî mihanikî milâdî millî mimarî mirî mizahî Muhammedî Musevî müddei− umumî mülkî nakdî naklî Nakşibendî Nasranî nazarî nebatî nebevî nefsanî neftî neharî Nesturî nevyunanî nihaî nisaî 88 .

nispî nizamî nohudî nuranî Nusayrî örfî patlıcanî pederşahî rabbanî Rafızî rahmanî resmî reybî riyazî rubaî Rufaî ruhanî ruhî Rumî rustaî samanî Samî samimî santurî sathî sebkihindî seferî 89 .

Selçukî semaî semavî senevî sevkıtabiî seylânî sıhhî sıhrî sincabî siyasî sultanî suflî sun'î sükûtî sümbülî Sünnî Süryanî Şafiî şahsî şakulî şalakî Şamanî şarabî şarkî şeddadî şehevî şehvanî 90 .

şeklî şemsî şer'î şeytanî şifahî Şiî şimalî tabiî tahinî tahlilî tahminî tahrirî takdiriilâhî taklidî takribî tamburî tarçınî tarihî tasavvufî tasvirî tatbikî tecrübî tedafüî tedricî telkârî temsilî tenkidî 91 .

terbiyevî terkibî tesadüfî teşriî tezyinî tıbbî Ticanî ticarî tufeylî tulânî Turanî udî ufkî uhrevî ulvî umumî uzvî ümmî üryanî üstüvanî vahşî vasatî vatanî vicahî vicdanî vilâdî yabanî 92 .

13 Ünlü düşmesi 93 . s. Bu tür örneklerde ünlüler ayrı ayrı değil uzun olarak telâffuz edilir. aaah. 6 Ünlemlerde ünlemin şiddetini ve hecenin uzunluğunu ifade etmek üzere iki veya üç ünlü yan yana gelebilir: Oooh.yayınispî yevmî Yezidî zahirî zamkıarabî zarurî zatî Zatülkürsî zebanî zecrî Zerdüştî zevalî zeytunî zımnî zifirî zihnî zimmî ziraî zuhurî zührevî (*)DEGISIK İMLÂ KILAVUZU’NUN 2000 BASKISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER s.

bunun dışındaki durumlarda küçük harf kullanılır. İlk Çağ. oysaki. çevirmek / çevrilmek. söyleyişe bakılmaksızın a. Tanzimat edebiyatı. çağ ve dönem adları büyük harfle başlar: Kurtuluş Savaşı. Neptün. Ortak söyleyişte v'li biçimler daha yaygın olmakla birlikte ğ’li biçimler de büsbütün ortadan kalkmış değildir. söğmek. cilt. e ile yazılır: başlayasın. söyleyişe bakılmaksızın a. Türk dili. Servetifünun edebiyatı. Sultan Ana. meğerki. klâsik Türk edebiyatı. 29 15. bağrım. s. başlaya. alamayacaksın. 1. ay kelimeleri yalnız coğrafya ve gök bilimiyle ilgili yayınlarda terim olarak kullanıldığı zaman büyük harfle başlar. gelmeyelim. tarihlerin yazılışında. Dünya. gelemeyeceğiz. II. halk şiiri. Tarihî olay. başlayalar. beyne. gelmeyesiniz. ö seslerinden sonra gelen ğ’lerin v’ye dönme eğilimi güçlüdür. hâlbuki. resim / resme. I. s. 27 9. e ile yazılır: geleceğim. gelemeyeceksin. oğul / oğlu. gelmeyeceğim. sanki. burun / burnu. beniz / benzi. 22 Romen rakamları ancak yüzyıllarda. bağır / bağra. eski Türk edebiyatı. s. devirmek / devrilmek. ovmak. Dilimizde o. almayacaksın. Bulvar’dan. XII. s. Teklik ve çokluk 1. Türk edebiyatı. III. gelmeyeceğiz. 14 ğ − v değişmesi Dilimizde değişik biçimlerde yazılan birtakım Türkçe kelimeler vardır: döğmek. Millî Edebiyat Dönemi. Gülsüm Bacı. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar: Merkür. V. Türk halk müziği. hükümdar adlarında. 26 Bazı tarihî ve menkıbevî şahsiyetlerde ise akrabalık bildiren kelime sonda olduğu hâlde unvan değeri kazandığı için büyük harfle yazılır: Gül Baba. s. s. 18 Ancak ki bağlacı. böğür / böğrüm. Adile Hala. birkaç örnekte kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır: belki.XI. boyun / boynu. dövmek. 94 . tekke edebiyatı. beyin / beynimiz. kelime başında büyük harf kullanılır: Hisar’dan. gönül / gönlünüz. Susuz Dede. Wilhelm. başlayasınız. oğmak. Selim. gelemeyeceğim. s. Ancak tarihî dönem bildirmeyip tür veya tarz bildiren terimler küçük harfle başlar: divan edebiyatı. alacağım. s. öğmek. alamayacağım. karın / karnı. geleceğiz. başlayacağım.1928. 28 Yer bildiren özel isimlerde de kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman. kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılır: XX. cilt. Tanzimat Dönemi. çünkü. Yükselme Devri. gelmeyesin. Türk sanat müziği. almayacağım. göğüs / göğsün. Plüton. sövmek. divan şiiri. Bu tür örneklerde Arap rakamlarının kullanılması da mümkündür. güneş. Cilâlı Taş Devri. mademki. kişi emir eklerinin ünlüsü ile ekten önceki ünlü. övmek. gelmeye. gövermek. e ile yazılır: başlayayım. gelmeyeyim. Bu örneklerden çünkü sözünde ek aynı zamanda uyuma girmiştir. göğermek. söyleyişe bakılmaksızın bütün şahıslarda a. gelmeyeler. 15. Edward. yüzyıl. Dünya. Boğaz’dan. geniz / genzi. İstek ekinden önce gelen ünlü. başlayalım.Dilimizde iki heceli birtakım kelimelere ünlüyle başlayan bir ek getirildiği zaman ikinci hecedeki dar ünlüler genellikle düşer ve bu ünlüler yazılmaz: ağız / ağzı. XIV. VIII. Karl. alın / alnı. 16 Fiil çekimi ile ilgili yazılışlar Gelecek zaman ekinin ünlüleri ile zaman ekinden önceki ünlü. gelmeyeceksin. Louis. Halley. Millî Mücadele.

ayaküstü. na−mütenahî. eşkenar. alyuvar. derebeylik. ehven−i şer. Yunus Emre Mahallesi. külkedisi. yüznumara. kartopu. Brüksel lâhanası. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi. kabataslak. otobur. Somut olarak yer bildirmeyen üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: akşamüstü. ilçe. Yer. hamiyyet−perver. sütoğul. gelişigüzel. bî−vefa. gerçeküstü. unvan kelimesi sonda ise. şahıs adları ayrı yazılır: Gazi Osmanpaşa Mahallesi. çiftetelli. birdenbire. Frenk gömleği. erbaş. ayaküzeri. ikizkenar. s. şuuraltı (krş. vazgeçmek. köy vb. baş üstü. babaanne. İngiliz anahtarı. içyağı. ilkbahar. tahte'ş−şu'ur. bindallı. külhanbeylik. tereyağı. ipucu. kasımpatı. tıpkıçekim. omurilik. topyekûn. tepetakla. birtakım. dikdörtgen. kahverengi. içtepi. buzdolabı. kıç üstü. sağduyu. bayramüstü. serinkanlı. yüzüstü. bilirkişi. Şahıs adları ve unvanlarından oluşmuş mahalle. akaryakıt. anneanne. Ziya Gökalp Bulvarı. ağırbaşlı. tıpkıbasım. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. akciğer. cadde. yerküre. sokak. aktöre. Mustafabey (Caddesi). akarsu. ebekuşağı. yanardağ. anaokulu. başıboş. sıradağ. 36 16. ortaokul. derebeyi. dörtnal. milletvekili. Mustafa Kemalpaşa (ilçesi). Ahd−i atik. sırt üstü. 37. dolunay.Bunlardan bölüm ve ana bilim dalı olarak kullanılıp özel ad durumuna gelmiş olanlar büyük harfle başlar: Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı. murdarilik. Van kedisi. âdemotu. sahip−kıran. alıntılarda ve bilimsel yayınlarda. özdeyiş. yöneylem. giderayak. içgüdü. Recaî−zade. anamal. ilköğrenim. tepe üstü. sadeyağ. 95 . dışbükey. ağırcanlı. sivrisinek. önsezi. eski metinlerin yayımında. 46 16. millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde özel adlar büyük harfle başlar: Antep fıstığı. varoluş. sütanne. doludizgin. akşamüzeri. pekâlâ. denizaltı. öngörü. olağanüstü. 46 10. beşibiryerde. sıradağlar. sağyağ. gözaltı. içbükey. köy vb. kenarortay. bilimsel yöntemlere uyularak yazılabilir: Devlet−i Osmaniye. adamotu. atasözü. adamkökü. böbrek üstü (bezleri). delikanlı. karekök. bilâ−vasıta. dereotu. sütbaba. anayasa. Nene Hatun Caddesi. ilkokul. kongövde. aksakal. yarıçap. UYARI : Vazgeçmek birleşik fiili. Şahıs adlarından oluşmuş mahalle. hayhay. etobur. toplardamar. yavrukurt. mi soru ekiyle birlikte kullanıldığı zaman ayrı yazılır: Vaz mı geçtin? s. enikonu. denizaşırı. gözyaşı. ağırkanlı. 30 17. öngörmek. kamuoyu. Koca Mustafapaşa. Maraş dondurması. sonbahar. yarıyıl. aybaşı. pekiyi. düzayak. s. sütkardeş. Behçet hastalığı. Bayrampaşa. Somut olarak yer belirten üst sözüyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: arka üstü. s. sacayak. demirbaş. ikindiüstü. Kemalpaşa (ilçesi). dörtnala. yer ve kuruluş adlarında sondaki unvanlar hariç. külhanbeyi. Cemal Nadir Sokağı. ilkyaz. tozpembe. yer ve kuruluş adlarındaki unvan grubu. başörtü. varsayım. sıcakkanlı. tekdüze. Sultan Ahmet Camii. ayçöreği. ilköğretim. kelaynak. sütnine. 16). basmakalıp. öteberi. sarf−ı Türkî. soyadı. 36 19. Kur’ân−ı Kerim. Ertuğrulgazi. karaciğer. Fevzi Çakmak Sokağı. ebemkuşağı. Açıortay. 40 Arapça ve Farsça kelimelerle veya bu dillerin kurallarıyla oluşturulmuş tamlamalar ve kalıplaşmış ibareler. meydan. ahududu. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Hurşid−name. Davutpaşa. bilinçaltı. başıbozuk. dipnot. başvurmak. zeytinyağı kelime ve deyimleri de gelenekleşmiş ve yaygınlaşmış olarak bitişik yazılır. atardamar. öğleüzeri. atarkanal. 38 e. güvenoyu. yüzyıl. yarımada. dârü'l−aceze. akkor. başıkabak. yeryüzü. suçüstü. bulvar. Sütçü İmam Üniversitesi s. akyuvar. yılbaşı. lâ−dinî. paralelkenar. Gazi Osmanpaşa (Üniversitesi) (Sultanahmet buradan çıkarıldı) s. s. dörtkenar. bugün. tepetaklak. hayal−perest. Vaşington portakalı. anapara. halkoyu. Hindistan cevizi. gökyüzü. takımada. Somut olarak yer bildirmeyen alt sözüyle kurulan birleşik kelimeler de bitişik yazılır: ayakaltı. Necatibey (Caddesi). sütana. Birleşik kelimeler B. ayçiçeği. takımyıldız. çeşitkenar. öğleüstü. Japon gülü. günaşırı. sıkıyönetim. soğukkanlı. semizotu. gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır: Abidinpaşa. ehl−i vukuf. sacayağı. bozkır. birdirbir. tahte’ş−şu’ur.

Konuşma çizgisinden önce konur: Hatta bahçede gezen hanımefendi bile işin farkına varıp. 70 Kesme işareti ( ' ) 1.Somut olarak yer belirten alt sözüyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler de ayrı yazılır: deri altı. ne fraklı ve beyaz kravatlı bir devlet başkanıydı. s. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu. yer altı (krş. ilelebet. Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu. Özel adlara getirilen iyelik ve hâl eklerini ayırmak için konur: Fatih Sultan Mehmet'e. Bir İçim Su) s. diye düşündü. Bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra kapama ayracı konur: I) 1) A) a) II) 2) B) b) s. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerden sonra konur: Datça'ya yarın gideceğim. (Haldun Taner. Türk cumhuriyetini. Türk istiklâlini. (Tarık Buğra. Atatürk'üm. Küçük Ağa) 8. 55 7. 69. 1932 yılında kurulmuştur. Çalıkuşu) (Türküm örneği kaldırıldı) s. Birleşik kelimeler A. Hikâyeler) s. 63 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen. ) 1. (Mustafa Kemal Atatürk) s. 53 Nokta ( . toprak altı. su altı. – Bugünlük bu kadar her gün üç mermi. dedi. Panorama) Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. – Nen var senin çocuğum. muhafaza ve müdafaa etmektir. 69 7. (Reşat Nuri Güntekin. Artık o. 16). 67 Süleyman Şah'ın cenazesi sudan ihraç olunarak (çıkarılarak) hemen orada defnedilmiştir ki makarrı (durağı) hâlâ “Türk Mezarı” namiyle maruftur (tanınmıştır). diye sormak zorunda kaldı. 96 . ne üniformalı bir başkumandan. (Refik Halit Karay.

Sinekli Bakkal'ı. Millî Edebiyat Akımının. Kiralık Konak'ta. Yükselme Döneminin. Türk Dil Kurumundan. Velinin külâhını Aliye. Ahmet Mithat Efendinin. 30 Ağustos Çarşambadan sonra d. Edebiyat−ı Cedide Topluluğunun. Deyimlerde geçen özel adlar: Allahtan hayırlısı. s. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üs işaretinden sonra... Ayhan Beyden. Yurdakul'dan. c.−ğu abajurlu abaküs abalı Abana (ilçe) 97 . Kişi adlarından sonra kullanılan unvanlar: Mustafa Kemal Paşaya. Akım. Alm. Yunus Emre'yi. Nasrettin Hocada.dan. Kurum ve kuruluş adları: Türkiye Büyük Millet Meclisine. cm³e (santimetre küpe). mad. Klâsik Türk Edebiyatına. Enver Paşanın. Dil ve Tarih−Coğrafya Fakültesi Dekanlığına. Çankaya Köşkü'ne.yi. Venüs'ü. Nu.leri. 71 UYARI : Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına. Ziya Gökalp Bulvarı'nda.si. Ay ve gün adları: 29 Ekime.− ğı abadî aba güreşi abajur abajurcu abajurculuk. Ziya Gökalp'tan. Türkiye'de. Ancak aşağıda belirtilen özel adlardan sonra kesme işareti kullanılmaz: a. Allaha emanet. İnönü'den. b. ç. 64ten (altı üssü dörtten) (*)A A ab aba abacı abacılık. Sait Halimpaşa Yalısı'ndan. Alman'ı. Alinin külâhını Veliye. Jüpiter'den. kelimenin ve üs işaretinin okunuşuna uygun olarak yazılır: vb. çağ ve dönem adları: Eski Çağın. Türk'e. Enver Paşayı. Van Gölü'ne. Kâzım Karabekir'i.Türkiye'm.. İng. m²ye (metre kareye). Zeynep Hanıma. Ağrı Dağı'nın.dan.

abandırma abandırmak abandone abanî abanma abanmak abanoz abanozgiller abanozlaşma abanozlaşmak abartı abartıcı abartıcılık.−ğı abartılı abartılma abartılmak abartısız abartış abartma abartmacı abartmacılık.−dı 98 .−ğı abartmak abartmalı abartmasız abasız abaşo abat.

abat etmek abat eylemek abat olmak Abaza Abazaca abazan abazanlık.−ğı abdest abdest almak abdestbozan abdestbozan otu abdest bozmak abdesthane abdest küpesi abdestli abdestlik.−ğı Abaza peyniri Abbasî abd abdal Abdal abdallık.−ği abdestsiz abdiâciz abdülleziz abece abecesel 99 .

−ğı ablakça ablaklık.−ğı ablalık.abece sırası aberasyon abes abeslik.−ğı ablalık etmek ablâtif ablatya abli abluka abluka etmek 100 .−ği abıhayat abıkevser abıru abide abideleşme abideleşmek abideleştirme abideleştirmek abidemsi abidevî abis abiye abla ablak.

−ğu abur cubur 101 .−ğu abuli abullabut abullabutluk.−dü absürt tiyatro abu abuhava abuk sabuk abuk sabukluk.−ği abone olmak abone yapmak abonman aborda aborda etmek abra abrakadabra abrama abramak abraş abril abstraksiyonizm abstre abstre sayı absürt.abone abone etmek abonelik.

−ği acayip olmak accelerando acele acele acele aceleci acelecilik.abus acaba acar Acar Acara acarlaşma acarlaşmak acarlık.−ği acele etmek aceleleştirme aceleleştirmek acele posta Acem acemaşiran acemborusu (bitki) 102 .−ğı acayip.−bi acayipleşme acayipleşmek acayipleştirme acayipleştirmek acayiplik.

−ği Acemleştirme Acemleştirmek.−ği Acem pilâvı acente acentelik.−ği acep aceze acı 103 .acembuselik.−ğı acemi er acemileşme acemileşmek acemilik.−ği Acemce Acem halayı acemi acemi ağası acemice acemi çaylak.−ği acemilik etmek acemi ocağı acemi oğlanı Acem kılıcı acemkürdî Acem lâlesi Acemleşme Acemleşmek.

−ğı acı kavun acıkılma acıkılmak acıklı acıklı komedi acıkma acıkmak acı kök acıktırma acıktırmak acı kuvvet acılanma 104 .−cı acı badem acı badem kurabiyesi acı bakla acı bal acı balık.acı acı acı ağaç.−ğı acıca acı ceviz acı çiğdem acı elma Acıgöl (ilçe) acı hıyar acı karpuz acı kavak.

−ğı acımsı acımtırak.−ğı acınılma acınılmak acınma acınmak 105 .−ğı acıma acımak acı mantar acı marul acımasız acımasızca acımasızlık.−ğı acındırma acındırmak acınılacak.−ğı acılılık.acılanmak acılaşma acılaşmak acılaştırma acılaştırmak acılı acılık.−ğı acınacak.−ğı acı meyan acımık.

−ğı acırga acı sakız acısız acı söz acı su (maden suyu) acı tatlı acıtış acıtma acıtmak acı yavşan acıyıcı acıyış acı yitimi acı yonca acibe acil acilen acil servis aciz.−czi (güçsüzlük) âciz (güçsüz) âcizane 106 .acı ot Acıpayam (ilçe) acı pelin acırak.

−ği acube acul.−ğü açı açıcı açık.−cı açelya aç göz aç gözlü aç gözlülük.−ğı aç acına açalya açan açar aç bîilâç.−ğı açık açık açık ağıl açıkağız (bitki) açık ağızlı 107 .âcizleri âcizlik.−lü acun acur acuze acyo acyocu aç açacak.

açık alan açık artırma açık bilet açık bono açık bölge açık büfe açık celse açık ciro açıkça açıkçası açık çek açıkçı açık deniz açık devre açık dolaşım açık dolaşım sistemi açık duruşma açık düşme açık eksiltme açık elli açık ellilik.−ği açık fikirli açık fikirlilik.−ği açık giysi açık görüş açıkgöz açıkgözlük.−ğü 108 .

−bı açık imza açık işletme açık kahverengi açık kalp ameliyatı açık kalpli açık kalplilik.−ği açık kapı politikası açık kapı siyaseti açık kart açık kredi açıklama açıklama cümlesi açıklamak açıklamalı açıklama yapmak açıklanan açıklanma açıklanmak açıklar livası açıklaşma açıklaşmak açıklaştırma 109 .açık hava açık hava sineması açık hava tiyatrosu açık hece açık hesap.

açıklaştırmak açıklatma açıklatmak açıklayan açıklayıcı açıklayış açıklık.−ğı açık sarı 110 .−bu açık ordugâh açık oturum açık oy açık öğretim açık önerme açık pazar açık pembe açık piyasa açık poliçe açık raf açık rejim açık saçık.−ğı açıklıkölçer açıklık politikası açık liman açık lise açık maaşı açık mavi açık mektup.

−hri açıktan açıktan açığa açıktan atama açıktan tayin açık taşıt açık teşekkür açık tohumlular açık tribün açık yara açık yeşil açık yürekli açık yüreklilik.−ği açık senet açık sözlü açık sözlülük.−ği açık zaman açılama açılım açılış açılış konuşması açılış töreni açılma açılmak açım 111 .açık sayım açık seçik.−ğü açık şehir.

−ğı açısal yol açış açış konuşması açıt.−dı aç karnına açkı 112 .açımlama açımlamak açımlanma açımlanmak açındırma açındırmak açınım açınma açınmak açınsama açınsamak açıortay açıortay düzlemi açıölçer açısal açısal bölge açısal çap açısal hız açısal ivme açısal sapma açısal uzaklık.

−ğı 113 .açkıcı açkılama açkılamak açkılanma açkılanmak açkılatma açkılatmak açkılı açkısız açlık.−ddi ada ada balığı adabımuaşeret adacık.−ğı açmaz açmaz halatı açmazlık.−ğı açlık grevi açlık şekeri açma açmacı açmak açmalık.−ğı açtırma açtırmak ad ad.

−ğı adaklama adaklamak adaklanma adaklanmak adaklı Adaklı (ilçe) adaklık.adacyo ada çayı adagio adak.−ğı adaksız Adalar (ilçe) adale adaleli adalesiz adalet adalet divanı adalet kapısı adaletli adaletlilik.−ği adalı 114 .−ği adalet mahkemesi adalet örgütü adalet sarayı adaletsiz adaletsizlik.

−ğı adam evlâdı adamkökü adamlık.−ğı adamcıl adamcıllık.−ğı Adana Adana kebabı adanma adanmak adap.−ği adamsız adamsızlık.−bı Adapazarı'nı 115 .−ğı adamotu adam sarrafı adam sendecilik.adalî adam adama adamak adamakıllı adam azmanı adam boyu adamca adamcağız adamcasına adamcık.

adap erkân adaptasyon adapte adapte etmek adapte olmak adaptör ada soğanı adaş adaşlık.−ğı ad cümlesi ad çekimi ad çekme ad çektirme addan türeme fiil 116 .−ğı aday olmak ad bilimi adcı adcılık.−ğı ada tavşanı ada tepe adatma adatmak adavet aday aday adayı adayavrusu (tekne) adaylık.

−ği Âdem elması Âdem evlâdı ademimerkeziyet ademimerkeziyetçi ademimerkeziyet− çilik.−ği ademimes’uliyet ademiyet âdemiyet âdemoğlu âdemotu adenit adenom 117 .addedilme addedilmek ad değişimi addetme addetmek addolunma addolunmak ad durumu adedî adem (yokluk) âdem (insan) Âdem Âdem baba Âdemci Âdemcilik.

alışkanlık) âdeta adetçe âdet edinmek âdet etmek adedimürettep.−di (sayı) âdet (gelenek.adese adet.−ğı adımsayar Adıyaman adî adî adım adî defter adî kesir.−sri 118 .−bi âdet olmak adezyon kuvveti ad gövdesi ad hoc adı geçen adıl adım adım adım adım başı adımlama adımlamak adımlık.

−i adlî polis 119 .adil adilâne Adilcevaz (ilçe) adîleşme adîleşmek adîleştirme adîleştirmek adîlik.−ği adî suçlu adisyon ad kökü adlandırılma adlandırılmak adlandırma adlandırmak adlanma adlanmak adlaşma adlaşmak adlaştırma adlaştırmak adlı adlı sanlı adlî adlî makam adlî merci.

−ği aerobik solunum aerodinamik.−ği af.−ğı ad tamlaması aerobik.−ffı 120 .−bbı adliye adliyeci adliye encümeni adliye mahkemesi adliye nezareti adliye teşkilâtı adliye vekâleti adlî yıl adlî zabıta adrenalin adres adres defteri adres kartı adres kitabı adres makinesi adres rehberi adsız adsız parmak.−bi adlî tatil adlî tıp.adlî sicil adlî tabip.

−ği afal afal afal afallama afallamak afallaşma afallaşmak afallaştırma afallaştırmak afallatma afallatmak afat afazi aferin aferist afet afetzede affedersin affedersiniz affedilme affedilmek 121 .−ğı afak afakî afakîlik.afacan afacanlaşma afacanlaşmak afacanlık.

−ği afişe afişe etmek afişleme afişlemek afi yapmak afiyet 122 .affetme affetmek affettirme affettirmek affettuoso affeyleme affeylemek affolunma affolunmak Afgan Afganistan Afganlı Afgan tazısı afi afif afife afili afis afiş afişçi afişçilik.

afiyet olsun afoni aforizm aforoz aforoz etmek aforozlama aforozlamak aforozlu afralı tafralı afra tafra Afrika Afrika çekirgesi Afrika domuzu Afrikalı Afrikalılık.−ğı Afrika menekşesi afsun afsuncu afsunculuk.−ğu afsunlama afsunlamak afsunlanma afsunlanmak afsunlu Afşar Afşin (ilçe) aft 123 .

aftos afur tafur afyon Afyon Afyon kaymağı afyonkeş afyonkeşlik.−ği agnostisizm agnozi agora 124 .−ği afyonlama afyonlamak afyonlanma afyonlanmak afyonlu afyon ruhu agâh agâh olmak agami aganta agaragar agel agitato aglütinasyon aglütinin agnosi agnostik.

agorafobi agraf agrafi agrandisman agrandisör agrega agreje agreman agresif agu agu bebek.−ğı ağaççılık.−cı ağaç arısı ağaç balı ağaç biti ağaççık.−ğı 125 .−ği agucuk.−ği ağabeylik etmek ağaç.−ğu agulama agulamak aguş ağ ağa ağababa ağabey ağabeylik.

ağaç çileği ağaç çivi ağaçdelen ağaç ebegümeci ağaç işleri ağaçkakan ağaç kama ağaç kaplama ağaç kavunu ağaçkesen ağaç kurbağası ağaç kurdu ağaç küpesi ağaçlama ağaçlamak ağaçlandırılma ağaçlandırılmak ağaçlandırma ağaçlandırmak ağaçlanma ağaçlanmak ağaçlaşma ağaçlaşmak ağaçlı ağaçlık.−ğı ağaçlıklı ağaç mantarı 126 .

−ğı ağarma ağarmak ağartı ağartılma ağartılmak ağartma ağartmak ağa yamağı ağbenek.−ğı ağarık.ağaç minesi ağaç mobilya ağaç nemi ağaç oyma Ağaçören (ilçe) ağaç parkı ağaç sakızı ağaç sansarı ağaç serçesi ağaçsı ağaçsız ağaç yılanı ağa kapısı ağalanma ağalanmak ağalık.−ği (mantar) 127 .

−ği ağcı ağcık.−ğı ağda yapmak ağdırma ağdırmak ağı ağı ağacı ağı çiçeği ağıl ağılama ağılamak ağılanma ağılanmak ağılandırma ağılandırmak 128 .−ğı ağda ağdacı ağdalanma ağdalanmak ağdalaşma ağdalaşmak ağdalaştırma ağdalaştırmak ağdalı ağdalık.ağbeneklilik.−ğı ağcılık.

−cı ağır ayak.−ği ağıllanma ağıllanmak ağım ağımlı Ağın (ilçe) ağınma ağınmak ağı otu ağır ağır ağır ağır aksak.−ğı ağır aksak semaî ağır araç.−ğı ağır ceza ağır düyek ağır elli ağır ellilik.−ği 129 .ağılaşma ağılaşmak ağılı ağılı böcek.−ğı ağırca ağırcanlı ağırcanlılık.−ğı ağırbaşlı ağırbaşlılık.

−bı ağır kusur ağır küre ağırlama ağırlamak ağırlanma ağırlanmak ağırlaşma ağırlaşmak ağırlaştırma ağırlaştırmak ağırlatma ağırlatmak ağırlık.−ğı ağır kayıp.ağır ezgi ağır hapis cezası ağır hasta ağır hastalık.−ğı ağır hava ağır hidrojen ağır iş ağırkanlı ağırkanlılık.−ğı ağırlıklı ağırlık merkezi ağır para cezası ağırsama 130 .

−ğı ağırşaklanma ağırşaklanmak ağır top ağır uyku ağır vasıta ağır vasıta ehliyeti ağır yağ ağır yaralı ağış ağıt.−ğzı ağız alışkanlığı ağız birliği ağız bozukluğu ağız dalaşı ağızdan ağızdan ağıza 131 .−ğı ağıtlama ağız.−i ağır sengin semaî ağır sıklet ağır söz ağır su ağırşak.ağırsamak ağır sanayi.−dı ağıtçı ağıtçılık.

−ğı ağızlıkçı ağız nişanı ağızotu (barut) ağızsıl ağızsıl ünlü ağızsız ağız şakası ağız tadı ağız tatsızlığı ağız tüfeği ağız tütünü ağız ünlüsü ağ iğnesi 132 .ağızdan dolma ağız değişikliği ağız dolusu ağız kâhyası ağız kalabalığı ağız kavafı ağız kavgası ağız kokusu ağızlama ağızlamak ağızlaşma ağızlaşmak ağızlı ağızlık.

ağ ipliği ağ kayığı ağ kepçe ağ kurdu ağ kurşunu ağlama ağlamak ağlamaklı ağlamalı ağlamsı ağlanma ağlanmak ağlantı Ağlasun (ilçe) ağlaşma ağlaşmak ağlata ağlata ağlatı ağlatıcı ağlatış ağlatma ağlatmak ağlaya ağlaya ağlayıcı ağlayış ağlı Ağlı (ilçe) 133 .

ağma ağmak ağ mantarlar ağnam ağnama ağnamak ağnamcı ağraz ağrı Ağrı ağrıkesen ağrı kesici ağrı kesimi ağrılı ağrıma ağrıma asalakları ağrımak ağrısız ağrı sızı ağrıtma ağrıtmak ağ sayfası ağ sitesi ağsı ağ tabaka ağ tonoz ağ torba 134 .

−ği ağzı kalabalık.−ğı ağzı kara ağzı kenetli ağzı kilitli ağzı pek ağzı pis ağzı sıkı ah aha ahacık ahali ahar aharlama aharlamak aharlı ahbap.−ğı ağzı açık.−ğu ağzı gevşek.ağustos ağustos böceği ağustos böcekleri ağyar ağ yatak.−ğı 135 .−bı ahbapça ahbaplık.−ğı ağzı bir ağzı bozuk.

−gi ahenk kaidesi ahenkleştirme ahenkleştirmek ahenkli ahenklilik.−ği ahenksiz ahenksizlik.−dı ahım şahım 136 . −nı ahçılık.−yı.ahbaplık etmek ahbap olmak ahcar ahçı ahçıbaşı.−ğı ahdetme ahdetmek ahdî Ahdiatik Ahdicedit ahenk.−ği ahenk tahtası ahenktar aheste aheste aheste aheste beste ah etmek ahfat.

−hzi ahize ahkâm ahlâf ahlâk 137 .−ği Ahilik.−ği ahir ahiren ahiret ahiret adamı ahiret günü ahir vakit. arkadaş) Ahi (özel isim) ahilik.−hdi ahitleşme ahitleşmek ahitname ahiz.−kti ahir zaman ahir zaman peygamberi ahit.ahır ahırlama ahırlamak Ahırlı (ilçe) Ahıska Türkleri ahi (dost.

−ğı ahlâksızlık etmek ahlâk yasası ahlâk zabıtası ahlama ahlamak ahlat (yaban armudu) ahlât (ögeler) Ahlat (ilçe) ahlâtıerbaa (dört öge) ahmak.−ğı ahlâksız ahlâksızca ahlâksızlık.−ğı ahmakça 138 .−ğı ahlâken ahlâkıyat ahlâkî ahlâkî vazife ahlâklı ahlâklılık.−ğı ahlâk dışı ahlâk dışıcılık.ahlâk bilimi ahlâkça ahlâkçı ahlâkçılık.

−ğı Ahmetli (ilçe) ahraz ahret ahret kardeşi ahretlik.−bı ahtapot ahu ahududu ahu gözlü ahval.−ği ahret suali ahret yolculuğu ahşa ahşap.ahmakıslatan ahmaklaşma ahmaklaşmak ahmaklaştırma ahmaklaştırmak ahmaklık.−li ahzetme ahzetmek ahzüita ahzükabz aidat aidiyet aidiyet eki 139 .

aile aile adı aile bahçesi aile boyu aile bütçesi ailece ailecek aile dostu aile gazinosu aile hayatı aile hukuku ailelik.−ğı ajan provokatör ajans 140 .−ği aile meclisi aile ocağı aile plânlaması aile reisi aile saadeti ailesel ailesiz ailevî ait ait olmak ajan ajanda ajanlık.

−cı akait.−di akaju akak.ajitasyon ajitatör ajite etmek ajur ajurlu ak aka akabe akabinde akaç.−ği akademik.−ği akademisyen ak ağa akağaç.−ğı akala akamber akamet 141 .−cı akaçlama akaçlamak akaçlatma akaçlatmak akademi akademici akademicilik.

−ği akbuğday akburçak.akan yıldız akar akar amber ak Arap akarca akaret akarlar akarsu akaryakıt akaryakıt istasyonu akasma akasya akbaba akbabagiller akbakla akbaldır akbalık.−ğı akbalıkçıl ak basma ak basmak akbaş (kuş) ak benek.−ğı akciğer akciğer göbeği akciğer kesecikleri 142 .

−ğı Akçakent (ilçe) Akçakoca (ilçe) akçalı akça pakça akçasal akça yel akçe akçıl akçıllanma akçıllanmak akçıllaşma akçıllaşmak akçıllık.akciğerliler akciğer lopçuğu akciğer peteği akciğer zarı akça Akçaabat (ilçe) akçaağaç.−ğı akçöpleme Akdağmadeni'ni 143 .−cı akçaağaçgiller akça armudu Akçadağ (ilçe) Akçakale (ilçe) akçakavak.

−ğı akıcılık ölçeği akıcı ünsüz akıl.−ğü akgürgen akhardal Akhisar (ilçe) akı akıbet akıcı akıcılık.(ilçe) akdarı akdedilme akdedilmek ak demir Akdeniz Akdeniz humması Akdeniz mavisi akdetme akdetmek akdiken akdoğan akdut akemi ak gözlü akgünlük.−klı akılcı 144 .

−ğı akılsızlık etmek 145 .−ğı akıllılık etmek akıllı uslu akılsal akılsallaştırma akılsallaştırmak akılsız akılsızlık.−ğı akıl defteri akıl dışı akıl dışıcılık.akılcılık.−ğı akıl dişi akıl doktoru akıl hastahanesi akıl hastası akıl hocası akıl kethüdası akıl kumkuması akıl kutusu akıllandırma akıllandırmak akıllanma akıllanmak akıllı akıllıca akıllılık.

−ğı akın etmek akın akınkayası akıntı akıntı bilimi akıntı çağanozu akıntılı akıntıölçer akış akışkan akışkanlaşma akışkanlaşmak akışkanlaştırıcı akışkanlaştırıcılık.−ğı akıncılık etmek akındırık. 146 .akıl zayıflığı akım akımcı akımölçer akım ölçümü akımtoplar akın akın akın akıncı Akıncılar (ilçe) akıncılık.

−ğı akışkanlaştırma akışkanlaştırmak akışkanlık.−di (sözleşme yapan) akit vaadi ak kan ak kan yangısı akkaraman akkarınca 147 .−kdi (sözleşme) âkit.−ğu akide şekeri akik.−ğı akıtma akıtmak akıtmalı akide akidesi bozuk.−ğı akışma akışmaz akışmazlık.−ği akil akilâne akil baliğ akim akis.−ksi akit.

−ğu (çay) aklama aklama belgesi aklamak aklan aklanma aklanmak aklaşma aklaşmak aklaştırma aklaştırmak aklen aklevrek.−ği Akkışla (ilçe) ak kirpani akkor akkorluk.−ğı akkefal.−li akkelebek.akkarıncalar akkavak.−ği aklı aklı başında aklı evvel 148 .−ğu Akköy (ilçe) akkuş Akkuş (ilçe) akkuyruk.

−du akortçu 149 .aklık.−ğı aklı karalı aklı kıt aklınca aklıselim aklı sıra aklî aklî denge akliyat akliye akliyeci akma ak madde akma hançer akmak akmantar akma sınırı akmaz akne akompanyatör akonitin akont akordeon akordeoncu akordu bozuk.−ğu akort.

−ğı akreditasyon akreditif akrep.−ğu akort yapmak Akören (ilçe) ak pak akpas akpelin Akpınar (ilçe) akraba akraba diller akrabalık.akort etmek akortlama akortlamak akortlanma akortlanmak akortlatma akortlatmak akortlu akortsuz akortsuzlaştırma akortsuzlaştırmak akortsuzluk.−ğı akraba olmak akran akranlık.−bi 150 .

−ği akromatin akromatopsi akromegali akronim akropol.Akrep (burç) akrepler akrobasi akrobat akrobatlık.−ği akromatik iğ iplik.−ğı aksak semaî aksam aksama aksamak aksan aksanı bozuk.−ğı akromatik.−lü akrostiş aks aksak.−ğı aksakal aksaklık.−ğu Aksaray aksata aksatış 151 .

aksatma aksatmak aksayış akse aksedir Akseki (ilçe) akselerograf akselerometre akseptans aksesuar aksesuarcı aksetme aksetmek aksettirme aksettirmek aksırık.−ğı aksırıklı aksırıklı tıksırıklı aksırış aksırma aksırmak aksırtma aksırtmak aksi aksi aksi aksilenme aksilenmek 152 .

−ği aksilik etmek aksine aksiseda aksiyom aksiyon aksiyoner aksoğan akson aksona aksöğüt.−dü ak su Aksu (ilçe) aksungur aksülâmel ak sülümen akşam akşama doğru akşam akşam akşama sabaha akşam azadı akşamcı akşamcılık.−ğı akşamdan akşama akşam ezanı 153 .aksileşme aksileşmek aksilik.

−ğı akşamlı sabahlı akşamlık sabahlık akşam namazı akşam pazarı akşam piyasası akşam saati akşamsefası (bitki) akşam simidi akşamüstü akşamüzeri akşam yeli Akşam Yıldızı Akşehir (ilçe) akşın akşınlık.−ğı 154 .akşam gazetesi akşam güneşi akşam karanlığı akşamki akşamlama akşamlamak akşamları akşamlatma akşamlatmak akşamleyin akşamlık.

−ğı aktarma cümlesi aktarmak aktarmalı aktarmasız aktarma yapmak aktartma aktartmak aktavşan aktif aktif fiil aktifleşme aktifleşmek aktifleştirme aktifleştirmek aktiflik.−ği aktif metot.−ğı aktarma aktarmacı aktarmacılık.aktar aktarıcı aktarılma aktarılmak aktarım aktarış aktariye aktarlık.−du 155 .

aktif taşıma aktinit aktinoloji aktinyum aktinyumlu aktivite aktivizm aktör aktöre aktörlük.−ği aktüer akur akustik.−ğü aktris aktüalite aktüalizm aktüel aktüelleştirme aktüelleştirmek aktüellik.−ği akut akuzatif akü akümülâtör aküpunktür akva akvam 156 .

akvarel akvaryum akvaryumcu akvaryumculuk.−ğı alabalıkgiller alabanda alabanda ateş alabanda etmek alabanda iskele alabanda sancak 157 . −ğu akya balığı Akyaka (ilçe) Akyazı (ilçe) ak yazılı ak yel ak yem ak yıldız Akyurt (ilçe) akyuvar akzambak.−ğı al ala (karışık renkli) âlâ (pekiyi) ala ala alabacak.−ğı (at) alabalık.

−ğı alacakarga Alacakaya (ilçe) alacaklı alacaklı olmak alacak verecek alacalama alacalamak alacalandırma alacalandırmak alacalanma alacalanmak alacalı alacalı bulacalı alacalık.alabaş (bitki) alabildiğine alabora alabora olmak alabros alaca Alaca (ilçe) alaca aş alacabalıkçıl alaca bulaca alacak.−ğı alaca karanlık.−ğı alacamenekşe 158 .

−ğı Aladağ (ilçe) alafranga alafrangacı alafrangacılık. −ği alafranga saat.−ti alafranga tuvalet alâgarson alageyik.−ğı alafrangalaşma alafrangalaşmak alafrangalaştırma alafrangalaştırmak alafrangalık.alacasansar alaçam Alaçam (ilçe) alaçık.−ği ala gün alâimisema alâka alâkabahş alâkadar alâkadar etmek alâkadar olmak alâkalandırma 159 .−ğı alafranga müzik.

−ği alan alan araştırması alan hızı alan korkusu alan talan alan topu Alanya (ilçe) Alaplı (ilçe) alarga 160 .−ğı alâkok alalama alalamak alamana alamana ağı alâmet alâmetifarika alâmetifarikalı alâminüt alâminüt yemek.alâkalandırmak alâkalanma alâkalanmak alâkalı alakarga alâkart alâkasız alâkasızlık.

−ğı alaturka müzik.−ği alaturka saat.−ğı alaturkalaştırma alaturkalaştırmak alaturkalık.alarga etmek alârm ala sulu alaşağı etmek Alaşehir (ilçe) alaşım alaşımlama alaşımlamak ala tav ala tavlı alaten alaturka alaturkacı alaturkacılık.−ti alaturka tuvalet alavere alavereci alavere tulumbası alay alay alay alay beyi alaybozan 161 .

−ğı albeni albenili albinizm 162 .alaycı alaycılık.−ğı al bayrak.−ğı alay etmek alâyıvalâ alâyiş alâyişli alaylı alaysı Ala Yuntlu alay yollu alaz alaza alaz alaz alazlama alazlamak alazlanma alazlanmak al basma albastı albatr albatros albay albaylık.

−ğı alçak ses alçak yaylak. −ğü alçak kabartma alçak kavuşum alçaklaşma alçaklaşmak alçaklaştırma alçaklaştırmak alçaklık.−ğı alçak basınç.−cı alçakça alçak gerilim alçak gönüllü alçak gönüllülük.albinos albüm albümin albümin işeme albüminli alçacık.−ğı alçalış alçalma alçalmak alçaltı alçaltıcı 163 .−ğı alçak.

−cı aldangıç.−ğı alçı alçıcı alçı kalıp.alçaltış alçaltma alçaltmak alçarak.−bı alçılama alçılamak alçılanma alçılanmak alçılatma alçılatmak alçılı alçıpen alçı taşı aldanç.−cı aldanış aldanma aldanmak aldatıcı aldatılma aldatılmak aldatış aldatma aldatmaca 164 .

−ğı aldırtma aldırtmak alegori alegorik.−ği aleksi alelâcayip.−lü 165 .−di aldırış aldırışsız aldırma aldırmak aldırmaz aldırmazlık.−ği alelhesap alelhusus alelıtlak alelumum alelusul alem (bayrak) âlem (evren) alemci alemdar âlemşümul.−bi alelâcele alelâde alelâdelik.aldatmak aldehit.

âlem yapmak alenen alengirli alenî alenîleşme alenîleşmek aleniyet alerjen alerji alerjik.−ği alessabah alesta alet alet edevat alet etmek aletli aletli jimnastik.−ği alet olmak alev alev alev Alevî Alevîlik.−ği alev kırmızısı alev lâmbası alevlendirme alevlendirmek alevlenme 166 .

−ğı aleykümselâm alfa alfabe alfabe dışı alfabe sırası alfabetik.−ği alfabetik katalog.alevlenmek alevli alev makinesi aleyh aleyhtar aleyhtarlık. −ğu alfabetik sıralama alfa ışınları alfaterapi alfenit.−di alg algarina algı algı bıçağı algılama algılamak algılanma algılanmak algılatma 167 .

−ğı alım alımcı alım çalım alım gücü alımlı 168 .−ğı alık alık alıklaşma alıklaşmak alıklaştırma alıklaştırmak alıklık.−cı alık.−ğı alıkonulma alıkonulmak alıkoyma alıkoymak alık salık.algılatmak algılayıcı algın algler algoritma alıcı alıcı kuş alıcı verici alıcı yönetmeni alıç.

−ğı alış alış fiyatı alışık.alımlı çalımlı alımlılık.−ğı alım satım alım satım bürosu alımsız alımsızlık.−lnı alın çatısı alındı alındılı alıngan alınganlık.−ğı alınlık.−ğı alın.−ğı alınma alınmak alın teri alıntı alıntı kelime alıntılama alıntılamak alın yazısı alırlık.−ğı alışılma 169 .−ğı alışıklık.

−ğı alifatik.−ğı alışma alışmak alıştırma alıştırma dönemi alıştırmak alışveriş Aliağa (ilçe) âli (yüce.−ğı alışkanlık edinmek alışkı alışkın alışkınlık.alışılmak alışılmamış alışılmış alışkan alışkanlık.−bı âlicenaplık.−ği (kebap) 170 . yüksek) âlicenap.−ği alil alim (her şeyi bilici) âlim (bilgin) alimallah âlimane âlimlik.−ği alinazik.

−lü 171 .−di alkalölçer alkan al karısı alkarna alkım alkış alkış ağası alkışçı alkışçılık.−ğı alkışlama alkışlamak alkışlanma alkışlanmak alkil alkol.aliterasyon alivre alivre satış aliyyülâlâ alizarin alize Alka Evli alkali alkalik.−ği alkali metaller alkalimetre alkaloit.

−ğı allahsız Allahsız allahsızlık.alkolik.−ğı Allah taksimi Allahüâlem Allahütealâ Allah vergisi Allah yapısı 172 .−ğı Allahsızlık.−ği alkolizm alkollü alkolölçer Allah Allaha ısmarladık Allah aşkına Allah bilir Allah bir Allahın adamı Allahın belâsı Allahın cezası Allahın emri Allahın evi Allahın günü Allahın hikmeti Allahın kulu allahlık.

−ğı allak bullak.allak.−ğı allama allamak allâme allâmelik.−cı almak almamazlık.−ği allanma allanmak allaşma allaşmak allegretto allegro allem allı allık.−ğı Alman almanak.−ğı Almanca Almancı Almancılık.−ğı Alman gümüşü Almanlaşma 173 .−ğı allı pullu alma almaç.

−cı alo alogami alotropi alp.−ğı almaşık yapraklar almaşlı Almatı Almus (ilçe) alnaç.−ğı Alpu (ilçe) alpyıldızı (çiçek) al sancak.−ğı 174 .−pı alpaka alpaks alperen alpinist alpinizm alplık.Almanlaşmak Almanlaştırma Almanlaştırmak Alman papatyası Almansever Alman usulü Almanya almaş almaşık.

−ğı alt deri alt diş alt dudak.alşimi alşimist alt alt alta Altay Altayca Altayist Altayistik.−di alt güverte alt hava yuvarı altı 175 .−ği alt başlık.−ğı alternatif alternatif akım alternatif tıp.−ğı alt bölüm alt cins alt çene alt damak.−bbı alternatör altes alt etmek alt familya alt geçit.

−ğı Altıkardeş (yıldız kümesi) altılama altılı altılık.−ğu 176 .altıgen altık.−ği altın böcek.−ği altın bilezik.−ğı altın altın babası altınbaş (kavun) altın beşik.−ği altıncı altıncı duygu altıncı his altın çağ altın çağı Altındağ (ilçe) Altınekin (ilçe) altın kaplama altın keseği altın kökü altın küpü altınlaşma altınlaşmak altınoluk.

−ğı (balık.altın otu Altınova (ilçe) Altınözü'nü (ilçe) altın saat.−ti altın sarısı altın suyu Altıntaş (ilçe) altıntop (greyfurt) altın topu altın varak.−ğı altıpatlar altışar altı yol altı yol ağzı altız altimetre alt karşıt alt kat alt kurul altlama altlamak 177 .−ğı altın yağmurcun Altınyayla (ilçe) altın yıl altıparmak. kumaş) altı parmak.

−ğı alto alto saksafon alt olmak alt sınıf alt şube alt tabaka alt takım alttan alta alt tarafı alt tür Altunhisar (ilçe) altunî altüst altüst böreği altüst etmek altüst olmak alt yapı alt yazı 178 .−ğı altlı üstlü altmış altmış altı (oyun) altmışar altmış dörtlük.−ğü altmışıncı altmışlık.altlı altlık.

−ği alümin alümina alüminyum alüminyum taşı alüvyon alveol.alt yazılama alt yazılamak alt yazılayıcı alt yazılı Alucra (ilçe) alüfte alüftelik.−lü alvere tulumbası alyans alyon alyuvar am ama (fakat) âmâ (görmez.−cı amaç dışı amaç edinmek amaçlama amaçlamak amaçlanma 179 . kör) amabile amaç.

−ğı amaçsız amaçsızlık.amaçlanmak amaçlı amaçlılık.−ğı ambalâjlama 180 .−li âmâlık.−ğı amade amal. −ğı aman zaman Amasra (ilçe) Amasya Amatör amatörce amatörlük.−ğı amalierbaa aman amanın amanname amansız amansızca amansız hastalık.−ğü amazon ambalâj ambalâjcı ambalâjcılık.

ambalâjlamak ambalâjlı ambalâjsız ambalâj yapmak ambale etmek ambale olmak ambar ambarcı ambarcılık.−ğı ambarda kurutma ambargo ambarlama ambarlamak amber amber ağacı amber balığı amberbaris amberbu amber çiçeği amblem amboli ambülâns amca amcakızı amcalık.−ğı amcalık etmek amcaoğlu 181 .

amcazade amel amele amelelik.−ği amele taburu amelî amelimanda ameliyat ameliyathane ameliyatlı ameliyat masası ameliye amenajman amenna amentü (ana ilkeler) Amentü (dua) Amerika Amerika armudu Amerika bademi Amerika elması Amerikalı Amerikalılaşma Amerikalılaşmak amerikan (bez) Amerikan (Amerika’ya ait) Amerikan bar 182 .

−li ametist amfetamin amfi amfibi amfibi harekât amfibol.−lü amfibyumlar amfiteatr amfizem amfor amfora amigo amigoluk.−ğu amil amilâz amin (kimya tterimi) âmin (dua sözü) 183 .Amerikan bezi Amerikanca Amerikanist Amerikan salatası Amerikansı Amerikanvari Amerika tavşanı Amerika üzümü amerikyum ametal.

−di amitoz amiyane amma amma velâkin amme amme davası amme efkârı amme hukuku amme idaresi amme menfaati amnezi amnios amnios suyu amonyak.−ği amirane amirce amiriita amirlik.aminoasit.−li amirallik.−ğı 184 .−di amino grubu amip.−bi amipler amipli amir amiral.−ği amit.

−du amyant 185 .−lü ampütasyon amudî amudufıkarî amut.−ti ampir ampirik.−ği ampirist ampirizm amplifikatör ampul.amonyaklama amonyaklamak amonyum amonyum karbonat amonyum sülfat amor amoralizm amorf amorti amorti etmek amortisman amortisör amper ampermetre amperölçer amper saat.

−ğı anacıl anaç.an ana ana arı ana baba ana baba günü ana bilim dalı anabolizma ana cadde anacık.−cı ana çizgi anaçlaşma anaçlaşmak anaçlık.−ği ana doğrusu Anadolu Anadolulu anadut 186 .−ğı ana dal anadan doğma ana defter ana deniz ana deniz bilimi ana dil ana dili ana direk.

−kri anafilâksi anafor anaforcu anaforculuk.ana duvar ana düşünce ana erki anaerkil anaerkillik.−ği anaerobik.−ğu anafordan anaforlama anaforlamak anaforlu anagram ana haber sunucusu anahtar anahtar ağızlığı anahtar bitkiler anahtarcı anahtarcılık.−ğı anahtar taşı ana kadın ana kapı 187 .−ği ana fikir.−ğı anahtar kelime anahtarlık.

−ği analiz analizci analiz etmek analizör analjezi analjezik.−ği analoji analojik.−bı anakonda ana kök ana kraliçe anakronik.−ği anam anamal 188 .−ği anakronizm ana kubbe ana kucağı ana kuzusu analı analık.ana kara ana kent ana kitap.−ğı analık etmek analıkızlı (yemek) analist analitik.

−ğı ana mektebi ana motif ana muhalefet Anamur (ilçe) ananas ananasgiller an'ane an'aneci an'anecilik.−ği anarşizm anartri ana saat.anamal birikimi anamalcı anamalcılık.−ti 189 .−ği an'anesiz ananet an'anevî anaokulu ana ortaklık.−ği anarşist anarşistleşme anarşistleşmek anarşistlik.−ğı anapara anarşi anarşik.

−hri anatomi anatomici anatomik.ana sanlı ana sav ana sayaç.−ğı anason ana sözleşme ana şehir.−ği anatomist ana toplardamar anavaşya ana vatan ana yapı ana yarısı anayasa anayasacı anayasal ana yol ana yön ana yurt.−du 190 .−cı anasıl ana sınıfı anasının gözü anasır anasız anasızlık.

−cı andante andantino andaval andavallı andemi andemik.−di andık.−ğı Andırın (ilçe) andırış andırışma andırışmak andırma andırmak andız andız otu andropoz anekdot anele anemi 191 .−ği andezit.ana yüreği anbean anca ancak anchorman ançüez andaç.

−ğı Anglofil Anglosakson Angola Angolalı angström 192 .−di anestezi anestezist anesteziyoloji anevrizma angaje angaje etmek angaje olmak angajman angajmanlı angajmansız angajmansızlık.−cı angın Anglikan Anglikanizm Anglikanlık.anemik.−ği anemometre anemon aneroit.−ğı angarya angaryacı angıç.

−ğı anıklama anıklamak anıklaşma anıklaşmak anıklık.−du angutluk.−ğı anılaşma anılaşmak anılma anılmak anımsama anımsamak anımsanma anımsanmak anımsatma anımsatmak anında anırış anırma anırmak anırtı 193 .−ğu anha minha anhidrit anı anık.angudî angut.

−ğı anî anî akın anîde anîden anif anî hız anilin anilin boyalar animasyon animato 194 .anırtma anırtmak anıştırma anıştırmak anıt Anıtkabir anıtlaşma anıtlaşmak anıtlaştırılma anıtlaştırılmak anıtlaştırma anıtlaştırmak anıt mezar anıtsal anıtsı anız anızlık.

−ğı anlaklı anlam anlama anlamak anlamamazlık.−ği anketör anket yapmak ankiloz anlak.−ğı ankesörlü telefon anket anketçi anketçilik.animatör animizm anjanbıman anjin anjiyo anjiyografi anjiyoloji Anka Ankara Ankara keçisi Ankara kedisi ankastre ankastre fırın ankastre ocak.−ğı 195 .

−ğı 196 .−ğı anlamsal anlamsız anlamsızlaşma anlamsızlaşmak anlamsızlaştırma anlamsızlaştırmak anlamsızlık.−ğı anlam değişmesi anlam genişlemesi anlam iyileşmesi anlam kayması anlam kötüleşmesi anlamlandırma anlamlandırmak anlamlı anlamlı anlamlı anlamlılık.−ğı anlam bayağılaşması anlam bilimi anlam bilimsel anlam daralması anlamdaş anlamdaşlık.anlam aykırılığı anlamazlık.

anlaşık.−ğı anlaştırma anlaştırmak anlatı anlatıcı anlatılma anlatılmak anlatım anlatım bilimi anlatımcı anlatımcılık.−ğı anlatımlı anlatım tonu anlatış anlatma anlatmak anlattırma anlattırmak anlayış 197 .−ğı anlaşılma anlaşılmak anlaşılmaz anlaşma anlaşmak anlaşmalı anlaşma yapmak anlaşmazlık.

−ği 198 .−ği annelik etmek anne olmak anofel anomali anomnezi anonim anonim ortaklık.−ğı anlık.−ğı anlıkçılık.−ğı anlı şanlı anma anmak anmalık.anlayışlı anlayışlılık.−ğı anma töreni anne anneanne annelik.−ğı anlayışsız anlayışsızlık.−ğı anonim şirket anons anons etmek anonsör anorak.−ğı anorganik.

−dı antagonizma Antakya Antalya antant antarktik.−ği ansiklopedik.−du ansefal.anormal.−ği Antarktika antarktik kara anten 199 .−li anormalleşme anormalleşmek anormallik.−ği anot.−ği ansiklopedik sözlük.−ğü ansiklopedr ant.−li ansefalit ansıma ansımak ansız ansızın ansiklopedi ansiklopedici ansiklopedicilik.

−di antibiyotik.antenli antenli balık.−ği antiasit.−ği antibiyotik tedavisi antidemokratik.−ği antidot antiemperyalist antiemperyalizm antifaşist antifaşizm antifriz antijen 200 .−ğı anten yükselteci Antep baklavası Antep fıstığı Antep fıstığıgiller Antep işi (nakış) anterit anterograf anterosel anterostomi antet antetli ant etmek antetsiz antialerjik.

−ği antik.−bu antiloplar antimon antinomi antioksidan antipati antipatik.antihijyenik.−ği antika antikacı antikacılık.−ği antipropaganda antisemit antisemitist antisemitizm 201 .−du antik çağ antikiklon antikite antikomünist antikomünizm antikor antilop.−ğı antikalık.−ğı antika mobilya antikapitalist antikapitalizm antikatot.

−ğu antrkot antrok antropoit.−di antropoitler antropolog.antisepsi antiseptik.−ğu 202 .−ğü antrepo antrepocu antrepoculuk.−ği antitoksin ant kardeşi antlaşma antlaşmak antlı antoloji antrakt antrasit antre antrenman antrenmanlı antrenmansız antrenör antrenörlük.−ği antisiklon antitez antitoksik.

−du anüri anüs anüs yüzgeci anyon anzarot aort apacı apaçık.−ğı apandis apandisit apansız apansızın aparat aparey aparkat 203 .−ğı apak.antropoloji antropolojik.−ği antropomorfizm antroponim antroposantrizm antropozoik.−ğı apalak.−ğı apaçıklık.−ği antropozoik devir antrparantez anut.

−ğı apayrı apaz apazlama apazlamak apel aperitif apış apışak.−ğı apış arası apışık.−ğı apışlık.aparma aparmak apartman apar topar apart otel apaş apatit apaydın apaydınlık.−ği aplikasyon 204 .−ğı apışma apışmak apıştırma apıştırmak apiko aplik.

−ği apokrif apolet apolitik.aplike apokaliptik.−ği aport aposteriori apostrof apoşi apotr appassionato apraksi apre apreci apreleme aprelemek apreli apresiz april apriori apse apseleşme apseleşmek apsent apsis aptal aptal aptal 205 .

aptalca aptalcasına aptallaşma aptallaşmak aptallaştırma aptallaştırmak aptallık.−ğı arabalı vapur araba mezarlığı araban Araban (ilçe) arabanbuselik.−ğı araba falakası arabalı arabalık.−ğı aptallık etmek aptal olmak apteriks apukurya apul apul ar ara araba araba araba arabacı arabacılık.−ği arabankürdî 206 .

−ğı ara bozucu ara bozuculuk.−ğı aracılık etmek 207 .−ğu ara bulma ara bulmak ara bulucu ara buluculuk.−ği Arabizasyon ara bono arabozan arabozanlık.−ğu aracı aracı banka aracı kurum aracılığıyla aracılık.−ğı araba vapuru arabesk arabeskçi arabeskleşme arabeskleşmek Arabî Arabist Arabistan Arabistan defnesi Arabistik.ara başlık.

−ğı ara kesit arakıye araklama araklamak Araklı (ilçe) 208 .−cı arakçı arakçılık.−ğı araçlı araçlı jimnastik.−cı Araç (ilçe) araççılık.−ğı arada bir ara deniz Araf Arafat aragonit arak araka ara kamışı ara kapı ara kararı ara kazanç.aracı şirket ara cümle araç.−ği araçsız araçsızlık.

ara konakçı Aral aralama aralamak aralanma aralanmak aralatma aralatmak aralık.−ğı Aralık (ilçe) aralık etmek aralıklı aralık oyunu aralıksız aralıkta arama arama bülteni arama emri arama izni aramak arama kararı ara mal arama ruhsatı arama tarama arama yapmak Aramîce ara nağme 209 .

ara nağmesi aranılma aranılmak aranje etmek aranjman aranjör aranma aranmak arantı Arap Arap aşı Arapça Arapçalaşma Arapçalaşmak Arapçalaştırma Arapçalaştırmak Arapkir (ilçe) Araplaşma Araplaşmak Araplaştırma Araplaştırmak Araplık.−ğı Arap rakamları Arap sabunu arapsaçı (bitki. karışık durum) Arapsun 210 .

−di araştırı araştırıcı araştırıcılık.Arap tavşanı Arap zamkı ararot ararot kamışı Arasat ara seçim ara sıcak.−ğı araştırılma araştırılmak araştırma araştırmacı araştırmacılık.−ğı ara söz arasta araşit.−ğı araştırma filmi araştırma görevlisi araştırmak araştırman aratış 211 .−ğı ara sınavı ara sıra arasız ara sokak.

−ği arazi arazi aracı arazi olmak arazi turu arazi vitesi arazi yarışı arbalet arbede arbitraj arboretum arda Arda Ardahan ardak.aratma aratmak ara tümce ara yerde arayıcı arayıcı fişeği arayış ara yön araz arazbar arazbarbuselik.−ğı ardaklanma ardaklanmak 212 .

Ardanuç (ilçe) Ardeşen (ilçe) ardı ardına ardıç.−cı 213 .−ğı ardışık olgular ardışık sayılar ardiye ardiyeci arduaz arefe arefe günü arena areometre argaç.−cı ardıç kuşu ardıç otu ardıç rakısı ardıl ardıl görüntü ardılma ardılmak ardın ardın ardınca ardı sıra ardışık.−ğı ardışık görüntü ardışıklık.

−ğı arıkçı arı kil arıklama arıklamak arıklaşma arıklaşmak arıklatma 214 .−ğı argıt.−dı argo argon argonot Arguvan (ilçe) argüman Arhavi (ilçe) arı arı beyi arı biti Arıcak (ilçe) arıcı arıcılık.argaçlama argaçlamak argali argın argınlık.−ğı arı dalağı arık.

−ğı arınış arınma arınmak arı sili arı sütü arış arıtıcı 215 .−ğı arı kovanı Arıkovanı (yıldız kümesi) arı kuşu arı kuşugiller arılama arılamak arılanma arılanmak arılar arılaşma arılaşmak arılaştırma arılaştırmak arılık.arıklatmak arıklık.−ğı arındırma arındırmak arınık.

−ğı arıtım arıtım evi arıtış arıtma arıtma ünitesi arıtmak arız arıza arızalanma arızalanmak arızalı arızasız arıza yapmak arızî arız olmak arî Arî aria Arî dil arif arifane arife arife günü arioso Aristocu Aristoculuk.arıtıcılık.−ğu 216 .

−cı arkadan arkaya arkadaş 217 .−ği ariya ariyet ariyeten ariza ariz amik arjantin Arjantin Arjantinli ark arka arka arka arka arkaya arka ayak.aristokrasi aristokrat aristokratik.−ği aritmetik dizi aritmetik işlem aritmetik orta aritmetiksel aritmi aritmik.−ğı arkaç.−ği aristokratlık.−ğı aritmetik.

−ğı arka teker arka üstü 218 .−ğı arkadaşlık etmek arkadaş olmak arkaik.−cı arkalık.arkadaş canlısı arkadaşça arkadaşlık.−ği arkaizm arkalama arkalamak arkalanma arkalanmak arkalı arkalıç.−ğı arkalıklı arkalıksız arka müziği arka plân arka plânda arkası kavi arkası pek arkası sıra arkası yufka arkasız arka sokak.

−ği arkeopteriks arketip arkıt arkoz arktik.arka yüz arkebüz arkeen arkegon arkeolog.−ğü armatür armoni 219 .−ğu arkeoloji arkeolojik.−ği arlanma arlanmak arlanmaz arlı arma armada armador armadura armağan armağan etmek armalı armatör armatörlük.

armonik.−du armutçu armut kabağı armut kurusu Armutlu (ilçe) armut top armuz Arnavut Arnavut bacası Arnavut biberi Arnavut ciğeri Arnavutça Arnavut kaldırımı Arnavutlaşma Arnavutlaşmak Arnavutlaştırma Arnavutlaştırmak Arnavutluk.−ğu arnika 220 .−ği armonika armoniler armoni orkestrası armonize armonyum armudî armudiye armut.

−ğı Arpaçay (ilçe) arpa güvesi arpağan arpalama arpalık.−ği arometrapi arozöz arp arpa arpacı arpacık.aroma aromalı aromatik.−ğı arpalık etmek arpa suyu arpa şehriye arpçı arpej arsa arsa payı arsenik.−ğı arpacık soğanı arpacılık.−ği arsıulusal arsız arsız arsız 221 .

−ğı arsızlık etmek Arsin (ilçe) arslan arslanlı arş arşe arşetip arşıâlâ arşın arşınlama arşınlamak arşınlık.−ğı arşidük arşidüşes arşiv arşivci arşivcilik.arsızca arsızlanma arsızlanmak arsızlaşma arsızlaşmak arsızlık.−dı artağan 222 .−ği arşivleme arşivlemek art.

−ğı artçı şok art damak.artağanlık.−ğı artık değer artık emek.−ğı artakalma artakalmak art arda art avurt.−ği artık gün artıklama artıklamak artık yıl artım 223 .−ğı art damak ünsüzü art düşünce arter arterit artezyen artezyen kuyusu artı artık.−du art avurt ünsüzü art bölge artçı artçı deprem artçılık.

artımlı artın artırılma artırılmak artırım artırma artırmak artı sayı artış artı uç.−ği artistlik.−ği artma artmak artmak.−ğı art niyet art oda Artova (ilçe) artrit artroz art teker Artvin 224 .−cu artik artikel artikülâsyon artist artistçe artistik.

−ği arzulama arzulamak arzulu arz ve talep.−bi as asa asabî asabîleşme 225 .art zamanlı art zamanlı dil bilimi art zamanlılık.−li arzuhâlci arzuhâlcilik.−ğı aruz arya Aryanizm arz arzanî arz dairesi arz derecesi arz etmek arziyat arz odası arz talep kanunu arzu arzu etmek arzuhâl.

−bı asar Asarcık (ilçe) asarıatika asayiş asbaşkan 226 .−ği asabiye asabiyeci asabiyet asal asalak.−ğı asalet asaleten asaleten atama asaleten atanma asal gazlar asal sayı asamble asansör asansör boşluğu asansörcü asap.asabîleşmek asabîlik.−ğı asalak bilimi asalaklaşma asalaklaşmak asalaklık.

−di asetilen aseton asfalt asfaltit asfaltlama asfaltlamak asfaltlanma asfaltlanmak asgarımüşterek.−ği ases asesbaşı asetat asetatlı asetik.−di asenkron asepsi aseptik.−ğı asık suratlı 227 .−ği asetik asit.−ği asgarî asgarî ücret ashap.−bı ası asık.asbest asbest yünü aselbent.

−srı asırlarca asırlık.−ğı asıltı asıl vurgu asım asım takım asıntı asıntı olmak asır.−ğı asi aside asidimetre asil asileşme 228 .asıl.−slı asılanma asılanmak asılı asılış asıllı asılma asılmak asılmışadam (bitki) asıl nüsha asıl sayılar asılsız asılsızlık.

−ğı asit.−ği asimetri asimetrik.−ği asit fenik.−ği asilzade asilzadelik.asileşmek asilik.−ği asimilâsyon asimile etmek asimptot asistan asistanlık.−ği askerî askerî ambargo 229 .−ği asitölçer ask askarit as kat asker askerce askerci askercilik.−ği asilik etmek asillik.−lü asit borik.−di asit alkol.

−ğı askıntı askıntı olmak askısız asklı 230 .−ği askerlik dairesi askerlik etmek askerlik hizmeti askerlik yapmak askerlik yoklaması asker ocağı asker olmak asker tayını askı askıcı askılı askılık.askerî ataşe askerî inzibat askerî kaput askerîleşme askerîleşmek askerîleştirme askerîleştirmek askerî rüştiye askeriye asker kaçağı askerlik.

−ğı aslan payı aslanpençesi (bitki) aslan sütü aslan yürekli aslen aslı astarı aslık.askospor asla aslan Aslan (burç) aslanağzı (bitki) aslan ağzı Aslanapa (ilçe) aslanca aslangiller aslankulağı (bitki) aslankuyruğu (bitki) aslanlık.−ğı aslında aslı nesli aslî aslî düşünce aslî maaş aslî nüsha asliye asma 231 .

−di asma köprü asmalı asmalık.−ği 232 .asma bahçe asma bıyığı asma biti asmagiller asmak asma kabağı asma kat asma kilit.−li asparagas aspidistra aspiratör aspirin aspur asrısaadet asrî asrîleşme asrîleşmek asrîlik.−ğı asma merdiven asma yaprağı asmolen asonans asorti asosyal.

−ğı astarlı zarf astarya astasım astat astatin asteğmen asteğmenlik.−di astım astımlı astırma 233 .assai assolist ast Astana astar astar boyası astar kaplama astarlama astarlamak astarlanma astarlanmak astarlatma astarlatmak astarlı astarlık.−ği astenik tip asteroit.

−ği astrolog.−ğu astroloji astronom astronomi astronomik.−ğu astropikal.−li astsubay astsubay başçavuş astsubay çavuş astsubay kıdemli başçavuş astsubay kıdemli çavuş astsubay kıdemli üstçavuş astsubaylık.astırmak astigmat astigmatizm astragan astrofizik.−ği astronomik fiyat astronomik rakam astronot astronotluk.−ğı astsubay üstçavuş asude 234 .

−ği asuman Asurca Asurî Asya Asyalı Asyalılık.−ğı asyön aş aşağı aşağı bitkiler aşağılama aşağılamak aşağılanma aşağılanmak aşağılaşma aşağılaşmak aşağılatma aşağılatmak aşağılık.asudelik.−ğı aşağılık duygusu aşağılık kompleksi aşağılı yukarılı aşağı mahalle aşağısama aşağısamak aşağısı 235 .

−ğı (ayak bile− ğindeki kemik) âşık.−yı.−ğı aşık.−ğı (vurgun. tutkun) aşı kâğıdı 236 .−kı.−nı aşçıbaşılık.−ğı aş damı aşerat aş erme aş ermek aş evi aşhane aşı aşı boyalı aşı boyası aşıcı aşıcılık.aşağı yukarı aşama aşamalı aşama sırası aşar aşarî aşçı aşçı baltası aşçıbaşı.−ğı aşçılık.

−ğı aşılama aşılamak aşılanma aşılanmak aşılatma aşılatmak aşılı aşılma aşılmak aşım aşındırma aşındırmak aşınım aşınma aşınmak aşınma payı aşıntı aşı olmak aşır.âşıkane aşık kemiği âşıklı âşıklık.−ğı âşık olmak âşıktaş âşıktaşlık.−şrı aşıramento 237 .

aşırı aşırı bellem aşırı besi aşırıcılık.−ğı aşırı doyma aşırı duyarlık.−ğı aşırmak aşırma kayış aşırmasyon aşırtı aşırtma aşırtmak aşısız aşıt.−ğı aşırı duyu aşırı erime aşırılık.−ğı aşırılma aşırılmak aşırıntı aşırı taşırı aşırı uç.−dı aşı taşı aşikâr aşikâre 238 .−cu aşırma aşırmacılık.

aşikâr etmek aşikâr olmak aşina aşinalık.−ğı aşk olsun aşk eylemek aşlık.−ğı aşiret aşiyan aşk Aşkabat Aşkale (ilçe) aşkefza aşk etmek aşkın aşkıncılık.−ğı aşma aşmak aşna aşna fişne aş ocağı aşoz aştırma aştırmak aşure aşure ayı aşure günü 239 .

−ğı atak yapmak atalar sözü atalet atalık.−ğı ata erki ataerkil atak.−ği aşüfte aşüftelik.−ği atabey Atabey (ilçe) atacılık.aşurelik.−ği aş yermek at ata atabek.−ğı ataklaşma ataklaşmak ataklık.−ğı atama atamak ataman at anası atanma atanmak ataraksiya 240 .

−ğı at donu (renk) ate atefleksiyon ateh ateist ateizm aterina ateş ateş balığı ateşbaz ateş boyu 241 .−ği Atatürkçü Atatürkçülük.atardamar atari atarkanal atasözü ataş ataşe ataşelik.−ğü atavik.−ği atavizm atbalığı (su aygırı) at başı at cambazı atçı atçılık.

−ği 242 .ateş böceği ateş böcekleri ateşçi ateş çiçeği ateşçilik.−ği ateş dikeni ateş etmek ateş gecesi ateş gemisi ateş hattı ateşin ateş kayığı ateşkes ateş kırmızısı ateşleme ateşlemek ateşlendirme ateşlendirmek ateşlenme ateşlenmek ateşletme ateşletmek ateşleyici ateşli ateşli ateşli ateşlik.−ği ateşlilik.

−ğı atıf.−ğı atılım atılımcı atılış atılma 243 .−tfı atıfet atık.−dı atık su atıl atılgan atılganlık.−ğı atık kâğıt.−ği ateş tuğlası atfen atfetme atfetmek at gezdirmeliği atgiller at gözlüğü atıcı atıcılık.ateşli silâh ateşli silâhlar ateş pahası ateş parçası ateşperest ateşten gömlek.

−ğı atıştırma yeri atış yeri ati atik.−ği atik tetik.−ği atiklik.−ğı atış atış alanı atışma atışmak atıştırma atıştırmak atıştırmalık.atılmak atım atımcı atımcılık.−ğı atımlık.−ği atkılama atkılamak atkılı atkuyruğu (bitki. saç) 244 .−ği Atkaracalar (ilçe) at kestanesi at kestanesigiller atkı atkı iplik.

−cı atlandırma atlandırmak atlangıç.atkuyruğugiller atlama atlama beygiri atlamak atlama tahtası atlama taşı atlambaç.−ği atlitik tip 245 .−cı atlanılma atlanılmak atlanma atlanmak atlar anası atlas atlas çiçeği atlas çiçeğigiller atlas kemiği atlatılma atlatılmak atlatma atlatmak atlet atlet fanilâsı atletik.

−ğu at meydanı atmık.−ğu atom çağı atom çekirdeği atom enerjisi 246 .−ğı atmosfer atmosfer basıncı atmosferik.−ği atol.−li atom bombası atomcu atomculuk.−lü atom atom ağırlığı atomal.atletizm atlı atlıkarınca (eğlence aracı) atlı karınca atlı spor atma atmaca atmak atmasyon atmasyoncu atmasyonculuk.

−ğı aval.−li atölye atölye resmi atraksiyon atropin at sineği attar attırma attırmak atvur aut av avadancı avadanlık.atomik.−ğı 247 .−li aval aval aval avam Avam Kamarası avanak.−ğı avanakça avanaklık.−ği atom numarası atom reaktörü atom santrali atom sayısı atonal.

avanaklık etmek avangart.−dı Avanos (ilçe) avanproje avans avanta avantacı avantacılık.−ği avare olmak avarız avarya avaz avcı 248 .−ğı avantadan avantaj avantajlı avantajsız avantür avantüriye Avar avara Avarca avare avare etmek avareleşme avareleşmek avarelik.

−ğı avcılık etmek avcı otu avcı uçağı avdet avdet etmek avdetî av dönemi avene averaj avgın av hayvanı avisto avize avize ağacı av köpeği av kuşu avlak.avcı çantası avcı eri avcı hattı Avcılar (ilçe) avcılık.−ğı avlama avlamak avlanma avlanmak avlatma 249 .

−dı avrat pazarı avret Avro Avrupa Avrupaî Avrupa kayını Avrupalı Avrupalılaşma Avrupalılaşmak Avrupalılık.−cu avuç avuç avuç dolusu avuç içi avuçlama avuçlamak avukat avukatlık.avlatmak avlu av mevsimi avokado Avrasya avrat.−cu avundurma 250 .−ğı avunç.−ğı av tezkeresi avuç.

−du avurtlama avurtlamak avurtlu avurt ünsüzü Avustralya Avustralya karatavuğu Avustralyalı Avusturya Avusturyalı avutma avutmak avutucu avutulma avutulmak av yasağı ay (takvim) ay (gök cismi) Ay (bilimsel yayınlarda) aya ay ağılı 251 .avundurmak avunma avunmak avuntu avurt.

−ğı ayaklı koşma 252 .−ğı ayakkabılık.ayak.−yı ayakkabıcı ayakkabıcılık.−ğı ayakaltı ayak bağı ayakbastı ayak bileği ayakça ayakçak.−ğı ayakçı ayakçın ayak divanı ayak işi ayak izi ayakkabı.−ğı ayak keseri ayak kirası ayaklama ayaklamak ayaklandırma ayaklandırmak ayaklanma ayaklanmak ayaklı ayaklık.

ayaklı kütüphane ayaklı mâni ayak makinesi ayak oyunu ayak satıcısı ayaksız ayaksızlar ayakta ayak tabanı ayak takımı ayak tarağı ayaktaş ayak tedavisi ayak teri ayak topu ayakucu (gök bilimi) ayak ucu ayaküstü ayaküzeri ayak yalın ayakyolu ayal.−li ayan (belli. açık) âyan (ileri gelenler) ayan beyan Ayancık (ilçe) ayandon 253 .

−ğı ayartılma ayartılmak ayartma ayartmak Ayaş (ilçe) ayaz ayazlama ayazlamak ayazlandırılma 254 .ayan olmak ayar ayarcı ayar etmek ayarı bozuk.−ğu ayarlama ayarlamak ayarlanma ayarlanmak ayarlatma ayarlatmak ayarlı ayarlı pense ayarsız ayarsızlık.−ğı ayartı ayartıcı ayartıcılık.

−ğı ayazma ay balığı ay balığıgiller ay balta Aybastı (ilçe) aybaşı aybeay ayça ay çekirdeği ayçiçeği ayçiçeği yağı ayçöreği ay dede aydemir aydın Aydın Aydıncık (ilçe) aydınger aydınlanma aydınlanmak 255 .ayazlandırılmak ayazlandırılmış rakı ayazlanma ayazlanmak ayazlatma ayazlatmak ayazlık.

Aydınlar (ilçe) aydınlatıcı aydınlatılma aydınlatılmak aydınlatma aydınlatmak aydınlık.−ğı ayıgiller 256 .−ğı aydınlıkölçer Aydıntepe (ilçe) ay dönümü ayet ay evi aygın aygın baygın aygır aygır deposu aygıt ay−gün takvimi ay−gün yılı ayı ayıbacağı (yelken tarzı) ayı balığı ayıboğan ayıcı ayıcılık.

−bı ayıp etmek ayıplama ayıplamak ayıplanma ayıplanmak 257 .ayı gülü ayık.−ğı ayıklama ayıklamak ayıklanma ayıklanmak ayıklatma ayıklatmak ayıklık.−ğı ayıp.−ğı ayıkmak ayıkulağı (bitki) ayılık.−ğı ayılma ayılmak ayıltı ayıltma ayıltmak ayın ayınga ayıngacı ayıngacılık.

−ğı ay ışığı ayıt ayı üzümü ayı yürüyüşü ayin ayinicem ay karanlığı aykırı 258 .−ğı ayırıcı ayırım ayırım yapmak ayırma ayırmaç.ayıplı ayıpsız ayıraç.−cı ayırmak ayırt edilmek ayırt etmek ayırtı ayırtma ayırtmak ayırtman ayırtmanlık.−cı ayıran ayırgan ayırganlık.

−ğı aylaklık.−ğı aykırı olmak ayla aylak.−ğı aylıkçı aylıklı ayma aymak aymaz 259 .−ğı aylakçı aylakçılık.aykırı doğrular aykırı katmanlaşma aykırılama aykırılamak aykırılaşma aykırılaşmak aykırılık.−ğı aylaklık etmek aylak olmak aylama aylamak aylandız aylanma aylanmak aylı aylık.

−ğı ay modülü ayn ayna aynabakar aynacı aynacılık.−ğı aynalık tahtası aynalı sazan aynasız aynasızlık.−ğı aynalı aynalık.−ğı aynısefa aynıyla aynı zamanda aynî aynî hak.−ğı ayna taşı ayna tırnağı aynaz aynen aynı aynılık.aymazlık.−kkı ayniyat ayniyet aynştaynyum 260 .

−ğı ayran delisi ayran gönüllü ayranlaşma ayranlaşmak ayrı ayrı ayrı ayrı basım ayrıca ayrıcalı ayrıcalık.−cı ayran ayran ağızlı ayran budalası ayrancı Ayrancı (ilçe) ayrancılık.−ğı ayrık küme 261 .−ğı ayrıcalıklı ayrıcalıksız ayrıcasız ayrı cinsten ayrıç.−cı ayrı çanak yapraklılar ayrık.ayol ay örümceği ayraç.

−ğı ayrıksı yıl ayrıksız ayrılanma ayrılanmak ayrılaşma ayrılaşmak ayrılı ayrılık.−ğı ayrılıkçı ayrılış ayrılışma ayrılışmak ayrılma ayrılmak ayrılmazlık.−ğı ayrık otu ayrıksı ayrıksı ay ayrıksı dağılış ayrıksılık.−ğı ayrım ayrımcı ayrımcılık.ayrıklı ayrıklık.−ğı ayrımlama ayrımlaşma 262 .

−ğı ayrışım ayrışma ayrışmak ayrıştırma ayrıştırmak ayrıt ayrı taç yapraklılar ayriyeten aysar aysberg aysfilt.−ğı ayrışıklık.−di aysız ayşekadın (fasulye) ay takvimi aytışma aytışmak 263 .−ğı ayrıntı ayrıntılı ayrışık.ayrımlaşmak ayrımlı ayrımlılık.−ğı ayrımsama ayrımsamak ayrımsız ayrımsızlık.

ay tutulması ayva ayvadana Ayvacık (ilçe) ayva hoşafı ayva kompostosu ayvalık.−ğı ay yıldız ay yılı ayyuk az aza azade azadelik.−ği azalma azalmak 264 .−ğı Ayvalık (ilçe) ayva marmelâdı ayvan ayva reçeli ayva tüyü ayvaz ayvazlık.−ğı ayyaş ayyaşlık.−ğı ayyar ayyarlık.

−bı azaplı azar azar azar azarlama azarlamak azarlanma azarlanmak azarlatma azarlatmak azat.−dı azat etmek azat eylemek azatlı azatlık.−ğı azatsız az az az buçuk.−ğu azca az çok Azdavay (ilçe) azdırılma 265 .azaltma azaltmak azamet azametli azamî azap.

−ğı azınlık hükûmeti azışma azışmak 266 .−ği azgın azgınlaşma azgınlaşmak azgınlık.−ğı azıklı azıklık.−ğı azılı azımsama azımsamak azınlık.−ğı azı dişi azık.−ğı azı azıcık.azdırılmak azdırma azdırmak azelya Azerbaycan Azerbaycanlı Azerî Azerîce az gelişmiş az gelişmişlik.

−zli azim.azıştırma azıştırmak azıtma azıtmak azil.−di aziz azize aziziye Aziziye azizlik.−zmi azimet azimet etmek azimkâr azimkârane azimli azit.−ği azizlik etmek azledilme azledilmek azletme azletmek azlık.−ğı azlolunma azlolunmak azma azmak 267 .

−di azotlama azotlamak azotlanmış azotlu azotometre azotölçer Azrail (*)B B baba baba adam 268 .−ği azol.−lü azonal.−ğı azman azman kaya azmanlaşma azmanlaşmak azmetme azmetmek azmettirme azmettirmek aznavur aznif azoik.azmak.−li azot azot dioksit.

−ğı babalık etmek baba mirası 269 .babaanne baba bucağı babacan babacanca babacanlaşma babacanlaşmak babacanlık.−cı babaçko Babadağ (ilçe) babadan oğula Babaeski (ilçe) baba evi babafingo baba hindi Babaî Babaîlik.−ğı babaç.−ğı babacık babacıl babacılık.−ği babaköş babalanma babalanmak babalı babalık.

baba nasihati baba ocağı baba olmak babasız baba tatlısı baba yadigârı babayani babayanilik.−ği baca baca başı bacak.−ğı bacanaklık.−ği babayiğit.−ğı bacaklı yazı bacaksız baca kulağı bacanak.−di babayiğitlik.−ğı bacak arası bacak kalemi bacakkıran bacaklı bacaklık.−ğı 270 .−ği baba yurdu Babıâli babında Babîlik.

baca tomruğu bacı baç baççı baççılık.−ğı badana etmek badanalama badanalamak badanalanma badanalanmak badanalatma badanalatmak badanalı badanasız badas badat bade badehu badeli badeli aşık.−ğı bad badana badanacı badanacılık.−ğı badem badema badem ağacı 271 .

badem bıyık.−ği badem ezmesi badem gözlü badem içi badem kürk bademli bademlik.−ği badikleme badiklemek badikleşme badikleşmek badire badiye badminton badya Bafra (ilçe) 272 .−ği bademsi badem şekeri badem tırnak.−ğı bademcik.−ğı badem yağı baderna badıç.−cı badısaba badi badi badi badik.

−ğı 273 .−ğı bağ çubuğu bağdadî bağdalama bağdalamak bağdama bağdamak bağdaş bağdaşık.bagaj bagaj kapağı bagaj kilidi bagaj memuru baget bagetli bağ bağa bağan bağ bahçe bağ bıçağı bağboğan bağ bozumu bağcı bağcık.−ğı bağcıklı bağcıksız Bağcılar (ilçe) bağcılık.

bağdaşıklaşma bağdaşıklaşmak bağdaşıklaştırma bağdaşıklaştırmak bağdaşıklık.−ğı bağıl nem 274 .−ğı bağdaşılma bağdaşılmak bağdaşım bağdaşma bağdaşmak bağdaşmaz bağdaşmazlık. −ğı bağdaştırmak bağ doku bağ fiil bağı bağıcı bağıl bağıldak.−ğı bağıl değer bağıllık.−ğı bağdaştırıcı bağdaştırma bağdaştırmacı bağdaştırmacılık.

−ğrı bağırdak.bağım bağımlama bağımlamak bağımlaşma bağımlaşmak bağımlı bağımlılık.−ğı 275 .−ğı bağıntılı bağıntılılık.−ğı bağır.−ğı bağımsız milletvekili bağımsız sıralı cümle bağın bağıntı bağıntıcı bağıntıcılık.−ğı bağımlı sıralı cümle bağımsız bağımsız bölüm bağımsızlaşma bağımsızlaşmak bağımsızlaştırma bağımsızlaştırmak bağımsızlık.

−ğı bağışıklık bilimi bağışlama bağışlamak bağışlanma bağışlanmak 276 .−ğı bağırsak askısı bağırsak iltihabı bağırsak ingini bağırsak kazıntısı bağırsak kurdu bağırsak solucanı bağırtı bağırtkan bağırtlak.−ğı bağırtma bağırtmak bağır yeleği bağış bağışçı bağışık.bağırgan bağırış bağırış çağırış bağırma bağırmak bağırsak.−ğı bağışıklık.

−cı bağlaç grubu bağlaçlı bağlaçlı tamlama bağlaçlı yan cümle bağlaç öbeği bağlam bağlama bağlamacı bağlamacılık.−ğı bağlanım 277 .bağışlatma bağışlatmak bağışlayıcı bağıt bağıtçı bağıtlanma bağıtlanmak bağıtlaşma bağıtlaşmak bağıtlı bağkesen bağlaç.−ğı bağlamak bağlamalık.−ğı bağlama zarf−fiili bağlamsal anlam bağlanak.

−ğı bağlaşıklık.−ğı bağlantısızlık politikası bağlantısızlık siyaseti bağlantısız ülkeler bağlantı ünlüsü bağlantı ünsüzü bağlantı yapmak bağlaşık.bağlanış bağlanma bağlanmak bağlantı bağlantı doku bağlantı borusu bağlantılı bağlantısız bağlantısızlık.−ğı bağlaşım bağlaşma bağlaşmak bağlatma bağlatmak bağlayıcı bağlayıcı ünlü bağlayıcı ünsüz 278 .

−ği bağlı kredi bağlılaşık.−ğı bağlı olmak bağlı su bağnaz bağnazlaşma bağnazlaşmak bağnazlık.−ğı bağlılaşım bağlılaşma bağlılaşmak bağlılık.−ğı bağrı yufka baha 279 .−ğı bağrıkara (kuş) bağrış bağrışa çağrışa bağrış çağrış bağrışma bağrışmak bağrıştırma bağrıştırmak bağrı yanık.−ğı bağlık bahçelik.bağlayış bağlı bağlık.

−ği bahane bahane etmek bahaneli bahanesiz bahar baharat baharatçı baharatçılık.−ği 280 .bahadır bahadırlık.−ğı baharatlandırma baharatlandırmak baharatlı baharatsız bahar bayramı baharcı bahar dönemi bahariye baharlı bahar nezlesi bahar noktası bahçe Bahçe (ilçe) bahçeci bahçecilik.−ğı Bahaî Bahaîlik.

−hri bahis.bahçe domatesi bahçe kekiği bahçeli Bahçelievler (ilçe) bahçelik.−hsi bahisçi bahis konusu bahname bahri (kuş) bahrî (denizle ilgili) bahriye bahriye çiftetellisi bahriyeli bahsetme bahsetmek bahşetme bahşetmek 281 .−ğı bahir.−ği bahçe makası bahçemsi bahçe nanesi Bahçesaray (ilçe) bahçesiz bahçıvan bahçıvanlı bahçıvanlık.

Bahşili (ilçe) bahşiş baht bahtı açık.−ğı bakanlar kurulu bakanlık.−ğı bahusus bakaç.−ğı bahtı kara baht işi bahtiyar bahtiyarlık.−ğı bahtlı bahtsız bahtsızlık.−ğı bakar bakara bakar kör bakaya 282 .−cı bakakalma bakakalmak bakalit bakalitli bakalorya bakam bakan bakanak.

−ğı bakımsız bakımsızlık.−ğı bakım yurdu bakıncak.−ğı bakılma bakılmak bakım bakımcı bakım evi bakımından bakımlı bakımlık.−ğı bakır çalığı bakır kaplama Bakırköy (ilçe) 283 .−ğı bakındı bakınma bakınmak bakıntı bakır bakır alaşımı bakırcı bakırcılık.−ğı bakımlılık.bakı bakıcı bakıcılık.

−ğı bakışma bakışmak baki bakir bakire bakirelik.−ğı bakışıksız bakışım bakışımlı bakışımsız bakışımsızlık.bakırlaşma bakırlaşmak bakırlı bakır oksit.−di bakır pası bakır rengi bakır sülfat bakır taşı bakır tuzu bakış bakış açısı bakışık.−ği bakiye bakkal bakkal çakkal 284 .−ği bakirlik.

bakkal defteri bakkaliye bakkal kâğıdı bakkallık.−ğı bakkam bakla baklaçiçeği (renk) bakla falı baklagiller bakla kırı (renk) baklalı baklalık.−ğı baklamsı baklamsı meyve baklan Baklan (ilçe) baklava baklava börek.−ğı baklava dilimi baklavalı baklavalık.−ği baklavacı baklavacılık.−ğı bakliyat bakliye bakma bakmak 285 .

−di bakteriyel bakteriyolog.−ğı balak.−ğı balalayka balama balans balans ayarı balans pensi 286 .−cı bakteri bakteridi bakterigiller bakterisit.−ği bakteriyoskopi baktırma baktırmak Bakû bal bala Balâ (ilçe) balaban balaban kuşu balabanlaşma balabanlaşmak balabanlık.bakraç.−ğu bakteriyoloji bakteriyolojik.

−ğı balçak.balar bal arısı balast balast direnç.−ğı balçık hurması balçık inciri balçıklaşma balçıklaşmak balçıklı bal çiçeği Balçova (ilçe) baldır baldırak.−ci balast gemi balast yem balat.−ğı balçık.−ğı baldıran şerbeti 287 .−ğı baldıran baldıranlık.−dı balata balayı balbal bal başı balcı balcılık.

−ğı baldırgan baldırı çıplak.−ğı Balık (burç) balık adam balık bilimci balık bilimi balıkçı balıkçı düğümü balıkçı kazağı 288 .baldır bacak.−ği balet balgam balgamlı balgam taşı balgümeci (dikiş) balhane balık.−ğı baldırıkara (bitki) baldır kemiği baldırpatlatan baldırsokan baldız baldo bal dudaklı bale balerin balerinlik.

balıkçıl balıkçılgiller balıkçılık.−ğı balıkçıllar balıkçın balıkçı yaka balık çorbası Balıkesir balıketi (tombulca) balık eti balıkgözü (halka) balıkgözü objektif balıkhane balık istifi balık kartalı balıklama balıklamak balıklandırma balıklandırmak balıklava balıklı balıknefesi (yağ) balık otu balık pazarı balıksırtı (desen) balıksız balık sütü 289 .

−ği bal kabağı balkan Balkan Balkanlar Balkanlı Balkanlılık.−ğı Balkanolog.balık tabağı balık tutkalı balık unu balık yağı balık yemi balık yumurtası Balışeyh (ilçe) baliğ baliğ olmak balina balina çubuğu balinalar balinalı balina yağı balistik.−ğu Balkanoloji Balkar Balkarca bal kelebeği balkı 290 .

balkıma balkımak balkır balkon balkonumsu balköpüğü (renk) ballandıra ballandıra ballandırma ballandırmak ballanma ballanmak ballı ballıbaba (bitki) ballıbabagiller ballı börek.−ği balonvari 291 .−ğı ballıklı ballı pasta bal mumu bal mumu macunu balo balon baloncu balon lâstik.−ği ballıdarı (incir) ballık.

−ğı baltalı baltalık.−ğı Baltık Baltık dilleri baltrap balya Balya (ilçe) 292 .balotaj balotaj kurulu baloz bal özlü bal özü bal özü bezi bal özülük.−ğı baltalama baltalamak baltalayıcı baltalayıcılık.−ğü bal peteği bal rengi balsam balsıra bal suyu balta baltabaş (gemi) baltacı baltacık.

−ğı bambu bambul bambul otu bam teli bamya bamyatarlası (mezarlık) ban bana ban ağacı banak.−ğı banal.−li 293 .balyalama balyalamak balyalanma balyalanmak balya makinesi balya yapmak balyemez balyos balyoz balyozlama balyozlamak balyozlanma balyozlanmak bambaşka bambaşkalık.

−lü bandrollü bangır bangır bangırdama bangırdamak Bangladeş Bangladeşli 294 .−ğu bandona bandrol.−ği Banaz (ilçe) banço bançolaşma bançolaşmak bandaj bandajlama bandajlamak bandajlatma bandajlatma bandana bandıra bandıralı bandırma Bandırma (ilçe) bandırmak bando bandocu bandoculuk.banallik.

−ği banker bankerlik.−ği bankerzede banket bankiz banknot banko banko at bankomat banko sayı banlama banlamak banliyö banliyö treni banma banmak ban otu bant.−dı 295 .bani bank banka bankacı bankacılık.−ğı banka cüzdanı banka defteri banka kartı bankamatik.

−bı bar baraj baraj ateşi baraj mesafesi baraj yapmak barak.−bı bap.bantlama bantlamak bantlayıcı bant zımpara ban yağı banyo banyo bataryası banyo dolabı banyo havlusu banyo kabini banyo kazanı banyo küveti banyolu banyo sabunu banyosuz banyo takımı banyo yapmak baobap.−ğı 296 .−ğı baraka barakacık.

−ğı barbaşı barbata barbekü barbunya barbunyagiller barbut barbutçu barcı barcılık.−ğı barça barçak.−ğı barda bardacık.−ğı bardacık eriği 297 .baran barata baratarya bar ateşi barba barbakan barbar bar bar barbarca barbarizm barbarlaşma barbarlaşmak barbarlık.

−ğı barışık.−ğı barışma 298 .bardak.−ğı barışıklık.−ğı bardakaltı (örtü) bardakçı bardak eriği bardan bardan bardan bardo barem baret barfiks bargâh bargam barhana bar havası barı barınak.−ğı barındırma barındırmak barınma barınmak barış barışçı barışçıl barışçılık.

−ği barıştırma barıştırmak bari barikat barikatlama barikatlamak barisfer barit.−lü barklanma barklanmak barkot.−di baritin baritli baritli yıkama bariton bariyer bariz barizleşme barizleşmek bark barka barkarol.barışmak barışsever barışseverlik.−du barlam barmen 299 .

−ğu baroskop.−ği baro baro başkanı barograf barok barokçu barokçuluk.−ğu barut rengi 300 .−ği barometre baron baronluk.−ğu barok müzik.barmenlik.−ğu barut esmeri barut fıçısı barut hakkı baruthane barut kabağı barutluk.−bu barparalel barsam barsama Bartın barudî barut barutçu barutçuluk.

−ğı basıla basılı 301 .−ğı basık.−ğı basamak basamak basamaklı basar basarî basarna bas bariton bas bas basbayağı basen basgitar bası basıcı basıcılık.−ğı basaklı basaksız basamak.baryum baryum karbonat baryum sülfat bas basak.−ğı basıklaştırma basıklaştırmak basıklık.

−bı basınçlı su basınçölçer basınç ölçüm basın danışmanı basın dünyası basın hürriyeti basın kartı basın konferansı 302 .basılış basılma basılma dayanımı basılmak basım basımcı basımcılık.−cı basınçlama basınçlamak basınçlı basınçlı kap.−ğı basım evi basın basın ahlâkı basın ajansı basın ataşesi basın bildirisi basın bürosu basınç.

basın mensubu basın müşaviri basın özgürlüğü basın sözcüsü basın toplantısı basın yasağı basıölçer basırgama basırgamak basırganma basırganmak basış basil basiret basiretli basiretsiz basiretsizlik.−smi basit cümle basitçe basit faiz basit kelime basit kesir.−ği basit basit cisim.−sri basitleşme basitleşmek basitleştirme 303 .

−ğu basketçi basket yapmak baskı baskıcı baskıcılık.−ğı baskın baskıncı baskın yapmak baskı resim.−ğı baskıda baskı grubu baskı kalıbı baskılı baskılık.basitleştirmek basitlik.−smi baskısız baskı yapmak Baskil basklârnet 304 .−ği basit renk.−gi Bask Baskça basket basketbol basketbolcu basketbolculuk.

−ğı bastırık.−ğı basso bastana salatası bastarda bastı bastıbacak.−ğı bastık.−bı basmakalıplaşma basmakalıplaşmak basmalı basmalık.−ğı bastırak.−ğı basmahane basmak basma kalıbı basmakalıp.baskül basma basmacı basmacılık.−ğı bastırılma bastırılmak bastırım bastırma bastırmak bastika baston 305 .

−cı başağırlık.bastoncu bastonculuk.−ğı başaklama başaklamak başaklanma başaklanmak başaklı başaktör 306 .−ğu baston francala bastonlu bastonsuz basur basurlu basur memesi basur otu basübadelmevt basya baş başa baş baş açık başağaç.−ğı baş ağrısı başak.−ğı Başak (burç) başakçı başakçık.

−ğı başarma başarmak başasistan başasistanlık.−i baş belâsı baş bezi 307 .−ği başaltı (spor) baş altı (denizcilik) başarı başarılı başarılma başarılmak başarım başarısız başarısızlık.−ğı baş başa başbayi.−ğı başatlık yasası başbakan başbakanlık.başaktörlük.−ğı baş aşağı başat başat karakter başatlık.−ğü başaktris başaktrislik.

−ğu başgedikli başhakem 308 .−ğu başçı başçık.−ğu başdizgici baş döndürücü baş dönmesi başdümenci baş dümeni başefendi başeksper başeser başeski başfiyat başgardiyan başgarson başgarsonluk.−ğı Başçiftlik (ilçe) başdanışman başdekorcu başdekorculuk.baş bıçağı baş biti başbuğ baş çanağı başçavuş başçavuşluk.

başhekim başhekimlik.−ği başı dinç başı dumanlı başıkabak.−ğu başı devletli başı dimdik.−ği başhostes başı açık.−ği başhemşire başhemşirelik.−ğu başı yumuşak.−ğı başına buyruk.−ğu başıbozuk.−ğı başimam başka başkaca başkafiye başkahraman başkalaşım başkalaşma başkalaşmak başkalaştırma 309 .−ğı başı bağlı başıboş başıboşluk.−ğu başıbozukluk.

−ğı başkanlık etmek başkanlık makamı başkanlık sistemi başkan vekili başkan yardımcısı başkarakter başkası başkâtip.−bi başkâtiplik.başkalaştırmak başkaldırı baş kaldırma baş kaldırmak Başkale (ilçe) baş kaldırma baş kaldırmak başkalık.−ğı 310 .−ği başkent başkentlik.−ği başkesit başkilise baş kipesi başkişi başkomutan başkomutanlık.−ğı başkan başkanlık.

−ğu başköşe başkumandan başkumandanlık. −ğı Başkurdistan Başkurt Başkurtça başlâhana başlama başlamak başlama meridyeni başlama vuruşu başlama yeri başlangıç.başkonakçı başkonsolos başkonsolosluk.−cı başlangıç noktası başlanılma başlanılmak başlanma başlanmak başlatılma başlatılmak başlatma başlatmak başlayıcı 311 .

−ği başmurakıp.−ğı başmakale başmakçı başmakçılık.−ği başmubassır başmuharrir başmuharrirlik.−ğü başmüfettiş başmüfettişlik.−ğı başmaklık.başlayış başlı başlı başına başlıca başlık.−ğı başmüdür başmüdürlük.−ğı başlıkçı başlıklı başlıksız başmabeyinci başmak.−ğı başmal başmisafir başmuallim başmuallimlik.−bı başmurakıplık.−ği 312 .

−ğu başöğretmen başöğretmenlik.−ği başmüsevvit.−ğü başrol.−ği başrejisör başrejisörlük.−ğu başrahip.−ği başmürettip.−bi başrahiplik.−di başnokta başoda başoyuncu başoyunculuk.−lü baş sağlığı 313 .−ğı başpiskopos başpiskoposluk.−ği başörtü başörtülü baş örtüsü başpapaz başpapazlık.−bi başmürettiplik.−ğı başparmak.−ğı başpehlivan başpehlivanlık.başmühendis başmühendislik.

başsavcı başsavcılık.−ği baş tacı baş tacı etmek baştan aşağı baştan başa baştanımaz baştanımazlık.−ğı baştankara (kuş) baştan kara (git− mek.−ğı başsız başsızlık. etmek) baştankaragiller baştan savmacı baştan savmacılık.−hri baştaban baştabip.−ğı başşehir.−bi baştabiplik. −ğı baştan sona baştarda başteknisyen başucu (gök bilimi) baş ucu baş ucu kitabı 314 .

başucu noktası başucu uzaklığı başuzman başuzmanlık.−ğı başülke baş üstü(denizcilik) baş üstüne başvekâlet başvekil başvekillik.−ğı 315 .−ği başvurdurma başvurdurmak başvurma başvurmak başvuru başvurucu başvurulma başvuurlmak başyapıt başyardımcı başyargıcı baş yastığı başyaver başyaverlik.−ği Başyayla (ilçe) başyazar başyazarlık.

−ği başyıldız başyönetmen başyönetmenlik.−ğı başyemek.−ği başyukarı bat bata çıka batak.başyazı başyazman başyazmanlık.−ğı batakçı batakçıl batakçılık.−ğı batak çulluğu batakhane bataklı bataklık.−ğı bataklık ardıcı bataklık baykuşu bataklık gazı bataklık keteni bataklık kırlangıcı bataklık kuşları bataklık nergisi batar batarya 316 .

−cı batıl itikat.−ğı batıl batılı batılılaşma batılılaşmak batılılaştırma batılılaştırmak batılılık.−ğı batıl inanç.−tnı (karın) bâtın (iç.−dı batın.batarya ateşi batarya kutusu bataryalı bateri baterist batı batı bloku batıcı batıcılık.−ğı batırılma batırılmak batırma 317 . gizli) Bâtınî Bâtıniye batırık.−ğı batık.

−ğı batma batmak batman Batman batonsale batöz batsat battal battal etmek Battalgazi (ilçe) battal olmak battaniye battaniyeli batur batyal.−li bav bavcı 318 .−ği batisfer batiskaf batkı batkın batkınlık.batırmak batış Batı Türkçesi bati batik.

bavlı bavlıma bavlımak bavul bavulcu bavullu bavul ticareti Bavyera Bavyeralı bay bayağı bayağı kesir.−sri bayağılaşma bayağılaşmak bayağılaştırma bayağılaştırmak bayağılık.−ğı bayan bayançe bayat Bayat (ilçe) bayatı bayatî bayatîaraban bayatîbuselik.−ği bayatlama bayatlamak 319 .

−ğı baygıntı bayıla bayıla bayılma bayılmak bayıltıcı bayıltma bayıltmak bayılttırma bayılttırmak bayındır Bayındır (ilçe) bayındırcı bayındırlaşma bayındırlaşmak bayındırlaştırma 320 .−ğı bayatsı bayatsıma bayatsımak Bayburt baygın baygın baygın baygınlaşma baygınlaşmak baygınlık.bayatlatma bayatlatmak bayatlık.

−ğı bayrakaltı (ordu hizmeti) bayrakçı bayrak direği bayraklaşma 321 .−ğı Bayındur bayır bayır aşağı bayır kuşu bayırlaşma bayırlaşmak bayır turpu bayır yukarı bayi.−i bayilik.bayındırlaştırmak bayındırlık.−ği Baykan (ilçe) baykuş baykuşgiller baylan baylanlık.−ğı baylanma baylanmak bayma baymak bayrak.

bayraklaşmak bayraklı bayraklık.−ğı bayrak merasimi bayraktar bayraktarlık.−ği bayramlaşma bayramlaşmak bayramlık.−ğı 322 .−ğı bayraktarlık etmek bayrak töreni bayrak yarışı bayram bayram alayı bayram ayı bayram çocuğu bayramdan bayrama bayramda seyranda bayram gazetesi bayram günü bayram havası bayram hediyesi Bayramî Bayramiç (ilçe) Bayramîlik.

−ğı baysungur baytar baytarlık.−ğzı bayram namazı Bayramören (ilçe) Bayrampaşa (ilçe) bayram şekeri bayram tebriği bayram topu bayramüstü bayramüzeri bayram yeri bayram ziyareti bayrı bayrılık.−ğı baysal baysallık.bayramlık ad bayramlık ağız.−ğı baz baza bazal.−li bazalt bazar bazen bazı bazı bazı 323 .

−ği bazik oksitler bazilika bazit bazitli mantarlar bazlama bazlamaç.−ği bebek.−cı bazlaşma baz losyon baz morfin bazofil bazofobi bazuka be bebe bebe aspirini bebecik.−ği bebekçe bebekleşme bebekleşmek bebeklik.bazıları bazısı baziçe bazidiyospor bazik.−ği bebeklik etmek 324 .

−di Beçene becit Beç tavuğu bedahet bedaheten bedava bedavacı bedavacılık.bebek ölümü beberuhi (sevimsiz.−ğı bedavadan bedavalaşma 325 .−ği beceriksiz beceriksizlik. budala) Beberuhi (Karagöz oyunundaki cüce) becayiş becayiş etmek becelleşme becelleşmek beceri becerikli beceriklilik.−ği becerme becermek becet.

−ği bedbin olmak bedçehre beddua beddua etmek bedel bedelci bedelli bedelli askerlik.−ğı bedbaht olmak bedbin bedbin etmek bedbinleşme bedbinleşmek bedbinleştirme bedbinleştirmek bedbinlik.−ği bedelsiz bedelsiz ithalât beden bedence 326 .bedavalaşmak bedavasına bedavaya bedayi bedbaht bedbaht etmek bedbahtlık.

−ği bedhah bedihî bediî bediîleşme bediîleşmek bediiyat bedik.beden cezası bedenci beden eğitimi bedenen bedenî beden işçisi bedenli bedensel beden terbiyesi bedesten bedevî bedevîlik.−ğü bednam 327 .−ği bedir.−dri bedirik.−ği bedirlenme bedirlenmek bedirleşme bedirleşmek bedük.

−ği beğeniş beğenme beğenmek beğenmemek beğenmezlik.−ği 328 .−ği Behçet hastalığı behemehâl beher beherglas behey behime behimî behimîlik.begayet Begdili begonvil begonya begonyagiller begüm beğence beğendi beğendirme beğendirmek beğeni beğenilme beğenilmek beğenirlik.

behişt behre behresiz beis.−e'si bej bek beka bekar (nota işareti) bekâr (evlenmemiş kimse) bekâret bekârhane bekârlık.−ğı bekâr odası bekas bekçi bekçilik.−ği bekçilik etmek Bekilli (ilçe) bekinme bekinmek bekitme bekitmek bekleme beklemek beklemeli bekleme odası 329 .

−ği beklenmek beklenmez beklenmezlik.−ği beklenmezlik fiili beklenti bekleşme bekleşmek bekletilme bekletilmek bekletme bekletmek bekleyiş bekri bekrilik.−ği 330 .bekleme salonu bekleme süresi bekleme yeri beklenilme beklenilmek beklenme beklenmedik.−ği Bektaşî Bektaşî babası Bektaşî dedesi bektaşîkavuğu (bitki) Bektaşîlik.

−ği belediye çavuşu belediye encümeni belediyelik.−ti belâgatli belâgatsiz bel ağrısı belâhat.Bektaşî sırrı Bektaşî üzümü bel belâ belâgat.−ti belâlı bel bağı bel bel belce Belçika Belçikalı belde Beldeitayyibe (Medine) beledî belediye belediye başkanı belediyeci belediyecilik.−ği belediye meclisi belediye nikâhı 331 .

−ği beleşten beletme beletmek bel evlâdı bel fıtığı belge belgeci 332 .−ği beleme belemek belemir belen Belen (ilçe) belenme belenmek belerme belermek belertme belertmek beleş beleşçi beleşçilik.belediye polisi belediye reisi belediye sarayı belediye suçları belediye teşkilâtı belek.

−ği belgesel belgeselci belgeselcilik.−ği belgesel film bel gevşekliği belgi belgileme belgilemek belgili belgin belginlik.belgeç belgegeçer belgegeçer çevirgesi belgeleme belgelemek belgelendirme belgelendirmek belgelenme belgelenmek belgeli belgelik.−ği belgisiz sıfat belgisiz zamir belgit 333 .−ği belgisiz belgisizlik.

−ği belik belik belikleme beliklemek belinleme belinlemek belirgi belirgin belirginleşme belirginleşmek belirginleştirme belirginleştirmek belirginlik.beli beli bükük.−ği belirlenme belirlenmek belirlenmezci belirlenmezcilik.−ği belirleme belirlemek belirlenim belirlenimci belirlenimcilik.−ği belirleşme belirleşmek 334 .−ğü beliğ belik.

−ği belirsizlik hâli belirsizlik sıfatı belirsizlik zamiri belirteç.−ği belirli nesne belirme belirmek belirsiz belirsiz geçmiş belirsizlik.−ği belirtilen belirtili belirtili nesne belirtili tamlama belirtilme belirtilmek belirtisiz belirtisiz nesne belirtisiz tamlama 335 .−ci belirten belirti belirtik.belirleyici belirli belirli belirsiz belirli geçmiş belirlilik.

−ği beliye bel kemeri bel kemiği belki belkili bel kündesi bellâdonna bellek.belirtken belirtme belirtme durumu belirtme grubu belirtmek belirtme sıfatı belit belitken belitleme belitlemek belitlenebilirlik.−ği bellek karışıklığı bellek kaybı bellek yitimi bellem belleme bellemek bellenme bellenmek 336 .

−ği bellilik.belleten belletici belletme belletmek belletmen belli belli başlı belli belirsiz belli etmek bellik.−ği bence benci bencil bencilce bencileyin bencilik.−lü ben benbenci benbencilik.−ği belli olmak bellisiz belsem bel soğukluğu bel suyu bembeyaz bemol.−ği 337 .

−ği beneklenme beneklenmek benekleşme benekleşmek benekli benekli köpek balığı bengi bengileme bengilemek bengileşme bengileşmek bengilik.bencilleşme bencilleşmek bencillik.−ği bencillik etmek bencil olmak bende bendegân bendegî bendehane bendezade bendir benek.−ği bengi su beniâdem 338 .

−nzi benizli benlenme benlenmek benli benlik.benibeşer beniçinci beniçincilik.−ği 339 .−ği benildeme benildemek benimseme benimsemek benimsenme benimsenmek benimsetme benimsetmek benimseyiş beniz.−ği benlik çatışması benlikçi benlikçilik.−ği benlik davası benlik ikileşmesi benlik yitimi benmari benmerkezci benmerkezcilik.

−ği benzemez benzen benzer benzeri benzerlik.bent.−ği benzeşme benzeşmek benzeşmezlik.−ği benzeşim benzeşim oranı benzeşlik.−ği benzersiz benzersizlik.−di bent etmek benzeme benzemek benzemeklik.−ği benzer şekiller benzeş benzeşen benzeşik.−ği benzeti benzetici benzetici ressam benzetilme benzetilmek 340 .

benzetim benzetimlik.−lü beraat.−ği benzetim sineması benzeti ressamı benzetiş benzetme benzetmek benzeyiş benzeyişsizlik.−ği beraberlik müziği 341 .−ği benzin istasyonu benzinleme benzinlemek benzinli benzinlik.−ği benzin pompası benzol.−ti beraat etmek beraatızimmet beraber beraberce beraberinde beraberlik.−ği benzin benzinci benzincilik.

−ği berber salonu berber ustası berceste berdel berdelâcuz berdevam berduş bere bereket bereketlenme bereketlenmek bereketli 342 .berat Berat Gecesi Berat Kandili berbat berbat etmek berbat olmak berber berber balığı berber bataryası berber çırağı berber dükkânı Berberî berber kalfası berber koltuğu berberlik.

−ği bereketsiz bereketsizlik.bereketlilik.−ği bereleme berelemek berelenme berelenmek bereli berenarı Bergama (ilçe) bergamodî bergamot bergüzar berhane berhava berhava etmek berhava olmak berhayat berhudar beri beribenzer beriberi beriki.−ni beril berilyum berjer berk 343 .

−ğı berraklaşma berraklaşmak berraklaştırma berraklaştırmak berraklık.−ği bertilme bertilmek bertme 344 .berkelyum berkemal berkime berkimek berkinme berkinmek berkitme berkitmek berklik.−ği berlâm bermuda bermutat berrak.−ğı berrî bertafsil bertaraf bertaraf etmek bertaraf olmak bertik.

bertmek berzah besalet besbedava besbelli besbeter beselemek beserek.−ği 345 .−ği besi doku besi dokulu besi dokusu besi dokusuz besihane besi hayvanı besili besi merası besin besinli besinsiz besinsizlik.−ği besermek besi besici besicilik.−ği besi örü besi suyu beslek.

besleme besleme basın beslemek besleme kız beslemelik.−ği beslenen beslengi beslenilme beslenilmek beslenme beslenme bozukluğu beslenme çantası beslenme eğitimcisi beslenme eğitimi beslenmek beslenme odası beslenme saati beslenme sorunu beslenme uzmanı beslenme yetersizliği besletme besletmek besleyici besmele 346 .

besmelesiz Besni (ilçe) beste besteci bestecilik.−dü beş duyu beşer beşerî 347 .−ğı (muşmula) beş binlik.−ği bestekâr besteleme bestelemek bestelenme bestelenmek besteli bestenigâr bestesiz beste yapmak best−seller beş beş altı beşaret beş beter beşbıyık.−ği beş bir beş dört.

beşerî coğrafya beşeriyet beşeriyetçi beşeriyetçilik.−ği beşibiryerde beşik.−ği beşikörtüsü (çatı örtüsü) beşik salıncak.−ğı Beşiktaş (ilçe) beşinci beşinci kol Beşiri (ilçe) beşiz beşizli beşkardeş (şamar) beşleme beşlemek 348 .−ği beşikçi Beşikdüzü'nü (ilçe) beş iki beşik kertiği beşik kertme beşiklik.−ği beşerli beşgen beşibirlik.

beşli beşlik.−ğü bet bet.−ğı beş parasız beşparmak.−di beta beta ışınları beta mikrobu betatron beteleme betelemek beter 349 .−ğu beş on beş paralık.−ği beşme beş milyonluk.−ğı (deniz hayvanı) beşparmak otu beşpençe (deniz hayvanı) beştaş (oyun) beşuş beş üç beş vakit.−kti beş yüzlü beş yüzlük.

−ği betili betili sanat betim betimleme betimlemeci betimlemek betimlemeli betimlenme betimlenmek betimleyici betimsel betimsel dil bilgisi betisiz betisiz sanat beton betonarme betoncu betoniyer betonkarar beton santrali bet suratlı bevliye 350 .beter etmek beterleşme beterleşmek beti betik.

−ği bevvap.−bı bey beyaban Beyağaç (ilçe) bey akdi beyan beyanat beyan etmek beyanname bey armudu beyaz beyaz adam beyaz altın beyaz baston beyaz cam beyaz dizi beyaz eşya beyaz et beyaz gümüş beyazımsı beyazımtırak.−ğı beyaz ırk Beyazıt (ilçe) beyaz iş beyaz kitap.−bı 351 .bevliyeci bevliyecilik.

−ğı beyaz oy beyaz perde beyaz peynir Beyaz Rus beyaz sabun beyazsinek.beyaz kömür beyazlanma beyazlanmak beyazlaşma beyazlaşmak beyazlatıcı beyazlatılma beyazlatılmak beyazlatma beyazlatmak beyazlı beyazlık.−bı beyaztilki beyaz zehir.−ği beyaz şarap.−hri beybaba Beydağ (ilçe) beyefendi bey erki beygir beygirci 352 .

beygir gücü beygirli beygirlik.−yni beyin cerrahı beyin cerrahîsi beyincik.−ği beyin göçü beyin gücü beyin jimnastiği beyin kanaması beyin karıncıkları beyinli beyin omurilik sıvısı beyin orağı beyinsel beyinsi beyinsiz beyin takımı beyin üçgeni beyin yıkama beyin zarı beyin zarları 353 .−ği beygirsiz beyhude beyhudelik.−ği beyhude yere beyin.

beyit.−ği beylik.−yti beyitli beyiye Beykoz (ilçe) beylerbeyi Beylerbeyi'ni beylerbeylik.−li Beytüşşebap (ilçe) beyyine beyzade beyzadelik.−ği beyzî 354 .−ği beylikçi Beylikova (ilçe) beylik söz beynamaz beynelmilel beynelmilelci beynelmilelcilik.−ği beyninde Beyoğlu'nu (ilçe) Beypazarı'nı (ilçe) beysbol beysbolcu Beyşehir (ilçe) beytülmal.

−ği bezdirici bezdirilme bezdirilmek bezdirme bezdirmek beze bezek.−ği bezekçi bezekleme bezeklemek bezekli bezeleme bezelemek bezeli bezelye bezeme bezemeci bezemecilik.bez bezci bezcilik.−ği bezemek bezemeli bezen bezeniş bezenme bezenmek 355 .

−ğı bezirleme bezirlemek bezir yağı bezleme bezlemek bezm bezme bezmek bezsi bez tüyler 356 .−ği bezilme bezilmek bezir.bezenti bezetme bezetmek bezeyici bezeyiş bezgi bezgin bezginleşme bezginleşmek bezginlik.−zri bezirgân bezirgânbaşı bezirgânlık.−ği bezik.

−ğı bıçak sırtı bıçık.−ğı bıcı bıcı bıcıl bıcılgan bıcır bıcır bıcırgan bıçak.−ğı bıçakçı bıçakçılık.−ğı bıçılgan bıçkı bıçkıcı bıçkı evi bıçkıhane bıçkın bıçkınlaşma 357 .bezzaz bezzazlık.−ğı bıçaklama bıçaklamak bıçaklanma bıçaklanmak bıçaklatma bıçaklatmak bıçaklı bıçaklık.

−ğı bıkılma bıkılmak bıkış bıkışma bıkışmak bıkkın bıkkınlık.−ğı bıngıldama bıngıldamak 358 .bıçkınlaşmak bıçkınlık.−ğı bıkkıntı bıkma bıkmak bıktırıcı bıktırma bıktırmak bıldır bıldırcın bıldırcın eti bılkıma bılkımak bıllık bıllık bıngıl bıngıl bıngıldak.−ğı bıçkı tozu bıdık.

bırakılma bırakılmak bırakım bırakış bırakışma bırakışmak bırakıt bırakma bırakmak bıraktırma bıraktırmak bırıçka bıtırak.−ti biat edilmek biat etmek bîbaht 359 .−ğı bıyıksız bızbız bızdık.−ğı bıyık.−ğı bızır bîaman biat.−ğı bıyıklanma bıyıklanmak bıyıklı bıyıklı balık.

