Histoloji bdltlmti: 1996 da Saghk Vakfl Yaymlanndan cikan "TUm TUS sorulan "1.

Baski He 10 YII sonra Tusdata
yaymlan arasm~an ~005 Ylhnda crkan 15. Baskr "TUm TUS Sorulan" kitabi arasmda karsilasurma. Soldaki sayfa ~.~

1996 basmu Sagda,~t:aYfa 2005 yllmda crkan Tusdata 15. Baskl "TUm TUS Sorulan'rhr.

... 237

HISTOLOJI
1. Kemiklerin enine geli§mesine en ~ok katkiss olan yapt a§agtdakilerden hangisidir?
(EylUl-87)

9
~g
1~
yapl a§agldakilerden
A) Perikondrium

ORGAN VE SiSTEM HiSTOLOJiSi
\1\6jI1[jt'~\11\1g!~S
hangisidir? (EyIOI-87) . B) Periosteum 0) Periodontium

!,) I..J. I ,I I J 1. Kemiklerin enine geli§mesine.Jill..£Qls katktsi olan
geli§imi yavaslar, Hucralerdc yag de;polanmaya baslar, Ovulasyondan 12_ gUn soma 9ag ile dolan hircralcr yava§ yavas bozulmapa baslar, Hyalinleserek corpus fibrosum'a dori,tl§Ur. C::lplak g6z1e beyaz renkte g6rUldilgil i~in Co ans cia denir. Ovulasyondan 1 ay soma ovariumda hi~bir izi kalm - er dollenme olursa Corpus Luteum 1 ahr ve gebel@n5. ayma kadar varhgml .. erir, (Cevap D) (Medikal Embriyoloji, s. 22)
2.

C) Perimetrium

.~

__ ----~r---------__

a. Perikondrium
c. Perimetrium

b, Periosteum d. Periodontium

e. Perikardium

Uzun kemikler: Epifizyal plaklardaki faaliyetsonucu
uzarlar ve periosteum apozisyonuyla da geni-§lerler. Epifizlerin kapanmalan yakla§lk 20 ya§ dvannda sona erer. Bundan sonra artik kemik boyune uzayamaz ama enine olarak buyuyebilir. Bunu da sag-layan periostaum'dun (Cevap B) (Basic Histolojy, 5. 175)

Uzun kemikler: Epifizyal plaklardaki faaliyet sonucu uzarlar ve periosteum apozisyonuyla da geni§lerler. Epifizlerin kapanmalan yaklasik 20 ya§ civannda sona erer. Bundan sonra artik kemlk boyuna uzayamaz ama enine olarak bOyOyebiHr. unu da saglayan periosteB um'dur.

4.

T hiicresi hangi organda olgunla§~? (Eylill-87)
a. Dalak

Kemik 1l1g1 yayma preparatlannda goriilebllen buyiik hiicreler hangileridir? (Eyllil~87)
A) Plazma hucreleri B) Myeloblastlar

en

o_ ..,
>on::
CO
W
~

c. Tlmus
e. Bobrekler

b. Barsaklar d. Kamik ili§j

C) Megakaryositler

E) Proe

Qj:.r.el:D~) 'rSM~a§lk~ro_b_la_s_tla_r~ <,

0

_J

0

2.

Kemik UiiJiyaymapreparatlannda gorUlebUen en biiyllk hiicreler hangUeridir? (Eylw-87) a. PJazma hiicrelcri
c. Megakaryosltler

b. Myeloblastlar d. Makroblastlar e. Proeritroblastlar

Kemik iliginden gelen T hucresi onctileri surckli olarak Timus'a ger; edcrler. Bu ana hu~reler timusta T lenfosltleri olusturacak bl i rlQ_."m~lrp>",------~olgunlCl§maya bO§lar . . us T Lenfosit <,;ogalma ve farklan TIl uyanp dGzenleyen r;B§itli protein ya a buyume faktorleri salgrlar, 'Bunlar Alfa irnozin, timopoetin, tirnolin ve tirnik humoral faktordilr. (Cevap C) (Basic Histology,s. 321)

Megakaryoblastlar 15-50 mm caph kemik iliginin n bOylik k6k hucreleridir. Megakaryositler: Kemik lIlgi deki megakaryoblastlarm farkhla§maslyla geli§en hu reler olup, 35-150 mm civannda dev hucrelerdir. Keml _ iligiyayma prsperatlannda g6rOlen en buylik hilcrel r ." magakaryositlerdir.

MegakaryobIO?t1ar 15-50 mm r;aph kemik ilIginin en buyGk kok hiicreleridir. Megakaryositler: Kemik iligindeki megakaryoblastlarm farklslasmastyla geli§en hucreler olup, 35-150 mm civannda dev hucrelerdlr, Kemik iligi yayma preparatlannda gorillen en buyiik hiicredir. (Cevap C) (Basic Histolojy, 5. 15)

3. Corpus

a§agldaki geJi§ir? (Eyllil-87)
luteurn A)

yaprlarrn

hangisinden

o

W

Z

W

....J

~
ro

a

'I" Ui
OJ

~ 0.>

>-

5. Embtiyonel donemde endodermden yapl hangisidir? (EylUl-87) a. Bobrekler

geli§en

C)
Ovulasyonla blrlikte folikGlden arta kalan yapl fo!ikGI srvrsmm da disan cikrnast sonucu membrana gr.anulosa (stratum graniHosum) tabakast ve theca interne tabakasi Corpus Luteum adh yapryi olusturur, Bu yapi yumurta hucresinin d611enlpdiillenmemesine bagh olarak iki tilrlil gell:;;ir.Ortaya 9lkl:;;lmn8. qiiniln---

3_

Corpus luteum a§agldaki yapdann isinden geli§ir? (EyIUl-87)

