P. 1
Islam Mutefekkirleri

Islam Mutefekkirleri

|Views: 91|Likes:
Yayınlayan: Dinbilim
İzmirli İsmail Hakkı Efendinin bazı İslam mütefekkirlerine dair eseri S.Hayri Bolay sadeleştirmiş...
İzmirli İsmail Hakkı Efendinin bazı İslam mütefekkirlerine dair eseri S.Hayri Bolay sadeleştirmiş...

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Dinbilim on Aug 08, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2013

pdf

text

original

islam mutefekkirleri ile garp mutefekkirleri arasmda

yazon

i. hokkt izmirli

s(Jdele~tiren s. hayri boloy

iSLAM MUTEFEKKiRLERi iLE GARP MUTEFEKKiRLERi ARASINDA
MUKAYESE
5. Basb

Yazan

Ord. Prof. ISMAil HAKKI IZMiRLI

Notlar

il€ivesi ile sadele/itiren:

SUleyman Hayri BOLAY
(ilahiyat Fakultesi Felsefe Tarihi Aslstam)

Basbakanhk

Basimevi Ankara -

1977

bizce bu kUQuk t. Fakat bununZa yetinmeY'P.. gusundan au DolayuMyla kurtarmtf onlan olacagtZ. U5'htaklara. memteket kadar kalabahkt'tr.n sadeZe§tirlhnesi oldukga kar§d'l. Qiinkil boyle bir mukay6seye~ ulkemizin her zamankinden dana. bir zamandan beri kendi kiUtUTu'Jnuze vei onun kaynaklartna 8trt cevirmi§'. Ismail Hakkt lzrwirli!nin hacnu. ziyade kralcs: otmusue. bir taraiton da ilmi ue felse/Ii. tedav·min yolu igin ilerleme da. Guniimiizde daM Batuian.k koymamak m'Uhafaza gayre'ti. gel.yaca{j1.bt..rlam~ttr. kuqi17c. ve Matema- Uk gibige~tli bir §'ekilde yapmak veya bir kCU. Eeteeie. Prof. ise. ortam mf.y'f.v'l.-giik gapta biT i. dejjeri buradad1.klam. kendi kiiltiir kasmataar«: mtzt ortaya gtkarmak. [akat muhteoasi gole bilyilk V6 genil) olan bu kitab~.. itmen.r. /uziUi bir gayretkeliUkle "Kraldam. M::jiJnin alhndan kalkacaiJ1. 3 .esillerimizi bilgi$izlikten ve yanlt>§ bilgilerden kurtarmakttr. kar§'I.a yetiljen biltiln nesillerimiz ilzerinde men/i testrter b'trakarak bir goklanmn koru korune Batt hayrant V8 kok- suz olmalar'& rnetic6siwi dogurmWJtur. iinlemek: gen~ gayesiyle.z. her §eyi Bat~'danalm!. yonlere kanalize edilmelerini Psikoloji. ashnda cole faydal! bir eserdir.retnrvi. Tasavvuf.r.nkii kaZ-ilnidu§unmek.zde b-ir takMtgiligi.§1z ve orada aram*z. rm gu(_)oMu. onlann ruhen doyabilmek iqin basko. bu mUkayeseler4 Astronomi zat'urid!ir. va astl vtilahl da parantez ~ yazd~k zariJ. igin. Kitabt. iht-iyact. lJuursuz bi·r hayranl~ktan 0 zaman 'VB a§aiJ~l1.n dogmas·ma sebep oldugu gibi> kendim·ize olan gii. olaralc etmek.ip gideoekftd. Dolayus'l. bir ~ defjild-ir.alt. Bu bak'tmdan da lzmirli merhumun: bu kita.n oldug·u giW 0 nisbette de deiJerli obu». Bu hal rn. cok iMiyact vat'.Ugtna dogurdu.r" iliyen bir zihniyetim iemsil- cileri. kar§dayacak durumda olam bu e8en haz1. daha sonra bu sahada galU}m. keruViliginden iljte.m wttlahlann. Battntn bizden evvet yapmaga baljlad~iJt gibi. Bu ·takdirde i§ daha viddi ve der'/. kat kabiliyetimizin V8 yaptna gucumiiziln 'kiire'[. hissetlik. Senelerce once yazar kitab'tn .venin kaybolmastna.k isteyenlere birr rehber olacaktir.ekriJ. n. sahalarila.TAKDtM Ord. :bira bir taraitaw genglebu gii. nesiuertmie. o. btl.a. pelc miimkiln Bu hasta zihniYBtq. kugiimsenemrityecek etmediikge.. Bu. bizden olq. Hukuk: Bu.k duybula- ha8ta zihniyet de. bi?' iktisat. geZl§j gUzel ve rastgele Bu 8ebeple biT ktSf.htiyac'I. Zira en az bir aszrdan [azto. duym'U§ ve kii. tedavi olamae.n! her lJ6Ye UHay'l. mesine de seb'ep olmu~r. fikren ve manen tatmin etmek. bu guglUgii.en her :jeye «Evet!". Sosyoloji.

Bu hususta da Oel{j. wnsiklopedilerde MQ bingiye rastlamak mumkiln 01madt. Maalesef lzmirrbi hakkmda. yard'tm.e17tetseje cereyanlartn1. bilgiye sahip olsun ve memleketimizde yay1. bulu§lan~ jelseli anlaYl.§lan hakktnda gayetk1.lan cereyanlan kssmen. mr Gayret bizden. Kitab'lln bQ§1.na. ve Eserleri/~ adtndaki kitabtndtm ist'tilade ettik. ir de yazann hal tercumesi i1e eserb lerinin listesim ekledik. Ayrwa. ktitapta ismi ge(}en batdt filozo/lar ve tiZim adamlannm dogurrli-olum rtarihleri ile. Hakkt Jzm!rU~ Hayatf.»unun yamnda kitapta tismi ge(.n ag1. Hayri Bolay .klamatt bir f kiiQuk 80zlUgiimu verdik ki.sa biVgi verdik. de ollsa tasumak: imkcintna ka't'Ul}sun.· ta ki okuyucu karl1~la~hrma8'£yapuan dU§Unurlere dair tamamlay~c1. Allah ~dan. «t.~eddintzmirlit'n4n. B. okuyucuya kolayl'tk o18un.

Bu ar ada medrese derslerine de devam etmtsttr. Sonra rU§diyetahsilini yapwl§l. Prof. Bu arada Edebiyat ve llabiyat Fakilltesi mudtirlttklertnde (Dekanhk) bulunmustur. Daba sonra Universtte te~kilatmda Ord. 14 Ocak 1946 Persembe giinii Ankara'da vefat etti. Sonra Merean !dadisinde Din.n-l Kerim terctimestdir ) Yeni Tlm-I Kelam (2 eilttir) Us01-i FIluh Derslerl Jlm-I Hilaf (iki cllt) Din Dersleri Siyer-i Nebeviyye-i Garb Miitefekkirleri kayese Celile tie §iark . dod yasmda okula baslamrstar. bu esnada Farsea da ogrennll§tir. Tarih ve Ahlak dersleri okutmus. Kendisi 1285 (1869) yrlrnda izmir'de dUnyaya gehli. anasi da Kandtye'It Hafize Hamm'drr.iSMAiL HAKKI iZMiRLi'NiN HAYATI VE ESERLERi HAYATI: Babasi Yedek Yiizba§l Izmh-H Hasan Efendi. Okumag-a eok hevesli oldugundan. bir miiddet sonra da Mliikiyeye Fikih Usfilii hocasi olmustur. Darii'l-Muallimin-i Aliye (Yliksek Ogretmen Okulu) ye imtihanIa girerek talebe olmus ve buradan 1310'da birincilikle mezun olmustur. ESERLERt: 123456789Maani-i Kur'an (Kur'ft. iIkokuI tahsilinden sonra haflzhga Qah§ml![!. Emrullah Efenili'nin Maarif NaZll'l olmasiyle Dariilfiinftn FeIsefe Pr ofesdrti (Miiderrisi) olmus. Rii~diyeyi bitirince bir mliddet Farsea ogretmenligi yapmis ve daha sonra 1308'de Jstanbul'a gelmis. Edebiyat F'aktilteslnde islam Felsefesi kfirsiigiinti kurmus ve bu derst derin vukutla okutmustur. olmus. Hukuk Fakiiltesinde F'ikrh hocahgt da yaprmstrr.klSa blr zaman sonra hIfZl tamamlannstre.l\'liitefekkirleri Arasmda Bir 1\Iu- Fenn-i MenAbig (Metodolojidir) ~eyh Ebfibekir RAzi 5 .

faktiIteleri dergilerinde bircok ilmi makaleleri Bunlarrn yamnda Edebiyat ve ilahiyat yaymlanrmstrr.Ulftm Ihvan-i Safa Felsefesi. 6 . dair Bir Arap Filozofu El-Kindi (Bu kltap Abbas Azzavi tarafmdan Arap~a'ya ~evrihni~tir) isliim Felsefesi Tarlhi Mi'yaru'l.10 11 12 13 14 15 16 - Mutasavvtfe Sozleri mi? (~eyh Saffet (Yetkin)'e cevaptar) Gazilere Armagan Angilkan Kilisesine Cevap dort sualine cevaptu) (Angilkan Kilisesinin isJiim'a.

Derin ara§t1. tekJe/esine Ernest Rena~tn1 dair §ark~yatqUartn et A verroisme eserlerini . medeni ilerlemelerin iki kasuui» hukmunde olan du§unce ve tirade bag~mstzhg~ He oniarvn.-i inceTedigim ssrada. teriyorlar. Feleeje" Bn eserde Islam Filozotlartntn.e'kAtememleketimizde yaz~lan Felse!i eserlerde bu konular ilhmaZ olwnmamt§) aneak topluca yaz~la. Bu kaynaklarda daha baska du§unee ve na. "Bndiiliis Felsejest'" arac1hiJt ile islam Felseiesi (ve i'ftmi) . ibnJ-. Daha sonra Lyon Oniversitesinde tahsil ettigi Felse!eyi inceleyen Mw~r diiljiiniirlerimden Muhammed Liitji Cumd/mn "Tarih-ii FeMsijet'il-isldm li'l M~nk ve'l Mafjnp Dogu ve Batula1c£ Islam Filozojlan Tar-£hin adh eseri.ibn.adIt· eseM ile Baron Carra de Vauxun2 uibn-i Sina ve GazzaU" adh eserirni7 bu lcez Edebiyat Fakulte8~nce terciime olunan '·islam Ansiklopedisi'nin. Batuia yaptttktannt· daha evvel Dofjuda yap~yorlar ve bugunkii Felsefenin (ve ilmi.. islitm du§iiniiTlm-inmn akltnyol gos1:. Felsete Ogretmeni rahaneih. sezi-§leTi ve ince bulU§ Zan sayesinde haber veriyor. Bah /ilozojmr'tndan Once ortaya koyduklan bir takvm.n)) dojju§tmda buyilk rol oynuyorlar. bir a1'a§t~rma Va8ltalan yokken.zariyelere rasttadsm. Islam du§unurleri. Renam~~n(U}tklad~gt gibi A vrupa'ya ilk idhal ettigi Tulaytula (Toledo) piskoposu Reymond'nun idi'. Avrupa~ya girmi-§tir.mad~g~ iQin &tntrlt (mahdud) air miktarda kalmf1Jttl". eser. 7 . Sina Felse[esV'ni.~ derin. "A verreos Ru§d ve Jbnru§dcu- tiik" . uiT>im ve Din Kavgalarrl" nf. Nitekim ujbn-.k kanunlanndan baska elleruuie hit. lezets ile Docent Orhan Saadettin'in AImancadan teroiime ettikleri Kart Vorlander'iin UFelseje tarihi" n·i Paul Janet rar ile Gabriel Sealles'nin "Fetsefe Tarihri.ONSOZ lsltlm.f.rmalanmda pek Qok yuksek §ahsiyetleT meydana (}~k'm!t§hr. du§'uneelerini gordum.n devam~ (Zeyli) otan.i Sina eserlermis» terciimesi ltm-.nde ve Hind du§unurlerinden Emir Ali'nin Hls1amr."nin4 Metafizik kwm~m tektekrar siiediim.ermesinden ve mant'l. bircok: du§unce ve nazar:iyeleri kiQ olmazsa bit' temel Batt dii§Wnurleriniien onlara bir once iz gosat'tyot'lar veya ontarta ilmi bir temasda bulunuyorlm'. Draper'in. Gerr.n Ruhu/-' terciimesinde gordugiim mukayeseler'den Qok duygulandtm. yalntz (mile erred) kes1cin zekalaT'l. ve Boer'in islam'da tercumelerini gozden geqirdim.

Jlk once MihaiZ Beottel. ince~enirse bu rrsimler artabilir. I8mail Hakkt lzmirli 8 . Fe18etesin Avrupa'ya gegU. Gazzali'ye kadar detlam eden islam Fetsejesi mekteplerini (Bcoles) yazdtktan sonra lsl4m Felsetesiinin EndUlus'e geQtigi.n. Birkag sern:e sonra FarabiS He El-kind·Wniln ba~ eserleri de teroiime olundu..Bina"mn bircok e8erleri Ltttinceye Cevrildi. EndulUs. azelUkte (toledo) ile Swilya ve Napoli yollan ile devam ediyordu. Yurdumuz genQkritnin ka'r§~'la§ttrma husu8unda bir fikir edinmesi emeli: ile konulara gore ayr~ U(. H/bn-i Rii§d felsefesf''' Paris ile ltalya~daki (Pad-ova tJwiversitesinde) dart as!f devametti.ni ve oradan A vrupaya girdigmi bildiriyor. U" harfleri b~hjj~ alhnda isimlerini yaztyorum. ondan sonra Alman Hermann ire "lOO-i Rii§d.§undaami? (sebeb) oldugunda §uphe karmtyor.~n tamkhiJrt i16 islam Felsejesmin bugunku ieiseje'mn dofju. Bu iki §ark~yatg1.. kW1/rndayawiJUAJ B. 'I'erciimeler. diger ~arktyatcum' (Miiste§rikFm eserlerincle de buma aykt'N bir 80Z gorUlmuyor. Arap9a meHnler skolastik felsetesinde yer aldt. Kar§tla§ht'ma stuleoe bu isimlere mahsus degildir. De Boer.

XIV.TUmel). Yuzvrlda Ban'da bUyUk bir etki vaprmstrr. Realistlere gore KUIII (Universe] . esvadan hari<. Aristo= ve Farabl'nin tuttuklan yol (mezhepleri) buduro Kavramcrhk (conceptualisme) I qercekcilik (realisme) ile isimcilik (nominalisme) arasmdadrr. Aristo'nun "Organon" adh kitabi Ozerine Farabl'nin yazdlgl serhdir. Yalruz ad: vardir. Maddelerde arazlan (ilintileri) ile beraber. El-Kindi ve Farabl'nin eserleri. nazar (diisilnce) ve akil vurutme (Raisonnement . Yiizvrlda lbn-l Sina ile lbn-i Ru~d'un eserleri ve XV. ORTA{iAGLARDA AVRUPA DU~UNURLERiNiN USTADLARI (HOCALARI) VE SELEFLERiDiR 1XIII. itibari bir haldir. SQZ (Iatlz) olarak mevcuttur. tabi. ve rnantrki krsimlarrna svmvor: Allah'm ilminde metafizik vonden mevcut alan kUIII. aneak drsta fert ztrnrunde (gizli olarak) vardir. Yuzvilda da lbn-i Ru~d\jn eserleri okunurdu.olarak aynea mevcuttur.1037): 2- a) Ban'da "Kiill] Kavgalan" parlamadan evvel.-AiSLAM DU~VNURLERi. akl] clan kulll'dir: (Ante Res). mannkl kUlltdir: (Post res). Cuz'tlerden cikarihp valruz insarun zihninde mevcut alan kUIII. ingiliz filozofu Roger Bacon" ile Alman filozofu BuyUk Albert'in" en cok favdalandrklan eser. b) Sezgi (intuition . Saint 9 . Yiizvrlde Batr'da. Eflatun'eulann tuttuklan yol (mezhep) buduro Kavramellara gore kull].lstidlal) vollanrn birlestlrmlstir. Buna gore kUlII. tabii kUIII'dir: (In rebus).Hads) ile. 3tBN-i stNA (980 . Bu tahlil (analyse) XIII. Doqu'da reallstlerle kavramcilar (eonceptualistes) arasmda davaYI hallediyor. lbn-i Sina kulli'vi: akii. bilfill var alan kUIII.

Saint Thomas'in ardmdan giden Raymond Martini" filozoflan. (haynn) yoklugundan ibaret sayar. Aristo ve onu yorumlayan Sina'va bilvilk deger veriyor.) 5iBN-t RtJ~D (1126 -1198)17: a) Roger Bacon lbn-I Rusd'Un eserlerinden isfifade etrnisti. <. Saint Augustin. 10 . c) Saint Thomas. kotUlUgu (serrt). Roger Bacon. Bununla beraber sadrk talebelerinden (~akirt) degildi. Cenab-i Hakk'm "Cuz'tleri bilmesi" esaslru kabOI ederek. bir- iyiligin c) Islam felsefesinin izi ilk defa.1111). filozof agzl ile yani Gazzall'nin sozleri ile reddetmeyi daha uygun (efdal) gorOrdO. Saint Thomas da "lbn-i RU~d Felsefesi"ne muhallf oldular.14: a) Hales'Ii iskender Uzerinde otoritesi vardrr.Auoustln='de de nazarl akil ile tasavvufi vecd (coskunluk) biri ile blrlesrnis bir sekildedir.) Farabl ve lbn-i Sina'run degi~tirerek yeniledikleri (tadil ettikleri) "Aristo Felsefesi"ni BUyUk Albert ve Saint Thomas ogrendikten sonra XIII. lbn-i Sina ile Gazzali'nin otoriteleri stk sik zikro!unuyor. b) Saint Thomas bir eserinde lbn-i RU~ yolu ve felsefesi uzere yUrUmU~tij. c. lbn-i Sina gibi. <. Ingiliz Fransisken rahlplerinden Hales'Ii lskender=de gorulUyor. c) Saint Thomas lbn-i Ru~d aleyhine kalkrsincs Paris Universitesinde ve Fransisken rshlplerinden bircoklart lbn-i RU~d'U savunmaya koyuldular. Bilhassa islam "Messal'Terlne karst katolik imanlnl savunurdu. bu mes'eledeki filozoflann menfi iddialariru reddederdi'". b) Din felsefesi temsilcisi Saint Thomas" Gazzali've guvenirdi. Jean de la Rochelle 4GAZzALl (1058 .) (~arih) lbn-i d} Buyuk Albert ile Hales'li lskender'in ardrndan giden 13 lbn-i Sina'mn ssdrk talebesi (~akirdi) idi. asir ortalannda BUyuk Albert lbn-i RU~/e.

MOsa'nm iddia ettigi gibi yaratllml~ degildir. Alem ezelidir (onces! voktur) . Blrcok mUtefekkirler bunu kabul ertiler. su kadar ki. akrlhdrr ." diver. 11 . William'ln dogrudan doqruva talebeleri arasmda en mUhimlerinden biri 1327 tarihinde ParisOniversitesi RektorU olan Jean Buridan20 idi. vekarhdir. f) Hollandah Rizvik engizisyon iiyelerine karst. XIV. hu- e) Guillaume de Fren. Cehennem vok.Kelarncrlann birvilk <. mUstakbel hayat yoktur.d) Abelard'". bu Mecnun'un. ogretisinin (talim-doktrin) vUzunU karartmrslardrr. ve XV. 1/ 6 . Bu zat. asrrlarda Oskham'lt William19 bu sistemi tazeledi. talebeleri. bu sistemi mantikl bir sekilde dUzene koydu. "Filozoftur.ogunlugunca tutulan Nominalism (lslrncillk) XI. asnn ikinci vansrnda Roscelin ile ortaya <." sozUnU sarfetrnistir. lbn-i Ru~'den etkilenerek fikir hurriveti sosunda harekete ge~ti.Iktl.

islam filozoflan ile Fransiz ve Hollanda filozofleri esasta tamamiyle birlesmis oluyorlar.illet-i muadde" (cause occasionelle)'dir. bilfiil mevcut olan alerni sonlu gorurler. 12 . Yeni felsefe. Aristo mantlgl olan sOrl mantlgl· kaldrnvor. alemi fiilen sonlu sayar. "zan" ve "takl it" ktstmlannaevnhr. c) Hakiki sebep (illet)! ancak Allah'drr: hadiselerin sebebi. Hollanda filozofu Geulincx " bu prensibi kabOI eder. b) Eski kelamcrtar Allah'a iman ile beraber maddi aleml inksr etmezler. Fransrz filozofu Renouvier= sonlu adetleri aleme tatbik ederek.kesin karar". b) Pevqamberler. Fransiz filozofu Gassendi= ile ingiliz filozofu Boyle'" bu 1tikadl gUduyorlar. irade melekelerinin mukernrnelliql sayesinde bedenlerinin dismda harekette bulunabilirler. a inanrnayr: d "cezrn". "cezm .-B- iSLAM Dn~trNURLERiNDEN BiN GRUP tLE YENi 9AG Du~VNVRLERi ARASINDA KAR§ILA§TIRMA 1- FtLoZOFLAR: inanmak (itikat). BugUn beynelmilel Metapisisik (Ruh otesi) enstitilsii tecrubelerinin esasr bu nazariyedir. Aristo mantiqtru inkar etrnislerdi. Alman filozofu Kant21. Franstz filozofu Malebranche=tin iki prensibinden biri budur: Hakiki sebep (illet) ancak Allah'drr. c) Kelarncrlar. "adl' sebep .srrnlanna avmvor. 2KELAMCILAR: a) a) Eski kelamcrlar tabii kullJ'yi (tiimel L zihni bir ihbar (varsavtm) saymakla. Tabil sebeplerin hepsi onlan yaratan Allah'tn sovle boyle bir tesirine vesiledir. "zan" ve "Iman" (taklit) k. ingiliz filozofu Hume> ile Fransrzfilozofu Condillac" tabii kulli'vi zihinde ve haricte mevcut gormUyoriar.