−ği bicili bîçare 360 .bîbehre biber biber dolması biberiye biberleme biberlemek biberli biberlik.−ği biberon biber salçası bibersiz biber turşusu bibi bibliyofil bibliyograf bibliyografi bibliyografik.−ği bibliyotekçi biblo bici bicik.−ği bibliyografya bibliyoman bibliyomani bibliyotek.

bîçarelik.−ği biçem biçem bilimi biçenek.−ği biçilme biçilmek biçim biçim biçim biçim bilimi biçim birimi biçimci biçimcilik.−ği biçim değişimi biçimleme biçimlendirilme biçimlendirilmek biçimlendirme biçimlendirmek biçimlenme biçimlenmek biçimli biçimsel biçimselleştirme 361 .−ği biçerbağlar biçerdöver biçici biçicilik.

−ği biçimsiz biçimsizleşme biçimsizleşmek biçimsizlik.−ti bidayet bide bidon bidoncu bienal.−ği Biga (ilçe) Bigadiç (ilçe) 362 .biçimselleştirmek biçimsellik.−li biftek.−ği biçiş biçki biçkici biçki dikiş kursu biçki dikiş yurdu biçki yapmak biçki yurdu biçme biçmek biçtirme biçtirmek bîdar bid'at.

bîgâne bîgânelik.−ği bigudi bîgünah bîhaber bihakkın biheyviyorizm bîhuş bîilâç bijon anahtarı bijuteri bîkarar bikarbonat bîkes bîkeslik.−kri bilâder ağacı bilâhare bilâistisna bilâkaydüşart bilâkis bilânço bilâr bilârdo bilârdocu bilârdoculuk.−ği bikini bikir.−ğu 363 .

−ği Bilecik bileği bileği taşı 364 .−bi bilâvasıta bilcümle bildik.bilârdo masası bilâsebep.−ği bildirge bildiri bildirilme bildirilmek bildirim bildirim ödencesi bildiriş bildirişim bildirişme bildirişmek bildirme bildirme cümlesi bildirmek bildirme kipi bildirme kipleri bile bile bile bilecen bilecenlik.

−sri bileşik önerme bileşim bileşke bileşken bileşme bileşmek bileştirici bileştirme bileştirmek 365 .−ği bilek damarı bilek gücü bilek güreşi bilek kuvveti bileklik.bilek.−ği bilek saati bileme bilemek bilenme bilenmek bileşen bileşik.−bı bileşik kaplar bileşik kesir.−ği bileşik faiz bileşikgiller bileşik kap.

−ci bilgi çarpıtma bilgiç bilgiç bilgiçlik.bilet biletçi biletçilik.−ği bilgi işlem bilgi kuramı bilgilendirme bilgilendirmek 366 .−ği bilgi bilgici bilgicilik.−ği biletli biletsiz biletme biletmek bileyici bileyicilik.−ği bilezik.−ği bilezikli bilfarz bilfiil bilge bilgece bilgelik.−ği bilgiç.

−ği bilgin bilgince bilginlik.−ği bilgisayar bilgisayarcı bilgisayarcılık.bilgilenme bilgilenmek bilgili bilgilik.−ğı bilgisayarlamak bilgisayarlaşma bilgisayarlaşmak bilgisayarlı kesityazar bilgisayar masası bilgisiz bilgisizlik.−ği bilgi şöleni bilgi toplumu bilgiyazar bilhassa bili bili bili bilici bililtizam bilim 367 .

bilim adamı bilimci bilimcilik.−ği bilimsel sosyalizm bilimsel toplantı bilimsiz bilimsizlik.−ği bilinç.−ği bilim dışı bilim kadını bilim kuramı bilim kurgu bilim kurgusal bilimsel bilimsel deneycilik. −ği bilimsel düşünce bilimselleştirme bilimselleştirmek bilimsellik.−ci bilinç akışı bilinçaltı bilinç dışı bilinç kaybı bilinçlendirme bilinçlendirmek bilinçlenme 368 .

−ği bilinemez bilinemezci bilinemezcilik.−ği bilir bilirkişi bilirkişilik.bilinçlenmek bilinçli bilinçlilik.−ği bilinen bilinme bilinmedik.−ği bilinmek bilinmeyen bilinmez bilinmezlik.−ği bilinçsiz bilinçsizlik.−ği bilindik.−ği bilirkişi raporu bilisiz bilisizlik.−ği bilistifade biliş bilişim bilişim ağı bilişimci 369 .

−ği bilmez bilmezleme bilmezlemek bilmezlenme bilmezlenmek bilmezlik.−ği bilmiş 370 .bilişim teknolojisi bilişme bilişmek bilişsel billâhi billboard billûr billûr cisim.−smi billûrî billûriye billûrlaşma billûrlaşmak billûrlaştırma billûrlaştırmak billûrlu billûrsu bilme bilmece bilmek bilmemezlik.

−ğı bilyon bin bina binaen binaenaleyh bina etmek bînamaz binbaşı.−ğı bin bir bindallı bindi bindirilme bindirilmek bindirilmiş kuvvetler bindirim bindirimli 371 .bilmukabele bilmünasebe bilsat bilumum bilvasıta bilvesile bilye bilyeli bilyeli yatak.−yı binbaşılık.

−ği binek atı binek taşı biner bingi Bingöl bini binici binicilik.bindirme bindirmek bindirme kilit.−di binek.−ğı (bitki) 372 .−ği binilme binilmek bininci biniş binişme binişmek binit bin kat binlerce binlik.−ği binme binmek binnetice bin türlü binyaprak.

−cu biraz 373 .−li biomekanik.−ğı birader bir ağızdan birahane birahaneci bir alay bir âlem biralık.binyıl biokütle biomedikal.−bu bîperva bir bira bira bardağı biracı biracılık.−ğı bira mayası bir an bir an önce bir ara bir araba bir arada bir aralık bir avuç.−ği biomikroskop.

−ğı birazdan birazı bir bakıma bir başına bir bir birbiri bir boy bir boyda bir boydan bir boya birci bircilik.−ği bir çenekliler bir çenetli bir çırpıda bir çift birçoğu birçok.birazcık.−ğu bir damla bir defa bir defalık.−ğı birden birdenbire birdirbir (oyun) bir dirhem bir dolu bir düziye 374 .

−ği bir gözeli bir gözeliler 375 .birebir (etkili) bire bir (ölçü) bire bir eşleme Birecik (ilçe) bir el (atış) birer birer birer birer ikişer bireşim bireşimli bir evcikli birey bireyci bireycilik.−ği bireyüstü bir gecelik.−ği birey oluş bireysel bireyselleştirme bireyselleştirmek bireysellik.−ği bireyleşme bireyleştirme bireyleştirmek bireylik.

−ği bir iki birikim birikinti birikinti konisi birikiş birikişme birikişmek birikme birikme havzası birikmek biriktirim biriktirme biriktirmek birileri birim birim bölüğü birimci ekonomi birimler bölüğü birincasıf birinci 376 .bir güzel bir hamlede bir hayli bir hoş bir hücreli biri biricik.

−smi birleşik kap.−bu birincilik.birinci çağ birinci el birincil birincil grup.−bı birleşik kaplar 377 .−ği birinci olmak birinci orun birinci zar birisi birkaç birkaçı bir kalem bir karar bir karış bir kere bir kerecik bir koşu birleme birlemek birler birleşen birleşik.−ği birleşik cümle birleşik fiil birleşik isim.

birleşik kelime birleşik oturum birleşik oy pusulası birleşik zaman birleşilme birleşilmek birleşim birleşme birleşme değeri birleşmek birleştirici birleştirme birleştirmek birli birlik.−ği 378 .−ği birlikte yaşama bir nebze bir nefeste bir nice bir numara bir numaralı bir o kadar bir ölçüde bir örnek.−ği birlik olmak birlikte birliktelik.

−ğı birsam bir sıra bir solukta bir sürü bir şey birtakım bir tane bir temiz bir terimli birun bir vakit.bir parça bir parmak.−kti bir vakitler biryan bir yana biryancı bir yandan biryan pilâvı biryan yağı bir yol bir zaman bir zamanlar bisiklet bisikletçi bisikletçilik.−ği bisikletli 379 .

−ği bitiklik.bisikletsiz bisiklet yolu bisküvi Bismil (ilçe) bismillâh bistro bisturi bisülfat bisülfür bişek bişi Bişkek bit bîtap.−bı bîtaraf bîtaraflık.−ği bitey bitik.−ği bitim bitimli bitimsiz 380 .−ğı bitek.−ği bitelge bitevi biteviye biteviyelik.

−ği bitişik çanak yapraklılar bitişiklik.−ği bitişik taç yapraklılar bitişimli bitişken bitişken dil bitişkenlik.bitirilme bitirilmek bitirim bitirimci bitirimhane bitirim yeri bitiriş bitiriş yemi bitirme bitirme fiili bitirmek bitirme tezi bitirmiş bitiş bitişik.−ği bitişme bitişmek bitiştirme bitiştirmek 381 .

−ği bitki coğrafyası bitkileşme bitkileşmek bitkimsi bitkimsi hayvanlar bitkin bitki nakli bitkinlik.−ği bitki örtüsü bitki patolojisi bitkisel bitkisel hayat bitkisel kazein bitkisel yağ bitki sütü bitki topluluğu bitki varlığı bitleme bitlemek bitlenme 382 .bitki bitki aktarımı bitki bilimci bitki bilimi bitki bitleri bitkici bitkicilik.

−ği bit otu bitpazarı bittabi bitter bitüm bitümleme bitümlemek bitümlü bit yeniği bîvefa biyaprak.−ği biyoelektronik.−ği biyeli biyesiz biyoelektrik.−ğı biye biyel biyelcik.bitlenmek bitler bitli Bitlis Bitlis köftesi bitme bitmek bitnik.−ği biyoenerji 383 .

−ği biyopsi biyopsi yapmak biyosfer biyoşimi biyotit biz Bizans bîzar bîzar etmek bîzar olmak bizatihi biz bize bizce 384 .−ği biyometeoroloji biyonik.−ğu biyoloji biyolojici biyolojik.biyofizik.−ği biyojeografi biyokatalizör biyokimya biyolog.−ği biyogaz biyograf biyografi biyografik.

−ğu blöf blöfçü blöf yapmak blûcin 385 .bizcileyin bizden bizdenlik.−ci bizmut bizon bizzat blâstulâ blender blok blokaj bloke bloke çek bloke etmek blok inşaat bloklaşma bloklaşmak bloknot bloksuz bloksuzluk.−ği bizimki bizleme bizlemek bizlengiç.

−cu bodur bodurlaşma 386 .blûm blûz boa boagiller boalar bobin bobinaj bobin kırıcı boca boca alabanda boca etmek bocalama bocalamak bocalatma bocalatmak boci bocuk.−ğu bocurgat bodoslama bodoslamadan bodoslamak bodrum Bodrum (ilçe) bodrum katı boduç.

−ğı boğanak.−ğı boğalık.−ğı boğan otu boğasak.bodurlaşmak bodurluk.−ğu bodur pas boğa Boğa (burç) boğada boğa güreşçisi boğa güreşi boğak.−ğı boğasama boğasamak boğası boğaz Boğaziçi'ni Boğazkale (ilçe) boğaz kavgası boğazkesen Boğazkesen (ilçe) Boğazköy (ilçe) boğazlama boğazlamak boğazlanma boğazlanmak 387 .

boğazlaşma boğazlaşmak boğazlatma boğazlatmak boğazlı Boğazlıyan (ilçe) boğaz meselesi boğazsız boğdurma boğdurmak boğdurtma boğdurtmak boğdurulma boğdurulmak boğma boğmaca boğmacalı boğmak boğmaklı boğmaklı kuş boğucu boğuk.−ğu boğuk boğuk boğuklaşma boğuklaşmak boğula boğula boğulma 388 .

boğulmak boğum boğum boğum boğumlama boğumlamak boğumlanma boğumlanma bölgesi boğumlanmak boğumlanma noktası boğumlu boğuntu boğunuk.−ğu boğuşma boğuşmak boğuşulma boğuşulmak bohça bohça böreği bohçacı bohçacılık.−ğı bohçalama bohçalamak bohem bohem hayatı bohriyum bok bok böceği 389 .

−ğu boks boksit boksör boksörlük.−ğü bol bol.boklama boklamak boklanma boklanmak boklaşma boklaşmak boklu bokluk.−cı bolca bolero boliçe Bolivya Bolivyalı bol kepçe 390 .−lü (içki) bolalma bolalmak bolarma bolarmak bol bol bol bolamat bol bulamaç.

−ğı bombalama bombalamak bombalanma bombalanmak bombalatma bombalatmak bombardıman 391 .bollanma bollanmak bollaşma bollaşmak bollaştırma bollaştırmak bollatma bollatmak bolluk.−ği Bolşevizm Bolu Bolvadin (ilçe) bom bomba bombacı bombacılık.−ğu bolometre bol paça Bolşevik Bolşeviklik.

−ğu boncukçu boncukçuluk.−ğu bonbon şekeri boncuk.bombardıman etmek bombardıman uçağı bombardon bombe bombe bezi bombeli bombesiz bombok bomboş bomboz bonbon bonboncu bonbonculuk.−ğu boncuk fasulye boncuklanış boncuklanma boncuklanmak boncuklaşma boncuklaşmak boncuklu boncukluk.−ğu 392 .

boncuk mavisi boncuksuz boncuk tutkalı bone bonfile bonfilelik.−di borat borazan 393 .−ği bonjur bonkör bonkörlük.−ğü bonmarşe bono bon otu bonservis bop bopluk.−ğu bopstil bor Bor (ilçe) Bora borak boraks boralı boran borani borasit.

−ğu borçluluk dengesi borçsuz borçsuz harçsız borçsuzluk.−cu borç etmek borç harç Borçka (ilçe) borçlandırılma borçlandırılmak borçlandırma borçlandırmak borçlanılma borçlanılmak borçlanma borçlanmak borçlu borçluluk.borazancı borazancıbaşı borazancılık.−ğı borç.−ğu borç yapmak borda borda etmek borda fenerleri borda hattı bordalama 394 .

−ğı borsa değeri borsa kâğıdı borsa komiseri borsa komisyoncusu borsa oyunu borsa simsarı borsa tahtası borş boru 395 .bordalamak bordo bordro bordür borik.−di borikli borina Bornova (ilçe) Bornova misketi bornoz borsa borsa acentesi borsa aracısı borsa cetveli borsacı borsacılık.−ği borik asit.

−ğu boru kabağı boru kelepçesi boru mengenesi borumsu boru yolu bos boslu Bosna Bosnalı bostan bostan bekçisi bostan bozuntusu bostancı bostancılık.−ğı 396 .−ğı bostancı ocağı bostan dolabı bostan kebabı bostan korkuluğu bostanlık.boru ağı boru askısı boru bileziği borucu boru çiçeği boru çiçeğigiller boru hattı boruk.

−cı boşaltı boşaltılma boşaltılmak boşaltım boşaltım aygıtı boşaltım organı boşaltma boşaltma havzası boşaltmak boşama boşamak boşandırma boşandırmak boşanma boşanma davası boşanma ilâmı boşanmak boşatma boşatmak boşattırma boşattırmak 397 .bostan patlıcanı boş boşalım boşalma boşalmak boşaltaç.

−ği 398 .−ğı boşboğazlık etmek boş böğür.−ğrü boş inanç.boşboğaz boşboğazlık.−ğu boşluklu serpme boşluk tulumbası Boşnak Boşnakça Boşnak güzeli Boşnaklık.−ğı boş olmak boş söz boşta boşu boşuna boşuna boş vermek boş yere boş zaman bot botanik.−cı boş kâğıdı boş küme boş lâf boşlama boşlamak boşluk.

−ğı boyacı sandığı boya fırçası boyahane boya kalemi boya kökü boya kutusu boyalama boyalamak boyalanma boyalanmak boyalı boyalı basın boyama boyamak boyama kazanı boyama kitabı boyana 399 .botanik bahçesi botanikçi botanik parkı boy boya Boyabat (ilçe) boy abdesti boyacı boyacı küpü boyacılık.

−ğı boykot boykotaj boykotçu boykotçuluk.boyanma boyanmak boyar boyar madde boyasız boyasızlık.−ğı boydan boya boydaş boydaşlık.−ğu boykot etmek 400 .−ğı boya tabakası boya tabancası boyatılma boyatılmak boyatma boyatmak boyayıcı boy aynası boy beyi boy bos boy boy boyca boydak.

boylam boylama boylamak boylamasına boylanış boylanma boylanmak boyler boylu boylu boslu boylu boyunca boyluca boylu poslu boy menteşe boyna boyna etmek boynu bükük.−ğü boynu eğri boynuna boynuz boynuzlama boynuzlamak boynuzlanma boynuzlanmak boynuzlaşma boynuzlaşmak boynuzlatma 401 .

−ynu boyuna boyun bağı boyun borcu boyunca boyunduruk.−ğu boyut boyutlandırma boyutlandırmak boyutlar boyutlu boyutsuz 402 .boynuzlatmak boynuzlu boynuzlugiller boynuzluteke (böcek) boynuzsu boynuzsuz boy otu boy pos boysuz boyun.−ğu boyunduruk parası boyunlandırma boyunlandırmak boyunlu boyunluk.

kuş) Bozdoğan (ilçe) bozdurma bozdurmak bozdurtma bozdurtmak bozdurulma bozdurulmak bozgeven bozgun bozguncu bozgunculuk.−ğu bozgunluk.−ğu 403 .−ğı bozarma bozarmak bozayı bozbakkal (kuş) boz bulanık.−ğı bozca Bozcaada (ilçe) bozdoğan (gürz.boz boza bozacı bozacılık.−ğı bozahane bozarık.

−ğı Boztepe (ilçe) bozuk.−ği bozrak.−du Bozkurt (ilçe) bozlak.−ğu bozukça bozuk düzen bozukluk.−ğı bozlama bozlamak bozma bozmacı boz madde bozmak Bozova (ilçe) bozördek.−ğu bozuk para bozulma bozulmak 404 .bozkır Bozkır (ilçe) bozkır kedisi bozkır koyunu bozkırlaşma bozkırlaşmak bozkır tavuğu bozkurt.

−ği böbreksi böbrek taşı böbrek üstü bezi böbrek yağı böbür böbürlenme böbürlenmek böbürtü böce böcek.−ğü (yılan) böbrek.−ğu Bozüyük (ilçe) Bozyazı (ilçe) boz yel bozyürük.−ğu bozuşukluk.−ği böcekbaşı böcek bilimci 405 .bozuluş bozum bozumca bozum havası bozuntu bozuşma bozuşmak bozuşuk.

−ği böğürtme böğürtmek 406 .−ğrü böğüre böğüre böğürme böğürmek böğürtlen böğürtlenlik.böcek bilimi böcekçil böcekçiller böcekhane böcekkabuğu (renk) böcekkapan böceklenme böceklenmek böcekler böcekli böceklik.−ği böceksavar böceksiz böcelenme böcelenmek böcü böcül böcül böğ böğür.

−ği böldürme böldürmek bölen bölge bölgeci bölgecilik.−ği bölgesel bölme bölmeç.−ğü bölük.−ğü bölükbaşı bölük bölük bölük pörçük.−ci bölme işareti bölmek bölmeli bölü bölücü bölücülük.böğürtü böğürüş böke bökelik.−ğü bölüm bölümleme bölümlemek bölümlendirme 407 .

bölümlendirmek bölümleniş bölümlenme bölümlenmek bölümsel bölünebilme bölünen bölüngü bölünme bölünmek bölünmez bölünmezlik.−ği bölüntü bölüntüler bölünüş bölüş bölüşme bölüşmek bölüştürme bölüştürmek bölüşüm bölüt bölütlenme bölütlü bön bön bön bönce 408 .

−ği böreklik.−ğü börek.−ği börtük.−ği börk börkenek.−ği börekçi börekçilik.−ği börtme börtmek börttürme börttürmek börtü böcek.bönleşme bönleşmek bönlük.−ğü börtülme börtülmek börülce bösme bösmek böyle böyle böyle böylece böylecene böylelikle böylemesine böylesi 409 .

−ğı braket brakisefal.−li branda branda bezi branş bravo bre breş brezil brezilya Brezilya Brezilyalı brıçka briç brifing brik briket briketçi briketçilik.böylesine brahma Brahman Brahmanizm Brahmanlık.−ği briketleme briketlemek briyantin 410 .

−di bromür bromürlü bronş bronşçuk.briyantinli brizbiz brokar broket brokoli brom bromhidrik.−ğu bronşit bronz bronzlaşma bronzlaşmak broş broşür brovning bröve Brüksel lâhanası brülör brüt bu bu arada buat bubi tuzağı 411 .−ği bromhidrik asit.

Buca (ilçe) bucak.−ğı Bucak (ilçe) bucak bucak buçuk.−ğı budak deliği budaklanma budaklanmak budaklı budak özü budala budala budala budalaca budalacasına budalalaşma budalalaşmak budalalık.−ğı budalalık etmek budama budamak budanış budanma budanmak budatma 412 .−ğu buçuklu Buda budak.

budatmak Budist Budizm budun budun betimci budun betimi budun bilimci budun bilimi budun bilimsel budunsal bu gidişle bugün bugünkü bugünlük Buğdan (ilçe) buğday buğday benizli buğday biti buğdaycıl buğdaygiller buğday güvesi buğday pası buğday rengi buğdaysı buğdaysılar buğdaysı meyve buğdaysı tane 413 .

buğdaysı tohum buğday sürmesi buğday unu buğra buğu buğu evi buğu kebabı buğulama buğulamak buğulandırma buğulandırmak buğulanış buğulanma buğulanmak buğulaşma buğulaşmak buğulaştırıcı buğul buğul buğulu buğulu buğulu buğur buhar Buhara buhar kazanı Buharkent (ilçe) buhar kurutucusu buharlaşma 414 .

−ğu buhurumeryem buji bukağı bukağılama bukağılamak 415 .buharlaşmak buharlaşma noktası buharlaştırıcı buharlaştırma buharlaştırmak buharlayıcı buharlı buharlı gemi buharlı hamam buharlı ısıtma buharlı makine buharlı tren buharlı ütü buhar makinesi buhar valfı buhran buhranlı buhur buhurdan buhurdanlık.−ğı buhurluk.

−ğı 416 .−ğı buke buket bukle bukle bukle bukleli buklesiz buklet bukran bul bula bulada bulak.−cı bulamak Bulancak (ilçe) bulandırıcı bulandırılma bulandırılmak bulandırma bulandırmak bulanık.−ğı bulama bulamaç.−ğı bukalemun bukalemungiller bukanak.bukağılı bukağılık.

−ğı bulanış bulanma bulanmak bulantı bulaşıcı bulaşıcı hastalık.−ğı bulaşık makinesi bulaşık makinesi 417 .Bulanık (ilçe) bulanıkça bulanıklaşma bulanıklaşmak bulanıklaştırma bulanıklaştırmak bulanıklık.−ğı bulaşık.−ğı bulaşık adam bulaşık bezi bulaşıkçı bulaşıkçılık.−ğı bulaşık deniz bulaşık deterjanı bulaşık eldiveni bulaşık gemi bulaşıkhane bulaşık iş bulaşıklık.

tuzu bulaşık suyu bulaşık tozu bulaşılma bulaşılmak bulaşkan bulaşkanlık.−ğu buldozer buldumcuk.−ğı bulaşma bulaşmak bulaştırılma bulaştırılmak bulaştırma bulaştırmak Buldan (ilçe) buldok.−ğı 418 .−ğu buldurma buldurmak buldurtma buldurtmak Bulgar Bulgarca bulgari Bulgaristan Bulgaristanlı Bulgarlık.

bulgu bulgulama bulgulamak bulgur bulgur bulgur bulgurcu bulgurcuk.−ğu bulgurlu köfte bulgurlu pilâv bulgur pilâvı bulgusal bulgusal yöntem bulma bulmaca bulmak bulucu bulûğ bulûğ çağı bulundurma bulundurmak 419 .−ğu bulgur çorbası bulgurlama bulgurlamak bulgurlanma bulgurlanmak bulgurluk.−ğu bulgurculuk.

−ğu bumbuz bumerang bu meyanda bumlama 420 .bulunma bulunmak buluntu buluş buluş hakkı buluşma buluşmak buluşma yeri buluşturma buluşturmak buluşulma buluşulmak bulut bulutçuk.−ğu bulutlanma bulutlanmak bulutlu bulutsu bulutsuz bulvar bumbar bumburuş bumburuşuk.

−ğı bunakça bunaklık.−ğı bunalım bunalımlı bunalış bunalma bunalmak bunaltı bunaltıcı bunaltılma bunaltılmak bunaltma bunaltmak bunama bunamak bunayış bunca buncağız bunda bundan bungalov bungun bungunlaştırma 421 .bumlamak bun buna bunak.

−cu burçak.bungunlaştırmak bunlar bunlu bunluk.−ğı burçlar kuşağı Burdur burdurma 422 .−ğu bunma bunmak bunsuz bunu bunun bununla birlikte bura buracıkta burada buradan burağan buralı buram buram burası burcu burcu burcu burcuma burcumak burç.

−cı burgata burgu burgulama burgulamak burgulanma burgulanmak burgulu burgu makarna burgusuz burhan Burhaniye (ilçe) burjuva burjuvaca burjuva edebiyatı burjuvalık.−ğı burjuvazi burkma burkmak burkucu burkulma burkulmak burlesk burma burma bilezik.−ği 423 .burdurmak burgacık.−ğı burgaç.

burmak burma kadayıf burnaz burnu büyük.−ğü burnu havada burs Bursa burslu burssuz burtlak.−ğı buru buruk.−ğu buruksu burulma burulma dayanımı burulmak burum burum burun.−rnu burun boşlukları burun buruna burun deliği Burundi 424 .−ğu buruk buruk burukça buruklaşma buruklaşmak burukluk.

−ği buselikaşiran 425 .−ğı buruntu buruş buruş buruşma buruşmak buruşturma buruşturmak buruşuk.−ğu buruşukça buruşukluk.−ğu burun otu burun perdesi burunsak.−ğu burun farkı burun kanadı burunlama burunlamak burunlu burunluk.−ğı buse bu sefer buselik.Burundili burunduruk.−ğu buruşuksuz busbulanık.−ğı burunsalık.

−du butafor butaforcu butik.business class buşon but.−ğı buyurma 426 .−ğu buyrukçu buyruk kulu buyrulma buyrulmak buyrultu buyruntu buyur buyurgan buyurganlık.−ği butlan buton buut.−du buydurma buydurmak buyma buymak buyot buyruk.−ği butikçi butikçilik.

−ğu buzçözer buz dağı buzdolabı buz duvarı buzhane buz hokeyi buz kalıbı buzkıran buzla buzlanma buzlanmak buzlaşma buzlaşmak 427 .buyurmak buyuru buyurucu buz buzağı buzağılama buzağılamak buzağılaşma buzağılaşmak buzağılı buzağısız buz alanı buzcu buzculuk.

buzlu buzlu cam buzlu çay buzluğan buzluk.−ğü 428 .−ğu buz torbası buzuki buzul buzul bilimci buzul bilimi buzul çağı buzul devri buzul dönemi buzul kar buzul kaynağı buzullaşma buzullaşmak buzullu buzul masası buzul seli buzulsuz buzul taş buz yalağı bücür bücürleşme bücürleşmek bücürlük.

büfe büfeci büfecilik.−ğü bükük.−ğü bükülgen 429 .−ğü büklüm büklüm büklüm bükme bükmek büktürme büktürmek bükücü bükücülük.−ği büğeme büğemek büğet büğlü büğrü bühtan bühtan etmek bük büke büke büken büklük.−ği Bügdüz büğe büğelek.

−ği bükülme bükülmek bükülü bükülüş büküm bükümlü bükümsüz bükün bükünlü bükünlü dil bükünme bükünmek büküntü büküş bülbül bülbül çanağı bülbülkonağı (tatlı) bülbülleşme bülbülleşmek bülbülyuvası (tatlı) bülten Bünyan (ilçe) bünye bünyece bürgü bürgülü 430 .bükülgenlik.

−ğü bürümçek.−ği bürudet bürük.büro bürokrasi bürokrat bürokratik.−ği bürümcük.−ğü bürülü bürüm bürümcek.−ği bürüme bürümek bürünme bürünmek büryan büryancı büryan pilâvı büsbütün büst bütan bütçe bütçe açığı bütçeleme bütçelemek bütçe yılı büten 431 .

bütün bütün bütün bütün bütüne bütüncü ekonomi bütüncül bütüncüllük.−ği büve büvelek.−ğü bütünsel bütünsellik.−ğü bütünleme bütünlemek bütünlemeli bütünleme sınavı bütünlenme bütünlenmek bütünler bütünler açı bütünleşme bütünleşmek bütünletme bütünletmek bütünleyen bütünleyici bütünlük.−ği büvet büyü 432 .

büyücek.−ğü büyüğümsü büyük.−ği büyük hanım büyük harf büyük kalori 433 .−ği büyücü büyücülük.−ğü büyük abdest büyük aile büyük amiral.−li büyük ana büyük anne büyük atardamar Büyükayı (yıldız kümesi) büyük baba büyükbaş büyük boy büyükçe Büyük Çekmece (ilçe) büyük çember büyük dalga büyük defter büyük elçi büyük elçilik.

büyük kan dolaşımı büyüklenme büyüklenmek büyüklük.−hri büyük tansiyon büyük terim büyük tövbe ayı büyük ünlü uyumu büyüleme büyülemek büyüleniş büyülenme büyülenmek büyüleyici 434 .−ğü büyüklük hastalığı büyüklü küçüklü büyük mağaza büyük mevlit ayı Büyükorhan (ilçe) büyük önerme büyük para büyük peder büyükseme büyüksemek büyük sesli uyumu üyüksü büyük şehir.

−ci büyültme büyültmek büyülü büyüme büyüme hızı büyümek büyüsel büyüteç.büyüleyici özellik. − ği büyüleyiş büyülteç.−ğü büyütüş büyü yapmak büyüyüş büz büzdürme büzdürmek büzgen büzgü 435 .−ci büyütken büyütken doku büyütme büyütmek büyütülme büyütülmek büyütürlük.

büzgüleme büzgülemek büzgülü büzgüsüz büzme büzmek büzük.−ğu cadde cadı 436 .−ğü by−pass by−pass ameliyatı (*)C C caba cabadan cacık.−ğı cadaloz cadalozlaşma cadalozlaşmak cadalozluk.−ğü büzüktaş büzülme büzülmek büzülüş büzüşme büzüşmek büzüşük.

−ğı cakalanma cakalanmak 437 .cadı kazanı cadılaşma cadılaşmak cadılık.−ğı cahil cahilâne cahilce cahiliye cahiliyet cahillik.−ğı cadılık etmek cadısüpürgesi (mantar) cafcaf cafcaflı Caferî cağ cağ kebabı cağlık.−ği cahillik etmek caiz caize caka cakacı cakacılık.

−ğı camcı macunu cam çivisi camekân camekânlı camekânlı kutu camekânsız cam evi camgöbeği (renk) camgöz (balık) cam göz (takma gözlü) camgüzeli (çiçek) camız 438 .−ğı cambul cumbul camcı camcı elması camcılık.−bi cam camadan camadanlı cambaz cambazhane cambazlık.cakalı cakasız cali calip.

−si (ibadet yeri) cami.−ğı camlı köşk cam macunu cam mozaik.−ği cam pamuğu cam resim.cami.−i.−smi camsı camsız cam suyu cam yuvası cam yünü can 439 .−i (toplayan) camia camit cam kanatlılar camlama camlamak camlanma camlanmak camlaşma camlaşmak camlatma camlatmak camlı camlık.

cana can acısı can alıcı canan can arkadaşı canavar canavarca canavar düdüğü canavarlaşma canavarlaşmak canavarlık.−ğı can direği can dostu can düşmanı 440 .−ğı canavar otu canavar otugiller cana yakın cana yakınlık.−ğı can beraber can borcu can bunaltısı cancağız can ciğer can damarı candan candan candan candanlık.

−ği canip.−bi caniyane can korkusu can kurban cankurtaran cankurtaran çanı cankurtaran düdüğü cankurtaran gemisi cankurtaran kulübesi cankurtaranlık.−ğı 441 .can eriği can evi can feda canfes canfeza cangıl cangıl cungul can gözdesi canhıraş canı pek canı tatlı canı tez cani canice canilik.

−ği canlı resim.−ğı canlılık.cankurtaran salı cankurtaran sandalı cankurtaran simidi cankurtaran şamandırası cankurtaran yeleği can kuşu canla başla canlandırıcı canlandırıcılık.−ğı canlandırılma canlandırılmak canlandırım canlandırma canlandırmak canlanma canlanmak canlı canlı canlı canlı cenaze canlıcılık.−ğı canlı model canlı müzik.−smi 442 .−ği canlı özdekçilik.

canlı yayın can noktası can pazarı can sağlığı can sıkıcı can sıkıntısı cansız cansız cansız cansız hedef cansızlaşma cansızlaşmak cansızlaştırma cansızlaştırmak cansızlık.−ğı can simidi cansiparane can sohbeti can tahtası cantiyane can yeleği can yoldaşı capcanlı car carcar car car carcur (fermuar) carcur etmek 443 .

−bı cari kur cari masraf cari para cari ücret cariye cariyelik.−ğı cavlaklık.−ği carlama carlamak carlı carsız cart carta cartadak cartadan cart curt cascavlak.cari cari gider cari hesap.−ğı cavlama cavlamak 444 .−ğu cavalacoz cavlak.−ğı casino casus casusluk.

−dı cazcı cazcılık.−ğı caydırılma caydırılmak caydırış caydırma caydırmak caygın cayır cayır cayırdama cayırdamak cayırdatma cayırdatmak cayırtı cayış cayma caymak caz cazbant.−ğı cazgır cazgırlık.caydırıcı caydırıcılık.−ğı cazır cazır cazırdama cazırdamak cazırdatma 445 .

−ği cazlı cazsız caz takımı cebbar cebe cebeci Cebeci cebel cebeli 446 .cazırdatmak cazırtı cazibe cazibedar cazibe kanunu cazibeleşme cazibeleşmek cazibeleştirme cazibeleştirmek cazibeli cazibesiz cazip.−bi cazipleşme cazipleşmek cazipleştirme cazipleştirmek cazipli caziplik.

−di cedre cefa cefa etmek cefakâr 447 .Cebelibereket cebelleşme cebelleşmek cebellezi ceberut cebi delik.−ği cebin cebir.−bri cebire cebirsel cebirsel deyim cebirsel formül cebirsel ifade Cebrail cebren cebretme cebretmek cebrî cebrinefs cebriye cebrî yürüyüş Cedî (Oğlak burcu) cedit.

−li Celâlî Celâlîlik.−hdi cehre cehri ceket celâdet celâl.−hli cehit.−ği celâllenme celâllenmek 448 .cefakeş cefalı ceffelkalem cehalet cehdetme cehdetmek cehennem cehennem azabı cehennem hayatı cehennemî cehennem kütüğü cehennemleşme cehennemleşmek cehennemlik.−ği cehennem taşı cehennem zebanisi cehil.

−li cem'an cem'an yekûn cemaziyülâhır 449 .−dı cellâtlık.−bi celeplik.−bi celp etmek celp kâğıdı celpname celse cemaat.−ği cemadat cemal.celâlli celâllice celbe celep.−ği celi celil celi yazı cellât.−ti cemaatimüslimin cemaatleşme cemaatleşmek cemaatli cemaatsiz cemaatsizlik.−ğı celp.

cemaziyülevvel cembiye cembiyeli cembiyesiz cemetme cemetmek cemi.−m'i cemil cemile cemilendirme cemilendirmek cemilenme cemilenmek cemiyet cemiyetli cemre cenabet Cenabıhak.−kkı cenah cenap.−bı cenaze cenaze alayı cenaze duası cenaze levazımatı canaze merasimi cenaze namazı cenaze töreni 450 .

−ği 451 .−ği cengel cenin ceninisakıt cenk.−gi cenkçi cenkçilik.−ği cenkleşme cenkleşmek cennet cennet balığı cennet balığıgiller cennet biberi cennet kuşu cennet kuşugiller cennetleşme cennetleşmek cennetlik.cenbiye cendere cendereleşme cendereleşmek Ceneviz Cenevizli Cenevre kurabiyesi cengâver cengâverce cengâverlik.

cennetmekân cennet öküzü cennet taamı centilmen centilmence centilmenlik.−bi cepçi cepçilik.−ği cep defteri cep feneri cephane cephaneci cephanelik.−ği cep harçlığı cephe cephe gerisi cephelenme cephelenmek cepheleşme cepheleşmek cepheli 452 .−ği centilmenlik anlaşması cenubî cenup.−bu cenuplu cep.

−rri cerahat.cepken cep kitabı cepleme ceplemek cep saati cep sözlüğü cep takvimi cep telefonu cep televizyonu cer.−ti cerahatlenme cerahatlenmek cerahatli cerahatsiz cerbeze cerbezeli cereme ceren cereyan cereyan etmek cereyanlı cerh cerh etmek cer hocası ceride ceriha 453 .

−ği cesaretsiz cesaretsizlik.−ğı cerrar cesamet cesametli cesaret cesaret etmek cesaretlendirilme cesaretlendirilmek cesaretlendirme cesaretlendirmek cesaretlenme cesaretlenmek cesaretli cesaretlilik.−di cesim ceste 454 .−ği ceset.cerime Cermen Cermence Cermen dilleri cermen menteşe cerrah cerrahî cerrahî müdahale cerrahlık.

ceste ceste cesur cesurane cesurca cesurluk.−ddi cetbecet cetvel cevaben cevabî cevahir cevahirci cevap.−ğu cet.−bı cevap anahtarı cevap hakkı cevap kâğıdı cevaplama cevaplamak cevaplandırılma cevaplandırılmak cevaplandırma cevaplandırmak cevaplı cevaplı telgraf cevapsız cevaz cevelân 455 .

−li cevvaliyet cevvî Cevza (İkizler burcu) Ceyhan (ilçe) ceylân ceylânca ceylân bakışlı Ceylânpınar (ilçe) ceza ceza alanı ceza atışı ceza evi ceza hukuku 456 .−ği cevretme cevretmek cevval.−vri ceviz cevizgiller cevizî ceviz içi cevizli cevizlik.cevher cevherli cevhersiz cevir.

−bi cezp etmek 457 .−zri cezire cezp.cezaî cezalandırılma cezalandırılmak cezalandırma cezalandırmak cezalanma cezalanmak cezalı ceza mahkemeleri ceza noktası ceza reisi ceza sahası cezasız ceza vuruşu Cezayir Cezayirli Cezayir menekşesi cezbe cezbelenme cezbelenmek cezbeli cezbesiz cezerye cezir.

−ğı cıda cıdağı cıdak.−ğı cık cılız cılızlaşma cılızlaşmak cılızlık.cezrî cezve challenge charter chat check−up cıbıl cıcık.−ğı cılk cılkava cılk etmek cılklaşma cılklaşmak cılklık.−ğı cımbar cımbarlama cımbarlamak cımbız cımbızcı 458 .

−ğı cırnaklama 459 .−ğı cırlak cırlak cırlama cırlamak cırlatma cırlatmak cırlayık.−ğu cıngıl cırboğa cırcır cır cır cırcır böceği cırcır delgi cırcır kolu cırdaval cırıldama cırıldamak cırıltı cırlak.−ğı cırmalama cırmalamak cırmık.−ğı cırnak.−ğı cıncık boncuk.cımbızlama cımbızlamak cıncık.

−ğı cırtlama cırtlamak cıs cıva cıvadra cıvalı cıvata cıvatalama cıvatalamak cıvık.−ğı cıvık mantarlar cıvıl cıvıl cıvıldama cıvıldamak cıvıldaşma 460 .−ğı cıvık cıvık cıvıklanma cıvıklanmak cıvıklaşma cıvıklaşmak cıvıklaştırma cıvıklaştırmak cıvıklık.−ğı cırt cırtlak.cırnaklamak cırnık.

cıvıldaşmak cıvıltı cıvıltılı cıvıltısız cıvıma cıvımak cıvıtılma cıvıtılmak cıvıtma cıvıtmak cıvma cıvmak cıyak cıyak cıyaklama cıyaklamak cıyaklatma cıyaklatmak cıyırdama cıyırdamak cıyırdatma cıyırdatmak cıyırtı cız cızbız cız etmek cızgara cızık.−ğı 461 .

−ği cibinlik.−ği cibre Cibril cici cici anne cici bici cicik.cızıktırma cızıktırmak cızıldama cızıldamak cızıltı cızıltılı cızır cızır cızırdama cızırdamak cızırdatma cızırdatmak cızırtı cızırtılı cızlam cızlama cızlamak cız sineği cibilliyet cibilliyetsiz cibilliyetsizlik.−ği 462 .

−li cidalci cidar cidden ciddî ciddî ciddî ciddîleşme ciddîleşmek ciddîlik.−ği Cide (ilçe) cif cife ciğer ciğer acısı ciğerci ciğerdeldi 463 .−ği ciddiyet ciddiyetsiz ciddiyetsizlik.cicili bicili cicim cici mama cicim ayı cicoz cicozlama cicozlamak cicozluk.−ğu cidal.

−ği cilâ 464 .ciğer otları ciğer otu ciğerpare ciğer sarma ciğer sotesi ciğer yarası cihan Cihanbeyli (ilçe) cihangir Cihangir cihangirane cihangirlik.−lü cihar ciharıdü ciharıse ciharıyek cihat.−ği cihannüma cihanşinas cihanşümul.−dı cihaz cihazlanma cihazlanmak cihet cihetiyle cikcik.

cilâcı cilâcılık.−ği cilt.−ği cilt evi cilt kapağı ciltleme ciltlemek ciltlenme 465 .−ğı cilâlama cilâlamak cilâlanma cilâlanmak cilâlatma cilâlatmak cilâlı Cilâlı Taş Devri cilâsız cilasun cilâ topu cilâ yağı cilban cilbent.−di ciltçi ciltçilik.−di cildiye cildiyeci cildiyecilik.

−ı cimbakuka cimcime cimdallı cimri cimrice cimrileşme cimrileşmek cimrilik.ciltlenmek ciltletme ciltletmek ciltli ciltlik.−ği cimrilik etmek cin 466 .−ği ciltsiz cilve cilvebaz cilvekâr cilvelenme cilvelenmek cilveleşme cilveleşmek cilveli cilvesiz cim cima.

−ği cinsel taciz cinsî cinsilâtif cins isim.−smi cins ismi cinsiyet cinslik.−ği 467 .cinaî cinas cinaslı cinayet cinci cin darısı cin fikirli cingöz cinlenme cinlenmek cinleşme cinleşmek cinli cin mısırı cinnet cins cinsaçı (bitki) cins cibilliyet cinsel cinsellik.

−smi cisimcik.−ği 468 .−rmi cirit.cinslik bilimi cinsliksiz cin yolu cip cips ciranta cirim.−ği cismen civan civankaşı (nakış) civanmert.−di cirit atma ciritçi cirit oyunu cirit ucu ciro ciro etmek cisim.−ği cisimlenme cisimlenmek cisimleşme cisimleşmek cismanî cismanîlik.−di civanmertlik.

−ği civelek.−ği ciyak ciyak ciyak ciyaklama ciyaklamak Cizre (ilçe) cizvit cizye clearing coğrafî coğrafî durum coğrafîk.−ği civeleklik.−ği coğrafya coğrafyacı coğrafyacılık.civanperçemi (bitki) civar civciv civcivli civcivlik.−ğı conta contalama contalamak cop coplama coplamak 469 .

−ğu coşturulma coşturulmak coşuntu cömert.coplanma coplanmak coplatma coplatmak corum coşku coşkulanma coşkulanmak coşkulu coşkun coşkunca coşkunlaşma coşkunlaşmak coşkunluk.−di cömertçe cömertleşme cömertleşmek 470 .−ğu coşma coşmak coşturma coşturmak coşturucu coşturuculuk.

−gü crescendo cudam cukka cuma cuma gecesi cuma namazı cumartesi.−ği cönk.−ğı cumbalama cumbalamak cumbalatma cumbalatmak cumbalı cumbasız cumbul cumbul cumbuldama cumbuldamak cumbuldatma cumbuldatmak cumburdama cumburdamak cumbuldatma 471 .−yi Cumayeri'ni (ilçe) cumba cumbadak cumbalak.cömertlik.

−ği cumhuriyetperver cumhur reisi cunda cunta cuntacı cup cuppadak cura curacı cura zurna curcuna curcunalı curnata cuşiş 472 .cumbuldatmak cumburlop cumburtu cumhur cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığı cumhurca cumhur cemaat cumhuriyet Cumhuriyet Bayramı cumhuriyetçi cumhuriyetçilik.

−ğü cücüklenme cücüklenmek cücükleşme cücükleşmek cüda cühelâ cülûs cülûsiye cümbür cemaat cümbüş cümbüşçü cümbüşlü cümle cümle âlem cümle bilgisi cümlecik.−ği cücük.−ği cümle kapısı cümlemsi cümlesi 473 .cübbe cübbeci cübbeli cüce cüceleşme cüceleşmek cücelik.

−ğu cür'et cür'et etmek cür'etkâr cür'etkârlık.−bu cünupluk.−rmü cüsse cüsseli cüssesiz cüz.−z'ü cüzam cüzamlı cüzdan (*)Ç Ç çaba 474 .cümleten cümudiye cünha cünun cünup.−ğı cür'etlenme cür'etlenmek cür'etli cür’etsiz cürmümeşhut.−du cüruf cürüm.

−ğu çaça çaça balığı çaçaça çaçaron çaçaronca çaçaronluk.−ğu çadır çadır ağırşağı çadır bezi çadırcı 475 .çabalama çabalamak çabalanma çabalanmak çabalayış çabucacık çabucak çabuk çabukça çabuk çabuk çabuklaşma çabuklaşmak çabuklaştırılma çabuklaştırılmak çabuklaştırma çabuklaştırmak çabukluk.

çadırcılık.−ğı çağanaklı çağanoz Çağatay Çağatayca çağcıl çağcıllaşma çağcıllaşmak çağcıllaştırma çağcıllaştırmak çağcıllık.−ğı çağcıl müzik.−ği çağdaş çağdaşlaşma 476 .−ğı çadır çanağı çadır çatı çadır çiçeği çadır devlet çadır direği çadır kent çadırlı çadırlı ordugâh çadır tiyatrosu çadıruşağı (bitki) çağ çağa çağanak.

−cı çağırtmak çağla çağlama çağlamak 477 .çağdaşlaşmak çağdaşlaştırma çağdaşlaştırmak çağdaşlık.−ğı çağ dışı çağ dışılık.−ğı çağıl çağıl çağıldama çağıldamak çağıldayış çağıltı çağıltılı çağıra çağıra çağırı çağırıcı çağırım çağırış çağırma çağırmak çağırtı çağırtkan çağırtma çağırtmaç.

−ğı çağrışımlı çağrışımsal çağrışımsız çağrışma 478 .−ğı çağrılış çağrılma çağrılmak çağrım çağrı numarası çağrısız çağrışım çağrışımcı çağrışımcılık.−ğı çağrı çağrıcı çağrıcılık.−ğı çağlayış çağma çağmak çağnak.çağlar çağlayan Çağlayancerit (ilçe) çağlayık.−ğı çağrı cihazı çağrılı çağrılık.

−ğı çakıldama çakıldamak çakıldatma çakıldatmak çakılı çakıl kuşu çakıllık.−ğı çakılma 479 .çağrışmak çağrıştırma çağrıştırmak çak çakal çakal armudu çakalboğan çakal eriği çakaloz çakal yağmuru çakar çakaralmaz çak çak çaker çakı çakıcı çakıl çakıl çukul çakıldak.

−ği çakısız çakış çakışık.−ği çakırdoğan çakırkanat (ördek) çakırkeyf çakırlaşma çakırlaşmak çakır pençe çakır pençelik.−ğı çakışma 480 .−ğı çakır çukur çakırdiken çakırdikenlik.çakılmak çakıl taşı çakıltı çakıl yol çakım çakın çakıntı çakıntılı çakıntısız çakır çakır ayaz çakırcı çakırcılık.

−ğı çakmaklaşma çakmaklaşmak çakmaklı çakmaklık.−ğı çakma kapı çakmak çakmak çakmakçı çakmakçılık.çakışmak çakışmalı çakıştırma çakıştırmak çakma çakmacı çakmak çakmak.−ğı çakmaksız çakmak taşı çakozlama çakozlamak çakşır çakşırlı çakşırsız çaktırılma çaktırılmak çaktırış çaktırma 481 .

çaktırmadan çaktırmak çal Çal (ilçe) çala çalacak.−bı çala paça çalar çalarma çalarmak çalar saat.−ği Çaldıran (ilçe) çaldırılma çaldırılmak çaldırış çaldırma çaldırmak çalgı 482 .−ğı çalâk çala kalem çala kamçı çala kaşık çala kılıç çala kürek çalap.−ti çalçene çalçenelik.

−ğı çalı kakıcı çalık kavak.−ğı çalgıhane çalgılı çalgılı çağanaklı çalgın çalgı orağı çalgısız çalı çalı bülbülü çalı çırpı çalı dikeni çalı fasulyesi çalı horozu çalık.−ği çalgıcılık.−ğı çalgıcı otu çalgıç.−ğı çalı kuşu çalı kuşugiller çalılandırma çalılandırmak çalılık.−ğı 483 .−cı çalgı çağanak.çalgı aleti çalgıcı çalgıcı böcek.

−ğı çalımsız çalımsızlık.−ğı çalımlılık.çalım çalımcı çalımlama çalımlamak çalımlanış çalımlanma çalımlanmak çalımlayış çalımlı çalımlı çalımlı çalımlık.−ğı çalınma çalınmak çalıntı çalısız çalı süpürgesi çalış çalışılma çalışılmak çalışkan çalışkanlık.−ğı çalışma çalışma barışı çalışma belgesi 484 .

−ğı çalıştırılma çalıştırılmak çalıştırış çalıştırma çalıştırmak çalkağı çalkak.çalışmacı çalışma dolabı çalışma gezisi çalışma günü çalışma hayatı çalışma izni çalışmak çalışma karnesi çalışma masası çalışma odası çalışma ruhsatı çalışma saati çalışma saatleri çalışma yöntemi çalışma ziyareti çalıştıran çalıştırıcı çalıştırıcılık.−ğı çalkalama çalkalamak 485 .

−cı çalmak çalpara çaltı çaltılık.çalkalanış çalkalanma çalkalanmak çalkalatış çalkalatma çalkalatmak çalkalayış çalkama çalkamak çalkanış çalkanma çalkanmak çalkantı çalkantılı çalkantısız çalkar çalkatma çalkatmak çalkayış çalkı çalma çalmacı çalmaç.−ğı 486 .

−ğı çamaşır makinesi çamaşır mandalı çamaşır sabunu çamaşır sepeti çamaşır sodası çamaşır suyu çamaşır takımı çam balı çamça çamçak.−ğı çamaşır deterjanı çamaşır dolabı çamaşırhane çamaşır ipeği çamaşır ipi çamaşır kazanı çamaşır leğeni çamaşırlık.−ğı çamçak çamçak 487 .çalyaka çam Çamardı'nı (ilçe) Çamaş (ilçe) çamaşır çamaşır azgını çamaşırcı çamaşırcılık.

Çameli'ni (ilçe) çam fıstığı çamgiller Çamlıdere (ilçe) Çamlıhemşin (ilçe) çamlık.−ğu çamurcun çamur deryası çamur ığrıbı çamur kalemi çamurlama çamurlamak çamurlanma çamurlanmak çamurlaşma çamurlaşmak çamurlatma çamurlatmak çamurlu çamurluk.−ğu 488 .−ğı Çamlıyayla (ilçe) Çamoluk (ilçe) çam sakızı çamuka çamur çamur banyosu çamurcuk.

−ği Çanakkale çanaklık.−ğı çancı çancılık.−ğı çan çan çan çiçeği 489 .çamurlukçu çamurlukçuluk.−ğı çanaksı çanaksı hücreler çanak üzengi çanak yalayıcı çanak yalayıcılık.−ğu çamursuz çam yarması çam yeşili çan Çan (ilçe) çanak.−ğı çanak ağızlı çanak anten çanakçı Çanakçı (ilçe) çanakçılık.−ğı çanak yaprağı çanak yaprak.−ğı çanak çömlek.

−ğu 490 .−ğı çapaçul çapaçulcu çapaçulculuk.çan çiçeğigiller çandı çandır Çandır (ilçe) çangal çangıl çungul çangır çungur çangırdama çangırdamak çangırtı çanıltı Çankaya (ilçe) Çankırı'yı çan kulesi çanta çantacı çantacılık.−ğı çanta çiçeği çantalı çantasız çap çapa çapacı çapacılık.

−ğı çapkımak çapkın çapkınca 491 .−ğu çapak.−ğı Çapakçur çapaklanış çapaklanma çapaklanmak çapaklı çapaksız çapalama çapalamak çapalanış çapalanma çapalanmak çapalatma çapalatmak çapalı çapanoğlu çapar çaparız çapari çapasız çapçak.çapaçullaştırma çapaçullaştırmak çapaçulluk.

çapkınlaşma çapkınlaşmak çapkınlık.−ğı çapraşık.−ğı çapraşma çapraşmak çapraz çapraz ateş çapraz kafiye çapraz kur çaprazlama çaprazlamak çaprazlaşma çaprazlaşmak çaprazlık.−ğı çapraşıklaşma çapraşıklaşmak çapraşıklık.−ğı çapla çaplama çaplamak çaplı çapma çapmak çaprak.−ğı çaprazölçer çaprazvari 492 .

−ğı Çardak (ilçe) çardaklı çardaksız çardaş çare çaresiz çaresizlik.−ği çareviç çargâh çarık.−ğu çapullama çapullamak çaput çar çarçabuk çarçur çarçur etmek çarçur olmak çardak.−ğı çarıkçı 493 .−ğı çapulcu çapulculuk.çapsız çapul çapula çapulacı çapulacılık.

−ğı çarıklı çarıklı erkânıharp.çarıkçılık.−ğı çarıksız çariçe çark çarka çarkacı çarkçı çarkçıbaşı çarkçılık. −bi çarıklık.−ğı çarliston çarliston biber çarliston marka çarmıh çarnaçar çarpan çarpan balığı 494 .−ği çarkıfelekgiller çarkıt çarklı çarksız çarlık.−ğı çark etmek çarkıfelek.

−ğu çarpıklaşma çarpıklaşmak çarpıklaştırma çarpıklaştırmak çarpıklık.−ğı çarpıkça çarpık çurpuk.çarpanlara ayırma çarpı çarpıcı çarpıcılık.−ğı çarpık.−ğı çarpılan çarpılı çarpılış çarpılma çarpılmak çarpım çarpım cetveli çarpım tablosu çarpınma çarpınmak çarpıntı çarpıntılı çarpıntısız çarpış çarpışılma 495 .

çarpışılmak çarpışma çarpışmak çarpıştırma çarpıştırmak çarpıtılma çarpıtılmak çarpıtma çarpıtmak çarpma çarpma işareti çarpmak çarpma kapı çarpsına çarptırış çarptırma çarptırmak çarşaf çarşaf çarşaf çarşafçı çarşafçılık.−ğı çarşaflama çarşaflamak çarşaflanma çarşaflanmak çarşaflatma çarşaflatmak 496 .

−ğı çat Çat (ilçe) çatak.−ğı çarşafsız çarşafsızlık.−ğı 497 .−ğı Çatak (ilçe) çatak bayrak çatal çatal ağız.−ğzı çatal aşı çatal ayak.−ğı çarşamba Çarşamba (ilçe) çarşamba karısı çarşamba pazarı çarşı çarşı ağası Çarşıbaşı'nı (ilçe) çarşı ekmeği çarşılı çasar çaşıt çaşıtlama çaşıtlamak çaşıtlık.çarşaflı çarşaflık.

−ğı çatal kundak.−ğı Çatalpınar (ilçe) çatal sakal çatal ses Çatalzeytin (ilçe) çatal zıpkın çatana çatanacı çatapat 498 .−ğı çatalkuyruk.çatal bel çatal bıçak takımı Çatalca (ilçe) çatal çivi çatal don çatal iğne çatal kargı çatal kaşık.−ğu (balık) çatallanma çatallanmak çatallaşma çatallaşmak çatallaştırma çatallaştırmak çatallı çatallık.

−ğı çatı kaplayıcı çatı katı çatık çehre çatı kirişi çatık kaş çatıklaşma çatıklaşmak çatıklık.−ğı çatık surat çatık yüz çatıldama çatıldamak çatılı çatılış çatılma çatılmak çatınma çatınmak çatı örtüsü çatı penceresi çatır çatır 499 .çatı çatı arası çatıcı çatı ekleri çatı eteği çatık.

−ğı çatlaklık.çatır çutur çatırdama çatırdamak çatırdatma çatırdatmak çatırtı çatırtılı çatısız çatış çatışık.−ğı çatlak ses 500 .−ğı çatkın çatkınlık.−ğı çatışılma çatışılmak çatışkı çatışma çatışmak çatıştırma çatıştırmak çat kapı çatkı çatkılı çatkılık.−ğı çatkısız çatlak.

çatlak zurna çatlama çatlamak çatlatış çatlatma çatlatmak çatlayış çatma çatmak çatma kaş çatpat (çatapat) çat pat çatra patra çattırma çattırmak çav çavalye çavdar çavdar ekmeği Çavdarhisar (ilçe) çavdarlı çavdarmahmuzu (bitki) çavdarsız Çavdır (ilçe) çavelâ çavlan 501 .

−ğı Çayeli'ni (ilçe) çay evi çay fincanı 502 .çavlanma çavlanmak çavlı çavma çavmak çavşır Çavuldur çavun çavuş çavuş kuşu çavuş kuşugiller çavuşluk.−ğı Çaycuma (ilçe) çaydaçıra çaydanlık.−ğu çavuş üzümü çay Çay (ilçe) çayan çay bahçesi çay bardağı Çaybaşı'nı (ilçe) çaycı çaycılık.

çaygiller çayhane çayhaneci çayhanecilik.−ği çayır Çayıralan (ilçe) çayırgüzeli (bitki) çayır hokeyi çayır kuşu çayırlama çayırlamak çayırlanma çayırlanmak çayırlaşma çayırlaşmak çayırlatma çayırlatmak çayırlı Çayırlı (ilçe) çayırlık.−ğı çayır mantarı çayırmelikesi (bitki) çayır otu çayır peyniri çayırsedefi (bitki) çayırsız çayır tavuğu 503 .

−ği çeç çeçe Çeçen Çeçence çedene çedik.−ci çecik.−ğı çaylı kek çay ocağı çay saati çay servisi çay şekeri çay takımı çebiç.−ği 504 .−ğı çaylakça çaylak fırtınası çaylaklık.çayır teresi çayır tirfili çayır yulafı çaykara Çaykara (ilçe) çay kaşığı çaykızı (çiçek) çaylak.−ğı çaylı çaylık.

−ği çekecek.−ği çekel çekeleme çekelemek çekelez çekem çekememe çekememek çekememezlik.−ği çeker Çekerek (ilçe) çeki 505 .−ği çekemez çekemezlik.çeğmel çeğmellenme çeğmellenmek çehre çehrece çehreli çehre züğürdü çek Çek çekberi Çekçe çekçek.−ği çekek.

−ği çekiç.−ci çekiç atma çekiçhane çekiç kemiği çekiçleme çekiçlemek çekiç makinesi çeki düzen çekik.çekici çekicilik.−ği çekikçe çekiliş çekilme çekilmek çekim çekimci çekim eki çekim ekleri çekimleme çekimlemek çekimli çekimli fiil çekimölçer çekimsenme çekimsenmek çekimser 506 .

−ği çekirdek aile çekirdekçi çekirdekçilik.−ği çekince çekine çekine çekingen çekingence çekingenleşme çekingenleşmek çekingenlik.−ği çekinik.−ği çekirdek kahve çekirdeklenme çekirdeklenmek çekirdekli çekirdeksel 507 .çekimserlik.−ği çekimsiz çekimsizlik.−ği çekirdek.−ği çekinilme çekinilmek çekiniş çekinme çekinmek çekinti çekirdecik.

−ği 508 .çekirdeksiz çekirge çekirge kuşu çekirge ötleğeni çekirge şalvar çekiş çekişken çekişli çekişme çekişmek çekişmeli çekişmesiz çekişte çekiştirici çekiştiricilik.−ği çekiştirme çekiştirmek çekkin çekme çekmece çekmeceli çekmecesiz çekme demir çekmek çekme kat çekmeli çekmelik.

−ği çelek.−ği çelik başlık.−ği çelen çelenk.−fi çek vana çekyat çeldirici çeldirme çeldirmek çelebi Çelebi (ilçe) çelebice çelebilik.−gi çelgi çelik.çekmen Çekoslovak Çekoslovakya Çekoslovakyalı çektiri çektirici çektiriş çektirme çektirme ağı çektirmek çekül çek valf.−ğı 509 .

−ği çelişiklik.−ğı çelik halat Çelikhan (ilçe) çelikhane çelik kalemi çelik kapı çelik kasa çelikleme çeliklemek çelikleşme çelikleşmek çelikleştirme çelikleştirmek çelik macunu çelik metre çelik pamuğu çeliksi çelik yelek.−ği çelişik.−ği çelim çelimli çelimsiz çelimsizlik.çelik çember çelik çomak.−ği çelişiklik ilkesi çelişken 510 .

−ği çeltik.−ği çelişmezlik ilkesi çello çelme çelmece çelmek çelmeleme çelmelemek çelmelenme çelmelenmek çelmeleyiş çelmik.−ği çeltiklik.−ği çeltek.çelişki çelişkili çelişkisiz çelişme çelişmek çelişmeli çelişmesiz çelişmezlik.−ği çeltik kargası 511 .−ği Çeltik (ilçe) çeltikçi Çeltikçi (ilçe) çeltikçilik.

−ğı çemberleme çemberlemek çemberlenme çemberlenmek çemberletme çemberletmek çemberli çember makası çember sakal çembersel bölge çembersiz çemçe çemen çemenleme çemenlemek çemenli çemiç.çeltikli çeltik tarlası çembalo çember çember açı çember kayık.−ci Çemişgezek (ilçe) çemkiriş çemkirme çemkirmek 512 .

−ğü çenesi kuvvetli çenesiz çenet çenetli çene yarışı çene yarıştırıcı çene yarıştırma çengel çengel atış 513 .−ğı çene çukuru çenek.−ği çene kavafı çenekli çeneksiz çeneleşme çeneleşmek çeneli çenesi düşük.çemrek çemreme çemremek çemrenme çemrenmek çençen çene çenebaz çenebazlık.

−ğı çengüçegâne çenileme çenilemek çenk.çengel çeneliler çengel iğnesi çengelleme çengellemek çengellenme çengellenmek çengelleyiş çengelli çengelli iğne çengel sakızı çengelsi çengi çengi kolu çengilik.−ği çentikleme çentiklemek çentiklenme çentiklenmek çentikli çentilme 514 .−gi çentik.−ği çengi takımı çengüçağanak.

çentilmek çentme çentmek çepçevre çepeçevre çepel çepelleme çepellemek çepellenme çepellenmek çepelli çepellilik.−ci çepin Çepni çer çerçeve çerçeve anlaşma çerçeveci çerçevecilik.−ği çerçeveleme çerçevelemek çerçevelenme çerçevelenmek 515 .−ği çeper çeperli çepez çepiç.

−ği çerezlenme çerezlenmek çerezlik.−nı çeribaşılık.−ğı Çerkeş (ilçe) Çerkez Çerkezce Çerkezköy (ilçe) Çerkezlik.−ği 516 .−ği çer çöp çerden çöpten çerez çerezci çerezcilik.−yı.çerçeveletme çerçeveletmek çerçeveli çerçevesiz çerçi çerçici çerçilik.−ği çerge çergeci çergi çergici çeri çeribaşı.

−ği Çermik (ilçe) çerviş çervişli çeşit.Çerkez peyniri Çerkez tavuğu çermik.−ği çeşnileme çeşnilemek 517 .−di çeşit çeşit çeşitkenar çeşitkenar üçgen çeşitleme çeşitlemek çeşitlendirme çeşitlendirmek çeşitlenme çeşitlenmek çeşitli çeşitlilik.−ği çeşme Çeşme (ilçe) çeşmibülbül çeşni çeşnici çeşnicibaşı çeşnicilik.

çeşnilenme çeşnilenmek çeşnili çeşnilik.−ği çetrefil çetrefilce çetrefilleşme çetrefilleşmek çetrefilli 518 .−ği çetele çeteleşme çeteleşmek çeteleştirme çeteleştirmek çetene çete savaşı çetin çetince çetin ceviz çetinleşme çetinleşmek çetinleştirme çetinleştirmek çetinlik.−ği çete çeteci çetecilik.

−ği çetrefilsiz çevgen çevik.−ği çevikçe çevikleşme çevikleşmek çevikleştirme çevikleştirmek çeviklik.−ği çeviren çevirge çevirgeç.−ği çeviri dili çevirim çevirim senaryosu çeviriş çevirme çevirme ağı çevirmek çevirmen çevirmenlik.−ği 519 .çetrefillilik.−ci çevirgi çeviri çevirici çevirici dili çeviricilik.

çevir sesi çevir sinyali çevirtme çevirtmek çevre çevre açı çevre bilimci çevre bilimi çevre bilimsel çevreci çevrecilik.−ği çevren çevre sağlığı çevresel çevre teker çevre yolu çevri 520 .−ği çevre evi çevre kirlenmesi çevre kirliliği çevreleme çevrelemek çevreleniş çevrelenme çevrelenmek çevreleyiş çevrelik.

−ği çevrileme çevrilemek çevrili çevriliş çevrilme çevrilmek çevrim çevrim içi çevrimli çevrimsel çevrinme çevrinmek çevrinti çevriyazı çeyiz çeyizci çeyizcilik.−ği 521 .çevrik.−ği çeyizsiz çeyrek.−ği çeyiz çemen çeyizleme çeyizlemek çeyizlenme çeyizlenmek çeyizli çeyizlik.

−cu çıban çıban ağırşağı çıbanbaşı çıbanlaşma çıbanlaşmak çıdam çıdama çıdamak çıfıt Çıfıt Çıfıt çarşısı çıfıtlık.çeyrek final.−ğı çıfıtlık etmek çığ çığa çığalanma çığalanmak çığıltı 522 .−ğı Çıfıtlık.−li çeyrek finalist çeyrekleme çeyreklemek çeyreklenme çeyreklenmek çeyrek son çeyrek sonuç.

çığır çığırış çığırma çığırmak çığırtı çığırtkan çığırtkanlık.−ğı çıkagelme çıkagelmek çıkak.−ğı çığrış çığrışma çığrışmak çıkacak.−ğı çıkan çıkar çıkarayazmak çıkar budak.−ğı çıkarcı çıkarcılık.−ğı çıkarılış 523 .−ğı çığırtma çığırtmacı çığırtmak çığlık.−ğı çığlık çığlığa çığralık.

çıkarılma çıkarılmak çıkarım çıkarış çıkarma çıkarma birliği çıkarma gemisi çıkarma harekâtı çıkarma işareti çıkarmak çıkarsama çıkartı çıkartılma çıkartılmak çıkartma çıkartmak çıkar yol çıkı çıkık.−ğı çıkılama çıkılamak çıkılanma çıkılanmak çıkılatma 524 .−ğı çıkıklık.−ğı çıkıkçı çıkıkçılık.

çıkılatmak çıkılma çıkılmak çıkın çıkın etmek çıkınlama çıkınlamak çıkıntı çıkıntılı çıkıntısız çıkır çıkır çıkış çıkış belgesi çıkış çizgisi çıkış hakemi çıkış işlemi çıkış kapısı çıkışlı çıkışma çıkışmak çıkış noktası çıkış özeti çıkış takozu çıkıştırma çıkıştırmak çıkış yapmak çıkış yolu 525 .

−ğı çıkmalı çıkmalık.−ğı çıkrık.−ci çıkmaz çıkmazlık.−ğı çıkrıkçın çıkrıklı çıkrıksız çıktı çılan çılbır Çıldır (ilçe) çıldırasıya çıldır çıldır çıldırış 526 .−ğı çıkra çıkralık.çıkıt çıkma çıkma durumu çıkmak çıkmaklık.−ğı çıkrıkçı çıkrıkçılık.−ğı çıkmaz sokak.−ğı çıkmalı tamlama çıkmalı tümleç.

çıldırma çıldırmak çıldırtıcı çıldırtıcılık.−ğı çımbar çımkırma çımkırmak çın çınar Çınar (ilçe) Çınarcık (ilçe) çınargiller çınarımsı çınarımsı isfendan çınarlı çınarlık.−ğı çıma çımacı çımacılık.−ğı 527 .−ğı çıldırtma çıldırtmak çılgın çılgınca çılgıncasına çılgınlaşma çılgınlaşmak çılgınlık.

−ğı çıngırdama çıngırdamak çıngırdatma çıngırdatmak çıngırtı çınlak.−ğı çıngırakçı çıngırakçılık.−ğı çıngıraklı çıngıraklı yılan çıngıraklı yılangiller çıngır çıngır çıngırdak.çınayaz çın çın çnçınlatmak çıngar çıngı çıngıl çıngırak.−ğı çınlama çınlamak çınlamalı çınlatış çınlatma çınlatmak çınlayış 528 .

çınsabah çıpı çıpı çıpıl çıpıl çıpıldak.−ğı çıplak alev çıplak at çıplak gözle çıplaklar kampı çıplaklaşma çıplaklaşmak çıplaklaştırma çıplaklaştırmak çıplaklık.−smi çıplak tohumlular çıplak ücret çıplanma çıplanmak çıra çırağ çırak.−ğı çıpır çıpır makinesi çıplak.−ğı çıplak maden çıplak mülkiyet çıplak resim.−ğı çırak etmek 529 .

çıraklık.−ğı çıraklık etmek çırakma çırakman çıralı çıralık.−ğı çıramoz çırçıl çırçıplak.−ğı çırılçıplaklık.−ğı çırçıplaklık.−ğı çırnık.−ğı çırçır (alet) çır çır çırçırlama çırçırlamak çırılçıplak.−ğı çırpı çırpıcı çırpı ipi çırpılma çırpılmak çırpını çırpını çırpınış çırpınma çırpınmak çırpıntı 530 .

−ğı çırpmak çırptırma çırptırmak çıt çıta çıtak.−ğı çıtçıt (kopça) çıt çıt çıtçıtlama çıtçıtlamak çıtı pıtı çıtır çıtır çıtırdama çıtırdamak çıtırdata çıtırdata çıtırdatış 531 .çırpıntılı çırpış çırpışma çırpışmak çırpıştırılma çırpıştırılmak çırpıştırma çırpıştırmak çırpma çırpmacı çırpmacılık.

çıtırdatma çıtırdatmak çıtırdayış çıtır pıtır çıtırtı çıtkırıldım çıtkırıldımlık.−ğı çıtlama çıtlamak çıtlatılma çıtlatılmak çıtlatış çıtlatma çıtlatmak çıtlık.−ğı çıtpıt (çatapat) çıt pıt çıvdırma çıvdırmak çıvgar çıvgın çıvlama çıvlamak çıvma çıvmak çıyan çıyan gözlü 532 .

çıyanlık.−ği çiçek aşısı çiçek bahçesi çiçek biti çiçek boyası çiçek bozuğu çiçekçi çiçekçi esnafı çiçekçilik.−ği Çiçekdağı'nı (ilçe) çiçek durumu çiçek dürbünü çiçek evi çiçekleme çiçeklemek çiçeklendirme çiçeklendirmek çiçekleniş çiçeklenme çiçeklenmek çiçekleşme çiçekleşmek çiçekli çiçekli bitkiler çiçeklik.−ği 533 .−ğı çıyanlık etmek çiçek.

−ğu çift dalma çift desimetre çift dikiş 534 .çiçek pazarı çiçek sapçığı çiçek sapı çiçeksever çiçeksime çiçeksimek çiçeksiz çiçeksiz bitkiler çiçek soğanı çiçek suyu çiçek tacı çiçek tozu çiçek yağı çiçek yaprağı çift çift atış çift ayaklılar çift camlı çift camlı pencere çift cinsellik.−ği çift cinsiyet çiftçi çiftçilik.−ği çift çubuk.

−dı çiftetelli çifte vatandaşlık.çift direkli çift dirsek.−ği çift dişliler çifte çifte dikiş çiftehane çifte kavrulmuş çifte kıskaç.−ğı çift kanatlılar çift kapı çift kişilik.−ği çift kol çift küme çiftleme 535 .−cı çifteleme çiftelemek çiftelenme çiftelenmek Çifteler (ilçe) çifteleşme çifteleşmek çifteli çifte nağra çifter çifter çifte standart.

−ği 536 .−ği Çiftlik (ilçe) çiftlik kâhyası Çiftlikköy (ilçe) çift motorlu çift parmaklılar çift pencere çift sayı çiftteker çifttekerci çifttekercilik.çiftlemek çiftlenme çiftlenmek çiftleşme çiftleşmek çiftleştiriş çiftleştirme çiftleştirmek çiftlik.−ği çift uçurvur çift vuruş çift yıldız çift zamanı Çigan Çigan müziği çiğ çiğ börek.

−ği çiğ iplik.−ği çiğnemlik.−ği çiğit.−ği çiğnek.−di çiğitli çiğ köfte çiğleşme çiğleşmek Çiğli (ilçe) çiğlik.çiğde çiğdem çiğe Çiğil çiğin çiğindirik.−ği çiğneniş çiğnenme çiğnenmek çiğnetme çiğnetmek çiğneyiş çiğ renkçi 537 .−ği çiğnem çiğneme çiğnemek çiğnemik.

−ğı çiklet çikletçi çikletçilik.−ği çiğ toprak.−ği çikolata çikolatacı çikolatacılık.−ğı çikolatalı çil çil çil çile çilecilik.−ği çilekeş çilekeşlik.−ği çilekçi çilekçilik.çiğ renkçilik.−ği çilek reçeli çilek suyu çilek üzümü çileli çileme çilemek çilenti Çilimli (ilçe) 538 .−ği çilehane çilek.

−ği çimdikleme çimdiklemek çimdiklenme çimdiklenmek çimdirme çimdirmek çimek.−ğu çimentolama 539 .−ği çim çim çimdik.−ği çimen çimenli çimenlik.−ği çimensiz çimento çimentocu çimentoculuk.−ği çilingir sofrası çillenme çillenmek çilli çilsiz çim çimbali çimçek.çilingir çilingirlik.

çimentolamak çimentolanma çimentolanmak çimentolatma çimentolatmak çimentolu çimentosuz çimleme çimlemek çimlendirme çimlendirmek çimlenme çimlenmek çimleyiş çimme çimmek Çin çinakop Çin anasonu Çince Çin çamı çinçilya çinçilyagiller Çine (ilçe) Çingen çingene Çingene 540 .

−ği Çingenelik.−ği Çingene palamudu Çingene parası Çingene pembesi Çin gülü çini çinici çinicilik.Çingene borcu Çingenece Çingene çergesi Çingene düğünü Çingene kavgası çingeneleşme çingeneleşmek çingenelik.−ği çinili çini mürekkebi çinisiz çinke çinko çinkograf çinkografi Çin lâhanası Çin leylâğı Çinli Çin Seddi 541 .

−ği çirkin 542 .−ği çirişleme çirişlemek çirişlenme çirişlenmek çirişli çiriş otu çirkef çirkefçe çirkefleşme çirkefleşmek çirkefli çirkeflik.Çintiyan çip çipil çipilleşme çipilleşmek çipilti çipo çipura çir çirçirci çiriş çirişçi çirişçi çanağı çirişçilik.

−ğu çis çise çiseleme çiselemek çiseme çisemek çisenti çiskin çiş çişik.çirkince çirkinleşme çirkinleşmek çirkinleştirme çirkinleştirmek çirkinlik.−ği çit çita çitar çitari çiten 543 .−ği çirkinseme çirkinsemek çiroz çirozlaşma çirozlaşmak çirozluk.

−ği çitleme çitlemek çitme çitmek çitmik.çiti çitileme çitilemek çitilenme çitilenmek çitili çitilme çitilmek çitişme çitişmek çitlembik.−ği çividî çivileme çivilemek çivilenme çivilenmek çiviletme 544 .−ği çit sarmaşığı çit sarmaşığıgiller çivi çivici çivicilik.

−ği çizelge çizer 545 .çiviletmek çivileyici çivili çivisiz çivisiz kalkan çivit.−di çivit ağacı çivitleme çivitlemek çivitlenme çivitlenmek çivitli çivit mavisi çivit otu çivit rengi çivitsiz çivi yazısı çiviyukarı (spor) Çivril (ilçe) çiy çiyleme çiylemek çizdirme çizdirmek çizecek.

−ği çizginme çizginmek çizgi ölçek.−smi çizgi roman çizgisel çizgisiz çizi çizici çizicilik.−ği çizgi resim.−ği çizik çizik çizikli çiziktirme çiziktirmek 546 .−ği çizik.çizge çizgi çizgi film çizgi im çizgileme çizgilemek çizgilenme çizgilenmek çizgileşme çizgileşmek çizgili çizgilik.

çizili çiziliş çizilme çizilmek çizim çizimci çizin çizin çizinti çiziş çizme çizmeci çizmecilik.−ği çizmek çizmeli çoban çobanaldatan çobanaldatangiller çoban böreği çobançantası (bitki) çobandağarcığı (bitki) çobandeğneği(bitki) çobandüdüğü (bitki) çobaniğnesi (bitki) çoban kebabı çoban köpeği çobanlama 547 .

−ğu çocuk aklı çocuk bahçesi çocuk bakıcısı çocuk bezi çocuk bilimci çocuk bilimi çocukcağız çocukça çocukçu çocuk dili çocuk işi çocuklama çocuklamak 548 .Çobanlar (ilçe) çobanlık.−ğı çobanlık etmek çoban merhemi çobanpüskülü (bitki) çobanpüskülügiller çoban salatası çobansüzgeci (bitki) çobantarağı (bitki) çobantuzluğu (bitki) çoban üzümü Çoban Yıldızı çocuğumsu çocuk.

çocuklaşma çocuklaşmak çocuklaştırma çocuklaştırmak çocuklu çocukluk.−ğu çocuksuz çocuksuzluk.−ğu çocukluk etmek çocuk olmak çocuk oyuncağı çocuk oyunu çocuk ruhlu çocuksu çocuksuluk.−ğu çocuk yuvası çoğalış çoğalma çoğalmak çoğaltan çoğaltıcı çoğaltım çoğaltış çoğaltma çoğaltmak çoğaltma makinesi çoğu 549 .

çoğu kez çoğul çoğulcu çoğulcu demokrasi çoğulculuk.−ğu çokal çok anlamlı çok anlamlılık.−ğu çoğumsama çoğumsamak çoğun çoğunca çoğunluk.−ğu çoğul eki çoğul ekleri çoğullama çoğullamak çoğullaştırma çoğullaştırmak çoğulluk.−ğu çoğunlukla çoğunluk sistemi çoğurcuk.−ğı çok ayaklılar çokbilmiş 550 .−ğu çoğu zaman çok.

−ğı çok katlı otopark çok kısa dalga çok kocalı çok kocalılık.−ğu çokluk eki çoklukla çokluk ekleri çoklu ortam çok ortaklı 551 .−ği çokça çok çok çokçu çokçuluk.−ği çok fazlı çokgen çok gözeli çok hücreli çok hücreliler çok karılı çok karılılık.−ğu çok düzlemli çok eşli çok eşlilik.−ğı çokları çoklarınca çokluk.çokbilmişlik.

−ğı çok yönlü çok yüzlü çolak.çok partili çokrağan çokrama çokramak çoksama çoksamak çoksatar çok seslendirilmiş çok sesli çok seslilik.−ğı çok tanrılı çok tasım çok terimli çok uluslu çok yanlı çok yıllık.−ğu 552 .−ğı çolaklık.−ği çok sözlü çok tanrıcı çok tanrıcılık.−ğı Çolpan (yıldız) çoluk çocuk.−ğı çolpa çolpalık.

çoluklu çocuklu çolun çomak.−ğu çor çorak.−ğı çorba çorbacı 553 .−ğı çomaklama çomaklamak çomar çopra çopra balığı çopur çopurina çopurlaşma çopurlaşmak çopurlaştırma çopurlaştırmak çopurluk.−ğı çorap.−bı çorapçı çorapçılık.−ğı çoraklaşma çoraklaşmak çoraklaştırma çoraklaştırmak çoraklık.

−ği çökel çökelek.−ği çöğünme çöğünmek çöğür çöğürcü çökek.−ği çökelekli 554 .−ğı çorba tabağı çorlu Çorlu (ilçe) Çoruh Çorum çotanak.−ğu çöğdürme çöğdürmek çöğme çöğmek çöğüncek.−ğı çorba kâsesi çorba kaşığı çorbalık.çorbacılık.−ğı çotira çotiragiller çotra çotuk.

çökelge çökelme çökelmek çökelti çökeltme çökeltmek çökerme çökermek çökertici çökertme çökertmek çökkün çökkünleşme çökkünleşmek çökkünlük.−ğü çöküm çöküntü çöküntü hendeği çöküş çöküşme 555 .−ğü çöküklük.−ğü çökme çökmek çöktürme çöktürme havuzu çöktürmek çökük.

−ği çömlek hesabı çömlek kebabı çömlekleme çömleklemek çömme çömmek 556 .−ğü çöl tavuğu çöl tavuğugiller çömçe çömeliş çömelme çömelmek çömeltme çömeltmek çömez çömezlik.çöküşmek çöl Çölemerik çölleşme çölleşmek çölleştirme çölleştirmek çöllük.−ği çömlek.−ği çömlekçi çömlekçilik.

−ği çörekçi 557 .çöngül çöp çöp arabası çöpçatan çöpçatanlık.−ğü çöplükçü çöplükçülük.−ği çörek.−ğı çöpçü çöpçülük.−ğü çöp kebabı çöp kovası çöp kutusu çöpleme çöplenme çöplenmek çöplü çöplük.−ğü çöplük horozu çöp sepeti çöpsüz çöpsüz üzüm çöp tenekesi çöp torbası çör çöp çördek.

−ğü çözme çözmek çözücü çözük.çörekçilik.−ğü çözülme çözülmek çözülüm çözülüş çözüm 558 .−ği çörek mantarı çörek otu çöreotu çörkü çörten çörtü çöven çöz çözdürme çözdürmek çözelti çözgü çözgün çözgünlük.−ği çöreklenme çöreklenmek çöreklik.

çözümcü çözümleme çözümlemek çözümlemeli çözümleniş çözümlenme çözümlenmek çözümleyici çözümleyiş çözümsel çözümsüz çözümsüzlük.−ğü çözüm yolu çözündürme çözündürmek çözünme çözünmek çözüntü çözüş çözüşme çözüşmek çözyağı çubuk.−ğu çubuk ağacı Çubuk (ilçe) çubukçu çubuklama 559 .

−ğu 560 .çubuklamak çubuklu çubukluk.−ğı çuhalı çuhçuh (tren) çuka çukur Çukurca (ilçe) çukurlanma çukurlanmak çukurlaşma çukurlaşmak çukurlatma çukurlatmak çukurlu çukurluk.−ğı çuha çiçeği çuha çiçeğigiller çuhadar çuhadarlık.−ğu çubuk makarna çubuk odası çubuksuz çucu çuha çuhacı çuhacılık.

−ğı çulha çulha kuşu çullama çullamak çullandırma çullandırmak çullanış çullanma çullanmak çulluk.Çukurova çul çulcu çul çaput çulfa çulfalık.−ğu çullukgiller Çulpan (yıldız) çulsuz çultar çultarı çultutmaz Çumra (ilçe) çupra balığı çurçur çurlatma çurlatmak 561 .

çuşka çuval çuvalcı çuvalcılık.−ğü çürük boya çürük çarık.−ğı çürükçül çürük gaz çürük iş çürüklü 562 .−ğı çuvaldız çuvallama çuvallamak çuvallanma çuvallanmak çuvallatma çuvallatmak çuvallı çuvalsız Çuvaş Çuvaşça çük çükündür çükür Çüngüş (ilçe) çünkü çürük.

−ğü çürük para çürük sakız çürüksüz çürüme çürümek çürütme çürütmek çürütülme çürütülmek çürütüş çürüyüş çüş (*)D D da Dadacı Dadacılık.çürüklük.−ğı Dadaist Dadaizm dadandırma dadandırmak dadanma dadanmak 563 .

dadaş dadaşlık.−ğı dağ armudu dağ aslanı dağ ayısı dağ başı dağ bayır dağ birliği (askerlik) dağcı dağcıl dağcılık.−ğı dağ çamı dağ çayı dağ çayırı dağ çileği dağdağa dağdağalı 564 .−ğı dağ dağ adamı dağ ağacı dağalası (balık) dağ anası dağar dağarcık.−ğı Daday (ilçe) dadı dadılık.

−ğı dağıtılma dağıtılmak dağıtım 565 .−ği dağınık ışık.−ğı dağınık yansıma dağıntı Dağıstan Dağıstanlı dağıtıcı dağıtıcılık.−ğı dağınıklık.−ğı dağınıkça dağınık gözenek.−ğı dağıtık.dağdağasız dağ dalak otu dağ elması dağ eriği dağ eteği dağ evi dağ gölü dağ havası dağılım dağılış dağılma dağılmak dağınık.

dağıtım bürosu dağıtımcı dağıtımcılık.−ğı dağıtım evi dağıtış dağıtma dağıtmak dağî dağ iklimi dağ ispinozu dağ keçisi dağ kedisi dağ kestanesi dağ kırlangıcı dağ kolu (coğrafya) dağ koyunu dağ köyü dağlağı dağ lâlesi dağlama dağlamak dağlama resmi dağlanış dağlanma dağlanmak dağlar anası dağlatış 566 .

−cı dağlık.dağlatma dağlatmak dağlayış dağlı dağlıç.−ğı dağ merası dağ nanesi dağ oluşu dağ otlağı dağ reyhanı dağ serçesi dağ servisi dağ sıçanı dağ soğanı dağ sümbülü dağ taş dağ tavuğu dağ topu (askerlik) dağ yemişi dağ yolu dağ yürüyüşü dağ zebrası dah daha daha daha dahası 567 .

−ği dâhilî nizamname dâhilî talimatname dâhiliye dâhiliyeci dâhiliye mütehassısı dâhiliye subayı dâhil olmak dâhiyane dahletme dahletmek dahra daim daima 568 .dahdah dahi (bile) dâhi (yaratıcı gücü olan kimse) dâhice dahil. içeri) dâhilen dâhil etmek dâhilî dâhilî deniz dâhilî harp.−bi dâhilik.−hli (karışma) dâhil (iç.

−ğu daktilo makinesi daktilo masası daktiloskopi daktilo şeridi daktilotekni 569 .daim etmek daim eylemek daimî daim olmak dair daire daire kesmesi daireli daire parçası dairesel dairesiz dairevî dakik dakika dakikane dakikasında daktilo daktilo etmek daktilograf daktilografi daktilo kâğıdı daktiloluk.

−ği dalbastı dalcık.−ğı dalap olmak dalaş dalaşma dalaşmak dalavere dalavereci dalaverecilik.dal dalak.−ğı daldalan daldan dala daldırılma daldırılmak daldırış daldırma daldırma çay daldırmak 570 .−ğı dalak otu dalâlet dalama dalamak Dalaman (ilçe) dalan dalancı dalancılık.

daldırtma daldırtmak daldız dalfes dalfidan dalga dalga bandı dalga boyu dalgacı dalgacık.−ğı dalga çukuru dalga dalga dalga genliği dalga hızı dalgakıran dalga kuşağı dalgalandırıcı dalgalandırış dalgalandırma dalgalandırmak dalgalanış dalgalanma dalgalanmak dalgalı dalgalı akım dalgalı akım üreteci 571 .−ğı dalgacılık.

dalgalı borçlar dalgaölçer dalga periyodu dalga sırtı dalgasız dalga tepesi dalga uzunluğu dalga yüksekliği dalgı dalgıç.−ğı dalgıç tüpü dalgın dalgınca dalgın dalgın dalgınlaşma dalgınlaşmak dalgınlaştırma dalgınlaştırmak dalgınlık.−ğı dalgır 572 .−cı dalgıç böcekler dalgıç elbisesi dalgıç gözlüğü dalgıç kuşları dalgıç kuşu dalgıç kuşugiller dalgıçlık.

−cı dalkıran dalkurutan dallama dallamak dallandırma dallandırmak dallanış dallanma dallanmak dallı dallı budaklı dallı güllü dalma dalmak dalöğle 573 .−ğu dalkavukluk etmek dalkılıç.dalgündüz dalıcı dalınç.−cı dalış dalız dalkavuk.−ğu dalkavukça dalkavuklaşma dalkavuklaşmak dalkavukluk.

dalsı dalsız daltaban daltonizm daluyku dalya dalyan dalyan ağı dalyancı dalyan çorbası dalyan köftesi dalyasan dalyan sepeti dalyan tarlası dalyan yeri dalyarak.−ğı dam dama damacana damacı damak.−ğı damak eteği damaklı damaklı diş damaksı damaksıl damaksıllaşma 574 .

−ğı damar damar damardaraltan damargenişleten damarı bozuk.damaksıllaşmak damaksıllaşmış damaksıllaştırma damaksıllaştırmak damaksız damak tadı damak ünsüzü Damal (ilçe) damalı dam altı damar aktarma damarcık.−ğu damarlandırma damarlanma damarlanmak damarlı damar sertliği damarsız damar tabaka damar tıkanıklığı damasko damat.−dı dama tahtası 575 .

−ğı damdazlak.−ğı damga harcı Damga Kanunu damgalama damgalamak damgalanma damgalanmak damgalatma damgalatmak damgalayış damgalı damga pulu damgasız damga vergisi damıtıcı damıtık.−ğı dam koruğu 576 .−ğı damga damgacı damgacılık.−ğı damıtılma damıtılmak damıtma damıtmak damızlık.dama taşı damatlık.

−ğı damlama damlamak damla sakızı damla taş damla taşı damlatılma damlatılmak damlatma damlatmak damlı damper damperli damping damsız dana danaayağı (bitki) danaburnu (böcek) danacı dana derisi danadili (cönk) dana eti 577 .dam koruğugiller damla damlacık.−ğı damla damla damla hastalığı damlalık.

−ğı danışılma danışılmak danışma danışma bürosu danışmak 578 .−ğı danışıklı danışıklı dövüş danışıklık.−ğı dangalakça dangalaklık.−ğı dangıldama dangıldamak dangıl dungul dangırdama dangırdamak danış danışık.dana humması danakıran otu Danca dan dan dandini dan dun dane dang dangadak dangalak.

−ğü danssız dantel dantelâ dantel ağacı dantelâlı dantelli 579 .−ğü dansöz dansözlük.danışma kurulu danışma meclisi danışman danışmanlık.−ğı Danimarka Danimarka kırmızısı Danimarkalı daniska danişment.−ğı dansör dansörlük.−di dank dans dansçı dans etmek dansimetre dansing danslı danslık.

−ği 580 .dapdar dapdaracık.−ği darbecilik.−ğı darbe darbeci darbecik.−ğı darasız daraşlık.−ğı daraç.−ğı dar (ensiz) dâr (ev) dara daraban daracık.−cı dar açı dara dar darağacı daralış daralma daralmak daraltı daraltıcı daraltılma daraltılmak daraltma daraltmak dar aralık.

−ğı dar görüşlü dar hat.−ğı darılma darılmaca 581 .−ttı darı darıcan darı darına dârıdünya dârıfülfül darılgan darılganlık.darbeleme darbelemek darbımesel dar boğaz darbuka darbukacı darbukacılık.−ğı darca dardağan Darende (ilçe) Dargeçit (ilçe) dar gelirli dargın dargınlaşma dargınlaşmak dargınlık.

darılmak darıltma darıltmak dar kafalı darlaşma darlaşmak darlaştırma darlaştırmak darlık.−bı darp etmek darphane dârülâceze dârülbedayi.−ğı darmaduman darmaduman etmek darmaduman olmak darp.−ğı darmadağın darmadağınık.−i dârüleytam dârülfünun dar ünlü dârüşşifa Darvincilik.−ğı dasit dasitan 582 .−ği dasdaracık.

−ğı davar Davas dava vekili davet davetçi davet etmek davetiye davetkâr davetli davetname davetsiz davlumbaz davrandırma 583 .dasitanî dastar Datça (ilçe) datif daüssıla dav dava dava adamı davacı dava etmek davalaşma davalaşmak davalı davalık.

−ğı dayalı 584 .−ğı dayak arsızı dayak cezası dayak düşkünü dayak kaçkını dayaklama dayaklamak dayaklanma dayaklanmak dayaklı dayaklık.−ğu davul tokmağı davul tozu davya dayak.davrandırmak davranış davranış bilgisi davranış bozukluğu davranışçılık.−ğı davranış töresi davranma davranmak davudî davul davulcu davulculuk.

−ğı dayanışma dayanışmacı dayanışmacılık.−ğı dayanışmak 585 .−ğı dayanak noktası dayanaksız dayanç.dayalı döşeli dayama dayamak dayanak.−cı dayandırma dayandırmak dayanıklı dayanıklılık.−ğı dayanaklı dayanaklık.−ğı dayanıksız dayanıksızlık.−ğı dayanış dayanışık.−ğı dayanılma dayanılmak dayanılmaz dayanım dayanım ömrü dayanırlık.

−ğı dayıoğlu dayızade daylak.−ğı daz dazara dazar dazara dazır Dazkırı'yı (ilçe) 586 .dayanışmalı dayanma dayanmak dayanma ömrü dayantı dayatış dayatışma dayatışmak dayatma dayatmacı dayatmak dayattırma dayattırmak dayayış daye dayı dayıkızı dayılanma dayılanmak dayılık.

−ğı dazlama dazlamak de debagat debbağ debbe debboy debdebe debdebeli debeleniş debelenme debelenmek debi debil debillik.−ğı dazlaklaşma dazlaklaşmak dazlaklık.dazlak.−ği debimetre debriyaj debriyaj pedalı deccal Deccal decrescendo dede dedebaba 587 .

−f'i defa defalarca defans def'aten defetme defetmek defibratör defile defin.dedelik.−ğu dedikodu etmek dedikodu kumkuması dedikodu yapmak dedirme dedirmek dedirtme dedirtmek dedüksiyon dedveyt def.−fni define defineci definecilik.−ği 588 .−ği dedikodu dedikoducu dedikoduculuk.

−ği defterdar 589 .defin ruhsatı deflâsyon defleme deflemek defne defnedilme defnedilmek defnegiller defnetme defnetmek defneyaprağı (balık) defne yaprağı defnolunma defnolunmak defo defolma defolmak defolu deformasyon deforme deforme olmak defosuz defroster defter defterci deftercilik.

−ğı defter emini defterhane defterihakanî defterikebir degajman değdiriş değdirme değdirmek değer değer analizi değer artırma değerbilir değerbilirlik.−ği değer düşürme değer düşürümü değer kuramı değerleme değerlendirilme değerlendirilmek değerlendirme değerlendirmek değerlenme değerlenmek değerler dizisi 590 .defterdarlık.−ği değerbilmez değerbilmezlik.

−ği Değirmendere fındığı değirmenlik.değerli değerli kâğıt.−ği değirmen taşı değirmi 591 .−dı değerlilik.−ği değersiz değersizlik.−ği değer yargısı değgin değil değim değimli değimsiz değin değini değiniş değinme değinmek değinti değirme değirmek değirmen değirmenci değirmencilik.

−ği değişiklik önergesi değişiklik teklifi değişiklik yapmak değişim değişimli değişimli ünsüzler değişim yönetimi değişinim değişinimci değişinimcilik.−ği değişiklik.−ği değişiş değişke değişken 592 .değirmileme değirmilemek değirmileşme değirmileşmek değirmilik.−ği değişen yıldız değiş etmek değişici değişik.−ği değirmi sakal değiş değişebilir değişebilirlik.

−ci değiştirici değiştiriliş değiştirilme değiştirilmek değiştirim değiştirme değiştirmek değiştirtme değiştirtmek değiş tokuş değme değmek değnek.−ği değnekçi değnekçilik.−ği değişme değişmek değişmez değiştirge değiştirgeç.−ği değnekleme değneklemek deh 593 .değişkenlik.−ği değişken ölçü değişkin değişkinlik.

−ğı dekagram 594 .deha dehalet dehhaş dehleme dehlemek dehlenme dehlenmek dehletme dehletmek dehliz dehşet dehşetlenme dehşetlenmek dehşetli deist deizm dejenerasyon dejenere dejenere etmek dejenereleşme dejenereleşmek dejenerelik.−ği dejenere olmak dek dekadan dekadanlık.

−ğı dekar Dekartçı Dekartçılık.dekalitre dekametre dekan dekanlık.−ğü dekorcu dekorculuk.−ğu dekore dekore etmek dekovil 595 .−ğı dekaster dekatlon dekatloncu deklânşör deklârasyon deklâre deklâre etmek dekoder dekolte dekont dekor dekorasyon dekoratif dekoratör dekoratörlük.

−ğu deli bozukluk.−ci deli deli deli deli alacası deli bal deli balta delibaş (hastalık) deliboynuz deli bozuk.−ci delgi delgiç.−ği delegasyon delege delegelik.−ği delep delep delgeç.−ğu delice Delice (ilçe) delice doğan delicesine 596 .dekstrin dekstroz delâlet delâlet etmek deldirme deldirmek delecek.

−ği deli mantar delimsirek delinme delinmek 597 .−ğı delik deşik.delici deli dana hastalığı deli divane deli dolu deli etmek deli fişek.−ği delikanlı delikanlılık.−ği deli gömleği deli güllâbicisi deli ırmak.−ği delikli delikli demir delikliler deliksiz deliksiz uyku delil delilenme delilenmek delilik.−ğı delik.−ği deli fişeklik.

deli olmak deli orman (orman) Deliorman (yer adı) deli otu deliriş delirme delirmek delirtme delirtmek deli saçması delişmen delişmence delişmenlik.−ği demagoji yapmak deme demeç.−ğu demagoji demagojik.−ği delişmenlik etmek delk delme delmek delta delta kası dem demagog demagogluk.−ci 598 .

demek demet demetçi demetçik.−ği demir boku demirci Demirci (ilçe) demircik.−ği 599 .−ği demet demet demetleme demetlemek demetlenme demetlenmek demetletiş demetletme demetletmek demetleyiş demetli demevî demin demincek deminden deminki demir demir ağacı demirbaş demir bilek.

−di Demirözü'nü (ilçe) demir pası demir perde(tiyatro) Demiperde (doğu bloku) 600 .−ttı demirhindi (bitki) demirî demirkapan demir kapı Demirkapı (yer adı) Demirkazık (yıldız) demir kırı (renk) Demirköy (ilçe) demir kuş demir leblebi demirleme demirlemek demirleşme demirleşmek demirli demirli beton demir oksit.−ği demirci mengenesi demir dikeni demirhane demir hat.demircilik.

−ği demode demograf demografi demografik.−ğu demir yolu demir yumruk.demir resmi demirsiz demirsizlik.−ği demokrasi demokrat demokratik.−ğu demiurgos demkeş demleme demlemek demlendirme demlendirmek demlendirme suyu demlenme demlenmek demli demlik.−ği demir sülfat demir yeri demir yolcu demir yolculuk.−ği 601 .

demokratikleşme demokratikleşmek demokratikleştirme demokratikleştirmek demokratlaşma demokratlaşmak demokratlık.−ği denetici 602 .−ği deneme çekimi deneme hayvanı denemek deneme tahtası deneme yayını denenme denenmek denet denetçi denetçilik.−ği denek taşı deneme denemeci denemecilik.−ğı demonstrasyon denaet denden denden işareti denek.

−ği deneye dayalı deneyim deneyimci deneyimcilik.−ği deneyimli deneyimsiz 603 .denetilme denetilmek denetim denetim bağı denetimci denetim kurulu denetimli denetim noktası denetim pulu denetimsiz denetleme denetlemek denetleme kurulu denetleme raporu denetleme yapmak denetlenme denetlenmek denetleyici deney deneyci deneycilik.

−ği deneysellik.−ği deneyiş deney kabı deneyleme deneylemek deneyli deneysel deneyselcilik.−ği 604 .−ği denge fiyatı denge kalası dengeleme dengelemek dengelenme dengelenmek dengeleyici dengeli dengeli beslenme dengelik. −ğü denge dengeci dengecilik.−ği deneysiz deney tüpü deneyüstü deneyüstücülük.deneyimsizlik.

dengesiz dengesiz beslenme dengesizleştirme dengesizleştirmek dengesizlik.−ğı denizanası denizaslanı denizaşırı deniz ataşesi denizatı (balık) deniz aygırı deniz ayısı deniz aynası deniz basması deniz bilimci 605 .−yı deniz altı denizaltıcı denizaltıcılık.−ği dengeşik.−ği denge taşı deni denilme denilmek deniz deniz akıntısı denizalası (balık) denizaltı.

deniz bilimi deniz buzu denizci denizcilik.−ği denizçakısı (yumuşakça) deniz çulluğu denizdanteli (deniz hayvanı) deniz depremi deniz dibi deniz feneri deniz geçişi denizgergedanı denizgülü (hayvan) denizgüzeli (balık) deniz hamamı deniz haritası denizhıyarı (deniz hayvanı) denizhıyarları deniz hukuku denizısırganları (hayvan) denizibiği (bitki) deniziğnesi (balık) deniz iklimi 606 .

−ği 607 .denizineği denizkadayıfı (bitki) deniz kaplumbağaları deniz kaplumbağası deniz kazı denizkedisi (balık) denizkestanesi (yumuşakça) deniz kırlangıcı denizkızı (balık) deniz kızı (mitoloji) denizkozalağı (yumuşakça) denizköpüğü (lüle taşı) denizkulağı (yumuşakça) deniz kulağı (coğrafya) deniz kurdu deniz kuvvetleri denizlâleleri denizlâlesi (deniz hayvanı) Denizli denizlik.

deniz marulu deniz mavisi denizmaymunu (balık) deniz menekşesi (çiçek) deniz mili deniz motoru deniz otobüsü deniz ördeği deniz örümceği denizpalamudu (böcek) denizpelidi (böcek) deniz pırasası (yosun) deniz piyadesi deniz rezenesi deniz sarmaşığı deniz seviyesi deniz suyu denizşakayığı (hayvan) denizşakayıkları deniztarağı (yumuşakça) deniz tavşancılı 608 .

−gi denkçi denkçilik.−ği denk küme denklem denkleme denklemek denklemler sistemi denkleşme 609 .deniztavşanı (yumuşakça) deniz tedavisi deniz tekesi (karides) deniztilkisi (balık) deniz tutması deniz uçağı deniz üssü deniz üzümü deniz yeli deniz yılanı denizyıldızı (deniz hayvanı) denizyıldızları deniz yolu deniz yolu ulaşımı deniz yosunu denk.

−ği denme denmek densimetre densiz densizlenme densizlenmek densizleşme densizleşmek densizlik.−ği denklik belgesi denklik kuruluşu denktaş denli denlilik.−ği denşirme denşirmek deontoloji deodoran depar departman 610 .denkleşmek denkleştirme denkleştirmek denklenme denklenmek denkleştirici denklik.

depderin deplâsman depo depocu depoculuk.−ğu depo etmek depolama depolamak depolanma depolanmak depolitizasyon depozit depozito depozitolu depozitosuz deprem deprem bilimci deprem bilimi deprem bölgesi depremçizer deprem dalgası deprem kuşağı deprem merkezi depremyazar depremzede deprenme deprenmek 611 .

−ci derç etmek derdest derdest etmek dere derebeyi derebeylik.−ği Derebucak (ilçe) derece derece derece dereceleme derecelemek derecelendirilme derecelendirilmek derecelendirme derecelendirmek dereceli 612 .−ği derbent.−di Derbent (ilçe) derç.depresyon depreşme depreşmek depreştirme depreştirmek derakap derbeder derbederlik.

derecesiz derecik.−ği dereke Dereli (ilçe) dereotu Derepazarı'nı (ilçe) dere tepe dergâh dergi dergicilik.−ği Derik (ilçe) derili derilme derilmek derim evi derin derince derinden derinden derine derin derin derin devlet derin dondurucu 613 .−ği derhâl deri deri altı derici dericilik.

−ği derinlik kayaçları derinlikölçer derinlik ölçümü derin soğutma derin soğutucu derinti derin uyku derisi dikenliler derişik.−ği derişiklik.−ği derişme derişmek derivasyon derk derkenar derk etmek 614 .derin düşünme Derinkuyu (ilçe) derinlemesine derinleşme derinleşmek derinleştirme derinleştirmek derinletme derinletmek derinliğine derinlik.

−ğı dermatit dermatolog.−ği derli toplu derman dermansız dermansızlaşma dermansızlaşmak dermansızlık.−ği derleme derlemek derlenme derlenmek derleyici derleyicilik.derlem derlemci derlemcilik.−ği 615 .−ği dernekçi dernekçilik.−ğu dermatoloji derme derme çatma dermek dermeyan dermeyan etmek dermit dernek.

−di dert babası dert edinmek dert etmek dert küpü dertlenme dertlenmek dertleşme dertleşmek 616 .−ği ders yapmak dert.dernekleşme dernekleşmek Dernekpazarı'nı (ilçe) derneşik.−ği dersiam ders içi dersiz topsuz derslik.−ği derpiş derpiş etmek derrace ders ders dışı dershane dershaneci dershanecilik.

−ği desenleme desenlemek desenli 617 .dertli dertlilik.−ği deruhte deruhte etmek derun derunî derviş dervişane dervişçe dervişlik.−ği derya deryadil derz desen desenci desencilik.−ği dert olmak dertop dertop etmek dertop olmak dert ortağı dert sahibi dertsiz dertsizlik.

−ğu dessas dest destan destancı destanî destanlaşma destanlaşmak destanlı destanlık.−ği despotizm despotluk.desenli kaplama desensiz desibel desigram desikatör desilitre desimetre desinatör desinatörlük.−ğü desise desister deskriptif despot despotça despotik.−ğı destansal 618 .

−ği destek doku destekleme destekleme alımı desteklemek desteklenme desteklenmek destekleşme destekleşmek destekleyiş destekli destekli bütçe destek olmak desteksiz desteleme destelemek destelenme destelenmek desteleyici 619 .destansı destansız destar destarî destarlı deste desteci deste deste destek.

−ği destinasyon destroyer destur destursuz desturun deşarj deşarj olmak deşeleme deşelemek deşifre deşifre etmek deşifre olmak deşik.desteleyicilik.−ği deşilme deşilmek deşme deşmek detant detay detaylandırma detaylandırmak detektif detektiflik.−ği detektör deterjan deterjancı 620 .

−ği deve dikeni 621 .−ğı devamsız devamsızlık.−ğı dev anası devasa devasız dev aynası devce deve deveboynu (boru) deveci devecilik.deterjancılık.−ğı determinant determinasyon determinist determinizm detone detone olmak dev deva devaimisk devalüasyon devam devam etmek devamlı devamlılık.

−ği developer developman deveran deveranıdem devetabanı (bitki) deve tımarı devetüyü (renk) deve tüyü devetüyü rengi deve yükü deve yürekli devim devim bilimi devimli devimsel devimselcilik.−ği devimsiz devindirici 622 .−ği devimsellik.deve dişi deve döşlü deve elması deve kini deve kolu deve kuşu Develi (ilçe) develik.

−vri devirli devirme devirmek devitken devitme devitmek dev köpek balığıgiller devleşme devleşmek devleştirme devleştirmek devlet devlet adamı devlet baba devlet bakanı devlet bankası devlet başkanı 623 .−ği devinim devinme devinmek devinme olayı devir.devindirme devindirmek devin duyumu devingen devingenlik.

devletçi devletçilik.−ği devredilme devredilmek devredilmezlik.−ği devlet düşkünü devlethane devlet kapısı devlet kuşu devletler arası devletleştirilme devletleştirilmek devletleştirme devletleştirmek devletli devletlû devoniyen devralma devralmak devran devre devredilebilir devredilebilirlik.−ği Devrek (ilçe) Devrekâni (ilçe) devre mülk devren 624 .

−ği devrirevan devrisaadet devrisi devriye devrolunma devrolunmak dev şar dev şehir.−hri devşirilme devşirilmek devşirim 625 .devretme devretmek devrî devriâlem devridaim devrihindî devrik.−ği devriliş devrilme devrilmek devrim devrimci devrimcilik.−ği devrik cümle devrikebir devriklik.

devşirimli devşirimsiz devşirme devşirmek deyi deyim deyimleşme deyimleşmek deyimleştirme deyimleştirmek deyiş deyyus dezavantaj dezenfeksiyon dezenfektan dezenfektasyon dezenfekte dezenfekte etmek dezenformasyon dıbır dıbır dığan dığdığı dığdık.−ğı 626 .−ğı dılak.−ğı dımbırdatma dımbırdatmak dımdızlak.

−ğü dış ağ dış âlem dış alım dış alımcı dış alımcılık.−ğı dışarı dışarılı dışarısı dışarlık.−ğü dışa dönüklük.Dımışk dımışkî dıramudana dırdır dır dır dırdırcı dırdır etmek dırdırlanma dırdırlanmak dırıltı dırlanma dırlanmak dırlaşma dırlaşmak dış dış açı dışa dönük.−ğı 627 .

−ttı dış hatlar 628 .−cu dışbükey dışbükeylik.−ği dışbeslenen dış beslenme dış borç.−ği dış gezegen dış gezi dış güçler dış hat.−ği dış çevre dış çizgiler durumu dış çizgisi dış çokgen dış deri dış dünya dış evlilik.−ğı dış atışı dışa vurum dışa vurumcu dışa vurumculuk.dışarlıklı dış asalak. −ğu dış başkalaşım dış bellek.−ği dış gebelik.

dış hissedar dışık.−ği dış odun dış pazar dış pazarlama dış piyasa 629 .−ğı dışınlı dış işleri dış kapak.−ği dışlaştırma dışlaştırmak dış merkezli dış merkezlik.−ğı dış kavuz dışkı dışkılama dışkılamak dışkılık.−ğı dışkısever dış kredi dış kulak.−ğı dış kutsal dışlama dışlamak dışlanma dışlanmak dış lâstik.

−lü diaspora 630 .−ğı dızdız dızdızcı dızdızcılık.−ğı dızlak.−ğı dıştan dış ters açı dış ticaret dış ticaret açığı dış ticaret serbestliği dış yarıçap dış yüz dış zar dızdık.dış plâzma dış politika dışrak.−ğı dızlama dızlamak dızman dia dialkol.−ğı dışsal dış satım dış satımcı dış satımcılık.

−ği didar dide dideban didik didik didikleme didiklemek didikleniş didiklenme didiklenmek didilme didilmek didiniş didinme didinmek didinti didişim didişken didişme didişmek didon didona 631 .−ği dibek kafalı Dicle (ilçe) didaktik.diba dibace dibek.

−bı difraksiyon difteri difterili diftong diftonglaşma diftonglaşmak difüzyon Digor (ilçe) diğer diğeri diğerkâm diğerkâmlık.didon sakallı difana difenbahya diferansiyel diferansiyel denklem diferansiyel hesap.−ğı dijital.−li dik dik açı dik âlâsı dik başlı dik biçme dikçe 632 .

−ği dikenli meyan dikenli salyangoz dikenli tel dikenli yüzgeçliler dikensi dikensi çıkıntı dikensiz 633 .−ği dikencikli diken diken diken dutu dikenleşme dikenleşmek dikenli dikenli balık.−ci dikel dikelme dikelmek diken dikence dikencik.−ğı dikenli balıkgiller dikenlice dikenlik.dikdörtgen dikdörtgensel dikdörtgensel bölge dikeç.

dikey dikey geçiş dikgen dikici dikicilik.−ği dikiş iğnesi dikişli dikiş makinesi dikiş okuması dikiş payı dikişsiz dikit dikiz 634 .−ği dikili Dikili (ilçe) dikiliş dikili taş dikilme dikilmek dikim dikim evi dikimhane dikine dikine tıraş dikiş dikişçi dikişçilik.

−ği dikkatsizlik etmek dikkat toplaşımı dik kenar dikkuyruk.−ği dikiz etmek dikizleme dikizlemek dik kafalı dikkat.−ğu (ördek) diklemesine diklenme diklenmek dikleşme dikleşmek dikleştirme dikleştirmek diklik.−ti dikkat etmek dikkatli dikkatsiz dikkatsizlik.dikiz aynası dikizci dikizcilik.−ği dikme dikmek 635 .

−ğu dil dil ailesi dil akrabalığı dilaltı (hastalık) dil altı 636 .dikmelik.−ğı diktafon diktatör diktatörce diktatörlük.−ğü dikte dikte etmek diktirme diktirmek diktirtme diktirtmek dik üçgen dik yamuk.−ği dikmen Dikmen (ilçe) dik rüzgâr dikse dik silindir diksiyon dikta diktacı diktacılık.

−ği dilekçe dilek kipi 637 .−ği dil coğrafyası dil dalaşı dildaş dilden dile dil ebesi dilek.dil altı bezleri dil atlası dilâtometre dil avcısı dilâver dil balığı dilbasan dilbaz dilber dilberdudağı (tatlı) dil bilgisi dil bilimci dil bilimi dil bilimsel dil birliği dil cambazı dilci dilcik.−ği dilcilik.

−ği dilencilik etmek dilenci vapuru dilendirme dilendirmek dileniş dilenme dilenmek dileyici dil felsefesi dilfüruz dili bozuk.dile kolay dileme dilemek dilemma dilenci dilenci çanağı dilencilik.−ğu dilim dilim dilim dilimleme dilimlemek dilimleniş dilimlenme dilimlenmek dilimleyiş dilinim 638 .

−ğü dilmaç.−cı dilmaçlık.−ğu dili uzun dili yatkın dili zifir dil kavgası dil lâboratuvarı dillek.dilinme dilinmek diliş dili tutuk.−ği dillendirme dillendirmek dillenme dillenmek dilleşme dilleşmek dilli dilli düdük.−ğı dilme dilmek dil oğlanı dil öğrenimi dil öğretimi dil pelesengi dil peyniri 639 .

−ği dinamik analiz dinamikleşme dinamikleşmek dinamit dinamitçi dinamitçilik.dilsel dilsever dilsiz dilsizlik.−ği dinamitleme dinamitlemek 640 .−ği dimi diminuendo dimmer dimnit dimyat din din adamı dinamik.−ği dil sürçmesi dil şakası dil tutukluğu dilüviyum dil yarası dimağ dimdik.

−ğı dindaş dindaş olmak din dışı dindirme dindirmek 641 .−ği dindar dindarlık.dinamitlenme dinamitlenmek dinamit lokumu dinamizm dinamo dinamometre dinar Dinar (ilçe) din birliği dince dincelmek dinci dinci erki dincilik.−ği dinç dinçlenme dinçlenmek dinçleşme dinçleşmek dinçlik.

−gi dinleme 642 .−ği dingildeklik.din doruğu dinelme dinelmek dinen dineri din erkçilik.−ği dinginleşme dinginleşmek dinginleştirme dinginleştirmek dinginlik.−ği din erki din felsefesi dingi dingil dingildek.−ği dinî dini bütün diniş dink.−ği dingildeme dingildemek dingilli dingin dingincilik.

−ği dinleyiş dinme dinmek dinmez dinozor dinozorlar dinozorlaşma dinozorlaşmak din öncesi dinsel dinsiz 643 .dinlemek dinleme salonu dinlence dinlendirici dinlendirilmiş dinlendirme dinlendirmek dinlenme dinlenmek dinlenme kampı dinlenme salonu dinleti dinletme dinletmek dinleyici dinleyicilik.

−ğu dipfriz dip koçanı diplârya dipleme diplemek dipli diploit.−ği dipçikleme dipçiklemek dipçiklenme dipçiklenmek dipdam dipdinç dipdiri dip doruk.−ği dip.−di diploma diplomalı diplomasız diplomasi diplomat diplomatça 644 .dinsizlik.−bi dip ağı dip balıkçılığı dip bucak.−ğı dipçik.

−ğü direme diremek diren direnç.−ğı dipnot dipsiz dipsiz kuyu dipsiz testi dirayet dirayetli dirayetsiz dirayetsizlik.−ği direksiyon direkt direktif direktör direktörlük.−ği direkçi direkli direklik.−ği diplomatik dil diplomatlık.diplomatik.−ci dirençli dirençsiz direngen 645 .−ği direk.

−ği direnim direniş direnişçi direnleme direnlemek direnme direnmek direşken direşme direşmek diretme diretmek direy dirgen dirgenleme dirgenlemek dirhem dirhem dirhem diri dirice diri diri diriğ diriğ etmek diriksel diriksel ısı diril 646 .direngenlik.

−ği dirim suyu diri örtü dirlik.dirileşme dirileşmek diril ısı dirilik.−ği dirimsel dirimselcilik.−ği diriliş dirilme dirilmek diriltici diriltme diriltmek dirim dirim bilimci dirim bilimcilik.−ği dirlik düzenlik.−ği dirim bilimi dirim bilimsel dirim konisi dirim kurgu dirim kurgusal dirimli dirimlik.−ği dirliksiz 647 .

−ği dirsek kemiği dirsekleme dirseklemek dirseklenme dirseklenmek dirseklik.−ği disimilâsyon disiplin disiplin cezası disipline disipline etmek disiplin kurulu disiplinli disiplinsiz disiplinsizlik.dirliksizlik.−ği dirsek teması dirsizlik.−ği dirsek.−ği 648 .−ği disiplin suçu disk diskalifiye diskalifiye etmek diskalifiye olmak disk atma diskçi diskçilik.

−ği disponibilite disprosyum distribütör distribütörlük.−ğı diş buğdayı diş çekimi diş çıkarma dişçi dişçik.−ğü diş diş ağrısı diş bademi dişbudak.−ği diş−damak ünsüzü 649 .disket diskjokey disko diskotek.−ği diskur disk zımpara dispanser dispeç.−ği dişçi koltuğu dişçilik.−ci dispeççi dispersiyon eriyik.

diş diş diş−dudak ünsüzü dişe diş dişeği dişeğileme dişeğilemek dişeme dişemek diş eti diş eti−damak ünsüzü diş eti−dudak ünsüzü diş eti ünsüzü diş fırçası diş hekimi diş hekimliği dişi dişi bakır dişi demir dişi klişe dişil dişileşme dişileşmek dişileştirme dişileştirmek dişilik.−ği 650 .

dişilleştirme dişilleştirmek dişillik.−ği diş tababeti diş tabibi diş tacı diş taşı 651 .−ği dişli tırnaklı diş macunu diş otu diş otugiller diş özü dişsiz dişsizlik.−ği dişi organ dişisel diş kirası dişlek.−ği dişleme dişlemek dişlenme dişlenmek dişletme dişletmek dişli dişlik.−ği dişindirik.

−der div dival divan divançe divane divan edebiyatı divaneleşme divaneleşmek divanelik.−ği Divriği (ilçe) 652 .−ği divit divitin divlek.−bi Divanıhümayun Divanımuhasebat divanî divanî kırması divan kalemi divan sazı divik.−bı ditme ditmek.−ği divanhane divanıâli divanıharp.diş ünsüzü ditiramp.

−ğu diyalektoloji diyalel diyaliz diyaliz makinesi diyalog.−ğu diyabetoloji diyabet uzmanı Diyadin (ilçe) diyafram diyagonal.−ğu 653 .diyabaz diyabet diyabet bilimi diyabetik.−ği diyalektikçi diyalektik materyalizm diyalektolog.−li diyagram diyaklâz diyakoz diyakroni diyakronik.−ği diyalâj diyalekt diyalektik.−ği diyabetolog.

−lü diyatome diye diyecek.diyanet diyanet işleri diyapazon diyapozitif diyar Diyarbakır Diyarbakır karpuzu diyarıgurbet diyastaz diyastol.−ği diyetisyen diyet peyniri diyet uzmanı diyez diyoptri diyorit diz diz ağırşağı dizanteri dizanterili 654 .−ği diye diye diyerek diyet diyetetik.

dizayn dizayncı dizayner diz bağı diz boyu dizdar dizdirme dizdirmek diz dize dize dizel dizeleme dizelemek dizeleştirme dizeleştirmek dizem dizemli dizemsiz dizge dizgeli dizgesel dizgesiz dizgi dizgici dizgicilik.−ği dizgi hatası dizgin 655 .

dizginleme dizginlemek dizginlenme dizginlenmek dizginsiz dizgi yanlışı dizgi yeri dizi dizici dizi dizi dizi film dizileme dizilemek dizili diziliş dizilme dizilmek dizim dizim dizim dizin diziş diz kapağı diz kapağı kemiği dizleme dizlemek dizlik.−ği dizme 656 .

