P. 1
A. Atilla Şentürk - Tahir'ül-Mevlevi Hayatı ve Eserleri

A. Atilla Şentürk - Tahir'ül-Mevlevi Hayatı ve Eserleri

|Views: 105|Likes:
Yayınlayan: akademya

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: akademya on Aug 03, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

ISBN, 975 - 551 - 035 - 4

1991 .Ş. © ATLAS & NEHİR İLETİŞİM A.nehir yayınlan: 6 0 inceleme araştırma dizisi: 9 Kapak. dizgi ve içdüzen Anajans'ta hazırlatıldı. baskı Umut Matbaacılık ve cilt işleri ise İstanbul Ciltevi'nde yaptırıldı. Kapak baskısı Orhan Ofset'te. İSTANBUL.

TAHIR'UL-MEVLEVI HAYATI ve ESERLERİ Dr. Atillâ Şentürk Taşdirek Çeşme Sokak 9/5 Çemberlitaş-lstanbul Tel: 518 04 21 . A .518 41 35 Fax: 518 41 34 .

.

Hac ve Çile Tâhir Dede Kütüphanesi Orman ve Ziraat Nezareti Yılları Mahfil Mecmuası ve Fatih Camii Mesnevihânlığı İmam ve Hatip Mektebi Hocalığı ve İstiklal Mahkemesine Şevki Ankara Dönüşü Sonrası Yıllar Vefatına Düşürülen Tarihlerden Bazıları TÂHİR'ÜL-MEVLEVÎ'NİN E S E R L E R İ İNDEKS FOTOĞRAF VE VESİKALAR 38 44 59 61-115 117-128 1 .XVI 31 VII-VIII IX .İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ BİBLİYOGRAFYA TÂHİR'ÜL-MEVLEVÎ'NİN HAYATI Doğumu ve Ailesi Çocukluğu Tahsili ve İlk Memuriyeti Neşredilen İlk Şiirleri Mevleviliğe İntisabı.XIV 1 .60 1 4 9 11 15 20 V .

.

gazeteci. Ö. Faruk Akün yönetiminde mezuniyet tez ça­ lışması o l a r a k metnini Latin harflerine çevirdiğim Dîvân-ı Tâhir'ül-Mevlevî 'nin başına şâir ve eserleri hakkında kısa bir bilgi verme maksadıyla başlayan bu çalışma. mesnevî-hân ve edebiyat tarihçisi gibi çok yönlü bir kişi­ liğe sahip olan Tâhir'ül-Mevlevî.1980 ders yıb içerisinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk DiU ve Edebiyatı Bölümünde Prof. Osmanb ile Cumhuri­ yet nesilleri arasında adeta bir kültür köprüsü teşkil eden âbide şahsiyetlerimizdendir. muharrir. Şöyle ki: Tâhir'ül-Mevlevî'nin basılmamış eserleri­ nin ellerinde bulunduğunu öğrendiğim Merhum Fethi Sezai Türkmen'in ailesine müracaatımda beni alâka ile VII . müderris. Genç yaşlanndan itibaren yetmiş beş yıla varan öm­ rünün son günlerine kadar yoğun bir tehf faaliyeti göste­ rerek ardında irili ufaklı yüze yakın yazılı eser bırakan Tahir Olgun. Mevlevi dedesi. sene sonunda derlenen malzemenin güzel bir tâUh eseri ümid edilmedik miktarda zenginleşmesi üze­ rine bir kitap halini aldı. Farsça ve Türkçe ile eski nazım formların­ da yazılmış yüzlerce manzumeden oluşan bir dîvân sahi­ bi olmak hasebiyle eski edebiyatımızın da son temsilcilerindendir.ÖNSÖZ Şâir. 1979 . Dr.

ayrıca Tâhir'ül-Mev levî'nin Süleymâniye kütüphanesine nakledilen kitapla­ r ı n ı n t i t i z l i k l e t a s n i f ve k a y d ı n a emeği geçen kütüphaneci arkadaşım Hasib Barış'a ve tezimle ilgi:i buldukları hususlardan beni zevkle haberdar eden diğer arkadaşlarıma burada teşekkürü bir borç bihrim. Dr. F a r u k Akün'e. Yeşilköy 1981 VIII . Nezâhet Türkmen ve Adalet hanımefendilere bu vesileyle burada minnet ve teşekkürlerimi bir kere daha ifâde etmek iste­ rim. B u sayede o güne kadar kayıp olarak bilinen Matbuat Ale­ mindeki Hayâtım b a ş t a olmak üzere müellifin bütün metrukatını elden geçirme imkanını buldum. Ö. Çalışmalarım sırasında karşılaştığım müşkillerin halb için her fırsatta kendilerine müracaat ettiğim ho­ cam Prof. itimada lajak görerek ellerindeki malzeme­ leri en rahat şekilde incelememe müsaade ettiler. Daha son­ ra gerek hocamın gerekse Sa3fin Muammer Ülker'in tel­ kinleriyle Tâhir'ül-Mevlevî'den Fethi Sezai Türkmen'e intikal eden büyük bir kitap koUeksiyonunu günümüzde eşine ender rastlanır bir âlicenaplık örneği göstererek Süleymâniye Kütüphanesi'ne bağışladılar.karşıladılar.

Edebiyat Alemi. I^ârüşşafaka Türkiyede İlk Halk Mektebi. Hayâtı ve Eserleri". Cemâleddîn Server Arşivi. nr. Eflâkî.50.B. Mesnevi. 2 9 Eylül 1949. 23 Kânumevvel 1341 . s. Şa'ban 1333.3 0 Temmuz 1920. nr. —. —. 8 Kânunievvel 1341 .1378-1379. İstanbul 1927. 585. 24. Çığır. 13 Zilhicce 1338 .LU 3 2 5 . tere. "Tâhir'ül-Mevlevî. IX . nr. "Mahfil-i İrfan". s.9-16. Cumhuriyet. Tahsin Yazıcı. Ahmed. 146. c.37. Peyâm-ı Sabah. Prof. (Tercüme ve şerh eden Tâhir'ül-Mevlevî). nr. Galata mevlevî-hânesi. 14. Sâdi. 69.Teşrin 1938. —.H. 2 0 Safer lU 3 2 8 . ş. s. nr.75.BİBLİYOGRAFYA Ali Kemal.L cüz.l. Ariflerin Menkıbeleri. c. nr. 133. "Tâhir'ül-Mevlevî. l. s. nr. Dâiretü'lmaârif.21 Cemâdiülevvel 1344. Zilka'de 1336. —. nr. Konya İ 9 6 3 .569. 21 Kânumevvel 1341 . dosya 193 ve 245. İslâmın Nuru Beyânülhak. Hayâtı ve Eserleri". Dârülhilâfetilâlîye 1332. Cemiyet-i Tedrisiye-i İslâmîye Salnamesi.597. Dersaâdet 1333. Cerîde-i İlmîye. 582.8 Cemâdiülâhir 1344.2 Cemâdiülâhir 1344. nr. Aytan. İstanbul 1 9 7 3 .

Y B 2098 (yazma). Mart 1970-nr. —. (1318). Gökyay.lOl. c. Gölpınarlı. İbrahim Alaaddin. Abdülbâkî. nr. 9 Haziran [IJ 328. İstanbul 1946.Ergin. —. Türk Mûsikîsi Antolojisi.2 7 Kânunısânî 1926. n r . Süleymâniye kütifphânesi. Nisan 1970. nr. Dr. Hat ve Hattâtân. 2 2 4 . —. Hey'et-i Idâre ile Mu'aUimîn ve Müstahdeminin Kayıd Defteri (113189 Târihinden İtibaren). Orhan Şâik. [İstanbul] 1269.4 Şubat 1926. Türk Meşhurları Ansiklope­ disi. l 6 4 9 . nr. Sefine-i Evliya. n r . Türk Dili. 1 6 4 2 . n r . —.I. İstanbul. Mevlânâ'dan sonra Mevlevilik.II. —.30. l 6 4 8 . vr. Habîb. "Tâhir Olgun'un Hayâtı ve Eserleri". Türkiye M a â r i f Târihi.l-Il.lO. Reşid Süreyya. c. Süleymâniye kütüphanesi. c. Gövsa. İkinci Kânun 1940.223. ( 1 3 3 9 ) .321-330. Hüseyin Vassaf. İstanbul 19391941. "Tâhir'ül-Mevlevî Merhum".I-III. Ergun. İstanbul 1943. Bilgi Yurdu. Kostantınîye 1306. Cumhuriyet. Türk Şâirleri. 19 Receb 1344 . c. l 2 0 0 7 . s. —. Hak. İstanbul 1953. 18 Receb 1344 . Nâmık Kemal'in Şiirleri. Y B 2305 (yazma). Fatin. Hâkimîyet-i Millîye. İs­ tanbul 1 9 4 1 .291-292. Es'ad-nâme. Saâdeddin Nüzhet. 12 Receb 1 3 4 4 . .3 Şubat 1926. Mevlânâ Müzesi Yazmalar Katalogu. Ankara 1951. Osman. c. nr. Hâtimctü'l-efâr. vr. F a h r i Celal. "Gazâh (Deh Birader)". Göktulga. 29 Arahk 1957.l-lI. Dârüş-şafaka arşivi. Gürsoy.

nr. İstanbul 1 9 4 0 . 1 Mart 1922. Eukâf-ı Hümâyûn Nezâretinin Târihçe-i Teşkilâtı ve Nüzzânn Terceme-i Ahvâli. nr. —. l 4 4 . Necib Fâzıl. nr. Kurat. —. İstanbul 1941. 10.715-717. 12 Cemâdiülâhire 1317 . —. 3 Rebiülev\'el 1317 .14 Teşrinievveli Rûmî 1315 .4. Akdes Nimet. İlmiye Salnamesi. Biyografiye Ait Diğer Eserler. Son Hattatlar. Kısakürek. İstanbul 1355.2 8 Teşrinievvel-i Efrencî 1899. nr. 16 Haziran 1949 . 22 Aralık 1949. İz. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri. 7556-1446.239. nr. İstanbul 197.16 Teşrînievvel-i Rûmî 1 3 1 5 . Islâm-Türk Ansiklopedisi Muhîtü'l-maârif.2 9 Haziran 1315 11 Temmuz-i Efrencî 1899. "Mahfil" Mecmuası Sahibi Tâhir'ül-Mevlevî İve! Erkânı Harb Binbaşısı Mehmed Emin Beylere Açık Mektub.13 Şa'ban 1363. İkdam. c. İstanbul 1975. Son Asır Türk Şâirleri.37.64. C Ü Z . Din Mçızlumları. n r .İçtihad. 4 Temmuz 1938. l 9 0 8 . l 9 1 0 . n r . İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Dîvanlar Katalo­ gu. Yılların İzi. cüz. s. İnal. İslam Yolu. 8 . Dârülhilâfetilâlîye 1334. —.I.1801. IV-KVHI. İstanbul 1948. İstanbul 1974. istanbul Kütüphaneleri Târih-Coğrafya Yazmaları Ka­ talogları. 1857-1862. s. n r .15. İbnülemin Mahmud Kemal. 14 Cemâdiülâhire 1317 . İstanbul 1955. Kurun.26 Teşrinievvel-i Efrencî 1899. s. AnkcU^a 1972. XI . İstanbul 1338. Kaya Nuri. Mahir. —.

Şihâbeddîn-i Hamadânî'nin Risâla-i Futuwwatiyya'si". Şarkiyat Mecmuası. İstanbul 1974.5-16 —. Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri. 2 6 Haziran 1938. Türk Edebiyatı Târihi. Me'mur ve Muallimlere Mahsus Sicil Defteri (U).lO. —. nr.35. Ramazan 1 3 4 1 .4. Zilhicce 1340. 2 5 4 numarah mezar taşı negatifi. Ord. "Merhum Es'ad Dede Efendi'ye Dâir Bâzı Hâtırat". M. 31 Ağustos 1322. Osmanlı Müellifleri. (1311). Külliyât-ı Ziya Paşa. Hahi Nihad.33-72. Olguii. Ankara 1960. s. İstanbul 1308. Edebiyat Lügati.4. Huzur Dersleri. Nedim Dîvânı. T Y 9 3 6 7 (yazma). Mahfil. 4 Receb 1331 . Dârüşşafaka arşivi. s.III.I-II.. nr. İstanbul 1966.II-III.26. nşr. Levend. Osmanlı Şâirleri.— nr. Ebulûlâ. Mualhm Nâcî. Agâh Sırrı. nşr. Mole. İstanbul 1326-1924. Süley­ man Nazif. XII . c. c.21. Dîvânı Tâhir'ülMevlevî. Esâmi. Mehmed Süreyya. (1352). Mehmed Tâhir. İstanbul 1961. Musavver Terakki. "AH b. Nekregû. Necdet İşh Arşivi. —. c. vr. İstanbul 1333.10 Eylül 1324. nr. nr. Ankara 1973. nr. Mardin.27 Mayıs 1329.IV. Prof. Mahfil. İstanbul 1307. 7548-1438. —. Mehmed Tâhir'ül-Mevlevî. Sicill-i Osmânî. Üniversite kütüphanesi. Medrese. İstanbul 1340. c. 27 Şa'ban 1 3 2 6 .

Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri. İstanbul 1971. Mah­ fil.I. (dördüncü se­ ne).l. Muhar­ rem 1342. n r . s. içindeki perakende evrak. 13 Zilka'de 1338-30 Temmuz 1920.4. Sezgin. Mehmed Zeki.5-7. Şeyh Celâleddîn Efendi Merhum. Yücel. "Tâhir Olgun'un Yeni Himmetleri". s.36. Hakkı Süha. "Es'ad Dede Hakkında Hüseyin Vassaf Bey'e Mektubdan". nr. nr. —. "Mehmed Es'ad Dede Efendi'ye Dâir Hüseyin Vassaf Bey'e Yazılan Mektubdan" Mahfil. F.654. Receb 1342. Şevval 1341. —. 8 Temmuz 1949. Salnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmîye.Türkmen 72. Süleymâniye kütüphanesi. Dârülhilâfetilâlîye 1319. c. "Mehmed Es'ad Dede Efendi Merhûm'a Dâir^. Mesnevi Dersleri.—. —. nr. emaneten şahsî kütüphanemde (yazma). (1345).45. nr.675. Üniversite kütüphanesi. Ağustos 1936. İbnülemin kitapları. nr. s. Mahfil. —. T 2 9 3 1 (yazma). Şâir Ali İffet.39. 7 0 . Peyâm-ı Sabah. (1943). —. (1937). 1 8 Receb 1328 . Şa'ban 1342. —. "Şükûfe-i Bahaıistan". 4 6 . nr. —. XIII .12 Temmuz 1326. —. Matbuat Alemindeki Hayâtım. Beyânülhak. —. —.S. Osmanlı Târih Deyimleri ve Te­ rimleri Sözlüğü. —. Lİstanbul] 1326. Yeni Gazete. Pakahn. İstanbul 11 Şubat 1949. Mahfil. Mecmua-i Eş ar. İstanbul 1974. "Pencere Önünde Târihi bir Gezinti". "Es'ad Dede Efendi Hakkında". cüz.597.

T a n k Z.32.l910. Tâhir'ül-Mevlcvî'ye Ait Bâzı Vesikalar. nr. Prof Tahsin. bk. Mecmua-i Medâyih-i Hazret-i Mevlânâ.Son Posta. 14 Cemâdiülâlıire 1317 .S.1214-1362. Hicrî Târihleri Milâdî Târihe Çevir­ me Kılavuzu. "Teblîgât-ı R e s m î y e " . Halil Can. nr. 181.Türkmen 180. Unat. 23 Haziran 1951. nr. 28 Mayıs 1940. Türkiyede Siyâsî Partiler 18591952. Varlık. Behçet. Bedi N. Yücel. nr. Dr. Bulak 1253. Şehsuvaroğlu. Süleymâniye kütüphanesi. Yazıcı. Yazar.427-432.5637-1876. Dersaâdet 1316. nr. Tezkire-i Rızâ.377. İstanbul 1952. 22 Haziran 1951. Ankara 1964.. İstanbul 1974. nr.16 Teşriniewel-i Rûmî 1315 28 Teşrîniewel-i Efrencî 1899. Vakit. Dîvân. İstanbul 1315. Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı. Faik Reşid. XIV . İlk Teşrin 1937. Sünbülzâde Vehbî. Eflâkî. 15 Sonteşrin 1958. Vâsıf.. İs­ tanbul 1938. F. Tunaya. s. İkdam. "Tâhir Olgun". 129. Yedigün. —.

.

2 Daha sonra sokağın adı "Dede Paşa" olarak değiştirilmiş}. 3 Divân-ı Tâhir'ül-Mevlevî. . Üniver­ site Kütüphanesi. Annesi Sultan Abdülaziz'in Çerkeş cariyelerinden E m i n e E m s a l H a n ı m Kafkasya'hdır. TY. Bu gün evin arsası üzerinde "Tarçıncı" Apartımanı yükselmektedir. (1352). vr. hâl tercümesi kısmı. 7 a . Vücûduna felç gelerek bir hafta sonra 8 Haziran 1928 târihinde vefat etti. 119a. Kabri Yenikapı mevlevî-hânesi "Hâmûşân" mezarhğındadır. fakat resmî kayıdlarda "1292" olarak geçmektedir. hâne numarası 3'ten 5'e tebdîl edilmiştir. 2 a . Mezar kitabesi: Hû Tâhir'ül-Mevlevî'nin validesi Emine Hanım'm rûhiyçün fatiha 19Zû'l-hicce 1346 cuma 1 Rûmî takvime gnre bu târih ] Kylül 1293'e tekabül eder. Tâhir'ülMevlevî'nin bir müddet vekilharçlık hizmetinde bulun­ duğu Nâzıme Sultan binti Abdülaziz Hân'ın dadısı idi'. 9 3 8 7 .TAHİR'ÜL-MEVLEVİ'NİN HAYATI D o ğ u m u ve Ailesi El-Hâc Mehmed Tâhir'ül-Mevlevî (Olgun) 5 R a m a ­ zan 1294' (13 Eylül 1877) târihinde İstanbul'un Taşkasap semtindeki Mehter sokağımn 3 numarab hanesinde^ doğdu.

Mustafa Saffet Bey'in babası ihtisab kâtiblerinden Ahmed Efendi. (1331). 1262 .Yahya Efendi dergâhı hazîresinde bulunan ve Mehmed Nûrî Şemseddîn Efendi hulefâsından olup 1263 (1842) te vefat eden başka bir "Hattat Mehmed T â h i r Efendi"'nin mezar taşını esas olarak medfeni orada göstermiştir. ve magfûrun-leh el-Hâc 4 "Mumaileyh Sultan Abdülmecid Hân'ın yazı mu'allimi ut-. 5 Aynı eser. Mezar kitabesi şudur: Hüve'l-bâki Hâce-i meşk-i Hazret-i Şehr-yârî merhum. 168-169. Hattat Mahmud Celâleddîn Efendi'nin talebesi ve Sultan Abdülmecid Hân'ın yazı hocası Seyyîd Hacı Mehmed Tâhir Efendi'dir (ölm. 6 MchmcdSürcyyâ. 7 S. vr. Kostantınîye 1306. 2a. onun babası da İstanbullu Hacı Mustafa Reşid Ağa'dır''.edfûndur'' diyor ki doğrusu bu olmalıdır^. üstâd-ı hat Mahmud Celâleddîn'in tilmizi meşhur İlacı Tâhir Kfcndi'nin kerîmezâdesi olduğu için hâkân-i müşârun-ileyhin irâdeni mücehince Uademe-i hâssa silkim. idhâl edilmişdı" (Aynı eser.smâm.1846). 2 a ) . Bu hususta bk. Hat ve llallâlân. s. c. Son Hattatlar. Üçü de Merkez Efendi mezarlığında yan yana medfûn olmalarına rağmen t a ş l a n kaldırıldığın­ dan kabirleri kaybolmuştur. Habîb.420. vr.Babası Hademe-i hâssa başçavuşlanrxdan* H a c ı M u s t a f a S a f f e t B e y 1307 Şa'banında(1890) vefat et­ ti. 8 İbnülemin Mahmud Kemal İnal.Ill. İstanbul 1955. İran'h Habîb Efendi "Eyüb'de Kırkm.//-/O. s. SK:.417.erdiven'de m. Meh­ med Süreyya Bey -her halde.242. Mustafa Saffet Bey'in ana tarafından dedesi. s. aynı eser. H a t t a t M e h m e d T â h i r E f e n d i'nin kabri hak­ kında iki mühim kaynak^ arasında tezat vardır. .

Ah min'el-mevt Şâir-i mu'ciz-heyân Tâhir Bey'in hemşiresi Terk edip dünyâyı oldu 'âzim-i Dâr'üs-selâm Ah kim. Beyânülhak. 20 Safer 1328-22 Şubat 3 2 5 .es-Seyyîd Mehmed Tâhir Efendi rûhiyçün rızâenli'llâhi'l-fâtiha sene 1262 fi 28 Zi'l-ka'de ketehehu Rıfat Mısri ^ Tâhir'ül-Mevlevî'nin 1305 (1888) te doğan kız karde­ şi A f î f e G ü l i s t a n H a n ı m hakkında elimizde olduk­ ça fazla malumat bulunmaktadır. 50. ol nev-civânın nâgehân gaybubeti Sinede bir yâre açdı bulmaz aslâ iltiyâm Etdi on altı yaşında rıhlet-i dâr-ı bekâ Gene iken zehr-âbe-i mevt ile oldu telh-kâm Hüsn-i ahlakıyla fer vermişdi evc-i 'iffete Düşdü hâk-i tireye mâned-i nûr-ı bedr-i tâm Mesken etdi bezm-gâh-ı dil-nevâz-ı vuslatı Sırr-ı Mevlânâ'dan erdi ruhuma işbu peyâm Cilve-gâh etdi harim-i lâ-yezâl-i vahdeti Eyledi hem-sâye-i Hayr'un-nisâ Rabb'ül-enâm Çekdi bir âh eyledi inşâd târihin Bahâ Cennet-i 'âlîyi yâ Hû Aliye etti makam sene 9 10 1327 Necdet İşli arşivi. Bir de ölümüne "Rıhlet-i 'Aliye""' mersiyesini nazmettiği F a t m a A l i y e adında ikinci bir kız kardeşi daha vardır ki Yenikapı mevlevî-hânesi "Hâmûşân" mezarlığındaki kitabeden anlaşıldığına göre 1311 yıllarında doğmuştur. nr. . 254 numaralı mezar taşı negatifi.

18.. 12 Yücel. Tâhir'ül-Mevlevî sonradan bu mektubu Mahfil 'de neşrctmiştir. 13 Bu mektup Tâhir'ül-Mcvlevî'nin hocası Ks'ad Dede ile ilgili gençlik hâtıralarından bahs eder. Hürrem Sultan camii hatibi ve aynı zamanda Topçu S a n Mûsâ mescidi imamı Hâfiz Hasan Efendi idi^^. . B u yıllarda aile çevresinden de tahsili hususunda yakın alâka görüyordu.mektubun bir hulâsası mevcuttur. nr. 2 0 9 8 ) müclliT hattı müsveddesinde -tebyîz edilecek nüshaya tamâmının yazılacağı kaydıyla. Hüseyin Vas­ saf Bey'e yazdığı bir mektuptan'^ babası Mustafa Saffet Bey'in çok küçük yaşlarda oğlunun tahsîH ile ilgilendiği 11 Bu ve mezar taşındaki târihlerin biribirine uymadığı görül­ mektedir. Hüseyin Vassaf Bey'in." ibaresi de bunu te'yid etmekte­ dir. Ağustos 1936. kitabeden Emine E m s a l Hanım'm daha sonra Nâzıme Sultan'm kahvecibaşısı Mustafa Efendi ile evlendiği anlaşılıyor.Devletli! îsmetlü Nâzıme Sultân Hazretleri'nin kahvecibaşısı Mustafa Efendinin kerlme-i muhteremesiFatma Hanım'm ruhuna fatiha 'Aliye M u s t a fa S af f e t B e y 1307 (1890) senesinde vefat ettiğine göre. Es'ad-nâme'nin Süleymâniye Kütüphanesindeki ( Y B . Ç o c u k l u ğ u Tahsili ve İlk M e m u r i y e t i Mehmed Tâhir ilk tahsiline evlerinin yakınında bu­ lunan Hekimbaşı Ömer Efendi mekteb-i ibtidâîsinde başladı. 18 Safer 1328-15 Şubat 11325) ta Fatma Hanım'ın vefatına dâir neşrettiği Urih kıt'ası "1328^' tekabül etmektedir.. B u mektepteki hocası. Dîvân'da geçen ".ve 326^^ [hicrîj târihinde -li-ümmin hemşirem Fatma Aliye Hanım'm irtihâli dolayısıyla-. Üstelik Tâhir'ül-Mcvlevî'nin Heyâfiülhak... Ks'ad Dede'nin menâkıbına dâir kaleme aldığı Es'ad-nâme adlı esere konmak üzere yazılmıştı. nr. 4 9 .

anlaşıbyor'''. Ne demek olduğunu bilemediğim lâkin âheng-dâr bu­ lunduğunu pek âlâ idrâk ettiğim o sözleri ben tekrar ederken o da hazin hazin ağlardı" (Mahfil. Hattâ pek çocukken bana (Pend-i 'Allar) mukaddimesinden birkaç be­ yit ezherlelmişdi. nr.söküp çıkarıyor­ dum. 3 6 . Onun bu yıllardaki aile durumu şimdilik müphem kalmaktadır. "Kuran hususunda gösterdiğim terakki. nr. 1341 Şevvaline mahsus nüsha). Muhammedîye. 4. Şu kadar ki Cenâh-ı Pîre fevkalâde hürmetkar idi ve lisân-ı Mesnevî'yi bir parça anlardı. V a r l ı ğ ı n d a n a n c a k y u k a r ı d a k i m e z a r kitabesi vasıtasıyla haberdâr olabildiğimiz üvey babası K a h v e - 14 "Bahamı sikkeli olarak hiç görmedim. birini de (ve ensurhihi) nin sonuna yapışdırmak. 15 Medrese. Envâr'ül-âşıkîn. Ahmed Ş î r â n î ' y e medreselerin ı s l â h ı hususunda yazdığı diğer bir mektuptaki şu satırlar bü­ yükannesinin de-muhtemelen A f î f e Ş e f î k a H a n ı m onun yetişmesinde mühim bir payı bulunduğunu göster­ mektedir: "Sekiz dokuz yaşlarında bulunduğum ve mahalle mektebine devam ettiğim sıralarda idi ki -ruhu şâd ol­ sun. Mehmed T â h i r daha sonra "GüUıâne Rüşdî-i Askerî" sine girdi. emsile-i muhtelifeyi başdan başa ezberlemeyi emr etmek suretiyle derse başlatdı"^^. hattâ Battal Gâzî gibi harekeli basılmış kitabları -ta'hır-i mahsüsiyle. Gayretimin mükâfatı olmak üzere Arabca okutmağa kalkışdı ve alı­ nan Emsile kitabından. balmumunun birini (nasara) nın evveline. . 4 Receb 1331-27 Mayıs 1329. bizim hoca efetıdinin hayret ve istihsânını mücib oldu.büyük validemin çalışdırması sayesinde Kuran-ı Kerlm'i hatmeyledikten mada Ahmedîye. 1307 Şa'banında (1890) babasını kaybeden T â h i r 13 yaşında öksüz kaldı.

ll. 17a. Gülhâne Askerî Rüşdiyesi'nden mezun olduktan sonra "Menşe'-i Küttâb-ı Askerî"ye girdi'^.ll. (19. İbnülemin Mahmud Kemal İnal kitapları. 21 Mecmua-i Eş'âr. İstanbul 1940. Geride bıraktığı evrakı arasından çıkan "me'mmüyet sicih"nden anlaşıldığına göre aynı vazifedeki maaşı 3 1 Haziran 1310 (12 Temmuz 1894) târihinde 60 kuruş zammıyla 140 kuruşa çıkarıldı. T.c i b a ş ı M u s t a f a E f e n di den yazılarında hiç bahsetmemektedir. Yalnız bir yerde rastladığımız çocukluğun­ dan beri Nâzıme S u l t a n ' ı n "lutuf-dîdesi"^^ olduğu ifâdesine istinaden Mehmed Tâhir'in aile dışından da himaye gördüğü kanaatına varıyoruz. Üniversite Kütüphanesi.'U" tarihli me'muriyet sicili.tahsîhni tamamladıktan sonra 1 Haziran 1308 (13 Haziran 1892) târihinde 80 kuruş maaşla -daha ziyâde bu mektep mezunlarının alındığı-^ ^ Bâb-ı Seraskerî'de ilk memuriyetine başladı. . Osman Ergin. İs­ tanbul 1940. O vakit jurnal kısmı mümeyyizi meşhur hattat Y a h y a H i l m î E f e n d i'''" (ölm.9.Buradaki -iki yıllık. Türkiye Maârif Târihi. CÜ/. 17 İbnülemin Mahmud Kemal İnal. Son Hattatlar. Mecmûa-i Eş'âr. vr.10. ona karşı"me'murluk değil evladlık hissi''^^ ile bağlandığını söy­ lüyor. 2ü "2 Rehiülâhir 1297 de lenkihal-ı umumiyede meaşı "UiOO"guruşa tenzil ve Piyade dairesi üçüncü şube jurnal kısmı mümeyizliğine tahvil olundu" (İbnülemin. vr. 17 Şevval 1325 = 23 Ekim 1907) idi ki Tâhir'ül-Mevlevî kendisini bu zâta sevdirdiğini.293I içinde İbnülemin'e teslim edilmiş hâl tercümesi varaklan.595. içindeki varaklar. s. 8. 18 S. İstanbul 1955. Tâhir'ül-Mevlevî'nin "22. c. 2 a . Son Asır Türk Şâirleri.'}7).459). şube jurnal kısmı mülâzımlığı idi"*. 19 s.. Buradaki vazifesi "piyade dâiresi" 3.1857.10. 16 Tâhir'ül-Müvlüvî.

Ktp. 25 Mahfil./ "Bir tarafdan kaleme gidiyor.II. Dersaâdet 1333.2. O sıra­ da elime bir (Hafız Dîvânı) geçdi. 13 Şa'ban 1329 .rsleH. Alel-ekser sahifelerini karışdınyor.9 Ağustos 1911) derslerine de devama başlamıştı^"*.Filibeli Mehmed Râsim.II.1378-1379.87b. Y B . (1339). Ali Reşad. s... Siym. 8. Mehmed İzzet. De. (1318). vr. Huzur s.326-329."''^ 22 Kbulûlâ Mardin. Dâirel'iU-ma'ârif. İbnülemin. 1341 Şevvaline mahsus nüsha. /.I. Son Asır Türk Şâirleri. mamafih kendi kendime Fârisî'ye çalışıyor ve ufak tefek bâzı ibârâtın tefhiminden Fârisî biliyor vehmine düşüyordum. 9 3 0 . 24 " Bir Tarafdan Fâlih'de cami derslerine devam ile Filibeli Mehmed Râsim Efendi'den tedris ederek icâze aldığı gibi mevlevl Es'ad Dede Merhum'dan da Fârisi dersine ve Mesnevî-i şerîf ta'lîmine devam ile kezâlik mücâze olmuşdur" (Hüseyin Vassaf. krş. Hüseyin Vassaî. c. 2 3 0 5 . Es'ad-nâme. 2 0 9 8 .. Efendi Hazretleri'nin dersine müdâvemetle CAvâmil Şerhi Adalı) okuyor. 23 Mehmed Tâhir. 36. sâde fakat pek müessir olan o takriri anlamaya çalışırdım. ötesini berisini anlamak zannmda bulunu­ yor. İstanbul 1966. Ali Seydî. CÜZ.325. Sefıne-i Evliya.h â n M e h m e d E s ' â d Dede'nin''*''(ölm.'söylemesi kötülük' diye bir ta'bir vardır ki burası tam yeridir. ( 1 3 1 1 ) . bir tarafdan da Fâtih câmi'-i şerifinde -şimdiki imâm-ı evvel.II-lII. s. Bu günlerini aynı mektupta şöyle anlatıyor: ""Bulunduğum mekteblerde Fârisî öğrenmeğe fazla gayret eder ve Ra­ mazanda vakit buldukça Fâtih camiine Es'ad Dede Merhûm'un dersine gider. s. Süleymâniye Kütüphanesi. c. Osmanlı Müellifleri.Bâb-1 Seraskerî'deki vazifesinin yanı sıra F â t i h dersiâmlanndan F i l i b e l i M e h m e d R â s i m E f e n di'-^^ (ölm.onları nazmen tercüme etmeye kalkışıyor­ dum. c.260-61.87. nr. c. Y B .Receb 1356 = Eylüll937)ile M e s n e v î . . İstanbul 1931.

S. F.. (1339). Mahfil."Mek­ tubun devamından Es'ad Dede'nin derslerini bu şekilde üç-dört yıl takip ettiği. 8 . Bayram ziyaretine gitdiğimde fakir-hânenin nerede olduğunu sordu ve Molla Gürânl'de olduğunu öğrenince haftada iki gün Dâvud Paşa mektebinde dersi olduğunu.Türkmen 179'da kayıtlıdır. Ve derse devamım hakkında tergîbâtda bulundu. asıl derse 1309 sene­ si Ramazan'ında (1892) Hâfız'dan manzum olarak tercü­ me ettiği bir gazeUni Es'ad Dede'ye gösterdikten sonra başladı. n r . Mehmed Tâhir 1310 (1893) senesi sonlarında Es'ad Dede'den icâzet-nâme aldı. Mahmudiye ve Dâvud Paşa mektehlerindeki derslerini Ilâfız Hayrı Efendi'ye -ki o da vefat etli. Taltif ve teşviki hâvî bâzı kelimâttcn sonra o gazeli beyit beyit okuyub Izâh etdi. krş. Ktp. Ertesi gün Hind basması bir Mesnevi alıp câml-i şerife gitdim.terk eylemiş ve talebesinden bâzılarına birer icâzet-nâme vermiş. ve lâyık olmadığım halde 'abd-i âc'ıze de bir icazet­ name i'tâsı lulfunda hulunmuşdu. 27 "1310 sene-i hicrlyed idi ki fartza-i hancın ifâsına niyet etmiş. sonraları dedenin Tâhir'i "kârî'-i Mesnevi" tâjrin ettiği anlaşılıyor. I.«7b..Şemseddln Tâhir tahharallah" kalben" 'ammâsivâh"" cümle-i du'âîyeslni de ilâve eylemişdi' (Mahfil.. Es'ad-nâme. hattâ icâzel-nâmeye ". Receb 1342).45..Lklb etmiş ve o Unvanı hâvî bir mühür hâkk et­ tirmiş. 26 vr. nr.Daha önceleri Bayezid camiindeki Fârisî müzâkerelerini takip ederken Es'ad Dede'nin dersine ara sıra devam eden Mehmed Tâhir. 3 9 . Parlak bir teveccüh eseri olmak üze­ re fakiri (Şemseddın) te. oraya giderken eve uğrayıb bana Hafız Dîvânı okutacağını tebşir etti.IOsene Ramazanında muntazaman derse devam etdim ve pek çok müstefid oldum. M u h a r r e m 1342. Mektubun devamında o günü şöyle anlatıyor: "Karşısında diz çökdüm. kendisine bu icâzet-nâmede teberrüken "Ş e m s e d d î n" lakabı verilmişti^^.. F a r s ç a ve edebî bir üslupla kaleme alınmış bu uzun i c a z e t n a m e metninin aslı muhtemelen y a n m ı ş olup Tâhir'ülMevlevf nin el yazısı ile istinsah edilmiş bir nüshası bugün SIym.

medresede. vr. Matbuat Alemindeki Hayâtım. 1345 (1926). Mahfil. 3 9 . 9 .N e şr e di1e n i 1k Ş i ir1e r i Mehmed Tâhir'in şiire ne zaman ve nasıl başladığı meçhuldür. Mehmed T â h i r bu yaşa kadar kendi kendine şiir yazmaya gayret sarf ederken Es'ad Dede'nin derslerine başladıktan sonra ashnda şâir olma­ yan fakat şiirden iyi anlayan bu zâttan çok istifâde etti. Meselâ Hafız 'ın: Kunûn ki her kefigül câm-ı hâde-i sâfest Be sad-h£zâr zeban bülbüleş der evsâfest matla'lı gazelini Bahar eyyamı gül elde dutar peymâne-i safı Olur bin dil ile bülbül onun gûyâ-yı evsâfı Alıp dîvân-ı eş'ârı ele çık sen de sahraya Bırak endîşe-i dersi düşünme keşfi Keşşafı Fakîh-i medrese dün mest idi verdi bu fetvayı Şarâba hürmet et yutma sakın emvâl-i evkafı diye tercüme etmişti^". 1341 Şevval'ine mahsus nüsha. Farsçayı ilerlettikten sonra hac yolculuğu sırasında 28 29 Bk.304a. nr. not. On altı yaşındayken Hâfız'ın gazellerinden bâzılarını manzum olarak tercüme etmeyi denedi'^". yolda devamb olarak Dîvânı Hafız ve Mesnevi takriri ile dîvân edebiyatının inceUklerine hâkim olmaya başla­ dı. küçültken babasının kendisine Pend-i Attar mukaddi­ mesinden birkaç beyit ezberlettiğini biliyoruz^". Kocasıyla bir arada bulunduğu zaman evde. 30 Tâhir'ül-Mevlevî. 14. İlk karşılaştığı manzum eserler hakkında.

gazeteler­ de benim için yazılacak 'genç ve muktedir şâir­ lerimizden. O günleri Matbuat Alemindeki Hayâtım 'da şöyle anlatıyor: "Hicretin 310. ilk imzamı -ki Bâb-ı Seraskerî'ye mensub Tâhir diye atılmışdı. Mündercâtı meyânında kıymetli yazılar görülüyor ve ağır başlı kimseler taraftndan oku­ nuyordu. Hangisinin intişârı tekaddüm etmiş oldu­ ğunu unutmuşum.. "O vakitki mevkut mecmualar arasında (Mekteb) un­ vanlı bir risale vardı. Bidâyeten çocuklara mahsus ol­ mak üzere çıkmışken sonradan ilmî ve edebî bir mecmua şekline inkılab etmişdi. 10 . 31 Aynı eser. yine bu müddet zarfında mümârese ile irticalen şiir söylemeye de başlamıştı'". Bunların muhteviyatını topdan yâhud perakende olarak bast ırmak emelini besliyor. Ve her ikLsi de nazire olmak üze­ re yazılmışdı.. izzet-i nefs-i şâirânemi kı­ racağı için 'takdîm-i eser'e pek de cür'et gösteremiyordum. l a . bu mergûb mecmuada neşr edildi ki biri (na't-ı şerif) diğeri de gazel idi. "Bin türlü tereddüt ve heyecan içinde gönderdiğim iki eser. 311 târihlerinde idi ki ben de genç idim ve şâir olduğumu tevehhüm ediyordum.!' tavsîf-i umûmîsine kendimi müstehak gö­ rüyordum. 1894 senesinde ilk olarak bir manzumesini neşre te­ şebbüs etti.Câmî'nin bir gazeline hocasının da takdirini kazanan F a r s ç a bir nazire yazmış. Fakat edebî bir mecmuaya göndereceğim bir yazının dere olunmaması. vr.mecmuada gördüğüm gün duyduğum sevinci tarif edecek ta'bir bulamıyorum. Çünkü manzum lakırdılarla sahlfelcri kabarmış müteaddid defterim vardı.

onun kızı Afife Şefîka Hanım'm ise Yenikapı mevlevî-hânesi şeyhi Osman Salâhaddîn Efendi'nin (ölm. l a . cüz. 11 .1 8 3 5 . 1304 = 1886) süt kardeşi ol­ duğunu söylüyor.13 Mayıs 1908) intisâb etti. 3 5 İbnülemin Mahmud Kemal İnal. 1 8 3 3 .sır Türk Şâirleri. (İstanbul). Mahfil. Aşağıda ifâde olundu­ ğu üzere M e h m e d T â h i r ' i bizzat elinden t u t u p 3'2 33 34 Aynı eser. 10. i. Mevlevi sikkesini dâima başında taşır bir zât imiş'''.35. Son A. îmânımı da eserlerimin/Mekteh)e dere edilmesiyle itminan derecesine çıka­ rıyordum. B a b a s ı Mustafa Saffet Bey'in amcası Mehmed Efendi. Tir.939-946. s. Bin üç yüz on iki sâli Cumâd'el-âhirc içre Cehîn-sây-ı dehalet oldu Tâhir bâb-ı Mullâ'ya İlâhî lutf u ihsanınla ol cûyende-i feyzin Külâh-ı bı'ati hem-pâye olsun 'arş-ı a'lâya k ı t ' a s ı n d a n da a n l a ş ı l d ı ğ ı n a göre 1 3 1 2 C e m â ziyülâhir'inde (Aralık 1894) Şeyh Osman Salâhaddîn Dede-zâde Şeyh Ebu'l-Burhân Mehmed C e l â l e d d î n D e d e E f e n di'ye^^ (öhn. "'^'^ M e v l e v i l i ğ e İ n t s â b ı . 3 Rebiyülâhir 1326 .II.Hakîkaten şâir olduğuma inanıyor. Kendisinin Mevlevîliğe intisabına bu ailevî bağlar yanında "'Mesnevî-i şerîf tederrüsünden Cenâh-ı Mevlânâ'ya ve Mevlevîliğe karşı bir incizab"'^* duymasını da sebep olarak gösterebiliriz. H a c ve Çile Tâhir'ül-Mevlevî büyük dedesi H a t t a t Mehmed Tâhir Efendi'nin Mevlevi dervişi. İs­ tanbul 1 9 4 0 . Türk Şâirleri. c.J41 Ramazan'ına mahsus nüsha. vr. vr. 2 a . Saâdeddin Nüzhet Ergun. içindeki varaklar. s. Mecmua-i Eş'âr.