Ruh ile beden birlikte isleyen saatler gibidir 13 . Fakat daha bedii bir alem yaratmak mumkUndUr." diyor. araz'srz bulunamaz. Sani-i Teals (vuce bir s~natk~kr yarancr) dan hal. Araz (bir ~eye sonradan anz olan gelip qecici sev) cevher (substance) ile ayakta durur.Philosophie de contingence" sahibi Boutrcox='vu ve talebesi Berqson'u'" onceden haber veriyorfar." prensibi (dUsturu) vardrr. "Biz ancak hayra a~lk oluruz. "Tabiat kanunlan zarur] degil. olamaz.ogunlugu nezdinde tabi\' sebep ile sebep alan (mUsebbip) arastndaki nisbet.birbiri ardmca varattlma) nazariyesini haber veriyor. Bu dU~Uncef Alman filozofu Lelbniz=Tn "Ezell ahengjllni hanrlauvor: Yaratanm. illeti inkar ederler. klasik kitaplarda duyum melekesi (ihsas melekesi) dive arulivor. Boylece fransrz filetofu ve "lmkan felsefesl . Bundan dolav: cevher ile arsz'rn birlesimi ile meydana gelen bu alem. "En yUksek iyilik: Hayr-I ala" bahsinde. Klasik kitaplarda. tabi\' sebebi. Yalruz Halik Teala'nln varatmas: ile bulunur. Fransrz filozofu Fenelon30 bu nazariyeyi savunur. goze zahlrde garunen hadise (eraz phenomene) baki' deqildir: fani'dir. Kant'ta vardir. Bu deIii. sebep ile sebep olan (mUsebbip) arasmda sabit bir nisbet kabOI etmezler. yeni bir feisefe ortaya atar. mUmkUn (contingent) 'dir.) Kelsmcilsrs gore. 3- MUTASA VVIFLAR: I a) Insanlar arasinda sevgi ve birlesme (ltilat) ezelde cevher olan ruh!ar arasmdaki ahenkten doqer. Tann yaranr" dusturu. qecicidir.ekle~tirmek Yaradan'a aittir.c. Kelamcrlara d) e) Kelsmcilenn Vecip Teal€! (varllQJ zarOrl.en yUksek sevgi" del iii Hollandah filozof Huvqens" ve Hernsterhuis+'da gorUlUyor. cevher ise. birbiri erdrnca devam eden vardrmr ile. gore bu alem bedil (guzel olerak varanlrrus) nr. Gazzal\' bu husOsu lzah ediyor. a ancak Allah'm yaratrnasi ile bakidir. h) E~!ar7Ier. yUce Varhk) run varllgl hakkinda ileri sUrdUkleri "Kernal-i ask . ruhla cevher arasmdaki nisbet duzenlenmistir. zarOd (necessaire) degildir. f) "Kul kazarur. ingiliz tecrUbecileri (Empiristes) de bu yolu tutuyorlar. Bu. hayn gen. Kar. g) MatUridtlerie alimlerin c.t. Fransrz filozcfu Descartes=In IIDe_ vamh varatihs" (creation continue . miimkilndilr ve sabittir. sabittir.

ingiliz filozofu Sain41'in. esvavi Allah'de gormek.Hsdisevi tortuya.Tortu"i Ingiliz fllozoflan Bacon= ve Stuart Mil 143.. en yU~ eesidir" diyor. Allah'm bir timsali (sembolu) olan "gUzeHik .. : ) a) Sir sevi hali Uzre brrakmak demek olan "istishab" delili. iI€lh'ldU§Unceler nOru ile esvavi tema§a etmek (vecd ve havranhk icinde alemi sevretrnek) tiro e) Descartes. . bakiyyeye ireS etmek" metodu'dur. evvelce birbirine uygun yapIJml~tlr. b) Leibniz'in dU~Unce esesi coklukta birliktir: suur birlikteki ~oklugun ifadesidir. Esyenrn haktkanru bilmek. Allah ruhlann mahallidir (yeridir). e) E~yadaAllah'l gormek Malebranehe'in ikinci prensibidir.dolasma" ile "Sebr .ki.husn"i hasbl (menfaat ve karsihk gozetmeden) sevmekten iba-rettir. Mill'in ortaya koyduqu "Residu ."Manevi ask bUtUn hislerin en ulvisi. d) italyan dU§unUrU Giordano".-FIIiIH UStJLV ALlMLEltt (HulmkMetodolojisi De $8§anl . g) Mutesavvrftarce yaygln alan "Kenz-i mahf! .. Peygamber Allah yani soyle- ni~i Peygamberimiz'e. kendisini Allah'da ve Allah'. b) HUkUmlere €lit iller {gizli ve derindeki sebep)'lerden olan "Deveran .)'m agzlndan ifade edilen de halkt SQZU (esva ve insenlan) Hz.hadiselerin illetlerini tayin husOsunda tatbik ediyorlar. JJ~umahalde bugUn var olan sey... Bunun talebesi WolfPtl ruhla beden arasmda "Ezell ahengi" kabul ediyor.Birlikte degi~iklik" metodu.s. her gun var olacak" sozU ile tarbikatrru bulrnustur. BUWn bilgimiz Allah'dan gelir. BlIinmekligimi diledirn varattim. e) Hollandah filozof Spinoza= saadeti Allah'l anmakta gorUyor. Deveran illeti Bacon'm ortaya koydugu "Variations concomitantes . kendisinde bilmevi en yUce (ulvi) bir hikmet (felsefe) sayivor. (*) (**) "Ben bir gizii hazlne idim. 14 .Giz]! hazloe"* kutst hadlsi'** Alman filozofu SchelJing'in40su sozlerini hattrlatrvor: "Nufusun ~oklugur Mutlak'in yani kai"natl tanzim eden asl1 btr prensibin (mebde'}.' {a. f} ingiliz filozofu Shaftersburv'" nazarmda yegane hakiki iyilik.Donu~. Sebr illeti de S. kendinden vel kendi iradelerinden birbiri ardmca suur alarak geli§mes~ndenBeri gelir" . manasl AlIah'a ait clan hadlsler.

uk parcalanna) €lit hareket halleridir. Alman du~unuru Feuerbach" indinde tabiatta devamli hareket ve tekamill (kernale errne. Hume. tabil hadiseler en sonunda harekete donusilvor: yeni fizikte butiln tabli kuvvetler. "Hayat daiml bir kasrrqadrr. geli~me) vardir: sukOn gorunustedir. BoyIeee Copernic'vin mujdecisi oluyor. Bu dU~unce ile FranSIZ filozofu Covier='nln. belki vtldizlann dondugu yerdir (vorilnqe) diyor. yegane bir kuvvetin.): ilk defa Batlamyus nazariyesini reddediyor: "Gbk eisim degildir. yani eski . EL-HAKEM (199): Cevheri. 8NAZZAM BELH1: a) Hadisecilik sisteminde Hisarn B. e) Cisimler iki zamanda bakl' kafmaz. Alemde hareketten baska hiebir araz yoktur. 105 H. arazlann bir yere gelip toplanmast savryor. b) Alem hareketten ibarettir. lngiliz filozoflan Berkley". madde verine hissolunmakstzm yeni maddeler ortaya cikar" nazariyesi arasinda milnasebet gorUluyor. ("') Sadece gorijnu~leri kabOI eden felsefe cerevaru. madden in gorulmeyen cuz'Ulerine (en kUc. bu vuzden II Arezivve _ Hadisecilik" (phenomenisrne) sisternini ortaya koyuyor. Buqiinkii nazariyelere gore. 15 . el-Hakem ile beraberdir.-cFERT FERT KAR~ILA~TIRMA 1HORASANLI DAHHAK (fil. Huxley" ve Stuart Mill hep bu sistemi yUrutUrler. ff 2- Hl§AM B.

0 varhk bizim icin diger varliklann vankrlanrrus (aksetmis) olacaqi bir ayna olur. 7EBtJ MtlsA cABlR-t TtJsl (H. A~tlgl devir Priestlev'" ve l. 259/875). kimya ilmi tarihinde olumsiizdilr. yeni klmvanm kuruculanndan Boyle ve Bable'ye haberci oluyor. Bu gorU~. Adi. daha cok emin olmak husOsunda KOfe civannda bir tecrUbe daha vapmislardrr.avolsier'in'? acnklan devir kadar onemlidir. 6MtJsA oGULLARI HASAN): bovutlarim tayin hususunda bir alet (MUHAMMED (H.~) Cisimler fiilen cilz'lerden meydana gelmi~tir. 16 . 4MUHAMMEDB. b) G6kteki vtldrzlann kad ediyor. 232/846 civarl): Bagdat'ta.000 mil uzunluQunda olduqunu isbat evlemisler.. fakat 0 cUz'ler. 5EL-KlNDl (801 . Bacon bundan havranhkla bahseder. sonsuzdur. 260/876): Modern kimvarun hakikl babasidrr. d) Yaresik ve uygun olmasi itibariyle daha mUkemmel. !)emmasiye mevkiinde ve Suriye'de Kassiyon daglnda. MtJsA EL-HAREZMl (01. Malebranche. daha hissi bir alem mUmkUn degildir. yani Salihive'de ilk defa rasathsne (gozleme evi) kurdu. Nazzam': te'yid eder (doqrular) . Avrupa'da ilk rasathane Almanya'da NUrenberg'de kuruldu. Cabir-i Tusi. Asidi (harrnz) kesfeden Cabir-i TOsi'dir.878): a) Biz bir varllgl tam bir bilgi ile bildiqirniz vakit. Leibniz ve Shafterbury de Nazzam gibi uz gorU~IUdUr. EndUIUs'te lsbiliyve (Sevllle lTe 1190 senesinde rasathane vapildr. Leibniz'in IJHer monad/ kainatm kendisi gibi guzelce tanzim olunan blr avnasrdrr" g6rO~ijne ne kadar benziyor. 11kdefa Fransiz du~UnUrij Maupertius" 1736 senesinde yer kilresi ol~umUnU idare etmisti. Yeni kesfolunan elektron ve I~Jn veren radyoaktivite. hareketlerini tayin (ve tes- b) Sincar sahrasrnda meridyen dairesinl (Nrsfunneher dsiresi) r yani arz cevresinln 24. AHMED V£ a) Gilnesin ve diger vtldrzlann bit) ediyor.

8-

EBtr BEKR

RAzt (864 - 926 yak1a~;Ik olarak):
mektebini kuruyor.

a}

ilk defa tabiat felsefesi

b) Gozlern (observation) ve deney (experience) metodu ile hareket eder. Banda XV. asir tabiat felsefesi, Almanya'da Parecelsus=, italya'da Bruno ile baslar. <;agda~ tabiat ilrni metodu italyan du~unUru Leonardo"; Polonva'h dij~unur Copernic, Alman du~ijnuru Kepler " ve daha sonra italyan alimi Galilee " ile kuruluyor. Bovlece XVII. asrrda qozlern ve deney metodu hakim oluyor. Frensiz du~unuru Gassendi, ingiliz kimvacrs: Boyle, Hollandsh fizik~i Huygens, ingiliz du~unuru Newton"; tabiat ilmi esaslanrun qelismesine (inkisafina) t;ok hizmet errnisierdir, Fransiz du~unUrU Euler" halis tecrube metodu yUruten tabiat alimidir. ingiliz fiiozofuHobbes'" tabiat ilmini tatbike koyulur. c) <;) d) Boslukta cekirn

(cezibe}':
kesfeden

isbat etmekle

Newton'un

ha-

bercisi 01 uyor.

1;;lgm kmlmasiru
Kay tan (fitil)

EbO Bekir Razi'dir. alet

vakrsiru

lead etrnistir.

e) Galsama (boqaz olan sinirleri kesfetrnistir. f) mustur. Cicek ve kizarruk

deliqi ) yi ve sesin hasll olmasma

hakkinda

ilk trbbi

tetkiklerde.

bulun-

g) Kirnvada daha baz: kesitleri vardir. islam felsefesinde kimva ile simve avn avn bilim dallarrdtr. Kimya: Madenl cevherlerin ozelliklerini izale edip ona yeni ve baska iozellikler kazandirrna metodlanndan bahseden bilim dahdir: Simva ise: Algdanamayah hayali rnisalleri meydana getiren gizli bir bilgi dahd.r. Simvav: kimvarun kavnaq: gibi gostermek biivuk bir gafle.ttir.
9EBlJ NASR FARABt (870 - 339/950):

a) insanlar arasmda kavqarun ve iistun gelmenin hakirn 01duqunu beyan etmekle Hobbes'e (milcadeleci cemiyet nazariye5i) 'ni haber veriyor. b) Ayn bir gorU~ olrnak Ozere insanlann arzulan ile sosyal (i<;timal) birlik hasl1 olduqunu bildirmekle, Rousseau59/dan evvel "ic;;timai mukavele" (contrat social) nazariyesini ortaya koyuyor. c) "Sezgiye dayanan bilqi" (Connaissance riyesi Alman dU~UnUru Nicolaus" ve Schelling'de, intuitive) nazaFransrz filozofu

17

Ravalsson= ve Berqson'da, AlmandU~UnUrU yor.

Steine,-s2'de gorUlu-

~) "KU~Uk Alem" (Alern-i Sugra - Microcosmos) ve "Biivilk Alem" (Alem-i KUbra - Macrocosmos) nazariyesmm izleri Nicolaus/ Paracelsus, Leibniz'de ve Spencer=cle gorUlmektedir. Nicolaus: "insan, kainatm avnasr, ku~uk alerndir." diyor. "Yalruz insan alem vasrtasi ile; alem de valmz insan (KU<;ukAlem) vasrtasivle bilinir." diyor. Leibniz, "Monad" (Vahit - Tek bir unsur) In kendisinde yankdanan alemi izah ettigini bildiriyor. Spencer'e gelince, bu nazariyeyi sosyoloji (ictimaivat) nin esaslan arastria kativor: "Hekimlerin sOzlerini bilmek husOsunda alem biiyUk insandrr, ilh ...11 sozlerini sarfediyor. d) Bash basma ve akli birahlak ortaya atmakla Kant'm selef (kendinden once bir sevl yapan) i oluyor. e) Tabil eserler ve fiillerde zarOret gormUyor, valruz imkan gorUyor. Bu du~unee ile "lrnksn Felsefesi"nin temelini anvor.
10 EBU'L-HASAN:

ilk defa teleskopu tcad ediyor. Teleskopu, uclannda mereekler (adeseler) kullarulan bir boru olarak tarif ediyor. Batr'da teleskop ilk defa Hollanda'da kesfolunmus: Kepler, Galilee ve Toricelli'" taraflanndan islah edillp geli~tirilmi~tir. Sonralan Meraga ve Kahire rasethanelerinde kullarulrmstrr. Teleskop bir seri yeni kesiflere sebep olmustur,
11 EBU'L-HASAN EL-AMtRl:

Felsefesini psikolojiye dayandtrmakla lskocva'rnn ilk filozofu Reid 'm ve onun ardmdan giden Dugald ve Stewart'rn selefi oluyor.
85

12 -

EBUtL-VEFA

BUZCANI

(940 - 998):

O~genler Gzerinde ciddi olarak cahsan ilk alimdir. a) Tanjant (MUmas) ile Kotanjant

Sekant A== -_(Kaati) ile Kosekant A= ---(Tamam-: cos A sinus A Kat!') dUsturunu bulrnus ve tanjantlar ile kotanjantlara €lit cetvelleri hesap etmistir. Ban'da XV. asirda Alman du~un(jru Johann

1

(Tamarn-r 1

milmas) ,

18

MLillerm; tanjantlar mustur.

(miimaslar ) nazariyesini ay nazariyesindeki

yeniden

ortaya kovgorerek eski

b)

Batlamius'un

noksaru

qozlemleri (rasatlan) yeniden arasnrrmsnr. Altl asir sonra Tvcho, G Brahe " bu ciheti kuvvetlendiriyor. Daha sonra Ulug BeyGS'inZl~'leri (Gok haritalan ve cetvelleri) dive rneshur olan kozmografya cetvelleri Semerkant'ta vapilrrus, Avrupa'da bu cetveller XVI. yi..izyli sonlanna doqru Tyche Brahe cetvelleri vaprimcava kadar bir-

bucuk

asir kullerulrmstrr.
tex-t YUNUS EL-MONECCIM (399/1009): oi-

13 -

Saat rakkasim lead ediyor ve rakkas.n hareketi He zamaru c;uyor. B6ylece Hollandalt Huygens'e selef oluyor.
14 tHVAN-I SAFA:

Elliden fazla ris€de'yazan EbO Sulevrnan

Busti

(H. 360 vrllan,

11. asrr ) nin su gibi du§unceleri vardir:
dogrudandogruya idra.k eltigi alqrlamelerda hat§ etrnez, valnrz vasrta ile idrak ettig.i alqtlamalarda hata eder. EbO Si..ileyman bu du§Uncesi ile Kant/In selefi oluvor. Farabl"ye uvarak "[nsan ku~uk Slem, €llem-bUyuk insandir." nazariyesini yVrutuyor. a) Duvular

b)

c)

ibrahimNazzam

(777-845, yakla§lk olarak)

dan,

°Su

alemden daha guzef yarahlml§ runu tutuyor.

(Ebda') bir alem olamaz."

dOstU-

ilk defa llim aleminde Tekamul nazarivesi Evrimcilik) ni ilm] bir uslOp ile bevan edivor".

c;)

(Evoiutionisme-

15 -

EB(f SVLEYl\IAN

stotzt

(stctSTAN!)

(H. 890 civil.rl):

Din ile felsefe sahasiru aymvor. kendi tablri ile din "Nazil alan vahiy", felsefe "Zail alan goru~1/ jle bilinir. Yani din AIli3h'm vahyi (Revelation) ile; felsefe deqerini kaybeden gorij~ (Re'y) ile bilinir. Fransiz felsefecisi Fonsqrive'", Auguste Comte='un Pozitivizm sistemini yazdlQl srralarda din ile metafiziqin avn avn sahalan bulunduQunu Fransiz aliml Claude Bemard'vm sozu ile te'vid ediyar.
{*} Bu nazariye hakkmda ilerde bilgi verilecektir.

19

I (01. e) lhvan-: Safa'dan sonra ikinci olarak evrim evolution) nazariyesini izah ediyor.kU~lU clan Fransiz du§Unuru Voltalre='in. b) Allah'm COd (Comer+ ve ihsan sahibi olma) ." demekle Farabl' ile avm goru~ sahip oluyerdu." nazanvesr. 18 - ve orgUsUne tabi'dir.): "Huv. ERn ALl MlSKEVEYH (9S2( 1) .1087): (TekamUI - Manhk cephesi: a) lbn-i Sinai bilgi nazariyesinin basmda ihsas (duyular) a ve tecrUbeye bir hisse avinvor. b) "lnsan alemin QzOdUr.Comte ilimleri srmflamek husOsunda tatbik ediyor. kU~Ok alem. 390-400 H. "Havat hikmeti" (Sagesse de le vie) adh eserinde valruz fert icin bir yUksek ornek vasf gosteriyor. 17 ERU HAYYAN ET-TEVHID.eibniz. yaratllf~. Alman dU~UnUrU Schopenhauer=. d) Ohirnden korkmamsrun careleri hakkmdeki dilsiinceleri Franstz du~(_jnUru Guyau75fnun/ "Geleceqin Imam" adh eserinde yer buluyor. 20 .in en yilksek ornek (nUmOne-i Imtisal) buluyor.i1dik~e gu~IUkler hasd olur" du~uncesini. l. kudret ve hikmet sifatlanru aynca acikhvor. suslenmis bir put.16 - EBU'L-FETH NtJ~ENCAN1: a) Pesimist (Karamsal g6rU~tU) tiro Ahlakstz lnsanlan gormekle insanhktan nefret etmisti. Aleme "Aldanci bir vildrz.970): a) "Basitten milrekkebe gel_. dost kdlgtna bUrUnmij~ bir dusman" gozuyle bakardr. Bati'da yavuz g(. tarnsma buqiin Ban aleminde vasrvor. ~) insan it. 19 iBN-I stNA (980 . Auquste. Alman du§unuru Hartmann13'In selefi oluyordu.rJ. Leibniz ve Kant'ta gorUIUyor. civfi. Bu diisiince. lnsaru bilen alemin ge~ml~lm (sulalesinl) bilir. c) Farabi ve lhvan-i Saf§'ya uyarak. "lnsan alern bUyUk insandrr" nazariyesini tutuyor. bu O~ srfan II Ahl§kl' srfat" olarak gosteriyor.