−ğı 657 .−ği doğa bilimleri doğacak.−ğı doğacı doğacılık.−ğı dogmalaştırma dogmalaştırmak dogmatik.−ği dogmatik felsefe dogmatizm doğa doğa bilgisi doğa bilimci doğa bilimcilik.dizmek dizmen diz üstü diz üstü bilgisayar dizyem do do anahtarı dobra dobra doçent doçentlik.−ği Dodurga (ilçe) dogma dogmacı dogmacılık.

−ğı doğal coğrafya doğal gaz doğal gaz enerjisi doğallaşma doğallaşmak doğallaştırma doğallaştırmak doğallık.−ğı Doğanhisar (ilçe) Doğankent (ilçe) Doğanşar (ilçe) Doğanşehir (ilçe) 658 .−ğı doğallıkla doğal sayı doğan doğancı doğancılık.doğaç.−cı doğaçlama doğaçlamak doğaçlama tiyatro doğaçtan doğa dışı doğal doğal ayıklanma doğalcı doğalcılık.

−ğü doğa yasası doğdurma doğdurmak doğma doğma büyüme doğmaca doğmak doğram doğrama doğramacı doğramacılık.Doğanyol (ilçe) Doğanyurt (ilçe) doğa ötesi doğasever doğaüstü doğaüstücülük.−ğı doğramak doğram doğram doğranma doğranmak doğratma doğratmak doğrayış doğru doğru açı doğru akım 659 .

−ğu doğrudan doğrudan doğruya doğru dürüst doğrulama doğrulamak doğrulanma doğrulanmak doğrulma doğrulmak doğrultma doğrultmaç.−cı doğrultmak doğrultman doğrultu doğrulu doğruluk.doğruca doğrucu doğruculuk.−ğu doğrulum doğru orantılı doğru parçası doğrusal doğrusu doğru yol doğu Doğubayazıt (ilçe) 660 .

doğu bilimci doğu bilimi doğu bloku doğu gürgeni doğu kayını doğulu doğululaşma doğululaşmak doğululuk.−ğu doğum doğum evi doğum günü doğumhane doğum ilmühaberi doğum incinmesi doğum kontrolü doğumlu doğum odası doğum oranı doğumsal doğum sancısı doğum tarihi doğum yapmak doğum yeri doğu noktası doğuranlar doğurgan 661 .

−ğı Doğu Türkçesi dok doksan doksanar doksanıncı doksanlık.−ğı doktor doktora doktoralı doktorasız doktorluk.doğurganlaşma doğurganlaşmak doğurganlaştırma doğurganlaştırmak doğurganlık.−ğu doktrin 662 .−ğı doğurgu doğurma doğurmak doğurtma doğurtmak doğurucu doğuruş doğuş doğuştan doğuştancılık.

−cı dokunaklı dokunaklılık.−ğı doku nakli dokunca dokuncalı dokuncasız dokundurma dokundurmak dokunma dokunmabana (kanser) dokunma duyusu 663 .−ğı dokumahane dokumak dokumalı dokuma tezgâhı dokunaç.doktrinci doku doku aktarımı doku bilimci doku bilimi doku bozukluğu dokum dokuma dokumacı dokumacılık.

dokunmak dokunmatik.−ği dokuzar dokuz babalı dokuz canlı dokuzgen dokuzlu dokuz on dokuztaş (oyun) dokuzuncu 664 .−ğu dokurcun dokutma dokutmak dokuyucu dokuyuş dokuz dokuz altmış beş dokuz altmış beşlik.−ğı dokunum dokunuş dokurcuk.−ği dokunsal dokunulma dokunulmak dokunulmaz dokunulmazlık.

doküman dokümantasyon dokümanter dolak.−ğı dolan dolandırıcı dolandırıcılık.−ğı dolaksız dolam dolama dolamak dolama otu dolama otugiller dolambaç.−ğı dolandırılış dolandırılma dolandırılmak dolandırış dolandırma dolandırmak dolanı dolanı dolanım dolanış dolanlı 665 .−cı dolambaçlı dolambaçsız dolamık.

−ğı dolaşıklık.−bı dolap beygiri dolapçı dolar dolaş dolaşık.dolanlı iflâs dolanma dolanmak dolan taşı dolantı dolap.−ğı dolaşıksız dolaşılma dolaşılmak dolaşım dolaşma dolaşmak dolaştırılma dolaştırılmak dolaştırma dolaştırmak dolay dolayı dolayı dolayı dolayısıyla dolay kutupsal 666 .

−li dolma dolma biber 667 .dolaylama dolaylı dolaylı özne dolaylı tümleç.−ci dolaylı vergi dolaysız dolaysız vergi doldurma doldurmak doldurtma doldurtmak doldurulma doldurulmak dolduruş dolgu dolgulu dolgun dolgunca dolgunlaşma dolgunlaşmak dolgunluk.−ğu dolgun maaş dolgun ücret dolgu yapmak dolikosefal.

−ğu dolmuş durağı dolmuş uçak.−ğı dolma otu dolma otugiller dolmen dolmuş dolmuşçu dolmuşçuluk.−ğu dolum dolunay dolu serpme dolusu doluş doluşma doluşmak domalan domalış domalma 668 .−ğı dolomit dolu doludizgin dolukma dolukmak doluluk.dolmak dolma kalem dolmalık.

domalmak domaltma domaltmak Domaniç (ilçe) domates domates çorbası domates dolması domates salçası dombay domdom kurşunu domestik.−ği dominant domino dominyon domur domur domur domuz domuz arabası domuzayağı (çubuk) domuz ayrık otu domuz balığı domuz damı domuz derisi domuz dikeni domuzgiller domuz eti 669 .

domuzlan domuzlanma domuzlanmak domuzlaşma domuzlaşmak domuzluk.−ğu domuzluk etmek domuz otu domuztırnağı (kanca) domuzuna domuz yağı don donakalma donakalmak donam donama donamak donanım donanım kilidi donanma donanmak donatı donatılı donatılma donatılmak donatım 670 .

−ğu donlu donma donma derecesi donmak donma noktası donmuş sebze donra 671 .−ğı dondurmak dondurucu dondurulma dondurulmak dondurulmuş done don gömlek donjuan donkişotluk.donatımcı donatısız donatış donatma donatmak donattırma donattırmak donduraç.−cı dondurma dondurmacı dondurmacılık.

−ğu don yağı dopdolu doping dopingleme dopinglemek doping yapmak doru doruk.−ğu donuk donuk donuklaşma donuklaşmak donuklaştırma donuklaştırmak donukluk.donsuz donuk.−ğu doruk çizgisi dorukçu yaklaşım doruk dal doruklama doruklamak doruklaştırma doruklaştırmak doruk noktası doruk toplantısı dorum dosdoğru 672 .

−ğu dostluk etmek dost olmak dostsuz dosya dosyalama dosyalamak dosyalanma dosyalanmak doya doya doyasıya doygu doygun doygunlaşma doygunlaşmak doygunluk.−ğu doyma doymak doymaz 673 .dost dostane dostça dost düşman dost edinmek dost kazığı dostlaşma dostlaşmak dostluk.

doymazlık.−ğu doyunma doyunmak doyuran doyuran buhar doyurma doyurmak doyurucu doyurulma doyurulmak doyuruş doyuş doyuşma doyuşmak doz dozaj dozer Döger 674 .−ğu doyumsuz doyumsuzluk.−ğı doymuş doyulma doyulmak doyum doyum evi doyumlu doyumluk.

−ği dökme çimento dökme demir dökme gaz dökmek döktürme döktürmek dökük.−ğü döküm evi dökümhane dökümleme dökümlemek dökümlü dökünme dökünmek 675 .döke döke döke saça dökme dökmeci dökmecilik.−ğü döküklük.−ğü dökülgen dökülme dökülmek dökülüş döküm dökümcü dökümcülük.

−li dömivole dönbaba (bitki) döndürme döndürmek döndürülme döndürülmek döndürüş 676 .−ği döl eşi dölleme döllemek dölleniş döllenme döllenmek döllenmesiz döllenmesiz üreme döllü döşlü dölüt döl yatağı döl yolu dömifinal.döküntü döküntülü döküntüsüz döl döl ayı döl döş dölek.

−ci dönence dönencel dönencel ay denenceli dönencel yıl dönenme dönenmek dönen top döner döner ayna dönerci dönercilik.−ği döner dolap.−ği dönel döneleme dönelemek dönelme dönelmek dönem dönemeç. −bı döner kapı döner kavşak.−ği dönekçe döneklik.−ci döne döne dönek.−ğı 677 .döneç.

döner kebap.−ğü dönüm noktası dönüş dönüşlü dönüşlü çatı dönüşlü fiil dönüşlülük.−ğü dönülme dönülmek dönüm dönümlük.−bı dönme ekseni dönmek dönmeli dönük.−ğü dönüşlü zamir dönüşme dönüşmek dönüşsüz 678 .−bı döner kule döner sahne döner sermaye döngel döngel orucu döngü dönme dönme dolap.

−ğı dört ayaklılar dört beş dört bir dört bucak.−ğı dörtcihar 679 .−dü dört ayak.dönüştürme dönüştürmek dönüştürücü dönüştürülme dönüştürülmek dönüştürüm dönüşüm dönüşümcü dönüşümcülük.−ğü dönüşümlü döpiyes dörder dördül dördün dördüncü dördüncü çağ dördüz dördüzleme dördüz yumrucuklar dört.

dört çifte Dörtdivan (ilçe) dört dörtlük.−li dörtlük.−ğü Dörtyol (ilçe) dörtnal dörtnala dörttek (tekne) dört yol dört yol ağzı dört yüzlü döş döşek.−ğü dörtgen dört göz dört işlem dört kaşlı dörtkenar dört köşe dörtleme dörtlemek dörtlü dörtlü final.−ği döşekli döşeli döşem döşemci 680 .

−ği döşeme döşemeci döşemeci çivisi döşemecilik.−ği döşemek döşemeli döşemelik.−ği döşemesiz döşeniş döşenme döşenmek döşetilme döşetilmek döşetme döşetmek döşeyici döşeyiş döşgömü (pastırma) döteryum dövdürme dövdürmek dövdürtme dövdürtmek dövdürtülme dövdürtülmek dövdürülme 681 .döşemcilik.

−ği dövüşme dövüşmek dövüştürme dövüştürmek 682 .dövdürülmek döveç.−ği dövme yapmak dövülgen dövülgenlik.−ği dövmek dövmelik.−ği dövülme dövülmek dövülüş dövünme dövünmek dövünüş dövüş dövüşçü dövüşken dövüşkenlik.−ci döviz döviz kuru dövizzede dövme dövmeci dövmecilik.

−ci dren drenaj dretnot drezin dripling dripling yapmak drog drosera droseragiller dua duacı dua etmek duahan duayen 683 .−ği dramatikleşme dramatikleşmek dramatize etmek dramaturg dreç.dragoman dragon drahmi drahoma draje dram drama dramatik.

−ğı dudak benzeşmesi dudak boyası dudak çukuru dudakdeğmez dudak eşlemesi dudak kalemi dudaksıl dudaksıllaşma dudak tiryakisi dudak ünlüsü 684 .−ğı dublâj dublâjcı dublâjcılık.duba dubar dubara dubaracı dubaracılık.−ğü dubniyum duçar dudak.−ğı duble duble etmek dubleks dubleks daire dublör dublörlük.

dudak ünsüzü dudak yarığı dudu dudu dilli duetto duhul.−ğu duluk.−ğu Duma dumağı duman dumanlama 685 .−lü duhuliye duhuliye kartı duka dukalık.−ğı dul dulaptal otu dulaptal otugiller dulavrat otu dulda duldalama duldalamak duldalanma duldalanmak duldalı duldasız dulluk.

−ğı durak.−ği durağanlaşma durağanlaşmak durağanlık.−ğı durakı duraklama duraklamak duraklatma duraklatmak duraklayış duraklı 686 .dumanlamak dumanlanma dumanlanmak dumanlı duman rengi dumansız dumdum Dumlupınar (ilçe) dumur dun duo dupduru duraç.−cı durağan Durağan (ilçe) durağan elektrik.

−ğı durdurma durdurmak durdurtma durdurtmak durdurulma durdurulmak durduruş durendiş durgu durgun durgunlaşma durgunlaşmak durgunlaştırma durgunlaştırmak 687 .duraklı dalga duraklık.−ğı duraksama duraksamak duraksamalı duraksamasız duraksayış duraksız dural duralama duralamak duralayış durallık.

−ğu duruksun durulama durulamak durulanma durulanmak durulaşma durulaşmak durulma durulmak durultma durultmak duruluk.−ğu durum durumca durum eki 688 .−ği Dursunbey (ilçe) duru durucu duruk.durgunluk.−ğu durgun şişkinlik.−ğu durukluk.−ği durgül durma durmadan durmak duromer plâstik.

−ğı duşaklama duşaklamak Duşanbe duş kabini duş teknesi duş yapmak dut dutçuluk.−ğu dut pekmezi duvak.−ğu dutgiller dut kurusu dutluk.durum güldürüsü durum ortacı durum ulacı durum vaziyeti durup durup duruş duruşma duş duşak.−ğı duvakçı duvakçılık.−ğı duvak düşkünü duvaklama duvaklamak 689 .

−ğı duvar dayağı duvar dişi duvar gazetesi duvar halısı duvar ilânı duvar kâğıdı duvar pası duvar resmi duvar saati duvar sarmaşığı duvar sedefi duvar takvimi duvar topu duvar yapmak duy duyar duyarga duyargalılar duyar kat 690 .duvaklanma duvaklanmak duvaklı duvaksız duvar duvar ayağı duvarcı duvarcılık.

−ğu duygusal duygusal düşünme 691 .−ğı duygulandırma duygulandırmak duygulanım duygulanış duygulanma duygulanmak duygulu duygululuk.−ğı duygan duygu duyguca duygudaş duygudaşlık.−ğı duyarsız duyarsızlaşma duyarsızlaşmak duyarsızlaştırma duyarsızlaştırmak duyarsızlık.duyarlı duyarlık.−ğu duygun duygunluk.−ğı duyarlıklı duyarlılık.

−ğu 692 .−ğı duy priz duysal duyu duyulma duyulmak duyulmamış duyulur duyum duyumculuk.duygusallık.−ğu duyma duymak duymazlık.−ğı duygusuz duygusuzluk.−ğı duyumsatma duyumsatmak duyumsuz duyumsuzluk.−ğu duyum eşiği duyum ikiliği duyumlu duyumölçer duyumsal duyumsama duyumsamak duyumsamazlık.

duyum yitimi duyurma duyurmak duyurmalık.−ğı duyuru duyurucu duyurulma duyurulmak duyurum duyuru tahtası duyusal duyuş duyuüstü düalist düalizm Dübbüasgar (Küçükayı) Dübbüekber (Büyükayı) dübel dübeş düden düdük.−ğü düdükçü düdükleme düdüklemek düdüklü 693 .

düdüklü tencere düdük makarnası düello düellocu düet dügâh düğme düğmeci düğmecilik.−ğü düğüm düğüm düğümleme düğümlemek düğümlenme düğümlenmek düğümlü düğüm noktası düğümsüz 694 .−ği düğmek düğmeleme düğmelemek düğmelenme düğmelenmek düğmeli düğmesiz düğü düğüm düğümcük.

−ği dümbelek.−ği düğün evi düğün hamamı düğün pilâvı düğün salonu düğünsüz düğün yahnisi düğürcük.−ğü düldül Düldül (Hz.düğün düğün alayı düğüncü düğüncübaşı düğün çiçeği düğün çiçeğigiller düğün çorbası düğün dernek.−ğü dük dükkân dükkâncı düklük.−ği dümbelekçi 695 .Ali'nin atı) dülger dülger balığı dülgerlik.

−ği dümen evi dümeni eğri dümen neferi dümensiz dümen suyu dümensiz dümtek dün dünden dünden bugüne dünit dünkü dünür dünürcü dünürcülük.dümdar dümdüz dümen dümen bedeni dümen boğazı dümenci dümencilik.−ğü dünürleşme dünürleşmek dünürlük.−ğü dünya (gök cismi) Dünya (bilimsel 696 .

−ğı dünya malı dünya nimeti dünya penceresi dünyevî düpedüz dürbün dürbünlü dürme dürmece dürmek dürtme dürtmek dürtü dürtükleme dürtüklemek dürtülme dürtülmek 697 .yayınlarda) dünya âlem dünyada dünya evi dünya görüşlü dünya görüşü dünya güzeli dünya kelâmı dünyalı dünyalık.

dürtüş dürtüşleme dürtüşlemek dürtüşme dürtüşmek dürtüştürme dürtüştürmek dürü dürülme dürülmek dürülü dürülüş dürüm dürüm dürüm dürümleme dürümlemek dürüst dürüstlük.−ğü dürüst oyun dürüşt Dürzî dürzü düse düstur düş düş azması düşçü 698 .

−ğü düşe kalka düşen piyasa düşes düşeslik.−ği düşeş düşey düşeyazma düşeyazmak düşey çember düşey düzlem düşeylik.düşçülük.−ği düşkü düşkün düşkünler evi düşkünler yurdu düşkünleşme düşkünleşmek düşkünlük.−ğü düşkün olmak düşleme düşlemek düşman düşman ağzı düşmanca düşmanlaşma düşmanlaşmak 699 .

düşmanlık.−ği düşüncesizlik etmek düşündaş düşündürme düşündürmek düşündürmelik.−ğü düşüklük.−ği düşünce özgürlüğü düşüncesiz düşüncesizlik.−ğü düşük yapmak düşün düşünce düşünce alışverişi düşüncel düşünceli düşüncelilik.−ğı düşmanlık etmek düşman olmak düşme düşmek düşmüş düşmüş olmak düşsel düşsüz düşük.−ği düşüncellik.−ği 700 .

düşündürtme düşündürtmek düşündürücü düşünme düşünmek düşünme yasaları düşünsel düşüntü düşüntülü düşünücü düşünücülük.−ğü düşünülme düşünülmek düşünüm düşünür düşünürlük.−ğü düşünüş düşürme düşürmek düşürtme düşürtmek düşürülme düşürülmek düşürüm düşürüş düşüş düşüt 701 .

−ği düzeltilme düzeltilmek 702 .−ci düzeçleme düzelme düzelmek düzelti düzeltici düzeltici jimnastik. −ği düzelticilik.−ğı düz baskı düzce Düzce (ilçe) düzeç.düttürü düve düvel düven düvenci düven dişi düver düvesime düvesimek düyek düyun düz düzayak.

−ği düzenleme düzenlemeci düzenlemek düzenlenme düzenlenmek düzenleşik.−ği 703 .düzeltim düzeltme düzeltme işareti düzeltmek düzeltmen düzem düzeme düzemek düzen düzen açıklaması düzen bağı düzenbaz düzenbazlık.−ği düzenleşim düzenleyici düzenli düzenlik.−ğı düzence düzenci düzencilik.−ği düzenek.

düzenlilik.−ği düzenli ordu düzensiz düzensizlik.−ği düzgü düzgülü düzgün düzgüncü düzgünlü düzgünlük.−ğü düzgüsel düzgüsüz düz hekim Düziçi'ni (ilçe) düziko düzine düz kanatlılar Düzköy (ilçe) düzlek yapı düzlem düzleme düzlemek 704 .−ği düzen teker düzey düzeyli düzeysiz düzeysizlik.

−ğü düzme düzmece düzmeci düzmecilik.düzlem geometri düzlem küre düzlemsel düzlenme düzlenmek düzleşme düzleşmek düzletme düzletmek düzlük.−ği düzmek düz rakı düztaban düztabanlık.−ğı düz tümleç.−ci düzülme düzülmek düzüm düzüm düz ünlü (*)E E ebabil ebat.−dı 705 .

−di ebeveyn ebleh eblehleşme 706 .−ği ebemkuşağı ebesiz ebet.ebcet.−ği ebedî uyku ebediyen ebediyet ebegümeci ebegümecigiller ebekuşağı ebeleme ebelemek ebeleyiş ebeli ebelik.−di ebcet hesabı ebe ebebulguru (kar) ebedî ebedîleşme ebedîleşmek ebedîleştirme ebedîleştirmek ebedîlik.

−bu ecdat.−dı ece Eceabat (ilçe) ecel ecel beşiği ecel teri ecinni ecir.−ğu ebrulama ebrulamak ebrulî ebrulu ebucehil karpuzu ebülyoskop.−cri ecirlik.−ği eciş bücüş ecnebi ecnebilik.−ği ecza eczacı eczacı kalfası 707 .−ği ebonit ebru ebrucu ebruculuk.eblehleşmek eblehlik.

−ğu eczasız eçhel eda eda etmek edalı edat edat grubu edatlı edatlı tümleç.eczacılık.−ci edat tümleci ede edebî edebî eser edebikelâm edebî sanat edebî sanatlar edebiyat edebiyat bilimi edebiyatça edebiyatçı 708 .−ğı ecza çantası ecza dolabı eczahane ecza kutusu eczalı eczalı pamuk.

−ği edep yeri eder edevat edibane edik.−ğı edebiyatsever edebiyat tarihi edep.−bi edep etmek edepleniş edeplenme edeplenmek edepli edepli edepli edepsiz edepsizce edepsiz edepsiz edepsizleşme edepsizleşmek edepsizlik.−ği edilgen edilgen çatı edilgen fiil edilgenleşme edilgenleşmek edilgenleştirme 709 .edebiyatçılık.

−ği edilme edilmek edim edimli edimsel edinç.edilgenleştirmek edilgenlik.−ğü edna Edremit (ilçe) edvar edvar musikisi 710 .−ği edilgenlik eki edilgi edilgin edilginlik.−bi Edirne edisyon editör editörlük.−ci edinilme edinilmek edinim edinme edinmek edinti edip.

−ği efendim efil efil efkâr efkâr etmek efkârıumumiye efkârlanış efkârlanma efkârlanmak efkârlı 711 .efe efece efekt efektif efelek.−ği efeleniş efelenme efelenmek efeleşme efeleşmek efelik.−ği efelik etmek efemine efendi efendibaba efendice efendi efendi efendilik.

eflâk.−ki Eflâk Eflâni (ilçe) eflâtun eflâtunî efor efrat.−dı efsane efsaneleşme efsaneleşmek efsaneleştirilme efsaneleştirilmek efsaneleştirme efsaneleştirmek efsaneli efsanevî efsun efsunkâr efsunlama efsunlamak eften püften egale egale etmek ege Ege Egeli egemen 712 .

−ği egoizm egosantrik egosantrizm egotizm egzama egzamalı egzamamsı egzersiz egzistansiyalist egzistansiyalizm egzogami egzomorfizm egzotik.egemen güçler egemenlik.−ği eglog ego egoist egoistlik.−ği egzotik çorba egzotizm egzoz egzozcu egzoz gazı eğdiriş eğdirme eğdirmek 713 .

−ğni eğinik.eğe eğeleme eğelemek eğer eğiç.−ği eğinme eğinmek eğinti 714 .−ği eğik silindir eğik yazı Eğil (ilçe) eğilim eğilimli eğiliş eğilme eğilmek eğim eğimli eğimölçer eğimsiz eğin.−ği eğik biçme eğik çizgi eğik düzlem eğiklik.−ci eğik.

−ği eğitim dönemi eğitim enstitüsü eğitim fakültesi eğitimli eğitim programı eğitimsel eğitim sistemi eğitimsiz eğitme 715 .−ği eğitilme eğitilmek eğitim eğitim bilimi eğitimci eğitimcilik.eğir Eğirdir (ilçe) eğir kökü eğirme eğirmek eğirmen eğir mumu eğirtme eğirtmek eğiş eğitici eğiticilik.

−ği eğlek.−ği eğlencesiz eğlence yeri eğlendinlen alanı eğlendiri eğlendirici eğlendiriş eğlendirme eğlendirmek eğlenilme eğlenilmek eğleniş eğlenme eğlenmek eğlenti eğleşme 716 .eğitmek eğitmen eğitmenlik.−ği eğitsel eğitsellik.−ği eğleme eğlemek eğlence eğlence evi eğlenceli eğlencelik.

−ci eğmeçli eğmek Eğmür eğrelti eğrelti otu eğrelti otugiller eğreti eğretileme eğretilik.−ği eğrez eğri eğri büğrü eğrice eğri çehre eğrili eğrilik.eğleşmek eğme eğmeç.−ği eğriliş eğrilme eğrilmek eğriltme eğriltmek eğrim eğrim eğrim eğri söz 717 .

−hli ehlî ehlibeyt ehlidil ehlihibre ehlikeyf ehlikitap.eğritme eğritmek eğri yüz eğsi eh ehem.−bi ehlisünnet ehlivukuf ehliyet ehliyetli 718 .−bı ehlîleşme ehlîleşmek ehlîleştirilme ehlîleştirilmek ehlîleştirme ehlîleştirmek ehlisalip.−mmi ehemmiyet ehemmiyetli ehemmiyetsiz ehil.

ehliyetname ehliyetsiz ehliyetsizlik.−ği ehlizevk ehram Ehrimen ehven ehvenişer einstenyum ejder ejderha ejektör ek ekâbir ekalliyet ekarte etmek ek bileziği ek bütçe ek ders eke ekecek.−ği ek eylem ek fiil ek görev ekici ekili 719 .−ği ekenek.

ekilme ekilmek ekim ekin ekin biti ekinci ekincilik.−ği ekinokok ekinoks Ekinözü'nü (ilçe) ekinti ekip.−ği eklektizm eklem eklem bacaklılar ekleme ekleme dişi eklemek eklemeli eklemleme eklemlemek 720 .−ği ekin iti ekin kargası ekinlik.−bi ekipman ek kök eklektik.

−ği 721 .−ği ekmek ağacı ekmek ayvası ekmekçi ekmekçilik.eklemlenme eklemlenmek eklemli eklemliler eklemsiz eklemsizler eklenme eklenmek eklenti eklentiler ekler eklesil ekleşme ekleşmek ekleştirme ekleştirmek ekletme ekletmek ekli ekli püklü ekme ekmek ekmek.

−ği ekmek mayası ekmek parası ekmeksiz ekmek tahtası ekmek tatlısı ekmek ufağı ekol.−ği ekonomik ambargo ekonomi politik.ekmek dolması ekmek düşmanı ekmek kadayıfı ekmek kapısı ekmek kavgası ekmek kaygısı ekmek küfü ekmeklik.−ği ekonomist 722 .−lü ekolâli ekoloji ekolojik.−ği ekolojik ortam ekolojist ekonometri ekonomi ekonomi coğrafya ekonomik.

−ği ek poliçe ekran ekranda eksantrik.−ği eksik artık eksik etek.−ği eksiklenme eksiklenmek eksikli 723 .−ği eksantrik mili ekselâns eksen eksen oyuncu eksen ülke ekser ekseri ekseriya ekseriyet eksi eksibe eksik.−ği eksik gedik.ekonomizm ekopraksi ekose ek oylum ek ödenek.

−ği eksiksiz eksilen eksiliş eksilme eksilmek eksiltilme eksiltilmek eksiltme eksiltmek eksin eksi sayı eksi uç.−ği ekspertiz ekspertiz raporu ekspoze ekspozisyon ekspres ekspres yol ekspresyonist ekspresyonizm ekstern 724 .eksiklik.−cu ekskavatör ekspedisyon eksper eksperimantalizm eksperlik.

−ği ekşi limon ekşi maya ekşime ekşimek ekşimik.ekstern öğrenci ekstra ekstrafor ekstrasistol.−ğı (bitki) ekşili ekşili çorba ekşilik.−ği ekşimsi ekşimtırak.−lü ekstre ekstrem ekşi ekşi elma ekşi kiraz ekşikulak.−ğı ekşi surat ekşitilme ekşitilmek ekşitme ekşitmek ekşi yonca ekşi yoncagiller 725 .

−ği ekti püktüler ektirme ektirmek ektoderm ekü Ekvador ekvator ekvatoral.−li ekzotermik.−ği el elâ el adamı el âlem el alışkanlığı elaman elan el arabası elâstik elâstikî elâstikiyet el ayası Elâzığ elbasan tavası 726 .ekşi yüz ek tahsisat ekti ektilik.

−ği elçi elçilik.elbaş (spor) elbet elbette Elbeyli (ilçe) el bezi el bilgisayarı el birliği elbise elbise dolabı elbiseli elbiselik.−ği elçilik etmek elçilik uzmanı elçilik yapmak elçim elde elde bir 727 .−ği elbisesiz Elbistan (ilçe) el bombası elci elcik.−ği el çabukluğu el çantası elçek.

eldeci el değirmeni eldeli elden elden düşme elden ele eldesiz Eldivan (ilçe) eldiven eldivenli eldivensiz el duşu elebaşı.−ği elektrik dinamosu 728 .−yı elebaşılık.−ği eleklik.−ğı eleğimsağma eleji elek.−ği elektrifikasyon elektrik.−ği elektrik anahtarı elektrik çarpması elektrikçi elektrikçilik.−ği elekçi elekçilik.

elektrik direği elektrik düğmesi elektrik fabrikası elektrik feneri elektrik fırını elektrik fincanı elektrik kaynağı elektrikleme elektriklemek elektriklendirme elektriklendirmek elektriklenme elektriklenmek elektrikli elektrikli basaç.−cı elektrikli daktilo elektrikli ısıtıcı elektrikli sandalye elektrikli tren elektrik ocağı elektrik saati elektrik santrali elektrik sayacı elektriksiz elektrik süpürgesi elektrik teli elektrik üreteci 729 .

elektrik yayı elektirk zili elektro elektroansefalog− rafi elektroansefa− logram elektrobiyoloji elektrodinamik.−ği elektrodinamo− metre elektrodiyaliz elektrofil elektrofon elektrogitar elektrojen elektrokardiyograf elektrokardiyografi elektrokardiyogram elektrokimya elektrolit elektrolit dengesi elektroliz elektromanyetik.−ği elektromanyetik dalgalar elektromanyetik 730 .

güç.−ği elektronik saat.−ti elektron lâmbası elektron mikroskobu elektropozitif elektroradyoloji elektrosaz 731 .−ği elektrometalürji elektrometre elektromıknatıs elektromobil elektromotor elektron elektron akışı elektron demeti elektronegatif elektron gazı elektronik. −yni elektronik çalgı elektronik çalgılar elektronikçi elektronik müzik.−cü elektromanyetizma elektromekanik.−ği elektronik beyin.

−ği elektrostatik serpme elektroşok elektrot.−du elektroteknik.−bu elektrostatik.−ği el ele elem eleman eleman sayısı eleme el emeği elemek element eleme sınavı elemge elemli elemsiz elenme elenmek elense (çekmek) elenti el erimi el erki Eleşkirt (ilçe) eleştirel 732 .elektroskop.

eleştiri eleştirici eleştiricilik.−ği eleştirme eleştirmeci eleştirmecilik.−ği el falı el feneri el freni elgin el gün elhak Elham elhamdülillâh elhâsıl 733 .−ği eleştirmek eleştirmeli eleştirmen eleştirmenlik.−ği eleştirilme eleştirilmek eleştirim eleştirimci eleştirimcilik.−ği el etmek elezer elezerlik.

el havlusu eli açık.−ğu elif elifba elifî eli geniş eli hafif elik.−ğı eli ağır eli bayraklı eli boş eli böğründe eli çabuk.−ğu elips elipsoidal.−ği eli selek.−li elipsoit.−ği eli sıkı eli sopalı el işçiliği el işi el işi kâğıdı 734 .−di eliptik.−ği el ilânı elim eli maşalı eline çabuk.

−ği ellilik.elit eli uz eli uzun eli yatkın eli yordamlı el kantarı el kapısı el keseri el kılavuzu elkızı el kiri el kitabı elleme ellemek ellenme ellenmek elleşme elleşmek elli ellik.−ği ellinci ellişer elma elmabaş (tepeli dalgıç) elmacı 735 .

−ğı elmas elma sirkesi elmasiye elmaslı elmastıraş elma suyu elma şarabı elma şekeri elma şurubu elmek eloğlu el oltası elöpen (kertenkele) el sabunu el sanatları el sözlüğü el şakası el tası el telefonu el telsizi 736 .−ğı elmacık kemiği elmacılık.−ğı elma çayı Elmadağ (ilçe) Elmalı (ilçe) elmalık.elmacık.

elti eltieltiyeküstü eltilik.−ği 737 .−ği el topu el ulağı el ulaklığı el uzluğu elvan elvan elvan elveda.−ı elverişli elverişlilik.−ği elverişsiz elverişsizlik.−ği elverme el verme (tarikat) elvermek elyaf el yatkınlığı el yazısı el yazması el yordamı elzem em emanet emanetçi emanetçilik.

−ği emcik.−ğu embriyoloji embriyon emcek.−ği emaret emay emaye emaylama emaylamak embriyolog.−ği emekleme emekleme çağı emekleme dönemi 738 .emanet dolabı emaneten emanet etmek emanetullah emare emarecik.−ği emdirme emdirmek emdirtme emdirtmek emeç.−ği emekçi emekçilik.−ci emek.

−ği 739 .−mri emirber emirberlik.−ği emeklilik çağı emekli maaşı emekli olmak emeksiz emeksiz evlât.emeklemek emekli emekli aylığı emekli ikramiyesi emeklilik.−dı emektar emektarlık.−ği emilme emilmek emin emin olmak Eminönü'nü (ilçe) emir.−ğı emel emen Emet (ilçe) emici emici kıllar emici tüyler emik.

−ği emir cümlesi emir çavuşu Emirdağ (ilçe) emir eri Emirgazi (ilçe) emir kipi emir kulu emirlik.−ği emirname emir subayı emisyon emiş emişme emişmek emiştirme emiştirmek emlâk.−ği emme emme basma 740 .−ği emlâk vergisi emleme emlemek emlik.−ki emlâk bürosu emlâkçi emlâkçilik.emircik.

−ci emmek emmi emmioğlu emniyet emniyet amiri emniyet durağı emniyet düğmesi emniyet etmek emniyet kemeri emniyet kilidi emniyetli emniyet müdürü emniyet pimi emniyetsiz emniyetsizlik.−ği emniyet supabı emoroit.tulumba emmeç.−di empermeabl emperyalist emperyalizm empoze empoze etmek empresyon empresyonist empresyonizm 741 .

−li emsalsiz emsalsizlik.−kkı emrivaki.−ği emzik borusu emzikli emziksiz emzirilme emzirilmek emziriş emzirme emzirmek emzirtme 742 .−ği emtia emval.−di emretme emretmek emreyleme emreylemek emrihak.emprezaryo emprime emraz emre muharrer senet.−li emzik.−i emrivaki yapmak emsal.

−ği encik.−ği en az enberi (gök bilimi) enbiya encam encek.emzirtmek en en alt enam enayi enayice enayicesine enayi dümbeleği enayileşme enayileşmek enayilik.−ğu endaht endam endam aynası endamlı endamsız endaze 743 .−ği encikleme enciklemek encümen en çok.

−ği endoderm endogami endokrin endokrinoloji Endonezya Endonezyalı 744 .endazeleme endazelemek endazesiz endeks endeksleme endekslemek endekslenme endekslenmek endeksli endemik ender enderun enderunlu endirekt endişe endişe etmek endişelenme endişelenmek endişeli endişesiz endişesizlik.

−ği endüksiyon Endülüs endüstri endüstrileşme endüstrileşmek endüstriyalizm endüstriyel en düşük.−ği eneme enemek enenme enenmek enerji enerjik.−ği endotermik.−ği enerjiklik.−ği enez Enez (ilçe) eneze enezeleşme enezeleşmek enfarktüs 745 .endoskop.−ğü en düşük düzey enek.−bu endoskopi endoskopik.

enfeksiyon enfes enfiye enflâsyon enflâsyonist enflüanza enformasyon enformel enfraruj enfrastrüktür enfüsî engebe engebeli engebelik.−ği engebesiz engel engel balığı engelleme engellemek engellenme engellenmek engelleyiş engelli engelli koşu engel olmak engel sınavı engelsiz 746 .

−ğü enlem enlem dairesi enlemesine enli enlice 747 .engerek.−ği enikleme eniklemek enikonu enine boyuna enir enişte enjeksiyon enjeksiyoncu enjekte etmek enjektör enkaz en küçük.−ği engerekgiller engerek otu engin enginar enginleşme enginleşmek enginlik.−ği engizisyon enik.

−li enstrümantalizm enstrümantal müzik.−ği enöte (gök bilimi) ense ense çukuru ense kökü enseleme enselemek enselenme enselenmek enser ensesi kalın ensiz ensizlik.−ği enstalâsyon enstantane enstantane fotoğraf enstitü enstrüman enstrümantal.−ği entegrasyon entegre 748 .enlilik.−ği ensülin entari entarilik.

−ği entelekya enteresan enteresanlık.−ğı enterfon enterkoneksiyon enternasyonal.−li enternasyonalci enternasyonalcilik.entel entelekt entelektüalizm entelektüel entelektüellik. −ği enternasyonalizm enterne enterne etmek entertip entimem entipüften entomoloji entomolojist entrika entrikacı entrikacılık.−ğı en uygun en üst 749 .

−ı envaiçeşit.−ği enzim eosen epe eper epey epeyce epeyi epidemi epidemioloji epiderm epifit epigenez epigrafi epigram epik.−ğü 750 .en üst düzey enva.−di envaiçeşitli envaitürlü envanter envestisman en yüksek.−ği epikerem epikriz Epikürcü Epikürcülük.

−ğı er bezi erbin erbiyum erce ercecik.−ği epilog.−du epope e−posta eprime eprimek epsilon er eradikasyon erat Erbaa (ilçe) erbain erbap.epilepsi epileptik.−ği ercik.−ği 751 .−bı erbaş erbaşlık.−ğu episot.−du epistemoloji epitel epitelyum epizot.

−ği erdirme erdirmek er dişi er dişilik.−ği Ereğli (ilçe) erek.−ği erek bilimi erekçilik.−ği er ekmeği ereksel ereksel neden eren Erendiz (Jüpiter) Erfelek (ilçe) erg 752 .Erciş (ilçe) Erciyes Erdek (ilçe) erdem erdemli Erdemli (ilçe) erdemlilik.−ği erden erdenlik.−ği erdemsiz erdemsizlik.−ği ereklilik.

Ergani (ilçe) erganun er geç ergen ergene ergenleşme ergenleşmek ergenleştirme ergenleştirmek ergenlik.−ği ergen olmak ergi ergilik.−ği ergime ergime ısısı ergimek ergime noktası ergime yasası ergimiş ergimiş maden ergin erginleme erginlemek erginlenme erginlenmek erginleşme erginleşmek 753 .

erginlik.−ği erik marmelâdı erik pestili erik rakısı erik reçeli eril erillik.−ği erinç.−ği erik hoşafı erik kompostosu eriklik.−ği ergitme ergitmek ergonomi erguvan erguvangiller erguvanî erigen erik.−ği erim erime erimek erim erim erimez erin erincek.−ci erinçli 754 .

−ği erişme erişmek erişte eriştelik.−ği eristik.−ği eriş erişilme erişilmek erişim erişkin erişkinlik.−ği erinme erinmek erinsiz erirlik.erinçsiz erinlik.−ği eriştirme eriştirmek eriten eritici eritilme eritilmek eritiş eritme eritmek eritme peynir 755 .

−ği eriyiş erk erkân erkânıharbiyei− umumiye erkânıharp.eritrosit eriyik.−ği erkân kürkü erkân minderi erke erkeç.−ği erkek anahtar erkek bakır erkekçe erkekçil erkek demir erkek erkeğe erkek fiş erkek işi erkeklenme erkeklenmek erkekler hamamı erkekleşme 756 .−ci erkeçsakalı (bitki) erkek.−bi erkânıharplik.

−ği erketelik.−ği erkinlik.−ği erkli erklik.−ği erklilik.−ği erkeksiz erkek terzisi erken erken bunama erkence erkenci erkenden erkete erketeci erketecilik.erkekleşmek erkekli erkekli dişili erkeklik.−ği erkin erkinci erkincilik.−ği 757 .−ği erkekli kadınlı erkeklik organı erkek organ erkeksi erkeksilik.

−ği erme ermek Ermenek (ilçe) Ermeni Ermenice er meydanı ermin ermiş ermişlik.−ğu erotik.−ği erseliklik.−ği eroin eroinci eroincilik.erksizlik.−ği erotizm erozyon erselik.−ği eroinman eroinmanlık.−ği erseme ersemek 758 .−ğı eros erosal erosçu erosçuluk.−ği erlik.

−ği er suyu erte erteleme ertelemek erteleniş ertelenme ertelenmek erteleyiş ertesi Eruh (ilçe) ervah erzak erzatz Erzin (ilçe) Erzincan Erzurum es esami esans esaret esas esas duruş esasen esasî esaslandırma 759 .ersiz ersizlik.

−ği 760 .esaslandırmak esaslanma esaslanmak esaslı esassız esas vaziyet esatir esatirî esbabımucibe esbap.−bı esbak esef esef etmek esefle eseflenme eseflenmek esefli eselemek beselemek eseme esen esenleme esenlemek Esenler (ilçe) esenleşme esenleşmek esenlik.

−ği esire esir etmek esirgeme esirgemek 761 .−di esericedit kâğıdı eserme esermek esermek besermek esham esik.esenlikli eser esericedit.−ği esim esin esindirme esindirmek esinleme esinlemek esinlenme esinlenmek esinti esintili esintisiz esir esirci esircilik.

−ği Eski Çağ eskiden Eski Dünya eski eserler eski kafalı eski kafalılık.−du Eskil (ilçe) eskileşme eskileşmek 762 .−ği esirgenme esirgenmek esirgeyici esirgeyiş esirifiraş esirlik.−ği esirme esirmek esir olmak esiş eskalâsyon eskatologya eski eskice eskici eskicilik.−ğı eski kurt.esirgemezlik.

−ği eskime eskimek Eskimo Eskimoca eskimsi Eskipazar (ilçe) eski püskü Eskişehir Eskişehir taşı eskitilme eskitilmek eskitme eskitmek eski toprak.−ği esleme eslemek 763 .eskilik.−ğı eski tüfek.−ği eski yazı eskiyiş eskiz eskort eskrim eskrimci eskülâbî eslâf eslek.

esma esmayıhüsnâ esmayışerife esme esmek esmer esmer amber esmerce esmerimsi esmer küf esmer küfler esmerleşme esmerleşmek esmerleştirme esmerleştirmek esmerlik.−ğı esnaf loncası esnasında esnek.−ği esmer su yosunları esmer şeker esna esnaf esnaf ağzı esnaflık.−ği esnekleşme esnekleşmek 764 .

−ği espas espaslı Esperanto Esperantocu esperi Espiye (ilçe) espiyon espressivo espri esprili espritüel espri yapmak esrar esrarcı esrarcılık.−ği esneme esnemek esnetme esnetmek esneye esneye esneye gerine esneyiş esoterik.esnekleştirme esnekleştirmek esneklik.−ğı esrarengiz 765 .

−ği esrime esrimek esritme esritmek essah estağfurullah estamp estampaj estek köstek ester esterleşme estet estetik.−ği 766 .−ği esrar kumkuması esrarlı esrar otu esrar perdesi esrar tekkesi esre esri esrik.−ği esrarkeş esrarkeşlik.esrarengizlik.−ği estetikçi estetikçilik.−ği esriklik.

−cı eş basınçlı eş başkan eş biçim eş biçimli eş biçimlilik.−bı esvaplık.−ğı eş eş adlı eş adlılık.−ği eş cinsel eş cinsellik.estetizm estireç.−bı eş bacaklılar eş basınç.−ğı eşantiyon eşarp.−ci estirilme estirilmek estirme estirmek estomp esvap.−ğı eş anlam eş anlamlı eş anlamlılık.−ği eş çekim 767 .

−ği eşek arısı eşekbaşı eşek cenneti eşekçe eşekçi eşek davası eşek dikeni eşek hıyarı eşek inadı eşek kafalı eşekkulağı (bitki) eşekleşme eşekleşmek eşeklik.eş değer eş değerli eş değerlik.−ği eş deprem eş dost eşek.−ği eşek otu eş eksenli eşek sıpası eşeksırtı (çatı şekli) 768 .−ği eşek marulu eşek maydanozu eşekoğlu eşek.

eşek şakası eşelek.−ği eşilme eşilmek eşinme eşinmek eşir eşit eşit çenetli eşitçi 769 .−ği eşeleme eşelemek eşelenme eşelenmek eşelmobil eşey eşeyli eşeylilik.−ği eşeyli üreme eşeysel eşeysiz eşeysiz çoğalma eş güdüm eş güdümcü eş güdümlü eşhas eşik.

eşitçilik.−ği eşitleme eşitlemek eşitlenme eşitlenmek eşitleşme eşitleşmek eşitleştirme eşitleştirmek eşitlik.−ği eşitlik derecesi eşitlik eki eşitsiz eşitsizlik.−li eş kanatlı eş kanatlılar eş kenar eşkenar dörtgen eşkenar üçgen eşkıya eşkıyalık.−ği 770 .−ğı eşkin eşkinci eşkinli eşkinsiz eşlek.−ği eşkâl.

−ği eşlenme eşlenmek eşleşme eşleşmek eşleştirme eşleştirmek eşli eşlik.−ği eşlik etmek eşme Eşme (ilçe) eşmek eş merkezli eşofman eş ölçüm eşraf eşraflık.−ğı eşref eşref saati eşribegâh 771 .eşleksel eşlem eşleme eşlemek eşlemeli eşlemesiz eşlenik.

−ğı eş zamanlılık.−ği eştirme eştirmek eşya eşyalı eş yapı eş yapım eş yükselti eş yükselti eğrisi eş zaman eş zamanlı eş zamanlı dil bilimi eş zamanlık.−ğı et etajer etalon etamin etanol.−lü etap.−ği eş sıcak.−bı et beni 772 .eş sesli eş seslilik.−ğı eş sıcak eğrisi eşsiz eşsizlik.

−ği etek bezi etek dolusu etek kiri etekleme eteklemek etekleyiş eteklik.−ğü etek.−ği etelemek betelemek eten etene etenelenme etenelenmek eteneli eteneliler etenesiz etenesizler eter eterleme eterlemek eterleşme eterleşmek 773 .−ği etçil etçiller eteği düşük.etçi etçik.

−lü etilen Etimesğut (ilçe) etimolog.−ği etiketleme etiketlemek etiketlenme etiketlenmek etiketli etiketlik.−ği etiket etiketçi etiketçilik.−ğu etimoloji etimolojik.−ği etine dolgun etioloji Etiyopya Etiyopyalı et kafalı 774 .eterleştirme eterleştirmek etıbba Eti etik.−ği etiketsiz etil etil alkol.

−ği etkili olmak etkime etkimek etkin etkinci etkincilik.−ği etkinleşme etkinleşmek etkinleştirme etkinleştirmek etkinlik.−ği et kesimi et kırımı etki etkileme etkilemek etkilenme etkilenmek etkileşim etkileşme etkileşmek etkileyici etkili etkililik.−ği 775 .etken etken fiil etkenlik.

−ği etnograf etnografya etnolog.−ği etlenme etlenmek etli etli bitki etli butlu etli canlı etli ekmek.−ği etlik.etkin okul etkin öğretim etkisiz etkisizleşme etkisizleşmek etkisizleştirilmiş etkisizleştirme etkisizleştirmek etkisizlik.−ği etli meyve etli pide et lokması etme etmek etmen etnik.−ğu 776 .

−lü etraf etraflı etraflıca et sığırı et sineği etsiz et sotesi et suyu et şeftalisi et tavuğu ettirgen ettirgen çatı ettirgen fiil ettirgenlik.−ği etobur etoburlar etokrasi etol.etnoloji etnolojik.−ği ettirme ettirmek ettoprak.−ğı et unu etüt.−dü etüt etmek etüv 777 .

etyaran etyemez etyemezlik.−ği evcimen evç.−ği ev ev adamı ev altı evaze ev bark evcara evce evcek evci evcik.−ği evcikkıran evcil Evciler (ilçe) evcil hayvan evcilik.−ci 778 .−ği evcilleşme evcilleşmek evcilleştirilme evcilleştirilmek evcilleştirme evcilleştirmek evcillik.

−vci evin 779 .−ği evegen ev ekmeği ev ekonomisi evelemek gevelemek everme evermek ev eşyası evet evet efendimci evetleme evetlemek ev gailesi evgin ev halkı evham evhamlanma evhamlanmak evhamlı evhamsız eviç.evdeci evdemonizm evdeş evecen evecenlik.

−ğı evlâtsız evlek.−ği evlâdüıyal evlât.−ği evirtim evirtmek evi sırtında ev işi eviye eviye sifonu ev kadını evkaf ev kirası evlâ evlâdiyelik.−dı evlât edinmek evlâtlı evlâtlık.−ği 780 .evinlenme evinlenmek evinli evinsiz evire çevire evirgen evirme evirmek evirtik.

−ği evlilik.−ğı evliya otu evolüsyon evrak evrak çantası evrak dolabı evrak memuru 781 .−ği evlilik birliği evlilik dışı evliya evliyalık.evlekleme evleklemek evlendirilme evlendirilmek evlendirme evlendirmek evleniş evlenme evlenmek evlenmek barklanmak evleviyet evleviyetle evli evli barklı evlik.

−ği evrik.−ğı 782 .−ği evrilir evrim evrimci evrimcilik.−ği evropiyum evsaf ev sahibi evsel evsel atık.−ği evrimleşme evrimleşmek evrişik.−dı evre evren Evren (ilçe) evren bilimi evren bilimsel evren doğumu evren pulu (mika) evrensel evrenselleşme evrenselleşmek evrenselleştirme evrenselleştirmek evrensellik.evrat.

evseme evsemek evsin ev sineği evsiz evsiz barksız evvel evvelâ evvelce evvelden evveli evveliyat evvelki evvelsi evye ev yemeği ey eyalet eyer eyerci eyercilik.−ği eyer kaltağı eyer kaşı eyerleme eyerlemek eyerlenme eyerlenmek 783 .

−ği eylemsi eylemsiz eylemsizlik.eyerli eyersiz eyitmek eylem eylemci eylemcilik.−ği eylemsizlik ilkesi eylül Eynesil (ilçe) eytam eytam maaşı eytişim eytişimsel Eyüp (ilçe) eyvah eyvallah eyvan eyyam eyyam ağası eyyamcı 784 .−ği eyleme eylemek eylemli eylemlik.

−ti ezan saati ezansız ezan vakti ezber ezberci ezbercilik.−ğı eyyam efendisi eza eza cefa ezan ezancı ezanî ezanî saat.eyyamcılık.−ği ezberden ezbere ezber etmek ezberinde ezberleme ezberlemek ezberlenme ezberlenmek ezberletme ezberletmek ezberleyiş ezcümle ezdirme 785 .

−ğü eziklik.ezdirmek ezdirtme ezdirtmek ezel ezel ebet ezelî ezelî ebedî ezelî takdir ezercesine ezgi ezgiç.−ci ezgilenme ezgilenmek ezgileşme ezgileşmek ezgileştirme ezgileştirmek ezgili ezgin ezgince ezginlik.−ği ezici ezik.−ği ezik büzük.−ği ezile büzüle ezilgen 786 .

−li faaliyet fa anahtarı fabl.−ci Ezine (ilçe) ezinti eziyet eziyet etmek eziyetli eziyetsiz ezkaza ezme ezme boya ezmek ezofori (*)F F fa faal.−ği ezim evi ezim ezim ezinç.eziliş ezilme ezilmek ezilmiş ezilmişlik.−li fabrika 787 .

−ğı fagosit fagositoz fagot fağfur fağfurî fahiş fahişe fahişelik.fabrikacı fabrikadan satış merkezi fabrikasyon fabrikatör fabrikatörlük.−ğü facia facialaşma facialaşmak facialı factoring faça faça etmek façalı façeta façetalı façuna façuna etmek façunalık.−ği 788 .

−krı 789 .fahrenhayt fahrî fahrî konsolos fahriye fahte fahur faik.−ği faiz fiyatı faiz haddi faizlendirme faizlendirmek faizli faiz oranı faizsiz fak fakat fakfon fakır.−kı faikıyet fail faili meçhul failimuhtar fainal four fair−play faiz faizci faizcilik.

−ği faks faksimile fakslama fakslamak faktitif faktör fakül fakülte fakülteli fal falaka falakacı falakalı falan 790 .fakih fakir fakirane fakirce fakir cevher fakir fukara fakirhane fakirizm fakirleşme fakirleşmek fakirleştirme fakirleştirmek fakirlik.

−ğı falçete falez falihayır.−yrı fallus falname falso falsolu falsosuz falso yapmak fal taşı falya falyanos familya fanatik.falanca falan festekiz falan feşmekân falan fıstık falan filân falanca falanıncı falanj falanjist falcı falcılık.−ği fanatizm fanfan 791 .

−ği fanta fantasma fantastik. gelip geçici) fâni dünya fanilâ fânilik.fanfar fanfin fanfin etmek fangri fani (ışık şiddeti) fâni (ölümlü.−ği fantaziye fantazya fantazyalı fantezi fantezist fanti fantom fanus fanuslu fanya fanyol far farad faraş 792 .

−ğı farıma farımak fariğ fariğ olmak farika faril Farisî fariza fark 793 .faraza farazî faraziyat faraziye farba farbala fare fare deliği faredişi (oya) farekulağı (bitki) farekuyruğu (testere) farenjit fare otu farfara farfaracı farfaracılık.−ğı farfaralık.

−ğı farksız farksızlaşma farksızlaşmak farksızlık.−ğı farmakodinami farmakodinamik.−ği farmakognozi farmakolog.−ğu fars Fars Farsça farta furta fart furt farz farz etmek farzımuhal.fark etmek farklı farklıca farklılaşma farklılaşmak farklılaştırma farklılaştırmak farklılık.−li 794 .−ğu farmakoloji farmason farmasonluk.

−ğı 795 .−slı fasıla fasılalı fasılasız fasıl heyeti fasih fasikül fasile fasit fasit daire fasit olmak faska fasla fasla fasletme fasletmek Faslı fason fasone fason imalât fassal fassallık.farz olmak farz olunmak Fas fasa fiso fasarya faset fasıl.

−ği faşizan faşizm fatalist fatalite fatalizm Fatımî Fatımiye fatih Fatih (ilçe) Fatiha fatihane Fatsa (ilçe) 796 .fast food fasulye fasulyegiller fasulye pilâkisi fasulye piyazı faş faş etmek faşır faşır faşing faşist faşistleşme faşistleşmek faşistleştirme faşistleştirmek faşistlik.

−lü faullü faulsüz fauna fava favori fay fayans fayansçı fayansçılık.fatura faturalama faturalamak faturalı faturalı yaşam faturasız faul.−ğı faydalanma faydalanmak faydalı faydasız fay hattı fayrap.−bı fayrap etmek 797 .−ğı fayda faydacı faydacıl faydacılık.

−ğı fazlalık etmek fazla olmak fecaat.fayton faytoncu faytonculuk.−cri fecrikâzip.−bi fecrisadık feda feda etmek fedaî fedaîce 798 .−ği faz kalemi fazla fazlaca fazlalaşma fazlalaşmak fazlalık.−ğu faz fazıl fazilet faziletkâr faziletli faziletsiz faziletsizlik.−ti feci fecir.

−li federalist federalizm federalleşme federalleşmek federasyon federatif federe feding fehamet fehametlû fehim.−kki Feke (ilçe) fekül fel felâh Felâhiye (ilçe) felâket 799 .−ği fedakâr fedakârca fedakârlık.−ğı federal. −hmi fehmetme fehmetmek fehva fehvasınca fek.fedaîlik.

−nni fena 800 .felâketli felâketzede felç.−ci felç etmek felçli felç olmak feldmareşal.−li feldspat felek.−ği felfelleme felfellemek feliks fellâh fellek fellek fellik fellik felsefe felsefeci felsefî feminist feminizm fen.−ği felekiyat Felemenk Felemenkçe Felemenkli felfelek.

fena etmek fenafillâh fena hâlde fena kalpli fenalaşma fenalaşmak fenalaştırma fenalaştırmak fenalık.−ği Fenike Fenikeli Fenike portakalı 801 .−ği fenerli fenerli burgu fenersiz fenik.−ğı fenalık etmek fena olmak fena yapmak fen bilimi fenci fener fener alayı fener balığı fener balığıgiller fenerci fenercilik.

−li feodalite feodalizm feodallik.−ği feragat.−ti feragat etmek feragatli ferağ ferah ferah fahur ferah ferah ferahfeza ferahî 802 .−ği fer ferace feraceli feracelik.−di feodal.−lü fenomen fenomenal fenomenizm fenomenoloji fent.fenlenme fenlenmek fennî fennî muayene fenol.

−ki ferahnakaşiran ferahnüma feraset ferasetli ferasetsiz ferç.−ğı ferahnak.−ği ferhane fer'î feribot ferih 803 .−ci ferda ferde ferdî ferdiyet ferdiyetçi ferdiyetçilik.ferahlama ferahlamak ferahlandırma ferahlandırmak ferahlanma ferahlanmak ferahlatıcı ferahlatma ferahlatmak ferahlık.

−ği feriştah ferişte Ferizli (ilçe) ferli ferma ferman fermanlı fermanlı deli fermantasyon fermejüp fermene fermeneci fermeneli ferment fermiyum fermuar fernez fersah fersah fersah fersahlık.−ği (piliç) ferik ferik elması feriklik.ferih fahur ferik.−ğı fersiz fersizleşme 804 .

−di fertik.−dı feryat etmek feryat figan ferz fes fesahat.fersizleşmek fersizlik.−ğı feshedilme feshedilmek feshetme feshetmek fesih.−ti fesat.−li fesuphanallah fetha fethetme 805 .−shi fesleğen fes rengi festival.−ğı fesat kumkuması fesatlık.−dı fesatçı fesatçılık.−ği fersude fert.−ği feryat.

−thi fetihname fetiş fetişist fetişizm fetret fettan fettanca fettane fettanlaşma fettanlaşmak fettanlık.−ğı fetüs fetva fetvacı fetvahane fetvayişerife fevç.−li fevkalâdelik.−ği 806 .−ci fevç fevç feveran feveran etmek fevk fevkalâde fevkalâde hâl.fethetmek Fethiye (ilçe) fetih.

−ğı fıçılama fıçılamak fıkdan fıkıh.−khı 807 .−yzi feyizlenme feyizlenmek feyizli feylesof feylesofça feylesofluk.−ği fevt fevt etmek fevt olmak fevvare feyezan feyiz.−ğu feyyaz feza fezleke fıçı fıçı balığı fıçıcı fıçıcılık.fevkalbeşer fevkanî fevrî fevrîlik.

−ğı fındık altını fındık ateşi fındık biti fındıkçı fındıkçılık.−ğı fıkrama fıkramak fıldır fıldır fıldır fındık.−ğı fındık faresi fındıkî fındıkkabuğu (renk) 808 .−ğı fıkırdama fıkırdamak fıkırdaşma fıkırdaşmak fıkırdatma fıkırdatmak fıkırdayış fıkır fıkır fıkırtı fıkra fıkracı fıkracılık.fıkırdak.−ğı fıkırdaklık.

−ğı fırçalama fırçalamak fırçalanma fırçalanmak fırçalatma fırçalatmak fırçalayış fırçalı fırçalık.fındıkkıran fındık kurdu Fındıklı (ilçe) fındıklık.−ğı fındık sıçanı fındık yağı fındıkyuvası (eldeki çukurluk) fır Fırat fırça fırçacı fırçacılık.−ğı fırdolayı fırdöndü fırfır (büzgülü süs) fır fır fırfırlı 809 .

−ğı fırka fırkacı fırkacılık.fırıldak.−ğı fırkata fırlak.−ğı 810 .−ğı fırıldak çiçeği fırıldanma fırıldanmak fırıldatma fırıldatmak fırıl fırıl fırın fırıncı fırıncılık.−ğı fırıldakçı fırıldakçılık.−ğı fırında makarna fırın kebabı fırınlama fırınlamak fırınlanma fırınlanmak fırınlatma fırınlatmak fırınlı fırınlık.

−ğı fırsat düşkünü fırsat yoksulu fırt fırt fırt fırtına fırtına kuşu fırtına kuşugiller fırtınalı fırtına uğrağı fırttırma fırttırmak fısfıs (püskürtme aracı) fıs fıs fısfıslama fısfıslamak 811 .fırlama fırlamak fırlatılma fırlatılmak fırlatış fırlatma fırlatmak fırlayış fırsat fırsatçı fırsatçılık.

−ğı 812 .−ğı fıstık çamı fıstıkçı fıstıkçılık.−ğı fıstık ezmesi fıstıkî fıstıkî makam fıstıklamak fıstıklık.fısfıslanma fısfıslanmak fısıldama fısıldamak fısıldanma fısıldanmak fısıldaşma fısıldaşmak fısıl fısıl fısıltı fısıltı gazetesi fısır fısır fısırtı fıskiye fıslama fıslamak fıslanma fıslanmak fıstık.

−ğı fışkırış fışkırma fışkırmak fışkırtı fışkırtıcı fışkırtılma fışkırtılmak fışkırtma fışkırtmak fışlama 813 .−ğı fışkırık.fış fış fışıldama fışıldamak fışıltı fışırdama fışırdamak fışırdatma fışırdatmak fışır fışır fışırtı fışkı fışkılama fışkılamak fışkılık.−ğı fışkın fışkırdak.

−ğı fide fideci fidecilik.−ğı fidanlık.fışlamak fıtık.−ğı fıtık etmek fıtıklı fıtık olmak fıtrat fıtraten fıtrî fıtriye fi fiber fiberglas fibrin fibrinojen fidan fidan biti fidan boylu fidancık.−ği fideizm fideleme fidelemek fidelik.−ği fidye 814 .

−ğu fiilî hizmet fiilî hizmet zammı fiilimsi fiiliyat fiil kökü 815 .fidyeinecat fifre figan figan etmek figür figüran figüranlık.−ğı figürasyon figüratif figüratif sanat figürlü fiğ fihrist fihristleme fihristlemek fiil fiil cümlesi fiil çekimi fiilen fiil gövdesi fiilî fiili bozuk.

fiil tabanı fikir.−kri fikir adamı fikir edinmek fikir hürriyeti fikir işçisi fikirleşme fikirleşmek fikirleştirme fikirleştirmek fikirli fikirsiz fikirsizlik.−ği fikir üretme fikir üretme toplantısı fikir yazısı fikren fikrî fikrisabit fikriyat fiks mönü fikstür fiktif fil filâman filân filânca 816 .

−gi filet fileto fil faresi filgiller filhakika fil hastalığı 817 .−ği filbahar filbahri fildekoz fildişi (renk) fil dişi fil dişi karası (renk) Fildişi Kıyısı fildişi rengi Fildişi Sahili file fil elması filenk.filân falan filân festekiz filânıncı filântrop filâriz filârizleme filârizlemek filârmoni filârmonik.

filigran filigranlı filika filikacı filinta Filipinler Filipinli filiskin Filistin Filistinli filiz filizcik.−ği filizî filizkıran filizleme filizlemek filizlenme filizlenmek filizli filkulağı (bitki) film filmci filmcilik.−ği filmleştirme filmleştirmek film müziği film yıldızı 818 .

−i fil yürüyüşü Fin final.−ğu filtre filtreli filtresiz filum filvaki.filo filojenez filoksera filolog.−li finalist finalizm finans finansal finanse etmek 819 .−ğu filoloji filolojik.−ği filotillâ filoz filozof filozofça filozofik filozoflaşma filozoflaşmak filozofluk.

finansman finansör fincan fincan böreği fincancı fincan fincan fincanlık.−ği fingirdeme fingirdemek fingirdeşme fingirdeşmek fingir fingir Fin hamamı Finike (ilçe) finiş fink (atmak) Finlândiya Finlândiyalı fino Fin−Ugor firak firaklı firar firar etmek 820 .−ğı fincan oyunu Fince fingirdek.

firarî firavun firavun faresi firavun inciri firavunlaşma firavunlaşmak firavunluk.−ğu fire firez firfiri firik.−ği firkat.−ti firkateyn firkete firketeleme firketelemek firma firuze fisebilillâh fiskal fiske fiskeleme fiskelemek fiskos fiskos etmek fiskos masası fiskos sehpası 821 .

−ğı fistansız fisto fistolu fistül fiş fişe fişek.−ği fit fitçi fitçilik.−ği fişeklikli fişka fişleme fişlemek fişlenme fişlenmek fişli fişlik.fistan fistanlı fistanlık.−ği fitil fitilci 822 .−ği fişekçi fişekhane fişekli fişeklik.

−ği fitne fücur fitne kumkuması fitneleme fitnelemek fitnelik.fitilleme fitillemek fitillenme fitillenmek fitilli fitil olmak fitilsiz fitin fitleme fitlemek fitlenme fitlenmek fitne fitneci fitnecilik.−ği fit olmak fitopatoloji fitre fiyaka fiyakacı fiyakalı fiyasko 823 .

−ğu 824 .−ğı fizyolog.−gu fiyonk makarna fiyort.−du fizibilite fizik.fiyat fiyatlandırma fiyatlandırmak fiyatlanma fiyatlanmak fiyatlı fiyonk.−ği fizikçi fizik gücü fizikî fizikî coğrafya fizikî harita fizik kondisyonu fizikokimya fizik ötesi fiziksel fizik tedavi fizik tedavisi fizik tedavi uzmanı fizik yapısı fizyokrat fizyokratlık.

−lü 825 .fizyoloji fizyolojik.−ği fizyolojist fizyonomi fizyoterapi fizyoterapist flâm flâma flâmacı Flâman Flâman atı Flâmanca flâmangiller Flâmenko Flâman kuşu flâmanlar flâmingo flândra flândra balığı flânel flâş flâş conta flâşör flâvta flebit flegmon fleol.

flit flitleme flitlemek flok flora flori florin floş flöre flört flört etmek flûrcun flûrya flüor flüoresan flüoresan lâmba flüoresans flüorışı flüorışıl flüorin flüorit flüorür flüt flütçü fob fobi Foça (ilçe) 826 .

−ğu fok fokgiller fokstrot fokurdak.fodla fodlacı fodlacılık.−ğu 827 .−ği folklorist folk müziği folk sanatçısı folluk.−ğı fodra fodul fodulca fodulluk.−ğu folklorik.−ğı fokurdama fokurdamak fokurdatma fokurdatmak fokur fokur fokurtu fol folk folklor folklorcu folklorculuk.

−ğu fonoloji fonotelgraf font fora forint form forma 828 .−ği fonolit fonolog.−ği fonetikçi fonksiyon fonksiyonalizm fonksiyonel fon müziği fonograf fonografi fonojenik.folyo kâğıdı fon fonda fonda etmek fondan fondip fondip yapmak fondöten fonem fonetik.

−di formol.−ğı formaldehit.forma başlık.−ğı formalist formalite formaliteci formalizm formasyon format formatlama formatlamak formatlı formel formen formika formik asit.−di formalık.−lü formül formüle etmek formüler formülleşme formülleşmek formülleştirme formülleştirmek foroz foroz kayığı fors 829 .

forsa forseps forslu forsmajör forte fortepiano fortissimo fort pense fortrak forum forvet fos fosfat fosfatlama fosfatlamak fosfatlı fosfor fosforışı fosforışıl fosforik.−ği fosforik asit.−di fosforlu fosforsuz fosgen fosil fosilleşme fosilleşmek 830 .

−ği fotofiniş fotoğraf fotoğrafçı fotoğrafçılık.fosilli foslama foslamak foslatma foslatmak fosseptik.−ği fosurdama fosurdamak fosurdatma fosurdatmak fosur fosur fosurtu foşa foşurdama foşurdamak foşurdata foşurdata foşurdatma foşurdatmak fota foto fotoakım fotoelektrik.−ğı fotoğrafhane 831 .

fotoğraflama fotoğraflamak fotoğraf makinesi fotojen fotojenik.−ği fotokimya fotokinezi fotokopi fotokopici fotokopicilik.−ği fotometre fotometri fotomodel fotomontaj fotomorfoz fotoroman fotosentez fotosfer fotoskop.−ği fotokurgu fotolitografi fotomekanik.−bu fotoşimi fototaksi fototaktizm fototek fototerapi 832 .

−ğı francalalık.−gı franlık.−ğı fransiyum frapan frekans fren frenci 833 .fototropizm foya fön fötr fragman frak fraklı fraksiyon francala francalacı francalacılık.−ğı Fransa Fransız Fransızca Fransızlaşma Fransızlaşmak Fransızlaştırma Fransızlaştırmak Fransızlık.−ğı frank.

frengi frengili Frengistan fren görevlisi Frenk Frenk asması Frenkçe Frenk çileği Frenk gömleği Frenk inciri Frenk lâhanası Frenkleşme Frenkleşmek Frenkleştirme Frenkleştirmek Frenklik.−ği Frenk maydanozu Frenk menekşesi Frenk patlıcanı Frenk üzümü frenleme frenlemek frenlenme frenlenmek frenleyici fren mesafesi frenoloji 834 .

fren yapmak frer fresk freze frezeci frezeleme frezelemek fribort.−ğı fuaye fuel−oil fuhuş.−ği friksiyon frisa frişka fritöz friz frize kaplama früktoz fuar fuarcı fuarcılık.−hşu fujer 835 .−ği frijider frijidite frikik.−du frigo frigorifik.

−ğı fundamentalist fundamentalizm funda sıçanı funda tavuğu funda toprağı furgon furya fut futa futbol futbolcu fuzulî 836 .−lü fulâr fule full−time fulya fulya balığı fulya balığıgiller funda fundagiller fundalar fundalık.fukara fukara babası fukaralık.−ğı fukusgiller ful.

fücceten fücur füg fülfül fülsüahmer fülüs füme fümerol.−u fürumaye füsun füsunkâr fütuhat fütuhatçı fütur fütursuz fütursuzca fütürist fütürizm fütürolog.−lü fünye Fürs füru.−ğu fütüroloji fütüvvet füze füzeatar füzen 837 .

−cı gabardin gabari gabavet gabi gabilik.−ği gabin Gabon Gabonlu gabro gabya gabyacı gabyar gabya yelkeni gacırdama gacırdamak gacırdatma gacırdatmak gacır gacır gacır gucur gacırtı gaco 838 .füzesavar füzyometre füzyon (*)G G gabardıç.

−ği gafillik etmek gaflet gaflet uykusu gafur gaf yapmak gag gaga 839 .gaddar gaddarca gaddar gaddar gaddarlık.−dri gadirlik.−ği gadolinyum gadretme gadretmek gadrolma gadrolmak gadrolunma gadrolunmak gaf gaffar gafil gafilâne gafillik.−ğı gaddarlık etmek gaddar olmak gadir.

−ği gaip.−ği gaita gale galeyanlı gak gaklama 840 .gagaburun (gemi) gaga burun (insan) gagalama gagalamak gagalanma gagalanmak gagalaşma gagalaşmak gagalı memeli gagalı memeliler gagamsı Gagavuz Gagavuzca gâh gâhî gâhîce gaile gaileli gailesiz gailesizlik.−bi gaiplik.

−bi galiz galon galoş galsame galvaniz galvaniz banyosu galvanizci 841 .gaklamak gala galâksi galalit galat galatıhis.−ssi galatımeşhur galebe galenit galeri galerici galeta galeta unu galeyan galeyan etmek gali galiba galibarda galibiyet galip.

galvanize galvanizleme galvanizlemek galvanizlenme galvanizlenmek galvanizletme galvanizletmek galvanizli galvanizm galvano galvanokoter galvanometre galvanoplâsti galvanoskop.−bu galvanotip galvanotipi galyot galyum gam gama gamaglobülin gama ışınları gamalı gamba gambot gamet gametli 842 .

−ği gani gani gani gani gönüllü ganimet ganyan 843 .−ğı gamze Gana Ganalı Gang gangama teknesi gangliyan gangliyon gangster gangsterlik.−ğı gamsele gamsız gamsızlık.gamlanma gamlanmak gamlı gamlılık.−ğı gammaz gammazlama gammazlamak gammazlanma gammazlanmak gammazlık.

gar garabet garaip.−ğı garazlı garaz olmak garazsız garazsız ivazsız garbî garç gurç gard gardenparti gardenya gardıfren gardırop.−bi garaj garajcı garamî garanti garanti etmek garantileme garantilemek garantili garantisiz garantör garaz garazkâr garazkârlık.−bu 844 .

−bı garpçı 845 .−bi garip garip garipleşme garipleşmek gariplik.−ğı garibe garip.−ğı garez gargar gargara gargara yapmak gariban garibanlık.gardıropçu gardiyan gardiyanlık.−ği garipseme garipsemek gark gark etmek gark olmak garni garnitür garnitürlü garnizon garoz garp.

−sli gasletme gasletmek gasp gasp etmek gassal.−li gastrit gastroenterolog.−ğı garpkârî garplı garplılaşma garplılaşmak garplılaştırma garplılaştırmak garplılık.garpçılık.−bı gasil.−ğu gastroenteroloji gastronom gastronomi gastroskop.−ğu Garzan gaseyan gasıp.−ğı garson garsoniyer garsonluk.−bu gastroskopi 846 .

gastrulâ gaşiy.−ğu gâvurluk etmek gâvur olmak gayakol gaybubet gaybubet etmek gayda gaydacı gaye gayeli gayesiz 847 .−şyi gaşyolma gaşyolmak gato gauss gavot gâvur gâvurca gâvurcasına gâvur etmek gâvur eziyeti gâvur icadı gâvur inadı gâvurlaşma gâvurlaşmak gâvurluk.

−ği gayrı (artık) gayri (başka) gayriahlâkî gayriaklî gayriciddî gayriihtiyarî gayriilmî gayriinsanî gayriiradî gayrikabil gayrikabiliitiraz gayrikabilikıyas gayrikabilişifa gayrikabilitahmin 848 .−ği gayretlenme gayretlenmek gayretli gayretlilik.gayet gayetle gayr.−ği gayretsiz gayretsizlik.−i (başka) gayret gayret etmek gayretkeş gayretkeşlik.

−lü gayrimeskûn gayrimes'ul.−lü gayrimalûm gayrimemnun gayrimenkul.−du gayrimahsus gayrimakul.−lü gayrimeşru gayrimezru gayrimuayyen gayrimuhtemel gayrimuntazam gayrimutabık gayrimümbit gayrimümkün gayrimünasip.gayrikabilitelâfi gayrikâfi gayrikanunî gayrikıyasî gayrilâyık gayrimahdut.−bi gayrimüsavi gayrimüslim gayrimüsmir gayrimütecanis gayrinizamî 849 .

−di gayrivazıh gayur gayya gayya kuyusu gayz gayzer gayzerit gaz gaza gazal.−bı gazaplandırma gazaplandırmak gazaplanma gazaplanmak gazaplı gaz bezi gaz bombası 850 .−i gayrivarit.gayrisafi gayrisafi hâsılat gayrisafi millî hâsıla gayrisıhhî gayrişahsî gayrişuurî gayritabiî gayrivaki.−li gazap.

−ği gazino gazinocu 851 .−ği gazetelik.gaz boyaması gaz detektörü gazeki gazel gazel damarı gazelhan gazelhanlık.−ği gazhane gazışı gazışıl gazi Gazi Antep gaz ibiği Gaziemir (ilçe) gaziler helvası gazilik.−ğı gazeliyat gazelleme gazellemek gazellenme gazellenmek gazete gazeteci gazetecilik.

−ğu gazi olmak Gazi Osmanpaşa (ilçe) Gazipaşa (ilçe) gazlama gazlamak gaz lâmbası gazlanma gazlanmak gazlaşma gazlaşmak gazlaştırma gazlaştırmak gazlı gazlı bez gaz maskesi gaz ocağı gazoil gazojen gazolin gazometre gazometri gazoyl gazoz gazoz ağacı (argo) gazozcu 852 .gazinoculuk.

−ği geberme gebermek gebertilme gebertilmek gebertme gebertmek gebeş gebeşlik.−bu gazve gaz yağı gaz yuvarı gebe gebelik.gazozculuk.−ği gebelik testi gebe olmak geberik.−ği gebre gebreleme gebrelemek 853 .−ğu gazölçer gaz ölçümü gaz sayacı gazsız gaz sobası gaz taşı gazup.

−ği 854 .gebrelenme gebrelenmek gebre otu gebre otugiller Gebze (ilçe) gece gece bekçisi gececi gece gündüz gece hayatı gece işçiliği gece kıyafeti geceki gecekondu gecekonducu gecekondulaşma gecekondulaşmak gece körlüğü gece kulübü gece kuşu geceleme gecelemek geceleri geceleyin geceli geceli gündüzlü gecelik.

gece mavisi gece öğretimi gecesefası (bitki) gecesefasıgiller gece uçuşu gece yanığı gece yarısı gece yatısı gece yayı gecikilme gecikilmek gecikiş gecikme gecikmek gecikmeli gecikmesiz geciktirilme geciktirilmek geciktirim geciktirme geciktirmek geç geççe geçe geçek.−ği geçeli geçen 855 .

−ği geçenlerde geçer geçer akçe geçerleme geçerlemek geçerletme geçerletmek geçerli geçerlik.−ği geçgeç geçgeçleme geçgeçlemek geçgeç yapmak geçici geçicilik.geçende geçenek.−ği geçersiz geçersizleşme geçersizleşmek geçersizleştirme geçersizleştirmek geçersizlik.−ği geçici madde geçici teminat geçici plâka 856 .−ği geçerlilik.

−ği geçim yolu geçim zorluğu geçindirme geçindirmek geçinilme geçinilmek geçinim geçinme geçinme endeksi geçinmek 857 .geçiliş geçilme geçilmek geçim geçim derdi geçim dünyası geçim endeksi geçim göstergesi geçim kapısı geçimli geçimlik.−ği geçim sıkıntısı geçimsiz geçimsizleşme geçimsizleşmek geçimsizlik.−ği geçimlilik.

−ği geçiriş geçirme geçirmek geçirtilme geçirtilmek geçirtme geçirtmek geçiş geçiş hakkı geçişim geçişli geçişme geçişmek geçişsiz geçiştirici geçiştirilme geçiştirilmek 858 .−ği geçirimsiz geçirimsizlik.−ği geçirici geçirilme geçirilmek geçirim geçirimli geçirimlilik.geçirgen geçirgenlik.

−ği geçme geçmek geçmeli geçmelik.−di geçit hakkı geçit resmi geçit töreni geçkin geçkinlik.−ği gedikli gedilme 859 .geçiştirme geçiştirmek geçiş üstünlüğü geçit.−ği geçmez geçmez akçe geçmiş geçmişi kandilli geçmişi kınalı geçmiş zaman geçmiş zaman görünümü geçmiş zaman sıfat−fiili geda gedik.

−ği geğrek batması gelberi gele gelecek.−ği geleceklik hakkı gelecek zaman gelecek zaman görünümü gelecek zaman kipi gelecek zaman sıfat−fiili geleğen gelembe geleme gelen 860 .gedilmek Gediz (ilçe) gedme gedmek geğiriş geğirme geğirmek geğirti geğrek.−ği gelecek bilimi gelecekçi gelecekçilik.

gelenek.−ği gelenekçi gelenekçilik.−ği gelenekleşme gelenekleşmek gelenekleştirme gelenekleştirmek gelenekli geleneksel gelenekselleşme gelenekselleşmek Gelendost (ilçe) gelen geçen gelen giden geleni gelgeç gelgeççi gelgel gelgelelim gelgelli gelgit Gelibolu (ilçe) gelin gelin abla gelin alayı gelin alıcı gelinboğan 861 .

−ği gelinlik çağı gelinlikçi gelinlik etmek gelinme gelinmek gelin olmak gelin otu gelinparmağı(üzüm) gelin teli gelip geçici gelir gelir dağılımı gelir gider gelir kaynağı gelir ortaklığı gelir vergisi 862 .−ği gelincikgiller gelin çiçeği gelin etmek gelinfeneri (bitki) gelin hamamı gelin havası gelin kuşağı gelin kuşu gelinlik.gelin böceği gelincik.

−ci gelmiş geçmiş gem Gemerek (ilçe) gemi gemi adamı gemi aslanı gemici gemicilik.geliş gelişigüzel gelişim gelişkin gelişme gelişmek geliştirici geliştirilme geliştirilmek geliştirme geliştirmek gelme gelmek gelmiç.−ği gemi enkazı gemi ızgarası gemi iskeleti gemi leşi gemilik.−ği 863 .

−ci Genç (ilçe) genç irisi gençleşme gençleşmek gençleştirilme gençleştirilmek gençleştirme gençleştirmek gençlik.−ffı genel ağ genel başkan genel başkanlık.−ğı 864 .gemi yatağı gemleme gemlemek gemlenme gemlenmek Gemlik (ilçe) gen gencecik.−ği gençten gene genel genel af.−ği gencelme gencelmek genç.

genel bütçe genel coğrafya genel dil bilimi geneleme genel ev genelge genel gider genel görünüm genel görünümlü genel görüşlü genel görüşlülük.−ği 865 . −ğü genel görüşme genel grev genel kadın genelkurmay genel kurul genel kütüphane genelleme genellemek genelleşme genelleşmek genelleştirilme genelleştirilmek genelleştirme genelleştirmek genellik.

−ğü genel ölçek.−ği geniş geniş açı genişçe geniş gönüllü geniş görüşlü geniş görüşlülük.−ği genetik.−ği genel zekâ general.−ği genel sekreter genel sekreterlik.genellikle genelmek genel müdür genel müdürlük.−ği genel uygunluk bildirimi genel yazman genel yetenek.−ğü genişleme genişlemek genişletilme genişletilmek genişletme genişletmek 866 .−li generallik.

genişlik.−ği genom gensoru gensoru önergesi 867 .−nzi genizsi genizsileşme geniz ünlüsü geniz ünsüzü genleşme genleşmek genleşme kat sayısı genleşmeölçer genleştirme genleştirmek genlik.−ği geniş ufuklu geniş ünlü geniş yürekli geniş zaman geniş zaman görünümü geniş zaman sıfat−fiili genitif geniz.−ği geniş mezhepli geniş ölçek.

genzek.−ği gerçek dışı gerçek dışılık.−ği gerçekçi gerçekçilik.−ğı gerçek kişi gerçekleme gerçeklemek gerçekleşme 868 .−ği geometrik çizim geometrik dizi geometrik yer gepegencecik. −ğı gerçeğe uygun gerçeğe uygunluk.−di geometri geometrik.−ci gepgenç.−ği genzel geoit. −ğu gerçek.−ci Gercüş (ilçe) gerçeğe aykırı gerçeğe aykırılık.−ği gepegenç.

−ği gerçek mantarlar gerçek sayı gerçekte gerçekten gerçeküstü gerçeküstücü gerçeküstücülük.−ği gerdel gerdirilme gerdirilmek gerdirme gerdirmek gereç.−ğü gerçi gerdan gerdaniye gerdaniyebuselik.−ci Gerede (ilçe) 869 .−ğı gerdek.gerçekleşmek gerçekleştirilme gerçekleştirilmek gerçekleştirme gerçekleştirmek gerçekli gerçeklik.−ği gerdanlık.

−ği gerekçe gerekçelendirme gerekçelendirmek gerekçeli gerekçesiz gerekirci gerekircilik.−ği gereklilik kipi gerekme gerekmek gerekseme gereksemek gereksinim gereksinme gereksinmek gereksiz gereksizlik.gere gere gereğince gerek.−ği gerekli gereklik.−ği gereklik kipi gereklilik.−ği gerektirim gerektirme gerektirmek 870 .

gerelti geren gergedan gergedan böceği gergedangiller gergef Gerger (ilçe) gergi gergili gergin gergince gerginleşme gerginleşmek gerginleştirici gerginleştirme gerginleştirmek gerginlik.−ğı gerilek.−ği gerileme 871 .−ği geri hizmet geri kafalı geri kalmış geri kalmışlık.−ği geri geriatri gerici gericilik.

−ği gerilim gerilimli gerilimölçer gerilim ölçümü gerilimsiz geriliş gerillâ gerillâcı gerillâcılık.−ğı gerillâlaşma gerillâlaşmak gerillâ savaşı gerilme gerilmek gerine gerine geriniş gerinme gerinmek geri ödeme 872 .gerilemek geriletme geriletmek gerileyici gerileyici benzeşme gerileyiş gerili gerilik.

geri plân gerisingeri gerisingeriye geriş geri tepme geri vites geriye dönük.−ği Germanofil germanyum germe germek germen Germencik (ilçe) gerundium Gerze (ilçe) gerzek.−ğü geriye dönüş geriz geri zekâlı Germanist Germanistik.−ği gerze tavuğu gestalt gestapo getiri getirilme getirilmek 873 .

−ği gevezelik etmek gevher geviş geviş getirenler geviş getirmeyenler gevme gevmek 874 .getirim getirimci getirimli getiriş getirme getirmek getirtme getirtmek getr getto Gevaş (ilçe) geveleme gevelemek geveleyiş geven gevenlik.−ği geveze gevezelenme gevezelenmek gevezelik.

−ği gevreme gevremek gevretilme gevretilmek gevretme gevretmek gevşek.−ği geyik böceği geyik böcekleri geyik dikeni 875 .−ği gevrekçi gevrekçilik.−ği gevşek vurgu gevşeme gevşemek gevşetici gevşetilme gevşetilmek gevşetme gevşetmek gevşeyiş geyik.−ği gevreklik.gevrecik gevrek.−ği gevşek ağızlı gevşeklik.

−ği 876 .−ği gezgin satıcı gezi gezici gezicilik.−ği gezginlik.geyikdili (bitki) geyikgiller geyik muhabbeti geyik otu geyşa Geyve (ilçe) gez gezdirilme gezdirilmek gezdiriş gezdirme gezdirmek gezegen gezegenler arası gezeğen gezeleme gezelemek gezenti gezerçalar gezgin gezginci gezgincilik.

−ği gezme gezmek gezmen gıcık.−ğu geziliş gezilme gezilmek gezimcilik.−ği geziniş gezinme gezinmek gezinti gezinti yeri geziş gezi yazısı gezleme gezlemek gezlik.−ğı gıcıkça gıcık etmek gıcıklama gıcıklamak gıcıklanma gıcıklanmak gıcıklayış gıcık olmak 877 .gezici topluluk.

gıcır gıcırdama gıcırdamak gıcırdatma gıcırdatmak gıcırdayış gıcır gıcır gıcırtı gıcırtılı gıcırtısız gıda gıdaklama gıdaklamak gıdaklayış gıdalı gıda rejimi gıdasız gıdasızlık.−ğı gıdıklama gıdıklamak gıdıklanma gıdıklanmak gıdıklayış gıdım gıdım gıdım 878 .−ğı gıdı gıdı gıdık.

−ğı gırtlak çıkıntısı 879 .gıgı gık gıldır gıldır gıllıgış gıllıgışlı gıllıgışsız gıllügiş gıllügişli gıllügişsiz gına gıpta gıpta etmek gır gırç gırç gırgır gır gır gırgırcı gırgırlama gırgırlamak gırıl gırıl gırla gırnata gırnatacı gırt gırt gırt gırtlak.

−kmü gıyabî tutuklama gıyap.−bı gıyap kararı gıybet gıybetçi gıybet etmek gıy gıy gıygıy gıygıycı gibi gibilerden gibisi gibisinden gicişme 880 .gırtlaklama gırtlaklamak gırtlaklaşma gırtlaklaşmak gırtlaklayış gırtlaksı gırtlak ünsüzü gırtlama gırtlamak gıyaben gıyabında gıyabî gıyabî hüküm.

gicişmek gide gide gideğen gider giderayak giderek gideren alan giderici giderilme giderilmek giderme gidermek gidertme gidertmek gidi gidici gidiliş gidilme gidilmek gidimli gidip gelme gidiş gidiş alayı gidişat gidiş dönüş gidiş geliş gidişme 881 .

−ği girift giriftar giriftar olmak giriftlik.−bı girdi girdisi çıktısı giren girenleme girenlemek Giresun girgin girginlik.gidişmek gidon gilâburu gine Gine Gineli ginseng gipür giranbaha giray girdap.−ği girift tezyinat giriftzen giriliş girilme 882 .

−ği girişik bezeme girişik cümle girişik tamlama girişilme girişilmek girişim girişimci girişimcilik.−ği girişimölçer girişim ölçme giriş işlemi giriş kapısı giriş kartı giriş katı girişken girişkenlik.−ği girişlik.−ği girinti girintili girintili çıkıntılı girintisiz girintisiz çıkıntısız giriş girişik.−ği 883 .girilmek girim girimlik.

−ği giyiliş 884 .−ği gişe gitar gitarcı gitarcılık.−ğı gitarist gitgide gitme gitmek gittikçe giydirici giydirilme giydirilmek giydiriş giydirme giydirmek giyecek.girişme girişmek giriş ücreti Girit Girit kekiği Giritli girizgâh girme girmek girmelik.

giyilme giyilmek giyim giyim evi giyim kuşam giyimli giyimli kuşamlı giyinik.−ği gizemli gizemsel gizil gizil güç.−di giyme giymek giyotin giysi giz gizem gizemci gizemcilik.−cü gizlem gizleme 885 .−ği giyiniş giyinme giyinmek giyiş giyit.

gizlemek gizlemli gizlenilme gizlenilmek gizleniş gizlenme gizlenmek gizlenmiş gizleyiş gizli gizlice gizli celse gizli cemiyet gizlicilik.−ği gizliden gizliye gizli dernek.−ği gizli oturum gizli oy gizli polis gizli sıtma gizli şeker (hastalık) 886 .−ği gizli dil gizli din gizli duruşma gizli gizli gizli kapaklı gizlilik.

gizli yama glâdyatör glâse glâsnost glâsyolog.−ğu glâsyoloji glâyöl glikojen glikol.−di glikozüri gliserin global.−li globalleşme globalleşmek globülin glokom glokoni glüten glüten ekmeği glüten tutkalı gnays goblen gocuk.−lü glikoz glikozit.−ğu gocuklu gocundurma 887 .

−lü golcü golf golfçü golf pantolon golfstrim gollük.−ğı gonca gondol gondolcu gonk.−ği gotik harfler 888 .gocundurmak gocunma gocunmak gofret gol.−ğü gol olmak gol toto gol yapmak gomalak.−gu gonokok goril goşist goşizm Got Gotça gotik.

−ği göbelez göce göcen göç göçebe göçebeleşme göçebeleşmek göçebelik.−ği göbek adı göbek bağı göbek dansı göbek havası göbeklenme göbeklenmek göbekli göbek odunu göbek otu göbek taşı göbel göbelek.gotik sanat Gotlar goygoycu goygoyculuk.−ği göçelge göçer 889 .−ğu göbek.

göçeri göçerkonar göçerme göçermek göçertme göçertmek göç etmek göçkün göçme göçmek göçmen göçmenleşme göçmenleşmek göçmenleştirme göçmenleştirmek göçmenlik.−ği göçü göçücü göçük.−ğü göçüm göçürme göçürmek göçürtme göçürtmek göçürücü göçürülme göçürülmek 890 .

−ğsü göğüs boşluğu göğüs cerrahisi göğüs çaprazı göğüs çukuru göğüs darlığı göğüs eti göğüs göğüse göğüs hastalığı göğüs ingini göğüs kafesi göğüs kemiği göğüs kovuğu göğüsleme göğüslemek göğüslü göğüslüce göğüslük.−ğü göğüs sesi göğüs tahtası 891 .göçüş göçüşme göden göden bağırsağı gödeş göğem göğerti göğüs.

−ğü gök ada gök adası gök atlası gök bilimci gök bilimi gök bilimsel gök cismi gökçe Gökçeada (ilçe) Gökçebey (ilçe) gökçek.−ği gökçe yazın gökçül gökdelen gökdoğan gök ekseni gök eşleği gök evi gök fiziği gök gözlü gök gürlemesi gök gürültüsü gökgüvercin gökkandil (sarhoş) gök kır (renk) gök kubbe 892 .gök.

gök kumu gök kuşağı gök kutbu gökkuzgun (kuş) gökkuzgungiller gökkuzgunlar gökkuzgunumsular gök küresi gökmen göksel Göksu (ilçe) Göksun (ilçe) gök taşı göktırmalayan gök tırmalayıcı Göktürk Göktürkçe gök yakut gökyolu (Samanyolu) gökyüzü gökyüzü mavisi göl gölalası (balık) göl ayağı (coğrafya) göl başı Gölbaşı'nı (ilçe) gölcük.−ğü 893 .

−smi gölge olay gölge olaycılık.Gölcük (ilçe) gölcül Göle (ilçe) gölek.−ği gölerme gölermek gölet gölge gölge balığı gölge balığıgiller gölgecil gölge etmek gölgeleme gölgelemek gölgelendirme gölgelendirmek gölgelenme gölgelenmek gölgeleyici gölgeleyiş gölgeli gölgelik.−ği gölgeli resim.−ğı gölge oyunu gölgesiz 894 .

−ğü Gölmarmara (ilçe) Gölova (ilçe) Gölpazarı'nı (ilçe) gölük.gölge tiyatrosu Gölhisar (ilçe) göl kestanesi Gölköy (ilçe) gölleme göllemek göllenme göllenmek gölleşme gölleşmek göllük.−ği gömlekçi gömlekçilik.−ği gömlekliler gömleksiz gömme gömme balkon 895 .−ğü gömlek.−ğü Gölyaka (ilçe) Gömeç (ilçe) gömgök.−ği gömlekli gömleklik.

gömme banyo gömme dolap.−ğü gön göncü gönç gönçlük.−ğü gönder gönderi gönderici gönderiliş gönderilme gönderilmek 896 .−bı gömmek gömme kilit.−ğü gömüleme gömülemek gömülme gömülmek gömültü gömülü gömülüş gömüş gömüt gömütlük.−di gömü gömük.−ğü gömüldürük.

−nlü 897 .−ci gönençli gönendirilme gönendirilmek gönendirme gönendirmek gönendirtme gönendirtmek gönenme gönenmek gönlü bol gönlü gani gönlü kara gönlünce gönlü tok gönlü zengin gönül.gönderiş gönderli gönderme gönderme belgesi göndermek gönderme maddesi göndertme göndertmek gönen Gönen (ilçe) gönenç.

gönül avcısı gönül bağı gönül belâsı gönül birliği gönül borcu gönül borçlusu gönül çöküşü gönül darlığı gönüldaş gönül dilencisi gönül eğlencesi gönül eri gönül ferahlığı gönül hoşluğu gönüllenme gönüllenmek gönüllü gönüllüce gönüllü gönülsüz gönüllülük.−ğü gönül maskarası gönül meselesi gönül okşayıcı gönül rahatlığı gönül rızası gönülsüz gönülsüzce 898 .

−ği görelilik.−ği görenekçi görenekçilik.−ğü gönül tokluğu gönül uğrusu gönül yarası gönye gönyeleme gönyelemek gördek.−ği görenek.gönülsüzlük.−ği görenekli göreneksel göreneksiz 899 .−ği Görele (ilçe) göreli görelik.−ği Gördes (ilçe) gördürme gördürmek göre görece görececilik.−ği görecilik.−ği göreceli görecelik.

göreneksizlik.−ği görevdaş görevdaşlık.−ğü görgü fukarası görgü kuralları görgülenme görgülenmek 900 .−ği göresime göresimek görev görevcilik.−ği görevlendirilme görevlendirilmek görevlendirme görevlendirmek görevlenme görevlenmek görevli görevlilik.−ği görevsizlik kararı görgü görgücülük.−ği görevsel görevselcilik.−ği görevsel dil bilimi görevsiz görevsizlik.

−ği görmez görmezlik.−ğü görgü tanığı görk görkem görkemli görklü görme görme açısı görmece görme gözesi görme hücresi görmek görmemezlik.−ği görmemiş görmemişlik.−ğü görmüşlük duygusu görsel görsel basın görsel etkileme görsel−işitsel 901 .görgülü görgülüce görgüsüz görgüsüzce görgüsüzlük.−ği görmüşlük.

−ğü görülme görülmek görülmemiş görüm görümce görümcelik.görsel−işitsel çağrışım görsel−işitsel eğitim görsel sanatlar görü görücü görücülük.−ğü görümsetme görüngü görüngü bilimi görüngücülük.−ğü görünme görünmek görünmez görünmez kaza görünmez olmak görüntü görüntüleme 902 .−ği görümcelik etmek görümcelik yapmak görümlük.

görüntülemek görüntüleyici görüntülük.−ğü görüntüsel görünüm görünümlü görünür görünürde görünürlerde görünürlük.−ğü görünüş görünüşte görüş görüş açısı görüş alışverişi görüş ayrılığı görüş birliği görüşme görüşmeci görüşmek görüşme yapmak görüş sahibi görüş tarzı görüştürme görüştürmek görüştürülme görüştürülmek 903 .

görüşülme görüşülmek göstere göstere gösteren gösterge gösterge bilimi gösterge çizelgesi gösterge çizgisi gösteri gösteri adamı gösterici gösterilen gösteriliş gösterilme gösterilmek gösterim gösteriş gösterişçi gösterişçilik.−ği gösteri yapmak gösteri yürüyüşü 904 .−ği gösterişli gösterişlice gösterişlilik.−ği gösterişsiz gösterişsizce gösterişsizlik.

−ği gösterme parmağı gösterme sıfatı gösterme zamiri gösterme zarfı göstertme göstertmek göt götten bacaklı götün götün götürme götürmek götürtme götürtmek götürü götürücü götürü iş götürülme götürülmek götürüm götürümlü götürümsüz 905 .gösterme göstermeci göstermecilik.−ği gösterme hakkı göstermek göstermelik.

−ği gövek.götürü pazarlık.−ğı götürüş götürü tur gövde gövde gösterisi gövdelenme gövdelenmek gövdeli gövdesel gövdesiz gövdesizlik.−ğü Göynük (ilçe) göynüme göynümek 906 .−ği gövel gövem gövem eriği göveri göveriş göverme gövermek göverti göyme göymek Göynücek (ilçe) göynük.

göyük.−ğı göz bağı göz bankası göz banyosu göz bebeği göz bilimi göz boncuğu gözcü gözcülük.−ğü gözcülük etmek gözdağı gözde göz demiri göz dikeği 907 .−ğü göyünme göyünmek göz göz akı göz alıcı gözaltı göz altı göz altı kremi göz aşısı göz aşinalığı gözaydın(a gitmek) göz bağcı göz bağcılık.

−ği gözenekli gözeneklilik.göz dişi göze göze bilimi göze göz gözeler arası gözeme göz emeği gözemek gözene gözenek.−ği gözer göz erimi göz etçiği gözetici gözetilme gözetilmek gözetim gözetiş gözetleme gözetleme deliği gözetlemek gözetleniş gözetlenme 908 .−ği gözeneksiz gözeneksizlik.

−ği gözettirme gözettirmek göz evi göze yutarlığı göze zarı göz göze gözgü göz hakkı göz hapsi göz kadehi göz kalemi göz kapağı göz kararı göz kesesi göz kuyruğu gözleği gözlem gözlemci 909 .gözetlenmek gözetletme gözetletmek gözetleyici gözetleyiş gözetme gözetmek gözetmen gözetmenlik.

−ğü gözlükçü gözlükçülük.−ği gözleme gözlemeci gözlemecilik.gözlemcilik.−ği gözlemek gözlem evi gözlemleme gözlemlemek gözlenme gözlenmek gözletme gözletmek gözleyici gözleyiş gözlü gözlük.−ğü gözlüklü gözlüklü yılan gözlüksüz göz memesi göz merceği göz nuru göz önü göz pencere göz pınarı 910 .

−ğı gözü bağlı gözü dışarıda gözü kapalı gözü kara gözü keskin gözükme gözükmek gözü pek gözü sulu gözü tok göz yangısı gözyaşı gözyaşı bezeleri gözyaşı bezleri gözyaşı etçiği gözyaşı memesi göz yoklaması göz yuvarı göz yuvası graben grado 911 .göz sevdası gözsüz göz taşı göz ucu gözü aç gözü açık.

grafik.−ği grafikçi grafiker grafit grafolog.−ğu grafoloji grafometre gram gramağırlık.−ğı gramaj gramatikal.−li gramer gramerci gramkuvvet gramofon gramsantimetre granat grandi grandük granit granit grisi granitleşme granül granülin granülit gravür gravürcü 912 .

gravürcülük.−bi gripli grizu 913 .−ğü gravyer gregoryen takvimi Grejuva Grek Grekçe grekoromen gren grena gres gres pompası gres yağı grev grevci grev gözcüsü grev kırıcı grev kırıcılığı grev sözcüsü grev yapmak greyder greyderci greyfurt gri gril grip.

grizumetre grizuölçer grosa grosmarket groston grostonluk.−ği gufran gugu çiçeği 914 .−ğu grotesk grup.−bu grup grup gruplandırma gruplandırmak gruplanma gruplanmak gruplaşma gruplaşmak grup mobilya guano guarani guaş Guatemalâ Guatemalâlı guatr gudde gudubet gudubetlik.

−ğu gugukgiller guguklu guguklu saat.−ği gurbet eli gurbetlik.guguk.−bu 915 .−ği gurbetzede gurk gurklama gurklamak gurlama gurlamak gurme guru guruldama guruldamak gurultu gurup.−ti gulâş gulden gulet gulgule gulu gulu gulyabanî gurbet gurbetçi gurbetçilik.

−slü gusülhane guşa gut guttasyon guvernör gübre gübre böceği gübre gazı gübreleme gübrelemek gübrelenme gübrelenmek gübreleşme gübreleşmek gübreli gübrelik.gurup etmek gurup rengi gurur gururlanma gururlanmak gururlu gururluca gusletme gusletmek gusto gusül.−ği 916 .

−ğü gücük ay gücümseme gücümsemek gücün güç.−cü güç belâ güç birliği güç kaynağı güçlendirici güçlendirilme güçlendirilmek 917 .−ği güceniklik.gübresiz Güce (ilçe) gücendirici gücendirme gücendirmek gücenik.−ği gücenilme gücenilmek güceniş gücenme gücenmek gücü gücü gücüne gücü ipliği gücük.

−ğü güçsünme güçsünmek güçsüz güçsüzce güçsüzlük.−ği güdeksiz güdeleme güdelemek güderi güderici güdericilik.−ği 918 .−ğü güdek.güçlendirme güçlendirmek güçleniş güçlenme güçlenmek güçleşme güçleşmek güçleştirme güçleştirmek güçlü güçlük.−ğü güçlükle Güçlükonak (ilçe) güçlü kuvvetli güçlülük.

−ğü güdümlü sanat güfte güfteci güğüm güherçile gül gülabdan 919 .güderileme güderilemek güdü güdücü güdük.−ğü güdükleşme güdükleşmek güdüklük.−ğü Güdül (ilçe) güdülenme güdülme güdülmek güdüm güdüm bilimi güdümcü güdümcülük.−ğü güdümleme güdümlemek güdümlü güdümlülük.

−ci güleçlik.−ğü güldeste güldür güldür güldürme güldürmek güldürü güldürücü gülecen güleç.−ği güle güle güleğen güler yüz güler yüzlü güler yüzlülük.Gülağaç (ilçe) gülbahar gülbank gülbeşeker gül böceği gülcü gülcülük.−ğü gülfidan gülgiller gülhatmi gülibrişim gülistan gülkurusu (renk) 920 .

−ğü güllük gülistanlık.−cü 921 .−ğü gülümseme gülümsemek gülümser gülümseyiş gülünç.−ğı gülme gülmece gülmeceli gülmek Gülnar (ilçe) gül rengi gül suyu Gülşehir (ilçe) gülücük.−ğü gülük.gülkurusu rengi güllâbi güllâbici güllâbicilik.−cı gülle gülle atma gülleci güllü güllük.−ği güllâbicilik etmek güllâç.

−ğı gül yağı Gülyalı (ilçe) güm gümbedek gümbürdeme gümbürdemek gümbürdetme gümbürdetmek gümbürdeyiş gümbür gümbür 922 .gülünçleşme gülünçleşmek gülünçleştirme gülünçleştirmek gülünçlü gülünçlük.−ğü gülünme gülünmek gülüş gülüşme gülüşmek gülüşülme gülüşülmek gülüt gülütçü gül yağcı gül yağcılık.

−ci gümeç balı gümele güm güm gümleme gümlemek gümletme gümletmek gümrah gümrahlık.−ğı gümrük.−ğü Gümrük Kanunu gümrükleme gümrüklemek gümrüklendirme gümrüklendirmek gümrüklenme gümrüklenmek gümrüklü gümrüksüz gümrüksüz mağaza 923 .gümbürtü gümbürtülü güme gümeç.−ğü gümrük birliği gümrükçü gümrükçülük.

gümrük tarifesi gümül gümüş gümüş balığı gümüş balığıgiller gümüşçü gümüşçün gümüşgöz gümüş grisi Gümüşhacıköy(ilçe) Gümüşhane gümüşî gümüşî akasya gümüşîleşme gümüşîleşmek gümüş kaplama gümüşleme gümüşlemek gümüşlenme gümüşlenmek gümüşletme gümüşletmek gümüşlü Gümüşova (ilçe) gümüş rengi gümüşservi gümüşsü 924 .

−ğı günaşırı günaydın gün balı gün balığı gün batımı gün batısı günbegün günberi (gök bilimi) günce güncek.−ğı günah keçisi günahlı günahsız günahsızlık.−ği güncelleme güncellemek 925 .−ğı günâşık.gümüşsüz gümüş varak.−ği güncel güncelik.−ğı gümüş yağmurcun gümüş yıl gün günah günahkâr günahkârlık.

−ği gün çiçeği gündaş gündelik.güncelleşme güncelleşmek güncelleştirme güncelleştirmek güncellik.−ği gündelikli gündem gündem dışı günden güne gündeş gün dikilmesi Gündoğmuş (ilçe) gün doğusu gündöndü gün dönümü gün durumu gündüz gündüzcü gündüz feneri gündüz gözüyle gündüzleri 926 .−ği gündelikçi gündelikçi kadın gündelikçilik.

−ği güneş (gök cismi) Güneş (bilimsel yayınlarda) güneş banyosu güneş dil teorisi güneş gözlüğü güneş günü güneş hayvancıkları güneş kremi güneş lekeleri güneşleme güneşlemek güneşlenme güneşlenmek güneşletme güneşletmek güneşli güneşlik.−ci güne doğrulum güneğik.−ği 927 .−ğü gündüzsefası (bitki) gündüzün gündüz yırtıcıları günebakan güneç.gündüzlü gündüzlük.

güneş odası güneş saati güneşsel güneş sistemi güneşsiz güneşsizlik.−ği güneş sütü güneş tacı güneş takvimi güneş tekeri güneştopu (bitki) güneş tutulması güneş yağı güneş yanığı güneş yılı güney Güney (ilçe) Güneybalığı (yıldız kümesi) güneybatı güneydoğu güney karamanı Güney Kutbu'nu güneyli güney noktası Güneysınır (ilçe) Güneysu (ilçe) 928 .

−ğü günü gününe 929 .−ği gün merkezli gün ortası günöte (gök bilimi) günsüler gün tutulması gün−tün eşitliği günü günü birliğine günü birlik günücü günücülük.−ğü gün gülü günindi günleme günlemek günlerce günlü günlük.Güngören (ilçe) güngörmez güngörmüş güngörmüşlük.−ğü günlük ağacı günlükçü günlük defter günlük güneşlik.

−ği güreşilme güreşilmek güreş mayosu 930 .−ğü Gürcistan Gürcü Gürcüce güre gürecilik.günüleme günülemek günün adamı gün yağmuru gün yapmak gün yayı gün yeli Günyüzü'nü (ilçe) güpegündüz güpgüzel gür gürbüz gürbüzleşme gürbüzleşmek gürbüzlük.−ği güreş güreşçi güreşçi köprüsü güreşçilik.

−ğü Güroymak (ilçe) gürpedek Gürpınar (ilçe) Gürsu (ilçe) güruh gürüldeme gürüldemek gürül gürül gürültü gürültücü gürültü etmek 931 .−ği gürleme gürlemek gürleşme gürleşmek gürleyiş gürlük.güreşme güreşmek güreş minderi güreştirme güreştirmek gürgen gürgengiller Gürgentepe (ilçe) gür gür gürlek.

−ği 932 .gürültülü gürültülü patırtılı gürültü patırtı gürültüsüz gürültüsüzce gürültü yapmak Gürün (ilçe) gürz gütaperka gütme gütmek güve güveç.−ci güvelâ güvelenme güvelenmek güvem eriği güven güvence güvence akçesi güvenceli güvencesiz güvenç.−ci güven hesabı güven ışığı güvenilir güvenilirlik.

güvenilme güvenilmek güvenirlik.−ği güveniş güvenli güvenlik.−ği güvensizlik önergesi güven yazısı güvercin güvercinboynu (renk) güvercingiller güvercingöğsü (renk) güvercinler 933 .−ği güvenlik borusu güvenlik görevlisi güvenlik vanası güvenme güvenmek güven mektubu güven oylaması güvenoyu güvensiz güvensizce güvensizlik.

−ği güverte güvey.−ğu güzel duyusal güzel güzel güzelhatun çiçeği güzelleme güzelleşme güzelleşmek güzelleştirilme güzelleştirilmek 934 .güvercinlik.−si güveylik.−i güveyfeneri (bitki) güveyi.−ği güvey yemeği güvez güya güz güzaf güz çiğdemi güz dönemi güzel güzelavrat otu Güzelbahçe (ilçe) güzelce güzel duyu güzel duyuculuk.

güzelleştirme güzelleştirmek güzellik.−ği güzellik enstitüsü güzellik kraliçesi güzellikle güzellik malzemesi güzellik müstahzarları güzellik salonu güzellik yarışması güzel olmak güzel sanatlar güzel yazı sanatı Güzelyurt (ilçe) Güzergâh güzeşte güzey güzide güzlek.−ğü güz noktası (*)H H ha 935 .−ği güzleme güzlemek güzlük.

−ği haberdar haberdar etmek haberdar olmak haber kaynağı haber kipi haberleşme haberleşmek haberli haberlik.habanera habaset habbe haber haber ajansı haber bülteni haber bürosu haberci habercilik.−ği haber merkezi habersiz habersizce habersizlik.−ği haber stüdyosu Habeş Habeşî Habeşistan habip 936 .

ha bire habis habislik.−ğı Hacıbektaş (ilçe) Hacıbektaş taşı hacı devesi 937 .−ccı hacamat hacamat baltası hacamatçı hacamat etmek hacamatlama hacamatlamak hacamat şişesi hacamat yapmak haccetme haccetmek hacet hacet kapısı hacet penceresi hacet tepesi hacet yeri hacı hacıağa hacıağalık.−ği habitat habitus hac.

−cri Hacivat haciz.hacı fışfış Hacılar (ilçe) hacılar bayramı hacılar kuşağı (gök kuşağı) hacılaryolu (Samanyolu) hacılık.−ğı hacı olmak hacı yağı hacıyatmaz hacıyolu (Samanyolu) hacim.−cmi hacimli hacimlice hacimsiz hacir.−czi hacizli haczetme haczetmek haç haçlama haçlamak haçlı 938 .

Haçlılar haçvari had.−ği hadım Hadım (ilçe) hadım ağası hadım etmek hadımlaştırma hadımlaştırmak hadımlık.−ğı hadi hadi hadi hadim hadis (Peygamber sözü) hâdis (meydana 939 .−ddi hâd hadde haddeci hadde fabrikası haddehane haddeleme haddelemek haddizatında hademe hademeihayrat hademelik.

gelen) hâdisat hâdise hâdiseli hadisene hâdisesiz hadsiz hesapsız haf hafakan hafazanallah hafız hafıza hafıza kaybı hafızalı hafızali (üzüm) hafızasız hafızıkütüp.−bü hafızlama hafızlamak hafızlık.−ğı hafi hafi celse hafif hafifçe hafif hafif hafif hapis cezası hafifleme 940 .

−ği hafiflik etmek hafifmeşrep.−bi hafif para cezası hafif sanayi.hafiflemek hafifleşme hafifleşmek hafifleştirme hafifleştirmek hafifletici hafifletici sebep.−ği 941 .−bi hafifletme hafifletmek hafifleyiş hafiflik.−i hafifseme hafifsemek hafifseyiş hafif sıklet hafiften hafif tertip.−bi hafif uyku hafif yollu Hafik (ilçe) hafit.−di hafiye hafiyelik.

−ğı hafta hafta arası hafta başı hafta içi haftalık.hafniyum hafriyat hafriyatçı hafriyatçılık.−ğı hahha hahhah hahnyum hail haile hain haince hain hain 942 .−ğı haftalıkçı haftalıklı hafta sonu haftaym hah haham hahambaşı hahambaşılık.−ğı hahamhane hahamlık.

hainleşme hainleşmek hainlik.−kki (oyma) hâk.−ğı hakaret hakaretamiz hakaret etmek Hakas Hakasça hakça hakçası Hak dini hak ediş hakem hakem heyeti hakem kararı hakemlik.−kk’ı (Tanrı) hak.−ki (toprak) hakan hakanlık.−kkı (doğruluk) Hak.−ği hainlik etmek haiz haiz olmak hak.−ği hak etmek hakeza 943 .

−ti hakikaten hakikatli hakikat olmak hakikatsiz hakikatsizlik.−ki hakkaniyet Hakkâri hakketme hakketmek hakkıhıyar hakkıhuzur hakkımüktesep hakkında 944 .hâkî hakikat.−ği hakikî hakim (hikmet sahibi) hâkim (yargıç) hakimane hâkimane hâkimiyet hâkimiyetimilliye hâkimlik.−ği hâkim olmak hakir hakkâk.

−ğı haklı olmak hakperest hakperestlik.hakkısükût hakkıyla haklama haklamak haklaşma haklaşmak haklı haklılık.−ğı haktanır haktanırlık.−ğı haksızlık etmek haksız yere hakşinas hakşinaslık.−ği haksever hakseverlik.−lli (çözme. eritme) 945 .−li (pazar yeri) hal.−ğı hakuran (kumru) hak yolu hal.−ği haksız haksızca haksızlık.

−ğı halaza halazade hâlbuki hal çaresi hâl değişimi haldır haldır 946 .−l'i (tahttan indirme) hâl.−li (durum) hala (babanın kız kardeşi) hâlâ (henüz) Halaç Halaçça halakızı halaoğlu halâs halâs etmek halâskâr halâs olmak halat halat çekme halâvet halay halayık.hal.−ğı halayıklı halayıklık.

hale halebî halef halef selef halef selef olmak halel haleldar haleldar etmek haleldar olmak halelenme halelenmek haleli hâlen Halep çıbanı halet haletiruhiye hal'etme hal'etmek halfa Halfeti (ilçe) half−time halhal halı halıcı halıcılık.−ğı halı saha hali 947 .

−kı halile halim halim selim halis halisane halis muhlis halisüddem halita haliyle halk halka halkacı halk adamı halka dizilişli halka dönük.−ği hâlihazır hâlihazırda halik.−ğü halk ağzı halkalama halkalamak halkalanış 948 .−ci Haliç hâli duman halife halifelik.haliç.

−ğı halk dili halk edebiyatı halk etmek halk evi halk evleri halkiyat 949 .halkalanma halkalanmak halkalayış halkalı halkalı damar halkalı gözler halkalılar halkamsı halka olmak halka oyunları Halkapınar (ilçe) halk avcılığı halk avcısı halkavî halka yay halk bilgisi halk bilimci halk bilimi halk bilimsel halkçı halkçılık.

−cı hallaçlık.−ğı hallenme hallenmek halleşme halleşmek halletme halletmek hallice hallihamur (olmak) hallolma hallolmak hallolunma hallolunmak halojen hâlsiz hâlsizce hâlsizleşme 950 .halk matinesi halk müziği halk odası halk okulu halk oylaması halkoyu halk ozanı halk yardakçılığı halk yardakçısı hallaç.

−ti hamal hamalbaşı hamal camal hamaliye hamallık.−ği halt etmek halûk hâl ulacı halüsinasyon halvet halvethane Halvetî halvet olmak ham hamail hamak.−ğı hamakat.−ği halt halter halterci haltercilik.−ğı hamallık yapmak hamal semeri hamal sırığı hamam 951 .hâlsizleşmek hâlsizlik.

−ğı hamarat taze hamaset hamasî hamaylı Hambelî ham besi suyu hamburger hamburgerci 952 .−ğı hamam otu Hamamözü'nü (ilçe) hamam takımı hamam tası hamam yapmak hamarat hamaratça hamaratlaşma hamaratlaşmak hamaratlık.−ğı hamam kesesi hamamlık.hamam anası hamam bohçası hamam böceği hamam böceğigiller hamamcı hamamcılık.

−ği hamla hamlacı 953 . −ği hamiyetsiz hamiyetsizlik.−ği hamilen hamilikart hamil olmak haminne hamisiz hamiş hamiyet hamiyetli hamiyetperver hamiyetperverlik.hamdüsena Hamel (Koç burcu) ham ervah ham gaz hamhalat ham hayal.−li ham hum hamız hami Hamî hamil hamile hamilelik.

hamlaç.−dı hamt etmek hamule hamur 954 .−cı hamlama hamlamak hamlaşma hamlaşmak hamle hamleci hamle etmek hamletme hamletmek hamle yapmak hamlık.−ğı ham madde ham payı hamse hamsi hamsi buğulama hamsi çorbası hamsigiller hamsikuşu (hamsi tavası) hamsili pilâv hamsin hamt.

−du han Han (ilçe) Hanak (ilçe) hanay Hanbelî hancı 955 .Hamur (ilçe) hamur boya hamurcu hamurculuk.−ğu hamur çorbası hamur işi hamurkâr hamurlama hamurlamak hamurlanma hamurlanmak hamurlaşma hamurlaşmak hamursu hamursuz Hamursuz Bayramı hamur tahtası hamur tatlısı hamur teknesi hamurumsu hamut.

−ğı hançer hançer çiçeği hançere hançerleme hançerlemek hançerlenme hançerlenmek handan hande handikap.−bı handiyse hane hanedan hanedanlık.−ğı Hanefî Hanefîlik.−ği hangar hangi hangisi hanım hanımanne 956 .hancılık.−ği hanek haneli hanelik.−ği hanende hanendelik.

−ği hanımeli.−ğı Hanönü'nü (ilçe) hantal hantallaşma hantallaşmak hantallık.−ğı hant hant hanüman hap hapaz hapazlama hapazlamacı hapazlamacılık.−ğı hanımlık.hanım böceği hanımefendi hanımefendilik.−ğı hanımnine hanımparmağı(tatlı) hani Hani (ilçe) hanigiller hanlık.−yi hanımeligiller hanım evlâdı hanımgöbeği (tatlı) hanım hanımcık.−ğı 957 .

−ğı hap etmek hapır hapır hapır hupur hapis.hapazlamak hapçı hapçılık.−ğı hapşırıklı hapşırma hapşırmak hapşırtma hapşırtmak hapşu haptetme haptetmek har 958 .−psi hapishane hapislik.−di haploloji hapsedilme hapsedilmek hapsetme hapsetmek hapsettirme hapsettirmek hapşırık.−ği haploit.

−ği harabe harabelik.hara harabat harabatî harabatîlik.−ğı haraçlı harakiri harala gürele haram haram etmek harami haramilik.−ği haraç.−ği haram olmak haram para haramsız haramzade haranı harap.−bı harap etmek haraplaşma haraplaşmak haraplık.−ğı harap olmak 959 .−cı haraççı haraççılık.

−ği harbiye harbiyeli Harbiye Nezareti harcama harcamak harcama kalemi harcanabilir harcanma harcanmak harcayış harcı harcıâlem harcırah 960 .harar hararet hararetlendirme hararetlendirmek hararetlenme hararetlenmek hararetli hararetli hararetli haraşo haraza harbe harbi (alet. hilesiz) harbî (savaşla ilgili) harbilik.

−ği 961 .−ğı hardal rengi hardalsı hardalsız hare harekât hareke harekeleme harekelemek harekeli harekesiz hareket hareket dairesi hareket etmek hareketlendirme hareketlendirmek hareketlenme hareketlenmek hareketli hareketlilik.−ğı harçsız hardal hardaliye hardallı hardallık.harç.−cı harçlı harçlık.

−ği Harezmî yolu harf.−ğı harfi harfine harfitarif harfiyen har gür har har harharyas harharyasgiller har hur harılanma harılanmak 962 .−fi harf çevirisi harfendaz harfendazlık.−ği harekî harelenme harelenmek hareli harem harem ağası Haremeyn harem kâhyası haremlik.hareket noktası hareketsiz hareketsizlik.

−ğı harlama harlamak 963 .−ci hariç olmak harika harikulâde harikulâdelik.−ğı harlak.−ği harim harir haris harita haritacı haritacılık.−ği hariciye nazırı hariç.harıldama harıldamak harıl harıl harıltı harım harın haricen haricî hariciye hariciyeci hariciyecilik.−ğı haritalık.