Medine ve Mek­ ke'de Şeyh Ahmed Denderâvî. vr. nr. Şeyh Celâleddîn Efendi merhumdan feyz alacağımı söylemişdi. Ramazan'm başında da (Şubat 1885) Mekke'ye vardılar. Ramazan 1 3 4 3 .46. Mek­ ke Sülejmıâniye medresesi müderrislerinden ve İdrisî meşâyihinden Şeyh İsmail Nevvâb.45. 37 Mahfil.Celâleddîn Efendi'ye bî'at ettiren Es'ad Dede'dir: "Hoca Efendi'nin avdetiyle derslere başlanmış.88. Şa'ban 1342. yine Ahmed el-İdris Hz. benim kendisinden değil. İskenderiye. meşhûdât-ı Hicâziyesinin istimal da bende hac seferi arzusu uyandırmışdı. nr. Es'ad Dede'nin delaletiyle Kahire. 12 . hulefâsından İbrahim er-Reşîd ve Mekke şeyhü'lmeşâyihi Ahmed er-Rufâ'î gibi zatların sohbetlerinden istifâde etmişti. O senenin Cemâdiyelâhiresi içinde mesârif-i seferiye elde edilebildiği için hazrete refakat ve delâletde bulunmasını rica etdim. Süveyş.. Yanbu' yoluyla Medine'ye. Mehmed Tâhir bu yolculuğu sırasında yol üzerindeki dergâh. krş."'^^ Mevlevîliğe intisabından h e m e n sonra Mısır'ın "Tevfîk-i Rabbânî" vapuruyla hac yolculuğuna çıktılar. Receb 1342. Es'adnâme. Bilâ-tereddüd kabul eyledi ve cvvel-be-evvel beni Yenikapı mevlevî-hânesine götürüb Merhum Şeyh Celâleddîn Efendi Hazretleri'nden sikke giydirtdi ve mürşîd-i müşârün-ileyhe bi'at etdirdi Hoca merhum kendisinden me'zûnen zikir ve semâ etdiğim halde bana bîat vermemiş. nr. 59. türbe ve benzeri yerleri ziyaret imkânını da bul­ muş. Kahire. Bunlardan sonuncusu kendisine teberrüken Kâdirî ve Rufâ'î tarikatlarından birer de icazet­ name v e r m i ş t i H a c c ı îfâ ettikten sonra Es'ad Dede Harem-i Ş e r i f t e okutmaya başladığı Mesnevi derslerine 36 Mahfd.. İmâdullah el-Hindî.

Mecmua-i Eşar içindeki varaklar. Osu-adaŞeyhAtâullahEfendi-zâdeAhmed R e m z î E f e n d i ^ * * sonraları "dede" ve Üsküdar mevlevî-hânesi şeyhi dergâhda misafir bulunuyordu. 2 0 9 8 . Biribirlerini daha iUc görüşmelerinde çok seven bu iki genç şâir eski tarzda karşıhklı şiir söylüyorlar ve bu hususta Şeyh Celâleddîn Efendi'den teşvik görüyorlardı'^. vr. 13 .39-44. Tâhir'le birinci mülâkatda Her du cân bî-dûhten ber-dûhte sırn tecellî etmiş idi. s. İstanbul 1974. Ktp. Leyâl-i mübârekeden birinde bi's-selâm avdet­ leri haberi dergâh-ı şerîfde beşaretle söylendi. Mehmed Tâhir aynı yolla İstanbul'a döndü. Siym. 4 a . Ol zaman külâh-ı muhabbet ber-ser kitâb-ı celıl-i Mesnevi der-ber Merhum Es'ad Dede ile beraber 'abîr-i cisr-i mecaz ve 'âzim-i Hicâz-ı mağfirettırâz olan Tâhir'ül-Mevlevî'nin evsâf-ı dervişanesini ihvân-ı bâ-safâdan işide işide semâ'en âşık-ı sohbeti olmuşdum. Ahmed Remzî Efendi'nin yıllar sonra Hüseyin Vassaf Bey'e yazdığı mektuptaki şu satır­ lar bu karşıhklı muhabbetin ifadesidir: "Bin üç yüz on bir nenesinde Yenikapı mevlevîhâne-i irfân-lânesinde bulunuyordum. Mevlânâ'nın medhine dâir nazm ettiği bir kasidesinin Ahmed Remzî Efendi tarafından tahmisi de 30 Receb 1313-4 Kânunısânî 1311 târihU Mekteb mec­ muasında neşredilmişti.36b. Şehsuvaroğlu."''° Hac dönüşünden sonra Yenikapı mevlevî-hânesi semâ-zenbaşısı K a r a m a n l ı H â l i d D e d e 'den semâ 38 39 40 vr. H a t t â M e h m e d Tâhir'in Hz. Es'ad-nâme. Bcdi N..devam ile bir müddet daha orada kaldı. Y B . Halil Can. (1339). Hüseyin Vassaf.

327.10.672. vr. Y B . aynı zaman­ da Kâdirî ve Rufâ'î tarîkatlerinden de iki icâzet-nâmeye sahipti.çıkardı. sonraları devrinin en iyi semâ-zenleri arasında yer aldı'". 3a. paDüşdü dal ikrarıma Mathah-ı Munlâ'da 41 Saadcddîn N ü z h c t E r g u n . Türk lslanbuM94. 11. B u n a dâir h â l t e r c ü m e s i n d e şöyle bir haşiye bulunmaktadır: "IH Bu icazet-nâmeler Mekke Şeyhü'l-meşâyihi Seyyîd Ahmed er-Rufaî tarafından yazılmış.. 2 3 0 5 . Seftne-i Evliya. Ktp. 9387. Fâtih harîk-i kebîrinde onlar da muhterikoldu. Yenikapı mevlevî-hânesi neyzen basısı Cemâl Efendi'nin vefatından sonra.H. muahharen Şeyh Celâleddîn Efendi merhumla diğer bâzı meşâyihin mühriyle tasdik ve tevsik edilmişdi. 14 . üivân-ı Tâhirul-Mevlevl.i. Şeyh Celâleddîn Efendi'nin "kâri'-i Mesnevî"liğini ve bazen kâtipliğini yapmış. Tâhir'ül-Mevlevî'nin "22. S.931" tarihli memuriyet K İ c i l i . c."^* Tâhir'ül-Mevlevî çile esnâsmda dergâhdaki mükellef hizmetinin yanı sıra ilmî ve edebî faaliyette de bulunu­ yordu. s. târîh-i cevher Tâhirâ oldum çille-keş derviş ben 1313 beyti ile çileye girişine târih düşüren Tâhir. 42 s. (1318). Hüse­ yin Vassaf Bey çileye giriş târihini 12 Şa'ban 1313 olarak göstermektedir'*''.1 Şa'ban 1313 (17 Ocak 1896) de Yenikapı mevlevî-hânesinde çileye girdi. (1351). 43 44 Mûsikîsi Antolojisi. c. TY. Yaklaşık bir yıl sonra 13 Ocak 1896 (27 Receb 1313-1 Kânunısânî ISll)"*^ da Bâb-ı Seraskerî'deki vazifesinden istifa ederek -Divân-ı Tâhir'ül-Mevlevî'nin başındaki hâl tercümesine göre. Siym. Ktp.I. Ünv..

Çileye girdiği ilk aylarda Şâh Abdurrahman'mKur'an ve Magz-ı Kuran adh eserini de tercüme­ ye başladığını biliyoruz''*'. aynı yer. Çile â l e m i n e ve o â l e m d e k i ihtisâsâtına dâir tahrîr ettiği bir defterin yanmış olması dolayısıyla onun bu yıllan halikında etraflıca bir bilgiye sahip değiliz'''''. ()a-7a. daha çile müddeti dolduğu sırada 2 3 yaşına girmemişti.cmua-i Eş'âr. Çilesinin bitişine düşürdüğür diğer bir târihte Yirmi üç yaşındayım ki nûz-ı 'aşk Kcynıamışdır hâlime kat'â beni demesine rağmen. i4. B i r müddet Konya'da kaldık- Me.( eser. vr. Adet olduğu üzere çileden sonra Konya'ya Hazret-i Mevlânâ'yı ziyarete gitti.zartesı günleri dergâhda Tunuslu Şeyh Mustafa Efendi tarafından takrir edilen Futuhât-ı Mekkîye derslerine de i ş t i r a k e t m i ş t i . içindoki varaklar. Hk.1898 senesi Ekim ayı içinde biten Tâhir'ülMevlevî o sırada 22 yaşını henüz doldurmak üzere idi*". Nihayetine Mathah-ı Mullâ'da itmama reşide çillemiz Acizane etdik itmama rcsîde çillemiz Yazdı târihin mücevher beyt ile kilk-i sürür Olmasıyla vaz'-ı erhâma reşide çillemiz Lutf-ı Mullâ müncelî oldukda serde Tâhirâ Feyz-i Hak'la oldu encama reşide çillemiz târihini düşürdüğü çile müddeti -1001 gün üzerinden he­ saplanırsa. s.. 45 46 47 48 15 . Mirat-i Hazret-i Mevlânâ adlı eserinde neşrettiği "Hilye-i Hazret-i M e v l â n â " ile â ş ı k a n e ve dervişane pek çok gazel de o yılların mahsûlüdür''^. 8 8 .v:.

s. c. hâl tercümesi kısmı. (1937). Ünv. Tâhir'ül-Mevlevî'nin "Tâhir Dede Kütüphânesi''nden ilk neşrettiği kitabın ruhsat-nâmc târihi ile çile müddetinin bitiş târihi arasında sâdece 6-7 aylık bir zaman vardır. (1352). 50 Mahfil. 5 0 .86. Mir'ât-i Hazret-i Mevlânâ. Çile çıkardıktan 5-6 ay sonra'*'' Şeyhi Meh­ med Celâleddîn Efendi'den aldığı muvafakat üzerine. Maârif Nezâret-i Celîlesi'nin 3 Ha­ ziran 1315 (15 Haziran 1899) târihü ruhsat-nâmesiyle çıkan bu eserin ardından 6 Temmuz 1315 (18 Temmuz 1899) tarihli diğer bir ruhsat-nâme ile Nâyî Osman Dede-zâde Sırrî Abdülbâkî Dede'nin^" (ölm. nr. Osmanlı Müellifleri. 9 4 . 1 3 4 2 Zilhicce. neşriyattaki gayesi bâzı Mevlevi büyüklerinin unutul­ muş eserlerini yeniden meydana çıkarmaktı''^.29. aynı zaman­ da neşriyat da yapmak üzere bir sahhaf dükkanı açmaya karar verdi. dış arka kapak îlânı. İ l k olarak "Hilye-i Hazret-i Mevlânâ" ile bâzı t a r savvufî manzumelerini ihtiva eden Mir'ât-i Hazret-i Mevlânâ'yı^'^ çıkardı. Ktp. T. 52 53 54 Divânı Tâhir'ül-Mevlevî. 1164 = 1751) 4 9 iWecmua-J A>ar. 8b. önceden biriktirdiği ve daha sonra Hicaz ve Kâhire'den getirdiği kitaplarla™ Bayezid'de "tramvay yolu"ndaki 34 numaralı''' dükkanda "Tâhir Dede Kütüphânesi''ni açtı. 16 . Bk.I. İbnülemin.tan sonra tekrar İstanbul'a dönerek Yenikapı mevlevîhânesindeki hücresine çekildi. İstanbul 1 3 1 5 (1899). vr.31 içindeki İbnülemin'in el yazısıyla muharrer bulunan kısa bir hâl tercümesinde "SlG'da dede olmuşu iki sene sonra şeyhinin müsaadesiyle dergâhdan ayrılarak Bayezid'de Tâhir Dede Kütüphanesini açdı" denilmiştir ki yanlıştır. S . 51 Tâhir'ül-Mevlevî. İstanbul 1333. Tâhir Dede K ü t ü p h a n e s i Tâhir'ül-Mevlevî kendi geçimini kendi temin etmeyi dergâhda hücre-nişîn olmaya tercih ederek.

1065 = 1655) Hilye-i Çâr-yâr-ı Güzin'ini bir mukaddime ilâvesiyle neşr etti.Medresetü'l-hattâtîn karşısındaki 57 numaralı Cemal Efendi matbaasının yanma taşındı''''. 56 Kütüphanelerde bu zâtın Mecmua-i Medâyih adı altında Mevlânâ ve Mevlevîliğe dâir t e r t i p ettiği bâzı şiir mecmuaları mevcuttur. Abdülbûki Gölpınarlı. Mecmua-i Medâyih-i Hazret-i Mevlânâ. liunlardan istanbul Üniversitesi Kütüphânesi'ndeki TY. 126. T â h i r ' ü l .sonra tertip edilmiştir. Ankara 1 9 7 1 .M e v l e v î " T â h i r Dede Kütüphanesi" neşriyatının yanı sıra bir de müstakil haftalık gazete çı­ k a r m a k için m ü r a c a a t t a bulundu. Tâlıir'ül-Mevlüvî'nin yazdığı mukaddime). İstanbul 1315 (1899). s. 17 . s. ve birçok şiirlerine y e r verilmektedir. Burada kütüphanenin üçüncü kitabı olarak her hafta 16 sahifelik bir forması neşr olunmak üzere yaklaşık 100 forma hâhnde çıkacağı mukaddimesinde bildirilen. Rüsumat Emânet-i Celîlesi muhasebe kalemi ketebesinden V â s ı f E f e n d i 'nin tertib ettiği'''*'Mccmua-ı Medâyih-i Hazret-i Mevlânâ neşre başlandı. ( 1 3 3 3 ) . c. Mevlânâ müzesinde 2 1 6 3 numarada kayıth bulunan hicrî 1316 tarihli (bk. B u ara­ da bâzı sebeplerden "Tâhir Dede Kütüphanesi" Bâb-ı Alî caddesinde -daha önce Mir'ât-i Hazret-i Meulâna mn ba­ sıldığı. İstanbul'daki nüshalarda Tâhir'ül-Mevlevî'den "Derviş Tâhir" diye bahsedilirken bu nüshada "Tâhir Dede" diye b a h s e d i l m e k t e .II.237-239. 57 Osmanlı Müellifleri.mi'râciye'sini Manzûme-i Mi'râc adı ile neşretti. c.) muhtemelen daha . F o r m a hâlinde tamâmının neşrine teşebbüs edilen mecmua bu olmalıdır. Tâhir'ül-Mevlevî aynı yıl için­ de kendi neşriyat serîsi dışında Ç e v r i İ b r a h i m Ç e l e b i 'nin^"'"^ (ölm. 1 1 8 6 n u m a r a d a kayıtlı bulunan t a r i h s i z n ü s h a l a r m u h t e v a bakımından biribirinden pek az farkhdır.II. Mevlânâ Müzesi Yazmalar Katalogu. Karşılığında red cevâbı ahnca. o günlerde neşriyatına ara veren Resimli 5 5 "(Tâhir Dede Kütüphanesi) nâmıyla Bâyezid'de tıramvay yolunda te'sîs etmiş olduğum kütüphâne-i âcizânem Bâb-ı Alî civanında Cemâl Efendi matbaası ittisâlindeki dükkana naki edilmişdir' (Vâsıf.

6b. 1 guruşdur.en itibaren bi­ rinci nüshası neşr olunmuşdur fi. 12 Cemâdiülâhire 1317-14 Teşrinievvel-i rûmî 1315-26 Teşrînievvel-i efrencî 1899. Büyük bir kısmı toplatıldığı için ç-ok nâdir olan bu nüshayı göremedik. İdâre-hânesi ve merkez-i tevzii (Tâhir Dede Kütübhânesi) dir^\ "Pâdişâh-ı 'avâtıf-güster" ibâresindeki "'avâtıf'ın '"avâ'if' şekHnde dizilmesi gibi bâzı mürettip hatalarıyla çıkan bu iUc nüshanın kapağına bir de Mevlevi sikkesi resmi konulmuştu**'. 18 . vr. HaynUm. vr.Î4Î5 1926). B i r hafta önceden.6b. 6 0 İkdam. 1 9 0 8 .Cib). vr. 1. nr. 59 Tâhir'ül-McvlC'VÎ'nİTi çıkardığı Resimli Gazele 1 0 0 0 adet basılmıştı. neşrine yeniden başlanacağı ilân edilen Resim­ li Gazete 'nin çıkışını 26 Ekim 1899 târihü bir ilândan öğreniyoruz''''': Resimli Gazete Bir kaç haftadan beri ihtiyâr-ı ta'til eden Resimli Ga­ zetenin umûr-ı idare ve tahrirlyesi ahiren Tâhir Dede Efendi'ye intikâl etmiş olmağla bu günd. Gl Aynı eser. (Aynı eser.Gazete 'yi sahibi K a r a b e t ' e her hafta 2 0 0 kuruş ver­ mek şartıyla kendi çıkartmak üzere anlaştı'""*^. 28 Ekim 1899 günü çıkan gazetele­ rin "İrâde-i senîye" sütunlanndaki ilânlar Resimli Gaze­ te 'nin tatil edildiğini haber veriyordu: SK Maihual Alemindeki.

s.Tehlîgât-ı Resmiye Ta'til-nâme suretidir Resimli Gazete mugâyir-i usûl ü kaide harekete cür'et eylemesine mebnî külliyen ta'til kılınmışdır^^. Ş<y/ı Celâleddîn Matbuat Alemindeki Efendi Merhum. Hayâtım. nr. 1 9 1 0 .9a. İstanbul 1943. 14 Cemâdiiilâhire 1317-16 Teşrinievvel-i rûmî 1315-28 Teşrinievvel-i efrencî 1899. Celâleddîn Efendi'nin de kefaletiyle tevkiften kurtuldu'"^. Şerâfeddîn Yaltkaya'nın kardeşi H a f ı z K e m a l (ölm. 63 64 66 Bk. vr. Saadeddîn Nüzbet Ergun.717-718. Gazetesi kapatıl­ dıktan sonra devamlı göz altında bulundurulmaktan sı­ kılan Tâhir'ül-Mevlevî nâşirlikte devam edemeyeceği kanaatine vararak dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Bu arada Mecmua-i Medâyih-i Hazret-i Mevlânâ 'nın ruhsat­ namesi ehnden alınarak henüz yedi formasını çıkarabil­ diği bu eserin neşri de engellenmişti'''''. Türk Mûsikisi Antolojisi. İstanbul 1326. velihad lehine propaganda yap­ makla da itham edilen Tâhir'ül-Mevlevî. O vakit veliahd bulunan Mehmed Reşad'ın da Mevlevi mu­ hibbi olması dolayısıyla. 19 . 17 Nisan 1943) den bahsederken*''* onun bir müddet Bâb-ı Alî'de Tâhir'ülMevlevî ile birlikte kitapçılık yaptığını ve daha sonra N â 62 İkdam. s. fi 22 Cemâziülâhire 317 ve fi 15 Teşrinisani 315 Sonradan anlaşıldığına göre gazete. Malûmat gaze­ tesi sahibi Baba Tâhir ile Şûrâ-yı Devlet âzasından Nazif S u r û r î tarafından Tâhir'ül-Mevlevî'nin "İttihâd-ı Mevlevîye Komitesi" teşkil etme gayesiyle gazete çıkar­ dığına dâir verilen bir jurnal neticesinde kapatılmış'"'.6.

1 0 . Umûmîye (dördüncü sene). Tâhir'ül-Mevlevî de Nâzıme Sultan binti Abdülaziz Han'ın vekilharçhk dâvetine uyarak dükkanını kapattıktan hemen sonra sultan dâiresinde vazifeye başladı*'". 69 B u ve bundan sonraki memuriyet h a y â t ı n d a geçirdiği safhaların târihlerinde Tâhir'ül-Mevlevî'nin " 2 2 . İstanbul 1973. cüz.675. 1325 (1907) de Rehnümâ-yı Füyûzât mektebi külhyâtının ilk kitabı olarak çocuklar için hazırladığı 67 Salnâme-i Nezâreti Maârifi nârülhilâfetülâliye 1319.10. Önceleri işine kitapçılıkta olduğu gibi Mevlevi kıyafetiyle devam ettiy­ se de daha sonra yakışık almayacağını düşünerek tekrar sivil kıyafete girmişti'*''. Tâhir'ül-Mevlevî'nin vekilharç­ lık yaptığı bu dört yıl içinde matbuatla alâkası kesilmek­ le beraber bu arada bâzı dostlarının ısrarıyla 1318 (1900)de Dîvânçe-i Tâhir 'i neşretti.9. İbnülemin. 9 3 1 " tarihli memuriyet sicili esas alınmıştır. Burada ken­ disine "Dede Efendi" diye hitâb ediHyordu. s. 1858. İstanbul 1940. 70 Edebiyat Lugalı. O r m a n ve Z i r a a t N e z â r e t i Y ı l l a r ı Nâzıme Sultan'ın hizmetinden çekildikten sonra Or­ man ve Ziraat Nezâreti'nde açılan bir imtihanı kazana­ rak 19 Kasım 1319 (1 Şubat 1904) târihinde 3 7 0 kuruş maaşla*"^ defter-i kebîr kalemine kâtip tâyin edildi. Dîvân-ı Tâhir'ül-Mevlevî 'nin başındaki "Terceme-i hâl"den sultanın hizmetinde de okuma-yazma ile meşguliyetinin devam ettiğini öğreniyoruz. 68 s. Aynı yıl "Burhân-ı Terakki" ve "Rehnümâ-yı Füyûzât" adında­ ki husûsi mekteplerde Farsça ve İslâm târihi okutmaya başladı^". Son Asır Türk Şâirleri. s. 20 .z ı m e S u l t a n ' ı n Ortaköy'deki yalısına imam olarak gittiğini ifâde ediyor.

21 . Bk.109. bu yıllar­ da şiddetli bir hürriyet taraftarı olduğu görülmektedir.ı nakdîye muavinliğine. bundan 1.5 yıl sonra da Şeyh Celâleddîn Efendi vefat etmişti (17 Mayıs 1324 = ' 13 Mayıs 1908). vr. Tâhir'ül-Mevlevî'nin şeyhinin vefatı üzerine neşr ettiği Şeyh Celâleddîn Efendi Merhum (Matbaa-i Mekteb-i Sanayi' 1326) risalesinde. Meşrûtiyetin ilanıyla (10 Temmuz 1324 = 23 Tem­ muz 1908) matbuat âleminde görülen harekete birkaç arkadışının ısrarlarıyla Tâhir'ül-Mevlevî de katıldı. oradan da 6 0 0 kuruş maaşla Hi­ caz ve T a ş r a Masası kâtipliğine terfi' edildi (16 Ağustos 1324 = 29 Ekim 1907). Aynı risalede istibdada ağır bir dille ç a t m a k t a ve mevlevî-hâne yangınından müstebidleri mes'ul tutmak­ tadır. 8 Teşrinisani 1322 (21 Kasmı 1906)da Yenikapı Mevlevî-hânesi yanmış. Tâhir'ül-Mevlevî' nin 1330'da neşr ettiği Teşebbüs-i Şahsî "^'^ adh romanının' konusu tamâmiyle bu ga- 71 72 Matbuat Alemindeki Hayâtım.Farsça gramer kitabını Dest-âvîz-i Fârisl-hânân adı ile neşretti. Ara­ larında kurdukları bir şirketten hâsıl olan sermâye ile Rehher-i Vatan adını verdikleri gazetenin ilk sayısını çı­ kardılar. Oldukça fazla mürettip hatasıyla çıkan birinci sayıyı tâkib eden ikinci nüsha da yine tecrübesizhk sebe­ biyle hatalı olarak hazırlandığından baskısı yarıda kesildi^'. S. Tâhir'ül-Mevlevî'nin "dede" olduktan sonra 1908'e kadar geçen zaman zarfinda Yenikapı Mevlevî-hânesi ile münâsebetinin ne şekilde devam ettiğine dâir bir kayda rastlayamıyoruz. Ziraat Nezâreti'ndeki vazifesinde 1 Ocak 1322 (14 Nisan 1906)da 4 3 0 kuruş m a a ş l a m u â m e l â t . 14. 1345 (1926).

i İ l m î y e . sayısından (4 Zilhicce 3 2 6 = 1 5 Kânunievvel 324) itibaren bâzı manzumelerini. Meşrûtiyetin ilâmndan sonra kurulan C e m i y e t . Rehber-i Vatan gazetesinin kapanmasından hemen s o n r a M i d h a t R e b i î kurduğuNekregû gazetesinin ser-muharrirliğini Tâhir'ül-Mevlevî'ye teklif etti^''. Tâhir'ül-Mevlevî Orman ve Ziraat nezâretinde Mehmed Akif ile de tanışmış. dost ol73 74 Aynı eser. ha­ fiye teşkilâtını.cemiyetten istifa etmişti^"*. Aynı eser. ken­ disinde derin bir iz bırakmış olmab ki bu hâdisenin müsebbiblerini aradan yıllar geçtiği halde unutmamış görü­ nüyor.37. ve o zamana kadar İslam târihine dâir yapmış olduğu ça­ lışmalarını "Târîh-i İslâm Sahâifınden" ser-levhası al­ tında neşr etmeye başladı.n ilk sayısından itibaren (4 Şa'ban 1326=18 Ağustos 1324) 'Tâhir Saffet" imzasıyla kaleme aldığı mizahî yazılannda istibdadı.zetecilik macerasından alınmıştır. Nekregü'dakı yazılarında asıl dikkatimizi çeken n o k t a İ t t i h a d v e T e r a k k i cenoiyetini medh eden par­ çalardır. Nazif Surûrî ve Malûmâtçı (Baba) Tâhir'i hicv etmeye başladı. 22 . T â h i r ' ü l . vr.M e v l e v i de Nekregû'nu. Büyük ümitlerle neşrine başladığı Resimli Gazete 'nin daha ilk sayısında kapatılması. Tâhir'ül-Mevlevî daha İstanbul'da İttihad ve Teraidd'nin şubesi kurulmadan bu cemiyete girmiş. aynı yer. l ü s a bir müddet sonra kapanan Nekregû ga­ zetesinin yerine yine Midhat Rebiî tarafından kurulan Nekregû ile Pîşekâr adlı mizahî gazeteye de yazı yazma­ ya devam etti. yine bilemediğimiz bir sebepten 1325 (1909) senesi Mart ayı içinde -yâni 31 Mart'tan biraz evvel.i İ s l â m î y e ' nin haftada bir neşretti ği Beyânülhak mecmuasının 13.

Tâhir'ül-Mevlevî'nin bir yıl kadar sonra (30 Muhar­ rem 3 2 8 = 28 Kânunısânî 325) Sırâtımustakîm 'deki ya­ zılarında günlük mes'eleleri de ele almaya başladığını görüyoruz.) gibi manzumeleri Akif tarzındadır.nazm etmiş ise de bunları neşretmemiştir. 12 Rebiülevvel 1 3 3 0 (24 Ş u b a t 1327= 8 Şubat 1912) den itibaren Sırâtımustakîm!\n yerini alan Sebîlürreşad 'da da yazılarına devam eden Tâhir'ül-Mevlevî'nin Şeyh Gâlib'in vefatının sene-i devriyesi münâsebetiyle 27 Re­ ceb 1330 (12 Temmuz 1912) günü türbesi önünde yapıla­ cağı îlân edilen^'' Batılı usullere göre tertiplenmiş bir ihtifâl-i edebînin u y g u n s u z l u ğ u n a dâir yazdığı makaleye. "Eü Baltah Çocuk". Hal­ buki bu yıllarda da önceden olduğu gibi dîvân edebiyatı tarzında pek çok şiir -bilhassa gazel.muştu. Türk donanmasının güçlendirilmesi hakkındaki yazıları bu kabildendir. 9 Haziran 3 2 8 . ölümünden sonra en liyakatli olana intikâl etmek üzere Şeyh Gâhb'e verilen "A'ref bi'lMesnevî"lik ciheti. Aynı mecmuadaki gayri-ahlâkî neşriyat aleyhine peş peşe yazdığı yazılar ayrıca dikkate değer. III. 105.b. Şahâbeddin Süleyman tarafından tersleyici bir cevap^*" verilmesi üzerine çıkan münâkaşada yazdığı şiddetli yazılar. 101. nr. "Sa'dî ile Şeyhi". sonraları unutulmuşken Üsküdar 75 76 Hak. nr. Beyânülhak mecmuasmın yanı sıra Mehmed Akif in neşr ettiği Sırâtımustakîm mecmuasına da ara sıra şiirleri çıkıyordu. B u mecmuada çıkan "Zebh-i İsmail". Girit'in Osmanlı topraklarına katılması. 13 Haziran 3 2 8 . 23 . Ilak. "İstanbul'a bir Adam" (v. Selim tarafından. kaleminin kuvvetine ve dînî mes'elelerdeki hassasiyetine dâir birer nümûne teşkil etmektedir.

mevlevî-hânesi şeyhi A h m e d R e m z î E f e n d i tara­ fından evkafta kaydı bulunarak, Galata Mevlevî-hânesi Şeyhi Ahmed Celâleddîn Efendi'ye tevcih ettirilmiş idi^^. Ahmed Celâleddîn Efendi 'nin ilk ve son yazdığı inhâ Ka­ sımpaşa mevlevî-hânesi mesnevîham M e h m e d E s ' a d D e d e 'nin^« 13 Ş a ' b a n 1 3 2 9 (9 Ağustos 1911) de vefatından sonra onun yerine Tâhir'ül-Mevlevî'nin geti­ rilmesine dâirdi. Ancak kendisi meşguliyetini öne süre­ rek bu vazifeden affını istemiş, bunun üzerine o vazifeye Dîvân-ı hümâyûn başkâtipüğinden emekli şâir ve hattat İsmet Bey™ getirilmişti"". Kasımpaşa mevlevî-hânesi mesnevî-hânlığı vazifesinden affını istemesinin -meşgu­ liyetinin yanı sıra- asıl sebebi olarak Mehmed Es'ad Dede gibi o zamanlar bâzı mevlevîlerce kutub sayılan**' bir zâtın -ki kendisinden yıllarca feyz almıştı- yerine geç­ mekten teeddüb etmiş olması düşünülebihr. Tâhir'ül-Mevlevî'nin 1 9 0 4 ' t e girdiği "Burhân-ı Terakki" mektebi 1908'de kapatılmıştı^^. "Rehnümâ-yı Füyûzât" adlı husûsî mektepteki derslerinin h a ı g i târihe kadar devam ettiğini bilemiyoruz. 1 Kânunıev^rel 1325 (14 Aralık 1909) da ise D â r ü ş ş a f a k a t ' i l - i s i âm î y e 'nin edebiyat ve usûl-i tahrir derslerine tayin

77 Sözlüğü, 78

Mehmed Zeki Pakahn, Osmanlı Târih Deyimim ve Terimleri İstanbul 1971, c.I, S.79. Bk. 23. not. Şâirleri,

79 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk İstanbul 1937, cüz.4, s.715-716. 80 M.Z. Pakahn, aynı eser, aynı yer.

81 Abdülbâkî Gülpınarlı, Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul 1953, s.410. 8 2 Osman Ergin, Türkiye Maârif Târihi, İstanbul 1941, c.lll, S.834.