Matematik alimleri uzun rmiddet sonsuz kavramma deqer vermediler. g) lbn-i Slna. bu yoldaki gizli bir ktvasa baqhdrr. f) Onermelerin (kaziyyeler .propositions) madde ve cihetlerini (modelites . "Cuz'iler (particuliers ) ve duyu!abilen esvada (sensibles) da gordugumuz kiill] (universel) duzenlilik (ittirat) olmasavdr. bu gordUklerimiz bu kadar kuvvetli olrnazdi" seklinde gizli bir "sarth krvas" (syllogisme conditionel) a baqlarrustrr. d) lbn-i Sina bu yUzden boyut (buud) un sonlu (mutenehi) olmasi husOsunda Aristo'cu filozoflarla kelamcrlar arasmda hakim olan delili (burham) tatbik etrnistir. ve XVIII. A~agl ilimler: Maddeye has olan Tabiat ilimleri etrafmda toplaruvor. C. buqun "SOrl Mantrk=da tamamiyle degerini muhafaza eden sarth krvas': ortaya kovmustur. e) lbn-i Sina.) Nazar!' ilimleri "vuksek ilimler. (muttarit) gibi zihrii bir prensibe.Fizikotesi) : Orta ilimler: Bazan maddeve. Yiiksek ilimler: Madde ile alakasi olmayan (Metafizik . c) Sofizm (safsatacihk) ve septisizm (~uphecilik) sisternlerini son asrrlann zihniyetine tamamiyle uygun bir goru~le tenkid ediyor.kemmiyet) a~lkladrgl gibi. bazan da madde otesine taaliOk eden Matematik ilimler (Riyaziyat).induction) 21 . Kant da avrn sekilde "assertorique. onerrnelerde konunun (subjet) nlcellqinl (quantite .b) ihsas ve tecrubenin kesinlik (vakin .mahIn fI T Tecrlibe ve tUmevanm (istikra . asrrlerda sezi Imeye basladi. "mutlak. problernatique ve apodictique" krsirnlanna avmvor.klavan miiveccehleri (rnodales) .kubra) davaruyor. sonsuzun degerini sabit tutmuyordu. lbn-i Sina'nm Matematik ilimlerle (Riyaziyat) Metafizik (Mabs'de'tTabla) ilmi arasmda vakmhk qostermesi Garp €deminde XVII. yuklem (predicat . mllmkiln ve zarOri" ofmak iizere U~e aymyor. sonsuzun (nerniltenahlnin) nisbetce cok farkh olmasi (tefeziilt) esasma davsndrgmdan. ahenklidir. lskocva "eclectisme" uvlastrrrna mektebi "ince istikra' (tUmevarim) tabiat kanunlan sabit ve intizamlr. yani krvasm aradan cekilmis bUyUgune . orta ilimler ve a~agl ilimlerfle avmvor. kiill] ve vakin] (kesinlik icinde) olrnasr. Nihayet Leibniz sonsuz'un degerine dayanan sonsuz kU~Uk'U isbat etmekle ibn-i Slna'YI tasdik etmis oldu. (majeur .certain) ifade etrnesini. Buise.modlar) ac. Bu taksimde maddenin derece derece keldmlrnasrru hedef ediniyor.

bugOnkO "zinde kuvvetler" nazariyesini andrran bir gorO~ ile tarif ediyor kif dinamizm prensibine uygundur. kalitelerln silbjektif (enfusi) olrnast Ozerinde durrnustur. c) XVII.mOl) in niceligini acrklevenlara "milnharif". 22 . <. 0. gozleme dayanan tecrObeyi uygulamak: Tabiat ilimlerini hem gozlem. Tabiiyat cephesi: a) Tabii ilimlerde. ten sapan onermeler" admi verrnlstir. Bu ahenk mes'elesi. Mill tarafindan munakasa edilen asll ve tali kaliteler (keyfiyetler) meselelerinde.in ortaya anlan tecrObeciler (empiristes) Leibniz ve Kant'm nazariyelerini bize hetrrlatrvorlar. yedi asir once lbn-i S'i'na"Necst" adh kitabmda haber veriyor.Nar-i Merkezl) esas amil (sebep) oldugunu ilk defa ilim alemine bildlrmistir. tecrUbeden once akil yUrOtmek) sOretiyle ulasn. Hava basmci konulanru italyan fizikclsl Toricelli'den evvel ortaya kovmustur. b) Hareketi. yani "tablt vaziyet- Hamilton= "yuklem'in kemivetlesrnesi" (quantification du predicat) prensibi ile lbn-l Slna'run ardmdan gitmi~tjr. asirda kesf haber verilen su ve hava basmct olavrru. mukavemeti ve adell duyumlan da ilave ediyor. bu dU~unceye apriori (tecrUbeye dayanmadan.) lbn-i S'i'nayeni filozoflan me§gul eden. bilhassa iki Ingiliz filozofu Hamilton ve S.lstintac) ile rnusahedeve dayanan tecrUbe arasmt buldu. Akil kanunlan ile tabiat kanunlan arasmdakl ahenk meselesini izah ic. infial (passion - b) Gorunu~teki (zahirl) duyulara.aglardahaklm olan gozlem ve deneyin ahenkli olduQunu gordu. ortacaqlarda haklm olan "sonuc crkarrna" (Istintac) ile faraziyenin. bo~lugu doldurdu. (Deduction . hareket sistemini buqiinki) edilgi) nazariyesine gore izah eder. d) Zelzelede merkezi sicakhgm (Magma . yeni <. Fransiz du§unurU Mariotte ise 1679'da hava basmci kanununu tayin etmlstlr. yeni filozoflan dU~unduruyordu. ROhiyat (psikoloji) cephesi: Tecriibi psikoloji: a) lbn-i Sina. hem akil sahesmde yurOterek. bugunkU psikoloji bu ilaveyi te'yid ediyor.

perdahh bir levha halindedir. Eski filozoflar rOhu mannkla isbat ederlerdi. [bn-i Sl'na daha once onun gibi d(j~ijnmu~ti. haysi gUcUnden gelen tasavvurlan ve tecrubeden hasil olan tasavvurlan Descartes'rn "Doqustan gelen tasavvurlar" (Idees lnnee) 'iru. 23 . c) Limmi. lbn-i Slna'run du~uncelerine benzeyen dU~Uncelerini lbn-i Sina'dan alrrusnr.. sevk. > . sinirleri gevsetmek yani bilfiil hareketten ibarettir. yani etkenden etkilenene (mUessirden esere) ge<. Valios ve Guilaume d'Auvergne'in acrkladtklen gibi Descartes. "zihnin kat ettigi yapma tasavvurlar" (Idees Factices) iru ve "Kazarulrrus tasavvurlar" (Idees Adventives) rru andmvor.Bos levha) 'srru andrnr. Akll (rationel) psikoloji: a) ilk once rOhu. Hegel79'in de selefi oluyor.iyor..erek Saint Anselme'" delilini beyan etmekle Descartes ve Leibniz'in habercisi. Bu mertebe. azim. e) Duyulardan gelen.Unite). d) lbn-l Sina'run nazari ve pratik (erneli) akh Kant'ta gorDli. b) IJDu§Unuyorum 0 halde vanm" dUstOrunu onceden haber veriyor. Budu~Unce Lockevun (Table rase . cuz'i tasavvur. Psikolojide dinamizme dayanan "paralelizm" srzmnsi Metafizik: a) lbn-l Sins/va gore varhk tasavvuru bedihi (epacik evidenre) olup klasik kitaplarda da bu boyledir. rOhiyat tecrUbesi lie isbat ediyor. c) vardir. b) ROhu isbat i~in getirdigi birlik (Vahdet . dU$Uncesini lbn-l Sl'na'dan almarrus olsa bile.ir. aynilik (ldentlte) delilleri bugUn spritUalistler (felsefl ruhcular) tarafrndan maddecilere (rnaterialistes) kars: sllah olarak kullarulryor. Kant en vilksek-mefhum (kavram) olan "Allah" ile IIRuh"a pratik akil ile ulasivor: lbn-i Sins ise nazari akltn en yUksek derecesi clan kutsal (Saintete) mertebesi ile ulasivor. Descartes bu delili ahvor. Klasik kitaplarda fazla olarak bir de tereddUt vardrr.c) Akhn ilk mertebesi once "hevulanl akll"dlr ve bu mutlak bir kabiliyettir (istidat) mutlak bir lmkan mertebesidir.Fourlanie. I c) irade unsurlan. dilpediiz. Descartes.

metafizik. I Su halde lbn-i Slna'nm: Manti k yonU Tabiiyat yonU Tecrubi psikoloji yonu Akh psiko!oji yonU Metafizik yonU Toplam onceligi var. Hicbir yolu tu~ Bu hususta Descartes'e selef oldu. akla dayanan du~Unceler" yolundan giderek elde edilir. d) "lnsan biiyilk alemdir" nazariyesini yvrutUyoL e) Hayir ve ~er (iyilik ve kotUlUk) nazariyesinde uz gorU~lildiir. d) G6z sisteminin gorme merkezi olduqunu ve onun Ozerinde meydana gelen izlenimlerin gorme sinirleri ile beyne intikal ettigini isbat etti. iyi!igi . lbnu'f-Hevsern.tU. f) Ezell insvet (Allah'm ezell' IOtfu. 24 . Ut.. Leibniz tabiat ilmini an'anevi bir din ile buyuk ol~ude baristmvor. Miskeveyh gibi. 20 tBNV"'L-HEYSEM (965 -1051): 8 5 6 3 7 29 noktada Batt dU~Unijrlerine a) Hak. Kant da. ~) ilk defa qoz ismlanmn gozden yaydmayarak.e avrrdi ve Leibniz'den cok evvel onlan acrklamis oldu. Leibniz de kotUlUgU. "ilimlerin maddelerini tedsrlk eden denev. b) tamadr. belki madde ve unsurla ilgili hisler sOreti (gorUnu~U) ile. "Yalruz his ve valruz akrl yolu He elde edilemez. "Noksan.~) ilk illet (Cause Premiere) alan Allah He tabii kuvvetlerin baglmslz olduQunu beyan ediyor.Misericorde preetablie ) Leibniz'in "ezeli ahenklfini andinvor. c) Ahlakl' srfatlan. KotUlUgu. ona sekil veren akildrr" derdi. elem ve gUnah" dive kisrmlara avrrtyor. cismant (elem) ve rnanevt (gUnah) dive krsrmlara avinvor. ilk once ~Upheye dU. disardan geldigini ve drsa temas etrnediqini ortaya koydu.

"yeter sebep prensibi"ni yGrUtOyor.ekim (cazibe) esasrru arasttrarak ~ekimi. gOvenmekle Pasg) Akla ve tabiata gUvenmeyip vahye kal'rn da selef oluyor. Bu dU$Unce Kant'ta gorUlUyor. Bentham= ve Stuart Mill ile Schopenhaver egoizmi yUrOtUyorlar. haricl mefhumu kalrruyor. 25 . 22 EBtr HAMiD MUHAMMED GAZzALl (1058 . Hume. 440): ilk defa kivasa ve birinci sekle itiraz etmekle. buqiin klasik kitaplarda uygu- lenmaktadrr. g) Cisimlerin dusmesi kanunlenrn kesfetmekle Galilee'nin de selefi oldu. 21 EBtJ SAID EBU'L-HAYR (967 . f) MUmkUnler arasmda tayin (belirleme) ve tahsis prensibini koyuyor. g) lmanla ilmi avirmakla Hamilton'un selefi oluyor. neticesinin vokluqu gerektigini inkar etmesi. yeni mannk kuruculan clan Bacon ve Descartes'in selefi oluvor. S. bir kuvvet olarak isbat etmekle Newton'a selef oldu. h) O<. Leibniz de milmkilnler arasmda tayini zarurt gormekle. hiss! idrakin veya muhayyilenin allstlrrus sart: buluvor: bu bakimdan zaman ve mekarun. g) C. Kant da bu yalu tutuyor. c) Delilin vokluqundan delalet ettigi mananJn. d) Sevgi (muhabbet) nazariyesini egoizm (bencillik) esasma dayandmvor. dlisturu ile lbnii'l-Hevsem gibi b) Felsefeyi tetkik ederek aklm biltiln doktrin (Metalip) ve problemleri (Mesaili}. c) Zaman ve mekaru. kusatma husOsunda baglmslz olmadlQIm ve bUtUn mU~k{jllerden perdeyi kaldrramadrqrru ortaya koyu-' yor.iren kuvvetlerin esaslanrn (prensiplerini) eseledi. Locke.Uncu olarak tekamOI nazariyesini belirtti. f) Harekete gec. Hobbes.1111): a) If~Uphe Hakk'a iletir" Descartes'in selefi oluyor.e) Havarun yogunluQunun (kesafetinin) 1~lgln kmlrnasr ile dogru orannh olduqunu ve hava yoQunlugunun yOkseklik ile degi~tigini de kesfetti.1049 I H. Mill zaman ve rnekarun harict mefhumunu kabOI elmiyorlar.

c) Ilk defa Yunan Medenl Kanununu IOzumlu gormO~tUr. 26 . b) Yavuz gorU~IUdUr.OL SU/112S - a) Pozitivisttir. mantlgl matematig'in ustOne koyuyor. Bain. "Alemin ba~1 ve sonu akrl ile idrak olunamaz" der. 429/10S8-440/I048 . Bu rslah Gregor'dan 600 sene oncedir. Auguste-Comte. astronomivi. astronomi (hey'et) yi "gayr-i halls" olan zihni. gibi. tabil ilimleri matematik ilimler arasma." Buqilnkil pragmatizmin temelini anvor. prensip ilimlerini (il§hiyat... zihni. 24 lBN-l BACCE (1082 .Ozel bir pragmatik sistem kurmak i($in .h) Farab. tabii ilimleri hisst.) Abdurrahman et-Hazini ile kendisinin kontrolu altmda iera edilen gokyOzU rasatlan takviminin Islahlna sebep olmustur. Metafizik gibi) "Killll" ilimler sirasrna koyuyor. Nitekim Islam Ansiklepedisi'nin EI-Gazzafi maddesinde aynen sovle vaztlmrsnr. I) Hususi bir pragmatizm kurmak husOsunda mantik ve akh kullaruvor. Batl dU~Onurlerine sezgiye dayanan bilgiyi haber veriyor. hiss! ve kUlII krsrmlenna avmvor. "llirnlerin ilmi" adrru verdigi msntrk ve matematigi "halls". Maarrl gibi Schopenhauer'in selefidir. "Bu alemden daha gUzel (bedit) varenlrrus bir alem milmkun degildir" nazariyesini ileri sUrUyor. i) Ihvan-I Saf€! (Safa Kardeslerijne uyarak. Medent Kanunu tutmustur.1138) : EndUlUs'te ilk Me~~1 (Aristo felsefesini devam ettiren) filozoftur. c. Spencer de ilimleri U~e avmvor: Fonsgrive astronomiyi kansik "hslis-olmavan ilimler" arasmda zikrediyor. Amerikan dU~UnOrU William Jarnes'e= blr yol a($lyor. Adet oldugu Uzere sebep gorOJen ~ey ile mUsebbip (sebep olan) §ey arasmda valruz yakrnhk gorOyor. Orner Havvarn yolunda frkht atmis. j) IlIiyet ve sebeplik prensibini inkar ediyor. "Pour eteblire un svsteme pragmatique particuliere . 25 EB11'L-BEREKAT BAGDADl (1076 -1152) : a) Nazarl ilimleri. 2S OMER HAYYAM 529/1186): (D.

Ebu'l-Bereksr mUstakil bir filozoftur. b) SOrekli yaratma nazariyesinde Descartes'in seleflerinden- Beserin "Akrllar birligi" nazariyesi ile Leibniz'in Monadlar birligi (Mono-psychisme) yani daha fazla bolilnemeven ve maddi olmayan "Monatlar birligi" nazariyesinde benzerlik var. ·26 TALEBESt HARZEMLt TVRK FlLoZOFU MAHMUD: Ostadmtn ilmini sarkta vaviyor. A. 29 ~EllABtrDDtN SliHREVERDI (1158-1191): a) i~raki felsefesi Ostadldlr. 27 ENDtJLt)S FiLozOFU tBN -t TUFEYL (' . bu nazariyeyi yUrutmU~ oluyor.inyeni nizam koydu. Aristo ve lbn-i Slna'run karsilarma ~Ikml~tlr. b) lefidir.. ilahiyat ise tabii i1imlerden ziyade nisbi kesinlik ifade eder.. Gok cisimlerinin hareketleri i<. lI§hiyatta goru§ler uvusamaz.1180): ilk defa Batlamyos nazariyesini kaldmp verine yeni nazariyeyi koymak istedi. c) so - Uz gorU§1U olmakla ad: ge~en yeni filozoflann Rasyonalistleri siddetle reddeder. italya'da Bruno. _c) Matematik ilimler mutlak kesin (yakin). ~) ilk defa boyut (bOud) un sonsuz olduqunu bildiriyor.b) Ilahiyatm isbatlan esittir (avrudrr}. Comte felsefesini bu esas Uzerine bina etmistir. BugUnkU metodoloji (usOI ilmi) kanunlan da bovledir. Fransa'da Pascal bunu ortaya koymakla yeni felsefe. Copernic ve Kepler'in selefi oldu. Almanya'da Nicolaus. tabii ilimler nisbl (relatif) kesin. Dahili ve harid' dalrelerde hatava dilsmekslzin vrldizlann hareketlerini tesblt etti: (tahakkuk ettirdi). Bovlece Nicolaus. 28 TALEBESt PETRUCci: Osfadtntn nazariyelerini yUruttU. 27 . tBN-i Rtr~D (1126-1198)! da se- a) dir. Aristo mantiqrmn muhtelif boIOmlerinde vanhshklar buldu: boylece yeni felsefeyi ortaya kovan Bacon ve Descartes'in selefi oldu.

Elden geldigi kadar yeni fikirlerin temeli olan bir kardeslik tavsiye ediyor. Ersovlilvor: bovlece feminist* B. e) FilozofJar arasrnda kadmlara kekler gibi harpte bulunabileceklerini oluyor. c) lbn-i Sins gibi bahsediyor. rOhun bekasi hususunda getirdigi fazilet delillnin avmdrr. 32 FABRt RAZt (1149 -1210) : a) ROh'u isbat husOsunda U~UncU delil ile. Halef B. ABBAS: EndulUstabiplerinden EbO'I-Kaslm B. Atomda hayat ve ekh kabul eder. HALEF B. b) .) Cisman! dirili~i (ha~r'l) isbat husOsunda getirdigi delil. ~aglmlzln en. insanlrgrn en buyOk varhgldlr" diyerek insanhk dinini ortaya koyuyor.' livan. Kant'm. d) "Bilqi. ileri gelen operatorlerinln veptrklan ameliyatm avru idi. 28 . "En yuksek varlrk. BugunkU "~gaVe sebep" delilini izah ediyor. Spinoze'run "Hak. bedenin daims degi~ip "ben"in degi~medigi tarzmde getirdigi delil ile fe:sefi ruhcular maddecileri reddederler. Hamilton ile Stewart mtlnakasalanndan c. "BuqiinkG esva uvusuk bir faaliyet sahibi olan atomlardan tesekkill etrnistir". ~) Islam Dini'ni ustOn gormekle beraber semavt dinler hakkmda pek zivade mUsamaha gosteriyor. "Fizlk kuvvetler. bir mananrn konusuna uygun olmak gerekir" tarzmdaki tarifine temas ediyor. A. Bu mutalsa. van. ("*) Notlar kismma bak. d) Hareketsiz hi~bir ~y vaki' Stewart'rn dO~uncesine benziyor. gorUlmeyen psrcalannrn hareketleri He izah olunur" nazariyesinin izidir.nazariyesi ile insanhgln ebedl hay§tml bildiriyor. Abbas'm mesane (idrar torbasr) deki ta~1 cikarmak husOsunda cerrahi ame. 31 EBtftL-USIM c) "Nilfus birligi" olmaz dO~Oncesi Dugualt fazla saJahiyet veriyor. Comte. apacrkhk veya dellie dayanan kararli bir itikaddir" yolundaki tarifi.

esasen sirf bir isimden ibarettir. ener]i toplarmrun daimi olduquna inaruvor. "Enerjinin sakrrru" kanununu bildiriyor.Yaratrlrms tabiat) "Tabiat-i tabia ve tabiat-I matbua. has" e) "Cansrzlar. (Tabiat ne artar ne eksilir) nazariyesi. Maddi ilimler his ve aktl.inU ileri sUrUyor. "Akl. c) c) d) Canlr. Campanellev'run ve Alman dU~UnOrO Fechnerss'in selefi oluyor. ne tamamiyle mahvolmak. yani Allah ile §Iem. Kant'm tenkidci mezhebi bundan basks bir ~y b) Hakikatlar ya maddi veya manevi olur. HAkim ezeli nOru bize fazllet ogretebilir" yolunda fikir ileri sUrUyor. Alman du~Unuru Helmholtz='de. leibniz'de. Locke'da.i kesif ve ilham ile hasll alan i1ahi bilgilerdir. His ve akil yolu ile idrak olunan maddi hakikatlara "Tabiat nurIan" denir._ mrzin tabii nOru vasrtasivle ahlak bilgisine _ erisebilirlz' diyor. bu dustur ile ~agda§ kimya kurucusu Lavosier'nin "Hicbir sev yokluktan yaratdmaz ve hicbir ~ey mahvolmaz" prensibi. ne yeniden olmak vsrdrr. Nihayet Leibniz. "hicbir sevin hakl'katt mahvolmaz"..638/1240): yalruz maddegildir. 29 . naturante . Bell'de gorUIUyor. Drs alemin i~yUzi. Spinoza. zahir ve edilgen (mUteessir) olrnasi bekrrmndan da mUmkUn tabiatlardir" dustOrunu Muhyiddin-i Arabi'den alrrusnr. "Degum." dU§Oncesini ortaya atan Leibniz'e bir iz gosteriyor. mahiyet itibariyle birdir. "Perception clair et distincte" ile bilinir. Tabiat nurlari dl~ alemin dl~ yUzUnden istidla! ile hasl! alan haklkatlerdrr. Alman dU§UnUrU JakobiS2. Locke. (Nature.Olerinden hareket eder. msnevi ilimler kesif ve ilham vollan ile idrak olunur. Huygens ise hareket miktannm.88 - MUHYtDDtN-t ARABI (1165 . rnusterek aklm tabii nOru acik ve secik fikirlerle. "Kat'. olum. olarak isbat iddiasmda bulunan herhangi bir felsefe Spinoza felsefesi olmahdrr" goru§i. canlrdrr" nazariyesi ile Alman Paracelsus'un. Italyan Bruno'nun. Descartes her insanda . cansrz maddelerde haklm otan kanunlann. a) Esvarun hakikatrru bilmek mUmkUn degildir. Helmholtz.Yaratrct tabiat. tamamiyie Descartes'in acrk ve seclk bilgi ve aklm "Tabii nur" olc. Tabiat nurlan Descartes'da. Huygens'de yer buluyor. zatve miiessir (etken) olrnasr itibariyle fail. Bell ve Bayle. Nature naturee . desinden aynlmayan vasrflan bilmek mUmkUndUr.