hang-

c. Gonadlar

e. Hipofiz

a, Stroma ovarii b. Zona pellucida c, Corona radiata d. Membrana granulosa e. Corpus albicans Ovulasyonla birlikte folikUlden arta kalan yapi sivtsmm da disan cikmasi sonucu membrana granUlosa tabekasmda Corpus Luteum adh yapiyr olusturur, Bu yapi yumurta hucreslnin dollenip dollenmcmesine bagh olarak iki tarlil geli§ir. Ortaya r;1kl§lOln 8. gCmCmden itibaren Corpus Luteurn' un

~~~@~~~~~~~~~'~ Tonsilla Palatinadir, (Cevap B) (Basic Histology, s. 95)

6. Malpighi cisimcigini yapan ol us uml ar a§agldakUerden hangileridir? (EylUl-87)
a. b. c. d. GlomerUl-Proksimal tubul Bowman kapsiilu-Glomerul Proksimal tub ill-Henle kulbu Proksimal tubill-H~nle kulbu-distal

l_~d~e~n~l;~~a~r~oo~c~o~~~u~s;l~u;~~u~m~,~oo~g;~~~~~~iy~a~v~a;~;a~r.=~L Hucrelerde vag depolanmaya yavas bozulmaya baslar, Hyalinlegerek corpus fibrosu diinu:;;Or. Crplak giizle beyaz renkte g6ruldugu Corpus albicans da denir. Ovulasyondan 1, 5-2 sonra ovariumda hlcblr lzl kalmaz. Eger d611enmeolursa Corpus luteum adiru ahr ve beligin 5. ayma kadar varhglnl g.6sterir.

-----l

tubul

30

TUM TUS SORULARI
e. Hicbiri Malpighi cisimcigi kapiller bir yumak alan glamerul ve bunu iki tabakali epitelyal bir kapsulle saran Bowman kapsuliinden olusur, (Cevap B) (Basic Histology, s. 437) yabancl cisimleri ve mikroplan fagosite edilebilen §ekilli eleroan hangfstdtr? (Nisan-Sd] a. Eritrositler
5. Malpighi clsirnclqini yapan olusurnlar den hangileridir? (EylLiI·87) ap9ldakiler-

A) GlomerLiI·Proksimal tubOI
B) C) 0) E) Bowman kaps.rlu-Glcmerill Proksimal tubul-Henle kulbu Proksimal tuoul-Henle kulbu-distal tubu! Praksimal tubul-Dlstal tilbUI

7.

Bir karaciger Iobcugunda, periportal alan denilen Glisson ii~genlerinde hangi olusumun dallan bulunmaz? (EyIUl·87)
a.

A. hepatica

h. V. porta
d. Bag dokusu uzanhlen e. Vv. hepaticae

c. Safra kanah

. Karaciger Iobulunun kO§elerinde portal alan bulunur ve bu portal triadlarla (Glisson ilc;;geni) c;;evrilmi.§tir. Glisson iic;;geninde: bir venul (portal venin bir dah) , bir arteriol [hepatik arterin bir dah), bir kanal (safra kanah sistcminin bir parcasr) ve lenfatik damarlar bulunur. Kiibikepitelle ortiilu olan kanal parenkimal doku (hepatosit) uzantiianndan gelen safrayi ta§Ir ve hepatik kanal iC;;inebosaltrr, Bu yapilann hepsi bir bag dokusu kihfi iC;;indedir. (Cevap E) (Basic Histology, s. 380)

LOkositler iki bliyUk simfa aynlrrler: Graniilositler: Notrofil, eozinofil ve bazofil' den olusur, 7 ya§mdan sonra tum lokosltlerin %55' ini.: olusturur, (Granulositler kanda en yiiksek oranda bulunur.) Nctrofiller graniilositIerin buyuk c;;ogunlugunu olusturut Bu hucrelerin c;;ekirdegi 1·5 parcali oldugu icin polimorf nuveli lokosit ismini alrmshr, Ameboid hareket, kemotaksis ve fagositoz yeteneklerine sahiptir. Notrofiller kemik iliginde, kanda ve dokularda bulunur. Kemik iliginde 6"10 gun kaldiktan sonra dolasirna gec;;erler. Kanda 10 saat kadar serbest dolasir veya kapillerde ktimelcnir, e-'nde ka iller damardan c;;tkarak yabancl cisimleri ve mikroplan fagosite e (Neyzi Pediatri, s. 1104)

Malpighi cisimcigi kapiller blr yumak olan glomeriil ve bunu iki tabakah epitelyal bir kapsulls saran Bowman kapsillOnden olusur, (CevapB 6. Bir karaclqer lobcuqunda, periportal alan denilen Glisson lic;;genlerinde hangi olusurnun dallan bulunmaz? (EyIOI-87) A) A. hepatica C) Safra kanall E) Vv. 8) V. porta 0) Bag dokusu uzantnan epa

Karaciger lobulOnOn ko§elerinde portal alan bulunur ve bu portal triadlarla (Glisson uc;;geni) cevrilmisdr, Glis' son ilc;;geninde: bir venul (portal venIn blr dah), bir arterial (hepatik arterin bir dan), blr kanal (safra kanah sisteminin bir parcasr) ve Isnfatik damarlar bulunur,

11. Basmc

8.

Hiicrenin kendi kendisini stndirmeal ne denir? (Eylw-87) a. Karyoliz c. Karyoreksis

olayma

ve ~ekme gibi mekanik etkilere en dayamkh deri tab akas s a§agldakilerden hangisidir? (Nisan·S8) a. Stratum corneum c. Panniculus adipozus e. Stratum

~ 257 " '~'-~.-'--"--. ~" -,-_~. -_o,

b. Otoliz d. Faqositoz
e. Hidropik §i§me

b. Stratum reticulare d. Tela subcutanea
papillare

Stratum Reticulare' de ag §ekllnde kollajen ve elastil
'Hucrcnin kendi kendisini sindirmesinc Otoliz denir. Hipoksick en erken degi§iklik hiicresel §i§medir. Eger bu cirklilasirse hidropik §i§me olur. (Cevap B) (Basic Histology, s. 35) 9. Mesane i~ yiiziinii do§eyen epitel kilerden hangisidir? (Eyliil-87) a§agldalifler bulundugu ic;;inbasmc ve ~ekrneye dayarukltdn (~evap B) (Basic Histology, s. 423) '12. insan plasentasr a.' Hemocorial c. Sitocorial hangi tiptir? (Nisan"88)

GENEL EMBRiYOLOJi
1. Embriyonel donemds endoderm den geli"§en a§agldakilerden hangisidir? (EyIOI·87) A) Biibrekler C) Gonadlar E} Hipofiz Embriyonel donernde Tonsilla Palatlnadrr, endoderm'den geli§en yapi; 8) Bademcikler 0) Kas dokusu yapt tamamlaYlp membrana pellucida'nm Blastokist haline gec;;er. . yirtnmasi ile

b. Villocorial d. Sinsityocorial e. Embryocorial

olur,

Biiylece ovulasyon'dan 7, d611enmeden ise 5 gun sonra serbest clan uterus'a gelen blastokist implante

a. Cok kath yessi epitel
b. c. d. e. Degi§ici hticreli epitcl Tek sirah titrek tiiylu epitcl Sekrefuar epitel Tek katli prizmatik epitel Insan plasentasi hcrnocorial tiptedir, Bir fetal kisir (chorion) ile bir maternal kisimdan (decidua basalis ibarettir. (Cevap A) (Basic Histology, s. 537) 13. Dollenmeden sonra uterusa implante krsnna ne ad verilir? (Nisan.88) a. Blastokist c. Morula b. Gastrula d. Blastorner e. Embrioblast ola

(CevapB) 2. insan plasantasn A) Hemokorial C) Sitokorial hangi tiptir? (Nisan.88)

o Fertilizasyondansonra bciliinerekc;:ogaian hUcrelerinherbirine blastomerdenir.:1216 blastomer bir araya gelince bun a ino~ula denir.Ortada btr bosluk ortaya cikrnca yaplya blastokist denk.· .. .. '. .
(CevapA) Embriyonun fetus sekllne gelmesi len zamanlardan hangisinde olur? A) 3. haftan.n sonundan itibaren B) 2. ayln sonundan itibaren C) 3. aym sonundan itibaren OJ 4. ayin sonundan itibaren E) 6. aym son un dan itibaren 8. haftaya kadar Embriyo adtrn ahr, 8. haftarun (2. ayrn) sonundan itibaren ise Fetus adirn ahr, (Cevap8) 5. Plasentanm hanglsidir? fetusa ait (Nisan~89) parcas: a~agldakilerden a~aglda bellrti(Eylul.88)

B) Villokorial
0) Sinsityokorial E) Embryokorial

Mesanenin Ie;; yiizGnii d6§eyen epitel de§i§ici hucrcli (transizyonel) epiteldir. Aynca degl§icl cpitel ureter ve iirctrarun list kismtruda do§er. (Cavap B) (Basic Histology, s. 92) 10. Kanda en yiiksek oranda bulunup, gereginde kapiller daroarlardan ~lkarak dokularda

insan plasentasi hemocorial tiptedir. Bir fetal krsirn (chorton) ile bir maternal krsirndan (decidua basalis) ibarettir.

3. 0611enmeden sonra uterusa ne ad verilir? (Nisan-88) A) Blastokist C) Morula

implante

olan kistma

B) Gastrula D) Blastomer E) Embrioblast

0611enip tuba uterina'dan uterus bo§luguna (dollendikten soma 4. gunde) gelen embriyo segmentasyonuriu

Patoloji

bolilmii:

1996 da Saghk Vakf YaYlnlanndan okan "Tum TUS sorulan "1. Baskl lie 10 yll sonra Tus~ata
Saldakl sayfa 15. Baskl "TUm TUS Soru.lan"dlr.

vaymlan arasmdan 2005 Ylhnda crkan 15. aaslo "Tum TUS Sorulan" kitabi arasmda kar~l!a~tlrma.

1996 basnru sagdakl sayfa 2005 Yllmda crkan Tusdata

~ 811

\..

2. GiS
~"~
L Gardner ·sendromunda dakilerdsn hangisidir? a.Osteom b. Desmoid tumorlcr c, Pigmentasyon d. Ba§Irsak polipleri e. Di§anomallleri Gardner semdromunda adenomatoz polip, multipl osteomlar (ozelliklemandibulada) epidermal kistler, di§ anomalileri ve desmoid tumorler (fibrornatozis] artar. Ayru zamanda duodenal ve troid kanscr slkh§1 attar. Pigmentasyon Peutz-Jegher'de srktrr, (Cevap C} (Robbins, PBOD, s. 814) A§agldaki hastal:tldarm hangisinde, osafago~ trakealfistiil en sak gorilliir? (Eylill-87)
a. Osafagus atrezisi

GASTROiNTESTiNAL SiSTEM
1. Gardner' sehdrorhundJ bulunmayan den hangisidir? (EyIDI-87)

14 10 3)\D

),)1)~(J~

bulunmayan (Eylill-87)

a§aSt~

4.

A§aStdakilerin hangisinde kronik peptik illser perforasyonu en ssk goriilfu? (Nisan-88) a. Mide kii<:<ilkurvaturu k b. Mide on duvan c. Mide arka 'duvan d. Duodenum on duvan a, Duodenum arka duvan Peptik ulcus en sik enumda gorulur. Duodenumu smmda siktir, Gastfik illserli hastal oI0-20'sinde ayru zamanda duodenal .. er vardir, Duodenum on duvanndaki illserler ~ok sik serbest Peritoneal kaviteye perfore olup, generalize peritonit yapar. Arka duvardaki duodenal illserler ondeki kadar sik degildir. Ancak pankreasa penetre olup, !jiddetli aWl yapar. (Cevap D} (Tahir E. Pahroglu, Sindirim Kanah Patolojisi, s. 72)

a§agldakiler·

tI4~SOcL,1,I,

4. A§agJdakilerin hangisinde peliorasyonu en slk goriiliir?

kronik peptik (Nisan-88)

ulser

C) Plgmentasyon

8) Desmoid tumorler D) ag E) Di~ anomaiileri Peptik ulcus en srk duodenumda goriilOr. Duodenumun 1. krsmtnda siktrr, Gastrik ulssrf hastalann %1020'sinde ayru zamanda duodenal Olservardlr. Duodenum on duvanndaki iilserler ~ok srk serb est peritoneal kaviteyeperfore olup, generalize peritonit yapar. Kanama lse duodenum arka duanndan ha srk olur.

Gardner sendromunda adenornatoz polip, multipl osteomlar (oze1likle rnandibulada) epidermal kistler, di{: anomalileri ve desmoid tilmorler (fibrornatozis) gorOIOr. Aynl' zamanda duodenal ve tiroid kanser slkllgl da artar, Pigmentasyon, Gardner sendromunda degil. Peub:..Jegher'de srktir, Turcot sendromu ise glioma lle birli ktedir. (Cevap C) 2. A;;agldaki hastaliklann hangisinde, trakaal flstul en sik gorillOr? (EyIQI-87) ozefaqo-

5. A§agldaki ~--::~<anc88)

siroz

tiplerinden

hangisinde

A) 0zefagus atrezisi 8) Ozefaqus Olseri C} Ozefagus div~rtikOID D} Barret ozefagusu E) Ozefaqus iltihabr

o Duodeum 1. kisrm ve mide antrum kuclik kurvatOr irzeri tipik [okalizasyonudur. Kronik ve stkhkla tek lezyondur. En srk sebebi H. pyloridir

S. Midenin "linitis plastika" adt verilen tiimorii
olarak a;;agldakilerden hangisidir?

b. Osafaqus illseri c. Osafagus divertikillii d. Barretosafagusu e. Osafagus tltihab: Osefagus

hepatosell~g.eli§:UN~IStI..L..!~

patolojik (EyfOI-88)

h. Postnekrotik atrezlsi srkhkla trakea bifurkasyonu hizasmda yer ahr, Vakalann %80-90' mda alttaki kor kese mideye, list kor kese farenkse baglarur. Ost kesede siklrkla tracheoosefageal fistul gorillGr. Alt parca solunum sistarni He baglamrsa mide gazla dolar, (Cevap A) (Tahir, E. Panroglu, Sindirim Kanah Patolojisi, s. 35) Useratif kolit i~in a§agldakilerden hangisi karakteristik btr bulgu degildir? (Nisan-88) a. Toksik megakolon b. Kript abseleri c. Fistill ve perforasyonlar d. Fscdopolipler e. Karsinom Ulseratif kolitte kript apseleri, ps6dopolipler, toksik megakolon ve karsinorn geli§me riskinde arf1§vardrr. Toksik megakolon fulminant ulseratif kolitle sik gorilliir. Perforasyona meyli arum. Bu durumda mortalite %50'ye ulasir, Fisti.i.lve perforasyon olabilir, Ancak karakteristik degildir. Bu iki bulgu Crohn'da sikhr, (Cevap C) . (Tahir E. Pabroglu, Sindirim Kanah Patolojisi, s. 155)
c. Biliyer

A} Polipoid adenokarsinom 8) MaJign lenfoma C) Polip D) Superfisial karsinom E} DiffDz infiltratif karsinom infiltratif karsinom (Iinnitis plastica) diffuz mide duvanru infiltre eder. HOcre gogunlukla yilzOk tipindedir. Prognoz=u:...:k.:::o:.::tO:::d:::o::.:r.~ _

d. Kardiyak e. 'Wilson karsinomlann %60' Isirotik zeminden geli§ir. HBV enfeksiyonu ile ilgili postnekrotik siroz vakalannda kanser geli!jme riski yuksak iken, bu risk Hc\J, hemakromatoz ve alfa 1antitripsin eksikllgine bagh sirozda daha (CevapB) (
Hepatoseluler

3. Olseratif kolit lI;m a§8fpdakiJerden karakteristik bir bulgu degildir? (Nisa

loiisL_-,Masll

0' Midekan~erleri

6.

l"ljidEmn "linitis plastika" adr verilen tiimorii

Olseratif kolitte kript apseleri, psodopolipler, toksik megakolon ve karsinom ge[i~me riskinde artrs vardrr, Toksik megakolon fulminan ulseratif ko!itte stk gorOlOr. Perforasyona meyli artmr, Bu. durumda mortaHte %50'ye ulasrr, FistOI ve psrforasyon olabilir, Ancak karakteristik degildir. Bu iki bulgu Crohn'da srktrr, (Cevap C) 1. A~agldaki siroz tiplerinden hepatosellUler karsinom geli;;me yiiksektir? (Nisan-88) hangisinde riski sn

LaUr~K sinlflarnasidFgiire morfolojik olarakIntesttnalve rliffi.iz,olarak ikjc~eiitth·.' Linitis plastfka :niide: k1inserinin rnakroskopik buyi.ime tiplerinden biridirve en nk difiiz tipniide kansert bu paterni sever.

patolojik olarak (Eylill-88) a. h. c. d. e.

aljagIdakUerden

hangisidir?

6. Akut apandisitln ortaya ~lkl§mda rolu bulunan !ill onemli faktcr a§agldakilerden hangisidir? (EyIOI-88) A) Stafilokoklar B) lrnrnun yetmezlik C) Beslenme bozukluqu D) Dehidratasyon E) Obstruksiyon

Polipoid adenokarslnom Malign·lenfoma

Pohp
Si.i.perfisialkarslnorn Diffiiz infiltratif karsinom

Diffiiz Infiltratif karsinom diffiiz olarak mide duvanm infiltre eder hucre c;ogunlukla t<.l.§h yiiziik tipindedir, Prognozu korudiir. (Cevap E) (Tahir E. PatJroglu, Sindirim kanab patolojisi, s. 81)

Postnekrotik Kardiyak

HepatoseliOler karsinomlann %60'1 sirotik zeminden geli~ir. HBV enfeksiyonu ile ilgili postnekrotik siroz vakalarmda kanser geli~me riski yiiksek iken, bu risk HCV. hemokromatozise bag!1 sirozda HCC geli§me riski postnekrotik sirozdan daha yiiksektir ve 1 antitripsin eksikligine baglJ sirozda daha az,
.,

......---