24

edilmişti"'. Uzun yıllar devam edecek olan hocalığının yanı sua, 1914'de kurulan D â r ü 1 h i 1 â f e t i ' 1-â 1 i y e medreselerine Mehmed Akifin tavsiyesiyle Şeyhiilislan Hayrî Efendi tarafından müderris tâyin olundu""*. Bu hu­ susta Tâhir'ül-Mevlevî'nin verdiği bilgilerde bâzı tutarsızhklar görülmektedir. Şöyle ki birinci sene 6 0 0 k u m ş maaşla "Üsküdar Atik Valide" medresesine İslam târihi müderrisi tâyin edildiğini ifâde ettikten sonra "İlk seneki muvaffakiyetim üzerine İstanbul'a naki ve Ayasofya ile Sokollu Mehmed Paşa medreselerine tâyin edildim. Oralarda da muvaffak olmuşum ki; üçüncü sene (İhtida­ yı hâriç) kısmının bütün m.edreseleri, yâni Ayasofya, Sultanahmed, Sokollu ve Soğukkuyu ders-hânelerinin İslâm, târihi dersleri bana verildi. Dördüncü sene Fâtih'teki (İhtidâ-yı dâhil) kısmının Karadeniz yönün­ deki (Tetim.m.e Medresesi) ne İslâm târilü ve İslâm mede­ niyeti târihi müderrisi oldum. Bu ikinci dersin müfredatı yoktu. Gösterilecek dersler tamâmı ile hana bırakılmışdı. I...I O sırada kabine değişdi. Şeyhülislam­ lığa meşhur Mûsâ Kâzım Efendi geldi. Onun tâyini üze­ rine ben de azl olundum. Bunun sebebi, benim ittihadcı olmayışım idi ""''şekUnde hocabk ettiği medreseleri an­ latıyor. Aynı satırlardan ders yıh sonunda m e ş i h a t makamından bir takdir-nâme aldığını da öğreniyoruz. Ş e y h ü l i s l a m H a y r i E f e n d i 'nin Dârülhilâfe medreselerini tedrisâta açması (Muharrem 1333 = Teşrinisani 1330 = Kasım 1914)"** ile şeyhühsiamhktan
83 Iley'et-i İdare ile Muallimin ve Miisdahdemîn (98 tarihinden itibaren), vr.lO, Dârüşşafaka Arşivi. 84 Tâhir'ül-Mevlevî Olgun, llizmelleri, İstanbul 1974, s.5. 85 Müslümanlığın Müslümanlığın s.5. Kayıd Defteri,

Medeniyete

Medeniyete Hizmetleri,

86 Osman Ergin. Türkiye Maârif Târihi, tsUnbuI 1939, c.I, s. 111.

25

istifa etmesi (Receb 1334 = Mayıs 1916)"'' arasında ancak 1,5 ders yık kadar bir zaman vardır. Hâlbuki yukarıdaki satırlardan Tâhir'ül-Mevlevî'nin müderrisUğinin en az dört yıl devam ettiği anlaşıbyor. Dârülhilâfe medresele­ rinde T e ' â l î - i kısm-ı evvel" üçüncü sınıflarının 1, 2, 3 ve 4. şubelerinde T â r i h - i enbiyâ ve İslam" derslerinin 1915 - 1 9 1 6 yıllarında kendisine âit olduğunu kat'î olarak biliyoruz****. Matbuat Alemindeki Hayâtım'da Mahfil mecmuasının neşir hakkını aldığı sırada (27 Şevval 1338 = 14 Temmuz 1336) "İbtidâ-yı dâhil" medreselerindeki derslerinin devam ettiğini söylemesinden 1919 senesin­ de de müderrisliğe devam ettiği anlaşılıyor. MahfiTin 1. sayısındaki bir yazısından da takdirnamenin kendisine M û s â K â z ı m E f e n d i ' n i n şeyhülislamlığı sırasında verildiğini öğreniyoruz. Buna göre Mûsâ Kâzım Efen­ di'nin şeyhülislamlığa gelmesinden hemen sonra değil epeyice bir zaman sonra azl edilmiş olmalıdır. Tâhir'ül-Mevlevî 11 Ağustos 1331 (24 ekim 1915) de 1000 kuruş m a a ş l a terfi ettiği maâdin me'mûriyet-i umûmiyesi birinci sınıf kitâbetliğinden 9 Ekim 1334 (2 Kasım 1918) târihinde 1500 kuruş maaşla maâdin mü­ düriyeti ruhsat-nâmeU maâdin masası baş kâtipliğine getirildi. 7 Nisan 1335 (22 Nisan 1918)de aynı vazifedeki maaşı 1600 kuruşa yükseltildi. O yıllarda, Nâmık Kemal-zâde A i i E k r e m B e y ' i n (Bolayır) başkanlığında kurulan "Tedkîkât-ı Lisâniye Hey'eti"**** bünyesinde çalışmalarını devam ettiren "Lu87 İbnülemin Mahmud Kemal, Evkâf-ı Hümâyun Nezâretinin Târihçe-i TeşkÜâlı ve Nüzzânn Tercüme-i ahvâli, İstanbul 1335, s. 88 Cerîde-i İlmîye, nr.l4, Şa'ban 1335, s. 133; İlmiye [İstanbul I 1334, s.239'. 8 9 Bk. Agâh S ı r n Ijevend, Türk Dilinde Gelişme ve Evreleri, Ankara 1960, s.387-388. Salnamesi, Sadeleşme

26

Matbuat Alemindeki Hayâtım 'dan komisyonun hazırladığı lüga­ tin " e ü f fashnın mükemmelce hazırlandığını. vr. 1345 (1926). daha sonra yanan yere küçük bir ev yaptırıp oraya taşınmıştı. imlâ ve edebiyat komisyonla­ rından üçüncüsüne tâyin olundu.gat Encümeni''nden A h m e d R â s i m ' i n istifa etmesi üzerine onun yerine m a â r i f nezâretince 3 0 Mart 1334 (1918) tarihinde Tâhir'ül-Mevlevî getirilmişti. 27 . Efgan Emîri Abdurrahman Han.sonra 90 91 Matbuat Alemindeki Aynı eser.40-41.49. Y i n e M a â r i f nezâretince kurulan sarf. vr. f^v yaptırma işleriyle uğra­ şırken. ancak birkaç celseden sonra azaların ehliyetsizhği dolayısıyla komisyonun bir iş y a p a m a y a c a ğ ı n a k a n a a t g e t i r e r e k o r a d a k i vazifesinden çekildi^'. Hayatım. 31 Mayıs 1334 (1918)de çıkan büyük Fâtih yangının­ da Taşkasap'taki evi ile birlikte büyük bir kütüphanesi ve te'lifâtı da yanmış. bir müddet Beşiktaş'ta kiraladığı bir evde ikâmet ederek. talep üzerine ehnde hazır bulunan Futuhât-ı Islâmîye. Böylece bu tarihten itibaren yukarıdaki eserler Trabzon'da tefrika hâhnde neşr edilmeye başlanıyordu. M i d h a t R e b i î vasıtasıyla Trabzon'da çıkan /AfeaZ gazetesi sahibi O s m a n N u r i B e y ile tanışarak. Tâhir'ül-Mevlevî 22 Eylül 1335 (1919) de 2250 kuruş m a a ş l a "4 Haziran 1 3 3 5 " tarihli bir karar-nâme ile Mâliye nezâretine bağlı o l a r a k kurulan "Tevhîd-i Mubâyehât Komisyonu"na girmişti. Hind İhtilâli gibi bâzı tercüme eserlerinin te'lif hakkını İkbal gazetesine sattı"'. A l i K em a 1 'in maârif nâzın olmasıyla da hey'etle birhkte "Lü­ gat Encümeni"nin de lağv edilerek müsveddelerin bir odaya t e r k edildiğini öğreniyoruz. Bir yıl kadeu.

vr. bu mektebin 1340 sene­ si Mayıs'ında (1924) lağvına kadar devam etti**^. fi 29 Zilhicce 1337 fi 25 Eylül 1335 Şeyhülislam nâmına Müsteşar Abdullah Medresetü'l-kuzat'taki dersleri.26 Nisan 1336'da komisyonun lağvı üzerine bütün me­ murlar gibi kendi de açıkta kaldı. Eylül 1335 (1919) de 600 kuruş maaşla M e d r e s e t ü ' l . Ancak Orman ve Ziraat nezâretine müracaatı üzerine 28 Nisan 1336 (1920) tari­ hinde 2 0 0 0 kuruş maaşla İktisad hey'eti başkâtipUğine getirildi''^ 1335 senesinde devam eden "İbtidâ-yı dâhil" medre­ selerindeki derslerinin yanı sıra.>8 .yS3-'i34. . 92 93 Aynı eser.47.k u z â t ' a kitâbet-i resmîye mualümi olarak tâyin olundu: Hû Bâb-ı Fetva Dâire-i Meşîhat-i İslâmîye Mektûbl Kalemi aded248 Muharrirln-i Osmâniyeden Tâhir'ül-Mevlevî Beye­ fendiye Sa'âdetlü Efendim Mcdreset'ül-kuzât kitâbet-i resmîye muallimliği uh­ denize tevfiz edildiğinin memurin kalemi müdüriyeti ifâdesi [yırtık] tezkire-i muhibbi terkîm kılındı. Aynı eser. vr.

Dr.48. bu beyan-nâme aley­ hinde şiddetli konuşmalarda bulunarak bir rey farkıyla da olsa tasdikine İskihbh Atıf Efendi ile birhkte mânî oldular"**. Beyannamenin gayesi ilmî bir cemi­ yetin telkiniyle halkın fikrini "Kuvâ-yı Millîye" aleyhine çevirmeyi hedef tutuyordu. Tâhir'ül-Mevlevî bunu haber aldığında Şeyhülislam Mustafa Sabrî Efendi ile mes'eleyi münâkaşa etmiş ve cemiyetin bu beyannameyi kat'iyyetle mühürleyemeyeceği fikrini müdâfaa etmişti. İstanbul 1952. s. Fakat cemiyetin a d ı T e â l î . kendi kurduğu C e m i y e t . 1338 senesi Zilhicce'si içinde (1920) hükümetin bir k a r a n üzerine meşihat tarafından "Teâlî-i İslâm" cemi­ yeti nâmına -cemiyetin haberi olmaksızın.bir beyan­ name bastırılmıştı. B e y a n n a m e n i n reddinden bir gün sonra Ziraat Nezâretindeki vazifesine aşağıdaki tezkere ile son veriUyordu: 94 Bk.51-52.1335 senesinde "îbtidâ-yı dâhil" medresesi umum müdürlüğüne getirilen İskilibli Mehmed Atıf Efendi. Türkiye'de Siyâsî Partiler 18591952. Hayalım.i m ü d e r r i s i n ' e âzâ olması için Tâhir'ül-Mevlevî'ye teklifte bulunmuş ise de o bu teklifi siyâsî bir cemiyete girmemeye kararlı olduğu ve a y n c a kendisinin müderris olmadığı gerekçesiyle red­ detmişti. 95 96 Matbuat Alemindeki Aynı eser. Tank Zafer Tunaya. Daha sonra mes'elenin c e m i y e t içinde reye sunulması esnasında çıkan müzâkerelerde. ?9 .462-463. vr.i İ s l â m 'a*''* çevri­ lerek dînî ve ilmî bir cemiyet hâlini aldıktan sonra vâkî olan ikinci bir teklifi kabul ederek bu cemiyete girdi"'''. ver.

ediğinden hey'et-i mezkûre kitabetini ifâ etmek üzere kalem-i mahsûsda baş kitabete ta'yin kılınmış olan Tâhir'ül-Mevlevî Bey'in vazifesine hitâm verilmişdir. T i c â r e t ve Z i r a a t nezâretinde münhal bulunan sicil mümeyyizliğine tâjdnini istemesi üzerine teklifi kabul edilerek kendisine şu tezkere verilmişti: Ahiren Ticâret ve Zirâat nezâret-i celîlesi sicill-i me'mûrîn kalemi mümeyyizliğine ta'yin edilmiş olan Tâhir'ül-Mevlevî Bey 27 Eylül 336 târihinde 3000guruş maaşla Alî Satış Komisyonu baş kitabetine ta'yin ve 24 Teşrinievvel 336 târihinde maaşı bilâ-tahsîsât 7500 guruş ücret-i şehriyeye tahvil ve 27 Eylül 337 târihinde baş kitabetin lağvı üzerine beş bin guruş ücret-i şçhrîye ile tahkik ve teslim me'murluğuna ta'yin kıhnmışdır. Mumaileyh komisyondaki vazifesini dâire-i sıdk u istikâmetde hüsn-i ifâ eylemişdir. 16 Kânunievvel 338 Ali Satış Komisyonu Riyaseti 'Abuk Ahmed 97 Aynı eser. Tâhir'ül-Mevlevî Bey'e 30 Ağustos 336 tarihli emir-nâme-i nezâret-penâhî sureti bâlâya naklen tebliğ olunur. vr. 24 Teşrinievvel 1336'da ise m a a ş ı 7 5 0 0 k u r u ş a çıkarıldı.iktisad Hey'eti muamelâtı dâimi surette bir kâtib istihdamını icâb eylem. Tâhir'ül-Mevlevî 26 Eylül 1336'da Alî S a ü ş Komisyo­ nu başkâtipliğine getirildi.54. 30 . 30 Ağustos 336 F a k a t hâdiseden birkaç gün sonra müracaatı üzerine nezâret encümeninin "26 Eylül 1326" târihü cevâz-ı is­ tihdam k a r a n ile tekrar vazifesinin başına döndü''^.

Sarf. Uzun yıllar Ayasofya camiinde Mesnevi okutan Fâtih d e r s i â m l a n n d a n osman Efendi'nin oğludur."" Bir yıl kadar sonra. Karahisar Sahib'de doğdu. nahiv gibi Arabî ilimleri babasından tahsîl etli. Matbaa-i Amire. müderrislik dışındaki me'muriyet hayâtı sona ermiş oluyordu. vr. 99 Mesnevî-hân Ahmed Efendi. Malbaa-i Osmaniye. Matbuat Alemindeki Hayâtım'da mecmuanın kuruluşunu şöyle anlatıyor: "Cerrahpaşa'nın Haseki caddesine Keçihâtun sokağının içinde ve sol tarafındaki ikinci hanede Mahfilin neşrine karar verilmişdi. "Evkaf matbaası idare me'muru Karahisarlı Ahmed Efendi "" bu evde kira ile oturur idi ki ara sıra ziyaretine 9 8 "Me'muriyeiden ınfisâl eylemekle beraber Dârülhilâfe medresesinin thlidâ-yı dâhil İıısmında edebiyat. Tetebbu've tedrise hasr-ı meşâgil ederek ilmî bir hayat geçirmek emeliyle me'muriyet talebine kalkışmadım" (Matbuat Alemindeki Hayâtım. İsparta'da bir me'muriyete ta'yinini kabul etme­ mesi üzerine ma'zuhyet maaşı da kesildi.e'muriyetinin lağv edilmesinden dolayı açıkda kalmış ise de görülen lüzuma mebnî vazifesinde faal olarak 28/2/339 târihine kadar istih­ dam kılmmışdır. Bu­ nunla ilgili olarak memuriyet sicilinde şu kayıt bulun­ maktadır: İnkılâb-ı ahire üzerine umum meyânında 1/11/338 târihinden itibaren m. Mahfil M e c m u a s ı ve F â t i h Camii Mesnevihânlığı Tâhir'ül-Mevlevi 1338 Zilka'desinden itibaren Mah­ fil mecmuasını neşre başladı. Evkâf-ı İslâmîye 31 . Medresetüikuzât'da kitâbet-i resmîye. 28 Şubat 1923'te bir miktar ma'zuliyet maaşı bağlana­ rak vazifesinden azl edilmesiyle. Oluz seneden fazla Fâtih ve Ayasofya camilerinde Mesnevi takrir etmiştir. Medreselü'l-irşad'da ise siyer-i enbiyâ müderrisi bulunuyordum.Daha sonra sicil mümej'yizhğinden azl olundu.105).

13 Zilka'de 1338 . vr. Matbaa-i Amirc'de tab'edilen Müslim' in muteber şerhlerden tahşiyesi Dede Efendi tarafından yapılmıştır. Benim matbuat idaresine müracaatla muâmele-i lâzımeyi ifâ etdirmem kararlaşdı. 100 101 Aynı eser. Peyâm-ı Sabah. 5 Ramazan 1 3 4 r d e vefalında vasiyeti üzerine "cl-müflis fi cmânillâh' ibaresi bir kağıda yazılarak tabutu üzerindeki mevlevî dcstânna iliştirilmişti. nr.gider ve görüşürdük Bir gece ziyaretine gitmişdim ki Darülfünun müderrislerinden Ferid Bey de beraberdi.^ârifı. ileride haftada iki defâ çıkmak üzere Mahfil 'in neşir hakkı ahnmıştı. Bâzı dostlarının yardımıyla 14 Temmuz 1336'da aldığı yeni bir ruhsat-nâme ile Mahfil 'in ilk sayısını çıkarttı'™ (12 Zilka'de 1338 = 29 Temmuz 1920)'°'.49. Ferid Bey tara­ fından da (Mahfil) ismi bulundu.597. ruhsatnâme târihinin üç ayı geçmesi dolayısı ile mecmuanın çıkmasına izin verilmedi." 1335 Mâlî yalı sonlarında şimdilik ayda bir. 32 . 'Teali. Evkaf matbaasının idare memuru olduğu cihetle mesârif-i tablanın nisbeten ehven olacağını.İslâm cemiyeti''nin Şehzâdebaşı'ndaki merkezinin bir müddet için Mahfil idâre-hânesi olabileceğini düşenen Tâhir'ülMevlevî. Sohbet esnasında müştereken bir mecmua çıkanlfnası Ahmed Efendi tarafından teklif olundu. gibi büyük matbaalarda birçok dînî eserin basılmasma delâlet etmiştir. fakat idâre-hâne bulunamadığı için bir müd­ det mecmuanın neşri te'hir edildi. Abdülbâkî Dede'nin Mesnevî-hân Dede göçdü yâ Hû mısraı irtihal târihidir. Mesele latife derken ciddîleşdi. üç kişi ayda üçer dör­ der lira verirse bu me.3 0 Temmuz 1920. Ahmed Efendi. teklifinin cemiyetçe kabulü üzerine iUt sayıyı hazırlayıp kiliselerini sansüre gönderdiğinde.n te'min edileceğini söylüyor­ du.

23. 1 Mart 1922. matbuat âlemine çıkışını müjdeleyen bâzı ilânlardan başka Ali Kemal tarafından da "Peyâm-ı Ey­ yam" lardan birinde'"^ okuyuculara takdim edilmişdi. l 4 4 . sayıdan itibaren mecmuanın idâre-hânesini cemiyetin Şehzâdebaşmdaki merkez-i umûmîsinden Taşkasap'ta­ ki evine nakletti. edebî ve felsefî bahislere ağırlık verilmiştir. Safer 1341) Tâhir'ül-Mevlevî'nin ilk iki sene içinde Mahfil 'de girdiği ilmî münâkaşaların mevzuunu teşkil eder. Dr.b. 15. Mecmuanın ilk sayılarından itibaren hemen tamâmiyle dinî. Muharrem 1340) adlı makalesi -ki bu makaleler yüzünden birhkte mahke­ meye sevk edilmişlerdi-'"'. 28. Tâhir'ül-Mevlevî. "Kamerî Aylara Dâir". Şa'ban 1340) ve Tedkîk-i Müellefât-ı Osmânî hey'eti ile "resm-i Osmânî" hususunda çıkan anlaşmazlığa dâir yazdığı serî makaleler (nr. 13 Zilka'de 1338 . nr. Abdullah Cevdet'in Bahaîlik lehindeki makalesine""'karşı kaleme aldığı "Benî Kureyze Mes'elesi" başlıklı makalesi (nr. dînî akideleri zedeleyici mâhiyetteki bir konferans aleyhine Ömer Rızâ (Doğrul) Bey'i müteakiben yazdığı "Mâhud hezeyan konferansı hakkında" (nr. "Büyüklerimizden Bâzı Zevat"). Feıid (Kam) v.Mahfil. n r . 33 . gibi şahsi­ yetlerin yazıları yanında büyük yer işgal eden Tâhir'ülMevlevî'ninkiler daha ziyâde önceden hazırladığı eserle­ rinin tefrika hâlinde neşrinden ibarettir (msl. vr.3 0 Temmuz 1920.597. 22. Matbuat Alemindeki Hayâtım. "Teâh-i İslâm" cemiyetinden meş­ guliyetini bahane ile istîfâ ettikten sonra 19. İskihbli Atıf. Cevdet Nasuhî tarafından Dârülmuallimîn'de verilen.98. O sırada Mahfil 'in o zamana kadar çı- 102 103 104 Peyâm-ı Sabah. AksekiH Ahmed Hamdi. İctihad. Ramazan 1340-nr.

nr. Mecmua burada 5 sayı çıkarılarak 1342 senesi Rebiülâhir'inden itibaren (Ekim 1923) med­ rese binasının boşaltılması sebebiyle Beyazıt câmiinin türbe kapısı karşısındaki bir kahvehanenin üst od ısı Mahfil idarehanesi olarak tutuldu'"". Bk.5 yıl kadar idâre-hâne olarak kul­ lanıldıktan sonra (Şevval 1341 . 4 2 . 22-23. Rebiülâhir 1342. o aylarda Anadolu'yla irtibat ku­ rulması sebebiyle buradaki vilâyet ve kasabalarda da ta­ nıtılarak oldukça geniş bir okuyucu kitlesine hitâb etme imkânı buldu. gönderilen Mahfil nüshaları 11 sayfalık bir hülâsa ile Fransız neşriyat âlemine tanı­ tılmıştı. nr. haşiye.karılan bütün sayıları Paris'te çıkan Revue du Monde Musulman mecmuasına gönderilmiş'"'''. Mahra. 1924 sonesi biişlannda Babıâli'de hattat Su'ûd'ül-Mevlevî ile müşterek bir yer kiralayan Tâhir'ül-Mevlevî. Mecmua. mecmuayı 4 6 . llcbiülâhir 1340. Mahfil. Cemâdiülâhire 1341. Dârülhilâfe. Zilka'de 1341. 18. nr. Medresetü'l-kuzât. 9 8 . Medresetü'l-irşâd ve Dârüşşafakatü'l-İslâmîye'deki dersleri ve mecmua ile olan meşgalesine'"^ 1923 senesi Eylül'ünden itibaren bir 105 106 107 108 109 Mahfıi. Mahfil. B u tanıtma yazısından kısa bir müddet sonra Mahfil.Mayıs-Haziran 1923) Beyazıt'ta e ski Darülfünun karşısındaki Hasan Paşa medresesinin (şimdiki Türkiyat Enstitüsü'nün bulundu­ ğu binâ) bir odası tutularak mecmuanın idâre-hânesi oraya nakledildi"". daha sonra bu mecmuanın bir sayısında. Revue du Monde Musulman ile mübadele edil­ mek suretiyle F r a n s a ' d a da o k u n m a y a b a ş l a m ı ş oluyordu'"*'. 37. 34 . sayı dan (Şa'ban 1342) itibaren orada çıkardı. nr. Taşkasap'taki ev 1.

ezelî ve ebedî intisabla tarîkat-ı alîyemize der-kâr olan rabıta ve teslimiyet ve kıdeminize binâen neseben ve tarîkaten dâı-i fakire mevrûs ve mevhûb icâze üzerine mesnevî-hânlara mahsus olan destâr-ı şerîf misillû ke­ narı açık destâr-ı şerif sarınmağa bu kerre tarafımızdan destur ve icazet verilmiş olmağla eyyam ve leyâlî-i mühâreke ve resmîyede hâme-i fezâil-'alâmenizi tâc-ı imâmedâr-ı evliyâullah ile tezyin ve tenvir eyliyesiz. c. Mehmed Zeki Pakalın.h â n l ı ğ ı ilâve ediliyordu. Bakî veffakinallâh veiyyâküm ve'l-hamdulillâh ve selâmün 'alâ ibâdihillezîne istafâ fî Curnâdelûlâ sene ihdâ ve erbain ve selâse mie ve elf. Üsküdar mevlevî-hânesi şeyhi Ahmed Remzi Efendi vasıtasıyla A b d ü l h a l i m Ç e l e bi tarafından gönderilen şu icâzet-nâme ile mesnevîhânlara mahsus destar sarma me'zûniyeti verilmişti: Dâhil-i tarlkü'z-zevk ve'l-vicdân sâlik-i meslek ü'şşevk ve'l-i'rfân rûh-ı pür-fütûhum 'arâfetlu Mehmed Tâhir'ül-Mevlevî Dede Efendi dâme feyzuhû tahiyyât-ı vâfıye ve teslîmât-ı safiye ihlâgıyla inhâ olunur ki fıtrat-ı zâtiyenize mevhibe-i Rabbânî ve tevfikât-ı samedânî olan fazi u irfân-ı hakîkîniz îcâbınca cedd-i emcedim kuth-ı 'arşü'l-hilâfe ve şems-i semâü'r-re'fe kıbletü'lâriftn ve Kâbetü't-tâifîn sultânü'l-kâmilin vâris-i ekmelul-m. s. Câ-nişîn-i Hazret-i Mevlânâ Mesnevî-hân eş-Şeyh'ül-fakîr 'Abdülhalim bin Hazret-i Mevlânâ 110 Krş.ürselin Cenâb-ı Mevlânâ Celâleddîn 'azzemallâhu zikruhu ve radıyallâhu 'anhu efendimiz hazretlerine. Tarih Deyimleri Sözlüğü. Mevlevîliğe intisabından (Cemâziyülâhir 1312) yaklaşık 30 sene sonra kendisine.432. ve "" Terimleri 35 .I.d e F â t i h c a m i i m e s n e v î . İstanbul 1971.

3 0 seneden fazla Fâtih camiinde Mesnevi okutmuş. Ancak dostlarının ısrarlarına daha fazla itiraz ede­ meyerek 30 Ağustos 1339 (17 Eylül 1923) pazartesi gü­ nünden itibaren bu camide Mesnevi takrirlerine başladı"'"^. B u zâtın 1341 senesi Ramazan'ında (1923) vefatı üzerine boş kalan Fâtih camii mesnevî-hânhğı kendisine teklif edildi ise de -daha önce olduğu gibi. cüz.Tâhir'ül-Mevlevî'nin 13 Ş a ' b a n 1 3 2 9 (9 Ağustos 1911)devefâtedenhocasıMehmed E s ' a d D e d e . onun vefatından sonra yerine getirilen K a r a h i s a r l ı Ah­ m e d E f e n d i " ' de yaklaşık 12 sene aynı vazifeyi ifâ et­ mişti. 99. 1. Mesnevi Dersleri. 113 Matbuat Alemindeki Hayâtım' daki ifâdeden anlaşıldığına göı'e. Sonraları cemaatın fazlalığı sebebiyle dersler Fâtih camiine nakledilmiş. Tâhir'ül-Mevlevî'nin Ümmügülsüm Hanım v a k f ı " ' mesnevî-hânlığına getirilmesine dâirdir: İstanbul vilâyeti müftülüğü cânib-i fâzılânesine Uhde-i dervişanemde bulunan mesnevî-hânhk dolayısiyle İstanbul ve civarında vâki' selâtîn-i maziye ve vüzerâ cevâml-i şerîfesindeki mesnevî-hânhk cihetleri­ nin intihalinde mevlevîden ehil ve erbabını inhâ bin iki yüz dokuz Safer'inin onuncu günü sâdır olan ferman muktezâsmdan bulunmağla Fâtih câmi-i şerifinde Merhume Ümmügülsüm Hanım vakfından mesnevîhânlık ciheti elyevm mahlûl bulunduğundan iki seneyi mütecaviz câmi-i şerîf-i mezkûrda Mesnevi-i şerif 111 112 Bk.bu teklifi red­ detti. not. Mesnevi derslerinin başlangıcından tâm iki yıl sonra İstanbul Müftülüğü'ne hitaben Galata mevlevîhânesi Şeyhi Ahmed Celâleddîn Efendi taraftndan kale­ me alınan şu satırlar. İstanbul 11 Şubat 1949.4. s. adı geçen hanım tarafından Lâleli camiinde haftada bir gün va'z edilmek üzere senede 1200 kuruş vakfedilmiş. 36 .

Fâtih camii mesnevî-hânlığına başla­ dığı ilk iki yıl bir çok mâlî güçlüklerle karşılaştığı halde vakfa tabî olmayarak kendinden önce gelen Mehmed Es'ad Dede ve Karahisarh Ahmed Efendi'nin her yıl al­ dıkları vakıf parasını almamıştı.son verilmesi (7 Kânunievvel 1341 = 1 9 2 5 ) " ' ' a r a s ı n d a 3 ay gibi kısa bir zaman bulunduğundan bu ücret geçen üd yıla âid olmalı­ dır. 11 Şubat 1949.tedrisiyle kifayeti müberhen ve ehliyet ve liyâkati nezd-i fâzılânelerinde dahi müsellem olan efâzıl-ı urefâdan Mehmed Tâhir'ül-Mevlevi Efendi dâllerine tevcih buyurulmasını hasbelvazlfe inhâ ve niyaz eylerim efendim Galata mevlevî-hânesi post-nişîni ve mesnevî-hânı es-Seyyîd Ahmed Celâleddîn 26 Ağustos 341 Tâhir'ül-Mevlevî'nin kendisine vakıftan iki defâ üc­ ret ödendiğini söylemesinden"'* yukarıdaki istidanamenin k a b u l edildiği a n l a ş ı l m a k t a d ı r . 37 . Daha çocukluğunda Hâfız'dan tercüme ettiği Fakîh-i medrese dün mest idi verdi bu fetvayı Şarâba hürmet et yutma sakın emvâl-i evkafı beytiyle vakıf lokması yememeyi kendine prensip edinen Tâhir'ül-Mevlevî.l. Matbuat Alemindeki Hayâtım'da bu bahsi gayet kapalı geçmekle beraber bâzı ifâdelerinden ve elimizdeki bir vesikadan"**.118.4. Mesnevi Dersleri. B u vesikanın tarihiyle Fâtih camiindeki Mesnevi derslerine -İstiklal mahkemesine şevki sebebiyle. vr. cüz. mesnevî-hânlık cihetini o devirde kıyafet hususunda 114 115 116 Matbuat Alemindeki Hayâtım. S. Bk. 1345 (1926).39. s. İstanbul.

Kasımpaşa mevlevî-hânesi. O zamana kadar birkaç yerde va'z vermiş ol­ ması muhtemeldir. Meselâ 1336 (1918) senesi Zilka'de­ sinden itibaren h e r hafta pazar günleri Kasımpaşa nievlevî-hânesinde halka va'z ediyordu"^.bâzı haklardan istifâde etme maksadıyla kabul ettiği -veya istediği. Aşağıdaki vesika metni onun daha önce de ajmı camide va'z ettiğini göstermektedir: Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Vilâyeti Müftülüğü îbâdât ve tâata müteallik ahkâm-ı âliye-i dînîyeyi ta'lîm ve mesâil-i itikâdiye ve ahlâk-ı fâzıla-i Islâmiyeyi telkin ile halkı vazlfe-i ubudiyetlerini ifâya terglb etmek üzere Medresetü'l-irşad müderrislerinden Tâhir'ülMevlevî Beyefendi Fâtih câmi-i şerifinde cum. nr. Zilka'de 1336'deki "Mesâlik-i celîle-i sûfiyenin esâsâlı ile gâyât ve makâsıdı hakkında haftada birer saat va'z etmeleri Meclis-i Meşâyin'ce tensih ve makâm-ı âlî-i hazrei-i fetvâpenâhlce tergih buyurulan zevât-ı kiram ile va'z edecekleri tekâyâ-yı şerife ve eyyâm-ı leyâlî-i mahsû.neticesine varılmaktadır. 23 Şa'ban 342 Mehmed Fehmi [mühür] İ m a m ve H a t i p M e k t e b i Hocalığı ve İ s t i k l â l M a h k e m e s i ne Şevki 1924 senesi Mayıs ayında medreselerin lağvı üzeri­ ne Tâhir'ül-Mevlevî yaklaşık 2500 kuruşla devam ettiği medreselerdeki derslerine mukabil 1500 kuruşla İstan] 17 Cer'ule-i İlmiye.37.ıaları" başlığı altındaki listenin bir satırında On sekizinci merkez. 38 . Tâhir'ülMevlevî Efendi. pazar.â günleri ba'del'casr vaz ve nasihat etmekle me'zundur. Tâhir'ül-Mevlevî Fâtih camiindeki Mesnevi takrirleriyle halka cami kürsüsünden ilk defâ hitâb etmiş ol­ muyordu. vakt-i zuhr" ibaresi bulunmaktadır.

Talebe­ yi İlahiyat Fakültesi'ne hazırlama maksadıyla aynı sene içinde Tâhir'ül-Mevlevî'nin de aralarında bulunduğu İs­ tanbul İmam ve Hatip mektebi muallimleri encümenin­ ce. İstanbul 1975. 120 Matbuat Alemindeki Hayâlım. Yılların İzi. Türkiye Maarif Tarihi. 39 . İstanbul 1340. 118 119 s. v r . eski medrese teşkilâtının yeniden kurulmaya çahşıldığı vehmine kapılarak 1341 Teşrinievveh (1925) içinde maz­ batada imzası bulunan 15 kadar mualHmi azletti. l 2 6 . İlk senelerde fakülte derslerine devam eden eski medrese talebesinin me'zuniyetinden sonra gelen lise ve İmamHatip'te okumuş lise me'zunları hazırlıksız oldukların­ dan dersleri tâkib etmeleri oldukça zorlaşacaktı. hâdisenin mek­ tep kâtipliği tarafından yapılan bir hatâdan kaynaklan­ dığını ifâde etmektedir. Tâhir'ül-Mevlevî Matbuat Alemindeki Hayâtım'da mes'eleyi tafsilatıyla anlatarak kendisinin suçlu olmadığını.185. Daha sonra yapılan soruşturmada lâyihanın Tâhir'ül-Mevlevî tarafından hazırlandığı söylendi'^". Bk. c. Mazbata hükümete sunulduktan bir yıl kadar sonra mes'eleyi ele alan devrin Maârif Vekâleti. Osman Ergin. B u hususta bk Mahir İz.bul İmam ve Hatip Mektebi edebiyat. tedrisat programına birkaç yıl daha ilâve edilerek mektebin lise seviyesine çıkarılmasına dâir bir mazbata hazırlanmıştı. 1 3 4 5 (1926). s. hitabet ve irşad muallimliğine getirilmişti' 3 M a r t 1 3 4 0 (1924) târihU bir kânun hükmünce İlahiyat Fakültesi'nin yanı sıra M a â r i f vekâletine bağlı bir meslek mektebi olarak kurulan ve orta seviyede tah­ sil yapan İmam ve Hatip mektepleri"^ ile fakülte arasın­ da lise tedrisâtı yapan bir müessese bulunmuyordu.

sarık s a r m a h a k k ı n d a n istifâde etme maksadıyla o zamana kadar gayri-resmî olarak devam ettirdiği Fâtih camii mesnevi . hatip ve diyanet işleri mensupları dışın­ da bütün devlet me'murlarının şapka giyeceğine dâir çı­ kan 25 Ağustos 1341 (1925) tarihli hey'et-i vekile karârı üzerine Tâhir'ül-Mevlevî.i-i mübeyyîn vesikadır.hanlığını -Ahmed Celâleddîn Efendi'nin bir istid'âsıyla-'^' resmen üzerine almış. not. Tâhir'ül-Mevlevî'nin muhtemelen 3rukandaki vesikayı alana kadar geçen müddet zarfında da şapka yerine şapka şeküne sokulmuş Mevlevi külahı giy­ diğine delâlet etmektedir: I fotoğraf-mühür/ Bâlâda fotoğraflsi di'nin Lâleli câm. mesnevî-hanlık dolayısıyla da sarık sara­ rak gezebileceğine dâir kendisine. 121 122 123 Bk. vaiz." 40 . Bk.s. ilmîye kıyafeti olarak kabul edilen siyah lata ile fes üzerine beyaz sarıkla çekil­ miş bir fotoğrafının bulunduğu şu vesika verilmişti: Türkiye Cumhuriyeti istanbul Vilâyeti Müftülüğü aded 9/29 mülsak Tâhir'ül-Mevlevi Efen­ şerifinde '''^^^ vaiz olduğunu İstanbul Vilâyeti Müftüsü Eylül 1341 Mehmed Fehmi Cemâleddin S e r v e r ' i n fevkalâde karışık hattıyla'^' yazılmış şu satırlar -kıt'anın kime âid olduğu­ nu bilemiyoruz-.imam. 113.30. Arkadaşı Şinfisi Akbatu'nun tabiriyle "hatt-ı celî-i Cemâlî.

8 Kânunievvel 1 3 4 ] ( 1 9 2 5 ) . Mahkeme hey'etinin İstanbul'a gelmesi hâhnde polis müdüriyetinde bulunan yaklaşık 15 kişinin kısa zamanda muiıâkeme edilmesi mümkün olacaktı. Burada aralarında Ömer Rızâ (Doğrul). 2 1 Kânunievvel günü İstanbul'da kar124 Galata mevlevî-hânesi. kitapçı Abdülaziz ve M i h r a n efendilerin de bulunduğu'^^ tutuklularla birlikte bir hafta kadar alıkondu. Matbuat Alemindeki Hayâtım. O günlerde matbuatta. 7 Kânunievvel gecesi evindeki kütüphanesi tarandıktan sonra şüpheli görülen bâzı evrakla birlikte Tâhir'ül-Mevlevî de Ahmedîye ka­ rakoluna sevk edildi. Dağıstanlı Seyyîd T â h i r . Suûd'ül-Mevlevî. Ankara İstiklâl Mahkemesi'nin Karadeniz dönüşünde İstanbul'a uğrayacağı yolun­ daki haberler yaygın hâle gelmişti. 5 6 9 .5 41 . vr. 193 numaralı dosya. Müftü Ali Rızâ. Cemâdiülevvel 1344 126 127 Cumhuriyet. Cemâdiülâhir 1344.Külah inkılâbının ilk günlerinde. 5 8 2 . Tâhir'ülMevlevî'nin sikke uzunluğuna yakın Konya külahından bozma şapka giymesi üzerine: işi hep kaşkariko âlemde Madik etmekde kemâli zahir Bu nevin şapka-i tülâniyle Portakal oğluna döndü Tâhir^^'* 1341 Kânunievvel başlarında şakpa ve inkılaplar aleyhinde tavır takınan yaklaşık 25 kişi İstanbul polis müdüriyetince tevkif edilmişti''^''.l47. Cemâleddîn Server arşivi. 125 Cumhuriyet. Bir hafta kadar orada tutuklu kal­ dıktan sonra 13 ICânunnıewel pazar günü Aksaray mer­ kezine. bir gün sonra da polis müdüriyetine götürülerek ifâdesi alındı''^*'. n r .21 1345 (1926). n r . 21 K â n u m e v v e l 1341 ( 1 9 2 5 ) .

Frenk Mukallidliği adlı risalenin dağıtılmasına yardım ettiği ve T e ' â l î . 18 Receb 1344 . Atıf Efendi hakkında 3 ilâ 15 yıl kürek cezası. İstanbul 1974. KIO 1926. 1648. 2 3 Kânunievvel 1341 ( 1 9 4 5 ) . 5 8 5 . 3 K â n u n ı s â n î sabahı yeniden m a h k e m e 128 Cumhuriyet. diğerlerinin ise An­ kara'da muhakeme edilmesine karar verdi. 2 Şubat 1926 sah günü tekrar toplanan mahkemede müddeî-i umûmî. 131 Hâkimiyeti Hâkimiyeti Millîye. 2 4 Kânunievvel sabahı trenle Ankara'ya götüreleceğini ha­ ber veriyorlardı'''".3 Şubat 1926. mevkufların bir kısmının serbest bırakılmasına. maddenin tatbikini t a l e b e t m i ş t i ' " .şılanan mahkeme he}''eti birkaç gün içinde o zamana ka­ dar yapılan soruşturmaları gözden geçirip.l642. 25 Kânunievvel cu­ martesi günü Ankara hapishanesine teslim edildiler.27 Kânunısânî MUlîye. Kısakürek. 12 Receb 1344 . 42 . Karardan bir gün sonra İstanbul gazeteleri şehirle­ rinde t u t u k l u bulunan mürteci g u r u b u n u n . Din Mazlumları. n r .i İslâm" cemiyeti azalarından bulunduğu iddiasıyla muhakeme ediliyordu'™. nr. nr. Necip Fâzıl. s. Tâhir'ülMevlevî hakkında ise 2 3 .8 129 26 Ocak 1926 tarihli mahkemede reis Ali Çetinkaya ile Tâhir'ül-Mevlevî arasında geçen muhavere için bk. Ccmâdiülâhir 1344. Şapka kânununun çıkarılmasından bir yıl önce bastırdığı Frenk Mukallidliği adlı risalesinden dolayı tevkif edilen İskilibli Atıf Efendi'nin de dâhil edildiği inkılap aleyhtarları. Atıf Efendi'nin teklifi üzerine müdâfaanâmelerin hazırlanması için mahkeme bir gün sonraya bırakıldı. Müftü Ali Rızâ Efendi hakkında îdam.lOl-102. Burada tam bir ay mevkuf kaldıktan sonra ilk olarak 26 K â n u n ı s â n î 1 3 4 2 ( 1 9 2 6 ) tarihinde ç ı k a r ı l d ı k l a r ı mahkemede'^" Tâhir'ül-Mevlevî.