"Olgun insan (lnsan-: karnil}. c) Bir rrusramda. varllglnl kendinde ara" demekle. g) . "lnsanivet mabudu ." nazariyesi ile. ~) Batlamyus nazariyesini tenkid etmekle Copernic'in habercisi oluyor. 34 . TecrUbe ile bu alemin fena bir rUya olduquna inaruvor. Allah'm tecelli'si dalmldlr. b) Cocuk terbiyesinden uzun uzadiva bahsetmekle terbiye meselesiyle uzun uzadrva rnesqul olan Locke'un habercisi oluyor. kelamcrlar ve lbn-i RU~ gibi silrekli yaratlh~ nazariyesini bildiriyor. 36 . sensin. ~) Vine bir beytinde. Fars dili ile. ilah7 ve kozmik alemi kendinde toplar"du~ijncesi. c) Tekarnul sistemini tzah ediyor. 35 NASlR-t TtIst (1201 -1274) : a) Yavuz goru~IU olmakla Hartrnann'rn selefidir. tekamlll slsteminden ve hayat kavgalanndan bahsediyor. "Su gordUgUmuz sevlerin haktkatlan vardir.lnsanhk tannsi" seklinde gorUlUyor. araz toplamrdrr.NESEFl (682/1284): "Nesefi akaidi"nin bas tarafrnda. b) Ilk defa. 87 BURHANt)"DDtN-l NESEFI veya NEOMVDDtN -1 t)MESV'N- .Efdaluddin Hunci (641 -). "Elektrik atomlanndan yapJlan kainat tertibi" Newton'un cazibesinden zivade bugUnkU atom ve elektron nazariyesini bildiriyor. Alman dU~OnUrO Steiner ile temasta bulunuyor."VarIlk drsarde ger~~kle~n iradeden basks bir ~ey degildir" diyor. Schellinq: "lki Zit bir yuksek prensiptencikar" diver._ CELALEDDlN-t fl RtrMt (1206 -1274) : a) "Havat rUyadlr goru~ijnU Schopenhauer'den evvel haber veriyor. Paul Janet'nin beyan ettigi OzereSchopenhauer.f) /I Alem. Schelling'de gorUlUyor. onlar da ilimle sabit olur" nazariyesi ile bu- 30 . manzum olarak. Husrevi $ahi (672) ve lbn-l Vasil-I Hamevi (697) son zamanlarda ~Upheye du~tUklerinden Bovle'in selefi oluyorlar.. h) "lnsanm cisrnani ve manev! mahiyeti Allah'ln hilvivetidir" dU~UncesiAugusto Comte'da. "0.

lkl~ noktalan hakkmdaki goruii1eri hukuk ilminin tarihl' ve tatbtkl metoduna uygundur. a) ic. b) Sosyal varhklarm c. "Ilk Krvas" delili ile Descartes'in kernel (mGkemmellik) deIIli arasmda benzerlik gorulUyor. daha cok miistehaknr. c) Zihni varllktan dis varhga gec. Fransa ve Avusturya'da bu tarzdaki halier ve vak'alar avru ~ekilde ecrklanryor.i{i husOsunun safsata olduguna dikkati cekmekle Kant'in habercisi oluyor.timM Felsefe (Sosyolojik Felsefe) nin kurucusudur. 31 .timaiyat ilmini) ac. sosyal iktisat gibi ilim dallan ile T~rih Felsefesi ve "Genel Kanun" hakkmda yeni bahisler vazmrsnr. (728/1268 -1829): a) Cenab-i Hakk't bugGnkG gaVe . Alman Haeckel'<in ustadl olduqunu silpheve yer kalmayacak sekilde gosteriyor. ingiliz Gibbon'". Avrupahlar henUz uykuda iken ic. sivasl.rklfga kavusturuvor. dellli ile isbat b) "Allah en yUksek ornek ve idealdir (rnesel-i a'ladrr}.timar. 88 MUHAMMED sistemini lskocva filozoflanndan once KAZV1NI (682/1284): Tekarnul sisteminden 39 IBN-! TEYMttYE bahsediyor. 40 KEMALEDDtN DEMiRl (808): Hayvanlar tarihini Fransiz dG~GnUrG Buffon'un tarihi"nden yedi asir once vazrrusnr. her varliktan zivsde milkernmelliqe (kemale) laYlktlr." yolundaki Izahl.sebep ediyor. c) Sosyal nizamm gene I kanunlanndan bahsederek sosvolojivi (ic. ingiltere. Bu hususta lbn-i RU~ ile blrleslvor. 41 IBN-! HALDtJN (1882 -1406/808): "Hayvanlann (Terihll'l-felaslfeti'l-lslam fi'l-Mesrik ve'I-Magrib . Varhgm ve milkemmelliqin kavnaqrdir.Doguda ve Banda islam Fllozoflan Tarihi) adh eserde M. siyasl iktisat. Montesquieu= bu postUla (mevzua) yl ortaya sUrmekle sosyolojiyi kurrnus saytlabilir. LOtfi Cum'a.gGnkG "tabil hektkatcrlrk" haber veriyor. Sosyolojide bGtOn sosval olaylar kanunlara baghdlr. Ibn-i HaldOn'un ltalyan Machiavel=.

Roma Devletinin <.isi Buckle'rn selefi olur. j) "Urnran ve medeniyetin medeni ve dlnl ilerlemeleri ancak mOtedii iklimlerde mUmki. e) Siyasl ve i~timai' iktisat ilimleri konusunda zikrettlqi prensiplerin Karl Marks'in "Sermave .. bu yUzden ingiliz tarih<. "i~tima. monizm sisteminde Haeckel'in Ostadl oluyor. Omrenlen (kalkrnrrus ve ilerlernis olmalan) husOsundaki gorU~leri Askeri hendese . d) Sir nevi' ilrni ve siyasl ilimler arasmda umum devletlerden bahsederek devletlerin istikrar ve dU~{j~ (sukut) sebeplerini ortaya koyuyor.~) Gayesini cesi ile Auguste Tarihin bash basina bir Him olduqunu ortaya koyuyor." nazariyesi ile. "HUkUmdar" adh eserinde Roma tarihindeki hadiseleri arastmrken Gst€ldlrun yolunda yUrOmU~ ve hUkOmetlere avru tavsiyelerde bulunmustur. tek bir prensibe baglamak) Izah seklini kabOI etmekle. f) [Iimlerin bolumlerini ve metodlanm ogretmek husOsunda. Machiavel.'dir. I) Devletlerin medenlvetleri. "Sosyal olaylarda tabiatta gorUlen kanunlar tatbik edilir. i) Siddetli steak.oku~u sebeplerini ararken ayru hat Uzere yurUmU~Wr. hayatl ogrenmek" seklinde gorUyor. h) Kainattn monist (Vahdetci. tek bir varllga.Das Kapital"inde tohumlan vardir.. ilk defa cemsat icin dlnl zarOri Qormekle beraber r devlet ve IJ 32 .in olur. soQuk ve mOtedii derecelerin." Bu mutalsa aymyla Montesquieu'da gorUiGr. insan varsnhs: ve organlannda tesirli olduqunu ecrkler. kedtsi (Hakimi) olan lbn-i HaldOn. insanlar hayvan zUmresini idare eden genel kanuna tabi'dir. g) Cevrenln insanlann rengi ve huyu Uzerindeki etkisinden. ingiliz tarih~isi Gibbon. I) Avru zamanda bir Malik. Son zamanlarda bu hususta fikir Heri sUrenlerin en bUyUkleri William James He Spencer ve Frobel ilh . vani <. Rousseau ve Condercet'nin.Geometri" He vakindan ilgilidir. Bu du~unMontesquieu. medeniyet ile munasebetleri ve ilmin tarihleri hakkindaki du~unce pedagojik mahiyettedir. daha sonra Comte ile Durkheim='m selefleri oluyor. k) Sosyal kanunlan tarihi vak'alardan alnus ve hOkOmetlere birtakrm tavsiyelerde bulunrnus olmakla.evreye intibak kanunlanndan bahsederek Lamarck ve Darwin sistemlerini haber veriyor.

8u SQZ Kant'm "Saf Akhn Tenkidi" eserine yol actvorvKsnt'tan evveJ saf akh arasttrmarun onemini bildiriyor. l c) Cocuk terbiyesine. feylesofun istidlali. sinin zarf olarak gosteriyor." (Descartes). istersen seni fl Can icinde ara cam demekle. Madde rOha donU§Uyor. 33 . 42 stMAVNALI BEDRtJDDtN (821/1420): Bedeni. onern veriyor. Ravaisson ve A. 8u . insan nef. Cevrenin terbiyesini de gozonUne ahvor. Herkes kendi nefsinin varllQlndan vasrtasrz haberdar olur. lnsarnn hakikatmdan ibaret oldI.Oni'ye . valrnz dU~ijnceden ~Uphe olunmaz..NOniu Kaslde"sinin basinda. Bu babda Nasl'r-I TOsl ile beraberyUrUyor.. Bu husus deille muhtac olmavan bir bedshet (evidente) tir.J9unu bildiriyor. 44 HACI BAYRAM VELI (888/1429): "Kaside-i N. Alman dU~UnUrU Steiner de "Ben" sozUnU. Terbiyeyi muhtelif safhalara aymyor.e§itlaik hU~Ometi calz goruyor. Bir siirinde Celeleddin-i "Bilrnek ROml gibi. leibniz. 45 KINALIZADE ALt EFENDt (979/15'15): a) "En zahlr olan e~yal kendi zatl' hakikatrdrr.sozlerle Descartes'in IIDu_ ~UnUyorum. ovlevse vanrn" nustOrunu basks bir UslOpta beyan ediyor. Fouillee ile temasta bulunuyor. Bu sebeple bir <. Bovlece. Yani hakirnin gidi~i." sozlerini soylUyor. b) Filozofun tutumu ve akil yUrUtmesi saf aklm sirf onermelerini arastirmava mahsustur. sirf akil onermelerini erasnrmeve mahsustur. ruh sOretlerinin birikip kesafet peyda etmesi seklinde goruyor. En acrk ~y kendi zati haklkatrdrr. DU~Unce de rOha delalet eder. "Her sevden ~Uphe olunur. 43 HlZm BEY (1407 .863}1459) : "Hakk'tn hakikati akla sigmaz" diyerek Spencer ile Littre'nin "Bilinernez" (Inconnaissable .memleket kurmak i~in dtnin ve peygamoer'in zcrrOri' olmadlQma kanaat getiriyor.. "Ben" sozunun.l§yu'kal) 'ini haber verivor.

47 ERZURUMLU 1BMHtM baslava" sozu He Spencer/in HAKKI EFENDt (1186}1768): a) b) 48 - Darwin nazariyesini izah eder. TekamUI sistemini bildiriyor. KELtM-i HEMEDANI: Orner Havyam gibi pozitivlsttlr. KATip 9ELEBt (1067{1656): "Her ~okluga birlik voniinden felsefe tarifine temas ediyor.) d) e) 46 - iradenin unsurlanru lbn-i Sl'na gibi tahlil ediyor." sozO· ile lbn-I Sina'ya uyuyor.Uk ve bUyUk alem" sistemini yurutUr. 34 . "KUC. c. Leibniz ile Wolff'un "Ezell ahenk"ini andmvor."Ezell in~lYetl alemln nlzamrru te'yit eder.

Bu vilzden tekamul sistemi. 35 . Bu sistem canh alan Wr (especejlerin sabit olmavip evvelki Wrlerden hasll olabileceqini ileri siiren bir sistemdir. Avrupa ve Amerikalilann tabiatlartna doqmus zanno!unurken islam eserlerinde gorUlerek hayrete du~Ulijyor. blrtakrrn islam dilstinilrler! taraftndan yUrUtUlmu~tUr. (Evolutionnisme) Degi~me (transformisme) sistemi ilk once Fransiz du~unurU Buffon ile beslarrus. bir nev'i. bunlarrn islam dershanelerinde okunduqu gorulOyor. 1EL-CAHtZ islam dilsiinurlerinin eserleri ile (776 .869/255) : ilk evvel "El-Havevan" risalesinde bu hususta bazl gozlemler zikrediyor. Allah'a inamyordu. "lIirn ve Din Kavgalan" adlr eserinde. Degi~me sisterni. eskiden bed Ei-Cezire (Mezopatamya) 'nin din! hurafelerinde tohum olarak vardr. diger bir nevi'den yarattlgma inaruvordu. Darwinizmi ilk defa artaya atan. diger bir Fransiz du~unuru Lamarck ardmdan gitmi~tir." Miihim olan bu dsvade. Hatta muslumenlar bu sistemi UZVI (organik) olmayanlara bile ~amil kihvorlar. Darwin sisterni savrlrmsnr. Darwin= ile tshavvul (degi~me) sistemi terakki ve geli~me kaydetmekle tekarnill sistemine kalbolunmusrur. (Deqisrne) sisteminin asrl kurucusu Larnarck'nr. Nitekim Amerikah alim Draper. Darwin tarafmdan qenisletilmistir. Allah/In. Darwinizm.TEKAMUL StSTEMt . Fakat sistemin metod ve kaidelerinden bahsetmiyor. lsre tekamill sisterni bu cumledendir. rnilslilrnan d(j~Unurlerdjr. Draper'j tasdik edeceqiz. Bundan dolavi Darwin sistemi. Darwin. Canh mahlOklann tedrid bir sOrette meydana ge!dikleri asrtrruz kesiflerinden saruh rken. bunu apacik bir dille beyan edivor: "Bazi yUksek ve derin d(j~Unceler vardrr ki.

Nitekim valmz duyulabilenler.2- tHv AN-I SAFA: bircok: yerlerinde sistemden bahsediliyor. Her bir mertebenin son mertebesi UstUnde bulunan ilk mertebesi birbirine baglldlr. san'att itibariyle bal ansi insana yakrn oluyor. tekamul sistemini ~oyle izah edi- .. tekamiil sistemini ~oyle izeh ediyor: Cisirnler arasmda birlesme ve aynlmalar. hava. ate$ ve toprak arasmda da bir tertip gozetiyor: Unsurlarrn cuz'Ilerinolan madenlerden baslayarak. El-Fevzu'l-Asqar'da. insanlar surette insan. kalb gozleri acilrrus. Sistemi organik cisimlere hasretmiyor. lnsarun son mertebesi. nefsi ahlakl itibariyle at. hayvan ufkunun son mertebesi ile baglantl kurrnakla. ruhlar alemini rniisahede ederler. Bunlar ilk mertebede alan kuzey ve guneyde medeniyet drsmdaki insanlardrr. Bu insarun en a~agl mertebesi sekilce insan. ALi MtSKEVEYH (421/970): Risalelerinin ~a- has" Et-Tahare. lnsanm son mertebesi hakkrnda lhvan-: Safa ile mutabakat vardrr. varhklarm mertebeleri vardrr. bUlbUl ve gUvercin. papeqan.. cismsnt tesekkill itibariyle maymun. Insan ufkunun ilk mertebesi. Rabbsn! inayet ve il§hl' hikmet (Providence) tabirini kullanrvor. rOhanl varhklan. fiili itibariyle havvandrr. Hayvan mertebelerinin en son mertebesi insaru andrran ve insanlara benzeyen havvanlardrr. akl? varhklan kalb gozleriyle gormu~ olanlardrr ki. tLirlU tOrli. Tehzibil'l-Ahlak. hayvan ufkunun sonu maymun ve maymuna benzeyen hayvan olur. Maymundan az farkh olan zenciler de bu cumledendir. melekler mertebesine erisenlerdir ki. Miskevevh'In Izahl bugunkU nazariyeye daha uygundur. zekas: itibariyle fil.erek insan mertebesine kadar mertebeler silsilesi kovuden yor. Belki madent cisimlere de mil krhyor. Hayvan ufkundan sonra ufak bir artma ile akil. 3EBt. lhvan-i Safa kendilerinin son mertebeye erdiklerini beyan ediyorlar. Him ve irfan ile hayat bulmus. fiilde havvandrr.. temyiz (avrrrna) ve konusma ozelliklerini kabOI eden insan gelir. 4: lBN'O'L-HEYSEM (430/1051): Draper/in bevarnna gore. Su. srrssrvla bitkiyi ve hayvern gec.i hayvanlar gosteriyor. Tabii Seckinlesme (selection naturelle) t€ibirine kar$dlk. Insan mertebesine yakm alan mertebede. lnsarun ilk mertebesi hayvan ile bag lantrs: olan insandrr. nefislerinin cevherleri pak olmakla. cisrnan! haberleri taruyan ancak bedenin selah bulmasiru aravan ilh .

maymun oluyor. 7MUHAMMED K. fnsan iken olUr. $eyh Celsleddin-i ROmi'nin kavgalan. meali §U voldadir: "Bencansrz iken oldum . adem oldum. Fars dill ile manzum olarak ~yle izah ediyor. Yalruz "ufkunu" ualeme" dogru dondunlvor. srrastvla okUz oluyor.AZVtNl: . 8iBN4 HALDtJN: "Kltabti'l-lber ve Dlvanu't-Mubteda' ve el-Haber" mukaddimesinde tekamUi sistemini bildirivor.t TtTst: ilk defa Fars dili ile yazdlQI II Ahlak-I Nasiri" de Miskeveyh'e uyuyor. esek oluyor. "AcaibU'I-MahIOkat" ad" eserde Ihvan-ISaU3 ve Miskeveyh'e uyarak tekamill sistemini Izah ediyor. at oluvor. once csnsrzlar alemine geldi. bu alemde nebat halini hatrrlemadr. Fazla bir ~ey yazrruvor. VOce Yaratan onu hayvanlar aleminden insanlar alemine cekti. cansizlar alemini ve 0 alemdeki kavgalan anladr.. BOylece bir alem-· den diger bir aleme dolasa dolasa simdi akilh ve slim . 6CELALEDDIN-I Bt1Ml: Ilk defa Mesnevi"sinde. 37 . hepsinin UstUnde de ilahiyet (lIahhk) vardrr. Jnsan maddi aleminden beslaverak blrtakrm mertebeleri geclvor." Diger bir nazrrurun meali §6yiedir: "Adem aglu. maymun mertebeslnfoecirip insan merrebesine vanyor. SOdanlilan hayvana bltislk lnsan gosteriyor.h:tOnde srrf rOhanl olan mevcutlar. Darwin'in hayat mUcadelesinden daha ~UmullUdUr." Mevlsna Celaleddin-i ROm!'nin andlgl kavgalar. meleklerden olurum. Nebat aleminden hayvan afemine dU~fij. Hayvan iken de oldum. oradan kelkrp nebat alemine ge~ti. uyur oldum. burada da vrllarca kaldi.oldu. 5NASJR. hayvan oldum.. Mevlana Miskeveyh'in sozUnden fazla bir §ey sovlemivor.vor. Darwin'in "Hayat MUcadelesj" (Concourrence Vital)'ine ne kadar benziyorl ~u kadar ki. uyur iken vine oldUm. Mevlana Emir Alifnin "Rohu'l-lslam" tercUmesinde Ihvan-I Safa tarzinda blrtekim tzahtan vardrr: Insan mertebesinde kalmaYlp i. yani melekler.