1996 da SaglJk Vakf Yaymlanndan okan "TOm TUS sorutan "1. Baski ile 10 yl! sonra :usdata yayrnlan arasmdan 2005 yrhnda crkan 15. Baskr"TOm TUS Sorulan" kitabt arasinda karsuasnrma Soldakl sayfa 1996 basrrru sagdaki sayfa 2005 y,hnda crkan Tusdata 15. Bask, "TOm TUS Sorulan'drr, ' Noroloji ve Noro~irurji bijlGmu; .. 2187

9. NOROLOJi ve NORO$iRURJi
L Paraplejide rehabilitasyon etkileyen a~a9tdaki1erden (Eylill-87) poiansiyelini hangisidir? en az. buyUk oldugu gorUliir. Bu hastalar §antian gok yararlarur. (Cevap A) (Merck Manual, s. 932) . 4. Timoma ile en sak birlikte goriilen hastalik ~awdakile:tden hangisidir? a. Skleroderma b. Myastenia Graves c. Basedow-Graves d. WlSkoti-A1drichscndorriu e. Hipoparatiroidi - Myastenia grav~ t8§hisi konduktan sonra ki§ide timus hastahgmm bulunup bulunmadrgi arastmlrnalidrr, Yine biitiin eriskin vakalarda mediasten tomografi t,;ekilerek timoma bulunma oIasiligmm uzeklastmlmasi gerekir. - Tedavide kolinesteraz inhibitorlerl timoktami ameliyah ve bazen de kortikosteroid kullarumi uygulanrr. (Cevap B) (Merck Menual, s. 1049) 5. kufl'anrl arak sonu-;: bir hastada tedavide se-;:ilecek ikinci ila-;: ~ag)d;w~rd'~D hangisi olmahdrr? (EyIUl-87)
a. Klorazepam

6
'(-:1. .. ~ ~ :
A) 8)

NOROLOJi ve NOROl]iRURJi
.... ~

..~.

r-" ..

_.

. ... I

"'~ ..

QT''irpJ§'F1~"/)"'';';L:~¥'''T~
etki4. Tlmorna ile birlikte en slk goriilen sistemik a~agldakilerden hangisidir? (EyIOI-8?) A) Skleroderma C} Basedow-Gravis E) Wiskatt·Aldrich hastahk

(_~,..L .....t~:::~~LJ-.c

a. Ust mediiller seviye kesisi b. Uriner siste~ infeksiyonu c. Primer atipik pnornoni d. Travmadan doleyi geli§en yaralar e. Dekupitus ilIserleri Spinal kord zedelenmelerind~n sonra en sik gorUlen olurn sebebi tekrarlayan idrar yollan enfeksiyonuna bagh renal yetmezliktir. Kemik <;lkmtdann ustimde olusan dekubitus iilserleri kolayca geli!ilebilir. Debritman ve deri grefti yaprlmahdrr. (Cevap C) (Merck Manual, s. 1007) 2. Transtentoryal herniasyon Cl§agldaki kraniyal sinirlerden hangisinin felcine neden olur? (Eylill-87)
a. N. oculomotorius

sistemik (Eylill-87)

1. ~aPI jid_e re ~billtasyon ~o~a~siyell".i ~ leyen a~agldakllerden hanqlsldlr? (Eylul-87J Ost meduller seviye kesisi Oriner sistem infeksi yonu C) Primer atiplk pnornoni 0) Travmadan dolayi geli§en yaralar E) Dekubitus Olserieri

B) Myastenia Gravis 0) Hipoparatiroidi sendomu

pinal kord zedelenmelerinden sonra en srk gtirii. len tilum sebebi tekrarlayan ldrar yolJarr enfeksiyon una baglr renal yetmezliktir. Kemik cikmtrlann OstOnde dekubitus Olserleri kolayca geH§ebilir. Debridman ve deri grefti yaprlmahdir, Primer atipik pnornoni: bu §Iklar arasmda paraplejide rahabilltasyon polansiyellni en az etkileyen primer atipik pnernonidlr,

Myastenia gravis te§hlsi konduktan sonra ki§ide tirnus hastallgmmbulunup bulunrnadiq: arastmlmalrdir. Yine batOn erl§kin vakalarda mediasten tomogratisi ~ekilerek timoma bulunma olastltqtrun uzaklastmlmasi gerekir. Tedavide kolinesteraz inhlbltorlert limektomi ve kortlkosteroid uygulanlr. Miyostonik hastalann %70'inde timik hlperploji % 10'unda tlmorna vardrr, __ -(CevapB) Oifenilhi antoln kullarnlarak sonuc ahnarnarms Grand Mal epilepsili bir hastada tedavide se9i1eeek ikinei Ha\( a§agldakilerden hangisi clmahdtr? (EyluJ-87)

2.
(EyIOI·87)

h. c. d. e.

N. trigeminus N. facialis N. stato-acustlcus 1:'1. hypoglossus

A) Klorazepam C) Fenobarbital
0) N. statoakustikus E) N. hypoglossus Transtentoryal herniasyon ile olu§an ust beyin sap! basrsi sonucu karakteristik bulgular ortaya crkar, ilk tinee progresif 3.· smlr paralizlsl goriililr. Pupllln 1~lk reaksiyonu kaybolur ve gozlin medial hareket bozulur, Pupil 6 mm'den daha fazla genisler, III. sinir paralizisi geneltikle supratentoryal kltle ile ayru taraftadrr, ikinei olarak kitlenin aksl tarafmda hemlparezl veya anormal postiir goriiliir. O\(iineii olarak progresif letarji ve korna gotinriJ~·I~iir:!::.. ~__ E} Valproat

B) Karbamazepin 0) Etosukslrnid

'---=:_"_~~~~~;G~adM~~~~c~~:iii

sonuc ahnmarrus fenobarbital veril(Cevap C)

Supratentoryal kitle baskisi He list beyin sapi basisi sonucu karekteristik bulgular ortaya C;lkar.ilk once prograsif 3. sinir paralizisi gorilliir. Pupilin l§lk reaksiyonu kaybolur ve medial fonksiyonu bozulur. Pupil6mm'den c1ahafazla genisler, lll, sinirparalizisi ~enellikle supratentoryal kitle Heayru taraftachr. Ikinci olarak kitlenin aksi tarafmda hemiparezi vey'a anorrnal postur gorUliir. Ugiincu olarak progresif olarak letarji ve koma gorU!iir. (Cevap A) (Merck Manual, s. 1017) . 3. Adams-Hakim sendromu (Eylw-87) bulgulan nelerdir?

c. Fenobarbital

b. Karbamazepin d. Etosuksimid e. Valprcet

6. Petit
A) C)

mal epiJepside kullaruhr? (EylUI·87) FenobarbitaJ EtosOksimid

a~ag!dakilerden

hangisi

Difenilhidantion kulIanrlarak sonuc almmamis grandmal epilepsili hastalara fenobarbital verilmelidir, [Cevap C) (Merck Menuel, s. 993)

B) D)

Karbamazepin Difenilhfdantoin

Petit mal epilepside middir. 3. Adams-Haklrn (Eylul-87) sendromu bulgulan nelerdir?
I

ilk kullarulacak

ira\( etosuksl-

6. Petit mal epilepside
kullamhr? (Eylw-87) a. Fenobarbitol c. EtosGksimid

a§agldakilerden

hangisi

a. Sen':!bralbulgular, Demans, inkontinans b. Serebral bulgular, Demans, Serebellar bulgular c. Serebellar bulgular, inkontinans, optik etrofi, Piramidal bulgular, Demans e. Demans, ekstrapiramidal bulgular, optik atrofi Adams-Hakim sendromunda; clemans, yiiriime bozuklu§U(ataksi, apraksispastisite) ve idrar inkontinansl karekteristik bulgulardJr. B1' de ventrikiillerin

b. Karbamozepin d. Difenilhidantoin e. Diazepam

'S;~:h"lbr bulgular, Demans, inkontinans Serebral bulqular, Demans, SerebelJar bulgular C) Serebellar burgular, lnkontinans, optik atrofi, O} PiramidaJ bulgular, Demans E} Demans, ekstrapiramidal bulgular, aptik atrof Adams-Hakim sendromunda; bozuklugu (ataksl, apraksl) ve karakteristik bulqulardtr, Bf''de o!duQu g6rOJOraneak bus basinci la r ~antta n gok yarar! an Ir. demans, yOriime ldrar lnkontlnansi ventrlkullann bOyiik normaldir. Bu hasta(CevapA)

Tedavlda kullanrlan diger ilaclar sunlardir: Valproat, Trimetadlon, Petit mal triad veya geli§en generalize konvOlziyon tedavisinde barbitiirat ve feniton kulJamlir.EtosOksimid sadece petit mal'de kullarulrr,

7, On be§ gOn once kafa travmasi geyiren ve §iddetri bas agrlsl ve kusrna ~ikayeti lle gelen hasta icln en olasl tam a~agldakilerden hanqisldlr? (Nisan-88) A) B} C) OJ E) Epidural hematom Kronik Subdural hematom Subaraknoid kanama intraserebral hematom intraventrikiiler hematom (Cevap B)

Petit mal epilepside ilk kullamlacak Hag etosiiksimiddir. Tedavide kullarulan diger i1at,;lar §unlarmr: Na valproat, Trimetadion, Petit mal triad veya geli§en generalize konviilzyon tedavisinde barbiturat ve feolton kullaruhr. (Cevap C) (Merck Manual, s. 993)

Gogus Kalp ve Damar hastalrklan boltimtl: 1996 da Sagllk Vakf Yaymlanndan cikan "TOm TUS sorulan "1. Baski ile 10 YII sanra Tusdata vaymlan arasmdan 2005 Ylhnda crkan 15. Baski "TOm TUS sorulan" kitabi arasmda karsilastnrna. Saldak! sayfa 1996 basirru sagdaki sayfa 2005 Ylhnda crkan Tusdata 15. Baskr "TOm TUS
Sorularr'dtr,

2268 ... •• u •• • •

8. GOGUS-KALP VE DAMAR CERRAHISI
1. Orta ya§ta sigara i~en hir erkek hasta ayak kii~iik parmajirnda gangrenle gelirse ne dii§iiniiliir? (Nisan-88)
a.

GOGOS-KALP VE DAMAR CERRAHisi
1. Orta ya§ta sigara lcen bir erkek hasta ayak kU((ilk parrnaqmda gangrenle gelirse ne dO§UnUli.ir? (Nisan-88) A} Burger C} Reynaud B} PAN D} Temporal arterit E} Takayasu Hava embolisinin sag kalp yoluyla pulmoner arteri trkarnasrm aniemek icln yergekimi dikkate alinarak hasta sag omuz yukan, bas a!?agl pozisyonda yattnlrnahdtr, (CevapA) 5. Akciger kanserinde cerrahi kontrendikedir? (EyIUI-88) A) B) C) O} E) Lokal g090s duvan invazyonu Toraks dl:;:1metastaz Plevrada SIVI olmasi Yasm 70 Ozerinde olmast Sistemik bir ha hangi durumda

Burger c. Reynaud

h.PAN d. Temporal arlerit e. Takayasu

a. Sag omuz yukan, b~ O§a1}t h. Sol omuz yukan, ba§ a§agl c. YQzu.stuyatmhr d. Slrtilstu'yatmhr e. Ayaklan kaldmlir Hava ernbolisinin sag kalp yoluyla pulmoner arteri tikamasmr onlernek i~in yer!{ekimi dikkate almarak hasta sag 0 an, a§ Q..§aglpozisyonda yah dir, (Cevap A) arell, Surgey, s. 144-147) Akciger kanserlnde cerrahi hangi durwnda konirendikedir? (EyIUl-88)
a. Lokal gagu.s duvan invazyonu

Burger (Tromboangiitis obliterans), daha ziyade genr,;lerdeendojen ve eksojen (Nikotin, sigara ir,;imi) sebebiyle baslangicta kur,;Gkve orta, ileri evrede daha bilyuk ~ph arterleri tutan sistemik iltihabi bir hastahkbr. Panarterit, panflcbit, pannorrt §eklinde 5. olabilir, En fazla alt ekstremitelerde gorGlfu. En srk a. tibialis anterior, posterior ve plantar arlerleri tutar. Patoloji segmentedir. Hastahgm ileri donemlerind« hkanmaya bagh olarak gangren meydana gelebilir. (Cevap A) (i. Sayek, Temel Cerrahi, s. 1401)

Burger (Tromboangiitis obliterans), daha ziyade gen((lerde endojen ve eksojen (Nikotin, sigara iciml) sebebiyle baslanqtcta k090k ve orta, lleri evrede daha bOyOk caph arterleri tutan sistemik iltihabi bir hastahktrr, Panarterit, panflebit veya pannorlt sskllnde olabilir. En fazla alt ekstremitelerde gorOlilr. En 51ka. tibialis anterior, posterior ve plantar arterleri tutar. Patoloji segmentedir. Hastahqm ileri donemlennde tikanmaya bagh olarak gangren meydana gelebilir. evapA)

BOton kanserlerde genell1kle uzak organ metastazi .cerrahl lcin kontrendikasyon teskll eder. Diger kontrendikasyonlar: ipsilateral mediastinal lenf nodu

2. En sak trombus kaynagl hangisidir? (Nisan-88)
a. iliac venier
c.

b; Thoreks cl.!§1 metastaz c. Plevrada SIVl olmasi d. Ya§ID70 ilzerinde olmasi e~ Sistemik bir hastahgm olmasi Butun kanserlerde genelli!!!·kle~~:m~n-t~tas~lL.. cerrahi i i en yon t8§kil eder. r ntrendikasyonlar: - Ekstensif ipsilateral mediastinallenf nodu tulumu - Diger tarafta lenf nodu tutulum u - Malign plevral effGzyon - Superior vena cava sendromu - N. Laryngeal recurrent tutulumu - N. phrenicus paralizi - Pulmoncr fonksiyon yetmezligi (Cevap B) (JareU, Surgey, s. 88-91) .~_

_ _!!~_j6i~~~Jt:!:::+-

------1' . Ekstensif
• • •

h. Popliteal venier Vena kava inferior d. Femoral venier e. Derin baldir venleri

A) lllak venier B) Popliteal venter C) Vena kava inferior D) Femoral venier E) Derin baldrr venleri Derin ven trombozunun ve pulmoner embolinin en srk kaynag! derin baldir venlerldlr, Klinikte uyluk agnsl, adem, hassasiyet VB pozitif hornan's sign (ayagln dorsifleksiyonunda uyluk agnsl hissedilmesi) ile gelir. En dogru sonuc veren diagnostik test venoqramdrr, evap E) 3. A§agldakilerden degildir? A) B) C) O} E) hangisi pulrnoner emboli nedeni

tutulumu • Diger tarafta lenf nodu tutulumu Malign plevral effOzyon Superior vena cava sendromu N. Laryngeal recurrent tutulumu N. phrenicus parallzl Pulmoner fonksiyon yetmezligi (CevapB) 6. Akut arterial trkanrnada bulunmayan hangisidir?

Derin ven trombozunun ve pulmoner embolinin en srk kaynagl derin baldir venleridir. Klinikte uyluk agTlSl, adem, hassasiyet ve pozitif homan's sign (aya§m dorslfieksiycnunde uylukagnsl hissedilmesi) ile gelir. En dogTil sonur;; veren diagnostik test venogramdir, (Cevap E) (Bruce I;:. JareU, Surgery, s. 139) 3. A§agld~kilerden hangisi pulmoner emboli nedeni degUdir? (Nisan-88}
a. Alt ekstremite travmasi

(Nisan-89) A) Paralizi C) Solukluk
rt

(Nisan-88)

B) Odem 0) Nabtzstzlrk

6. Akut

arterial trkanmada hangisidir? (Nisan-89)

bulunmayan

All ekstremite travrnast Konjestif kalp yetmezligi Sol atrial miksoma Pelvis klngl Derin ven trombozu

Akut • • • • • •

arter ttkarukhqmda 6P bulgusu: eain (agn) ealeness (Solukluk) earasthesia (His bozukluqu) eulselessness (Nabizstzhk) Earalysis (Paralizl) erostration (Bitkinlik, :;:ok)

b. Konjestif kalp yetmezl@
c. Sol atrial rnlksoma

b, Odem d. Nabizsrzlik e.A§n Akut arter hkarukhqmda 6P bulgusu: - Pain (a§n) - Paleness (Solukluk) - Paresthesia (His bozuklugu] - Pulselessness (Nabizsrzhk] - Paralysis (Paralizi) - Prostration (Bitkinlik, §ok) Odcm, venoz hkarukhgm bir bulgusudur. (Cevap B) (JareB, Surgey, s, 126-127}

Pulmoner embolini" en slk sebeb! alt ekstremitenin derin ven trombozudur. Sol atrial miksoma ise akut periferik arter tlkanma5lna yol a93-r.

I

d. Pelvis bngl e. Derin ven trombozu Pulmoner ernbolinin en sik sebebi alt ekstremitenin derin Yen trombozudur. Sol atrial miksorna ise akut ~riferik arter trkanmesma yol ar;;ar.[Cevap C) (JareJl, Surgey, s. 142-144)

oldu iS8 ne yaparsimz? A) B) C) O} E) Sag ornuz yukan, bas a§agl Sol omuz yukar., bas a:;;agl YUzOstU yaunhr SlrtOstU yatm'ir Ayakian ka!dmllr

takarken (EyIUI-B8)

hava

7. A) Femoro-popliteal by pass B) Koroner by pass C) Tibial arter obstriksiyonu D) Livedo retikOlaris E) Hlcbiri (Cevap D)

4.

BiiyUk blr damardan venoz katcter takarken hava embolisi oldu ise ne yaparslD1.Z? (Eylul-88)

Halk Saghgl boliimii: 1996 da Sagllk Vakf Yaymlanndan cikan "Tum TUS sorulan "1. Bask] ile 10 yrl sonra Tusdata yaymlari arasmdan 2005 Ylhnda C;lkan 15. Baskt "Tum TUS Sorulan" kitabt arasmda kar~ila~tlrma. Soldaki sayfa 1996 basirm saqdak: sayfa 2005 ylhnda C;lkan Tusdata 15. Baskl "Turn TUS Sorulart'dir.

HALK SAGLIGI 7. Saghkh
i~me ve kullanma sulannm saglanamadlgl durumlarda bireysel klorhuna He bula§masl onlenemeyecek hastaltk a§agldakUerden hangisidir? (Eylill-88)
a. Kolera

347
Su ile bulasan hastahklar; tifo, paratifo, kolera, basllli dizanteri, enterovirus enfeksiyonlan, hspatit, polio, amebiazis ve helmint enfestasyonlandlr. Trahom bu gruptan degildir. (Cevap C)