Bendeniz hukuka âşinâ olmadığım için o maddenin mazmununu ve ne gibi bir cürmün failine tatbik olunduğunu bilmiyordum. Muhakeme esnasında da arz ve îzâh eylemişdim ki Teâlî-i İslam'a sırf ilmî bir cemiyet diye girmiş. Bendenizin mağduru bu­ lunduğum Teâlî-i islâm cemiyetine ancak saf bir emel ile intisabı bir cürm olsa bile cerâim-i sabıka meyânında 43 . Hakkında tatbiki taleb edilen cezayı anlamakla beraber cürmümiin ne ol­ duğuna kesb-i vukuf edemedim.de nev'-i cürm yazılı olmadığı gibi dünki iddi'â esnasında da tasrih buyurulmadı. Sonra­ dan öğrendim. hattâ mümanaatım dolayısıyla me'muriyetimden 'azl edilmişdim.huzuruna çıkarıldığında Tâhir'ül-Mevlevî bir gün evvel hapishanede hazırladığı şu müdâfaa-nâmejd okumuştu: Reis Beyefendi Hazretleri Uzun uzadıya ma'rûzât ile hey'et-i celllenizi tasdi'et­ meyeceğim. ki icâbı nefy cezası imiş. çekildiğimi de mecmuada îlân etmişdim. mâhud beyannamenin kabul ve tasdikine elimden geldiği kadar mâni' olmaya çalışmış ve muvaffak olmuş. diğeri de şapka risalesinden beş nüsha satmış olmaklığımdır. Yalnız cereyan eden muhakemeden anladığıma göre iki cürm ile müttehem bulunuyorum ki anlayışım doğru ise biri vaktiyle Te'âlî-i İslâm cemiyetine girmiş. Af ve atıfetinize dehalet eyleyerek kısaca istirhâmâtta bulunacağım. Yine muhakeme sırasında ifâde etdiğim veçhile 'azl-i vâki'i ticâret vekâleti memurları arasında bilenler pek çokdur. Daha sonra da siyâsî ağrâza âlet edilmek is­ tenilen Teâlî-i İslâm cemiyetinden çekilmiş. madde mücehince tecrînumi taleb buyuruyorlar. Çünki tevkif müzekkirem. Müdde'î-i umûmî beyefendi 23.

Ertesi gün Ankara gazeteleri İskLUbli Atıf Efendi'nin sabık Babaeski Müftüsü Ali Rızâ Efendi ile birlikte îdâm edildiklerini. kurulduğundan beri muntazaman çıkan mec132 Hâkimtyei-i Millîye. Kitab mes'elenine gelince: Şapka risalesinin bey'ü şirâsı memnu' olmadığı ve kânûnl cürm sayılmadığı bir zamanda tarafı kemterânemden beş nüsha satılmışdır ki bu hususda bütün kitabcılar bendenizle hem-hâl bu­ lunmuş hattâ aynı sebeble mahkeme-i celîleye sevk edil­ miş olan kitabcı Mihran ve Aziz efendilerin de müddeî-i umumîlik makâm-ı âlîsince berâatleri taleb olunmuşdur. Binâen 'aleyh biri cürm sayıldığı halde esasen mağfuv olan diğeri ise işlenildiği vakit cürm sayılmayan iki fiil için mes'ul tutulmaklığımı.4 Şubat 1926. 44 . 19 Receb 1344 . Tâhir'ül-Mevlevî. Ankara Dönüşü Sonrası Yıllar Mahfil idâre-hânesi Tâhir'ül-Mevlevî'nin tevkifini müteakip polisler tarafından arandıktan sonra mühür­ lenmiş. Tâhir'ül-Mevlevî'nin ise beraat kazandığı­ nı haber veriyordu'"'^.l649.onun da millet ve memleket tarafından affedilmiş oldu­ ğunu müddeî-i umûmî bey dün beyân buyurdular. nr. bir de o müzevvir beyannamenin reddi için has bete nlillâh gösterdiğim mümanaat yüzünden mâzuriyetin mükâfatı olmak üze­ re aff u atıfete mazhar buyurulmaklığım.ı mahkeme-i celîlenin şefkat ve re'fetine sığınarak istirham ederim. beraatından sonra Ankara'da geçirdiği 10 günlük zaman zarfında h a k k ı n d a cevâz-ı istihdam k a r a r ı verilmesi için müracaatta bulundu ise de müsbet bir cevap alamaya­ rak 15 Şubat günü İstanbul'a döndü.

İstanbul'a dönüşünden sonra da -kanunsuz olduğu hal­ de. Ankara'yla uzunca müddet devam eden yazışmalar'"'' neticesinde Şâir Halil Nihad Bey'in (Boztepe)de aracılığı ile 6 Aralık 1927'de h a k k ı n d a cevâz-ı istihdam k a r a n çıkarıldı. Tâlıir'ül-Mevlevî. 1 3 4 Tâhlr'ül-MevlevVye âit vesikalar Kütüphanesi. l 4 . aynı yer. (11). Türkmen.5 yıl sonra Maltepe Askerî Lisesi'ne edebiyat muallimi olarak tâyini üzerine 29 Ağustos 1929'da buradaki vazifesinden affını istedi''"'''. S ü l e y m â n i y e 45 . 181. 2 6 M a r t 1929'da 2 5 kuruş ilâvesiyle yevmiyesi 175 k u r u ş a çıkarıldı'"^l Yaklaşık 2. İstanbul İmam ve Hatip mektebin­ deki vazifesinden azledilmekle beraber "Cemiyet-i Tedrisîye-i İslâmîye" kendisini Dârüşşafaka'daki dersle­ rine devanı etmekten men'etmenıişti. Mevkûfiyeti müddetince bu mektepteki derslerine arkadaşları girmişler. İstifası kabul edilerek talebi üzerine kendisine şu vesika verildi: 133 Bu vesîkalann bir kı.S. v r . Böylece Dârüşşafaka'dalsi derslerine rahathkla devam edebilme hakkına yeniden sahip oluyordu. sayıdan sonra mecmua çıkmadı. M a r t ayı içinde Mahfil 'in yeniden çıkarılması okuyucular arasında mecmuanın neşre devam edeceği zannım uyandırdı ise de bilemediğimiz bir sebepten 68.derslerini kendi devam ettirmişti. Hocahğının yanı sıra Ankara'dan aldığı bir emir­ n a m e ile Defter-hâne'deki tapu dâiresi kuyûd-ı umûmiye idaresine müracaat ederek 22 Şubat 1926'da 150 kuruş yevmiye ile me'muriyete başladı. F. 135 Aynı a/6üm.srm Süleymâniye Kütüphanesine gelen evruk arasındadır.mua bu üç ay zarfında neşredilmemişti.

Aynı albüm. Okulu­ nuzda bulunduğu müddetçe Bay Tâhir Olgun'un vazifesinde ehliyeti görülmüş ve hüsn-i niyet ile îfâ-yı hizmet eylemiş olduğuna dâir işbu vesika talebi üzerine verilmişdir. M. Maltepe As. Lis. fadl-ı istikâmetde memcûzen ifâ eylediği fart-ı mesâisiyle idaremizi müte­ şekkir kılmış olan mîr-i mumaileyhin bir güne ilişiği ol­ madığını miibeyyin işbu [vesikaj istidaname talebine mebnî müstedî-i mumaileyhe itâ kılındı.20. 46 .M. " Mazhar 14/9/929 15 Ağustos 1929 târihinden itibaren 80 Ura ücretle Maltepe Askerî Lisesi'nde derslerine başladı. Aşağıdaki vesîka metninden Tâhir'ül-Mevlevî'nin bundan tam iki yıl sonra (1 Ağustos 1931) Maârif vekâletinin emriyle Kuleli Askerî Lisesi'ne tâyin edildiği anlaşılmaktadır: TC. vr. 20/Mayıs/1944 '^^ 136 137 Aynı albüm.Müstedl Tâhir Bey istifası veçhile 22 Şubat 926 târihinden 29 Mayıs 1929 târihine kadar fevkalâde bir sa'y u gayretle idaremizde çalışmış ve bu kere kendi arzu­ suyla vazifesinden infıkâk etmiş.V. Müdürlüğü Edebiyat öğretmeni Bay Tâhir Olgun 15/8/929 tari­ hinden 1/8/931 târihine kadar Maltepe askerî lisesinde edebiyat öğretmenliği yapmış ve 1 Ağustos 1931 târihinde M. aynı yer. vekâletinin emriyle Kuleli Askerî Lise­ si'ne tâyin edilerek mektebimizden ayrılmışdır. aynı yer.M.

hemen tamâmiyle neşriyat âleminden çekil­ mişti. O yıl­ larda biri birini takip eden inkılaplar neticesinde teşek­ kül eden yeni hayat düzeni de kendisi için bir yıkım ol­ muştu. diyâr-ı gurbet mi Serinde memleketin başka bir hevâ duyarım Gözümde oldu benim kâinat bigâne Bakıp bakıp da ona meyl-i inziva duyarım 8 Haziran 1928 cuma günü hayatta tek varlığı olan vâMdesi E m i n e E m s a l H a m m ' m k a y b ı ' ^ " ve ardın­ dan da evlâdı yerine sevdiği -kardeşi 'Afîfe Gülistan Hanım'ın kızı.Seftne-i Evliya 'da hakkında el-yevm hiç bir neşriyat ile meşgul olmayıb kûşe-nişin-i uzlet olmuştur" diyor.b. Yakın dostu H ü s e y i n V a s s a f Bey. 68) çıkardıktan sonra k a p a t m ı ş ve -Tecridi Sarih m u s a h h i h l i ğ i v. müstesna. Dîvân 'ındaki bu yıllarda nazm ettiği müteaddid parçalar bunu açıkça göstermektedir. Meselâ bir gaze­ linde kendi vatanında gurbet hissettiğini ifâde eder: Vatan mı bilmiyorum.F a t m a Vedi'atuUah'm veremli yatağında vefatı üzerine (23 Şa'ban 1347 = 3 Şubat 1929) Tâhir'ülMevlevî yapayalnız kahverdi.Tâhir'ül-Mevlevî İstiklar M a h k e m e s i dönüşünde Mahfil mecmuasını bir nüsha (nr. Annesinin vefatından son138 Vefatına diişürdügii târih: Terk edip gildin nihayet kimsesiz evlâdını Ayrılıkmış mihr-i hî-pâyâmnın âhir sonu Nüh ftdekden gûşuma lârih-i menkûlün gelir Ellisinden sonra öksüz koydun anne oğlunu Vİ46 Kendini mâdâm aldın rahmeti Sühhûh'una Nazil olsun lutf-ı rahmani dem-â-dem ruhuna 47 .

Bunu birer yıl arayla Şâir Nev % ve Suriye Kasidesi (İstanbul 1937) ile Bakî 'ye Dâir (İstanbul 1938) adh eserleri tâkib etti. 1934 senesi başında Maârif Vekâleti'nce bir edebiyat lügati yazdırılmak istenmiş ve tahrîrine A l i E k r e m ( B o l a y ı r ) v e F e r i d ( K a m ) beyler vazîfelendirilmişlerdi''*". 48 . Ferid Bey'in mazeret göster­ mesi üzerine 8/1/1934 târih ve 179 sayılı şu yazıyla 139 Bu hususta aynntıh bilgi için bk. vr. dola­ yısıyla neşriyatta yeni bir safhaya girmesine sebep ola­ caktır.E. Kürkçüoğlu. Uzunca bir aradan sonra o zamana kadar yaptığı a r a ş t ı r m a l a r ı Yücel mecmuasında -nr.5. K. nşr. 13. yıllardır evlerinde kalan Kâfiye Hanım adında ihtiyar bir kadıncağız bakıyordu. Edebiyat Lügati. çalışmalarını hemen tamâmiyle edebiyat târihi sahasına yöneltmesine. Kaderin garip dlvesidir ki o da 1928 senesi Kasım'ında hayâta gözlerini jrummuştu'"'". 140 Tâhir-Ul-Mevlevî.makaleler hâlinde neşre başladı. 15 Ağustos 1929'da Maltepe Askerî Lisesi'ne tâyini kendisini nispeten faal vaziyete getirmiş ve ceıniyete yeniden bağlayıcı bir unsur olmuştur. B u yazıların okuyucular arasında fazlaca alâka görmesi üzerine Fuzûh hakkındaki makalelerini "Edebiyat Tari­ himizde Araştırmalar " serîsinin ilk kitabı olarak Fuzûlî 'ye Dâir (İstanbul 1936) adı ile çıkarttı. İmam ve Hatip mektebinden azhnden itibaren yuka­ rıda bahsi geçen bütün bu üzücü hadisler Tâhir'ülMevlevî'yi bezgin ve mükedder bir halde inzivaya sürük­ lemişti. İstanbul 1973.ra hizmetine. İki yıl sonra Kuleli Askerî Lisesi'ne naklederek burada geçirdiği on yıllık edebiyat hocalığı devresi.9387. s. TY. Divânı Üniversite Kütüphanesi.Temmuz 1935'den itibaren.l31a-137b.

Mumaileyh Ali Ekrem Bey'le temas ederek lüga­ tin bir an evvel vücûda gelmesine himmet buyurmanızı recâ ederim efendim. Aynı eser. Edebiyat lügati çaUşmalarında 5 ay kadar bulunduktan sonra diğer azalarla anlaşamayarak ayrıl­ masının Edebiyat Istılahları adlı eserini hazırlamasına büyük ölçüde te'siri olmuştur. 9. B u e s e r i n t e r t i b i vazifesinden ayrıldıktan tam 7 ay sonra nihayete ermiş. bir yıl sonra da içinden seçtiği bâzı maddeleri kısaltarak 141 142 Aynı eser.eserin bir an evvel hazırlanması için komisyonun çahşmalannı aceleye sür­ mesi işleri iyice karıştırdığından Tâhir'ül-Mevlevî 6 Ma­ yıs 1934 târihU bir tezkireyle komisyondan çekildiğini bildirdi''*''^. Maârif Vekili Hikmet Tâhir'ül-Mevlevî'nin iştirâkıyla çahşmalara başlan­ dı ise de komisyon âzalarının eserin mulitevâsı ve hazır­ lanması sırasında tâkib edilecek usul hususunda anlaşa­ mamaları yüzünden bâzı aksaklıklar meydana gehyordu. Tezkire ve isUrânâme melinleri için bk. aynı yer.14-16. 49 .Tâhir'ül-Mevlevî'nin de komisyona girmesi isteniyordu: Tâhir Bey Kuleli Askerî Lisesi Edebiyat Muallimi İstanbul Mülga Darülfünun müderrislerinden Ali Ekrem ve Ferid Beyler tarafından vücûda getirilecek lügat işinde sizin de mesâinizden istifâde edilmesi muvafık görül­ müştür. Maârif vekâletinin de -nedense.

Gittikçe şiddeti artan ve gayesinden sapan buyazılara son vermek maksadıyla H a k k ı S ü h a S e z g i n araya girerek Tâhir'ül-Mevlevî'nin çalışmalarını takdirle karşıladığını.1 4 4 6 . 144 145 146 Kurun. 7348-1438. Saâdeddin Nüzhet'in tenkidlerini ise yersiz ve çok sert bulduğunu ifâde etti.7351-1441. nr. 1938 senesinde tabedilmekte olan Bakî 'ye Dâir risalesi daha baskıdayken S a â d e d d i n Nüzhet Ergun tarafından görülmüş ve bâzı tarafları -msl. n r .B. Saâdeddin Nüzhet bu cevâba karşı bâzı kırıcı ifâde ve ithamların da bulunduğu bir yazı ha­ zırlayarak gündelik gazetelerden birinde dört gün arka arkaya neşretti'*^. eserinin son formasına "Mecburî bir kaç söz" başlıklı bir kısım ilâve ederek bu itirazlara cevap verdiğini görüyoruz. 7 3 5 6 . 4 Temmuz 1938'den itibaren 3 nüsha. Yukarıda bah­ si geçen münâkaşa dolayısıyla iki müellif arasında mey­ dana gelen husûmet her fırsatta kendini belh etmiştir. 15 Sonteşrin 1 9 3 8 . Tâhir'ül-Mevlevî de aynı gazetede ve aynı üslupla 3 gün arka arkaya Saâdeddin Nüzhet'e ce­ vap verdi''*'*.Teşrin 1 9 3 8 . nr. 2 6 Haziran 1938'dcn nr. Çığır. Yine aynı yıl içinde Tâhir'ül-Mevlevî'nin Şeyh Gâhb'e dâir yazdığı bir makalesinin''*''' tenkidi''**' üzerine çıkan yeni bir m ü n â k a ş a n ı n Bilgi Yurdu mecmuasının 143 Kurun. 50 . nr. l 2 9 . Bâkî'nin İstanbul'un Fâtih semtinde doğduğu iddiâsıTürk Şâirleri 'nin o aylarda basılan "Baki" maddesinde tenkid edilmişti. I. B u n a k a r ş ı l ı k o l a r a k T â h i r ' ü l Mevlevî'nin.Edebiyat Lügati (İstanbul 1936) adı ile neşretmişti. 2 9 Haziran ]938'o kadar çıkan nüsha. 70. Varlık.

mecmuanın sahip ve direktörü Niyazi Erenbilge'ye bir mektup yazarak kendi yazısının da Bilgi Yurdu' nda neşrini istemiş ve daha Tâhir'ül-Mevlevî'nin cevâbı bitmeden aynı nüshalarda cevâba karşılık vermişti. M.II.yapraklannda'"*^ aynı şiddetle aylarca sürüp gittiği gö­ rülür. 4698 sayılı kuyruklarıyla lisemizin edebiyat öğret­ menliğine tâyin edilen Tâhir Olgun 30 Nisan 1941 târihine kadar mektebimizdeki vazifesini îfâ etmiş olup. Bugün hayatta bulunan talebe­ lerinin ifâdelerinden bu muhabbetlerinin hâlen devanı ettiğine ve hocalarını adı geçdikçe rahmetle yâd ettikle­ rine şâhid oİuyoı-uz. Saadcddin Nü/het. limzâl 147 Tâhir'ül-Müvlevî'nin cevâbı nr. Kuleli askeri lisesinde geçirdiği on yıllık edebiyat hocahğı devresinde pek çok talebe yetiş­ tirmiş. l"Rylül 1938'dcn itibaren 4 nüsha devam etti. 148 Tâhir'ül-Mevlevî'ye Aid Bâzı Vesikalar (11).M. t a l e b e l e r i n e h e m kendisini hem de T ü r k edebiyatını sevdirmişti. Tâhir'ül-Mevlev-î.2.C. mektebin Konya'ya naklinde mekteple beraber gitmesine aslî vazifesinin Dârüşşafaka Lisesinde olması mâni teş­ kil ettiğinden ayrıldığını bildirir bu vesîka isteği üzerine verildi. Elimize geçen şu vesikadan 1941 se­ nesi içinde Kuleli askeri Usesinin Konya'yı nakh üzerine Tâhir'ül-Mevle\'i'nin mektepteki vazifesinden istifa etti­ ği anlaşıbyor: T.V. Çengelköy Kuleli Askerî 30/4/1941 Lisesi Müdürlüğü Askerî liseler müfettişliğinin 13 Ağustos 1931 gün ve s. vr. 51 .21.

l. Türkçe tarihyazmalan. Kalkandelenli Sabrî Bey'in 9 Nisan 1943'te vefatı üzerine 26 Nisan 1943 t a r i h i n d e onun yerine 1 2 0 lira ü c r e t l e komisyon âzâlığına terfi edildi'^'. Râgıb Paşa kütüphanesinde bulunan heyette 31 Mart 1943 târihinden itibaren 60 hra ücretle komisyon kâtipliği vazifesini üstlendi. Tâhir'ül-Mevlevî 1325 (1909) ten itibaren 35 sene ka­ dar Dârüşşafaka'da hocahk vazifesini devam ettirmişti.Kuleli Askerî Lisesi'nden ayrıldıktan 4 ay sonra (1 Eylül 1941) Beşiktaş'daki Mûsikî Mektebi'nde Türkçe öğretmenliğine başladı. Tâhir'ül-Mevlevî. 1943. vr. 2 M a r t 1935'te kurulan yeni bir tasnif komisyonu ise uzunca bir müddetten beri çalışmalarını devam ettirmekte idi.22. ancak 6 ay ka­ dar faaliyet gösterdikten sonra dağılmıştı. seri: 1. Yaşının ilerlemesi -dolayısıyla kulaklarının ağır işitme­ si. Vekâlet bu teklifi uygun bularak kendisine şu yazıyla bil­ dirmişti: 149 150 Katalogları.sebep gösterilerek mektep müdüriyetince Maârif vekâletine müracaatta bulunularak emekliliği istendi. İstanbul Kütüphaneleri Tarih .IV. 13 I ^ s ı m 1941 tarihli bir tezkire ile de Kadıköy Saint Joseph Lisesi'ne aynı vasife ile tâyin edilerek 25 Aralık 1941'de derslere başladı ise de talebe­ nin aşırı şımarıkhğı karşısında daha fazla tahammül edemeyerek bir ay sonra (22 Arahk 1941) buradan istifa etti'«. Bk. s. 1. Aynı albüm.Coğrafya Yazmaları 1. İstanbul 52 . no. 1927 senesinde kütüphânelerimizdeki yazmaları tasnif gayesiyle bir komisyon kurulmuş. fasikül.

153 Dîvân' ındaki lerceme-i hâle sonradan düşürülen bir haşiyede makbuz târihinin 18 Kânunievvel 1944. ardından kendi­ sine "Türk Okutma Kurumu" tarafından 4 0 0 liralık ikramiyesini alması için müracaatta bulunulduğunda bu teklifi derhal reddederek parayı aynen iade etti'"''''.23. İstanbul Maarif Müdürlüğü 12 Şubat 1944 kısım: VII sayı: Tahir Olgun Dârüşşafaka Lisesi Türkçe ve Edebiyat Öğretmeni Yaşınızın ilerlemiş olması ve istirahate ihtiyâcınız bulunması hasebiyle bu okuldan ayrılırken münâsip ikramiye verilmek suretiyle taltif edilmeniz yolundaki Dârüşşafaka lisesi m. Süleymâniye 152 Hu y a z ı ş m a l a r ı n asıl ve müsveddelori külüphânesindedir. numarasının ise cilt 44/varak 11 olduğu belirtilmiş. vr.. İl­ gili mercî'lere ard arda yazdığı müteaddid istidalarla emekliliğe şevkine hiç bir sebep bulunmadığını ısrarla tekrar etti'"''^ ise de bunlardan hiç biri fayda vermedi.C.. 53 . 13 Eylül 1944'de Dârüşşafaka'dan ayrıldı. emekliliğine şiddetle karşı çıktı. limzâl Tâlıir'ül-Mevlevî. 151 Aynı albüm.üdürlüğünün teklifi Maarif vekilli­ ğince uygun görülmüş olduğunu ve uzun seneler Dârüşşafaka gibi bir hayır müessesesine ve memleket maarifine hizmet etmiş olmanız hasebiyle zâtınıza vekil­ lik makamının şükranlarını sunduğunu saygılarımla bildiririm istanbul Maarif Müdürü y.T.

vr.27 54 . 155 Aynı atbum./ Mesneviyi takrir ederken söylediği bâzı derin sözler "arif olmayan bir kimsenin ağzından çıkacak söz­ ler değildi./ Mesnevi derslerine her tabaka halk geldi154 Süleymâniyu KüLüphâne..Süleymâniye camiinde Kub'ad Çavuş adlı bir şahsa âid bulunan mesne\i-hânlık cihetinin ehline tevcihi için Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından 1947'de bir imti­ han açılmış. Tâhir-ül Mevlevi'nin vefatının sene-i devriyesi münâsebetiyle kaleme aldığı bir yazısında üstadın türlü cephelerini a n l a t ı r k e n Süleymâniye camiindeki Mesnevi dersleri hususunda şu ifâdeleri kul­ lanıyor: "/. bu zâtın Tâhir'ül-MüVİcvî'yc t e k r a r t e k r a r m ü r a c a a t ederek mesnevîhanlığın kendisine bırakılması için fevkalâde ı s r a r d a bulunduğuna şâhid oluyoruz. B u n u n üzerine Tâhir'ül-Mevlevî 10 Aralık 1947 târihh bir istida ile Va­ kıflar Umum Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak adı geçen ciheti fahrî olarak idâme ettireceğini bildirdi''''''' ve bir müddet sonra Süleymâniye camiinde Alesneuî takri­ rine başladı (29 Mayıs 1948). /.si'ndoki muktuplarda..h â n l ı k c i h e t i n i n k e n d i s i n e âid olduğu hususunda iddi'â ve ı s r a r etti'"''''. Tâhir'ül-Mevlevî de o imtihanda davet üze­ rine miimeyyiz sıfatıyla bulunmuştu.. İmtihana girenler­ den hiç biri muvaffak olamadığı halde bunlar arasında bulunan Cemâleddin adh bir şahıs ilahiyat Fakültesi me'zunu olduğunu ve vaiz olduğunu öne s ü r e r e k m e s n e v î . R e ş i d M az h a r A y d a . seçkin bir cemaat tarafından titizlikle takip edilmişti. Tâhir'ül-Mevlevî'nin tam bir vukuf ve selâhiyetle Mesnevi 'nin birinci cildinden itibaren devam ettirdiği dersler o yıllaıda fevkalâde alâka uyandırmış..

6. 11 Kasım 1948 .2a3. s. 16 Haziran 1949 . derslerin önce Lâleli camiinde başlayıp sonra Süleymâniye'ye nakledildiği'"'^ veya sonuna kadar Lâleli camiinde devam ettiği'™ gibi bâzı hatalı ifâdeler sık sık kullanılmıştır.15. İran ve Türk edebiyatlarından mi­ saller getirir. 55 . Arap. Yılların İzi. Aşağıdaki ilândan takrirlere Süleymâniye camiinde başlandığı.dersini kış münâsebetiyle Lâleli camiine naki etmişti. dinleyenleri vecd içinde mest edip bırakırdı. İslanbul 1975. Fa­ kat hemen hemen her derste rahmetli üstad karşısındakileri unutur. s.37. n r .490. takrir herkesin anlayacağı bir lisanla olurdu. cüz.ği için.9 Muharrem 1968. 158 Mehmed Zeki P a k a l ı n . bir kış mevsimi bo­ yunca -muhtemelen R â g ı b P a ş a kütüphanesindeki vazifesine yakınlığı sebebiyle. târihden. felsefe. l 5 . 1946-47 senelerinde Mesnevi hakkında uzunca bir münâkaşa cereyan etti. İslâmın Nuru. ilmi kelâm ve tasavvuf âlemine ge­ çer. İstanbul 1971. 159 İslam Yolu. nr. Ahiren hava­ lar açmakla 11 Haziran 1949 tarihine rast gelen cumar­ tesi gününden itibaren öğle namazından sonra yine Süleymâniye camiinde okutulacaktır^^. nr.13 Ş a ^ a n 1 3 6 8 . Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü.Lâleh camiinde devam et­ tirildikten sonra yazın tekrar Süleymâniye'ye geçildiği anlaşılmaktadır: Süleymâniye camii mesnevî-hânı olan Üstad Tâhir Olgun orada okuttuğu Mesnevi . Temmuz 1952. Muhammed Şahin adh bir şahıs kaleme aldığı Mesnevi 'nin Tenkidi (İstanbul 1946) adlı kitabında bulduğu bazı ifâde ve debilerle Mesnevi 'nin 156 157 İslam Yolu. Mâhir İz."'"^ Tâhir'ül-Mevlevî'nin Mesnevi takrirlerinden bahse­ dilirken.

Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen 1948 senesi Ekim ayından sonra Es'ad Ekicigil'in sahibi bu­ lunduğu İslam Yolu mecmuasını çıkarmaya başlamıştı. Nef t 'nin Hotin Kasidesi ve Şerhi. Sab­ rî Kalkandelen'in (ölm. Tâhir'ül-Mevlevî ömrünün son yıllarını İstanbul kütüphanelerini t a s n i f komisyonundaki vazifesi ve Süleymâniye camiinde başlattığı (29 Mayıs 1948) Mesnevi takrirlerini devam ettirmekle geçiriyordu. kitabı tetkik ettikden sonra -aslında oldukça dindar ve mutaassıp olan. İlk sayılardan itibaren mecmuanın nüshaları tetkik edi­ lecek olursa sayfaların hemen tamâmının Tâhir'ülMevlevî'nin yazılarıyla yüklü olduğu görülür.) yanısıra gündelik mevzularda kaleme aldığı. Şâir Refi'-i Kâlâyl v. Tâhir'ül-Mevlevî.münekkide bir cevap olmak üzere Mesnevi 'nin Eski ve Yeni Muterizleri (İs­ tanbul 1946) adıyla bir risale neşretti. 9 Nisan 1948) teşebbüs ettiği fa­ kat te'lîfine ömrünün elvermediği İstanbul kütüphânelerindeki yazma dîvanların katalogunu te/tip vazifesini üzerine almış. asır şâirlerinin dîvânlarını içine alan birinci kısmı 1947'de Maârif vekâleti tarafından tabettirilmişti.efsâne ve hurafelerden ibaret olduğunu iddia ediyordu. Tefrika hâhnde neşrettiği edebî ve târihî te'lîfatının (msl. bu eserin yıllarca üzerinde çahştığı X I I ve XVII. S e r t ve alayb ifâdelerin bulunduğu bu risaleyi karşı tarafın hırçın bir dille kaleme aldığı Mesnevi 'nin Tenkidini Beyenmeyene Cevap (İstanbul 1947) adlı müdâhalesi takip etti.b. Muhammed Şâhin'in hiç bir tâviz vermeyerek iddiasında ıs­ rar ettiği ve edeceği anlaşıldığından devamı faydasız gö­ rülen münâkaşaya Tâhir'ül-Mevlevî Mcsnevi'nin Yeni Muterizine İkinci Cevap (İstanbul 1947) adh bir kitap­ çıkla son verdi. müslümanla- 56 .

Haftanın belirli günlerinde evinde tertib ettiği sohbetlerle'"' talebelerini ve oraya gelenleri irşada devam ediyordu... yüksek rütbede subaylar. İstanbul'da iznini geçiren her seviyede memurlar. Ancak hakkında yazılıp söy­ lenilenlere ve husûsi mektuplarına bakılacak olursa dostları ve eski talebeleri kendisini bir an olsun yalnız bı­ rakmıyorlardı.91-93. 161 Reşid M a z h a r Ayda bu sohbetleri şöyle anlatıyor: "[.. duvarları tavana kadar kitap dolu odasında tadına doyulmayan vakitler geçerdi. Aynı mecmuada müslüman aleyhdân bâzı teşekküllere karşı islâmı şiddet ve cesaretle müdâfaa etmiştir.J Orada. Süleymâniye camiindeki Mesnevi takrirlerinin kitap hâline getirilmesi hususunda îslam Yolu mecmuası sahibi Es'ad Ekicigil tarafından gelen teklifi kabulü üzerine bu takrirlerin Mesnevi Dersleri adıyla 11 Şubat 1949 cuma gününden itibaren 15 günde bir 16'şar sayfalık formalar hâlinde neşredilmek üzere. Tâhir'ül-Mevlevî. beyitler okur. öğretmenler. İhtad fıkralar anlatır. doktorlar. 73-74 yaşlarında olduğu göz önünde bulundurulacak olursa yukarıda verdiğimiz son iki yıllık çabşma progra­ mı oldukça ağır sayılabıbr.s.tab'ına başlanmıştı"*".. dînî ve edebi müşküllerini halt ix. tez hazırlarken ne yapacağını şaşırmış üniversiteliler. Oraya kimler gelmezdi ki: Müşkülünü halledemiyen profesörler. eski talebeleri.r a dînî ve içtimaî sahada yön verici mâhiyetteki makaleleri aynca dikkate değer." 57 .in gelmiş olanların dertlerine derman olur. Buna rağmen ömrünün sonu­ na kadar hocalığın ve bilhassa Dârüşşafaka'daki talebe­ lerinin hasretini çekmiştir. ikram etmekten de bir an boş durmazdı. Hepsi de oradan manen daha zengin olarak ayrüırlardı. 1940 senesi Şubat'ında uzun za­ mandır rahatsız olduğu prostattan arka arkaya iki ağır 160 Bk.

cildin yarısına kadar getirdiği ve 117 fasikülünü neşrettiği Mesnevi şerhini ikmâle çahşıyordu.ameliyat'''''' geçirmiş. 162 Ameliyatlıyken söylediği şu kıt'a meşhurdur: Doğduğumdan beri çe.sto. daha sonra Y e n i k a p ı mevlevîhânesinin "Hâmûşân" mezarlığına götürülerek orada medfun bulunan ananesi Emine E m s a l Hanım'ın yanına defn edildi"**.12114-1362. Son yıllarında ise tutul­ duğu müzmin bir ülser dolayısıyla zaman zaman olduk­ ça sıkıntılı günler geçiriyordu.5085. Zîrâ Tâhir'ülMevlevî mübarek gufran ayının 16. nr. cuma akşamı (21 Ha­ ziran 1951 . 2 2 Haziran 1951. 163 vr. diğer yandan ise 5.4 0 0 0 kitaplık yazma eserler sergisine konulacak kitapların kütüphanelerden seçilmesi ve bunların kata­ loglarının hazırlanması için Z e k i V e l i d î T o g a n başkanhğında kurulan heyette fa'al vazifesini devam ettiri­ yor. Sünbül Efendi camiinde kılınan öğlen nama­ zından sonra vasiyeti üzerine şeyhi Celâleddîn Efen­ di'nin k a b r i önüne getirildi. Süleymâniye kütüphanesi.56371876. vefat et­ tiğine dâir bir şayia çıkmıştı"''. vefatı haberini duyan -çoğunluğunu vefakâr t a l e b e l e r i n i n t e ş k i l ettiğimütevâzî bir cemaat tarafından Taşkasap'taki evinden kaldırıldı. Ecel bunların hepsine mânî oldu. F.16 Ramazan 1370) hasta yatağında r a h m e t i Rahmân'a kavuşmuştu. Beynel­ milel Müsteşrikler Kongresi" münâsebetiyle açılacak 3 5 0 0 .Son Po. 2 2 Haziran 1951.S. hattâ İstanbul ve İzmir'de. 164 Vakit. nr. 2 3 Haziran 1951. nr. Yeni Sabah. 58 . B u haliyle dahî bir yan­ dan 1951 senesi Eylül ayında yapılacak olan "22.kdim durdum Yine. Cenazesi. de gelmedi pâyân çileye Bu nefer karnıma marpuç geçirip Beni döndürdü felek nargileye Şâir Ali İffel.Türkmen 145.

üjde-i gufranıdır târihine Sadr-ı illiyyînedir pervâzı rüh-ı Tâhirin 1380 Târih-i Berâ-yı Ufûl-i Tâhir'ül-Mevlevî Mevlevî bendesi Tâhir Dede bu Bezm-i canandan alınca bir bû Lâilâhe dedi ol ser-m.suç getirdim Dağlar çekemezken o ağır yükü İki kat sırtımla pek güç getirdim Vefatına D ü ş ü r ü l e n Târihlerden Bâzıları Hafız Yusuf Cemil Ararat'ın târihi Mevlevi Mesnevî-hân şâir i ha. 18/3/1956'da yazdığı bir istidâ-nâmenin kopyesi Galata mevlcvî-hânesindeki arşivinde 193 numaralı dosya içinde bulunmaktadır. merhuma bir kabir taşı yapılması için Vakıflar'a pek çok müracaatta bulunmuş ise de bunlann hepsi cevapsız kalmıştır. 59 .est-i cemâl Oldu en son nefesi illâ Hû Ah u eyvah ile yazdım târih Mesnevî-hân dede ğöçdü yâ Hû 1380 Rusûhî Baykara 165 Cemâleddin Sürvcr Rovnakoglu.Kabir taşına kazılmasını vasiyet ettiği rivayet edilen şu kıt'a dillere peleseng olmuştur: Eli boş gidilmez gidilen yere Rabbim boş gelmedim ben.tsâs idi Ehl-i dildi pâk idi alâyişinden zahirin Geldi "yâ Hû" m.

Udebâdan Târihi Tâhir'ül-Mevlevî Bey Merhûm'un Vefatı Şâiri sâhib-fazîlet sohbeti hoş bir edîb Mâh-ı gufranda bekaya hayfrıhlet eyledi Mcvlevîden Kâdiriden ahz edip feyz-i müdâm Aşkını izhâr edip pîrâna nishet eyledi Bir mücerred pâk idi hem de mücâhid nefsine Çille-keş oldu cihanda tcrk-i rıhlet eyledi Ders okutdu Mesnevî'den hayli canlar aldı feyz Pek latif takrir ile ihvana hizmet eyledi Alemi irfana hasbî çok eserler bahş edip Mâsivâyı terk edip tercîh-i uzlet eyledi Bin dokuz yüz elli bir târih-i lafzî Tâciyâ Mevlevi Tâhir Dede âh Hak'ka vuslat eyledi 1951 Şeyh Hayrullah Tâceddîn-i Üsküdârî 60 .

Nesre Amazgâr-ı Fârisî B u eseri göremedik. Aşağıdaki ilandan 1322 (1906) de "kısm-ı evver'inin neşredildiğini öğreniyoruz: Amuzgâr-ı Fârisî Orman ve maâdin ve ziraat nezâret-i celîlesi muhasebe kalemi hulefâsmdan (Rehnümâ-yı Füyûzât) mektebi Fârisî muallimi Tâhir Beyefendi tarafından ter­ tib ve matbaamızda nefis bir surette tab'olunan bu kita­ bın kısm-ı evvelinin intişârını heveskârân-ı lisân-ı Fârisî'ye tebşir ederiz. Kitâb-ı mezkûr müellifi muktedirin bir çok tetebbuât ve tedkîkâtı neticesinde yazılmış ve geçen sene okuyan talebenin istifâde-i fevkalâdesi imtihân-ı umûmîde mümeyyizîn-i kiramın mazhar-ı takdiri ol­ muş bulunduğundan muallime hacet bırakmayacak de­ recede sâde ve selîs bir ibare ile muharrer ve mevcud 166 MüeHifımizin hayâtı bahsinde yeri geldikçe eserlerinden de bahsedilmişti. 61 . B u başhk altında ise matbu ve gayri-matbû eserleri alfabetik sıraya dizilerek tanıtılacaktır. Veliyüddîn Oğlu Ahmed Paşa Dîvânının Çevrilişi.166 TAHİR'ÜL-MEVLEVİ'NİN ESERLERİ Ahmed Paşa Dîvanı'nm Nesre Çevrilişi Bk.