−ğı harmandalı harman etmek harmani harmaniye harmanlama harmanlamak harmanlanma harmanlanmak harmanlatma harmanlatmak harmanlık.−ğı harman sonu harman yapmak harman yeri harmonyum harnup.harlatma harlatmak harlı harman harmancı Harmancık (ilçe) harmancılık.−bi (savaş) harp akademileri harp dairesi 964 .−bu harp (çalgı) harp.

−dı hasatçı hasatçılık.−ğı 965 .harp etmek harp malûlü harp okulu Harput köftesi harp zengini Harran (ilçe) harrangürra hars hart harta hartadak hartadan hartama hart hart hart hurt harttadak hartuç.−cu has Hasandede şarabı Hasandede üzümü Hasankeyf (ilçe) Hasanpaşa köftesi hasar hasarlı hasat.

hasbelkader hasbetenlillâh hasbıhâl.−ği hasebi nesebi hasebiyle haseki hasekiküpesi (bitki) haseki sultan hasenat hasep.−di hasetçi haset etmek hasetlenme hasetlenmek hasetli hasetlik. ortaya çıkan) hâsıla hâsılat hâsılatlı 966 .−bi hasepsiz nesepsiz haset.−li hasbıhâl etmek hasbî hasbîlik.−ği hasıl (ekin) hâsıl (olan.

−ğı hasır hasır.−srı hasıraltı hasırcı hasırcılık.−ği hasislik etmek hasiyet hasiyetli Hasköy (ilçe) haslet haspa 967 .−smı hasımca hasımlık.hâsılı hâsılıkelâm hâsılı velkelâm hâsıl olmak hasım.−ğı hasırlama hasırlamak hasırlanma hasırlanmak hasırlı hasır otu hasır otugiller hasis hasislik.

hasret hasretli hasretlik.−ğı hassaten hasse hassiyum hasta hasta bakıcı hasta bakıcılık.−ği hastahanelik etmek hastahanelik olmak hastalandırma hastalandırmak hastalanış 968 .−ğı hasta etmek hastahane hastahanelik.−ği hasretme hasretmek hasrolunma hasrolunmak hassa Hassa (ilçe) hassa askeri hassas hassasiyet hassaslık.

hastalanma hastalanmak hastalık.−ğı hastalıklı hastalık tablosu hasta olmak hastel has un hasut.−du haşa (kalın kumaş parçası) hâşâ (asla) haşarat haşarı haşarıca haşarılaşma haşarılaşmak haşarılık.−ğı haşat haşat etmek haşefe haşere haşhaş haşhaşhane haşhaş yağı haşıl haşıllama 969 .

haşıllamak haşırdama haşırdamak haşır haşır haşır huşur haşırtı haşırtılı haşin haşinleşme haşinleşmek haşinlik.−ği haşir.−şvi haşiye haşlak haşlama haşlamak haşlamlılar haşlanış haşlanma haşlanmak haşlatma haşlatmak haşmet haşmetli 970 .−şri haşir neşir haşiş haşiv.

haşmetlû haşviyat haşyet hat.−ttı hata hata etmek hatalı hatalı yürüme hatasız hata vuruşu Hatay hat bekçisi hatıl hatıllama hatıllamak hatır hatıra hatıra defteri hatırat hatır belâsı hatır hatır hatır hutur hatırlama hatırlamak hatırlanma hatırlanmak hatırlatma 971 .

hatırlatmak hatırlayış hatırlı hatır senedi hatırsız hatırşinas hatif hatim.−ği hatmetme hatmetmek hatmi hatta hattat hattatlık.−bi hatiplik.−ğı hattıhareket hatun hav hava hava akımı hava alanı hava atışı hava basıncı hava bilgisi hava boşaltma 972 .−tmi hatime hatip.

makinesi hava boşluğu hava burgacı havacı havacılık.−ği havaîlik.−ği havaî mavi hava indirme havaiyat hava kanalı 973 .−ğı havacıva havadan havadar hava değişimi hava deliği havadis hava dolaşımı hava durumu hava düzenleyicisi hava gazı hava gazı beki hava gazı fırını hava gazı sayacı hava haritası hava hukuku havaî havaî fişek.

hava kapağı hava kesesi hava köprüsü hava kuvvetleri hava küre havalandırıcı havalandırılma havalandırılmak havalandırma havalandırmacı havalandırmak havalandırmalı havalanma havalanmak havale havale etmek havaleli havalename havalı havalı direksiyon havalı fren havali hava limanı hava meydanı hava musluğu havan havaneli (alet) 974 .

−vli 975 .havan topu hava oyunu hava parası hava raporu havarî havarîlik.−ğı hava süzgeci hava şartları hava tahmini hava taşı hava tebdili hava ulaşımı hava üssü hava yastığı hava yastıklı hava yolu hava yolu ulaşımı hava yuvarı havhav (köpek) hav hav havi havil.−ği havas (nitelikler) havâs (duygular) hava sahası havasız havasızlık.

−ğu havra Havran (ilçe) Havsa (ilçe) havsala havsalası geniş havuç.−ğu havluluk.−ğu havuzlama 976 .−cu havuçlu kek havuç suyu havut.−du havuz havuzcu havuzcuk.havi olmak havlama havlamak havlanma havlanmak havlatma havlatmak havlayış havlı havlıcan havlu havlucu havluculuk.

−li hayalât hayalbaz hayal bilim hayalci hayalcilik.havuzlamak havuzlanma havuzlanmak havuzlu havuzsuz Havva Havva ana havvaanaeli (bitki) havya havyar havza Havza (ilçe) hay haya (er bezi) hayâ (utanma duygusu) hayal.−ği hayal düzeyi hayalen hayalet hayal etmek hayal gücü 977 .

hayalhane hayâlı hayalî hayalifener hayalî ihracat hayal kırıklığı hayalli hayal meyal hayal olmak hayal oyunu hayalperest hayalperestlik.−ği hayal seviyesi hayal ülke hayâsız hayâsızca hayâsızlık.−ğı hayat hayat adamı hayat ağacı hayat arkadaşı hayat dolu hayat düzeyi hayat felsefesi hayat hikâyesi hayatî hayatiyet 978 .

hayatiyetli hayat kadını hayat kavgası hayat memat hayat memat meselesi hayat mücadelesi hayat okulu hayat pahalılığı hayat seviyesi hayat sigortası hayat standardı hayat suyu hayat şartları hayat tarzı hayat tecrübesi hayat umudu haybe haybeci haybeden hayda haydalama haydalamak haydalanma haydalanmak haydama haydamak haydarî 979 .

olmaz) hayır.−ğu haydutluk etmek hayfa hayhay hayhuy hayıf.−yrı (iyilik) hayırdua hayırdua etmek hayırhah hayırhahlık.haydarî yaka Haydarpaşa haydi haydi haydi haydin haydindi haydisene haydut.−yfı hayıflanma hayıflanmak hayır (yok.−du haydutluk.−ğı hayırlaşma hayırlaşmak hayırlı hayırperver hayır sahibi 980 .

−yzı haykırı haykırış haykırışma haykırışmak haykırma haykırmak haykırtı haykırtma haykırtmak haylamak haylaz haylazca haylazlaşma haylazlaşmak haylazlık.−ğı hayız.−ğı haylazlık etmek hayli haymana Haymana (ilçe) haymana mandası haymana öküzü haymatlos 981 .hayırsever hayırseverlik.−ği hayırsız hayırsızlık.

Hayrabolu (ilçe) hayran hayran hayran hayranlık.−ğı hayran olmak hayrat Hayrat (ilçe) hayret hayret etmek hayrola hayrülhalef haysiyet haysiyet divanı haysiyetiyle haysiyetli haysiyetsiz haysiyetsizlik.−ğı haytalık etmek hayvan hayvanat hayvanat bahçesi hayvan bilimci hayvan bilimi hayvanca hayvancağız 982 .−ği hayta haytalık.

−ğı hayvanî hayvaniyet hayvan kömürü hayvanlaşma hayvanlaşmak hayvanlaştırma hayvanlaştırmak hayvanlık.hayvancık.−ti hazakatli hazan hazandide hazar Hazar Hazarca hazarî hazcı hazcılık.−ğı hayvancılık.−zzı haza hazakat.−ğı hazfetme hazfetmek 983 .−ğı hayvanlık etmek hayvansal hayvan varlığı haz.

−ğı hazırcı hazırcılık.hazık hazım.−ğı hazır çorba hazır değer hazır etmek hazır giyim hazır kahve hazır kıt’a hazırlama hazırlamak hazırlanış hazırlanma hazırlanmak hazırlatma hazırlatmak hazırlayış hazırlık.−ğı 984 .−bı hazırcevaplık.−ğı hazın hazır hazır beton hazırcevap.−zmı hazımlı hazımsız hazımsızlık.

−ğı haziran haziran böceği hazire hazletme hazletmek hazmetme hazmetmek hazne hazret 985 .hazırlık devresi hazırlık dönemi hazırlıklı hazırlıklı olmak hazırlık sınıfı hazırlıksız hazırlıksız olmak hazırlop hazır ol hazır ol duruşu hazır olmak hazır para hazır yemek.−ği hazır yiyici hazin hazine hazinedar hazinedarlık.

Hazro (ilçe) hazzetme hazzetmek he heba heba etmek heba olmak hebenneka heccav hece hececi hececilik.−ği hece ölçüsü hece tahtası hece taşı hece vezni hece yutumu hecin hedef hedef kitle hedefleme 986 .−ği heceleme hecelemek heceletme heceletmek heceli hecelik.

−ki helâk etmek helâk olmak helâl.−li 987 .−ği hedonist hedonizm hegemonya hekim hekimbaşı Hekimhan (ilçe) hekimlik.hedeflemek hedeflenme hedeflenmek hedef olmak heder heder etmek heder olmak hedik.−ği hektar hektogram hektolitre hektometre helâ helâk.−ği hediye hediye etmek hediyelik.

−ği Helenizm helezon helezonî helezonlaşma helezonlaşmak helezonlu helik.−di helikon helikopter 988 .−ği helikoit.helâl etmek helâlî helâlinden helâlleşme helâlleşmek helâlli helâllik.−ği helâl olsun helâl hoş olsun helâlzade hele helecan helecanlanma helecanlanmak Helen Helenist Helenistik.

−ğu 989 .−ğı helvahane helvalaşma helvalaşmak helyodor helyograf helyoterapi helyum hem hemahenk.−gi hemati hematit hematolog.heliport helis helisel helke hellim (peynir) helme helmelenme helmelenmek helmeli helmintoloji helva helvacı helvacı kabağı helvacı kökü helvacılık.

−di hemen hemencecik hemen hemen hemfikir.−du hemodiyaliz hemofil hemofili hemoglobin hempa hemşehri hemşehrilik.−kri hemhâl.−ği Hemşin (ilçe) hemşire hemşirelik.−li hemhudut.−di hendek.−ği hemşirezade hemze hemzemin hemzemin geçit.−ği Hendek (ilçe) hendese 990 .hematoloji hemayar hemcins hemdert.

hendesî hengâm hengâme hentbol hentbolcu henüz hep hepatit hepatoloji hep beraber hep birden hepçil hepsi hepsi hepsi hepten hepyek her her an her bir her biri hercaî hercaîce hercaîlik.−ci hercümerç etmek her daim 991 .−ği hercaî menekşe hercümerç.

her dem herek.−ği her gün herhâlde (belki) her hâlde (her du− rumda.−ği herk etmek her nasılsa her nedense her ne ise her ne kadar 992 . mutlaka) her hâlükârda herhangi herhangi bir herhangi biri herif herifçioğlu herik.−ği herekleme hereklemek hergele hergeleci hergelelik.−ği herk herke herkes herkeslik.

−ği her zaman herze herzevekil hesabî hesap.−bı hesaplama hesaplamak hesaplanış hesaplanma hesaplanmak hesaplaşma hesaplaşmak hesaplatma hesaplatmak 993 .−bı hesap belgesi hesap cetveli hesap cüzdanı hesapça hesapçı hesap etmek hesap günü hesap işi hesap kitap.her neyse her şey hertz her yerdelik.

−gi hevenkleşme hevenkleşmek heves heves etmek heveskâr heveskârlık.−ğı hesap uzmanı heterojen heterotrof heterotrofi hevenk.−ğı hevesleniş heveslenme heveslenmek hevesli hevessiz hey 994 .hesaplayış hesaplı hesaplıca hesaplı orun hesap makinesi hesap özeti hesapsız hesapsızca hesapsız kitapsız hesapsızlık.

−ği heykelleştirme heykelleştirmek 995 .−ğı heyecansız heyecansızlık.−ğı heyelân heyet heyetiyle heyhat heyhey heykel heykelci heykelci kalemi heykelcilik.heyamola heybe heybeci heybet heybetli heybetlice heyecan heyecanlandırma heyecanlandırmak heyecanlanış heyecanlanma heyecanlanmak heyecanlı heyecanlılık.

−fzı hıfzetme hıfzetmek hıfzıssıhha hık 996 .−ğı hıçkırış hıçkırma hıçkırmak hıçkırtma hıçkırtmak hıdiv hıdivlik.heykelli heykeltıraş heykeltıraşlık.−ği hıdrellez hıfız.−ğı heyulâ hezaren hezaren örgü hezel hezeyan hezeyan etmek hezimet hezliyat hı hıçkıra hıçkıra hıçkırık.

−cı hınçlı hınçsız Hınıs (ilçe) hınk hınzır hınzırca hınzırlaşma hınzırlaşmak hınzırlık.−ğı hımhım hımhımlık.−ğı hınzırlık etmek hır hıra hırbo hırboluk.−ğı hımış hıncahınç hınç.hık mık hık mık etmek hıltan hıltar hımbıl hımbıllaşma hımbıllaşmak hımbıllık.−ğu 997 .

hırçın hırçınlaşma hırçınlaşmak hırçınlık.−ğı hırgür hırıldama hırıldamak hırıldaşma hırıldaşmak hırıldayış hırıl hırıl hırıltı hırıltıcı hırıltılı hırızma hırka hırkalı hırkasız hırlama hırlamak hırlaşma hırlaşmak 998 .−ğı hırçınlık etmek hırçınlık yapmak hırdavat hırdavatçı hırdavatçılık.

hırlatma hırlatmak hırlayış hırlı hırpalama hırpalamak hırpalanış hırpalanma hırpalanmak hırpalatma hırpalatmak hırpalayış hırpanî hırpanîlik.−ği hırs hırsız hırsız adım hırsız anahtarı hırsız feneri hırsız kelepçe hırsızlama hırsızlık.−ğı hırsızlık etmek hırsızlık yapmak hırsız yatağı hırslandırma hırslandırmak 999 .

hırslanış hırslanma hırslanmak hırslı hırssız hırt hırtapoz hırtapozluk.−şmı hışımlanma 1000 .−ğu hırtı pırtı hırtlamba hırtlık.−ğı Hırvat Hırvatça Hırvatistan hısım hısım akraba hısımlık.−ğı hışıldama hışıldamak hışıldatma hışıldatmak hışıl hışıl hışıltı hışıltılı hışıltısız hışım.

−ğı hışırtı hışırtılı hışırtısız hışlama hışlamak hıyaban hıyanet hıyanetlik.hışımlanmak hışımlı hışır hışırdama hışırdamak hışırdatma hışırdatmak hışırdayış hışır hışır hışırlık.−ğı hıyarcıl hıyarlaşma hıyarlaşmak hıyarlık.−ğı hıyarağası hıyarcık.−ğı 1001 .−ği hıyar hıyarağa hıyarağalık.

−ğı hızma hızölçer hibe hibe etmek hicap.hıyarlık etmek hıyarşembe hız hızar hızarcı hızarcılık.−ğı Hızır hızla hızlandırılma hızlandırılmak hızlandırma hızlandırmak hızlanış hızlanma hızlanmak hızlı hızlı akın hızlı hızlı hızlı hücum hızlılık.−bı hicap etmek hicaz 1002 .

−ği hiç kimse hiçleme hiçlemek hiçleştirme hiçleştirmek hiçlik.−di hidayet hiddet hiddet etmek 1003 .Hicaz hicazkâr hiciv.−ği hiçten hidatit.−cvi hicran hicret hicret etmek hicrî hicrî takvim hicvetme hicvetmek hicviye hiç hiçbir hiçbiri hiççi hiççilik.

−di hidrat hidratlı hidrobiyoloji hidrodinamik.hiddetlendirme hiddetlendirmek hiddetleniş hiddetlenme hiddetlenmek hiddetli hiddetsiz hidra hidralar hidrasit.−li hidrofil hidrofobi hidrofor hidrograf hidrografi hidrojen hidrojen bombası hidrojenleme hidrojenlemek hidrojeoloji 1004 .−ği hidroelektrik santral.−ği hidroelektrik.

−ği hidroterapi hidrozol.−lü hidrür higrofil higrometre higrometrik higroskop.−di hidrolik.−di hidroksil hidroksit.−li hidrosefali hidrosfer hidrosiyanik.−ği hidroskopi hidrostatik.−ği higrostat 1005 .hidrokarbon hidrokarbonat hidrokarbür hidroklorik asit.−ğu hidroloji hidrometre hidroplân hidrosefal.−bu higroskopik.−ği hidroliz hidrolog.

higrotropizm hijyen hijyenik.−ği hilâfıhakikat.−ği hikâye hikâye birleşik zamanı hikâyeci hikâyecik.−ği hikâye etmek hikâyeleme hikâyelemek hikâyeleştirme hikâyeleştirmek hikem hikemî hikmet hikmetihuda hikmetli hilâf hilâfet hilâfetçi hilâfetçilik.−ti hilâfsız hilâl.−ği hikâyecilik.−li hilâlî 1006 .

−ti hilkaten hilozoizm Hilvan (ilçe) hilye himaye himayeci himayecilik.−ği hileişer’iye hilekâr hilekârlık.−ği himaye etmek himen himmet himmet etmek 1007 .−ti hile hilebaz hileci hilecilik.−ğı hileli hileli iflâs hilesiz hileli yönlendirme hile yapmak hilkat.hilâlleme hilâllemek hil'at.

hin hindi hindiba hindici hindigiller Hindistan Hindistan cevizi Hindolog.−ğu Hindoloji Hindu Hinduizm hinleşme hinleşmek hinlik.−ği hinoğlu hinoğluhin Hint Hint armudu Hint−Avrupa Hint bademi Hint baklası Hint bamyası Hint bezelyesi Hint biberi Hintçe Hint çiçeği Hint darısı 1008 .

−dı Hint fıstığı Hint fulü Hint gergedanı Hint güreşi Hint hıyarı Hint horozu Hint hurması Hint inciri Hint ipeği Hint irmiği Hint kamışı Hint keneviri Hint kertenkelesi Hint kestanesi Hint kirazı Hint kobrası Hint kumaşı Hint leylâğı Hintli Hint mandası Hint pamuğu Hint pirinci Hint safranı Hint sarısı Hint tavuğu 1009 .Hint domuzu hinterlant.

−ği 1010 .−ği hiperboloidal.−li hiperboloit.−ssi hisar hisarbuselik.−ği hipotez hippi hippilik.−di hipermarket hipermetrop.−lü hiperbolik.Hint yağı Hint yağı ağacı hiperbol.−ği hirfet his.−bu hipertansiyon hipnoz hipoderm hipodrom hipofiz hipoglisemi hipopotam hipopotamgiller hipostaz hipotansiyon hipotenüs hipotetik.

−u hissiselim hissiyat hissiz hissizlik.−ği histerezis histoloji hiş 1011 .Hisarcık (ilçe) hisleniş hislenme hislenmek hisli hisse hissedar hissedilme hissedilmek hisseişayia hisseişayialı hisseli hisse senedi hisset hissetme hissetmek hissettirme hissettirmek hissî hissikablelvuku.

−ğu Hititoloji hiyerarşi hiyerarşik hiyeroglif hiza hizalama hizalamak Hizan (ilçe) hizip.−ği hizipleşme hizipleşmek hizmet hizmet akdi 1012 .−bı hitap etmek Hitit Hititçe Hititolog.−zbi hizipçi hizipçilik.hişt hit hitabe hitaben hitabet hitam hitan hitap.

−ği hodkâm hodkâmlık.−ğı hocalık etmek hodan hodangiller hodbehot hodbin hodbinlik.−ğı hizmetli hobi hoca Hocalar (ilçe) hocalık.−ğı hodpesent.−di hodri meydan hohlama hohlamak hokey hokka hokkabaz 1013 .−ği hizmet eri hizmet etmek hizmet içi eğitim hizmetkâr hizmetkârlık.hizmetçi hizmetçilik.

−ği homurdanış homurdanma homurdanmak homur homur homurtu 1014 .−ği homoteti homotetik.−ğu homolog kromozom homonim homoseksüel homoseksüellik.−ğı Hollânda Hollândaca Hollândalı holmiyum holosen holotüritler homojen homojenlik.−ği homolog.hokkabazlık.−ğı hol.−lü holding holdingleşme holdingleşmek holigan holiganlık.

−ği hoppalık.−ğı 1015 .homurtulu homurtusuz hona Honaz (ilçe) Honduras Honduraslı hop Hopa (ilçe) hoparlör hoparlörlü hoparlörsüz hop hop hoplama hoplamak hoplatılma hoplatılmak hoplatış hoplatma hoplatmak hoplaya zıplaya hoplayış hoppa hoppaca hoppadak hoppala hoppala bebek.

ilçe) horasanî Horasanlı horhor horlama horlamak horlanış horlanma horlanmak horlayış hormon hornblent.−di horon horoz horoz ağırlık.hoppalık etmek hopurdatma hopurdatmak hor hora horanta horasan Horasan (bölge.−ğı horoz akıllı horozayağı (burgu) horozbina horozbinagiller 1016 .

−ğı hortlama hortlamak hortlatma hortlatmak hortum hortumlama hortumlamak hortumlu 1017 .horozcuk otu horoz dövüşü horoz fasulyesi horozkarası (üzüm) horozgözü (bitki) horozibiği (bitki) horozibiğigiller horoz kafalı horozlanış horozlanma horozlanmak horozlaşma horozlaşmak horoz mantarı horoz sıklet horoz şekeri horoz vakti horst hortlak.

−ğı hoşbeş hoşbeş etmek hoş bulduk hoşça hoşça kal hoş geldin(iz) hoş gelmek hoşgörü hoşgörücü hoşgörülü hoşgörürlük.−ğü hoşgörüsüz hoşgörüsüzlük.hortumlu böcekler hortumlular horuldama horuldamak horuldayış horul horul horultu hostes hosteslik.−ği hoş hoşaf hoşaflık.−ğü hoşhoş hoş koku 1018 .

hoş kokulu hoşkuran hoşlanış hoşlanma hoşlanmak hoşlaşma hoşlaşmak hoşlaştırma hoşlaştırmak hoşluk.−du hoşnut etmek hoşnutluk.−ğu hoşnut olmak hoşnutsuz hoşnutsuzluk.−ğu hoşsohbet hoşt hoşt hoşt hoşur Hotanto hotoz hotozlu hot zot etmek hovarda hovardaca hovardalaşma 1019 .−ğu hoşnut.

−ğu hozalma hozalmak hozan Hozat (ilçe) hödük.−ğü höpürdetme höpürdetmek höpürtü höpürtülü hörgüç.−ğü hödükçe hödükleşme hödükleşmek hödüklük.−ğı hoyratlık etmek hoyuk.−ğü hödüklük etmek höl höllük.−ğı hovardalık etmek hoyrat hoyratça hoyratlık.hovardalaşmak hovardalık.−cü hörgüçlü höst 1020 .

−ğı hristo teyeli hu hububat huda Huda hudayinabit hudut.höşmerim höt höykürme höykürmek höyük.−ğü Hristiyan Hristiyanlaşma Hristiyanlaşmak Hristiyanlaştırma Hristiyanlaştırmak Hristiyanlık.−du hudut boyu hudut dışı hudutlandırma hudutlandırmak hudutlu hudutsuz huğ hukuk hukukçu 1021 .

hukukçuluk.−ğu hukuken hukukî hukukî metroloji hukuklu hukuksal hukuksuzluk.−lü hulûs hulûskâr hulûskârlık.−ğu hulâsa hulâsa etmek hulâsaten hulliyat hulûl.−ğı hulya hulyalaşma hulyalaşmak hulyalaştırma hulyalaştırmak hulyalı humar humbara humbaracı humbarahane humbara ocağı humma 1022 .

hummalı humus (organik toprak) humus.−ğı hurma tatlısı hurra huruç.−cu 1023 .−ğı hurdahaş hurdahaş etmek hurdalık.−msu (bir tür yemek) hun hunhar hunharca hunharlık.−ğı huni hunnak hunriz hurafe hurç.−ğı huri hurma hurma ağacı hurmalık.−cu hurda hurdacı hurdacılık.

−u huşunet Hut hutbe hutut huy huy edinmek huylandırma huylandırmak huylanış huylanma huylanmak huylu 1024 .−ği huruşan husuf husul.−lü husumet husumetkâr husus hususî hususiyet hususuyla husye huş huşu.hurufat Hurufî Hurufîlik.

−ğu hüccet hücre hücre bilimi hücreler arası hücre yutarlığı hücum hücumbot 1025 .−ğu huysuzluk etmek huzme huzmeli huzur huzur evi huzur hakkı huzurlu huzursuz huzursuzca huzursuzluk.huysuz huysuzca huysuzlanış huysuzlanma huysuzlanmak huysuzlaşma huysuzlaşmak huysuzlaştırma huysuzlaştırmak huysuzluk.

−ğı hükümferma hükümlü hükümlülük.−kmü hükümdar hükümdarlık.hücumcu hücum etmek hücum oyuncusu hükmen hükmetme hükmetmek hükmî hükmî şahsiyet hükmolunma hükmolunmak hükûmet hükûmet darbesi hükûmet erkânı hükûmet etmek hükûmet kapısı hükûmet komiseri hükûmet konağı hükûmet merkezi hüküm.−ğı hükümsüz 1026 .−ğü hükümran hükümranlık.

hükümsüzlük.−ğü hülle hülleci hümanist hümanistleşme hümanistleşmek hümanizm hümanizma hümayun hüner hünerli hünersiz hüngürdeme hüngürdemek hüngür hüngür hüngürtü hünkâr hünkârbeğendi (yemek) hünnap.−ğü hürmet hürmeten 1027 .−bı hünnapgiller hünsa hür hürle hürlük.

−lü hüsnükuruntu hüsnüniyet hüsnüniyetle hüsnütelâkki hüsnüteveccüh 1028 .−li hüsnühâl kâğıdı hüsnühat.hürmet etmek hürmetkâr hürmetli hürmetsiz hürmetsizlik.−ği Hürmüz hürriyet hürriyetçi hürriyetçilik.−ttı hüsnükabul.−ği hür teşebbüs hürya hürya etmek hüryemez hüseynî hüseynîaşiran hüsnühâl.−ği hürriyetperver hürriyetsiz hürriyetsizlik.

−snü Hüt hüthüt hüve hüvelbaki hüveyda hüviyet hüviyet cüzdanı Hüyük (ilçe) hüzün.−ğü hüzzam hüzzam beşlisi (*)I I ıcığı cıcığı Iğdır ığıl 1029 .−znü hüzünlendirme hüzünlendirmek hüzünleniş hüzünlenme hüzünlenmek hüzünlü hüzünsüz hüzünsüzlük.hüsnüyusuf hüsran hüsün.

ığıl ığıl ığrıp.−bı ığrıp kayığı ıh ıhı ıhlama ıhlamak ıhlamur ıhlamurgiller ıhma ıhmak ıhtırılma ıhtırılmak ıhtırma ıhtırmak ıkıl ıkıl ıkına sıkına ıkına tıkına ıkındırma ıkındırmak ıkınma ıkınmak ıkıntı ıklama ıklamak ıklım tıklım ılgama 1030 .

−ğı ılıkça ılık ılık ılıklaşma ılıklaşmak ılıklaştırma ılıklaştırmak ılıklık.ılgamak ılgar ılgarcı ılgar etmek ılgarlama ılgarlamak Ilgaz (ilçe) ılgım ılgım salgım ılgın Ilgın (ilçe) ılgıncar ılgıngiller ılgıt ılgıt ılıca Ilıca (ilçe) ılıcak.−ğı ılım ılıma 1031 .−ğı ılık.

−ğı ılındırma ılındırmak ılınma ılınmak ılıştırma ılıştırmak ılıtma ılıtmak ıltar ımızganma ımızganmak ıncalız ıpıl ıpıl ıpıslak.−ğı ıpıssız ıra ırak.ılımak ılıman ılımlı ılımlılık.−ğı Irak ırakça ırakgörür ıraklaşma ıraklaşmak Iraklı 1032 .

−ğı ıraksak mercek.−ğı ıraksak.−ğı ırk ırk ayrımı ırk bilimi ırk birliği ırkçı 1033 .ıraklık.−ği ıraksama ıraksamak ıraksınma ıraksınmak ıralama ıralamak ırama ıramak ırgalama ırgalamak ırgalanma ırgalanmak ırgama ırgamak ırganma ırganmak ırgat ırgatbaşı ırgatlık.

−ğı ırkî ırkiyat ırksal ırktaş ırmak.−ğı ırmaklaşma ırmaklaşmak ırmak roman ırz ırz düşmanı ırz ehli ıs ısfahan Isfahan ısı ısıalan ısıcak.−ğı ısıl ısın ısındırma ısındırmak ısınış 1034 .ırkçılık.−ğı ısı cam ısı dam ısıdenetir ısı kuşak.

−ğı ısırılma ısırılmak ısırımlık.−ğı ısırma ısırmak ısırtma ısırtmak ısı tedavisi ısıtıcı ısıtılma ısıtılmak ısıtış ısıtma ısıtmak ısıveren 1035 .ısınma ısınma ısısı ısınmak ısınma koşusu ısıot ısıölçer ısı ölçümü ısırgan ısırgangiller ısırgın ısırıcı ısırık.

ısıyayar ısı yayımı ısı yuvarı ıska ıskaça ıskala ıskalama ıskalamak ıskala yapmak ıskarça ıskarmoz ıskarta ıskat ıskatçı ıskonto ıskonto etmek ıskontolu ıskontosuz ıskota ıskuna ıslah ıslahat ıslahatçı ıslahatçılık.−ğı ıslah etmek ıslah evi ıslahhane 1036 .

ıslah olmak ıslak.−ğı ıslak karga ıslaklık.−ğı ıslıklama ıslıklamak ıslıklanış ıslıklanma ıslıklanmak ıslıklı ıslıklı ünsüz ısmarlama 1037 .−ğı ıslak sıçan ıslak zemin ıslama ıslamak ıslanış ıslanma ıslanmak ıslatıcı ıslatılma ıslatılmak ıslatış ıslatma ıslatmak ıslatma suyu ıslık.

ısmarlamak ısmarlanma ısmarlanmak ısmarlatma ısmarlatmak ıspanak.−ğı ıspanakgiller ıspanaklar ıspanaklı ıspanaklı börek.−ğı ıstakoz ıstakoz ağı 1038 .−ği ıspanaklı yumurta ısparmaça Isparta Isparta gülü Isparta halısı ıspatula ıspavli ıspazmoz ısrar ısrar etmek ısrarlı ıssız ıssızlaşma ıssızlaşmak ıssızlık.

ıstakozlar ıstakozluk.−bı ıstıraplı ıstırapsız ıstırar ıstırarî ışığa doğrulum ışığa göçüm ışığan ışık.−ğı 1039 .−ğu ıstampa ıstampacı ıstampacılık.−ğı ışık akısı ışık aylası ışık aynası ışık bacası ışık çanağı ışıkçı ışıkçılık.−ğı ıstampalama ıstampalamak ıstampa resim.−smi ıstar ıstıfa ıstılah ıstırap.

ışık eğrisi ışık göçüm ışık gölge ışık hızı ışık ışını ışıkkesen ışık korkusu ışık küre ışıklama ışıklandırılma ışıklandırılmak ışıklandırma ışıklandırmak ışıklanma ışıklanmak ışıklı ışıklılık.−ğı ışılama 1040 .−ğı ışıklı teker ışıkölçer ışık ölçümü ışıksız ışıksızlık.−ğı ışık yılı ışık yuvarı ışıl ışılak.

−ğı ışıldama ışıldamak ışıldatma ışıldatmak ışıl ışıl ışıl küf ışıl küfler ışıl küflüce ışıltı ışıltılı ışıma ışımak ışın ışın bilimci ışın bilimi ışınetkin ışınetkinlik.ışılamak ışılatma ışılatmak ışıldak.−ği ışınım ışınım akısı ışınım alıcısı ışınım basıncı ışınım dengesi ışınımölçer 1041 .

−ğı ıştın ıştır ıtır ıtır çiçeği ıtırlı ıtır yaprağı ıtlak 1042 .ışınlama ışınlamak ışınlandırma ışınlandırmak ışınlanma ışınlanmak ışınlayıcı ışınlı ışınlılar ışınölçer ışın tedavisi ışın tedavi uzmanı ışıntı ışıntı lâmbası ışıtım ışıtma ışıtmak ışkı ışkın ışkırlak.

ıtlak olunmak ıtnap.−dı ıvır zıvır ıydiye ızbandut.−ğı ıttıla.−ı ıttırat.−du ızgara ızgara demiri ızgara köfte ızgaralı ızgaralık.−ğı ızgara parmaklığı ızgarasız ızgara yatağı ızgın ızrar (*)İ İ iade 1043 .−bı ıtrah ıtrah etmek ıtrışahî ıtrî ıtriyat ıtriyatçı ıtriyatçılık.

−ı ibdaî ibibik.−ği ibik.iade edilmek iade etmek iadeiitibar iadeiziyaret iadeli iadeli taahhütlü iane iare iaşe iaşe etmek iaşe ve ibate ibadet ibadet etmek ibadetgâh ibadethane ibadullah ibare ibaret ibaret olmak ibate ibate etmek ibda.−ği ibikli ibiksi 1044 .

−ği ibret olmak ibrik.−ği 1045 .ibis ibiş iblâğ iblâğ etmek iblis iblisane iblisçe iblisçilik.−ği ibra İbradı (ilçe) ibra etmek ibraname İbranca İbranî İbranîce ibraz ibraz etmek ibre ibret ibretamiz ibreten ibretiâlem ibretlik.−ği ibne ibnelik.

−dı icatçı icat etmek icaz icazet icazetname icbar icbar etmek icmal.−bı içapçı icap etmek icar icat.−li icabet icabet etmek icabında icap.ibrikçi ibriktar ibriktar usta ibrişim ibrişim kurdu ibzal.−li icmal etmek icra icraat icraatçı icracı 1046 .

−ğı iç bakla iç barış iç başkalaşım iç bellek.−bi iç cümle iç çamaşırı iç çokgen iç denge iç deniz iç deri iç donu iç dünya içe bakış 1047 .−ği iç bölge iç bulantısı içbükey iç bükün iç cep.icra etmek icra kuvveti İcra ve İflâs Hukuku icra vekili iç iç açıcı iç ağ iç ağa iç asalak.

−ği içe yöneliklik.−ği iç gezegen iç giyim iç göbek.−ğü iç ek içe kapanık.−ği içerikli içerisi içerlek.−ği iç görüm iç görümlü içgörür içgösterir 1048 .−ğı İçel içeri içerik.−ğü içe dönüklük.−ği içerleme içerlemek içerleyiş içerme içermek iç etmek iç evlilik.içecek.−ği içe dönük.−ğı içe kapanıklık.

−ği iç içe içi dar içi geniş içiliş içilme içilmek içim içimli içimlik.−ği iç harp.−si iç güveylik.içgüdü içgüdülü içgüdüsel iç güvey.−i iç güveyi.−ği için içinde içindekiler içinden pazarlıklı 1049 .−ttı iç hissedar iç ısıstıcı içici içicilik.−bi iç hastalıkları iç hastalıkları uzmanı iç hat.

−ği içirilme içirilmek içiriş içirme içirmek içirtme içirtmek içiş iç işleri içit içi tez içitim içitme içitmek iç kapak.−ği içkili içkili lokanta içki masası içkin içkinlik.−ği 1050 .−ğı iç kavuz içki içki âlemi içkici içkicilik.için için içirik.

−ğı iç kuyu iç lâstik.−ği içme içmece içmek içmeler iç merkez 1051 .içki psikozu içki sefası içkisiz içki sofrası iç kulak.−ğı içli dışlı olmak içlik.−ği içlem içlendirme içlendirmek içlene içlene içleniş içlenme içlenmek içler acısı içli içli dışlı içli dışlılık.−ği içli köfte içlilik.

içme suyu iç mimar iç mimarî iç mimarlık.−ği iç salgı iç salgı bezi iç salgı bilimi iç savaş içsel iç ses iç ses düşmesi içsiz iç spiker iç su içten içten evlilik.−ği içtenlikle 1052 .−ğı iç odun iç oğlanı iç pazar iç pilâv iç plâzma iç politika içre içrek.−ği içten içe içtenlik.

içtenlikli içtenliksiz içtenliksizlik.−bı içtinap etmek iç turizm iç tümce iç türeme iç tüzük.−dı içtima.−ğü içyağı iç yarıçap iç yüz iç zar id idadî idadiye 1053 .−ği içten pazarlıklı içtensiz içtensizlik.−ği içtepi iç ters açı içtihat.−ı içtima etmek içtimaî içtimaiyat içtimaiyatçı içtinap.

−ği idareten idarî iddia 1054 .idam idam cezası idame idame etmek idam etmek idamlık.−ğı idam sehpası idare idarece idareci idarecilik.−ği idare etmek idarehane idare hukuku idareimaslahat idareimaslahatçı idareimaslahat etmek idareimaslahat politikası idare kandili idare lâmbası idareli idaresiz idaresizlik.

−ği 1055 .−ği idealize idealize etmek idealizm idealleştirme idealleştirmek idealsiz idefiks identik.iddiacı iddiacılık.−ğu ideologlar ideoloji ideolojik.−ğı ide idea ideal.−ği ideolog.−li idealist idealistlik.−ğı iddia etmek iddialaşma iddialaşmak iddialı iddia makamı iddianame iddiasız iddiasızlık.

idi idil İdil (ilçe) idiopati idman idmancı idmanlı idmansız idol.−ği 1056 .−lü idrak.−ği idrar idrar zoru idris ağacı idris otu ifa ifade ifade etmek ifadelendirme ifadelendirmek ifa etmek iffet iffetli iffetsiz iffetsizlik.−ki idrak etmek idraksiz idraksizlik.

−ı 1057 .ifildeme ifildemek ifil ifil iflâh iflâh etmek iflâh olmak iflâs iflâs anlaşması iflâs davası iflâs etmek iflâs masası ifna ifna etmek ifrağ ifrat ifrat derecede ifrat tefrit ifraz ifrazat ifraz etmek ifrit ifrit etmek ifritleşme ifritleşmek ifrit olmak ifsat.−dı ifşa.

−ğı iftar sofrası iftar tabağı iftar topu iftar vakti iftar yemeği iftar zamanı iftihar iftihar etmek iftihar listesi iftira iftiracı iftiracılık.−ğı iftira etmek iguana iguanagiller iğ iğ ağacı iğbirar iğci iğde 1058 .ifşaat ifşa etmek iftar iftar etmek iftariye iftariyelik.−ği iftarlık.

−li iğfal etmek iğ iplik.−ği iğlik.−ği iğneleme iğnelemek iğnelenme iğnelenmek iğneleyici iğneleyiş iğneli iğneli fıçı iğnelik.−ği iğne deliği iğnedenlik.−ği iğneli söz iğne oyası 1059 .−ği iğne iğne ardı iğneci iğnecik.−ği iğnecilik.iğdegiller iğdemir (alet) İğdir iğdiş iğdiş etmek iğfal.

−ği iğrenilme iğrenilmek iğreniş iğrenme iğrenmek iğrenti iğreti iğretileme iğretilik.−ğı iğne yapraklılar iğne yastığı iğne yurdu iğrenç.iğne yapmak iğne yaprak.−ği iğtinam iğ yağı ihale ihale etmek iham ihanet ihanet etmek 1060 .−ği iğrendirme iğrendirmek iğrengen iğrengenlik.−ci iğrençlik.

−kkı ihlâl.−ği ihmal etmek ihmalkâr ihmalkârlık.−li ihlâl etmek ihlâs İhlâs ihlâslı ihmal.−ğı ihbar etmek ihbariye ihbarlama ihbarlamak ihbarlı ihbarname ihbar tazminatı ihdas ihdas etmek ihkakıhak.−ğı 1061 .ihata ihata etmek ihatalı ihbar ihbarcı ihbarcılık.−li ihmalci ihmalcilik.

ihnaklama ihracat ihracatçı ihracatçılık.−li ihtikâr ihtilâç.−cı ihtilâç etmek ihtilâf 1062 .−ğı ihraç.−cı ihraç edilmek ihraç etmek ihraç izni ihram ihraz ihraz etmek ihsan ihsan etmek İhsangazi (ilçe) ihsanıhümayun İhsaniye (ilçe) ihsas ihsas etmek ihtar ihtar etmek ihtarname ihtida ihtifal.

−li ihtimalî ihtimaliyet hesabı ihtimaller hesabı ihtimam ihtimam etmek ihtira.−ı ihtira beratı ihtiram ihtiram birliği ihtiram duruşu ihtiram kıt'ası ihtiras ihtiraslı ihtiraz ihtisap.−li ihtilâlci ihtilâlcilik.−bı ihtisar ihtisas ihtisaslaşma 1063 .−ği ihtilâm ihtilâs ihtilât ihtilât etmek ihtilât yapmak ihtimal.ihtilâl.

−cı ihtiyar ihtiyarcık.−ğı ihtiyar etmek ihtiyar heyeti ihtiyarî ihtiyarlama ihtiyarlamak ihtiyarlatma ihtiyarlatmak ihtiyarlayış ihtiyarlık.ihtisaslaşmak ihtisas yapmak ihtişam ihtişamlı ihtiva ihtiva etmek ihtiyaç.−ğı ihtiyarlık sigortası ihtiyar meclisi ihtiyar olmak ihtiyarsız ihtiyat ihtiyat akçesi ihtiyaten ihtiyatî ihtiyatî tedbir 1064 .

−ğı ihtiyatsızlık etmek ihtizaz ihvan ihya ihya etmek ihya olmak ihzar ihzarî ihzar müzekkeresi ika.−ğı ihtiyatlı ihtiyatlı olmak ihtiyatsız ihtiyatsızlık.ihtiyatkâr ihtiyatkârlık.−ı ika etmek ikame ikame etmek ikame mallar ikamet ikamet etmek ikametgâh ikametgâh ilmühaberi ikametgâh kâğıdı ikaz 1065 .

−ği iki cinslikli iki çenekliler iki çenetli 1066 .ikaz etmek ikbal.−ğu iki büklüm iki büklüm olmak iki canlı iki canlılık.−ğı iki bir iki buçukluk.−ğı ikici iki cihan iki cihanda ikicilik.−ğı iki başlı iki başlılık.−ğı iki ayaklı iki ayaklılık.−li ikbal düşkünlüğü ikbal düşkünü ikdam ikebana iken iki iki anlamlı iki anlamlılık.

iki çenetliler iki çifte iki dilli iki dillilik.−ği ikili kök ikili öğretim ikili sigorta 1067 .−ği iki dünya iki düzlemli iki eşeyli iki evcikli iki fazlı iki geçeli iki kanatlılar iki katlı ikilem ikileme ikilemek ikilenme ikilenmek ikileşme ikileşmek ikiletme ikiletmek ikili ikili çatı ikilik.

−ğı ikinci ikinci çağ ikinci el ikinci ferik ikinci grup.ikili ünlü ikili yatak.−ği ikinci yarı ikinci zaman ikinci zar ikindi ikindi ezanı ikindi namazı ikindiüstü ikindiüzeri ikindi vakti ikindiyin ikindi zamanı iki nokta iki ölçü iki paralık.−bu ikinci karşılaşma ikinci kırdırma ikincil ikincilik.−ğı iki paralık etmek iki paralık olmak 1068 .

iki parmaklı ikircik.−ğü (riyakârlık) ikiz ikiz anlam ikiz anlamlı İkizce (ilçe) İkizdere (ilçe) 1069 .−ği ikircil ikircim ikircimli ikircimlik.−ği iki şekilli ikişer ikişer ikişer iki tek iki telli iki terimli iki üç iki yaşayışlı iki yüzlü ikiyüzlü (riyakâr) ikiyüzlülük.−ği ikirciklenme ikirciklenmek ikircikli ikirciklik.

ikizkenar ikizkenar üçgen ikizkenar yamuk.−ı ikna etmek ikna olmak ikon ikona ikonografi ikrah ikrah etmek ikrahlık.−ğu İkizler (burç) ikizleşme ikizli ikizlilik.−ği ikiz ünlü ikiz ünsüz iklim iklim bilimci iklim bilimi iklimleme iklimleme cihazı ikmal.−li ikmal etmek ikmal imtihanı ikna.−ğı ikram 1070 .

−ğı iktifa iktifa etmek iktiran iktisaden iktisadî iktisadiyat iktisap.−bı iktisap etmek iktisat.−dı iktisatçı 1071 .ikramcı ikram etmek ikramiye ikramiyeli ikrar ikrar etmek ikraz ikraz etmek iks ışınları iksir iktibas iktibas etmek iktidar iktidarsız iktidarsızlaşma iktidarsızlaşmak iktidarsızlık.

−cı ilâç bilimci ilâç bilimi ilâçlama ilâçlamak ilâçlanış ilâçlanma ilâçlanmak ilâçlı ilâçlık.iktisatçılık.−ğı ilâh ilâhe ilâhi ilâhî ilâhiyat ilâhiyatçı 1072 .−ğı ilâçsız ilâçsızlık.−ğı iktisat etmek iktisatlı iktisatsız iktisat yapmak iktiza iktiza etmek il ilâ ilâç.

−ğı ilân edilmek ilânen ilân etmek ilânıaşk ilânıaşk etmek ilânihaye ilân panosu ilân tahtası ilârya ilâve ilâve etmek ilâveli ilâveten ilbay ilca ilca etmek ilçe ilçebay 1073 .ilâhlaşma ilâhlaşmak ilâhlaştırma ilâhlaştırmak ilâm ilâmaşallah ilâm etmek ilân ilâncılık.

−cu ileri uç oyuncusu ilerlek.ile ilelebet ilen ilenç.−ci ileniş ilenme ilenmek ilerde ileri ilerici ilericilik.−ği ilerleme ilerlemek ilerletme ilerletmek ilerleyici ilerleyici benzeşme 1074 .−ği ileride ileri gelenler ileri geri ileri görüş ileri görüşlü ilerisi ileri teknoloji ileri uç.

−ği iletki iletme iletmek ilga ilga etmek ilgeç.ilerleyiş ileti iletici iletiliş iletilme iletilmek iletim iletiş iletişim iletişim ağı iletişim araçları iletişim merkezi iletişim ortamı iletişme iletişmek iletken iletken damarlar iletkenlik.−ci ilgeçli ilgeçli tümleç.−ci ilgi 1075 .

−ği ilginç.−ği ilgisiz ilgisizlik.−ği ilhak ilhak etmek ilham ilham etmek ilham kaynağı ilham perisi ilhan 1076 .ilgi alanı ilgi çekici ilgi eki ilgileme ilgilemek ilgilendiriş ilgilendirme ilgilendirmek ilgileniş ilgilenme ilgilenmek ilgileşim ilgili ilgililik.−ci ilginçleşme ilginçleşmek ilginçlik.

−ği ilikçi ilikçilik.−ği ilişikli ilişiksiz ilişilme 1077 .−ği ilineksel ilinti ilintileme ilintilemek ilintili ilistir ilişik.−ği ilikleme iliklemek iliklenme iliklenmek ilikleyiş ilikli iliksiz ilim.−lmi ilim adamı ilimcilik.−ği ilim kadını ilinek.ilhanlık.−ğı İliç (ilçe) ilik.

−ği ilişme ilişmek iliştirilme iliştirilmek iliştirme iliştirmek ilk ilk adım ilk ağızda ilkah ilkah etmek ilkbahar İlk Çağ ilk dördün ilke ilkeci 1078 .ilişilmek ilişim ilişken ilişkenli ilişki ilişkilendirme ilişkilendirmek ilişkili ilişkin ilişkisiz ilişkisizlik.

−ği ilkel memeliler ilkel toplum ilkesel ilke söz ilk gösteri ilkin ilk kânun ilkokul ilköğrenim ilköğretim ilk önce ilk örnek.−ği ilk elden ilkeleşme ilkeleşmek ilkelleşme ilkelleşmek ilkelleştirme ilkelleştirmek ilkellik.ilkecilik.−ği ilk sezi ilkten 1079 .−ği ilkel ilkelce ilkelciler ilkelcilik.

ilk teşrin ilk yardım ilk yardım hastahanesi ilk yarı ilkyaz illâ illâki illâllah illâllah etmek ille illegal.−li illet illet etmek illetli illet olmak ille velâkin illî illiyet illüstrasyon illüzyon illüzyonist illüzyonizm ilme ilmek ilmekleme ilmeklemek ilmî 1080 .

−bı iltihaplanma iltihaplanmak 1081 .ilmiahlâk ilmî ahlak ilmihâl.−li ilmik.−ği ilmikleme ilmiklemek ilmiklenme ilmiklenmek ilmikli ilmiksiz ilmiye ilmühaber ilsizleşme ilsizleşmek iltibas iltica iltica etmek iltica hakkı iltifat iltifat etmek iltifatlı iltihabî iltihak iltihak etmek iltihap.

iltihaplı iltihapsız iltimas iltimasçı iltimasçılık.−ğı iltimas etmek iltimaslı iltisak iltisakî iltisakî diller iltizam iltizamcı iltizam etmek iltizamî ilzam ilzam etmek im ima ima etmek imaj imal.−li imalât imalâtçı imalâtçılık.−ğı imalâthane imalât resmi imale 1082 .

imale etmek imal etmek imale yapmak imalı imam imambayıldı imame imamet imam evi imamkayığı (tabut) imamlık.−ğı imam nikâhı imam nikâhlı İmamoğlu'nu (ilçe) imam suyu iman iman etmek imaniye imanlı iman sahibi imansız imansızlık.−ğı imansız peynir iman tahtası imar imaret imarethane 1083 .

−dı imdat etmek imdi imece imek imge imgeci imgelem imgeleme imgelemek imgelenme imgelenmek imgeli imgesel imha imha ateşi 1084 .−ği im bilimi imbisat imbisat etmek imce imceleme imcelemek imceli imcesiz imdat.imar etmek imbat imbik.

−ği imitasyon imkân imkânsız imkânsızlaşma imkânsızlaşmak imkânsızlık.−ğu imparator otu imrahor İmraniye (ilçe) İmranlı (ilçe) imren 1085 .imha etmek imik.−ği imparatorluk.−ci imleme imlemek imlik.−ği immoral.−li immoralizm immünoloji imparator imparatoriçe imparatoriçelik.−ğı imlâ imlâ etmek imlâ yanlışı imleç.

imrence imrendirme imrendirmek imrenilme imrenilmek imreniş imrenme imrenmek imrenti imroz İmroz (ilçe) imsak.−ki imsak etmek imsakiye imsakli imsak vakti imtihan imtihan etmek imtihan olmak imtina.−li imtisal etmek imtisas imtiyaz imtiyazlı imtiyazsız 1086 .−ı imtina etmek imtisal.

imtizaç.−ğı 1087 .−cı imtizaç etmek imtizaçsız imza imza belgesi imza çizelgesi imza etmek imza günü imza kâğıdı imzalama imzalamak imzalanış imzalanma imzalanmak imzalatma imzalatmak imzalayış imzalı imza sahibi imzasız imza sirküleri imza töreni in inadına inak.−ğı inakçı inakçılık.

−ğı inansız 1088 .−ğı inanç.−ğı inanış inanlı inanma inanmak inanmazlık.−ğı inandırılma inandırılmak inandırma inandırmak inanılma inanılmak inanılmaz inanırlık.inaksal inal inam inan inanca inancılık.−ğı inançsız inançsızlık.−ğı inandırıcı inandırıcılık.−cı inançlı inançlılık.

−dı inatçı inatçılık.−ğı (verem) ince iş ince kesim inceleme incelemeci 1089 .−ğı incecik.inansızlık.−ğı inat.−ğı inat etmek inatlaşma inatlaşmak inayet inayet etmek inayet eylemek inbisat ince ince ağrı ince ayrım ince bağırsak.−ği incecikten inceden inceden inceye ince donanma ince gül yağı ince hastalık.

incelemek inceleniş incelenme incelenmek inceletiş inceletme inceletmek inceleyici incelik.−ği ince saz ince ses İncesu (ilçe) ince tutkal ince ünlü ince yağ ince yapılı ince zar inci 1090 .−ği inceliş incelme incelmek inceltici inceltiş inceltme inceltme işareti inceltmek incerek.

−ğu incik kemiği İncil incinme incinmek incir incir kuşu incirlik.−bı inç inçık indeks indeterminist 1091 .inci balığı inci çiçeği incik.−ği İncirliova (ilçe) incirsi meyve inci taşı incitici incitilme incitilmek incitiş incitme incitmebeni (kanser) incitmek incizap.−ği incik boncuk.

−ı indifa etmek indifaî indikatör indinde indirgeme indirgemek indirgen indirgenebilir indirgeniş indirgenlik.indeterminizm indî indifa.−ği indirgenme indirgenmek indirgeyici indirilme indirilmek indirim indirimli indirimli satışlar indirim saatleri indirim yapmak indiriş indirme indirme−bindirme indirmek 1092 .

−ği inek yağı infak 1093 .−ci İnegöl (ilçe) İnegöl köftesi inek.−ği inekhane inekleme ineklemek ineklik.−ği inekçi inekçilik.indirtme indirtmek indis individüalist individüalizm indiyum indükleç.−ci indükleme indükleme akımı indüklemek indükleme makinesi indüksiyon İnebolu (ilçe) inebolukütüğü (mavna) ineç.

−ği inha inha etmek inhibitör inhidam 1094 .infaz infaz etmek infial.−ği İngiliz İngiliz anahtarı İngilizce İngiliz ipi İngiliz sicimi İngiliz siyaseti İngiliz tuzu İngiltere ingin inginlik.−ğı infisah infisah etmek informatik.−li infirak infirat.−dı infiratçı infiratçılık.−li infilâk infilâk etmek infinitezimal.

inhilâl.−ği inikâs inikâs etmek inikat.−ki inhina inhiraf inhiraf etmek inhisar İnhisar (ilçe) inhisarcı inhisarcılık.−ğı inhisar etmek inhitat inhitat etmek ini inik.−li inhilâl etmek inhimak.−dı inik deniz inildeme inildemek inildetme inildetmek inildeyiş inileme inilemek inilme 1095 .

−ı 1096 .−ğı inkılâp etmek inkıraz inkısam inkıta.inilmek inilti iniltili inim inim inisiyatif inisyal iniş iniş aşağı iniş çıkış inişli inişli çıkışlı inişli yokuşlu iniş takımları iniş yokuş inkâr inkârcı inkârcılık.−ğı inkılâp.−ğı inkâr etmek inkıbaz inkıbazlık.−bı inkılâpçı inkılâpçılık.

−li inkişaf inkişaf etmek inleme inlemek inletme inletmek inleyiş inme inmek inmeli inorganik.−ğı insafsız insafsızca insafsızlık.−ği inorganik kimya inorganik öge İnönü'nü (ilçe) insaf insaf etmek insaflı insaflılık.inkıyat.−ğı insan insan başlı 1097 .−dı inkisar inkisar etmek inkisarıhayal.

−ği insaniyet insaniyetli insaniyetsiz insaniyetsizlik.−ği insan kurusu insanlaşma insanlaşmak insanlık.−ği insan bilimci insan bilimi insan bilimsel insanca insancı insancıl insancılık.insan biçimcilik.−ğı insancıllaşma insancıllaşmak insan coğrafyası insan evlâdı insangiller insan hâli insanımsılar insanî insaniçincilik.−ğı insanlık etmek insanlık hâli 1098 .

−ğı inşaat çivisi inşa etmek inşallah inşat.−ğı insiraf insirafî insiyak insiyakî instant coffee inşa inşaat inşaatçı inşaatçılık.−dı inşat etmek 1099 .−ğı insicamsız insicamsızlık.insan müsveddesi insanoğlu insan sarrafı insansı insansılar insanüstü insektaryum insert insicam insicamlı insicamlılık.

inşirah intaç.−ğı intifa intifa hakkı intiha intihabat 1100 .−li integral denklemi integral hesapları interferometre interferometri interferon interkinez intermezzo internet intiba.−ı intibah intibak intibak etmek intibaksız intibaksızlık.−cı intaç etmek intak intan intanî intaniye intaniyeci integral.

−li intihap.intihal.−bı intisap etmek intişar intişar etmek intizam intizamlı intizamsız intizamsızlık.−li inzibat inzibatî inzibatsız inzimam inzimam etmek inziva ip ip cambazı 1101 .−bı intihar intihar etmek intikal.−li intikal etmek intikam intikamcı intisap.−ğı intizar intizar etmek inzal.

−ği ipek gülü ipekhane ipekli ipek matı ipham ipi çürük.−ği ipeka ipek ağacı ipek baskı ipek baskıcı ipek böceği ipek böceği kelebeği ipek böcekçiliği ipekçi ipek çiçeği ipekçilik.−ğü ipi kırık.−ği ipçilik.ipçi ipçik.−ğı ipileme ipilemek ipil ipil ipilti ipince ipipullah 1102 .−ği ipek.

−ği ipotek etmek ipotekli ipotetik.−ği iplik.ipka ipka etmek iplemek iplicik.−ği iplikhane iplik iplik iplik kurdu ipliklenme ipliklenmek ipliksi iplik solucanlar ip merdiven ipnotize ipnotize etmek ipnotize olmak ipnotizma ipnotizmacı ipnotizmalı ipnoz ipotek.−ği iplikçi iplikçilik.−ği İpsala (ilçe) 1103 .

ipsi ipsiler ipsi solucanlar ipsiz ipsiz sapsız iptal.−li iptal etmek iptida iptidaî iptidaîlik.−ği irade yitimi iradımesel iradî 1104 .−li ip torba ipucu irade irade beyanı iradeci iradecilik.−bi iptilâ iptizal.−ği irade dışı irade kaybı iradeli iradesiz iradesizlik.−ği iptidaî mektep.

−ği irili ufaklı irin irinlenme irinlenmek 1105 .iradiye İran İranist İranistik İranlı irap.−dı irat etmek irca.−bı irat.−ı irca etmek irdeleme irdelemek irfan iri iribaş (kurbağa kurtçuğu) irice iridyum iri kıyım iri lâf irileşme irileşmek irilik.

−ği irmik helvası ironi irrasyonalizm irrasyonel irrealist irredantizm irs irsal.irinli irinti iris iriş iri yarı irkiliş irkilme irkilmek irkiltici irkiltme irkiltmek irkinti irkme irkmek İrlanda İrlandalı irmik.−li irsalât irsaliye 1106 .

−dı irşat etmek irtibat irtica.−li irtihal etmek irtikâp.−li isale 1107 .−ı irtifak irtifak hakkı irtihal.−li irticalen irtifa.−ı irticaî irtical.−bı irtisam irtişa is İsa isabet isabet etmek isabetli isabetsiz isaf isal.irsen irsî irsiyet irşat.

−li ishalli ishal olmak isilik.−smi isim durumu isim gövdesi isim hakkı isim hâli isim kökü isimlendirme isimlendirmek isimli 1108 .−ği isim cümlesi isim çekimi isimden türeme fiil isimden türeme isim.−ği isim.−smi isimcilik.−ği isfendan ishak kuşu ishal.is'at.−dı is'at etmek İscehisar (ilçe) ise İsevî İsevîlik.

−ği isimsiz isim tabanı isim tamlaması iskalârya iskambil iskambil kâğıdı iskân iskân belgesi iskân etmek iskandil iskandil etmek İskandinav İskandinav dilleri İskandinavya İskandinavyalı iskarpelâ iskarpin iskarto iskele iskele babası iskele kelepçesi iskele kuşu iskelet iskelet mobilya iskemle iskemle kavgası 1109 .isimlik.

−ğı İslâm gizemciliği İslâm hukuku İslâmî İslâmiyet İslâmlaşma İslâmlaşmak İslâmlaştırma İslâmlaştırmak 1110 .İskenderun (ilçe) iskerlet iskete İskilip (ilçe) İskitçe İskitler İskoç İskoçça İskoçya İskoçyalı iskorbüt iskorçina iskorpit iskorpitgiller iskota İslâhiye (ilçe) İslâm İslâmcı İslâmcılık.

−ğı isleme islemek islenme islenmek isli isli kalem isli küf islim ismen ismet ismetli ismetsiz isnaden isnat.−dı isnat grubu ispalya ispanya İspanya İspanyol İspanyolca İspanyol dansı ispanyolet ispanyolet kilit.−di İspanyol müziği İspanyol nezlesi ispari 1111 .İslâmlık.

−ğu ispirto ocağı 1112 .−ci ispenç horozu ispençiyari ispendek.−ği ispermeçet ispermeçet balinası ispinoz ispinozgiller ispir İspir (ilçe) ispiralya ispirto ispirtocu ispirtolu ispirtoluk.ispat ispat etmek ispati ispatlama ispatlamak ispatlanış ispatlanma ispatlanmak ispatlayış ispatlı ispatlı şahitli ispenç.

−ği istatistikçi istatistikî istavrit istavrit azmanı istavroz 1113 .−ğu ispiyonlama ispiyonlamak ispritizma ispritizmacı ispritizmacılık.−ğı israf israf etmek İsrafil İsrail İsrailli istadya İstanbul İstanbul efendisi istanbulin İstanbul kekiği istasyon istatistik.ispirtosuz ispit ispiyon ispiyoncu ispiyonculuk.

−ği isteka isteklendirici isteklendirme isteklendirmek istekleniş isteklenme isteklenmek istekli isteksiz isteksizce isteksizlik.−ği istek yutumu istem isteme istemek isteme kipleri istemeye istemeye istemli istemseme istemsiz istemsizlik.istek.−ği istenç.−ci istenççi istenççilik.−ği istenç dışı istençli 1114 .

−dı istibat etmek istibdat.−bı istiap etmek istiap haddi istiare istibat.istençsiz istençsizlik.−ği isteri nöbeti ister istemez istetme istetmek isteyiş istiane istiane etmek istiap.−li 1115 .−dı istical.−ği istenç yitimi istenilme istenilmek istenme istenmek istenmeyen durum istenmeyen kişi ister isteri isterik.

−li istidlâl etmek istif istifa istifade istifade etmek istifa etmek istifaname istifçi istifçilik.istical etmek isticar isticar etmek isticvap.−bı istida istidaname istidat.−ği istif etmek istifham istifleme istiflemek istifleniş istiflenme istiflenmek istifleyiş 1116 .−dı istidatlı istidatsız istidlâl.

istifrağ istifrağ etmek istifsar istifsarıhatır istiğfar istiğfar etmek istiğna istiğrak istihale istihale etmek istihare istihbar istihbarat istihbarat dairesi istihbarat servisi istihbar etmek istihdaf istihdaf etmek istihdam istihdam etmek istihfaf istihfaf etmek istihkak istihkâm istihkâmcılık.−ğı istihkâm sınıfı istihkar 1117 .

−ğı istikraz istikraz etmek istikşaf 1118 .−li istihsal etmek istihza istihza etmek istihzalı istihzar istika istikamet istikbal.−ki istihlâk etmek istihraç.−cı istihraç etmek istihsal.−li istikra istikrah istikrah etmek istikrar istikrarlı istikrarlılık.−li istikbal etmek istiklâl.istihkar etmek istihlâk.−ğı istikrarsız istikrarsızlık.

−dı istimdat etmek istimlâk.−li istimal etmek istimara istimator istimbot istimdat.−cı istimzaç etmek istinabe istinaden istinaf istinaf mahkemesi istinas istinat.−ğı istilâ etmek istilzam istilzam etmek istim istimal.−ki istimlâk etmek istimna istimrar istimzaç.−dı istinat duvarı 1119 .istilâ istilâcı istilâcılık.

−cı istintaç etmek istintak istintak etmek istirahat.istinat etmek istinatgâh istinga istinga etmek istinkâf istinkâf etmek istinsah istinsah etmek istintaç.−ğı istismar etmek istisna istisna etmek istisnaî 1120 .−li istiskal etmek istismar istismarcı istismarcılık.−ti istirahat etmek istirdat.−dı istirham istirham etmek istiridye istiskal.

istisnasız istişare istişare etmek istişare heyeti istitrat.−ğı isyan etmek isyankâr isyankârlık.−dı istiva istiva hattı istizah istizah etmek istizan istizan etmek istop istop etmek istralya istrongilos İsveç İsveççe İsveçli İsviçre İsviçreli isyan isyancı isyancılık.−ğı iş 1121 .

−ı iş başı iş başı yapmak iş bırakımcı iş bırakımı iş bilimi iş birliği iş birliği yapmak 1122 .iş adamı iş akdi iş alanı iş'ar işaret işaretçi işaret etmek işaretleme işaretlemek işaretlenme işaretlenmek işaretleşme işaretleşmek işaretli işaret parmağı işaret sıfatı işaretsiz iş'arî iş'arî oy işba.

−li işgalci işgalcilik.−ği işgal etmek işgaliye işgaliye resmi iş gezisi iş gücü iş güç iş güç sahibi 1123 .iş birlikçi iş birlikli iş bölümü işbu işçi işçilik.−ği işçi sigortası iş donu işeme işemek işenme işenmek iş eri işetme işetmek işe uygun işe yarar işgal.

−ğı işgüzarlık etmek iş hacmi iş hanı işi duman işi tıkırında işitilme işitilmek işitilmemiş işitim işitiş işitme işitmek işitme kesesi işitmemezlik.−ği işitme taşı işitmezlik.işgüder işgüderlik.−ği iş günü işgüzar işgüzarca işgüzarlık.−ği işitsel işittirme işittirmek işi yolunda iş kadını 1124 .

−ği işkembe çorbası işkembeli işkembesi geniş işkembesiz işkembe suratlı işkence işkenceci işkence etmek işkence yapmak işkil işkillendirme işkillendirmek işkillenme işkillenmek işkilli işkillilik.−ği işkine iş kolu 1125 .−ği işkilli olmak işkilsiz işkilsizlik.işkâl işkâl etmek iş kazası işkembe işkembeci işkembecilik.

−ği işletme defteri işletmek işletmen işletmenlik.−ği işletilme işletilmek işletiş işletme işletmeci işletmecilik.işlek.−ği 1126 .−ği işlek ek işlek ekler işleklik.−ği işlemek işlemeli işlem hacmi işleniş işlenme işlenmek işlenti işlerlik.−ği işlem işlemci işleme işlemeci işlemecilik.

−ği işlev yitimi işleyim işleyiş işli işlik.−ği işlik orun işmar işmar etmek iş merkezi işporta işportacı işportacılık.−ği iş sözleşmesi iştah 1127 .işletme şirketi işlev işlevcilik.−ği işlevsel işlevsiz işlevsizlik.−ğı işporta malı işret iş saatleri iş seyahati işsiz işsiz güçsüz işsizlik.

iştahlandırma iştahlandırmak iştahlanma iştahlanmak iştahlı iştahlılık.−ği iştial.−ki iştirakçi iştirak etmek iştiyak iştiyaklı 1128 .−ğı iştahsız iştahsızlık.−li iştigal etmek iştiha iştihar iştikak iştira iştira etmek iştirak.−li iştial etmek iştigal.−ğı işte işteş işteş çatı işteş fiil işteşlik.

−ği ita emri italik.işve işveli işveren işyar iş yeri it ita ita amiri itaat.−ti itaat etmek itaatkâr itaatli itaatsiz itaatsizlik.−ği İtalya İtalyan İtalyanca itap.−bı itap etmek itboğan itburnu (bitki) it canlı itçe itdirseği (arpacık) iteği 1129 .

−ği iterbiyum itfa itfa etmek itfaiye itfaiye aracı itfaiyeci itfaiyecilik.−ğı ithal etmek ithal izni ithal malı 1130 .−ği ithaf ithaf etmek ithafname ithaf yazısı ithal.−li ithalât ithalâtçı ithalâtçılık.ite kaka itekleme iteklemek iteleme itelemek itelenme itelenmek it elli itenek.

−ği itidal.−li itikat.−li itidalli itidal sahibi itikâf itikâl.itham itham etmek ithamname it hıyarı iti itibar itibaren itibar etmek itibarıyla itibarî itibarî hizmet zammı itibarî sayfa itibarlı itibar mektubu itibarsız itibarsızlaşma itibarsızlaşmak itibarsızlık.−dı itikatlı 1131 .−ğı itici iticilik.

−ğı itina itina etmek itinalı itinasız itinasızlık.−ğı itilâf etmek itiliş itilme itilmek itimat.−ğı itilâ itilâf itilâfçı itilâfçılık.itikatsız itikatsızlık.−ğı itiraf itirafçı itiraf etmek itiraz itirazcı 1132 .−dı itimat etmek itimatlı itimat mektubu itimatname itimatsız itimatsızlık.

−ğu itkuyruğu (bitki) itlâf itlâf etmek itlenme itlenmek itleşme itleşmek itlik.−ği itmam itmam etmek itme itmek 1133 .−dı itiyat edinmek itiyat etmek itizar itizar etmek itki it kopuk.itiraz etmek itirazsız itiş itiş kakış itişme itişmek itiştirme itiştirmek itiyat.

−li it üzümü ivaz ivazlı ivazsız ivdirme ivdirmek ivecen ivecenlik.−ğı ittihat etmek ittihaz ittihaz etmek ittirme ittirmek ittisal.−dı ittihatçı ittihatçılık.−ği ivedi ivedilenme ivedilenmek 1134 .itminan itriyum itriyumlu ittırat.−dı ittifak ittifak etmek ittifakla ittihat.

ivedileşme ivedileşmek ivedileştirme ivedileştirmek ivedili ivedilik.−ği iyelik eki iyelikli tamlama iyi iyice iyicene iyicil iyiden iyiye İyidere (ilçe) 1135 .−ği ivedilikle iveğen ivesi ivgi ivinti ivinti yeri ivme ivmek ivmeölçer ivmeyazar İvrindi (ilçe) iye iyelik.

−ği iyilikbilmez iyilikçi iyilikçilik.−ği iyilik etmek iyilik güzellik iyilikle iyilik perisi iyilik sağlık iyiliksever iyilikseverlik.−ği iyilikbilir iyilikbilirlik.−li iyi hâl belgesi iyi kalpli iyi kötü iyileşme iyileşmek iyileştirme iyileştirmek iyilik.iyi gün iyi gün dostu iyi hâl.−ği iyilik yapmak iyimser iyimserlik.−ği iyi niyet 1136 .

−cı iz'aç etmek izafe izafe etmek izafet izafeten izafî izafîlik.iyi yürekli iyodür iyon iyonik.−ği izafiye izafiyet izah 1137 .−du iyotlama iyotlu tuz iz izabe izabe fırını izabe noktası iz'aç.−ği iyonlanma iyonlaşma iyonlaştırma iyonlaştırmak iyon yuvarı iyot.

−u izam izam etmek izamik.−ği izbiro izci izcilik.−ği izdiham izdivaç.−ğı izaz izaz etmek izazüikram izbe izbelik.−ği iz'an iz'an etmek iz'anlı iz'ansız iz'ansızca iz'ansızlık.−cı izdivaç etmek iz düşümlü 1138 .izahat izah etmek izahlı izale izale etmek izaleişüyu.

−ği izleniş izlenme izlenmek izletilme izletilmek izletme izletmek izleyici izleyiş 1139 .−zni izin belgesi izinli izinname izinsiz izinsizlik.iz düşümsel iz düşümü izdüşüren izhar izhar etmek izin.−ği izlem izleme izlemek izlence izlenim izlenimci izlenimcilik.−ği izlek.

izmarit izmaritgiller izmihlâl.−ği 1140 .−dı izole etmek izomer izomeri izomerik.−li İzmir İzmir köfte İzmir köftesi İzmit İznik (ilçe) izobar izobar eğrisi izohips izohips eğrisi izolâsyon izolâtör izole izole bant.−ği izomerleşme izometri izomorf izomorfik.−ği izomorfizm izomori izomorlik.

−ğı janjan janjanlı janr jant Japon Japon armudu Japon bezi Japonca 1141 .−fsi izzetüikbal.−li (*)J J jaguar jaketatay jaketataylı jakoben jakobenizm jakuzi jale jalûzi jambon jambonluk.−ğu jandarma jandarmalık.izoterm izoterm eğrisi izotop izzet izzetinefis.

Japon denizi japone Japon elması Japon gülü Japon hurması Japon kaktüsü Japon sarmaşığı Japonya jargon jarse jartiyer jel jelâtin jelâtinleme jelâtinlemek jelâtinli jeloz jenerasyon jeneratör jenerik.−di jeodezi jeodinamik.−ği jeofizikçi jeokimya jeolog.−ği jeofizik.−ğu 1142 .−ği jenosit.

−ğu jeomorfoloji jeopolitik.−ği jeotropizma jersey jest jet jet motoru jeton jetoncu jet yakıtı jig jigolo jigololuk.jeoloji jeolojik.−li jeosismik.−ği jeotermal jeotermal enerji jeotermi jeotermik.−ğu jikle jile jilet 1143 .−ği jeosantrik.−ği jeosantrizm jeosenklinal.−ği jeomorfolog.

−ğu jinekoloji jips jiujitsu jiujitsucu jogging joker jokey jokeylik.−li jurnalci jurnalcilik.jimnastik.−ği jimnastikçi jinekolog.−lü jurnal.−ği jorjet jöle jön jönprömiye judo judocu jul.−ği jurnal etmek jurnalleme jurnallemek juro jübile Jüpiter 1144 .

−ği kabak.−dı kabak çekirdeği 1145 .−ğı Kabadüz (ilçe) kaba düzen kaba et kabahat.jüpon jüri jüt (*)K K kaba kababurun (balık) kabaca kabadayı kabadayıca kabadayılanma kabadayılanmak kabadayılaşma kabadayılaşmak kabadayılık.−ğı kaba kâğıt.−ği kabahatsiz kabahatsizlik.−ti kabahat etmek kabahatli kabahatlilik.

−ğu kaba kuvvet kabala kabalacı kabalacılık.−ğı 1146 .−ğı kabalak.−ğı kabalaşma kabalaşmak kabalaştırma kabalaştırmak kabalık.kabakçı kabak çiçeği kabakgiller kabak kafalı kabak kemane kabaklama kabaklamak kabaklaşma kabaklaşmak kabaklık.−ğı kabakulak olmak kabakulak otu kaba kurgu kaba kuşluk.−ğı kabak tadı kabak tatlısı kabakulak.

−ğı kabarış kabarma kabarmak kabartı kabartıcı kabartılı kabartma kabartmak 1147 .kabalist kabalizm kaballama kaballamak kaban kabana kabara kabara kabara kabaralı kabarcık.−ğı kabarık deniz kabarıklık.−ci kabare kabareci kabarecilik.−ği kabare tiyatrosu kabarık.−ğı kabarcıklı kabarcıklı düzeç.

kabartmalı kabartma tozu kaba saba kaba sakal kaba sıva kaba sofu kaba şiş kabataslak.−bzı kabızlık.−ğı Kabataş (ilçe) kaba Türkçesi kaba yapı kaba yel Kâbe kabız.−ğı kabız olmak kabil kabile kabiliyet kabiliyetli kabiliyetsiz kabiliyetsizlik.−ği kabin kabine kabir.−bri kabir azabı kabir suali 1148 .

−u kablo kablocu kablolu yayın kabotaj kabotaj bayramı kabotaj gemisi kabotaj hakkı kabristan kabuğunu çatlatma kabuk.kabl kablelmilât.−dı kablelvuku.−ğu kabuk bilimi kabuk böcekleri kabuk değiştirme kabuk kahvesi kabuklanma kabuklanmak kabuklaşma kabuklaşmak kabuklu kabuklu bit kabuklular kabuksu kabuksuz kabuk yönetim 1149 .

−ğı kaç kaça kaçak.kabul.−ğı 1150 .−ğı kaça kaç kaçakçı kaçakçılık.−lü kabul etmek kabul eylemek kabul günü kabul kredisi kabullenme kabullenmek kabul odası kabul salonu kabul töreni kabul yeri kaburga kâbus kâbuslu kabuz kabuzcu kabza kabzetme kabzetmek kabzımal kabzımallık.

−ğı kaçıkça kaçıklık.−ğı kaçık öz kaçılma kaçılmak kaçımsama kaçımsamak kaçımsar kaçıncı kaçıngan kaçınganlık.−ğı kaçınılmaz kaçınma kaçınmak kaçıntı kaçırga 1151 .−ğı kaçamaklı kaçamak yapmak kaçamak yol kaçamak yolu kaçan kaçana kaçar kaçgöç kaçı kaçık.−ğı kaçamak.kaçaklık.

−ğı kaçmaz kaçta kadana kadar kadastro kadastrolama kadastrolamak kadastrolanma kadastrolanmak 1152 .kaçırılma kaçırılmak kaçırış kaçırma kaçırmak kaçırtma kaçırtmak kaçış kaçışılma kaçışılmak kaçışma kaçışmak kaçkın kaçlı kaçlık.−ğı kaçma kaçmak kaçmaklık.

kadavra kadavralaşma kadavralaşmak kadayıf kadayıfçı kadayıfçılık.−ğı kadeh kadeh arkadaşı kadeh arkadaşlığı kadehçik.−ği kadehdaş kadem kademe kademe kademe kademe ilerlemesi kademeleme kademelemek kademelendirme kademelendirmek kademelenme kademelenmek kademeli kademesiz kademhane kademli kademsiz kademsizlik.−ği 1153 .

−ğı kadın kadınana kadın avcısı kadın berberi kadınbudu (köfte) kadınca kadıncağız kadıncık.kader kader birliği kaderci kadercilik.−ği kaderiye kadersiz kadı Kadıköy (ilçe) Kadıköy taşı kadılık.−ğı kadıncıl kadındüğmesi (bitki) kadın evi kadıngöbeği (tatlı) Kadınhanı'nı (ilçe) kadın hareketi kadın hastalıkları kadınımsı 1154 .

−ğı kadınnine kadınsal kadınsı kadınsılaşma kadınsılaşmak kadınsılık.−ğı kadınsız kadın terzisi kadın ticareti kadıntuzluğu (bitki) kadırga kadırga balığı Kadışehri'ni (ilçe) kadife kadife çiçeği kadifeleşme kadifeleşmek kadifeleştirme kadifeleştirmek 1155 .kadın kadına kadın kadıncık kadınlar hamamı kadınlaşma kadınlaşmak kadınlı kadınlı erkekli kadınlık.

−dri (değer) kadir (güçlü) kadirbilir kadirbilirlik.−ği Kadiriye Kadirli (ilçe) kadir olmak kadirşinas kadirşinaslık.−ğı kadit.−ği Kadir Gecesi Kadirî Kadirîlik.−di kadmiyum kadmiyumlu kadran kadrat kadril kadro kadrolandırma 1156 .−ği kadirbilmez kadirbilmezlik.−ği kadifemsi kadim kadim dost kadinne kadir.kadifelik.

kadrolandırmak kadrolaşma kadrolaşmak kadrolu kadrosuz kadrosuzluk.−ğı kafadaş kafadaşlık.−ğı kafa dengi kafa içi kafa işçisi kafa kâğıdı kafa koçanı kafakol kafalı kafası boş kafası bulutlu 1157 .−ğü kadük olmak kafa kafaca kafa çıkışı kafadan bacaklılar kafadan kontak.−ğu kadük kadüklük.−ğı kafadar kafadarlık.

−ğı kafası kontak.kafası çatlak.−ğı kafatasçı kafatasçılık.−ğı kafası küflü kafası örümcekli kafası tembel kafasız kafasızlık.−ğı kafatası Kafdağı'nı kafein kafes kafesçi kafesleme kafeslemek kafesli kafes teli kafeşantan kafeterya kâffe kâffesi kâfi kafile 1158 .−ğı kafası dumanlı kafası iyi kafası kıyak.

−ğı kâğıt dutu Kâğıthane (ilçe) kâğıt helvacı kâğıt helvası 1159 .kâfir kâfiristan kâfirlik.−ği kafiye kafiyeli kafiyesiz Kafkas Kafkasya Kafkasyalı kaftan kaftancı kâfur kâfur ağacı kâfuru kâgir kağan kağanlık.−ğı kâğıt.−dı kâğıt ağacı kâğıt balığı kâğıt balığıgiller kâğıtçı kâğıtçılık.

−ğı kâğıt oyunu kâğıtsı kâğıt torba Kağızman (ilçe) kağnı kağnı mazısı kağşak.−ği kâhin kâhinlik.−ğı kağşama kağşamak kâh kahhar kahır.−hrı kahırlanma kahırlanmak kahırlı kâhil kâhillik.−ği kahir 1160 .kâğıt kebabı kâğıtlama kâğıtlamak kâğıtlanma kâğıtlanmak kâğıtlı kâğıtlık.

−ği kahpe dölü kahpe felek.−ğı Kahraman Maraş kahretme kahretmek kahreyleme kahreylemek kahreyleyiş 1161 .−ği kahpelik etmek kahpenin dölü kahraman kahramanca kahramanlaşma kahramanlaşmak kahramanlık.−ği kahpelenme kahpelenmek kahpeleşme kahpeleşmek kahpelik.kahir ekseriyet kahir kuvvet kahkaha kahkaha çiçeği kahpe kahpece kahpecik.

−yi kahve tabağı 1162 .−ğı kahve kahve ağabeyi kahve cezvesi kahveci kahvecilik.−yı kahvaltıcı kahvaltı etmek kahvaltılık.kahrolası kahrolma kahrolmak kahroluş Kâhta (ilçe) kahvaltı.−ği kahve değirmeni kahve dibeği kahve dolabı kahve falı kahve fincanı kahvehane kahvehaneci kahve kaşığı kahve makinesi kahve ocağı kahve parası kahverengi.

kahve takımı kahve tepsisi kâhya kâhyalık.−cı kakalama kakalamak kakalanma kakalanmak kakao kakolu kakaolu kek 1163 .−ğı kâhyalık etmek kaide kaideci kaideli kaidesiz kail kail olmak kaim kaime kaimelik.−ği kaim olmak kâin kâinat kak kaka kakaç.

−cı kakılma kakılmak kakım kakıma kakımak kakınç.−ğı kakma kakma aşı kakmacı 1164 .−ğı kakırdak poğaçası kakırdama kakırdamak kakır kakır kakırtı kakış kakışma kakışmak kakıştırma kakıştırmak kaklık.−cı kakıntı kakırca kakırdak.kakavan kakavanlık.−ğı kakavanlık etmek kakıç.

kakmacılık.−ğı kalabalık ağızlı kalabalıkça kalabalık etmek kalabalıklaşma kalabalıklaşmak kalafat kalafatçı kalafatçılar kalafatçılık.−ğı kakmak kakmalı kaknem kakofoni kaktüs kaktüsgiller kakule kakuleli kakum kâkül kâküllü kal kala kalaazar kalaba Kalaba kalabalık.−ğı 1165 .

−ğı kala kala kalakalma kalakalmak kalamar kalamata Kalamış kalamin kalamit kalan Kalan kalandır kalandırcı kalandır makinesi kalanlı bölme kalantor kalantorca kalantorluk.−ğu kalas kalastra kalavra 1166 .kalafatlama kalafatlamak kalafatlanma kalafatlanmak kalafatsız kalafat yeri kalak.

−ğu kalbur kemiği kalburlama kalburlamak kalburlanma kalburlanmak 1167 .−ğı kalayhane kalaylama kalaylamak kalaylanma kalaylanmak kalaylatma kalaylatmak kalaylı kalaysız kalben kalbî kalbi kırık.−ğı kalbi temiz kalbur kalburabastı kalburcu kalburculuk.−ğı kalaycı kalaycılık.kalavrahane kalay kalay balık.

−ğı kalçasız kalçete kalçın kalçıncı kaldıraç.−cı kaldıran kaldırıcı kaldırılış kaldırılma kaldırılmak kaldırım kaldırımcı kaldırımcılık.kalburlatma kalburlatmak kalburüstü kalcı kalça kalça kemiği kalçalı kalçalık.−ğı kaldırım işçisi kaldırım kabadayılığı kaldırım kabadayısı kaldırımlı 1168 .

−di kalebent etmek kalebentlik.−ği kale çizgisi kalem kalem açacağı kalem aşısı 1169 .−ği kaleci kaleci eldiveni Kalecik (ilçe) kalecilik.kaldırım mühendisi kaldırım satışı kaldırımsı kaldırımsız kaldırım süpürgesi kaldırım taşı kaldırım yosması kaldırış kaldırma kaldırmak kaldırma kolcusu kaldırtma kaldırtmak kale Kale (ilçe) kale bedeni kalebent.

−ği 1170 .kalembek kalem beyi kalem efendisi kalem erbabı kalemis kalem işi kalemkâr kalemkârlık.−ği kalem parmaklı kalem pil kalem sahibi kalemşor kalem şuarası kalemtıraş kalender kalenderce kalenderî Kalenderiye kalenderleşme kalenderleşmek kalenderlik.−ğı kalem kaşlı kalem kavgası kalem kömürü kalem kulaklı kalem kutusu kalemlik.

−ğı kalıklık.−ğı kalınca kalın kafa kalın kafalı kalın kafalılık.kalensöve kaleska kalevî kale vuruşu kaleydoskop.−ğı kalgıma kalgımak kalhane kalıcı kalıcılık.−ğı kalınlaşma 1171 .−ğı kalımsız kalın kalın bağırsak.−ğı kalıcı ruj kalıç.−ğı kalım kalımlı kalımlılık.−bu kalfa kalfalık.−cı kalık.

−ği kalıplatma kalıplatmak 1172 .−ğı kalıp kıyafet kalıplama kalıplamak kalıplanma kalıplanmak kalıplaşma kalıplaşmak kalıplaşmış kalıplaşmış iyelik.−bı kalıpçı kalıpçılık.−ğı kalınma kalınmak kalın ses kalıntı kalın ünlü kalın yağ kalıp.kalınlaşmak kalınlaştırma kalınlaştırmak kalınlatma kalınlatmak kalınlık.

kalıplı kalıplı kıyafetli kalıpsız kalıpsız kıyafetsiz kalıp sigarası kalış kalıt kalıtçı kalıtım kalıtım bilimi kalıtımsal kalıtsal kalıtsallık.−ğı kaliborit kalibraj kalibrasyon kalibrasyon testi kalibre kalifikasyon kalifiye kalifiye işçi kaliforniyum kaligrafi kaliko kalinis kalinos kalipso 1173 .

−ği kalkan kalkan balığı kalkan balığıgiller kalkan bezi kalkan böcekleri kalkancık.−ğı kalkıklık.kaliptra kalitatif kalite kalite çemberleri kalite kontrolü kaliteli kalite riski kalitesiz kalitesizlik.−ğı Kalkandere (ilçe) kalkan kıkırdağı kalk borusu kalker kalkerleşme kalkerleşmek kalkerli kalkersiz kalkık.−ğı kalkındırma kalkındırmak 1174 .

−ği kallavi kallavi fincan kalleş kalleşçe kalleşlik.−ci kaloma kalomel kalori 1175 .−ği kalleşlik etmek kalma kalma durumu kalmak kalmalı kalmalı tümleç.kalkınış kalkınma kalkınma hızı kalkınmak kalkış kalkışılma kalkışılmak kalkışma kalkışmak kalkma kalkmak kalkojen kalkolitik.

−ğı kalp aksesi kalpazan kalpazanlık.−ğı kalp çarpıntısı kalpçi kalp etmek kalp kası kalp krizi kalplaşma 1176 .−ğı kalp akçe kalpakçı kalpakçılık.−ği kalorifer dairesi kalorifer kazanı kalorifer peteği kalorimetre kalorimetri kalp.−ğı kalpaklı kalpaklık.−bi (yürek) kalp (sahte) kalp ağrısı kalpak.kalorifer kalorifer borusu kaloriferci kalorifercilik.

−ğı kaltak.−ğı kalûbelâ Kalvenci 1177 .−ğı kaltakçı kaltaklık.−ğı kalpli kalp olmak kalp sektesi kalpsiz kalpsizlik.kalplaşmak kalplık.−ği kalp spazmı kalp yarası kalseduan kalsemi kalsifikasyon kalsit kalsiyum kalsiyum fosfat kalsiyum karbonat kalsiyum klorür kalsiyumlu kalsiyum oksit.−di kalsiyumsuz kaltaban kaltabanlık.

Kalvencilik.−ğu kamasız kamaşma kamaşmak kamaştırma kamaştırmak 1178 .−ğı kamalama kamalamak kamalı kamamsı Kaman (ilçe) kamanço kamanço etmek kamara kamaramsı kamarillâ kamarot kamarotluk.−ği Kalvenizm kalya kalyon kalyoncu kam (şaman) kâm (dilek) kama kamacı kamacılık.

−ğu kamburumsu kambur zambur kamçı kamçıbaşı (iplik) kamçıkuyruk.−ğu (koyun) kamçılama kamçılamak 1179 .kamber kambiyo kambiyo ajanı kambiyo cirosu kambiyocu kambiyoculuk.−ğu kambiyo senedi kambriyen kambriyen öncesi kambur kambura kambura makinesi kambur felek.−ği kambur kambur kamburlaşma kamburlaşmak kamburlaştırma kamburlaştırmak kamburluk.

kamçılanış kamçılanma kamçılanmak kamçılaşma kamçılaşmak kamçılatma kamçılatmak kamçılayış kamçılı kamçılılar kame kamelya kamer kamera kameraman kamer balığı kamerî kamerî ay kamerî takvim kameriye kameriyeli kamerî yıl kamersiz Kamerun Kamerunlu kamet kamga 1180 .

−ğı kamping kamplaşma kamplaşmak kampus kamp yapmak kamu kamu davası 1181 .−ğı (at) kamışlı kamışlık.−ğı kamış kalem kamış kemik.−ği kamışkulak.kamış kamışçık.−ğı kamışsı kamikaze kâmil kâmilen kamineto kamkaz kamp kampana kampanacı kampanya kampanyacı kampçı kampçılık.

−ğı kamutay kamu yararı 1182 .kamu denetçisi kamu düzeni kamuflâj kamufle kamufle etmek kamu güvenliği kamu hizmeti kamu hukuku kamu idaresi kamu kesimi kamu kurumu kamulaştırılma kamulaştırılmak kamulaştırma kamulaştırmak kamuoyu kamu personeli kamus kamu sağlığı kamusal kamusallaşma kamusallaşmak kamu sektörü kamu tanrıcı kamu tanrıcılık.

kamu yönetimi kamyon kamyoncu kamyonculuk.−ği kan kana kanaat.−ğu kamyonet kamyonetçi kamyonetçilik.−ğı kanalet kanalıyla 1183 .−ğı kanaatli Kanada Kanada geyiği Kanada kavağı Kanadalı kanadiyen kana kan kana kana kan akçesi kan aktarımı kanal kanalcık.−ti kanaat etmek kanaatkâr kanaatkârlık.

−ğı kanarya otu kanasta kanat.kanalizasyon kanama kanamak kanamalı kanara kanarya kanarya çiçeği kanaryalık.−ğı kanatış kanatlandırma kanatlandırmak kanatlanış kanatlanma kanatlanmak kanatlı kanatlılar kanatma kanatmak kanatsız kanatsızlar kanava kanaviçe 1184 .−dı kanata kanatçık.

−du kancasız kancık.kan ayaklı kanayış kan bağı kan bankası kan basıncı kan bilimci kan bilimi kanbiyit kanca kancabaş (kayık) kancacı kancalama kancalamak kancalanma kancalanmak kancalı kancalı iğne kancalı kurt.−ğı kancıkça kancıklık.−ğı kancıklık etmek kancıklık yapmak kancıl kancur kan çıbanı 1185 .

kançılar kançılarlık.−ğı kan davası kandelâ Kandıra (ilçe) kandıra ağacı kandıra otu kandırıcı kandırıcılık.−ğı kançılarya kandamlası (bitki) kandaş kandaşlık.−ğı kandırılış kandırılma kandırılmak kandırış kandırma kandırmaca kandırmak kandidoz kandil kandilci kandil çiçeği kandil çöreği kandil gecesi kandil günü 1186 .

−ği kandilli küfür kandilli selâm kandilli temenna kandil simidi kandil yağı kan doku kan dolaşımı kanepe kangal Kangal (ilçe) kangal köpeği kangallama kangallamak kangallanma kangallanmak kangren kangrenleşme kangrenleşmek kangrenleştirme kangrenleştirmek kangrenli 1187 .kandilisa kandilleşme kandilleşmek kandilli Kandilli kandillik.

−cı kanırtmak kanı sıcak.−ğı kanış kanıt kanıtlama kanıtlamak kanıtlandırma 1188 .−ğu kanık.−ğı kanıklanma kanıklanmak kanıklık.kangren olmak kan grubu kanguru kangurugiller kanı kanı ayaklı kanı bozuk.−ğı kanıkma kanıkmak kanıksama kanıksamak kanıksayış kanırma kanırmak kanırtma kanırtmaç.

−i kani olmak kaniş kankan kan kanseri kan kardeşi kan kaybı kan kırmızı kankurutan kanlama kanlamak kanlandırma kanlandırmak kanlanma kanlanmak kanlı kanlı basur kanlı bıçaklı kanlı canlı kanlı katil 1189 .kanıtlandırmak kanıtlanış kanıtlanma kanıtlanmak kanıtlı kanıtsama kanıtsamak kani.

kanlılık.−ğı kan nakli kano kanon kanotiye kan otu kan pahası kan parası kan plâzması kan portakalı kanser kanser bilimi kanserleşme kanserleşmek kanserleştirici kanserli kanserojen kanseroloji kan serumu kansız kansız ameliyat kansız cansız kansızlaşma kansızlaşmak 1190 .−ğı kanma kanmak kanmazlık.

kansızlık.−ğı kantin kantinci kantincilik.−ğı kantarlı küfür kantarma kantaron kantar topu kan taşı kantat Kantçı Kantçılık.−dı kantar kantar ağası kantarcı kantarcılık.−ğı kant.−ği kantitatif kantiyane kanto 1191 .−ğı kantariye kantar kabağı kantar kolu kantarlama kantarlamak kantarlı kantarlık.

kantocu kantoculuk. çalgı aleti) kânun (yılın ilk ve son ayları) kanun adamı kanuncu kanun dışı kanunen kanun hükmünde kararname kanunî kanuniyet kanun koyucu kanunlaşma kanunlaşmak kanunlaştırılma kanunlaştırılmak kanunlaştırma kanunlaştırmak kanun lâyihası kanun maddesi kanunname kanun sözcüsü 1192 .−ğu kanton kantonit kanun (yasa.

−ğı kapak kızı kapaklanma kapaklanmak kapaklı 1193 .−ğı kapak bıçkıcısı kapak bıçkısı kapakçık.kanunsuz kanunsuzluk.−ğu kanun tasarısı kanun teklifi kan unu kanunuesasî kânunuevvel kânunusani kanyak.−bı (mahfaza) kâp.−bı (aşık kemiği) kapacık.−ğı kapak.−ğı kanyon kaolin kaolinit kaolinli kaos kap (giysi) kap.

−ğı kapalı oturum kapalı rejim kapalı tohumlular kapalı tribün kapalı yer korkusu kapalı yüzme havuzu kapama kapamacı 1194 .kapaklık.−ğı kapaksız kapak tahtası kapak takımı kapak taşı kapak yıldızı kapalı kapalı bölge kapalı çarşı kapalı devre kapalı duruşma kapalı gişe kapalı hava kapalı hece kapalı kalp ameliyatı kapalı kutu kapalılık.

−cı kapamak kapan kapanca kapancı kapan duygu kapanık.−ğı kapanıklık.−ğu kaparozlama kaparozlamak kapasite kapasiteli kapasitesiz kapatılış 1195 .−ğı kapanış kapaniçe kapan kapana kapanma kapanmak kapantı kapari kaparo kaparolu kaparosuz kaparoz kaparozcu kaparozculuk.kapamaç.

−ğı kapçık.−ğı kapıcılık.kapatılma kapatılmak kapatış kapatma kapatmak kapattırma kapattırmak kapçak.−ğı kapçıklı kapçık meyve kapelâ kapı kapı ağası kapı ağzı kapıcı kapıcık.−ğı kapı çuhadarı kapı dışarı etmek kapı halkı kapı kâhyası kapı kapamaca kapı kethüdası kapı kolu kapı komşu kapıkule 1196 .

−ği 1197 .kapı kulu kapılandırma kapılandırmak kapılanma kapılanmak kapılgan kapılganlık.−ğı kapısız kapış kapışılma kapışılmak kapış kapış kapışma kapışmak kapıştırma kapıştırmak kapı tokmağı kapı yoldaşı kapik.−ğı kapılı kapılış kapılma kapılmak kapı mandalı kapı oğlanı kapı perdesi kapısı açık.

−li kapitalist kapitalistleşme kapitalistleşmek kapitalistleştirme kapitalistleştirmek kapitalizm kapitone kapitülâsyon kap kacak.−ğı kaplamalı mobilya kaplamak kaplamalı kaplamlı kaplamsal kaplamsallık.−ğı kapkaç kapkaççı kapkaççılık.−ğı kapkara kapkaranlık.−ğı kaplam kaplama kaplamacı kaplamacılık.kapital.−ğı kaplan kaplan atlaması 1198 .

−ğı kapriçyo 1199 .−ğı kaplumbağa kaplumbağalar kaplumbağa yürüyüşü kapma kapmaca kapmak kapnisit kaporta kaportacı kaportacılık.kaplanboğan kaplan böcek.−ğı kaplık.−ği kaplan böcekler kaplan derisi kaplanış kaplanma kaplanmak kaplatış kaplatma kaplatmak kaplayış kaplı kaplıca kaplıcalık.

−ğı kaptan paşa kaptan pilot kaptıkaçtı kaptırma kaptırmak kapuçin kapuska kaput kaput bezi kaput etmek 1200 .kapris kaprisli kaprissiz kapris yapmak kapsam kapsama kapsama alanı kapsamak kapsamlı kapsayıcı kapsız kapsül kaptan kaptanıderya kaptan köprüsü kaptan köşkü kaptanlık.

−ğı karabatak.−ğı (mantar hastalığı) karabasan (kâbus) karabaş karabaşak.−ğı (mantar) kara baht kara bahtlı karabakal (kuş) karabaldır (bitki) karabalık.−cı karaasma karabacak.kaputluk.−ğı karabalina karaballık.−ğı (kuş) karabatakgiller 1201 .−cı karaağaçgiller kara ağızlı karaardıç.−ğu kapuz kapüşon kar (yağış) kâr (kazanç) kara karaağaç.

−ğı Karaburun (ilçe) Karabük karaca Karacabey (ilçe) karaca darısı kara cahil karaca kemiği karaca kuruca karacaot Karacasu (ilçe) karaceviz karacı karacılık.karabet karabiber karabibergiller karabina karabinyer kara borsa kara borsacı kara borsacılık.−ğı kara boya karabuğday karabuğdaygiller kara bulut karaburçak.−ğı karaciğer 1202 .

karaçalı karaçalılık,−ğı karaçam karaçavuş (üzüm) Karaçay Karaçayca karaçayır Karaçaylı Karaçoban (ilçe) Karadağ Karadağlı kara damaklı kara davar Karadeniz karadul (örümcek) karadut kara düzen kara elmas kara et Kara Evli karafa karafaki karafatma (böcek) kara fırın karagevrek,−ği (üzüm) karagöz (balık;

1203

oyun) Karagöz (oyun− daki kişi) karagözcü karagözcülük,−ğü Karagözlük,−ğü Karagözlük etmek karagül kara gün kara gün dostu karagürgen karağı kara haber karahalile (bitki) Karahallı (ilçe) karahindiba karahidra karahumma karaiğne (karınca) karaiskete kara iklimi Karaim Karaimce Karaisalı (ilçe) karakabarcık,−ğı karakaçan (eşek) kara kafalı

1204

karakafes (bitki) kara kalem Karakalpak Karakalpakça kara kaplı kitap,−bı kara kaplumbağası karakarga kara kaş karakaş (koyun) karakavak,−ğı karakavuk,−ğu (bitki) karakavza (yaban havucu) karakeçi (balık) Karakeçili (ilçe) kara kehribar karakeme (yer mantarı) karakılçık,−ğı (buğday) kara kış kara koca Karakoçan (ilçe) karakol karakol gemisi karakolluk,−ğu

1205

karakolluk olmak karakoncolos kara kovan Karakoyunlu (ilçe) karakter karakteristik,−ği karakterize karakterize etmek karakterli karakteroloji karaktersiz karaktersizlik,−ği kara kucak,−ğı karakul karakulak,−ğı (hayvan; haberci) kara kullukçu kara kurbağası kara kuru kara kusmuk,−ğu karakuş (at hasta− lığı; kuş) karakuşî kara kutu kara kuvvet kara kuvvetleri karalâhana

1206

karalâhana çorbası karalama karalama defteri karalamak karalanma karalanmak karalatma karalatmak karalayış karaleylek,−ği karalı karalı beyazlı karalık,−ğı kara liste karaltı karama karamak karaman Karaman karamandola Karamanlı (ilçe) kara maşa karambol,−lü karamelâ kara mili kara mizah karamsar

1207

karamsarlaşma karamsarlaşmak karamsarlaştırma karamsarlaştırmak karamsarlık,−ğı karamsar olmak karamuk,−ğu karamusal Karamürsel (ilçe) karanfil karanfilci karanfilgiller karanfil yağı karanlık,−ğı karanlık etmek karanlık oda karantina karantina müddeti karantina süresi kara para kara pazar Karapınar (ilçe) Karapürçek (ilçe) karar karargâh kararınca kararış

1208

kararlama kararlamadan kararlamak kararlaşma kararlaşmak kararlaştırılma kararlaştırılmak kararlaştırma kararlaştırmak kararlı kararlı dalga kararlı denge kararlılık,−ğı kararma kararmak kararname kararsız kararsız denge kararsızlık,−ğı karartı karartılma karartılmak karartma karartmak kara saban karasakız (zift) karasal

1209

karasal iklim karasal kumul karasal oluşuk,−ğu kara sarı kara sevda kara sevdalı karasığır karasığırcık,−ğı karasinek,−ği karasu (glokom, göz hastalığı) Karasu (ilçe) kara su kara suları karaşın karataban (hastalık) kara tahta Karataş (ilçe) karatavuk,−ğu karatavukgiller Karatay (ilçe) karate karateci kara tren karaturp karavan

1210

karavana karavana borusu karavanacı kara vapuru karavaş karavaşlık,−ğı karavel karavelâ karavide Karay kara yağız karayaka (koyun türü) karayandık,−ğı (bitki) karayanık,−ğı (hastalık) kara yazı Karayazı (ilçe) Karayca kara yel kara yeli karayemiş karayemiş ağacı kara yer karayılan kara yolu

1211

kara yosunları kara yosunu kara yüz kara yüzlü kar baykuşu karbojen karboksil karboksilik,−ği karboksilli karbon karbonado karbonat karbonatlama karbonatlamak karbonatlı karbon dioksit,−di karbon dönemi karbon hidrat karbonifer karbonik,−ği karbonik asit,−di karbonil karbonit karbonizasyon karbon kâğıdı karbonlama karbonlamak

1212

karbonlaşma karbonlaşmak karbonlu karbon monoksit, −di karborundum karbür karbüratör karbürleme karcığar kar çiçeği kardelen kardeş kardeşçe kardeşkanı (sakız) kardeşkanı ağacı kardeş kardeş kardeş kavgası kardeşlenme kardeşlenmek kardeşlik,−ği kardeş okul kardeş parti kardeş payı kardeş şehir,−hri kardırma kardırmak

1213

kar dikeni kardinal,−li kardinal kuşu kardinallik,−ği kardiyak kardiyograf kardiyografi kardiyogram kardiyolog,−ğu kardiyoloji kardiyopati kardiyoskleroz kardiyoskop,−bu kardiyoskopi kare kare kare karekök kareleme karelemek kareli karesel bölge kâr etmek kar faresi karfiçe karga kargabeyni (yemek)

1214

kargaburnu (alet) karga burun kargabüken kargacık burgacık kargadelen karga düleği kargagiller kargasekmez kargaşa kargaşacı kargaşalık,−ğı karga tulumba karga yürüyüşü kargı Kargı (ilçe) kargılama kargılamak kargılık,−ğı kargıma kargımak kargın Kargın kargış kargış etmek kargışlama kargışlamak kargışlı

1215

kargo kargocu kargoculuk,−ğu karha kâr haddi kar helvası karı karı ağızlı karık,−ğı karıklama karıklamak karıkma karıkmak karı koca karı kocalık,−ğı karılaşma karılaşmak karılı karılık,−ğı karılık etmek karılı kocalı karılma karılmak karıma karımak karın,−rnı karın ağrısı

1216

karın boşluğu karınca karınca asidi karınca belli karınca duası karıncaezmez karıncaincitmez karınca kaderince karınca kararınca karınca kuşu karınca kuşugiller karıncalanış karıncalanma karıncalanmak karıncalar karıncalı karıncasever karıncayiyen karıncayiyengiller karınca yuvası karıncık,−ğı karın çatlağı karından ayaklılar karından bacaklılar karındaş karınlama karınlamak

1217

karınlı karınma karınmak karınsa karıntası karıntı karın zarı karın zarı iltihabı karın zarı yangısı karısı ağızlı karısı köylü karış karışık,−ğı karışıklık,−ğı karışılma karışılmak karışım karış karış karışlama karışlamak karışma karışmak karıştırıcı karıştırıcılık−ğı karıştırılma karıştırılmak karıştırış

1218

karıştırma karıştırmak kari,−i karides karides ağı karidesçi kariha karikatür karikatürcü karikatürcülük,−ğü karikatürist karikatürize karikatürize etmek karikatürleştirme karikatürleştirmek karikatürlük,−ğü karina karina etmek karinalılar karine kar ispinozu kariyer kariyer yapmak karizma karizmatik,−ği Karkamış (ilçe) karkara

1219

karkas kar kazı kar kuşu kar kuyusu karlama karlamak karlanma karlanmak karlı kârlı kârlı iş karlık,−ğı Karlıova (ilçe) Karluk karma karmaç,−cı karma eğitim karma ekonomi karmak karmakarış karmakarış etmek karmakarışık,−ğı karmakarışık etmek karmakarışık olmak karmakarış olmak

1220

karmalık,−ğı karman çorman karmanyola karmanyolacı karmanyolacılık,−ğı karma okul kâr marjı karma sergi karmaşa karmaşık,−ğı karmaşıklaşma karmaşıklaşmak karmaşık sayı karmaşma karmaşmak karmaştırma karmaştırmak karma tamlama kâr merkezi karmık,−ğı karmuk,−ğu karnabahar karnabit karnaval karnaval maskarası karnaval maskesi

1221

karne karnı aç karnı burnunda karnı geniş karnıkara (börülce) karnından konuşan karnı tok karnıyarık,−ğı karni karnivor karo karoser kâr payı kâr paylaşımı karpit karpit lâmbası karpuz karpuzcu karpuzculuk,−ğu karpuz fener Karpuzlu (ilçe) Kars karsak,−ğı kar sapanı kârsız karst karstik,−ği

1222

karşı karşı akın karşı casusluk,−ğu karşıcı karşıcılık,−ğı karşıdan karşıya karşı devrim karşı düşürüm karşı gelim karşı görüş karşı karşıya karşılama karşılamak karşılama töreni karşılanış karşılanma karşılanmak karşılaşma karşılaşmak karşılaşma takvimi karşılaştırılma karşılaştırılmak karşılaştırma karşılaştırmacı karşılaştırma derecesi karşılaştırmak

1223

karşılaştırmalı karşılaştırmalı dil bilgisi karşılaştırmalı dil bilimi karşılaştırmalı edebiyat karşılaştırmalı ses bilgisi karşılayıcı karşılayış karşılık,−ğı karşılıklı karşılıklılık,−ğı karşılıklı yapraklar karşılıksız karşılıksızı aşk karşılıksız çek karşın karşı olmak karşı olum karşı oy karşı sav karşıt karşıt anlamlı karşıtçı karşıtçılık,−ğı

1224

karşıt duygu karşıtlama karşıtlamak karşıtlaşma karşıtlaşmak karşıtlı karşıtlık,−ğı Karşıyaka (ilçe) kart kartal Kartal (ilçe) kartal ağacı kartalgiller kartallar kartallı kartallı eğrelti otu kartalma kartalmak kartaloş kartaloz kartça karteks karteks dolabı kartel kartelâ kartelleşme kartelleşmek

1225

Kartezyen Kartezyenizm karting kartlaşma kartlaşmak kartlık,−ğı kartograf kartografi kartografik,−ği karton kartoncu kartonlama kartonlamak kartonpiyer kartonumsu kartopu kartotek,−ği kartpostal kartpostalcı kartuk,−ğu kartuş kartvizit Karun karyağdı karye karyokinez karyola

1226

kas kasa kasaba kasabalı kasacı kasadar kasa defteri kasa fişi kasalama kasalamak kasalanma kasalanmak kasalı kasalık,−ğı kasap,−bı kasaphane kasaplık,−ğı kasara kasa sayımı kasatura kasavet kasavet etmek kasavetlenme kasavetlenmek kasavetli kasavetsiz kas doku

1227

kâse kâsecik,−ği kâseletme kâseletmek kasem kaset kasetçalar kasetçi kasetçilik,−ği kasık,−ğı kasık bağcı kasık bağı kasık biti kasık çatlağı kasık otu kasıl kasıl duyumlar kasılgan kasılganlık,−ğı kasılış kasılma kasılmak kasım kasım kasım kasımpatı kasınç,−cı kasınma

1228

kasınmak kasıntı kasıntılı kasıntısız kasır,−srı kasırga kasıt,−stı kasıtlı kasıtsız kaside kasideci kasidehan kasis kasiyer kask kaskat (fizik) kaskatı kasket kasketçi kasketçilik,−ği kasketli kasketsiz kasko kaslaşma kaslaşmak kaslı kasma

1229

kasmak kasnak,−ğı kasnakçı kasnaklama kasnaklamak kasnı kassız kast Kastamonu kastanyet kastanyola kastanyola yuvası kastar kastarcı kastarcılık,−ğı kastarlama kastarlamak kastarlı kasten kastetme kastetmek kastî kastor kas tutukluğu kasvet kasvetli kasvetsiz

1230

kaş Kaş (ilçe) kaşağı kaşağılama kaşağılamak kaşağılanma kaşağılanmak kaşağılatma kaşağılatmak kaşalot kaşan kaşandırma kaşandırmak kâşane kaşanma kaşanmak kaşan yeri kaşar kaşarlanma kaşarlanmak kaşarlı kaşar peyniri kaşbastı kaşe kaşeksi kaşeleme kaşelemek

1231

kaşelenme kaşelenmek kaşeletme kaşeletmek kaşeli kaşık,−ğı kaşık çalımı kaşıkçı kaşıkçı kuşu kaşıkçılık,−ğı kaşıkçın kaşık düşmanı kaşık havası kaşık kaşık kaşıklama kaşıklamak kaşıklanma kaşıklanmak kaşıklayış kaşıklık,−ğı kaşık otu kaşık oyunu kaşıma kaşımak kaşındırma kaşındırmak kaşınış

1232

kaşınma kaşınmak kaşınma kazığı kaşıntı kaşıntılı kâşif kaş jölesi kaşkariko kaşkaval kaşkol,−lü kaşkorse kaşlı kaşlı gözlü kaşmer kaşmerlik,−ği kaşmir kaşpusiye kat kat,−t'ı (kesme) katabolizma katafalk katafot katakofti katakomp katakulli katalanca katalepsi

1233

kataleptik,−ği katalitik,−ği katalitik soba kataliz katalizör katalog,−ğu kataloglama kataloglamak katalpa katana katar katarakt katar katar katarlama katarlamak katarlanma katarlanmak katavaşya katbekat katedral,−li kategori kategorik,−ği katetme katetmek katgüt katı katık,−ğı

1234

katı kalpli katık etmek katıklama katıklamak katıklı katıklı aş katıksız katıksız hapis,−psi katıla katıla katılaşma katılaşmak katılaştırma katılaştırmak katılgan doku katılık,−ğı katılım katılımcı katılış katılma katılmak katıltma katıltmak katım katımlık,−ğı katıntı katır katır boncuğu

1235

katırcı katırcılık,−ğı katır karı katır kutur katırkuyruğu (bitki) katırlaşma katırlaşmak katırlık,−ğı katırtırnağı (bitki) katır yılanı katı söz katışık,−ğı katışıklık,−ğı katışıksız katışma katışmaç,−cı katışmak katıştırma katıştırmak katı yağ katı yumurta katı yürekli kat'î kâtibe kâtibiadil,−dli katil,−tli (öldürme) katil (öldüren)

1236

kat'îleşme kat'îleşmek katillik,−ği kâtip,−bi kâtiplik,−ği kat irtifakı kat’î teminat kat'iyen kat'iyet kat kat katkı katkılanma katkılanmak katkılı katkı maddesi katkı payı katkısız katlama katlamak katlandırma katlandırmak katlanılma katlanılmak katlanış katlanma katlanmak katlatma

1237

katlatmak katlayış katletme katletmek katlı katlı kur katliam katma katma bütçe katma değer vergisi katmak katmalı katman katman bulut katmanlaşma katmanlaşmak katmanlı katmer katmerci katmercilik,−ği katmer katmer katmerleşme katmerleşmek katmerli katmerli badem katmerli birleşik

1238

zaman katmerli iyelik,−ği katmerli yalan katmersiz Katolik Katoliklik,−ği katolunma katolunmak katot,−du katrak,−ğı katran katran ağacı katrancı katrancılık,−ğı katran çamı katranköpüğü (mantar) katranlama katranlamak katranlanma katranlanmak katranlı katran ruhu katran suyu katran taşı katran yağı katre

1239

katre katre katrilyon kat sayı katur kutur katyon kat yuvarı kauçuk,−ğu kauçuklu kaurit tutkalı kav kavaf kavaf işi kavafiye kavaflık,−ğı kavait,−di kavak,−ğı Kavak (ilçe) kavakçılık,−ğı kavak inciri Kavaklıdere (ilçe) kavaklık,−ğı kaval kavalcı kaval kemiği kaval tüfek,−ği kavalye kavalyelik,−ği

1240

kavalyelik etmek kavanço kavanoz kavara kavaracı kavas kavaslık,−ğı kavasya kavat kavata kavelâ kavga kavga adamı kavgacı kavgacılık,−ğı kavga etmek kavga kaşağısı kavgalaşma kavgalaşmak kavgalı kavgasız kavgasızlık,−ğı kavi kavil,−vli kavileşme kavileşmek kavileştirme

1241

kavileştirmek kavilleşme kavilleşmek kavilya kavim,−vmi kavis,−vsi kavisli kavkı kavkılı kavlağan kavlak,−ğı kavlama kavlamak kavlanma kavlanmak kavlaşma kavlaşmak kavlatma kavlatmak kavlıç,−cı kavlık,−ğı kavlince kavlükarar kav mantarı kavmî kavmiyat kavmiyet

1242

kavmiyetçi kavmiyetçilik,−ği kavraç,−cı kavrak,−ğı kavram kavrama kavramak kavrama noktası kavramcılık,−ğı kavram karmaşası kavramlaşma kavramlaşmak kavramsal kavranılma kavranılmak kavranılmaz kavranma kavranmak kavratma kavratmak kavrayış kavrayışlı kavrayışsız kavruk,−ğu kavrukluk,−ğu kavrulma kavrulmak

1243

kavruluş kavşak,−ğı kavşak adası kavuk,−ğu kavukçu kavuklu kavukluk,−ğu kavun kavuncu kavuniçi (renk) kavunsu kavurga kavurma kavurmacı kavurmaç,−cı kavurmak kavurmalı kavurmalık,−ğı kavurtma kavurtmak kavuruş kavuşma kavuşmak kavuştak,−ğı kavuşturma kavuşturmak kavuşulma

1244

kavuşulmak kavuşum kavuşum devri kavuşur su yosunları kavut kavuz kavuzlular kavzama kavzamak kay,−yyı kaya kaya balığı kaya balığıgiller kayabaşı (ezgi; türkü) kayaç,−cı kaya güvercini kayağan kayağanlık,−ğı kayağan taş kaya hanisi (balık) kaya horozu kayak,−ğı kayakçı kayakçılık,−ğı kaya keleri

1245

kayak evi kayalık,−ğı kaya lifi kayan kaya örümceği kayar kayarlama kayarlamak kayarto kaya sansarı kaya sarımsağı kaya sarmaşığı kaya suyu kaya tuzu kaybedilme kaybedilmek kaybetme kaybetmek kaybolma kaybolmak kayboluş kayda değer kaydedici kaydedilme kaydedilmek kaydetme kaydetmek

1246

kaydettirme kaydettirmek kaydıhayat kaydıihtiyat,−dı kaydırak,−ğı kaydırılma kaydırılmak kaydırış kaydırma kaydırmak kaydırtma kaydırtmak kaydiye kaydolma kaydolmak kay etmek kaygan kaygana kayganalık,−ğı kayganlık,−ğı kaygı kaygılandırma kaygılandırmak kaygılanış kaygılanma kaygılanmak kaygılı

1247

kaygın kaygısız kaygısızca kaygısızlık,−ğı Kayı kayık,−ğı kayıkçı kayıkçı kavgası kayıkçılık,−ğı kayıkhane kayık salıncak,−ğı kayık tabak,−ğı kayık yaka kayın,−ynı kayın kayın baba kayın birader kayınço kayıngiller kayınlık,−ğı kayın peder kayıntı kayın valide kayıp,−ybı kayır kayırıcı kayırıcılık,−ğı

1248

kayırılma kayırılmak kayırış kayırma kayırmak kayırtma kayırtmak kayısı kayısı hoşafı kayısı kompostosu kayısı kurusu kayış kayış balığı kayışçı kayış dili kayışkıran kayıt,−ydı kayıt defteri kayıtım kayıtımla uslamlama kayıt kuyut,−du kayıtlama kayıtlamak kayıtlı kayıtlı sermaye kayıtma

1249

kayıtmak kayıtsız kayıtsızca kayıtsızlık,−ğı kayıtsız şartsız kaykaç,−cı kaykay kaykılma kaykılmak kaykıltma kaykıltmak kayma kaymak,−ğı kaymak kaymakaltı (süt) kaymakam kaymakamlık,−ğı kaymakçı kaymak kâğıdı kaymaklanma kaymaklanmak kaymaklı kaymaklı dondurma kaymak tabakası kaymak takımı kaymak taşı

1250

kaymalık,−ğı kayme kaymelik,−ği kaynaç,−cı kaynaç taşı kaynak,−ğı kaynakça kaynakçacı kaynakçı kaynakçılık,−ğı kaynak gösterme kaynakhane kaynak kişi kaynaklanma kaynaklanmak kaynak makinesi kaynak suyu kaynak yapmak kaynama kaynamak kaynama noktası kaynana kaynana ağzı kaynanadili (bitki) kaynanalık,−ğı kaynanalık etmek kaynana zırıltısı

1251

−ğı kayran 1252 .−ğı kaypakça kaypaklaşma kaypaklaşmak kaypaklık.−ğı kayrak.−ğı kaynaşma kaynaşmak kaynaştırma kaynaştırmak kaynaştırma sesi kaynata kaynatalık.−ğı kaypama kaypamak kayra kayracılık.−ğı kaynatılma kaynatılmak kaynatma kaynatmak kaynayış kaypak.kaynar kaynarca Kaynarca (ilçe) kaynaşık.

−ğı kaytan kaytan bıyıklı kaytancı kaytanlı kaytarıcı kaytarış kaytarma kaytarmacı kaytarmacılık.−ğu kaz kaza 1253 .−ğı kaytaklık.−ğı kaytarmak kayyum kayyumluk.kayrılma kayrılmak kayser Kayseri Kayseri mantısı Kayseri pastırması kayşa kayşama kayşamak kayşat kaytaban kaytak.

−ğı Kazak Kazakça Kazak çömelmesi Kazakistan kazaklık.kaza dairesi kazaen kaza etmek kazağı kazak.−cı kazançlı kazançsız kazan dairesi kazandırma kazandırmak kazandibi (tatlı) kazanılma kazanılmak kazanılmış hak.−ğı kaza kurşunu kazalı kazamat kazan Kazan (şehir. ilçe) kazancı kazancılık.−kkı 1254 .−ğı kazanç.

kazanım kazanış kazanma kazanmak kazan taşı kazara kazaratar kazasız kazasız belâsız kazaska kazasker kazaskerlik.−cı kazı kazı bilimci kazı bilimi kazı bilimsel 1255 . renk) kazaz kazazede kazboku (renk) kazdırma kazdırmak kazein kazein tutkalı kazevi (zembil) kazgıç.−ği kazayağı (bitki.

