Progmatik Haftalık Ders Dağıtım Programının Genel Özellikleri Progmatik Haftalık Ders Dağıtım Programı Galip Atılgan tarafından

yazılmıştır.Progmatik Haftalık Ders Dağıtım Programının Genel Özellikleri1... Kullanımı kolaylığı . Biraz deneyimli bilgisayar kullanıcıları eğitim almadanbile Progmatik Haftalık Ders Dağıtım programını kullanabilirler.2... Hız . Progmatik Türkiye’nin en hızlı Haftalık Ders Dağıtım Programıdır.3... Denetim . Otomatik olarak yapılan program tamamen dene timiniz altındagerçekleşir. Ayarlarda hangi koşullarda program oluşmasını istemiş iseniz ok o ş u l l a r d a p r o g r a m o l u ş u r . P r o g m a t i k ö ğ r e t m e n p r o g r a m l a r ı n d a d e r s l e r arasında sizin belirlediğinizden fazla boşluklar vermez.4... Homojenlik . B ü t ü n s ı n ı f l a r d a d e r s l e r a y n ı y e r l e ş t i r m e b i ç i m i d ü z e n i n d e yerleşir. Örneğin Matematik Dersinin yerleşme biçimini 2 + 1 + 1 biçiminde v e r m i ş s e n i z b ü t ü n s ı n ı f l a r d a 2 + 1 + 1 b i ç i m i n d e y e r l e ş i r . 2 + 2 ş e k l i n d e vermişseniz bütün sınıflarda 2 + 2 şeklinde yerleşir.5.. Derslik . Eğitim -Öğretimi Laboratuvar, Atölye v.b. eğitim odalarında verilen dersler için derslik tanımlayabilirsiniz.6.. Ortak (Birleştirilmiş) Sınıf . B i d e n F a z l a S ı n ı f ı n b a z ı d e r s l e r i a y n ı g ü n v e saate gelecek şekilde ortak (birleştirilmiş) sınıflar oluşturabilirsiniz.