Müellif bu eserini önce t'tisam gazetesinde. s 2 4 . Vefatından yıllar sonra ash Bahar yayınevine teslim edilerek -ki bu nüsha kaybolmuştur. Bk. nr.kavâid-i Fârisî kitaplarının kâffesine müreccah nan (Amuzgâr-ı FârisDden birer nüsha edinmeleri bulu­ .stos 1322. Naşir. 167 168 169 Musavver Terakki.5 x 13. Süleymâniye kütüphanesine gelen kitapları arasında kendi hattıyla bâzı müsveddeleri çıktı. kitabın asıl adı olan "Asr-ı Saadetle Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri" ibaresini kırpmış vc farkında olmadan eserin adını sâhib olduğu çerçevenin dışına çıkarmıştır 62 .1974'te Abdullah Sert tarafından Müslü­ manlığın Medeniyete Hizmetleri^^^ adı altında 19. câhiliye devri örf ve âdetleri ile asr-ı saadette temelleri atılan İslam mede­ niyetinin mukayesesi yapılarak bu yeni medeniyetin zuhuru ve Hulefâ-yı Râşidîn devrine kadar geçirdiği tekâmül safhaları anlatılmıştır.5 ebadında 312 ve 382 şer sayfahk iki cilt hâÜnde neş­ redilmiştir.21.'^"^ Asr-ı Saadette Müslümanlığın Medeniyete Hiz­ metleri Dârülhilâfe medreseleri kurulduğu sırada Tâhir'ülMevlevî bu mekteplerde İslam târilü ve İslam medeniye­ ti târihi okutmakla v a z î f e l e n d i r i l m i ş t i T a l e b e y e tut­ t u r a c a ğ ı ders n o t l a n için yaptığı a r a ş t ı r m a l a r neticesinde meydana getirdiği eserde. daha sonra 1338 Zilka'desinde (Haziran 1920) neşre başladığı Mahfil mecmuasında -ilk ayından itibaren.tab'a teşeb­ büs etti ise de pek az bir kısmı intişâr edebilmiştir. 31 Ağu..

21.S. san'atı. Dîvân Edebiyatından Birkaç Parça BâkVnin Sünbül Kasidesi Bk.Afik Çelebi Tezkiresi ve Şâir Zâti Aşık Çelebi'nin kısaca hayâtı. tez­ kiresine geçirdiği şâirleri nasıl değerlendirdiğine dâir bir misal vermek maksadıyla Zâtî'ye dâir yazdıklarının sâdeleştirilmesinden meydana gelmiştir. Zatî ile görüşmesi'™. bir gazeline taştir. kırmızı karton kapakh. Süleymâniye kütüphanesinde F. Bakî Türklüğü hoş görmüş mü idi?'^' 19 x 13. s a t ı r adedi 18 c i v a r ı n d a d e ğ i ş i y o r . E s e r 29 Mart 1920'de bi­ tirilmiş. BâkVnin Kânûnî Mersiyesi ve Şerhi Bk. Sadeleştirmede Millet kütüphanesinin Pertev P a ş a bö­ lümünde 4 4 0 numarada kayıtlı bulunan Meşâirü'şşuarâ nüshası esas ahnmıştır.. bir gazeUne nazire.Türkmen 150 nunıaıada kayıth bu­ lunmaktadır.5 ebadında. ahlâkı. 2 2 va­ rak -daha önce daktilo ile üzerine yazılmış 11 aded dosya kağıdı katlanarak arkalarında kalan boş sayfalar kulla­ n ı l m ı ş . şahsiyeti ve eserinin emsalleri arasındaki yerinden bahsedildikten sonra. mecmuasında müstakil 63 . ilmi.5 ebâdındaki 96 sayfahk eser 1938 senesinde Aydınlık ba170-71 Bu iki kısım daha önce Yücel makale olarak çıkmıştı.5 X 13. Dîvân Edebiyatından ve Şerhi Birkaç Parça ve İzahı ve İzahı BâkVye Dâir "Edebiyat Tarihimizde A r a ş t ı r m a l a r " serîsinin üçüncü kitabı olarak çıkan eser şu kısımlardan müteşek­ kildir: Bâkî'nin hayâtı.

Bursalı Gazali Bursah Gazâlî'nin hayâtı ve şahsiyetine'^* dâir kale­ me ahnmış bir eserdir. Rûmî ve Cafer Çelebî'nin "cevab-nâme"leri Nuruosmâniye kütüphanesindeki 4968 numaralı mec­ muadan aynen aktarılmış: Te'lif târihi 8 Mayıs 1944. 64 .Y.' 173 Eserin adı müellifin kendi tertibettiği bir listede "lîursalı Gazâlî Yâni Deli Birader" şeklinde geçmektedir.697-715) eser hakkında hafife ahcı ifâdeler kullanarak bâzı noktalarını tenkid etmişti. Süleymâniye kütüphanesinde F. M a r t 1 9 7 0 .41-42. Tark Dili. kırmızı karton kapaklı. 18 satır. Orhan Şâik Gökyay. Saâdeddin Nüzhet Ergun kitabın ilk basılan fasiküllerinden bir kısmını görme imkânı bulmuş. nT.DA. 146 numarada kayıthdır. Tâhir'ül-meylevî'nin.I. 64 sayfa. "Gazâlî'nin Mekke'den İstanbul'a Yolladığı Mektup ve Ona Yazılan Cevaplan. Belleten. s. 19 X 13 ebadında. c. kitabının sununda "Mecburî bir kaç söz" başlığı altında bu tenkidlere verdiği cevap iki müdekkik arasında önce Bâkî'nin doğduğu semt hakkın­ da çıkan daha sonra gittikçe şiddetlenerek b a ş k a mevzulara da sıçrayan edebî münâkaşaların başlangıcı­ nı teşkil ediyordu'^^. 174 Bk. 8.2Xİ. Eserde Gazâh'den bahseden târih ve şuarâ tezkirelerinden istifâde edilmiş. 224. 175 Günay K u t (Alpay). Rık'a (müelhf hattı) ile birinci hamur kağıtlara yazıhp ortadan dikilmiş. "Gazali (Deli Birader)".Türkmen. Sonra Gazâlî'nin Mekke'den İstanbul'a gönderdiği mektupla' Zâti. Nisan 1970. s. 172 Hk. aynı aylarda neşrettiği Türk Şâirlrri 'nin "Bakî" maddesinde (İstan­ bul 1 9 3 8 . Ankara 1974.nr.223-252.sımevinde (İstanbul) tabedilmiştir. T.S.

Tercümesi Cengiz ve Hülâgû Mezâlimi Eser. Tefrikaya başlarken şöy­ le deniliyor: "Bu ser-levha tahtında ekâhir-i ümmete dâir bâzı ya­ zılar yazılarak ve büyüklüğü ile fedâkârlığı nisbetinde iştihar etmemiş olanların tercemesi tercîhan takdim olu­ nacaktır. Cahş b.Büyüklerimizden Bâzı Zevat Tâhir'ül-Mevlevî'nin basılmamış eserleri listesinde adı geçen bu kitabın tam bir nüshasını göremedik. Ebû Zerrilgıfârî. el-Erett. Türkmen 29) 27 x 2 1 ebâdındaki kağıtlara yazılmış vaziyetteki 87 varakhk müsveddelere "îslam Büyükleri" başbğı konulmuştur.a) gibi şahsiyetlerin bahis mevzuu edildiği yazı dizisi bu eserden bir parça olmalıdır. elErett) Hazretlerinin yâd-ı hürmeti ile ibtidâ ediyorum. Mus'ab b. Abdullah b. Hülâgû gibi şahsiyetler hususunda nesep gütme âdetini tenkid için kaleme ahn­ mıştır. Reyyâb el-Esedî (r. Tercümelerim. eserinde bu gibi kimselerin T ü r k l e r e mefâhir-i millîye olamayacağı. Umeyr. gençlere ancak Müslüman Türk büyüklerinin anlatılma- 65 ." Süleymâniye kütüphanesine gelen kitapları arasın­ da bulduğumuz (F. Şu maksad-ı hâlisâneye binâen (Habbâb b. Cengiz. Doğulu kaynaklarda Moğol istilâsından bahse­ den parçalan derleyerek bu kavmin müslümanlara yap­ tığı zulümleri anlatan Tâhir'ül-Mevlevî.S. Mahfil'in ilk sayısından itibaren (Zilka'de 1338) "Büyükleri­ miz" serlevhasıyla neşre başladığı ve müteakip sayılarda sahâbî-i kiramdan Habbâb b. Câm-ı Cihân-nümâ Bk. o 3allarda Türkçülük cereyanının te'siriyle yay­ gın hâle gelen Timur.

Erkân-ı harb Binbaşısı Mehmed Emin Beylere Açık Mektub. Cengiz ve Hülâgû Mezâlimi dolayısıyla o yıllarda bâzı çevrelerce Tâhir'ül-Mevlevî hakkında Türk düşma­ nı olduğu söylentileri etrafa yayılmıştı. "MahCtl" Mecmuası Sahihi Tâhir ulMeulevî. Mualhmhğe intisabının 4. bütün F a r s ç a manzumelerini içinde topladığı e s e r i d i r . 1322 senesinde "Sebilürreşad Kütüphanesi Neşriyatı" serîsinden (aded: 22) çıkan kitap beklenilen itirazlara zamanında uğramadı ise de yaklaşık 8 sene ka­ dar sonra eski bir talebesi tarafından "19 Haziran 1338" tarihli bir m e k t u p l a tenkid ve reddedilmiştir'™. İstanbul 66 . Dest-âvîz-i Fârisî-hânân İbtidâî sınıflarındaki talebelere F a r s ç a öğretmek gayesiyle yazılrmştır. 177 Mahfd. 1 3 4 0 Zilhiccesine mahsus nüsha. senesjnde ( 1 3 2 5 = 1 9 0 7 ) "Rehnümâ-yı Füyuzât" mekteoi külliyâtının ilk kitabı olarak neşredilmiştir. Tâhir'ül-Mevlevi de bu mektuba cevap vermeyip sâdece ibret için okunmasını Mahfil okuyucularına tavsiye et­ mekle yetinmişti'^^.26. Kaya Nuri. Divânçe-i Fârist-i Tâhir Tâhir'ül-Mevlevî'nin. 9 3 8 7 numarada kayıtlı bulunan Dîvân-ı Tâhir'ül-Mevlevî'nin arkasındaki boş yaprakla176 1338. nr.sının faydalı olabileceği fikrini ortaya kojrmuştur. Matbuat Ale­ mindeki Hayâtım 'da Darülfünun edebiyat müderrisli­ ğine kabul edilmesine ve yıllar sonra İmam ve Hatip mektebinden azline bu kitabın sebep olduğunu söyle­ mektedir. İ s t a n b u l Ü n i v e r s i t e s i kütüphanesinde T Y .

rubâ'î ve çoğunlukla gazellerin bulunduğu 40'a yakın manzumeden ibarettir. Bunun dışında Üniversite kütüphanesinden fazla olarak eserin başında 4 sayfahk "Bir iki söz" başlıklı bir takdim yazısı bulunuyor ki bu satırlardan müellifin. B a ş tarafındaki F a r s ç a "Dibâçe"den sonra kıt'a. Türkmen 82 numarada kayıtlı bulunan birincisi 32 x 10 (27 x 7.675.S.ra (vr. Hicrî 1318 senesinde Nâzıme Sultan'ın vekilharçhğını yaptığı yıllarda "Mehmed Tâhir" imzasıyla neşretmiştir 178 ' 178 Salnâme-i Nezâret-i Maârifi Dârülhilâfetil âliye 1319. Çizgili kağıtlara siyah mürekkep kullanılarak rik'a (müelUf hattı) ile yazılmış.b 211a-218b) müeUif tarafından rık'a ile yazılmış­ tır. Türkmen 77 nu­ marada kayıtlı bulunmaktadır.S. Mir'ât-i Hazret-i Mevlânâ 'dan sonra neşrettiği ikinci manzum eseridir. B u nüshanın asıl h u s u s i y e t i h e r sayfanın k a r ş ı s ı n a gelen sayfada manzumelerin nesir hâlinde tercümelerinin bulunması­ dır. Süleymâniye kütüphanesinde F. sırtı açık kahverengi bez ve san mukavva kapakh olup 61 va­ raktır. 9. Bunlardan F. 67 .5) ebadında. F e t h i S e z â î T ü r k m e n ' i n S ü l e y m â n i y e kütüp­ hanesine gelen kitapları arasından dîvânçenin iki nüs­ hası daha çıktı. İkincisi ise Tâhir'ül-Mevlevi'nin 29 X 21 (20 X 14) ebâdındaki kareU kağıtlara yazarak 8 Ma­ yıs 1946'da Fethi Sezai Türkmen'e hediye ettiği defter­ dir. Divânçe-i Tâhir Tâhir'ül-Mevlevî'nin gençhk yıllarında nazmettiği Türkçe ve Farsça şiirlerini ihtiva eder. Her sayfanın iki kenarı­ na kurşun kalemle cetvel çekilmiş. Umûmîye (dördüncü sene). dîvânçesini Türkçe tercümesi ile birlikte neşretmek iste­ diği anlaşılmaktadır.

B i r kısmı F a r s ç a olan bu manzumelerin çoğu daha sonra bâzı değişikliklerle Dîvân-ı Tâhir'ül-Mevlevî 'ye de girmiştir. Rık'a ile (müellif hattı) sarı ambalaj kağıtlarına yazılnuş olan eser 9 formahk bir def­ ter şekhnde tertib edilmiştir. 3 2 9 sayfa. (20 X 13. naat. Satır adedi 18 ile 21 arasın­ da değişmektedir. Naci ve şâir gibi esâtiz-i edebi taklide çahşdım. kahverengi mu­ kavva kapakh (kapaklar müelhf tarafından iki kat kağıt­ la kaplanmıştır). Bu hareketimle zevk-i millîden behre-dâr olduğumu isbât ettim. Nep. -Hz. M e v l â n â ' y a dâir-kasâid.16. yeşil bez sırtlı. tevârih.5 X 9 ebâdındaki 156 sayfahk eser umûmî olarak münâcât. Sülejonâniye kütüphanesinde F. Süleymâniye kütüphanesinde bulunan müellif 68 . şarkiyat. Nedim. kıtaat ve müfredat kısımlarından müteşekkil­ dir.5) ebadında. Kitabı teşkil eden parçalar gerek müelhf tarafından hazırlanmış listelerde." Divân Edebiyatından Birkaç Parça ve İzahı Dîvân edebiyatımızın en çok tanınmış ve okunmuş metinlerinden yedisinin izah ve şerhini ihtiva eder. tevhid. müseddes. Tamâmiyle eski tarzda yazılmış şiirlerden mürettep bulunan bu eserin "İfâde-i mahsûsa" kısmındaki şu sa­ tırlar Tâhir'ül-Mevlevî'nin bu yıllarda şiirde takip ettiği yolu açıkça ifâde etmektedir: "Ben Fuzûlî. muhammes. Bundan hazzı olmayanlar varsınlar udebâ-yı efrencin pey-revi olsun­ lar. Sezâî. murabba. Türkmen 9 2 numara­ da kayıtlı bulunmaktadır.S. gazeliyât. gerekse Kemal Edib Kürkçüoğlu'nun hstesinde müstakil birer eser şeklinde gösteril­ miştir.

1 6 1 .21. 181 İslam Yolu.Kai-îdesi^**^ bulunmaktadır. İkinci kısım­ da bulunan Bâkî'nin Kânûnî Sultan Süleyman Hakkın­ daki Mersiyesi 'nde (s. 179 Müellifbu esefini Bilgi Yurdu mecmuasının 12. Bunu t â k i b eden 1 1 4 .2 5 Rebiülâhir 1368'den itibaren bu şerh neşredilmiştir. 182 Bk. 199-231. 2 4 Şubat 1949 . 180 B u eser Bilgi Yurdu mecmuasında n r . 3 0 Ağustos 1939'dan itibaren 7 sayıda tefrika hâlinde neşredilmiştir. nr. bunların hepsi bir arada mütâlâa edildi. Te'lif târihi 9 Ağustos 1 9 4 1 . l ü t a p Fuzûli'nin Şikâyet-nâmesi başbğı altında "Şikâyetname" hakkın­ da bâzı bilgiler ve metnin tahlîU ile bitiyor -Te'lif târihi 1941-. 100. sayfalar arasında Sabrî'nin Ebûsaid Efendi Vasfındaki . s. Şöyle ki: Bakinin Sünbül Kasidesi ve Şerhi ™ ad­ lı eserin bulunduğu birinci kısımda (s. s a j ^ a l a r d a k i Nefî'nin Hotin Kasîdesi^^^ kısmında kaside ve kasîdecilik hakkında al­ tı sayfalık bilgiden sonra Hotin seferi anlatılıp metnin izahına geçilmiş. sayısından itibaren (Temmuz 1938) "Uâkî'nin Sünbül Kasidesi" başlığı ile 3 parça hâlinde neşretmiştir. 69 .hattı nüshada aşağıda adlan zikredilecek eserler Dîvân Edebiyatından Birkaç Parça ve İzahı adı altında bir cilt­ te derlendiğinden. Üçüncü sırada bulunan Taşlıcalı Yahya'nın Şehzade Mustafa Mersiyesi^*^'^ adh eserde ilgili kaynak­ lardan istifâde edilerek şehzadenin katU hâdisesi anla­ tıldıktan sonra mersiyenin şerhine yer verilmiş. Altıncı olarak Fuzûli'nin Bağdat Kasidesi adlı eser yer alıyor.35-75) şerhden önce manzumenin yazıhş sebebi hakkında bâzı târihî malûmat bulunmak­ tadır. 1-30) "Sünbül" kasidesinin nazireleri ve yazıhş sebepleri hakkında bilgi verildikten sonra metnin şerhine geçilmiş. 2 5 .

18 nuût-ı mevlevîye. Tamâmı 218 varak tutan cildin 211 varağı Dîvân 'a geri kalan 7 varağı da Dîvânçe-i Fârisî-i Tâhir'e aittir. münâcât. s. 12 nât-ı çâr-yâr. 219 gazel. varaktaki 'Takdîme-i ihlâs" başbkb bir sayfalık manzum takrizinin sonunda ferağ kaydı olarak 4 Teşrinievvel [1)348 (1932) tarihi bulunmakta­ dır. tevhid cinsinden 36 parça manzume. Son IfaUaÜar.374-376. 9 3 8 7 numarada kayıth bulunmaktadır. 7 Teşrinisani 1950'de yâni vefatından 8 ây önce. siyah mürekkep kullanılarak -şüphesiz ki müellif hattı bir nüshadan.n k ' a ile istinsah edilmiş­ tir. Hattat S u ' û d ' ü l . satır adedi ise 27 dir.Dîvân-ı Tâhir'ül-Mevlevî Tâhir'ül-Mevlevî'nin Dîvânçe-i TâAir'dekiler de dâhil olmak üzere hemen bütün şiirlerini içinde topladı­ ğı eseridir. Hâlen T Y . İstinsah sırasında -sonradan ilâve olunan varaklar dı­ şında. başındaki kayıttan. 183 İbnülomin Mahmud Kemal İnal. 32 nuût-ı şerife. 1955. 32 X 21 ebadında. rubâî. Mustansihin 211. Dîvân 'ın üst kapağı içinde müellifin kendi hattıyla yazılmış basılan ve basılmayan eserlerinin Üstesi bulun­ maktadır. 9 murabba. Bunu takib eden ilk sayfada "İfâde" başlığı altında bir mukaddime bulu­ nuyor ki burada müelhf kısaca şiir hakkındaki görüşleri­ ni belirtmiştir.her sajfaya numara verihniş olduğu halde XIIX -ı345 sayfa. İstanbul 70 .1948) tarafından kareli kağıtlara. yan kağıtlar renkli ve desenhdir. Baştaki XI1X sayfa Tâhir'ül-Mevlevî'nin tercüme-i hâli ve eserlerinden bahseder. siyah meşin sırth ve kahn mukavva kapaklı olan cilt sonradan tamâmiyle parlak siyah bir muşamba ile kaplanmış.İ s t a n b u l Ü n i v e r s i t e s i kütüphanesine hediye ettiği anlaşıhyor.M e v l e v î ( 1 8 8 2 . Eserin muhtevası kıt'a.

Esas dîvânın. 7 8 ve 8 3 n u m a r a l a r d a kayıtlı bulunmaktadır'"'*. S . 3b) adı geçen kütüphanede bu­ gün böyle bir divân mevcut değildir. S . Tüı-kmen 82 nu­ marada kayıth bulunan nüshasında müellif. T ü r k m e n 4 0 . S. 9 5 târih-mersiye. 9 6 kıt'a ve rubâ'î ile 63 parçalık hiciv ve hezeliyattan ibarettir.13 koşma. Suûd'ül-Mevlevî tarafından tebyiz edildikten sonra 20 yıl kadar Tâhir'ül-Mevlevî'nin eünde kalarak bu müd­ det zarfında birçok ilâve ve tashihlere uğradığından. Başında: 184 Bk. F . Dîvân-ı Tâhir'ül-Mevlevî (2) nin içinde bulunan "İbrahim'e verilen Dîvân nüshasına ithâfîye" başhklı manzumeden 27 Mart 1946 da asıl dîvânın bir nüshasının da İbrahim Kutluk'a verildiği an­ laşıbyor. Dîvân-ı Tâhir'ül-Mevlevî (2) Tâhir'ül-Mevlevî'nin 20 Rebiülâhir 1364 (3 Nisan 1945) den sonra nazmettiği şiirleri için tertib ettiği dîvânıdır. Dîvânçe-i Fârlsî-i Tâhir 'in Süleymâniye kütüphanesinde. müelhf hatü olmayan bir nüshası da Edebiyat Fakültesi mezunlarından Halil Açıkgöz ar­ kadaşımızda bulunmaktadır. 11 şarkı. 1 terkib-bend. İs­ tanbul Üniversitesi kütüphanesindeki dîvânı müellif nüshası olarak kabul edebibriz. 71 . Türkçe dîvânının bir nüshasını Millet Kütüphanesine bıraktığı­ nı ifâde ediyorsa da (vr. 19 muhammes. 131 parça muhteUf manzume. Tâhir'ül-Mevlevî 20 Rebiülâhir 1364 (3 Nisan 1945) den itibaren nazmettiği şiirlerini ayrı bir divânda tertib etmiştir ki bu ikinci dîvânın hem müellif nüshası hem de sonradan istinsah edilmiş iki nüshası Süleymâniye kütüphânesinda F .58.

Son yaprakta (vr. Türkmen.5 (24 X 7) ebadında siyah bez sırtlı. Müellif nüshası Süleymâniye kütüphanesinde F . sırtı soluk kahverengi bez.5 ebadında. Türkmen 78 ve 83 numaralarda ka­ yıtlıdır.S. 51) "Damga matbaası müdürlüğünden mütekâid Nüzhet" Bey'in. B u ikinci dîvânın Tâhir'ül-Mevlevî'nin vefatından sonra istinsah edilmiş iki nüshası da yine ay­ nı kütüphanede F. Dîvân tertibinde tâkib edilen sıraya riâyet edilmemiştir. Manzumelerin bir kısmı önce başka kağıtlara yazıhp sonradan boş yaprak­ lara yapıştırılmış. 72 . S . 168 numarada kayıthdır. 28 X 19. satır adedi 26. yeşil kareh kağıtla kaplanmış mukavva kapaklı. Eserde çeşitli nazım şekillerinden 174 parça manzume bulunmaktadır. Çizgili kağıtlara n k ' a (müellif hattı) ile yazılmış. s a n mu­ kavva kaplı.S. 2 9 X 10. Edebî Mektuplar Ç a n k ı n Milletvekîh Tal'at Onan tarafından dîvân edebiyatının bâzı güç beyitleri hakkında îzâhat almak üzere 1942 senesi içinde Tâhir'ül-Mevlevî'ye gönderilen sorulara 9 cevâbın bir araya getirilmesinden müteşekkil bir eserdir. Süleymâniye kütüphanesinde F. Türkmen 72 numarada kayıtlıdır. Bazen siyah bazen de mavi mürekkep kullanılmış.Birinci defter-i eş'ârı ikmâl eyleyih hâmem İkinci defteri tahrire âgâz eyledi billâh Muvaffak eyle hüsn-i hatmine Tâhir kulun Rabbim Bu bir dîvân-ı sânîdir dedim bed'ine bismillah kıt'ası bulunmaktadır. kahverengi ambalaj kağıtlarına nk'a ile yazılmış. 113 varak. Tâhir'ül-Mevlevî'nin vefatına düşürdüğü iki târihi bu­ lunmaktadır.

İstanbul 73 . Edebiyat Istılahları. 185 Edebiyat Lügati.5 ay zarfında. Tâhir'ül-Mevlevî'nin her madde başına koyduğu parantez içindeki Fransızca başlıkların kaldırılması) yapılmak suretiyle neşre hazırlanarak 1973 senesinde "Enderun Kitabevi" nce tabettirildi. 1973. Kemal Edib Kürkçüoğlu. Bir yıl sonra ise (1254 .1936) bu eserinden seçtiği tanınmış ıstılahları k ı s a l t a r a k Edebiyat Lügati '"^ adı altında neşretti. belki de edebiyat araştırmalarımız sahasında varlığı hâlâ hissedilen bü­ yük bir boşluk kısmen de olsa daha o zamandan doldu­ rulmuş olacaktı. S. Araştırmalarda tâkib edilecek usûl hususunda Ah Ekrem (Bola>ar) ile aralarında çıkan anlaşmazbk üzerine komisyondaki vazifesinden 6 Mayns 1934'te ayrılmıştı'"'"'. te'üfinden yaklaşık 4 0 yıl ka­ dar sonra Kemal Edib Kürkçüoğlu tarafından içindeki maddeler latin harflerine göre tertip edilmek ve bâzı kü­ çük değişikhkler (msl. divânlar ta­ r a n m a k suretiyle dîvân şâirlerimizin kullandıkları kelime ve tâbirlerin tesbiti ile bunların îzâhına dâir fevkalâde geniş bir çahşılmaya giriştiği anlaşılmaktadır.5 .5 yıl sonra tesbit edebildi­ ği edebî ıstılahları h a r f sırasına göre tertib ederek 5 Ra­ mazan 1354 (1 Kânunievvel 1935) de hepsini bir ciltte topladı. Vazifesinden ayrıldıktan 1.15.Edebiyat Istılahları Bu eserin nüvesini. Tâhir'ül-Mevlevî'nin 1934 senesi başında getirildiği "Edebiyat Lügati Komisyonu"ndaki çahşmaları teşkil eder. Merhum Fethi Sezai Türkmen'in kütüphanesinde görebildiğimiz fiş kalıntılarından. Eğer bu çalışmalar devam etseydi. Tâhir'ül-Mevlevî'nin komisyonda bulunduğu 4. nsjr.

187 Divânı Tâhir'ül-Mevlevî.ki gerek kendi tertib ettiği Üstede'"^ gerekse Kemal Edib Kürkçüoğlu'nun hstesinde'"** adı geçmemektedir.s. 92 saj^alık eser -muhtemelen matbaaya verilmek üzere. 188 Edebiyat Lügati. Eserin sonundaki "İstanbul.61. Aynı cins­ ten edebî sanatlar (msl.9-11.Eserin müellif nüshasmdan istinsah edilmiş diğer bir nüshası Süleymâniye kütüphanesi. nşr. Eserin hususiyeti.5 ebâdındaki kitabın sırtı siyah muşamba. istiare. ön kapağın içindeki varak. mecâz-ı mürsel) bir biri ardınca mütâlâa edilerek aralarındaki fark ve benzerliklerin mukayesesi yapılımştır. 74 . 29 satır. sayfa­ dan itibaren halk ve dîvân edebiyatındaki nazım şekille­ rine yer verilmiş. alâka. S . 6 Şubat 1935" kaydından Edebiyat Istılahları ile aynı târihde hazırlandığı anlaşılmaktadır. Edebiyat Kaideleri Tâhir'ül-Mevlevî'nin Edebiyat Istılahları 'ndan baş­ ka Edebiyat Kaideleri adlı bir eseri daha vardu.5 X 19) ebâdındaki daktilo sayfaları cildin asıl sayfa­ larını teşkil eden ambalaj kağıtlarına dörder köşesinden yapıştırılmış. İstanbul 1973. (1352). (28.daktiloya çekilmiş ve müellifin tashihinden geçmiş vaziyettedir. s. kapaklar lâcivert cilt kağıtlarıyla kaplanmış. teşbih. Kemal Edib Kürkçüoğlu. 186 Bk. 45. edebî san'atlaiı kolayca anlaşıhr şekilde izah edebilecek mâhiyette olmasıdır. Türkmen 111 numarada kayıth bulunmaktadır. 32 X 23. F .

E. M. İstanbul 1 9 7 3 . Edebiyat Lügati T â h i r ' ü l . Edebiyat Sözlüğündeki Uydurma Tâbirler Türk Dil Kımımu'nun neşr ettiği Edebiyat ve Söz Sa­ natı Terimleri Sözlüğü (Ankara 1 9 4 8 ) adlı kitabın tenkididir. 5 R a m a z a n 1 3 5 4 (1 Kânunievvel 1935) de tamamladığı Edebiyat Istılahları '^'ndan bâzı kısaltma ve değişikhkler yaparak bir yıl sonra ( 1 3 5 5 .6 0 .59 . Lügat. Demek oluyor ki Edebiyat Kâmûsu gibi farkh bir adla zikredilen eser.1 9 3 6 ) "Asâr-ı İlmîye K ü t ü p h a n e s i Neşriyatı" arasında tabettirdiği eseridir. S.Kürkçüoğlu. 4112 numarada kayıth bulunmaktadır. S. Eylül 1 9 3 8 . Burian"^^ ve Abdülkâdir Karahan'ın'^'' bi­ rer tanıtma-tenkid yazıları çıkmıştır. nr. 191 Bk. Edebiyat Istılahları. Edebiyat Lugalı. 75 . 193 Çığır.583) "Fahriye" maddesini anlatırken: "Üslad Tâhir Olgun. 190 Kemal Edib Kürkçüoğlu neşri. Tânh Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü' de (İstanbul 1971.sldahlan -veya Edebiyat Lugatıadlı kitabından başka bir eseri daha olduğu zonnını uyandırmaktadır. Edebiyat Lügati hakkında O. basümamış olan Edebiyat Kâmâsu'nda aşağıdaki kıymetli tafsilatı veriyor" diyerek Edebiyat Istılahları ndaki "Fahriye" maddesini (Bk.69.M e v l e v î ' n i n . Edebiyat Lugatı^^" Bk. sahasmda o zamana kadar karşılanmamış mühim bir ihtiyâca cevap veriyordu. s. nr.Edebiyat Kâmüsu^'^^ Bk.I. Zeki Pakahn.32. 192 Yücel. müellifin Edebiyat l. İlk Teşrin 1937. ashnda Edebiyat Istılahları adlı kitaptır. Edebiyat Istılahları. c. K.43-44) aynen aktarıyor. 189 Tâhir'ül-Mevlevî'nin basılmamış eserleri listesinde sık sık geçen bu isim. Râgıp Paşa kütüphanesinde.

varakları arasındadır. Tenkitte daha ziyâde eski edebî ıstılahlarımızın yeri­ ne getirilmek istenilen yeni kehmeler hedef alınmış. 18 satır. Edebiyat Târihimize Dâir Manzum Bir Muhtıra Başlangıcından Tanzimâta kadar geçen devreleri içi­ ne alan muhtasar ve manzum bir Türk edebiyatı tarihi­ dir. 1. Yer yer alayh ifâdeler kullandığı eserini müellif şu bejdtle bi tiriyor: Takılmış olsaydı Böyle yazılmazdı bilgiden gözlük edebî sözlük Tâhir'ül-Mevlevî. üzerindeki te'hf târihi 1 Mayıs 1950 olan bu eserini bir mecmuada'•'^tefrika hâhnde neşre te­ şebbüs etti ise de devamına ömrü vefâ etmemiştir. Türk­ men 111 numarada kayıth bulunan Edebiyat Istılahları 'nin 4 4 8 . Râgıb Paşa kütüphanesindeki nüshadan istinsah edilmiş diğer bir nüsha ise Süleymâniye kütüphanesinde F .5 X 16 (19 X 11) ebâdındaki kitabın sutı lâcivert bez kapb.Receb 1370. Kabn ve kareli ka­ ğıtlara siyah mürekkep kullanılarak n k ' a (müelhf hattı) ile yazılmış. tenkidi yapılan maddelerin üzerleri yine aynı mürekkeple çizilmiş.522. sarı mukavva kapaklı. nr. Her sajrfaya kırmızı mürekkeple cetvel çekihp. 20 Nisan 1951 . Bâzı maddelerin parantez içinde Fransızca karşıhklannm verildiği görülüyor.23. S . 76 . Eserde hece vezni ve sâde Türkçe kullanılmıştır. 81 sayfa. M ü e l l i f " B a ş l a n g ı ç " kısmında eseri h a k k ı n d a şu 194 İslâmın Nuru. Vezinh sözlerin kolayca zihne gireceği ve uzun müddet ha­ tırda kalacağı fikriyle manzum olarak tertip edilmiş.

kitabında bu eserin mâhiyetini anlattıktan sonra "İdSl'de tamamlanmış olan bu eser basılmamış. Çağatay şâirlerinden 24. 77 . manzum No. el yazı­ sıyla kalmıştır: Millet Ktp. Ankara 1973. A b d ü r r e ş i d İ b r a h i m E f e n d i . Birinci kısımda Türk lehçeleri.şâirlerinden 120 kişinin kısa tercü­ me-i halleri verilmiş. Emlrl. 1931 senesi Ağustos'unda'*' tamamlanan eser aynı yıl 19. Tanzimat devresinde ise sâdece Şinâsî'den bahsedilmektedir. İslamdan sonra ve Tanzimat olmak üzere üç kısımda ele ahnmış. Os­ manb -halk ve dîvân." Türk edebiyatı tarihi İslamdan önce.5 X 14 ebadında 158 sayfahk bir kitap hâlinde İtti­ fak matbaasında (İstanbul) basılmıştır. İkinci kısımda Çağatay. Azerî ve Os­ manb edebiyatı anlatılmış. yazısı ve eski nazmı şekilleri üze­ rinde durulmuş. Efgan Emiri Ahdurrahman Han Emir Ahdurrahman Han'ın ana diliyle kaleme aldığı ve F a r s ç a . Fakat milli vezin ile ve gayet sâde yazılmış olması itibariyle birinciliği kazanıyor. c.I. s.. eserin bir nüshasım M e h m e d 195 196 Ben stizü tamâma erdirdim bunda Dokuz yüz otuz bir Ağustosunda Türk Edebiyatı Tarihi. İngilizce ve R u s ç a y a tercüme edilen hatıratının Farsçadan dihmize tercümesidir. Adı geçen kütüphanede ise bugün eserin müsveddesi bulunma­ maktadır. Agâh Sırrı Levend.mütâlâada bulunuyor: "Öyle zannediyorum ki şu muhtasar eser (Güftî tezki­ resi) ile (Hârâbat mukaddimesine nisbetle üçüncü olu­ yor. 1222/1." şekhnde yanhş bir bilgi vermiştir.487.

lOa. Yine 197 1327. l 2 3 . FuzûlVye Dâir "Edebiyat Tarihimizde Araştırmalar" serisinin ilk ki­ tabıdır. İkinci Teşrin 1 9 3 5 . nr. 2 6 Şevval 1 3 2 9 .6 Teşrinievvel 1327'den itibaren. ( F u z û l î ) n i n (Şikâyetname) Gönderdiği (Nişancı) Kimdi?^°°. 199 200 Yücel. Dîvân Edebiyatından Birkaç Parça FuzûlVnin Şikâyet-nâmesi Bk. -nr. Birinci cildi Sırâtımustakîm 'de tefrika edilmiş. Dîvân Edebiyatından ve İzahı. İkbal kolleksiyonunu göremediğimizden ikinci cildin adı geçen gazetede neşredilip edilmediğini bilemiyoruz. Kitabı teşkil eden parçalar şunlardır: I.ikinci cildinin müsveddeleri ise Trab­ zon'da çıkan İkbal gazetesine dere olunmak üzere gaze­ te sahibi Osman Nuri Efendi'ye verilmiş'"". 78.6 Teşrinievvel (1933). Birinci Teşrin 1935. nr. 2 6 Şevval 1329 . Akif de meşguliyetini öne sürerek bu işi Tâhir'ül-Mevlevî'den rica etmişti'"^. I I .8.A k i f 'e getirerek tercüme etmesini teklif etmiş. SırâUmuslakîm. ve Şerhi Birkaç Parça ve İzahı. 1935-1936 yıllarında tefrika hâlinde neşrettiği yazıların. TY. ( B e n g ü b â d e ) Neden Bahseder'"". 163.9. FuzûlVnin Bağdat Kasidesi ve Şerhi Bk. . III. n r . okuyucular tarafından alâka görmesi üzerine Fuzûlî'ye Dâir (İstanbul 1936) adı altında topluca neş­ rinden ibarettir. İstanbul 198 Dîvân-ı Tâhir'ül-Mevlevî 1352 Üniversitesi Kütüphanesi.9387. vr. Yücel.

n r . İkinci Kânun 1936. Germiyanlı Şeyhi ve Hârnâmesi "Edebiyat Târihimizde Araştırmalar" serîsinin son kitabıdır. eserleri. nr. 66-HI sayfahk kitap hâlinde tabedilmiştir.l2. 1 9 . Fuzûlî (Leylâ ve Mecnun)u lümin Adına Yazmıştı'''''''. 2 0 x 1 3 . 79 . İçindeki bahisler yukandaki şekilde bildirilen eserin ye­ rine serînin ikinci kitabı olarak Şâir Nev'î ve Suriye Kasîde./ (İntihal) ve (Tevârüd). 201 yüce. 10. l l .. /(iskender Çelebi) ve bir şâirin kahramanlı­ ğı. edebî kudreti ve Har-nâme 'nin izahından ibarettir. Şubat 1936.bir tenkid yazısı ve Şeyhî'nin bir beyti hakkında Ah Nihad Tarlan'la aralarında cereyan eden muhaberenin metinleri bulunmaktadır. E s e r i n sonunda "Türk Dil Kurumu" tarafından 1 9 4 2 ' d e faksimile olarak neşredilen Şeyhî Dîvânı hak­ kında müellifin-İstanbul kütüphaneleri tasnif komis­ yonu nâmına. IV. nr. 5 ebadında.Fuzûlî'nin (Nişanci)sı Hakkında^*^". 5 X 1 3 . nr. Nisan 1 9 3 6 . / Şâir (Bâkî)nin üstad (Zatî) ile görüşmesi. /(Bakî) türklüğü küçük görmiiş mü idi?/Sultan Ahmed Çeşmesi ve üstündeki târih. Şeyhî'nin hayâtı. 1 9 4 9 ( 1 3 6 5 ) da Yeşil Gresun matbaasında (Giresun).'iî neşredilecektir. Birinci Kânun 1935. 202 Yücel. / Şeyh Gâlib'in 26yaşında tertib etti­ ği tumgi dîvandı? / Fiatı 20 kuruş. 5 ebâdındaki 6 2 sayfalık kitabın dış arka ka­ pağında şu îlân bulunmaktadır: İkinci kısımda şu bahisler bulunacaktır: /(Şeyhî) ve (Harnâme)si/ (Hümâyunnâme) hulâsası. 14.