−smi kazımık.−ğı Kâzımkarabekir (ilçe) kazınma kazınmak kazıntı kazıntılı 1256 .−ğı kazıkazan kazıkçı kazık kök kazıklama kazıklamak kazıklanma kazıklanmak kazıklayış kazıklı kazıklı humma kazık marka kazıl kazılış kazılma kazılmak kazım kazıma kazımak kazıma resim.kazıcı kazık.

kazıtma kazıtmak kazıyış kaziye kaz kafalı kazkanadı (oyun) kazma kazmacı kazmaç.−bı kebapçı kebapçılık.−ğı kebe kebere kebir kebze kebzeci keçe keçeci 1257 .−cı kazma diş kazmak kazolit kazulet kazurat Keban (ilçe) kebap.−ğı kebaplı kebaplık.

keçecilik.−ği keçilik etmek keçi mantarı keçimemesi (üzüm) Keçiören (ilçe) keçi postu keçisağan keçi sakal 1258 .−ği keçeleme keçelemek keçelenme keçelenmek keçeleşme keçeleşmek keçeleştirme keçeleştirmek keçeli keçi Keçiborlu (ilçe) keçiboynuzu (bitki) keçi inadı keçi kömüreni keçiler keçileşme keçileşmek keçilik.

keçisakalı (bitki) keçisedefi (bitki) keçi söğüdü keçitırnağı (oyma kalemi) keçi yemişi keçi yolu keder kederlendirme kederlendirmek kederleniş kederlenme kederlenmek kederli kedersiz kedi kediayağı (bitki) kedi balı kedi balığı kedi balığıgiller kedibastı kedidili (bisküvi) kedigiller kedigözü (lâmba) kedi nanesi kedi otu kedi otugiller 1259 .

−ği kefeki kefeleme kefelemek kefeli kefen kefenci kefenleme kefenlemek kefenleyiş kefenli kefenlik.kediyaladı kefal.−li kefalet kefaleten kefalet mektubu kefaletname kefalet senedi kefalgiller kefaller kefaret kefe kefek.−ği kefenlik para kefensiz kefere kefil 1260 .

−ği kefil olmak kefir kefiye kefne kehanet Kehkeşan (Samanyolu) kehle kehribar kehribar balı kehribarcı kek kekâ kekâh keke kekeç.−ği kekik.kefillik.−ci kekeleme kekelemek kekeleyiş kekelik.−ği kekeme kekemeleşme kekemeleşmek kekemelik.−ği kekikli 1261 .

−bi 1262 .−ği kelebek camı kelebek çiçeği kelebek gözlük. −ğü kelebekler kelebek otu keleci kelek.−ği kekre kekrelik.−ği kekremsi kekremsilik.kekik yağı keklik.−ği keleklik etmek kelem keleme kelep.−ği kekresi kel kelâm Kelâmıkadim kelâmıkibar kelaynak.−ği keleklik.−ğı kele kelebek.

kelepçe kelepçeleme kelepçelemek kelepçelenme kelepçelenmek kelepçeli kelepir kelepirci kelepircilik.−ği kelepleme keleplemek kelepser keler keler balığı kelergiller Keles (ilçe) keleş keleşlik.−ği kelifit kelik.−ği kelime kelime cambazı kelime cambazlığı kelimecik.−ği kelime hazinesi kelimeişahadet kelime kadrosu 1263 .

−ği keloğlan (hindi) Keloğlan kem Kemah (ilçe) kemakân kemal.kelime karışıklığı kelimeleşme kelimeleşmek kelime oyunu kelime sıklığı kelimesi kelimesine kelimesiz kelime türü kelime vurgusu kel kâhya Kelkit (ilçe) kelle kelleşme kelleşmek kelli felli kellik.−li Kemalist Kemaliye (ilçe) Kemalizm Kemalpaşa (ilçe) 1264 .

−ği kemer patlıcanı kemersiz kem göz 1265 .Kemalpaşa tatlısı keman kemancı kemancılık.−ğı kemane kemane çekme kemanî kemankeş keman yayı keme kemençe kemençeci kement.−di kementleme kementlemek kemer Kemer (ilçe) kemer bağlama kemere kemer gözü kemerleme kemerlemek kemerli kemerlik.

kemha kemik.−ği kemirdek.−ği kemik bilimci kemik bilimi kemikçik.−ği kemirgen kemirgenler kemirici kemiriciler kemirilme 1266 .−ği kemik doku kemik kanseri kemikleşme kemikleşmek kemikleştirme kemikleştirmek kemikli kemikli balıklar kemik rengi kemiksi kemiksi bölge kemiksiz kemik veremi kemik yalayıcı kemik zarı kemircik.

−ği kemlik etmek kemoterapi kemre kemreleme kemrelemek kemrelik.−ğı kenar mahalle kenarortay kenar semt kenarsız kenar suyu kendi kendi başına 1267 .−ği kenar kenar bobini kenarcı kenarda köşede kenarlı kenarlık.kemirilmek kemiriş kemirme kemirmek kemiyet kem küm kem küm etmek kemlik.

kendi beslek.−ği kendisince kendiüretir kene kene ağacı kenef kene göz 1268 .−ği kendigelen kendi hâlinde kendiişler kendiişlerlik.−ği kendince kendinde kendinden kendine has kendine mahsus kendine özgü kendir kendircilik.−ği kendiliğinden üreme kendilik.−ği kendirgiller kendirik.−ği kendi kendine kendiliğinden kendiliğindenlik.

−ği kenevir helvası kengel kengel sakızı kenger kenger sakızı kent kental.keneler kene otu keneş kenet.−di kenet etmek kenetleme kenetlemek kenetleniş kenetlenme kenetlenmek kenetli kenet mili kenevir kenevircilik.−li kentçi kentçilik.−ği kentet kentilyon kentler arası kentleşme 1269 .

−ğu kenttaş Kenya Kenyalı kep kepaze kepaze etmek kepazelik.−ği kepaze olmak kepbastı kepçe kepçeburun (yaban ördeği) kepçe kulak.kentleşmek kentli kentlileşme kentlileşmek kentsel kent soylu kent soyluluk.−ği kepekçi 1270 .−ğu kepçeleme kepçelemek kepçeli kepçe surat kepek.−ğı kepçe kuyruk.

kepeklenme kepeklenmek kepekli kepenek.−ği kepenk.−gi kepez kepir kepme kepmek Kepsut (ilçe) kerahet kerahet vakti keramet kerametli kerata keratin keratinleşme keratinleşmek keratinli kerde kere kerem kerem etmek kerempe kerem sahibi keres kereste 1271 .

−ci kerpiççi kerpiçleşme kerpiçleşmek 1272 .keresteci kerestecilik.−ği keresteli kerestelik.−ği kerevet kerevides kerevit kereviz kerh kerhane kerhaneci kerhen kerih kerim kerime keriz kerizci kerkenez kerki kerli ferli kermen kermes kerpeten kerpiç.

−ği kertik kertik kertikleme kertiklemek kertikli kertilme kertilmek kertme kertmek kervan kervanbaşı kervancı kervan çulluğu Kervankıran 1273 .kerrake kerrakeli kerrat kerrat cetveli kerte kerte kerte kerteleme kerteles kertenkele kertenkeleler kerteriz kerteriz noktası kerti kertik.

−ğı kese kesecik.−du keseliler 1274 .(Çolpan) kervansaray Kervan Yıldızı kes kesafet kesat.−ği kese kâğıdı keseklenme keseklenmek kesekli kesel keseleme keselemek keseleniş keselenme keselenmek keseletme keseletmek keseli keseli kurt.−dı kesatlık.−ği kese çiçeği kesedar kesek.

−di kesik prizma kesiksiz kesiliş kesilme kesilmek kesim kesimci 1275 .−ği kesenekçi kesenkes keser kesici kesici diş kesif kesif yem kesik.−ği kesik piramit.−ği kesik hava kesik kelime kesik kerem kesik kesik kesik koni kesikli kesiklik.kesel perdesi kesen kesene kesenek.

−ği kesin kesin bilgi Kesin Hesap Kanunu kesinleme kesinleşme kesinleşmek kesinleştirme kesinleştirmek kesinlik.−ği kesinlikle kesinme kesinmek kesinsizlik.−sri kesirli kesirli sayı kesir ölçek.−ği kesirsiz kesiş 1276 .−ği kesinti kesintili kesintisiz kesin uyarı kesir.kesim evi kesimhane kesimlik.

−ği kesme şeker kesme taş 1277 .−ği kesme kesmece kesme imi kesme işareti kesmek kesme kaya kesmelik.kesişen kesişme kesişmek kesit kesityazar kesityazar belgesi keskenme keskenmek keski keskin Keskin (ilçe) keskinleşme keskinleşmek keskinleştirme keskinleştirmek keskinletme keskinletmek keskinlik.

−bi kesp etmek kesre kesret kestane kestaneci kestanecik.−ği kesmikli kesp.−ği kestane rengi kestane şekeri Kestel (ilçe) kestere kestirilme kestirilmek kestirim kestiriş kestirme kestirmece kestirmeden kestirmek kesyap 1278 .kesmik.−ği kestane dorusu kestane fişeği kestane kabağı kestane kargası kestanelik.

−şfi keşif kolu (askerlik) keşik.−ği keşkekçi keşki keşkül 1279 .−ği keşke keşkek.keş Keşan (ilçe) Keşap (ilçe) keşen keşfedilme keşfedilmek keşfetme keşfetmek keşfettirme keşfettirmek keşide keşideci keşif.−ği keşikleme kesikleşme keşikleşmek keşiş keşişhane keşişleme keşişlik.

−ğı ket ketal.−ğı keton ketum ketumiyet 1280 .−ği ketengiller keten helva keten helvacı keten helvası keten kuşu keten tohumu kethüda kethüda bey kethüdalık.−li ketçap kete ketebe keten ketencik.−ği Keşmir keşşaf keşşaflık.keşkülüfukara keşleme keşlemek keşmekeş keşmekeşlik.

−ği keyfince keyfi sıra keyfi yerinde keyfiyet keyif.ketumluk.−ğu ketum olmak ket vurma kevel kevelci keven kevgir Kevser keyci keyfetme keyfetmek keyfî keyfîlik.−yfi keyif ehli keyif hâli keyiflenme keyiflenmek keyifli keyifli keyifli keyifsiz keyifsizlenme keyifsizlenmek 1281 .

−ği kıdemli üstçavuş kıdemsiz kıdemsizlik.keyifsizlik.−bı kıble kıblenüma Kıbrıs Kıbrısçık (ilçe) Kıbrıslı kıç kıçı kırık.−ğı kıçın kıçın kıçtan bacaklı kıçtankara (gemi) kıç üstü (denizcilik) kıdem kıdemce kıdemli kıdemli başçavuş kıdemlilik.−ği kez keza kezalik kezzap.−ği kıdem tazminatı kıdım kıdım kığ 1282 .

kığı kığılama kığılamak kıh kıkırdak.−ğı kıkırtı kıl kılâde kılağı kılağılama kılağılamak kılağılı kılağısız kılâptan kılavuz kılavuz gemisi 1283 .−ğı kıkırdak bilimi kıkırdak doku kıkırdaklaşmış kıkırdaklı kıkırdama kıkırdamak kıkırdatma kıkırdatmak kıkırdayış kıkır kıkır kıkırlık.

−ğı 1284 .−ğu kılavuzluk etmek kılbaz kıl burun kılcal kılcal boru kılcal damar kılcal etki kılcal kök kılcallık.−ğı kılcan kıl çadır kılçık.kılavuz kaptan kılavuzlama kılavuzlamak kılavuzluk.−ğı kılçıklı kılçıksız kıldırma kıldırmak kıldırtma kıldırtmak kılgı kılgılı kılgın kılgısal kılıbık.

kılıbıklaşma kılıbıklaşmak kılıbıklık.−ğı kılıç balığı kılıç balığıgiller kılıççı kılıç gagalı kılıçhane kılıç kuşanma kılıçkuyruk.−ğı kılıbıklık etmek kılıcına kılıç.−ğu (balık) kılıçlama kılıçlamak kılıçlayış kılıçlı kılıç oyuncusu kılıç oyunu kılıç pabucu kılıf kılıfçı kılıflama kılıflamak 1285 .−cı kılıç alayı kılıç bacak.

kılıflı kılıfsız kılık.−ğu kılkuyruk.−ğı kılınış kılınma kılınmak kılır kılış kılkapan kıl keçisi kılkıran kıl kuyruk.−ğı kılı kılına kılık kıyafet kılık kıyafet düşkünü kılıklı kılıklı kıyafetli kılıksız kılıksızlaşma kılıksızlaşmak kılıksızlık.−ğu (kuş) kıllanma kıllanmak kıllı kılma 1286 .

−ğı 1287 .kılmak kıl otu kıl payı kılsız kıl testere kılükal kıl yumağı kımıl kımıldama kımıldamak kımıldanış kımıldanma kımıldanmak kımıldatma kımıldatmak kımıldayış kımıl kımıl kımıltı kımız kımkım kımkım etmek kımlanma kımlanmak kın kına kına ağacı kınacık.

−ği kınalı kuzu kınalı yapıncak.−cı Kınık (ilçe) kın kanat kın kanatlılar kınlama kınlamak 1288 .−ğı kınama kınama cezası kınamak kınanma kınanmak kınasız kınayış kındıra kındıraç.kına çiçeği kına çiçeğigiller kına gecesi kınakına kınalama kınalamak kınalanma kınalanmak kınalı kınalı bamya kınalı keklik.

−ğı kıpırdaklık.kınlı kınnap.−ğı kıpırdama kıpırdamak kıpırdanma kıpırdanmak kıpırdaşma kıpırdaşmak kıpırdatma kıpırdatmak kıpır kıpır kıpırtı kıpırtılı kıpırtısız kıpıştırma kıpıştırmak kıpkıp kıpkırmızı 1289 .−bı kınsız Kıpçak Kıpçakça kıpı kıpık.−ğı kıpık gözlü kıpıklık.−ğı kıpırdak.

−ğı kırağı kırağılı kıran kıran kırana kıranta kırat 1290 .−ği kır kıraat.−ğı kıraç.−ti kıraat etmek kıraathane kıraathaneci kıracak.kıpkırmızı olmak kıpkızıl kıpma kıpmak kıprama kıpramak kıprayış kıprayışlı kıprayışsız Kıptî Kıptîlik.−cı kıraçlaşma kıraçlaşmak kıraçlık.

kıratlık.−cı kırçıl kırçıllanma kırçıllanmak kırçıllaşma kırçıllaşmak kırçıllık.−ğı kırbaç.−cı kırbaç kurdu kırbaç kurtları kırbaçlama kırbaçlamak kırbaçlanma kırbaçlanmak kır bekçisi kırcı kırcı mantı kırcın kırç.−ğı kıray kırba kırbacık.−ğı kır çiçeği kırdırma kırdırmak kırdırtma kırdırtmak 1291 .

−ğı kırık çizgi kırık dökük.−ğı kırıkçı kırıkçılık.−ğı Kırgız Kırgızca Kırgızistan kır gülü kırıcı kırıcılık.kır eğlencesi kır gerillâsı kırgın kırgınlık.−ğü kırık dölü Kırıkhan (ilçe) kırık hava Kırıkkale kırıklama kırıklamak kırıklık.−ğı kırılış kırılma kırılmak 1292 .−ğı kırılgan kırılganlık.−ğı kırık.

−ğı kırışıksız kırış kırış kırışma kırışmak kırıştırma kırıştırmak kırıta kırıta kırıtım kırıtım kırıtım kırıtış kırıtkan kırıtkanlık.−ğı kırıtma kırıtmak 1293 .−ğı kırışıklı kırışıklık.kırım Kırım kırım kırım Kırımlı kırınım kırınma kırınmak kırıntı kırıntı külte kırıntılı kırışık.

−ği kırk bir buçuk.−ğı kırk basması kırkbayır (midenin gözü) kırk beşlik.kırk Kırkağaç (ilçe) Kırkağaç kavunu kır kahvesi kırkambar (kap) kırkar kırkayak.−di (ırmak türü) kırk hamamı kırkı kırkıcı kırkılma kırkılmak kırkım kırkımcı kırkıncı kırkıntı kırk ikilik.−ğı (şamdan) kırkgeçit.−ğu kırkbudak.−ği kırk ikindi 1294 .

−ğı kırlangıç.kırklama kırklamak kırklanma kırklanmak kırklar Kırklareli'ni kırklı kırklık.−ğı kırkma kırkmak kırk merak kırkmerdiven (dik yokuş) kırk para kırktırma kırktırmak kırkyama (yama işi) kırk yıl kırk yıllık.−cı kırlangıç balığı kırlangıç balığıgiller kırlangıç dönümü kırlangıç fırtınası kırlangıçgiller kırlangıçkuyruğu 1295 .

−ğı kırma kırmacı kırmak kırmalı kırmasız kırmız kırmız böceği kırmızı kırmızıbiber kırmızıçizgi (hastalık) kırmızı çürük.−ğü kırmızı et kırmızı fener kırmızı gömlek.−ğı kırmızımsı 1296 .(işaret) kırlangıç otu kırlaşma kırlaşmak kırlent kırlık.−ği kırmızı kart kırmızılâhana kırmızılaşma kırmızılaşmak kırmızılık.

−ğı kırpılma kırpılmak kırpıntı kırpıntı bohçası kırpışma kırpışmak kırpıştıra kırpıştıra kırpıştırma kırpıştırmak kırpma kırpmak kırptırma kırptırmak kırsal kırsal alan kırsal bölge kırsal nüfus kır serdarı Kırşehir kırtasiye 1297 .kırmızımtırak.−ğı kırnav kırpık.−ğı kırmızı oy kırmızıturp kırmız madeni kırnak.

kırtasiyeci kırtasiyecilik.−ği kırtıklı kırtıpil kırtıpilleşme kırtıpilleşmek kırt kırt kısa kısaca kısacık.−ğı kısalış kısalma kısalmak kısaltılma kısaltılmak kısaltım kısaltış 1298 .−ğı kısa çizgi kısa dalga kısa devre kısa far kısa görüşlü kısa kafalı kısa kısa kısa koşu kısa koşucu kısalık.

kısaltma kısaltma grubu kısaltmak kısaltmalı kısaltmalı kelime kısalttırma kısalttırmak kısa mesafe kısa ömürlü kısarak.−ğı kısılış kısılma kısılmak kısım.−ğı kısıkça kısıklık.−smı kısım kısım kısımlama kısımlamak 1299 .−ğı kısas kısasa kısas kısas etmek kısa süreli film kısa ünlü kısa vadeli kısa yoldan kısık.

−ğı 1300 .kısınma kısınmak kısıntı kısıntılı kısıntısız kısıntı yapmak kısır kısır döngü kısırgan kısırganma kısırganmak kısırlaşma kısırlaşmak kısırlaştırma kısırlaştırmak kısırlık.−ğı kısış kısıt kısıtlama kısıtlamak kısıtlanış kısıtlanma kısıtlanmak kısıtlayıcı kısıtlayış kısıtlı kısıtlılık.

−ğü kıskaçlama kıskaçlamak kıskanç.−ğı kıskaç.−ğı kıskançlık etmek kıskandırma kıskandırmak kıskanılma kıskanılmak kıskanış kıskanma kıskanmak kıskı kıs kıs kıskıvrak kısma kısma ad kısmak kısmen kısmet kısmet ağacı kısmet kapısı 1301 .−cı kıskançlık.−cı kıskaç gözlük.kıska kıskacı kıskacılık.

kısmetli kısmet olmak kısmetsiz kısmetsizlik.−ği kısmık.−ğı kısmî kısmî felç.−ci kısmî seçim kısrak.−şrı kış kayıtı kışkırtı kışkırtıcı kışkırtıcı ajan 1302 .−ğı kıssa kıstak.−ğı kıstas kıstelyevm kıstırılma kıstırılmak kıstırma kıstırmak kış kış dönemi kış dönencesi kış günü kışın kışır.

−ğı kıtı kıtına 1303 .−ğı kış uykusu kıt kıt'a kıtaat kıtal.−li kıt'alar arası kıt'a sahanlığı kıtık.−ğı kışkırtılma kışkırtılmak kışkırtış kışkırtma kışkırtmacı kışkırtmacılık.−ğı kışlama kışlamak kışlatma kışlatmak kışlık.kışkırtıcılık.−ğı kışkırtmak kışkışlama kışkışlamak kış kıyamet kışla kışlak.

−ğı kıvam kıvamlanma kıvamlanmak kıvamlaştırıcı kıvamlaştırma kıvamlaştırmak kıvamlı kıvamsız kıvanç.−ğu kıtır kıtırcı kıtırdama kıtırdamak kıtırdatma kıtırdatmak kıtır kıtır kıtırtı kıt kanaat kıtlama kıtlaşma kıtlaşmak kıtlık.−cı 1304 .kıtıklama kıtıklamak kıtıklı kıtıpiyos kıtıpiyosluk.

−ğı kıvırcık koyun kıvırcıklaşma kıvırcıklaşmak kıvırcık marul kıvırcık salata kıvırış kıvır kıvır kıvırma kıvırmak kıvırtma kıvırtmak kıvır zıvır kıvracık.kıvançlanma kıvançlanmak kıvançlı kıvanış kıvanma kıvanmak kıvıl kıvılcım kıvılcımlanma kıvılcımlanmak kıvılcımlı kıvılcımsız kıvıl kıvıl kıvırcık.−ğı 1305 .

−ğı kıvrama kıvramak kıvrandırma kıvrandırmak kıvranış kıvranma kıvranmak kıvrantı kıvratma kıvratmak kıvrık.kıvrak.−ğı kıvrakça kıvrak kıvrak kıvraklaşma kıvraklaşmak kıvraklık.−ğı kıvrıklık.−ğı kıvrılış kıvrılma kıvrılmak kıvrım kıvrım kıvrım kıvrımlanma kıvrımlanmak kıvrımlı kıvrıntı 1306 .

−ği kıyak.−ğı kıyam kıyamet kıyamet alâmeti kıyamet günü kıyas kıyasa muhalefet kıyasen kıyasımukassem kıyasıya kıyasî kıyaslama kıyaslamak kıyaslanma 1307 .−ğı kıyakçı kıyaklaşma kıyaklaşmak kıyaklık.kıya kıyacı kıyafet kıyafet balosu kıyafet düşkünü kıyafetli kıyafetname kıyafetsiz kıyafetsizlik.

−ğı kıyı kıyı balıkçılığı kıyı bankacılığı kıyı bucak.−ğı kıyıcılık etmek kıyıda bucakta kıyıda köşede kıyıdaş kıyı dili kıyık.kıyaslanmak kıydırma kıydırmak kıygı kıygın kıygınlık.−ğı kıyıcı kıyıcılık.−ğı kıyılma kıyılmak kıyım kıyım kıyım kıyımlı 1308 .−ğı kıyı kıyı kıyılama kıyılamak kıyılık.

−ği kıymalı ıspanak. −ğı kıymalık.kıyımlık.−ğı kıyın kıyın kıyın kıyınma kıyınmak kıyıntı kıyış kıyışma kıyışmak kıyı tırmığı kıyma kıymak kıymalı kıymalı börek.−ğı kıymalı makarna kıymalı pide kıymalı yumurta kıymasız kıymet kıymetlendirme kıymetlendirmek kıymetlenme kıymetlenmek kıymetleşme 1309 .

−ğı kızaklama kızaklamak kızaklık.−ğı kızamıklı kızan kızanlık.−ği kıymetsiz kıymetsizlik.−ğı kızarık.−ğı kızarıklık.−ğı kızak yapmak kızamık.−ğı kıyye kız kızak.−ğı kızamıkçık.−ğı kıymıklı kıytırık.kıymetleşmek kıymetleştirme kıymetleştirmek kıymetli kıymetli evrak kıymetlilik.−ğı 1310 .−ği kıymettar kıymık.−ğı kıytırıklık.

−cı Kızılay 1311 .kızarış kızarma kızarmak kızartı kızartıcı kızartılı kızartılma kızartılmak kızartma kızartmak kız böceği kız böcekleri kızcağız kızdırıcı kızdırılma kızdırılmak kızdırma kızdırmak kızgın kızgın bulut kızgınlaşma kızgınlaşmak kızgınlık.−ğı Kızık kızıl kızılağaç.

−ğı kızılboya (bitki) kızılca kızılcadişi (ağaç) Kızılcahamam (ilçe) kızılca kıyamet kızılcık.−du kızılkuyruk.−ğu 1312 .−ğı kızılcıkgiller kızılcık reçeli kızılcık şurubu kızılcık tarhanası kızılçam Kızılderili Kızılelma Kızılırmak (ilçe) kızıl ısı kızılış kızıl iblis kızılkanat (balık) kızılkantaron kızılkantarongiller kızıl kıyamet kızılkök kızılkurt.Kızılbaş Kızılbaşlık.

−ğı (bitki) kızılyara kızıl yel kızılyörük.−ğı kızılma kızılmak Kızılören (ilçe) kızıl ötesi kızıl su yosunları kızılsöğüt.−ğı kızışma kızışmak kızıştırış kızıştırma kızıştırmak kızkalbi (bitki) 1313 .−ğü (yılancık) kızış kızışık.−dü kızılşap (renk) Kızıltepe (ilçe) kızıltı kızılyaprak.(kuş) kızıllaşma kızıllaşmak kızıllık.

−ğı kızlık zarı kızma kızmabirader (oyun) kızmaca kızmak kızmemesi (meyve) kız oğlan kız oğlan kız ki kibar kibarca kibar düşkünü kibarlar âlemi kibarlaşma kibarlaşmak kibarlık.kız kardeş kız kızan kız kilimi kız kurusu kız kuşu kızlar ağası kızlık.−ğı kibarlık budalası kibarlık düşkünü 1314 .

−ği Kiğı (ilçe) kik 1315 .kibarlık etmek kibar lokması kibarzade kibernetik.−bri kibirleniş kibirlenme kibirlenmek kibirli kibirsiz kibrit kibritçi kibritlik.−ği kibir.−ği kibrit suyu kibutz kifaf kifafınefs kifafınefs etmek kifaflanma kifaflanmak kifayet kifayet etmek kifayetli kifayetsiz kifayetsizlik.

−ği kiklâ kiklon kiklotron kil kile kiler kilerci kilermeni kilim kilimci kilimcilik.kikirik.−ği Kilis kilise kilise çanı kilise hukuku kilit.−di kilit dili kilitleme kilitlemek kilitlenme kilitlenmek kilitletme kilitletmek kilitleyici kilitli kilit mevkii 1316 .

−lü kilokalori kilolu kiloluk.kilit noktası kilit sarma kilitsiz kilitsiz küreksiz kilit taşı kilit yeri kiliz kiliz balığı kilizman Kilizman killeme killemek killi kilo kiloamper kilogram kilogramağırlık.−ğu kilometre kilometre kare kilometrelerce 1317 .−ğı kilogramkuvvet kilogrammetre kilohertz kilojul.

−ti kilovolt kils kilüs kim kim bilir kimesne kimi kimisi kimi zaman kimlik.−ğı 1318 .−ği kimlik belgesi kimlik kartı kimono kimse kimsecik.−ği kimsecikler kimsesiz kimsesizlik.−ği kimüs kimya kimyacı kimyacılık.kilometre taşı kilosikl kiloton kilovat kilovat saat.

−ği kinestezi kinetik.kimya doğrulumu kimyager kimyagerlik.−ğı kinematik.−ği 1319 .−ği kimya göçümü kimya olmak kimyasal kimyasal savaş kimyasal silâh kimyasal tedavi kimyevî kimyevî tedavi kimyon kimyonî kimyonlu kin kinaye kinayeli kinayeli kinayeli kinci kincilik.−ği kinetik enerji kinik.−ği kindar kindarlık.

−ğı kira kontratı kiralama kiralamak kiralanma kiralanmak kiralayan kiralayıcı kiralı 1320 .−ği kir kira kira arabası kira bedeli kiracı kiracılık.kinin kininli kinin sülfatı kiniş kinizm kinlenme kinlenmek kinli kinsiz kip kipe kipkirli kiplik.

−ğı kiraz reçeli kiraz zamkı kirde kirdeci kirebolu kireç.−ci kireççi kireççil kireç fabrikası kireç kaymağı kireç kuyusu kireçleme kireçlemek kireçlenme kireçlenmek kireçleşme 1321 .kiralık.−ğı kiralık adam kiralık ev kiralık kadın kiralık kasa kiralık katil kiralık kız kiraz Kiraz (ilçe) kiraz elması kirazlık.

kireçleşmek kireçli kireçlik.−di kiremitçi kiremitçilik.−ği kiril kiril alfabesi kiriş kirişçi kirişhane 1322 .−ği kiremit fabrikası kiremithane kiremitli kiremit rengi kirik.−ği kireç ocağı kireçsileme kireçsilemek kireçsiz kireçsizlenme kireçsizleştirme kireçsizleştirmek kireç suyu kireç sütü kireç taşı kireçyeren kiremit.

−ği kirizma kirizma etmek kirizmalama kirizmalamak kirizma yapmak kirizme kirkit kirlenme kirlenmek kirletme kirletmek kirli kirli çamaşır kirli çıkı kirli çıkın kirlihanım peyniri kirli kan kirlilik.−ği kirli sarı kirloş kirloz kirmen kir pas 1323 .kirişleme kirişlemek kirişli kirişlik.

kirpi kirpigiller kirpik.−ği kirpik besleyici kirpikli kirpikliler kirpiksi kirpiksi cisim.−ği kirvelik etmek kisedar kispet kispet çıkarılması kispî kist kistleşme kistleşmek kisve kişi kişi adı bilimi kişi eki kişiler arası kişiler arası ilişki 1324 .−smi kirş kirtikli kirtil kirve kirvelik.

−ği kişilik dışı kişilikli kişiliksiz kişioğlu kişisel kişiye özel kişizade kişi zamiri kişmirî kişmiş kişneme kişnemek kişneyiş kişniş kişniş şekeri kit kitabe kitabet kitabî kitap.kişileşme kişileşmek kişileştirme kişilik.−bı kitap açacağı kitapça kitapçı 1325 .

−ğı kitaplık bilimci kitaplık bilimi kitaplık görevlisi kitap sarayı kitapsever kitapseverlik.−ğı kitap dolabı kitap ehli kitap evi kitap kurdu kitaplaştırma kitaplaştırmak kitaplık.−ği kitapsız kitin kitle kitle haberleşmesi kitlesel kitre kivi kivigiller kiyanus kiyaset kizir klâkson klân 1326 .kitapçılık.

klâpa klâpe klârnet klârnetçi klâs klâsik.−ğu 1327 .−ği klâsisizm klâsman klâsör klâvsen klâvsenci klâvye klâvyeli kleptoman kleptomani klerikalizm klik.−ği klikçi klikleme kliklemek klikleşme klikleşmek klima klimatolog.−ği klâsikleşme klâsikleşmek klâsiklik.

−ği klorik klorik asit.−bi klips klişe klişeci klişecilik.−ği klişehane klişeleşme klişeleşmek klitoris klon klonlama klonlamak klor klor hidrat klor hidrik.−ği klinker klinometre klip.klimatoloji klinik.−di klorlama klorlamak klorlanma klorlanmak klorlu klorofil 1328 .

kloroform klorometri kloroplâst kloroz klorölçer klorür klorürlendirme klorürlendirmek klorürleştirme klorürleştirmek klostrofobi kloş klozet klüz know−how koalisyon koalisyon hükûmeti koaptör kobalt kobalt bombası kobay kobaygiller kobra kobragiller koca Kocaali (ilçe) 1329 .

−ğı kocalma kocalmak kocaltma kocaltmak kocama kocamak kocaman kocamanca kocaman kocaman kocamanlaştırma kocamanlaştırmak 1330 .−ğı kocakarı masalı kocakarı soğuğu koca koca Kocaköy (ilçe) koca kuşluk.−ğı kocalı kocalık.kocabaş (kuş) kocabaşı koca bebek.−ği Kocaeli'ni kocakarı kocakarı ilâcı kocakarılık.−ğu kocalak.

−ğı koçaklama koçan koçancı koçancılık.−ğı Koçarlı (ilçe) koçbaşı (direk) koçboynuzu (çengel) koç burunlu Koçhisar (ilçe) koçkar koç katımı koç katımı fırtınası koçlanma koçlanmak koçma 1331 .−ğı Kocasinan (ilçe) kocatma kocatmak koca yemiş kocayış koç Koç (burç) koçak.kocaoğlan kocasız kocasızlık.

−ğu kof kofa kofalık.−di koç yumurtası kodaman kodamanlar kodamanlık.−ğı kodein kodeks kodes kodifikasyon kodoş kodoşluk.koçmak koçsama koçsamak koçu koçuşmak koç yiğit.−ğı kofana Kofçaz (ilçe) koflaşma koflaşmak kofluk.−ğu kofra koful koğuş 1332 .

Koh basili kohenit kohezyon kok koka kokain kokainci kokainman kokainoman kokainomani kokak.−ği koketri kokimbit kok kömürü koklama koklamak koklaşma koklaşmak koklaştırma koklaştırmak 1333 .−cı kokarca kokart.−ğı kokak ağaç.−cı kokar ağaç.−dı kokartlı koket koketlik.

−ği kokoroz kokorozlanma kokorozlanmak kokot kokoz kokozlanma kokozlanmak kokozluk.−ci kokoreççi kokoreççilik.−ğu kokpit kokteyl koku koku alma duyusu koku alma organı kokucu kokulandırma kokulandırmak kokulanma 1334 .koklatma koklatmak koklayış kokma kokmak kokmuş kokona kokoreç.

−ğı kolaçan kolaçan etmek kola çıkma kola çıkmak kolagiller kolağası 1335 .−ğu koku tedavisi kokutma kokutmak kol kola kola cevizi kolacı kolacılık.kokulanmak kokulu kokulu çayır otu kokulu kiraz kokulu sabun kokurdan kokusuz kokuş kokuşma kokuşmak kokuşturma kokuşturmak kokuşuk.

−ğı kolay kolayca kolaycacık.kol ağzı kolâj kol akımı kolalama kolalamak kolalanma kolalanmak kolalatma kolalatmak kolalayış kolalı kolan kolan balığı kolancı kolancılık.−ğı kolaycı kolaycılık.−ğı kolayda kolay kolay kolaylama kolaylamak kolaylanma kolaylanmak kolaylaşma 1336 .

−ğı kolçaklı sandalye koldaş koldaşlık.−ğu kolej kolejli koleksiyon koleksiyoncu koleksiyonculuk.−ğı kol değirmeni kol demiri koledok.−ğı kolaylıkla kol bağı kolbastı kolbaşı kolbaşılık.−ğı kol böreği kolcu kolculuk.−ğu kolçak.kolaylaşmak kolaylaştırma kolaylaştırmak kolaylık. −ğu kolektif kolektif çalışma 1337 .

−ğı kolektif şirket kolektivist kolektivizm kolektör kolemanit kolera koleralı kolesterin kolesterol.−ği kolit kol kapağı kol kemiği kol kola kollama kollamak kollanma 1338 .kolektifleşme kolektifleşmek kolektifleştirme kolektifleştirmek kolektif ortaklık.−lü kolhoz koli kolibasil kolibri kolibrigiller kolik.

kollanmak kollayıcı kollu kolluk.−di kolokyum kolombiyum kolon koloni kolonya kolonyal kolonyalama kolonyalamak kolonyalanma kolonyalanmak kolonyalı kolonyalist kolordu koloridye kolorimetre kolorimetri kolostrum 1339 .−ğu kolluk kuvveti kol nizamı kolodyum kolofan koloidal.−li koloit.

−ğu koltuk değneği koltuk düşkünü koltuk gözü koltuk kapısı koltuk kavgası koltuklama koltuklamak koltuklanma koltuklanmak koltuklu koltukluk.−ğu koltuk altı koltuk başı koltukçu koltukçuluk.−ğu koltuk meyhanesi kolu uzun kolye kolyoz kolza kom koma 1340 .kol saati kolsu ayaklılar kolsuz koltuğa girme koltuk.

−ğı komalık etmek komalık olmak komandit komandite komanditer komandit ortaklık. −ğı komandit şirket komando komando er komar kombi kombina kombinasyon kombine kombinezon kombiyum komedi komedi yazarı komedya komedyacı komedyen komi komik.komalık.−ği komikleşme komikleşmek 1341 .

komiklik.−ğu komita komitacı komitacılık.−ğı komite komodin komodor komot kompartıman kompas kompetan kompetitif kompilâsyon komple komple kilit.−ği komiser komiserlik.−di kompleks kompleksli komplikasyon komplike kompliman komplo komplocu 1342 .−ği komisyon komisyoncu komisyonculuk.

−ği komünizm 1343 .−ğı komünikasyon komünike komünist komünistlik.−ğu kompoze kompozisyon kompozitör komprador kompres kompresör komprime kompüter komşu komşu açı komşu hatırı komşu kapısı komşuluk.komposto kompostoluk.−ğu komşuluk etmek komşuluk yapmak komut komuta komuta etmek komutan komutanlık.

−ğü 1344 .komütatör kona göçe konak.−cu konçerto konçina konçlu konçsuz kondansatör kondenseleşme kondisyon kondisyon aleti kondisyon bisikleti kondom kondurma kondurmak kondüit kondüktör kondüktörlük.−ğı konak yavrusu konalga konargöçer konç.−ğı Konak (ilçe) konakçı konaklama konaklamak konaklık.

−ğı konfeti konfor konforlu konformizm konforsuz konforsuzluk.konektör konektör pensi konfederasyon konfederatif konfedere konfeksiyon konfeksiyoncu konfeksiyonculuk.−ğu konglomera Kongo Kongolu kongövde kongövdeli kongre koni 1345 . −ğu konfeksiyon mağazası konferans konferansçı konferansçılık.

−ği koniklik.konik.−ği konje konjonktivite konjonktür konkasör konkav konken konkordato konkre konkret konkur konkurhipik.−ği konma konmak konsa konsantrasyon konsantre konsantre etmek konsantre olmak konsensüs konsept konseptüalizm konser konservatör konservatuvar konserve 1346 .

−ği konson konsonant konsorsiyum konstellâsyon konstrüksiyon konstrüktivizm konsulto konsül konsültasyon konsültasyon 1347 .−ğu konsol saati konsomasyon konsomatris konsomatrislik.−ği konsey konsinye satış konsol konsolidasyon konsolide konsolide borç.konservecilik.−cu konsolide bütçe konsolit.−di konsolitçi konsolos konsoloshane konsolosluk.

−ğı kontak anahtarı kontak kapama kontak lens kontekst kontenjan kontenjan sistemi kontes konteyner kontluk.yapmak konşimento kont kontak.−ğu kontör kontörlü kontörlü telefon kontra kontralto kontra mizana (denizcilik) kontrasomun kontrast kontrat kontratabla kontratak.−ğı kontratlı kontratsız 1348 .

−lü kontrolcü kontrol etmek kontrol kalemi kontrol kulesi kontrolör kontrolörlük.−ğı kontrpuan kontur kontuvar konu konuk.kontrat yapmak kontrbas kontrbasçı kontrfile kontrgerillâ kontrol.−ğü kontrol saati kontrpiye kontrplâk.−ğu konuk etmek konuk evi konuk köşesi konuklama konuklamak 1349 .−ğu konukçu konukçuluk.

−ğu konuk olmak konu komşu konuk sanatçı konuksever konukseverlik.−ği konulma konulmak konulu konum konu mankeni konumlama konumlamak konumlandırma konumlandırmak konumlanma konumlanmak konur konur al (renk) konusuz konuş konuşkan konuşkanlık.konukluk.−ğı konuşlandırma konuşlandırmak konuşlanma konuşlanmak 1350 .

konuşma konuşma bozukluğu konuşmacı konuşma dili konuşma güçlüğü konuşmak konuşma korkusu konuşmama hakkı konuşma merkezi konuşma yapmak konuşma yetersizliği konuşturma konuşturmak konuşu konuşucu konuşulma konuşulmak konuşumluk.−ğu konut konut belgesi konut dokunulmazlığı konut fonu konut kredisi konutlanma 1351 .

konutlanmak konvansiyon konvansiyonel konvansiyonel silâh konveks konveksiyon konvektör konvertibilite konvertibl konvertisör konveyör konvoy Konya konyak.−ğı Konyalı kooperatif kooperatifçi kooperatifçilik.−ği kooperatifleşme kooperatifleşmek koordinasyon koordinat koordinatlar koordinatör koordine koordine etmek 1352 .

−ği (para birimi) kopil kopkoyu kopma kopmak 1353 .kopal kopanaki koparan koparılma koparılmak koparış koparma koparmak kopartılma kopartılmak kopartma kopartmak koparttırma koparttırmak kopça kopçalama kopçalamak kopçalanma kopçalanmak kopçalı kopçasız kopek.

kopolimer kopolimerleşme kopoy kopuk.−li koramirallik.−ğu kopuksuz kopuntu kopuz kopuzcu kopya kopyacı kopyacılık.−ğı kopya defteri kopya etmek kopya kâğıdı kopya kalemi kopyalama kopyalamak kopyalanma kopyalanmak kopya mürekkebi kopya yapmak kor kora koral.−li koramiral.−ğu kopukluk.−ği 1354 .

−ğı korkakça korkaklık.−ğı korkaklık etmek korka korka korkalama 1355 .−ği kordon kordon boyu kordone Kore Korece koregraf koregrafi korekt korelâsyon Koreli koreograf koreografi Korgan (ilçe) korgeneral.−li korgenerallik.−ği Korgun (ilçe) korida koridor korindon korkak.kordalılar kordiplomatik.

−ğu korkusuz korkusuzca korkusuzluk.−cu korkunçlaşma korkunçlaşmak korkunçlaştırma korkunçlaştırmak korkunçluk.−ğu korkunç.−ğu Korkut (ilçe) Korkuteli'ni (ilçe) korkutma korkutmaca korkutmak korkutucu korlanma korlanmak korlaşma 1356 .korkalamak korkma korkmak korku korku damarı korkulma korkulmak korkulu korkuluk.

−ği korseli korsesiz kort korte 1357 .−ğı korse korseci korsecilik.−ği kornişon korno koro koroner korporasyon korporatif korsan korsanlık.−ğu korna kornea korner korner atışı korner direği kornet kornetçi korniş kornişçi kornişçilik.korlaşmak korluk.

−ğu koruk lüferi koruk suyu koruk şerbeti koruluk.−ğı korunaklı korunaksız 1358 .−ğı korumak korumalık.−cı koru korucu korucuk.−ğı koruma polisi koruma ünsüzü korun korunak.−ğu koruculuk.−ğu korugan koruk.korte etmek kortej korteks kortizon kortizonlu kortizonlu ilâç.−ğu koruma koruma aracı korumacılık.

koruncak.−ği kostüm kostümcü kostümlü 1359 .−ğı korun dokusu korunga korungalık.−ğu koruyucu ünsüz koruyuş korvet korza kosa kosinüs koskoca koskocaman kostak. −ği koruyuculuk.−ğı korunma korunmak korunum koruyucu koruyucu hekimlik.−ğı kostaklanma kostaklanmak koster kostik.

−cı koşalık.kostümlük.−ğu koşul koşullama koşullamak koşullandırma 1360 .−ğı koşnil koşturma koşturmak koşturulma koşturulmak koşu koşu atı koşucu koşuk.−ğü koşa koşaç.−ğı koşaltı koşam koşamlama koşamlamak koşar adım koşin koşma koşmaca koşmak koşmalık.

koşullandırmak koşullanma koşullanmak koşullu koşullu tepke koşullu yan cümle koşulma koşulmak koşulsuz koşulsuz tepke koşum koşum atı koşumcu koşum hayvanı koşumlu koşum takımı koşun koşun koşun koşuntu koşuşa koşuşa koşuşma koşuşmak koşuşturma koşuşturmak koşut koşutçuluk.−ğu koşutlaştırma 1361 .

−du kota kotan (büyük saban) kotarılma kotarılmak kotarma kotarmak kotlama kotlamak kotlet kotletpane koton kotonperle kotra kov kova Kova (burç) kova kova kovalama kovalamaca kovalamak kovalanış 1362 .−ğu koşu yolu kot kot.koşutlaştırmak koşutluk.

−ğu kovulma kovulmak kovuluş kovuntu 1363 .−ğu kovuk.−ğu kovcu kovculuk.−ğu kovboyluk.−ğı kovan otu kovboy kovboyculuk.−ğu kovdurma kovdurmak kov etmek kovlama kovlamak kovma kovmak kovucuk.−ğı kovan kovan anahtar Kovancılar (ilçe) kovanlık.kovalanma kovalanmak kovalayış kovalık.

kovuş kovuşturma kovuşturmak kovuşturma yapmak koy koyacak.−di koyulaşma koyulaşmak koyulaştırma koyulaştırmak 1364 .−ğı koyak.−ğı koyar koycuk.−ğu koydurma koydurmak koygun koyma koyma akıl koymak koyu koyu gri koyu kahverengi koyu kır koyu kırmızı koyu koyu koyu lâcivert.

−ğu koyu mavi koyun koyun.Koyulhisar (ilçe) koyulma koyulmak koyultma koyultmak koyuluk.−ynu (kucak) koyun bakışlı koyuncu koyunculuk.−ğu koyun dede koyun eti koyungöbeği (mantar) koyungözü (bitki) koyun koyuna koyun mantarı koyuntu koyunyünü(sünger) koyu pembe koyu sarı koyut koyuverme koyuvermek koyu yeşil 1365 .

−ğı kozak.−ğı kozalaklılar kozalaksı kozalaksı bez kozalı Kozan (ilçe) kozasız koz helva koz helvacı koz helvası Kozlu Kozluk (ilçe) kozmetik.−ği kozmik ışınlar kozmik madde kozmogoni kozmogonik.−ğı Kozaklı (ilçe) kozalak.−ği kozmik.−ği kozmografya 1366 .koyverme koyvermek koz koza kozacı kozacılık.

−ği köhneme köhnemek kök kök bacaklılar kök bilgisi kök boyası kökboyası (bitki) 1367 .−ği köfte köfteci köftecilik.−ği köftehor köftelik.−ği köçekçe köçeklik.−ği köfter köfterlik.kozmoloji kozmolojik.−ği kozmonot kozmopolit kozmos köçek.−ği köftün köhne köhneleşme köhneleşmek köhnelik.

kökboyasıgiller kökçü kökçük.−ğü kök doğrayıcısı köken köken belgesi köken bilimci köken bilimi köken bilimsel kökenlenme kökenlenmek kökenli kökensel kökensiz kökertme kökertmek kök işareti kök kaplama kök kırmızısı kök kurdu kökleme köklemek köklendiriş köklendirme köklendirmek kökleniş köklenme 1368 .

köklenmek kökleşme kökleşmek kökleştiriş kökleştirme kökleştirmek köklü köklü aile kök mantar köknar köknar sakızı kök sap kök saplı köksel köksü köksüz köksüzlük.−ği kökten sürme kökteş kökteş tümleç.−ci Köktürk 1369 .−ği kökten çiçekli kökten dinci kökten dincilik.−ğü kökten köktenci köktencilik.

−ğü kömüren kömür kalem kömür kayası kömürleşme kömürleşmek kömürleştirilme 1370 .−ğü kömbe kömeç.−ci kömür kömürcü kömürcülük.−ği kölelik düzeni kölemen kölesiz kölük.Köktürkçe kök yumru kölçer köle köleci köleleşme köleleşmek köleleştiriş köleleştirme köleleştirmek köleli kölelik.

−ğü kömüş köpek.−ği köpekayası (bitki) köpek balığı köpek balıkları köpek dişi köpekgiller köpekkuyruğu (spor) köpekleme köpeklemek köpekleniş köpeklenme köpeklenmek köpekleşiş köpekleşme köpekleşmek köpekli köpeklik.kömürleştirilmek kömürleştiriş kömürleştirme kömürleştirmek kömürlü kömürlük.−ği köpek memesi köpekoğlu 1371 .

−ğu köprü köprü altı çocuğu köprü başı Köprübaşı'nı (ilçe) köprücü köprücük.−ğü köpükleniş köpüklenme köpüklenmek 1372 .−ğü köprücük kemiği köprücülük.köpekoğlu köpek. −ği köpek sarımsağı köpeksiz köpek soğanı köpek soyu köpek üzümü köpoğlu köpoğluluk.−ğü Köprüköy (ilçe) köprüleniş köprülenme köprülenmek köprülü köprü yol köpük.

−ğı kör boğaz körcesine kör çapa kör dövüşü kör duman kördüğüm köre körebe köreliş 1373 .köpüklü köpüksüz köpüleme köpülemek köpüre köpüre köpürgen köpürme köpürmek köpürtme köpürtmek köpürtücü köpürtüş köpürüş kör kör ağaç.−cı kör alan kör baca kör bağırsak.

−ttı kör kadı kör kandil kör kaya kör köstebek.−ği kör hat.−ğü körlemeden körleniş körlenme körlenmek körleşme körleşmek körleştiriş körleştirme körleştirmek 1374 .körelme körelmek köreltme köreltmek köreşe kör fare kör faregiller körfez Körfez (ilçe) körfezcik.−ği kör kurşun kör kuyu körkütük.

körletiş körletme körletmek körlük.−ğü körükçü körükçülük.−ğü körükleme körüklemek körüklenme körüklenmek 1375 .−ği körpelik.−ğı kör nokta kör ocak.−ğü kör nişancı kör nişancılık.−ği kör sıçan kör şans kör şeytan kör talih kör tapa kör topal kör uçuş körük.−ğı Köroğlu kör olası körpe körpecik.

−ği kösem kösemen kösemenlik.−ğü kösnül 1376 .körükleyici körüklü körü körüne körüksüz kör yılan kör yılangiller kös kösçü köse Köse (ilçe) köse buğday köseği kösele kösele suratlı kösele taşı köselik.−ği kösemenlik etmek köse sakal köskelmek kös kös köskötürüm kösnü kösnük.

−ğü kösnülme kösnülmek kösnülü köstebek.−ğı köşe demiri köşe dolabı köşe dönmeci köşe dönücü 1377 .−di köşe bucak.−ği köstekleme kösteklemek köstekleniş kösteklenme kösteklenmek köstekleyiş köstekli köstek olmak kösteksiz köstere köşe köşe atışı köşe başı köşebent.kösnüllük.−ği köstebekgiller köstebek illeti köstek.

köşe dönücülük.−cı köşelik.−ğü köşegen köşek.−ği köşeli parantez köşe minderi köşe penceresi köşe rafı köşesiz köşe taşı köşe vuruşu köşe yastığı köşe yazarı köşe yazarlığı köşe yazısı köşk Köşk (ilçe) köşker 1378 .−ği köşe kadısı köşe kapmaca köşekleme köşeklemek köşe koltuğu köşeleme köşelemek köşeli köşeli ayraç.

−ği kötü kötü adam kötücül kötü göz kötü kadın kötüleme kötülemek kötüleniş kötülenme kötülenmek kötüleşme kötüleşmek kötüleştiriş kötüleştirme kötüleştirmek kötüleyici kötüleyiş kötülük.köşkerlik.−ğü kötülük etmek kötülükçü kötülükçülük.−ği köşklü kötek.−ğü kötülük yapmak kötümseme kötümsemek 1379 .

−ğü kötürüm olmak köy köy ağası Köyceğiz (ilçe) köycü köycülük.−ğü köydeş köy ekmeği köy enstitüsü köygöçüren köy ihtiyar heyeti köy ihtiyar meclisi köy imamı köy koruculuğu köy korucusu köy köy köyleşme köyleşmek 1380 .kötümser kötümserleşme kötümserleşmek kötümserlik.−ği kötü olmak kötürüm kötürümleşme kötürümleşmek kötürümlük.

−ğü köylü kentli köylük yer köylülük.köyleştirme köyleştirmek köylü köylü çorbası köylük.−ğü köy meydanı köy muhtarı köy odası köy orta oyunu köy oyunu köy romanı köy seyirlik oyunu köy türküsü köy yeri köz közleme közlemek közleşme közleşmek kraça kraft kâğıdı kral kralcı kralcılık.−ğı 1381 .

−ği kraliyet krallık.−ğı kramp krampon kraniyoloji krank krater krater gölü kravat kravatlı kravatsız kravl kreasyon kreatör kredi kredi açıcı kredi anlaşması kredi kartı kredileme kredilemek kredilendirme kredilendirmek kredi limiti kredili satış kredi mektubu 1382 .kraliçe kraliçelik.

kredi sözleşmesi kreditör krem krema kremalı kremasız krematoryum kremleme kremlemek kreozot krep krepdöşin kreplin krepon krepon kâğıdı krepsaten kreş kretase kreten kretenizm kreton krezol.−lü kriket kriko krikocu krikoculuk.−ğu kriminolog.−ğu 1383 .

−ği kritisizm kriyoskopi kriz krizalit.kriminoloji kripto kriptolog.−ği 1384 .−di kriter kritik.−ğu kriptoloji kripton kristal.−li kristal cam kristalleşme kristalleşmek kristal mavisi kristaloit.−di krizantem kriz masası krizolit kriz yöneticisi kriz yönetimi kroki krokodil krom kromaj kromatik.

−ği kruvaze kruvazör 1385 .−ği kronikçi kronikleşme kronikleşmek kronograf kronoloji kronolojik.kromatik iplik.−ği kromatin kromatit kromatofor krome kromlu kromoplâst kromosfer kromotropizm kromozom kron kronaksi kronik.−ği kronometre kros kroşe kruasan krupiye krupiyelik.

−ği kubbeli fırın kubbesiz kubur kuburluk.−ğu kucak.−ğı kubbe Kubbealtı'nı kubbeli kubbeli delik.ksenofobi ksenon ksilofon kuaför kuartet kubarma kubarmak kubaşma kubaşmak kubat kubatlık.−ğı kucak çocuğu kucak dolusu kucak kucağa kucak kucak kucaklama kucaklamak kucaklanış 1386 .

−ği kudretten kudurgan kudurganlık.−ğı kudurma kudurmak kudurtma kudurtmak kudurtucu kuduruk.−ğu kuduruş 1387 .kucaklanma kucaklanmak kucaklaşma kucaklaşmak kucaklayış kucaktan kucağa kuçukuçu (köpek) kuçu kuçu (ünlem) kudas kudema kudret kudret hamamı kudret helvası kudretli kudret narı kudretsiz kudretsizlik.

−ğı kuklalık.−ğu kuduz otu kudüm kudümzen kûfî kuğu kuğurma kuğurmak kuhi kuintet kuka kukla kuklacı kuklacılık.kuduz kuduz böceği kuduz böcekleri kuduzluk.−ğı kukla oyunu kukla tiyatrosu kuklavarî kukuleta kukuletalı kukuletasız kukumav kul kula 1388 .

−ğı kulaç.−ği kulağı tıkalı kulak.−ğı kulaklı somun kulak memesi kulak misafiri kulak misafiri olmak kulak sadakası 1389 .−ğı kulak çivisi kulak davulu kulak demiri kulak dolgunluğu kulak erimi kulak kepçesi kulak kulağa kulaklı kulaklık.−cı kulaçlama kulaçlamak kulaçlayış kulağakaçan kulağı delik.Kula (ilçe) kulacık.−ğı kulak altı bezi kulakçı kulakçık.

−ğı kul cinsi kule kul etmek kul hakkı kulis kulis çalışması kulis faaliyeti kulis yapmak kul kâhyası kullandırma kullandırmak kullanıcı kullanılma kullanılmak kullanılmış kullanım kullanış 1390 .kulaksız kulaktan kulaktan dolma kulaktan kulağa kulak tıkacı kulak tırmalayıcı kulaktozu kulak zarı kulampara kulamparalık.

−bı kullaşma kullaşmak kulluk.−ğı kuluçka makinesi 1391 .−ğu kullukçu kulluk etmek kulluk kölelik.kullanışlı kullanışsız kullanma kullanmak kullap.−ği kul oğlanı kuloğlu kul olmak kulp Kulp (ilçe) kulplu kulplu beygir kulpsuz kul taksimi Kulu (ilçe) kuluçka kuluçka devri kuluçka dönemi kuluçkahane kuluçkalık.

−ğu kulübe kulüp.kuluçka olmak kulun Kuluncak (ilçe) kulunç.−ğü kulüpler arası kulvar kul yapısı kulyuç.−cu kulunlama kulunlamak kulunluk.−cu kum kuma kumalı Kuman Kumanca kumanda kumanda etmek kumandan kumandan gemisi kumandanlı kumandanlık.−ğı kumandansız 1392 .−bü kulüpçü kulüpçülük.

−ği kumasız kumaş kumaşçı kumaşçılık.−ğı kumarcı kumarcılık.Kumandı kumanya kumanyacı kumanyacılık.−ğı kumar ebesi kumarhane kumarhaneci kumarhanecilik.−ğı kumar kumarbaz kumarbazlık.−ğı kumaş mengenesi kumaşsız kum balığı kum balığıgiller kumbara kumbaracı kumbarahane kumbaşı (kumsal) kumcu kumcul 1393 .

kum çölü kum engereği kum fırtınası kum grisi kum havucu kum havuzu kum kamyonu kum kayası kumkazan kum kekliği kumkuma kumla kumlama kumlamak kumlaştırıcı kumlaştırma kumlaştırmak kumlu Kumlu (ilçe) Kumluca (ilçe) kumluk.−ğu kum otu kumpanya kumpas kumpir kumral kumru 1394 .

−ğı kundakçı kundakçılık.−ğı 1395 .−ğı kundaklama kundaklamak kundaklanış kundaklanma kundaklanmak kundaklayış kundaklı kundaksız kundura kunduracı kunduracılık.−ğı kumsuz kum taşı kum torbası kumuç.−cu Kumuk Kumukça kumul kunda kundak.Kumru (ilçe) kumrucu kum saati kumsal kumsallık.

−ğı kuralcı kuralcılık.kunduru kunduz kunduz böceği kungfu kunt kup kupa kupes kupkuru kupkuru etmek kupon kupür kur kur'a kurabiye kurabiyeci kurabiyecilik.−ği kur'acı kurada kur'a efradı kurak.−ğı kural kurala aykırı kurala aykırılık.−ğı 1396 .−ğı kurakçıl kuraklık.

−ğı kurbağalama kurbağalar kurbağa otu kurbağa testi 1397 .kural dışı kurallaşma kurallaşmak kurallaştırma kurallaştırmak kurallı kurallı cümle kuralsız kuram Kurama kuramlaştırma kuramlaştırmak kuramcı kuramcılık.−ğı kuramsal Kur'an kurander Kur'anıkerim kurbağa kurbağa adam kurbağa balığı kurbağa balığıgiller kurbağacık.

−ğı kurbanlık koyun kurban olmak kurca kurca çıbanı kurcalama kurcalamak kurcalanış kurcalanma kurcalanmak kurcalayış kurçatovyum kurdele kurdele balığı kurdele balığıgiller kurdeleli kurdelesiz kurdeşen kurdurma kurdurmak kurdurtma 1398 .kurbağazehiri(bitki) kurbağazehirigiller kurban Kurban Bayramı kurban eti kurban etmek kurbanlık.

−ğı kurna kurnalı kurnasız 1399 .−ğu kurgulama kurgulamak kurgulanma kurgulanmak kurgulu kurgu masası kurgu odası kurgusal kurgusuz kurk kurlağan kurma kurmaca kurmacılık.−ğı kurmak kurmay kurmay başkanı kurmaylık.kurdurtmak kurgan kurgu kurgu bilimi kurgucu kurguculuk.

−ğı kuron kurs kursak.−ğu kurşun erimi kurşungeçirmez kurşun grisi kurşunî kurşunîleşme kurşunîleşmek kurşun kalem kurşunlama kurşunlamak kurşunlanma kurşunlanmak kurşunlaşma kurşunlaşmak 1400 .−ğı kursaklı kursaksız kursiyer kurşun kurşuncu kurşunculuk.kurnaz kurnazca kurnazlaşma kurnazlaşmak kurnazlık.

−ğı kurtarma gemisi kurtarmak kurtarma kazısı kurtayağı (bitki) kurtayağı tozu kurtbağrı (bitki) kurt baklası kurt bilimci 1401 .−du kurtağzı Kurtalan (ilçe) kurtarıcı kurtarıcılık.kurşunlu Kurşunlu (ilçe) kurşun otu kurşun rengi kurşunsuz kurt.−ğı kurtarış kurtarma kurtarma aracı kurtarmacı kurtarmacılık.−ğı kurtarılma kurtarılmak kurtarım kurtarımcılık.

−ğu kurt mantarı kurt masalı kurtpençesi (bitki) kurt sineği kurtsuz kurttırnağı (bitki) kurtulma 1402 .kurt bilimi kurtboğan kurtçuk.−ğu kurtçul kurt kapanı kurtkıyan (bitki) kurt köpeği Kurtköy kurt kuş kurt kuyusu kurtlandırma kurtlandırmak kurtlanış kurtlanma kurtlanmak kurtlaşma kurtlaşmak kurtlu kurtluca kurtluk.

−ği kuru fasulye kuru filtre kuru gürültü kuru hava kuru iftira kuru incir kuru kafa kuru kahve kuru kahveci kuru kahvecilik.−ği kuru erik.−ğı kurtuluş kurt yeniği kuru Kurucaşile (ilçe) kurucu kuruculuk.−ğı kuru kayısı 1403 .kurtulmak kurtulmalık.−ği kuru kalabalık.−ğu kuru çay kuru çayır kuru çeşme kuru dere kuru duvar kuru ekmek.

kuru kemik.−ği kuru köfte kuru kuruya kuru kuyu kurul kuru lâf kurulama kurulamak kurulanış kurulanma kurulanmak kurulaşma kurulaşmak kurulayış kurulma kurulmak kurultay kurulu kurulu düzen kuruluk.−ğu kuruluş kuruluşlar bütünü kurum kuruma kurumak kuru meyve kurumlanış 1404 .

kurumlanma kurumlanmak kurumlaşma kurumlaşmak kurumlaştırma kurumlaştırmak kurumlu kurumsal kurumsallaşma kurumsallaşmak kurumsuz kuruntu kuruntucu kuruntu etmek kuruntulu kuruntusuz kuru öksürük.−ğü kuru pasta kuru pil kuru sebze kuru sıkı kuru soğan kuru soğuk.−ğu kuru söz kuruş kuruş kuruş kuruşlandırma 1405 .

−cı kurutmak kurutma kabı kurutma kâğıdı kurutmalı kurutmalık.kuruşlandırmak kuruşluk.−cı kuru tarım kuru temizleme kuru temizleyici kurutma kurutmaç.−ğu kuruşu kuruşuna kurut kurutaç.−ğı kurutma makinesi kurutucu kurutulma kurutulmak kurutuş kuru üzüm kuruyasıca kuru yemiş kuru yemişçi kuruyuş kuru yük kuru yük gemisi 1406 .

−ği kuskun kuskunlu kuskunsuz kuskunu düşük.−ğu kusursuz kusursuzluk.−ti kurvaziyer kurya kurye kuryelik.−ğü kuskus kuskus çorbası kuskus pilâvı kusma kusmak kusmuk.kuru ziraat.−ğu kuş 1407 .−ğu kusturma kusturmak kusturucu kusturuş kusuntu kusur kusur etmek kusurlu kusurluluk.

−ğı kuşak bağlama kuşaklama kuşaklamak kuşaklanma kuşaklanmak kuşaklı kuşaksız kuşane kuşanılma kuşanılmak kuşanış kuşanma kuşanmak kuşantı kuşatılma kuşatılmak kuşatış kuşatma kuşatmak kuş bakışı kuşbaşı kuşbaşılı kuşbaz kuş beyinli kuş bilimci 1408 .Kuşadası'nı (ilçe) kuşak.

−ğu kuşkulandırma kuşkulandırmak 1409 .−ğu kuşdili (dişbudak) kuş dili (çocuk dili) kuşe kuşe kâğıdı kuşekmeği (bitki) kuşet kuşetli kuşetsiz kuş evi kuşgömü(pastırma) kuş gözü (pencere) kuşhane kuş iğdesi kuş kafesi kuşkanadı (tıp) kuş kirazı kuşkonmaz (bitki) kuşku kuşkucu kuşkuculuk.kuş bilimi kuşburnu (bitki) kuşçu kuşçubaşı kuşçuluk.

−ğu kuşluk namazı kuşluk vakti kuşluk yemeği kuşmar kuş otu kuşpalazı (difteri) kuş sütü kuş tüyü kuş uçumu kuş uçuşu kuş uykusu kuş üzümü kuşyemi (bitki) kuş yuvası kut kutan (saka kuşu) kutlama 1410 .kuşkulanma kuşkulanmak kuşkulu kuşkulu kuşkulu kuşkusuz kuşlak.−ğı kuşlar kuşlokumu (kurabiye) kuşluk.

kutlamak kutlanış kutlanma kutlanmak kutlayış kutlu kutlulama kutlulamak kutluluk.−ğu kutu kutucu 1411 .−ğu kutnu kutsal kutsallaşma kutsallaşmak kutsallaştırış kutsallaştırma kutsallaştırmak kutsallık.−ğı kutsama kutsamak kutsî kutsîleşme kutsîleşmek kutsiyet kutsuz kutsuzluk.

−tru kuvantum kuvars kuvarsit kuver kuvertür kuvöz kuvve kuvvet 1412 .−tbu kutup engel kutuplanma kutuplanmak kutuplaşma kutuplaşmak kutupsal Kutup Yıldızı kutur.−ğu kutu kutu kutulama kutulamak kutulanış kutulanma kutulanmak kutulayış kutulu kutulu telefon kutup.kutuculuk.

−ği kuyruklu kurbağa kuyruklular kuyruklu piyano kuyruklu yalan kuyruklu yıldız 1413 .−ğı kuyruk.−ğu kuyruk acısı kuyrukkakan kuyruk kemiği kuyruklu kuyruklu kelebek.kuvvet çifti kuvvet komutanları kuvvetlendirici kuvvetlendiriş kuvvetlendirme kuvvetlendirmek kuvvetleniş kuvvetlenme kuvvetlenmek kuvvetli kuvvetlice kuvvetölçer kuvvetsiz kuvvetsizlik.−ği kuymak.

kuyruk olmak kuyruksallayan kuyruksallayan− giller kuyruk sokumu kuyruk sokumu kemiği kuyruksuz kuyruksuzlar kuyruksüren kuyruk yağı kuytu kuytuluk.−ğu kuyudat kuyu fındığı kuyu kebabı kuyum kuyumcu kuyumculuk.−ğu kuyu kuyu bileziği Kuyucak (ilçe) kuyucu kuyuculuk.−ğu kuyumcu terazisi kuyu suyu kuyu topuğu kuz 1414 .

kuzen kuzey kuzeybatı kuzeydoğu Kuzey Kutbu'nu kuzeyli kuzey noktası Kuzey Türkçesi Kuzey Yıldızı kuzgun kuzguncuk.−ğu Kuzguncuk (ilçe) kuzgunî kuzgunî siyah kuzgunkılıcı (bitki) kuzin kuzine kuzu kuzu dişi kuzu eti kuzugöbeği (mantar) kuzu kapama kuzu kapısı kuzu kestanesi kuzukulağı (bitki) kuzukulağı asidi 1415 .

−ği kübist kübizm küçücük.−ğu kuzuluk kapısı kuzu mantarı kuzu sarmaşığı Küba Kübalı kübik.−ğü küçük.−ğü küçük abdest küçük ad Küçükaslan (yıldız) Küçük Asya küçük ay (şubat) Küçükayı (yıldız kümesi) küçükbaş küçük bey küçük burjuva 1416 .kuzu kuzu kuzulama kuzulamak kuzulaşma kuzulaşmak kuzulu kuzuluk.

−ğı küçük sakarca 1417 .−ğü küçük martı küçük mevlit ayı küçük önerme küçük parmak.küçük çaplı küçük çapta küçükçe Küçük Çekmece (ilçe) küçük dalga küçük dil küçük dil ünsüzü küçük gazete küçük gezegen küçük hanım küçük harf küçük Hindistan cevizi küçük kan dolaşımı küçük karga küçük köprü küçük kumru küçükleşme küçükleşmek küçüklü büyüklü küçüklük.

küçüksemek küçük sesli uyumu küçük şalgam küçük tansiyon küçük terim küçük tövbe ayı küçük ünlü uyumu küçülme küçülmek küçültme küçültme eki küçültmek küçülüş küçümen küçümencik.−ği küfelik olmak 1418 .−ği küçümseme küçümsemek küçümsenme küçümsenmek küçümseyiş küçürek.−ği küfelik.−ği küf küfe küfeci küfecilik.

−ğı küfür küfür küfüv.küffar küf kokusu küflendirme küflendirmek küflenme küflenmek küfletme küfletmek küflü küflüce küfran küfretme küfretmek küfür.−frü küfürbaz küfürbazlık.−ffü küf yeşili küheylân kükre kükreme kükremek kükreyiş kükürt.−dü kükürtatar kükürt çiçeği 1419 .

−ği kül etmek külfet külfetli külfetsiz külfetsizce külhan 1420 .−lli (bütün) külâh külâhçı külâhımsı külâhlı külâhsız külbastı külbastılık.kükürtleme kükürtlemek kükürtlenme kükürtlenmek kükürtlü kükürtsüz kül kül.−ğı külçe külçeleşme külçeleşmek kül çöreği küldöken külek.

−ği külhancı külhanî külhan makinesi külkedisi külleme küllemek külleniş küllenme küllenmek küllî külliyat külliye külliyen külliyet külliyetli küllü küllük.−ğü küllük ağzı küllü su kül olmak külot külotlu çorap.−bı külot pantolon 1421 .külhanbeyce külhanbeyi külhanbeyi ağzı külhanbeylik.

−ğü kültür varlıkları külünk.−ğü kültür ortamı kültür sarayı kültür sitesi kültürsüz kültürsüzlük.−gü 1422 .−ği kültür göçü kültürlenme kültürlenmek kültürlü kültürlülük.kül rengi kül rengi et sineği kült kül tablası külte kültivatör kültür kültür akımı kültür balıkçılığı kültür bitkileri kültür çevresi kültüre alma kültürel kültürel antropoloji kültürfizik.

külüstür külüstürlük.−ğü külyutmaz kümbet küme küme bulut küme çalışması kümeden düşme küme küme kümeleme kümelemek kümeleniş kümelenme kümelenmek kümeleşim kümeleşme kümeleşmek kümeli kümes kümes hayvanları kümülâtif kümültü kümülüs küncü künde kündeleme kündelemek 1423 .

−ğı kürdî 1424 .−ği küpeşte küpleği küpleme küplü küp şeker kür kürar küraso küratör kürdan kürdanlık.−gü künye künyesi bozuk.−ğu küp küpe küpe çiçeği küpe çiçeğigiller küpeli küpelik.künefe küngüldeme küngüldemek küngürdeme küngürdemek künh künk.

−fi kürevî küreyici küreyve 1425 .kürdîlihicazkâr küre Küre (ilçe) kürek.−ği kürek kemiği kürek kürek küre kuşağı küreleme kürelemek kürelenme kürelenmek küreme küremek küremsi küresel küresel gök bilimi küreselleşme küreselleşmek küresel üçgen küresel valf.−ği kürek ayaklılar kürek cezası kürekçi kürekçilik.

kürit küriyum kürk kürkas kürk böceği kürkçü kürkçülük.−ğü kürklü kürneme kürnemek kürsü kürsü başkanı kürsü hocası kürsü şeyhi Kürt kürtaj kürtajcı kürtün Kürtün (ilçe) kürüme kürümek kür yapmak küs küseğen küskü küskün küskün küskün 1426 .

−ğı küstahlık etmek küstere küstüm otu küstürme küstürmek küsuf küsur küsurat küsurlu küsursuz küsü küsülü 1427 .−ğü küs küs küsküt küskütük.−ğü küslük.küskünleşme küskünleşmek küskünlük.−ğü küsme küsmek küspe küstah küstahça küstahlaşma küstahlaşmak küstahlık.

−dı küşayiş küşne küşüm küşümlenme küşümlenmek küt Kütahya kütikül kütin küt inici kütinleşme küt inme küt küt kütle kütleme kütlemek kütlesel kütleşme kütleşmek kütleştirme kütleştirmek kütletme kütletmek 1428 .küsüşme küsüşmek küşade küşat.

−ğı 1429 .−ğü kütükleşme kütükleşmek kütüklük.kütlü kütlük.−ği kütürdeme kütürdemek kütürdetme kütürdetmek kütür kütür kütürtü küvet Küveyt (*)L L lâ lâakal lâbada lâbirent lâborant lâborantlık.−ğü kütör küttedek kütük.−ğü kütüphane kütüphaneci kütüphanecilik.

−ğı lâçka olmak lâden lâdengiller lâdenli lâdes lâdes kemiği lâdes oyunu Lâdik (ilçe) lâdin lâdinî lâedri 1430 .−ği lâcivert taşı lâçın Lâçin (ilçe) lâçka lâçka etmek lâçkalacma lâçkalacmak lâçkalık.−di lâcivertlik.lâboratuvar lâboratuvar muayenesi lâbrador lâbros lâciverdî lâcivert.

−fzı lâflama lâflamak laflaya laflaya lâf olmak lâforizma lâf salatası lâfugüzaf lâfzen lâfzî lâgar lâgos lâgün lâğım lâğımcı lâğımcılık.−ğı lâf cambazı lâf cambazlığı lâfçı lâfçılık.−ğı lâf ebeliği lâf ebesi lâf etmek lâfız.−ğı 1431 .lâedriye lâf lâfazan lâfazanlık.

−ği 1432 .−ğı lâhzada lâik.lâğım çukuru lâğım döşemi lâğıv.−hdi lâhmacun lâhmacuncu lâhmacunculuk.−ğvı lâğvedilme lâğvedilmek lâğvetme lâğvetmek lağvolma lağvolmak lâğvolunma lâğvolunmak lâhana lâhavle lâhika lâhit.−ğu lâhos lâhurakî lâhurî lâhut lâhutî lâhza lâhzacık.

−kı lâka lâkacı lâkap.−ğı lâke lâkerda lâkerdacı lâkırdı lâkırdıcı lâkırdı ebesi lâkırdı etmek lâkırdı kavafı lâkin lâklâk.−bı lâkaplı lâkaydî lâkayt lâkaytlık.−ğı lâklâka lâklâk etmek 1433 .−ği lâin lâisizm lâk.lâiklecme lâiklecmek lâiklectirme lâiklectirmek lâiklik.

−li lala lalalık.−ği lâlettayin lâlezar lâlüebkem lâm lâma lâmacı lâmacılık.lâklâkıyat lâkonik.−di lâktoz lâl.−ğı lalanga Lalapaca (ilçe) lâle lâle ağacı lâleli lâlelik.−li lâktaz lâktik asit.−ği lâkoz lâkrimal.−ğı lâmaist lâmaizm lâmba lâmbada dansı 1434 .

lâmba karpuzu lâmbalama lâmbalamak lâmbalı lâmbalık.−ğı lâmbasız lâmbri lâme lâmekân lâmekân takımı lâmel lâminarya lâmise lânarkit lândo lândon lânet lânet etmek lânetleme lânetlemek lânetlenme lânetlenmek lânetli langır lungur lângırt lângur lângust 1435 .

−ğı lâpa lâpa lâpçın lâpçınlı lâpilli lâpina lâpinagiller lâp lâp Lâpon Lâponca Lâponya Lâponyalı lâppadak Lâpseki (ilçe) lârenjit larghetto largo lârp 1436 .lânolin lânoz lânse lânse etmek lântan lântanit lâp lâpa lâpacı lâpacılık.

−ği lâstik ağacı lâstikçi lâstikli lâstikli söz lâstikotin lâstik tutkalı lâce lâta lâtanya lâteks lâterit lâteritli lâterna lâternacı lâtecbih lâtif lâtifçe lâtife 1437 .lârpadak lârva lârvacıl lâskî lâskine lâso lâsta lâsteks lâstik.

−ği Lâtin yelkeni lâtunya Lâubalî lâubalîce lâubalîlecme lâubalîlecmek lâubalîlik.−ği lâtifundia lâtifundiacılık.−ği lâubalîyane lâv lâva lâvabo lâvabo bataryası lâvabo musluğu 1438 .−ğı lâtilokum Lâtin Lâtince Lâtin çiçeği Lâtin çiçeğigiller Lâtin çiçekleri Lâtin dilleri Lâtin halkları Lâtinlik.lâtifeci lâtife etmek lâtiflik.

−ğı lâv taşması lâvuar lâyemut lâyenkati lâyık.lâva etmek lâvaj lâvaj yapmak lâvanta lâvantacı lâvantacılık.−ğı lâvanta mavisi lâvantin lâvac lâvdanom lâvman lâvrensiyum lâvrovit lâv silâhı lâvsonit lâvta lâvtacı lâvtacılık.−ğı lâyıkıyla lâyık olmak 1439 .−ğı lâvanta çiçeği lâvantalık.

−ğı lâzım olmak Lazlık.−ği leblebi cekeri leçe leçek.−ği leçelik.lâyiha lâytmotif lâyuhti Lâz lâza lâzanya Lâzca lâzer lâzım lâzıme lâzımlık.−ğı lâzut L demiri le lebalep.−bi lebbeyk lebdeğmez lebiderya leblebi leblebici leblebicilik.−ği 1440 .

−ği leh Leh lehçe Lehçe lehçe bilimi lehçeci lehim lehimci lehimcilik.−nnü ledün ilmi lef.−ği lehimleme lehimlemek lehimlenme lehimlenmek 1441 .−ffi leffetme leffetmek leffünecir.−li legallecme legallecmek legato legorn leğen leğen ibrik.ledün.−cri Lefkoca legal.

−ği leke etmek lekeleme lekelemek lekelenme lekelenmek lekeli lekeli humma lekende leke olmak lekesiz leke yapmak leksik birim leksikograf leksikografi 1442 .lehimletme lehimletmek lehimli Lehistan Lehli lehtar lejant.−dı lejyon lejyoner leke lekeci lekeci kili lekecilik.

leksikolog.−ğu leksikoloji lektör lektörlük.−msi lenduha lenf lenfa lenfatik.−ği Leninist Leninizm lens lento leopar lep lepiska lepra lerzan lerze lesepase lec 1443 .−ği lenfatizm lenfosit lenger lengüistik.−ğ lemis.−ği Leninci Lenincilik.

−ğı levhacılık.−di leventlik.−ği levha levhacı levhacık.−ğı levazım sınıfı levendane levent.−ği 1444 .lecçil lecçil akbaba lec kargası lecker letafet letarji Letçe Leton dili Letonya Letonyalı leva Levanten levanti levazım levazımat levazımatçı levazım bölüğü levazımcı levazımcılık.−ğı levrek.

levrekgiller levüloz levye ley leylâk.−ğı leylâkî leylek.−ği leziz lezyon lezzet lezzetlendirme lezzetlendirmek lezzetlenme lezzetlenmek lezzetli 1445 .−ği leylekayağı (bitki) leylekgagası (alet) leylekgiller leylekler leyleksiler leylî leylî meccanî leylünnehar lezar lezbiyen lezbiyenizm lezbiyenlik.

−ği liberasyon liberasyon listesi libero libido liboc libre libretto Libya 1446 .−ği lezzetsiz lezzetsizlik.−ği lığ lığlama lığlamak lığlanma lığlanmak lığlı lıkır lıkırdama lıkırdamak lıkır lıkır libas liberal.−li liberalizm liberallecme liberallecmek liberallik.lezzetlilik.

−di lif lifleme liflemek liflenme liflenmek liflecme liflecmek liflectirme liflectirmek lifli lif lif lift lig liga lignin lika liken liken bilimi likidasyon likide etmek likidite likit.−di 1447 .Libyalı Lice (ilçe) lider liderlik.−ği liet.

−ğı limitet cirket limitsiz limnoloji limon limon asidi limonata limonata bardağı limonatacı limonatacılık.−ğı 1448 .likorinoz likör likör bardağı lilâ rengi limaki liman liman cüzdanı liman icçisi limanlama limanlamak limanlık.−ğı liman reisi limbo lime lime lime limit limitet limitet ortaklık.

−ci linç etmek lineer linet linin link linolyum linotip linyit lipari 1449 .−ğu limon otu limon sarısı limon suyu limon tozu limon tuzu limuzin linç.limoncu limon esansı limonî limonî hava limonit limon kabuğu limonküfü (renk) limonlama limonlamak limonlu limonluk.

−li lisanımünasip.−di lipom lipsos lir lira liralık.−ği lirik ciir lirizm lisan lisanıhâl.−ğı liret lirik.liparit lipit.−bi lisanî lisaniyat lisans lisansiyer lisanslı lisansüstü lisansüstü eğitim lise liseler arası liseli liste liste başı listeci 1450 .

listeleme listelemek literatür litografi litografya litografyacı litografya taşı litoloji litosfer litre litrelik.−lü lizöz lobelya 1451 .−ği liyan lizol.−ği liturya lityum lityumlu liva livar livarlı livarlı tekne liyakat.−ti liyakatli liyakat sahibi liyakatsiz liyakatsizlik.

−ğı loğusa otu loğusa şekeri loğusa şerbeti lojik.lobi lobici lobicilik.−ği 1452 .−ğu logaritma logaritma tablosu logaritmik logo logos loğ loğlama loğlamak loğusa loğusa humması loğusalık.−ği lobut loca loça loda lodos lodos balığı lodoslama lodoslamak lodosluk.

−ğı lokmacılık.−ği lojistik dairesi lojistik hizmet lojman lok lokal.−li lokalizasyon lokalize etmek lokanta lokantacı lokantacılık.lojistik.−ğı lokma etmek lokma göz lokma gözlü lokma lokma lokman ruhu lokma tatlısı lokomobil 1453 .−ğı lokantalı lokatif lokavt lokma lokma anahtar lokma başlığı lokmacı lokmacık.

−ğu lop et lop incir lop lop loppadak lopur lopur lopur lop yumurta lor lorentiyum lort.lokomotif lokomotifli lokomotifsiz lokum lolo lololo lombar lomboz lonca loncacılık.−ğı lonca ustası longa longoz longplay lop lopçuk.−du lorta 1454 .

lortlar kamarası lostra lostracı lostra salonu lostromo lostromoluk.−ğu losyon loc locça loclacma loclacmak loşlaştırma loşlaştırmak loşluk.−ğu lota lotarya lotaryacı lotaryacılık.−ğı lotus lök lökleme löklemek lökoplâst lökosit lökoz lökün löp 1455 .

−lü lük lük boyası lüks lüks baskı lüks hayat lüks koltuk.löp löp löpür löpür lös lösemi lösemit lûmbago lûnapark lup lustrin lûtî lûtr Lübnan Lübnanlı lüfer lüferci lüfergiller lügat.−ği lügol.−ğu 1456 .−ti lügatçe lügatçi lügatçilik.

−ti lünet lüp lüpçü lüpçülük.−ği lüleli lüle lüle lüle taşı lümen lümensaati.lüks lâmbası lüksmetre lüks mevki.−ği lütesyum lütten lütfetme lütfetmek 1457 .−i lüks tarife lüle Lüleburgaz (ilçe) lüleci lüleci çamuru lülecilik.−ğü lüpletme lüpletmek lüpten Lüterci Lütercilik.

−ğı lüzucet lüzucî lüzum lüzumlu lüzumlu lüzumsuz lüzumsuz lüzumsuzluk.−tfu lütufkâr lütufkârane lütufkâr!ık.lütfeyleme lütfeylemek lütuf.−ğu lüzumsuz adam lüzumsuzca (*)M M maada maaile maalesef maalmemnuniye maarif maarifçi maaş maaş bordrosu maaşlı maaşsız 1458 .

−ğı mabude mabut.−ğı Macar salamı macera maceracı maceracılık.−du Macar Macar biberi Macarca Macar ineği Macaristan Macarlık.−yni mabeyinci mabeyincilik.−ği mablak.−ğı maceralı maceraperest macerasız macun macuncu macunculuk.−dı mabet.−di mabet ağacı mabeyin.−ğu 1459 .maatteessüf maazallah mabat.

macun küreği macunlama macunlamak macunlanma macunlanmak macunlaşma macunlaşmak maç maça maça beyi maça kızı Maçka (ilçe) maç maç maço maçuna maç yapmak Madagaskar Madagaskarlı madalya madalyalı madalyasız madalya töreni madalyon madalyoncu madam madama madara 1460 .

−ği maddiyat maddiyet madem mademki maden Maden (ilçe) maden bilimi maden cevheri madenci madencilik.madara etmek madaralaşma madaralaşmak madara olmak madde madde başı maddeci maddecilik.−ği 1461 .−ği maddeleşme maddeleşmek maddesel maddesel nokta maddeten maddî maddîleşme maddîleşmek maddîlik.

−ği madikçi 1462 .−dı madımak.maden damarı maden devri maden filizi maden gazı madenî madenî para madenî yağ madenî yün madenkırmız maden kirası maden kömürü maden kuyusu maden mavisi maden ocağı madensel madensi maden sodası maden suyu maden yatağı maden yünü mader maderşahî maderşahîlik.−ğı madik.−ği maderzat.

−ğı mafyalaşma mafyalaşmak mafyalık.madik etmek madikleme madiklemek madlen madrabaz madrabazlık.−ğı madreporlar madrup.−ğı maganda magandalık.−ğı magazin magazinleşme magazinleşmek magma magmasal 1463 .−bu madun maestoso maestro mafevk mafiş mafsal mafya mafyacı mafyacılık.

−ğu mağfiret mağfiret etmek mağfur mağlûbiyet mağlûp.−bu mağlûp etmek mağlûp olmak mağmum 1464 .magmatik.−ği magnezyum magnezyum karbonat magnezyum klorür magnezyumlu magnezyum sülfat magri mağara mağara bilimci mağara bilimi mağara resmi mağara sesi mağaza mağazacı mağaza önü satışı mağdur mağduriyet mağdurluk.

Mağribî mağrip.−bi mağrur mağrurane mağrurca mağrurcasına mağrurlanma mağrurlanmak mağrurluk.−ğu mağşuş mahal.−lli mahalle mahalle arası mahalle arkadaşı mahalle bekçisi mahallece mahalle çapkını mahalle imamı mahalle kahvesi mahalle karısı mahalleli mahalle mektebi mahalle muhtarı mahallî mahallî idare mahallîleşme mahallîleşmek 1465 .

−ği mahbes mahbube mahbup.−ğu mahcup olmak mahcur mahcuz mahdum mahdut.−bu mahcubiyet mahcup.−du mahfaza mahfazalı mahfe mahfi mahfil mahfuz mahfuzen mahıv.mahallî seçim mahana maharet maharetli maharetsiz maharetsizlik.−bu mahcup etmek mahcupluk.−hvı mahir 1466 .

−lü mahlût 1467 .−bi mahlûk mahlûkat mahlûl.−bı mahiye mahiyet mahkeme mahkeme duvarı mahkeme kapısı mahkeme kararı mahkemeleşme mahkemeleşmek mahkemeli mahkemelik.mahirane mahitap.−ği mahkemelik olmak mahkeme masrafı mahkûk mahkûkât mahkûm mahkûmane mahkûm etmek mahkûmiyet mahkûm olmak mahlâs mahlep.

−lü mahmur mahmur bakış mahmur çiçeği mahmurlaşma mahmurlaşmak mahmurluk.−ci mahrek.−ğu mahra mahrama mahreç.−ğu mahmuz mahmuz çiçeği mahmuzlama mahmuzlamak mahmuzlanma mahmuzlanmak mahmuzlu mahna mahpus mahpushane mahpusluk.mahmude mahmudiye Mahmudiye (ilçe) mahmul.−ği mahrem mahremiyet 1468 .

−ği mahrukat mahrum mahrum etmek mahrumiyet mahrum olmak mahrut mahrutî mahsuben mahsul.−bu mahsup etmek mahsur mahsus mahsusen mahşer mahşer günü mahşerî mahşer midillisi mahunya mahur mahurbuselik.mahremlik.−ği mahut mahvetme mahvetmek 1469 .−lü mahsulât mahsuldar mahsup.

−ğı mahya ışıklığı mahya kiremidi mahyalık.−ğı mahya şenliği mahzar mahzen mahzun mahzunane mahzun etmek mahzunlaşma mahzunlaşmak mahzunluk.mahviyet mahvolma mahvolmak mahya mahyacı mahyacılık.−ğu mahzun mahzun mahzun olmak mahzur mahzurlu maî mail maile mailiinhidam mail olmak 1470 .

main maişet maiyet maiyet memuru majeste majör majör gam majüskül makabil.−ğı makale makam makam arabası makam odası makam otomobili makam ödeneği makam şoförü makam tazminatı makara makaralı makaralı kuş makarena makarna 1471 .−bli makabline şamil makadam makadamlama makadamlamak makak.

−lü makbul olmak makbuz Makedon Makedonca Makedonya Makedonyalı maket maket bıçağı 1472 .−ği makas payı makastar makat makber makbul.makarnacı makarnacılık.−ğı makas makasçı makasçılık.−ğı makas hakkı makaskâr makaslama makaslamak makaslama vuruş makaslanma makaslanmak makaslı makaslı böcek.

−ği makine odası makine yağı makinist makinistlik.−dı maksatlı 1473 .−ği makine makineci makine dolabı makine gücü makineleşme makineleşmek makineleştirme makineleştirmek makineli makineli tabanca makineli tüfek.−li maksat.maketçi maketçilik.−ği makferlân maki makigiller makilik.−ği makro makrome makromeli makrosefal.

−li maksimalist maksimizasyon maksimize etmek maksimum maksure maksut.−lü makule makul olmak makûs makyaj makyajcı makyajcılık.−lü maktul olmak makul.−u maktu fiyat maktul.−ğı makyajlama makyajlamak makyajlı makyaj odası 1474 .maksatsız maksi maksi etek.−ı maktel maktu.−ği maksimal.−du makta.

−ğı malakit malaklama malaklamak malalama malalamak malama malarya Malatya malayani malaz Malazgirt (ilçe) mal beyanı mal bildirimi mal birliği malca mal canlısı malcılık.makyajsız makyaj takımı makyaj yapmak Makyavelcilik.−ğı 1475 .−ği Makyavelizm mal mala malafa malaga malak.

−di maliye maliyeci maliyecilik.malç.−cı mal edinmek malen mal etmek Malezya Malezyalı malgama malın gözü malı taşı malî malî analist malî belge malî cebir malî destekçi malihulya malî işler malik malikâne Malikî Malikîlik.−ği malikiyet malik olmak malî senet.−ği maliyet 1476 .

maliyet fiyatı maliyetli maliyetsiz malî yıl Malkar Malkara (ilçe) Malkarca malkıran malkoç mallanma mallanmak mal müdürlüğü mal müdürü mal mülk mal olmak mal para mal sahibi mal sandığı malt Malta Malta eriği Malta humması Maltalı Malta palamudu Malta taşı Maltepe (ilçe) maltız 1477 .

−lü malûlen malûl gazi malûliyet malûllük.Maltız Maltız keçisi maltlanma maltlanmak maltoz malûl.−ğü malûm malûmat malûmat edinmek malûmatfuruş malûmatfuruşluk. −ğu malûmatlı malûmat sahibi malûmatsız malûmattar malûmattar etmek malûm olmak malûmu ilâm etmek mal varlığı malya malzeme mama 1478 .

−ği mamul.−ğı manastır manat manav Manavgat (ilçe) manavlık.−lü mamulât mamur mamure mamut mana manaca manalandırma manalandırmak manalı manalı manalı manas manasız manasızlık.−ğı manca mancana mancelina 1479 .mamafih Mamak (ilçe) mamaliga mambo mamelek.

−ğı mancınıkçı mancınık işi Mançu Mançuca manda mandacı mandacılık.mancınık.−ğı mandagözü (yirmi kuruş) mandal mandalina mandallama mandallamak mandallanma mandallanmak mandallı mandalsız mandapost mandar mandarin mandarinlik.−ği mandater mandepsi mandıra mandıracı mandıracılık.−ğı 1480 .

−dı manevî ilim.mandolin mandolinci manej manen manevî manevî evlât.−lmi manevî tazminat maneviyat manevî zarar manevra manevra fişeği manevra yapmak manga mangal mangal kömürü mangal yağı mangal yürekli mangan manganez manganin mangır mangırlı mangırsız mangiz mango mani (ruh hastalığı) 1481 .

engel) Mani Manicilik.−ğü manikürlü manikürsüz mâni olmak maniple manipülâsyon manipülâtör Manisa Manisa kebabı Manisa lâlesi manişka manita 1482 .−i.−ğı manifesto Manihaizm manika manikür manikürcü manikürcülük.−ği mânia mânialı manidar manifatura manifaturacı manifaturacılık.mâni.−si (şiir türü.

manitacı manitacılık.−ğı manken mankenlik.−bı mansiyon manşet manşon mantalite mantar mantar ağacı mantar bilimci mantar bilimi mantarcı mantarcılık.−bı mansıp.−ği manolya manolyagiller manometre mansap.−ğı manivelâ manivelâlı mankafa mankafalık.−ğı mantar çorbası mantardoğuran mantarhane mantar hastalığı 1483 .

mantar kent mantarlama mantarlamak mantarlar mantarlaşma mantarlaşmak mantarlı mantarlık.−ğı mantıkça mantıkçı mantıkçılık.−ğı mantar meşesi mantar özü mantarsı mantar tabakası mantar tabancası mantı mantıcı mantık.−ğı mantık dışı mantıken mantıkî mantıklı mantık öncesi mantıksal mantıksız mantıksızlık.−ğı 1484 .

manti mantin mantinota mantis manto mantolu mantoluk.−ği manyetik alan manyetik disk manyetik kart manyetik kartuş manyetik kaset manyetik şerit.−ğı manyakça manyaklaşma manyaklaşmak manyaklık.−ğı Manyas (ilçe) manyat manyetik.−di manyetik tambur manyetit manyetize 1485 .−ğu mantosuz manüel manya manyak.

−ğı marabut maral 1486 .−ğu mapa mapus mapushane maraba marabacılık. −ğı manyeto manyetofon manyetolu manyetometre manyezi manyezit manyok manzara manzaralı manzarasız manzum manzume Maocu Maoculuk.manyetize etmek manyetize olmak manyetizma manyetizmacı manyetizmacılık.

−li mareşallik.−ğı marazlık etmek marda Mardin mareşal.−ği mareşallik asası margarik asit.−ğu marangoz mengenesi maranta Maraş dondurması Maraş işi maraton maratoncu maraz maraza marazî marazlanma marazlanmak marazlı marazlık.−di margarin marifet 1487 .marangoz marangoz balığı marangozhane marangozluk.

−ği marketing 1488 .−li marjlı mark marka markacı markaj markalama markalamak markalanma markalanmak markalı markasız marke marke etmek market marketçi marketçilik.marifetli marifetsiz marihuana marina marinacılık.−ğı mariz marizleme marizlemek marj marjinal.

−cu marpuççu mars Mars 1489 .marki markiz markizet markka markör Marksçı Marksçılık.−dı marn marnlama marnlamak maroken marokenci marokencilik.−ğı Marksist Marksizm marley Marmara (ilçe) Marmara çırası Marmara Ereğlisi'ni (ilçe) Marmaris (ilçe) marmelât.−ği maron marpuç.

−ğı marsıvan marsıvan ayısı marsıvan eşeği marsıvan otu mars olmak marş marşandiz marş marş mart martaloz martaval martavalcı martavalcılık.−ğu 1490 .mars etmek marsık.−ğı mart dokuzu martı martıgiller martin martini mart kedisi martolos maruf marufiyet marul marulcu marulcuk.

−ssı masa masa başı masa başında masaj masajcı masajlama masajlamak masal masal âlemi masalcı masalımsı masallaştırma masallaştırmak masa örtüsü masara masarif masarika masa saati masat.−dı 1491 .marul gübresi Marunî maruz maruzat maruz olmak marya marya ağı mas.

−ğı masif masiko mask maskanyin maskara maskaraca maskara etmek maskaralanma maskaralanmak maskaralaşma maskaralaşmak maskaralık.−ğı maskara olmak maskarat maskarata maske maskeleme maskelemek maskelenme maskelenmek maskeli 1492 .masa tablası masa takvimi masa tenisi masa topu masa üstü yayıncılık.

−bu masmavi masnu masnuat mason mason locası masonluk.−ğı maslûp.maskeli balo maskesiz maskot maslahat maslahatgüzar maslahatgüzarlık. −ğı maslak.−ğu masör masöz masraf masraf etmek masraf kapısı masraflı masrafsız masruf massetme massetmek mastar mastara 1493 .

master mastı mastı çiçeği mastika mastor mastur masturi mastürbasyon masum masumane masume masumiyet masumluk.−ğu masum masum masun masuniyet masura maş maşa maşacı maşacılık.−ğı maşala maşalama maşalamak maşalanma maşalanmak maşalı 1494 .

−u matbua matbuat matem matematik.−ğı maşalık etmek maşallah maşatlık.−ğı matbah matbu.−ği matematikçi 1495 .−ğı maşer maşerî maşlah maşrapa maşrık maşuk maşuka mat matador matafora matafyon matah matara matbaa matbaacı matbaacılık.maşalık.

−bu matmazel mat olmak matrah matrak.matematiksel matem ayı matem havası matemli materyal.−ğı matlup.−li matriks 1496 .−ğı matrakçı matriarkal.−bı matla.−ği matiz olmak matkap.−li materyalist materyalizm mat etmek matine matiz matizlik.−ı matlaşma matlaşmak matlaştırma matlaştırmak matlık.

−ğu matrut.−ğı maviş mavna mavnacı mavruka mavzer maya 1497 .−ğu mavihastalık.matris matris kâğıdı matruş matruşluk.−du matuf matuh maun maval mavera mavi mavi boncuk.−ğı mavikantaron (bitki) maviküf (hastalık) mavileşme mavileşmek mavili mavilik.−ği mavimsi mavimtırak.

−ğı mayası bozuk.−ğu mayasıl mayasıl otu mayasız maydanoz maydanozgiller mayhoş mayhoşluk.maya ağacı mayabozan mayalama mayalamak mayalandırma mayalandırmak mayalanma mayalanmak mayalı mayalık.−ğu mayın mayıncı mayın gemisi mayınlama mayınlamak mayınlanma mayınlanmak mayınlı mayınsız 1498 .

−ğu maymun iştahlı maymunlar maymunlaşma maymunlaşmak maymunlaştırma maymunlaştırmak maymunluk.−ğu mayonez mayonezli 1499 .mayın tarlası mayıs mayıs böceği mayıs böcekleri mayıslı mayışma mayışmak mayi.−ğu maymunsu mayna mayna etmek mayo mayocu mayoculuk.−i mayistra maymun maymun balığı maymuncuk.

−ğı mazarrat mazbata mazbata muharriri mazbut mazeret mazeret kâğıdı mazeretli mazeretsiz mazgal mazgallı Mazgirt (ilçe) mazhar mazhariyet mazhar olmak mazı Mazıdağı'nı (ilçe) mazılık.−ğu mazmun maznun mazoşist 1500 .−bı mazak.mayşor maytap.−ğı mazı meşesi mazi mazlum mazlumluk.

−ğu mebzul.mazoşizm mazot mazotlama mazotlamak mazruf mazur mazurka mazuryum me meal.−li mecalsiz mecalsizlik.−li mealen mebde.−i mebiz meblâğ mebni mebus mebusluk.−ği mecaz mecazen mecazî mecazlı mecbur 1501 .−lü mebzuliyet mecal.

−ğı mecnun mecnunane mecnunca mecnun olmak mecra mecruh Mecus 1502 .−u mecmua mecmuacı mecmuacılık.mecburen mecbur etmek mecburî mecburî hizmet mecburiyet mecbur olmak meccanen meccanî mecelle mecidit mecidiye Mecitözü'nü (ilçe) meclis meclisara meclis araştırması meclûp.−bu mecmu.

−zri medenî Medenî Kanun medenîleşme medenîleşmek medenîleştirme medenîleştirmek medenîlik.−ği medenî nikâh medeniyeci medeniyet medeniyetçilik.−ği medeniyetsiz medeniyetsizlik.−thi 1503 .−ği meczup.−di medih.−lü meçhulât medar medarıiftihar medar olmak meddah meddahlık.Mecusî Mecusîlik.−ğı meddücezir.−bu meç meçhul.−ği medet.

−ğu medyun medyun olmak mefahir mefharet mefhum mefhumcu mefhumculuk.−cu mefret 1504 .−lü medrese medreseli medüz medya medya camiası medyacı medya maydanozu medya starı medyatik.−ği medyum medyumluk.−ğu mefkûre mefkûreci mefkûrecilik.Medine kurdu meditasyon mediyastin medlûl.−ği meflûç.

mefruş mefruşat mefruşatçı mefruşatçılık.−lü mega megafon megahertz megaloman megalomani megapol.−ğu meftun olmak mef'ul.−ğı meğer meğerki meğerse mehabet mehabetli 1505 .−ğu megavat megavatlık.−ğı mefsuh meftun meftun etmek meftuniyet meftunluk.−lü mega store megaton megatonluk.

mehaz mehdî mehel mehil mehil müddeti mehle Mehmetçik.−ği mehtap. −ği 1506 .−bı mehtaplı mehter mehteran mehterbaşı mehterhane mehter musikisi mehter müziği mehter takımı mehter yürüyüşü meitneryum mekân mekân akustiği mekâncı mekân grupları mekanik.−ği mekanikçi mekanikçilik.−ği mekanikleştiricilik.

mekanizasyon mekanize mekanize birliği mekanizm mekanizma mekân zarfı mekik.−bu mektupçu mektupçuluk.−bi mektep çocuğu mektep kaçağı mektepli mektup.−ği mekik diplomasisi mekik oyası mekkâre mekkâreci meknuz mekruh meksefe Meksika Meksikalı mektep.−ğu mektuplaşma mektuplaşmak mektup üstü melâike 1507 .

−ği mel'anet melânit melânkoli melânkolik.−ği meleke melek otu melekût meleme melemek melengiç.melâl.−ği melânurya melâs melce.−li melâmet Melâmî Melâmîlik.−i melek.−ci meles meleş meleşme meleşmek melez melezleme melezlemek melezleşme melezleşmek 1508 .

−ği melfuf melfufen melhuz melik melike Melikgazi (ilçe) melinit melisa mel mel melodi melodik.−ı memba suyu meme 1509 .−ği melodram melon meltem mel'un mel'unca melül melül mahzun melül melül memalik.−ği memat memba.melezleştirme melezleştirmek melezlik.

meme başı meme bezi memecik. 1510 .−u memnuiyet memnu meyve memnu mıntıka memnun memnunca memnun etmek memnuniyet memnuniyetle memnuniyetsiz memnuniyetsizlik.−ği memleket havası memleketler arası memleketli memlûk.−ği memeli memeliler mememsi meme süngeri memişhane memleha memleket memleketçi memleketçilik.−kü memnu.

−n'i menafi.−ğu memnun memnun memnun olmak memorandum memul.−ği memnunluk.−ğu men.−bı menakıpname mendebur mendeburluk.−i menafiiumumiye menajer menajerlik.−ğu mendelevyum menderes Menderes (ilçe) mendil mendilli 1511 .−ği menakıp.−lü memul olmak memur memure memur etmek memurin memuriyet memurluk.

−ği menedilme menedilmek menekşe menekşegiller menekşe gözlü menekşe gülü menekşe rengi menemen Menemen (ilçe) menenjit menent. −ği menfaatperver 1512 .−di menetme menetmek meneviş menevişlenme menevişlenmek menevişli menfa menfaat.−ti menfaatçi menfaat düşkünü menfaatperest menfaatperestlik.mendilsiz mendirek.

−i menşeli menşe şahadetnamesi 1513 .−ği menfur Mengen (ilçe) mengene menhiyat menhus meni menisk menkıbe menkul.menfaattar menfez menfi menfilik.−bu mensup olmak mensur mensur şiir menşe.−lü menkul kıymetler menolunma menolunmak menopoz mensubiyet mensucat mensup.

Menşevik Menşeviklik.−ğı meral.−li meram 1514 .−sı mera bitkileri merak merak etmek meraklandırma meraklandırmak meraklanış meraklanma meraklanmak meraklı merak olmak meraksız meraksızlık.−ği menşur menteşe mentol.−lü mentollü menus menüsküs menzil menzilci menzile mepsuten mera.

Meram (ilçe) meram etmek merasim merasimli merasim salonu merasimsiz merbut merbutiyet merbut olmak mercan mercan adası mercan ağacı mercan balığı mercancı mercaniğnesi (işleme) mercan kaya mercanköşk (bitki) mercanlar mercanlı mercan otu mercan resifi mercan teknesi mercan terliği mercan tespih mercan yeşili mercan yılanı 1515 .

mercek.−di 1516 .−ği meres meret.−i mercimek.−ği mercekli merci.−ği mercimek çorbası mercimek kemiği mercimek köftesi mercimekli köfte merdane merdaneleme merdanelemek merdiven merdiven altı merdiven boşluğu merdivenci merdiven evi merdiven korkuluğu merdivenkovası (mimarlık) merdivenli merdiven sahanlığı merdivensi merdivensiz merdümgiriz merek.

−ği merhem merhemleme merhemlemek merhem olmak merhum merhume merhum olmak mer'i Meriç (ilçe) meridyen meridyen aralığı meridyen çemberi meridyen dairesi meridyen düzlemi Merih 1517 .−bu merhaba merhabalaşma merhabalaşmak merhale merhamet merhameten merhamet etmek merhametli merhametsiz merhametsizce merhametsizlik.mergup.

merinos merinos koyunu meristem mer'iyet merkantilist merkantilizm merkat.−ği merkezî merkezî ısıtma merkezî idare merkezîleşme merkezîleşmek merkezîleştirme merkezîleştirmek merkezî ülke merkeziyet merkeziyetçi merkeziyetçilik.−ği merkezî yıkama 1518 .−ti merkep.−bi merkepçi merkez merkez açı merkezce merkezci merkezcil merkezcilik.

−bu Merkür merlânos mermer mermerci mermercilik.merkezî yönetim merkezkaç merkezkaç kuvvet merkezkaçlama merkezleme merkezlemek merkezlenme merkezlenmek merkezleşme merkezleşmek merkezleştirme merkezleştirmek merkum merkûp.−ği mermerşahi mermi merserize 1519 .−ği mermer kireci mermerleşme mermerleşmek mermerli mermerlik.

−ği mertlik.mersi mersin Mersin mersin ağacı mersin balığı mersin balığıgiller mersin balıkları mersingiller mersin morinası mersiye mersiyehan mert.−ği Meryem ana meryemana asması meryemana dikeni meryemanaeldiveni (bitki) meryemana kuşağı meryem pelesengi merzengûş Merzifon (ilçe) mesabe mesafe 1520 .−di mertçe mertebe mertek.

−ği mesken meskenet Mesket Türkleri 1521 .mesafeli mesafelik.−di mesel meselâ mesele mesel olmak mesen meserret meserretle meses mesh mesh etmek Mesih mesire mesirelik.−ği mesaha mesai mesai saati mesai yapmak mesaj mesamat mesame mesane mescit.

meskûkât meskûn meskûn mahal.−ği mest etmek mest olmak mestur mesture mes’udane 1522 .−u mesnet.−ği meslekî meslek içi eğitim mesleksel mesleksiz mesleksizlik.−ği meslektaş meslektaşlık.−lli meskût meslek.−ğı mesmu.−di mesnetli mesnetsiz mesnevî mesrur mest mestane mestçi mestçilik.

−ği meşe kömürü meşelik.−ğı meşbu.−lü meşgul etmek meşguliyet 1523 .−lü mes'uliyet mes'uliyetli mes'uliyetsiz mes'uliyetsizlik.−du mes'ut etmek mes'ut olmak meşakkat.−u meşe meşecik.−ği meşe odunu meşe palamudu meşgale meşgul.Mesudiye (ilçe) mes'ul.−ti meşakkatli meşakkatsiz meş'ale meş'aleci meşatlık.−ği mes'ul olmak mes'ut.

−bi meşru.−ğı meşk meşk etmek meşkûk meşkûr meşrep.−di meşhur meşhurluk.−du meşhut cürümler mahkemesi meşhut suç meşihat meşime meşin meşin suratlı meşin yuvarlak.−ğu meşhur olmak meşhut.meşgul olmak meşher meşhet.−u meşrubat meşrubatçı meşruhat meşruiyet meşrulaşma meşrulaşmak 1524 .

meşrulaştırma meşrulaştırmak meşru müdafaa meşrut meşruta meşruten meşruten tahliye meşrutî meşrutiyet meşrutiyetçi meş'um meşveret meşveret etmek met met.−li metal bilimi metalik.−ği metafizikçi metafizikçilik.−ddi meta.−ği metafor metal.−ği metalografi metaloit.−ı metabolizma metafor metafizik.−di 1525 .

−ği metapsişik.−ğı metal yorulması metamorfik.−ğu meteoroloji meteoroloji istasyonu 1526 .−ği metastaz metatez metazori metbu.−ği meteor meteorit meteorolog.metalsi metalürji metalürjik.−ği metamorfizm metamorfoz metan metanet metanetli metanetsiz metanetsizlik.−u metelik.−ği metal yatak.−ği meteliksiz meteliksizlik.

−ğu metraj metrajlı metrdotel 1527 .−ği meteor taşı metfen metfun methal.−tni (yazı) metis metodik.−ği metot.−du metotlu metotsuz metotsuzluk.meteorolojik. dayanıklı) metin.−ği metin (sağlam.−ği metodoloji metodolojik.−li methaldar methetme methetmek methiye methüsena metil metilen metilik.

−ği metrik sistem metris metro metroloji metronom metropol.−ği metre metre kare metre küp metrelik.−kü metrukât metruke metrukiyet mevali mevcudat mevcudiyet mevcut.−du mevcut durum mevcut olmak 1528 .−ği metres metre sistemi metreslik.−ği metrik.metrdotellik.−lü metropolit metropoliten metruk.

−i mevkuf mevkufen mevkufiyet mevkut mevkute mevlâ (sahip) Mevlâ (Tanrı) Mevlevî Mevlevîhane Mevlevîlik.−du mevsim 1529 .−ği Mevlevî pilâvı mevlit.−u mevduat mevduat defteri mevhibe mevhibeiilâhiye mevhum mevize mevki.−di mevlit alayı mevlithan Mevlit Kandili mevlit şekeri mevlût.−du mevrut.mevdu.

−ğı meyane 1530 .mevsimli mevsimlik.−hsi mevzuubahsetme mevzuubahsetmek mey meyan meyan balı meyancı meyancılık.−u mevzuat mevzulu mevzun mevzusuz mevzuubahis.−i mevziî mevzilenme mevzilenmek mevzu.−ği mevsimli mevsimsiz mevsimsiz mevsuf mevsuk mevt mevta mevut mevzi.

meyan kökü meydan meydancı meydancık.−ği meyhaneci otu meyhane pilâvı meyil.−ğı meydan dayağı meydanî meydan korkusu meydanlık.−ğı meydancılık.−yli meyilli meyilsiz meyletme meyletmek meymenet meymenetli meymenetsiz 1531 .−ğı meydan muharebesi meydan saati meydan savaşı meydan sazı meyhane meyhaneci meyhanecilik.

−ği meyvedar meyve dışı meyve ezmesi meyvehoş meyve içi meyve kabuğu meyvelenme meyvelenmek meyveli meyvelik.−ği meyve suyu 1532 .−ği meyus meyus etmek meyusiyet meyus olmak meyve meyve ağacı meyve bahçesi meyveci meyvecilik.−ği meyve ortası meyve reçeli meyve sineği meyve sineğigiller meyvesiz meyvesizlik.meymenetsizlik.

−ğı mezar taşı mezat.−ğı meyyal.−ği 1533 .−ği mezelik.−ğı mezar kaçkını mezarlık.−dı mezatçı mezat malı mezbaha mezbele mezbelelik.meyve şekeri meyve yaprak.−ği mezcetme mezcetmek meze mezeci mezecilik.−li meyyit mezalim mezamir mezar mezarcı mezarcılık.−ği mezellet mezesiz mezgeldek.

mezgit mezgitgiller mezhebi geniş mezhep.−bi mezhepçi mezhepçilik.−ği mezozom mezraa mezru mezun mezuniyet mezun olmak mezura mezür mezzosoprano mı mıgırlık.−ğı mıgri mıh 1534 .−ği meziyet meziyetli mezkûr mezoderm mezon Mezopotamya mezosfer mezozoik.

−ğı mıncıklama mıncıklamak mıncıklanma mıncıklanmak mıncık mıncık mıncırık.mıhlama mıhlamak mıhlanma mıhlanmak mıhlayıcı mıhlı mıhsıçtı mıhsıçtılık.−ğı mıklep.−bi mıknatıs mıknatısî mıknatısiyet mıknatıslama mıknatıslamak mıknatıslanma mıknatıslanmak mıknatıslı mıknatıslı ibre mıknatıslı iğne mıknatıslık.−ğı mıntıka 1535 .

−ğı mısır Mısır Mısır baklası mısırcı mısır ekmeği Mısır fulü mısır kalburu Mısırlı mısırlık.−ğı mısır özü 1536 .−ğı mırnav mırra mısdak.mırıldama mırıldamak mırıldanış mırıldanma mırıldanmak mırıl mırıl mırıltı mırın kırın mırın kırın etmek mırlama mırlamak mırmır (kedi) mır mır mırmırık.

mısır püskülü Mısır tavuğu Mısır turnası mısır unu mısır yağı mıskal mıskala mısmıl mısra.−ğı mızıkçılık etmek mızıklanma mızıklanmak mızıldanma mızıldanmak mızıma 1537 .−ğı mızıka mızıkacı mızıkalı mızıkçı mızıkçılık.−ı mıstar mışıldama mışıldamak mışıl mışıl mışmış mıymıntı mıymıntılık.

−dı mibzer miçel miço mide mide ağzı mideci mide fesadı mide görüm midegörür 1538 .−bı mızraplı mi miat.−ğı mızraklı mızraklı ilmihâl.mızımak mızırdanma mızırdanmak mızmız mızmızca mızmızlanma mızmızlanmak mızmızlık.−ğı mızmızlık etmek mızrak.−li mızraksı mızraksız mızrap.

−ği midyelik.−gi mihenk taşı mihman mihmandar mihmandarlık.−ği midilli Midilli Midyat (ilçe) midye midyeci midyecilik.mide kapısı midesiz midevî midi midibüs midibüsçü midi etek.−ğı 1539 .−ği miftah migmatit migren miğfer Mihalgazi (ilçe) Mihalıççık (ilçe) Mihalıççık peyniri mihanikî mihenk.

−ğu mikrobiyoloji mikrodalga mikrofilm mikrofon mikrofoncu mikrofonik.−ği mikrobiyolog.−bı mihver mika mikado mikalı mikalı cam mikâp.mihman olmak mihnet.−bı mikaşist mikoloji mikos mikoz mikro mikroamper mikrobik.−ti mihr mihrabımsı mihrace mihrak mihrap.−ği 1540 .

−bu miksefe mikser miktar mikyas mikyaslı mikyassız mil milâdî 1541 .−ği mikroskop.mikrokok mikrolit mikrometre mikron mikroorganizma mikrop.−ğu mikropsuz mikropsuzlandırma mikropsuzlandırmak mikropsuzlaştırma mikropsuzlaştırmak mikrosefal.−bu mikroplanma mikroplanmak mikroplu mikropluk.−li mikrosinema mikroskobik.

−dı milâttan önce milâttan sonra mildiyu milel milenyum milföy milföy hamuru milibar miligram mililitre milim milimetre milimetrik.milâdî takvim milâdî tarih Milâs (ilçe) milât.−ğı militarist 1542 .−ği milimikron milimi milimine milis militan militanlaşma militanlaşmak militanlaştırma militanlaştırmak militanlık.

−ği millîleşme millîleşmek millîleştirme millîleştirmek 1543 .−dı millî irade millî kimlik.militarizm millenme millenmek millet milletçe milletler arası milletler arasıcılık.−ği milî hüviyet millî iktisat.−ği millettaş milletvekili milletvekilliği millî millî eğitim millî ekonomi millî gelir millî güvenlik. −ğı millet meclisi milletsever milletseverlik.

millîlik.−ği milliyetperver milliyetperverlik.−ği millî marş Millî Mücadele millî müdafaa millî savunma millî takım milliyet milliyetçi milliyetçilik.−ğu mim mimar mimarbaşı 1544 .−ğı milyon milyoner milyonerlik.−ği milyonlarca milyonluk.−ği milliyetsiz milyar milyarder milyarderlik.−ği milliyetsever milliyetseverlik.−ği milyarlarca milyarlık.

−ğı mimik.−ği minarecilik.mimarî mimarîsiz mimarlık.−ği mimleme mimlemek mimlenme mimlenmek mimli mimoza minakop minare minare boyu minareci minarecik.−ği minare gölgesi minare kırması minareli minaresiz minber minder minder altı mine mineci mine çiçeği mine çiçeğigiller 1545 .

−ğü minicik.−li mineral bilimci mineral bilimi mineralleştirici mineralleştirme mineralleştirmek mineralli mineralli yağlar mineralog.mineleme minelemek mineli mineral.−li minimetre minimini minimize minimize etmek 1546 .−ği mini etek.−ği minimal.−ği mini gösterici minik.−ğu mineraloji mineralsiz mini minibüs minibüsçü minibüsçülük.

−li minyatür minyatürcü minyatürcülük.−ğü minyatürleştirme minyatürleştirmek minyon mir mira miraç.−ğı minnet minnet etmek minnettar minnettarane minnettarlık.−cı Miraç Gecesi 1547 .−ğı mintarafillâh minüskül minval.−ğı minnoş minör mintan mintanlık.minimum mini put mink minkale minnacık.

Miraç Kandili miralay miralaylık.−ği misafir odası misafirperver misafirperverlik.−ğı miras mirasçı mirasyedi mirasyedilik.−ği misafir salonu misak Misakımillî misal.−ği mirat mirî mirîci mirî kâtibi mirim mirî mal mirliva mirlivalık.−ğı mirza mis misafir misafirhane misafirlik.−li 1548 .

−sli misilleme misina misis misk miskal.misel misil.−li misket misket oyunu miskin miskinane miskince miskinhane miskinler tekkesi miskinleşme miskinleşmek miskinlik.−ği mistisizm mis üzümü misvak misyon misyoner misyonerlik.−ği 1549 .−ği miskin miskin mis sabunu mister mistik.

−ği mitralyöz miyane miyar miyasma miyav miyavlama miyavlamak 1550 .−li mitral darlığı mitral hücreler mitral kapakçığı mitral yetersizliği mitral yetersizlik.mit mitil miting mitingci mitleşme mitleşmek mitleştirme mitleştirmek mitokondri mitoloji mitolojik.−ği mitos mitoz mitral.

−dı miyom miyon miyop.miyavlatma miyavlatmak miyaz miyokart.−bu miyopluk.−cı mizaçgir mizaçgirlik.−ğı mizahî mizan mizana mizanpaj mizanpli mizansen mizantrop mnemotekni mobil 1551 .−ği mizaçlı mizaçsız mizah mizahçı mizahçılık.−ğu miyosen miza mizaç.

mobilet mobilize mobilize etmek mobilya mobilyacı mobilyacılık.−ği modelist modellik.−ğı moda evi modalaşma modalaşmak modalaştırma modalaştırmak moda olmak model modelâj modelci modelcilik.−ğı mobilyalı mobilyasız moda modacı modacılık.−ği model salonu modem moderato modern 1552 .

−ği modern mobilya modifikasyon modistra modül modülâsyon modüler modüler sistem Moğol Moğolca Moğolistan Mohs ölçeği moka mokasen mola molas molasız mola taşı Moldova Moldovalı 1553 .modernizasyon modernize modernize etmek modernleşme modernleşmek modernleştirme modernleştirmek modernlik.

−ği monist 1554 .molekül moleküler molibden molibdin molla mollalık.−ğı monden Mondros monetarist monetarizm Mongolist Mongolistik.−dı monatçılık.−ğı moment momentum monadizm monarşi monarşist monarşizm monat.−ğu moloz taş moltalık.−ğı Molotof kokteyli moloz moloz duvar molozluk.

monitör monizm monogam monogami monografi monokl.−lü monolog.−lü monoray monoteist monoteizm monotip.−li moral çöküntü moral eğitimi 1555 .−bi monoton monotonlaşma monotonlaşmak monotonluk.−ğu monsenyör mont montaj montajcı montajcılık.−ğu monopol.−ğı monte etmek montör mor moral.

−ğu mormenekşe mor ötesi 1556 .moralizm morarış morarma morarmak morartı morartma morartmak moratoryum moren morfem morfin morfinlenme morfinlenmek morfinman morfoloji morfolojik.−ği morg morg raporu morina Moritanya Moritanyalı morkaraman morlaşma morlaşmak morluk.