adem olmadan evvel maymun idi. (*) "[nsan rOhu rubobt halinde hadlseleri tarnr ve ilk muharriktir (ilk h&.mavn bir boliim acivor. Sonunda Celalilddin-i ROmi'nin. reket ettiren) bu da Allah'm kendisidir. bu beyit dogrudan doqruve Bidil'in midir. divanmda tekamUI sistemini tzah ediyor. Ademl.i.f. Maymunun krhndan ve kuyruQundan baska bUtUn orqanlanrun ie.i ve dl~1 insana benzediqini dU$Unerek bovle hOkmediyor. AlIah'ln ilk muharriki saverler: rnutasavvrllara gore "levh-i MahfOz" ve Kalem-i a'l€ldlf. "Ben cansrz iken 61dUm. Insan insan-i kamil mertebesine oradan k01l1'akil" mertebesine eriyor. 10 ABDt}'L-KAD1B-t BtDtL (1188/1711): Turkistan Ttlrklerinin edib ve mutasavvrflarmdan olup.H." Yani: "Hie. 11 ERZURUMLU tBRAHtM HAKKI EFENDt: "Marifetname" adl: ansiklopedik eserinde tekamill sistemi re. uyur oldum" rrnsrai ile baslavan krt'asim ilave ediyor.9- KlNALIZADE ALl EFENDt: En evvel Turkce olarak Ahlak-: Alal"sinde tekarnill sisteminden bahsediyor. "Mertebeler" ve "TekamUI" nazariyesi hakkrndaki sOzlerini hOlasa ediyor: Jnsana en vakrn olan havvam maymun olarak gosteriyor. seklt bi heyOla kabil-i sO ret nesud Adem-i hem Pi!} ez an adem seved pOzlne bOd. at." Aristo'nun bu gorU~unu Islam me~~a·lleri (peripateticiens) kabul etmezler. insan ufkuna en vekm olan mavrnun. .ittisal". ~u bevf ile maymunu resrih ediyor: "Hie." ~u kadar kl.bir sekil maddesiz sorer kabul etmez. I 38 . fil ve papaqan (tutt) 'I g6steriyor. insan ·ile hayvan arasma mavmun (Nesnas)'t ve vesak': koyuyor. yoksa eskiden beri sovlenip geldi~i ~alde Bidil tarefindan iktibas rm edilmistir? Her nasil olursa 01sun insanoqlu ile maymun arasmdekl bag sark dU$Unurleri araSl nda yayg I nd I r. lhvan-: Safa ile Miskeveyh'in IIBirle$- me . "KUlli akh". Bu hususta ihvan-I Safa'ya uyuyor.

valrnz arkasim siler. Bu hususta iki delil getiriliyor: 1lnsarun yuz a<. 39 . maymun hlcbir vakit elleri ile yani on ayaklan ile kasrvamaz. Sekil itibarivle insana vakm olan maymunun yUz a<.lkligl ise asia dik acrya ulasarnarmstrr. arkasrrn elleri ile kasrr.TENKtT Tekamiil sistemi son zaman!arda itibardan d{j~mu~r kifayetsizligi ortaya crkrrusnr.lk1l911dik a~1 seklindedir. 2lnsan.

7MUslUmanlar kimyagerligi teat ve kimvada potas. Efvah'm nezareti altmda lnsa olunmustur.bUyUk maternatikci (riyaziyeci) cabir b. Bu medreselerin en mOhimle6- 9- 40 . kendilerine mahsus medreseleri verdi. mOslOmanlarr tabiat ilimlerinin haktkt mucitleri olarak yadeder. D'Alembert tara- Islam astronomlannm eskilerinden olan Ma~allah'm Usturlap92 ile gok kiiresi {KUrre-iMu~ebbeke)OO. 8 .Ferganall Ahmet b.UnkU mUslUmanlar eskilerin kaba saba bilgilerinden mtlsbet ilimleri crkerrruslardir.1 -' EbO Abdullah el-Harezmi. gokteki vrldrzlann mahiyetleri ve hareketleri hakkmda yazdl~p eserleri bugUn ilim ehli takdir ediyor. Kesir'in "Kitabii'l-Harekati's-Semaviyye" (Goksel hareketlerin kitabr) frndan derin hurmetle karsilaruvor. sUlfOrik asit gibi birtakim kimyevi maddeleri kesfetrnislerdir.MUslUmanlar mOsikl'yi bir fen seviyesine cikarrmslerdrr. 5 . makamlara gore srmflame vaprlrrus ve yeni mosikt aletleri lead olunmustur. Ferganah Ahrnet b. 2. Keslr ve Ebu'l-Vefa'nm Zl~ (Gok hsritasi) dUsturlan Avrupa'da D'Alembert ve laplace gibi buyOk maternatikcl ve astronomlann dlrnaqlermda yer bulmustur. Kadmlar erkekler gibi ilim havanna anhrlerdr. Milstesrik Humbold.Avrupa'da Endiilils'te 1190 senesinde yapdan Seville (Isbillvve] raSathanesi. <. silblime. 4Meshur matematikcilerden EI-KOhl"nin yazm degi~mesi ile sonbaharda gUnlerin mOtedil olusuna dair kesiflerl vardrr. adh eseri. Bu hususta bircok eserler vaztlmrs.

rinden biri Kahire'de 684 farihinde hir'in krz: farafmdan kurulmustu. Brandt'dan evvel fosforu kesfetmis oluyor. asrrda kullarulrrustrr.ilk nmarhane. ila~ vaprnak usOlunU ilk once islam hebu- 12 .En yUksek ay" adrru verdiqi bir cisim kesfetrnistir.Madenlerden kimleri bulmuslardrr. KanOnl Sultan SUleyman tarafmdan 14 .c. 11 .Semerkant Rasarhane MUdUrU GlyasUddin Cemsid tarafmdan kullarulan Ziral A§ar usOIU Avrupa'da XV. vaptmlmrsnr.i~ek a§ISI ilk once Osmanli TUrkleri taraftndan lunmus. fosfordan basks bir §ey deqildir. ondan sonra Avrupa'ya ge~mi~tir. 10 - Turk hUkUmdari Melik Za- islam kimvaqerlerinden Besir "Kamer-i Ala . Kimyagerimiz. Bu cisim karanllkta 1~lk vermekle. 41 . 13 .

90ru:Oyor. ovlevse vanm" dUstOru.. EULER: Halls tecrube metoduna de vardir. beraber. EbO Bekir Raz7'- 42 . yapma (Mec'Ole) kazarulrrus fikirlerin ashrn lbn-i Slna acikhvor. fikirler ve f) Kemal delili. Nuru" Ask" Muhyiddin-i mutasavvrtlerda Teymiyye'de Seha- d) e) Arabi'de vardrr. psikolojik tecrubelerle de. dayanan tabiat ilrni. isban vine lbn-i Sina tarzda acikhyor. 2GASSENDt: itiraz varit olmavacak a) AII§h'a irnen etmekle mesi eski kelamcrlarde vardrr. bulunuyor.CETVEL FRANSIZ 1DESCARTES: DU~VNtJRLERi a) b) "Suphe metodu" ibnU'I-Heysem ve Gazzali'de vardrr.· maddi alemi kabOI et- b) S- ~agda. lbn-i g) Dogu~tan gelen fikirler. g) ROhu. ~) beddin-i "Formel "Tabiat "Menevi lbn-i Ru~dfde He Mantlk'/a itirazr. lbn-i Sl'na'da. EbO Said Ebu'I-Havr Suhreverdi'de vardrr. aynen vardrr. tabiat sistemi EbO Bekir Razi'de vardrr. h) "Anselrne" deillini bes filozof bildiriyor. c) "Siirekli Yarafrhs" nazariyesi kelamctlerla. Kmahzade Ali Efendi. ve Muhyiddin-i Arabi'de vardir. bu dUstOru diger bir uslOp ile beyan etmlstir. "Dilsuniivorurn.

Zihnl ve harid SOrl' Mantlgl 8- LAVOISIER: "Hicbir Muhyiddin-i 9- sev yoktan Arabi/de var olmaz" vardir. lhvan-: beyan ediyorlar. b) Boyut'un EbO'I-Berekat Bagdadl"de buGazzal! beyan ediyor. ibadethsnemin Sicistanh kapisrru man'da 10 - dU~Uncesinin gorUlUyor. alemin bedit olrnasi MALEBRANCHE: a) "Adl sebep" Allah'. Itimat PASCAL: a) lunuyor." amelivathaneme ash. 6- Fenelon'un. MONTESQUIEU: tamamiyle EbO SUley- Ictirnsivvat 11 - ilmi ve ic.timai felsefesi tamamiyle lbn-i HaldOn'da vardrr. b) c) esvads gormesi mutasavvrflarda vardir.4- MAUPEBTIUS: Arzin Ogullannda 5- olt. a) I<.timai Mukavele Farab7'de yer tutmustur. Gazzall ve Uz goru~lu olmasiru Siihreverdi bildiriyorlar. girsem. Safe. VOLTER: Yavuz gorU~!U olmasi Nusencarii'de 12 ROUSSEAU: vardir. '7 - OONDILLA.O: inkik kUlliyi etmesini (tUmeli) kabOI etmemesi yiizfinden. sonsuz olrnasr.timal' felsefesi lbn-i HaldOn'da vardrr.umu (mesahasr) hakkmdakiincelemeleri MOsa gOruluyor. prensibi. b) . mahiyeti itibariyle CLAUDE BERNARD: "Ne vakit kapatmrn. ash Jlh. nazariyesini fllozoflanrruz Nazzam. husOsu kelamcilarda Akla ve tabiata etmemesini c) vardrr. eski kelamcrlar ileri sUrUyorlar.Contrat social" nazariyesinin 43 .

i~Uncesi Belh'f Nazzam'da yer tutmustur. b} Pozitivizm danl'de bulunuyor. tatbik cilarda vardrr. esaSJ kelam- Savilan .. ash Muhyiddin-i insaniyet Dini'nin" Tannsi'mn Arabl'de gorjjlU~ ve LAl\"IARCK: Buffon ve Lamarck/In "Deqisme sistemi"ni lunan islam du~UnUrleri haber vermislerdir. 21 DURKHEIM: vukanda zikro- Sosyoloji esaslan.jyor. (*) Auguste Comte'a yolu ile alemi sonlu gormenin €lit nota bakmali. 44 . Ebu'l-Berekat veyh'de gor(jfi.IS - CONDORCET: i~timal felsefesi. 19-20 BUFFON Bagdadl ile lbn-i MiskeHeme& nazarivesi Orner Hayyam ile Kellrn-i Sosvolojisinin insaniyet ash lbn-I HaJdOn'da vardrr. ash lbn-i Rij~d/de vardtr. 1'7 CUVIER: hakkrndaki buluslan. "Eski maddeler yerine. a) Tabii NOr'u Muhyiddin-i Efdaluddln Arabi'de goruluyor. fikri Bednlddin'de Maddenin GUYAU: rOha donusmesi vardrr. b) ~upheciligi Vasrl'da vardir. 18 AUGUSTE COMTE: a) llmt tasnif tarzi. maddererin qecmesi" di. Miske- OlOmden kurtulma careleri veyh'de yer tutmustur. tamamiyle 14 BAYLE: lbn-i HaldOn'da vardir. lbn-i Haldun'de 22 RENOUVIER: vardrr. hissolunmaksiztn yen. c) ~) d) yor. 15 - Hunci ve Husrev ~ahl He ibnU'I-' RAV AISSON: a) b) 16 - "Sezgici bilgi" metodu Farabl ile Gazzali'de vardrr.

Cabir-i TOsi'de vardrr.U: vardrr. t N G t L 1Z 1- D tJ5 n N tJ R L E R 1 EbO Said metodu. Yeni Kimyanm esirleri. Claude Bernard'a uyarak teolojik. Tamarm ise Farabi'de BERGSON: a) b) c) 26 - "Sezgici Bilgj" nazariyesi.: vardrr. Farabi He Gazzslt'de lrnkan felsefesi MatUridilerde vardrr. Maddenin rOha doniisrnesi BedrUddin'de bulunur. 45 . metafizik ve pozitif devre sahalanrun avn avn olrnasmm esesi EbO SUleyman Sicizi (Sicistant) 'de gorOlUr. vardrr. b) "Variations Concomitantes" (usOlilerde) bulunur. EbO'I-Berekat'tn stmflarnast tarnndadrr. 25 - Sisremi" . BOYLE: a) b) c) (:agda~ tabiat felsefesi usOIU EbO Bekir Razi'de "Tabiat NOru" Muhyiddin-i Arabi'de vardir. Deisme'i Maarri'de vardrr. HOBBES: a) b} c) 4- <.agda~ tabiat felsefesi usOIU EbO Bekir Razi'de "Cemivet" nazariyesi Farabi'de vardir.28 - FONSGR'lV'B: a} b) llim tasnlfl.. esasi ve tarnarru Farabi'de FOUII. Felsefesinin temeli. MatUridilerde vardir. S- Maarri'de yer tutar. vardir. 24 BOUTBOUX: "lrnkan . 2HERBERT OF CHERBEBI: metodcularda "Deizm"]. 2'7 MABIOTTE: husOsundaki dU~uncesi Simevnah 1769'da hava basmci kanununu kesfetmistir. vardir. EbO'I-Hayr ile BACON: a) Aristo mantlgtnl inkar etmesi ~habeddin Suhreverdl'da gorUIUyor.

C. .. Amir'in halefi a) oluyor. Nasir-i TOsI ve Kmahzade'de vardir. Felsefesini psikolojiye davandrrrnakla 11 DUGUALD STEWART: Amir'in halefi oluyor. b) Zaman ve mekarun harid bir kavram olmarnast hakkrndaki dU~Uncesi Gazzali'de vardir. Burhaneddin Nesef!'de gorU!Gyor.ekimi isbat etmekle lbnu'l-Hevsem'in halefi olmustur.) "Tabiat NOru" Muhyiddin-i Arsbl'de yer buluyor. DUGUALD STEWART ve Reid. 9BENTHAM: "Egoisme"i. Gazzeli'de 10 THOMAS REID: gorUlLiyor. NEWTON: a) mustur. 46 . b) 12 - Felsefesini psikolojiye davandirrnakla Hareket nazariyesinin izi. lbn-i RU~d'de vardir. Tabiat ilminin prensipleri EbO Bekir Razl"de yer tut- b) c) 8- Cekim kanununun izi. e) Berklev'in "Olquculuk .agda~tabiat ilmi felsefesi EbO Bekir Razl'de vardrr. c. EbO Bekir Razl'de vardrr. b) Deisme'i Maarrl'de gorUlUyor. 6SHAFTERSBURY: "Alem bedi' olup basks bir alemin miimklln olarruvecaqr" hakkmdaki g6rij~U Nazzarn. Hisarn IbnU'I-Hakem'de vardrr. c) Zaman ve mekarun harid bir kavram olmasrm inkar etmesi husOsu Gezzali'de yer tutuyor. [hvan-: Safar Gezzali ve SUhreverdl"degorUIUr. HUME: a) C. d) Terbiyeci anlavrsmm izi. Duguald Stewart ve Hamilton'un felsefeleri olan Tabii Hektkatcrlrk. tsK~YA FiLOZOFLARI HAMtLTON: REID.I) - LOCKE: a) "Table Rasellsi lbn-l Sina'da bulunuyor. c) "Pheenornenisme"].Phenomenisme" sistemi Hi~am lbnii'l-Hakem'de vardir.

Ibn-i HaldOn'un yoludur. lbn-i Sins ve Fahri HAMILTON ve STUART MILL: Hamilton ve Stuart Razl'de yer tutmustur.. 19 BAIN: a) JI~u verde bugUn var olan sevin her verde ve her gUn var 0laca91 ilh .13 - STUART MILL: a) b) sundaki c) <. Tabit sebep ve illeti inkar etmesi. usOlcUlerde vardir. b) Sosyolojisinin izi Farabl. Phenomenlsme'i Hisarn lbnu'l-Hakem'de vardir. HAMILTON: "Yuklemlerin 15 - Kemivetlesmesi" sistemi lbn-i Slns'da vardir. Mill'in tartrsrnetan. lhvan-i Safe. dUgU yol. insanlann yaranhsrnda ve stmflanndaki tesirleri husOsundaki gorU!jleri lbn-i Haldun'un gorU~leridir. 20 LUVES: Tabii sebep ve iHeti inkar etmesi de Es'arilerde vardtr. 16 HUXLEY: "Phenomenisme"! 1'7 DARWIN: Hisam lbnil'l-Hakern'de bulunuyor. "Tekarnul Nazariyesi"ni.) d) 14 - "Residu . 18 SPENCER: a) Pedagojisi [bn-i HaldOn'da gorulUyor. Es'arilerde vardrr.rr hakkmdaki dU$Uncesi.. b) Tabil sebep ve illeti inkar etmesi. 22 BUCKLE: \ ~iddetli steak. 21 amBON: "Roma Devleti Tarihl" hadlselerlni ara~tlrdlgl esnada yurU. - 47 . Nusencant. Egoisme'j de vine Gazzali'de vardir. Es'artlerde vardrr. soquk ve mOtedil derecelerin. c) Felsefe tikifinin izi Katlp Celebi'de bulunuyor. Zaman ve mekarun haric'i' bir -kavram olmamast husOdu§vncesi Gazzali'de vardir. fbn-i Sins ve Erzurumlu Ibrahim Hakki Efendi'de verdir.Tortu" metodu usulcillerde vardir. yukanda adi qecen Islam du§unUrleri -haber veriyorlar.

LEmNIZ: "Ezell Ahenk"i. lbn-i TOfeyl'de gorUIUyor. NOlbn-i Sins ve Erzurum!u ibrshim Hakki Efendi'de vardrr. Muhyiddin-i 5KEPLER: Arebi'de vardir. EbO'I-Berekat'da b) c) sencani. ~) Tabiat ilmini geleneksel bir din ile birlestirrnesl lbn-l Sina'da yer tutuyor. c) Ahlak? srfatlan". 48 . "Yeni Astronomi"deki kesfi.oklukta birlik (Kesrette vahdet) dU~Uncesi mutasavvrflarde 90rUIUr. Spinoza sisternl.agda~tabiat felsefesi EbO Bekir Razl"de vardrr. "KU<. Muhyiddin-i Arabi'de b) f/KU<. Sonsuzluk "Sezqici (NamUtenahl) nazanvesr. E§yanln canlt olduqu meselesi.UkDUnys" nazariyesinin izi (Nicolaus'da gorUlen). Felsefenin konusunun tabiat bllgisi oldugu husOsundaki dU~Uncesi EbO Bekir R€lzl"de vardrr.ALMAN 1NICOLAUS: DtJ§tJNtJRLERt a) vardrr. lbn-i Sl'na'da ve KIAli Efendi'de vardrr. PARACELSUS: a) vardir. Miskeveyh ile lbnii'l-Hevsern'de a) nahzade 1/ vardrr. d) Akrl kanunlan ile tabiat kanunlan arasmdaki shenk Vine lbn-I Sina'da vardrr. Farabr. rnctasavvrtlarda.UkAlern" nazariyesinin izi. lhvan-i Safa. e) JlKU~Uk alem" nazariyesi (Nicolaus'da gorDlen) Islam d{j~UnUrlerinde yer tutmustur. a) b) lslah ettigi teleskopta selefi. EbO'I-Hasen'dir. islam dilsiinilrlerinde vardir. 2- bilqi" nazariyesi Farabl ve Gazzali'de vardrr. b) <. c) 6- C. c) 3JOHANN MOLLER: "Tanjantlar" 4JACOBI: nazariyesi Ebu'l-Vefe Buzceni'de vardrr.

g) En kuc. i) "Kati sebep" prensibi Gazzall'de vardir. I) "Havir ve ser" nazariyesi. KANT: a) "En yUksek iyi" (Hayr-I a'la) husOsundaki gorU~U kelamcllarda vardir. lhvan-t Safe ve IbnO'I-Heysem'de gorUlOyor. j) Uz gorU~lu olmasmr. c. b) lzSfiye (Gorelilik) sisteminin esasi Muhyiddin-i Arabi'de verdir.. Ibn-i Sina'da vardir. Cansrzlan 10 - cenh gorU~u. lbn-i Slna'da gorOlUyor. 49 . k) Bilginin baslenqrcmde duyulara ve deneye hisse ver. Muhyiddin-i vardrr. c) Onermeleri Modallere (MUveccehlere) evirmasi lbn-i Sina'de bulunuyor. lhvan-I Safa. Gazzali haber veriyor. mesi ibn-i Sina'da vardrr . vine Muhyiddin-i Arabi'de vardrr. Kmahzsde'de vardir. WOLFF: f) g) "Ezell Ahenk"i de vardrr. Nazzarn. g) Zaman ve rneksm harici bir kavram gormemesini.) "Duyulann dogrudan dogruya algllama yapmadlgt" husOsundaki garu~O. Fahr-i Razi'de vardrr. Dogum ve alUmUn srrf bir isimden ibaret olmasi hakkmdaki dU~Uncesinin lzi. Muhyiddin-i 9FECHNER: Arabi/de Arabi'de vardir. g) Akhn bUtun doktrinleri (metalibi) ve probfemleri (mesaili) kavramak husOsundaki yetersizligi Gazzali'de varcftr. d) "Saf Akh Tenkid"in lzi. Gazzsl? ve Silhreverdl haber veriyorlar. . h) Kernal Delil'in habercisi (mObe~iri) lbn-i Sina'dlr. 8- (Leibniz'de zikrolunan) Islam dU~OnOrlerin- HELMHOLTZ: Enerjinin sakirru prensibi. e) "Saf ve Pratik Akrl" nazariyesi lbn-l Sina'da yer tutf) ROhu isbat husOsunda getirdi~i faz'i'let delili.Uk sonsuz (Asgar-I namUtenahi) un ash. rnustur.."Tablet Nurlan" Muhyiddin-i Arabi'de vardrr.