KOCDK STAJLAR ~ 224
Uiusiararasl blldirirnl mecburi hastahklar sunlardrr: Veba, tifus, AlDS, !fi~ek, kolera va san hummadir, (CevapB) 11. %25 klorlu solOsyondan %1'lik bir litre SIVI hazirlamak i~in ne kadar kullaruhr? (Eylul-89) A) 25 B) 250 C) 40 0) 500 E) 100

Uluslararasi blldirimi macburi hastehklar sunlerdm Veba, tifUs,AIDS, c.<ic.<ek, kolera ve san humm ill (Cevap B) (S.Tezcan Epidemiyoloji, s.150) 11. %25 klorlu soliisyondan % 1'1ik It hazrrlarnak i~in ne kadar knllandrr? (Eylill-89) a.25 c.40 e. 100 100 m!'de 25 gr, %25' lik ise bu solGsyon allT:l:t;Jl;:/tI--__ m!'de xgr %1 'lik hesaplanmasmda X=40gr %Z5'lik solUsyon kullarularak %l'lik 1 litre SlVl hazrrlanabilir, (CevapC) b_250 d.SOO

c. Basilli dizanteri e. Peratifo

b. Tifo d. Viral hepatit A

Hepatit A viriisir iodinle 5 dk, 3 mg/L klorlama ile 30 dk, 10-15 PPML konsantrasyon olacak §ekilde ve sodyum hipokloridle 5-15 dksOre ile 3-10 mg/L konsantrasyonda inaktive olur. Normal klorlama 0,5 PPM/L oldugu h;in bireysel klorlamada hepatit A vitiisCtinaktive olmaz. (Cevap D) (Enfcksfyon HastalIklan, AU. TIP Fak., s. 391)

7. Sagllkh lcme ve kullanma sulanrun saglanamadlgl durumlarda bireysel klorlama ile bulasmasi onlenemeyecek hastalik a~jagldakilerden hangisidir? (Eylul-88) 8) Tifo D) Viral hepatitA
E) Paratifo

100 ml'de 25 gr, %2S'lik ise bu solOsyondan 1000 ml'de xgr %1'lik hesaplanmasmda X=40gr %25'lik solOsyon kullarularak %1'lik 1 litre SIVIhaztrtanabllir,

12. Tfukiye'de yasal abortus iist 8. Halsizlik,
yorgunluk, aglZda metalik tat, kabtzhk, karm agrlsI gibi yakmmalarl alan bir bastanrn hemoglobin d~eyi %9 gram bulunuyor. Bu ki§inin meslegi en biiyiik olasrlrkla a§agldakilerden hangisidir? (Nisan-89)
a_ Ayakkabr yapimcisi c. Akumuletor yapirncisi

SlDIrl

hangisidir?

(Nisan-90) a. 4 hafta c. 8 hafta
e. 12 hafta

Hepatit A viriisU iodlnle 5 dk, 3 mg/L klorlama ile 30 'dk, 10-15 PPM konsantrasyon olacak sekilde ve sodyum hipokloridle 5-15 dk sOre He 3-10 mg/L konsantrasyonda inaktive olur. Normal klorlama 0,5 PPM/L oldugu iI:;in bireysel klorlamada hepatit A virUsu inaktive olmaz. (Cevap DJ 8. Halslzllk, yorgunluk, aglzda metalik tat, kabrzhk, karmaqnsi gibi yakmmalan 0 moglobin diizeyi %9 gram bulunuyor. Bu ki§inin meslegi en biiyOk olasrlikla a§agldakilerden hangisidir? (Nisan-89)

12. Tiirkiye'de (Nisan-90) A) 4 hafta C) 8 hafta

yasal abortus

ust sinm hangisidir?

b. 6 hafta
d. 10 hafta

8) 6 hafta 0) 10 hafta E) 12 hafta

b. K6mCtrmadeni i§($isi d. Dokuma i§gisi e. Kaynak£;l

1993 yili 2827 sayili nufus planlamasr kanunu ile, hbbi endikasyon olmaksiztn, anne ve babanm re en isteme e . . fta a kadar alan gebelikk~re sanlandmlabilme izni verilmistir, (Cevap D) (Halk Sagh~, Y. Tumardern, s. 76) 13. Bir boIgede 40 ya§m iizerindeki popiilasyonda hipertansiyon taramaer dU'iiiniiliiyor. Bu bolgenin ya§, cins, sosyo-ekonomik durum gibi ozeIlikleri yoniinden homojen olmayan toplurnunda hangi ornekleme metod~nu tercih edersiniz? (Nisan-90) a. Basit rastgele C;ok fezh b; Tabakah d. Sisternik

1993 Ylli 2827 saYIII nUfus planlamasi kanunu ile, tibbl endikasyon olmaksrzm, anne ve babarun mustereken istemeleri Ue 10 haftaya Kadar alan gebeliklere sonlandinlabllrne izni verllrnistlr,

Akii sanayinde c.<all§anlardaanemi, aglZda metalik

A) Ayakkab: yaprmcrsi 8) Kaynak91 C) AkOmOlat6r yapimcrs: D) Dokuma i:;;c,;isi E) K6mOr madeni i:;;9isi Akii sanayinde ~ah~anlarda anemi, aglzda metalik tat ve karin agnsl slkayeti slk g6rtl!i1r.

tat ve kann agflSl §ikayeti .sik g6rWfu. (Cevap (Halk SaglIgl, Y. Tiimerdem, s. 32) 9. Sigara i~enlerde

C)

13.8ir bolgede 40 yasm iizerindeki popOlasyonda hipertansiyon taramasi dU§UnOliiyor. 8u bolgenin ya§, cins, sosyo-ckonomlk durum gibi ozalllklerl yoniinden homojen olmayan toplurnunda hangi ornekleme metodunu tercih edersiniz? (Nisan-90) A) Basil rastgeie C) yak tazh B) Tabakah D) Sistemik E) Panel Tabakah orneklemede ana ilke tabakalar lclnde homojenite lle ayrn tabaka i9inde heterojenite olmasidir.

5, i~meyenlerde 0,5 risk var ise akciger kanserinin olu§um risk oram nedir? (Nisan-89) a.5+0,5 c. 7(0,5 .
e. 5x

9. Sigara icenlerde 5, i~meyenlerde 0,5 risk var lse akclqer kanserinin olusurn risk orarn nedir? (Nisan-89) 8) 5-0,5 D) 0,5/5
E)

b.5-0,5 d.O,5/5 0,5

c,

sx

Risk fakti:iril=Etkenle kaf§lla§anlann risk +=,,+,,~;'.! etkenle karsilasrna yanlann risk fakti:irooilr. 5/0,5=10 kez daha fazla risk vardrr, (Cevap C) 10_ A§agldakUerden hangisind~ verilen hastalaklarm tfunii i~in ulaslararasl bildirim (ihbar) zorunlulugu vardrr? (Eylill-89) a. Kizarmk, lepra, lifo, c.<ic.<ek, poliomiyelit b. Veba, c.<igek, kolera, sanhumma, tlfus c. garbon, veba, ruam, kuduz, sanhumma d. Kolera, sanhumma, kuduz, c.<ic.<ek, §arbon e. ~i>;;ek,veba, ktzll, kudur, enfeksiyi:iz hepatit

H:«Jell,all 6rneklemede ana ilke tabakalar iclnde homojenite ile aym tabaka i~inde heterojanite olmesidir, (Cevap B) (S.Tezcan Epidemiyaloji, s. 238)

Risk oraru=Etkenle karsrlasanienn risk faktoriil etkenle kar§l[a§mayanlarm risk faktorUdUr. 5/0,5"'10 kez daha fazla risk vardrr,

100.000 nUfuslu "A" ilinde, 1980 yilmda 1000 kis] olmO!}tiir. Aym yerde aym Yll kanser tarns: alan 50 klslnin 45'i kanser nedeniyle olmO§tiir. Kanserin fatalite luzi a§agldakilerden hangisidir? (EyILiI-90) A) ~'oO, 10 C) %0,45 E) %4,5 Fatalite lnzr= Sorudaki verilere gore 45:50x100=%90'dlr. Fatalite hrzt = x hastahjimoan olenlerin sayist x hastaliqma yakalanan kisl sayrst x 100 8) %0,05 0) %90

14. 100.000 niifuslu '~' ilinde, 1980 ytlmda 1000 ki§i olmii§tiir. Ayru yerde ayru ytl kanser tamsi olan 50 ki§inin 45'1 kanser nedeniyle ohnii§tiir. Kanserin fatalite ~hlZl a§agldakUerden hangisidir? (Eylill-90) a. %0,10 c. %0,45 e; %4,5 b, %0,05 d. %90

10. A§agldakilerden hangisinde verilen hastaliklarm tUmO lcin uluslararasl bildirim (ihbar) zorunluluqu vardrr? (Eylul-89) A) 8) C) D) E) Kizarruk, lepra, lifo, 9i<;:ek,poliomiyelit Veba, c,;igek,kolera, sanhurnrna, tifOs $arbon, veba, ruam, kuduz, sanhumma Kolera, sanhumma, kuduz, c,;igek,sarbon yic,;ek, veba, klZII, kuduz, enfeksiy6z hepatit

(CevapDJ

Psikiyatri bijlUmu: 1996 da Sagilk Vakf Yaymlanndan ~lkan "Tum TUS sorulan "1. Bask: ile 10 yll sonra Tusdata yaymlan arasln~an ~005 Ylhnda crkan 15. Baskl "Tum TUS Sorulan" kitabi arasinda kar~lla~tlrma. So!daki sayfa 1996 basmu sagdakl sayfa 2005 ydmda crkan Tusdata 15. Baskr "Tum TUS Sorulan'drr.
.. 2223

5. PSIKIYATRI
1. Mental retardasyona neden olmayan hasiahk a§aglda.kilerden hangisidir? (Eylw-87) a. Osteogenezis imperfekta b. Craniostozis c. Down sendromu d. K1einefelter sendromu e. Hipotiroidi Craniostozts, Down Sendromu, Kleinfelter Sendromu ve Hipotroidl mental retarciasyona sebep olur. (Cevap A) (O.Oztiirk, Ruh Sag. ve Bozuk., s. 448) 5. Hebefrenik hangisidir?

••

~izofreni tedavisinde (Eylw-88)

yer almayan

7
1. Mental retardasyona
gldakilerden neden olmayan hanglsldlr? (EyIOI·87) hastaltk asa-

PSiKiYATRi

a. Davrarus modifikasyonu b. Destekleyici psikoterapi

5. Hebefrenik
hangisidlr? A) B) C) D) .E)

~izofrenl (Eylul·88)

tedavisinde

yer

almayan

Aj Osteogenezis imperfekta
B) C) 0) E)
;

~izofreni tedavisinde devrerusci, destekleyici aile psikoterapisi ve antipsikotikler -kullarulrr, Klasik §izofreni tedavisinde ECT' nin yeti yoktur. Katatonik §izofrenide kullarulabilir. (Cevap C) (Kaplan, Synopsis of Pschiatry, s, 483) 6. Daha once bi~bir yakmmasl olrnayan, ktsa smell bir durgunlugun ardmdan on giindiir siiren uykusuzIuk, i§tahsaltk, hi~ yorulm<Una, bulasan ne§e, ofke ve hareketlilik belirtlleri olan yirmi ya§lDdaki hastada oncelikle du§unulebilecek tam a§agldakilerden hangisidir~?~(E3y!,!lw~" L:!-8Q:8~)L___---------..

Craniostozis Down sendromu Klinefelter sendromu Hipotiroidi

Davranl!_l modifikasyonu Destekleyiti psikoterapi Elektrokonvulzif ledavi Antipsikotikler Aile ledavisi

.

Craniostozis, Down Sendromu, Klinefelter Sendromu ve Hipotroidi mental retardasyor'a sebep olur.

§izofreni tedavisinde davrarnscr, destekleyici pslkoterapi, aile psikoterapisi ve antipslkotlkler kullarnhr, Klasik §izofreni tedavislnde EKT'nin yeri yoktur.

CeVaPA)__--/ltK~a~ta~t~o~n~ik~~~itZO~f~r~en~i~dfeLk~u311,a~nl~la~b~l~lir~.~~ 2. A~agldakilerden hanglsi dan degildlr? (EyIOI·87) A) Hipokondriazis C) Karakteropati psikoz grubu hastahklar6. Oaha once hlcblr yakmrnest olmayan, kisa surell bir durqunluqun ardmdan on gUndOr suren uykusuzluk, lstahsrzhk, hi~ yorulmama, slkayeti bulunan nese, ofke ve hareketlilik belirtileri Dian yirmi yasrndakl hastada oncellkle dU~unulecek tam asaqrdakltsrdan hangisidir? (EyIOI·88) A) B) C) D) E) Akut Akut Akut Akut Akut organik beyin sendromu ~izofreni mani nobetl anksiyete reaksiyonu panik nobeti

2. A§agldakilerden
bastaltklardan

hangisi psikoz degildir? (EyIiil-87)

grubu

/.

a. Hipokondriazis b. Psikoz manik depresif c. Karekteropati d. ~izofreni e. Paranoya Hipokondriazis, nevrotik bozukluklar grubunun somatiform bozukluklar alt grubunda yer ehr, ~ (Cevap A) (Psikiyatrik Semp. ve Send., s. 311)

B) Psikoz manik depresif D) 91zofreni E) Parana a

-f

Hlpokondrlazls, nevrotik bozukluklar grubunun somatoform bozukluklar alt grubunda yer ahr,

3.

"Delirium hangisinde a. b. c. d. e.

tremens" a§agldaki durumlardan goriilebilir? (Nisan-88)

a. Akut organik beyin sendromu h. Akut §izofreni c. Akut rnani nobeti d. Akut anksiyete reaksiyonu e. Akut panik nobcti Uykusuzluk, kendini ding hissetrne, kendini biiyUk bir insan olarak germe, hareketlilik, bulasici n8§e, manik epizodu dil§iindfumelidir. (Cevap C) (0. Arkonac,;,Psikiyatrik Sernp. ve Send., 5.352) Kronik amfetamin hangisidir? (Nisan-89) a. Ki§ilikde§i§ikli§i h. ~izofreniye benzer bulgu c. Somatoform d. Psikotik depresyon e.Obsesyon Kronik amfetamin kullarurru ile i§tahslZhk, sinirlilik, uykusuzluk, salchrganhk, i§itme ve gorme halusinasyonlan ile karakterize paranoid §izofreniye benzer tabla olusur, (Cevap B) (0. Ozturk, Ruh Sag-hgl ve Bozukluklan, s. 411)
al imrnda

3. "Delirium tremens" a§agldaki
sinde gorUlebilir? A) B) C) DJ E) (Nisan·88)

durumlardan

hanqiUykusuzluk, kendlnl dine hissetme, kendlni bOyOk bir insan olarak garme. hareketlilik, bula91cI ne!le, manik " epizodu dO§>OndOrmelidir. (Cevap C) 7. Kronik amfetamin alrrmnda hanglsidir? (Nisan-89) A) B) C) 0) E) Ki!_lilikdegi:;;ikligi $izofreniye benzer bulgular Somatoform Psikotik depresyon Obsesyon gorulen durum

Alkolden kesilme dururnunda Entoksikasyon halinde Temporal lob' epilepsisinde Kafa travmasmda Beyin tumorlerinde

Alkol kesilmesi durumunda Entoksikasyon halinde Temporal lob epilepsisinde Kafa travmasinda Beyin turnorlerinde

f___.--=-------:-------::--~~-.--.----.•

... ~~-~--__c__~~~~~==.:....::..:::.:..=~~ -.
4. Bireyin sa~mallglnl kabul etmeslne ragmen bilinclnden atarnadrgr, kendlsinl devamh rahatstz eden patolojik dlisilnceye sahlp olmasi haline ne ad verilir? Nis . A) Sann (Hezeyan) C) Fobi B) Obsesyon D) Halilisinasyon E) Anksiyete

Deliryum tremens alkolden kesilme durumundat olusur, (Cevap A)

gorulen

4. Bireyin sa~mahgml

kahul etmesine ragmen bilincinden atamadrgr, kendisini devamh rahatmz eden patolojik dU§Unceye sahip olmasr haline ne ad verilir? (Nisan-88) b.Obsesyon a. Sann (Hezeyan) d. Halliisinasyon c. Fobi e. Anksiyete irade ru§l gelen, bireyi tedirgin eden, anlamsiz geIen, benligc yabanci, bilincli gab a He kovulamayan di.i§uncelere obsesyon denir. (Cevap B) (O.Oztiirk, Ruh SaghgJ ve Bozukluklan, s. 278)

Krenik amfetamln kullammr He istahstahk, sinirlilik, uykusuzluk, saldrrqanhk, lsttme ve gorme hallisinasyonlan He karakterize paranoid §izofreniye benzer table olusur,

8. Anksiyolitik llac tedavisinde asaqrdakl den hangileri goriilmez? (Nisan-89) A) B) C) OJ E) Tolerans ve baglmllilk Bradikardi ve hipotansiyon Ellerde tremor ve kas rijiditesi i:;;tah artrs: ve kilo alma Disinhibisyon ve agresyon

yan etkiler-

irade dl§1 gelen, bireyi tedlrgin eden, anlamsrz gelen, benlige yabancr, bilincli caba ile kovulamayan dii§lincelere obsesyon denir. (CevapB)

Ortopedi bOlumu: 1996 da Sagllk Vakfl Yavmlanndan okan "TUm TUS ". . yayinian erasmdan 2005 Ylhnda crkan 15. Bask. "TOm TUS S I "k~orUlan L Bask: lie 10 YII sonra Tusdata 1996 basi vd' oru an itabi arasmda kar~Jla~tlrma. Soldaki sa fa rru sag a~~~yfa 2005 yllmda crkan Tusdata 15. Bask. "TOm TUS Sorulan"dlr. 'I~' Y

7.0RTOPEDI
L Pelvis, femnr ve tibia klrlgl ile hastaneye yatrrrlan bir hastada 48 saat soma ate§ yiikselmesi, nab iz hrzfanmas s ve dispne izleniyor. Muayenede konjunktivalarda ve aksiller bolgede pete§iler, akciger grafisinde yaygm konsolidasyon alanlarl, hematokrit degerine dii§me ve 'arteryal p02 seviyesinin 50mm Hg oldugu gozleniyor. En olasr tam a§agldakilerden hangisidir? (Eylill-87) a. Dissemine intravaskulcr koagillasyon
b. Pnomoni


~. ,

.. 2175

Osteosarkom; en gok 10-20 ya~mda, daha ,;;ok erkeklerde ve en sikta suesiyla femur distal ucuna, tibia ve humerus proximal ueuna yerl8§ir. (Cevap D) (Ridvan Ege, Ortopedi, s. 575)
\

5
1. Pelvis, femur ve tibia klngl ile hastaneye yaur.lan bir hastada 48 saat scnra ates yukselmesl, naniz tuzlanmasr ve dispne izleniyor. Muayenede konjunktivalarda ve aksiller bolqede petesiler, akciger grafisinde yayqrn konsalidasyon alanlan, hematokrit degerinde dusme ve arteryal p02 seviyesinin 50mm oldugu gozleniyaL =,-,--,="""tam (Eylul- 8 a§.agldakilerden hangisidir? '

ORTOPEOi