−ğu moruklaşma moruklaşmak morukluk.−ğu Moskof toprağı mosmor mostra mostralık.mors Mors Mors alfabesi morsalkım morsgiller mortadella mortlama mortlamak morto mortocu moruk.−ğı mostra olmak motamo 1557 .−ğu morulâ morumsu morumtırak.−ğı Moskof Moskof camı Moskof gâvuru Moskofluk.

−ği 1558 .−ğu motorin motorize motorkros motorkrosçu motorlu motorlu taşıt motorlu tren motor yağı motosiklet mototren motris motto mozaik.−ği motif motifli motifsiz motivasyon motive etmek motopomp motor motorbot motorcu motorculuk.motamo çeviri motel motelci motelcilik.

mozaikçi mozaik döşeme mozaik plâka mozak.−ğı mozalak.−ğı Mozambik mozole möble möbleli möblesiz mönü mösyö mu muaccel muacciz muaddel muadele muadelet muadil muaf muafiyet muafiyet sınavı muaflık.−ğı muahede muahedename muaheze muaheze etmek 1559 .

−di muaraza muare muarefe muarız muasır muasırlaşma muasırlaşmak muaşaka 1560 .−ğı muammer muammer olmak muannit.−bi muallâ muallâk muallel muallim muallime muallimlik.muahezename muahhar muahharen muakkip.−ği muamelât muamele muamele etmek muamma muammalı muammalık.

−bi muazzep etmek muazzep olmak muazzez mubah mubassır mubayaa mubayaacı mubayaa etmek mucibince 1561 .−ği muayede muayene muayeneci muayene etmek muayenehane muayene olmak muayyen muayyeniyet muazzam muazzep.muaşeret muaşeret adabı muattal muattar muavenet muavenet etmek muavin muavinlik.

−bi mucip olmak mucip sebep.−i mudil Mudurnu (ilçe) mufassal mufla muflon muflonlu mugaddi mugalâta mugalâtacı muganni muganniye mugayeret mugayir 1562 .mucip.−di mucize mucizeli mucuk.−ğu mucur Mucur (ilçe) muço Mudanya (ilçe) mudarebe mudi.−bi mucir mucit.

−bi 1563 .−ği muhaceret muhaceret etmek muhacim muhacir muhacir arabası muhacirlik.−ği muhaddep.muğber muğber olmak Muğla muğlâk muhabbet muhabbet çiçeği muhabbet çiçeğigiller muhabbet etmek muhabbet kuşu muhabbetname muhabbet tellâlı muhaberat muhabere muhabereci muhabere etmek muhabere memuru muhabere sınıfı muhabir muhabirlik.

−ği muhallebi çocuğu Muhammed 1564 .−ğı muhakeme muhakeme etmek muhakeme usulü muhakkak muhakkik muhal.−ğı muhafazalı muhafazasız muhafız muhafız alayı muhafız kıt'ası muhafızlık.−li muhalefet muhalefet etmek muhalefet partisi muhalefet şerhi muhalif muhallebi muhallebici muhallebicilik.muhaddis muhafaza muhafaza etmek muhafazakâr muhafazakârlık.

−bi muharrem muharrer muharrik muharrir muharrirlik.−ği muhasım muhasır muhasip.−ği muhassala muhassas muhassasat muhassenat 1565 .−bi muhasiplik.−ği muharriş muhasamat muhasara muhasara etmek muhasebat muhasebe muhasebeci muhasebecilik.Muhammedî muhammen muhammes muhammin muharebe muharip.

−kkı muhil.−lli muhip. −ği muhayyerkürdî muhayyerlik.−bbi muhit muhit edinmek muhkem 1566 .−ği muhayyersümbüle muhayyile muhbir muhbirlik.−ği muhik.muhassıl muhat muhatap.−bı muhatap olmak muhatara muhataralı muhavere muhavere etmek muhavereli muhavvil muhavvile muhayyel muhayyer muhayyerbuselik.

−ğı muhtasar muhtasaran muhtekir muhtel.muhlis muhrik muhrip.−cı muhtaç etmek muhtaçlık.−bi muhtaç.−lli muhtelif muhtelis muhtelit muhtemel muhtemelen muhtemel olmak muhterem muhteri muhteris muhteriz muhtesip.−ğı muhtaç olmak muhtar muhtariyet muhtarlık.−bi muhteşem muhteva 1567 .

−di 1568 .−ği mukaar mukabele mukabeleci mukabele etmek mukabeleli mukabelesiz mukabil mukaddem mukaddema mukaddeme mukadder mukadderat mukaddes mukaddesat mukaddesatçı mukaddime mukaffa mukallit.muhtevi muhteviyat muhtıra muhzır muin muinli muinsiz muit.−di mujik.

−ği mukannen mukarenet mukarrer mukarrerat mukassem mukassi mukataa mukataalı mukattar mukavele mukaveleli mukavelename mukavelesiz mukavemet mukavemetçi mukavemet etmek mukavemet koşusu mukavemetli mukavemetsiz mukavim mukavva mukavves mukavvi mukayese mukayese etmek mukayeseli 1569 .mukallitlik.

−di mukteza muktezi mukus mulâj mulâj kâğıdı mum mum ağacı mumaileyh mum ampul.−di mukim mukni.−lü mum aydınlatma mum boya mum boyası mum cilâsı mumcu mum çiçeği mum direk.−i mukoza mukriz muktebes muktedir muktedir olmak muktesit.mukayyet mukayyet olmak mukayyit.−ği 1570 .

−dı mum olmak mum palmiyesi mumsöndü mumya mumyalama mumyalamak mumyalanma mumyalanmak mumyalaşma mumyalaşmak mundar mundarlık.−ğı munfasıl munis 1571 .−ğu mumlu kâğıt.mum duruşu mum etmek mumhane mumlama mumlamak mumlanma mumlanmak mumlaşma mumlaşmak mumlayıcı mumlu mumluk.

−bı muntazam muntazaman muntazır muntazır olmak munzam murabaha murabahacı murabahacılık.−ı murat.−ğı murabba.munkabız munkalip.−bı murakıplık.−ğı murana murassa.−bi munkariz munsap.−ğı murakabe murakabe etmek murakıp.−ı murabıt murabut murabut kuşu Muradiye (ilçe) murafaa murahhas murahhaslık.−dı 1572 .

−bi musahiplik.−cu murdar murdarilik.−ği musahip.−ği murdarlık.−ği musakka musalla musallat musalla taşı musallat etmek musallat olmak musalli musandıra musanna.−ı musannif 1573 .−ğı Murgul (ilçe) muris murt Musabeyli (ilçe) musaddak musaffa musahabe musahhih musahhihlik.murat etmek Muratlı (ilçe) murç.

−bi 1574 .musap.−ğı muslihane muslin musluk.−bı musavver Musevî Musevîlik.−rrı musibet musikar musiki musikişinas muska muska böreği muskacı muskacılık.−ğu muslukçu muslukçuluk.−ğu musluklu musluksuz muson Mustafa Kemalpaşa (ilçe) Mustafa Kemalpaşa tatlısı mustarip.−ği Mushaf musır.

mustarip etmek mustatil muş Muş muşamba muşambalaşma muşambalaşmak muşmula muşmula suratlı muşta muştalama muştalamak muştu muştucu muştulama muştulamak muştulanma muştulanmak muştulu muştuluk.−ğu mut Mut (ilçe) muta mutaassıp.−bı mutabakat mutabık mutabık olmak 1575 .

−di mutemet.−di mutemetlik.−bi mutavaat mutavaat fiili mutavassıt mutazarrır mutçuluk.mutaf mutallâka mutantan mutariza mutasarrıf mutasarrıflık.−ğı mutasavver mutasavvıf mutasyon mutasyonist mutasyonizm mutat.−ği mutekit.−ği mutena muteriz 1576 .−ğu muteber muteber olmak mutedil mutedillik.−dı mutatabbip.

−i Mutki (ilçe) mutlak mutlakçı mutlakçılık.−ğı mutfak dolabı mutfak havalan− dırması mutfak havlusu mutfak merdiveni muti.−ğı mutlaka mutlak değer mutlakıyet mutlak mera mutlak nem mutlak sıcaklık.−ğı mutlak sıfır mutlandırma mutlandırmak mutlanma mutlanmak mutlu mutluca mutlu etmek mutlulandırma 1577 .mutezile mutfak.

−i muttali olmak muttarit muttasıf muttasıl muvacehe muvafakat.−ti muvafakat etmek muvaffak muvaffakıyet muvaffakıyetli muvaffakıyetsiz muvaffakıyetsizlik.mutlulandırmak mutlulanma mutlulanmak mutluluk.−ğu muttali. −ği 1578 .−ğu mutluluk çubuğu mutluluk zinciri mutlu olmak mutmain mutmain olmak mutsuz mutsuzlaşma mutsuzlaşmak mutsuzluk.

−ğı muvazzaf subay muylu muylu yatağı muymul muz 1579 .−ği muvazi muvazzaf muvazzaf hizmet muvazzaflık.−di muvakkat.muvaffak olmak muvafık.−ti muvakkaten muvakkit muvakkithane muvasala muvasalat muvasalat etmek muvaşşah muvazaa muvazaalı muvazat muvazene muvazeneli muvazenesiz muvazenesizlik.−ğı muvahhit.

−rrı muzırlaşma muzırlaşmak muzırlık.−lli muztar mü mübadele mübadele etmek mübadil mübahase mübalâğa 1580 .−ği muziplik etmek muzlim muzmahil.−bi muzipçe muzipleşme muzipleşmek muziplik.−ğı muzır yayın muzip.muzaffer muzafferane muzafferiyet muzaffer olmak muzaheret muzahir muzgiller muzır.

−bi mücehhez 1581 .−ği mübarek ay mübarek gün mübarek otu mübareze mübaşeret mübaşir mübaşirlik.−ği mübayenet mübeşşir mübeyyiz mübrem mücadele mücadeleci mücahit.−ğı mübalâğa etmek mübalâğalı mübalâğasız mübarek.mübalâğacı mübalâğacılık.−di mücahitlik.−ği mücamaa mücavir mücazat mücbir mücbir sebep.

−ği mücerrep.−di müdafaa müdafaa etmek müdafaaname müdafi.−di mücellithane mücellitlik.−ği mücevher kutusu mücevher mahfazası mücevher tarih mücmel mücrim mücver müçtehit.−i müdahale müdahale etmek müdahil müdana 1582 .mücellâ mücellit.−di mücessem mücevher mücevherat mücevherci mücevhercilik.−bi mücerret.

−ği müddet müddetli müddetsiz müdebbir müdekkik müdellel müderris müderrislik.müdana etmek müdara müdara etmek müdavi müdavim müdavim olmak müddei müddeialeyh müddeiumumî müddeiumumîlik.−ği müdevven müdevvenat müdevver müdire müdrik müdrike müdrir müdür 1583 .

müdüriyet müdürlük.−ği müfekkire müferrih müfessir müfettiş 1584 .−bi müellefat müellif müemmen müennes müesses müessese müesseseleşme müesseseleşmek müessif müessir müessiriyet müessir olmak müessis müeyyide müezzin müezzinlik.−ğü müdür muavini müdür yardımcısı müebbet.−di müeccel müeddep.

−di müfrez müfreze müfrit müfritlik.−ği müheyya müheyyiç.−ği 1585 .−ğü müge mühendis mühendishane mühendislik.−ci mühim.−ği müfsit.−di müft müftehir müfteri müftü müftülük.−mmi mühimmat mühimseme mühimsemek mühimsemezlik.−ği müfit.−di müflis müfredat müfredat programı müfret.müfettişlik.

−gi mührüsüleyman mühtedi mühür.−ğü mühürdar mühür gözlü mühürleme mühürlemek mühürlenme mühürlenmek mühürletme mühürletmek mühürlü mühür mumu mühür pensi mühürsüz müjde 1586 .−hrü mühürcü mühürcülük.mühlet mühlik mühliye mühmel mühre mühreleme mührelemek mühreli mühresenk.

−bi 1587 .−ği mükâfat mükâfaten mükâfatlandırma mükâfatlandırmak mükâleme mükedder mükedder olmak mükellef mükellefiyet mükemmel mükemmelen mükemmeliyet mükemmellik.−ği mükerrer mükerreren mükevvenat mükeyyifat mükrim müktesebat müktesep.müjdeci müjdeleme müjdelemek müjdelenme müjdelenmek müjdeli müjdelik.

−kkı mülâhaza mülâhaza yapmak mülâhazat mülâhazat hanesi mülâhham mülâkat mülâkat yapmak mülâki mülâki olmak mülâyemet mülâyim mülâyimlik.−ı mülevven mülevves müleyyin mülga mülhak mülhakat mülhak bütçe mülhem mülhem olmak mülhit.−ği mülâzım mülemma.−di mülk mülkî 1588 .müktesep hak.

mülkî idare mülkî idare amiri mülkiye mülkiye idadîsi mülkiyeli mülkiye mektebi mülkiye memuru mülkiye müfettişi mülkiyet mülteci mültefit mültezim mültimedya mültipleks mültivizyon mümanaat mümanaat etmek mümarese mümas mümasil mümbit mümessil mümesillik.−ği mümeyyiz mümeyyizlik.−ği mümin müminlik.−ği 1589 .

−ği münasip.mümkün mümkün mertebe mümkün olmak mümtaz mümteni.−ğı münafıklık.−ğı münakalât münakale münakasa münakaşa münakaşa etmek münakaşalı münasebat münasebet münasebetiyle münasebetli münasebetsiz münasebetli münasebetsiz münasebetsizlik.−i münacat münadi münafık.−bi münavebe münavebeli münazaa 1590 .

−rri müncer olmak mündemiç.−ttı münhezim münkesir münkir 1591 .−ği münekkit.−di münekkitlik.−di münfesih münhal.münazara müncer.−ci münebbih müneccim müneccimbaşı müneccimlik.−ci mündericat münderiç.−li münhani münharif münhasır münhasıran münhat.−ği münevver münezzeh münfail münferiden münferit.

−bı müntahip.−bi münteşir münzevi müphem müphemiyet müphemlik.−ği mürdesenk.−ği müptedi müptelâ müptelâ olmak müptezel müracaat müracaatçı müracaat etmek müradif mürai mürailik.−ğü 1592 .münşeat münşi müntahabat müntahap.−bi münteha müntehir müntesip.−gi mürdüm mürdüm eriği mürdümük.

−i 1593 .−i mürtefi.−ği mürşit.−di mürt mürteci.−bi mürettip.−ği müreccah müreffeh müreffehen mürekkep.−bi mürettiphane mürettiplik.−ci mürit.mürebbi mürebbiye mürebbiyelik.−ği mürevviç.−bi mürekkep balığı mürekkepçi mürekkepleme mürekkeplemek mürekkeplenme mürekkeplenmek mürekkepli mürekkep olmak mürettebat mürettep.−di müritlik.

−di müsakkafat müsamaha müsamaha etmek müsamahakâr müsamahakârlık.mürtekip. −ğı müsamahalı 1594 .−bi mürtesem mürtet.−ddi mürt olmak mürur müruriye müruruzaman mürüvvet mürüvvetli mürüvvetsiz mürver müsaade müsaade etmek müsabaka müsabık müsademe müsadere müsadere etmek müsadif müsait.

−ğı müsavi müsebbip.−ğı müsavatsız müsavatsızlık.müsamahasız müsamahasızlık. −ğı müsamere müsavat müsavatçılık.−di müshil müskirat Müslim Müslüman Müslüman adam Müslümanlaştırma 1595 .−bi müseccel müseddes müsekkin müsellem müselles müsellesat müsellim müselsel müsemma müsemmen müsevvit.

−ği müstacel müstacelen müstaceliyet müstafi müstağni müstahak müstahak olmak müstahdem müstahkem müstahkem bölge müstahkem mevki.Müslümanlaştırmak Müslümanlık.−rrı müstakbel müstakil.−ğı müsmir müspet müspet ilimler müsrif müsriflik.−ddi müstakar.−i müstahsil müstahzar müstahzarat müstait.−lli müstakim müstamel 1596 .

−di müstenkif müstensih müsterih 1597 .−di müstebitlik.−ği müstecir müstefit müstefit etmek müstehase müstehcen müstehcenleşme müstehcenleşmek müstehcenlik.müstantik müstantiklik.−ği müstear müstebat müstebit.−ği müstehlik müstehzi müstekreh müstelzim müstemirren müstemleke müstemlekeci müstemlekecilik.−ği müsteniden müstenit.

−ğı müsteşrik müstevi müstevli müstezat.−di müşareket müşareket etmek müşareket fiili müşarünileyh müşavere müşavir müşavirlik.−ği müşebbeh 1598 .−dı müsvedde müsvedde defteri müsveddelik. −dı müşabehet müşabih müşahede müşahede etmek müşahhas müşahit.müsterih olmak müstesna müsteşar müsteşarlık.−ği müsveddelik kâğıt.

−kkı müştehi müşteki müşteki olmak müştemilât müşterek.−ği müşterek bahis.müşekkel müşerref müşerref olmak müşevveş müşevvik müşfik müşir müşirlik. −hsi müştereken müşteri Müşteri (Jüpiter) 1599 .−di müşrik müştak.−ği müşkül müşkülât müşkülâtlı müşküle müşkülleşme müşkülleşmek müşkülpesent.

müşteri hizmeti müt'a mütalâa mütalâa etmek müt'a nikâhı mütareke müteaddit.−ği müteakiben müteakip.−di müteaffin müteahhit.−bi mütealiye müteallik müteammim mütearife mütebahhir mütebaki mütebasbıs mütebeddil mütebessim mütecanis mütecasir mütecaviz mütecessis mütedair mütedavil 1600 .−di müteahhitlik.

mütedavil sermaye mütedeyyin müteessif müteessif olmak müteessir müteessir olmak mütefekkir mütefennin müteferrik müteferrika mütegallibe mütehakkim mütehammil müteharrik mütehassıs mütehassıslık.−ğı mütehassis mütehassis etmek mütehassis olmak mütehavvil mütehayyir mütehevvir müteheyyiç.−ci mütekabil mütekabiliyet mütekait.−di mütekâmil 1601 .

−bi mütenazır mütenebbih müteneffir mütenekkir mütenekkiren mütenevvi.mütekâsif mütekebbir mütekellim mütelezziz mütemadi mütemadiyen mütemayil mütemayiz mütemekkin mütemerkiz mütemmim mütenakıs mütenakız mütenasip.−i müteradif müterakim müterakki müterakki vergi mütevelli heyeti mütercem 1602 .−bi mütenavip.

−di mütesanit.−ği mütereddi mütereddit.−ı mütevazi mütevazin müteveccih müteveccihen müteveffa mütevehhim mütevekkil mütevelli mütevellit.mütercim mütercimlik.−cu müteselsil kefil müteşebbis müteşekkil müteşekkir mütetebbi.−di müteverrim 1603 .−di müteselli müteselli olmak müteselsil müteselsil borç.−i mütevakkıf mütevali mütevazı.

−di müvekkil müvellidülhumuza müvellidülma müverrih müvesvis müvezzi.müteyakkız mütezayit.−di müthiş müttefik müttefikan müttehiden müttehit.−i müvezzilik.−ği müyesser müyesser olmak müzaheret müzaheret etmek müzahir müzahrefat müzakerat müzakere müzakereci müzakere etmek müzakere yapmak müzayaka müzayede 1604 .

−ği müzevir müzevirleme müzevirlemek müzevirlik.−li müzikalite müzik bilimci müzik bilimi müzik corner müzikçi müzikçilik.−ği müzevirlik etmek müzeyyen müziç.−bi müzeci müzecilik.−ği müzikal.−ği müzehhep.−ci müzik.müze müzebzep.−bi müzekker müzekkere müzelik.−lü müzik köşesi müzik kutusu 1605 .−ği müzik dolabı müzikhol.

−ğu müzikoloji müzik salonu müziksever müziksiz müzisyen müzmin müzminleşme müzminleşmek müzminleştirme müzminleştirmek müzminlik.−ği (*)N N na naaş naat nabekâr 1606 .müziklendirme müziklendirmek müzikli müzik market müzik odası müzikolog.

−ğı naçar naçiz naçizane nadan nadanca nadanlık.−i nafile nafile namazı nafile yere nafiz 1607 .−ğı nadide nadim nadim olmak nadir nadirat nadiren nafaka nafakalanma nafakalanmak nafıa nafi.nabız.−ğı nadas nadas etmek nadaslı nadaslık.−bzı nacak.

−ği nakarat 1608 .nafta naftalin naftalinleme naftalinlemek naftalinlenme naftalinlenmek nagehan nağme nağmeli nağmesiz nağme yapmak nah nahak nahak yere nahır nahırcı nahif nahiv.−hvi nahiye nahiye müdürü nahoş naif nail nail olmak naip.−bi naiplik.

nakaratlı nakaratsız nakavt nakavt etmek nakavt olmak nakden nakdî nakdî ceza nakdî kıymet nakdî teminat nakdî vergi nakdî yardım nakıs nakış.−kli (taşıma) nâkil (taşıyan) 1609 .−kzı nakibüleşraf nakil.−ğı nakış makinesi nakışsız nakız.−kşı nakışçı nakışçılık.−ğı nakış ipliği nakışlama nakışlamak nakışlı nakışlık.

nakil vasıtası nakip.−ğı nakliye nakliyeci nakliyecilik.−bi nakisa nakit.−ğı nakledilme nakledilmek naklen naklen yayın nakletme nakletmek naklettirme naklettirmek naklî naklî mazi nakliyat nakliyatçı nakliyatçılık.−ği nakşetme 1610 .−kdi nakit kartı nakit para nakkare nakkarhane nakkaş nakkaşlık.

−ğu nalça nalçalı nalçasız naldöken nale nalekâr nalın nalıncı nalıncı keseri 1611 .−ğı nalbur nalburluk.−ği Nakşîlik.−ğı nalbant.−ği nakşolma nakşolmak nakşolunma nakşolunmak nakzen nakzetme nakzetmek nal nalân nalâyık.nakşetmek Nakşibendî Nakşibendîlik.−dı nalbantlık.

nalıncılık.−ği namaz namaz bezi namazbozan (bitki) namazcı namazgâh namaz kılmak namazlağı namazlık.−bu namahrem namahremlik.−ğı namaz niyaz namaz örtüsü namaz seccadesi namazsız namaz vakti namdar 1612 .−ğı nalınlı nalınsız nallama nallamak nallanış nallanma nallanmak Nallıhan (ilçe) nam namağlûp.

−ği namzet.−du Namibya Namibyalı namlı namlı şanlı namlu namus namus belâsı namus davası namuskâr namuslu namusluluk.−di namertçe namertlik.−ğu namus sözü namussuz namussuzca namussuzluk.−di namzetlik.−ğu namünasip.−ği nanay 1613 .−di namütenahi namütenahilik.−bi namüsait.−ği namevcut.name namert.

−gi 1614 .−ğu napalm napalm bombası nar (bir meyve) nâr (ateş) nara nar balinası narcıl narçiçeği (renk) nardenk.−ği nanikleme naniklemek nankör nankörce nankörleşme nankörleşmek nankörlük.nane naneli nane likörü nanemolla nane ruhu nanesiz nane suyu nane şekeri nanıaziz nanik.−ğü nansuk.

−ği narkotizm narkoz narkozcu narkozculuk.−ci narenciye narenciyeci nargile nargile tütünü nargiller narh nârıbeyza narin narinlik.−ği narkotik.−li narven nas.−ği narval.−ssı nasfet 1615 .nardin narenç.−ğu narkozitör Narlıdere (ilçe) Narman (ilçe) narsis narsisizm narsis kompleksi narsislik.

−bi nasip etmek nasiplenme nasiplenmek nasip olmak nasir naspetme naspetmek Nasranî Nasranîlik.−spı nasır nasırlanma nasırlanmak nasırlaşma nasırlaşmak nasırlı nasırsız nasihat.−ği nasihat etmek nasihatname nasihat yollu nasip.nasıl nasılsa nasıp.−ği nasyonalist 1616 .−ti nasihatçi nasihatçilik.

−ğı natır nalını nativizm natron natuk natura natür natüralist natüralizm natürel natürist natürizm natürmort.nasyonalizm nasyonal sosyalizm naşi naşir natamam natıka natıkalı natıkasız natır natırlık.−du navçağan navlun naylon naylon fatura naylon kız 1617 .

−zmı (manzume) nâzım (düzenleyen) nazım birimi Nazımiye (ilçe) nâzım plân nazım türü nazır Nazi nazik.−ği nazikâne 1618 .−ğı nazenin naz etmek nazım.−ti nazarıitibar nazarî nazariyat nazariyatçı nazariye nazariyeci nazarlık.naylon reçete naz nazal nazar nazaran nazar boncuğu nazarıdikkat.

−ği nazil Nazileştirme Nazileştirmek Nazilli (ilçe) nazir nazire nazire yapmak nazirsiz Nazizm nazlanı nazlanı nazlanış nazlanma nazlanmak nazlı nazlılık.nazikçe nazikleşme nazikleşmek naziklik.−ğı nazmen nazmetme nazmetmek ne ne âlâ nebat nebatat nebatat bahçesi 1619 .

−bi nedamet nedametle nedbe neden neden bilimi nedeniyle nedenli nedenli nedensiz nedense nedensel nedensellik.nebatî nebevî nebi nebülöz nebze nebzecik.−ği necabet necaset necat nece Necef taşı neci necip.−ği nedensellik ilkesi nedensiz neden sonra 1620 .

neden tanrıcılık.−ğı nedim nedime nedret nefaset nefer nefes nefes borusu nefes darlığı nefes etmek nefes kesici nefesleme nefeslemek nefeslenme nefeslenmek nefesli nefesli çalgı nefeslik.−fsi (öz) nefis muhasebesi nefis mücadelesi nefis müdafaası nefiy.−fyi 1621 .−ği nefes nefese nefha nefir nefis (hoş) nefis.

−ğü negatif sayı neharî nehir.−hyi nekahet nekahethane 1622 .−hri nehir roman nehiy.nefret nefret etmek nefrit nefsanî nefsaniyet nefsi müdafaa neft neftî neftîleşme neftîleşmek neftîleştirme neftîleştirmek neftimsi neft yağı nefyedilme nefyedilmek nefyetme nefyetmek negatif negatif büyüklük.

nekais nekbet nekes nekeslik.−ği nekroz nektar nem nema nemalandırma nemalandırmak nemalanma nemalanmak nemcil Nemçe nemçeker nemdenetir neme gerek neme lâzım neme lâzımcı neme lâzımcılık.−ği nekre nekrelik.−ğı neme yönelim nemf nemlendirici 1623 .−ği nekroloji nekrotik.

−du Nemrut nemrutlaşma nemrutlaşmak nemrutluk.−ği nemli nemli nemölçer nemrut.nemlendirici krem nemlendirme nemlendirmek nemleniş nemlenme nemlenmek nemletme nemletmek nemli nemlilik.−ği neolojizm neon neon lâmbası neon tüpü neoplâzma 1624 .−ğu Nemse nene neodim neojen neolitik.

−sci 1625 .neozoik.−ği nervür nervürlü nesebi gayrisahih nesebi sahih nesep.−ği nepotist nepotizm Neptün neptünyum nerde nerden nerdeyse nere nerede nereden nereden nereye neredeyse nereli neresi nereye nergis nergisgiller nergis zambağı neritik.−bi nesi nesiç.

nesih.−sli nesim nesir.−shi nesil.−ği nesne öbeği nesnesel nesnesiz Nesturî neşe neşelendirme neşelendirmek neşeleniş neşelenme neşelenmek neşeli neşesiz neşesizlik.−ği nesnelleşme nesnelleşmek nesnellik.−ği neşet neşet etmek 1626 .−sri neskafe nesne nesnel nesnelci nesnelcilik.

neşetli neşide neşir.−şri neşredilme neşredilmek neşren neşretme neşretmek neşriyat neşrolunma neşrolunmak neşter neşterleme neşterlemek neşveli neşvünema net netameli netice neticelendirme neticelendirmek neticeleniş neticelenme neticelenmek neticeleşme neticeleşmek neticesiz 1627 .

−ği nevrasteni nevresim nevrofik.−smi net ücret neuzübillâh neva nevabuselik.−di nevralji nevraljik.neticeten netleşme netleşmek netleştirme netleştirmek netlik.−ği nevroloji 1628 .−vri nev'i şahsına münhasır nevmit.−ği nevale nevazil nevaziş nevbet neveser nevi.−ği net resim.−v'i nevir.

−ği nezaret nezaret etmek nezarethane 1629 .−ği nevzat ney neyçe neyi neyse neyzen neyzen bakışlı nezafet nezahet nezaket nezaketen nezaketli nezaketlilik.−ği nezaketsiz nezaketsizlik.nevropat nevroz nevruz Nevruz Bayramı nevruz otu Nevşehir nevton nevyunanî nevyunanîlik.

−zfi nezih nezir.−tru nışadır nışadır kaymağı nışadır ruhu nice nicel niceleme 1630 .−sfı nısıf kutur.−zri nezle nezleli nezle otu nezretme nezretmek nezt.−zdi nıkris nısfet nısfınnehar nısfiye nısıf.nezaretli nezaretsiz nezdinde nez'etme nez'etmek nez hâli nezif.

nicelemek niceleyici niceleyiş nicelik.−ği nice nice niçin nida nifak nifakçı Niğde nihaî nihaî karar nihale nihan nihavent.−di nihayet nihayetinde nihayetlenme nihayetlenmek nihayetsiz nihilist nihilizm Nijerya Nijeryalı nikâh nikâh etmek nikâhlama 1631 .

−ği nikel nikelâj nikel kaplama nikelleme nikellemek nikelli nikelsiz nikotin nikriz 1632 .−ğı nikâh memuru nikâhsız nikâhsızlık.nikâhlamak nikâhlanış nikâhlanma nikâhlanmak nikâhlayış nikâhlı nikâhlık.−bı Nikaragua Nikaragualı nikbet nikbin nikbinlik.−ğı nikâhlılık.−ğı nikâh şekeri nikap.

−ği nisan nisan balığı (şaka) nisan yağmuru nisap.Niksar (ilçe) nilüfer Nilüfer (ilçe) nilüfergiller nim nimbus nimet nimet hakkı nimetşinas nine ninni nipel nirengi nirengi haritası nirengi noktası nisaî nisaiye nisaiyeci nisaiyecilik.−bı nispet nispetçi nispet eki nispeten 1633 .

−ğı nişanlılık.−ğı nişane nişangâh nişangeç.−ğı 1634 .−ği nişan nişancı nişancılık.−ği nispet yapmak nispet y'si nispî nispî temsil nisyan niş nişaburek.−ci nişan halkası nişanlama nişanlamak nişanlanış nişanlanma nişanlanmak nişanlı nişanlık.nispet etmek nispet î'si nispetli nispetsiz nispetsizlik.

nişansız nişan yapmak nişan yüzüğü nişasta nişasta buğdayı nişastacılık.−ği nitelikli nitelikli işçi 1635 .−ğı nişastalanma nişastalanmak nite nitekim nitel niteleme niteleme belirteci nitelemek niteleme sıfatı niteleme zarfı nitelendirilme nitelendirilmek nitelendirme nitelendirmek niteleniş nitelenme nitelenmek niteleyiş nitelik.

niteliklilik.−ği niteliksiz niteliksizlik.−di nitrogliserin nitrojen nitroselüloz niyabet niyaz niyaz etmek niyaz eylemek niye niyet niyetçi niyetçilik.−ği nitramit nitrat nitratin nitratlaşma nitratlı nitrik asit.−ğu niyetleniş niyetlenme niyetlenmek niyetli 1636 .−di nitrik oksit.−ği niyet etmek niyeti bozuk.

−ı nizam nizamî nizamiye nizamiye kapısı nizamiye karakolu nizamlı nizamname nizamsız nizamsızlık.−ğı nod nodul nodullama nodullamak nodullanma nodullanmak nodül Noel Noel ağacı Noel baba 1637 .−ğı Nizip (ilçe) nobelyum nobran nobranca nobranlık.niyetsiz niyobyum niza.

Nogay Nogayca nohudî nohut.−ğı noktainazar noktalama noktalama işareti noktalama işaretleri noktalamak noktalanma noktalanmak noktalayış noktalı noktalı delik.−du nohutlu nohutsuz nokra noksan noksanlık.−ğı noksansız nokta noktacı noktacılık.−ği noktalı virgül nokta memuru nokta nokta noktası noktasına 1638 .

noktasız nom nominal.−li normalaltı normalleşme normalleşmek normalleştirme normalleştirmek normallik.−ği nosyon 1639 .−li nominal değer nominalizm nominatif nomografi nonfigüratif nonoş non−stop norm normal.−ği normalüstü normatif norton eleği Norveç Norveççe Norveçli nostalji nostaljik.

−ği not etmek nova nöbet nöbetçi nöbetçilik.−ği nörotik karakter nörotik kişilik.−ğu nöroloji nöron nörotik.−ği nötr nötralizasyon nötralize nötralize etmek nötrleme 1640 .−ği nöbetleşe nöbetleşme nöbetleşmek nöbet şekeri nörolog.not nota notalama notalamak notam noter noterlik.

nötrlemek nötrleşme nötrleşmek nötrleştirme nötrleştirmek nötrlük.−ğü nötron Nuh nuhuset nukut numara numaracı numaracılık.−ği 1641 .−ğı numaralama numaralamak numaralandırma numaralandırmak numaralanış numaralanma numaralanmak numaralayış numaralı numarasız numara yapmak numen numune numunelik.

nur nuranî Nurdağı'nı (ilçe) Nurhak (ilçe) nurlandırma nurlandırmak nurlanış nurlanma nurlanmak nurlu nursuz nursuz pirsiz nuruaynım nuruçeşmim nurudidem nur yüzlü Nusaybin (ilçe) Nusayrî nutuk.−tku nü nüans nübüvvet nüfus nüfus bilimci nüfus bilimi nüfus bilimsel nüfus coğrafyası 1642 .

nüfus cüzdanı nüfusçu nüfus kâğıdı nüfus kalemi nüfus kaydı nüfus kesafeti nüfus kütüğü nüfus memurluğu nüfus patlaması nüfus plânlaması nüfus sayımı nüfus tezkeresi nüfus yoğunluğu nüfuz nüfuz etmek nüfuzkâr nüfuzlu nüfuzsuz nüfuz ticareti nühüft nükleer nükleer enerji nükleer reaktör nükleer santral.−li nükleer silâh nükleon nükleoprotein 1643 .

nüksetme nüksetmek nükte nükteci nüktecilik.−ği nüktedan nüktedanlık.−lü nüzullü (*)O O o 1644 .−ğı nükteli nüktesiz nükte yapmak nükul.−lü nükul etmek nümayiş nümayişçi nümayişkâr nüsha nütasyon nüve nüzul.

−ğu obüs ocak.oba obabaşı obelisk oberj obje objektif objektiflik.−ği objektif olmak objektivist objektivite objektivizm obruk.−ğı ocak başı 1645 .−ğu obruklu observatuvar obsesif obsesyon obstrüksiyon obua obuacı obur oburca oburlaşma oburlaşmak oburluk.

−ğı odaklama odaklamak odaklanma odaklanmak odaklaşma odaklaşmak odaklaştırma odaklaştırmak odaklayıcı odak noktası 1646 .ocakçı ocakçılık.−ğı odacılık.−ğı oda hapsi odak.−ğı ocakeşeği (alet) ocak kaşı ocak katı ocaklı ocaklık.−ğı ocak taşı ocumak od oda odabaşı odacı odacık.

−ğı odsuz odsuz ocaksız odun odun bilimi oduncu oduncul odunculuk.−ğu odun özü odun sobası odunsu odunumsu odyometre odyovizüel of Of (ilçe) 1647 .−ğı oda müziği oda spreyi o denli odeon oditoryum od ocak.−ğu odun kömürü odunlaşma odunlaşmak odunluk.odalı odalık.

−dı ofset ofsetçi oftalmolog.−ğı oğlan evi oğul.−ğı Oğlak (burç) Oğlak dönencesi oğlaklama oğlaklamak oğlan oğlancı oğlancık.−bu Oğan oğlak.−ğu oğullanma 1648 .−ğu oğulduruk.−ğu oftalmoloji oftalmoskop.−ğlu oğul balı oğulcuk.ofis oflama oflamak oflaz ofris ofsayt.−ğı oğlancılık.

−ğu 1649 .oğullanmak oğullu oğulluk.−ğı oğuz Oğuz Oğuzca Oğuzeli'ni (ilçe) Oğuzlar (ilçe) oh oha ohlama ohlamak ohm oje ojeli ojit ok okaliptüs okapi okar okazyon okçu okçuluk.−ğu oğul oğul oğul otu oğulsuz oğul uşak.

okey okeyleme okeylemek okka okkalama okkalamak okkalı okkalık.−di oksidiyon taşı oksijen oksijen çadırı oksijenleme oksijenlemek 1650 .−ğı okkalı kahve oklama oklamak oklanma oklanmak oklava okluk.−ği oksalik asit.−ğu oklu kirpi ok meydanı okrama okramak oksalat oksalik.

−ğı okşanma okşanmak okşantı okşatma okşatmak okşayıcı okşayış oktan oktant oktav oktrua okul okul çocuğu okuldaş 1651 .oksijenlenebilir oksijenli oksijenli su oksilit oksit.−di oksitleme oksitlemek oksitlenme oksitlenmek oksiyür okşama okşamak okşamalık.

−ğu okumuş olmak okunaklı okunaksız okunma okunmak okuntu okunulma okunulmak okunuş okur okuryazar 1652 .okul kaçağı okul kooperatifi okullaşma okullaşmak okullu okul öncesi okul sonrası okuma okumak okuma kitabı okuma saati okuma yazma okuma yitimi okume okumuş okumuşluk.

−ğı okutturma okutturmak okutulma okutulmak okutuş okuyucu okuyuş oküler okültizm okyanus okyanus çukuru okyanus mavisi Okyanusya ok yılanı ol olabilir olabilirlik.−ğı okus pokus okutma okutmak okutman okutmanlık.okuryazarlık.−ğı olagelme 1653 .−ği olabilme olabilmek olacak.

−ğı olasılık hesabı olasıya olay olay bilimi 1654 .−ğı olanaklı olanaksız olanaksızlaşma olanaksızlaşmak olanaksızlık.−li olağanüstülük.−ğı olağanüstü olağanüstü hâl.−ğı olanca olası olasıcılık.olagelmek olağan olağan dışı olağanlaşma olağanlaşmak olağanlaştırma olağanlaştırmak olağanlık.−ğü olamaz olanak.−ğı olasılı olasılık.

olaycılık.−ğu olgun 1655 .−ği oleik asit.−di olein oleometre olgu olgucu olguculuk.−ğu olaylaştırma olaylaştırmak olaylı olaysız olçum oldu oldubitti oldukça oldum bittim oldum olası oldu olacak oldurgan oldurma oldurmak ole olefin oleik.−ğı olay fotocu olay fotoculuk.

−ğı olmuş olsa olsa 1656 .−dı olivin olma olmadık.−ğu olgunluk çağı olgunluk sınavı olgunluk yaşı olgun odun oligarşi oligoklâz oligopol.−ği olimpiyat.−ğı olmak olmamış olmayacak.−ğı olmaz olmazlı olmazlık.olgunlaşma olgunlaşmak olgunlaştırma olgunlaştırmak olgunluk.−lü oligosen olijist olimpik.

−ğu oluklaşma oluklaşmak oluklu oluk oluk olumlama olumlu olumlu bildirme eki olumlu cümle olumlu eylem olumlu fiil olumluluk.−ğı olta iğnesi olta takımı Oltu (ilçe) Oltu kebabı Oltu taşı Oltu tozu oluk.−ğu olumlu tümce olumsal olumsallık.olta olta balığı oltacı oltacılık.−ğı olumsuz 1657 .−ğu olukçuk.

−ğu oluşum oluşumcu oluşumculuk.−ğu olumsuzluk eki olumsuzluk kelimesi olumsuz tümce olunma olunmak olupbitti (oldubitti) Olur (ilçe) olurluk.−ğu om oma 1658 .olumsuz cümle olumsuz eylem olumsuz fiil olumsuzluk.−ğu olur olmaz oluş oluşma oluşmak oluşturma oluşturmak oluşturulma oluşturulmak oluşuk.

omaca ombra ombudsman omça omfazit omlet ommatidyum ommetre omnibüs omnivor omur omurga omurgalılar omurgasızlar omurilik.−ğu omuz omuza 1659 .−mzu omuz başı omuzdaş omuzdaşlık.−ği omuz.−ğı omuz eklemi omuzlama omuzlamak omuzlanma omuzlanmak omuzlu omuzluk.

−ğı onarma onarmak onar onar onartma onartmak onaşma oanaşmak onat onay on ayaklılar onaylama onaylamak 1660 .−ğı onama onamak onanizm onanma onanmak onar onarıcı onarılma onarılmak onarım onarımcı onarımcılık.on ona on altılık.

−yı onbaşılık.−sri ondalık sayı Ondokuzmayıs (ilçe) 19 Mayıs ondan ondurma 1661 .−ğı on beş on binlerce on binlik.−ğı (bitki) on birli onca onculayın onda ondalık.−ğı ondalıkçı ondalık kesir.−ği on bir onbiraylık.onaylanış onaylanma onaylanmak onaylatma onaylatmak onaylı onaysız onbaşı.

−ğu onikiparmak bağırsağı on iki telli oniks onkoloji onlar onlarca onlu onluk.−ğı onmak onmaz on milyonluk.−ği 1662 .−ğu onma onmadık.−ğu ongunluk.−ğu onomastik.ondurmak ondurmaz ondülâtör ondüle ondüleli ondülesiz onejit ongen ongun ongun besi suyu ongunculuk.

−ği ontolojizm onu onulma onulmak onulmaz onum onun onuncu onur onur belgesi onur kurulu onurlandırma onurlandırmak onurlanma onurlanmak onurlu onursal onursal başkan 1663 .onomatope on paralık.−ğı on parasız ons onsuz ontik.−ği ontojenez ontoloji ontolojik.

−ğü operatris operet operetçi oportünist oportünizm opsiyon optik.−ğu onur üyesi oosfer oosit opal.−ği operasyon operatör operatörleşme operatörleşmek operatörlük.−li opalin opalleşme oparlör opera operacı operakomik.onursuz onursuzluk.−ği optikçi optik kaydırma optimal 1664 .

−li oramirallik.−ği oran oranca oran dışı 1665 .−ğı orak ayı orak böceği orakçı orakçılık.optimetri optimist optimizasyon optimize etmek optimizm optimum opus ora oracık oracıkta orada oradan orak.−ğı oramiral.−ğı oraklaşma oraklaşmak oral oralı oralılık.

−ğı orantı orantılama orantılamak orantılanma orantılanmak orantılı orası oratoryo oraya orcik.orangutan oranla oranlama oranlamak oranlı oransız oransızlık.−ği ordinaryüs ordinat ordino ordonat ordövr ordövr arabası ordövr tabağı ordu Ordu ordubozan 1666 .

−ğı organ nakli 1667 .−ği organikçi organik kimya organik kütle organik öge organizasyon organizatör organize etmek organize sanayi.ordubozanlık.−i organize suç organizma organlaşma organlaşmak organlık.−ğı orducu ordu donatım ordu evi ordugâh ordu komutanı ordu merkezi ordusuz orfoz org organ organ aktarımı organik.

−ği orijinli orkestra orkestracı orkestralama orkestralı orkestrasız orkide orkinos orkit orlon orman ormancı ormancılık.−ği Orhaneli'ni (ilçe) Orhangazi (ilçe) orijin orijinal.−li orijinalite orijinallik.−li orgenerallik.organoleptik.−ği organtin organze orgazm orgcu orgeneral.−ğı orman çayırı 1668 .

−ğu ornitoloji ornitorenk.orman evi orman gülü orman işletmesi orman kebabı orman kibarı orman köylüsü orman köyü orman kuşağı ormanlaşma ormanlaşmak ormanlaştırma ormanlaştırmak ormanlık.−ğı orman sarmaşığı orman sıçanı ormansız ormansızlaşma ormansızlaşmak orman tavuğu orman tavuğugiller orman yeşili ornatma ornatmak ornitolog.−gi orojeni 1669 .

−ğu orospu yemeği orostopol orostopolluk.−cı Orta Çağ orta dalga orta damar orta deri orta dikme orta direk.−ği 1670 .orospu orospu bohçası orospu böreği orospu çocuğu orospuluk.−ğı orta boy orta boylu Ortaca (ilçe) ortaç.−ğu orsa orsa alabanda orsa boca orsalama orsalamak orsa poca orta Orta (ilçe) orta ağırlık.

Orta Doğu orta elçi orta hâlli orta hece yutumu orta hizmetçisi orta hizmeti orta işi ortak.−ğı ortaklaşma ortaklaşmak ortaklaştırma ortaklaştırmak 1671 .−ğı ortak dil ortak etmek ortak fark ortak gider ortak hesap.−rnı ortak bölen ortak çarpan ortakçı ortakçılık.−ğı orta karar orta karın.−bı ortak kat ortaklaşa ortaklaşacı ortaklaşacılık.

−ğı orta kulak boşluğu orta kulak iltihabı orta kuşak.−ğı ortak yönetim ortak yüklem ortalama ortalamak ortalamasına ortalı 1672 .−ci orta kulak.ortaklık.−ğı ortak yapım ortak yaşama ortakyaşar ortakyaşarlık.−ğı ortaklık senedi ortaklık sözleşmesi ortak mülkiyet ortak nesne ortak olmak ortak ölçülmez sayılar Ortaköy (ilçe) ortak özne ortak payda ortak tam bölen ortak tümleç.

−ğı orta saha orta sıklet Orta Şark orta şekerli orta tedrisat orta terim orta uç.−bi ortanca ortancalı ortanın sağı ortanın solu orta nokta ortaokul orta oyunculuğu orta oyuncusu orta oyunu orta öğrenim orta öğretim orta parmak.ortalık.−cu (santrafor) 1673 .−ğı ortalıkçı ortalıkta ortam orta malı orta masası orta mektep.

−li oryantalist oryantalizm oryantasyon o saat 1674 .ortay orta yaşlı orta yaylak.−ğu orta yuvar orta yuvarlak.−ğı orta yol orta yolcu orta yolculuk.−ğu ortodonti ortoklâz ortopedi ortopedik.−cu oruçlu oruçsuz orun orunlama orya oryantal.−ğı Ortodoks Ortodoksluk.−ği ortopedist ortoz oruç.

−ğı Osmanlıcılık.−ğu oşinografi ot otacı otacılık.−ğı otağ 1675 .−ğı Osmanlılık.−ğı Osmanlı Türkçesi osmiyum osmiyumlu osteoloji osteoporoz osurgan osurgan böceği osurma osurmak osuruğu cinli osuruk.o sırada Osmancık (ilçe) Osmaneli'ni (ilçe) Osmangazi (ilçe) Osmanî Osmaniye (ilçe) Osmanlı Osmanlıca Osmanlıcacılık.

−ğı otlakçı otlakçılık.−ği otizm otlak.otağcı otak otakçı otalama otalamak otama otamak otanazi otantik.−ği otarma otarmak otarsi otarşi otçu otçul otel otelci otelcilik.−ğı otlakıye 1676 .−ği otel faresi otelgarni otist otistik.

−ği otobüs otobüsçü otobüsçülük.−ğü otobüs durağı otodidakt otoerotizm otogar otografi otojestiyon 1677 .otlama otlamak otlanma otlanmak otlatılma otlatılmak otlatma otlatmak otlatma sistemi otlu otlubağa otluk.−ğu Otlukbeli'ni (ilçe) otlu peynir oto otoban otobiyografi otobiyografik.

−ği otomotiv otonom otonomi otopark otoparkçı otoparkçılık.otokar otoklâv otokontrol.−ği otomatikleşme otomatikleşmek otomatiklik.−lü otokrasi otokrat otokritik.−ğı 1678 .−ği otomatikman otomatik sigorta otomatizm otomobil otomobilci otomobilcilik.−ği otokton otolit otoman otomasyon otomat otomatik.

−ğı 1679 .−ğı oturak.−ğu otostop yapmak ototrof ototrofi otoyol otsu otsul otsu topluluk.−ğı oturak âlemi oturak kündesi oturaklı oturaklılık.otoplâsti otopomp otoprodüktör otopsi otoray otorite otoriteli otoriter otorizasyon otosist otostop otostopçu otostopçuluk.−ğu otsuz oturacak.

−ğu oturtma oturtmak oturtmalık.−ğı oturma mobilyası oturma odası oturmuş oturmuşluk.−ği 1680 .−ğı oturtulma oturtulmak oturulma oturulmak oturum oturuş oturuşma oturuşmak otuz 30 Ağustos otuzar otuz beşlik.oturma oturma belgesi oturma duvarı oturma grevi oturma grubu oturma izni oturmak oturmalık.

−ğu otuzuncu otyiyenler ova Ovacık (ilçe) oval.−cı ovmak ovogon ovogon dağarcığı ovolit ovucu ovulma 1681 .−ğı ovasız ovdurma ovdurmak ovdurtma ovdurtmak ovma ovmaç.otuzluk.−li ovalama ovalamak ovalanma ovalanmak ovalatma ovalatmak ovalı ovalık.

ovulmak ovunma ovunmak ovuşturma ovuşturmak oy oya oya ağacı oyacı oyacılık.−ğı oya çiçeği oyalama oyalamak oyalandırma oyalandırmak oyalanma oyalanmak oyalantı oyalayıcı oyalı oy birliği oyculuk.−ğu oy çokluğu oydaş oydurma oydurmak oy hakkı 1682 .

−klı oyma baskı oymacı oymacılık.−ğı oynama oynamak 1683 .oylama oylamak oylanış oylanma oylanmak oyluk.−ğu oylum oylumlama oylumlamak oylumlu oylum oylum oyma oyma akıl.−ğı oynakça oynak kemiği oynaklık.−ğı oymak oymakbaşı oymak oymak oymalı oymalı yaprak.−ğı oynak.

−ğı oynaşlık etmek oynaşma oynaşmak oynatılma oynatılmak oynatım oynatımcı oynatış oynatma oynatmak oynaya oynaya oynayış oysa oysaki oy sandığı oyuk.oynanış oynanma oynanmak oynaş oynaşlık.−ğu oyuklu oyulga oyulgalama oyulgalamak oyulgalanma oyulgalanmak 1684 .

−ğı oyunbozanlık etmek oyunca oyuncak.oyulgama oyulgamak oyulganma oyulganmak oyulma oyulmak oyuluş oyum oyumlama oyumlamak oyun oyun alanı oyunbaz oyunbazlık.−ğu oyuncu seçimi oyun ebesi 1685 .−ğı oyuncakçı oyuncakçılık.−ğı oyunbozan oyunbozanlık.−ğı oyuncaklı oyuncu oyunculuk.

−ğı ozansı ozansılık.−ğu oyun masası oyun sahası oyun salonu oyuntu oyun yazarı oyun yazarlığı oyuş ozalit ozalitçi ozan ozanca ozanlık.oyun etmek oyun havası oyun kâğıdı oyun kurucu oyunlaştırılma oyunlaştırılmak oyunlaştırma oyunlaştırmak oyunluk.−ğı ozmonoloji ozmos ozokerit ozon 1686 .

ozonlama ozonlama cihazı ozonlamak ozonlaşma ozonlaşmak ozonlayıcı ozonoliz ozonometre ozonosfer ozonoskop.−ği öbeklenme öbeklenmek öbekleşme 1687 .−bu ozonölçer ozon ölçüm ozon tedavisi ozonür ozon yuvarı ozuga (*)Ö Ö öbek.

öbekleşmek öbek öbek öbür öbür dünya öbürkü öbürü öcü öç.−ği ödenekli ödeniş ödenme ödenmek ödenmez 1688 .−cü öçbe öçlenme öçlenmek öçlü öd öd ağacı öd dışı ödem ödeme ödemek ödemeli Ödemiş (ilçe) ödemli ödenek.

ödenti ödeşme ödeşmek ödetme ödetmek ödev ödev bilgisi ödevcil ödevlendirilme ödevlendirilmek ödevlendirme ödevlendirmek ödevli ödeyesiye ödiyometre öd kanalı öd kesesi ödlek.−cü ödünçleme 1689 .−ği ödül ödüllendirme ödüllendirmek ödün ödüncü ödünç.−ği ödlekçe ödleklik.

ödünleme ödünlemek ödünlü ödünsüz ödyometre öf öfke öfkelendirici öfkelendirme öfkelendirmek öfkeleniş öfkelenme öfkelenmek öfkeli öfkesiz öge öglena öglenagiller öğle öğle ezanı öğlen öğle namazı öğlenci öğlende öğle paydosu öğle tatili öğle uykusu 1690 .

−ği öğretilme 1691 .−ği öğrenci öğrenci belgesi öğrenci bileti öğrenci kartı öğrenci kimliği öğrencilik.−ği öğreti öğretici öğreticilik.−ği öğrenci yurdu öğrenilme öğrenilmek öğrenim öğrenim belgesi öğrenimli öğreniş öğrenme öğrenmek öğrenmelik.öğleüstü öğleüzeri öğle vakti öğle yemeği öğleyin öğrek.−ği öğrencelik.

−ğü öğürme öğürmek öğür olmak öğürtleme öğürtlemek öğürtme öğürtmek 1692 .öğretilmek öğretim öğretim bilgisi öğretim görevlisi öğretim programı öğretim üyesi öğretim yardımcıları öğretim yılı öğretiş öğretme öğretmek öğretmen öğretmen evi öğretmenlik.−ği öğün öğür öğürleşme öğürleşmek öğürlük.

−ği ökleme ökse ökse çubuğu 1693 .−dü öğütçü öğütleme öğütlemek öğütme öğütme haznesi öğütmek öğütücü öğütücü diş öğütülme öğütülmek öğütülüş öğütüş öhö ökçe ökçeci ökçe çene ökçeli ökçesiz öke ökelik.öğürtü öğürtücü öğürüş öğüt.

−ğü öksüzsevindiren öküz öküz arabası öküz balığı öküzburnu (kuş) öküz damı öküzdili (bitki) 1694 .−ğü öksürüklü öksürüklü tıksırıklı öksürük otu öksürük tıksırık.−ğı öksürüş öksüz öksüzdoyuran öksüzlük.ökse kuşu ökseleme ökselemek ökseme ökse otu ökse otugiller öksürme öksürmek öksürtme öksürtmek öksürtücü öksürük.

−ğü 1695 .−ği ölçek çizgisi ölçekli ölçer ölçerme ölçermek ölçme ölçmek ölçtürme ölçtürmek ölçü ölçü bilimci ölçü bilimi ölçücü ölçülebilir ölçülen ölçülendirme ölçülendirmek ölçülme ölçülmek ölçülü ölçülü biçili ölçülülük.−ğü öküz soğuğu öl ölçek.öküzgözü (çiçek) öküzlük.

ölçüm ölçümleme ölçümlemek ölçümlü ölçün ölçünlü ölçünme ölçünmek ölçüsüz ölçüsüzlük.−ğü ölçüş ölçüşme ölçüşmek ölçüştürme ölçüştürmek ölçüt öldüresiye öldürme öldürmek öldürtme öldürtmek öldürücü öldürülme öldürülmek öldürüş ölesiye ölet 1696 .

−ğü ölme ölme hakkı ölmek ölmez ölmez çiçek.−ği (bitki) ölmezleştirme ölmezleştirmek ölmezlik.−ği ölmezoğlu ölmez otu ölmüş ölü ölü açı ölü dalga ölü deniz ölü dil ölü doğum ölü fiyatına ölü helvası ölük.−ğü ölülük.−ğü ölüm 1697 .öleyazma öleyazmak ölgün ölgünlük.

−ğü ölüm oranı ölüm orucu ölümsek.ölüm cezası ölümcül ölüm dirim ölüm döşeği ölüm emri ölü mevsim ölüm fermanı ölüm hâli ölüm ilmühaberi ölüm kalım ölüm kalım meselesi ölüm kalım savaşı ölüm korkusu ölümlü ölümlü dünya ölümlük.−ği ölümlülük.−ği ölüm sessizliği ölüm sigortası ölümsü ölüm sükûtu ölümsüz 1698 .−ğü ölümlük dirimlik.

−gi ölü saat.−ğü ölüm tazminatı ölünme ölünmek ölü nokta ölü örtü ölü renk.−ti ölü sezon ölü salı (teneşir) ölüsü kandilli ölüsü kınalı ölüş ölü yatırım ölü yemeği ölü yıkama ölü yıkayıcı ölü zaman Ömerli (ilçe) ömrübillâh ömrühayat ömrünce ömür.−mrü 1699 .ölümsüzleşme ölümsüzleşmek ölümsüzleştirme ölümsüzleştirmek ölümsüzlük.

−du ön avurt ünsüzü ön ayak.−ğı önayak etmek önayak olmak ön belirti ön bilgi ön bilim önce önce bilim öncecilik.ömür adam ömür boyu ömür boyunca ömürlü ömürsüz ömür törpüsü ön ön ad ön alım ön alım hakkı ön avurt.−ği önceden önceden satış önceki öncel öncel belirleme öncel düzen 1700 .

−ği öncü öncül öncülük.−ği ön denetim önder önderlik.−ği öncelikle öncelikli öncesiz öncesizlik.−ğı ön damak ünsüzü öndelik.−ğü öncülük etmek öncü oyun öncü tiyatro ön çalışma ön damak.−ği ön deyi ön deyiş ön doğru ön ek önel ön eleme 1701 .önceleme öncelemek önceleri öncelik.

−ğsü öngörme öngörmek öngörü öngörülme öngörülmek öngörülü ön gün 1702 .−ği önerge öneri öneriş önerme önermek önerti öneze ön göğüs.önem önemli önemlice önemseme önemsemek önemseniş önemsenme önemsenmek önemseyiş önemsiz önemsizce önemsizlik.

−ğü ön oda ön oluş ön oluşum ön ödeme ön rapor ön seçici ön seçim önsel önsellik.−ği ön ses 1703 .−ğü önlüklü önlüklük.ön içki ön kesinti ön kol ön kol kemiği ön koşul önlem önleme önlemek önleniş önlenme önlenmek önleyici önleyiş ön lisans önlük.

−ğü öpülme öpülmek öpüş 1704 .ön ses düşmesi önsezi önsezili ön soruşturma ön söz ön sözleşme ön şart ön tasar ön tasım ön teker ön türeme ön uyum önü sıra ön vurgu ön yargı ön yargılı ön yaylak.−ği ön yüzbaşı.−ğı ön yetkinlik.−yı öpme öpmek öptürme öptürmek öpücük.

−ği öreke ören örenlik.−ği örf örfî örfî idare örge örgen örgensel örgü örgücü örgülü örgülü pilâv örgün örgün eğitim 1705 .öpüşme öpüşmek örcin ördek.−ği ördek balığı ördekbaşı (renk) ördekgagası (renk) ördekgiller ördek yürüyüşü ördürme ördürmek örek.

örgüsüz örgüt örgütçü örgütçülük.−ğü örk örkleme örklemek örme örmek örme kepenek.−ğü örgütleme örgütlemek örgütlendirilme örgütlendirilmek örgütlendirme örgütlendirmek örgütleniş örgütlenme örgütlenmek örgütleyiş örgütlü örgütsel örgütsüz örgütsüzlük.−ği örneğin örnek.−ği örneklem 1706 .

−ği örnek olmak örnekseme örneksemek öro öroluk.−ğu örs örseleme örselemek örseleniş örselenme örselenmek örseleyiş örs kemiği örtbas örtbas etmek örtenek.−ği örtme örtmece örtmek örttürme 1707 .örnekleme örneklemek örneklendirme örneklendirmek örneklenme örneklenmek örneklik.

−ği örtünme örtünmek örtüsüz örtüş örtüşme örtüşmek örü örücü örücülük.−ğü örtülme örtülmek örtülü örtülü omurgalılar örtülü ödenek.−ğü örükleme örüklemek örülme örülmek örülü örülüş örüm örümce örümceğimsiler 1708 .−ğü örük.örttürmek örtü örtük.

−şrü öşürcü öte öteberi ötede beride öteden beri öteden beriden öte gün öteki öteki beriki ötekisi öteleme ötelenme 1709 .örümcek.−ği örümcek kafalı örümcek kuşu örümcek kuşugiller örümceklenme örümceklenmek örümcekler örümcekli örümceksi örümceksi zar örüş östaki östaki borusu östrojen tedavisi öşür.

−ğü ötürme ötürmek ötürü ötürük.ötesi berisi ötesinde berisinde öte yandan öteye beriye öteyi beriyi ötleğen ötleğengiller ötleği ötme ötmek ötre öttürme öttürmek ötücü ötücü kuşlar ötümlü ötümlüleşme ötümlüleşmek ötümlülük.−ğü 1710 .−ğü ötümsüz ötümsüzleşme ötümsüzleşmek ötümsüzlük.

−ğü övme övmek övülme övülmek övülüş övünce övünç.−ği övünme övünmek övüntü övüş öykü 1711 .−ci öve öve övgü övgücü övgücülük.−ği övüngen övüngenlik.−cü övünç çizelgesi övündürücü övündürücülük.−ğü övünek.ötürüklü ötüş ötüşme ötüşmek öveç.

−ğı özbek.−ği Özbek Özbekçe Özbekistan Özbek pilâvı özbeöz özbeslenen 1712 .−ğü öyküleme öykülemek öyküleştirme öyküleştirmek öykünce öykünme öykünmeci öykünmek öyle öylece öylelikle öylemesine öyle öyle öylesi öylesine öz Özalp (ilçe) öz bağışıklık.öykücü öykücülük.

−ği özdeksel özden öz denetim özdenlik.−ği özdeş özdeşleme özdeşlemek özdeşleşme özdeşleşmek özdeşleştirme özdeşleştirmek özdeşlik.öz beslenme özcesi özdek.−ği özdekçi özdekçilik.−ci öze özek.−ği özdeştirme özdeştirmek öz devim öz devinim özdeyiş öz dışı öz dikeni öz direnç.−ği 1713 .

−ği özel kesim özel kurul özelleşme özelleşmek özelleştirme özelleştirmek özellik.−ği özel hayat özelik.−ffı özel dil öz eleştiri özel girişim özel girişimci özel girişimcilik.−ği özellikle özel mülkiyet özel okul özel radyo özel sayı özel sektör özel televizyon 1714 .özek ağacı özek demiri özek doku özel özel ad özel af.

−ği özentili 1715 .−ğı özel yaşam özeme özemek özen özenci özenç.−ci özendirme özendirmek özene bezene özengen özengenlik.−ği özeni özenilme özenilmek özeniş özenli özenme özenmek özensiz özensizlik.−ği özenti özentici özenticilik.özel teşebbüs özel tiyatro özel ulak.

−ğü özgülük.−ğü 1716 .özentisiz özerk özerkleşme özerkleşmek özerkleştirme özerkleştirmek özerklik.−ği özge özgeci özgecil özgecilik.−ğı özgüleme özgülemek özgüllük.−ği öz geçmiş özgü özgül özgül ağırlık.−ği özet özetle özetleme özetlemek özetlenme özetlenmek özezer özezerlik.

−ğı öz kedi balığıgiller öz kesit özlem 1717 .−ğü öz güven öz ışın öz indükleme öz itme öz itmeli öz kardeş öz kaynak.özgün özgünleşme özgünleşmek özgünleştirme özgünleştirmek özgünlük.−ğü özgür özgürce özgürleşme özgürleşmek özgürleştirme özgürleştirmek özgürlük.−ğü özgürlükçü özgürlükçü demokrasi özgürlükçülük.

özleme özlemek özlemli özlenme özlenmek özlenti özlentili özleşme özleşmek özleştirme özleştirmeci özleştirmecilik.−ği özleştirmek özletme özletmek özleyiş özlü özlü çamur özlük.−ğü özlük hakkı özlük işleri özlü söz özlü un özne özne grubu öznel öznelci 1718 .

−ğu özünlü özür.−zrü özürlü özürsüz 1719 .−ği öz su öz tahta özümleme özümleme dokusu özümlemek özümlenme özümlenmek özümseme özümsemek özümsenme özümsenmek özün erosluk.−ği öznellik.−ği özne öbeği öz odun öz öğrenim öz öğrenimli öz saygı özsel öz sermaye özsever özseverlik.öznelcilik.

−cu pabuççu pabuççuluk.özüt Özvatan (ilçe) özveren özveri özverili öz yapı öz yaşam öz yaşam öyküsü öz yönetim (*)P P pa pabucu yarım pabuç.−ğu pabuçlu pabuçluk.−ğı paça günü paça kasnak.−ğı paçal paçalı paçalık.−ğı 1720 .−ğu papuçsuz paça paçacı paçacılık.

−ğı pahal 1721 .−ğu pafta paftalı paftasız pagan paganizm pagoda pah paha pahacı pahacılık.−ğü paçasız paçavra paçavracı paçavracılık.−ğı paçavra hastalığı paçavralaşma paçavralaşmak paçoz padalya padişah padişahî padişahlık.−ğı padok.paçanga (börek) paçarız paçası düşük.

−ki paket paket etmek paketleme paketlemek paketleniş paketlenme paketlenmek paketletme paketletmek paketleyiş paket program paket taşı paket tur Pakistan Pakistanlı paklama paklamak 1722 .pahalanma pahalanmak pahalı pahalıca pahalılaşma pahalılaşmak pahalılık.−ğı pahlama pahlamak pak.

−ğı pala bıyıklı palâdyum palalık.−ğı pakt pal pala pala bıyık.−du palamutlama palamutlamak palamutlular palamut meşesi palan palandız palandöken palanga palangalı palangasız palanka 1723 .paklanma paklanmak paklık.−ğı palamar palamar boyu palamarcı palamar parası palamar resmi palamut.

palas palaska palas pandıras palaspare palavra palavracı palavracılık.−dı palisat dokusu palmitat 1724 .−ği palet paletli paletsiz palikarya palisat.−ğı palaz palazlama palazlamak palazlanma palazlanmak palazlaşma palazlaşmak paldım paldır küldür paleograf paleografi paleontoloji paleozoik.

−ğu pamukaki pamuk balı pamuk balığı pamuk bezi pamukçu pamukçuk.−ğu paltosuz Palu (ilçe) palûze palyaço palyaçoluk.−ğu palyatif palyoş pampa pamuk.−ğu pamuk elması 1725 .−ğu pamukçuluk.palmitik.−ği palmitik asit.−ği palto paltolu paltoluk.−di palmitil palmitin palmiye palmiyegiller palmiyelik.

−ğı pancarlaşma pancarlaşmak panda pandantif pandispanya pandispanya gazetesi pandomima pandül 1726 .pamuk helvası pamuk ipliği pamuklanma pamuklanmak pamuklu Pamukova (ilçe) pamuk taş pamuk yağı panama Panama Panamalı panayır panayırcı panayırcılık.−ğı panayır yeri pancar pancarcı pancarcılık.

−ğı 1727 .−ğı Panislâmizm panjur pankart pankartlı pankras pankreas pano panorama panoramik.−ği pansiyon pansiyoncu pansiyonculuk.−ğu pansiyoner Panslavizm pansuman pansumancı pansumancılık.−ği panikatak.−ğı panikleme paniklemek panik olmak Panislâmcı Panislâmcılık.panel panelist panel köprü panik.

−ğu pantomim pantufla pantuflacı pantuflacılık.−ğı 1728 .−ğı Panturanizm Pantürkizm panzehir panzehir otu panzehir taşı panzer papa papağan papağan anahtarı papağangiller papağanlar papağanlık.pansuman yapmak panteist panteizm panteon panter pantograf pantolon pantoloncu pantolonculuk.−ğı papağan yemi papak.

−ğı papaz yahnisi papel papelci papelcilik.−ği papikçi papirüs papirüsgiller paprika papura papyekuşe papyon 1729 .−ğı papalina papara papatya papatya falı papatyalı papatyasız papaya papaz papaz balığı papaz balığıgiller papazi papazkaçtı (oyun) papazkarası (üzüm) papazlık.papalık.

−ği paraboloit.para para alım satımı para arzı para babası para basma parabellum para birimi parabol.−ğı para cüzdanı para çantası paraçol para darlığı para değişimi para desteği para destekçisi paradi paradigma paradoks paradoksal para dolaşımı 1730 .−di paraca para canlısı para cezası paracı paracılık.−lü parabolik.

para etmek paraf parafazi parafe parafe etmek parafeleme parafelemek parafin parafin banyosu parafinli parafinsiz paraflama paraflamak paraflı parafsız paragöz paragraf Paraguay Paraguaylı para işleri paraka parakete paraketeci para kısıtlaması para kısıtlayıcı paralâks paralama 1731 .

−ği parametre parametreleme parametrelemek parametreli parametrik.−ğı paralizi paralojik.−ği paralel yüz paralı paralıca paralık.−ği 1732 .−ği paralojizm paramatik.paralamak paralanma paralanmak paralatma paralatmak paralayıcı paralel paralel akım paralelizm paralel kaidesi paralelkenar paralelleştirme paralelleştirmek paralellik.

−ğü paraşüt kulesi paraşütlü paratiroit bezi paratoner paratüberküloz paravan 1733 .−ğı parantez parapet para pul parasal parasempatik.−ğı parasız pulsuz parasız yatılı para şişkinliği paraşüt paraşüt birlikleri paraşütçü paraşütçülük.paramnezi paramparça paramparça olmak parankima paranoya paranoyak.−ği parasempatik sinir sistemi parasız parasızlık.

paravana paravan menteşesi paravan yapmak parazit parazitlenme parazitlenmek parazitli parazitlik.−ği parazitoloji parazitsiz parça parça bohçası parça bölük parçacı parçacık.−ğı parçalama parçalamak parçalanış parçalanma parçalanmak parçalatma parçalatmak parçalayıcı parçalayış parçalı parçalı bohça 1734 .−ğı parçacılık.

parçalı sistem parça parça parça pürçük.−ğü pardon pardösü pare pare pare parfüm parfümcü parfümcülük.−ğü parfümeri parıldama parıldamak parıldatma parıldatmak parıldayış parıl parıl parıltı parıltılı parıltısız parite park parka parkçı parkçılık.−ğı parke parkeci 1735 .

−ğı parlama parlamak parlâmentarizm parlâmenter parlâmento parlatıcı parlatma parlatmak parlayış parmak.−ği parkeleme parkelemek parkeletme parkeletmek parke taşı park etmek parkmetre park saati parkur park yapmak park yeri parlak.−ğı parmak hesabı 1736 .parkecilik.−ğı parlaklaşma parlaklaşmak parlaklık.

parmak izi parmaklama parmaklamak parmaklık.−ğı parmaklıklı parmaklıksız parmak parmak parmaksı parmak tatlısı parmak üzümü parmıcan parodi parola parpa par par pars parsa parsel parselâsyon parselleme parsellemek parsellenme parsellenmek parselletme parselletmek parselli parşömen 1737 .

−ğı pasaklı pasaklılık.−ğı pasaparola pasaport 1738 .−bi partisyon partizan partizanca partizanlık.parşömen kâğıdı partal partenojenez parter parti partici particilik.−ği partikül partileşme partileşmek partili partisip.−ğı partner partöner part−time parya pas pasaj pasak.

−ği paslaşma 1739 .pasata pasavan pasçı pasif pasifik.−ği Pasinler (ilçe) pasiyans paskal paskallık.−ğı paskalya paskalya çöreği paskalya yumurtası paslandırma paslandırmak paslanış paslanma paslanmak paslanmaz paslanmaz çelik.−ği pasifist pasif korunma pasifleşme pasifleşmek pasifleştirme pasifleştirmek pasiflik.

−ğı pasta cilâsı 1740 .paslaşmak paslatma paslatmak paslı pas mantarı pas mantarıgiller paso pasör paspal paspallık.−ğı paspartu paspas paspasçı paspasçılık.−ğı paspaslama paspaslamak paspaslanma paspaslanmak paspaslatma paspaslatmak paspas yapmak pas rengi passız pasta pastacı pastacılık.

−ği pasta kalıbı pasta kreması pastal pastalı pastav pastavla pazarlık.pastahane pastahaneci pastahanecilik.−ğı pastırmalı yumurta pastırma yazı pastil pastis pastiş pastişçi pastoral.−ğı pastırmalı pastırmalık.−ğı pastav makinesi pastel pastırma pastırmacı pastırmacılık.−li pastoral oyun pastörizasyon pastörize 1741 .

−ğı pataklama pataklamak pataklanma pataklanmak patakrem patalya patapuf 1742 .−ğı paşa olmak paşa paşa paşazade paşmak paşmakçı pat pata patadak patak.pastörize etmek pastra pasveren paşa paşa ağacı paşababa paşaçadırı (bitki) paşa çayı paşa kapısı paşalı paşalık.

patates patates böceği patatesçi patatesçilik.−ğı paten patenci patent patent damgası patent hakkı patetik.−ği patırdama patırdamak patırdatma patırdatmak patır kütür patır patır patırtı patırtılı 1743 .−ği patates çorbası patates köftesi patatesli patates püresi patates salatası patates sufle patavatsız patavatsızca patavatsızlık.

patırtısız pati patik.−cı patlangıç.−ğı patlakça patlak göz patlama patlamak patlamalı patlangaç.−ği patika patinaj patinaj yapmak patinaj zinciri patis patiska patka patkrem pat küt patlak.−cı patlatma patlatmak patlayıcı patlayıcı ünsüz patlayış patlıcan patlıcan böreği 1744 .

−ği patpat pat pat patriarkal.−ğu patoloji patolojik.patlıcangiller patlıcanî patlıcan inciri patlıcan kebap.−bı patlıcan kızartması patlıcanlı patlıcan oturtması patlıcan salatası Patnos (ilçe) patojen patolog.−ğu patroniçe patronluk.−li patrik.−ğu 1745 .−ği patrikhane patriklik.−ği patron patrona patronaj patronca patroncu patronculuk.

−ğu pay payam payan payanda payandalama payandalamak payandalı payansız payansızlık.pat sat pattadak pattadan pavkırma pavkırmak pavlonya pavurya pavyon pavyoncu pavyonculuk.−ğı paydos paydos borusu paydos etmek paydos vakti paye 1746 .−ğı payda paydaş paydaşlık.

−ğı paytak adım paytakça 1747 .payelendirme payelendirmek payen payet pay etmek payidar payidar olmak payitaht paylama paylamak paylanma paylanmak paylaşılma paylaşılmak paylaşım paylaşma paylaşmak paylaştırma paylaştırmak paylatma paylatmak paylı payplayn payreks paytak.

paytaklık.−ğı pazar kayığı pazarlama pazarlamacı pazarlamacılık.−yi 1748 .−ğı pazarlamak pazarlanma pazarlanmak Pazarlar (ilçe) pazarlaşma pazarlaşmak pazarlık.−ğı pazarlıkçı pazarlık etmek pazarlıklı pazarlıklı alışveriş pazarlıksız pazartesi.−ğı paytak paytak payton paytoncu pazar Pazar (ilçe) pazarbaşı pazarcı Pazarcık (ilçe) pazarcılık.

pazar yeri Pazaryeri'ni (ilçe) Pazaryolu'nu (ilçe) pazen pazı pazıbent.−di pazıbentli pazı kemiği pazılı pazısız pazval pazvant peç peçe peçeleme peçelemek peçelenme peçelenmek peçeli Peçenek Peçenekçe peçesiz peçete peçiç.−ci ped pedagog pedagoji 1749 .

−ğı pehlivan yakısı pehpeh pehpehleme 1750 .−ği pediatri pediatrik.−ğu pedoloji pedometre peeling peganit pegmatit pehlivan pehlivanane pehlivan duası Pehlivanköy (ilçe) pehlivanlık.−ği pedikür pedikürcü pedikürcülük.−ği pedal pedavra peder pederane pederşahî pederşahîlik.pedagojik.−ğü pedodonti pedolog.

−smi pekiştirmeli kelime pekiştirmeli özne pekiştirmeli sıfat pekiştirmeli zarf pekiştirme sıfatı 1751 .−ği pejoratif pek pekâlâ pek başlı pek canlı pekçe pek çok.−di pek gözlü peki Pekin ördeği pekişme pekişmek pekiştirme pekiştirmek pekiştirmeli pekiştirmeli isim.pehpehlemek pejmürde pejmürdelik.−ğu pek doku pekent.

pekiştirme ünlüsü pekitme pekitmek pekiyi pekleşme pekleşmek pekleştirme pekleştirmek peklik.−ği pekmez helvası pekmezkefi (renk) pekmezköpüğü (renk) pekmez köpüğü pekmezli pekmezlik.−li pek yürekli pek yüzlü peleme 1752 .−ği pekmez toprağı pek pek peksimet.−di pektin pektoral.−ği pekmez pekmezci pekmezcilik.

−ği peltek diş ünsüzü peltekleşme peltekleşmek pelteklik.−gi pelesenk ağacı pelikan pelikangiller pelikansılar pelikül pelin pelin otu pelit.−ği peltelenme peltelenmek pelteleşme pelteleşmek pelür pelüş pembe pembegemre (üzüm) pembekurt.peleng pelerin pelesenk.−du 1753 .−di pelte peltek.

−ği pembemsi pembezar pena penaltı penaltı alanı penaltı atışı penaltı noktası pencere pencere eteği pencere kanadı pencereli pencik.−ği pencüdü pencüse pencüyek pençe pençeleme pençelemek pençelenme pençelenmek pençeleşme pençeleşmek 1754 .pembeleşme pembeleşmek pembeleştirme pembeleştirmek pembelik.

pençeletme pençeletmek pençeli pençe pençe pençesiz pençgâh pençik.−ği Pendik (ilçe) pendname peneplen penes pengö penguen penguengiller penguenler peni penis penisilin pens pense pentan pentatlon penuvar penye pepe pepeleme pepelemek 1755 .

−ğı 1756 .−ği pepeme pepemelik.pepelik.−ği perçem perçemli perçin perçinleme perçinlemek perçinleniş perçinlenme perçinlenmek perçinleşme perçinleşmek perçinleştirme perçinleştirmek perçinleyiş perçinli perçinsiz perçin tabancası perdah perdahçı perdahçılık.−ği pepsin pepton perakende perakendeci perakendecilik.

−ği perdedar perdeleme perdelemek perdelenme perdelenmek perdeli perdelik.−ğı perdesi yırtık.perdah etmek perdahlama perdahlamak perdahlanma perdahlanmak perdahlı perdahsız perde perde arkası perde ayaklılar perdeci perdecilik.−ği perdeli pilâv perde perde perdesi sıyrık.−ği pereme peremeci 1757 .−ğı perdesiz perdesizlik.

−ğı perhizli perhizsiz perhiz yapmak peri peri bacası pericik.peren perende perese perestiş perestiş etmek perestişkâr perestroyka perforaj performans pergament kâğıdı pergel pergel hareketi pergelleme pergellemek pergola perhiz perhizkâr perhizkârlık.−ği perido peridot peridotit 1758 .

−bu perişan perişan etmek perişanlık.−dı perili peri masalı peri masası peri oyunu peripatetizm peri piramidi periskop.−du perki perküsyon perlit perlitli perlon perlon fırça perma permanant permanganat 1759 .−ği periyot.−ğı perişan olmak periton peritonit periyodik.periferi peri hastalığı perikart.

−di peron peronospora persenk.permeçe permi permiyen peroksit.−gi personel perspektif perşembe Perşembe (ilçe) pertavsız Pertek (ilçe) Peru peruk.−ğı perukâr Perulu perva pervane pervane balığı pervaneci pervaneli pervane olmak pervanesiz 1760 .−ğu peruka perukacı perukacılık.

−ği pespembe pestenkerani pestil pestilleşme pestilleşmek pesüs peş peşin peşinat peşinatsız 1761 .Pervari (ilçe) pervasız pervasızca pervasızlık.−ğı pervaz pervin pes pesek.−ği peseta pes etmek pesimist pesimizm pesleşme pesleşmek peso pespaye pespayelik.

−ğı peşin peşin peşin piyasa peşin satış peşin yargı peşi peşine peşi sıra peşkeş peşkir peşkirci peşkircilik.−bı peşinci peşinde peşinden peşinen peşin fikir.−kri peşin hüküm.peşin cevap.−kmü peşin pazarlık.−ği peşli peşmelba peş peşe peşrev peşrevlenme peşrevlenmek peştahta peştamal peştamalcı 1762 .

−ği petek dokuma petek göz petek güvesi petrifikasyon petrografi petrokimya petrokimyacı petrol.peştamalcılık.−di petek.−ğı peştamalsız Peştu Peştuca pet.−lü petrolcü petrol lâmbası petrol mavisi petroloji pet şişe petunya pey pey akçesi peyda peyda etmek peydahlama 1763 .−ğı peştamallı peştamallık.

−ği peygamber öküzü peygamber üzümü peygambervari peyk peyke peyklik.peydahlamak peydahlanma peydahlanmak peyda olmak peyderpey peygamber peygamber ağacı peygamberane peygamber balığı peygamber çiçeği peygamberdevesi (böcek) peygamber dikeni peygamberlik.−ği peyleme peylemek peylenme peylenmek peynir peynir ağacı peynirci 1764 .

−ği pezo pıhtı pıhtılanma pıhtılanmak pıhtılaşma pıhtılaşmak pıhtılaştırma pıhtılaştırmak pılı pırtı pıllım pıllım 1765 .−gi pezevenklik.−ği peynir dişi peynirhane peynir helvası peynirleşme peynirleşmek peynirli peynirli börek.−ği peynirli kek peynirli pide peynirsiz peynir şekeri peynir tatlısı peyrev peyzaj pezevenk.peynircilik.

−ğı pırıldakçı pırıldama pırıldamak pırıl pırıl pırıltı pırıltılı pırlak.pınar Pınarbaşı'nı (ilçe) Pınarhisar (ilçe) pır pırasa pırasa bıyıklı pırazvana pırıldak.−ğı pırpı pır pır 1766 .−cı pırlanma pırlanmak pırlanta pırlantalı pırnal pırnal kömürü pırnallık.−ğı pırlama pırlamak pırlangıç.

−ğı pırtlama pırtlamak pısırık.−ğı pırtlak.−ğı pısma pısmak pışpışlama pışpışlamak pışt pıt pıtırdama pıtırdamak pıtırdatma 1767 .−ğı pısırıkça pısırıklaşma pısırıklaşmak pısırıklık.pır pır etmek pırpırı pırpırlama pırpırlamak pırpırlanma pırpırlanmak pırpıt pırpıtçı pırtı pırtık.

−ği pideli pigme pigment pijama pik pikaj 1768 .−ği (olta iğnesi) piçuta pide pideci pidecilik.−ğı pıyrım pıyrım pianta piç piç etmek piç kurusu piçleşme piçleşmek piçlik.pıtırdatmak pıtır pıtır pıtırtı pıtırtı etmek pıt pıt pıtrak.−ği piç olmak piçsinek.

−ğu pikrik asit.−di pil pilâki pilâv pilâvlık.pikajcı pikajcılık.−ği piknik alanı piknikçi piknik tip piknik tüpü piknik yapmak piknometre piko pikocu pikoculuk.−bı pik boru pike piket pike yapmak piknik.−ci pilli pilot pilotaj pilot bölge 1769 .−ğı pikap.−ğı piliç.

−li piramit.pilot kabini pilot köşkü pilotluk.−ğu pim pimpirik.−ği piramitli 1770 .−ği pipet pipi pipiriklenme pipiriklenmek pipo pir piramidal.−ği pinekleme pineklemek pinel pines pingpong pingpong masası pinhan pinpon pinti pintileşme pintileşmek pintilik.−di piramitçik.

−ci pirinç çorbası pirinç örgü pirinç pilâvı pirinçsi pirinç taneleri (gök bilimi) pirinç unu pirit pirogravür pirohi piroksen 1771 .piramitsi Piraziz (ilçe) pire pirekapan pirekateşin pirekıran pirelendirme pirelendirmek pirelenme pirelenmek pireler pireli pire otu pirifâni pirina pirinç.

−ğı pisi pisi balığı pisik.−ğu pis lâkırdı pisleme 1772 .−ği pisin pisi otu pisipisi (kedi) pisi pisi pisi pisine pisipisi otu piskopos piskoposhane piskoposluk.−lü pirzola pirzolalık.pirometre pirometri pirosfer piruhi pirüpak.−ğı pisboğaz pisboğazlık.−ğı pis pi sayısı pis bıyık.−ki piryol.

−ci pişirici pişiriliş 1773 .−ği pislik böceği pislikçil pis pis pis söz pis su pis su borusu pis su tesisatı pist piston pistonlu pisuvar pişdar pişeğen pişek.−ği pişekâr pişi pişik.pislemek pislenme pislenmek pisletme pisletmek pislik.−ği pişim pişirgeç.

pişirilme pişirilmek pişirim pişirimlik.−ği pişman pişman etmek pişmaniye pişmaniyeci pişmanlık.−ği pişiriş pişirme pişirmek pişirtme pişirtmek pişkin pişkince pişkinlik.−ğı pişman olmak pişme pişmek pişpirik.−ği pişpirikçi pişt pişti piştov piti piti piton 1774 .

−ğı piyazlama piyazlamak piyes 1775 .−ğu piyangolu piyanist piyano piyanocu piyanoculuk.pitoresk piyade piyale piyan piyango piyangocu piyangoculuk.−ğu piyano menteşe piyasa piyasacı piyasa ekonomisi piyasa etmek piyasa kurucu piyata piyata eğe piyata tabağı piyaz piyazcı piyazcılık.

−ğı pizzicato plâçka plâçkacı plâj plâjirizm plâjiyoklâz plâk.−ğı plânçete plânerit 1776 .−ğı plâkalı plâkasız plâkasız otomobil plâkçı plâkçılık.−ğı plâka plâkacı plâkacılık.−ğı plâket plân plâncı plâncılık.piyon piyore pizolit pizza pizzacı pizzacılık.

−ğü plânsız plânsız programsız plântasyon plânton plânya plânyacı plânyalama plânyalamak plâse plâse etmek plâseleme 1777 .plânet plânetaryum plânkton plânlama plânlamacı plânlamacılık.−ğı plânlamak plânlanış plânlanma plânlanmak plânlı plânlı büyüme plânlı ekonomi plânör plânörcü plânörcülük.

−ği plâstik sanatlar plâstik tutkal plâstomer plâstik.−ği Plâtonik.−ği plâstik ameliyat plâstik boru plâstik cam plâstik cerrahî plâstikçi plâstikçilik.plâselemek plâsenta plâsiyer plâsman plâster plâstik.−ği Plâtonizm 1778 .−ği plâstron plâterina plâtform plâtika plâtin plâto Plâtoncu Plâtonculuk.−ğu plâtonik.

play−back play−off plâza plâzma plâzma kimyası plâzmalaştırma plâzmalaştırmak plebisit pleistosen plevra pleybek pleybek yapmak pli plili plise plisiz pliyosen plonjon plüralist plüralizm plütokrasi Plüton plütonyum plüviyometre podösüet podyum pof 1779 .

−bu polarite 1780 .−ğı pohpoh pohpohçu pohpohlama pohpohlamak pohpohlanma pohpohlanmak poker pokerci pokercilik.pofurdama pofurdamak pofurdatma pofurdatmak pofur pofur pog pogrom poğaça poğaçacı poğaçacılık.−ği polargı polarıcı polarılma polarılmak polarimetre polarimetri polariskop.

−ği poligam poligami poligon polijini poliklinik.−ği polemikçi polemikçilik.−di polarölçer Polateli'ni (ilçe) Polatlı (ilçe) polemik.−ği polen poliandri poliasit.−ği polimer polimeri polimerleşme polimerleşme 1781 .polarizasyon polarma polarma düzlemi polarmak polaroit.−di poliçe polietilen polifoni polifonik.

−ğı politika yapmak poliüretan polka polo Polonez 1782 .−bi polis polisaj polis arabası polis evi polis hafiyesi polisiye polisiye film polisiye roman polislik.−ği polip.derecesi polimerleşmek polimerleştirme polimerleştirmek polimerlik.−ği polis noktası politeist politeizm politik.−ği politika politikacı politikacılık.

−dı pomel menteşe pompa pompaj pompalama pompalamak pompalanma pompalanmak pompalı silâh pompalı tüfek.−ği ponje ponje patis ponksiyon ponpon ponton ponza ponzalama ponzalamak ponzalanma ponzalanmak 1783 .−ği ponçik.Polonya Polonyalı polonyum polyester Pomak Pomakça pomat.

ponza taşı pop popçu popçuluk.−ği porsiyon porsuk.−ği porselen porselenci porselencilik.−ği popülist popülizm porfir porfirit pornografi pornografik.−ği popo popülarite popülâsyon popüler popülerlik.−ğu porsuk ağacı porsukgiller porsuma porsumak portakal 1784 .−ğu poplin pop müzik.

−ğü portre portreci pos posa posalanma posalanmak posalı posasız pos bıyık.−ğı pos bıyıklı 1785 .portakal bahçesi portakallık.−ğı portakal rengi portakal suyu portatif portbagaj portbebe porte Portekiz Portekizce Portekizli portföy portmanto portmone porto portör portörlük.

Posof (ilçe) post posta postacı postacılık.−ğı posta etmek postahane posta kartı posta kodu posta kutusu postal postalama postalamak postalanma postalanmak posta posta posta pulu posta treni posta yapmak poster postiş post it post kavgası postlu postnişin postrestant post−scriptum 1786 .

−ği potasyum potasyum hidroksit. −di potasyum klorür potasyum nitrat potasyum sülfat potasyum sülfür pot başı potin potkal 1787 .postsuz postulat poşet poşet çay poşetleme poşetlemek poşu poşulu pot pota potalı potalı atış potansiyel potansiyel farkı potansiyel suçlu potas potas kostik.

−cı potlanma potlanmak potpuri potuk.−ği pozitif film pozitif görüntü pozitif hukuk pozitif kutup.−ği pozitif sayı 1788 .potlaç.−tbu pozitiflik.−ğu potur poturlu pot yapmak pot yeri pound poy poyra poyraz poyrazlama poyrazlamak poz Pozantı (ilçe) pozisyon pozitif pozitif bilim pozitif elektrik.

pozitivist pozitivizm poziton pozitonyum pozitron pozitronyum pozsuz pöç pöçük.−ğü pöf pörsük.−ğü pörsüklük.−ği pörtleme pörtlemek pösteki pötibör pötifur pötikare prafa pragmacı pragmacılık.−ğı pragmatist pragmatizm pranga 1789 .−ğü pörsüme pörsümek pörtlek.

−bi prenslik.−ği prensip.pranga cezası pranga kaçağı prangalı pranga mahkûmu prangasız praseodim pratik.−ği prehistorya prekambriyen prelüt.−ği pratisyen prefabrikasyon prefabrike prefabrike konut prehistorik.−ği preparat pres 1790 .−dü prematüre prens prenses prenseslik.−ği pratika pratikleşme pratikleşmek pratiklik.

−ği presbitlik.−ği prese presesyon presleme preslemek preslenme preslenmek prestij presto pres yapmak prevantoryum prezantabl prezantasyon prezante etmek prezervatif prezidyum prim primadonna primat primatlar primitif primitivizm 1791 .presbit presbiteryen presbiteryenlik.−ği presçi presçilik.

−ğü profesör profesörlük.−ği profil profiterol.−lü proforma fatura program programcı programcılık.−ğü profesyonel profesyonelleşme profesyonelleşmek profesyonellik.−ği problemli problemsiz prodüksiyon prodüktivite prodüktör prodüktörlük.printer priz prizma probabilizm problem problematik.−ğı programlama programlamak programlanma 1792 .

−ğu prometyum promosyon promönat.−dı propaganda propagandacı propagandacılık.programlanmak programlaşma programlaşmak programlaştırma programlaştırmak programlı programsız proje projeci projeksiyon projektör projektör ışığı projelendirme projelendirmek proje yapmak proletarya proleter proleterleşme proleterleşmek prolog. −ğı 1793 .

−lü protokolcü proton protonema protoplâzma prototip prova 1794 .propagandist prosedür proses prospektüs prostat prostelâ prostelâlı protaktinyum protein proteinli proteinsiz protein yetersizliği Protestan Protestanlık.−ğı protesto protesto etmek protez protezci protezcilik.−ği protojin protokol.

prova yapmak providansiyalizm provizyon provizyonsuz provokasyon provokatör provoke etmek prozodi prömiyer Prusya Prusyalı pruva pruva hattı psikanaliz psikanalizci psikasteni psikiyatr psikiyatri psikolog.−ğu psikoloji psikolojik.−ği psikolojik savaş psikolojizm psikometri psikopat psikopati psikopatoloji 1795 .

−ğı puantaj puanter puantör puding pudra pudralama pudralamak pudralı pudralık.−ğı pudra şeker pudriyer puf puf böreği pufla puflama 1796 .psikopatolojik.−ği ptiyalin puan puanlama puanlamak puanlandırma puanlandırmak puanlı puanlık.−ği psikoterapi psikoz psişik.

−cu puluçluk.−dı pul biber pulcu pulculuk.−ğu pullukçu pullu sazan pulman pul pul pulsuz pul şişe puluç.−ğu pul kanatlılar pullama pullamak pullanma pullanmak pullaştırma pullaştırmak pullu pulluk.−cu 1797 .−ğu puma pumba punç.puflamak puhu pul pulat.

punt.−ğı pusarma pusarmak pusat pusatçı pusatlandırma pusatlandırmak pusatlanma pusatlanmak pusatlı puset pusetçi puslandırma puslandırmak puslanma puslanmak puslu pusma pusmak pusu 1798 .−du punto puntolu pupa pupa yelken puro pus pusarık.

pusucu pusula pusulalı pusulama pusulamak pusulasız pusuluk.−ği putrel putrelli puya püf püfkürme püfkürmek püfleme püflemek püf noktası püfür püfür 1799 .−ğu pusval puşt puştluk.−ğu put putlaşma putlaşmak putlaştırma putlaştırmak putperest putperestlik.

−ğü pürtüklenme pürtüklenmek 1800 .−ği pürçeklenme pürçeklenmek pürçekli pürçeksiz pürçük.−ti pürtelâş pürtük.−li pürneşe pürsıhhat.Pülümür (ilçe) pülverizatör pünez pür pürçek.−ği pürin püriten püritenlik.−ği pürizm pürmelâl.−ğü pürçüklü pürdikkat.−ti püre püren pürhiddet pürik.

pürtüklü pürüz pürüzalır pürüzlenme pürüzlenmek pürüzlü pürüzsüz pürüzsüzlük.−ci püskürme püskürme benli püskürmek püskürteç.−ci püskürtme püskürtmek püskürtmeli püskürtmeli yazıcı püskürtme makinesi püskürtme tabancası 1801 .−ğü püskül kuyruklular püsküllü püsküllü belâ püskülsüz püskürgeç.−ğü püskül püskülcük.

−ğü püskürük külte püskürük taş püstül püsür püsürlü püsürsüz pütür Pütürge (ilçe) pütürlenme pütürlenmek pütürlü pütür pütür pütürsüz (*)R R Rab.−ptı rabıta rabıtalı 1802 .−bbi rabbanî Rabbena rabıt.püskürtü püskürtücü püskürtülme püskürtülmek püskürtüş püskürük.

−i raci olmak racon radansa radar radarcı radarcılık.−ğı radde raddelerinde radika radikal.−li radikalizm radikalleşme radikalleşmek radon radyan radyasyon radyatör radyatörcü radyo radyoaktif radyoaktif izotoplar 1803 .rabıtasız rabıtasızlık.−ğı rabıt edatı rabıt sıygası raca raci.

−ği radyoelektriksel radyoelektronik.−ği radyo etkinliği radyo evi radyofizik.−ği radyofizyoloji radyofoni radyofonik.radyoaktifleştirme radyoaktiflik.−ğu radyodifüzyon radyoelektrik.−ği radyoaktivite radyobiyoloji radyocu radyoculuk.−ği radyofonik ses radyofoto radyo gazetesi radyografi radyogram radyo istasyonu radyoizotop radyokimya radyolink radyolog.−ğu radyoloji 1804 .

−di rafting rafya rağbet rağbet etmek 1805 .−ği radyo muhabiri radyo oyunu radyoskopi radyo taksi radyoteknoloji radyotelefon radyotelgraf radyoterapi radyoterapist radyo yayını radyum raf rafadan Rafızî Rafızîlik.−ği rafinaj rafinatör rafine rafineri rafit.radyometre radyometri radyometrik.

−ğı rahatlıkla rahat olmak rahat rahat rahatsız rahatsız etmek rahatsızlanma rahatsızlanmak rahatsızlaşma rahatsızlaşmak rahatsızlık.−ği rağm rağmen rahat rahatça rahat döşeği rahat duruş rahat etmek rahatlama rahatlamak rahatlatma rahatlatmak rahatlık.rağbetli rağbetsiz rağbetsizlik.−ğı rahatsız olmak rahibe 1806 .

−ği rahim.rahibelik.−hmi (döl yatağı) rahîm (koruyan.−ği rahle rahman rahmanî rahmet rahmetli rahmetlik.−bi rahiplik.−ği rahmetlik olmak rahmetli olmak rahne raht rahvan rakam rakamlama rakamlamak rakamlı raket rakı rakı âlemi rakı bardağı rakıcı 1807 . merhamet eden) rahip.

−ğı rakım rakı meclisi rakibe rakik.−ğı 1808 .−ği rakipsiz rakit.−di rakkas rakkase rakkaslı rakor rakorlu musluk.−ği ramazan keyfi ramazanlık.−ğu raks raks aksağı raks etmek ralli rallici ram ramak ramazan Ramazan Bayramı ramazan davulu ramazaniyelik.−kı rakip.−bi rakiplik.rakıcılık.

−ğu randevu evi randevulaşma randevulaşmak randıman randımanlı rant rantabilite rantabl rantçı 1809 .ramazan pidesi ramazan topu rambo rambursman ram etmek rami ram olmak ramp rampa rampacı rampa etmek rampalama rampalamak rampalı randa randevu randevucu randevuculuk.

−ğı rantiye rantiyeci rantiyecilik.−ği ranza rap rapor raporcu raporlama raporlamak raporlu raportör raportörlük.rantçılık.−ğü rapor yazıcı rappadak rap rap rapsodi rapten raptetme raptetmek raptiye raptiyeleme raptiyelemek raptiyelenme raptiyelenmek rasat.−dı rasatçı 1810 .

−dı raspa raspacı raspa etmek raspalama raspalamak raspalanma raspalanmak raspa taşı rasyo rast rastgele rast geliş rast gelmek rast getirmek rast gitmek rastık.−ğı rastıklı rastlama rastlamak rastlanma rastlanmak rastlantı rastlaşma rastlaşmak rastlayış 1811 .rasathane rasıt.

rasyon rasyonalist rasyonalite rasyonalizasyon rasyonalizm rasyonel rasyonelleşme rasyonelleşmek rasyonelleştirme rasyonelleştirmek rasyonel sayı raşe raşelenme raşelenmek raşî raşitik.−ği raşitizm ratanya rate ratıp.−bı raunt.−di ray rayba rayiç.−ci rayiç fiyat rayiha 1812 .−du ravent.

rayihalı razakı razı razı etmek razı olmak razmol.−bı rebiyülâhır rebiyülevvel recep.−ği 1813 .−bi recim.−cmi recmetme recmetmek reçel reçelci reçelcilik.−lü re reaksiyon reaktör realist realist olmak realite realizasyon realizm reasürans reaya rebabî rebap.

−ği reçete reçeteli reçetesiz reçina reçine reçine kanalı reçine kesesi reçineli reçine yağı redaksiyon redaktör redaktörlük.reçellik.−ğü reddedilme reddedilmek reddediş reddetme reddetmek reddeyleme reddeylemek reddiye reddolunma reddolunmak redevans redif redingot redingotlu 1814 .

−ti refakatçi refakat etmek referandum referans refetme refetmek refik refika refleks refleks yayı reflektif reflektör reform reformcu reformculuk.−ğu reformist reftiye 1815 .redoks redresör redüksiyon reel reenkarnasyon reeskont refah Refahiye (ilçe) refahlı refakat.

refüj regaip.−bı 1816 .−ği rehberlik etmek rehber öğretmen rehbersiz rehin rehine rehin etmek reis reis bey reis efendi reisicumhur reislik.−bi Regaip Gecesi Regaip Kandili regl reglân regresyon regülâsyon regülâtör reha rehabilitasyon rehavet rehber rehberli rehberlik.−ği reisülküttap.

−ğı reklâm filmi reklâm ışıntısı reklâm kuşağı reklâm levhası reklâmlık.reji rejim reji masası rejim yapmak reji odası rejisör rejisörlük.−ğı reklâmveren rekolte rekonstrüksiyon rekor 1817 .−ğü rekabet rekabetçi rekabet etmek rekâket rekât rekiz.−kzi reklâm reklâmasyon reklâm bandı reklâmcı reklâmcılık.

−ği rencide olmak rençper rençperlik.−ğü rektum rekzetme rekzetmek remel remi remil.−ği remiz.−ği rekreasyon rekreasyon alanı rektifiye rektör rektörlük.−ği rende rendeleme rendelemek rendelenme rendelenmek 1818 .rekortmen rekortmenlik.−mzi rencide rencide etmek rencidelik.−mli remilci remilcilik.

−gi ren geyiği renk.rendeli rendesiz rengârenk.−ği renkli televizyon renkölçer renk ölçme 1819 .−gi renk bilimi renk cümbüşü renkçi renkgideren renk körlüğü renk körü renk küre renkleme renklemek renklendirici renklendirme renklendirmek renklenme renklenmek renkli renkli basın renkli film renkli işitme renklilik.

−ği repo repocu repoculuk.−ği renktaş renktaşlık.−ğu reprodüksiyon resen resepsiyon reseptör resesif resesyon resif resim.renk renk renksemez renkser renksiz renksizlik.−smi resimci 1820 .−ğı renk uzmanı renk yuvarı renyum reomür reorganizasyon reosta repertuvar replik.

resimleme resimlemek resimlendirme resimlendirmek resimleşme resimleşmek resimleyici resimli resimlik.−li resmen resmetme resmetmek resmî resmî dil resmî elbise resmigeçit.−lü resmîleşme resmîleşmek resmîleştirme resmîleştirmek resmîlik.−ği resimli roman resimsi resim yazı resital.−ği 1821 .−di resmî giysi resmikabul.

−lü resülmal.−ği retrospektif reva revaç.−ddi retina retorik.−cı revak 1822 .resmî nikâh resmî olmayan eğitim resmiyet ressam ressamlık.−li Reşadiye (ilçe) reşit reşit olmak reşme ret.−ğı rest restitüsyon restleşme restleşmek restoran restorasyon restore restore etmek resul.

−ği revanlaşma revanlaşmak reverans revir reviş revize etmek revizyon revizyoncu revizyonculuk.revakiye revalüasyon revan revani revanici revanicilik.−ğu revizyonist revizyonizm revnak revnaklı revolver revü rey reybî reye reye pantolon reyhan reyhanî 1823 .

Reyhanlı (ilçe) reyon reyting (değerlendirme) rezalet reze rezede rezede çiçeği rezeksiyon rezeleme rezelemek rezene rezerv rezervasyon rezervuar rezidans rezil rezilce rezil etmek rezilleşme rezilleşmek rezillik.−ği rezil olmak rezistans rezonans rıh rıhdan 1824 .

rıhtım rıza rızk riayet riayet etmek riayetkâr riayetsiz riayetsizlik.−li ric'at ric'at etmek Richter ölçeği rik'a rikabdar rikkat.−ği ribozom rica ricacı rica etmek rical.−ti rikkatli rimel rimelleme rimellemek rimellenme rimellenmek rimelli rina 1825 .

rindane ring ringa ring seferi rint.−ğı riyal.−di rintlik.−ği risale risk riskli risling ritm ritmik.−li riyala riyaset 1826 .−ği ritmik sayma ritmli ritmsiz ritüel rivayet rivayet birleşik zamanı rivayet olunmak riya riyakâr riyakârane riyakârlık.

−ği robotlaşma robotlaşmak robotlaştırma robotlaştırmak robotluk.−ğu roda rodaj rodeo rodeocu Rodezya Rodezyalı rodyum roka roket 1827 .riyasız riyazet riyazî riyaziyat riyaziye riyaziyeci riyolit Rize riziko roba robalı robot robotik.

roketatar rokfor rokfor peyniri rokoko rol.−ğı Roman dilleri romanesk romanist romanlaştırma romanlaştırmak Romanolog.−ğu Romanoloji romans romantik.−ğü rol çatışması rol iflâsı rol yapmak rom Roma Romalı roman Roman romancı romancılık.−ği romantiklik.−lü rolcü rolcülük.−ği 1828 .

−bu ropdöşambr rosto rostoluk.−ğu rot rota rotasyon rotatif rotatifçi rotil rotor roza rozbif roze rozet röfle rögar rölâns rölânti rölâtif 1829 .romantizm Romanya Romanyalı romatizma Romen Romen rakamları rondelâ rop.

rölâtivist rölâtivite rölâtivizm röle rölyef römork römorkör Rönesans röntgen röntgenci röntgencilik.−ği röntgenleme röntgenlemek röportaj röportajcı röportajcılık.−ğı röportör röprezant röprodüksiyon rötar rötarlı rötuş rötuşçu rötuş etmek rötuşlama rötuşlamak rötuşlu 1830 .

rövanş röveşata ruam ruba rubaî rubidyum ruble rubu ruf Rufaî Rufaîlik.−ği rugan rugby ruh ruhanî ruhaniyet ruhban ruhbaniyet ruhbanlık.−ği ruh bilimi ruh bilimsel ruh çöküntüsü ruh doktoru ruhen 1831 .−ğı ruh bilgini ruh bilimci ruh bilimcilik.

ruh göçü ruh hastası ruh hekimi ruh hekimliği ruhî ruhiyat ruhiyatçı ruhiyatçılık.−ğu 1832 .−ğı ruh karmaşası ruhlu ruh ölçümü ruh ötesi ruh sağlığı ruhsal ruhsat ruhsatiye ruhsatlandırma ruhsatlandırmak ruhsatlı ruhsatname ruhsatsız ruhsuz ruhsuzlaşma ruhsuzlaşmak ruhsuzlaştırma ruhsuzlaştırmak ruhsuzluk.

−ği rupi 1833 .−ğu rumuz rumuzlu run runik.ruj rujlama rujlamak rujlanma rujlanmak rulet rulman rulo Rum Rum ateşi rumba Rumca Rumeli'yi Rumelili Rumen Rumence Rumî Rumlaşma Rumlaşmak Rumlaştırma Rumlaştırmak Rumluk.

Rus Rusça Ruslaşma Ruslaşmak Ruslaştırma Ruslaştırmak Rusluk.−ğu Rus ruleti Rus salatası rustaî Rusya rutenyum rutherfordyum rutin rutubet rutubetlendirme rutubetlendirmek rutubetlenme rutubetlenmek rutubetli rutubetsiz ruz ruziklenme ruziklenmek ruznamçe ruzname ruzuşeb 1834 .

−ğü rüping sistemi rüstik.−knü rüküş rüküşlük.−bı rücu.−ğı rüşeym rüşt.−ği rütbe rütbeli 1835 .rübap.−dü rüştiye rüşvet rüşvetçi rüşvetçilik.−u rükün.−bu rüsva rüsvalık.−ği rüsum rüsumat rüsup.−u rücu etmek rücu hakkı rüçhan rüçhan hakkı rüesa rüfeka rükû.

−ğı rüzgârsız (*)S S saadet saadet asrı saadethane saadetle saadetlû saadet zinciri saat.−ti saat açısı saat ayarı saat başı saat camı saat cebi 1836 .rütbesiz rüya rüyet rüzgâr rüzgâr altı rüzgârgülü rüzgârlama rüzgârlamak rüzgârlanma rüzgârlanmak rüzgârlı rüzgârlık.

−ği saba sababuselik.−ği saat dairesi saat dilimi saat farkı saatinde saati saatine saat kulesi saatlerce saatli saatli bomba saatlik.saatçi saat çiçeği saatçilik.−ği sabah sabaha doğru sabaha karşı sabah akşam sabahçı sabahçı kahvesi sabah ezanı sabah kahvaltısı sabah keyfi sabahki sabah koşusu sabahlama 1837 .

−brı sabırla 1838 .sabahlamak sabahları sabahlatma sabahlatmak sabahleyin sabahlı sabahlık.−ğı sabah namazı sabah sabah sabahtan sabahtan akşama sabah yeli sabahyıldızı (ağaç) saban saban balığı saban demiri saban kemiği sabankıran saban kulağı saba rüzgârı sabık sabıka sabıka kaydı sabıkalı sabıkasız sabır.

−ğı sabotaj yapmak sabote sabote etmek 1839 .−kri sabitkadem sabit kalem sabitleşme sabitleşmek sabitleştirilmiş sabitleştirme sabitleştirmek sabitlik.sabırlı sabırsız sabırsızlanış sabırsızlanma sabırsızlanmak sabırsızlık.−ği sabit olmak sabo sabotaj sabotajcı sabotajcılık.−ğı sabır taşı sabi sabit sabite sabit fikir.

−ğu sabun otu 1840 .−ğu sabunhane sabuniye sabunlama sabunlamak sabunlanış sabunlanma sabunlanmak sabunlaşma sabunlaşmak sabunlaştırma sabunlaştırmak sabunlayış sabunlu sabunluk.sabretme sabretmek sabreyleme sabreylemek sabuh sabuklanma sabuklanmak sabun sabun ağacı sabun balığı sabuncu sabunculuk.

−ğı sac böreği sac ekmeği sac kavurması sac kebabı saç saçak.−ğı saçak bulut saçak kök saçaklanma saçaklanmak saçaklı saçalama saçalamak saçalanma saçalanmak saç baş saçı saçık.−ğı saçılış 1841 .sabunsuz sabun taşı sabun tozu sabur sabura sac sacayağı sacayak.

−ğı sadaka 1842 .saçılma saçılmak saçıntı saçış saçıştırma saçıştırmak saçkıran saçlı saçlı meşe saçlı sakallı saçma saçmacı saçmak saçmalama saçmalamak saçmalaşma saçmalaşmak saçmalık.−ğı saçma sapan saçma tiyatro saç örgüsü saç saça saçsız saçula saçuzatan (bitki) sadak.

−ği sadakatsiz sadakatsizlik.−drı (göğüs) sâdır (çıkan.−ği sadet.−di sadeyağ sadık.sadakat. görünen) sâdır olmak 1843 .−ti sadakatli sadakatlilik.−ği sadaklı sadakor sadaret sade sade birimler bölüğü sadece sade kahve sade kek sadeleşme sadeleşmek sadeleştirme sadeleştirmek sadelik.−ğı sadıkane sadır.

−ğı saf safa safahat safalı safari safça safderun saf dışı safdil safer saffet safha safi safiha safir safir mavisi safiyet saf kan 1844 .sadik.−ği sadist sadistçe sadistlik.−ği sadizm sadme sadrazam sadrazamlık.−ği sadiklik.

−ğı sagar sagu sağ sağ açık.−ğı 1845 .−ğı sağ akçe sağalma sağalmak sağaltıcı sağaltım sağaltma sağaltmak sağanak.−ğı safra safra kesesi safralı safran Safranbolu (ilçe) safra yeşili saf saf safsata safsatacı safsatacılık.saflaşma saflaşmak saflaştırma saflaştırmak saflık.

−ğü sağ haf sağı sağıcı sağılış sağılma sağılmak sağım sağımlı 1846 .sağanlar sağbeğeni sağ bek sağcı sağcılık.−ğı sağdırma sağdırmak sağduyu sağduyulu sağ eğilimli sağ esen sağgörü sağgörülü sağgörüsüz sağgörüsüzlük.−cı sağdıç emeği sağdıçlık.−ğı sağ çıkarma sağdıç.

−ğı sağır nun sağır olmak sağır pencere sağır renk.sağımlık.−gi sağır yılan sağ iç sağistem sağ kanat.−dı sağlam sağlama sağlamak sağlamca sağlamcı sağlamlama 1847 .−ğı sağım makinesi sağın sağın bilimler sağır sağır dilsiz sağır duvar sağır etmek sağır kapı sağır kef sağırlaşma sağırlaşmak sağırlık.

−ğı sağlık bilgisi sağlık bilimi sağlık evi sağlık görevlisi sağlık havuzu sağlık hizmeti sağlık karnesi sağlık koruma sağlık kurulu sağlıklı sağlıklı yaşam 1848 .sağlamlamak sağlamlaşma sağlamlaşmak sağlamlaştırma sağlamlaştırmak sağlamlık.−ğı sağlam para sağlanış sağlanma sağlanmak sağlayıcı sağlıcakla sağlığa uygun sağlığa uygunluk. −ğu sağlık.

−ğı sağlık sigortası sağlık taraması sağlık yurdu sağlı sollu sağma sağmak sağmal sağmal inek.−di sağu 1849 .sağlıklı yaşam koşusu sağlıklı yaşam merkezi sağlık memuru sağlık merkezi sağlık muayenesi sağlık ocağı sağlıksal sağlıksız sağlıksızlık.−ği sağ ol sağ olmak sağ para sağrı sağrı kemiği sağ salim sağ şerit.

−ğı sahavet sahi sahibe sahici sahiden sahife sahih sahil sahil boyu sahil çizgisi sahildar 1850 .−ğı sahan sahanlık.−hhı saha Saha saha avantajı sahabe sahabet sahabetçi sahabet etmek Sahaca sahaf sahaflık.sağucu sağuculuk.−ğu sağyağ sah.

sahileşme sahileşmek sahileştirme sahileştirmek sahil kordonu sahil şeridi sahip.−bi sahipkıran sahiplenme sahiplenmek sahiplik.−ği sahip olmak sahipsiz sahipsizlik.−ği sahn sahne sahneleme sahnelemek sahnelenme sahnelenmek sahneleyiş sahne olmak sahra sahra topu sahre sahte sahteci 1851 .

−ğı sahtelik.−ğı sakallanma sakallanmak sakallı 1852 .−ği sahtiyan sahtiyancı sahtiyancılık.−ğu sahur yemeği saik saika Saimbeyli (ilçe) sair sairfilmenam sak saka sakaf sakağı sakak.−ğı sahur sahurluk.−ği sahtekâr sahtekârlık.−ğı saka kuşu sakal sakalı sakalık.sahtecilik.

sakallı kartal sakalsız sakamet sakametli sakandırık.−ğı sakar meke (yaban kazı) sakar otu sakaroz sakarozölçer Sakarya sakat sakatat sakatatçı sakatatçılık.−ğı sakar sakarca sakarimetre sakarimetri sakarin sakarlaşma sakarlaşmak sakarlık.−ğı sakatçı sakatlama sakatlamak sakatlanış 1853 .

−ğı sakınım sakınımlı sakınış sakınma sakınmak sakıntı sakıntılı sakıntısız sakırdama sakırdamak sakırga sakır sakır sakırtı sakıt Sakıt (Merih) sakıt olmak sakız Sakız 1854 .sakatlanma sakatlanmak sakatlık.−ğı sakın sakınca sakıncalı sakıncasız sakıngan sakınganlık.

−ği sakin olmak 1855 .sakız ağacı sakız bademi sakız baklası sakız dikeni sakız enginarı sakız kabağı sakızlaşma sakızlaşmak sakızlaştırma sakızlaştırmak sakız leblebisi sakızlı sakız rakısı sakız tatlısı saki sakil sakim sakin sakince sakinleme sakinlemek sakinleşme sakinleşmek sakinleştirme sakinleştirmek sakinlik.

−ğı saklı yazı sako saksağan saksı saksıgüzeli (bitki) saksılık.−ğu saksonya 1856 .−ğı saksı toprağı saksofon saksofoncu saksofonculuk.sakin sakin sakit saklama saklamak saklambaç.−cı saklanılma saklanılmak saklanış saklanma saklanmak saklantı saklatma saklatmak saklayış saklı saklık.

−ğı salam salamandra salamanje salamura salamuracı salamuracılık.−ğı salakça salaklaşma salaklaşmak salaklık.−ği salâhiyettar salak.sakuleta sal salâ salâbet salacak.−ğı salamuralık.−ğı salangan salapurya salaş 1857 .−ğı Salacak salâh salâhiyet salâhiyetli salâhiyetsiz salâhiyetsizlik.

salaşpur salât salata salatalık.−ğı salça salçalama salçalamak salçalanma salçalanmak salçalı salçalık.−ğı saldırısız saldırış saldırma saldırmak 1858 .−ğı saldırı saldırıcı saldırıcılık.−ğı salâvat salâvat parmağı salcı salcılık.−ğı salçalı makarna saldırgan saldırganlaşma saldırganlaşmak saldırganlık.

−ği salepgiller salgı salgılama salgılamak salgılayıcı salgılayış salgılı salgın salgıncı salgınlaşma salgınlaşmak salhane salı salık.−ğı saldırmazlık antlaşması saldırmazlık paktı salep.−ğı salıncakçı salıncaklı salıncaksız salınım 1859 .saldırmazlık.−ğı salına salına salıncak.−bi salepçi salepçilik.

salınış salınma salınmak salıntı salıntılı Salıpazarı'nı (ilçe) salıverilme salıverilmek salıverme salıvermek Salihli (ilçe) salik salik olmak salim salimen salip.−bi salipli salipsiz salise salisen salisilât salisilik.−ği salisilik asit.−di salkım salkıma salkım ağacı salkımak 1860 .

−ği sallasırt sallı salma salmak salmalık.−ğı salkım küpe salkım saçak.−ğı salmastra salma tomruk.−ğu salname 1861 .−ğı salkım salkım salkımsı salkım söğüt.salkım başak.−dü salkım topu sallabaş sallama sallamak sallana sallana sallandırma sallandırmak sallanış sallanma sallanmak sallantı sallapati sallapatilik.

salon salon adamı salon çamı salon çiçeği saloz salozlaşma salozlaşmak salozluk.−ğı salt nem salto salt sıcaklık.−ğı salt çoğunluk.−ğu salt değer saltık.−ğı salt sıfır Salur salvo salya 1862 .−ğı salt salta saltanat saltanatçı saltanatlı saltanatsız saltçılık.−ğu salpa salpak.

salyamsı salyangoz sal yarışı sam saman saman alevi Samandağ (ilçe) samanî saman kâğıdı samankapan samanlı samanlı gübre samanlık.−ğı samanlı kerpiç.−ci saman nezlesi saman rengi saman sarısı Samanuğrusu (yıldız kümesi) Samanyolu (yıldız kümesi) samaryum samba Samî samimî samimîleşme samimîleşmek 1863 .

samimîlik.−ği sanal sayı sanat sanat adamı sanatçı sanatçılık.−ği samsa Samsat (ilçe) samsun Samsun samur samuray samur kaşlı samur kürk samut sam yeli san sana sanal sanal nicelik.−ğı sanat dünyası sanat enstitüsü 1864 .−ği samimî olmak samimiyet samimiyetle samimiyetsiz samimiyetsizlik.

−ğı sanatlı sanat okulu sanatoryum sanatsal sanatsever sanayi.sanat eri sanat eseri sanat evi (galeri) sanat filmi sanatkâr sanatkârane sanatkârlık.−i sanayi bölgesi sanayici sanayicilik.−ği sanayiinefise sanayi kuruluşu sanayileşme sanayileşmek sanayileştirme sanayileştirmek sanayi odası sanayi sitesi sanayi ülkesi sanayi yatırımı sancak.−ğı 1865 .

−ğı sandık balığı sandık balığıgiller 1866 .sancak beyi sancaktar sancı sancılanma sancılanmak sancılı sancıma sancımak sancı otu sançma sançmak sandal sandal ağacı sandalcı sandalcılık.−ği sandalye kavgası sandalyeli sandalyelik.−ğı sandalet sandalgiller sandalye sandalyeci sandalyecilik.−ği sandalyesiz sandık.

−ğı sandık emini sandık eşyası sandık kurulu sandıklama sandıklamak sandıklanma sandıklanmak sandık lekesi sandıklı Sandıklı (ilçe) sandık odası sandık sepet sandırma sandırmak sanduka sandviç sandviççi sanem sangı sangılama sangılamak sangılık.−ğı 1867 .sandık başkanı sandıkçı sandıkçılık.−ğı sanı sanık.

sanıklık.−ğı sanılma sanılmak sanidin sanitasyon saniye saniyelik.−ği sanki sanlı sanma sanmak sanrı sanrılama sanrılamak sanrısal sansar sansargiller sansasyon sansasyonel Sanskrit sansüalizm sansür sansürcü sansürcülük.−ğü sansür etmek sansürleme sansürlemek 1868 .

sansürlenme sansürlenmek sansürlü santiar santigram santigrat.−dı santilitre santim santimantal.−li santralci santra noktası santra yuvarlağı santrfor santrhaf santrifüj santrifüjör santrozom santur santurcu santurî 1869 .−li santimantalite santimantalizm santimetre santimetrelik.−ği santra santra çizgisi santral.