Celaleddin-i ROmi ile 50 . b) Havata rUyadlr demesi. 15 HAECKEL: "Sermaye" (Das Kapital) sinin "Monisme"inde 16 - dayanagl. Nazzarn'da vardu. I) 11SCHELLING: ile tabiat kanunlan arasmdaki ahenk yi- a) Niifusun ~oklugu hakkmdekl gi5rU~UnUn esas: mutasav~Iktlgl esasr. Akil kanunlan ne lbn-i Sl'na'da vardir. c) Ferd i~in "En vilksek ornek" fikri. lbn-l Miskeveyh'de vardrr. "Ben'te zarf demesi. SCHOPENHAUR: a) Yavuz gorU~1U olmasmda selefi. b) Jki zrddrn bir yUksek prensipten din-i Arabi'de bulunuyor. lbn-i HaldOn'dur. 18 LESSING: TekamUI fikrini HaldOn'da vardrr. 19 STEINER: temsi! eden felsefe tarihinin ana harlan lbn-i insan nefsinin Heci Bayram'da verdrr.h) Baslanqrcta bilgi i~in duvvlara ve deneye bir hisse avrrmas. lbn-l Sina'da vardrr. Maarrl ile Orner Hayvam'dir. 14 KARL MARKS: Karl Marks'in kaleme aldlgl rzi. HARTMANN: Yavuz goru~IUWgu. Celaleddin-l ROmi/de vardir. lbn-i HaldOn'da vardtr. 12 HEGEL: Kernel delilinde 18 - ibn-i Sina'mn halefidir. NO~nd)nl'de 17 HOLBACH: gorulUyor. Muhyid- vrflarda vardir. Tabiatta devarnh hareket ve tekamulUn varhgl ve sukunun [hareketsizliqin} acrk oldugu hakkmdaki du~uncesi.

51 .. 5GALILEE: a) C. b) "Yaranci Tabiat" ve "Yaratilrrus Tabiat" Muhyiddin-i Arabi'den almrmstrr. EbO Bekir Razl'de vardir. c) Cisimlerin diismesine dair kanunlan haber veren lbnil'lHeysem'dir.agda. b) Boyuf'un sonsuz olmasi Ebu'l-Berekat'ta vardrr. b) C. EbO Bekir R€lzl"de vardir. HOLLANDA 1HUYGENS: DU§UNVRLERI a) Rakkast kesif husOsunda. EbO Bekir Razi"de yer tutmusrur . 2SPINOZA: a) Allah'.: Cansizlann canh olrnast husOsundaki diisilncesi. tabiat felsefesi. c)Canslzlann canh olmas: hakkmdaki du~uncesi.agda~ tabiat ilmi usOIU EbO Bekir Razi'de vardir. 8LEONARDO: (agda§ 4- tabiat felsefesi.n n t sirade dayanagl Rama Tarihi otavlanru ara~tlrdlgl HaldOn'un yalunu rutmustur.agda~ tabiat felsefesi. Muhyiddin-i Arabi'de vardir. 6TORIQELLI: ilk teleskop kesf EbO'I-Hasan'da vardrr. CAMPANELLA. lbn-i YOnus selefidir. c) Hareket miktanrun daiml olmasr husOsundaki dU~Uncesi Muhyiddin-i Arabl'de vardir. sevmesi mutasavvrtlarda gorUIUyar. 2BRUNO: alan lbn-i a) C. b) Islah ettigi teleskop'ta.tTALYAN 1MACHIAVEL: n n s n x n n t. Muhviddln-i Arabi'de vardrr.. nazariyesi. EbO'I-Hasan selefidir.

HEMSTERHUIS: Allah/In varllgl husOsunda "En Yuksek Iyj"ye alan hasreti kelamcrlarda vardir. Pedagojisinin esaslan. lbn-i Betrucci'de yer ahyor. atom ve elektron ile huy gibi yeni nazariye ve bilgi sahiplerinin adlan tesbit edilemediginden bunlar i. Fransrz dU~OnOrleri ingiliz Alman itaryan Hollanda Polonya Amerikan 1/ 1/ fl 28 22 19 6 tr 3 1 1 " tr YekOn 80 Fosfor. Fahr-i Razl'nin tarifine uygundur. Gazzali'de gorOIOyor. b) Batlamius nazariyesini iptal etmesi. c) IbnO'Iile Tufevl Cagda~ tabiat felsefesi EbO Bekir Razl'de vardir. Dahhak Hakem He Maarrl'de ve Naslr-i lOsl'de gorUlOyor.c.c} 3- Bilgi tarifi. AMERtKAN WILLIAM JAMES: n n s u x n n r. lbn-i HaldOn'da vardir. 52 . ziral a~ar~irade unsurlan. POLONYA COPERNIC: DV~nNt)RLERt a) Astronomi ile ilgili nazarivesinin izleri.inavnca bir cetvele IOzum gorOlmemi~tir.n n t a) b) Pragmatizminin izi.

53 . UsOli'd-din. Makalatij'!-is!amiyyi'n. EbO Havvan Fahr-i Razl. Kebir.. ( 10) (11) " el-Mebahlsii'l-Mesrtkrvve. Razi. (2) Abdi. Anlu Ehl-i Medlneti'l-Fezt!e. i~arat Serhi. II Ebu lbn-i Teymiye. lbn-i ibn-i Ru. Met81Ib-iAliye.d. ( 17) ( 18) ( 19) (20) (21) (22) (23) " I. (5) (6) (8) (9) Ebu'l-BerekatBagdadl. (12) ( 13) (14) ( 15) (16) Farabi. Vasfi. el-MOteber. ihyaij/I-UIOmi'd-Din. Tevhidt. j~arat ve j~Etri3t Serhleri. Boyunca el-Farku llim ve Din. (7) E~'arl. Yeni llm-i Kelarn. lzrnlrti. Kimya-i Saadet. Tatbiku'I-Hey'etli/l-Cedide. Tarih Bagdadl. " Gazzaii. (24) (25) 1/ Cevahiru'l-Kur'an. en-NUket " " min Mesaili'l-Felsefe. Tehafutu'f-Tehafut. Tabakatu'l-Ettbba. UyOnu'i-Mesail. El-Munktzu mine'd-Dalal. Bevne'l-Frrak.B1BLtYOGRAFYA $ark Kaynaklarl: (1) (3) Adrvar. Bener. Tefslr-i Mealim-u el-Muhassal. lbn-l Sina. It (26) (27) (28) (29) (30) {31} (32) (33) Ebl Usavbia. Serhi. TehatUtu'I-Felasife. " Metallb-1 Aliye. ibnu'I-Klfti. ~ifa.YI-Kadir (4) Bevhaki. Ahbaru'l-Hukeme. Haci Bayram ilahllerinin ismail Fesih Havdar i. Slvanu'I-Hikme. Uyunu'I-Hikme. EbO Bekr Modern Riseie. Minhacil'l-Kerarne (34) (35) (36) ismail Hakkr Bursalr. ild3mu'l-Avam an ilmi'l-Kelam. Mukayesat. [small Hekki. Dr. KitabLi'I-Akl ve'n-Nakl. Serh-i FusOsU'I-Hikem. Bilgilerde Allah Fikri. It Said EbO'I-Hayr ile Mektuplasmalar. Adnan.

Fi. Akil Muhtar.jiPrensipleri. el-Kindi.en kitaplar vezrlmamtstrr. Terrib-i Saade]. Kant.enler vazrlmamrsnr. islam'da Fefsefe Cereyanlen. Saf Aklm Tenkidi. Emmanuel. Ahlak-: Nasir]. Rabier. Aynca: He Misrrh Kitabrn ilgitf maddelerinde adr ge<. Auguste. . Antouen. Birinci veikinci Tarih Kurumu Kongresi zabrrlart. islam . Cer ide-i Ilmiye. ad: gec. BeY€lnu'I-Hak. ibn-i Ru~d Felsefesi.elebi. Comte. Neviterin Ash (Tercume). Fonsgrive. Ferec. " 'Pratik Akltn Tenktdl. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Boirac. Alfred. Paul. Spencer. H" ilimlerin Tasnifi. Suhreverdi . Sins. Metafizik vePsikoto. Draper. Felsefe-i ibn-i RU~d Risalesi. Tedavi Klinigi. Felsefe TarihL Janet.TUrk Ansiklopedisi gibi kitap ve dergiferden istifade edilmistir. Eski Edebiyat ve ilahiyat FakUlteleri mecmualart. Felsefe Prensipleri. Miskeveyh. Fouillee. Felsefe Prenslpleri. Ozden. lbn-i Sina Kitabr. Muhyiddin-i ArabI. Garp KaynakJarl. Asar-I Baklye. Rubaiyyat-I Hayyam. rI (13) (14) Kitebrn rr "ilk (Deductif Prensipler. Emi Ie. Husevin Danis. ~erhleri. ve istikrai (Inductif) Mantlk. ibn-i Katip <.(37) (38) (39) (40} (41 ) " 'I (42) (43) (44) (45) (46) {47) (48) (49) Kasun Ganl. ~ehr-i Nuzhetii'l-Ervah. Felsefe Derslerinin Mantrk Krsrm. Salih Zeki.itOhaH Mekkiye Naslr-i Fusl. zo-r. HulOlllerden Sivash lbnu'l-Humsm Hudarl'nin eserleri. J-IeyakllU' n-NOr. MUsbet Felsefe Dersleri. Metot Hakkmda Nutuk. Risale. Pevami Safa. Turk inkllsbma Bakislar. 9/9f1944 istintad ilgili maddelerinde Ismail Haklo iZMiRli 54 . Descartes.

SIZ Franslz llirnler Bunun Uzerine "Renan verdigi Kernal. biridir. maarif cevabi Namlk (ileri). hinin "Metalib cevlrrnls Paul Janet: ve Milll Havat" adh eseri rnes- 1823 . 1327" ad: altrnda vaymlenmtsnr. ~imdi Hakkinda Turk "Miliiyet vaktiyle Ziya Somar Fransa'daki talebelerinden Nazariyeleri Coskun verebileceqimiz doktora Degirmencioglu bir tez hezrrlernaktadrr.1939 Villari arastnda Bazi bilginlerimize gore son asrrda filozof dU~unUrdijr. hur ve degerlidir. Cum etrnis ve lslsm'tn Him.'nca Kindt. faaliyetlerine katdarak Tabiat filozoflanrun kelamcilann 55 . kanunlar da vardir. vessmrs srfatrru bir bir dU~unUrUtezi heziryeni Mehmet izzet: 1894 . Eklektik bir ile. bizzat ilk 801 .Faziletli sehir ahalisinin kitaplan cevrilmis fikirleri" ve "lhsau'l-Ularn ve M. ve "Gazzalt" eserleri ile ranmrrusnr. "llmin Geleceqi" Akademisi'nde ~air Narruk villari arasmda vesarrus olan tanmrrus Franadh eseri de meshurdur. 'icadetmi~tir.NOTLAR: I (1) E. (4) rihcisi.873 Kendisi arasrnda ilim dallan vasevan me~~a7 filozofudur. Be~ ciltlik "islam DU- ~UnUrleri" (3) muzdur. S€ailles vazdiklart ilave felsefe ve ekollere sit kisrruru rneshur tefsir alrmda notlar ve tenkitler basrlrrusnr. sahada kitap nancadan tercumeler He rnesqul ve ilk olmus vezmrsnr. Risaleleri adh ve Kanun oldugu - geni~ En onernli eserlerinden bastlmrstrr. Aristo'yu ~all~ml~tlr.E. Bu arada tercUme vaprrustrr. 70 ve ka- felsefesi etmejie birtakim alarunda eseri Eflstun bUtUn bu felsefeleri dar dil bildi9i denen aleti bilinmektedir. Hamdi ederek Yazrr ve Mezahib" 1341'de adt Tllrkceve istanbul'da minin Yeni (5) Fiiriibi: yeti§tirdigi Efltltunculugu. [st. C. Oaha sonra Celal Nuri "Edebiyat-i UmOmiye" mecmuesmda bir baska cevap vermlstir.1899 vrllarr eserleri vardir. cok islam alefilozoftur. Renan: 1823 -1892 dU§unUru. ilimlerin (6) Kendisinin kesfetrnis bilgisi sarulmaktadrr. €!limi M.B. muslumen ve blrcok Yuten- olan "Medtnetu'I-Faztla Savimr" EI-Kindi: . ile. 870 .950 vrllan arasmda en buyuk filozoflardan Aristo ve Eflatun te'lif MOsikfde Matematik ile 200 kadar dilimize yrller: cesitli lslarnlvet'Ie vasarrus olan Farabl. de Vaux: Tarunrnrs isimli mlistesriklerdendir. Fakat Kemal'in bu cevabi pek tatrninkar degildir. arasmda ya~aml~ Pransiz felsefe ile t~tari- Felsefl problernler ve bircok G. (2) Mudafaanamesi. Kendisi 1883'te bir konferansta bu yersiz iddialara isiamivet'e oldugunu cevap siddetle vermis ve hUbu ve ilerleme dusmaru sovlernisti. yegane lermsn.

(9) Buyuk Albert: 1193 . Bu kitaplar Batl 56 . (12) Hales'li iskender (Alexandre): 1170 (1180) . kelarndan hareket etmekle birlikte. vesta Aristo ve meshur batUn islam filozoflartru iyice hazmetrnlsti. Atademir taraftndan Tilrkceve -.ok ileri sayrlan 1zahlarda bulunrnustur. Baton: 1214 . 354 . Bu yUzden de felsefesine "Me~~aiyyOn . kimya. . (10) Aristo: M. Irade hUrriyeti verine ilah.aifade etmekten ceklnrnernest yuzUnden. En meshur kitabr. (7) M.7tlr.ah~ml.7aml~hr.322 vrllan aresrnda ya~aml~ bir Yunan filozofudur.YUrUyUcUler" felsefesi adi verilmlstir. takdlri mUdafaa eder. llmin her dahnda kitaplar vazrrus ve devrine gore c. asrr basmda dogmu~ olup 1245'te olmU§tUr.1291 yillar: aresmda ya~aml~ bir 'htristiven ila- (8) R. Sir krsrrn kitaplan Arapc. En bUyuk eseri "lhyau Uloml'd-Dtn'tdlr. Pek cok eser vazrrustrr. (14) Gazzali: 1058 . Kilise felsefesinin ilk ve en bUyUk temsilcisidir.lke. sayglsl olmadtQmdan ve islam du~(jnijrlerinin buyuk tesirinde kaldlQmdan ve bunu da ae. Mantlgl da ilk defa sisternlestirip ilim haline getirenodur. Gene.1111 vrllar: arasinda ya.adan Uitinceye c. felsefeye ragmen bUyuk bir filozof olrnustur.evrilmi~tir. de la Rochelle: Skolastik filozoflardandrr. ilk <. R.1280 vrllan arasrnde vasarmsnr.7tir.tlardandlr.lsldlr. 1210 .agm en geni~ qilgisi ve orijinal filozofudur. "Metafizik" ve diger mUhim kltaplermdan hicbirisl +erciime edilmistir. Kendisi Eflatun'un talebesi ve iskender'in hocasrdrr.Farab1'dir) ve Hrristiven ve islam dU~UnOrleri Uzerinde derin tesirler vapmrsnr.1294 vrllan arasmda ya!?aml~ blr ingiliz filozofu olup. trp ve astronomi €!limi olarak tsmnrmsnr.O. Atina'da derslerinl gezinerek verdigi Lise'yi ae. "KltabO'I-Akl ve'I-Ma'kOI"dur. Bu imkana aneak olrneden iki sene evvel kavusabilrnlstlr. "Organon" adh rnantrk kitabt H.evrilmi. Gazzalt islam aleminin en orijinal ve en bUyuk filozofudur. Stotte: hiyatC.OldUgU zaman piskopos idi. Yeni Eflatunculuk ile Hrristivanhk arasmda bir sentez meydana getirmege <. 384 . Batih felsefecilere ve rnustesriklere gore. ilk sistemli filozoftur. ilk defa clddl bir sekilde Aristo ve Eflatun felsefelerine cephe alrrus. uzun seneler rnanasttr zindanlannda kalml~ ve tek satrr vazmasma izin verilmemlstlr. matematik. Augustin: M. Atinali Saint Thomas talebesidir. Aynca filozoflara c. Bu yuzden kendisine "Musllim-I Evvel" ilnvaru verilrnis (Muallim-i Sani. fizik.S. Thomas gibi kilise babalartna hie. Kendisi Orta~agda yeti~mi~ en onemli hrristlvan filozof ve ilahiyatc. 13. arasm- (13) J. Kendihinin kiliseye ve S.atan "TehafUtU'I-Felasife" ve "Makasrdu'l-Felasife" adh eserlerl ile "EI-ik:isat fi'l-i'tikat" adlt eserleri de en meshurlar arasrndadtr.·.ml§tlr.r.kidine dair kitaplan bilhassa bahsedilmejie deger. (11) S. Gazzali Uzerinde tesiri 01dugu ileri silrillrnektedir.430 villan arastnda vasarrnst.1245 vrllan da vesamis olup skolastik felsefenin UnlU Ostadlanndendtr. Hales'Il iskender'in Fransisken ilahiyat kilrsUsUnde halefi olmus ve bundan birkac YII sonra olmU§tUr.

eye cevrllmls ise de. Bilinemez mutlak verhklsr olan numenler de spektllstlf mefafizigin konusudur. Buridan: 1360 yllma dogru olmU~tOr. onun uyandlrdlgl alAkayl ve blrakttgl tesirlerin derinligini kismen anlatabilir. Gezzall'nin bircok eseri TUrkc.evrilmemi§tir. (19) G.agtn en bOyUk Aristo ~arihilJ olarak. Sir krsrm filozoflara gore. Ozerinde cok degi~ik acrlerdan arasnrmalar yapllml§ ve veprlmaktadrr. Aristoculuk ile H!ristiyanltgl. Kendisi GazzA1l'ye muhallf olrnastna ragmen ondan c. Skolastiklerin en serbesti. Bunun i-.ogunun ehil olmayan klrnseler taraftndan ve ticari' kazanc.ogu gOvenilir ve yeterli olmaktan uzaknr.agda kilisenin resrni felsefesi haline gelmi~tir. blr de numen'ler alemi avrrrnaktadrr.ok tesir etrnistlr. Fakat bu kitaplann hlcbirisl dilimize c. hem izati hem de objektif olan ilmin konusudur. (20) J. Aristo'nun eserlerini serh etmistir. en cesuru ve kat't tavrrh olamdtr. <. Nominalizmin en bOyuk temsilcisidir. Bu da tercOmelerin c. Bunun ic. Aristo'yu tercUme ve serh etmlstlr. numenler slemine aneak pratik aktl ile ulastlabllecedinl ileri sUrer.1804 vrllan erasmda ya~aml!i buyuk Alman filozofudur. fakat cUz'ileri bilrnez. asrr maddecillql. "Thomlsme" Ortac. Skolastigin en bUyUk temsilcilerindendir. c.1198 vulan arasmda ya~aml~ EndOlOslOfilozof. Ockham'h William'm talebesidir. Pratik Akltn Tenkidi ve HOkUm GucunUn Tenkidi" meshurdur.esltll dallarda bircok eseri vardir. bu degi§ik ac. akrl ile imam uzlesnrrnave c. "Summa Teologica" en buyUk eseridir. on planaallnarak vaprlmasmdan ilerl gelmektedir. Kant: 1724 . (15) S.ok istlfsde etrnlstlr. Kant'm 57 .in Ban'da felsefenin haklarrrn en iyi savunan filozoflardan biri olarak bilinmektedir. Bu gorU~e basta Gazzall olmak Ozere blrcok Islam dO~OniJrleri cephe alrnrslardrr. Felsefede bir inkllap yapan "Tenkitleri: Saf Aklm Tenkidi."na dair vaprlmrs bir eresnrma. Kendisi bir fenomenler (h&diseler). Aristo'nun kitaplarma blrcok serhler vezmrstrr. Kant. (18) Abelard: 1079'da Nante'da dogdu ve 1142'de oldO. Gazz~II'nin olOmOnden 16 sene sonra nlhyA" adh kltabtrun lMinceye tercurne edllrnls olmasr.all§ml~tlr. Ansik!opedik bir stim olup dogmatizme ve ~i. Aristocudur. D'Ockham (W. Fenomenler alemi. Gazzali'nin TehafOt'One "TehafUtO't-TehafOt" adlt bir eserle cevap vermistir. (21) i. (16) IIAllAh'ln cUz'iJeri bilmesi meselesi" asrrlar boyunca rnunakasa konusu olrnustur.1349 seneleri arasmda ya~aml~ olan Ingiliz ilahiyat~lsl ve filozofudur. Allah alemi bOWn olarak bilir.t1ardan bir tanesini te~kil etmektedir.iphecilige kars: modern felsefenin en bUyUk sistemlerinden olan "Tenkltci akilcrhk ve Transen· dant idealizm"] kurrnustur. 19. Son vrllarda Almanya'da Gazdll'nin "Sofra adab. Nominalizmin kurucusu Roscelin'in talebelerindendir. (17) lbn-l Rii~: 1126 . of Ockharn}: -1285 . Thomas: 1226 . Kurtuba kadtllgl vepmrsnr. maAlesef. Modern mekanigin kurucularmdan saYIIJr.in "Ortac. Eserlerinin bOyOk bir <. bilinmektedir.ogunlugu ban dillerine tercOme edilmis olup.dO~Oncesinec.1274 yillarl arastnda ya§aml§tlr.