"Kurb" (s.5 X 6.Müellifin el yazısı ile tebyiz ettiği nüsha Sülejonâniye kütüphanesinde F. Ali Emîrî kütüphanesindeki bu nüshanın İstanbul Kütüphaneleri Târih-Coğrafya Yazmaları Katalogları. Siyer-i Peygamberi. "Hallac'ın katline asıl sebeb ne idi?" (s. 18).5 (17. Hazret-i Peygamber'in Hayâtı B k . Türkmen 79 numarada kayıthdır. "Hallac-ı Mansur nasıl îdâm edildi? (s. B u nüshanın so­ nunda "26 Ağustos 1947" târihi bulunmaktadır. 1 Şubat 1945'de ön­ sözü yazılan eser 14 Şubat'ta bitirilmiş. cüz.5 x 11.5) ebadında. Vefayâtü'l-âyân. 24. vişne rengi mukavva kapakh (kapaklar ambalaj kağıdı ile kap­ lanmıştır). siyah bez sırth. Te'hf için Mişkâtü'l-envâr. Milh Eği­ tim basımevi. Eserdeki kısımların başlıkları şöyledir: "Hallâc-ı Mansur kimdi? (s. 21 X 15. Mehmed Şâkir tarafından rik'a ile istinsah edil­ miştir.2). Nefahâtul-üns gibi Jcaynaklardan istifâde edilmiş. Ali Emîrî kütüphanesi (Şer'iye 1168) de ka­ yıth bulunmaktadır.S. Mustafa Nuri b. Satır adedi 15-17 arasında değişmektedir.20).3). 15). soluk düz beyaz kağıth. Mansur el-Beyzavî (857 922) hakkındaki şüpheleri giderme gayesiyle kaleme alınmıştır.5 ebadında.716) de bir tavsifi yapılmıştır. Biyografiye Dâir Diğer Eserler (İstanbul 1948. s. Hallâc-ı Mansûr'a Dâir E b û Mugîs el-Huseyn b. mavi bez sırth ve mukavva kapaklı olan 80 varakhk bu nüsha çizgih kağıtlara siyah mürek­ kep kullanılarak rik'a ile yazılmıştır. 80 . 23 sayfa.8. "İlmin nevileri ve ilm-i ledünnî" (s.

O yıllarda basılmayıp daha sonra ders kitabı olarak oku­ t u l m a s ı k a b u l edilince 1 9 2 3 E k i m i b a ş l a r ı n d a neşredilmiştir^"''. 204 Kitabın dış arka kapağındaki bir ilânda Mahfil'in 4 0 . Divân-ı Tâhir'ül-Mevlevî 'nin Üniversite kütüphanesindeki nüshasının (TY. M ü e l h f kitabının hâsılatının tamâmını adı geçen mektebe bağışlamıştır. 9387) ba­ şındaki malûmatı aynen aktarıyoruz: "Hind ihtilâli: Hindistan'da İngilizlere karşı zuhur eyleyen ihtilal esnasında bir İngiliz kadınının sergüzeş­ tine dâir İngilizceden Fârisîye mütercem Sergüzeşt-i Yek Hânım-ı Engilisî der-Hindûstân isimli eserin tercü- 203 Matbuat Alemindeki Hayâlım. v r .iUc girdiği günlerde. Yenilenen cemiyet önce yapacağı işleri kararlaştırdı. 1926.Hazret-i Peygamber ve Zamanı Tâhir'ül-Mevlevî "Teâlî-i îslam"a -önceleri "Cemiyeti Müderrisin". Hind İhtilâli B u eseri göremedik. İlk tespit edilen hizmetler arasında maârifin henüz mektep açamadığı köylerde imamların okutabileceği cinsten basit kitapların neşri de yer alıyordu^"''. sayı ise "Safer 1342" (1923 Ey­ lül/Ekim) tarihini taşımaktadır. 81 . nüsha­ sının intişâr ettiği haberi mevcuttur. 4 8 ^ 9 . 4 0 . cemiyet her cuma İbrahim Paşa medresesinde İskiliph Mehmed Atıf Efen­ di'nin odasında toplanıyordu. E s e r böyle bir karardan sonra kaleme alınmıştır. 19 x l 3 ebâdındaki 4 6 sayfalık kitap. Ş e r ' i y y e ve E v k a f V e k â l e t i t e d r i s a t müdir-i umûmîliğince Dârüşşafakati'l-âliye'de okutulması ka­ bul edilerek "Cemiyet-i Tedrîsîye-i İslâmîye" tarafından tabedilmiştir.

mesidir ki bu da İkbal gazetesine dere edilmiş ve Trabzon'un Ruslar tarafından istilâsında matbaanın yağma edilmesi dolayısıyla müsveddâtı ve matbu aksamı ziyâa uğramışdır.!) tavsiyesine kalkışacak kadar gaflet gösterdiğimiz ve şarklı olduğumuzu unutacak de­ recede ahvâl-i şarklyeden bi-haber bulunduğumuz bir zamanda şarka dâir epeyice ibret-âmiz vekâyi'i hâvi olan şu eseri Fârisîden lisânımıza naki ediyorum." Hind'in Moğol Hükümdarları ve Nâdir Şah Tâhir'ül-Mevlevî'nin. 1918 yıllarında te'lif hakkını Trabzon'da çıkan İkbal gazetesi sahibi Osman Nuri B e / e sattığı tercüme eserlerinden biridir^"*'.49. 205 dık. IEse­ rin aslı: on ikinci asr-ı hicrîde yaşamış ve Dehli hükümdarı (Muhammed Şah) ile Iran sâhibzuhûru (Nâdir Şah) devirlerini idrâk ederek on seneden ziyâde Hindistan'da oturmuş olan (Gemsin Frîzer) nâmında bir İngiliz tarafından yazılmış. (garblılaşalım. Mütercim kitabın başına sonradan ilâve ettiği "İfâde" kısmında şöyle diyor: Garbiılardan gördüğümüz bunca hakarete rağ­ men hâlâ. Önce mez­ kur gazetede tefrika edildikten sonra 1329-30'da 25 x 17 ebadında 1 + 8 6 sa^-fahk kitap hâlinde neşredilmiştir. İstanbul kütüphıânelerinde İkbâl koUeksiyonunu bulama­ 82 . muahharen (Nâsırüddîn Şah)ın emri ve Kürdistan valisi (Nâsırülmülk Ebulkâsım Han)ın himmetiyle İngilizceden Fârisiye terceme edilmiş. 206 Bk. S. daha sonra da İran (nâibüssaltana)sı (Mecîdüddevle Ali Muhammed Han)ın kalemiyle tashih ve tenkîh olunarak basılmışdır.

Süleymâniye kütüphanesinde F . 83 . l 4 . 1926'da ise ikinci cildi çıkmak üzere 20 x l 4 ebadında 120 ve 80 er sayfalık iki cilt hâlinde Mahfil neşriyatı arasın­ da tabettirerek piyasaya çıkarmıştır. Zilhicce 1 3 3 9 .Bunu Türkçeleşdirmekden maksadım: hem zavallı halkım. Tâhir'ül-Mevlevî daha önce baştan bir kısmını Peyâm-ı Sabah 'ın 646. Eser. S .ıza Hind ve Iran hakkında biraz ma'lûmât vermek. Hind Hitabet Dersleri Tâhir'ül-Mevlevî. medreselerin lağvı iizerine maârif vekâletinin açtığı mekteplerden İstanbul İmam ve Hatip mektebine Türkçe ve hitabet mualhmi olarak tâyin edil­ mişti." Masalları Daha önce Nâmık Kemal'in aynı adla dilimize tercü­ me ettiği. hitabet derslerinde talebeye okutulmak üze­ re hazırlanmıştır. Hind'li Şeyh İnâyetullah'm Bahâr-ı Dâniş ad­ lı F a r s ç a eserinin Hind Masalları adıyla yeniden tercü­ mesidir. I Terceme-i nâçizim. Birinci kısım 207 MahCd. sırtı ve köşebentleri lâcivert cilt be­ zi kaplı kitap "Hitâbet-i dînîye" ve "Hitâbet-i resmîye" ol­ m a k üzere iki kısımdan müteşekkildir. hem lisân bilenlerimizi azacık da şarka dâir kitab nakli­ ne teşvik eylemekdir. sayısından (6 Muharrem 1339 = 20 Eylül 1920) itibaren tefrika hâhnde neşrettiği bu ter­ cümesinin okuyucular tarafından fazlaca rağbet görmesi üzerine 1 9 2 0 senesi Ağustos'u başlarında'^"^ birinci. n r . bu hususda erbâb-ı kaleme şevk olmak muvaffakiyetini kazanırsa benim ve memleketim için ne mutlu 11 Kânunısânî 328. Türkmen 173 numarada kayıth bulunmaktadır. 19 x l 3 ebadında.

Satır adedi muhteliftir. başhklar daha kahnca bir hatla behrtilmiş. Hz.5 ebadında.Türkmen 174 ve 177 numaralarda kayıtlı bulunmaktadır. 4a'da ise "Yavuz'un ölümü" başlığı altında hükümdarın rahatsızhğı ve sefer sırasında vefatından bahsedilmiş. 19 X 13.b. vr. 2a'da "Mersiyenin nâzımı İbni Kemal" başhğı altında şâirin hayâtı hakkında malumat verilmiş. Krem rengi kahn kağıtlara rik'a (müellif hattı) ile yazıl­ mış. kırmızı karton kapakh. S . cuma hutbesi ve diğer dînî hutbeler (nikâh. Satır adedi 16-18 ara­ sında değişiyor. Kağıtlar iki forma hâlinde ortadan dikili. vr. Müelhfîn hitabete dâir kaleme aldığı Konferans adh bir risale ile Hitabet Dersleri adlı diğer bir eseri de Süleymâniye kütüphanesinde F. 5b'den lO'ar bejatten 7 bentlik mersiye- 84 . ikinci kısım ise kareli kağıtlara rik'a ile (müellif hattı) yazılmıştır. erkânı ve hatibin tavrı gibi kısımlar­ dan ibarettir. 22 varak. Câhihye devri hatipleri ve bu devir hitabetinin esasları. çeşitleri. ilk çağlardan itibaren tarihçesi. Süleymâniye kütüphanesinde F . Eserin içindeki mevzuları şöyle hulâsa edebiliriz: Hitabetin tarifi. îslamdan sonraki hitabet.) vaazlar. vr. cenaze. bay­ ram v. Türk­ men 88 numarada kayıthdır.S. Peygamber'in hitabeti. "İçtimâi hitabet" kısmında ise nutuk. Eserin ilk varağında "1 Eylül 1948" târihh bir mu­ kaddime bulunuyor. icabları.(\T. İbni Kemal'in Yavuz Hakkındaki Mersiyesi Yavuz S u l t a n Selim'in sefer esnasında Çorlu'da vefatı üzerine Kemal Paşa-zâde'nin nazmettiği mersiye­ nin şerhidir.l-78) çizgisiz beyaz kağıtlara.

mecmuada çıkan kısımların kupürlerini ke­ serek 34 x l 2 .nin tahlil ve şerhine girilmiş.sjin Hal Tercümesi Bk. Müellif. İnsanlığın Büyük Önderi Resûl-i hammed (s. Kafkasya Mücâhidi Şeyh Şâmil'in Gazavâtı Dağıstan ulemâsından Muhammed T â h i r el-Karâhî tarafından Arapça o l a r a k t e ' l i f edilen Bârikatü'ssuyûfi'd-Dâgıstâniyye fi ba'zı gazavâti'ş-Şâmiliyye adh eserin gayrimatbû bir nüshası şeyhin Medine'de ikâmet eden evlâdından biri tarafından Mehmed Akif e hediye edilmiş. neşredilmeyen tarafları ise kendi hattı ile vr. 148 varak. Kitap. Kafkasya Mücâhidi Şeyh Şâmilin Gazavâtı (Dârülhilâfe 1333) 85 . Şerh için Târih-i Osmânî Encümeni Mec­ muası'n\n 22 numaralı (1 Teşrinievvel 1329) nüshasın­ da neşredilen metin esas ahnmış. Mehmed Akif de eseri tercüme ve neşre hazırla­ ması için Tâhir'ül-Mevlevî'ye havale etmişti. Mu­ İslam Askerine Harb-i Umûmî yıllarında askerin şecaatim arttıra­ cak tarzda yazılmış bir eserdir. Siyer-i Peygamberi A'zam Hz. Türk­ men 164). siyah bez sırth ve kahve­ rengi mukavva kapakhdır.S. Büyük bir kısmı Sebilürreşad'da n e ş r e d i l e n bu e s e r i S ü l e y m â n i y e kü­ tüphanesine gelen kitaplar arasında islam. Askerine is­ lam Târihinden Bâzı Vak'alar adı ile bulduk (F. yeri geldikçe edebî sanatlar îzâh edilmiş. 76'dan itibaren tamamlamış. bâzı nüsha farkları da yeri geldikçe behrtilmiş. 5 ebâdındaki kahn beyaz kağıtlara yapıştır­ mış.

Kaili Bilinen Fıkralar Mehmed Zeki Pakahn'ın fıkralara dâir tertib ettiği bir kitap -muhtemelen Târihe Mal Olmuş Fıkralar (İs­ tanbul 1946). Eserin derh toplu bir nüshasını göremedik.için Tâhir'ül-Mevlevî'den bildiği fıkraları istemesi üzerine eskilerden duyduklarını derleyerek Pakahn'a takdim ettiği defterdir.b. kağıt parçala­ rına yazılmış vaziyette bir zarf içinde bulunmaktadır. Oldukça orijinal olan fıkraların büyük bir kısmı Süleymâniye kütüphanesine gelen mektuplar arasında. 26 Mart 1940'dan itibaren her sayıya bir kısmı dercedihnek suretiyle hemen tamamı neşredil­ miştir. âdetlerine (v. 32. Daha sonra müsveddeleri gören Bilgi Yurdu mecmuası sahibi ve yazı işleri müdü­ rü M. Niyazi Erenbilge. ehemmiye­ tine. Tercümenin mukaddimesinden. Mahfil 'de -nr. Kamerî Aylara Dâir Malûmat B u isimle tertip edilmiş müstakil bir yazma nüshaya rastlayamadık. AbduUalı el-Şekevî tarafın­ dan ağır bir dille O s m a n l ı c a y a tercüme edildiği. Eser.) dâir yazdığı makalelerin tamâmı 86 . bunların mecmuaya konmasını rica etmiş ve nr. 1339 Muharremi­ ne mahsus nüshadan itibaren-.unvanıyla Matbaa-i Amidî'de tabedilen kitap Sebilürreşad kütüphanesi serisinden (aded: 23) neşredilmiştir. 3. Mezâkuhervâh fi Şa'şa'ati's-salâh adlı bu gayrimatbû tercümenin de istifâde etmesi için Tâhir'ül-Mevlevî'ye emânet edildiği anlaşılmaktadır. eserin Arapça ashmn dalıa önce Abdüüıamid b. mecmuanın her nüsha­ sında çıktığı kamerî ayın târihî hâdiselerine. 5 ebadında ve 2 1 6 sayfadır. 19 x l 2 .

Cemâdilûlâ 1339). Rebiülevvel 1 3 3 9 ) .75 ve 176. Saferü'l-hayr (nr. 4 Kasım 1948= 2 Muharrem 1368'den itibaren. Çıkan makalelerin başbkları ve çıktığı nüshal a n n listesi şöyledir. 87 . not). Şa'ban 1339). Ağustos 1973'te neşrettiği Ariflerin Menkıbelerinde Tâhir'ül-Mevlevî'nin bu n ü s h a y ı S ü l e y m â n i y e k ü t ü p h a n e s i n d e Nafiz P a ş a 1 2 0 5 n-umarada kayıtlı bulunan Menâkıbü'l-ârifin'den çok güzel bir nk'a ile istinsah ettiğini bildiriyor (s. Tahsin Yazıcı. Ramazânü'l-mübârek (nr. 3. Yıllar sonra İslam Yolu mecmuasında da -nr.olmabdır. Yüz elli kadar isim toplandı. Bunla­ rın müsemmâlan hakkında bulabildiğim malûmatı top208 Prof. Hazret-i Mevlânâ ile Sultan Veled'in oğlu Ulu Arif Çelebi'nin müridi olmuş zevatın epeyicesi tanınmış olacakdı. Muharremü'l-harâm. Şevval 1339). 5. Safer 1339). (nr. 4. Mu­ harrem 1339). 5. 12. "Müellif eserinin mukaddime­ sinde şöyle diyor: "Eflâkî Ahmed Dede'nin (Menâkıbü'l-âriftn) unvanlı eserini istinsah etmiş 2 Ramazan 1365 ve 21 Ağustos 1944 târihinde hitirmiştinı^'^'^. Rebiülevvel ve Mevlîd-i ş e r i f (nr.bâzı deği­ şikliklerle her ay neşredilmiştir. İstinsah esnasında hatı­ rıma bir şey geldi: Eflâkî Dede yazdığı menkabelerden çoğunu kimlerden naki etmişse râvîlerinin adını da yaz­ mıştır. Binâen aleyh o râvîlerin isimleri bile toplanmış olsa VII ve VIII. asırda yaşamış. Recebü'l-ferd (nr. 7. Ramazan 1329). 1 1 . 10. Şevvâlü'l-mükerrem (nr. Kudemâ-yı Mevlevîye Menâkıhü'l-arifin 'de adı geçen 114 râvînin tercü­ me-i hallerinden bahseder. 9. Cemâdiülûlâ ve'l-âhire (nr. Receb 1339). Şa'bânü'l-muazzâm (nr. Onun için kitabda adı geçen ruvâtm esâmisini hece harfleri sırasına göre bir deftere geçirdim.

15 Ramazan 1363 ve 3 Eylel 1944'den itibaren mütevekkilen 'alallah yazmaya başladım. l l ) . Yazdıklarım. Müracaatta bulunduğum bir iki eseri de işaret ettim. 'Alâeddîn-i Siryânus (s. Ahi Muhammed Dîvâne (s.5) ebâdındaki 150 vr. Eserin sonradan istinsah edilmiş bir nüshası da bende bulun­ maktadır. Âhî Mûsâ-yı Akşehrî (s.her varağın tek jTizü kullanılmış-. İkinci defter Süleymâniye kütüphanesinde F. 15)." Eserin iki parça defterden ibaret olan müellif nüshasmın birinci kısmı kayıptır.6).6). asırlarında Mevleviliğe müntesib zevatın bâzıları olsun unutulmakdan kurtuldu. Ahi Ahmed Şâh Kazzâz (s.'hk bu nüsha çizgih beyaz kağıtlara siyah mürekkep kullanıla­ rak nefis bir rık'a ile yazılmıştır .S. Müsvedde olduğundan îtinâsız bir hattı vardır. 28 X 19 (20. sayfaları fersudedir. 'Alâeddîn-i Erzincânî (s.5 X 14.7). dolayısıyla Hazret-i Mevlânanın bir kısım menâkıb ve hevârıkı da meydana konuldu.1 (Menâkıh)ın neresinden aldığımı göster­ mek için bendeki nüshanın sayfa numaralarını fıkrala­ rın altına yazdım. 'Alâeddîn-i Kırşehrî (s. "Asıl me'hazım: Eflâkî Dede'nin (Menâkıb)ıdır. Ahî Muhammed 88 . Şu muhtasar kitab ile hicretin VII ve VIII. 12). He­ men bir ay içinde yâni 11 Şevval 1363 ve 29 Eylül 1944 târihinde tesvidini bitirdim. Türkmen 161 numarada kayıtlıdır.3).lamakla bir (Kudemâ-yı Mevlevîye Tarihçesi) vücûda ge­ tirmek istedim. B u nüshanın sa3^a numaralarına göre eserde adı geçen râvîlerin listesi şöyledir: Ateş-bâz-ı Velî Ş â h M u h a m m e d Hadim (s. Ahi Ahmed Ş a h ( s . 13).8). Ahi Çoban (s. Bu nüshanın kabı parçalanmış. 13). 'Alâeddîn-i Amasyavî Veled-i B a y r a m (s. Kırmızı mukavva kapaklı ve altın yaldızlı meşin cilthdir.

91). İmâdeddîn Veled-i Kurdî (s. Hamza-i Nâyî (s.40). Fahreddîn-i Sivâsî (s.86). E m i r Tuman Beg (s. Kemâl-i Mu'arref (s. Aıab Nuyin (s.69). Mevlânâ Bedreddîn-i Şang-i Müneccim (s. Hâce Kamereddîn Nâib (s. Pervane Oğullan (s. Emir Nûreddîn Veled Cica (s. Girây-i Büzürg (s. Fahreddîn-i Ab-germi (s.Seyyîd Abâdî (s. Aynüddevle (s. İnanç Şücâeddîn Beg (s.38).lOl).69). Evhededdîn Çelebi (s.16).78). 100). F â t ı m â Hatun (s. Emir Necmeddîn Dizdar (s. Emir Alâmeddîn Kayser (s. 2 7 ) . Kutbeddîn-i Şîrâzî (s. 7 7 ) . Gerâ Hâtûn (s.71). Çelebi Bedreddîn ve Şemseddîn (s. 103). M e v l â n â Efsâbiddîn Mu'îd (s. Kadı Kürd-i Konevî (s. Ahmed Fakih (s.95).51).70).92). Gumaç Hâtûn (s.74). 19).39).37).63).82). Kerîme Hâtûn binti Şeyh Muhammed 89 .76). Kaluyan (s. Kira Hâtûn (s. 17).41).66).99). Alıî Nâtur (s.33).22). Fahreddîn-i Dîv-dest (s.99). 17). 101). Hâce Mecdeddîn-i Merâgî (s. Hoşhkâ-yı Konevî (s. Fahreddîn La­ la (s. AU Polad (s. Bedreddîn-i Ma'denî (s. 19). Kadı Sırâceddîn Urmevî (s. S i p e h s â l â r ( s . Bedreddîn-i Tebrizî (s. Hâce Şerefeddîn Semerkandî (s. Çelebi Celâleddîn Feridun b. Bedr Kemâl Hors a f ( s . İhtiyâreddîn F a k i h (s. Emir Bedreddîn Gevhertaş (s. Hacu E m î r e (s.44). 7 7 ) .96). E m i r Tâceddîn Mu'tez el-Horasânî (s.62). Gürcü Hâtûn ( s . Ahî E m i r Ahmed Bayburtî (s. Kadı İzzeddîn-i Sivâsî (s. 18). Ekmeleddîn Tabîb (s. Hüsâmeddîn Begî (s.91).24).69).64).22).93).78). Emir 'Âhm Çelebi (s. Kadı İmâdeddîn b.i Akşehrî ( s .76).34). 16).96).81). E m i r Bedreddîn Yahya (s.27).94). Kadı Necmeddîn Taştî (s. Emir Mu'iddîn Süleyman Pervane (s.95). 2 1 ) . Kemâl-i Kavval (s.83).91).74). E m i r Celâleddîn Karatâyî (s. Sırâceddîn (s.82). Hâce Mecdeddîn Atabeg (s. Kemâleddîn Kâbî (s. Habib F a k î h . Fahrunnisâ (s. Kerîmeddîn Veled-i Begtimur (s.82).

Salâheddîn-i Edîb ( s . 118). 142). 117). Şihâbeddîn Gûyende (s. 1 1 0 ) . Şemseddîn-i Attar (s. Şeyh Haccâc-ı Nessâc (s. Ş e r e f Hâtûn binti Sultan Veled (s. 141). l l 3 ) . (s. 105). 119). Tâceddîn-i Mutasaddık (s. S â y ı n e d d î n M u k r î (s. Eflâkî 'Arifi Ahmed Dede (s. 135). l l 2 ) . Salâhaddîn-i Maletî ( s . Çelebi Polad B e g (s. S u l t a n R u k n e d d î n ( s . 136). 106). Şeyh Bedreddin Neccâr (s. 105). Şeyh Mecdeddîn Veled-i Çâğâ (s. Şerefeddîn Osman Gûyende (s. Şecâeddin-i Hanâkî (s. 132). Şeyh Kemâleddîn-i Tebrizî el-Hâdim (s. 104). Şerefeddîn-i Kayseri (s. 135). Zeyneddîn 'Abdülmü'min Tokâdî (s. Dîvân 'daki Şeş cild Mesneviden almış da feyz-i unvan Târihi cevher olmuş Kur'ân u Magz-ı Kur'ân 1313 târihinden çileye girdiği ilk aylarda üzerinde çahştığı 90 . 138). 138). 108). Şeyh Saâdeddîn-i Mesnevî-hân (s. 143). 138). 128). 137). 105).143). Zekeriyyâ-yı Tokâdî (s. Şemseddîn-i Maletî (s. 129). Şeyh Cemâleddîn-i Kamerî (s. 110). Şeyh 'İzzeddîn Köse (s. 108). 1 1 1 ) . Şeyh Mahmûd-ı Veled-i Neccar (s.130). Şeyh Mahmûd-ı Sâhibkaran. Şeyh Hâcegî (s. 127). 122). Şemseddîn-i Mual­ hm (s. Şeyh Gehvâreger (135). Şemseddîn-i Mardini (s. 126). Kur'ân ve Mağz-ı Kur'ân Ş a h Abdurrahman'ın aynı isimdeki Farsça eserinin Tâhir'ül-Mevlevî tarafından tercümesidir. Şeyh Bahâeddîni Bahrî (s. Nâsıreddîn-i T î z b â z â r î (s. Mehke Hâtûn (s. Mecdeddîn Cendî (s. Sirâceddîn-i T a t a r î (s. Şeyh Bedreddin Yavaş-i Nakkaş (s. Şeyh Emîn Beg Ab-germî (s. 133). Kimya Hâtûn (s. Mahmude Hâtûn (s. 135). 141). 140). 115). 145). 126). Şeyh Nâsıheddîn-i Sebbâg (s.Hâdrnı (s. Sirâceddîn-i Mesnevî-hân (s.l4*2). Şeyh Mecdeddîn-i Aksarâyî (s.

anlaşılan eserin. Osmanlı Şâirleri. s. Süleymâniye kütüphanesinde F .5) ebadında. Bir nüshası Fâtih yangınında. 91 . S . Dersaâdet 1316. 79 sayfa (sonda bir miktar boş yaprak vardır). S a j ^ a l a n n her iki yamna mürekkeple cetvel çe­ kilmiş. Molla Zeyneddîn el-Acemîyü'l-Nahcuvânî'nin^"" h a y â t ı ve "İmam Pendî Efendi"ye dâir söylediği bir hezeliyesinden bahseden bir eserdir. Tercümesi Tercümelerim Mantıkî ve Bir Hezeliyesi X V I . soluk yeşil kartonla kap­ lanmış kırmızı mukavva kapaklı. 209 Muallim Nâcî. Çizgih kağıtlara siyah bazen mavi mürekkep kullanılarak rik'a (müelhf hattı) ile ya­ zılmış.M u h i b b î ' n i n Hulâsatü'l-eser'mdeki mühim malûmat ise tercüme edi­ l e r e k a k t a r ı l m ı ş . M u h a m m e d e l .86-91. Tezkire-i Rızâ. Eserde önce Türkçe kaynaklarda Mantıkî'den bahs eden y e r l e r a y n e n . 25' ten sonrası met­ nin şerhine âiddir. asır şâirlerinden Ahmed M a n t ı k î b. D a h a sonra bu k a y n a k l a r d a k i tenakuzlar göz önünde bulundurularak şâirin hayâtı ve şahsiyeti yeniden kaleme ahnmış. s. Türkmen 90 numarada kayıth bulunmaktadır. S. İstanbul 1307.5 X 14 (16 X 9. Eser 3 0 Teşrinisani 944'te bitirilmiş. Şeyh Celâleddîn Efendi'ye takdim ettiği diğer bir nüshası da Yenikapı mevlevî-hânesi yangınında kaybedilen bu tercümenin günümüze ulaşıp ulaşmadığı mechûlümüzdür. Tâhir'ül-Mevlevî'nin Farsça'dan yaptı­ ğı ilk tercüme olması sebebiyle ayn bir ehemmiyeti olsa gerektir. Levâmi' Bk.59. 20.

lb'de şu ibare bulunmaktadır: "Şu eseri. B u bahisler. Kaliteh beyaz kağıtlara eflâtun mürekkep kullanılarak rık'a (müellif hattı) ile yazılmıştır. Hatıratın mühim bir ciheti de Anka­ ra İstiklal Mahkemesine sevk edildiğinde geçirdiği iki ayhk mevkûfiyet hayâtının günü gününe anlatılmış ol­ masıdır.30 M a r t 339'da Hüseyin Vassaf Bey 'e yazdığı mektubun Mahfil' de neşredilen siitunları kesilerek eserin sonuna ilâve edilmiş (vr. 92 . hocası Es'ad Dede'nin menâkıbına dâir 12 Şa'ban 1341 .hakkında şimdiye ka­ dar söylenilen ve anlatılanlara ışık tutacak mâhiyette ol­ duğundan ayrı bir ehemmiyeti hâizdir. ilâve ve haşiyeler kay­ dedilmiştir.5 ebâdındaki kitabın sırtı siyah bez kaph.16 Temmuz 1126'dan itibaren yazmaya başlamıştır.kesilerek yapıştırılmıştır. İsmi Matbuat Alemin­ deki Hayâtım olmakla beraber neşriyat sahasındaki hâtıralarına ayırdığı sayfalar eserin mahdut bir kısmını işgal etmektedir. Varakla­ rın "a" jrüzleri kullanıldığı halde 378 varaktır.Matbuat Alemindeki Hayâtım Tâhir'ül-Mevlevî bu isim altmda k a l e m e aldığı hatıratında mektep. 365-378). Bâzı sayfalara yeri geldikçe iktibas edilen neşredilmiş yazılar -gazete ve mecmualardan. İçinde Tâhir'ül-Mevlevî'nin gençlik hâtıralarından genişçe bahsedildiğinden. me'muriyet ve neşriyat hayâtında başından geçenleri anlatmıştır. vr. vefakâr evlâdım Sa'dî Bey'e ithaf ediyo­ rum" 29. Müellif hatıratını 6 Muharrem 1345 . şapka mes'elesinden tutuklanan­ lar -bilhassa İskiliph Atıf Efendi. teşviki üzerine yazdığım ferzend-i ruhum. Girdiği edebî ve ilmî münâkaşalara ge­ nişçe yer ayırmıştır. kapakları kahverengi mukavva ve yeşil cilt bezinden köşebentlidir.5 X 11. "b" yüzle­ rine sonradan yapılan bâzı tashih.

E s e r neşrinden sonra Süleymâniye kütüphanesine verilmek üzere elimde bulunmaktadır. Medâris-i İslâmiyye Talebesine Târih Hulâsaları Dalıa önce mecmualarda intişâr eden İslam târihine dâir birkaç makalesinden ibarettir. 1331 senesinde Mat­ baa-i Amidî'de (İstanbul) 19 x 13,5 ebadında 47 sayfalık kitap hâlinde tabedilmiştir. Menâkıb'ül-ârifin'de Münderic "Makâlât-ı Şems-i Tebrîzî"den On Faslın Tercümesi Eser, Süleymâniye kütüphanesinde F . S . Türkmen60 numarada kayıtlıdır. 20,5 X 13 (14 X 8,5) ebadında, yeşil mukavva kapaklı, kareli kağıtlara siyah mürekkep kullanılarak rik'a (mü­ elhf hattı) ile yazıhnış. Metinde geçen âyetler harekelen­ miş, yer yer mavi tükenmez kalemle tashihler yapılmış, 36 sayfa. Tercüme 12 Temmuz 1947'de bitirilmiş. Mesnevi Dersleri Tâhir'ül-Mevlevî'nin Mesnevi şerhine dâir ilk dene­ melerini, 2 0 Ağustos 1 3 3 9 (1929) dan itibaren F â t i h camiindeki mesnevî-hânhğı müddetince ders esnasında kürsüde bulundurmak üzere 7 Muharrem 1342 - 2 0 Ağustos 1339'dan itibaren tuttuğu defterler teşkil eder. Mesnevi Takrirleri adını verdiği bu defterlerden bir kıs­ mı hâlen Süleymâniye kütüphanesinde bulunmaktadır. Uzunca bir zaman sonra Süleymâniye camiinde başlattı­ ğı Mesnevi takrirleri, İslam Yolu mecmuası sahibi Esad Ekicigil tarafından Mesnevi Dersleri adı ile 11 Ş u b a t 1949'dan itibaren periyodik olarak neşredilmeye başlan­ dı. Naşir, "Okuyucularımıza" başhkh takdim yazısında 93

şöyle diyor: "Üstad Tâhir Olgun'un Süleymâniye camiinde verdiği derslerin ehemmiyeti dolayısıyla onla­ rın kitap hâlinde neşrini kendisinden rica ettim. Muvafakat gösterdi. Lâkin bu mühim ve değerli eseri, ki­ tap hâline getirmek uzunca süreceği ve bir an evvel mütâlâasından hakikat taliplerini mahrum edeceği için forma forma neşrini münâsip gördüm. "Mesnevi Dersleri"nin beher forması şimdilik 15 günde bir çıkacak ve her forma 15 kuruşa satılacak ve 26 forması bir cilt olacak­ tır. Altı aylık abone ücreti 375 kuruştur /.../." 123 forma neşredilen bu dersler müeUifin 2 1 Haziran 1951'de vefâtmdan sonra ancak 6 defâ çıkarılabilmiştir. Son yıllarında en büyük arzusu Me.s'ncı;t şerhini ta­ mamlamak olan Tâhir'ül-Mevlevî, kesif bir çalışmayla 5. cildin hemen y a n s ı n a kadar gelebilmişti""". Ömrü vefâ etmediğinden müsveddeler hâlinde kalan bu çahşmalar yıllar sonra Merhum Fethi Sezai Türkmen Bey'in teşeb­ büsleriyle 1963'ten itibaren şu şekilde neşredilmiştir: c.I, k . l , İstanbul " C.I, k . 2 . " C.I, k . 3 . " c.I, k . 4 . " C.I, k . 5 , c.H, k . l . " c.H, k . 2 . " " cII, k . 3 , " cin, k.ı. c.III, k . 2 , "
210

1963, Ahmed Said matb. 1-328 s. 1964, IV -H 329-630 s 6 3 1 - 9 5 2 s. 1965, 1966, IV -^ 953-1312 s. 1966, IV + 1313-1829 s. 1967, IV + 1 - 3 7 4 + [1] s. 1967, II + 375-744 s. 1968, IV + 7 4 5 - 1 1 0 3 s. 1968, IV + 1-416 s. 1969, I V + 417-816 s.

Şerhini yaptığı son beyit şudur : Kasd-ı hün-ı tu künend u kasd-ı ser Ne'z-berâ-yı hamiyyel din ü hüner

94

c.III,k.3, c.IV,k.l, c.IV,k.2, c.V, k . l ,

" " " "

1970, 1972, 1973, 1975,

" " " "

IV + 817-1232 s. I V + 1 - 5 1 5 s. I V + 517-994 s. IV + 1-318 s.

MesnevVnin Eski ve Yeni Muterizleri Muhammed Şahin adh Hz. Mevlânâ ve Mesnevi 'ye muânz bir şahsın neşrettiği Mesnevi 'nin Tenkidi (İs­ tanbul 1946) adh 20 x 14,5 ebâdındaki 224 saj-fahk kita­ bın sâdece önsözüne cevap olmak üzere kaleme alınmış 224 sayfalık bir risaledir (İstanbul 1946). "eski muteriz1er" ibaresinin sebebi eserin başında Hz. Mevlânâ'nın sağhğında kendisine itiraz edenlerden bahsedildiği için­ dir. Tâhir'ül-Mevlevî'nin bu tenkidi hoşa gitmemiş ola­ cak ki kısa bir müddet sonra aynı şahıs tarafından neşre­ dilen Me.s'«eüt 'nin Tenkidini Beyenmeyene Cevap adlı bir risaleyle karşıhk gördü^". MesnevVnin Yeni Muterizinc İkinci Cevap Tâhir'ül-Mevlevî, Muhammed Şâhin'in MesnevVnin Tenkidi (İstanbul 1946) adh kitabına aynı sene içinde Mesnevinin Eski ve Yeni Muterizleri unvanıyla bir ce­ vap yazmış; Muhammed Şahin de bu cevaba karşıhk ol­ mak üzere MesnevVnin Tenkidini Beyenmeyene Cevap 'ı kaleme almıştı. E s e r cevâba cevap olmak üzere 14 x 20 ebadında 16 sayfalık bir risale hâhnde 1947'de Güven basımevinde (İstanbul) tabedilmiştir. Mesnevi Şerhi Dersleri.