taklp eder. 2. ve 3. gunde boyun koktl, aksillada ve konjunktivada petesiler geli§ir. Arteryel hipoksemi onernll blr bulgudur. PaO, 60mm Hg' run altmda ise ciddi blr hlpoksemi vardir, Akciger grafisinde eksOda ve yarnall gorOnumlervardlr. (CevapE) 2. Ostaokondritis dissekansm en slk gorOldugO lern a§.agldakilerden hangisidir? (EyI01-87) A) Kalc;a C) Diz B) Dirsek 0) Ayak bilegi E) Omuz Osteokondritis dissekans; etyolojisi bilinmeyen en yak !(ocukluk ve ad61esanda qorlllen herhangi bir .eklemde k09uk bir nekrotik b610mun geli§mesi olarak tarurnlamr, En stk dizde gorillGr. ek-

4.

Krrik sonncn geli§en yag embolisini onlemek
i~in yaptlmasl a§agldakilerden gereken en onemli hangisidir?(Eyliil-87) i§lem

c. Akciger embolisi d. Atelektazi e. Vag cmbolisi sendromu Vagembolisi sendromu: Uzun kemiklerde kmklarla sonuclanan multipi travma sonresi, bilhassa §ok tablosuda mevcutsa erken geli§en bir respiratuar distres sendromu hekimi vag embolisi aglSmdan uyarrnahdrr, Nabzm ve ate§in yukselmesi erken bulgulardir, Takipne onernli bir bulgudur. Bunu dispne ve siyanoz takip eder. 2. ve 3. goode boyun koku, aksillada ve konjiktivada pete§iler geli§ir. Arteryel hipokserni onernli bir bulgudur. Pa02 60mm Hg mn altmda iseeiddi bir hipoksemi vardir. Akciger grafisinde eksuda ve yarnah g6rilnumler vardrr, 5.. (Cevap E) (Ali Baktir, Ort, ve Trav., s. 56-57) 2_ Osteokondritis dissekansm en sm goriildiigii eklem a§agldakilerden hangisidir?(Eylw-87) a. KaIga c. Diz e.Omuz b. Dirsek d. Ayak bilegi.

a. Aglkrepozisyon 1;1. Km§!acil olarak stabilize etmek c, Heparin uygulamasl d. Yara kenerlanmn temizlenmesi e. Oral antikoagillan uygulanmasl

C) Akciger bronsektaz D} Atelektazi E} Yag embolisi sendromu Yag embolisi sendromu: Uzun KAj",I<I",rriA sonuclanan multipl travma sonrasi, su da mevcutsa erken geli§en bir rFe'lnir"t,,,,r embolisi
~,:<'UU'~',yV~'C~"

replasmaru kan tesbiti onemlidir,
A Baktir s.

3. Osteojenik
(Eylul-87) A) B) C) 0) E)

Sarkom en slk nerede yerle§ir?

Trevmatoloji,

kontraktiiriine neden olmayan a§agldakilerden hangisidir?(Eyh.i.l.-87) b. Alkol Krenik kareciger hastahgl d. Ya§hhk e. Diabetes insipidus Dupuytren kontrakttrru: Genejde sebebi belli olmayan etiyolojide heredite, alkol, sex, kronik karaciger hastahSP diabetus melitus, ileri ya§ ve epilepsinin rol oynarugl bir hastahknr. (Cevap E) (Campbells Operative Orthopedics s. 3428)

Humerus ust ucu Humerus alt uc-Uma Ost uc Vertebra Femur alt uc-Tlbia ust u9 Kafadaki yassi kemikler

TJ~;te()SclrK,om; en 90k 10·20 yasrnda, daha 90k errde ve en sikta sirasryla femur distal ucuna, ve humerus proksimal ucuna yerle§ir.

Klflk sonucu geli§en yag embolislnl onlemek i9in yaprlmas: gereken en onemli i§lem a§agldakilerden hangisidir? (Eyl(jI~87)

3.

Osteokondritis dissekans; etiyolojisibilinmeyeh en «ok gocukluk ve adelosanda gorillen h'er hangi bir eklemde kilguk bir nekrotik bolumun geli§mesi olarak tarumlarur. En sik dizde gorwUr.(Cevap C) 6. Biiyiik eklemlerden birinde ago, kizarrklrk ve (Ridvan Ege, Ortopedi s. 1234) §i§lik §ikayeti ile gelen bir hastada en yalun taut a§agldakilerden hangisidir?{Eylill-87) Osteojenik Sarkom en slk nerede yerle§ir? (EY1ill-87) a. Romatizmal at8§ b. Romatoid artrit c. Septik artnt d. Tuberkuioz artrit a. Humerus i.ist ueu e. Dermatopolimyozit h. Humerus alt uq-Ulna ust ug c. Vertebra Septik artrit; En <;;ok garillen etken S. aureus ve d. Femur alt uc-Tibia list ug hemolitik Straptokoplardir, En gok diz, kalga ve e. Kafadaki yessi kemikler omuzu tutar, Genelde tek eklerni tutar, Eklem §i§,

A) A<;;lkrepozisyon B) KlrIgl acil olarak stabilize elmek 2176 ·nOM TUS SORULARI
hastahk Yag embolisi; iskelet travmasrru takiben ilk 72 saatte ortaya crkan posttravmatik resp.iratuar sendrornd.ur. Kink hattmdan serbest kalan yag oamlacrklan akciger ve beyne dagru yol ahr ve bu b61gelerde lokal iskernlk sahalar olusturur, Erken tarn onsmlldir, Profi.lakside krnk stabHitesinin saqlanrnast onemli bir faktorduro Tedavide hava yolu acilmasr, velum rsplasmam kan kaybinm onlenmesi ve kink tesbiti onernlidlr. (CevapB) C) Heparin uyqularnasi 0) Yara kenarlanrun temizlenmesi E) Oral anukcaqular: uyqulanmasi

5. Dupuytren kontraktOriine neden olmayan a§a£pdakilerden hangisidir? (EyIOI-87) A) Diabetes mellitus C) Kronik karaciqer hastallg I E) Diabetes insi B) Alkol D) Ya§llllk

Oupuytren kontrakttlru; genelde sebebi belli olmayan etyolojide heredite, alkol, cinsiyet, kronik karaclqer hastallgl diabetes mellitus, ileri ya§ ve epilepsinin rol oynadlgl bir hastaltktir, (Cevap

2176

~ TUM TUS SORULARJ
osteomyelitin en sik ne-

ORTOPEDi
kirrruzr, steak ve <;ok hassastlr. (Cevap C) (Ridvan Ege, Ortopedi, s. 395) a. Humerus diafiz kmg! h. Ulna radius diafiz kIn§! c. Dirsek <;lkIgl d. Monteggia kmkli «lkIgI e. Humerus suprakondile=r~kI~ng§!~__

309
7. A~agldakilerden hangisi denidir? (Nisan-88)

7.

A§a~jIdakilerden hangisi osteomyelitin nedenldir ?(Nisan-88) a. Salmonella c. Beta hemolitik streptekok e. Pseudomonas

en sm

--:_----

~_-;--r------------

A) Salmonella B) S. aureus C) Beta hemolitik streptokok 0) E, coli E) Pseudomonas Ensik gorOlen etken (%80) S. aureustur, ikinci stkhkta Streptekoklardlr. En srk yerle~tigi yer ise femur distall ve tibianm proksimal epifizidir. evapB)

....._

h. S. aureus d. E. coli

an iskemik kontrakturu, en 51k suprakondiler 'humerus kmklanndan soma gorGlGr. (Cevap E) (Ridvan Ege, Travmaoloji; s, 1582)

!
8, A~agldakilerden (Nisan-88) hangisinde rasttlzrn gorOlmez?

Ensik gorulen etken %80S. aureustur. Ikinci sikhkta
Streptekoklarchr. En sik yerle§ti§i yer ise femur distali ve tibianm proksimal epifizidir. (Cevap B) (Tansel Unsalch, Ort ve Trav., s. 52-53)

11.

Gen~ bir hastada femur distal m tafizinde goriilen tUmor en hiiyiik olasrhkla h gisidir? (Eyliil-88)
av Osteosarkom

8.

A§agtdakilerden mez? (Nisan-88)

hangisinde

ra§itizm

goriil-

h. Kondrosarkom c. Ewing sarkorna d. Multiple myeloma e. Kondroblastoma
arkorn en <;ok 10-20 Ya§lannda ve en femur distal u<;, tibia ve humerus proximal yerle.§ir. (Cevap A) (Rtdvan Ege, Ortopecli, s. 575)

A) Malabsorbsiyon B) Duodenal rezeksiyon C) Ileal rezeksiyon D) Civa zehirlenmesi E) Meckel divertikOlli Rasltizrn: Kalsiyum yetmezllqlne bagll, kllnlk olarak yurnusarrus ve deforme kemiklerle karakterizedir, Kalsiyum eksikligi, vitamin D yetmezligine, barsak hastaliklanna ve diyetle Ca ve P bulunmamasma baglidlr. Ishal (Malabsorbsiyon), steatore, 90liak ve sprue gibi hastahklar rasitizrn yapabilir. Meckel divertikOllinOn boyle bir etkisi yoktu:_-.:r._--.

a. Malarbsorbsiyon b. Duodenal rezeksiyon c. Ileal rezesiyon d. Ova zehirlenmesi e. Meckel divertikulu
Rasitizm; Kalsiyum yetmezlig-ine bag-h, klinik olarak yumusarms ve deforme kemiklerle karekterizeclir. Kalsiyum eksikl@, vitamin D yetmezll§ine, barsak hastahklanna ve diyetle Ca ve P bulunmamasma baghdlr. ishal (Malabsorbsiyon), steatore, <;oliakve sprue gibi hastahklar rasitizm yapabilir. Meckel divertlkizlimun boyle bir etkisi yoktur. (Cevap E) (Ridvan Ege, Ortopedi, s. 191)

12. Degeneratif
nereden

eklem hastabklarmda ba§Iar? Cl:'-l'isan-89)

9, Wolkman hangisinde A) B) C) D) E)

iskemik kontrakWrU a§agldakilerden en Sik gorUIOr? (Nisan-88)

a. Eklem kIkIrdagl h. Synovial membran c. Periost d. Eklem kapsulii e. Eklem arahgl Degeneratif artrit; Eklem ktkrrdagmm degel1erasyon sonucu, eklem arahgmm deralmasi, kemik a Ida skleroz, osteofit olusurn n kistler, kernikte kollabs ve de asyon ile karakterize olur. Tum sino eklemlerde gorulilr. Olay eklem dagmdan baslar, Romatoid Artritte Sinovyal membrandan basiar, (Cevap-A) (Tansel Unsaldi, Ort. ve Travmatoloji., s. 97)

Radius bas: klngl Colles klngl Femur cisim klngl Suprakondiler humerus klngl Olekranon kmgl

9.

WolkInan iskemik kontraktiirii a§agldakilerden hangisinde en stk goriiliir? (Nisan-88) a. Radi us ba§1 kIng!

b. Colles kIngl
c. Femur cisim kIngl d. Suprakondiler humerus e. Olekranon kIn§! kmgl

Wolkman iskemik kontrakturti; Klngl izleyen ilk saatlerde va an 90k llk gOnde geli§en aglr bir kornplikasyondur. Kmk uclan, odern, hematom, asm dirsek Fleksiyonu, kink bolqesinde kanamaya neden clan travma, stkt sargrlar sonucu kink distalindeki venoz akrrnrn hatta arteryal akirrnn engellenmesi sonucu geIi~en iskemik nekrozdur. En eok (%35) suprakondiler humerus kmklanndan sonra gorOliir. (CevapO)

13.. iki ya§lDda.

Wolkman iskemik kontrakturu; Kmgl izleyen ilk saatlerde ve ~n <;ok ilk gCmde geli§en aglr bir komplikasyondur. Travma u<;lan, 6ndem, hernatorn, a§In dirsek fleksiyonu, kmk bolgesinde kmga neden alan travma, sikr sarqilar sonucu kmk distalindeki venoz akirnm haita arteryal akrrnm engellenmesi sonucu geli§en iskemik nekrozdur. En <;ok %35 suprakondiller humerus kmklanndan soma garillGr. (Cevap D) (Travmatoloji, Rtdvan Ege; s.1582)

konjenital kalca ~Jktkllgl olan bir ~ocukta a§agldaki kalca hareketle rtnden hangisi en ~ok kisrthdrr? (NisJn-89) a. Fleksiyon c. Ekstansiyon

10. C;:ocuk list ekstremite

travmatik lezyonlan i~inde, wolkman iskemisine en srk neden olaru a~agldakilerden hangisidir? (EyIUI-88) A), Humerus diafiz klngl B) Ulna radius diafiz klngl C) Dirsek 91kl91 D) Monteggia kinkh 91klgl E) Humerus suprakondiler klrl-' Volkman humerus lskernlk kontrakturil, en sik suprakondiler kmklarmdan sonra gorOlOr. (Cevap E

b. AddGksiyon d. Abdiiksiyon
e. DI§ rotasyon

10.

vocuk iist ekstremite travmatik lezyonlan is_;inde. volkmann iskemisine en stk neden olam a§agldakUerden hangisidir? (Eyliil-88)

DKC:;'de adduktor kaslarrq kontrakturune bagh abdGksiyon kIslthhgl belirgindir. Buna Hert belirtisi denir, (Cevap Dj (Rtdvan Ege, Kalca Cerrahisi, s: 218)

14.

Akut hematojen osteomyelitte 1. haftada gariilen radyolojikbulgu hangisidir? (Nisan-89)

C;ocuk Cerrahisi boltimi.i:
Tusdata yaymlan arasindan

1996 da Saghk Vakfl Yaymlanndan <;'lkan"Tum TUS sorulan "1. Baskt ile 10 Yll sonra Ylllnda crkan 15. Baskl "Tum TUS Sorulan" kitabt arasmda karsilastuma. Soldaki sayfa 1996 basirm sagdaki sayfa 2005 yJlmda C;lkan Tusdata 15. Bask. "TUm TUS Sorulan'rhr.
2005

8. ~OCUK CERRAHISI
1.
inguinal herni tamar konulan 3 ayhk bir behek ne zaman ameliyat edilmelidir? (Eylill-87) a. Tam konulur konulmaz h. Prosesus vaginalis spontan olarak kapanabileceginden 2-3 yll bckledikten soma c. ilkokula baslarnadan once d. Uygun ameliyat ko§ullan saglamak §arhyla en kisa zamanda e. Fitik bagl tatbiki ile sonuc almarnazsa

••
2252 ..

beraberdlr. Bulkili anornali tadavi edilmezse fataldir, Trakea deksametazon supresyonea-osefageal flstulun en stk tipi osefagus atrezisi ve distalde trakea osefageal fistill alan tlpidir. (Cevap A) (i. Sayek, Ternel Cerrahl, s. 1289)

~OCUK CERRAHisi

4.

invaginasyon (Nisan-88) a. Kolokolik c. Ilcoileal

en sik nerede

gorwiir?
A) Tarn konulur konulmaz . B) Prosesus vaginalis spontan olarak kapanabileceginden 2-3 YI! bekledikten sonra C) llkokula baslamadan once OJ Uygun ameliyat kosullan saqlamak §artlyla en kisa zamanda E) Frtrk bag! tatbiki ile sonuc allnamazsa

h. ileogekal d. Jejunoileal

2.

3.

e. Duodenojejunal . inguinal herni tarusi alan gocuklarda inkarserasyon ve strongulasyon riski yuksek oldugu icin gocuk yenidogan bile olsa uygun e meliyat sar tlarr inva.iinasyor;bi~sak-s~~ ?agl~ndlgmda ~n kisa ~urede arneliyat edilmelidi.r. L_.---dIsfald~ki ba.gl~saky<ine teleskopik olarak geg~I{?si Ingumal hernide testis dolesirru bozulup tesb~ veya glrmesJcilr. Blr krsrm spontan olarak rcdukle atrofiye ug-rayabilir. Fakat inguinal heminin aymci olabilirse de birc;ogu ilerleyerek in~estin"J tamsma giren hidrosel igin iki yasina kadar beklenir. obstruksiyona yol agar. En sik idiopatiktir. lki Yi1iln ~ogu kendiliginden duzelir, dCtzelmezse opere edilir. altmdaki cocuklarde en srk akut karin sebebiclir. 11k (Cevap D) (i. Sayek, Temel Ccrrahi, s. 1309) bulgugocugunagnya bagllOlarakaniden bagmw\y!, ba§larnasldlr. Soma bulanti ve kusma olur. C;:ilek Meckel divertikiilii en ark nerede g8riiliir? rec;eli §eklinde rektal kanama olur, FM'cle g()IJd~ etrafmda sosis §eklinde kitle cle gelir. Direkt k.iru I (Eylill-87) grafisinde hava SlVlseviyesi, ultrasonografide yalclil'! h. Jejunum bobrek gorilntQsu, kesin tam ic;in yaprlan barYUlnh, a. ileum grafide yanm ay §eklinde dolrnq defekti VI'1Ir!!(. d. Transvers ·kolon c. Duodenum Tedavi konservatif veya cerrahioiabilir, (CCWil) I):' e. Rektum (i. Sayek, Ternel Cerrahi, s. 1321) Meckel diver tikulu, midgutun en sik malforrnasyonudur. Yolk sac (allantois)!n kalrnhsidir, 5. Yenidoqanda ilk 24 saatte kusma, a{pztla <;ogu kiside ilcocekal valv' den 40-50 ern proksirnalkop~~ve annede polihidralonh,t dedir, Cocuklerda en sik alt gastrointestinal sistern ~a ne dii§iinfuS~ kanamasi sebebidir. Ektopik gastrik mukoza a. Konienital pylor stcnozu histo lojik incelemesinde gorillebilir. Meckel b. Aganglionik megakolon divertikullu hastalann % 95'i asernptomatiktir. iki c. Ozefagus atrezisi yasm altmda agnh ya da agnslZ kanama ustunde ise divertikulit siktrr, 'Rektal kanama visne gilrilgu d. Meckel divertikulu e. Invaginasyon rengindedir. Divertikillit akut apandisitla kerisabilir, invajinasyon odagl olabilir, Megaloblastik anemi Osefagus atrozisi genellikle trakea ()5<>r ..',,;;,,·i hi:; geli§ebilir. (Cevap A) (i. Sayek, Ternel Cerrahi, s. 1305) ile beraberdir. ilk belirti ilk goode a§ln tUkrUk birikimi b.'sh,h"" . L Trakeo-8sefajial fistiille en c;:ok beraher kusma, bogwur gibi 6ksiirme, siyano7.Cli If. bulunan anomali hangisidir? (Eylul-87) Bebek amniyotik SIVlYI Yl:ltamadl[;p i;:;in, .,",( ,,"0.; ... gebeyken polihidramniyos Vardlr. a. Ozefagus atrezisl b. Trakeal atrezisi DogrnU§ bir bebekte ilk ve en kolay t"" ..l>b. '," :'.1 c. Bronko-ozefajial fistul d.Ozefagusdivertlkulu F' Jik kateteri 6sefagusa sokup tamllp tc\kJiJ1H·,·'k'f'i~"_ bakmaktlr. ..... ,c ..... , . . e. Gastro~izis Bu hastalarda kalp ve vertebra ClIlC)Il\"tllIOi' '>.;khf Osefagus atresizi ile trakea osefageal kardiyak anornaliler goru1l'lr. l'\:il·'llh"~;'.n !"}J