Hume: 1711 .agda metodik ~upheyle lse baslerrus ve buradan acik ve seclk fikirlere ulasmrstrr. Bircok eserleri vardtr. (33) E. (24) D.1776 villan arastnda vasamrs bir ingiliz filozofudur. <. Felsefeye baz! miihirn tesirleri olrnustur. Aristo'ya hucumlan ile meshurdur.ogunlugu Mehmet Karasan terafmden dilirnize kszandmtrmst. Bu filozof da Descartes'ci mektebin ileri gelen temsilcilerindendir.1715 vtllan arasmda ya§aml§ bir Fransrz filozofudur. Daha c. 1845'te dogup 1921'de ormu§tUr. ingiltere'de akllclhga kar§1 kovan tecrUbeci fenomenizm mektebinin en buyuk temsilcileri aresrna girmi~ ve fenomenizm ve pozitivizmin mujdecisi olrnustur. Fransrz filozofu ve jlahiyat~lsl. Kant'l dogmatik uvkusundan uvandtran ve tenkltcl felsefeye vonelten odur. (23) A.1699 seneleri arasmda ya~aml~tlr. y€tni cuz'i' iradeyi kabul etmezler. Ruhc. Malebranche: 1638 . T.1790 seneleri ara- (32) Hemsterhuis: Hollandah bir filozoftur. Egitime €lit fiklrlen ire de terunrnrsnr.eye tercilme edilmlstir.allim'~tlr. Esas meslegi papezhktir.1691 yrllar: smda yaserrusnr. Bolay.1655 vrllan arastnda vasarrustrr.lkardlgl Felsefe Mecmuasmda Kant Felsefesine dair yazdlgl makalelerde aynl gayret icinde idi (Bk. Fikirlerimize kaynak olsrak valruz duvulanrnm (lhsaslen] kabOI eder.i ve astronom. 1651'de dogup 1715'te olmu§tUr. latun'dan etkilenen bir ahlak felsefesi kurrnustur. Idealistlere ve materyalistlere karst §upheciligi ileri sUrmu§. matematikc.bit bir devarm gibi gostermege c. H. 1629arasmda vasarnrs olup felsefeyi ilgilendiren eserleri vardrr. Mutlak sansuallzrnln kurucusudur. Geulinex: 1625 . Descartes'ci mektebin en bUyuk temsilcilerindendir. Serbest bir dil§unurdUr. (29) Descartes: 1596 . "Tabiat Kanunlarmm Zorunsuzlujiu Hakkmda" adh eserleri Turkc. (28) srz filozofudur.· Mureau rahibi oldu. (26) Gassendi: 1592 . 58 . Bu maddeciligi memleketimize nakleden BahaTevfik. (22) N.ok Sokrat ve Ef1720 . Dekert'cilik bunlarm eJinde kisrnan Panteizme kavrmsnr. Descartes'i devam ettirenlerdendir. S.lkml~ ve kendisini Kant felsefesinin ta. Eserlerinin bLiyUk <. (25) Condillac: 1715 .1650 vrllan arasmda vasamrstrr.1903 yillar: arasmda ya~aml§ buyuk bir FranYeni Tenkit~lIigi ve Yeni Kant~IIlgl kuran kimsedir.e$it!i ilim dallarmda keslf ve acrklemalanrun vanmda analitik geometrinin de kurucusu olmak gibi bir srfata sahiptir.1780 vrllan arasinda ya~adl. (27) Boyle: lngiliz fizik ve kimya slimi olup '1629 . smda ya~aml~tlr.r. Ahl€tkta mutlak deterministtirler. Esas karakteri He materyalisttir. "Din ve llim".u ve Madded GonJ~un MUcadelesi).Fenelon. ara- Renouvier: 1815 . (30) . Modern ~agln en buyuk Fransrz filozefudur. 1910'da C. Yeni C."Pratik Akh"nln inkan He ortaya C. Boutroux: Ruhcu Franstz filozof lartndandtr. (31) 1695 Ylllarl Huygh·ens: Hollandah flzlkci.

1646'da dogdu. (34) filozofudur. 1473 .1854 YIHarl eresmoa ya~ml~ bir Alman filozoKant'la aC. Pozitivizmin ingiltere/de en Heri gelen temsilcisidir. G.in yapmaga c. mUjdecilerinden kar~1 tUmevanma (43) davanan "Novum Organum ingiliz tecrubeci olmustur. 1716'da oldu.in de diri diri vakrlerak bu ceza infaz edilmistir.ftersbury: 1671.1677.1626 yillan ve modern i1min erasmda ya~aml~tlr. Bircok eseri vardir.evrHm i~tir. Panteizmin Banda en bLiyuk temsilcisidir.ege ve mutlak'a dogrudandogruya ula~· tlrdlgl icln sezgiyi savunmus ve Sezgidligin kurucusu olmustur. <.. Ahl€lkta favdacidrr.llan romantik devrln son bu. Wolff: en 1679 . Aristo mantlglna . sefe (36) rUdur.1903 vrllan arasinda ya~aml~ttr. (37) (39) Sh. Bruno: 1548· 1600 ytllan arasmde va~aml~ ltalvan aHmi ve Muhyiddin-i Arabi'den etkilenerek Hlristiyanhga aykrr: bir panteizm ortava attlgl i<. Felsefesini pslkolojive devendtrmtstrr. 1818 .tlr. ve M.. YahOdi aSlllr Franslz 20. Feltarihinin en buyuk simalan arasmda yer ahr. . Zeka karsrsmds.1754 Vllian <. (42) mektebinin f. seneleri arasmda vasadr. "Mondoloji"nin kurucusudur. Bu baktmdan utilitarizmin esas kurucusu savrhr. Aristo'nun deduksiyon ic.ah~ml~tlr.1873 Villari arasmda ya~amf~ bir ingiJiz filozofudur. minin bir lngHiz fi- aniak sisteml (40) Schetling:1775 .Bergson: 1859 -1931 villari arasmda vasadr. enduksivon ic.Yeni Organon"u vazmrsnr.. "Metafizik DzerineKonu~malartl He lIin_ san Zihni Ozerine Yenl Denemeler"in giri~ ve birinci krsimlan Iurkceve terciime edilmistlr. Mill: 1806 . kalml~ bir ingiliz filozo- (41) 8ain: Utilitarizm ve pezitivizrne bagh fudur. Aymzamends tam bir deterministtir.Duyutar8 dayanan b-ir ku rmaga ~all~t~hf.1543 Ylllafl astronomide inkrlAp yapml. (44) Copernic: arasrnda v~aml~hr. "Etlka" adh meshur eseri H.in Vaphgtnl 0. (35) Leibniz: Alman filozofudur.in 1600 vilmda kilise tarafmdsn olume mahkOm edilmis ve karu akrttlmamest ic.yUk temsilclsidir. Eserlerinden "Monadolo]!". gerc. Alman ldeallzbuyUk mumessiHerindendir. En rnuhirn eserieri dllimize M. 1632 . Ziya Olken farafmdan di limizec. Sekip Tunc. Karasan taraftndan cevrilmistir. Ortjinal ve cazip fikirledi·le mekanizme. Bacon: 1561 .ok tesiredenlerden arasinda blrldlr. 59 . asrm en buyuk ruhcu (spiritUaHst) fHozofu olarakkabul edilir. va~aml~ bir Alman d(j~unu- Kant'a fifozofu. (38) Spinoza: YahOdi asrlh Hollandah bir filozoftur. C)ptimizMi benitnsemi~tir.1713 Yillan arasmda ya~aml~ lozofudur.e~itli sahalarla ilgUi kitaplan vardir. fudur. S. materyafizme ve pozitivizrne karst cephe aldl ve kuvvetli akisler uvandrrdr. Polonvah rneshur ve astronomi G5ru~leri buluslan &limidir.

(SO) Priestley: ingiliz filozof ve il~h.zO bunundur. (55) Galilee: Tabiat ilimlerinin metodunu kurrnus ve kainat hakkmdaki yeni enlevrslert ile felsefeye de mlihim tesirler yapml§ olan rneshur ltalyan alimidir. Kendisl..1727 vrllen aresmda ya§aml§tlr.yatC.1759 Cuvier: Mukayese!i astronomi. arasmda ya§aml$ Alman kimya'.1895 vrllan alimi ve tabiat filozofudur. Ona gore maddenin varllglnt kabOI etmek bile maddeciliktlr. 1832'de olmu~tUr. 1642 . dogup ·1519'da olmU§tUr. de ugra~ml~tlr. (46) Huxley: 1825 . yavsr (52) crstdrr. fngiltere'de ruhcu idealizm okulunun bashca temsilcisidir." sc. Karl Marks maddeci unsurlan felsefesini bu filozoftan . Anglikan piskoposu olrnustur. (56) 60 . (51) Lavoisier: Fransiz kimvscrst of up 1743 . zoolo]l ve paleontoloji bilginidir.(45) Berkley: 1685·1753 yillarl arasmda ya$sml$ meshur [ngUiz filezofudur. Aristo fizigini Ylktlgl ic. Maddl nesneler kavrammm ve mekarnn zihnl vaprlar oldugunu ileri surer.1804 villan arasmda ya§aml§tl_r. (47) Feuerbach: 1804 . Neticede uzun seneler sGrgunde ve hapishsnede ge~irmek zorunda kalrmstrr.1872 arasmda ya~aml~ olan lngiliz biyoloji arasmda ya§aml~ meshur Alman filozofudur. Oksijen gazlnln kil§ifi olarak bilinir. 1733 . klrnva ve astronomi He de me~gul olmus ve birtaklm kesiflerde bulunrnustur. Newton: Terunmrs Ingiliz metematlkclsl. Feorilerinln felsefeye etkileri ton'un vrllan kutuplar hakkmdakl arasmda ya§aml~tlr. Modern klmvarun babast sayihr.ok cepheli bir ve alimdir. 1564 .erek dogrulaml§tlr. olrnustur.1794 yiller: arasmda samtsnr. astronomu ve filozofudur.1541 villan zamanda tabip ve filozoftur. (57) Euler: isvi!.lsl. Felsefe ve metot meseleleri He de me§gul olrnustur. Kendisi ilaniyatC.in basta kilise olmak Gzere blrcok du§manflklar kazanrrus ve engizisyon mahkemelerine sevkedllmistir. '1698 . vrllan (48) Fransrzdrr. NewgorU~lerini olc. II~hiyaf!a da me~gul olmusrur. Bununla immateryalizmin kurucusu olmaktadrr.dogdu. 1571'de .1 olmakla blrlikte koyu bir materyalist idi. ceklrn (cflzibe) kanunlartru kesfetrnlstlr . metemetlkctsl ve filozofudur. Avru (53) Paracelsus: 1493 . 1769'da dogmu§.ithal etmistir. (49) Maupertlus: Fransrz fizlkcisi. Aynes flzlk. Meshur "Yoktan hlcblr sev olmaz.reli rnatematlkcl ve filozof. (54) Kepler: Alman astronomi bilgini ve filozofu. sanatkar 1452'de Leonardo! Meshur halyan ressam ve heykeltrasr.Fizik ve kimya ile. Astronomide kendi radrvle arulan kanunlan vardir. 1630'da oldU. var olan hi~bfr sev de kaybolmaz. 1707'de dogup 1783'te olmU§tUr.1642 ylilarl arasmde vasarmsttr. <.

fa kat Tanrrst da. bilir leri Iadtklanru Spencer: 1820. i<.1773 villan aresmda vasemrsnr. filozo- (62) fudur. 1401 . Aynl zamanda matema- tikr. Hume'un §uphecilibasrdrr.gen OstUne" adh kitabmde tanjantlarm kullarulrnasrna oncUIUk errnistir.1476 villar: arasmda vasarrusnr. Muller: Alman astronomu ve matematikc.uk kitabma bekrnshdrr.1449 vrllan arasmda ya$aml$ buyuk aderrudrr . Yillarl Reid: 1704 .1900 vtllen arasmda vasarrus eseri bir Fransiz file- "Arlsto Steiner: Antropozofi Metafizigi Ozerine Deneme" arasmda adh meshurdur. (67) midir. siyasette SOZU rneshurdur. despotizm s..agm baslanqrcmda materyalizkurdudur. (64) Tori~elli: arasmda ya~aml§tlr.1464 vrllar] erasmda vasarnrstrr.1601 vrllan Kepler/in arasmda ya~aml~ttj. 1436 .ok tesir eden u<. Braha: 1546 .1925 yrllan felscfe teorisinin yasarrus olan Alman kurucusudur. kisiden blridlr. hakkrnda ve ~kir fazla bilgi Olkjjta~lr'm (69) edinmek isteyenler.evrilen!er arasrndadrr. Astronomi &11- <. Nicolaus: Alman ilahiyatr.timal mukavele fikrinin sahibldir. D. Kant'a en <. 1608 . c." savunucusu kuvvetiendiren olrnustur. favdact.. T. italyan flzlkci ve matematikcisi. Ravaisson: 1813 .e~itli milsahedelerl gezegenler hakkrndaki kanunlanrun kesflne yol acrnrstrr. Sosyalizme Bunlardan aytrdederek fert<.!sl ve filozofu.iligi dilimize bunlarm mudafaa birbirlerini eder..1679 ve ylllar! onu arasmda Yeni ya§aml§ kimse bir ingiliz filozoAhlakta Leviathan adh eseri rneshurdur.. Kendisi Timur'un Ulug Bey'in llml torunu cahsmalar: ve bunlarm nomu ve devlet TUrk astroolup uzun rnuddet devlet degeri vaprmstrr.1796 crkan felsefl £line karst ortaya hareketin arasmda vasarrusnr.1647 seneleri Galilee'nin talebesidir. Barometrenin de kasifidir. tamameserileri karst Bircok ile dinln vardir. "lnsan insanm (59) Rousseau: 1712 . (63) fjJozofudur. Salih Zeki'nin "Asar-I Bakiye"sine "Ulug Bey" adl: kuc.evrjlmi~ ve 61 . 1861 . min en Hobbes: koyu 1588 . "ilk Prensipler". Bir kistm eserleri dilirnize cevrilmlstlr.1903 viller: arasmda yasavan tanmrrus ingiJiz Evrimciligin kurucusudur. llmin ve felsefenin alaru clan bilinealam olan bilinernez'i surer. c. "Her Cesit Oc.isi. Fonsegrive: eski duro Psikolojisi "llmu'n-Nefs" harflerle 1852 . Stewart da kendi tale- (66) J.1917 villan arastnda ya~aml~ Fransiz filozofuadt alnnda Ahmet Naim taraftndan Turkceve basurrusnr. Kendine gore spiritilalisttir. Egitimci fikirleri ile de tarunmrstrr. taraftan olrnustur.i ve papaz.. (60) (61) zofudur. Betide "Sinus" terimini ilk ortaya atan kimsedir.(58) fudur. (65) besidir. esasmda rerkedilrnis clan ve tekrar dcntilmesini istedigi tabiattir. (68) reisli9i Ulug Bey: 1393 .

B. Galip Ata~ tarafmdan dilirnize kazandmlrrus ve M. Avru zamanda "Volonterlzm decilik" felsefeslnln esas kurucusudvr. "Gelecejrin Dinsizligi" ve "Terbiye ve Veraset" ad" kltaplartru Dr. Hartmann: 1842 .. Tecri.1878 vtllan arasmda ya~aml~ tarunmrs Fransiz fizyolojisti ve filozofu.i ve ansiklopedisti.(70)A. SIZ (72) Voltaire: 1694 . V. Bu devir <. fakat dlnlere donemedigi icln "lnsanhk Dini .ocuklar gibi bir hayaller pesinde kosmus. 62 . Bu goru~e gOre insanllkdu§uncesi u~ mtihim devredenge\.ir.1860 yllian arasrnda ya§aml~ bir filozofudur. kendisini Sein nehrine atmrs. cinnet getirmi§. "Metafizik" devirdir. mutlakm yerine de izafi (Goreli r'nln elmrnasiru ister. gori.B.lre- (75) Guyau: 1854 . (74) Schopenhauer: 1788 .mi~tir. sonradan da telMi lcln islam Peygamberi aleyhine bir piyes vazrrustrr. "~uursuzlugun Felsefesi" adh eseri cok meshurdur. Ahlakl ve siyasi enerslnin fikrl anarslden ileri geldigj. Ivilesip ciknktan sonra da bir dlnin li. Felsefede bir yenilik meyip Locke'a sadik kalrmsnr.ocuk<. Bundan Him her veri kaplayacak ve inanclarm yerini alacaktrr. ikinci devre. .i~ §unerek u\. Comte: 1798'de dogmu§ ve 1857'de olmU~tUr. Bunlardan biri "llahiyat\.uncu devir ise.a bir devir olup.1906 Yillar! erasmda ya§aml$ bir Alman filozofudur. Bununla blrlikre insanhk bir ilerleme ketetrnistir. fakat muhtelif metafizik prensiplere baglanml§lardlr.1778 vrllan arasmda vasamrs alan meshur du§unOri. Him ve isbat devri a~rlml§trr. "DarWinizm" ad" eseri de Memduh SOreyyatarafrndan TOrk~eye cevrltmls ve 1329'da basllml§tlr. "Tipta tecrube usOIOni. taraftndan basilrrusnr. O<. Comte bu kitapta insanl191 temsilen 30 vasmda (Clotll'In olurn vast) bir kadma taprnanrn esaslarmt acrklar.izerine buyuk tesirler yapan bir ilirn ve metot anlavtsmm sahibidir.1888 seneleri arasrnda ya§aml§ olan Fransrz fllozofudur.izumuna kanaat getirmi§.ibl trbbrn babasi savihr. Daha \.Pozitif Din" adryla yeni bir din kurmus ve bu dinin ilmihallnl de vezmrsnr.inenin gerisinde bir mahiyet aresnrmasma girmez ve bunu da IUzumsuz gorur. Vine bu sebepten metafizigin brrakilrnasiru.Musbet' devirdir: Artrk bu devirde din ve metafizik anlavislan geride kalrnrs.evrilmi§ ve M. Comte'a gore bu ilim esas itibariy!e sosyolojidir. Pozitivizmin kurucusudur. Alman .E.in tetkikine giri§" adlt metot kitabt cok meshurdur. Bu kitap Dr. Bu devirde insanltk efsane ve i1ahlardan kurtulmustur.lTeolojik" devirdir. kurtarrldrktan sonra nmarhanede tedavi gormu~. Bu bakrmdan pozitivizm isbata davarur. Schopenhauer'den far~1I Schelling'e vakm blr kotOmserlik sistemi . Felsefi dU-$unce i.ok vOlgarizatordi. insanhk <.ni di. Bernard: 1813 .E. Comte onceleri hicbir din] kabOI etmezken ve dinleri lnsanhjim ~ocukluk devirlerine €lit inanrslar olarak kabOI ederken.vardir. Frangetiraleybunu (73) E. Clotil de Vaux adh kadina tutulduktan ve bu kadrru kaybettikten sonra. (71) C. Kendisi deisttir. Karamsar bir gorU§e sahiptir.'nca 1934'te basurmsnr. "Pozitif . blrtakim mitoslara ve ilahlara baglamp kalml§~lr. Htristivanhk hindeki yazllanndan dolavi kilisenin husumetini kazanmrs. Abdullah Cevdet TOrk~eye ~evirmi§tir. Bu kitap "Pozitivizmin ilmihali" adiyle dilimize t. hal kanunu ve pozitivist aniaYI~1 ileri surer.