Ek^Mesnevi
211 Bk. s.

95

Dlvân-ı Tâhir'ül-Mevlevî' nin başındaki Terceme-i hal" de ve İbnülemin'deki müsveddelerde eserin neşirtârihi olarak hicrî 1 3 1 2 ve 1 3 1 5 gibi farklı ve yanlış iki ayrı t â r i h gösterilmiştir.2 9 Haziranırûmî 1815 . 3 İtebiülevvel 1317 . 96 . Mir'at'ül-akâid Molla Câmî'nin akaide dâir yazmış olduğu "Mir'âtü'lakâid'*'"' adlı manzum eserinin tercümesidir. husûsiyle Cenâb-ı Pîr'in hilye-i şerifesini nazm eylemişdim" (Matbuat Alemindeki Hayâtım. Eserin diğer kısımlarında Hz.F a r s ç a ibareler latin harfleri ile imlâ edilerek 16.1801. 215 nr. 20 X 14 ebâdmdaki 30 + [IJ sayfahk kitabın esâsım çi­ lede bulunduğu yıUann mahsûlü olan^'^ "Hilye-i Hazreti Mevlânâ" teşkil eder.27 Receb 1368'den itibaren. 212 İkdam. "Tâhir Dede Kütüphanesi" neşriyatının birinci k i t a b ı o l a r a k 1 8 9 9 senesi T e m m u z ayı başında tabedilmiştir'^'^. 213 "Çile esnasında epeyice okumuş yazmış. Tâhir'ülMevlevî bu eseri ve tercümesini İslam Yolu'^'' mecmua­ sında neşretmişti. 2 6 Mayıs 1949 .11 Temmuzı efrencî ]H99. nr. v r 5 a . Edebiyatımız da Lutfî Çelebi ve Rızâ Dede'nin Mevlânâ'ya dâir yazdıkları bilyelerden sonra üçüncü manzum bilye olması ve araştırmaya da­ yanılarak yazılması dolayısıyla ayrı bir ehemmiyet taşı­ maktadır. Mevlânâ için yazılmış manzumeler bulunmaktadır. 1345 (1926). 1946'da Abdullah Işıklar tarafından -mecmuada tefrika edilirken yapıldığı gibi.34.Mir'at-i Hazret-i Mevlânâ Tâhir'ül-Mevlevî'nin kitap hâhnde neşredilmiş ilk eseridir.5 x l 2 ebadında 48 sayfahk kitap hâlinde bastırılmıştır. 214 Mir'âtü'l-akâid' in bir tercümesi de 1277'de Samatyalı Hafız Ahmed Efendi'nin dest-gâhında (İstanbul) basılmıştır.

65.4. nr. 63. 218 Kitabın ilk sayısında şu kayıt vardır: "Mütercim-i eser Tâhir'ül-Mevlevî Beyefendi tarafından Millet kütüphanesine ihdâ olunmuştur. Müellif kareh kağıt­ lara siyah dolmakalem kullanarak nk'a ile yazmış.1 Kylül 1951 tarihleri arasında tefrika edilmiştir.Cemal Parlakışık tarafından tercüme edilmiş.Münâcât-ı Hazret-i Mevlânâ 'tercümesi Üsküdar mevlevî-hânesinin son şeyhi A h m e d R e m z i D e d e 'nin Mesnevi 'den seçme beyitleri derleyerek meydana getirdiği Münâcât-ı Hazret-i Mevlânâ 'mn'^'^ tercümesidiı^'^. 2 1 6 Mahfil. sayfada ise "Hâtime-i Mütercim" başh­ ğı altında yine her beytin altında tercümesiyle yazılmış Farsça bir manzume bulunmaktadır. Safer 1339'da şöyle bir îlân bulunmaktadır: "(Münâcât-ı Hazret-i Mevlânâ) unvanıyla Mesnevî-i şcrifden bi'lintihab tab'edilmiş olan ilâvenin mevzî'lcrden istenilmesi rica olunur. 18 sa­ tır." 217 Bu tercümenin ilk 5 0 beyti önce Mahfil' e ilâve olarak (21 x 14) ebadında 16 sayfalık bir forma hâlinde neşredilmiş. daha sonra İslâmın Nûru'nda 1 Haziran 1951 . bu münâcâta hatime olmak üzere yazdı­ ğı Farsça manzumesi her beytin altına tercümesi ile bir­ hkte yazılmış. Ah Emîrî kütüphanesinde (Şer'iye 1320) kayıtlı bulunmaktadır^'" 21 X 14 ebâdındaki kitabın sırtı siyah muşamba. mu­ kavva kapaklar desenh kağıtlarla kaplanmış. 5 0 . İlk 16 say­ fası matbu olmak üzere 69 sarfadır. sayfada Ahmed Remzî Dede'nin. Aynı sayfanın so­ nunda "Hitâm-ı terceme 25 Ramazan 1343 cumartesi ge­ cesi ba'de's-sahûr" kaydı bulunmaktadır. 10 Temmuz 1932" 97 . Eserin ilk satırlarından bâzı Mevlevi muhiblerinin Münâcât-ı Hazret-i Mevlânâ 'nin tercümesini Tâhir'ülMevlevî'den istedikleri anlaşılıyor. beyitten sonrası rherhalde müellifin vefatından sonra müsveddeler mecmuaya ulaşamamış olacak.

Türkmen 181. Müteâkib senelerde oruç. Rebiülevvel 1341'den itibaren. Ktp. İlk bahsini teşkil eden "Namaz Tarihçesi" kısmı daha 1922'lerde Mahfil 'de -nr.5 x 17.29. Aid Bâzı Evrak (II).Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri B k . zekat ve hac tarihçelerinin de ikmâliyle tertibi tamamlanmış oldu. 98 .. şu değersiz eser meydana çıktı" deniliyor.birinden^'^" anlaşıldığına göre eser. oruç. Siym. 1947'de İstanbul'da 24.S. Mukaddi­ mesinde: "[. Asr-ı Saadette Müslümanlığın Medeniyete metleri Hiz­ Müslümanlıkta İbadet Tarihi İslâmî ibâdetlerden namaz.. zekat ve haccın tarihçelerinden bahseden mühim bir eserdir. Teklifin niçin kabul edilmediğini veya niye anlaşma te'min edilemediğini bi­ lemiyoruz. hadîs. Kakat 1947'de tabedilirken Müslümanlıkta İbâdet Târihi şeklinde sadeleştirilmiştir."İbâdât-ı İslâmîye Tarihçesi"""^'^ ser­ levhasıyla neşredilmişti. müellifine 100 lira te'hf ücreti ödenmek suretiyle tabedilmesi teklifi 17 Temmuz 1941 tarihli bir mektupla Tâhir'ül-Mevlevî'ye bildirilmişti.5 ebadında xx -h 332 sayfa­ lık k i t a p hâlinde b a s ı l a n e s e r aslında T â h i r ' ü l M e v l e v î ' n i n y ı l l a r Önce y a p t ı ğ ı ç a l ı ş m a l a r ı n mahsûlüdür. siyer ve fikıh kitaplarından bâzılarına müracaatla bulabildiğim tafsilâtı bir araya getirdim. 219 Kscrin asıl adı budur. 1941 sene­ sinde Diyanet işleri riyaseti müşavere heyeti tarafından tetkik edilmiş ve devrin diyanet reisi Kâmil Miras'm. 220 Tâhir'ül-Mevlevî'ye F. l 9 . v r . Süleymâniye kütüphanesinde bulunan husûsî mektuplardan.J Tefsir.

vr.Kitabın. Eserde geçen kelimeler. s .vr. 1963'de Bilmen basımevi tarafından ikinci baskısı daha yapılmıştır.kıt'anın tarifi yapılarak bu manzumenin kıt'a değil kaside olduğu izah edilmiş.'da -Nâmık Ke­ mal'in. vr. Eserin başında "nazire" ve "nazîrecihk" hakkında misaller gösterilerek bilgi verilmiş. mukavva kapakh 57 varak.Kemalin kasideye nazire olarak yazdığı "Sâkî-nâme"^^^ nin ş e r h i başlıyor. İslanbul 1340 . ö. Nedim'in bu manzumesi için "kıt'a" demesi üzeri­ ne.77. 222 Saâdeddin NüzJıet E r g u n .'da "Birinci nazire" başlığı altında Nâmık.1338. K. Süleymâniye kütüphanesinde F. Varak­ ların yalnız bir yüzüne rik'a ile (müellif hattı) yazılmış.Türkmen 9 1 numarada kayıthdır. 4. edebi san'atlar ve mazmunlar bütün teferrua­ tıyla îzâh edihniş. Kemal'in Şiirleri. 26 x l 5 ebadında. 221 Nedim Dîvânı.S.'da Nedim'in kasr vas­ fındaki kasidesinin şerhine başlanmış. İstanbul'un ileri gelenlerinden birinin yaptırdığı bir kasrın tarifine dâir y a z m ı ş olduğu kasîde^^' ile Nâmık Kemal ve Ziyâ Paşa'nın bu kasideye yazdıkları nazirelerin şerhidir. 21 satır. şerh edilecek mısralar ve kelimeler tırnak içine alınmış.vr. Nazım ve Eşkâl-i Nazım Bk. edebiyatımızda sâkî ve şarap hakkında söylenmiş şürler hakkında bilgi verildikten sonra SO. Tcdrisât-ı Edchîyeden Nazım ve Eşkâl-i Nazım Nedim'in Köşk Kasidesi ve Nâmık Kemal ile Ziya Paşa'nın Naziresi Nedim'in. 27. l 6 .'da "sâkî-nâme"nin tarifi yapıla­ rak. Nâmık İstanbul 1941. 99 .

(F. Süleyman Nazif. Asrın Yansına Kadar Garp Edebiyat Tarihine Dâir Manzum Bir Muhtıra Tâhir'ül-Mevlevî'nin Edebiyat Târihimize Dâir Manzum Bir Muhtıra adlı eserine zeyl olarak tertip etti­ ği manzum eseridir.8. 5 X 20 ebâdındaki 36 sayfalık eserin başında giriş olarak Yunan edebiyatına değinildikten sonra XIII. 100 . Fransız. 2 2 3 KüUiyât-ı Ziyâ Paşa. 19. Daktilo edildikten sonra müelhf tashihinden geçmiş biribirinin aynı 3 nüshası da Süleymâniye kütüphânesindedir. İspanyol ve Rus. Paşa'nın nazire olarak yazdığı 19 beyitlik "Bahâriye"nin^''^^ şerhi­ ne başlanıyor. İngihz. Alman.SO.S. 2 8 .tercüme-i halleri ve getirdik­ leri yenihkler hakkında kısaca bilgi verilmiş.'da "İkinci nazire" başbğı altında Ziyâ Paşa'nın naziresi hakkında bir fikir beyânından sonra. Eserin bitiş târihi olarak sonunda "13 Şu­ bat 1937" ibaresi bulunmaktadır.215 -217.Türkmen 138140). İstanbul 1326 1924. asır­ dan itibaren kronolojik sıra tâkib edilerek her asırda ye­ tişen garplı ediblerin -daha ziyâde İtalyan.vr. Yeri gel­ dikçe Avrupa'daki edebî akımlar ve mümessilleri üzerin­ de durulmuş. nşr.

3 1 va­ rak (her yaprağın tek yüzü kuUamImış). mavi mürekkep kullanarak dolma kalemle yazmış (rik'a). 12 varak (13-23. 101 . 19 satır.Osmanlı Devletinde İdam Edilen İki Şeyhülislam Şeyhülislam Ahi-zâde Hüseyin ve Hoca-zâde Mes'ud e f e n d i l e r h a k k ı n d a bir e s e r d i r . Rik'a ile (müelhf hattı) birinci hamur kağıtlsu-a yazılmış.C. Şihâbeddîn el-Hemedânî'nin (ölm. Dîvân Edebiyatından ve Şerhi Birkaç Parça ve İzahı Risâle-i Fütüvvetiyye Tercümesi Mir Seyid Ah b. Sülejmıâniye kütüphanesinde. yapraklar boş). 21 X 13 ebâdındaki kitabın sırtı fesrengi bez. 18 X 11 ebadında. İstanbul 1961. 224 F a r s ç a metni için bk. s. "Kubrawîyât II. Sihâbeddîn-i Hamadânî'nin Risâla-i Futuvvatiyya'si".Türkmen 148 numarada ka3atlıdır.Mole.33-72. S a t ı r adedi 16-17 arasında değişiyor. Şarkiyat Mecmuası. Her iki şeyhülis­ lamın kısaca hayat ve şahsiyetleri anlatıldıktan sonra idamlarına sebeb olan halleri ilgih kaynaklara dayanıla­ r a k hikâye edilmiş. M. E s e r 15 Ağustos 1950'de bitirilmiş. c. F. S ü l e y m â n i y e kütüphanesinde. Nefî'nin "Hotin Kasidesi" Bk. Müellif T. ortadan dikil­ miş. mukav­ va kapaklar düz s a n kağıtla kaplanmış. soluk yeşil karton kapakh. Türkmen 62 numarada kayıthdır. F.IV.S. İlk 6 yaprak Ahi-zâde'den daha sonraki yapraklar Hoca-zâde Mes'ud Efendi'den bahseder.1 3 8 5 ) te'lif ettiği Risâle-i Fütüvvetiyye 'nin^^* Tâhir'ül-Mevlevî tarafından tercümesidir. "Ali b. ay-yıldız fihgranh kağıtla­ ra.S. 7 8 6 .

Eserin ilk sayfalarında Nâmık Kemal ile Ziyâ Pa­ şa'nın Sabrî hakkındaki münâkaşalan nakledilmiş. sayfada Sabrî hakkında kısa bir bahis bulunmaktadır. T e r c ü m e için S ü l e y m â n i y e kütüphanesi.Türkmen 87 numarada kayıth bulunmaktadır.S. 102 . Mütercim: "içinde ahîhk târihine dâir bihnmeyen epeyice malumat bulunduğu için o risaleyi tercüme et­ mek istedim. sayfalar arasında ise Şeyhülislam Ebûsaid Efen­ di'nin hayâtı ve şahsiyeti hakkında mufassal malumat verilmiştir.34 . 4 3 . Süleymâniye kütüphanesi F.n â m e s i d i r . Cenâb-ı Hak hüsn-i hitâmını nasib eylesin" diyerek tercümeye başlıyor. W . 225 Dlvân-ı Sabrii Şâkir. 43 sayfa.kalın s a n kağıtlara siyah mürekkep kullanı­ larak rik'a ile (müellif hatü) yazılmış. 5 ve 19. Tâhir'ül-Mevlevî'nin eser üzerindeki çahşması 6 Kânunievvel 9 4 6 tarihinde ta­ mamlanmış. 20. s. İstanbul 1296.Risale asLnda müellifin Ahî Şeyh Hacı b. 3 0 xlO ebâdındaki -ortadan dikilerek defter hâline getirilmiş. el-Merhûm Tûtî Ah Şâhî el-Itlânî adında birine verdiği külah ve şal­ var i c â z e t . Satır ade­ di 35 civarında değişiyor. Murad ve FV.3 9 . Sabrî'nin Ebûsaid Efendi Vasfındaki Kasidesi Sabrî'nin (Şâkir). sajrfada metnin şerhine başlanmış ve 4 2 . Mehmed devirle­ rinde 3 defâ şeyhülislamlık etmiş olan Ebûsaid Efendi vasfında yazmış olduğu kasîdenin^'^''' Tâhir-ül-Mevlevî tarafından şerhidir. sayfada bitirilmiş. (Ayasofya 2873) numarab nüsha esas ahn­ mıştır.

1 Zilka'de 1368'den itibâne neşredildiğini görüyoruz. -her kağıdın bir yüzü kullanıldığı halde62 varak.S.5 X 12 ebadında.Türkmen 128 numarada kayıthdır. 31. sırtı eflâtun bez kaph.Sâdî-i Şîrâzî'ye Dâir İran'da 1310 senesinde Talıran Meclis matbaasında yeniden tabedilen Gülistan 'ın baş kısmına Mirza 'Abdül'azîm Hân Garakânî tarafından ilâve edilen.S ü l e y m â n i y e kütüphanesinde F.Türk103 . Sarı kağıtlara rik'a (müeUif hattı) ile yazılmış ve ortadan dikilmiş.6 . Şeyh'in hayâtı ve eserleri hakkındaki oldukça geniş bir tetkikin Tâhir'ül-Mevlevî tarafından tercümesidir. Siyer-i Enbiyâ Tâhir'ül-Mevlevî'nin Siyer-i Peygamberi 'den başka bir de Siyer-i Enbiyâ unvanlı bir eseri daha vardır ki Medresetül-irşâd'da talebeye okuttuğu târih-i enbiyâ dersleri için tertip edilmiştir. Müsveddeleri Süleymâniye kütüphanesinde F. 25 Ağustos 1949 .S. Müelhfîn eserleri hstesinde bazen "Târih-i Enbiyâ" ola­ rak geçen bu eserin. nr. S a t ı r adedi ortalama 35'tir. defter k a y ı p t ı r . 1346 senesi Muharreminin ilk ge­ cesi (Temmuz 1927) müslümanlara yeni yıhn başında güzel bir hizmette bulunmak maksadıyla Seyyid Ahmed Zeynî D a h l â n ' ı n es-Sîretü'n-nebevîye ve'l-Asârü'lMuhammedîye adh eserini tercümeye teşebbüs etmişti. yeşil mukav\'a kapaklı. Tercü­ me 25 Eylül 1937'de nihayete ermiş. Süleymâniye kütüphanesinde F. Müsveddeleri 11 parça defter h â l i n d e .47. orijinal nüshasından bâzı değişikhklerle İslam Yolu.S. Siyer-i Peygamberi Tâhir'ül-Mevlevî.Türkmen 147 numarada kayıtlıdır.

Muhammed (S.11 Rebiülâhir 1366'dan itibaren tefrika hâlinde neşre başladı. mor mürekkep kullanılarak n k ' a ile yazılmış. İbnülemin. cüz. Şâir Ali İffet Tâhir'ül-Mevlevî'nin.)in Hal Tercümesi (İstanbul 1946) ve Hz.S. s. Peygamber'in Hayâtı (İstanbul 1 9 7 1 ) adlanyla Abdullah Işıklar tarafından bâzı kısaltma ve sadeleştirmelere tâbi tutularak iki defâ neşredilmiştir. Türk Şâirleri. S a n kağıtların yalnız bir yüzüne. fesrengi kartonla kaplanmış mukavva ka­ pakh. 10 Şu­ bat 1 9 4 9 . 63 sayfa -her varağa önlü arkah sayfa numarası 226 Saâdeddin Nüzhet Ergun.men 117 n u m a r a d a k a y ı t b bulunan eser 17 x 15 ebadında 5 forma hâlinde ve 90 varaktır. s. Bir nüs­ hası Ah Emîrî kütüphanesi (târih 1246) da kayıthdır.S. yakın dostu Girit'h Şâir Ah İf­ fet Gençarap'a^^*" dâir kaleme aldığı bir eserdir. formalar aynı kağıttan yapılmış bir zarf içine konulmuş ve zarfın üzerine müter­ cimin mührü basılmış. S a t ı r adedi muhtelif.Türkmen 145 numarada kayıth bulunmaktadır.4. Di­ ğer bir n ü s h a s ı da Süleymâniye k ü t ü p h a n e s i n d e F. Mütercim bir müddet sonra eserin tercümesini yan­ da bırakarak bu ve diğer siyer kitaplanndan da istifâde ile yeni bir eser kaleme aldı ve İslam Yolu. Vefatından sonra İnsanlığın Bü­ yük Önderi Resul-i A'zam Hz. Son Asır Türk Şâirleri. 104 .1 9 2 8 ) deki tercüme-i hâli ilâve edilmiş. 19.225 . Tercümenin baş tarafına bir mu­ kaddimeden sonra müellifin Mu'cemü'l-matbuâti'lArabîye ve'l-muarrebe (Mısır 1346 . İstanbul 1937. nr.441-444.2 5 1 . Ah Emîrî kütüphanesindeki nüsha: 2 1 x 17.5 (14 x 10) ebadında.I. c.

Daha sonra Ah İfFet'in İstanbul'daki evinde yapılan edebî sohbetler. kenarlar cetvelh. ambalaj kağıdı kaplan­ mış mukavva kapakh. cüz. Süleymâniye'deki nüsha Ah Emîrî'dekinin müsved­ desi durumundadır.5 x 12 ebadında. 15 satır. Şâir Anıtları Tâhir'ül-Mevlevî'nin görüştüğü yahut tanıdığı şâirlerden 30 kadannın hal tercümelerini ve ölümlerine düşürdüğü tarihleri ihtiva eden bir eserdir. ambalaj kağıtlanna siyah dolmakalem kullanılarak n k ' a ile yazılmış 3 0 satır. İstanbul 1948. B a ş h k l a r kahnca bir ka­ lemle belirtilmiş. Ali Emîrî kütüphanesi (Şer'iye 1168) de kayıth bulunmaktadır. Ali Emîri nüs­ hasının sonunda "4 Şubat 1943" târihi bulunmaktadır. MiUî Eğitim Basımevi. Müs­ veddede eserin te'hf târihi behrtilmemiş. Eserde sırayla Ali İfFet'in Tâhir'ül-Mevlevî ile tanış­ ması. Biyografiye Ait Eserler.716-717'de eserin Ah Emîri kütüphanesindeki nüshası tanıtılmıştır. satır adedi muhtelif.8. Türkçe ve Farsça şürleri.konulmuş. İstanbul Kütüphaneleri Târih-Coğrafya Yazmaları Katalogları.5 X 10. "İffet Bey'in Nazire Y a z d ı r m a k ve Y a z m a k Merakı" başlığı altında uzunca bir bölüm yazdığı şiirler ve nazireleri. Çizgisiz kağıtlara siyah ıjiürekkep kullanılarak rik'a (müelhf hattı) ile yazılmıştır. hastalanması ve ölümü anlatılıyor. Her iki nüsha arasında bâzı cümle ve yer değişiklikleri bulunmaktadır. 32 va­ rak. dışı kahverengibeyaz çizgih bir kağıtla kaplanmış karton kapakh. onun edebî kişiliği.birinci hamur kağıtlara mavi mürekkeple ke­ sik uçlu kalem kullanılarak n k ' a (müelhf hattı) ile yazıl­ mış. 105 . 58 sayfa-sondan birkaç sayfa boş-.5) ebadında. 2 1 X 17 (15. 33. s.

Kalkandelenh Sabrî Bey (s. Şâir E ş r e f Efendi (s.5 X 13.44). Tokâdîzâde Şekib Bey (s.29). Kitabın başında bir "İfâde" den sonra "Divân Edebiyatında Târih ve Ebced Hesabı" başlığı altında târih düşürme ve çeşit­ leri hakkında bilgi veıilmiş. Eserde yer alan şâirler -say­ fa sırasına göre.58).30). eüz.şunlardır: B u r s a h E ş r e f P a ş a (s. Bergamalı Cevdet Efendi (s.36). Şeyh Ahmed Remzî Efendi (s.46). Rızâ Saffet Bey (s.3-12) 106 . 15). Şeyh Ali Fakrî Efendi (s. 19).31).55). Ebu'l-Burhan Mehmed Celâleddîn Dede Efendi (s.5 ebâdındaki 4 8 sayfahk risalede Nev'î'nin kıSaca tercüme-i hâünden bahsedildikten sonra (s. Ahmed Tevfik Bey (Mehmed Emin Paşa'nın oğlu) (s. Abdülaziz Mecdi Efendi (s. İstanbul 1948.53). Ömer Ferid Bey (s.45).33). 18). Sezâî Bey (s.28). Mehmed Akif (s. Ahmed Midhat Efendi (Alımed Remzi Efendi'nin kardeşi) (s.Bir çeşit şuarâ tezkiresi diyebileceğimiz bu eserde şâirler ölüm jnllanna göre sıralandırılmışlardır.26).39). Girith Ali İffet Bey (s. Şeyh Elif Efendi (s. Eserin üzerindeki târih "6 Kânunievvel 1944"tür.42).54).27). Hüseyin Vassaf Bey (s.35).51). Babanzâde Ahmed Naim (s. ŞâirNevt ve Suriye Kasidesi "Edebiyat Tarihimizde Araştırmalar" serîsinin ilk kitabı olarak çıkan Fuzûlî'ye Dâir (İstanbul 1936) adh eseri bir yıl sonra Şâir Nevi ve Suriye Kasidesi tâkib et­ ti. 13). Biyografiye Ait Eserler. Yaşar Şâdî Bey (s. Elmalıh Mehmed Hamdî Efendi (s. İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları. s. 19.8.34).717'de eserin Ali Emîrî kütüphanesindeki nüshasının bir tanıtması mevcuttur. İhsan Mahvi Bey (s.56). Millî Eğitim Basımevi. Ah Emîrî Efendi (s. Şeyh Abdül Efendi (s. Cenah Şahâbeddîn Bey (s.

Eserin başında Kâlâyî'nin Diyarbekirli Refî' (ölm. Şeyh Celâleddîn Efendi Merhum Tâhir'ül-Mevlevî'nin.413. 107 . 12. san ve yeşil kartonla­ ra n k ' a (müellif hattı) ile yazılıp ortadan dikilmiş. Murad'ın büyük oğlu Şehzade Meh­ med için yapılan meşhur sünnet düğünü vasfında naz­ mettiği kaside şerh ve îzâh edilmiştir.Türkmen 89 nu­ marada kayıth bulunmaktadır. şeyhi Osman Salâhaddîn Efendi-zâde E b ü l . Esâmi.5 X 33. vr. Şerh-i Rubâiyât Tercümesi Bk.13 Zilhicce 1368'den itibaren hemen tamâmı tefrika hâlinde intişâr etmiştir. 160162.II. Şerîf Sabrî'nin Ebû Sa'îd Efendi Kasidesi ve Şerhi B k . Süleymâniye kütüphanesinde F. Dîvân Edebiyatından Birkaç Parça ve İzahı. FaÜn. Tercümelerim.53.S. s. 6 Ekim 1949 . c.1582'de Sultan III. 2 2 8 m. islam Yolu mecmuasında nr. 3. s. [İstanbul] 1269 (1857). llâümel'ül-eş'âr.B u r h â n Mehmed Celâleddîn Dede Efen- 2 2 7 tç başlık "Şâir Refî-i Kâlâyî ve Dîvânı" şeklindedir. İstanbul 1 3 0 8 ( 1 8 9 0 ) . 1327 1821) hayâtı. şahsiyeti ve dîvânından bahseden bir eser­ dir.4a'dan sonrası 1284 (1867) senelerinde taşbasması olarak tabedilen dîvânının incelenmesine ayrılmıştır. 1123 = 1711) ve Adanah Surûrî ile hicivleşmeleri anlatıhr. 8 yaprak. Sicill-i Osmânî. Te'lif târihi belirtilmemiş. Şâir Refi'-i Kâlâyî^'^ Şâir Mehmed Emin Refî'-i Kâlâyî'nin^^" (ölm. Muallim Nâcî.149.5 ebadında. Mehmed Süreyya.

(16 X 11) ebâdındaki 48 sayfalık eserin sonunda Sadî'den manzum olarak tercüme ettiği birkaç şiiri yer almaktadır. cüz. Tâhir'ül-Mevlevî'nin metin şerhine dâir yapmış olduğu ilk çalışma hüviyetini taşıyan bu eseri. 108 . Türk Şâirleri. s. 1327'de Asır matbaasında basılmıştır. Celâleddîn Dede'nin oğlu Abdülbâkî Efendiye takdim edilen eser. "Somenat" macerasından bahs eden manzumesinin eski usullere göre şerhidir.13 Mayıs 1908) vefatı üzerine neşr ettiği (12 x 23) ebadında 48 saj^alık bir risaledir. Saâdeddin Nüzhet Ergun. Daha önce Temâşâ gazetesinde şeyhi hakkında yaz­ dığı yazılara bâzı ilâveler yaparak 1326'da Mekteb-i Sanâyi'matbaasında bastırılmıştır. s.di'nin=^29 (^jjj^ 3 Rebiülâhir 1326 . 10. aynı za­ manda Tâhir'ül-Mevlevî'nin hayâtı ve şahsiyetine dâir mühim ip uçları vermektedir. 1833-1835. Kafliasya Gazavâtı Mücâhidi Şeyh Şâmilin Gazavâtı Şükûfe-i Bahâristân Tâhir'ül-Mevlevî'nin gençhk yıllarının mahsûlü olan 229 İbnülemin Mahmud Kemal İnal. Son Asır Türk Şâirleri.939-946. Şeyh Şâmil'in Bk.II. (İstanbul) c. İstanbul 1940. Şeyh Sadi'nin bir Sergüzeşti 'da Şeyh Sadî'nin Bostan Bütî dîdem Murassa'çü ez-'âc der Somenât der câhiliyet Menât beytiyle başlayan.

Molla Câmî'nin Bahaıistan 'ındaki T e d i n c i ravza''da adı geçen kırk şâirin tercüme-i halle­ rinden bahseder. 4 Zil­ hicce 3 2 6 ."Târih-i İs­ lam Sahâifinden" serlevhasıyla neşrettiği makalelerinin derlenmesinden meydana gelmiştir../ Tahririni tasavvur eylediğim târih-i mufassala medhal olabilecek kadar ma'lumâtı ihtiva eylediğinden kitap halinde neşri münâsib görüldü" deniliyor. Vehbi'nin Tannâne Kasidesi Târih-i Enbiyâ Bk. 2 0 x 15 ebâdındaki 88 sayfahk eser 1911 (1326) senesi başlarında Mekteb-i Sanayi' matbaasında (İstanbul) tabolunmuştur. baş tarafını Terakki mecmuasında neşrettikten sonra kitap hâlinde çıkartmak üzere "Encümen-i M a â r i f e göndermişti. Yıllar sonra ilk hâhyle Beyânülhak mecmuasının 70. Müsveddeler uzun bir müd­ det bekletildikten sonra bozulmuş ve çizilmiş olarak gönderilince Tâhir'ül-Mevlevî de neşrinden vaz geçmişti^^". Beyânülhak mecmuasında-nr. Siyer-i Enbiyâ Târîh-i İslâm Sahâifınden MüelMün. 1899 3allarında bir talebesine Baharistan okuttuğu sırada hazırlamış.15 Kânunievvel 324'ten itibaren. 13.12 Temmuz 1326) tef­ rika hâhnde neşr olunan eserin ash yangında zayi olmuş­ tur. Kitabın takdim kısmında: "/. ve Şerhi 109 ..eserlerindendir. Tannâne Kasidesi Şerhi Bk. sa­ yısından itibaren (18 Receb 1328 .

Tayyare Kasidesi Şerhi Bk. Vehbî'nin Tayyare Kasidesi

ve Şerhi

Tedrisât'i Edebiyyeden Nazım ve Eşkâl-i Nazım Dârüşşafaka'da okuttuğu edebiyat derslerinde tale­ beye tutturduğu ders notlandır. 1911 senesi başlarında 13,5 X 19 ebadında 88 ve l l l ' e r sa>'fabk iki kısım hâbnde neşredildi (1. kısım Mehmed Bey matbaasında, 2. kısım ise Yeni Osmanlı matbaasında tabedilmiştir). Müellif, eserin baskısı yapılırken bir kısmım -nr. 9 1 , 1 Muharrem 1329 - 20 Kânunievvel, 1326'dan itibarenBeyânülhak mecmuasına dercetmiştir. 1. kısmın kapağında eserin münderecâtı şöyle hulâsa edilmiştir: "Nazım, bizde ve­ zin, vezn-i Türkî, aruzun keyfiyeti, tedvin ve intişârı, evzân-ı meşhûre ve tatbikatı, kafiye ve tafsilâtı, aksâm.-ı nazm, eşkâl-i nazm. ve her biri hakkında malumat ve mütâlaat ile bâzı üdebânın muhtasar terâcim-i ahvâli." Terceme-i Tefsîr-i Hüseynî Hüseyin Vâiz'in^^' Mevâhib-i Aliyye adh Farsça tefsirinin "Bakara" sûresinin sonuna kadar tercümesi­ dir. Tercümede eserin Hindistan baskısı esas alınmış idi^^^. Tâhir'ül-Mevlevî'nin eseri hangi yıllarda tercüme ettiğine ve eserin bugün ne vaziyette olduğuna dâir bir ip ucuna rastlayamadık. Tercümelerim B u eseri göremedik. Dîvânı

Tâhir'ül-Mevlevî

'nin

231 Hüseyin Dâgud Sebzdârî, sünnî ulemâdan olup, aynı zamanda Molla Câmî'nin mürididir. 232 Ali Şir Nevâî nâmına yazıldığından bu isim verilmiştir; Tefsîr-i lliiseynl de denir. 233 İslam Yolu, nr.64, 2 2 Aralık 1949.

110

b a ş ı n d a şöyle deniliyor: ''Tasavvufa dâir Molla Câmî'nin Şerh-i Rubâiyât ve Levâmi ' tisâleleriyle muhtesib Münâcât-ı Hazret-i Mevlânâ 'nın bir de Câm-ı Cihân-nümâ unvanlı risâle-i ârifânenîn tercümeleri­ dir." Teşebbüs-i Şahsi Tâhir'ül-Mevlevi'nin yazdığı yegâne romandır. Meşrûtiyetin ilânından sonra müşterek bir gazete çıkar­ maya teşebbüs eden -aralarında kendisinin de bulundu­ ğu- birkaç acemi gencin düştükleri gülünç halleri alaycı bir ifâde ile anlatır. Eserde geçen hâdiseler şahıs adları değiştirilmek suretiyle tamamen gerçek hayattan ahn­ mıştır. Mizahî romanın kahramanı "Neşâtî Efendi" as­ hnda Tâhir'ül-Mevlevî'yi, "Rehnümâ-yı Memleket" gaze­ tesi ise 1908'de çıkarma teşebbüsünde bulunduğu/^t'/jber-i Vatan gazetesini temsil etmektedir. Eserdeki "Neşâtî Efendi" tasvirleri müellifin kendi hakkında kul­ landığı ifâdeler olması cihetiyle bizim için ayrı bir değer taşımaktadır. Tâhir'ül-Mevlevî bu romanını 1908'de kaleme alarak kendisinin de yazı yazdığı mizah gazetelerinden birinde^^'* "Gazetecilik" ser-levhasıyla tefrika etmeye başlamış, ancak gazetenin kapanması sebebiyle devam ettirememişti. 1330'da 19 x 13 ebadında, 2 2 1 -t- [3] sayfa­ lık musavver^"'^ kitap hâhnde neşretmiştir.

234 Nekregû, nr.4, 27 Şa'ban 1326 - 10 Eylül 1324. 235 Cumhuriyet, n r . l 2 0 7 , 2 9 Aralık 1 9 4 8 ' d e çıkan bir mülakattan bu resimlerin ressam Hâlid Bey tarafından yapıldığını öğreniyoruz.

111

Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası Başlangıcından X I I I . asra kadar geçen devreyi içine alan muhtasar bir Türk edebiyatı târihidir. Süleymâniye kütüphanesinde F.S.Türkmen 121 numarada kayıth bu­ lunmaktadır. 2 1 X 13,5 ebadında, kırmızı bez sırth, mor mukavva kapakh, 266 + 73 varak. Müelhf bu eserim latin harfli iş­ lek bir yazı ile kahnca bir kareli deftere yazmış, 18 satır. İçindeki bâzı cümlelerden ashnda bu eserin Tâhir'ülMevlevî'nin talebesine okuttuğu ders notları olduğu an­ laşılmaktadır. BMnaEdehiyat Tarihimize Dâir Manzum Bir Muhtıra (İstanbul 1931) adlı meşhur manzum eseri­ nin nesir hâlindeki müsveddesi de diyebiliriz. Orhun â b i d e l e r i n d e n i t i b a r e n bütün s a h a l a r d a k i T ü r k edebiyatı mümessilleri, edebî akımlar, şâirler, naşirler, yer yer eserlerin içinden misaller de verilerek lasaca an­ latılmış. 2 8 6 . varaktan itibaren "Garbi Türk Lehçesine Ait Edebî Parçalar" başlığı altında manzum eserlerden seçilmiş parçalar yer almaktadır. Eserde bir târih kaydı­ na rastlayamıyoruz. {Vehbî'nin) Tannâne Kasidesi (ve Şerhi) Sünbül-zâde Vehbî'nin, Sultan I. Abdülhamid'in kendisi hakkında idam fermanı vermesi üzerine'^" afhnı t e ' m i n e t m e k için h a m i l e r i n i n ' t e l k i n i y l e yazıp hükümdara gönderdiği "Tannâne"^^** kasidesinin şerhi2 3 6 Eserin adı Tâhir'ül-Mevlevî'nin kendi hazırladığı bir listede "Vehbî'nin T a n n â n e Kasîdesi ve Şerhi" şeklinde geçmektedir. Kapaktaki ibare ise "Tannâne Kasîdesi" şeklindedir. Listedeki ismin fazlalıklarını parantez içinde belirtmeyi faydalı gördük. 237 B u hususta bk. Ömer Faruk Akün, "Sünbül-zâde Vehbî', İslâm Ansiklopedisi, c.XI, s.239. 2 3 8 Sünbül-zâde Vehbî, Dîvân. Bulak 1253, s. 12-17.