.

~

.

I

~
.~
-

ingui I tanlS! olan cocuklarda inkarserasyon e strangGlasyon riski yGksek oldugu icln gOGuk yenidogan bile olsa uygun ameli~at §art!an ~a?landlgmda en klsa siirede amehyat edllmelldir. Inguinal hernide testis dolastrm bozulup testis atrofiye ugrayabilir. Fakat inguinal herninin aY,JrIClt~ntsma giren hidrosel i9in iki ya~lrla kadar bekle~lr. Cogu kendiliginden duzelir, dOzelmezse opere edillr, CevapD)

n bir bagrrsak segmentinin, hemen distaldeki baglrsak il(ine teleskopik olarak gel(mesi veya girmesidir. Bir krsrru spontan olarak redOkte olabllirse de birgogu ilerleyerek intestinal obstrukslyona yol agar. En slk idiopatiktir. iki yasm altmdaki cocuklarda en srk akut karin sebebidir. ilk bulgu cocuqun agnya bagl! olarak aniden baglrmaya baslamasrdir, Sonra bulanti ve kusma olur .. Cilek receli seklinde rektal kanama olur, FM'de gobek etrafrnda sosis ~eklinde I ele gelir. Direkt karin grafisinde hava SIVI seviyeultrasonografide yalanci bobrek g6rOntosO, kesin I il(in yapilan baryumlu grafide yanrn ay §eklinde defekti yard Ir. (CevapB) 5. Yeni sekresyon U/24 saatte kusrna, aglzda kopOklu ve annede polihidramnioz varsa ne di.i(Eylul-88)

2. Mecke! divertikGlii
(EyIOI-B7)

en slk nerede gorUlGr?

A) Ileum
C) Duodenum

-----~.~~----='..'..."'='-'--~.-~--~~

B} Jejunum OJ Transvers kolon E) Rektum

§i.inOrstintiz?

c_:

./ Meckel divertikGiu, midgutun en stk malformasyonudur. Yolk sac (allantois)in kallntlsldlr. Cogu ki§ide ileoyekal valv'den 40-50 cm proksimaldedir. Cocuklarda en slk alt gastrointestinal sistem kanamasl sebebidir. Ektopik gastrik mukoza nistolojlk incelemesinde g6rolebilir. Meckel divertikOI10 hastalann %95'1 asemptomatiktir. lki yasrn altmda agnh ya da agnslz kanama, ustonde ise divertikillit srktrr, Rektal kanama visne gGrogG rengindedir. Dlvertikulit akut apandisitl kartsablllr. lnvajinasyon odagl olabilir. I anemi geli§ebilir.

A) Aganglionik megakolon B) invaginasyon C) Ozefagus atrezisi D) Meckel divertikOIO E) Konjenital pilor stenozu
U"F!T<'IOU."

~--l1--~_:_~:~~:~:::::~~~~:~=~~~~~~:!.!--~~~\1 __
kardiyak anomaJiler yGksektir. . gorGIGr. Aspirasyon Ozefagus atrezisi Bronko-tizefajial fistOI

atrezisi gene\likle trakea osefageal fistOi ilk belirti ilk gunde asm tllkruk birikimi kusrna, bogulur gibi 5ksilrme ve sl,,·anozl:lUl. Bebek amniyotik SIVIYl yutamadlgl igin, getleYIKen polihidramniyas vardir, DOgmu9 ilk ve en kolay tei?his yolu 10 F'Uk kate6sefagusa sokup, takilip takllmadlglna bakmaktrr, hastalarda ka\p ve vertebra anornalileri srktir, En riski

C)

B) Trakeal atrezisi
D) Gastro~izis 6. Karm agnsl, bulantI-kusma, Filesi §eklinde dl§kl goriilen nedir? (EyIOI-88) rektal tu§ede 9i1ek. 90cukta olasl tamrllZ

beraberdir.

atresizi ile trakea osefageal fistiil slkllkla Bu ikili anomali tedavi edilmezse fataldir.

Trakea-6zefageal fistolOn en slk tipi osefagus atrezisi ve distalde trakea osefageal fistGi olan tipidir. (CevapA)

A) Stress Olseri B} Meckel divertikOlQ C) Invaginasyon D} Duplikasyon E) Aganglionik megakolon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bolLimii: 1996 da Saglik Vakfr Yaymlanndan cikan "TUm TUS sorulan "1. Bask: ile 10 YII sonra Tusdata vavmlan arasmdan 2005 Ylhnda crkan 15. Baskl "TOm TUS Sorulan" kitabi arasmda karsilastnma . Soldaki sayfa 1996 basnru sagdaki sayfa 2005 Ylhnda crkan Tusdata 15. aaskr "TOm TUS
Scrularr'dir. 2262
'41

6. FiziK TEDAVi VE REHABiLiTASYON
1. Gut hastahgmda kanda artan a§aiPdakilel'den hangisidir? (EyIUl-87)
'a. Ure c. Urik asit

b. Kreatinln d. Hidroksiprolin e.BUN

Romatoid artrit, periferik eklemlerde nonspesifik ve genelde simetrik iltihap §eklinde kendini gasteren eklemde ve gevresindeki olusumlarda ilerleyici harabiyet yapan kronik bir hastahkhr. (Cevap A) (The Merck Manual, Nobe

10
1. Gut hastatrgmda kanda hangisidir? (EyIOI-87)

FiziK TEDAVi
artan a§agldakilerden

ve REHABiLiTASYON
3. Juvenil Romatoit bulgua§agldakilerden Artritli hastada goriilmeyel1 hangisidir? (Eylul-87)

AJ

re sit

C) Ori

8) Kreatinin 0) Hidroksiprolin

A) Anemi
B) 8liyOk eklemlerin tutulrnas: C) Splenomegali D) Deri all! nodOlieri E) Hemiatrofi Juvenil Romatoid Artritte; anemi, lokosltoz ve hepatosplenomegali gor01o.. Daha cok bOyQk eklemleri tutar, sonucta gocugun biiyOmesini geli§mesini aksatir; Deri diikOntoleri, perikardit ve plevrada mayi toplanmasi da g6rOlebilir. Den altt nodUlieri akut rornatizmal ate§te ...."
I.

5. Goutt
Gut; Urikasit rnatabollzmasi hiperilrisemi ile karakterizedir. (MSU) kristalleri eklem icerisine (Cevap C) (Patology, Robbins bczuklugu sonucu Mono sodyum (irat ve c;evresine ~oker. and Kumar, s. 122)

. men

nedir?

(Eylill-88) b. Hiperkalemi _. __ d. Hiperkalsemi
2. Gut hastahqmda
den hangisidir? kesin tam yon (Eyllll-

a. Hiperglisemi c. HiperCrrisemi e. Hipokalsemi

2. Gut hastaltgmda
kilerden

kesin tam yontemi a§aglda, hangisidil'? (EyIUl-87)

Gut hastahgl hiperurisaml Hekarakterizedir. (Cevap C) (Patology, Robbins and Kumar, s. 122)

a. Eidem agnsmm kolsisine yamt vermesi b. Urik asit artmasi c. Buyilk eklemlerin tutulmasi d. Eklem srvismda sodyummonoiliat kristallerinin gori.ilmesi e. Deri ala nodullcrinin bulunrnasi Gut hastaligmda kesin tam eklem SlV1SLnda monosodyum iirat kristallerinin gorUlmesi ile konur. (Cevap D) (Patology, Robbins and Kumar, s. 122)

6. HLA. B27 doku tipinde
hangisidir? (EyIUl-89)

goriilecek

h

agnslnln kotsisine yamt vermes! rik asit artmas BOyuk eklemlerin tutulmast Eklem SIVISlnda monosodyum urat kristallerinin giirOlmesi E) Deri alt: nodullerinin bulu Gut hastahqmda kesin tam eklem srvrsmda mono.sodyum iirat kristallerlnin oriilmesi ile konur.

4 . A §agldakl hastahklardan goriil(jr? (Nisan-88)
0

!

(CevapD) hangisinde simetrik artrit

B) Gut
0) Tuberkuloz artrit Romatoid artrit, periferik eklemlerde nonspesifik ve geneJde simetrik tutulum §eklinde kendini giisteren eklemde ve gevresindeki olusumlarda iler!eyici harabiyet yapa n kronik bir hastahkti r. ',,"ovapA)

e.PAN Ankilozan spondilitin HLA B27 tip' 'jenle iliskis! kanrtlanrmstir, (Cevap A) (k Hastahklan, Aydoga .. ek, s. 882) -'\

. ,...,/

. (Cevap OJ

3. JlWenil RomatoitAriritli
bulgu a§agldakUerden

hastada goriilmeyen hangisidir? (Eylw-87)

7. Mekanik
egzersiz
0

bel g"l'lSl olan hastaya l'Uir? (Eyliil-89)

ne\en

a.Anemi b. Biiyiik eklemlerin tutulmasi c. Splenomegali d. Deri alh nodiilleri e. Herniatrofi

kuvvetlenmesi ve lordozun rdozun artmlmasr c. AgnYIazaltmak c. Psikolojik rahatlatmak e_ Skolyozu duzeltmek

normalle.:;.mesi

Juvenil Romatoid Artritte; Anemi, lokositoz ve Mekanik bel a§rLSlolan hastaya kas kuvvetlenmesi hepato-splenomegali goriililr. Daha c,;ok biiyilk ve lordozun normallesmesi igin egzersiz onerilir, eklemleri tutar, sonucta c,;ocugun bilyilmesini (CevapA) geli§mesini aksahr, Deri dokimtuleri, perikardlt ve plevrada mayi toplanmasi da gorUlebilir. Den alb 8. Ankilozan spondUitte spesifik kaIp rahafsrznodUlleri akUt Romatizmal at8§te gorwUr. hgl hangisidir? (Eylill-90) (Cevap D) (The Merck Manual, Nobel, s. 336) a. Aort yetmezJ@ b. Mitral yetmezligi 4. A§agldaki hastalddardan hangisinde simetrik c. Aort koarktasyonu d. Mitral darIL§! artrit g8riiliir? (Nisan-88) e. Trikilspit yetmezl@ a.RA c.JRA b. Gut d. Tuberknloz artrit e. Osteoartrit Ankilozan spondilitle; kalbin tutulrnasi %10' dan daha az olarak gorwebilir ..Bu arada kalp aritrnileri ve aort yetmezligi geli§ebilllektedir. (Cevap A) (The Merck Manual, Nobel, s. 897)

KOCOK STAJLAR'"

2263

7. Mekanik

bel agnsl 'olan hastaya

neden

egzersiz

onerilir? (EyILiI-89) A) Kas kuvvetlenmesi ve lordozun normalle§mesi B) Lordozun artmlmasi C) Agny! azaltmak 0) Psikolojik rahatlatma E) Skolyozu duzeltmek Mekanik bel agnsl oian hastaya kas kuvvetl_enmesi ve lordozun norma!le§mesi i£tinegzersiz onerihr.

5. Gutta gorUian hangisidir?
A) Hiperglisemi C) HiperOrisemi

(EylOI-88)

B) Hiperkalemi

___

&J_cH

.

0) Hiperkalsemi

~th~h9l
L~~~--~---

hiperOrisemi ile karakterizedir. ---I-e-evap C) srk goriilen hastahk 8. AnkHozan hangisidir? spondilitte (EyIUI-90) spesifik kalp rahatslzitgl

~--~~~~~~.
r"
Ankilozan

A) Ankilozan spondilit C) Skleroderma

B) SLE D) RA

A) Aort yetmezligi B} Mitral yetmezligi C) Aort koarktasyonu 0) ~itral darllgl E} TrikUspit yy,e~tm~ez~I~1 ~_~ !!_I __ . Ankilozan spondilitle; kalbln tutulrnast :o1.0'd~n daha az olarak gorOlebilir. Bu arada kalp srltrnllen ve aort , yeunezliql geli~ebilmektedir.

spondilitin \

HLA B27 tipi antijenle

ili§kisi

L___kan.rtIa=I9tIJ7--

(

1 ,..-(

(Cevep A)

:A)

{

TUM TUS SORUlARl

A. MiKROBiYOLOJi
1. GENEL
L DNA'ya yaPl§arak bakteriler arasmda genetik §ifre ta§lyan ve dinn~ geli§mesinde rol oynayan madde a§agtdakilerden hangisidir?
(EyIUl-87) // a. Bakteriofaj c. Infcktif faj b. Plazmid . d. Interferon /' e. Komplernen r ,/
./.
«~.

(~=l.=G=EN=E=L
a. Bakteriofaj b. Plazrnid

M=i=KR=O=B=iVO=L=O=Ji =,)
c. infektif faj d. interferon

1. DNA'ya yapl~arak bakteriler arasmda genetik ~ifre tasryan ve direnc geU§mesinde rol oynayan mad . rden hangisidir? (Eylul·87l

.i->:
a. Bakteri c. Virus /. ./ Viruslar nilkleik asitlerden yalmzca birisini i~erirler. Diger mlkroorganizmelar ise her ikisini birden i~erir. .. (Cevap C) (E Akan, Genel ve Ozal Viroloji, s. 10) h. Mantar d. Protozoa e. Riketsiya .

d. Plazmidlerde yer alabilir e. Genetik aktanm yolu ile nakledilemez .. Bakterilerde antibakteriyel ajanlara kar§l dir~s;; .1. Kemoteropatik llaci parcalayan enzim olu§'turur 2. Sitoplazmik zann geo;;irgenliginin degi§mesl 3. Enzim sistemlerini veya metabolizmblanm degi§tirerek 3. Plazmidlerle d~c;:iD.ilktanlmast"·---·· 4.JWltsatl5taraJ{ direncli olmasi 5. Capraz direnc kazanma scklinde olabi ..
1

l
.. ._.. _

DNA'ya yapl§arak bakteriler arasmda genetik sifre ta§lyan ve diranc geli§mesinde rol oynayan yapl plazrniddir, (Cevap B) 2. Dezenfektanlara dtrenclt hastane tnfckstyonlanna neden olabilen bakteri a~agldaki. Ierdan hangisidir? (Eyliil-87) a. Staphylococlar h. Anaeroplar c. Pseudomonaslar d. H. influenza

r.£-.
DNA'ya yupl§arak bakteriler arasmda genetik ~ifre tQ§IYan ve direnc geli.§mesinde rot oynayan yap! plazmiddir, (Cevap B) (Board Review; Microb. and immun, s, 144)

r:::::-5. Bakteride, genetik diren~ ile ilgilia~gldak.i ifadelerden hangisi yanll§Dr? (Nisan-88l"'
a. Mutasyon sonucu meydana gelir b. Antibiyotik direncin secilmesine yol a c. Kromozomlara bagh olabilir / d. Plazmidlerde yer alabiliv-/~ e. Genetik aktar!Jl1-Y6We nakledilemez.

:J

r

e. _Nillsseritl

---------..-

/~

(Cevap El
n.(lfl,ld.t=~on sisteminin olmadrg; ve saghkh suyun saglanamadlgl blr yerde bireysel klorlama ile a~agldaki hastahklardan hangisi onlenemez? (Eyliil·88) a. Kolera h. Tifo c. Hepatit A ..... d. Shigella -. ''.,.e. E. coli

Pseudomonasla~ dezenfektanlara direncli hastane enfeksiyonuna neden olurlar. Genellikle entibiotik alan J hospitalize hastalann intestinal sisterninde overgrowth.> ile ortaya >;;tkarlar.Cevap C) ( »>:

------------,,(-) bakteri

2. Dezenfektanlara diren~li hastane infeksiyonlanna neden olabilen bakterl a!plgldakilerden hangisidir? (EyIOl-87)
< •

3.

~agldakilelden hangisi Gram duvannda bulunmaz? (Nisan-88) a. Peptidoglikan b. Dl§ membran c. Teikoik asit d. Lipopolisakkarit e._l:pop..::?_te_i_n

a. Staphylococlar c. Pseudomonaslar e. Neisseria

b. Anaeroplar d. H. influenz~a,

~r.

Pseudomonaslar dezenfektanlara direncli hestane enfeksiyonuna neden olurlar, Genellikle antibiotik alan hospitalize hastalann intestinal sistemincie overgrowth ileortaya ~Ikar. (Cevap C) (Board Review, Microb. and immun, s. 72)

Bakterilerde antibaktenyel ajanlara karsr direnc; /:' Kemoteropotik ilacr parcalayan enzim olusturur 2. Sitoplazmik zann gegirgenl@nindegi§mesi 3. Enzirn sistemlerini veya metabolizmalanm "dei'fufirerek 3. Plazmidlerle direncin aktanlmasi 4. Kahtsal olarak dircncli olmasi 5. Caprez diranc kazanma ~eklinde olabllir. . (Cevap E) (Hakkr Bilgehan, Gene! mic., ~.e22-9'r

~~

~,

~

.

<

-'

-~r~----____ ___
--'

Ka~ar lste-r11ii1ii1Olmadlgl e sagltkslz suyt v olduqu lJOlgelerde bireysel klorlama He Hepatit enfeksiyonu eng~l1enemez. Hepatit A aside, etere non-iyonik deterjanlera da direnclidir,

'~-------~,=--===-----

__.r- "<,

>,

.~

Gram (.) bakteri hucre duvannda; Murain, lipoprotein, lipopolisakkarit, dl§ membran ve periplazmik araltk bulunur. Teikoik asit sedece Gram (+) bakterilerin hucre duvarmda bulunur, (Cevap ) ;'7" r: .
" '~'f ~ _

~.

~

,.;

:

0;.'.

.

6. Kanalizasyon 81s~nolmadlgl 3. A§agldakilerden
hangisi Gram (-) baktert duvannda bulunmaz? (Nisan-88) . a. Peptidoglikan b. D1§membran c. Taikolk asit d. Lipopolisakkarit/
e. Lipoprotein ~

ve sagltkIl suyun sagla~adlgl bfr yude bireysel klorl~i1G,apulaki hastahklardan hangisi ~e.riemez? (Nisan-88)
a. Kolera c. HepatitA e. E. coli

4.

7. O·somatik