−ği sapış sapıtış sapıtma sapıtmak sapkı sapkın sapkın kaya 1870 .−ğı sapılma sapılmak sapınç.−cı sapır sapır sapı silik.−ğı sapık.sap sapa sapak.−ğı sapan Sapanca (ilçe) saparna saparta sapasağlam sapçık.−ğı sapıkça sapıklaşma sapıklaşmak sapıklık.−ğı sapaklık.

sapkınlık.−ğı saplama saplamak saplanış saplanma saplanmak saplantı saplantılı saplayış saplı saplı meşe sapma sapmak sapot ağacı sapotgiller saprofit sapsağlam sapsarı sapsarı olmak sapsız sapsız balta saptama saptamak saptanım saptanımcılık.−ğı saptanış saptanma 1871 .

−ğı sarahat.−ti sarahaten sarahatle sarak saraka sarakacı saraka etmek saralı sararış sararma sararmak sarartı sarartma sarartmak 1872 .saptanmak saptayıcı saptayış saptırıcı saptırılma saptırılmak saptırma saptırmak sara saraç.−cı saraçhane Saraçhane saraçlık.

−ğı sardalye sardırma sardırmak sardoğan sardun sardunya sardunyagiller sarf sarf etmek sarfınazar sarfınazar etmek sarfiyat 1873 .sarat saray Saray (ilçe) saray çiçeği Saraydüzü'nü (ilçe) Saraykent (ilçe) Sarayköy (ilçe) saraylı saray lokması saray menekşesi Sarayönü'nü (ilçe) saray patı sarban sarbanbaşı sarbanlık.

−ğı sarı basın sarı benek.−ğı 1874 .−bi sarıasma (kuş) sarıasmagiller sarıbalık.−ğu sarhoş olmak sarı sarıağaç.−ğı Sarıcakaya (ilçe) sarıcık.−cı sarıağı (bitki) sarıağız (balık) sarıakrep.sargı sargılama sargılamak sargılı sargın sargısız sarhoş sarhoş etmek sarhoşlaşma sarhoşlaşmak sarhoşluk.−ği sarı bez sarıca sarıcalık.

−ği (kayısı) sarıfiğ Sarıgöl (ilçe) sarıgöz (balık) sarığıburma (tatlı) sarıhalile (bitki) sarıhani (balık) sarıhumma sarı ırk sarık.sarıcı sarıcılık.−ğı Sarıkamış (ilçe) sarıkamışçın sarıkanat.−ği sarıerik.−ğı sarıçalı sarıçam sarı çıyan sarıçiçek.−ği sarıçiğdem sarıdiken sarıengerek.−dı (balık) sarı kart Sarıkaya (ilçe) sarıkçı sarıkız sarıklı 1875 .

−ğu (balık) sarılaşma sarılaşmak sarılgan sarılgan gövde sarılı sarılık.−ğı (balık) sarıkuyruk.−ğı sarılıklı sarılış sarılışma sarılışmak sarı lira sarılma sarılmak sarım sarımantar sarımercimek.sarıkulak.−ği sarımlı sarımsak.−ğı sarımsak hardalı sarımsaklama sarımsaklamak sarımsaklı sarımsak otu sarımsı 1876 .

bulaşıcı) 1877 .−ğı sarışebboy sarış sarışın sarışınca sarışınlık.−ğı sarınma sarınmak Sarıoğlan (ilçe) sarıpapatya sarısabır (bitki) sarısalkım sarı sendika sarı sendikacılık.−ğı sari (bir tür giysi) sâri (geçici.−ğı sarı sıcak.sarımtırak.−ğı Sarıveliler (ilçe) sarı yağ sarı yağız Sarıyahşi (ilçe) Sarıyer (ilçe) sarıyelve sarıyonca Sarız (ilçe) sarızambak.

−cı sarkaçlama sarkaçlamak sarkık.−ğı sarkıklık.−ğı sarkıl sarkıntı sarkıntılık.sarig sarih sarih mef'ul sarkaç.−ğı sarkıntılık etmek sarkıntılık yapmak sarkıntı olmak sarkış sarkıt sarkıtma sarkıtmak sarkma sarkmak sarkom sarma sarmak sarma kafiye sarmal sarmalama sarmalamak 1878 .

sarmalanma sarmalanmak sarman sarmaşan sarmaş dolaş sarmaşık.−ğı sarsakça sarsaklık.−ğı sarsak sarsak 1879 .−cı sarnıç gemisi sarnıçlı sarnıç vagonu sarp sarpa sarpın sarpi sarplaşma sarplaşmak sarplık.−ğı sarmaşıkgiller sarmaşma sarmaşmak sarnıç.−ğı sarraf sarrafiye sarraflık.−ğı sarsak.

sarsak sursak sarsalama sarsalamak sarsıcı sarsık.−ğı sarsıla sarsıla sarsılış sarsılma sarsılmak sarsım sarsıntı sarsıntılı sarsıntısız sarsış sarsma sarsmak Saruhanlı (ilçe) sası sasıma sasımak sası sası Sason (ilçe) satanist satanizm sataşılma sataşılmak sataşkan 1880 .

−thı satılık.−ğı satılış satılma satılmak satım satımcı satımlık.−ğı satın alma satın almacı satın almak satır satır başı satır satır satır sonu 1881 .−ğı satıh.−ği satı satıcı satıcılık.sataşma sataşmak saten sathî sathîleşme sathîleşmek sathîleştirme sathîleştirmek sathîlik.

−ğı satrançlı satranç tahtası satranç takımı satranç taşı satranç vezni 1882 .−cı satranççı satranççılık.satış satış bedeli satış değeri satış fiyatı satış işlem odası satış merkezi satış mukavelesi satış odası satış ruhsatı satış sarayı satış sözleşmesi satış şartnamesi satış yapmak satış yeri satir satirik.−ği satlıcan satma satmak satranç.

satrap satsuma sattırma sattırmak Satürn satvet sauna sav sava savacı savak.−ğı savaklama savaklamak savan savana savaş savaşçı savaşçılık.−ğı savaşım savaşımcı savaşkan savaşma savaşmak Savaştepe (ilçe) savat savatlama savatlamak 1883 .

−ğu savrulma savrulmak savruluş savruntu savsak.savatlı savca savcı savcılık.−ğı savdırma savdırmak savı kanıtsama savılma savılmak savla savlama savlamak savlayıcı savlet savma savmak savruk.−ğu savrukluk.−ğı savsaklama savsaklamak savsaklanma savsaklanmak 1884 .

−ğı savunmasız savunu savunucu savunuculuk.savsaklayış savsama savsamak savulma savulmak savunma savunmak savunmalık.−ğı savurma savurmak savurtma savurtmak savurtuş savuşma savuşmak savuşturma 1885 .−ğu savunulma savunulmak savunuş Savur (ilçe) savurgan savurganca savurganlık.

−ğı sayaç.−ğı saydam resim.−ğı saydam tabaka saydırma saydırmak saye sayeban sayesinde sayfa sayfa düzeni sayfa ekran sayfalama sayfalamak 1886 .savuşturmak say saya sayacı sayacılık.−smi saydamsız saydamsızlık.−cı sayaç takımı saydam saydamlaşma saydamlaşmak saydamlaştırma saydamlaştırmak saydamlık.

−ğı sayha sayı sayı boncuğu sayıca sayıcı sayı farkı sayı göstergesi sayıklama sayıklamak sayılama sayılamak 1887 .−ğı sayfiye saygı saygıdeğer saygı duruşu saygılı saygın saygınlık.sayfalandırma sayfalandırmak sayfalanmış sayfalanmış program sayfalık.−ğı saygısız saygısızca saygısızlık.

−ğı sayış sayışma sayışmak saykal saykallama saykallamak saylama saylamak 1888 .sayı levhası sayılı sayılma sayılmak sayım sayım bilimi sayımlama sayımlamacı sayımlamak sayımlamalı sayımlı sayımsal sayım vergisi sayın sayısal sayısal loto sayı sıfatı sayısız sayısızlık.

−ğı sazende sazendelik.−ğı saymazlık.−ğı sayrımsak.saylav sayma saymaca saymak sayman saymanlık.−ği saz eseri saz evi 1889 .−ğı sayrımsama sayrımsamak sayvan saz sazak.−ğı Sazak (ilçe) sazan sazangiller saz benizli sazcı sazcılık.−ğı sayrı sayrıl sayrılar evi sayrılık.

−ğı sazlı sözlü saz rengi saz semaîsi sazsız saz şairi saz şiiri saz takımı saz tavuğu score board scrable seaborgiyum seans sebat sebat etmek sebatkâr sebatlı sebatsız sebatsızlık.sazkâr sazkayası (balık) sazlı sazlık.−bi sebep bilimi 1890 .−ğı sebayüdü sebebiyet Seben (ilçe) sebep.

−ği sebze çorbası sebzelik.−ği 1891 .sebeplenme sebeplenmek sebepli sebepli sebepsiz sebep olmak sebepsiz sebepsizce sebil sebilci sebil etmek sebilhane sebkihindî sebze sebzeci sebzecilik.−ği sebzevat seccade seccadeci secde secde etmek seci seciye seciyeli seciyesiz seciyesizlik.

−ği seçimlik ders seçim sandığı seçim tutanağı seçim yapmak seçim yasağı seçiş seçki seçkin seçkincilik.−ği seçkinler seçkinleşme 1892 .−ği seçiliş seçilme seçilmek seçilmiş seçim seçim bölgesi seçim çevresi seçimlik.−ği seçi seçici seçici kurul seçiciler kurulu seçicilik.−ği seçik.seçal (self−servis) seçenek.

−ği seçme süresi seçme yetkisi seçtirme seçtirmek seda sedalı sedalılık.−ği seçmen seçmen kütüğü seçmenlik.−ğı sedasız sedasızlık.seçkinleşmek seçkinlik.−ği seçme hakkı seçmek seçmeler seçmeli seçmeli ders seçmeli yemek.−ği seçmesiz yemek.−ği seçme seçmece seçmeci seçmecilik.−ğı sedef 1893 .

−ti sefalet sefaret sefarethane sefer seferber seferber etmek seferberlik.−ği seferber olmak 1894 .−ği sedef hastalığı sedef kakma sedefkâr sedefli sedefli kalker sedef otu sedef otugiller sedefsi sedefsi bulut sedimantasyon sedir sedye sedyeci sedyelik.sedefçi sedefçilik.−ği sedyelik olmak sefa sefahat.

seferî seferî durum seferî hâl.−ği segâh segâh perdesi segman seğirdim seğirdim yolu seğirme seğirmek seğirtme seğirtmek seğmen seher 1895 .−ği sefer tası sefih sefihane sefil sefilâne sefillik.−li Seferihisar (ilçe) seferlik.−ği sefine sefir sefire sefirikebir sefirlik.

−hmi sehiv.seher yeli sehim.−ği sekiz on sekiztek (tekne) sekiz yüzlü 1896 .−hvi sehpa sehven sek sekant sekban sekbanbaşı sekel Sekendiz (Satürn) sekene seki sekileme sekilemek sekili sekincilik.−ği sekiş sekiz sekizer sekizgen sekizinci sekizli sekizlik.

−bi sekter sektirme sektirmek sektirme pas 1897 .−ği seks seksapel seksek.−ğu seksoloji sekstant seksüel sekte sekteikalp.−ği seksi seksiyon seksolog.seklem sekme sekmek sekmen sekoya sekretarya sekreter sekreterlik.−ği seksen seksener sekseninci seksenlik.

−ği 1898 .−ğı selâm otu selâm sabah selâmsız selâmsız sabahsız selâmünaleyküm selâmünkavlen selâset selâtin selâtin cami.sektör sektöriyel sel selâm selâmet selâmetleme selâmetlemek selâm etmek selâmlama selâmlamak selâmlanma selâmlanmak selâmlaşma selâmlaşmak selâmlayış selâmlık.−i.−si selâtin meyhanesi selcik.

Selçuk (ilçe) Selçukî Selçuklu Selçuklu (ilçe) sele selef selek.−bi selp etmek selsiyus 1899 .−ği seleksiyon selektör selen Selendi (ilçe) selentereler selenyum sele zeytini self−determinasyon self−servis selika selim Selim (ilçe) selinti selis sellemehüsselâm selofan seloteyp.−bi selp.

−ği sembolist sembolizm sembolleşme 1900 . ayin) semafor semah semahane semahat.−ı (işitme.−di selüloz selülozik.−ti semaî semaî kahvesi seman semantik.selüloit.−ği semaver semavî semazen semazenbaşı sembol.−mmi sema (gökyüzü) sema.−lü sembolik.−ği selva selviçe selzede sem.

−ği semere semereli semerleme semerlemek semerlenme semerlenmek semerletme semerletmek semerli semersiz seme tavuk.sembolleşmek sembolleştirme sembolleştirmek seme semeleşme semeleşmek semen semender semendergiller semer semerci semercilik.−m'i semih seminer semirgin 1901 .−ğu semi.

semirme semirmek semirtme semirtmek semiyoloji semiyotik.−ği semiz semizce semizleme semizlemek semizlenme semizlenmek semizleşme semizleşmek semizlik.−re’si sen sena 1902 .−ği semizotu semizotugiller sempati sempatik.−ği sempatik sinir sistemi sempatizan sempozyum semptom semt semtürreis.

senarist senaryo senaryocu senaryoculuk.−ğı sendikal sendikalaşma sendikalaşmak sendikalaştırma sendikalaştırmak sendikalı sendikalılık.−ğu senato senatör senatörlük.−ğı sendrom sene Senegal 1903 .−ği sendika sendikacı sendikacılık.−ğı sendikalist sendikalizm sendikasız sendikasızlık.−ğü sendeleme sendelemek sendik.

−ği senfoni orkestrası sengin semaî senir Senirkent (ilçe) senit.−ği senet.−ği senelik.−di senetleşme senetleşmek senetli senetli sepetli senet sepet senetsiz senetsiz sepetsiz senevî senfoni senfonik.Senegalli seneidevriye seneikebire senek.−di senkretizm senkron senkroni senkronik.−ği senkronizasyon senkronize etmek 1904 .

−ği sentetik.−ği sentez sentrozom senyör senyörlük.senkronizm senli benli senli benli olmak senozoik.−ği sensen sensor sent sentagma sentaks sentaktik.−ğü sepek.−ği sepeleme sepelemek sepet sepetçi sepetçilik.−ği sepetçi söğüdü sepet kafalı sepetkulpu (yayvan kemer) sepetleme sepetlemek 1905 .

−ği sepetli motosiklet sepet sandık sepetsiz sepet topu sepi sepici sepicilik.−ği septisemi septisizm sepya ser sera seracı seracılık.−ği sepil sepileme sepilemek sepilenme sepilenmek sepili sepil sepil sepken septik.sepetlenme sepetlenmek sepetli sepetlik.−ğı 1906 .

−ği seramikçi seramikçilik.−ği serbest mıntıka serbest nazım 1907 .−ğı seramik.−ği serbest meslek.−ği serazat.serak.−bı serapa serasker serasker kapısı seraskerlik.−dı serbaz serbest serbest bölge serbest çalışma serbestçe serbest elektron serbest enerji serbest güreş serbesti serbest iş serbest kart serbestleme serbestlemek serbestlik.−ği serap.

serbest su serbest vuruş serbest yük serçe serçegiller serçe parmak.−ği serdetme serdetmek serdirme serdirmek serdümen sere seremoni seren serenat.−dı serencam Serendi sere serpe seretan serf sergen sergerde sergerdelik.−ği 1908 .−ğı serçin serdar serdengeçti serdengeçtilik.

−ddi seri (dizi) seri.−si (hızlı) serian serigraf serigrafi Serik (ilçe) serili seriliş serilme serilmek serim serin serince 1909 .−ği sergin sergüzeşt sergüzeştçi serhat.sergi sergici sergi evi sergileme sergilemek sergileniş sergilenme sergilenmek sergileyiş sergilik.

−ği sermayedar sermayeli sermaye mal sermaye piyasası sermayesiz sermayesizlik.−ği serlevha sermaye sermayeci sermayecilik.−ği seriş serkeş serkeşlik.−ği serme sermek 1910 .Serinhisar (ilçe) serinkanlı serinkanlılık.−ğı serinleme serinlemek serinlenme serinlenmek serinleşme serinleşmek serinletme serinletmek serinlik.

−bi serpantin serpeleme serpelemek serpe serpe serpici serpilme serpilmek serpinti serpiş serpiştirme serpiştirmek serpme serpmek serptirme serptirmek serpuş sersefil sersem sersemce sersem etmek 1911 .−ği sermest olmak sermuharrir sermürettip.sermest sermestane sermestî sermestlik.

sersemleme sersemlemek sersemleşme sersemleşmek sersemletme sersemletmek sersemlik.−ği serserilik etmek serseri mayın serseri serseri sert sertabip.−bi sert buğday sert damak.−ği sersem olmak sersem sepelek sersem sepet serseri serserice serserileşme serserileşmek serserilik.−ğı sert doku sertelme sertelmek sertifika sertifikalı 1912 .

−ğı servet servet sahibi servi servi ağacı 1913 .sertifikasız sertifikasyon sertlenme sertlenmek sertleşme sertleşmek sertleştirici sertleştirme sertleştirmek sertlik.−ği serüvenli serüvensiz servant servantlık.−ği sert sert sert su sert tabaka sert ünsüz sert zar serum serüven serüvenci serüvencilik.

−ği servis servis arabası servis aracı servis asansörü servisçi servis istasyonu servis kapısı servis merdiveni servis otobüsü servis tabağı servis takımı servis yapmak seryaver seryum seryumlu serzeniş ses ses aleti ses aygıtı ses bilgisi ses bilimi ses birimi ses çevirgesi sesçi 1914 .servi boylu servigiller servilik.

−ği seslendiriş seslendirme seslendirmek sesleniş seslenme seslenmek 1915 .sesçil sesçil alfabe sesçil imlâ sesçil yazım ses dalgaları ses değişmesi ses duvarı ses düşmesi seselim ses etmek ses ikizleşmesi ses kakışımı ses karşılanması ses kirişi ses kirişleri ses kuşağı seslem sesleme seslemek seslendirici seslendiricilik.

−ği sessiz okuma sessiz sedasız sessiz sessiz sessiz sinema sessiz uyumu sessiz yürüyüş ses soluk sestaş 1916 .sesli sesli film sesli harf seslik.−ği seslikçi sesli okuma sesli sinema sesli taş sesli uyumu ses organları ses perdesi ses seda sessiz sessizce sessiz film sessiz harf sessizleşme sessizleşmek sessizlik.

ses telleri ses türemesi ses uyumu sesyayar sesyazar ses yitimi ses yoğunluğu ses yolu ses yönetmeni set seter setir.−tri setliç setre setretme setretmek setriavret sevap.−bı sevda sevdalanış sevdalanma sevdalanmak sevdalı sevdiceğim sevdirme sevdirmek sevecen 1917 .

−ği sevinç.−ği sevimsiz sevimsizleşme sevimsizleşmek sevimsizlik.−ci sevinçli sevinçsiz sevindirici sevindirme 1918 .sevecenlik.−ği sever sevgi sevgili sevgi seli sevgisiz sevi sevici seviliş sevilme sevilmek sevim sevimli sevimlileşme sevimlileşmek sevimlileştirme sevimlileştirmek sevimlilik.

−ti seyahat acentesi seyahat etmek seyahatname 1919 .−ği sevk sevk edilmek sevk etmek sevkıtabiî sevkıyat sevk olmak sevk olunmak sevk pusulası sevkulceyş sevme sevmek seyahat.sevindirmek seviniş sevinme sevinmek Sevir (Boğa burcu) seviş sevişme sevişmek seviye seviyeli seviyesiz seviyesizlik.

Seydiler (ilçe) Seydişehir (ilçe) seyek seyelân seyfiye Seyhan (ilçe) seyir.−yri seyirci seyirlik.−ği seyit Seyitgazi (ilçe) seylânî Seylân taşı seylâp.−ği seyrekçe seyrekleşme seyrekleşmek 1920 .−bı seyran seyran etmek seyranlık.−ğı seyredilme seyredilmek seyrek.−ği seyirlik oyun seyis seyishane seyislik.

−ği seyrek otlatma seyrelme seyrelmek seyreltik.−ği seyreltilme seyreltilmek seyreltme seyreltmek seyretme seyretmek seyreyleme seyreylemek seyrüsefer seyyah seyyal.seyrekleştiriş seyrekleştirme seyrekleştirmek seyreklik.−ği seyreltiklik.−li seyyanen seyyar seyyare seyyar hastahane seyyar satıcı seyyiat seyyibe 1921 .

−ği sezgili sezgisel sezi sezilme sezilmek sezindirme sezindirmek sezinleme sezinlemek sezinleyiş sezinme sezinmek seziş sezme sezmek sezon sezonluk.−ğu 1922 .seyyie seza sezaryen sezaryenli sezaryensiz sezdiriş sezdirme sezdirmek sezgi sezgicilik.

sezü sezyum sfagnum sfenks sıcacık.−ğı sıcak kuşak.−bi sıcakkanlı sıcakkanlılık.−ğı sıcağı sıcağına sıcak.−ğı sıcakça sıcak dalgası sıcak harp.−ğı sıcaklıkölçer sıcaklık seviyesi sıcaklıkyayar sıcak olmak sıcak para sıcak renkler sıcak savaş sıcak sıcak sıçan 1923 .−ğı sıcaklaşma sıcaklaşmak sıcaklaştırma sıcaklaştırmak sıcaklık.

−ğı sıçma sıçmak sıçrama sıçramak sıçrama tahtası sıçratma sıçratmak sıçrayıcı sıçrayış sıdk.−dkı sıfat sıfat−fiil sıfat−fiil grubu sıfatlandırma sıfatlandırmak sıfatlaştırma 1924 .sıçandişi (dikiş) sıçangiller sıçanımsılar sıçan kırı (renk) sıçankulağı (bitki) sıçankuyruğu (törpü) sıçanotu (arsenik) sıçan yolu sıçırgan sıçırganlık.

−ğı sığınma hakkı sığınmak 1925 .−ğı sığınık.sıfatlaştırmak sıfat takımı sıfat tamlaması sıfır sıfırcı sıfırlama sıfırlamak sığ sığa sığamsal sığdırılma sığdırılmak sığdırış sığdırma sığdırmak sığın sığınak.−ğı sığınılma sığınılmak sığınış sığınma sığınma cebi sığınmacı sığınmacılık.

−ğı sığırcılık.−cı sığır vebası sığışma sığışmak sığıştırma sığıştırmak sığla sığlaşma sığlaşmak sığla yağı sığlık.−ğı sığırdili (bitki) sığırdiligiller sığır eti sığırgözü (bitki) sığırkuyruğu (bitki) sığır mantarı sığırödü (bitki) sığır sineği sığır sineğigiller sığır şeridi sığır tenyası sığırtmaç.−ğı 1926 .sığıntı sığır sığırcı sığırcık.

−ğı sıkboğaz sıkboğaz etmek sıkça sıkı sıkı ağızlı sıkıca sıkıcı sıkı denetim sıkı doku sıkı düzen sıkı fıkı sıkılama 1927 .sığma sığmak sıhhat.−ğı sıhhiye sıhhiyeci sıhrî sıhriyet sık sıkacak.−ti sıhhatli sıhhî sıhhî imdat sıhhî tesisat sıhhî tesisatçı sıhhî tesisatçılık.

−ğı sıkım sıkınma sıkınmak sıkıntı sıkıntılı sıkıntısız sıkı sıkı sıkı sıkıya sıkışık.−ğı sıkılık.sıkılamak sıkılanma sıkılanmak sıkılgan sıkılganlık.−ğı sıkılış sıkılma sıkılmak sıkılmaz sıkılmazlık.−ğı sıkışıklık.−ğı sıkışma sıkışmak sıkıştırıcı sıkıştırılma sıkıştırılmak sıkıştırış 1928 .

−ğı sık otlatma sık sık sıktırma sıla sılacı sıla özlemi sıla sıygası sıma 1929 .−ğı sıklaşma sıklaşmak sıklaştırılma sıklaştırılmak sıklaştırma sıklaştırmak sıklet sıklık.−ğı sıkma sıkma baş sıkmaç.−cı sıkmak sıkmalık.sıkıştırma sıkıştırmak sıkıt sıkıyönetim sıkkın sıkkınlık.

−ti sınaî sınama sınamak sınanma sınanmak sınatma sınatmak sınav sınayış sıncan sındı Sındırgı (ilçe) sındırılma sındırılmak sındırma sındırmak sıngın sınıf sınıflama sınıflamak sınıflandırılma sınıflandırılmak sınıflandırma 1930 .sımak sımsıcak sımsıkı sınaat.

−ğı sınır dışı sınır karakolu sınırlama sınırlamak sınırlandırılmış sınırlandırma sınırlandırmak sınırlanış sınırlanma sınırlanmak 1931 .−ğı sınır sınır açı sınır boyu sınırdaş sınırdaşlık.sınıflandırmak sınıflanış sınıflanma sınıflanmak sınıflaşma sınıflaşmak sınıflı sınıfsal sınıfsız sınık.−ğı sınıkçı sınıkçılık.

−ğı sınırlı sayı sınırlı sorumluluk.sınırlayış sınırlı sınırlı doğru sınırlı ortaklık. −ğu sınırsız yetki sınır taşı sınma sınmak sıpa sıpsıcak sır (vernik) sır.−rrı (giz) sıra sıraca sıracagiller sıracalı 1932 . −ğu sınırlı uyuşturma sınır ötesi sınır ötesi harekât sınırsız sınırsız doğru sınırsız sayı sınırsız sorumluluk.

−fi sıralayış sıralı sıralı cümle sıralı oluş sıralı sırasız sıra makinesi sıra malı sıram sıram sıra olmak 1933 .−cı sıralama sıralamak sıralanış sıralanma sıralanmak sıralatma sıralatmak sıralayıcı sıralayıcı harf.−ğı sıra dayağı sıra dışı sıralaç.sıraca otu sıracı sıradağ sıradağlar sıradan sıradanlık.

−ğı sırıkçı sırık domatesi sırık fasulyesi sırık hamalı sırıkla atlama sırıklama sırıklamak sırılsıklam sırım sırıma sırımak sırıtık.−ğı 1934 .sıra saygı sıra sayı sıfatı sıra sıra sırasıyla sırasız sırat sırat köprüsü Sırbistan Sırbistanlı sırça sırdaş sırdaşça sırdaşlık.−ğı sırf sırık.

−ğı sırıtma sırıtmak sır kâtibi sır küpü sırlama sırlamak sırlanma sırlanmak sırlı sırma sırmakeş sırmakeşhane sırmalı sırma saç sırnaşık.sırıtış sırıtkan sırıtkanlık.−ğı sırnaşıkça sırnaşıklık.−ğı sırnaşış sırnaşma sırnaşmak sırnaştırma sırnaştırmak Sırp Sırpça 1935 .

−ğı sırretme sırretmek sırrolma sırrolmak sırsıklam sırsıklam âşık.−ğı sırt sırta sırt üstü sıska 1936 .−ğı sırsız sırt sırtar sırtar balığı sırtarma sırtarmak sırtçı sırtçılık.−ğı sırtıkara (balık) sırtı pek sırtı sıra sırtı yufka sırtlama sırtlamak sırtlan sırtlangiller sırtlık.Sırplık.

−ğı sıvalama sıvalamak sıvalı sıvama sıvamak sıvanma sıvanmak sıvaşma sıvaşmak sıvaştırma sıvaştırmak 1937 .sıskalaşma sıskalaşmak sıskalık.−ğı sıtma nöbeti sıva sıvacı sıvacı kuşu sıvacı kuşugiller sıvacılık.−ğı sıska olmak sıtma sıtma bilimi sıtmalanma sıtmalanmak sıtmalı sıtmalık.

sıvatma sıvatmak sıvazlama sıvazlamak sıvazlatma sıvazlatmak sıvı sıvık.−ğı sıvışma sıvışmak sıvı yağ sıyanet sıyanet etmek sıyga sıygı sıyırga 1938 .−ğı sıvıklaştırma sıvıklaştırmak sıvılaştırma sıvılaştırmak sıvındırma sıvındırmak sıvınma sıvınmak sıvıölçer sıvırya sıvışık.

−ğı sıyırış sıyırma sıyırmak sıyırtma sıyırtmak sıyrık.−ğı sıyrılış sıyrılma sıyrılmak sıyrıntı sızak.sıyırık.−ğı sızdırılma sızdırılmak sızdırma sızdırmak sızgıt sızı sızıcı sızıcı ünsüz sızıldanma sızıldanmak sızılı sızıltı sızıltısız sızım sızım sızıntı 1939 .

−ği sicil sicilli Sicilya Sicilyalı sicim siderit sideroz sidik.sızıntılı sızırma sızırmak sızış sızlama sızlamak sızlanış sızlanma sızlanmak sızlatma sızlatmak sızlayış sızma sızmak si sibak sibernasyon sibernetik.−ği sidik borusu 1940 .

−ği sidikli meşe sidik söktürücü sidik torbası sidik yarışı sidik yolu sidik zoru sif sifilis sifon sifonlama sifonlamak sifonlular siftah siftah etmek siftahlama siftahlamak siftinlik.sidikli sidiklik.−ği siftinme siftinmek sigar sigara sigara böceği sigara böreği sigaracı sigara kâğıdı 1941 .

−ğı sigorta olmak sigorta poliçesi sigorta primi sigortasız sigortasızlık.−hri sihirbaz sihirbazlık.−ğı siğil siğil otu sih sihir.−ğı sigarasız sigara tabakası sigara tablası sigara tiryakisi sigorta sigortacı sigortacılık.sigaralı sigaralık.−ğı sigorta etmek sigortalama sigortalamak sigortalanma sigortalanmak sigortalı sigortalılık.−ğı 1942 .

sihirlenme sihirlenmek sihirli Siirt Siirt battaniyesi Siirt fıstığı sik sikalar sikatif sikke sikkeleme sikkelemek siklâmen siklon sikme sikmek siktirici siktirmek silâh silâhaltı silâhçı silâhendaz silâhhane silâhlama silâhlamak silâhlandırma silâhlandırmak 1943 .

−ci sili silici Silifke (ilçe) 1944 .−ğu silâhtar silâhtar ağa silâj sildirilme sildirilmek sildirme sildirmek sildirtme sildirtmek silecek.silâhlanma silâhlanmak silâhlı silâhlık.−ğı silâhlı kuvvetler silâhsız silâhsızlandırma silâhsızlandırmak silâhsızlanma silâhsızlanmak silâhşor silâhşorluk.−ği silgi silgiç.

−ği silikon silikoz sililik.−ği silikat silikatlama silikatlamak silikatlaşma silikatlaşmış silikleşme silikleşmek silikleştirme silikleştirmek siliklik.−ği silindir kalıplama silindirli silindirsel silindirsel yüzey silindir şapka silindir yağı siliniş silinme silinmek silinti 1945 .silik.−ği silindir silindiraj silindirik.

silis silisçil silisik asit.−di silisiz silisizlik.−ği silisli silisseven silisyum siliş Silivri (ilçe) silkeleme silkelemek silkelenme silkelenmek silkeleyiş silki silkindirme silkindirmek silkiniş silkinme silkinmek silkinti silkme silkmek silktirme silktirmek sille 1946 .

−ği simetrili simetrisiz simetrisizlik.sille tokat silme silmece silmeci silmek silme kalıbı silme makinesi silme tahtası silo silolama silolamak Silopi (ilçe) silsile silsilename siluet silüryen Silvan (ilçe) sim sima Simav (ilçe) simetri simetrik.−ği simge simgeci 1947 .

−ğı simit.−ğı simsiyah simülâsyon simülâtör simültane simya simyacı sin (mezar) sin.−nni (yaş) sinagog sinameki sinara sinarit sincabî 1948 .−di simitçi simitçilik.simgecilik.−ği simsar simsariye simsarlık.−ği simgeleme simgelemek simgeleşme simgeleşmek simgesel simgesel mantık.

Sincan (ilçe) Sincanlı (ilçe) sincap.−bı sincapgiller Sincik (ilçe) sindirilme sindirilmek sindirim sindirim aygıtı sindirim bilimci sindirim bilimi sindirim organları sindirim sistemi sindiriş sindirme sindirmek sine sinek.−ği sinek ağırlık.−ğı sinekçil sinekkapan sinekkapangiller sinekkaydı sinek kuşu sineklenme sineklenmek sinekler 1949 .

−ğı sinema endüstrisi sinemalaştırma sinemalaştırmak sinema perdesi sinema salonu sinema sanatçısı sinema sanayii sinemasever sinemaskop.−ği sinema tekniği sinematik.−ği sinematograf sinerama sinerji sineroman sinestezi 1950 .−bu sinematek.sineklik.−ği sinek mantarı sinekoloji sinekromi sineksavar sinek sıklet sinekyutan sinema sinemacı sinemacılık.

−ği 1951 .singin sini sinik.−ği sinir sinir argınlığı sinir bilimi sinir buhranı sinirce sinir doku sinir harbi sinir hastalığı sinir hastası sinir ilâcı sinir kanatlılar sinir küpü sinirleme sinirlemek sinirlendirici sinirlendirme sinirlendirmek sinirleniş sinirlenme sinirlenmek sinirleri kuvvetli sinirleri zayıf sinirli sinirlilik.

−ği sinsin sintigrafi 1952 .−ğu Sinoloji sinonim Sinop sinsi sinsice sinsileşme sinsileşmek sinsilik.−ği sinme sinmek Sinolog.−ği sinir törpüsü siniş sinizm sinle sinlik.sinir olmak sinir otları sinir otu sinir otugiller sinir savaşı sinirsel sinir sistemi sinirsiz sinirsizlik.

−ği sipolin sipsi sipsipullah sipsivri sirayet 1953 .−li sinyalizasyon sinyal lâmbası sinyal müziği sinyor sipahi sipahilik.−di sinyal.sintine sinüs sinüzit sinüzoidal.−ği sipariş siparişçi sipariş etmek siper siper etmek siperisaika siperlenme siperlenmek siperli siperlik.−li sinüzoit.

sirayet etmek siren sirer sirk sirkat,−ti sirke sirkeci sirkecilik,−ği sirkelenme sirkelenmek sirkeleşme sirkeleşmek sirkeli sirkelik,−ği sirken sirkengebin sirke ruhu sirke sineği sirkülâsyon sirküler sirmo siroko siroz sirozlu sirrus sirtaki sirto

1954

sis sis bombası sis farı sis lâmbası sislendirme sislendirmek sislenme sislenmek sisli sismik,−ği sismograf sismolog,−ğu sismoloji sis perdesi sistem sistematik,−ği sistemcilik,−ği sistemik,−ği sistemleşme sistemleşmek sistemleştirme sistemleştirmek sistemli sistemsiz sistemsizlik,−ği sistire sistireci

1955

sistireleme sistirelemek sistit sistol,−lü sit sit alanı sitayiş sitayişkâr site sitem sitem etmek sitemkâr sitemli sitil (su kovası) sitoloji sitoplâzma sitrik asit,−di sitteisevir,−vri sittinsene Sivas Sivaslı (ilçe) Siverek (ilçe) sivil sivilce sivilceli sivil idare sivilize

1956

sivilleşme sivilleşmek sivilleştirme sivilleştirmek sivillik,−ği sivil polis sivil savunma sivil yönetim sivri sivri akıllı sivri biber Sivrice (ilçe) sivriç sivri fare Sivrihisar (ilçe) sivrikuyruk,−ğu (solucan) sivrileşme sivrileşmek sivrileştirme sivrileştirmek sivrilik,−ği sivriliş sivrilme sivrilmek sivriltme sivriltmek

1957

sivrisinek,−ği siya siyah siyah beyaz siyahımsı siyahımtırak,−ğı siyah ırk siyahî siyahlanma siyahlanmak siyahlaşma siyahlaşmak siyahlatma siyahlatmak siyahlık,−ğı siyah zeytin siyak siyakat,−ti siyakat yazısı siyakusibak siyanojen siyanür siyanürik siyanürleme siyanürlemek siyasa siyasal

1958

siyasal parti siyaset siyasetçi siyasetçilik,−ği siyaseten siyaset meydanı siyasetname siyasî siyasî ambargo siyasî coğrafya siyasî harita siyasî parti siya siya siyasiyat siyatik,−ği siyek,−ği siyenit siyer siyim siyim siyme siymek siyonist siyonizm siz skandal skandiyum skavut

1959

skeç,−ci ski skif skink,−gi skinkgiller skleroz skolâstik,−ği skor slâlom slâlomcu Slav Slavca Slavcılık,−ğı Slavist Slavistik,−ği Slavlar Slavlaşma Slavlaşmak Slavlaştırma Slavlaştırmak Slavlık,−ğı slâyt,−dı slip slogan slogancı slogancılık,−ğı sloganlaşma

1960

sloganlaşmak sloganlaştırma sloganlaştırmak Slovak Slovakça Slovakya Slovakyalı Sloven Slovence Slovenya Slovenyalı smaç,−cı smaçör smokin snack−bar snobizm snop,−bu snopluk,−ğu soba sobacı sobacılık,−ğı sobalık,−ğı sobe sobeleme sobelemek soda sodyum

1961

sodyum bikarbonat sodyum flüorit sodyum fosfat sodyum hidroksit, −di sodyum hiposülfit sodyum karbonat sodyum klorür sodyumlu sodyum nitrat sodyum sülfat sof sofa sofî sofîlik,−ği sofist sofistik,−ği sofistike sofistlik,−ği sofiyan sofiyane sofizm sofora sofra sofra başı sofra bezi sofracı

1962

sofra duası sofralık,−ğı sofra örtüsü sofrası açık,−ğı sofra tahtası sofra takımı softa softaca softalaşma softalaşmak softalık,−ğı sofu sofuca sofuluk,−ğu soğan soğancı soğancık,−ğı soğancılık,−ğı soğan çiçeği soğanlama soğanlamak soğanlı soğansı Soğdca soğrulma soğrulmak soğrumsama

1963

soğuk,−ğu soğuk algınlığı soğuk bez soğuk büfe soğukça soğuk dalgası soğuk damga soğuk harp,−bi soğuk hava deposu soğuk ısırması soğukkanlı soğukkanlı hayvanlar soğukkanlılık,−ğı soğukkanlı olmak soğuklama soğuklamak soğuklaşma soğuklaşmak soğuklaştırma soğuklaştırmak soğukluk,−ğu soğuk neva soğuk nevale soğuk renkler soğuk savaş

1964

soğuk şaka soğulma soğulmak soğuma soğumak soğumölçer soğurgan soğurganlık,−ğı soğurma soğurmak soğurmalı soğurucu soğuruş soğuşma soğuşmak soğutkan soğutma soğutmaç,−cı soğutmak soğutucu soğutulma soğutulmak soğutuş soğuyuş sohbet sohbet etmek sohbet ustası

1965

sokak,−ğı sokak basketbolu sokak çocuğu sokak kadını sokak kapısı sokak kızı sokak süpürgesi soket sokma sokmak sokman sokra sokranma sokranmak sokturma sokturmak soku sokucu sokulgan sokulganlık,−ğı sokulma sokulmak sokulu sokuluş sokum sokur sokuşma

1966

sokuşmak sokuşturma sokuşturmak sol sol,−lü (nota) sol açık,−ğı solak,−ğı solaklık,−ğı sol anahtarı solâryum sol bek solcu solculuk,−ğu soldat soldurma soldurmak sol eğilimli solfej solgun solgunlaşma solgunlaşmak solgunluk,−ğu sol haf Solhan (ilçe) sol iç solidarist solidarizm

1967

solipsizm solist solistlik,−ği sollama sollamak sollayış solluk,−ğu solma solmak solmaz solo solocu solo yapmak sol şerit,−di solucan solucan düşürücü solucanlar solucan otu soluğan soluk,−ğu soluk borusu soluk darlığı soluk kesici soluklama soluklamak soluklanma soluklanmak

1968

soluklaşma soluklaşmak solukluk,−ğu soluk soluğa soluksuz soluksuzluk,−ğu soluma solumak solungaç,−cı solunma solunmak solunum solunum aygıtı solunum sistemi soluş solutma solutmak soluyuş solüsyon som soma Soma (ilçe) somak,−ğı somaki Somali Somalili somata

1969

somon somon balığı somon rengi somun somurdanma somurdanmak somurma somurmak somurtkan somurtkanlık,−ğı somurtma somurtmak somurtuk,−ğu somurtuş somurulma somurulmak somut somut isim,−smi somutlanma somutlanmak somutlaşma somutlaşmak somutlaştırma somutlaştırmak somutluk,−ğu somya son

1970

son adam sonar sonat sonbahar son birim son birim değer teorisi son birim faydası son birim geliri son birim maliyeti son birim yararı soncul sonda sondaj sondajcı sondaj kuyusu sondaj yapmak sondalama sondalamacı sondalamacılık,−ğı sondalamak son derece son deyiş sondör son dört,−dü sone son ek

1971

son görev son gürlüğü son kânun son kullanıcı (bilgisayarda) son kullanma tarihi sonlama sonlamak sonlu sonlu büyüklük,−ğü son nefes sonra sonradan sonradan görme sonradan görmelik,−ği sonradan görmüş sonradan görmüşlük,−ğü sonradan olma sonraki sonraları sonrasız sonrasızlık,−ğı sonsal son ses son ses düşmesi

1972

sonsuz sonsuz küçük,−ğü sonsuzlaşma sonsuzlaşmak sonsuzluk,−ğu son teşrin son turfanda sonuç,−cu sonuç karşılaşması sonuçlama sonuçlamak sonuçlandırılma sonuçlandırılmak sonuçlandırma sonuçlandırmak sonuçlanış sonuçlanma sonuçlanmak sonuç oyuncusu sonuçsuz sonuç takımı sonuç yarışması sonuncu sonunda sonurgu sonurtu sonuşmaz

1973

son vazife sop sopa sopalama sopalamak sopalanma sopalanmak sopalı soprano sopsoğuk,−ğu sora sora sordurma sordurmak sorgu sorguç,−cu sorguçlu sorguçsuz sorgu hâkimi sorgulama sorgulamak sorgulanış sorgulanma sorgulanmak sorgun Sorgun (ilçe) sorgu sual,−li sorgusuz

1974

sorgusuz sualsiz sorgu yargıcı sorit sorkun sorma sormaca sormak sormuk,−ğu sorti sorti yapmak soru soru cümlesi soru eki soru işareti sorulma sorulmak sorulu görünüm sorum soruma sorumak sorumlu sorumluluk,−ğu sorumsuz sorumsuzca sorumsuzlaşma sorumsuzlaşmak sorumsuzlaştırma

1975

sorumsuzlaştırmak sorumsuzluk,−ğu sorun sorunlu sorunsal sorunsuz soru sıfatı soruşma soruşmak soruşturma soruşturmacı soruşturmacılık,−ğı soruşturmak soruşturma kurulu soruşturma raporu soruşturucu sorutkan sorutma sorutmak soru zamiri soru zarfı sos sosis sosluk,−ğu sosyal,−li sosyal adalet sosyal antropoloji

1976

sosyal bilgiler sosyal bilim sosyal bilimler sosyal bünye sosyal değerler sosyal değişme sosyal demokrasi sosyal demokrat sosyal devlet sosyal düzen sosyal faaliyet sosyal gelişme sosyal güvenlik,−ği sosyal hayat sosyal ilişki sosyalist sosyalistik,−ği sosyalizasyon sosyalizm sosyal konut sosyalleşme sosyalleşmek sosyalleştirme sosyalleştirmek sosyal olay sosyal olgu sosyal oluşum

1977

sosyal psikoloji sosyal sigorta sosyal statü sosyal tabaka sosyal yapı sosyal yardım sosyal yaşam sosyete sosyetik,−ği sosyoekonomik,−ği sosyokültürel sosyolengüistik,−ği sosyolog,−ğu sosyoloji sosyolojizm sote sovhoz Sovyet soy soya soya çekim soyadı soya fasulyesi soy ağacı soydaş soydaşlık,−ğı soydurma

1978

soydurmak soy gazlar soygun soyguncu soygunculuk,−ğu soyka soy kırımı soylama soylamak soylu soylu erki soyluluk,−ğu soylu soplu soyma soymak soymuk,−ğu soy oluş soysal soy sop soysuz soysuzca soysuzlaşma soysuzlaşmak soysuzlaştırma soysuzlaştırmak soysuzluk,−ğu soytarı

1979

soytarılık,−ğı soyulma soyulmak soyunma soyunmak soyuntu soyunuş soyuş soyut soyutçuluk,−ğu soyut isim,−smi soyutlama soyutlamak soyutlaşma soyutlaşmak soyutlaştırma soyutlaştırmak soyutluk,−ğu soyut sayı söbe söbü söğürme söğüş söğüşlemek söğüşlük,−ğü söğüt,−dü Söğüt (ilçe)

1980

söğütgiller söğütlü Söğütlü (ilçe) söğütlük,−ğü Söke (ilçe) sökel sökme sökmek söktürme söktürmek sökük,−ğü sökükçü sökülme sökülmek sökülüş söküm sökün etmek söküntü sökü otu söküş sölom sölomlular sölpük,−ğü sölpüme sölpümek sömestr sömikok

1981

sömürge sömürgeci sömürgecilik,−ği sömürgeleşme sömürgeleşmek sömürgeleştirme sömürgeleştirmek sömürgen sömürgenlik,−ği sömürme sömürmek sömürü sömürücü sömürücülük,−ğü sömürülme sömürülmek sömürüş söndürme söndürmek söndürücü söndürülme söndürülmek sönme sönmek sönük,−ğü sönüklük,−ğü sönüm

1982

sönüm ayrımı sönümleme sönümlemek sönümlü sönümsüz sör sörf sörfçü sövdürme sövdürmek söve söven sövgü sövgücü sövme sövmek sövülme sövülmek sövüntü sövüş sövüşme sövüşmek sövüştürme sövüştürmek söylem söyleme söylemek

1983

söylemseme söylemsemek söylemseme yapmak söylence söylenilme söylenilmek söyleniş söylenme söylenmek söylenti söyleşi söyleşme söyleşmek söyletme söyletmek söylev söylevci söyleyiş söz söz başı söz birliği söz birliği etmek söz bölüğü söz bölükleri söz cambazı söz cambazlığı

1984

sözcü sözcük,−ğü sözcük hazinesi sözcük türü sözcük vurgusu sözcülük,−ğü sözçatar söz dağarcığı söz dalaşı sözde sözde özne söz dizimi söz dizimsel söz düellosu söz ebesi söz ehli sözel sözel öğrenme söz etmek söz gelimi söz gelişi söz gösterisi söz karışıklığı söz kesimi söz konusu söz konusu olmak sözlendirici

1985

sözlendiricilik,−ği sözlendirme sözlendirmek sözlenme sözlenmek sözleşme sözleşmek sözleşmeli sözleşmesiz sözleşme tutanağı sözleşme yapmak sözlü sözlü basın sözlü film sözlük,−ğü sözlük bilgisi sözlük bilimci sözlük bilimi sözlük birimi sözlükçü sözlükçülük,−ğü sözlü sınav sözlü soru söz meydanı söz misali söz olmak söz rüşveti

1986

söz sahibi söz sahibi olmak sözsüz sözsüz oyun söz temsili söz ustası sözüne sahip,−bi sözün kısası söz varlığı söz yarışı söz yazarı söz yitimi söz zinciri spaghetti spastik,−ği spazm spektroskop,−bu spektroskopi spekülâsyon spekülâtif spekülâtör sperm sperma sperma ana hücresi spermasızlık,−ğı spermatozoit,−di

1987

spesifik,−ği spesiyal,−li spesiyalist spesiyalite spiker spikerlik,−ği spiral,−li spiril spiritüalizm sponsor spontane spontaneizm spor sporcu sporculuk,−ğu spor kesesi sporlanma sporlanmak spor loto sporlular sporsever sportif sportmen spor toto spot spot alım spotçu

1988

spot lâmbası spot mağaza spot satım sprey sprint spritüel stabilizasyon stabilizatör stabilize stabilize etmek stabilize yol stadya stadyum stafilokok stagflâsyon staj stajyer stajyerlik,−ği stalâgmit stalâktit standardizasyon standart,−dı standart dil standartlaşma standartlaşmak standartlaştırma standartlaştırmak

1989

stand−by stand−up stant,−dı star starking start start yeri stat,−dı statik,−ği statolit stator statosist statü statüko stearik,−ği stearin sten steno stenograf stenografi stenotip step,−bi stepne ster steradyan stereo stereofoni

1990

stereofonik,−ği stereografi stereografik,−ği stereoskop,−bu stereoskopik,−ği stereoskopik çift stereotipi steril sterilizasyon sterilize sterilize etmek sterilleşme sterilleşmek sterlin sterol,−lü stetoskop,−bu steyşın stil stilist stilistik,−ği stil mobilya stilo stoacı stoacılık,−ğı stok stokçu stokçuluk,−ğu

1991

stok etmek stoklama stoklamak stop stopaj stop etmek stop lâmbası stop valf,−fi stor stor kapak,−ğı storlu strafor stratej strateji stratejik,−ği stratigrafi stratosfer stratus streç streptokok streptomisin stres streslenme streslenmek stresli stresör striknin

1992

striptiz striptizci stronsiyum strüktür strüktüralist strüktüralizm strüktürel stüdyo su su akrebi sual,−li sual etmek su altı su altı arkeolojisi su altı flâşı su altı fotoğrafçılığı su altı işleri suare su askıları su aygırı su aygırıgiller su bahçesi su baldıranı su bardağı subasar su basıncı su baskını

1993

su basmanı subaşı subay subaylık,−ğı su bidonu su bilimci su bilimi su biti su bitkileri su bombası su borusu su boyası su böceği su bölümü çizgisi su böreği subra subret subye su cenderesi sucu sucuk,−ğu sucukçu sucukçuluk,−ğu sucuklaşma sucuklaşmak sucul suculuk,−ğu

1994

suç suç aleti su çıkrığı suçiçeği (hastalık) suç duyurusu suçlama suçlamak suçlandırılma suçlandırılmak suçlandırma suçlandırmak suçlanma suçlanmak suçlayış suçlu suçluluk,−ğu suçluluk duygusu suçlu olmak suç olmak suçsuz suçsuzluk,−ğu su çulluğu suçüstü suçüstü mahkemesi suçüstü yakalama suç yükleme

1995

sudak,−ğı su damarı sudan Sudan Sudanlı Sudan tavuğu su değirmeni su deposu su dolabı su düzeyi su etmek sufle sufle etmek suflîleşme suflîleşmek suflör suflörlük,−ğü sugeçirmez su hattı suhulet su ısıtıcısı suibriği (bitki) suibriğigiller suiistimal,−li suiistimal etmek suikast suikastçı

1996

suiniyet suizan,−nnı su kabağı su kabı su kamışı su kamışıgiller su karanfili su kayağı su kaybı su keleri su kemeri su kesesi su kesimi su keteni su kireci su korkusu sukut sukut etmek sukutuhayal,−li su küre sulak,−ğı sulaklık,−ğı Sulakyurt (ilçe) sulama sulamak sulandırıcı sulandırma

1997

sulandırmak sulanma sulanmak sularında sulatma sulatmak sulfata sulh sulhçu sulh olmak sulhperver sulhsever sulp,−bü sulta sultan Sultanbeyli (ilçe) sultan böreği Sultandağı'nı (ilçe) sultan efendi Sultanhisar (ilçe) sultanî sultanîbuselik,−ği sultanîhüzzam sultanî tembel sultanî tembellik,−ği sultanîyegâh sultan kethüdası

1998

sultanlık,−ğı sultanoğlu sulu sulu boya sulu göz sulu gözlü suluk,−ğu suluk zinciri sululaşma sululaşmak sululuk,−ğu sululuk etmek sululuk yapmak Suluova (ilçe) Sulusaray (ilçe) sulu sepken sulu tarım sulu zırtlak,−ğı sumak,−ğı su mantarları sumen Sumer Sumerce su mercimeği su mercimeğigiller su mermeri Sumerolog,−ğu

1999

Sumeroloji sumsuk,−ğu sumsuklama sumsuklamak su muhallebisi suna suna boylu sunak,−ğı su nanesi sundurma sundurmak sungu sungur Sungurlu (ilçe) sun'î sun'î böbrek,−ği sun’î çayır sun'î gübre sun'î ipek,−ği sun'î kalp,−bi sun'îlik,−ği sun'î peyk sun'î solunum sun'î tahta sun'î teneffüs sunma sunmak

2000

sunta suntıraç,−cı suntıraş sunturlu sunturlu küfür,−frü sunu sunucu sunuculuk,−ğu sunu istem yasası sunulma sunulmak sunuluş sunum sunuş suoku (bitki) suokugiller suölçer su örümceği su örümceğigiller sup supanglez supap,−bı supara su perisi suphanallah su piresi suples

2001

supya sur sura surat surat düşkünü surat etmek suratlı suratsız suratsızlık,−ğı sure suret sureta suretiyle su rezenesi Suriye Suriyeli Suruç (ilçe) su saati susak,−ğı susak ağızlı susak burunlu susaklık,−ğı susallar susam susama susamak susamgiller

2002

susam helvası su samuru susam yağı su sarımsağı su sarnıcı susatma susatmak su sayacı susayış su seviyesi su sığırı su sineği susku suskun suskunlaşma suskunlaşmak suskunlaştırma suskunlaştırmak suskunluk.−ğu susma susma hakkı susmak susmalık.−ğı sus payı suspus suspus olmak susta 2003 .

sustalı sustalı çakı susturma susturmak susturucu susturulma susturulmak Susurluk (ilçe) susuş susuz Susuz (ilçe) susuzluk.−ğu Suşehri'ni (ilçe) suşeridi (bitki) sut.−du su tabakası su tankeri su tası sutaşı (işlemeli şerit) su taşkını su tavuğu su tavuğugiller su tedavisi su terazisi su teresi su testisi 2004 .

−ğu suyukçuluk.−ği su ürünleri suvarım suvarma suvarmak suvat su yatağı su yelvesi su yılanı su yılanıgiller su yılanları su yolcu suyolu (sutaşı) su yolu su yoncası su yosunları su yosunu suyuk.−ğu su yuvarı suzenî 2005 .sut kostik.−ği su topu su tulumbası su türbini sutyen sutyenci sutyencilik.

suzidil suzidilâra suzinak sübek.−ği sübjektivist sübjektivite sübjektivizm süblime süblimleşme süblimleşmek süblimleştirme süblimleştirmek sübut sübvanse etmek sübvansiyon sübyan sübyan koğuşu sübye sücut.−du südreme südremek süet süflî süflîleşme 2006 .−ği sübekli sübjektif sübjektiflik.

−ği Süheyl (yıldız) sühulet sühunet süit süje süklüm püklüm sükse sükse yapmak sükûn sükûnet sükûnetli sükût sükût hakkı sükûtî sükûtîlik.−ği sülâle sülf sülfamit.−di sülfat sülfatlama sülfatlamak sülfatlanma sülfatlanmak sülfatlaşma sülfatlaşmak 2007 .süflîleşmek süflîlik.

−di sülfürimetre sülfürleme sülfürlemek süline Süloğlu'nu (ilçe) sülûk.−ğü sülüs sümbül sümbüle sümbülî sümbülteber (çiçek) 2008 .−ğü7 sülükçü sülükler sülüklü sülümen sülün sülüngiller sülünlük.sülfit sülfitleme sülfür sülfürik.−kü sülûk etmek sülüğen sülük.−ği sülfürik asit.

sümek.−ği sümkürme sümkürmek sümkürtme sümkürtmek sümmettedarik sümsük.−ği sümüksel sümüksü sümüksü zar sündürme sündürmek sündüs süne sünepe sünepelik.−ğü sümük doku sümüklü sümüklü böcek.−ğü sümsükgiller sümsükleşme sümsükleşmek sümsüklük.−ğü sümter sümük.−ği sünger sünger avcısı 2009 .

−ği sünnet çocuğu sünnet düğünü sünnet ehli sünnet etmek 2010 .−ği sünger doku süngerler süngerleşme süngerleşmek süngerli süngersi sünger taşı süngü süngüleme süngülemek süngülenme süngülenmek süngüleşme süngüleşmek süngülü süngüsü düşük.−ğü sünme sünmek sünnet sünnetçi sünnetçilik.süngerci süngercilik.

−ği süpürge çalısı süpürge darısı 2011 .−ği süper süper benzin süper çimento süper fosfat süper lise süpermarket süpermarketçi süpermarketçilik.−ğü süpürge süpürgeci süpürgecilik.sünnetleme sünnetlemek sünnetli sünnetlik.−ği sünnet olmak sünnetsiz sünnet yapmak Sünnî Sünnîlik.−ği süper star süpervizör süprüntü süprüntücü süprüntülük.

süpürgelik.−ği süpürge otu süpürme süpürmek süpürtme süpürtmek süpürülme süpürülmek süpürüş sürahi sür'at.−ti sür'at katarı sür'atle sür'atlendirme sür'atlendirmek sür'atlenme sür'atlenmek sür'atli sürç sürçme sürçmek sürçtürme sürçtürmek sürçülisan sürdürme sürdürmek sürdürüm 2012 .

−ci süreduran süredurum süregelen süregelme süregelmek süreğen süreğenleşme süreğenleşmek sürek.−ği süreksiz ünsüz süreli süreölçen süreölçer süre ölçümü sürerlik.−ği sürekli ünsüz süreksiz süreksizlik.sürdürümcü sürdürüş süre süre aşımı süreç.−ği 2013 .−ği sürek avı sürekçi sürekli süreklilik.

sürerlik fiili sürerlik görünümü süresiz süre sonu süreyazar Süreyya (yıldız kümesi) sürfe sürfile sürfile makası sürfile makinesi sürfile yapmak sürgen doku sürgit sürgit etmek sürgit yapmak sürgü sürgü kolu sürgüleme sürgülemek sürgülenme sürgülenmek sürgülü sürgün sürgün avı sürgün olmak sürmanşet 2014 .

−ği sürme mantarıgiller sürme mantarları sürmenaj Sürmene (ilçe) sürmesiz sürnatüralist sürnatüralizm sürpriz sürpriz yapmak sürre sürre alayı sürrealist sürrealite sürrealizm sürre emini sürsat sürsür sürsürcülük.sürme sürmedan sürmek sürmeleme sürmelemek sürmelenme sürmelenmek sürmeli sürmelik.−ğü 2015 .

−ğü sürükleme sürüklemek 2016 .sürsür yarışı sürşarj sürtme sürtme ağı sürtmek sürtük.−ğü sürtülme sürtülmek sürtünme sürtünmek sürtünüş sürtüş sürtüşme sürtüşmek sürtüştürme sürtüştürmek sürur sürü sürücü sürücü belgesi sürücül sürücülük.−ğü sürtükleşme sürtükleşmek sürtüklük.

sürüklendirme sürüklendirmek sürükleniş sürüklenme sürüklenmek sürükletme sürükletmek sürükleyici sürükleyiş sürülme sürülmek sürülüş sürüm sürüme sürümek sürümlü sürüm sürüm sürümsüz sürümsüzlük.−ğü sürünceme süründürme süründürmek süründürülme süründürülmek sürüngen sürüngenler sürünme 2017 .

sürünmek sürünüş sürür sürü sepet sürü sürü sürüş sürüştürme sürüştürmek sürütme sürütmek sürveyan Süryanî Süryanîce süs süs bitkisi süsen süsengiller süsleme süslemeci süslemecilik.−ği süslemek süsleme sanatları süslendirme süslendirmek süsleniş süslenme süslenmek 2018 .

−ği süt asidi sütbaba sütbaşı (kaymak) sütbesüt süt beyaz süt çocuğu sütçü Sütçüler (ilçe) sütçülük.−ğı sütanne sütannelik.süsletme süsletmek süsleyici süslü süslü püslü süslü üslûp.−bu süsme süsmek süspansiyon süs püs süssüz süt süt ağacı sütana sütanalık.−ğü süt danası 2019 .

−cı sütleğen sütleğengiller sütlendirme sütlendirmek sütlenme sütlenmek sütliman sütlü sütlüce sütlük.−ğlu süt otu süt otugiller sütölçer sütre sütsüz 2020 .−ğü sütlü kengel sütlü ot süt mavisi sütnine sütoğul.süt dişi süthane sütkardeş süt kırı (renk) sütkız süt kuzusu sütlâç.

−ğü süt şekeri süttaşırmaz süt tozu sütun sütuncuk.−ğu süvari süvari alayı süvari bölüğü süvarilik.−ği süzeni süzgeç.−ci süzgeç gagalılar süzgeçleme süzgeçlemek süzgeçli 2021 .sütsüzlük.−ği süvari polisi süvari sınıfı süven süveter süveyda süyek süyüm süzdürme süzdürmek süzek.−ğu sütü bozuk.

−ğü süzme süzme bal süzmek süzme yoğurt.−ğı Şabanözü'nü (ilçe) şablon şabloncu 2022 .−ğü süzüle süzüle süzülme süzülmek süzülüş süzüm süzüm (*)Ş Ş şaban şabanlaşma şabanlaşmak şabanlık.−du süzücü süzük.süzgü süzgün süzgün bakış süzgün göz süzgünleşme süzgünleşmek süzgünlük.

−ği şaft şaful şah şahadet şahadet etmek şahadetname şahadet parmağı şahane şahap. kişi) şâhıs (sırık) şahika şahin şahin bakışlı 2023 .−hsı (kimse.−ğu şad şad etmek şadırvan şad olmak şafak.−bı şahbaz şah damarı şaheser şahım.şablonculuk.−hmı şahıs.−ğı Şafiî Şafiîlik.

−ği şahitlik etmek şahit olmak şahitsiz şahlandırma şahlandırmak şahlanış şahlanma şahlanmak şahlık.−ğı şahmeran şahmerdan şahmerdancı şahne şahniş şahnişin şahnişli şahrem şahrem şahsen şahsî şahsiyat şahsiyet şahsiyetli 2024 .−di şahitli şahitlik.Şahinbey (ilçe) şahinci şahit.

−ği şahtere şahteregiller şahtur şaibe şaibeli şair şairane şairanelik.−ği şahsiyetsiz şahsiyetsizlik.şahsiyetlilik.−ğı 2025 .−ğı şakalaşma şakalaşmak şaka maka şakasız şakayık.−ği şak şak.−kkı (yarma) şaka şakacı şakacıktan şakacılık.−ğı şakadan şaka etmek şakak.−ği şaire şairlik.

−di şakkadak şakketme şakketmek şaklaban şaklabanlık.−ğı şaklama şaklamak şaklatma 2026 .−ği şakirt.−ğı şakıma şakımak şakırdama şakırdamak şakırdatma şakırdatmak şakır şakır şakır şukur şakırtı şakırtılı şakırtısız şakıt şakıyış şaki şakilik.şaka yollu şaka yoluyla şakıldak.

−ğı şali şallak.−ğı şallak mallak.−ğı (tahta maşa) şak şak şakşakçı şakşakçılık.−ğı şakrak kuşu şakraklık.−ğı şalo şal örneği Şalpazarı'nı (ilçe) 2027 .−lü şakulî şakulleme şakullemek şal şalak.−ğı şakul.−ğı şalakî şale şalgam şal kuşak.şaklatmak şakrak.−ğı şakrama şakramak şakşak.

−ğı şamar şamarlama şamarlamak şamar oğlanı şamata şamatacı şamata etmek şamatalı şambaba (tatlı) şambabası (tatlı) şambrel 2028 .şalt binası şalter şalupa şalvar şalvarlı şama şamalı şamama şaman şamandıra şamandıralama şamandıralamak Şamanî Şamanist Şamanizm Şamanlık.

şamdan şamdancı şamdancılık.−ğı Şam fıstığı şamil şampanya şampanya bardağı şampanyalı şampiyon şampiyona şampiyonluk.−ğu şampuan şampuanlama şampuanlamak şan şandel şandelleme şandellemek şangırdama şangırdamak şangırdatma şangırdatmak şangır şungur şangırtı şanjan şanjanlı şanjman 2029 .

şanlı şanlı şöhretli Şanlı Urfa şano şans şansız şanslı şanslılık.−ğı şantaj şantajcı şantajcılık.−ğı şanson şansonet şansölye şansölyelik.−ği şanssız şanssızlık.−ğı şaphane 2030 .−ğı şantaj yapmak şantiye şantör şantöz şantung şap şapadanak şapçı şapçılık.

−ğı şapşalca 2031 .−ğı şapşal şapşalak.−ğı şapkasız şaplak.−ğı şaplama şaplamak şaplatma şaplatmak şaplı şappadak şaprak.−ğı şapka işareti şapkalı şapkalık.Şaphane (ilçe) şap hastalığı şapırdama şapırdamak şapırdatma şapırdatmak şapır şapır şapır şupur şapırtı şapka şapkacı şapkacılık.

şapşallaşma şapşallaşmak şapşallık.−ğı şapşal yaka şap şap şap taşı şarabî şarampol.−bı şarap bardağı şarap çanağı şarapçı şarapçılık.−lü şarap.−ğı şarap fıçısı şaraphane şaraplı şarapnel şarap rengi şarap tortusu rengi şarbon şarıldama şarıldamak şarıl şarıl şarıltı şarj şarj etmek şarjör 2032 .

şark şarkadak şark çıbanı şarkı şarkıcı şarkıcılık.−ğı Şarköy (ilçe) şarküteri şarlama şarlamak şarlatan şarlatanca şarlatanlık.−ğı şarklı şarklılık.−ğı Şarkışla (ilçe) şarkî Şarkîkaraağaç (ilçe) şarkiyat şarkiyatçı şarkiyatçılık.−ğı şarpi şar şar şart şart etmek şartınca 2033 .

şart kipi şartlama şartlamak şartlandırma şartlandırmak şartlanış şartlanma şartlanmak şartlaşma şartlaşmak şartlı şartlı birleşik cümle şartlı birleşik zaman şartlı refleks şartname şart olmak şartsız şartsız refleks şartsız şurtsuz şaryo şase şasi şaşaa şaşaalı şaşakalma şaşakalmak şaşalama 2034 .

−ğı şaşma 2035 .−ğı şaşkınlıkla şaşkın şaşkın şaşlık.şaşalamak şaşalatma şaşalatmak şaşı şaşılası şaşılaşma şaşılaşmak şaşılık.−ğı şaşılma şaşılmak şaşırış şaşırma şaşırmak şaşırtıcı şaşırtma şaşırtmaca şaşırtmak şaşkaloz şaşkın şaşkınca şaşkınlaşma şaşkınlaşmak şaşkınlık.

−ğı şayan şayeste şayet şayi.şaşmak şaşmaz şat şataf şatafat şatafatlı şatafatsız şathiyat şathiye şatır şato şavalak.−i şayia şayka şaz 2036 .−ğı şavk şavkıma şavkımak Şavşat (ilçe) şavul şavullama şavullamak şayak.

−ği şebekçi şebeke şebekler şebiarus Şebinkarahisar(ilçe) şebiyelda şebnem şecaat.−di şef şefaat.−ti şefaatçi 2037 .−ği şedit.şe şeamet şeb şebabet şebboy şebek.−i şedaraban şeddadî şedde şeddeli şeddeli eşek.−ti şecere şecereli şecerename şeci.

−ği şeflik.−hri şehirci şehircilik.−ti şefkatli şefkatlilik.−ği şefkatsiz şefkatsizlik.−ği şefaat etmek Şefaatli (ilçe) şeffaf şeffaflaşma şaffaflaşmak şeffaflaştırma şeffaflaştırmak şeffaflık.−ği şeftali şehbender şehbenderlik.−ğı şefik şefkat.−ği şehevî şehir.−ği şehir coğrafyası şehir hatları şehirler arası şehirleşme 2038 .şefaatçilik.

−ği şehnişin şehremaneti şehremini şehriyar şehriye şehriye çorbası şehvanî şehvaniyet şehvet şehvetli 2039 .−ği şehir rehberi şehir turu şehit.−ği şehit olmak şehlâ şehname şehnameci şehnaz şehnazbuselik.şehirleşmek şehirli şehirlileşme şehirlileşmek şehirlilik.−di şehit etmek Şehitkâmil (ilçe) şehitlik.

−ği şek.−ği şekerlemek şekerlenme şekerlenmek şekerleşme şekerleşmek şekerli şekerlik.−ği 2040 .−kki şekavet şekel şeker şeker ağacı şeker aktarması Şeker Bayramı şekerci şekerciboyası (bitki) şekerciboyasıgiller şekercilik.−ği şeker fasulyesi şeker hastalığı şeker kamışı şekerleme şekerlemeci şekerlemecilik.şehvetperest şehzade şehzadelik.

−ği şeklen şeklî şekva şekvacı şelâle şelek.−ği 2041 .−ği şekilci olmak şekildaş şekildaşlık.−ğı şekil değiştirme şekillendirme şekillendirmek şekillenme şekillenmek şekilli şekilperest şekilsiz şekilsizlik.−kli şekil bilgisi şekilci şekilcilik.şekerli kahve şeker pancarı şekerpare şekerrenk.−gi şekersiz şekil.

−ği Şemdinli (ilçe) şempanze şems şemse şemsî şemsiye şemsiyeci şemsiyecilik.−i şeniyet Şenkaya (ilçe) şenlendirilme 2042 .−ği şemsiyelik.şelf şem şema şemail şemalaştırma şemalaştırmak şematik.−ği şen şenaat.−ti şendere şenelme şenelmek şeneltme şeneltmek şeni.

−ği 2043 .−ği şerbetçi otu şerbetleme şerbetlemek şerbetlenme şerbetlenmek şerbetli şerbetlik.−rri şerait şer'an şerare şerbet şerbetçi şerbetçilik.−ğı şen şatır şepit şer.şenlendirilmek şenlendirme şenlendirmek şenleniş şenlenme şenlenmek şenlik.−ği şenlikli şenliksiz Şenpazar (ilçe) şen şakrak.

−ği şeref locası şeref misafiri şeref salonu şerefsiz şerefsizlik.şerbetsiz şerç.−ci şeref şerefe şerefiye şeref kıt'ası şeref konuğu şereflendirme şereflendirmek şereflenme şereflenmek şerefli Şereflikoçhisar(ilçe) şereflilik.−bı şerefyap olmak şeref yeri şergil 2044 .−ği şerefsizlik etmek şeref sözü şeref tribünü şeref üyesi şerefyap.

−di şerit balığı şeritçi şeritçilik.−ği şerit.şerh şerha şerha şerha şerh etmek şer'î şeriat şeriatçı şeriatçılık.−ği şeritgiller şeritleme şeritlemek şeritler şeritli şerit makarna şerit metre şeritsiz şer’iye şer’iye 2045 .−ğı şerif şerik şeriklik.−ği şerir şerirlik.

−ddi şetaret şetaretli şetim.−ği şevval.−tmi şetlant.−di şevk şevkefza şevket şevketli şevkli şevksiz şevksizlik.−dı şev şevahit.mahkemeleri şeş şeşbeş şeşcihar şeşper şeşüdü şeşüse şeşyek şet.−li şey şeyh şeyhlik.−ği şeyhülislâm 2046 .

şeyhülislâm kapısı şeyhülislâmlık.−ğı şeytan şeytanarabası (uçuşan tohum) şeytan bezi şeytanca şeytan çekici şeytan elması şeytanet şeytanfeneri (bitki) şeytanılâin şeytanî şeytaniğnesi (hayvan) şeytaniğnesigiller şeytan kuşu şeytanlık.−ğı şeytanlık etmek şeytanminaresi (böcek kabuğu) şeytan otu şeytan örümceği şeytansaçı (bitki) şeytan şalgamı şeytan taşlama şeytantersi (bitki) 2047 .

şeytantırnağı (bitki) şeytan tırnağı şeytan uçurtması şezlong şık (güzel. zarif) şık.−ğı şımarık.−ğı şıldır şıldır şıllık.−kkı (seçenek) şıkırdama şıkırdamak şıkırdatma şıkırdatmak şıkır şıkır şıkırtı şıklaşma şıklaşmak şıklaştırma şıklaştırmak şıklık.−ğı şımarıkça şımarıklık.−ğı şımarış şımarma şımarmak şımartılma şımartılmak 2048 .

−ği şıpşıp (terlik) şıp şıp şıra şıracı şırak şırakkadak şıralı şıralık.şımartma şımartmak şıngıl şıngırdama şıngırdamak şıngır şıngır şıngırtı şıp şıpıdık.−ğı şıpın işi şıpırdama şıpırdamak şıpır şıpır şıpırtı şıpka şıppadak şıpsevdi şıpsevdilik.−ğı şıralık üzüm 2049 .

−fi şiddet şiddetlendirme şiddetlendirmek şiddetlenme şiddetlenmek şiddetli şiddet olayı şif 2050 .şıraölçer şırfıntı şırıldama şırıldamak şırıl şırıl şırıltı şırınga şırınga etmek şırıngalama şırıngalamak şırınga yapmak şırlağan şırlama şırlamak Şırnak (ilçe) şıvgın Şia şiar şiber valf.

−ği Şiir şiirce 2051 .−bı şifreli kasa şifreli kilit.−di şifreli telefon şifreli telgraf Şiî Şiîlik.şifa şifahane şifahen şifahî şifalı şifa otu şifasız şifleme şiflemek şifon şifoniyer şifre şifre anahtarı şifreci şifreleme şifrelemek şifreli şifreli çanta şifreli hesap.

−bi şilepçilik.şiir defteri şiiriyet şiir kitabı şiirleştirme şiirleştirmek şiirli şiirsel şikâr şikâyet şikâyetçi şikâyetçilik.−di 2052 .−ği şilin şilt.−ği şikâyet etmek şikâyetname şike şikeli şikemperver şikesiz şikeste şike yapmak şile Şile (ilçe) Şile bezi şilem şilep.

şilte şimal.−li şimalî şimdi şimdicik şimdiden şimdiki şimdilerde şimdileyin şimdilik şimdi şimdi şimendifer şimiotaksi şimiotropizm şimşek.−ği şimşeklenme şimşeklenmek şimşekli şimşek taşı şimşir şimşirgiller şimşirlik.−ği şinikleme şiniklemek Şinto 2053 .−ği şinanay şinik.

−ğu Şintoizm şip şipşak şipşakçı şipşakçılık.−ği şirretlik etmek Şirvan (ilçe) şiryan şist şistleşme 2054 .−ği şirk şirket şirketleşme şirketleşmek şirpençe şirret şirretçe şirretleşme şirretleşmek şirretlik.Şintoculuk.−ğı şipşirin Şiran (ilçe) şiraze şirden şirin şirinlik.

−ği 2055 .−ği şişhane Şişhane şişinme şişinmek şişirilme şişirilmek şişiriş şişirme şişirmece şişirmek şişirtme şişirtmek şiş kebap.−ği şiş şişe şişeci şişek.şistleşmek şistli şistlilik.−ği şişeleme şişelemek şişelenme şişelenmek şişelik.−bı şişkin şişkinlik.

−ği şişman şişmanca şişmanlama şişmanlamak şişmanlatma şişmanlatmak şişmanlık.şişko şişkoluk.−ğı şişme şişmek şita şitaiye şive şivekâr şiveli şivesiz şivesizlik.−ğu şiş köfte şişleme şişlemek şişlenme şişlenmek Şişli (ilçe) şişlik.−ği şizofren şizofreni 2056 .

şlempe şnitzel şnorkel şofben şoför şoför ağzı şoför koltuğu şoförlük.−ğı Şor Şorca şorlama şorlamak 2057 .−ğü şoför mahalli şoför muavini şoför okulu şoför yardımcısı şok şoke şoke etmek şoke olmak şokola şok tedavisi şolo şom şom ağızlı şopar şoparlık.

−ği 2058 .−ği şovmen şovrum şov yapmak şöbiyet şöhret şöhretli şöhret sahibi şöhretsiz şölen şömine şömiz şömizye şövale şövalye şövalyece şövalyelik.şorolo şorololuk.−ğu şorolop şort şose şoset şoson şov şoven şovenizm şovenlik.

şövalye ruhlu şövalye yüzüğü şöyle şöyle bir şöyle böyle şöylece şöylemesine şöylesine şu şua.−ğu Şuhut (ilçe) şule şuna şuna buna şunca şuncacık şunda şunda bunda şundan 2059 .−ı şuara şubara şubat şube şu bu şuf'a şuf'a hakkı şuh şuhluk.

−ğı şuracıkta şurada şuralı şuralı buralı şurası Şûrayıdevlet şurup.şundan bundan şunlar şunu şunu bunu şunun şunun bunun şura (şu yer) şûra (danışma kurulu) şuracık.−bu şusu busu şut şutlama şutlamak şuur şuuraltı şuurlaşma şuurlaşmak şuurlu şuurluluk.−ğu 2060 .

−ği şüphe etmek şüphe kurdu şüphelendirme şüphelendirmek şüpheleniş şüphelenme şüphelenmek şüpheli şüphesiz şürekâ şüyu.şuursuz şuursuzluk.−krü şümul.−lü şümullendirme şümullendirmek şümullü şüphe şüpheci şüphecilik.−u 2061 .−ğu şüheda şükran şükretme şükretmek şükreyleme şükreylemek şükür.

−dü taannüt.−bu taahhütname taallûk taallûkat taallûk etmek taam taam etmek taammüden taammüm taammüm etmek taammüt.−dü taahhüt etmek taahhütlü taahhütlü mektup.−dü taannüt etmek taarruz taarruz etmek 2062 .(*)T T ta taaccüp.−dü taaffün taaffün etmek taahhüt.−bü taaccüp etmek taaddüt.

−ğı tabaka tabakalama tabakalamak tabakalanma tabakalanmak tabakalı tabakasız tabakçı tabakhane tabaklama tabaklamak tabaklanma tabaklanmak tabaklık.−ğı taban tab’an taban basma tabanca 2063 .taassup.−bu taaşşuk taayyün taayyün etmek taayyüş taba tabaat tababet tabak.

−ğı tabetme tabetmek tabı tabı.tabanca boyası tabanca cilâsı taban düzeyi taban fiyatı taban halısı tabanı yarık. basıcı) tabiat tabiat bilgisi tabiat bilimleri 2064 .−ğı tabanvay tabasbus tabasbus etmek tabelâ tabelâcı tabelâcılık.−b'ı tabi (elbette) tâbi.−i (bağımlı.−ğı tabansız tabansızlık.−ğı taban lâğımı tabanlı tabanlık.

−bi tabiplik.tabiatıyla tabiatlı tabiatsız tabiatsızlık.−ğü tabiî tabiî afetler tabiî hukuk tabiîleşme tabiîleşmek tabiîlik.−ği tâbilik.−ği tâbi olmak tabip.−ğı tabiatüstü tabiatüstücülük.−ği tâbiiyet tâbiiyetli tâbiiyetsiz tâbiiyetsizlik.−ği tabir tabir etmek tabirname tabiye tabl tabla tablakâr 2065 .

tablalı tabldot tablet tabliye tablo tabu tabulaşma tabulaşmak tabur taburcu taburcu edilmek taburcu etmek taburcu olmak tabure tabut tabutluk.−ğu tabütüvan tabya Tacik Tacikçe Tacikistan tacil tacil etmek tacir taciz taciz ateşi taciz etmek 2066 .

−ğı tadil tadilât tadilât etmek tadilât yapmak tadil etmek tadil teklifi taflan tafra tafracı 2067 .−dı tadat etmek tadım tadımlık.tacizlik.−ği tacizlik etmek taç.−yti taç giyme töreni taçlanma taçlanmak taçlı taçsız taçsız kral taçsızlar taç yaprağı taç yapraklı tadat.−cı taç atışı taç beyit.

tafsil tafsilât tafsilâtlı tafta tafzih tagaddi tagallüp.−ğü 2068 .−bü tagayyür tagayyür etmek tağşiş tağşiş etmek tağyir tağyir etmek tahaccür tahaccür etmek tahaffuz tahaffuzhane tahakkuk tahakkuk etmek tahakküm tahakküm etmek tahammuz tahammül tahammül etmek tahammülfersa tahammülsüz tahammülsüzlük.

−di tahdit etmek tahfif tahfif etmek 2069 .tahammür tahammür etmek taharet taharet bezi taharet borusu taharetlenme taharetlenmek taharri taharri etmek taharri memuru taharrüş taharrüş etmek tahassun tahassür tahassüs tahaşşüt.−dü tahattur tahattur etmek tahavvül tahavvül etmek tahayyül tahayyül etmek tahdidat tahdit.

tahıl tahıl yemi tahin tahin helvası tahinî tahinli ekmek tahin rengi tahirbuselik.−ği tahkik tahkikat tahkikat komisyonu tahkik etmek tahkim tahkimat tahkim etmek tahkimli tahkir tahkir etmek tahkiye tahkiye etmek tahlif tahlil tahlil etmek tahlilî tahlis tahlisiye tahliye 2070 .

−ği tahrik etmek tahril tahrilli tahrip.−bi tahrip etmek tahripkâr tahrir tahrirat 2071 .tahliye etmek tahmil tahmin tahminen tahmin etmek tahminî tahmis tahmisçi tahnit tahnit sanatı tahra tahribat tahrif tahrifat tahrif etmek tahrik tahrikât tahrikçi tahrikçilik.

−ğı tahta göğüs tahta göğüslü 2072 .−ğı tahsil etmek tahsis tahsisat tahsisatımesture tahsis etmek tahsisli tahsisli yol tahşiye taht tahta tahta biti tahtaboş tahtacı Tahtacı tahtacılık.tahrirat kâtibi tahriren tahrir heyeti tahrirî tahriş tahriş etmek tahsil tahsilât tahsildar tahsildarlık.

−bü 2073 .−hri tahterevalli tahteşşuur tahtırevan tahvil tahvilât tahvil etmek taife tak taka takacı takacılık.tahta kurdu tahtakuruları tahtakurusu tahtalaşma tahtalaşmak tahtalı tahtalı güvercin tahtalıköy tahta pamuk.−ğı takaddüm takallüs takallüs etmek takanak.−ğu tahta perde tahtelbahir.−ğı takarrüp.

−ği takatuka takayyüt.−ti takatli takatsiz takatsizlik.−dü takaza takaza etmek takbih takbih etmek takdim takdimci takdimcilik.takarrür takas takas etmek takaslama takaslamak takat.−ği takdim edilmek takdim etmek takdim olunmak takdim tehir takdim tehir yapmak takdir takdir etmek takdir hakkı takdiriilâhî 2074 .

takdirkâr takdirname takdir olunmak takdir yetkisi takdis takdis etmek takeometre takı takılgan takılganlık.−ğı takınaklı takınaklı davranış takınaksız 2075 .−ğı takılı takılış takılma takılmak takım takımada takımca tekelleşme takım erki takım oyunu takım takım takım taklavat takım tekeli takımyıldız takınak.

−bi takipçi takipçilik.−cı takınçlı takınma takınmak takıntı takıntılı takıntısız takırdama takırdamak takırdatma takırdatmak takır takır takırtı takır tukur takışma takışmak takıştırma takıştırmak takıyye takibat takiben takigraf takim takimetre takip.takınç.−ği 2076 .

takip etmek takipsiz takipsizlik.−ği taklit etmek taklit mobilya takma takma ad takma ayak.−ğı taklidî taklidî kelime taklip.−bi taklip etmek taklit.−ğı takma diş 2077 .−di taklitçi taklitçilik.−ği takipsizlik kararı takkadak takke takkeli takkesiz takla takla böceği takla böcekleri taklacı taklak.−ğı takma bacak.

−smi takmak takma kirpik.−ği takma kol takma saç takmazlık.−ği taksim taksimat taksim etmek taksimetre taksir 2078 .−ğı takometre takoz takozlama takozlamak takriben takribî takrip takrir takrir etmek takriz taksa taksalı taksa pulu taksi taksici taksicilik.takma isim.

−i takti etmek taktik.−ğı takunyalı takunyasız takva takvim 2079 .taksirat taksirli taksirli suç taksit taksitlendirme taksitlendirmek taksit taksit taksonomi takt tak tak taktırma taktırmak takti.−ği taktikçi taktir taktir etmek takt sahibi tak tuk takunya takunyacı takunyacılık.

−ğı takyap ustası takyit.takviye takviye etmek takyap takyapçı takyapçılık.−di takyit etmek tal talâk talâkat talâkıselâse talan talancı talancılık.−ğı talan etmek talanlama talanlamak Talas (ilçe) talaş talaş böreği talaş kebabı talaşlama talaşlamak talaşlanma talaşlanmak talaz 2080 .

−kı talika talik etmek talil talim talimar talimat talimatname talim etmek talimgâh talimhane talimli talimname 2081 .−ği talik.−bi talep etmek talepname tali talih talih kuşu talihli talihsiz talihsizlik.talazlanma talazlanmak talazlık.−ği talep.−ğı talebe talebelik.

talip.−bi talipli talip olmak talk talkım talkın talk pudrası talk şist tallahi tallı bitkiler taltif taltif etmek talveg talyum tam tam açı tamah tamah etmek tamahkâr tamahkârlık.−ğı tam algı tamam tamamen tamamı tamamına tamamıyla tamamiyet tamamlama 2082 .

−ğı tam bakım tam bakım merkezi tam bilet tam bölen tambur tambura tamburacı tamburî tam gaz tam gün tamı tamına tamik tamim tamim etmek tamir tamirat 2083 .tamamlamak tamamlanış tamamlanma tamamlanmak tamamlatma tamamlatmak tamamlayıcı tamamlayış tamam olmak tamanit tam asalak.

−ğı tam mesai tam otomatik.−ği tam pansiyon tampon tampon bölge tampon devlet tamponlama tamponlamak tam sayı tam siper tamtakır tamtakır olmak tamtam tam tamına tam tarife tamu 2084 .tamirci tamircilik.−ği tamir etmek tamirhane tamir takımı tam kafiye tamlama tamlanan tamlayan tamlayan durumu tamlık.

−ği tanecikli taneciksiz tanecil taneleme tanelemek tanelenme tanelenmek taneli tanen tane tane tangırdama 2085 .tam yol tamzara tan tanassur tandans tandem tandır tandır alevi tandır ateşi tandır böreği tandır çöreği tandır ekmeği tandır kebabı tandırname tane tanecik.

−ğı tanımlama tanımlamak tanımlanma tanımlanmak 2086 .−ğı tanık.−ğı tanıklama tanıklamak tanıklık.−ğı tanıklık etmek tanık olmak tanık tepe tanılama tanılamak tanım tanıma tanımak tanımazlık.tangırdamak tangırdatma tangırdatmak tangır tangır tangırtı tangırtılı tangır tungur tango tanı tanıdık.

−ğı tanışış tanışma tanışmak tanıştırma tanıştırmak tanıt tanıtıcı tanıtılış tanıtılma tanıtılmak tanıtım tanıtımcı tanıtımlık.−ğı tanışıklık.tanımlayış tanımlık.−ğı tanış tanışık.−ğı tanıtış tanıtlama tanıtlamak tanıtlanış 2087 .−ğı tanınış tanınma tanınmak tanınmış tanısızlık.

tanıtlanma tanıtlanmak tanıtlayış tanıtlı tanıtma tanıtmacı tanıtmacılık.−ği tanksavar tanlama tanlamak tannan tannanlık.−ğı tanıtma yazısı tanıtsız tanıyış tanin taninli tanjant tank tankçı tanker tankerci tankercilik.−ğı tanıtma filmi tanıtmak tanıtma kartı tanıtmalık.−ğı 2088 .

−li tantana tantanacı 2089 .−ğı Tanrı misafiri tanrısal tanrısallık.−ğı tansiyometre tansiyon tansiyon düşürücü tantal.−ğı tanrıtanımaz tanrıtanımazlık.−ğı Tanrı vergisi tansık.−ğı tanrısız tanrısızlık.tanrı (ilâh) Tanrı tanrı bilimci tanrı bilimi tanrıcılık.−ğı tanrıça Tanrı kayrası tanrılaşma tanrılaşmak tanrılaştırma tanrılaştırmak tanrılık.

−ğu Taoizm tapa tapalama tapalamak tapalanma tapalanmak tapalı tapan 2090 .tantanalı tantanasız tan tun tantuni tan yeli tan yeri Tanzanya Tanzanyalı tanzifat tanzifat amelesi tanzifat arabası tanzifat vergisi tanzim Tanzimat Tanzimatçı tanzim etmek tanzim satışı tanzir Taoculuk.

−ğı tapıncak.tapanlama tapanlamak tapasız tapı tapıklama tapıklamak tapınak.−ğı tapıncakçılık.−ğı tapınış tapınma tapınmak tapırdama tapırdamak tapırtı tapış tapışlama tapışlamak tapışlanma tapışlanmak tapi tapir tapirgiller tapma tapmak tapon taponcu 2091 .

−ğı taraf olmak tarafsız tarafsız bölge tarafsızlaştırılmış 2092 .taptaze taptırma taptırmak tapu tapucu tapu kütüğü tapulama tapulamak tapulu tapu memuru tapu sicili tapu sicil muhafızı tapusuz tapyoka tar (çalgı) taraba taraça taraf tarafeyn tarafgir tarafgirlik.−ği taraflı taraflılık.

tarafsızlaştırma tarafsızlaştırmak tarafsızlık,−ğı tarafsız olmak taraftar taraftarlık,−ğı taraftarlık etmek tarak,−ğı tarakçı tarakçılık,−ğı tarak dubası tarak işi taraklama taraklamak taraklı taraklılar Taraklı (ilçe) tarak otu tarak otugiller taraksı taraksı kas taraksız taralı tarama taramak taranga taranış

2093

taranma taranmak tarantı tarassut,−du tarassut etmek taraş taraşlama taraşlamak taratış taratma taratmak tarator taravet taravetli tarayıcı tarayış taraz tarazlama tarazlamak tarazlanma tarazlanmak taraz taraz tarçın tarçınî tardiye taret tarh

2094

tarhana tarhana çorbası tarhanalık,−ğı tarh etmek tarhun tarık tarım tarımcı tarımcılık,−ğı tarım coğrafyası tarımsal tarif tarife tarifeli tarifesiz tarif etmek tariflendirme tariflendirmek tarifli tarifname tarifsiz tarih tarihçe tarihçi tarihçilik,−ği tarihî tarihî coğrafya

2095

tarihî eser tarihî film tarihî maddeci tarihî maddecilik,−ği tarihî roman tarihî tiyatro tarihlendirme tarihlendirmek tarihli tarih öncesi tarihsel tarihsel özdekçi tarihsel özdekçilik,−ği tarihsel roman tarihsiz tarih yanılgısı tarih yazarı tarik tarikat tarikatçı tarikatçılık,−ğı tariz tariz etmek tarla tarla faresi tarlakoz tarla kuşu

2096

tarla kuşugiller tarla sıçanı tarlatan tarla tump,−bu tarpan tarsin tarsin etmek Tarsus (ilçe) tart,−dı (kovma) tart (meyveli pasta) tartaklama tartaklamak tartaklanış tartaklanma tartaklanmak tartaklayış tartak martak tartarak yenme tartarat tartarik,−ği tartarik asit,−di tart etmek tartı tartıcı tartıl tartılı tartılış

2097

tartılma tartılmak tartım tartımlı tartısız tartış tartışılma tartışılmak tartışma tartışmacı tartışmak tartışmalı tartışmasız tartma tartmak tart suçu tarttırma tarttırmak tartura tarumar tarumar etmek tarumar olmak tarz tarziye tas tasa tasa etmek

2098

tasalanma tasalanmak tasalı tasallut tasallut etmek tasallüp,−bü tasannu,−u tasar tasar çizim tasar çizimci tasarı tasarı geometri tasarım tasarımcı tasarımlama tasarımlamak tasarımlı tasarlama tasarlamak tasarlanış tasarlanma tasarlanmak tasarlayış tasarruf tasarruf bonosu tasarruf etmek tasarruflu

2099

tasasız tasasızlık,−ğı tasasız olmak tasavvuf tasavvufî tasavvur tasavvur etmek tasdi,−i tasdik tasdik edilmek tasdik etmek tasdikli tasdikname tasdiksiz tasfiye tasfiyeci tasfiye etmek tasfiyehane tasgir tashih tashihikarar tashih etmek tasım tasımlama tasımlamak tasımsal tas kebabı

2100

taslak,−ğı taslama taslamak tasma tasmim tasmim etmek tasni,−i tasnif tasnif etmek tasnifleme tasniflemek tasrif tasrif etmek tasrih tasrih etmek tastamam tas tas tastir tastir etmek tasvip,−bi tasvip etmek tasvir tasvir etmek tasvirî tasvirî dil bilgisi taş taşak,−ğı

2101

taşaklı taş ekmek,−ği taş arabası taş bademi taş balığı taş baskı taş basmacı taş basması taş bebek,−ği taş bilimi taş bina taş böceği taşçı taşçıl taşçılık,−ğı taşçı tarağı taşçı ustası taş devri taş dolgu taş döşeme taşemen taşemengiller taşeron taşeronluk,−ğu taşıl taşıl bilimi taşıllaşma

2102

taşıllaşmak taşıllı taşım taşıma taşımacı taşımacılık,−ğı taşımak taşımalık,−ğı taşımlık,−ğı taşımsı taşınabilir taşınır taşınır değer taşınış taşınma taşınmak taşınmaz taşınmaz mal taşıntı taşırma taşırmak taşıt taşıtçı taşıtma taşıtmak taşıttırma taşıttırmak

2103

taşıyıcı taşıyış taşikardi taş iliği taş kalpli taş kalplilik,−ği Taşkent (şehir; ilçe) taşkın taşkınca taşkınlık,−ğı taşkıran çiçeği taşkırangiller taşkıran otu taş kömürü Taşköprü (ilçe) taş küre taşlama taşlamacı taşlamacılık,−ğı taşlamak taşlanma taşlanmak taşlanmış ipek,−ği taşlanmış kot taşlaşma taşlaşmak taşlatma

2104

taşlatmak taş levreği taşlı Taşlıçay (ilçe) taşlık,−ğı taşma taşmak taş mantarı taş nanesi taş ocağı Taşova (ilçe) taş pamuğu taş pudra taşra taşra ağzı taşralı taş sarımsağı taşsız taş tahta taş toprak,−ğı taş yağı taş yuvarı taş yürekli taş yüreklilik,−ği tat Tat tat alma duyusu

2105

tat alma organı tatar (posta sürücüsü) Tatar tatar ağası tatar arabası Tatar böreği Tatarca tatarcık,−ğı tatarcık humması Tatar çorbası tatarımsı (yarı pişmiş) Tatarımsı Tataristan tatarlaşmak tatarsı (yarı pişmiş) Tatarsı tatbik tatbikat tatbikatçı tatbik etmek tatbikî tatbik imzası tatbik mührü tatbilir tat duyusu

2106

tatil tatil etmek tatil köyü tatil olmak tatil yapmak tatlandırıcı tatlandırıcılı tatlandırma tatlandırmak tatlanma tatlanmak tatlı tatlı belâ tatlıca tatlıcı tatlıcılık,−ğı tatlı dil tatlı dilli tatlılaşma tatlılaşmak tatlılaştırma tatlılaştırmak tatlılı tatlılık,−ğı tatlılıkla tatlı limon tatlımsı

2107

tatlı sert tatlısı tuzlusu tatlı söz tatlı sözlü tatlı su tatlı su Frengi tatlı su gelinciği (balık) tatlı su ıstakozu tatlı su kayası (balık) tatlı su kefali tatlı su levreği tatlı sülümen tatlı tatlı tatma tatmak tatmin tatmin etmek tatminkâr tatmin olmak tatminsiz tatminsizlik,−ği tatsız tatsızlaşma tatsızlaşmak tatsızlık,−ğı tatsız tuzsuz

2108

tattırma tattırmak tatula Tatvan (ilçe) taun tav tava tava böreği tava ekmeği tavaf tavaf etmek tavalık,−ğı tavan tavan aralığı tavan arası tavan fiyatı tavan penceresi tavan süpürgesi Tavas (ilçe) tavassut tavassut etmek tavattun tavattun etmek tavazzuh tavazzuh etmek tavcı tavcılık,−ğı

2109

taverna tavernacı tavhane tavır,−vrı tavik,−kı taviz tavizci tavizcilik,−ği tavla tavlacı tavlama tavlamak tavlandırma tavlandırmak tavlanma tavlanmak tavlı tavsama tavsamak tavsatma tavsatmak tavsız tavsif tavsif etmek tavsiye tavsiye etmek tavsiyeli

2110

tavsiye mektubu tavsiyename tavsiyesiz tavşan tavşanağzı (renk) tavşan anahtarı tavşanayağı (bitki) tavşanbıyığı (bitki) tavşancı tavşancıl tavşancılık,−ğı tavşancıl otu tavşan dudağı tavşan eti tavşangiller tavşankanı (renk) tavşankulağı (bitki) Tavşanlı (ilçe) tavşanlık,−ğı tavşanmemesi (bitki) tavşan uykusu tavşan yürekli tavuk,−ğu tavukayağı (maymuncuk) tavuk balığı tavuk biti

2111

tavuk budu tavukçu tavukçuluk,−ğu tavuk döner tavuk eti tavukgiller tavukgöğsü (tatlı) tavukgötü (siğil) tavukkarası (hastalık) tavuk köftesi tavuk kümesi tavuklar tavuklu tavukpençesi (bitki) tavuk sarması tavuksular tavuk suyu tavuk yahni tavukyelpazesi (yemek) tavulga tavus tavus kuşu tavuskuyruğu (kusmuk) tavus tüyü

2112

tavus yeşili tavzif tavzif etmek tavzih tavzih etmek tay taya tayalık,−ğı taydaş tayf tayfa tayfölçer tayf ölçümü tayfun tayga taygeldi tayın tayın bedeli tayin tayin edilmek tayin etmek tayinli tayinsiz tayip,−bi taylak,−ğı taylama taylamak

2113

Taylorculuk,−ğu tayming tayt tay tay taytay arabası Tayvan Tayvanlı tayyar tayyare tayyareci tayyarecilik,−ği tayyetme tayyetmek tayyör tazallüm tazallüm etmek tazammun tazammun etmek tazarru,−u taze tazece taze fasulye tazeleme tazelemek tazelenme tazelenmek tazeleşme

2114

tazeleşmek tazelik,−ği taze para tazı tazıcı tazılaşma tazılaşmak tazim tazimat tazim etmek tazip,−bi taziye taziyet taziyetname taziz tazmin tazminat tazmin etmek tazyik tazyik etmek T cetveli teadül teakup,−bu teakup etmek teali teamül teamül hukuku

2115

tearuz teati teati etmek teatral,−li teavün tebaa tebahhur tebahhur etmek tebaiyet tebarüz tebarüz etmek tebcil tebcil etmek tebdil tebdil etmek tebdilihava tebeddül tebeddülât tebelleş tebelleş etmek tebelleş olmak tebellüğ tebellüğ etmek tebellür tebellür etmek teber teberli

2116

teberru,−u teberru etmek teberrük teberrüken teberrüz tebersiz tebessüm tebessüm etmek tebessümlü tebessümsüz tebeşir tebeşirleşme tebeşirli tebeşirsiz tebeyyün tebeyyün etmek tebligat tebliğ tebliğ etmek tebrik tebrik etmek tebriye tebriye etmek tebşir tebşir etmek tebyiz tebyiz etmek

2117

tecahül tecahül etmek tecahülüarif tecahülüarifane tecanüs tecavüz tecavüz etmek tecavüzkâr tecdit,−di teceddüt,−dü tecelli tecelli etmek tecemmu,−u tecennün tecennün etmek tecerrüt,−dü tecerrüt etmek tecessüm tecessüm etmek tecessüs tecezzi tecezzi etmek tecil tecil etmek tecim tecimen tecim evi

2118

tecrit,−di tecrit etmek tecrübe tecrübe etmek tecrübeli tecrübelilik,−ği tecrübesiz tecrübesizlik,−ği tecrübî tecvit,−di tecvitli tecviz tecviz etmek tecziye tecziye etmek teçhil teçhil etmek teçhiz teçhizat teçhiz etmek tedafüî tedahül tedai tedai etmek tedarik tedarikçi tedarikçilik,−ği

2119

tedarik etmek tedarikleme tedariklemek tedarikli tedariksiz tedavi tedavi etmek tedavi olmak tedavi uzmanı tedavül tedbir tedbirli tedbirsiz tedbirsizce tedbirsizlik,−ği tedenni tedenni etmek tedfin tedhiş tedhişçi tedhişçilik,−ği tedhişli tedhişsiz tedip,−bi tedip etmek tedirgin tedirgin etmek

2120

tedirginleşme tedirginleşmek tedirginlik,−ği tedirgin olmak tediye tediye emri tediye etmek tedricen tedricî tedriç,−ci tedris tedrisat tedvin tedvin etmek tedvir tedviren tedvir etmek teeddüp,−bü teeddüp etmek teehhül teehhül etmek teehhür teemmül teenni teessüf teessüf etmek teessür

2121

teessürat teessür etmek teessüs teessüs etmek teeyyüt,−dü teeyyüt etmek tef tefahhus tefahür tefarik,−ği tefavüt tefcir tefe tefeci tefecilik,−ği tefehhüm tefekkür tefeli Tefenni (ilçe) teferruat teferruatlı teferrüç,−cü teferrüt,−dü tefessüh tefessüh etmek tefeül tefevvuk

2122

tefevvuk etmek tefeyyüz tefeyyüz etmek tefhim teflon tefrik,−kı tefrika tefrika etmek tefrika roman tefrik etmek tefriş tefrişat tefriş etmek tefrit tefsir tefsir etmek teftih teftiş teftiş etmek teftiş heyeti teftiş kurulu teftiş raporu tefviz tegafül tegafül etmek teganni teganni etmek

2123

teğelti teğet teğmen teğmenlik,−ği tehacüm tehalüf tehalüf etmek tehalük tehalük etmek tehcir tehcir etmek tehdit,−di tehdit etmek tehditkâr tehditsiz tehevvür tehevvür etmek teheyyüç,−cü tehi tehir tehir etmek tehiriicra tehirli tehirsiz tehlike tehlikeli tehlikeli olmak

2124

tehlikesiz tehyiç,−ci tehyiç etmek tehzil tein teizm tek tekabül tekabül etmek tek adam tek adam gösterisi tekâlif tekâmül tekâmül etmek tek anlamlı tek anlamlılık,−ğı tekâpu tekâsüf tekâsüf etmek tekâsül tekaüdiye tekaüt,−dü tekaüt ikramiyesi tekaütlük,−ğü tekaüt maaşı tekaüt olmak tek başına

2125

tekbenci tekbencilik,−ği tek biçim tekbir tek çekirdekli tek çekirdekliler tek çenekli tek çenekliler tek çeneklilik,−ği tekçi tekçilik,−ği tek delikliler tekdir tekdir etmek tekdüze tekdüzeleşme tekdüzeleşmek tekdüzelik,−ği teke tekebbür teke dikeni tekeffül tekeffül etmek tekel tekel bayii tekelci tekelci anamalcılık,

2126

−ğı tekelcilik,−ği tekelleşme tekelleşmek tekelleştirme tekelleştirmek tekellüf tekellüm tekellüm etmek tekel maddesi tekemmül tekemmül etmek teker tekercik,−ği tekerçalar tekerçalarcı tek erkçi tek erkçilik,−ği tek erklik,−ği tekerlek,−ği tekerlekçi tekerlekçilik,−ği tekerlekli tekerlekli koltuk,−ğu tekerlekli sandalye tekerlek pabucu tekerleme

2127

tekerlemek tekerlenme tekerlenmek tekerli tekerrür tekerrür etmek teker teker tekesakalı (bitki) tekesemek tekessür tekessür etmek tek eşli tek eşlilik,−ği teke tek tek evli tek evlilik,−ği tekevvün tek fazlı tekfin tekfin etmek tekfir tekfur tekfurluk,−ğu tek heceli dil tek hücreli tekiden tekil

2128

tekillik,−ği tekin tekinsiz tekir Tekirdağ tekit,−di tekit etmek tekke Tekkeköy (ilçe) tek kişilik,−ği tekleme teklemek tekleşme tekleşmek tekli teklif teklif etmek teklifli teklifname teklifsiz teklifsizce teklifsiz konuşma teklifsizlik,−ği teklif tekellüf teklik,−ği teklik eki tek liste

2129

Tekman (ilçe) tekme tekmeleme tekmelemek tekmelenme tekmelenmek tekmil tekmil haberi tekmilleme tekmillemek tekne tekneci teknecilik,−ği tekne kazıntısı teknetyum teknik,−ği teknikçi teknik eğitim tekniker teknik lise teknik okul teknik öğretim teknik şartname teknik üniversite teknisyen teknokrasi teknokrat

2130

teknokratçılık,−ğı teknoloji teknolojik,−ği tek örnek,−ği tek parmaklılar tek partili tekrar tekraren tekrar etmek tekrarlama tekrarlamak tekrarlanma tekrarlanmak tekrarlatma tekrarlatmak tekrarlı tekrar tekrar tek renkli tekrir tek sayı tek seçici tek sesli tek seslilik,−ği teksif teksif etmek teksir teksir etmek

2131

teksir kâğıdı teksir makinesi tekst tekstil tekstilci tek tanrıcı tek tanrıcılık,−ğı tek tanrılı tek taraflı tektaş (yüzük) tek tek tek tırnak işareti tektonik,−ği tek tük tekvando tekvin tekvin etmek tek yanlı tek yönlü yol tek yumurta ikizi tekzip,−bi tekzip etmek tel telâ telâffuz telâffuz cihazı telâffuz etmek

2132

telâffuz organı telâfi telâfi etmek telâki telâkki telâkki edilmek telâkki etmek telâkki olunmak telâlama telâlamak telâş telâşe telâşe müdürü telâşe nazırı telâş etmek telâşlandırma telâşlandırmak telâşlanış telâşlanma telâşlanmak telâşlı telâşlılık,−ğı telâşlı telâşlı telâşsız telâşsızlık,−ğı telâtin telâtum etmek

2133

tel cambazı telcik,−ği tel çivi tel dikiş tel dokuma tel dolap,−bı telef telefat teleferik,−ği telef etmek telef olmak telefon telefoncu telefonculuk,−ğu telefon diplomasisi telefon direği telefon etmek telefon hattı telefon kabini telefon kartı telefon kulübesi telefonlaşma telefonlaşmak telefonometre telefon rehberi telefon santrali telefotografi

2134

telek,−ği telekart teleke telekız telekinezi telekomünikasyon telekonferans teleks teleksçi teleksçilik,−ği telem teleme teleme peyniri telemetre telemetri teleobjektif teleoloji telepati telepatik,−ği teleradar teles telesekreter telesime telesimek telesine telesinema telesiyej

2135

teleski teleskop,−bu teleskopik,−ği Teleüt Teleütçe televizyon televizyon alıcısı televizyon bandrolü televizyoncu televizyonculuk,−ğu televizyon filmi televizyon oyunu televizyon programı televizyon verici istasyonu televizyon yayını tel fırça telfin telgraf telgrafçı telgrafçılık,−ğı telgraf çiçeği telgraf direği telgrafhane telgraf teli telgraf üslûbu tel halat

2136

telhis telhisçi telhis etmek telif telif etmek telif hakkı tel'in tel'in etmek tel'in mitingi telis tel kadayıf tel kafes telkârî telkih telkin telkin etmek tel kurdu tel küf tel küflüce tellâk,−ğı tellâklık,−ğı tellâl tellâliye tellâllık,−ğı telleme tellemek tellendirme

2137

tellendirmek tellenme tellenmek telli telli balıkçıl tellice telli çalgılar telli duvaklı telli pullu telli turna tellür telmih telmihen telmih etmek tel örgü telsi telsiz telsiz bağlantısı telsizci telsizcilik,−ği telsiz telefon telsiz telgraf tel şehriye tel tel teltik,−ği teltikli teltiksiz

2138

telve telvis etmek telyazı (telgraf) tel zımba tem tema temadi temadi etmek temaruz temaruz etmek temas temas etmek temaşa temaşa etmek temaşa sanatı tematik,−ği temayül temayüz temayüz etmek tembel tembelce tembelhane tembelleşme tembelleşmek tembelleştirme tembelleştirmek tembellik,−ği

2139

tembellik etmek tembel tembel tembih tembihat tembih etmek tembihleme tembihlemek tembihlenme tembihlenmek tembihli tembul temcit,−di temdit,−di temdit etmek temeddüh temeddüh etmek temeddün temek,−ği temel temel atma temel bilimler temel cümle temel çivisi temel direği temel duruş temel duvarı temel eğitim

2140

temel haklar temel harf,−fi temel kazısı temellendirme temellendirmek temellenme temellenmek temelleşme temelleşmek temelleştirme temelleştirmek temelli temelli senatör temellük temel öğretim temel önerme temel sayı temelsiz temel taşı temel tümce temenna temennah temenni temenni etmek temerküz temerküz etmek temerküz kampı

2141

−dü temerrüt etmek temessül temettü.−cü temeyyüz temeyyüz etmek temhir temin teminat teminat akçesi teminatlı teminat mektubu teminat senedi teminatsız temin etmek temiz temiz kâğıdı temiz kan temizleme temizlemek temizleniş temizlenme temizlenmek temizletme temizletmek 2142 .temerrüt.−ü temettü hissesi temevvüç.

−ği temizlik görevlisi temizlik işçisi temizlik işleri temizlik malzemesi temizlik yapmak temiz pak temiz para temiz raporu temiz temiz temiz yürekli temiz yüreklilik.−ği temkin temkinli temkinlice temkinli temkinli temkinsiz temkinsizlik.−ği temlik temlik etmek temlikname temmuz 2143 .temizleyici temizleyiş temizlik.−ği temizlikçi temizlikçi kadın temizlikçilik.

−ği temsil etmek temsilî temsilî istiare temsilî resim.tempo tempolu temposuz temren temrin temriye temsil temsilci temsilcilik.−bü tenasüpsüz tenazur tencere 2144 .−smi temtek temyiz temyiz etmek temyiz mahkemesi ten tenafür tenakus tenakuz tenasüh tenasül tenasüp.

−ği tenekeleme tenekelemek teneke mahallesi teneşir teneşir horozu teneşir kargası teneşirlik.−ği teneşir tahtası tenevvü.−ü tenevvür tenevvür etmek tenezzüh tenezzül tenezzül etmek ten fanilâsı tenha tenhaca tenhalaşma tenhalaşmak 2145 .tender tendürüst teneffüs teneffüs etmek teneffüshane teneke tenekeci tenekecilik.

−di tenkitçi tenkitçilik.tenhalık.−bi tensip etmek tente 2146 .−ğı tenis tenisçi tenis kortu tenkıye tenkidî tenkil tenkis tenkisat tenkis etmek tenkit.−ği tenkit etmek tenkitli tenkiye tennure tenor tenor saksafon ten rengi tensik tensikat tensik etmek tensil tensip.

tenteli tentene tenteneli tentenesiz tentesiz tentür tentürdiyot.−ğu teoloji teorem teori 2147 .−ği teolog.−du tenvir tenvirat tenvirat tanzifat vergisi tenvir etmek tenya tenzih tenzih etmek tenzil tenzilât tenzilâtlı tenzilâtsız tenzilât yapmak tenzil etmek teogoni teokrasi teokratik.

−cı tepeli deve kuşu tepeli deve kuşugiller 2148 .−ği tepeden inme tepeden inmeci tepeden inmecilik.−ği tepeden tırnağa tepegöz tepegözler tepe lâmbası tepeleme tepelemek tepelenme tepelenmek tepeletme tepeletmek tepeli tepeli akbaba tepeli bülbül tepeli dalgıç.teorik.−ği teorisyen tepe tepe açısı tepe aşağı tepebaşı (giysi) tepe camı tepecik.

−ği tepikleme tepiklemek tepilme tepilmek tepindirme tepindirmek tepiniş tepinme tepinmek tepir 2149 .−ğu tepeli tavukgiller tepeli toygar tepesiz tepetakla tepetaklak tepe tomurcuğu tepe üstü tephir tephirhane tepi tepik.−ği tepeli köstebek.−ği tepeli patka tepeli tarla kuşu tepeli tavuk.tepeli horoz tepelik.

−ği tepme tepmek tepme keçe tepserme tepsermek tepsi ter terakki terakki etmek terakkiperver 2150 .tepirleme tepirlemek tepiş tepişme tepişmek tepke tepki tepkili tepkili uçak.−ği tepkisel tepkisel davranış tepkisiz tepkisizlik.−ğı tepkime tepkimek tepkin tepkinlik.

−i terbiye terbiyeci terbiye etmek terbiyeleme terbiyelemek terbiyeli terbiyeli çorba 2151 .teraküm teraküm etmek terane terapi terapist teras terasa teraslama teraslamak teraslanma teraslanmak teravi teravih teravi namazı terazi Terazi (burç) terazileme terazilemek ter bezi terbi.

−ği terbiyeli terbiyeli terbiyesiz terbiyesizce terbiyesizleşme terbiyesizleşmek terbiyesizlik.−ğı tercüman olmak tercüme tercüme etmek tercümeihâl.−ği terbiyesizlik etmek terbiyevî terbiyum Tercan (ilçe) tercih tercihan tercihane tercih etmek terciibent.terbiyeli köfte terbiyelilik.−di tercüman tercümanlık.−li tercüme yapmak tere terebentin tereci 2152 .

−bü terekküp etmek terekküp tarzı terelelli terementi terennüm terennüm etmek teres teressüp.−bü teressüp etmek terettüp.−i terfian terfi etmek terfih terfih etmek terfik 2153 .−ği tereke terekküp.−dü tereddüt etmek tereddütlü tereddütsüz terek.−bü terettüp etmek tereyağı terfi.tereddi tereddi etmek tereddüt.

terfik etmek tergal.−di terkin terkin etmek terkip.−bi terkip etmek terkiphane terleme terlemek terletici terletme terletmek 2154 .−li terhin terhin etmek terhis terhis edilmek terhis etmek terhis olmak terhis olunmak terilen terim terk terk edilmek terk etmek terki terkibî terkibibent.

−li terminal.−ği termoelektrik çifti termoelektrik maşa termoelektrik pil termofor termokimya termometre 2155 .−ği termoelektrik.−ği terliksi termal.−ği termikleştirme termikleştirmek termik santral.−li terminoloji termit termitler termiye termodinamik.terleyiş terli terlik.−ği terlikçi terlikçilik.−li Termal (ilçe) terme Terme (ilçe) termik.

−ğü ters ters açı tersane tersane kethüdası tersaneli tersane sergisi tersbeşik.−ği tersinme tersinmek 2156 .termonükleer termoplâst termos termosfer termosifon termostat termoterapi terorist terorizm terör terörcü terörcülük.−ği (spor) ters evirme tersi tersim tersine tersinir tersinirlik.

−ği 2157 .tersin tersin tersiyer tersleme terslemek terslenme terslenmek tersleşme tersleşmek terslik.−bi tertipçi tertip etmek tertipleme tertiplemek tertiplenme tertiplenmek tertipleyici tertipli tertiplilik.−ği ters pers ters repo ters ters ters türs ters yüz tertemiz ter ter tertibat tertip.

tertipsiz tertipsizlik.−bü tesanüt.−bu tesahup etmek tesalüp.−dü tescil tescil etmek tescilli tescilsiz teselli teselli etmek teselli mükâfatı 2158 .−ci terviç etmek terzi terzi çırağı terzihane terzi kalfası terzil terzil etmek terzilik.−ği tesadüf tesadüfen tesadüf etmek tesadüfî tesahup.−ği terütaze terviç.

−bü teshil teshil etmek teshin teshin etmek teshir teshir etmek tesir tesir etmek tesirli tesirsiz tesis tesisat tesisatçı tesisatçılık.−ğı tesis etmek tesisler bütünü tes'it.−di 2159 .tesellisiz tesellüm teselsül teselsül etmek tesettür tesettür etmek tesettürlü tesettür mağazası tesettür modası teseyyüp.

tes'it etmek teskere (sedye) teskin teskin etmek teslim teslimat teslim bayrağı teslimatçı teslim etmek teslimiyet teslimiyetçi teslim olmak teslim taşı teslim tesellüm teslis tesmiye tesmiye etmek tespih tespih ağacı tespih ağacıgiller tespih böceği tespih böcekleri tespih çalısı tespihçi tespihçilik.−ği tespihli tespihli silme 2160 .

−ği tesviye etmek tesviye ruhu 2161 .−di tesviye tesviye aleti tesviyeci tesviyecilik.tespit tespit etmek tesri.−i tesri etmek test testere testere balığı testere balığıgiller testere çaprazı testereleme testerelemek testereli testi testici testicilik.−ği testis testosteron tesvit.−ği testi kabağı testi kebabı testilik.

−di teşebbüs teşebbüs etmek teşehhüt.−i teşci etmek teşdit.−dü teşehhüt miktarı teşekkül teşekkül etmek teşekkür teşekkür etmek teşerrüf teşerrüf etmek teşevvüş teşhir teşhirci teşhircilik.−ği teşhir etmek teşhis teşhis etmek teşhis ve intak teşkil teşkilât teşkilâtçı 2162 .teşbih teşbih etmek teşbih yapmak teşci.

teşkilâtçılık.−ğı teşrif etmek teşrih teşrih etmek teşrihhane teşriî 2163 .−ğı teşkil etmek teşmil teşmil etmek teşne teşne olmak teşri.−ğı Teşkilâtıesasiye Kanunu teşkilâtlandırılma teşkilâtlandırılmak teşkilâtlandırma teşkilâtlandırmak teşkilâtlanma teşkilâtlanmak teşkilâtlı teşkilâtsız teşkilâtsızlık.−i teşrif teşrifat teşrifatçı teşrifatçılık.

−ği tetikçi tetikçilik.−ği 2164 .−ği tetikleşme tetikleşmek tetiklik.−i teşyi etmek tetabuk tetabuk etmek tetanos tetebbu.teşriî kuvvet teşriî masuniyet teşrik teşrikimesai teşri kuvveti teşrin teşrinievvel teşrinisani teşt teşvik teşvikçi teşvik etmek teşvikkâr teşviş teşyi.−u tetebbu etmek tetik.

−i tevdi etmek tevdiat 2165 .tetir tetkik tetkikat tetkik etmek tevabi.−u tevazulu tevazün tevbih tevcih tevcih etmek tevdi.−i tevafuk tevahhuş tevahhuş etmek tevakki tevakki etmek tevakkuf tevakkuf etmek tevakkuf mahalli tevali tevali etmek tevarüs tevarüs etmek tevatür tevazu.

−ü tevessü etmek tevessül tevessül etmek tevettür tevfikan tevhit.−di tevhit ehli tevhit etmek tevil tevil etmek tevki.−i tevkici 2166 .teveccüh teveccüh etmek tevehhüm tevek.−dü tevellütlü teverrüm teverrüm etmek tevessü.−ği tevekkel tevekkeli tevekkül tevekkül etmek tevekleme teveklemek tevellüt.

−di tevlit etmek tevliyet Tevrat tevriye tevsi.−i tevziat tevzi bürosu tevzi etmek teyakkuz teyel teyel ipliği teyelleme teyellemek teyellenme teyellenmek teyelli 2167 .tevkif tevkif etmek tevkifhane tevkil tevkil etmek tevlit.−i tevsi etmek tevsik tevsik etmek tevşih tevzi.

−bi teyze teyzezade tez tezahür tezahürat tezahür etmek tezat.−ği tezekkür tezekkür etmek tezelden tezellül tezelzül tezene tezevvüç.−di teyit etmek teyp.−dü tezayüt etmek tez beri tez canlı tezce tezek.−cü tezevvüç etmek 2168 .−dı tezatlı tezayüt.teyel yapmak teyemmüm teyit.

−bi tezhipçi tezkere tezkereci tezkire tezkireci tezkiye tezkiyesi bozuk.−ğu tezleme tezlemek tezleşme tezleşmek tezleştirme tezleştirmek tezli 2169 .tezgâh tezgâhçı tezgâhçılık.−ğı tezgâhtarlık etmek tezhip.−ğı tezgâhlama tezgâhlamak tezgâhlanma tezgâhlanmak tezgâh mengenesi tezgâhtar tezgâhtar ağzı tezgâhtarlık.

−ği tezlik eylemi tezlik fiili tezpişti tez vakit.tezlik.−di tezyit etmek think−tank tıbben tıbbî tıbbiye tıbbiyeli tıfıl tıgala tığ tığlık.−ğı tıka basa 2170 .−kti tezvir tezvirat tezyif tezyif etmek tezyifkâr tezyin tezyinat tezyin etmek tezyinî tezyinî sanat tezyit.