i§i.. Mantikla metafizigi birlestirrnejje c. tabisn ile (82) Jacobi: 1743 . IUzum atmrsnr. "Monizrn" lestirrnek isteyen kaba ilirnci maddeclliqinin eseri. iktisatcrsi. memleketimize bu taraftndan Baha Tevfik ve arksdaslen "Vahdet-i Mevcut" 63 . ~eli§ikliklerden uzlasmaya dogru du§i.. arasmda vasarmsnr. devlet Papalarrn bu nufuz ve ihtirasim gorerek onleyebilmek li3ikligin icin din temellerini degerleri adh ingiliz isler i ile isler lnin .i- "Roma imparatorlugunun (88) Gerilemesi tabiat i3iimi ve Yikrhsr" ve adh eserl tarunmrsnr.r. Anselme: 1033 .. "Hukumdar" ar asmda Gibbon: 1737 . Faydact Bentham:ingiliz kimsedir.tan bilgi yoktur ve insan zihni "Bos bir levhadrr".inU ifade eden diyalektiktir: K.1910 seneleri W. ve tersine cevirrnis ve kendi ahlakt sistemini Mill/den izahta kullanrms (80) ve diyalektik materyalizmi filozofu kurrnustur.ml§tlr. 1632'de dogup 1704'te o\mU~tUr. Metodu.1831 vtllar: arasinda vasadr. Ya§adlgl devirde italya siyasl kar rsrkhklar icinde idi ve devlet adamlan papalarrn oyuncagl idi.1819 villar: tabil suuruna tamamlyle guvenmeyi. arasmda vaserrusnr. Allah'm varllglnl isbat i~in llerl slirdUgu deliller ve "Anlamak i~in iman ediyorum" sozil rneshurdur..irmu.. aresmda once kuran (81) 1748 . 1842 . 1801 . (83) fizyolojisti.1894 vdlan c. 1834 ..1919 en buyuk maddeclliqi vtllar: ternyer- E. arasmda vasarrus bir Alman filozofudur. Pragmatizmin kurucusu olup cokcu ruhc. ve tenkitci (85) vaserrusnr. insarun zihinli ger<.1109 villar: arasmda vasarrus olup Hu istivan i!ahiyat~ilarlnln en bUyUklerindendir.ekligi arasmda bir ezell €thenk bulunduQunu savunmustur. anlavrs: (86) Machiavel: italyan siyaset felsefecisi ve sivasetcisi. Bircok eserleri vardir. (77) Locke: inglliz ampirist filozofudur. James: En buyi. Ona gore dogu. gayeye eseri iki sozu ile dini. (78) S. Marks daha sonra bu metodu alnus.1794 yillan ya~aml~· olan tarih<.tUr.mi$tir. ve filozofu.. lnserun esva ve fi· Alman olan fizikcisl italyan Campanella: 1568.1832 villan vasarrusnr.ulugun (spitualisme pluraliste) bashes ternsilcisidir.evrilmi~tjr. (84) lozofudur. flzikclsi Alman Esas itibariyle. ar asmda yasarrus ge<. avrtlrnasma "Gaye vasttavi mesrO krlar" ulasmak icin defa dilimize (87) sidir.Upheciligine ulasrnaktadrr. Gecen silcilerindendir.1887 yt1!art arasrnda bir €llem anlavrsme sahiptir. Helmoltz: Fizikteki Omrunun 1821 .incenin yUrGyi..aJI.(76) Hamilton: 1788 . Terbiyeye dair fikirleri ile de tanmmrst. (79) Hegel: Mutlak idealizmin kurucularmdan. Bunlardan bir kisrm dilirnize c.ik Amerikan filozofudur. 1770 . Din psikolojisi lie ciddi olarak mesqul olanlardandir. ahlak: ve cesit!i birer €llet derecesine cevrltmlsrtr. 1469'da dogup 1527'de oldil.e§itli kesifleri ile arasrnda vasarrus meshordur. du~i. yi3hut papalar bizzat devlet idare edivorlardr. §upheci bir felseflgoruiie Fechner: Monist bir Tanr: JlGune$ Sitesi' ile cokcu adh eseri meshurdur.1856 yillarl arasmda vasamts ingiliz filozofu- duro Felsefesinde Hume'un . Haeckel: Alman asrm adh filozofu.1639 villan 27 senesi zindanda sahlptir..

gina inanmakla birlikte. Cemiyeti Tann yerine koymustur. ist.e$itli sekillerl vardir. Durkheim: arasmda YahOdi asrlh Frensrz sosyolopu ve filozofu. 1967. lizme en buyuk destejji nin vasarna resmi c. Eserlerlnin bir krsmi daki sosyoloji (91) mrsnr. <. Sosyolojinin esas kurucusu sayrhr. BugUnku bu yana) bizim kullarulan tarzm aynl- Kure-j Mutebbeke: Gok beri kUresidir.ok rneshurdur (90) 1917 villen E. C.in materyasaglaml§tIr. Hilmi Ziya Olken.unku bu sOrette hayvan derekesine indirmek insaru manevi ve kutsal degerlerden srytrar ak miimkiln olmaktadtr.isidir. su 1971 kitaplara (Burada bakilmahdrr: Dr. Aynes "Kainatln Muammalart" vardrmci admdaki kiiap ola- eseri de ~evrilrni~ vavmlenrnrsnr.evrilmi§tir. 1st. m€lIumat meveuttur. Gort.i~un Bolay. islam aleminde geli~tirilerek c. ist. TarihiMaddecilige Reddiye. lsln garip taraf terkedllrnis boyle bir nazariyenin "Modern Biyoloji" adi altmda hicbir tenkide ve kontrole tabi' tutulmadan ragbet gormesidir. /I Felsefeye Giri~ II.:lgman. Ank. ve bir oze} halinde M. 1954. Fransrz hukuk "Kanunlarm ve siyaset ROhu" filozofu. "Hayat rnilcadelesinde ancak kuvvetlisahip oldugunu" ileri surrnesi. cok geni~ tenkit 23- 456- Arnold Gehten. 180) ytllan elvarrnda ilk defa kullarulmrs blr alet.'nca liselere (89) Ian dilimize Montesquieu: ya~aml~tlr. Belli bash eserleri dilirnize bilhassa biyolojik. ingiliz somurgeciliginin teskil ve etmistir.E. felsefesini ve dayanagml nazariyesi beri tarihinin insarun maymundan ge1digi fikri de- basindan ve ilim ve asin yapllan antropolojik edilrnlstir. ve 1968. yuzYII!mlzln gerini yalist. lnancler. Dolayrsryla bu seviyedeki insarun havvant cephesine hitapla ana tesir etmek cok kolavdrr. de cevrllmlsttr. Her sevden once rnanevi degerlerden sovulmus nesiller yetismesinl onlemek gerekir. 64 . Darwin 1nazariyesinin tenkidi hususunda Ank. Kenan C:. lesi. Ank. lnsan.adivla rak dilimize terelime edilmistir. Hayri II " Varhk TUrkiye'de ve Olus.eye c. eseri 1689 . olarak rnesqul olrnustur. 1957. Yillarl arasmda Allah'rn ya~avarllmaymundan geldigini Darwin: ve tabit alimi. 1963. 1809 .1755 yllve arasmda adl: c. iddia etrnis derslerine ingiliz bu sosyoloji tabiat esas olarak almmrsnr.S. var) . Comte'un Din sosyolojisi ile de ciddi Tlirkr. Okullar- takipc. Usturlap hakkmda geni$ bilgi bakmah. ayakta erasnrmalarle tutma~a rafiarme tevdi' Fakat baZI mater- solcu gruplar. srdtr. vitlrrnis ateist hakkrna Darwin €!iemi mekanik bir tarzda izah ettigi ic.ok <.in Salih Zeki'nin geni$ "KamUS-1 Riyaziyat"lrun usturlap (93) maddesine Orada. M.oi< kullarulrnrstrr. Bu da cok eskiden (Yunanlilardan bir alettir. i<. 11 11 " S. bu nazariyeyi cahsmak- tadirlar. Ytldizlann nerede ve ne zaman olaeagml blldlrir.1882 sayrhr.B. Ruhcu Madded Milcade- (92) Usfurlap: Batlamyus tarafmdan (Ptolemy. 1858ys§adl. Tekamu!culugun esas kurucusu seckinlesrne insarun ileri nazariyesini surmu§tUr.evrilmi§tir.

Bu mezhep Nominalizm ile Realizm arastnda orfa bir mezheptir.Ampirizm): SOtUn bilqilerimizin dayandlgl prensipJerin duyulabilir tecri.en bbl (1) Ateisme: akrmlaru inkar eden felsefi' meslek. Bu felsefe ana karakteri ile Aristocudur. Esas kurucusu 1855'te olen Kierkegaard admdakl Danirnarkah i1ahiyatl. asrtn bunaltrci maddecilijii karstsmda sonsuz ve olUm onUnde korku ve titremeden hareket ediyordu. 19. Su akim maddeyi Md kabOI etmeyip onda harekete indirgenemeyen birtaktrn enerjilerin varllglnl ileri surer. onlan dU!iunen zihinde tasavvurlar halinde varilga sahip olduklarth ileri stiren felsefe cerevaru. (6) Emprisime (Tecrubecllik . peygamberi kabul' etmeyip. (3) Conceptualisme (Kavramcrhk}: Kiill ilerin yani hayvan ve insan gibi cins ve nev'e §amil olan soyut mana!ann. Buna mensup olanlart Tabii Din adivla strf felsefi bir din kabul ederler. musahhas ve ferdi realitelerin ustUnlUgunden siynlarak konusunu sadece varolusta goren felsefe akirru. Din- 65 .. fert ve sahrslarda degil. gec. 0. soyut fikirlerden. (7) Existensialisme (Varolusculuk}: Genel olarak insarun varllgml ele alan. Oaha sonra bu akim inkarc: nihilist ve askin bir v arllga inanan varolusculuk tarzmda ikiye avnldr.l filozoftur. sadece Allah'ln varhgrna inananlarrn mezhebidir. Bu mezhebin ztddi mekanizmdir. J. prensipleri olarak aksiyomlari. Rousseau bu mezhebe inananlarrn basmda gelir. Voltaire de J.J NOTLAR: II felsefe Kitapta ad. 8u mezhep denemeden avn bilk. kavramlardan (czlerden) .ibenin eseri ve verileri oldugunu ileri silren ve "Zihinde olan hicbir sev yoktur ki i!kin duyularda bulunrnasm" diyen mezhep. (5) Dynamisme (Dinamizm): Meydana gelen ve inkisaf eden esvada (nesnelerde) dahil alan bir esas veya zenberek gibi bir i~ kuvvet kabOI eden ve gelj~meyi bununla izah eden mezheptir. dogu~tan gelen fikirleri ve kategorileri inkar ile lse _ bastar ve sadece teerubeye davarur. dlni. kGII. Allah'ln varllglnl (2) Averroisme: lbn-l Ru~d'e Ban'da Averreoscdenildiqi i~in ibn-i Ru~d felsefesine de bu ad verllrnlstlr ki Ban'da birkac asrr taraftar bulrnus ve hOkum surmu~tUr. (4) Deisme: Vahyi.

Monadlsnn monadr Allah'drr. ahireti inkar ediyor. 1967.) irea eden felsefi anlavis.Iktlgtnr ileri surer. aneak disardan gelen kuvvetlerin tesiri ile degi~meye tabi' ctabllecejilnl iddia eder. heyatm.ok degi~ik seklllerl vardir. 0. lnsan ozunO kendi yaratmak zorundedrr. ezeli ve ebedldirler. Sartre'a gore varolus. ruh vs. T. zihnin ve cemiyetlerin genel kanunu kabOI eden mezhep. E~yanm bOtUn gerc. nesnelerin varllQI baktrnmdan tek bir asrldan «. Ona gore monadlar yer tutmaz. C. Bu akrm maddecllldln en bOyOk destekcllerlndendir. boylebuyuk temsileisi H. Varolusculuk hakkmda Olkemizcle ciddi bir kitap yaymlanmadlQI halde. En Bergson'dur. Ruhcu ve maddeci ~e~it[eri vardrr. lnsanm hOrriyeti aneak Tanrr'run yoklugu veva inksn ile mumkOndOr. H. 66 . Aynea maddenin kuvvetten ayr. verhklartn. S.dar ekzistansiyalistlerin basmda Karl Jaspers gelir. Bolay. maddenin. (14) Materialisme (MaddeciJik): ROhun ve rOh. (11) intuitionnisme (Sezgicilik): llmin iilet. 1st.in ger~egin maddeden ~Iktlgmr kabOI eder. Paul Sartre ge1ir. ozlerin varliglOl inkar ederek bOti. Mutlak'a ce metafizigin me~rOlugunu ileri sOren meslek. olan me gueu oldugunu ve felsefenin metodu alan sezgi bOtOn e~yaYI. zlhnln bir tasavvuru ve mahsOHinden baska bir ~ey olmadlgml i1eri sOren felsefe cereyaru. ger~egin 6z0nO bllebileceqlni. botunmez. Ruhcu ve Madded GorO~un MOeadelesi. (10) idealisme (12) Monadoloji: Alman filozofu Leibniz'in monadlar (rOha sahlp en kOc. (8) Evolutionnisme (Evrimcilik): Evrirni bOtOn slemin.) (9) feminisme: Kadinlann e~it muarnele gormediklerini iddia ile her alanda kadrn haklarmm geni~letilmesini ve kadmltgm OstUnlOgOnO savunan meslek. Kar~1 anlevrsrn basinda da J. Dolavrsrvla bOtOn manevi degerleri ve rOhu. zekadan avrt bir biliJe dogrudan dogruya erisebileceqlni.irmi~tir. (Fazla bilgi icin bk.Ok parcelar) dan tesekktll ettigini ileri sOrdOgu felsef'i anlayrsma ve nazariyeyi a~lktadlgl eserine verilen isimdir. sekilsiz. (13) Monisme (Bircilik): Nesnelerin ozO baktmmdan alemdeki her ~eyi bir tek prensibe (madde. Tarih boyunea bircok degi~iklikler gec.) (15) Mecanisme (Mekanizm): E~yanm tabiatJ leabr a-tll oldugunu.ekligini maddeye indirger (irea eder). (Kitapta bu konu geni~~e ele almmisnr. Sartre ve benzeri dO~OnOrlerin bOWn vUlgarize kltaplan terciime edilrnis ve bunlarla koklO aklde!er Ylkflmaga ~ah~!lml~tlr. Allah'l. (OlkOcOlOk): DO~Oneenin biricik ger~ek olduQunu ve bOWn ger~eklerin ash oldugunu. oldugunu iteri sOrer ve hadiseleri hep hareketle acrklemek ister. insanda azden oncedir.

Olgueuluk): Her tUriU maddi veya roht ozun ve her sebebin varilgtnl reddedip srfatlan ve kanunlar geregince birbirine bagll olavlan kabOI eder. C. her saadet ahiri Alman piC. Comte'tur (Comte'a €lit nota bk. fayda ilimde blr aksiyon ve alet degeri kann da ~e~it c. de geride. eklt ve mannkt prensiplerin bulundugunu. Biitlin gerc. bizzat bir metafiziktir. kurban bugUn da Peygamberi hep o alay (21) Pragmatisme: Haklkann rir.er her sevi. James'tir. ettim.bir deged kabul etmez. Kurucusu A. hays! ve kelimelerden ibaret olduklanru iddia eden felsefe anlaYI§I. Her seyln bir gorunu~ ve kuruntudan ret o!dugunu ileri stirer ve hic. Nefsimi Sevdim gormeden dinime Allah'l kaldt lrnan ettim. Ona gore tecrObe bize aneak olavlen bildirir ve olaylardan baska bir sev yoktur. 67 . Mesela psiko-fizikte her cisman! olaya karsrlik ruhi blr olavm varllglnln kabul edilmesi muvaztliktir. Fakat anlaYI$ farklthklar gostermektedir. Dolavrsivla metafizigi reddeder.ekle~rnemis alan her ~eyi inksr edenlerin goru. Boylece gorerek.i1ik). (17) Nominalisme (isimeilik): Killlilerin (tUmellerin) ozde ve zihinde mevcut olmadiklanru. Paralellisme (Muvazllik): lkl veya daha fazla olaylar sensrrun paralel (muvazi) olusudur. Bu akrrnrn esas oneusu Hume'dur.isbatiyecilik): Tecriibe ile gerc. filozofu Nietzche (Nice) dir.). Tatbikattaki verimlilige.(16) Nihilisme (Hi~c. teerUbeden once ve tecrUbeden mOstakii olarak var olduklanrn Heri sOrer. (18)' (19) Phenomenisme (Fenomenizm . Fakat bu goru$ de.e§it ~olabilecedin! Fransa'daki anlavtsla Amerika'daki olc. Boylece tecrObe oncesi blrtakrm killli ve apactk haklkatlarm varltgtnl ve bunlarrn akrl ile al.e~itleri vardrr.l). (20) Positivisme (Pozitivizm . olaylar arasrndaki birtakrm sablt munasebetlerden hareket ederek duvulertmtzla algtlanamayacak hicbir bilgi konusu kabul etmez. esit. bunlann saYIS1Z blrtakrm nesnelere verilen isimlerden.usU olarak pratige ve fiile deger veve basariya gore olt. Bu akrm tecrUbeciligin kar~lh ofmu~ oluyor. bunlarrn d09u~tangeldigjni.. lbaHk- Her sevin lbtldasi Nihilizrnin en buyuk temsilcisi HiC. Kurucusu W. (22) Rationalisme (Rasyonalizm • Akrlcihk}: Herkeste degi§mez. Bu akrm.ok c. Olaylarrn gerisinde bir sebep ve mahlyet arasttrmasma giri~mez.. BoyIeee bu meslek bilgimizin objektifligini de reddetmis olmaktadtr. Tevfik Fikret'in iU rrusrar pozitivist bir anlaYI$ tastrnektadrr: Bilmeden. aksiyonun icaplarrna gore haktllerl sUrer.lklanabilecegini iddia eder.. Bizde Tevfik ret'in "Tarih-i Kadim"indeki su beyti bu tesirle vazrlrmsnr: Her seref vapma.egi ve bilgiyi olaylara davandmr.

aksiyona ait desevier olduguna iyilik olarak kaoluyor. baska hicbir gerc. Bu mezhebe gore lyilikle fayda aym ~ey olmus ve Stuart Mill en buyuk temsilcileridir. olmezligini. isbatiyeeilik ve bilinemezcilik (Agnostisizm) bir c. e§yanm ozilne ve mutlak olarak bir seve erisilemiyecejiin] iddia eder. (26) Spiritualisme (Splrlnlallzm . (25) Scepticism. <. ol~ulerimize gore degi~ken oldugunu ve bizim kesin bilgiye erisemiyecegimizi.oktur.~uphecilik): Hektkann yoklugunu. (28) Uttlitarisme «Otilitarizm . Bunun da muhtelif c.lkmadlgml.bir kesln bilgi elde edemivecejilni. aneak hadiseler arasmdaki rnilnasebetleri bilebilecejilrnlzl iddia eder. Fayda ve menfaatl faziletlerin gayesi ve en bOyOk hOI eder.e~it izafiyeciliktir. Allah'ln ve ahiretin varllgtnl kabOI eder. Boylece bu akrm. maddeye hskim bulunduQunu. i~in vukanda adr get. Bentham 68 .Duyumculuk): BOtUn bilgilerimizin ashnda duyumdan ibaret oldugunu. fikirlerimizin duyumlarla elde edildijiinl iddia eder.ekten C. zihnimize.Ruhc. ferdi varhklann drsmda ve onlardan once var oldugunu ileri surer. (Fazla bilgi. akhn hic. objektif bilgisini kabul eder. maddeden milstakll olarak mevcut oldugunu.) (27) Sensualisme (Sensuellzm . §uphecilik. akrl ve zihni dl~ tecrUbe ve duyarltga irea etrnls oluyor. Du~Onceden veya bilen sujeden mustakil olarak dl~ alemin ve esyanrn var"llgtnl. (24) Relatlvisme (Izafilik .Gercekcllik}: Fikirlerin ve kOll1lerin kendllerini kavrayan zihinden mOstakll olarak. hicbir hakikata. Bu bakrrndan.uluk): ROhun.(23) Realisme (Realizm .Faydacrhk}: Bilgi ve gerlerin hepsinin hayata ve saadete hizmet eden faydall inarur. rOhun bOlUnmezligini.ek oldugunu.e~itleri vardrr.en kitabtrruza bakrlabilir.Gorecilik}: Biigimizin duvulanmrza. akll prensiplerimizin.e~itleri c. tenkitcllik. (Septisizm . kendi kendine veterll ve biricik gerc.

.ag DU~UnUrleri 15 35 39 40 42 Fransrz Du~iinOrleri lngiliz DO~iinOrleri Alman Dii~OnOrleri ltalvan Du~{jnUrleri Hollanda Fifozoflan Amerikan DO~nOrleri Polonya Dij~Un{jrleri Bibl iyografya Notlar: I (Filozoflar ve Afimler Notlar: II (Kitapta Adl ~en Hakkrnda Kisa BHgi) 45...-.. 7 9 12 Islam Du~unUrleri Orta~aglarda Avrupa tadlan ve Selefleridir ..Takdim Ismail Hakki izmirWnin Hayatl ve Eserleri 3 5 Onsoz . 48 51 51 42 52 52 53 55 65 Sazl Felsefe Akimlen) 69 .r • Sir Grup lie Yeni C.... DU~unUrlerinin 05. Islam Du~Unurlerinden Arasmda Karstlastrrrne Fert Fert Ka~lla~t1rma TekamUi Sistemi Tenkit flaveler Cetvel ·..........

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->