~~~

- akilerdenhangisi DNA birden i~ermez? (Nisan-88) e.-Baktart h. Manter c. Virus d. ,Protozga

V

/,

antijeni, gram(-~kteride en dl§ tabakada bulunur, bu antijen hailg1~pldadu? (Eylill·88) ~

.

~

b. Tifo

\

d. Shigella

Gram (-) bakteri Mere duvannda; Murain, lipoprotein, lipopolisakkarit, dl§ mernbran ve periplazrnik arahk bulunur. Teikoik asit sedece Gram (+) baktarilerin hucrc duvannda builllrru-. (CevapC) (Medical Mic., Lange, s.1-9)

4. A§agldakilerden

Kanalizasyon sistemlnin olrnachw ve saghkslZ suyun oldugu bolgelerde klorlama ile HepatitA enfeksiyonu engellenemez. Hepatit A aside, etere non-iyonik deterjanlara do. direnclidir, (Cevap C) (E Akan, Gene! ve 02el viroloji, s. 504) .

a. b. c. d. e.

Upopolisakkarit Fosfolipid Lipoprotein Polisakkarit . Peptidoglikan

~

«

"-...~.'

'<,

(.:_~--::~:s::eik

~s-it-Ie-rd-e-n ~':Im:~~~'

------509

Diger mikroorganizmalar ise her ikisini birden i~er~ (CevapC). / 5. Bakterilerde, geneti irene ifadelerden hangisi yanh~tlr?
I

e I gl 1 a!iagldaki (Nisan-88) .

hangisi DNA Maini birdenj~ermez? (Nisan-88)

VI;!

RNA'run

7. O·somatik
(EylO1-88)

antiJeni, graIn_(.) bakteride en dl§ tabakada buluanr, buantijenhangi yaPldadu?

a. Mutasyon sonucu meydana gelir b. Antibiyotik direncin secilmesine yol a~ar c. Kromozomlara bagh olabilir

508

Farmakoloji bijlumu: 1996 da

Sagllk Vakfl Yaymlanndan

crkan "TOm TUS sorulan "1. Baskr ile 10 YII sonra Tusdata

yaymlan arasln~an ~005 Ylhnda crkan 15. Bask. "TOm TUS Sorulan" kitabi arasinda kar~IJa~tfrma. Soldaki sayfa 1996 basmu sagdakl sayfa 2005 Ylhnda crkan Tusdata 15. Baski "TUm TUS Sorulanfdrr.

f fdLMA
1.

{"

KoL0d13.

ANTINEOPLASTIK ILA~LAR
ANTiNEOPLASTiK
hangisi 4. A§agldakilerden (Eylill-91) hangisi aIkilleyici ajandtr?
1. A~ag[daki otoksiktir? antineop as' (Nisan-88) 4. Asaqrdakllerden (EyIOI-91 ) hangisi alkilleyici ejandtr?

.

..

~ 1093

A~agldaki antineoplastik ila~lardan kardiotoksiktir? (Nisan-88) a.Azotioprin b. Klorarnbusil c. Siklofosfamid d. Hidralazin e. K1orizondamin

a. Sitozin arabinozid c. Metotreksat e. Florasitozid

b, Melfalan d, Sisplatin

A) Azatioprin C) Siklofosfamid

B) Klorambusil
D) Hidralazin E) Klorizondamin
r---~~----"Io--~=asjtQZi[L_~~

8) Melfalan D) Sisplatin

Antineoplastfk ila~lar saglam hUcrelere de tokslk . oldugu i~intehlikeli yan tesirleri vardtr. En sik g6riilen tesirleri: Gastrointestinal belirtiler, bulantr-kusma, ncfrotoksik metotreksat, sisplatin. hepatotoksisita: Metotreksat, fluorourasil, sidarabin, aklarubisin, asparaginaz, merkaptopiirin, . periferik norotcksitite: Vinka alkaloiclleri, sisplatin, sa ntra I toksitite:Vinka alkaloidleri, 5-FLU, metotreksat, siklofosfamid, akciger toksisitesi: Bleomisin, busulfan, mitornisin, siklofosfamid. Kardiotoksik; Siklofosfamid, fluorourasil, antrasiklin ve amsakrin. (Cevap C) (0. Kayaalp, s. 1025)

Alkilleyici ajanlar 5 alt grupta incelenir. I- Azotlu hardaIlar(siklofosfamid, fosfamid, mekloretamin, melfalan, k1orambusil) 11- Etilenamiinlc;!l"!.-.l\riridirn:I'P.i'ii'l'ri~rrrnrr--II suifonatlar(Busulfan) - NitrozUre (Streptozosin, Karmusin, Lornustin, Semustin) V-Triazen ve hidrazin turevler i (Dakarbazin, prokarbazin) (Cevap B) (0. Kayaalp, s. 1031-1034)

Antineoplastik ilaclar sag lam hOcrelere de toksik 01 ugu icin tehlikeli yan tesirleri vardrr, En srk gorQlen tesirleri: bulantr-kusrna (sisplatin), Gastrointestinal belirtiler, sisplatin, sitarabin,

Alkilleyici
1-

ajanlar 5 alt grupta incelenir;

Azotlu hardallar (siklofosfamid, ifosfamid, mek!oretamin, melfalan, klorambusil) (Aziridin ve altretamin) (Busulfan)

Nefrotoksik: metotreksat, streptozosin, Hepatotoksisite: metotreksat,5-fluorourasil, klarubisln, asparaginaz ve rnerkaptopurin Periferik norotoksisite:

11- Etilenaminler 111- Alkit sulfonatlar

Vinka alkaloidleri, sisplatin,

IV- Nitrozure (Streptozosin, karmutin, lomustin, semustin)

Santral toksisite: Vinka alkaloidleri, 5-FU, metotreksat ve siklofosfamid Akciger toksisitesi: ve siklofosfamid. Kardiotoksik:

V- Triazen ve hidrazin tiirevleri
bazin)

(Dakarbazin, prokar-

Bleomlsln, busulfan,

mitomisin antrasiklin 5. Pirimidin antimetaboliti (Eylu[-92) A) Metotreksat C) s-Merkaptoonrln llacm . imidin arrtlmetabolltlerl

5.

(CevapB)
olan Hac hangisidir?

P"trlmidin antimetaboliti (EylUl-92)

olan ilac;;hangisidir?

Siklofosfamid, fluorourasil,

tiirevlerl ve amsakrin.
Ototoksik: Sisplatin aym zamanda kusma yapan ajandir. en cok bulantr-

2.

Allopiirinol a§agldaki hangi antineoplastik ilacm ytktmt01 inhibe edereketkisini artlmr? (Nlsan-89) a. 6-MerkaptopUrin c. 5-FU
e, Bleomisin

a. Metotreksat h. Vincristin c. 6-MerkaptopUrin d, 5-Flourourasil e, Klorambusil
2.

---"':>
----~---T---=:_y~~n;L[ii~nhibe

l

_W~,

t'::---b1r------'
/hangi antineoplastik artttrir? (Nisan-89)

B) Vinkristin 0) 5-Flourourasil E) Klorambusil 5-FU, gemstabin, slta-

.. mol a~agldaki

h. Metotreksat d. Aktinomisin

Phimidin antimetabolitleri 5-FLU, sidarabin, azasidin ve floksuridindir. Etkilerini pirimidin sentezmi bozarakyaparlar. Antiviral etkileri de vardtr. Genelde solid kanserlerde etkilidirler. (Cevap D) (0. Kayaalp, s.1038) Kanser ilac;;larm la etkinle§tigi enztm <lKltp<H:uen hangisidir? (Nisan-93) a. h. c. d. e. Timidinat sentetaz Dihidrofolat redUktaz 5-Urasil dehidrogenaz 6-Tioniosinataz DNA polimeraz

ederek etkisini

------~----~--~\rabin, A) 6-MerkaptopOrin 8) Metotreksat C) 5-FU D) Aktinomisin isin Allopurinol 6-Merkaptopurinin Ylkllmaslnl sagla· yan ksantin oksldazi inhibe ederek etkisini artti 6- merkaptopurin KMl tedavisinde kullamlir. A~I I ahmmdaki zehirlenmelerde lokovorin (folinik a ) kullanlhr.'

azasidin ve floksuridindir. Etkilerini pirimidin sentezini bozarak yaparlar. Antiviral etkileri de vardir, Genelde solid kanserlerde etkilidirler.

Allopurinol 6 Mcrkaptopurinin yikilrnasiru saglayan ksantin oksldazi inhibe ederek etkisini arttmr, KM:L 6. tedavisinde kullamhr. f\§m ahmmdaki zehirlenrnelerde lokovorin (folinik asit) kullamhr. (Cevap A) (0. Kayaalp, s. 1996)

6. Ka J a91armm en fazla etkile~tigi dakilerden hangisidir? (Nlsan-sa)

enzim a~agl-

(CevapA)
han-

3.

POrin sentezinde metotreksat ve aminopterin hangi basamagr inhibe eder? (EylUl-90) a. h. c. d. e. Dihidrofolat redUktaz PABA inkorperasyonu Karbamil fosfatsentetaz I Karbamil fosfatsentetaz II 5-PRPP

3. PLirin sentezinde metotreksat g! baS8FRagi iAAjbe A) Dihidrofolat redOktaz B) PABA inkorporasyonu C} Karbamil fosfat sentetaz I D) Karbamil fosfat sentetaz II E)5-PfWF~~~----'~,~

ve aminopterin

-----------------------------/~
DNA polimeraz Fluorourasi!, sitarabin ve metotreksat taratmdan inhibe edilir. Metotreksat aynca dihidrofo!at rsduktazi inhibe eder.

A) Timidinat sentetaz B) DNA polirneraz C) 5·Urasil dehidrogenaz D) 6~Tioniosinataz E) Dihidrofolat redOktaz

DNA polimeraz Fluorourasil, sitarabin ve metotreksat tarafmdan inhibe edilir, Metotreksat aynca dihidrofolat redGktazl inhibe eder. (Cevap E) (0. Kayaalp, s. 1020) -~-~ Sele~~ ~l"'=~ ~isyonU hangis~~~~94)-a. Siklofosfamid c. Kortikosteroidler yapan ilac;;

7. Selektif gisidir?

olarak T hucre inhibisyonu (Nisan-94)

yapan IIa9 han-

Metotreksat ve aminopterin Di~idro!olat red~: 7. inhibe ederek etkili olur. Fohk aside ~enzerhgl sebebiyle dihidrofolat radukteza baglamr. S ~ done mine ozgudfu. (Cevap A) (0. Kayaalp; s. 1035)
~<

Me!otreksat ve aminopterin Oihidrofolat rediiktazt in. e ederek etkili olur, Folik aside benzerligi sebebiyle dlh rofolat redOktaza baglanlr. Bu Haglann etkisi ' donemine ozgudur.-

A) Siklofosfamid C) Kortikosteroidler

B) Siklosporin 0) Aktinomisin E) Bleomisin

vapA)

h. Siklosporin d. Aktinomisin

Genel

Cerrahi

bolGmu: 1996 da Saglrk Vakfr Yayrnlanndan crkan 'TOm TUS soruJarr "1. Baskr ile 10 yrl sonra
.