−cı tıkaçlama tıkaçlamak tıkaçlanma tıkaçlanmak tıkaçlı tıkaçsız tıkalı tıkama tıkamak tıkamalı tıkanık.−ğı tıkanma tıkanmak tıkatma tıkatmak tıkılma tıkılmak tıkım tıkımlanma tıkımlanmak tıkınma tıkınmak tıkır tıkırdama tıkırdamak 2171 .−ğı tıkanıklık.tıkaç.

−ğı tıklama tıklamak tıklatma tıklatmak tıklım tıklım tıkma tıkmak tıknaz tıknazlık.tıkırdatma tıkırdatmak tıkırtı tıkır tıkır tıkışık tıkışıklık.−ğı tıknefes tıknefeslik.−ği tıksırık.−ğı 2172 .−ğı tıkışma tıkışmak tıkış tıkış tıkıştırma tıkıştırmak tıkız tıkızlaşma tıkızlaşmak tıkızlık.

tıksırıklı tıksırma tıksırmak tık tık tılsım tılsımlı tımar tımarcı tımar etmek tımarhane tımarhane kaçkını tımarhanelik.−ği tımarlama tımarlamak tımarlı tımtıkız tın tınaz tınaz makinesi tıngadak tıngıldama tıngıldamak tıngıldatma tıngıldatmak tıngır tıngırdama tıngırdamak 2173 .

tıngırdatma tıngırdatmak tıngır mıngır tıngırtı tıngır tıngır tını tınlama tınlamak tınlaşım tınlatıcı tınma tınmak tınmaz melâike tınnet tın tın tıntın tıp.−bbı tıpa tıpalama tıpalamak tıpalanma tıpalanmak tıpalı tıpasız tıpatıp Tıp Bayramı tıpırdama 2174 .

−ğı tıraş tıraş bıçağı tıraşçı tıraş etmek tıraş fırçası tıraş köpüğü tıraş kremi tıraşlama tıraşlamak 2175 .tıpırdamak tıpırdatma tıpırdatmak tıpırtı tıpır tıpır tıpışlama tıpışlamak tıpış tıpış tıpı tıpına tıpkı tıpkıbasım tıpkıçekim tıpkısı tıp tıp tır tırabzan tırabzan babası tırak.

tıraşlanma tıraşlanmak tıraşlı tıraş losyonu tıraş makinesi tıraş olmak tıraş sabunu tıraşsız tıraş tası tırhallı tırık tırık tırak tırıl tırıllama tırıllamak tırınk tırıs tırıs tırıs tırkaz tırkazlama tırkazlamak tırkızlanma tırkızlanmak tırkızlatma tırkızlatmak tırmalama tırmalamak 2176 .

−ğı tırnak besleyicisi tırnakçı tırnakçılık.−ğı tırnak derisi tırnak işareti tırnak kemiği tırnaklama tırnaklamak tırnaklanma tırnaklanmak tırnaklatma tırnaklatmak 2177 .tırmananlar tırmanıcılar tırmalanma tırmalanmak tırmanıcı tırmanış tırmanma tırmanmak tırmanma şeridi tırmık.−ğı tırmıklama tırmıklamak tırmıklanma tırmıklanmak tırnak.

−ğı tırnak makası tırnaksı tırnaksı kemik.−ğı tırtıkçı tırtıkçılık.−ğı tırtıklama tırtıklamak tırtıklanma tırtıklanmak tırtıklatma tırtıklatmak tırtıklı 2178 .−ği tırnak yeri tırpan tırpana tırpancı tırpanlama tırpanlamak tırpanlanma tırpanlanmak tırpanlatma tırpanlatmak tırsma tırsmak tırtık.tırnaklı tırnaklık.

−ği ticaret ticaret ataşesi 2179 .−ğı tırtılsı tırtır tıs tıslama tıslamak tıslayış tıynet tıynetsiz ti tiabendazol.−lü Tibet Tibetçe Tibetli Tibet öküzü Tibet sığırı ti borusu Ticanî Ticanîlik.tırtık tırtık tırtıl tırtıl çekme tırtıllanma tırtıllanmak tırtıllı tırtıllı bıçak.

−ği tiftik keçisi tiftiklenme 2180 .ticaret borsası ticaret coğrafyası ticaret filosu ticaretgâh ticaret gemisi ticaret gemileri ticarethane Ticaret Hukuku ticaret işletmesi Ticaret Kanunu ticaret limanı ticaret mahkemesi ticaret merkezi ticaret odası ticaret sicili ticarî ticarî ataşe ticarî dava ticarîleşme ticarîleşmek ticarî tüketim ticarî unvan tifdruk.−ğu tifo tiftik.

−ği tikel önerme tiksindirici tiksindirme tiksindirmek tiksinilme tiksinilmek tiksiniş tiksinme tiksinmek tiksinti tik tak tilâvet tilki tilkikuyruğu (bitki) tilkileşme tilkileşmek 2181 .tiftiklenmek tiftik tiftik tiftme tiftmek tifüs ti işareti tik tik ağacı tike tikel tikellik.

−ği tim timbal.−li timüs tin tiner tinsel tinselcilik.−ği tipileme tipilemek tipleme tiplemek tipleşme tipleşmek tipleştirme 2182 .tilkilik.−ği tilki uykusu tilki üzümü tilmiz tilmizlik.−ği tin tin tip tipi tipili tipik.−li timsah timsahlar timsal.

−dı tirbuşon tire Tire (ilçe) Tirebolu (ilçe) tirendaz tirfil tirfillenme tirfillenmek tirhandil tirhos tirildeme tirildemek tiril tiril tirit.−ği tipolojik tasnif tiraj tiramola tiran tirat.−di tiritlenme 2183 .tipleştirmek tipo tipocu tipografi tipografya tipoloji tipolojik.

−di tirokalsitonin tiroksin tirpidin tirpit tirpitil tirsi tirşe tirşe gözlü tirşeleşme tirşeleşmek tirşemsi tir tir tiryak tiryaki tiryakilik.tiritlenmek tiritleşme tiritleşmek tiriz tirle tirlin tiroit.−ği tişört titan titiz titizce titizlenme 2184 .

−ğı titrekleşme titrekleşmek titreklik.−ği titrek kavak.titizlenmek titizleşme titizleşmek titizlik.−ği titrem titreme titremek titremleme titremlemek titreşim titreşimli titreşimsiz titreşme titreşmek titreştirme titreştirmek titrete titrete titretiş titretme 2185 .−ği titizlikle titr titre etmek titrek.

−ğu tohum kargası tohumlama tohumlamak tohumlanma tohumlanmak tohumlu tohumlu bitkiler tohumluk.titretmek titreyiş tiyatro tiyatrocu tiyatroculuk.−ğu tiyatrolaştırma tiyatrolaştırmak tiz tizleşme tizleşmek Togo Togolu toğrul Tohar Toharca toht tohum tohumcu tohumculuk.−ğu 2186 .

−ğı tokatlama tokatlamak tokatlanma tokatlanmak tok gözlü tok gözlülük.tohum zarı tok toka tokaç.−ğu tokmak.−dı Tokat tokatçı tokatçılık.−cı tokaçlama tokaçlamak tokaçlanma tokaçlanmak toka etmek tokalaşma tokalaşmak tokalı tokat.−ğü toklu tokluk.−ğı tokmakbaş (balık) tokmakçı 2187 .

tokmaklama tokmaklamak tokmak ucunda toksikolog.−ğu toksikoloji toksikoman toksikomani toksin tok sözlü tok sözlülük.−ğü tok tok tokuç.−cu tokurdama tokurdamak tokurdatma tokurdatmak tokurtu tokuş tokuşma tokuşmak tokuşturma tokuşturmak tokuz tokyo tol tolerans toleranslı 2188 .

−ğı tolga tolgalı tolgasız tolkşov tolkşovcu tolüen tomahavk tomak.−ğı tomar Tomarza (ilçe) tombak.−ği tombil tombilik.−ğı tombaz tombik.−ğı tombala tombalacı tombalacılık.−ği tombilika tombilya tombul tombulca tombullaşma tombullaşmak 2189 .−ğı tombalak.toleranssız toleranssızlık.

−ğu tonluk.−ğu tomruklama tomruklamak tomruklanma tomruklanmak tomurcuk.−ğu tonlulaşma tonlu ünsüz tonlu vurgu tonmayster tonoz 2190 .−ğu tomurcuklanma tomurcuklanmak tomurma tomurmak ton tonaj tonalite ton balığı toner tonga tonik.−ği tonilâto tonilâtoluk.−ğu tomografi tomruk.tombulluk.

−cı topaççı top ağaç.tonsuzlaşma tonsuz ünsüz tonton Tonya (ilçe) Tonya yağı top topaç.−ğı topallama topallamak topallayış topallık.−cı topak.−ğı topaklama topaklamak topaklanma topaklanmak topaklaşma topaklaşmak topaklaştırma topaklaştırmak topak topak topal topalak.−ğı top altı top arabası 2191 .

−bı toparlak rakam toparlak sayı toparlama toparlamak toparlanış toparlanma toparlanmak toparlayıcı krem topatan top atımı topaz topbaş (bitki) topbaş balık.toparlacık.−ğı toparlakça toparlak hesap.−ğu top etmek tophane Tophane topik.−ği top kandil topla 2192 .−ğı top çam topçeker topçu topçuluk.−ğı toparlak.

−ğı toplanılma toplanılmak toplanış toplanma toplanmak toplantı toplantı salonu toplantı yeri toplardamar toplaşma toplaşmak toplatılma toplatılmak toplatma toplatmak toplattırma toplattırmak toplayış toplu 2193 .toplaç.−cı toplam toplama toplama işareti toplamak toplama kampı toplanan toplanık.

−ğu toplumdaş toplum dışı toplum dil bilimi 2194 .toplu akın toplu bilet topluca toplu çalışma toplu durum toplu görüşme toplu iğne toplu iş sözleşmesi toplu konut topluluk.−ği toplum bilimi toplum bilimsel toplumcu toplumcu gerçekçi toplumcu gerçekçilik.−ği toplumculuk.−ğu topluluk adı topluluk eki topluluk ismi topluluk sayısı toplum toplum bilimci toplum bilimcilik.

toplum felsefesi toplum içincilik.−ği toplumlar arası toplumlaşma toplumlaşmak toplumlaştırma toplumlaştırmak toplum polisi toplumsal toplumsal bilim toplumsal bunalım toplumsal bütünleşme toplumsal çözülme toplumsal davranış toplumsal dayanışma toplumsal değer toplumsal değişme toplumsal denge toplumsal farklılaşma toplumsal gelişme toplumsal ilişki toplumsallaşma toplumsallaşmak toplumsallaştırma 2195 .

toplumsallaştırmak toplumsal ruh bilimi toplumsal sınıflar toplumsal yapı toplumsal yardım toplum yapısı toplu savunma toplu sözleşme toplu tabanca toplu tartışma toplu taşıma toplu taşımacılık.−ği topoğrafik harita topoğrafya topoğrafya haritası topoloji topolojik.−ğı toprak altı toprakbastı toprak bilimci 2196 .−ğı toplu yarış top mermisi topoğraf topoğrafik.−ği toponim top patlıcan toprak.

−ğı top tekniği 2197 .toprak bilimi toprak boya toprakçıl toprak çimento toprak hukuku toprak kayması toprak köleliği toprak kölesi topraklama topraklamak topraklandırma topraklandırmak topraklaşma topraklaşmak topraklı toprak rengi topraksı toprak sıçanı topraksız top sağır top sakal top sakallı top sürme toptan toptancı toptancılık.

top tüfek.−di topyekûn top zambak.−ğu topuk demiri topukdöven topuk kemiği topuklama topuklamak topuklu topuksuz topur toput topu topu topuz topuzlu topuzlu kilit.−ğı tor torak.−ğı toraman torba torba çay torba kadro torbalama torbalamak torbalanma torbalanmak 2198 .−ği topuk.

−ğı torluk.−ği torlak.−ğu torna tornacı tornacılık.torbalı Torbalı (ilçe) torba yoğurdu toreador torero torik.−ğı tornado tornalama tornalamak tornalanma tornalanmak tornalatma tornalatmak tornalı tornavida tornet tornistan tornistan etmek torpido torpidobot torpido gözü torpil 2199 .

torpil balığı torpilci torpilcilik.−ği torpilleme torpillemek torpillenme torpillenmek torpilli tortop tortu tortul tortulanma tortulanmak tortulaşma tortulaşmak tortul bilimi tortullaşma tortullaşmak tortulu Tortum (ilçe) tortusuz Torul (ilçe) torum torun toryum tos tosbağa 2200 .

−ği totemizm toto toy toyaka toyca toycu toydan toyga toyga çorbası 2201 .−li totalitarizm totaliter totem totemcilik.toslama toslamak toslaşma toslaşmak tost tostçu tostçuluk.−ğı tosun tosuncuk.−ğu tost ekmeği tost makinesi tostoparlak.−ğu Tosya (ilçe) total.

toygar toygiller toyluk.−ğu toyluk etmek toynak.−ğı toynaklılar toz toz ağacı tozan tozarma tozarmak toz bezi toz boya toz bulutu toz duman toz etmek toz fırçası tozkoparan tozlanma tozlanmak tozlaşma tozlaşmak tozlaştırma tozlaştırmak tozlu tozluk.−ğu tozma 2202 .

−ğı 2203 .−ğı tozuma tozumak tozuntu tozuta tozuta tozutma tozutmak töhmet töhmetlendirme töhmetlendirmek töhmetli tökezleme tökezlemek tökezlenme tökezlenmek tömbeki tör töre töre bilimi töreci töre dışı töre dışıcılık.tozmak toz olmak tozpembe toz sabun toz şeker toz toprak.

törel törelcilik.−ği törelsiz tören tören düzeni törenli törensel töresel töretanımaz töretanımazlık.−ğı törpü törpüleme törpülemek törpülenme törpülenmek törpülü tös töskürme töskürmek töskürtme töskürtmek töskürü tövbe tövbe ayları tövbe etmek 2204 .−ği töreli törellik.

−ğü tözel Trabzon Trabzon ekmeği Trabzon hurması Trabzon yağı tradisyon tradisyonel trafik.−ği trajikleşme 2205 .−ği trafik akımı trafik akışı trafikçi trafik işaretleri trafik lâmbası trafik müfettişi trafik şeridi trafo tragedya trahom trajedi trajik.tövbe istiğfar etmek tövbekâr tövbekâr olmak tövbeli töz tözcülük.

−ği trake trakeliler trakit traksiyon traktör traktörcü trakunya Trakya trampa trampet trampetçi trampetçilik.−li transandantalizm transatlantik.trajikleşmek trajikomedi trajikomik.−ği transseksüel transfer transfigürasyon transformasyon 2206 .−ği tramplen tramvay tramvay hattı trança trans transandantal.

transformatör transformizm transfüzyon transistor transit transkripsiyon transliterasyon transmisyon transparan transplântasyon transport tranş trap trapez trapezci tras trata travers traverten travesti travma travmatoloji tre tremolit tren trençkot trençkotlu 2207 .

−ğı triloji trilyon trilyoner trilyonerlik.−ğu trinketa trio tripleks tripoli triportör triptik.trent.−li trikotaj trikotajcı trikotajcılık.−ği trişin triton trityum Troçkici 2208 .−ği triko trikosefal.−ği trilyonluk.−di treyler trias tribün triftong trigonometri trigonometrik.

Troçkicilik.−lü trolcü troleybüs trombon tromboncu tromp.−bu trompet trompetçi tropik.−ği trok trol.−ği tropika tropikal.−li tropikal bitki tropikal bölge tropikal iklim tropikal kuşak.−ğı tropikal orman tropik kuşu tropizm troplar troposfer trotinet trotuvar troyka tröst truakar 2209 .

−li tuğgenerallik.−ği tugay tuğ tuğamiral.−ğı tuğla harmanı tuğla oyunu tuğlu tuğra tuğrakeş 2210 .trubadur trup trük tuba Tuba tubeless tufan Tufanbeyli (ilçe) tufeylî tufeylîlik.−ği tuğbay tuğbaylık.−li tuğamirallik.−ği tuğla tuğlacı tuğlacılık.−ğı tuğcu tuğgeneral.

−ği tuğyan tuh tuhaf tuhafiye tuhafiyeci tuhafiyecilik.−ğı tulûat tiyatrosu tulûat yapmak tuluk.−ğu 2211 .−ğı tuhaflık etmek tuhaf olmak tukan tukangiller tul.tuğrakeşlik.−lü tulânî tul derecesi tulû.−u tulûat tulûatçı tulûatçılık.−ği tuğralı tuğrik.−ği tuhafiye dükkânı tuhaflaşma tuhaflaşmak tuhaflık.

−ğı tulumba kolu tulumba tatlısı tulumcu tulumcuk.−cu tunç bilekli tunç kafiye 2212 .−ğu tulumlular tulum peyniri tulumsu tulumsular tulup.tulum tulumba tulumbacı tulumbacılık.−ğu tumturak tumturaklı tun Tunceli'yi tunç.−bu tulyum tumağı tuman tumba tumbadız tumba etmek tumşuk.

−ğı turbo turfa 2213 .−cı turalama turalamak Turan Turancı Turancılık.tunçlama tunçlamak tunçlaşma tunçlaşmak tunçlaştırma tunçlaştırmak tundra tungsten Tunguz Tunguzca tun tun Tunus Tunuslu tur tura turaç.−ğı Turanî Turanlı turba turbalık.

−ğı turfandalık.−ği turlama turlamak turmalin turna turnaayağı (bitki) turna balığı turnacı 2214 .−ği turizm turizmci turizmcilik.turfalama turfalamak turfanda turfandacı turfandacılık.−ği turfa olmak turgay turgor Turgutlu (ilçe) Turhal (ilçe) turist turistik.−ği turfanda sebzecilik.−ğı turfanda meyvecilik.

−ğu turşulaşma turşulaşmak turşuluk.turnagagası (bitki) turnageçidi (fırtına) turnagiller turnagözü (renk) turna katarı turna kırı (renk) turne turnike turno turnusol.−ğu 2215 .−lü turnusol boyası turnusol kâğıdı turnuva tur operatörü turp turp filizi turpgiller turp otu turp salatası turşu turşu balığı turşucu turşucu dükkânı turşuculuk.

−cu turunçgiller tuş tuşe tuşe etmek tuşlama tuşlamak Tut (ilçe) tutacak.−ğı tutamaksız tutamlama tutamlamak tutamlık.−ğı 2216 .−ğı Tutak (ilçe) tutam tutamaç.−ğı tutaç.turşu olmak turşu suyu turşu yapmak turta turuncu turunculaşma turunculaşmak turunç.−cı tutamaçlı tutamak.−cı tutak.

−ğı tutar tutarak.−ğı tutkal tutkalcı tutkalcılık.−ğı tutarlılık.−ğı tutarık.−ğu tutma 2217 .−ğı tutarsız tutarsızlık.−ğı tutarlı tutarlık.−ğı tutkallama tutkallamak tutkallanma tutkallanmak tutkallı tutkalsız tutkal şerbeti tutku tutkulaşma tutkulaşmak tutkulu tutkun tutkunluk.tutam tutam tutanak.

−ğı tutturuş tutu tutucu tutuculaşma tutuculaşmak tutuculuk.tutmaç.−ğı tutsaklık.−ğı tutsak pazarı tutturabildiğine tutturaç.−ğu tutuk evi tutuklama tutuklamak tutuklanış tutuklanma tutuklanmak tutuklatma tutuklatmak 2218 .−cı tutturma tutturmak tutturmalık.−ğı tutsak.−cı tutmak tutmalık.−cı tutturgaç.−ğu tutuk.

−ğu tutuksuz tutulma tutulmak tutulmaz tutulmazlık.tutuklu tutukluk.−ğu tutunma tutunmak tutunuş tuturuk.−ğı tutulmuş tutulmuş para tutulu tutulum tutuluş tutum tutumlu tutumluluk.−ğu tutuş tutuşma tutuşmak tutuşturma tutuşturmak 2219 .−ğu tutumsuz tutumsuzluk.−ğu tutukluluk.

−li tuvalet tuvaletçi tuvalet ispirtosu tuvalet kâğıdı tuvalet masası tuvalet sabunu tuvalet takımı tuyuğ tuz tuzak.tutya Tuva Tuvaca tuval.−ğı tuzaklama tuzaklamak tuzaklanma tuzaklanmak tuzaklı tuzcu tuzcul tuzla Tuzla (ilçe) tuzlak.−ğı tuzlama tuzlamak tuzlanma 2220 .

tuzlanmak tuzlayış tuzlu tuzlu balgam Tuzluca (ilçe) tuzluk.−ği tüfekhane tüfeklik.−ği tüfekçi tüfekçilik.−ği 2221 .−ğu Tuzlukçu (ilçe) tuzlu kek tuzluluk.−ğu tuz ruhu tuzsuz tuzu kuru tüberkülin tüberkülin testi tüberküloz tüccar tüccarlaşma tüccarlaşmak tüccarlık.−ği tüh tükenik.−ğı tüf tüfek.

tükeniş tükenme tükenmek tükenmez tükenmez kalem tükenmezlik.−ğü tükürük bezleri tükürük hokkası tükürükleme tükürüklemek tükürüklenme tükürüklenmek tükürük otu tül tülbent.−ği tükenmişlik.−di tülbentçi tüllenme tüllenmek 2222 .−ği tüketici tüketici sayacı tüketim tüketme tüketmek tükürme tükürmek tükürük.

−li tümgenerallik.−ği tüm kirpikliler tümleç.tülü tüm tümamiral.−li tümamirallik.−ci tümleme tümlemek tümlenme tümlenmek 2223 .−ği tüm başkalaşma tüm başlılar tümbek tüm cahil tümce tümcemsi tümden tümden gelim tümel tümel kavram tümeller tümel önerme tümen tümen tümen tüme varım tümgeneral.

−ği tümsekleşme tümsekleşmek tümsekli tümselme tümselmek tüm tanrıcı tüm tanrıcılık.tümler tümler açı tümör tümörlenme tümörlenmek tümörleşme tümörleşmek tüm sayı tümsek.−ği tünekleme tüneklemek tünel tüneme tünemek tünmek tüp 2224 .−ğı tümür tün tünaydın tünek.

−bı türban türbe türbedar türbe eriği türbin türbülâns türdeş türdeşlik.−ğü tüp gaz tüp geçit.−ği türe türedi türel türeme türemek türeme ünlü türeme ünsüz türemiş 2225 .−ği tüpçü tüpçülük.tüp bebek.−ğü tür türap.−di tüpleme tüplemek tüplü tüplük.

−ğü Türkeli'ni (ilçe) Türkî Türkistan 2226 .−ği Türkçeleşme Türkçeleşmek Türkçeleştirme Türkçeleştirmek Türkçesi Türkçü Türkçülük.−smi türemiş kelime türemiş sıfat türemiş zarf türetici türetme türetme eki türetmek türev türeyiş Türk Türk aksağı Türk biberi Türkçe Türkçeci Türkçecilik.türemiş fiil türemiş isim.

Türkistanlı Türkiyat Türkiye Türkiye Türkçesi Türk kahvesi Türkkâri türkkıyması (sünger) türkkupası (sünger) Türkleşme Türkleşmek Türkleştirme Türkleştirmek Türklük.−ğu Türkoloji türkuaz türkuaz yeşili türkü türkücü türkücülük.−ğü Türklük bilgisi Türkmen Türkmence Türkmenistan Türk meşesi Türkoğlu'nu (ilçe) Türkolog.−ğü türküleme 2227 .

−ğü tütsü yapmak tüttürme tüttürmek tütün tütün balığı tütüncü tütüncülük.−ğü 2228 .türkülemek türküleşme türküleşmek türküleştirme türküleştirmek türlü türlü türlü türüm türümcülük.−ğü türüz otu tütme tütmek tütsü tütsü gözü tütsüleme tütsülemek tütsülenme tütsülenmek tütsülü tütsülük.

−ğü tütün rengi tüvana tüveyç.−ğı tüydürme tüydürmek tüylendirme tüylendirmek tüylenme tüylenmek tüylü tüylü dalak otu tüylü meşe tüylü top tüyme tüymek tüyo tüy sıklet tüysüz tüy tüs tüyü bozuk.−ci tüvit.−di tüy tüy ağırlık.−ğu tüze tüzel tüzel kişi 2229 .tütünlük.

tüzel kişilik.−ği tüzük.−ğı uçak alanı uçaksavar 2230 .−ğü (*)U U U borusu ubudiyet uca ucube ucun ucun ucu ucuna ucuz ucuzca ucuzcu ucuz halkçılık.−cu uçak.−ğu ucuz pahalı ucuzuna uç.−ğı ucuzlama ucuzlamak ucuzlatılma ucuzlatılmak ucuzlatma ucuzlatmak ucuzluk.

−ğu uçkurutan uçlanma uçlanmak uçlu uçma uçmak uçrak.−ğı uçsuz uçsuz bucaksız uçtan uca uçtuuçtu (oyun) uç uca uçucu 2231 .−li uç beyi uç beyliği uçkun uçkur uçkurlu uçkurluk.−li uçan top uçar uçarı uçarılık.−ğı uçar kefal.uçan daire uçan kale uçan kefal.

−ğu uçuklama uçuklamak uçuklaşma uçuklaşmak uçuklaştırma uçuklaştırmak uçukluk uçum uçurma uçurmak uçurtma uçurtmak uçurulma uçurulmak uçurum uçurumlaşma uçurumlaşmak uçurvur uçuş uçuş kartı uçuşma uçuşmak udî U dönüşü 2232 .−ğu uçuç böceği uçuk.uçuculuk.

−ğı ufakça ufak çapta ufaklı ufaklık.−ğı ufarakça ufkî ufku dar ufku geniş 2233 .−ği ufak ufak ufalama ufalamak ufalanma ufalanmak ufalayıcı ufalma ufalmak ufaltma ufaltmak ufarak.−ği ufak.U dönüşü yapmak uf ufacık.−ğı ufak para ufaktan ufağa ufak tefek.−ğı ufacık tefecik.

uflama uflamak ufuk.−fku ufuk çizgisi ufunet ufunetlendirme ufunetlendirmek ufunetlenme ufunetlenmek ufunetli Uganda Ugandalı uğra uğrak.−ğı uğralama uğralamak uğrama uğramak uğranma uğranmak uğraş uğraşı uğraşılma uğraşılmak uğraşma uğraşmak uğraştırma 2234 .

−ğu uğrun uğrunda uğrun uğrun uğuldama uğuldamak uğultu uğultulu uğul uğul uğunma uğunmak uğur uğur.uğraştırmak uğratma uğratmak uğru uğrulama uğrulamak uğruluk.−ğı uğurlama uğurlamak uğurlanış uğurlanma uğurlanmak 2235 .−ğru uğur böceği uğur böcekleri uğurcak.

uğurlayıcı uğurlayış uğurlu Uğurludağ (ilçe) uğurluk.−cı Ulah 2236 .−ğu uğursama uğursamak uğursuz uğursuzluk.−ğı ukalâ ukalâ ukde uknum Ukrayna Ukraynalı ukubet Ula (ilçe) ulaç.−ğu uğuru açık.−ğı uğut uhde uhrevî uhuvvet ukalâ ukalâca ukalâ dümbeleği ukalâlık.

−ğı ulu Ulubey (ilçe) Uluborlu (ilçe) Uludere (ilçe) ulûfe ulûfeci 2237 .−ğı ulam ulama ulamak ulam ulam ulan ulanma ulanmak ulantı Ulaş (ilçe) ulaşılma ulaşılmak ulaşım ulaşma ulaşmak ulaştırma ulaştırmak ulayıcı ulema ulemalık.Ulahça ulak.

−ği ulutma ulutmak 2238 .−ğı ulusçu ulusçuluk.ulûhiyet Ulukışla (ilçe) ululama ululamak ululanma ululanmak ululuk.−ğu ulûm uluma ulumak ulûmudiniye ulu orta ulus Ulus (ilçe) ulusal ulusallaştırma ulusallaştırmak ulusallık. −ğı ulussever ulusseverlik.−ğu uluslar arası uluslar arasıcılık.

ulvî ulviyet umacı umar umarsız umarsızlık.−ğı umde umdurma umdurmak umma ummadık.−ffı umumî coğrafya umumî efkâr umumî heyet umumî kâtip.−bi umumî kongre 2239 .−ğı umulmak umum umumhane umumî umumî af.−ğı ummak umman umre umu umulma umulmadık.

−ğü umur umursama umursamak umursamaz umursamazca umursamazlık.−ğu un 2240 .umumî vekâletname umumiyet umumiyetle umum müdür umum müdürlük.−du umut etmek umut ışığı umut kapısı umutlandırma umutlandırmak umutlanma umutlanmak umutlu umutsuz umutsuzluk.−ğı umursanma umursanmak umut.

−ğu unsur un ufak etmek un ufak olmak unutkan unutkanlık.uncu unculuk.−ğı unutma unutmabeni (bitki) unutmak unutturma unutturmak unutulma unutulmak unvan unvanlı upuslu upuygun upuzun 2241 .−ğu un çorbası un helvası un kurabiyesi unlama unlamak unlanma unlanmak unluk.

−ğı Uranüs uranyum uranyumlu uray urba urbalı Urban Urduca Urfa çıbanı Urfa kebabı Urfa peyniri urgan urgancı urgancılık.−ği Urla (ilçe) urlaşma urlaşmak urodel Uruguay 2242 .−ğı ur kaplama ur keklik.ur urağan Ural−Altay Ural dilleri uran uranlık.

−ğı usandırıcı usandırma usandırmak usangın usanılma usanılmak usanma usanmak usantı usare usa vurma usa vurmak usçu usçuluk.−ğu urup.−ğu us dışı us dışıcılık.Uruguaylı uruk.−ğı uskumru uskumru dolması uskumrugiller uskumrumsugiller uskur 2243 .−cı usançlık.−bu us usanç.

−ğı ustalıkla ustalıklı ustunç.uskurlu uskuru uslamlama uslamlamak uslanma uslanmak uslu uslu akıllı usluluk.−cu ustura ustura midyesi ustura taşı 2244 .−ğu uslu uslu us payı ussal ussallaştırma ussallık.−ğı usta ustabaşı ustaca usta işi ustalaşma ustalaşmak ustalık.

−ğı utana sıkıla utanç.−ğı uşaklık etmek uşak olmak uşkun uşşak ut.usturlâp.−lü usul boy usulca usulcacık usuldan usullacık usulsüz usulsüzlük.−ğı Uşak uşakkapan (akbaba) uşaklık.−cı 2245 .−ğü usul usul uşak.−bı usturmaça usturpa usturuplu usul.−du ut açıcı ut açıcılık.

−ğı Utarit (Merkür) utçu utku utkulu utlu utma utmak utulma utulmak ut yeri uvertür uvertür yapmak uyak.utanç duygusu utandırıcı utandırma utandırmak utangaç.−ğı 2246 .−ğı utangan utanış utanma utanma duygusu utanmak utanmaz utanmazca utanmazlık.−cı utangaçlık.

uyaklı uyaksız uyandırma uyandırmak uyanık.−cı uyarlama uyarlamak uyarlanma uyarlanmak uyarlayıcı 2247 .−ğı uyanış uyanma uyanmak uyaran uyarcı uyarcılık.−ğı uyanıklaşma uyanıklaşmak uyanıklık.−ğı uyarı uyarıcı uyarılma uyarılmak uyarım uyarınca uyarış uyarlaç.

−ğu uydurma uydurmaca uydurmacı uydurmacılık.−ğı 2248 .uyarlık.−ğı uyarma uyarmak uyarma komutu uyarsız uyartı uydu uydu kent uydulaşma uydulaşmak uydulaştırma uydulaştırmak uyduluk.−ğu uydurukçu uydurulma uydurulmak uygar uygarlaşma uygarlaşmak uygarlık.−ğı uydurmak uydurmasyon uyduruk.

−ği uygulanabilirlik raporu uygulanış uygulanma uygulanmak uygulayıcı uygulayım uygulayım bilimi uygulayımcı uygun uygun adım uygun değer uygun görme uygun katmanlaşma uygunluk.uygulama uygulamak uygulamalı uygulamalı bilimler uygulamalı dil bilimi uygulamalı ruh bilimi uygulamalı toplum bilimi uygulanabilirlik.−ğu 2249 .

uygun olmak uygunsuz uygunsuz kadın uygunsuzluk.−ğu Uygur Uygurca uyku uykucu uyku hastalığı uyku ilâcı uykulu uykuluk.−ğu uykulu uykulu uyku saati uyku semesi uyku sersemi uyku sersemliği uyku seti uykusu ağır uykusu hafif uykusuz uykusuzluk.−ğu uyku takımı uyku tulumu uylaşım uylaşma uylaşmak 2250 .

uyluk.−ğı uyuklama uyuklamak uyulma uyulmak uyum uyuma uyumak uyumlu uyumsuz 2251 .−ğu uyruklu uyrukluk.−ğu uysal uysalca uysallaşma uysallaşmak uysallık.−ğı uyruk.−ğı uymak uymaz uymazlık.−ğu uyluk kemiği uyma uymaca uymacılık.−ğu uyruksuz uyruksuzluk.

−ğu uyunma uyunmak uyuntu uyur uyurgezer uyurgezerlik.−ğu uyuşukluk.−ğı uyuşmazlık mahkemesi uyuşturan balığı uyuşturma uyuşturmak uyuşturucu uyuşturucu madde uyuşturucu madde bağımlısı uyuşturulma uyuşturulmak uyuşuk.−ğu uyuşuk uyuşuk 2252 .uyumsuzluk.−ğı uyuşkan uyuşma uyuşmak uyuşmazlık.−ği uyur göz uyur uyanık.

−ğu uyutma uyutmak uyutucu uyutulma uyutulmak uyuyuş uyuz uyuz böceği uyuz böcekleri uyuz etmek uyuz ilâcı uyuzlaşma uyuzlaşmak uyuzlu uyuzluk.−ğı uzak akraba uzak benzeşme 2253 .uyuşum uyuşurluk.−ğu uyuz merhemi uyuz olmak uyuz otu uyuz sineği uz uza devim uza duyum uzak.

−ği Uzak Doğu uzak göçüşme uzak görüş uzak görüşlü uzak görüşlülük.−ğü uzaklanma uzaklanmak uzaklaşılma uzaklaşılmak uzaklaşma uzaklaşmak uzaklaştırılma uzaklaştırılmak uzaklaştırma uzaklaştırmak uzaklık.−ğı uzak metatez uzaksama uzaksamak uzaktan komut uzaktan kumanda uzaktan kumandalı uzaktan uzağa uzaktan yakından 2254 .uzak benzeşmezlik.

−ğı uzay eğrisi 2255 .uzam uzama uzamak uzana uzana uzanılma uzanılmak uzanım uzanış uzanma uzanmak uzantı uzatılma uzatılmak uzatım uzatış uzatma uzatmak uzatmalı uzatmalı çavuş uzatmalı nişanlı uzatmalı sevgili uzay uzay adamı uzay adamlığı uzaycı uzaycılık.

−ğı uzlaşmak uzlaşmalı uzlaşmaz uzlaşmazlık.−ğı uzlaştırıcı uzlaştırma 2256 .uzay gemisi uzay geometri uzay hukuku uzay istasyonu uzay kapsülü uzaylı uzay pilotu uzay savaşı uzay taşı uzay uçuşu uzay üssü uzgören uzgörür uz iletişim uzlaşı uzlaşıcı uzlaşılma uzlaşılmak uzlaşma uzlaşmacı uzlaşmacılık.

−ğı uzman raporu uzo uzun uzun araç.uzlaştırmak uzlaştırma kurulu uzlet uzluk.−cı uzun atlama uzun bacaklılar uzun boylu uzunca uzunçalar uzun çizgi uzun dalga Uzundere (ilçe) uzun diş uzun dişli uzun don 2257 .−ğu uzman uzman çavuş uzman doktor uzman hekim uzman incelemesi uzmanlaşma uzmanlaşmak uzmanlık.

−li 2258 .−ği (oyun) uzun etek.−ğu uzunluk ölçüsü uzun ömürlü uzun öykü uzun sesli uzun süreli film uzun uzadıya uzun uzun uzun ünlü uzun vokal.uzuneşek.−ği uzunluk.−ğu (kuş) uzunlamasına uzun levrek.−ği uzun far uzun hava uzun hayvan uzun hece uzun hikâye uzun kafalı Uzunköprü (ilçe) uzun koşu uzun koşucu uzun kulaklı uzunkuyruk.

−ği ücretsiz üç üç adım üçayak.−ğı üç başlı üç beş üç bir üç birlik kuralı üç boyutlu 2259 .uzun yol sürücüsü uzun yol şoförü uzuv.−zvu uzvî uzvî kimya uzviyet (*)Ü Ü ücra ücret ücretlendirme ücretlendirmek ücretlendirme makinesi ücretli ücretlilik.−ğı (sehpa) üç aylar üç aylık.

−ğu üçbudak.üç boyutlu film üç buçuk.−ği (keman) üç dört üç durum yasası üç düzlemli üçer üçer beşer üçerli üç etek.−ğı (tütün) üç buutlu üççatal (zıpkın) üççeyrek.−ğı Üçkardeş (yıldız kümesi) üç kat 2260 .−ği üçgen üçgen piramit.−di üçgen prizma üçgensel bölge üçgül üç hâl kanunu üç iki üçkâğıt üçkâğıtçı üçkâğıtçılık.

−ğü üçüncünün olmazlığı üçüz üçüzleme 2261 .üç katlı üçleme üçlemek üçler üçleşme üçleşmek üçlü üçlü alan üçlü bahis.−hsi üçlü ganyan üçlük.−ğü üç nokta üç parmaklı üçtaş (oyun) üçten dokuza üçteker (araba) üçüncü üçüncü çağ üçüncü dünya ülkeleri üçüncü kişi üçüncül üçüncülük.

−lü üfunet üfunetli üfunetsiz üfürme üfürmek üfürük.üçüzlü üdeba üfleç.−ğü üfürükçü üfürükçülük.−ğü üğrüm üleş üleşilme üleşilmek üleşme üleşmek üleştirilme üleştirilmek 2262 .−ci üfleme üflemek üflemeli üflemeli çalgı üflenme üflenmek üfleyici üful.

üleştirim üleştirimli üleştirimli tüze üleştirme üleştirmek üleştirme sıfatı ülfet ülger ülke ülke coğrafyası ülkeler arası ülkeler coğrafyası Ülker (yıldız kümesi) ülkesel ülkesellik ülkü ülkücü ülkücülük.−ğü ülküdaş ülküleştirilme ülküleştirilmek ülküleştirme ülküleştirmek ülküsel ülser ültimatom 2263 .

ültimatomsu ültramodern ültrason ültrasonograf ültrasonografi ültraviyole ülûhiyet ülüş ümera ümit.−di ümit dünyası ümit etmek ümit kapısı ümitlendirme ümitlendirmek ümitleniş ümitlenme ümitlenmek ümitli ümitsiz ümitsizlik.−ği ümmet ümmetçe ümmetçi ümmetçilik.−ği 2264 .−ği ümmî ümmîlik.

−ği üniforma üniformalı ünik.−li üniversalizm üniversite üniversiteler arası üniversiteli ünlem ünleme ünlemek ünlem işareti ünlenme ünlenmek ünletme ünletmek ünlü ünlü atlaması ünlü benzeşmesi 2265 .−ğü ün ündeş ündeşlik.ümran Ümraniye (ilçe) ümranlı ümük.−ği ünite üniversal.

ünlü çarpışması ünlü çatışması ünlü daralması ünlü değişimi ünlü düşmesi ünlü düzleşmesi ünlü genişlemesi ünlü ikizleşmesi ünlü incelmesi ünlü kalınlaşması ünlü kaynaşması ünlü kısalması ünlüleşme ünlü olayları ünlü türemesi ünlü uyumu ünlü uzaması ünlü−ünsüz uyumu ünlü yuvarlaklaşması ünsiyet ünsüz ünsüz benzeşmesi ünsüz değişmesi ünsüz düşmesi ünsüz göçüşmesi ünsüz ikizleşmesi 2266 .

−ği üretici olmayan alan üretilme üretilmek üretim üretim araçları üretim artığı 2267 .−ği üremsel üreteç.−ci üretici üretici alan üreticilik.ünsüz tekleşmesi ünsüz türemesi ünsüz uyumu Ünye (ilçe) ürat ürbanizm Ürdün Ürdünlü üre ürem üreme üremek üreme organları üremi üremik.

−ği ürkek ürkek ürkme ürkmek ürkü ürkünç.−ği üretimsel üretiş üretken üretkenlik.−di ürkek.üretim biçimi üretimci dönüşüm− cü dil bilgisi üretim evi üretim güçleri üretim ilişkileri üretim kooperatifi üretimlik.−cü 2268 .−ği üretme üretmek üreyiş Ürgüp (ilçe) ürik asit.−ği ürkekçe ürkekleşme ürkekleşmek ürkeklik.

−ğu üroloji ürperiş ürperme ürpermek ürperti ürpertici ürpertili ürpertme ürpertmek ürtiker ürüme ürümek ürün ürünlü ürünsüz ürün yelpazesi ürüşme ürüşmek 2269 .ürküntü ürküntülü ürküsüz ürküş ürkütme ürkütmek ürkütücü ürokültür ürolog.

−ğı üst baş üst başlık.−dı üstatlık.üryan üryanî üs.−ssü üsera Üsküdar (ilçe) üsküf üsküre üslenme üslenmek üslûp.−ğı üst bitken üstçavuş üstçavuşluk.−ğu üslûplaştırma üslûplaştırmak üslûplu üslûpsuz üslûpsuzluk.−bu üslûpçu üslûpçuluk.−ğu üst üstadane üst alize üstat.−ğu 2270 .

−ği üstenme üstenmek üst eşik.üst çene üst denetçi üst deri üst deri altı üst diş üst dudak.−ğı üste üstecilik.−ği üst geçiş üst geçit.−ği üsteğmen üsteğmenlik.−ği üstel üsteleme üstelemek üstelenme üstelenmek üstelik.−di üst güverte üst insan üst kat üst küme 2271 .−ği üstenci üstencilik.

üstlenim üstlenme üstlenmek üstlük.−ğü üstünlük derecesi üstünlük duygusu üstünlük karmaşası üstünlük kompleksi üstünseme 2272 .−ğü üst perdeden üst sınıf üst sınır üstsubay üstsüz üst tabaka üst tarafı üstübeç.−ğü üstünkörü üstünleşme üstünleşmek üstünlük.−ci üstübeç macunu üstü kapalı üstün üstünde üstüne üstüne üstlük.

−ci üşengeçlik.−ği üşenme üşenmek üşme üşmek üşniye üşüme üşümek üşüntü üşürme 2273 .−ği üşengen üşengenlik.üstünsemek üstün yapım üstün zekâ üstün zekâlı üstün zekâlılık.−ğı üstüpü üstüpüleme üstüpülemek üst üste üstüvane üstüvanî üst yapı üst yetkinlik.−ci üşengeç.−ği üşenç.

−ği ütopist ütopya ütopyacı ütü ütü altlığı ütü bezi ütücü ütücülük.−ğü ütme ütmek ütopi ütopik.−ğü ütüleme ütülemek ütülenme ütülenmek ütületme ütületmek ütülme ütülmek 2274 .üşürmek üşüşme üşüşmek üşütme üşütmek üşütücü üşütük.

−i üvey ana üvey anne üvey baba üvey çocuk.−ği üyelik aidatı üye olmak üye tam sayısı üzengi üzengi kayışı 2275 .−ği üvey kardeş üvey kız üveyme üveymek üvey oğul.−ğlu üvez üye üye aidatı üyelik.−ğu üvey evlât.−dı üveyik.ütülü ütü makinesi ütü masası ütüsüz ütü tahtası üvendire üvey.

−ğü üzgüsüz üzlük.−ği üzgü üzgülü üzgün üzgün balığı üzgünlük.üzengi kemiği üzengileme üzengilemek üzengilenme üzengilenmek üzengisiz üzengi taşı üzenti üzere üzeri üzerinde üzerine üzerlik.−ğü üzme üzmek üzre üzücü üzülme üzülmek üzüm 2276 .

−cü üzünçlü üzüntü üzüntülü (*)V 2277 .üzüm asması üzümcü üzümcülük.−ğü üzüm çekirdeği üzümgüneşi (kelebek) üzüm hoşafı üzüm kompostosu üzüm kurusu üzümlü Üzümlü (ilçe) üzümlü kek üzüm pekmezi üzüm salkımı üzüm sirkesi üzüm suyu üzümsü üzümsüz üzüm şekeri üzüm şırası üzüm turşusu üzüm üzüm üzünç.

V vaat.−bı vadesiz mevduat vade sonu vadetme vadetmek vadi vaftiz vaftizhane vagina vagon vagonet vagon restoran 2278 .−bı vadeli mevduat vadeli satış vadesiz vadesiz hesap.−di vaaz vaaz etmek vabeste vacip.−bi vacip olmak vade vade bitimi vadeli vadeli döviz ticareti vadeli hesap.

−du vahi vahim vahit.−ği vahşî orman vahşiyane vahvahlanma vahvahlanmak vahyolunma vahyolunmak vaiz vaizlik.−hyi vahşet vahşî vahşîce vahşî hayvan vahşîleşme vahşîleşmek vahşîlik.−di vahiy.−ği 2279 .vagotoni vah vaha vahamet vahametli vahdaniyet vahdet vahdetivücut.

vak'a vak'anüvis vak'anüvislik.−i 2280 . vakfeden) vakıf arazisi vakıf geliri vakıf malı vakıfname vâkıf olmak vakıf senedi vakıf toprağı vaki.−ği vakar vakarlı vakarsız vakayiname vaketa vakfe vakfetme vakfetmek Vakfıkebir (ilçe) Vakfıkebir yağı vakfiye vakıa vakıf. mülk) vâkıf (bilen.−kfı (para.

−kti vakitçe vakitli vakitli vakitsiz vakitsiz vakit vakit vaklama vaklamak vaks vaktaki vaktikerahat vaktiyle vaktizamanında vakum vakumlama vakumlamak vakur vakvak (ördek) vak vak vakvaklama vakvaklamak vale valf vali valide valide sultan valilik.−ği 2281 .vakit.

−ğu vapurdumanı (renk) var varagele varagele bombardımanı 2282 .valiz vallahi vallahi billâhi vallahi tallahi valör vals vamp vampir Van vana vanadyum vandal vandalizm vandallık.−ğı vanilya Van kedisi vantilâtör vantrilok.−ğu vantuz vapur vapurculuk.

varagele botu varagele halatı varagele kayığı varak.−ğı varaka varakçı varaklama varaklamak varaklanma varaklanmak varaklı varakpare varan varda vardabandıra vardacı vardakosta vardelâ vardırma vardırmak vardiya vardiyacı vareste var etmek vargel vargel tezgâhı vargı 2283 .

−ğı varış yeri varı yoğu varidat varidatçı varide varil varis (damar genişlemesi) vâris (mirasçı) varisli vârisli varissiz vârissiz varit.var gücüyle varılma varılmak varış varış çizgisi varışlı varışlılık.−di varit olmak variyet variyetli var kuvvetiyle varlık.−ğı varlık bilimci 2284 .

−ğı varlık nedeni varlık sebebi varlıksız varma varmak var olmak varoluş varoluşçu varoluşçuluk.−ğı varta Varto (ilçe) varyant 2285 .−ğu varoş varsağı varsayım varsayımlı varsayımsal varsıl varsıl erki varsıllaşma varsıllaşmak varsıllık.varlık bilimi varlık birliği varlık kartı varlıklı varlıklılık.

−ti vasektomi vasıf.−ği var yok varyos vasat vasatî vasatî irtifa vasatî sür'at.varyasyon varyemez varyete varyeteci varyetecilik.−ğı vasıfsız vasıfsız işçi vasıfsızlık.−ğı vasıl vasıl olmak vasıta vasıta hâli 2286 .−sfı vasıflandırma vasıflandırmak vasıflanma vasıflanmak vasıflı vasıflı işçi vasıflılık.

−ği vasistas vasiyet vasiyet etmek vasiyetname vaşak.−ğı Vaşington portakalı vat vatan vatan borcu vatandaş vatandaşlık.−ğı vasıtalı vergi vasıtasıyla vasıtasız vasıtasızlık.−ğı vatan haini vatan hainliği vatanî vatanî görev 2287 .−i (geniş. engin) vasilik.−ğı vasıtasız vergi vasi.vasıta hâli eki vasıtalı vasıtalık.−si (mirası yöneten) vâsi.

−ği vatansever vatanseverlik.−ğı vatman vatoz vat saat.−ti vatvat vaveylâ vay vaybabamcı (yankesici) vaybabamcılık.−ğı vatka vatlık.−ği vatansız vatansızlık.−ğı vazedilme vazedilmek vazelin vazelinleme vazelinlemek 2288 .vatanî vazife vatanlaştırma vatanlaştırmak vatanperver vatanperverlik.−ğı vayvaycı vayvaycılık.

−z'ı vazıh vaz'ıhamil.−mli vazııkanun vazıyet (el koyma) vazife vazife aşkı vazife etmek vazife kurbanı vazifelendirilme vazifelendirilmek vazifelendirme vazifelendirmek vazifeli vazife şehidi vazifeşinas vaziyet vazo vazolunma 2289 .vazetme vazetmek vazgeçilme vazgeçilmek vazgeçirme vazgeçirmek vazgeçme vazgeçmek vazı.

−ı vecibe vecih.−cdi veciz vecize veçhe veçhişebeh veda.−ğı vefalı vefasız 2290 .vazolunmak ve veba vebal.−li vebalı ve başkaları ve benzerleri veca.−ı veda etmek vedalaşma vedalaşmak ve devamı vedia ve diğerleri vefa vefakâr vefakârlık.−çhi vecit.

−hmi vehimli vehleten vehmetme vehmetmek vejetalin vejetalizm vejetarizm vejetaryen vejetaryenlik.−cı vekilharçlık.−ği 2291 .−ğı vekillik.−ğı vefat vefat etmek vefat ilmühaberi vefiyat vehim.−ği vejetasyon vekâlet vekâleten vekâleten atama vekâleten atanma vekâlet etmek vekâletname vekâlet ücreti vekil vekilharç.vefasızlık.

−dı veliahtlık.−ği velinimet veliyullah velûr velût.−du velvele velveleci vena Venezuelâ Venezuelâlı 2292 .vekillik etmek vekil vükelâ vektör velâdet velâyet velâyetname veledizina velense velespit.−ğı velilik.−di velev velfecri velhâsıl velhâsılıkelâm veli veliaht.−di velet.

−ği verecekli verem veremli verem olmak verese veresiye veresiyeci veresiyecilik.Venüs venüsçarığı (bitki) veranda veraset veraset ilâmı veraset ve intikal vergisi verdi verdirme verdirmek vere verecek.−ği verev verevine vergi vergi bağışıklığı vergi beyannamesi vergici vergicilik.−ği 2293 .

vergi dairesi vergi dilimi vergi iadesi vergi kaçağı vergi kaçakçılığı vergi kaçakçısı Vergi Kanunu vergileme vergilemek vergilendirilme vergilendirilmek vergilendirme vergilendirmek vergili vergi matrahı vergi muafiyeti vergi mükellefi vergi rekortmeni vergisiz vergi yükümlüsü veri veri bankası verici veri dosyası veri işlem verile verile emri 2294 .

−ği veri ortamı veriş veriştirme veriştirmek verit.−ği vernikleme verniklemek verniklenme verniklenmek 2295 .−ği verimsiz verimsizleşme verimsizleşmek verimsizlik.veriliş verilme verilmek verim verimkâr verimli verimlilik.−di veri tabanı veri toplama verkaç verme vermek vermut vernik.

−ğı vesika fotoğrafı vesikalı vesikalık.verniye veronika versiyon veryansın veryansın etmek vesaik.−smi vesikasız vesile vesselâm vestiyer vestiyerci veston vesvese vesveseli 2296 .−ğı vesikalık fotoğraf vesikalık resim.−kı vesaire vesait vesaitinakliye vesayet vesika vesikacı vesikacılık.

−ğı vıcıklama vıcıklamak 2297 .−ği veznedar veznedarlık.veteriner veteriner hekimliği veterinerlik.−ği vezirparmağı (tatlı) vezir vüzera vezne vezneci veznecilik.−ği vetire veto veto etmek veto hakkı veya veyahut vezaret vezikül vezin.−zni vezinli vezinsiz vezir veziriazam Vezirköprü (ilçe) vezirlik.

−ğı vıcırdama vıcırdamak vıcırdaşma vıcırdaşmak vıcır vıcır vıdı vıdı vıdı vıdı etmek vık vık vınıltı vınlama vınlamak vırıldama vırıldamak vırıldanma vırıldanmak vırıltı vırlama vırlamak vırt zırt vır vır vırvırcı vır vır etmek vız vızıldama 2298 .vıcıklık.−ğı vıcık vıcık vıcık vıcıklık.

−ğı vida vidala vidalama vidalamak vidalanma vidalanmak 2299 .vızıldamak vızıldanma vızıldanmak vızıltı vızır vızır vızlama vızlamak vız vız vızvız böceği vibrasyon vibratör vibriyon vicahen vicahî vicdan vicdanen vicdanî vicdanlı vicdansız vicdansızca vicdansızlık.

−bi vido vidolu vidosuz Vietnam Vietnamlı viglâ vikaye vikaye etmek vikont vikontes vilâdî vilâyet vilâyet binası villâ vinç.−dı videocu videoculuk.vidalı vidanjör vidasız video videobant.−ci vinter vinyet vira 2300 .−ğu videokaset videoteyp.

−di virtüoz virtüozluk.−ğu viroloji virt.−li viski viski bardağı viskonsül 2301 .−ğı viran olmak Viranşehir (ilçe) virdizeban virdizeban etmek vire virgül virman virolog.−ğu virüs visal.−ği viranlaşma viranlaşmak viranlık.viraj virajlı virajsız viran virane viranelik.−li visamiral.

viskoz viskozite viskozite değeri vişnap.−ği vişne reçeli vişne suyu vişne şurubu vitamin vitaminli vitaminsiz vitaminsizlik.−ği vitrinleme vitrinlemek 2302 .−bı vişne vişneçürüğü (renk) vişne hoşafı vişneli ekmek.−ği vitellüs vites vites dişlisi vites kolu vites kutusu vitesli vitir.−tri vitray vitrin vitrincilik.

−li vokalist vokal müzik.−ği vokal uyumu 2303 .−ğü viyak viyaklama viyaklamak viyak viyak viyola viyolacı viyolonist viyolonsel viyolonselci viyolonselist vize Vize (ilçe) vize sınavı vizite viziyer vizon vizon kürk vizyon vizyon sahibi vodvil vokabüler vokal.viya viyadük.

volân vole voleybol voleybolcu volfram voli voli ağı voli yeri volkan volkanik.−ğı vuku.−u vukuat vukuf 2304 .−ği volontarizm volt volta voltaj voltametre voltamper voltmetre volüm vombat vonoz votka voyvo voyvoda voyvodalık.

−ğı vurdurma vurdurmak vurgu vurgulama vurgulamak vurgulu vurgulu hece vurgun vurguncu vurgunculuk.−ğu vurgunluk.−ğu vurgusuz vurgusuz hece vurgu uzunluğu vurma vurma çalgılar vurmak vurmalı çalgı 2305 .vukuflu vukufsuz vukufsuzluk.−cı vurdulu kırdılı vurdumduymaz vurdumduymazlık.−ğu vulva vuraç.

−ğı vuruş kırış vuruşma vuruşmak vuslat vusul.−ğu vuruk bilimi vurulma vurulmak vuruluş vurunma vurunmak vuruntu vuruş vuruşkan vuruşkanlık.−du vücutça 2306 .−cü vurucu tim vuruk.−lü vuzuh vuzuhsuz vuzuhsuzluk.−ğu vücut.vurma sazlar vurtut vuru vurucu vurucu güç.

−ti vüzera (*)W W walkman western (*)Y Y ya yaba yabalama yabalamak yaban yaban arısı yaban arısıgiller yaban armudu yaban asması yabancı yabancı dil yabancı çıta yabancıl 2307 .vücut ısısı vücutlu vükelâ vülgarize vürut.−du vüs'at.

yabancılama yabancılamak yabancılaşma yabancılaşmak yabancılaştırma yabancılaştırmak yabancılık.−ğı yabancıllık.−ğı yabancı para yabancı saha yaban defnesi yaban domuzu yaban enginarı yaban eriği yaban eşeği yaban fesleğeni yaban gülü yaban havucu yabanıl yabanıllaşma yabanıllaşmak yabanıllık.−ğı yabanî yabanî akdiken yabanîce yabanî elma yabanî enginar 2308 .

−ği yabanî marul yabanî menekşe yabanî mercanköşk yaban inciri yabanî turp yaban kazı yaban keçisi yaban kedisi yaban kekliği yaban keteni yaban koyunu yabanlık.−ğı yaban maydanozu yaban mersini yaban nanesi yaban ördeği yaban pancarı 2309 .−ğı yabanî kimyon yabanî kimyongiller yabanî kiraz yabanî lâhana yabanîleşme yabanîleşmek yabanîlik.yabanî gül yabanî hayvanlar yabanî ıspanak.

−ği yadımlama yadımlamak yadın kurun yadırgama 2310 .−ğı yaban turpu yaban yasemini yabgu yad (yabancı) yâd (anma) ya da yad el yad eller yad erklik.−ğı yabansıma yabansımak yaban sümbülü yaban tavşanı yaban tavuğu yaban teresi yabantırak.yaban pazısı yabansı yabansılık.−ği yâd etmek yad gerekirci yad gerekircilik.−ği yad estetik.

yadırgamak yadırganma yadırganmak yadırgatıcı yadırgatma yadırgatmak yadigâr yadsıma yadsımak yadsınma yadsınmak yafa yafta yaftalama yaftalamak yaftalanma yaftalanmak yağ yağar yağ bal yağ bezi yağ bezleri yağcı yağcılık.−ğı yağcılık etmek yağ çubuğu yağdanlık.−ğı 2311 .

−ğı yağıltı yağımsı yağır yağış yağış düzeni yağış göstergesi yağış haritası yağışlı yağışölçer yağış rejimi yağışsız yağışsızlık.−ğı yağız yağız doru 2312 .yağdırılma yağdırılmak yağdırma yağdırmak yağ doku yağ göstergesi yağ gülü yağhane yağ hücresi yağı yağılaşma yağılaşmak yağılık.

−dı yağlı kapı yağlı kara 2313 .−ğı yağlı kâğıt.−cı yağlı ip yağlık.yağ kesesi yağ kutusu yağ küpü yağlama yağlamak yağlama yağı yağlama yıkama yağ lâmbası yağlanma yağlanmak yağlatma yağlatmak yağlayıcı yağlı yağlı ballı yağlı bitki yağlı boya yağlı boyacı Yağlıdere (ilçe) yağlı güreş yağlı güreşçi yağlı harç.

yağlıkçı yağlı kömür yağlı kuyruk.−ğı yağlı müşteri yağlı toprak.−ğı yağma etmek yağmak yağmalama yağmalamak yağmalanma yağmalanmak yağ mantısı yağ marulu yağmur yağmur bombası yağmur borusu yağmur bulutu yağmurca yağmurcun yağmur duası yağmur kapanı yağmur kuşağı yağmur kuşu 2314 .−ğu yağlılık.−ğı yağma yağmacı yağmacılık.

−ğı yağ şalgamı yağ taşı yağ tulumu yağ yakıt yahey yahni yahşi Yahşihan (ilçe) yahşilik.yağmur kuşugiller yağmurlama yağmurlamak yağmurlayıcı yağmurlu yağmurluk.−ği yahu Yahudi Yahudi Almancası 2315 .−ğu yağmur mevsimi yağmur ormanları yağmurölçer yağmur suyu yağmursuz yağölçer yağrın yağsız yağsızlık.

−ğı yakalı kamçılılar yakalıklı 2316 .Yahudi Arapçası Yahudi baklası Yahudice Yahudi ebegümeci Yahudilik.−ği Yahudi pazarlığı Yahudi takvimi Yahudi tapınağı yahut Yahyalı (ilçe) yak yaka yakacak.−ğı Yakacık yaka kartı Yakakent (ilçe) yakalama yakalamak yakalanış yakalanma yakalanmak yakalatma yakalatmak yakalı yakalık.

−ği 2317 .−ğı yakın benzeşme yakın benzeşmezlik.yakalıksız yakamoz yakamozlanma yakamozlanmak yakarca yakarı yakarış yakarma yakarmak yakasız yakasız gömlek.−ğı yakılma yakılmak yakım yakımcı yakın yakın akraba yakın anlamlı yakın anlamlılık.−ği yakasız mintan yakı yakı ağacı yakıcı yakıcılık.

−ği yakınsama yakınsamak yakın sesli 2318 .−ğı yakınlık derecesi yakınlık durumu yakınlıkduyar yakınlık eylemi yakınlık fiili yakınma yakınmak yakınsak.−ğı yakınsaklık.Yakın Çağ yakında yakından Yakın Doğu yakın dost yakın göçüşme yakınış yakın koruma yakınlarda yakınlaşma yakınlaşmak yakınlaştırma yakınlaştırmak yakınlık.−ğı yakınsak mercek.

−ğı yakışıklı yakışıklılık.−ğı yakışma yakışmak yakıştırma yakıştırmaca yakıştırmak yakıt yakıtçı yakıt deposu yakıt göstergesi yakıt parası yakin yakinen yaklaşık.−ğı yaklaşık bilgi yaklaşık değer yaklaşılma yaklaşılmak 2319 .−bi yakıntı yakı otu yakış yakışık.−ğı yakışıksız yakışıksızlık.Yakın Şark yakın takip.

−ğı yakma resim.−cı yakmak yakmalık.−ğı yalabıma yalabımak yalak.yaklaşım yaklaşma yaklaşma eylemi yaklaşma fiili yaklaşmak yaklaştırma yaklaştırmak yakma yakmaç.−smi yaktırma yaktırmak yakut Yakut Yakutça yal yalabık.−ğı yalaka yalaka olmak yalama yalamak yalama olmak 2320 .

−ğu yalan yalana yalana yalancı yalancı akasya yalancı ayak.−di yalancı şöhret yalancı tanık.−ğı yalancı biber yalancı cep.yalama uçuş yalama yazı yalamuk.−ğı yalancı meyve yalancı öd ağacı yalancı pehlivan yalancı safran yalancı şahit.−ğı yalancı taş yalandan yalan dolan yalan dünya yalan haber 2321 .−bi yalancı dolma yalancı dünya yalancı inci yalancıktan yalancılık.

yalanış yalanlama yalanlamak yalanlanma yalanlanmak yalanma yalanmak yalan makinesi yalansız yalan yanlış yalap şalap yalapşap yalap yalap yalatma yalatmak yalayıcı yalayış yalaz yalaza yalazlama yalazlamak yalazlanma yalazlanmak yalçın yalçınlaşma yalçınlaşmak yaldırak.−ğı 2322 .

−ğı yalın cümle 2323 .−ğı yalıncak.yaldız yaldızcı yaldızcılık.−ğı yaldızlama yaldızlamak yaldızlanma yaldızlanmak yaldızlatma yaldızlatmak yaldızlı yaldızlı hap yalelli yalgın yalı yalı ağası yalı boyu yalı bülbülü yalıçapkını (kuş) yalıçapkınıgiller Yalıhüyük (ilçe) yalım yalım yalım yalın yalın ad yalın ayak.

−ğı yalın sıfat yalın tümce yalın üslûp.−ğı yalın zaman yalın zarf yalıtıcı yalıtılma yalıtılmak yalıtım yalıtkan yalıtkanlık.−bu yalın yapıldak.−cı yalıngöz (kertenkele) yalın göz yalın hâl.−cı yalın durum yalıngaç.−smi yalın kat yalın kelime yalın kılıç yalınlaşma yalınlaşmak yalınlık.−li yalın isim.yalınç.−ğı yalıtma 2324 .

−ğı yalpalama yalpalamak yalpalanma yalpalanmak yalpalatma yalpalatmak yalpı 2325 .yalıtmak yalı uşağı yalı yar yalız yallah yalman yalnız yalnız başına yalnızca yalnızcı yalnızcılık.−ğı yalpaklık.−ğı yalnızlaşma yalnızlaşmak yalnızlık.−ğı Yalova Yalova misketi (üzüm) yalpa yalpak.

−ğı yamaç.−ğı yaltaklık etmek yalvaç.−ğı yalpılı yaltak.−ğı yaltaklanış yaltaklanma yaltaklanmak yaltaklık.−cı yamaç paraşütü yama işi 2326 .−ğı yaltakçı yaltakçılık.−cı Yalvaç (ilçe) yalvaçlık.−ğı yalvarılma yalvarılmak yalvarış yalvarış yakarış yalvarma yalvarmak yalvartma yalvartmak yama yamacı yamacılık.yalpık.

−ğı yamaklık etmek yamalama yamalamak yamalanış yamalanma yamalanmak yamala yamala yamalı yamalı bohça yamalık.yamak.−ğı yamalma yamalmak yamama yamamak yaman yamanma yamanmak yamatma yamatmak yamçı yamçılı yamçısız yampiri yampirilik.−ğı yamaklık.−ği yampiri yampiri 2327 .

−ğı yamyassı yamyaş yan yanak.−ğu yamulma yamulmak yamyam yamyamlık.−ğu yamukluk.−ğı yanaklı yanak yanağa yanal yanal yüzey yanarca yanardağ yanardağ ağzı yanardağ bilimci yanardağ bilimi yanardağ bölgesi yanardağ patlaması yanardağ püskürmesi yanardöner 2328 .yamrulma yamrulmak yamru yumru yamuk.

−ğı yanaşık düzen yanaşıklık.−ğı yanaşma yanaşmak yanaştırma yanaştırmak yan atışı yanay yana yakıla yana yana yanay doğrusu yanay düzlemi yan bakış yancı yan cümle yan çizgisi yandan çarklı yandaş yandaşlık.yanaşık.−ğı yanaşık nizam yanaşılma yanaşılmak yanaşlık.−ğı yandırma yandırmak 2329 .−ğı yandık.

−ğı yanık rüzgâr 2330 .−ğı yanıkara (hastalık) yanıklık.yan etki yangı yangılanma yangılanmak yangılı yangın yangın bombası yangıncı yangın çıkışı yangın hortumu yangın kulesi yangınlaşma yangınlaşmak yangın merdiveni yangın musluğu yangın sigortası yangın söndürücü yangın tulumbası yangın yeri yangısız yan hakem yanıcı yanıcı gaz yanık.

−cı yanıltma haber yanıltmak yanında yanı sıra yanış yanışölçer yanıt yanıtlama yanıtlamak yanıtlandırılma yanıtlandırılmak yanıtlandırma 2331 .yanık ses yanık sesli yanıksı yanılgı yanılış yanılma yanılmaca yanılmak yanılsama yanıltı yanıltıcı yanıltma yanıltmaca yanıltmacı yanıltmaç.

−ği yankı yankı bilimi yankıca yankılama yankılamak yankılanım yankılanma yankılanmak yankılı yankısız yankı yapmak yanlama yanlamak yanlamasına yanlı yanlık.−ğı 2332 .−ğı yanlılık.yanıtlandırmak yanıtlanma yanıtlanmak yanıtlı yanıtsız yani yan kabağı yan kâğıdı yankesici yankesicilik.

−i yansı yansıca yansılama yansılamak yansılanım yansılanım aygıtı yansılanım cihazı yansılanım çizelgesi yansılanma yansılanmak yansıma yansımak yansımalı yansımasız yansıtaç.−ğı yanlışlıkla yanlış yunluş yanma yanmak yan ödeme yan sanayi.yanlış yanlışlık.−cı yansıta yansıta yansıtıcı yansıtılma yansıtılmak 2333 .

−ğı yanşama yanşamak yan tesir yantutmaz yantutmazlık.−ğı yanşaklık.yansıtım yansıtma yansıtmak yansız yansızlaştırılmış yansızlaştırma yansızlaştırmak yansızlık.−ğı yapakçı 2334 .−ğı yanşak.−ğı yan tümce yan ürün yan yan yan yana yan yargıcı yan yüzergiller yapadurma yapadurmak yapağı yapağıcı yapak.

−ğı Yaparlu yapay yapayalnız yapay böbrek.−ği yapay kalp.−bi yapaylaşma yapaylaşmak yapaylaştırma yapaylaştırmak yapaylık.−ğı yapı kooperatifi 2335 .yapak yağı yapalak.−ği yapay dil yapay dölleme yapay döllenme yapay ipek.−ğı yapı elemanı yapık.−ğı yapay solunum yapboz (puzzle) yapı yapı bilgisi yapı bilimi yapı bilimsel yapıcı yapıcılık.

−ğı yapısal dil bilimi yapısallaşma 2336 .yapılabilirlik.−ğı yapım eki yapım evi yapıncak.−ğı yapınma yapınmak yapıntı yapıntıcılık.−ğı yapıntılı yapısal yapısalcı yapısalcılık.−ği yapılanma yapılanmak yapılaşma yapılaşmak yapılı yapılıkçı dil bilimi yapılış yapılma yapılmak yapım yapı malzemesi yapımcı yapımcılık.

yapısallaşmak yapısallık.−ğı yapışkan otu yapışma yapışmak yapıştırıcı yapıştırılma yapıştırılmak yapıştırma yapıştırmak yapış yapış yapıt yapı taşı yapma yapmacık.−ğı yapmacık görünümü yapmacık gülüş yapmacıklı 2337 .−ğı yapış yapışıcı yapışıcı sap yapışık.−ğı yapışkan yapışkanlık.−ğı yapışık çeneliler yapışıklık.

yapmacıksız yapma çiçek.−ği yapma dil yapma gübre yapma ipek.−ğı yaprak.−ği yapmak yapma uydu yapracık.−ğı yaprak arıları yaprak arısı yaprak aşısı yaprak ayası yaprak biti yaprak bitleri yaprak böceği yaprak çay yaprakçık.−ğı yaprakçıl yaprak dolması yaprak dökümü yaprak döner yaprak kını yaprak kurbağası yaprak kurdu yaprakkurusu (renk) 2338 .

−ri (sevgili) 2339 .yapraklanma yapraklanmak yapraklı Yapraklı (ilçe) yapraklı kara yosunları yaprak makinesi yaprak sarması yapraksı yapraksız yaprak sigarası yaprak taş yaprak tütün yaprak yaprak yapsatçı yapsatçılık.−ğı yaptırılma yaptırılmak yaptırım yaptırma yaptırmak yaptırtma yaptırtmak yapyakın yapyalnız yar (uçurum) yâr.

−ğı yaralama yaralamak yaralanış yaralanma yaralanmak yaralı yarama yaramak yaramaz yaramazca yaramazlaşma yaramazlaşmak yaramazlık.−ğı yaradılış yaradılışlı yaradılıştan yara izi yarak.−ğı yaramazlık etmek yaramaz olmak yâran yaranış 2340 .yara yarabbi yara bere Yaradan Yaradancılık.

−ğı yararlı olmak yararsız yararsızlık.−ğı yarasa yarasalar yaraş yaraşık.−ğı yaraşıklı yaraşıksız yaraşır yaraşma yaraşmak yaraştırma yaraştırmak yaratı 2341 .−ğı yararlanılma yararlanılmak yararlanma yararlanmak yararlı yararlık.yaranma yaranmak yara otu yarar yararcı yararcılık.

−ğı yardakçı yardakçılık.yaratıcı yaratıcılık.−ğı yaratık.−ğı yaratılış yaratılma yaratılmak yaratım yaratımcı yaratış yaratma yaratmak yarayışlı yarbay yarbaylık.−ğı yardakçılık etmek yardım yardımcı yardımcı ders yardımcı doçent yardımcı eylem yardımcı fiil yardımcı hakem yardımcı hücre 2342 .−ğı yarda yardak.

−ği yardırma yardırmak yâren yârenbaşı yârence yârenlik.yardımcı kitap.−cı yargı çevresi yargıçlık.−ğı yardımcı olmak yardımcı oyuncu yardımcı yargıcı yardım etmek yardımlaşma yardımlaşmak yardım sandığı yardımsever yardımseverlik.−bı yardımcılık.−ği yârenlik etmek yargı yargı alanı yargıcı yargıcılar kurulu yargıcılık.−ğı yargıç.−ğı yargı denetimi 2343 .

−ğı yarı başkalaşma yarı başkanlık.−ğu yarıcı 2344 .−ğı yarı bel yarı belgesel yarı buçuk.yargı erki yargı evi yargı gücü yargılama yargılama giderleri yargılamak yargılama usulü yargılanış yargılanma yargılanmak yargı organları yargısal yargı usulü yargı yeri yargı yetkisi yargı yolu yarı yarı açık ceza evi yarı ağır sıklet yarı alan yarı asalak.

−ği yarı göçebe yarı göçebelik.yarıcılık.−ğı yarı kurak.−ğı yarı kübik.−ği yarı gölge yarı iletken yarık.−ğı yarı karanlık.−ğı yarıklık.−ği yarı küre yarılama yarılamak yarılanma yarılanmak yarılma yarılmak yarım yarımada yarım adam yarım ağız 2345 .−li yarı finalist yarı gece yarı geçirgen yarı geçirgenlik.−ğı yarıçap yarı final.

−ğı yarım ay yarım ayak.−lü yarım asalak.−ğı yarım baş ağrısı yarım boy yarımca Yarımca yarım daire yarım daire kanalları yarım doğru yarım gün yarım kafiye yarım kanatlılar yarım kubbe yarım küre yarımlama yarımlamak yarımlık.−ğı yarım mesai yarım pabuçlu yarım pansiyon yarım porsiyon yarım seren yarımşar 2346 .yarım akıllı yarı mamul.

−ğı yarın yarınki yarıntı yarı orta sıklet yarı otomatik.−ğı yarı son yarı sonuç.yarım tarife yarım uyak.−ğı yarış etmek yarışım yarışımcı yarış kayığı yarışlık.−li yarım yamalak.−ğı yarım vokal.−ğı yarışma yarışmacı yarışmak 2347 .−cu yarış yarış arabası yarış atı yarışçı yarışçılık.−ği yarı sanayileşme yarı saydam yarı saydamlık.

yarış otomobili yarış tabancası yarıştırma yarıştırmak yarı ünlü yarı yarıya yarıyıl yarka yarkurul yarlıgama yarlıgamak yarlık.−ğı yarma yarma aşı yarma buğday yarma çorbası yarmak yarma kereste yarma kütüğü yarmalama yarmalamak yarmalık.−ğı yarma saldırısı yarma şeftali yarma taarruzu yâr olmak yarpuz 2348 .

−ğı yasak aşk yasak bölge yasakçı yasak etmek yasak kitap.yârüağyar yas yasa yasa dışı yasak.−bı yasaklama yasaklamak yasaklanış yasaklanma yasaklanmak yasaklayıcı yasaklı yasak meyve yasak olmak yasa koyucu yasal yasalaşma yasalaşmak yasalaştırılma yasalaştırılmak yasalaştırma yasalaştırmak 2349 .

−ğı yasa sözcüsü yasa tasarısı yasa teklifi yasemin Yasin yaslama yaslamak 2350 .yasalı yasallaşma yasallaşmak yasama yasama dokunulmazlığı yasama dönemi yasama gücü yasama hakkı yasamak yasama kurulu yasama kuvveti yasamalı yasama meclisi yasama organı yasama yetkisi yasama yılı yasa önerisi yasasız yasasızlık.

−ğı yassı yassı balıklar yassıca yassı kadayıf yassılama yassılamak yassılanma yassılanmak yassılaşma yassılaşmak yassılaştırma yassılaştırmak yassılık.yaslanma yaslanmak yaslı yasma yasmak yasmık.−ğı yassılma yassılmak yassıltma yassıltmak yassı solucanlar yassı solungaçlılar yastağaç.−cı yastama 2351 .

−ğı yastık kılıfı yastıklama yastıklı yastık takoz yaş yaşa yaşam yaşama yaşamaca yaşama çabası yaşama gücü yaşamak yaşama sevinci yaşama uğraşısı yaşam biçimi yaşam düzeyi yaşam felsefesi yaşam güvencesi yaşam koşulları yaşam öyküsü yaşamsal yaşam sigortası yaşam standardı yaşanası 2352 .−ğı yastık bıyık.yastamak yastık.

−ğı yaşantı yaşarlık.yaşanılma yaşanılmak yaşanma yaşanmak yaşanmışlık.−ğı yaşarma yaşarmak yaşartıcı yaşartma yaşartmak yaşasın yaşatıcı yaşatkan yaşatkan sinir sistemi yaşatma yaşatmak yaşayış yaş baş yaş çayır yaş dönümü yaş günü yaş haddi yaşın yaşın yaşıt 2353 .

−ğı yaş kesim yaşlanma yaşlanmak yaşlı yaşlı başlı yaşlıca yaşlıca başlıca yaşlık.yaşıtlık.−ğı yaşlılık bilimi yaşlılık sigortası yaşmak.−ğı yaşlılar yurdu yaşlılık.−ğı yaşmaklama yaşmaklamak yaşmaklanma yaşmaklanmak yaşmaklı yaşmaksız yaş pasta yaş sebze yaş sınırı yaş üzüm yat yatağan Yatağan (ilçe) 2354 .

−ğı yatı yatık.−ğı yatalak olmak yatar koltuk.−ğı yataklık etmek yatak liman yatak limonu yatak mobilya yatak odası yatak örtüsü yatak takımı yatak yapmak yatalak.−ğı yatak çarşafı yatakçı yatakhane yataklı yataklı vagon yataklık.yatak.−ğı yatık çit 2355 .−ğu yatay yatay geçiş yatay seren yat borusu yatçı yatçılık.

−ğı yat kulübü 2356 .yatık doğru yatık yazı yatılı yatılma yatılmak yatım yatır yatırılma yatırılmak yatırım yatırım bankası yatırımcı yatırım yapmak yatırma yatırmak yatısız yatış yatışma yatışmak yatıştırıcı yatıştırma yatıştırmak yatkın yatkınlaşma yatkınlaşmak yatkınlık.

yatma yatmak yatmalık.−ğı yatsı yatsı ezanı yatsı namazı yatuğan yatuk.−ğı yavaş yavaşa yavaşça yavaşça yavaşça yavaşçacık yavaşlama yavaşlamak yavaşlatılma yavaşlatılmak yavaşlatılmış yavaşlatılmış hareket yavaşlatma 2357 .−ğu yavan yavanlaşma yavanlaşmak yavanlaştırma yavanlaştırmak yavanlık.

yavaşlatmak yavaşlık.−ği yavru yavruağzı (renk) yavrucağız yavrucak.−du yavrulama yavrulamak yavsı yavşak.−ğu yavru kapı yavrukurt.−ğı yavşan yavşan otu yavuklama yavuklamak yavuklanma yavuklanmak yavuklu yavuz yavuzca 2358 .−ğı yavaş tütün yavaş yavaş yave yaver yaverlik.−ğı yavrucuk.

−ğı yayan yayan yapıldak yaya yolu yay ayraç.−cı yayçizer yaydırma yaydırmak yaygara yaygaracı yaygaracılık.Yavuzeli'ni (ilçe) yavuzlanma yavuzlanmak yavuzlaşma yavuzlaşmak yavuzluk.−ğı yaygı yaygı balığı yaygın 2359 .−ğu yay Yay (burç) yaya yaya çivisi yaya geçidi yaya kaldırımı yaya köprüsü yayalık.

−ğı yayımlama yayımlamak 2360 .−ğı yayık ağızlı yayıklama yayıklamak yayık makinesi yayılı yayılımcı yayılımcılık.yaygın eğitim yaygınlaşma yaygınlaşmak yaygınlaştırma yaygınlaştırmak yaygınlık.−ğı yayılma hızı yayılmak yayım yayımcı yayımcılık.−ğı yaygın öğretim yaygın yanlış yayık.−ğı yayılış yayılma yayılmacı yayılmacılık.

−ğı yayla çayırı yayla çiçeği yayla çorbası 2361 .yayımlanma yayımlanmak yayımlatma yayımlatmak yayımlayan yayın yayın balığı yayın balığıgiller yayıncı yayındırıcı yayındırma yayın dışı yayın evi yayınık.−ğı yayınım yayınispî yayınma yayıntı yayış yay kabzası yay kolu yayla yaylacı yaylacılık.

−ğı yayla kekiği yaylakıye yaylama yaylamak yaylandırma yaylandırmak yaylanma yaylanmak yayla salatası yayla yavşanı yaylı yaylı araba yaylı çalgılar yaylım yaylım ateş yaylım ateşi yaylı sazlar yaylı tambur yaylı terazi yayma yaymacı 2362 .Yayladağı'nı (ilçe) Yayladere (ilçe) yayla gülü yaylagüzeli (bitki) yayla havası yaylak.

−ğı yazboz tahtası yazdırma yazdırmak yaz dönemi yaz dönencesi yazgı yazgıcı yazgıcılık.−ğı yazgısal yaz helvası yazı 2363 .yaymacılık.−ğı yayvan yayvan yaz yazadurma yazadurmak yazanak.−ğı yaymak yayvan yayvanlaşma yayvanlaşmak yayvanlık.−ğı yazar yazarçizer yazar hakkı yazar kasa yazarlık.

−ğı yazı çevrimi yazı dili Yazıhan (ilçe) yazıhane yazı hayatı yazı işleri yazık.yazı bilgisi yazı bilimci yazı bilimi yazı boyu yazıcı yazıcı cihazı yazıcı kadın yazıcılık.−ğı yazı kadrosu yazı kâğıdı yazık etmek yazık günah yazıklanma yazıklanmak yazık olmak yazıksız yazı kurulu yazıla yazılama yazılamak 2364 .

yazılı yazılı basın yazılı bildirim yazılı emir.−mri yazılı hani yazılı hukuk yazılı imtihan yazılı kâğıdı yazılım yazılım dizgesi yazılım paketi yazılım sistemi yazılı sınav yazılış yazılı yoklama yazılma yazılmak yazım yazı makinesi yazı masası yazımcı yazımsı yazın yazın bilimci yazın bilimi yazıncı yazın dili 2365 .

−ğı yazma eser yazmak yazman 2366 .yazın eri yazınsal yazın tarihi Yazır yazış yazışma yazışmak yazıt yazı tahtası yazı takımı yazıt bilimci yazıt bilimi yazı tura yazı yaban yaz kış yazlama yazlamak yazları yazlık.−ğı yazlıkçı yazlı kışlı yazma yazmacı yazmacılık.

−ği yedek akçe yedek besinler yedekçi yedek lâstik.yazmanlık.−ği yedekleme yedeklemek yedekleşme yedekleşmek yedekli yedeklik.−ğı yedek subay yedekte yedek teker yedi yedi altmış beş 2367 .−ğı yazma yitimi yaz ördeği yaz saati yaz sömestri yaz uykusu yaz yağmuru yedek.−ği yedek oyuncu yedek parça yedek parçacı yedek parçacılık.

−ği yedi belâ yedi canlı yediden yetmişe yedi düvel yediemin yedigen Yedigir (yıldız kümesi) yedi göbek.−ği yedilme yedilmek yedinci yedinci sanat yedirilme yedirilmek yedirme yedirmek Yedisu (ilçe) yedişer yediveren 2368 .yedi altmış beşlik.−ği Yedikardeş (yıldız kümesi) yediler yedili yedilik.

−ği yeğni yeğnilemek yeğnilik.−ği yeğnilme yeğnilmek yeğniltme yeğniltmek yeğniseme yeğnisemek 2369 .yediz yedme yedmek yegâh yegân yegâne yegân yegân yeğ yeğen yeğin yeğinleşme yeğinleşmek yeğinlik.−ği yeğleme yeğlemek yeğlenme yeğlenmek yeğlik.

−ği yeis.−ğı yekpare yeksan yekta yekten yekûn yekvücut.−e'si yek yekdiğeri yeke yekine yekine yekiniş yekinme yekinmek yekin yekin yeknesak yeknesaklık.−ği 2370 .−ci yelek.yeğrek.−du yel yel değirmeni yeldirme yeldirmek yeldirmeli yeldirmesiz yele yeleç.

yeleken yelekleme yeleklemek yeleklenme yeleklenmek yelelenme yelelenmek yeleli yeleli kurt.−ci yelin yelken yelken balığı yelken bezi yelkenci yelkencilik.−du yeleme yelengeç.−ği yelken gemisi yelken gönderi yelken iğnesi yelkenleme yelkenlemek yelkenli yelkenli gemi yelken yarışı yelkesen yelkıran 2371 .

−ği yelteniş yeltenme 2372 .yelkovan yelkovangiller yelleme yellemek yellenme yellenmek yelli yellim yelâlim yellim yepelek yelloz yelme yelmek yelölçer yelpaze yelpazeleme yelpazelemek yelpazelenme yelpazelenmek yelpaze tonoz yelpik.−ği yelpirdeme yelpirdemek yelseme yelsemek yeltek.

yeltenmek yelve yelveren yelyazar yel yepelek yel yeperek yelyutan yem yem borusu yemci yeme yeme içme yemek,−ği yemekaltı yemek borusu yemek dolabı yemek duası yemekhane yemek hizmeti yemekli yemeklik,−ği yemek listesi yemekli vagon yemek masası yemek odası yemek salonu yemeksiz

2373

Yemen yemeni yemenici yemenicilik,−ği yemenili Yemenli yemin yemin billâh yemin etmek yemin kasem yeminli yeminsiz yemiş yemişçi yemişçil yemişen yemişlenme yemişlenmek yemişli yemişlik,−ği yemleme yemlemek yemlenme yemlenmek yemlik,−ği yemlik arpa yemlikli

2374

yemliksiz yem torbası yem verimi yemyeşil yen yenge yengeç,−ci Yengeç (burç) Yengeç dönencesi yengeçvari yengelik,−ği yengi yeni yeni ay yenibahar (bitki) yeni baştan yenice Yenice (ilçe) yenici Yeni Çağ Yeniçağa (ilçe) yeniçeri yeniçeri ağası yeniçerilik,−ği yeniçeri ocağı yeni dalga yeniden

2375

yeniden kurma yeniden tasarımlama yeniden yapılanma yeniden yeniye yenidünya (meyve) Yeni Dünya Yeni Dünya aslanı (puma) yeni Eflâtuncu yeni Eflâtunculuk, −ğu yeni eleştirici yeni eleştiricilik,−ği Yenifakılı (ilçe) yeni gerçekçi yeni gerçekçilik,−ği Yeni Gine Yeni Gineli yeni gümüş Yenihisar (ilçe) yeni izlenimci yeni izlenimcilik,−ği yenik,−ği yenileme yenilemek yenilenme yenilenmek

2376

yenilerde yenileşme yenileşmek yenileştirme yenileştirmek yeniletme yeniletmek yenilgi yenilik,−ği yenilikçi yenilikçilik,−ği yenilik korkusu yenilik yapmak yeniliş yenilme yenilmek yenilmezlik,−ği yeni maden Yenimahalle (ilçe) yenimsi Yenipazar (ilçe) yenirce yeni sene Yenişarbademli (ilçe) Yenişehir (ilçe) yenişme

2377

yenişmek yeni yazı yeni yeni yeni yetme yeni yetmelik,−ği yeni yıl Yeni Zelânda Yeni Zelândalı yenli yenme yenmek yensiz yepelek,−ği yepisyeni yepyeni yer yer adı yer adı bilimi yer alıştırmaları yeraltı (metro) yer altı yer altı çarşısı yer altı dünyası yer altı kaynakları yer altı merdiveni yer altı müziği yer altı sanatı

2378

yer altı sineması yer altı suları yer altı treni yer belirteci yerberi (gök bilimi) yer biçimleri yer bilimci yer bilimi yer bilimsel yer cücesi yer çamı yer çekimi yer çekirdeği yer çöküntüsü yerdegezen (yılan) yer değiştirme yerden bitme yerden selâm yerden temenna yerden yapma yer domuzu yer domuzugiller yere doğrulum yeregeçen yerel yerel kanal yerelleşme

2379

yerelleşmek yerelleştirme yerelleştirmek yer elması yerel radyo yerel saat,−ti yerel televizyon yerel yayın yerel yönetim yereşeği (böcek) yer etmek yerey yere yönelim yer fesleğeni yer fıstığı yer geçidi yergi yergici yergicilik,−ği yer hizmetleri yer hostesi yerici yerilme yerilmek yerinde yerindelik,−ği yerinden yönetim

2380

yerinde vuruş yerine yerinme yerinmek yer istasyonu yer kabuğu yer katı Yerköy (ilçe) yerküre yerleşik,−ği yerleşiklik,−ği yerleşilme yerleşilmek yerleşim yerleşim alanı yerleşim merkezi yerleşke yerleşme yerleşmek yerleştirilme yerleştirilmek yerleştirme yerleştirmek yerli yerli dolap,−bı yerlileşme yerlileşmek

2381

yerli malı yerli yerinde yerli yerine yerli yersiz yer mantarı yerme yermeci yermek yermeli yer merkezci yer merkezcilik,−ği yer merkezli yer meşesi yer minderi yer mumu yer odası yer ölçümü yer örümceği yeröte (gök bilimi) yer özekçil yer özekçilik,−ği yer palamudu yer pelidi yer pırasası yer sakızı yer sarmaşığı yer sarsıntısı

2382

yersel yer servisi yer sıçanı yersiz yersizlik,−ği yersiz yurtsuz yer sofrası yer şekilleri yer şekli yer solucanı yer üstü yer yağı yer yatağı yer yer yer yurt yer yuvarı yer yuvarlağı yeryüzü yer zarfı yestehleme yestehlemek yesyeni yeşerme yeşermek yeşerti yeşertme yeşertmek

2383

yeşil yeşilbağa yeşilbaş (ördek) yeşilbiber yeşilçekirge Yeşilhisar (ilçe) yeşil ışık,−ğı yeşilimsi yeşilimtırak,−ğı yeşilkertenkele yeşil kuşak,−ğı yeşillenme yeşillenmek yeşilli Yeşilli (ilçe) yeşillik,−ği Yeşilova (ilçe) yeşil oy yeşil saat yeşil saha yeşilsazan Yeşilyurt (ilçe) yeşil zeytin yeşim yetenek,−ği yetenekli yeteneklilik,−ği

2384

yeteneksiz yeteneksizlik,−ği yeter yeterince yeterli yeterli beslenme yeterlik,−ği yeterlik belgesi yeterlik eğitimi yeterlik fiili yeterlik önergesi yeterlik sınavı yeterlilik,−ği yeter sayı yetersiz yetersizlik,−ği yeti yetik,−ği yetim yetimhane yetimlik,−ği yetingen yetingenlik,−ği yetinme yetinmek yetirme yetirmek

2385

yetişek,−ği yetişilme yetişilmek yetişim yetişkin yetişkin eğitimi yetişkinlik,−ği yetişme yetişmek yetişmiş yetiştirici yetiştirilme yetiştirilmek yetiştirim yetiştirme yetiştirmek yetiştirme yurdu yetke yetkeli yetki yetki belgesi yetki devri yetki gaspı Yetki Kanunu yetkilendirme yetkilendirmek yetkili

2386

yetkili merci,−i yetkili yargıç,−cı yetkin yetkinleşme yetkinleşmek yetkinlik,−ği yetkisiz yetkisizlik,−ği yetme yetmek yetmiş yetmişer yetmiş iki buçuk,−ğu yetmişinci yetmişlik,−ği yevmî yevmiye yevmiyeci yevmiye defteri yevmiyeli yeygi Yezidî Yezidîlik,−ği yezit,−di yezitlik,−ği yığdırma yığdırmak

2387

Yığılca (ilçe) yığılı yığılışma yığılışmak yığılma yığılmak yığın yığınak,−ğı yığın bulut yığın kültürü yığınla yığıntı yığış yığışık,−ğı yığışım yığışma yığışmak yığma yığmak yıkama yıkamaç,−cı yıkamak yıkanış yıkanma yıkanmak yıkatma yıkatmak

2388

yıkayıcı yıkayış yıkı yıkıcı yıkıcılık,−ğı yıkık,−ğı yıkık dökük yıkıla yıkıla yıkılış yıkılma yıkılmak yıkım yıkımcı yıkım olmak yıkıntı yıkıntı olmak yıkış yıkışma yıkışmak yıkkın yıkkınlık,−ğı yıkma yıkmacı yıkmak yıktırılma yıktırılmak yıktırma

2389

yıktırmak yıl yılan yılan balığı yılan balığıgiller yılanbaşı (deniz kabuğu) yılancı yılancık,−ğı yılancıl yılan çıyan yılan çiçeği yılan derisi yılandili (bitki) yılan gömleği yılan hikâyesi yılaniğnesi (balık) yılan kavı yılankavi yılan kemiği yılan taşı yılanyastığı (bitki) yılanyastığıgiller yılaşırı (bienal) yılbaşı yıldan yıla yıldırak

2390

Yıldırak (yıldız) yıldırama yıldıramak yıldırılma yıldırılmak yıldırım Yıldırım (ilçe) yıldırım aşkı yıldırımkıran yıldırımlı yıldırımlık,−ğı yıldırım nikâhı yıldırımsavar yıldırım siperi yıldırım takla yıldırım telgraf yıldırma yıldırmak yıldır yıldır yıldız yıldız anasonu yıldız barışıklığı yıldız bilimci yıldız bilimcilik,−ği yıldız bilimi yıldız böceği yıldız çiçeği

2391

Yıldızeli'ni (ilçe) yıldız falcılığı yıldız falcısı yıldız günü yıldızı dişi yıldızı düşük,−ğü yıldız karayel yıldız kurdu yıldız kümesi yıldızlama yıldızlamak yıldızlar arası yıldızlaşma yıldızlaşmak yıldızlı yıldızlık,−ğı yıldız omurlular yıldız poyraz yıldız saati yıldız savaşı yıldızsı yıldızsız yıldız tabya yıldız taşı yıldız yağmuru yıldız yasemini yıldız yeli

2392

yıldız yılı yıldız zamanı yıl dönümü yılgı yılgın yılgınca yılgınlık,−ğı yılgın yılgın yıl halkası yılık,−ğı yılışık,−ğı yılışıkça yılışıklık,−ğı yılışık yılışık yılışkan yılışkanlık,−ğı yılışma yılışmak yılkı yılkıcı yılkılık,−ğı yıllama yıllamak yıllanma yıllanmak yıllarca yıllar yılı

2393

yıllatma yıllatmak yıllık,−ğı yıllıkçı yıllıklı yıllık ortalama yılma yılmak yılmaz yılmazlık,−ğı yıl sonu yıprak,−ğı yıpranma yıpranmak yıpranma payı yıpratıcı yıpratma yıpratmak yır yırık,−ğı yırlama yırlamak yırtıcı yırtıcı hayvan yırtıcı kuş yırtıcılar yırtıcılık,−ğı

2394

yırtık,−ğı yırtıkça yırtıklık,−ğı yırtık pırtık,−ğı yırtılış yırtılma yırtılmak yırtılmış yırtılmışlık,−ğı yırtım yırtımcı yırtımcılık,−ğı yırtınış yırtınma yırtınmak yırtış yırtlak,−ğı yırtma yırtmaç,−cı yırtmaçlı yırtmaçsız yırtmak yırttırma yırttırmak yısa yısa yısa Yıva

2395

yıvışık,−ğı yıvışıklık,−ğı yıvışma yıvışmak yıvış yıvış yiddiş yiğit,−di yiğitbaşı yiğitçe yiğitleme yiğitlendirme yiğitlendirmek yiğitlenme yiğitlenmek yiğitleşme yiğitleşmek yiğitlik,−ği yiğitlik etmek yilbik,−ği yine yineleme yinelemek yinelemeli yineleniş yinelenme yinelenmek yineletme

2396

yineletmek yineleyiş yirik,−ği yirmi yirmi beşlik,−ği 29 Ekim yirmilik,−ği yirminci yirmişer yirmişerlik,−ği 23 Nisan yirmi yaş dişi yitik,−ği yitiklik,−ği yitim yitirilme yitirilmek yitiriş yitirme yitirmek yitme yitmek yiv yivaçar yivleme yivlemek yivli

2397

yiyecek,−ği yiyici yiyicilik,−ği yiyim yiyimli yiyinti yiyintili yiyiş yo yobaz yobazca yobazlaşma yobazlaşmak yobazlık,−ğı yoga yogi yoğ yoğalma yoğalmak yoğaltıcı yoğaltılma yoğaltılmak yoğaltım yoğaltma yoğaltmak yoğrulma yoğrulmak

2398

yoğrum yoğun yoğun bakım yoğunlaç,−cı yoğunlaşma yoğunlaşmak yoğunlaştırılmış yoğunlaştırma yoğunlaştırmak yoğunluk,−ğu yoğunlukölçer yoğun teker yoğurma yoğurmak yoğurt,−du yoğurt çiçeği yoğurt çorbası yoğurtçu yoğurtçuluk,−ğu yoğurthane yoğurtlama yoğurtlamak yoğurtlu yoğurtlu kebap,−bı yoğurtma yoğurtmak yoğurt otu

2399

yoğurt tatlısı yoğurum yok,−ğu,−ku yokçu yokçuluk,−ğu yok etmek yoklama yoklamacı yoklamak yoklama yapmak yoklanma yoklanmak yoklatma yoklatmak yokluk,−ğu yokluk eki yok olmak yok pahasına yoksa yoksul yoksullaşma yoksullaşmak yoksullaştırma yoksullaştırmak yoksulluk,−ğu yoksulluk belgesi yoksun

2400

yoksun etmek yoksunlu yoksunluk,−ğu yoksunma yoksunmak yoksun olmak yoksuz yoksuzluk,−ğu yokumsama yokumsamak yokuş yokuş aşağı yokuşçu yokuş yukarı yok yere yok yoksul yol yol ağzı yolak,−ğı yol ayrımı yol azığı yol bel yol boyu yolcu yolcu etmek yolcu gemisi yolculuk,−ğu

2401

yolculuk etmek yolcu salonu yoldaş yoldaşlık,−ğı yoldurma yoldurmak yol erkân yol evlâdı yolgeçen yolgeçen hanı yol halısı yol işareti yolkesen yol kilimi yollama yollamak yollanma yollanmak yollu yolluk,−ğu yolma yolmak yol parası yolsuz yolsuzluk,−ğu yolsuz yöntemsiz yolu açık,−ğı

2402

yol uğrağı yoluk,−ğu yolunma yolunmak yoluyla yol üstü yol yol yol yol olmak yol yordam yol yorgunu yom yoma Yomra (ilçe) yomsuz yomsuzluk,−ğu yonca yoncalık,−ğı yonca yaprağı yonga yongalama yongalamak yongalayıcı yongar yonma yonmak yont yont kuşu

2403

yontma yontmak Yontma Taş Çağı Yontma Taş Devri yontu yontucu yontuculuk,−ğu yontuk,−ğu yontuk düz yontulma yontulmak yonulmak yordam yordamlı yordamsız yordurma yordurmak yorga yorgalama yorgalamak yorgan yorgancı yorgancılık,−ğı yorgan çarşafı yorgan iğnesi yorgan ipliği yorgan kavgası

2404

yorgan yüzü yorgun yorgun argın yorgunluk,−ğu yorgunluk kahvesi yorgun yorgun yorma yormak yortma yortmak yortu yorucu yorulma yorulmak yorum yorumcu yorumculuk,−ğu yorumlama yorumlamak yorumlanma yorumlanmak yosma yosmaca yosmalık,−ğı yosun yosun balığı yosuncul

2405

yosun külü yosunlanma yosunlanmak yosunlaşma yosunlaşmak yosunlu yoz yozcu Yozgat yozlaşma yozlaşmak yozlaşmış yozlaştırma yozlaştırmak yozluk,−ğu yön yön belirteci yöndeş yöndeş açılar yön eki yönelik,−ği yönelim yöneliş yönelme yönelme durumu yönelme hâli yönelmek

2406

yönelmeli yönelmeli tümleç,−ci yönelteç,−ci yöneltilme yöneltilmek yöneltim yöneltme yöneltmek yönerge yönetici yöneticilik,−ği yönetilme yönetilmek yönetim yönetim biçimi yönetim gideri yönetim kurulu yönetimsel yönetim yeri yönetiş yönetme yönetmek yönetme kolu yönetmelik,−ği yönetmen yönetmenlik,−ği yönetmen

2407

yardımcısı yönetsel yöneylem yöneylem araştıması yön gösterme eki yönlendirme yönlendirmek yönleyici yönlü yönlü doğru yönseme yönsüz yöntem yöntem bilgisi yöntem bilimi yöntem bilimsel yöntemli yöntemlilik,−ği yöntemsiz yöntemsizlik,−ği yön zarfı yöre yöresel yöreselleşme yöreselleşmek yöresellik,−ği

2408

Yörük Yörük çadırı yörünge yudum yudumlama yudumlamak yudumlanma yudumlanmak yudumluk,−ğu yudum yudum yuf yuf borusu yufka yufka böreği yufkacı yufkacılık,−ğı yufka ekmeği yufka kebabı yufkalık,−ğı yufka yürekli Yugoslav Yugoslavya Yugoslavyalı yuh yuha yuhalama yuhalamak

2409

yuhalanma yuhalanmak yukaç,−cı yukarda yukardan yukarı yukarıda yukarıdan yukarı mahalle yukarısı yulaf yulaf unu yular yuları eksik,−ği yuma yumak yumak,−ğı yumaklama yumaklamak yumaklanma yumaklanmak yumak yumak yumdurma yumdurmak yumma yummak yumru

2410

yumrucuk,−ğu yumruk,−ğu yumruk hakkı yumruklama yumruklamak yumruklanma yumruklanmak yumruklaşma yumruklaşmak yumruk oyuncusu yumruk oyunu yumru kök yumruk topu yumrulanma yumrulanmak yumrulma yumrulmak yumruluk,−ğu yumru top yumuk,−ğu yumuk gözlü yumuklaşma yumuklaşmak yumuk yumuk yumulma yumulmak yumulu

2411

yumurcak,−ğı yumurta yumurta akı yumurtacı yumurtacık,−ğı yumurtacılık,−ğı yumurta hücresi yumurta kökü yumurtalık,−ğı Yumurtalık (ilçe) yumurta ökçe yumurta sarısı yumurta zarı yumurtlama yumurtlama borusu yumurtlamak yumurtlama mevsimi yumurtlatma yumurtlatmak yumurtlayanlar yumuş yumuşacık,−ğı yumuşak,−ğı yumuşak ağızlı yumuşak başlı yumuşak buğday

2412

yumuşakça yumuşakçalar yumuşak damak,−ğı yumuşak iniş yumuşaklaşma yumuşaklaşmak yumuşaklık,−ğı yumuşak su yumuşak ünsüz yumuşak yüzlü yumuşak yüzlülük, −ğü yumuşama yumuşamak yumuşatıcı yumuşatılma yumuşatılmak yumuşatış yumuşatma yumuşatmak yumuşatmalık,−ğı yuna yunak,−ğı Yunak (ilçe) Yunan Yunanca Yunanistan

2413

Yunanistanlı Yunanlı yundusuz yunma yunmak yunus yunus balığı yunus balığıgiller yurdu yurt,−du yurt bilgisi yurt dışı yurt içi yurtlandırma yurtlandırmak yurtlanma yurtlanmak yurtluk,−ğu yurtsal yurtsama yurtsamak yurtsever yurtseverlik,−ği yurtsuz yurttaş yurttaşlık,−ğı yurttaşlık bilgisi

2414

yurttaşlık hakları Yurttaşlık Hukuku Yurttaşlık Yasası yusufçuk,−ğu Yusufeli'ni (ilçe) yusyumru yusyuvarlak,−ğı yutak,−ğı yutak iltihabı yutar hücre yutkunma yutkunmak yutma yutmak yutturma yutturmaca yutturmak yutturulma yutturulmak yutucu yutulma yutulmak yuva yuvak,−ğı Yuva kavunu yuvalama yuvalamak

2415

yuvalanma yuvalanmak yuvalı yuvar yuvarlacık,−ğı yuvarlak,−ğı yuvarlak ağızlılar yuvarlak hesap,−bı yuvarlaklaşma yuvarlaklaşmak yuvarlaklaştırma yuvarlaklaştırmak yuvarlaklık,−ğı yuvarlak masa yuvarlak masa toplantısı yuvarlak sayı yuvarlak sıra yuvarlak solucanlar yuvarlak ünlü yuvarlak vokal,−li yuvarlama yuvarlamak yuvarlana yuvarlana yuvarlanış yuvarlanma yuvarlanmak

2416

yuvarlatma yuvarlatmak yuvarölçer yuvar yuvar yuvaya dönüş yuvgu yuvgulama yuvgulamak yüce yücelik,−ği yücelim yüceliş yücelme yücelmek yüceltilme yüceltilmek yüceltme yüceltmek yüğrük,−ğü yük yük arabası yük asansörü yükçü yükçülük,−ğü yük gemisi yük hayvanı yük katarı

2417

yüklem yüklem birliği yükleme yükleme durumu yükleme hâli yüklemek yüklem öbeği yüklenici yüklenilme yüklenilmek yüklenme yüklenmek yükletilme yükletilmek yükletme yükletmek yükleyici yükleyiş yüklü yüklüce yüklük,−ğü yüklülük,−ğü yük odası yük olmak yüksek,−ği yüksek atlama yüksek basınç,−cı

2418

yüksek fırın yüksek fiyat yüksek gerilim yükseklik,−ği yükseklik korkusu yükseklikölçer yüksek lisans yüksek okul Yüksekova (ilçe) yüksek öğrenim yüksek öğretim yüksek ses yüksek sosyete yüksek tahsil yüksek teknoloji yüksek yaylak,−ğı yükselen piyasa yükselim yükseliş yükselme yükselmek yükselteç,−ci yükseltgeme yükseltgemek yükseltgenme yükseltgenmek yükselti

2419

yükseltilme yükseltilmek yükseltme yükseltmek yüksük,−ğü yüksük kına yüksük makarna yüksük otu yüksünme yüksünmek yük treni yüküm yükümlendirme yükümlendirmek yükümlenme yükümlenmek yükümlü yükümlülük,−ğü yükün yükünme yükünmek yük vagonu yülgü yülük,−ğü yülüme yülümek yülünme

2420

yülünmek yün yünlü yüpürmek Yüregir yüreği dar yüreği delik,−ği yüreği dolu yüreği geniş yüreği katı yüreği pek Yüreğir (ilçe) yüreği temiz yüreği yanık,−ğı yüreği yaralı yüreği yufka yürek,−ği yürek acısı yürek ağrısı yürek çarpıntısı yürek darlığı yürek karası yüreklendirme yüreklendirmek yüreklenme yüreklenmek yürekli

2421

−ğü yürük aksak.−ğı yürüklük.−ği yüreklilikle yüreksiz yüreksizlik.yüreklilik.−ği yürekten yürek yarası yürük.−ci yürütme yürütme gücü yürütmek yürütme kurulu yürütmeyi durdurma yürütücü yürütülme yürütülmek yürütülüş yürütüm 2422 .−ğü yürük semaî yürüme yürümek yürünme yürünmek yürürçalar yürürlük.−ğü yürüteç.

−ği yüzde yüzdelik.−ği yüzbeyüz yüz binlerce yüz binlik.−ğü yüzer yüzergezer yüzer havuz 2423 .−yı yüzbaşılık.yürüyen merdiven yürüyüş yürüyüş kolu yürüyüş yapmak yüsrü yüz yüz akı yüz aklığı yüzbaşı.−ğı yüz beşlik.−ği yüzden yüzde yüz yüzdürme yüzdürmek yüzdürülme yüzdürülmek yüze gülücü yüze gülücülük.

yüzerlik.−ği yüzer top yüzer yüzer yüze soğurma yüzey yüzey bilimci yüzey bilimi yüzeyleşme yüzeyleşmek yüzeysel yüzey şekilleri yüzgeç.−ci yüzgeç ayaklılar yüz görümlüğü yüzgöz yüzgöz olmak yüz kalıbı yüz kaplama yüz karası yüz kere yüz kızartıcı yüz kızartıcı suç yüz kiri yüzleme yüzlemece yüzlemek yüzlenme 2424 .

−ğü yüzlük birimler bölüğü yüzlü yüzlü yüzme yüzme havuzu yüzmek yüzme kesesi yüznumara yüz ölçümü yüz sabunu yüzsuyu (onur) yüzsüz yüzsüzce yüzsüzleşme yüzsüzleşmek yüzsüzleştirme yüzsüzleştirmek 2425 .yüzlenmek yüzler yüzlerce yüzleşme yüzleşmece yüzleşmek yüzleştirme yüzleştirmek yüzlü yüzlük.

−ğı (*)Z 2426 .−ğı yüzücü yüzücülük.−ğü yüzük.−ğı yüzü soğuk.yüzsüzlük.−ğu yüzüstü yüz üstü yüzüş yüzü yerde yüzü yumuşak.−ğı yüz yazısı yüzyıl yüzyıllık.−ğü yüzü kara yüzükoyun yüzük oyunu yüzük parmağı yüzülme yüzülmek yüzüncü yüzünden yüzü pek yüzü sıcak.−ğü yüzsüz yüzsüz yüzü ak yüzü asık.

−ğı zağcı zağcılık.Z zaaf zabıt.−ği zaç zaç yağı zade zadegân zadegânlık.−ğı zafer Zafer Bayramı zafiyet zağ zağanos zağar zağara zağarcı zağarlık.−ğı zağlama zağlamak zağlanma 2427 .−ptı zabıta zabıtname zabit zabitan zabitlik.

zağlanmak zağlı zahir zahirde zahire zahiren zahirî zahit.−ği zahmet zahmet etmek zahmetli zahmet olmak zahmetsiz zahmetsizce zahter zail zail olmak Zaire Zaireli zait.−di zahitik.−di zakkum zakkumgiller zakkumlaşma zakkumlaşmak zakkumlu zalim 2428 .

−mmı zaman zaman aşımı zaman ayarlı zaman belirteci zaman bilimi zaman bilimsel zaman birimi zamandaş zaman dizini zamane zamane adamı zamane çocuğu zaman eki zamanında zamanla zamanlama zamanlamak zamanlı zamanlı zamansız zamansız zaman tüneli zaman zaman zaman zarfı 2429 .−ği zam.zalimane zalimce zalimlik.

−dı zamlanma zamlanmak zamlı zamsız zamme zammetme zammetmek zammı sure 2430 .zamazingo zambak.−ğı zambakgiller Zambiya Zambiyalı zamir zamk zamk ağacı zamk akasyası zamk hastalığı zamkıarabî zamkinos zamkinos etmek zamklama zamklamak zamklanma zamklanmak zamklı zamklı kâğıt.

−cu zangoçluk.zam paketi zampara zamparalık.−ğı zangırdama zangırdamak zangırdatma zangırdatmak zangırtı zangır zangır zangoç.−ğu zanka zanlı zannetme zannetmek zanneyleme zanneylemek zannolunma zannolunmak 2431 .−nnı zanaat zanaatçı zanaatçılık.−ğı zanaatkâr zanaatkârlık.−ğı zamparalık etmek zam yapmak zan.

−ğı zarf−fiil zarf−fiil grubu zarfında zarflama 2432 .zaparta zaping zaping yapmak zappino zapt zapt etmek zaptiye zaptiye memuru zapturapt zar Zara (ilçe) zarafet zarar zarar etmek zararına zarar kesme zararlı zararsız zarcı zar etmek zarf zarfçı zarfçılık.

−bı zarp etmek zarplı zarsı zarta zart zurt zaruret zarurî zar zor zat zata mahsus zaten zatıâlileri zatıâliniz zati (zaten) zatî 2433 .−ği zari zari zar kanatlılar zarp.zarflamak zarflanma zarflanmak zarflı zargana zarif zarifane zarifçe zariflik.

zat işleri zatülcenp.−ğı zaviye zaviyevî zayıf zayıflama zayıflamak zayıflatma zayıflatmak zayıflayış zayıflık.−i zayiat zayiçe zayi etmek zayi olmak zeamet zeban zebanî zebanzet.−bi Zatülkürsî (yıldız) zatürree zavallı zavallılık.−di 2434 .−ğı zayıf nahif zayıf sesli zayıf ünlü zayi.

−bı zehir.−ğü zebunlaşma zebunlaşmak zebunluk.zebellâ zebercet.−ğu zebun olmak Zebur zecir.−di zebra zebun zebun etmek zebunküş zebunküşlük.−hri 2435 .−cri zecren zecrî zecrî tedbir zede zedeleme zedelemek zedeleniş zedelenme zedelenmek zedeli zedesiz zefir zehap.

zehir etmek zehir hafiye zehirleme zehirlemek zehirlenme zehirlenmek zehirli zehirli gaz zehirlilik.−ği zehirli mantarlar zehir olmak zehirsiz zehir zakkum zehir zemberek zehir zıkkım zehretme zehretmek zehrolma zehrolmak zekâ zekâ bölümü zekâ düzeyi zekâ geriliği zekât zekâ testi zekâvet zekâ yaşı 2436 .

zekâ yeteneği zeker Zekeriya sofrası zeki zekice zelil zelil etmek zelil olmak zelve zelzele zem.−ği zemmetme zemmetmek 2437 .−ği zemberekçi zemberek kutusu zemberekli zemberek otu zembil zembil otu zemheri zemheri zürefası zemin zemin kat zemin katı zeminli zeminlik.−mmi zemberek.

−ğu zengin zengin erki zengin etmek zengin kafiye zenginleme zenginlemek zenginleşme zenginleşmek zenginleştirme zenginleştirmek zenginlik.−ği zengin olmak zenne zenneci zennelik.−ği 2438 .zemzem zemzem suyu zen zencefil zencefilgiller zencerf zenci zencifre zencir zencirek.−ği zendost zendostluk.

−ği 2439 .−ğı zevahir zeval.−ti zevalsiz zeval vakti zevat zevce zevcelik.−di zerdali zerde zerdeçal zerdeva Zerdüşt Zerdüştçülük.−li zevalî zevalî saat.zephiye zeplin zer zeravent.−ğü Zerdüştî zerk zerk etmek zerre zerrin zerzevat zerzevatçı zerzevatçılık.

−ği zeybek havası zeyil.−ği zevzeklik etmek zeybek.−ği zevkusefa zevzek.−yli zeyilname zeyrek.−ci zeveban zeveban etmek zevk zevk ehli zevk etmek zevkiselim zevkiselim sahibi zevklenme zevklenmek zevkli zevksiz zevksizlik.−ği zeytin 2440 .−ği zeyreklik.−ği zevzekçe zevzeklenme zevzeklenmek zevzeklik.zevç.

−ği zeytin rengi zeytinsi zeytinsi meyve zeytin sineği zeytinsiz zeytinyağı zeytinyağlı dolma zeytinyağlı fasulye zeytinyağlı sarma zeytinyağlı yemek.−ği zeytin dalı zeytin ezmesi zeytingiller zeytin güvesi zeytin kurdu zeytinli zeytinlik.Zeytinburnu'nu (ilçe) zeytinci zeytincilik. −ği zeytunî zıbarma zıbarmak zıbıdı zıbın 2441 .

zıddiyet zıh zıhlama zıhlamak zıhlanma zıhlanmak zıhlı zıkkım zıkkımlanma zıkkımlanmak zılgıt zılgıtlanma zılgıtlanmak zımba zımbalama zımbalamak zımbalanma zımbalanmak zımbalatma zımbalatmak zımbalı zımbalı defter zımbırdatma zımbırdatmak zımbırtı zımnen zımnında 2442 .

−ğı zıngadak zıngıldama zıngıldamak zıngıl zıngıl zıngırdama zıngırdamak zıngırdatma zıngırdatmak zıngırtı zıngır zıngır zınk zıp zıpçıktı zıpır zıpırlık.−ğı zıpka 2443 .zımnî zımpara zımpara kâğıdı zımparalama zımparalamak zımparalanma zımparalanmak zımpara taşı zımpara tozu zındık.−ğı zındıklık.

yoyo) zıp zıp zıpzıp atlama zırcahil zırdeli zırh zırhlandırma zırhlandırmak zırhlanma zırhlanmak zırhlı zırhlı araç.−cı zırhlı balık.zıpkın zıpkıncı zıpkınlama zıpkınlamak zıpkınlanma zıpkınlanmak zıplama zıplamak zıplatma zıplatmak zıplaya zıplaya zıppadak zıpzıp (bilye.−ğı zırhlı başlılar zırhlı birlik.−ği 2444 .

−ğı zırtapoz zırtapozluk.−ğı zırlama zırlamak zırlatma zırlatmak zırnık.−ğı zırt pırt zırt zırt zırva zırvalama zırvalamak zırzır (boşboğaz) zır zır 2445 .−cü zırhlı kuvvet zırhlı yayın zırhsız zırıldama zırıldamak zırıldanma zırıldanmak zırıltı zırıl zırıl zırlak.zırhlı güç.−ğu zırt fırt zırtlak.

−ği zifaf zifir zifirî zifirî karanlık.−ğı zıvana zıvanalı zıvanalı sigara zıvanalı vida zıvanasız zıya.−ğı zifos zift ziftleme ziftlemek ziftlenme ziftlenmek 2446 .−tbu zıtlanma zıtlanmak zıtlaşma zıtlaşmak zıtlık.−ğı zibidi zibidilik.−ı zıypak.zıt.−ddı zıt anlamlı zıt kutup.

−hni zihin açıklığı zihin berraklığı zihin bulanıklığı zihince zihin hesabı zihin jimnastiği zihin karışıklığı zihinsel zihin yorgunluğu zihnen zihnî zihniye zihniyet zikıymet zikir.−ğı zikzak dikişi 2447 .zigot zihaf zihayat zihin.−kri zikredilme zikredilmek zikretme zikretmek zikrolunma zikrolunmak zikzak.

zikzaklı zikzak makinesi zikzak yapmak zil Zile (ilçe) zilhicce zili zilkade zillet zilli zilli bebek.−ği zilli maşa zilsiz zilyet.−ği zil zurna zimamdar zimmet zimmî zina zincifre zincir zincirkıran zincirleme zincirleme isim tamlaması zincirlemek 2448 .−di zilyetlik.

zincirleme kaza zincirleme sıfat tamlaması zincirleme tepkime zincirlenme zincirlenmek zincirli zindan zindancı zindandelen zindan etmek zindan olmak zinde zinde kuvvet zindeleşme zindeleşmek zindelik.−ğı ziraî ziraî işletme zirkon zirkonyum 2449 .−ği zinhar zir zira ziraat ziraatçı ziraatçılık.

−bu zirzoplaşma zirzoplaşmak zirzopluk.−ği ziya ziyadar ziyade ziyadeleşme ziyadeleşmek ziyadesiyle ziyafet ziyan ziyan etmek ziyankâr ziyankârlık.−ğı ziyan olmak ziyansız ziyaret ziyaretçi ziyaret etmek ziyaretgâh ziynet 2450 .−ğu zirzopluk etmek zivircik.zirve zirve konferansı zirve toplantısı zirzop.

zloti Zodyak (burçlar kuşağı) zoka zom zom olmak zona Zonguldak zonklama zonklamak zonklatma zonklatmak zonk zonk zoolog.−ğı zorbalık etmek zor belâ zorca zorgu 2451 .−ğu zooloji zoospor zootekni zor zoraki zor alım zorba zorbaca zorbalık.

zorgulu zorla zorlama zorlamak zorlamasız zorlanış zorlanma zorlanmak zorlaşma zorlaşmak zorlaştırma zorlaştırmak zorlaya zorlaya zorlayıcı zorlayış zorlu zorluk.−ğu zorunlu öğrenim zorunlu sigorta zorunlu tasarruf 2452 .−ğu zorunluluk.−ğu zorlukla zorsunma zorsunmak zorunlu zorunlu emeklilik.−ği zorunluk.

zoru zoruna zuhur zuhurat zuhur etmek zuhurî zuhurî kolu zula zula etmek zula olmak zulmet zulmetme zulmetmek zulüm.−lmü zum zurna zurnacı zurnacılık.−dü züğürtleme züğürtlemek züğürtleşme züğürtleşmek züğürtlük.−ğı zurnapa zurnazen zübde zücaciye züğürt.−ğü 2453 .

−li Zülcelâl zülfaris (çiçek) zülfaruz (çiçek) Zülfikar (Hz.−lfü zülüflü zümre zümre edebiyatı zümrüdî Zümrüdüanka zümrüt.−lü zükâm zül.züğürt tesellisi Zühal (Satürn) Zühre (Venüs) zührevî zührevî hastalık.−dü zühul.−llü zülâl.Ali'nin kılıcı) zülfüyâr zülüf.−dü zümrütlenme zümrütlenmek zümrütleşme zümrütleşmek 2454 .−ğı züht.

com/ ekitap@kolaymail.zümrüt yeşili züppe züppece züppeleşme züppeleşmek züppeleştirme züppeleştirmek züppelik.kolayweb.com <(*)> 2455 .−ı zürriyet züyuf züyuf akçe Kaynak: http://ekitap.−ği züppelik etmek zürafa zürafagiller zürra.