112

"Târihî Tâbirler ve Istılahlar Ansiklopedisi"nden "sefâret-nâme" maddesi bu hususda bir bilgi vermek için iktibas edilmiş. satır adedi 35 civarında değişiyor. 79 yaprak.S.vr. Kağıtlar ortadan dikilmiş. Her yaprağın yalnız bir yüzü kullanılmış. Son 3 varakta ise Sünbül-zâde'nin affından sonraki hayâtından bahsedihyor. vr. Abdülhamid tarafından Kerîm Hân Zend nezdine ihtilâfı görüşmek üzere elçi gönderihşi ve daha sonra vukû'bulan hâdiseler anlatıl­ mıştır. Kasidenin be­ yitleri yeri geldikçe latin harfleri ile tesbit edilmiş. IV-KVIll.'da bitirilmiş.'a kadar devam eden bir bö­ lümde Sünbül-zâde Vehbî'nin I. vr. Vehbi'nin Tayyare Kasîdesi ve Şerhi Sünbül-zâde Vehbî'nin Rodos kadıhğı şurasında 1201 (1787) de Şahin Girayın îdâmma dâir^^^ I. Eserin te'hf târihi beürtilmemiş. "Tayyare kasîdesi" başka kağıtlara yazıhp aynca dikilmiştir.'da "Tannâne Kasidesinin Tanzimi Sebebi" başbğı altında 7.dir. vr. eski harflerle yazılmış.'ta "Tannâne kasîdesi" başbğı altında şerhe başlanmış ve 77. 7. 31. Abdülhâmid'e 239 Akdes Nimet Kurat.5 X 12. Kitabın dışındaki k a p a k vazifesini gören k a ğ ı t t a "Sünbül-zâde Vehbi'nin Tannâne ve Tayyare Kasideleri" ibaresi bulunmasına rağmen. 4. 2-4. vr. Eserin ilk yap­ rağında "Başlangıç" bölümü yer alıyor.'larda Mehmed Zeki Pakahn'ın -daha o zaman basılmamış olan. Süleymâniye kütüphanesinde F.Türkmen 93 nu­ marada kayıthdır. s a n ambalaj kağıdı kaph. Pembe kağıtlara rik'a (müellif hattı) ile yazılmış. meler ise şerh edilirken parantez içine -bu sefer. 7 9 y a p r a k l ı k eserin tamâmı "Tannâne kasîdesi"ne aittir.5 ebadında. keh. Yüzyıllarda Karadeniz 113 .

Veliyüddin Oğlu Ahmed Paşa Divanının Nesre Çevrilişi Müellifin.Türkmen 94 numara­ da kayıtlıdır.1497) Dîvân 'ının beyit beyit nesre çevrilmiş hâlidir. a. Süleymâniye kütüphanesinde Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletieri.sunduğu "Tayyare'^''" a d h k a s i d e n i n şerhidir. 31. vr. Süleymâniye kütüphanesinde F. Kasidenin beyitleri yeri geldikçe latin harfleriyle tesbit edilmiş. Satır adedi 35 civarında deği­ şiyor. 241 Ciltlerin üzerinde eserin belli bir ismi yoktur Başlığı Kemal Edib Kürkçüoglu'nun listesinden aldık. Burada Sünbül-zâde Vehbî'nin Adanalı Surûrî ile Eski Zağra'da geçen maceralarından bahsedilmiştir. Fakat hem muhteva ayrıhkları hem de ayn ayrı defterlere yazılmış olmaları göz önünde tutularak müstakil başlıklar altın­ da tanıtma yoluna gidildi. 29'dan itibaren "Zeyl" baş­ hğı altında 6 yaprak devam eden bir kısım var. 5. Ankara 1972.flîudn. sarı renkteki kağıtlara rik'a (müellif hattı) ile yazılmış. muteber birkaç nüshasını karşılaştırarak te'sis ettiği Ahmed Paşa (? . Eserin te'lif târihi behrtilmemiş. 34 va­ rak. kağıtlar ortadan dikilmiş. şerh edilecek kehmeler parantez içine alınmış.'ya ka­ dar kasidenin şerhi yer alıyor. Eserin ilk yapraklarında "Tayyare k a s i d e s i " h a k k ı n d a bilgi v e r i l m i ş ve devamında ilgih kaynaklardan Şahin Giray hakkındaki malumat aynen aktarılmış. "Tannâne kasidesi"nin dış kapağındaki ibareye göre her iki eser de bir arada mütâlâa edilmeliydi.5 ebadında. 17-21.S.'tan itibaren 29. Bulak 1253. Her yaprağın yalnız bir yüzleri kullanılmış.5 X 12. kırmızı karton kapaklı. 114 . 240 Sünbül-zâdeVehbî.

Aynı mektupta dîvânın te'sîsi sırasında dört mühim nüshadan istifâde edildiği ifâde edilmektedir. Tâhir'ül-Mevlevî'nin evrakı arasında çıkan "Türkiye yayınevi" sekreterine -adı verilmiyor. sonradan müellif ile yayınevi arasında meydana gelen bir anlaşmazbk sebebiyle bas­ kıdan vazgeçildiği anlaşılmaktadır. Belli bir satır adedi ve te'lif târihi yoktur. varağından itibaren ''Ahmed Paşa'nın Arabi ve Fârisî Şiirleri" başlığı altında 16 varakhk ayrı bir bölüm bulunmaktadır.yazılmış bir mek­ tuptan 1946 senesi sonlarında eserin basılmak üzere matbaaya gönderildiği. Her sayfanın sağ tarafında Ahmed Pa­ şa'nın manzumelerinin metni. 115 .S. biri 75 diğeri 1 1 5 + 1 6 varak ol­ mak üzere iki cilttir. Eser müsvedde hâhnde bulunduğundan hattı (rik'a) ve tertibi son derece karışıktır. İbareler önce beyaz kağıtlara yazı­ hp daha sonra kahn ve kahverengi ambalaj kağıtlarına yapıştırılmış. Türkmen 85 ve 86 numaralarda kayıtlı bulunmak­ tadır. Yahya Bey'in Şehzade Mustafa Mersiyesi ve Şerhi B k Divân Edebiyatından Birkaç Parça ve İzahı. siyah bez sırth. yeşil kağıtla kap­ lanmış mukavva kapakh. sol tarafta ise her beytin hizasına gelen satırda manzumenin düz yazıya çevrilmiş hâli bulunmaktadır. 34 X 24 ebadında.F. İkinci cildin 115.

.

Reyyâb el-Esedî 65 Abdullah Cevdet 33 Abdullah Işıklar 96.11 Agâh Sırrı Levend 26. 47 Afîfe Şefîka Hanım 5. 36. 112.14 Ahmed Fakih 89 Ahmed Hamdî. Eser ve Kurum Adlan) Abdullah (meşihat müsteşarı) 28 Abdullah b. 104 Abdullah Sert 6 2 Ahdurrahman 14 Abdurrahman Han 77 Abdülaziz (kitapçı) 41 Abdülaziz . 41 Abdülbâki Dede 3 2 Abdülbâkî Efendi 108 Abdülbâki Gölpmarh 17. el-Merhûm Tûtî Ali Şâhî el-Itlânî 102 Ahi-zâde Hüseyin 101 Ahmedîye 5 Ahmed Celâleddîn Dede Efendi 24.115 Ahmed Paşa Divam'mn Nesre Çevrilişi 61 Ahmed Râsim 27 Ahmed Remzî Dede 13. Sultan 1. Cahş b. Şeyh 106 Abdülaziz Mecdî 106 Abdülkâdir Karahan 75 Abdülmecid Han 2 Abdürreşid İbrahim Efendi 77 Adalet HammVIII Abuk Ahmed 30 Afîfe Gülistan Hanım 3. 40 Ahmed Denderâvî 12 Ahmed Efendi (ihtisab kâtibi) 2 Ahmed Efendi. 117 . Mesnevî-hân 31. 37 Ahmed el-İdris 12 Ahmed er-Rufa'î 12. Abdullah elŞekevî 86 Abdül Efendi.İNDEKS (Şahıs. 24 Abdülhalim Çelebi 35 Abdülhamid. Aksekili 33 Ahmedîye karakolu 41 Ahmed Mantıkî b. 37. 77 Ahî Ahmed Şâh 88 Ahî Ahmed Şâh Kazzâz 88 Ahî Çoban 88 Ahî Emir Ahmed Bayburdî 89 Ahî Muhammed Dîvâne 88 Ahî Muhammed Seyyîd Abâdî 88 Ahî Mûsâ-yı Akşehrî 88 Ahî Nâtur 89 Ahî Şeyh Hacı b. 113 Abdülhamid b. 24. Karahisarlı. Sultan I. Molla Zeyneddîn el-Acemîyü'lNahcuvânî 91 Ahmed Midhat Efendi (Remzî Dede'nin kardeşi) 106 Ahmed Paşa 114.

Şihâbeddîn el-Hemedânî 101 Ali Çetinkaya 42 Ali Ekrem Bolayır 26. 98 ve Şâir Bayezid camii 8 Bedi N. 106 Ali Kemal 27. 69 Bâkî'ye Dâir 48. 69 Bâkî'nin Sünbül Kasidesi ve Şerhi 63. 42. 48. 22 Bahar İstan 109 Bahâ (şâir) 3 Bahâeddîn-i Bahri . Müftü 42.106. 105. 44 Ali Seydî 7 Ali Şir Nevâî 110 Amuzgâr-ı Ariflerin Fârisî Menkıbeleri 61 87 Zâti 62 AtâuUah Efendi 13 Ateş-bâz-ı Velî Şâh Muhammed Hadim 88 Atıf 33 Atıf Efendi. 49. 7 Babanzâde Ahmed Naim 106 Baba Tâhir . 79 Bâkî'nin Kanunî Mersiyesi ve Şerhi 63. İskilipli 29. 64. 33 Ali Nihad Tarlan 79 Ali Polad 89 Ali Reşad 7 Ali Rızâ 41 Ali Rızâ Ef. Emin Paşa'mn oğlu) 106 Ahmed Zeynî Dahlân 103 Akdes Nimet Kurat 113 Alâeddîn-i Amasyavî Veled-i Bayram 88 Alâeddîn-i Erzincânî 88 Alâeddîn-i Kırşehrî 88 Alâeddîn-i Siryânus 88 Alî Satış Komisyonu 30 Ali b. 63 Bârikatü's-suyûfi'd-Dâğıstâniyye fı ba'zı gazavâti'ş-Şâmiliyye 85 Battal Gâzî 5 Arab Nuyin 89 Asâr-ı İlmîye Kütüphanesi 75 Asır Matbaası 108 Asr-ı Saadette manlığın Hizmetleri Müslü­ Medeniyete 62. Mâlûmâtcı 19. Şehsuvaroğlu 13 Bedr Kemâl Horsaf89 Bedreddîn-i Ma'denî 89 Bedreddin Neccâr 90 Bedreddîn-i Tebrizî 89 Bedreddin Yavaş-i Nakkaş 90 Belleten 64 Aşık Çelebi 62 A^ık Çelebi 118 Tezkiresi Bergamah Cevdet Efendi 106 . 104. 106 Ali Fakri Efendi.35. Gencarap 58. Ali Emîri kütüphanesi 80.106 Ahmed Said matb.. 63. Şeyh 90 Bahâr-ı Dâniş 83 Bakî 50. 73 Ali Emîri Efendi 105. 97. Şeyh 106 Ali İifet Bey. 80. 44. 92 Avâmil Şerhi Adalı 7 Ayasofya camii 31 Ayasofya Medresesi 25 Aydınhk basımevi 63 Aynüddevle 89 Aziz efendi 44 Bâb-ı Seraskerî 6. 94 Ahmed Şîrânî 5 Ahmed Tevfik Bey (M. 105. 104. 50.

115 Dîvân-ı Dîvân-ı Dlvân-ı Hafız 9 Sabrî Şâkir 102 Tâhir'ül-Mevlevî 14. 20. 59 Cemiyet-i İlmîye-i İslâmîye 22 Cemiyet-i Müderrisin 29. 80 Cemiyet-i Tedrisîye-i İslâmîye 45. 78.71 Dîvânçe-i Tâhir 20. 57. 81 Cemsin Frîzer 82 Cenab Şahâbeddîn 106 Cengiz 65 Cengiz Ccrîdc-i ve. 22. 69 Sipehsâlâr 89 Çelebi Polad Beg 90 Çığır 50. 69 Din Mazlumları 42 TV-XVIU. 90. Büyüklerimizden Bâzı Zevat 64 Cafer Çelebi 64 Cârn-ı Cihân-nümâ 111 Câm-ı Cihân-nümâ Tercümesi 65 Darülfünun 34. 107. 67. 66 Cevdet Nasuhî 33 Cevrî İbrahim Çelebi 17 Cumhuriyet 4 1 . 110 Beynelmilel Müsteşrikler Kongresi. 34. 111 Dlvân-ı Tâhir'ül-Mevlevî Fârisî-i Tâhir (2) 66. 15. 52. 81. 58 Bilgi Yurdu 50. Şeyh 12. 24 Bursalı Gazâlî bk. Câmî bk. 71 Dîvânçe-i 70. 31. 69. 23. Mansur el-Beyzavî 80 119 . Molla Câmî. Ebulûlâ Mardin 7 Ebûsaid Efendi 102 Ebû Mugîs el-Huseyn b. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri 117 65.58 Celâleddîn Karatâyî 89 Cemal Parlakışık 97 Cemâl Elendi (neyzen başı) 14 Cemâl Efendi matbaası 17 Cemâleddîn-i Kamerî 90 Cemâleddin 54 Cemâleddîn Server arşivi 41 Cemâleddin Server Revnakoğlu 40. 68 69. 38 66 (Neâim) 99 Dîvân (Sünbül-zâde Vehbî) 112 Divân (Ahmed Paşa) 114 Dîvân Dîvân Edebiyatından Birkaç Parça ve İzahı 63.101. 51. 66 Dârülhilâfe medreseleri 25. 49. 34. 96.Beyânülhak 3. 14. 71. Celâleddîn Efendi.111 Çelebi Bedreddîn 89 Çelebi Celâleddîn Feridun b. 86. 81. 45. Gazâlî.109.21. 48. 75 Öâire-i Meşîhat-i İslâmîye 28 Dâiretul-ma'ârifl Bilmen basımevi 99 Burhân-ı Terakki 20. Hülâgû İlmîye Mezâlimi 26.110 Dâvud Paşa mektebi 8 Defter-hâne 45 Dest-âvîz-i FârİNİ-hânân 21. 74. 62 Dârüşşafaka 24. 26. 42. 68. XXII. 53. 78.16.

94 Fethi S. Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 75 Efgan Emiri Ahdurrahman Han 27. 47. 40. 107 Fatma 'Alive Hamm 3. 48.Ebû Zerrilgıfârî 65 Edebi Mektuplar Istılahları Kaideleri Kamunu Lügati 72 49. 76 Edebiyat Komisyonu 27 73.106 Encümen-i Maârif 109 Enderim Kitabevi 74 Envârül-âşıkln. 8. 71. 58. 68 Fuzûli'nin Bağdat Kasîdesi ve Şerhi 69. 38. 59 Gâlib bk. Mesnevî. 48. 93 120 Galata Mevlevî-hânesi 24.12. 9. 93. Şevh Gahb Gazâlî. 68. 103. 37. 83. Türkmen kütüpha­ nesi 8. 74. 64. 78 Fuzûlî 'nin Şikâyet-nâmesi ve Şerhi 69. 13 Esad Ekicigil 56. 50. 35. 112 Edebiyat ve. 74 75 20. 73. 78 Fuzûlî'ye Dâir 48. 91. 92 Es'ad-nâme 4. 4 Fatma Vedı'atullah 47 Ferid Kam 32. 77 Eflâkî Ahmed Dede 87. 93 Fatih medresesi 31. 37. 75. 102.101. Deh Birader. 12. Bursah 64 .72.100.41. 7. 4. 5 Es'ad Dede . 7. 33. 58 Emir 'Ahm Çelebi 89 Emir Alâmeddîn Kayser 89 Emir Bedreddhin Yahya 89 Emir Bedreddîn Gevhertaş 89 Emsile 5 Evkaf-ı İslâmiyye matbaası 31 Fahreddîn-i Âb-germî 89 Fahreddîn-i Dîv-dest 89 Fahreddîn Lala 89 Fahreddîn-i Sivâsî 89 Fahrunnisâ 89 Fâtımâ Hâtûn 89 Fâtih camii 7. 36. 24. 73. Bir Muhtıra 76. 36.84. 65. 99. 88. 75 Edebiyat Lügati Komisyonu 73 Edebiyat Sözlüğündeki Uydurma Tâbirler 75 Edebiyat Tarihimize Dâir Manzum. 63. 36. Mehmed Hamdî 106 Emin Beg Âb-germî 90 Emine Emsal Hamm 1. 90 Ekmele<ldîn Tabîb 89 Elif Efendi 106 Elmalıh . Esâmi 107 Edebiyat Fakültesi 71 Edebiyat Edebiyat Edebiyat Edebiyat Eşref Paşa 106 Evhededdîn Çelebi 89 Evkâf-ı Hümâyun Nezâretinin Târihçe-i Teşkilatı ve Nüzzânn Tercüme-i ahvâli 26 74.104. 49 Fethi Sezâî Türkmen 67. Mehmed 4. 31. 78. 100. 44 27 15 Fuzûh 48. 113 Frenk Mukallidhği Futuhât-ı İslâmîye Futuhât-ı Mekkîye 42.76.107.hân . 79.112.

20. (maarif vekili) 49 Hilye-i Çâr-yâr-ı Güzin 17 Hind İhtilâli 2 1 . 26. S \ Hind Masalları 83 Hind'in Moğol Hükümdar­ ları ve Nâdir Şah 82 Hitabet Dersleri 83. Peygamber'in Hayâtı . 9. 47. 84 Hoca-zâde Mes'ud 101 Hoşlikâ-yı Konevî 89 Hulâsatü'l-eser 91 Huzur Dersleri 7 Hülâgû 65 Hümâyunnâme 79 Hürrem Sultan camii 4 Hüsâmeddîn Begî 89 Hüseyin Dâgud Sebzdârî 110 Hüseyin Vaiz 110 Hüseyin Vassaf Bey 4.11. 104. Karamanlı (semâzen başı) 13 Hahi Açıkgöz 71 Halil Can 13 HaUl Nihad Boztepe 45 Hallâc-ı Mansûr'a Dâir 80 Hamdî Efendi bk. 104 İbni Kemal'in Yavuz Hak­ kındaki Mersiyesi 84 İbnülemin Mahmud Kemal İnal 2. 8 Hâfiz Hasan Efendi 4 Hâfiz Hayrî Efendi 8 Hâfiz Kemal 19 Hak 23 Hâkimiyet-i Millîye 42. 16. 6 Gülistan 103 Günay Kut (A]pay)'64 Gürcü Hâtûn 89 Güven basımevi 95 Habbâb b. 7. 6.Gehvâreger 90 Gerâ Hâtûn 89 Germiyanlı Şeyhî ve Hâr­ nâmesi 79 Girây-i Büzürg 89 Gumaç Hâtûn 89 Güftî tezkiresi 77 Gülhâne Askerî Rüşdivesi 5. 37 Hafız Dîvânı 7. Elmalılı Hâmûşân 1. 3. 106 Hz. el-Erett 65 Habîb Efendi 2 Habib Fakîh-i Akşehrî 89 Haccâc-ı Nessâc 90 Hâcegî 90 Hâce Mamereddîn Nâib 89 Hâce Mecdeddîn Atabeg 89 Hâce Mecdeddîn-i Merâgî 89 Hâce Şerefeddîn Semerkandî 89 Hacu Emîre 89 Hâfız 8. 86.13. 58 Hamza-i Nâyî 89 Hârâbat mukaddimesi 77 Harem-i Şerîf 12 Harnâme 79 Hasan Paşa medresesi 34 Hasib Barış VIII Hâtimet'ül-eş'âr 107 Hayrî Efendi 25 Hayrullah Tâceddîn-i Üskükârî 60 Hazret-i Peygamberin Hayatim Hazret-i Peygamber ve Zamanım Hekimbaşı Ömer Efendi mekteb-i ibtidâîsi 4 Hicaz ve Taşra Masası 21 Hikmet. 70. 14. 44 Hakkı Süha Sezgin 50 HâhdBey (ressam) 111 Hâlid Dede .108 İbrahim er-Reşîd 12 121 . 7. 24.

104. 87. 78.103. 96. 83 İmlâ Komisyonu 27 İnanç Şücâeddîn Beg 89 İnâyetuUah 83 İnsanlığın Büyük Önderi Resul-i A'zam Hz. 66. Sırâceddîn 89 Kadı îzzeddîn-i Sivâsî 89 Kadı Kürd-i Konevî 89 Kadı Necmeddîn Taştî 89 Kadı Sırâceddîn Urmevî 89 Kâfiye Hanım 48 Kafkasya Mücâhidi Şeyh Şâmil'in Gazavâtı 85. 76.107. 39. 82 İkdam 19. 93. 80. 70. 38. 74. 66. 56. Muhammcd'in Hal Tercü­ mesi 35. 122 71. 106 İstanbul Müftülüğü 36. 97 İsmail Nevvâb 12 İsmet Bey (şâir. 54 ilmiye Salnamesi 26 İmâdeddin Veled-i Kurdî 89 İmâdullah el-Hindî 12 İmam Pendî Efendi 91 İmam ve Hatip Mektebi 38. Kaya Nûrî 66 Kemal Edib Kürkçüoğlu 48.38 . 69. 41. 38. 68.ibrahim Kutluk 71 İbrahim Paşa medresesi 80 İbtidâ-yı dâhil medresesi 28. 40 İstanbul tJniversitesi Kütüphanesi 17. 75. 45. 92 t'tisam 62 İttihad ve Terakki 22 İttihâd-ı Mevlevîye Komitesi 19 İzzeddîn Köse 90 Kadı İmâdeddîn b. 30 İlahiyat Fakültesi 39. 108 Kaili Bilinen Fıkralar 86 Kaluyan 89 Kameri Aylara Dâir Malûmat 86 Kâmil Miras 98 Karabet 17 Kasımpaşa mevlevî-hânesi 24. 104 İskender Çelebi 79 İslam Askerine 85 İslam Târihinden Bâzı Vak'alar 85 İslam Yolu 55. 114 Kemal Paşa-zâde 84 Kemâl-i Kavval 89 Kemâl-iMu'arref89 Kemâleddîn Kâbî 89 Kemâleddîn-i Tebrizî elHâdim 90 Kerîm Hân Zend 113 Kerime Hâtûn binti Şeyh Muhammed Hadım 89 Kerîmeddin Veled-i Begtimur 89 Kırkmerdiven mezarhğı 2 Kimya Hâtûn 90 Kira Hâtûn 89 . hattat) 24 İstanbul Kütüphaneleri Tarih • Coğrafya Yazmaları Katalogları 52. 73. 29 İctihad 33 İhsan Mahvî Bey 106 îhtiyâreddîn Fakih 89 tkhal 27. 48.105.47. 110 İslâm Ansiklopedisi 112 İslâmın Nuru 55. 96 İktisad Hey'eti 28. 78 İstiklal Mahkemesi 37.

113 Mekteb 10. 96 Mazhar 46 Mecdeddîn-i Aksarâyî 90 Medreset'ül-hattâtîn 17 Medresetii'l-irşad 31. 77. 44. 52. 19. 48. 11 Mehmed Zeki Pakahn 24. 3. 32. 40 Mehmed İzzet 7 Mehmed Nûrî Şemseddîn Efendi 2 Mehmed Paşa medreseleri 25 Mehmed Râsim Efendi. 55 Mahmud Celâleddin Efendi (hattat) 2 Mahmûd-ı Sâhibkıran 90 Mahmûd-ı Veledi Neccar 90 Mahmude Hâtûn 90 Mahmudiye mektebi 8 Maltepe Askerî Lisesi 45. 27. 98 Mahir îz 39. 38. 31. 19 Medâris-i İslâmiyye Talebesine Târih Hulâsaları 93 Medrese 5 Kutbeddîn-i Şîrâzî 89 Kuvâ-yı MiUîye 29 KülUyât-ı Ziyâ Paşa 100 Lâleli camii 36. 9 . 26. 34. 75. 2 9 . 103 Medresetü'l-kuzât 28. 3 3 .91. 106. 10. 39. 66. 34. 49. 86. 33. 35. 49.27. Sultan 19 Mehmed Süreyya 2. 1 1 . 55. 93 Matbaa-i Amire 31 Matbaa-i Osmaniye 31 Matbuat Alemindeki Hayâtım 9. 31. 4 1 . 81. İstanbul Müftijsü 38. 16. 106 Mehmed Bey matbaası 110 Mehmed Celâleddîn Dede 11. 84. 48 Mantıkî 91 Mantıkî ve Bir Hezeliyesi Manzûmc-i Mi'râc 17 91 Malbaa-i Amidî 86. 46. 107 Mehmed Tâhir 7 Mehmed Tâhir Efendi (hattat) 2. 3 7 . 108 Mehmed Efendi (Mustafa Saffet B. 81. 6 6 . 16.26. 62.Konferans Kudemâ-yı 84 Mevlevîye 87 Kubad Çavuş 54 Kuleli Askeri Lisesi 46. Mecdeddîn Cendî 90 Mecdeddîn Veled. 65. 3 9 . 34 Mehmed .92. 8 . 47. Sultan IV. 18. 3 1 . 13.i Çâğâ 90 Mecîdüddevle Ali Muhammed Han 82 Meclis-i Meşâyih 38 MccmiM'i Eş'âr 6 . 21.16 Mecmua-i Medâyih-i Hazret-i Mevlânâ 17. 97. 55 Uvâmı 111 Levâmi'Tercümesi 91 Lügat Eincümeni 26 Lutfi Çelebi 96 Ma'lûmât 19 Maârif nezâreti 16. Filipeli 7 Mehmed Reşad . 102 Mehmed Akif 22. 51 Kur'an ve Magz-ı 50 Kur'an 15. 1 2 . 3 6 . 90 Kurun 15. 86. 56 Mahfd 5 . 85. 13.13 123 . 1 1 . 25.'in amcası) 11 Mehmed Emin Paşa 106 Mehmed Fehmî.

96 Mirza 'Abdül'azîm Hân Garakânî103 Mişkâtü'l-envâr 80 Menşe'-i Küttâb-ı Askerî 6 Merkez Efendi mezarlığı 2 Mesnevi 5. 8. 95 Mcşâiruş:şuarâ 63 Mevâhib'-i Aliyye 110 104 Mu'iddîn Süleyman Pervane 89 Muallim Nâcî 91. 109 Melike Hâtûn 90 Menâkıhü'l-ârifîn 81 Menâkıh'ül-ârifîn'de Münderic "Makâlât-ı Şemfs-i TebrIzî'den On Faslın Tercümesi 93 MUlî Eğitim Basımevi 105. Sultan III. 95. 57. 95 Mesnevi Şeriri 96 Mesnevi Takrirleri 93 MesnevVnin Tenkidi 55. 96 MesnevVnin Eski ve Yeni Muterizleri 56. 108. 87.Mekteb-i Sanâyi'i matbaası 21. 110. 98 Müslümanlıkta İbadet Tarihi 98 Midhat Rebiî 22. 31. 15 Mustafa Nuri b. Müze.97 124 . 93. 6. 88.16.58. 107 Muammer Ülker VIII Muhammediye 5 Mevlânâ 13. 67.37. 27 Mihran (kitapçı) 41. 94. 101 Molla Câmî 19. M. 4. 62. 35. 95 MesrıevVnin Yeni Muterizine ikinci Cevap 56. Mole.55. 44 Millet kütüphanesi 63. 93. 106 Mir'at'ül-akâid 96 Mir'at-i Hazret-i Mevlânâ 15. 107 Murad . 38. 71. 9. 11 Münâcât-ı Hazret-i Mevlânâ 97 Müslim 32 Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri 25. Mehmed Şâkir 80 Mustafa Reşid Ağa 2 Mustafa Sabri Efendi 29 Mustafa Saffet Bey 2. 95 MesnevVnin Tenkidini Beyenmeyene Cevap 56. 54. 102 Mus'ab b. 109.95.h-i Yazmalar Katalogu 17 Mevlânâ'dan Sonra Mevlevîlik 24 Mezâkü'l-ervâh fi Şa'şa'ati's-sdâh 86 Muhammed el-Muhibbî 91 Muhammed Şah 82 Muhammed Şahin 55.97 Mesnevi Dersleri 36. Umeyr 65 Musavver Terakki 61 Mîisâ Kâzım Efendi 25 Mûsikî Mektebi 52 Mustafa Efendi 4 . 37. 12.13. 96. 95 Muhammed Tâhir el-Karâhî 85 Murad . 16. Sultan IV. 56. 68. 96 Mevlânâ Bedreddîn-i Şang-i Müneccim 89 Mevlânâ Efsâhüddîn Mu'îd 89 Mevlânâ. 111 Mu'cemü'l-mathuâti'lArabîye ve'l-muarrebe 36. 77.

83 Portakal oğlu 41 Râgıb Paşa kütüphanesi 52. 9 Pervane Oğulları 89 Peyâm-ı Sabah 32. 107 Osmanlı Şâirleri 91 Osmanlı Târih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü 24 Ömer Faruk Akün. 112 Ömer Ferid Bey 106 Ömer Rızâ Doğrul 33. Burian 75 Orhan Şâik Gökyay 64 Orman ve Maâdin ve Ziraat nezâret 61 Orman ve Ziraat Nezâreti 20. 86 Nûreddîn Veled Cica 89 Nuruosmâniye kütüphanesi 64 19. 17 Osman Nûrî Bey 27.14. 82 Osman Salâhaddîn Dede 11. 25. 24. 39 Osmanlı Müellifleri 7. 33.Nâdir Şah 82 Nâmık Kemal 99.66 Resimli Gazete 17. 100.76 Refî'-i Kâlâyî 107 Rehber-i Vatan 21. 16. 22 Necdet İşli arşivi 3 Necip Fâzıl Kısakürek 42 Netmeddîn Dizdar 89 Nedim 99 Nedim'in köşk Kasidesi ve Nâmık Kemal ile Ziya Paşa'mn Naziresi 99 Nefî 68 Nefî'nin "Hotin Kasidesi" ve Şerhi 101 Nefahâtü'l-üns Nekregû 22.111 Nekregû ile Pişekâr 22 NeVî 79 Nezahet Türkmen VIII Niyazi Erenbilge 51. 57 Revue du Monde Musulman 34 Rızâ Dede 96 Rızâ Saffet Bey 106 Risâle-i Fütüvvetiyye 101 Risâle-i Fütüvvetiyye Tercümesi 101 Rûmî 64 Rusûhî Bay kara 59 Rüsumat Emâneti 17 Sa'dî Bey 92 Saâdeddin Nüzhet Ergun 11. 63. 90.18. Tedrisât Nâzıme Sultan binti Abdülaziz Han 1. 4.108 Sabrî 102 125 . 55. 28 Osman Dede. VIII. 41 Pend-i Attar 5. 24. 78. Nâyî 16 Osmanlı Devletinde idam Edilen İki Şeyhülislam 101 Osman Ergin 6. 50. Asrın Yansına Kadar Garp Edebiyat Tarihine Dâir Manzum Bir Muhtıra 100 O. 67 Nazif Surûrî 19. 20.102 Nâmık Kemal'in Şiirleri 100 Nâsıheddîn-i Sebbâg 90 Nâsıreddîn-i Tîzbâzârî 90 Nâsırüddîn Şah 82 Nâsırülmülk Ebulkâsım 82 Nazım ve Eşkâl-i Nazım bk. Prof VII. 22. 6. 22 Reşid Mazhar Ayda 54.19.111 Rehnümâ-yı Füyûzât 20.

KalkandelenH 52. 79. 104. 56. 23. 113. 58. 78 Sırn Abdülbâkî Dede 16 Sîretü'n-nehevıye ve'lAsârü'l-Muhammedîye 103 Sicill-i Osmânî 2. 11. Sultan III. 47 Sebm .107. 114 Suûd'ül-Mevle^â 41. 85. 67. 23 Sezâî Bey 106 Sırâtımustakîm 22.108 Su'üd'ül-Mevlevî 34. 65.24.Sabrî Bey. 68.113. 6. Frenk Mukallidliği Şarkiyat Mecmuası 101 Sebilürreşad Kütüphanesi 65. 70 Sultanahmed medresesi 25 Sultan Rukneddîn 90 Sultan Veled 87 Surûrî 107. 70 6. 106 Şâir Refı'-i Kâlâyî 107 Şapka risalesi bk. 56 Süleymâniye Kütüphanesi 45. 112. 114 Sünbül Efendi camii 58 Sünbül-zâde Vehbî 112. 101-104.83-88. 98. 53. 67 Samatyab Hafız Ahmed Efendi dest-gâhı 96 Sarf Komisyonu 27 Sâymeddîn Mukrî 90 Scbîlürreşad 23 Süleymâniye camii 54. 55. 114 Şah Abdurrahman 90 Şahâbeddîn Süleyman 23 Şahin Giray 113 Şâir Ali İffet 104 Şâir Anıtları 105 Şâir Eşref 106 Şâir Nevi ve Suriye Kasi­ desi 48.106 Sabrî'nin Ebûsaid Efendi Vasfındaki Kasîdesi 69.99. 71 Süleyman Nazif 100 126 Şecâeddîn-i Hanâkî 90 Şemseddîn 8 Şemseddîn-i Attar 90 Şemseddîn-i Maletî 90 Şemseddîn-i Mardinî 90 Şemseddîn-i Muallim 90 Şer'iyye ve Evkaf Vekâleti 81 Şerâfeddîn Yaltkaya 19 Şeref Hâtûn binti Sultan Veled 90 Şerefeddîn-i Kayseri 90 Şerefeddîn Osman Gûyende 90 Şerh-i Şerh-i Şerif Rubâiyât Rubâiyât 111 Tercümesi 107 Sabrî'nin Ebû Saİd Efendi Kasidesi ve Şerhi 107 Şeyhî 79 .ne-i Evliya 7.107 Sirâceddîn-i Mesnevî-hân 90 Sirâceddîn-i Tafarî 90 Siyer-i Siyer-i Enbiyâl03.93. 86 Sep.109 Peygamberi 80. 103 Soğukkuyu medresesi 25 Son Asır Türk Son Hattatlar Şâirleri 2. 15. 63. 91.72. 102 Sâdl-i Şîrâzî'ye Dâir 103 Saint Joseph Lisesi 52 Salâhaddîn-i Maletî 90 Salâheddîn-i Edîb 90 Salnâme-i Nezâret-i Maârifi Umûmiye 20. 71.20.

Tank Zafer Tunaya 29 Sahâifînden 109 Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü 35. 107 bir Sergüzeşti Tedrîsât-ı Edebîyeden Na­ zım ve Eşkâl-i Nazım Şeyh Gâlib 23. 79 Türk Edebiyatı Türk Edebiyatı Muhtırası Türkiye Türk Maârif 55. 14. 127 . 42. 39 Mûsikisi 86 Târihi Tâbirler Istılahlar Ansiklopedisi 113 Taşhcalı Yahya'nın Şehzade Mustafa Mersiyesi 69 Tayyare Kasidesi Şerhi 110 19 Türk Okutma Kurumu 53 Türkiye'de Siyâsi Partiler 29 Türk Şâirleri 11.43. 33. 107. Türk Dil Kurumu 75 . 32. 75 Târih-i Enbiyâ 109 Târih-i Osmânî Encümeni Mecmuası 84 Târihe Mal Olmuş Fıkralar Türkiyat Enstitüsü 34 25. 24. Teâlî-İslâm cemiyeti 29.108 Türkiye yayınevi 115 Ulu Arif Çelebi 87 Üniversite kütüphanesi 67.Şeyh Celâleddîn Efendi Merhum 19. 96 Tâhir Saffet 22 Tahran Meclis matbaası 103 Tahsin Yazıcı 87 Tal'at Onan 72 Tannâne Târîh-i Kasîdesi İslâm Şerhi 109 111 Teşebhüs-i Tetimme Medresesi 25 Tevhîd-i Mubâyehât Komisyonu 27 Tezkire-i Rızâ 91 Ticâret ve Ziraat nezâreti 30 Tokâdî-zâde Şekib Bey 106 Topçu San Mûsâ mescidi 4 Tuman Beg 89 Türk Türk Dili 64 Dilinde Gelişme vc Sadeleşme Evreleri 26 Tarihi 77 Tarihi 112 Târihi Antolojisi 6. Dağıstanlı Sej^id 41 Tâhir Dede Kütüphanesi 16. 50. 91. 50. 111 Tâceddîn Mu'tez el-Horasânî 89 Tâceddîn-i Mutasaddık 90 Tâhir .110 Tefsîr-i Hüseynî 110 Temâşâ 108 Terakki 109 Terceme-i Tefsîr-i Hüseyni 108 Şihâbeddîn Gûyende 90 Şinâsi Akbatu 40 Şûrâ-yı Devlet 19 Şükûfe-i Bahâristân 109 110 Tercümelerim 65. 64. 79 Şeyh Sadî'nin 99. 17. Şahsi 21. 81 Üsküdar Atik Valide medresesi 25 Üsküdar mevlevî-hânesi 13. 80 Tecrîd-i Sarih 47 Tedkîkât-ı Lisâniye Hey'eti 26 Tedkik-i Müellefât-ı Osmânî heyet 33 104.

112. 114 Yahya Bey'in Şehzade Mustafa Mersiyesi ve Şerhi 115 Yahya Efendi dergâhı 2 Yahya Hilmi Efendi (hattat) 6 Yaşar Şâdî Bey 106 Yavuz Sultan Selim 84 Yenikapı mevlevî-hânesi 1.13. 79 Yusuf Cemil Ararat 59 Zatî 63. 64. Vehbî'nin Tayyare Kasîdesi ve Şerhi 110. 63. 75. 79 Zekeriyyâ-yı Tokâdî 90 Zeki Velidi Togan 58 Zeyneddîn 'Abdülmü'min Tokâdî 90 Ziraat Nezâreti 29 Ziyâ Paşa 99. 1 5 . 1 4 . 5 8 .102 128 . 91 Yeşil Gresun matbaası 79 Yılların Yücel İzi 39. 55 48. 2 1 . 78. 11.35. 97 Vakıflar Umum Müdürlüğü 54 Vakit 58 Varlık 50 Vâsıf Efendi 17 Vefayâtü'l-âyân 80 Vehbî'nin Tannâne Kasîdesi ve Şerhi 109. 113 Veliyüddîn Oğlu Ahmed Paşa Dîvanı'nm Nesre Çevrilişi 61.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->