~U~dat.a yayrnlarr arasrndan 2005 Ylhnda crkan IS. Baskl "TOm TUS Sorulan" kitabr arasrnda karsrlasturna a dakr sayfa 1996 basrmr sagdaki sayfa 2005 ylfmda crkan Tusdata 15. Baskl "TOm TUS Sorularr"drr.

160 TUM TUS SORULARI

GfNfL

C f lZ e;;t-i

t

1
GENEL CERRAHi.. 1975

verilmesi c. Vazopress6r ila<,;larla tansiyonun yukseltilmesi .. d. B6brek kan akmurun diCUdikler\e arttmlmast e. Entilbe edilerek solunum ~ihazma baglanmasl

replasman miktanru belirlemede ozellikle deger 1:a§rr. (Cevap E) (Synopsis of surgery, s. 69)
23. Cerrahi operasyonlardan sonra ortapa metabolik asidozun en srk nedenlerinden a§agldakilerden hangisidir? (Nisan-96)

«;:tkan
biri

10. Akut hemorajik §okta metabolik asidozu dtlzeltmsk i~in a§agldakilerden hangisinin ilk etapta yapilmasr uygundur? (Nisan-95) A) Ringer lakta! ve kan transfUzyonu 8) Kan pl-l's: normale gelinceye kadar NaHCO, verilmesi C) Vazopress6r llaclarla tansiyonun yQksellilmesi 0) B6brek ken ak.rrurrn diOretiklerle arttmlmasr E) EntDbe edilerek solunum cihazlne beglenmaSI Akut hemorajik i~in oncellkle; sokta metabolik asidozu dOzeltmek

Akut hemorajik ~okta mdabolik asidozu duzcltmekir;in oncelikle: , a. Akut dolasirn yetersizl@ 1- Sivi verilmesi (Ringer Laktat+ kan transfGzyonu) b. Uzun sureli nazogastrik dekompresyon 2- Zemindeki etyolojinin diizeltilmesi c. Asm miktarda Ringer laktat infiizyonu 3- Yeterli oksijenasyon saglanmah d. Safra fistiilu 4- idrar debisinin izlenmesi icin idrar sondasi takilmah 5- SlV1tedavisinin ve kalb debisinin izlcnebilrncsi icin hemodinamik monitorizasyon: arteryel kateter At% pas omplikasyonlann en <,;ok gorwen CVP kateteri ve/veya Swanz-Ganz kateteri '---'-'-e-'lirtilerden biridir, Nadir g6riilen kardiyovarkiiler (pulmoner arter , ve pulmaner kapiller wedge kollaps ise o ldukca dramatik ve acil b ir basmcmm izlenmesi) gereklidir. komplikasyondur. Postoperatif komplikasyonlann 6- Garaktijrinde vazopress6rlerin kullarnrm %90'mda hemen herrien her zaman, bu iki bulgu (Dopamin, norepinefrin gibi) vardir, En sik post-operatif metabolik asidoz nedeni (Cevap A) (Cecil, s. 61) pankreas ve safra fistullerldir, (NaHCOs kaybedilir) (Cevap: D) (Synopsis of Surgery)
21. Hipopotasemide a§agldaki metabolik lardan hangisi goriilmez? (Nisan-95) durum24. HCOs:normal, PaC02 yiiksek ve pH:dii§iik olan hastada hangi veya hangtlerl doiJrudur?

20. intravenoz

SIVI tedavisi alan bir hastada tedavinin yeterli olup olmadlgln! takip etmenin en giivenilir yolu a§agldakilerden hangisidir? (Nisan-96) B) Solunum sayrsi

A) Ken basmci C) Cilt turgor-tonusu

OJ Naorz hrz:

SIYI verilmeli (Ringer Laktat+kan transfiizyonu)

2. Zemindeki etyoloji dilzeltilmeJi
3. Yetsrll oksijenasyon saglenmall 4. ldrar cfebisinin takilrnah izlenmesi iein

lntravenoz SIVI tedavisi alan hastalarda tedavinin yeterli 01 gunu gosteren en iyi parametre alan Uriner u put yapilan tedaviyi rnonltorlzs eden en iyi olyOdOr. Saat ba~1 OIyOlen idrar miktan SIVIreplasman rniktan belirlemede ozelllkls deger tasrr,

5. SIVI tedavisinin ve kelb debisinl . enebilmesi i9in hemodinamik monitori on; arteryel kateter, CVP kateteri ve/ve anz-Ganz kateteri (pulmoner arter ve moner kapiller wedge basrncmm lzl . esi). .Gerektiginde vazopresscrterin norepinefrifl gibi) kullarurru (Dopamln, (CevapA) •

21. HC03:

normal, PaC02 yuksek ve pH:du:?uk olan hastada hangi veya hanqllerl dogrudur? (Nisan-96) II. Respiratuar asidoz IV. Metabolik asidoz 8j II 0) III E) II ve

~.

.

l, Respiratuar alkaloz Ill. Metabolik alka!oz

artma h. Degi§ken idrar K+ atilmu c. ldrarda asit atihrrumn artmasi d. Plazma pH 10m 7.35 in alhnda olmasr
e. Kompanze donemdepf.O, Hipopotasemide seviyesinde artrna

a. Plazma bikarbonatmda

(Nisan-96) I. Respiratuar alkaloz II. Respiratuar asidoz III. Metabolik alkaloz 1\1. Metabolik asidoz a.l
c. II ve III e.

A)l
Cj II ve Iii

18. Hipopotasemide

a§agldaki metabolik hangisi giirUlmez? (Nisan-95)

durumlardan pH run dusuk, PC02'nin yOksek olmasi ve HCO 'On normal olmasi nonkompanze respiraluar asid~zu .. rir. Zamanla vOcut HCOs seviyesini artirarak ompanze etmeye cahsacaktrr, --......--~~.~(C~e~v!._~n

plazma bikarbonat dGzeyin artmesi sebebiyle metabolik alkaloz olur. Bu durumda plazma pH'S! 7.45 ustunde ~lkar. Hipopotasemi sebebiyle bobreklcr K+u korurnak icin tiibullerde K+u tutup ~+i eterlar, ~una p~ro~ismal asidu~ de~ir. /' Ama hipopotasemi sebebi hiperaldesteromzm 15e\ idrarda K+ atihmi devam edilir. Yani K+ atrlrmi sebebe gore deg~ir. Kompanze d6nemde PCOz artarak pH'nm ayarlanmasi saglar. (Cevap D) (Guyton s. 623)
22. intraveniiz SlVl tedavisi alan bir hastada tedavinin yeterli olup olmadlglnI takip etmenin en gUvenilir yolu a§agldakilerden hangisidir? (Nisan-96)

b.I! d_

II ve IV

A) 8) C) D) E)

Plazma blkarbonatmda artma Degi§ken ldrar K+ atrhrru ~ Idrarda asit atrhrmrnn art-nasi Plazma pl-!' sin In 7. . rnda olmasr Kompanz .. emde pCO, seviyesinde artme

1

~ dU§UkPC02 r;In .. ek olmasi ve HC03 un Ji~r~al 0 plra r aSI oz g6sterir. Zamanla v.. cud HCOs seviyesini ertirerek kompanze etmey, ~al~acakhr. (Cevap B) (Guyton s. 64

J

I

ipopolasemide plazma bikarbonat dOzeyinin artrnasi sebebiy!e metabolik alkaloz olur. Bu durumda plazma pH'sl 7.45 OstOnde crkar, Hipopotasemi sebebiyle bobrekler K+u korumak igin tobOl!erde K'u tutup H+i atarler. Bune paroksismal asidOri denir. Ama hipapotasemi sebebi hlperaldosteronizm ise idrarda K+ atrhrm devam edilir. Yani K+ atihrru sebebe gore degi§ir. Kom panza donemde PCO artara k pH'nrn aysrtanmasim sagler. 2

a. Kan basmcr b. Solunum saY151 c. Cilt turgor-tonusu d. Nabiz luzr e. Saatlik idrar takibi intraven6z SlVItedavisi alan hastalarda tedavinin " l(.eterli oldugunu gosteren en iyi parametre olan Uriner output yapilan tedeviyi monitorize eden en iyi 61c;;udur.Saat ba§l 61<,;wenidrar miktan SlVI

Biyokimya bolilmii: 1996 da Sagllk Vakft Yaymlanndan cikan "Tum TUS sorulan "1. Bask! ile 10 Yll sonra Tusdata yaymlan arasmdan 2005 yllmda crkan 15. Baskl"Tum TUS Sorulan" kftabi arasinda karsrlastirma. Soldaki sayfa 1996 basirm sagdaki sayfa 2005 Yllmda crkan Tusdata 15. Baskl"Tum TUS Sorulan'dtr.

BivOKiMYA 75

s~

. oj

.
598 ...

1. PROTEiNLER, AMiNO ASiTLER VE ENZiMLER
l. Serumda bulunmayan protein dakilerden hangisidir? (Eylw-87)
a. Albumin h. Alfa globulin c. Beta globulin d. Fibrinojen e. Prealbumin Bir kez kan pthtrlasmca geri kalan sulu kisrna serum denir. Serum normalde plazmada mevcut fakat koagillasyon olaYI esnasmda tuketilen pihtilasrna 5. fakt6rlerinden (fibrinojen) yoksundur. Serum, pihhlasma faktorlerinin bazi yiknn iliCmlerini ta!ii1r; .bunlar koagUlasyon olayi asnasmda ilietilmi§ clan ve bundan dolayi normalde plazrnada mevcut olmayan Uriinlerdir. (Cevap D) (Harper'm Blokimyasr, Bens Kitabevi, s. 764)

15
1. Sertimda bulunmayan hangisidir? (EYIUI-87) A} Albumin C) Seta globulin

PROTEINLEfi
protein a§agldakiferden

aljagl-

a. Histidin

c. Prolin
e.

h. Arginin d. Triptofan Serin

Amino asitler icertslnda imino grubu i~eren tek amino asit prolindir, Kollagen ve elastinin yaplSmda bulunur, (Cevap C) (Tietz, Textbook of Clinical Chemistr, 1986, s. 520) Katekolaminlerin olnsumunda rol oynayan
amino asit a§agldakilerden hanqisfdir?

B} Alfa globulin D) Fibrinojen E} Prealbumin

AMiNOASiTLEF
1. A§agrdakil
yoktur? A) Prolin C) Lizin E) Arginin Hidroksiprolin ve hldrcksl Iizinl kabul edip, uzatilan bir polipeptid zincirine sokma yetenegine sahip hi9 bir tRNA !OrO yoktur. Bununla beraber besinsel prolln kollajen hidroksiprolinin, besinsel lizin kollajen hldrokslllzlnin prekOrsbrOdOr. Pro lin ya da lizinin hidroksiJasyonu, bir 90k dokunun (deri, karaclqer, akciger, kalp, iskelet kasr, yaralardaki granolasyon) mikrozoma! fraksiyonlannda bulunan prolil hldroksllaz veya lizil hidroksilaz enzimleriyle katalizienir, (CevapB) 2. A§;agldakilerden asittir? (EyIOI-87) A) Aspartik asit C) Arginin hang is! dikarbokslltk amino

(EylGl-87)
a. Triptofan

Sir kez kan plhtJla~mca geri kalan sulu krsma se. rum .~enir. Serum normalde plazmada mevcut fakat koa~.ulasyon olayi esnasmda tliketilen plhtJla§ma . faktorlennden (fibrinojen) yoksundur. Serum prhttlasn-a faktbrlerinin bazi yikrrn GrOnlerini la9'lr: bunlar koagOlasyon olayi esnasmda Orelilmi§ clan ve ~undan ,dOlaYI normalde plazmada mevcut olmayan OrCIn lerdir, (CevapD)

~··l

2Jl

aminoasitlerden (EyIOI-87)

hangisinin

tRNA'sl

B) HidroksiproHn D} Fenilalanin

c.Serin e. Matlonin

h. Tirozin d. Histidin

A!jagldaki aminoasitlerden tRNA:Slyoktur? (Eylul-87) a. Prolin c. lizin

hangisinin

b. Hidroksiprolin d. Fenilalanin
e. Arjinin

Katekolaminlerin prekirrsorfi olan amino asit tlrozindir, Tirozin 6nce dopa'ya sonra dopamine sonra noradrenaline ve en son da bir metil rransferiyle\ adrenaline d6n~mektedir. (Cevap B) {Tietz, Textbook of Clinical Chemistry, 1986, s. 1138) A§agldakiJerin hangjs], amino asittir? (Nisan-88) a. Alanin c. Arjinin e. Aspartik asit i~inde asit gruplanru ta§lyan baslica 4 amino asit vardrr. Bunlar, aspartik asit, asparajin, glutamik asit ve glutamindir. Bunlardan aspartik asitve glutamik asit iki karboksil ta§:lr.(Cevap E) (Harper's Biochemistry, 22. Baski, s. 25) A§agldaki enzimlerden peptldazdrr? (Nlsan-88) a. Lipaz c. Pepsin hangisi ektodikarboksilik hir

Hidroksiprolin ve hidroksilizlni kabul edip, uzatilan 6. bir polipeptid zincirine sokma yetenegine sahip hi~ bir tRNA turu yoktur. Bununla beraber besinsel prolin koUajen hidroksiprolinin, besinsellizin kollajen hidraksilizinin prekursorudur, Prolin ya da lizinin hidroksilasyonu, bir ~ok dokunun (deri, karaci§er, akciger, kalp, iskelet kasi, yaralardaki granUlasyon) , rnikrozornal fraksiyonlarmda bulunan prolin hidroksilaz -vaya lizin hidroksilaz enzimleriyle katalizlenir; (Cevap B) (Harper'in Biokimyasi, Bans Kitabevi, s. 339) A§agldakiierden bangisi dikarboksilik amino asittir? (Eylill-87) a. Aspartik asit
c. Arjlnin

Iginde aslt grupJannl tasiyan bashca 4 amino asrt va~dlr. Bunlar, aspartik asit, asparagin, glutamik astt ve glutamindir. Bunlardan aspartik asit ve glutamik asi! iki karboksf tasrr, (CevapE)

B) Triptofan
Dj Prolin E) Feni! alanin

h. Fenilalanin d. Histidin

614 ...

Aspartik asit ve glutamik aslt dikarboksilli amino asitlerdir. Yaprlannda ikl karboksll grubu vardir,

'~..J

.

C
asitlerden hanqisi

(CevapA) imino grubu

3. A§;agldaki amino lcerlr? (EyIGI-87)

16
1. A§agldaki
(Nisan-88) enzimlerden hangisi ek;;:opeptida;;:dlr?

A) Histidin C) Prolin E} Serin

B} Arginin D) Triptofan

7.

Amino asltler i(ferisinde imino grubu i!feren tek amino asit prcllndlr, Kollajen ve elastinin yaprsinda bulunur,

h. Triptofan d. Prolin e. Fenil Alanin

b. Kimotripsin d. EJastaz e. Karboksipeptidaz

A) Lipaz C) Pepsin

S} Kimotripsin D) Elastaz E) Karboksipeptidaz

~6

Yag zincirinde imidazol grubu igeren ise histidindir. (CevapC) amino

Aspartik asit ve glutamik asit dikarboksile sahip amino astlerdir. (Cevap A) (Harper'in Biokimyasi, Barl§ Kitabevi, s. 356) A!jagldaki amino asitlerden hangisi imino grubu is;erir? (Eylill-87)

i

Karboksipeptidez, prokarboksipeptidez olarak sahrur, tripsin tarafindan aktive edilir. Zincirln serbest karboksil yapldaki polipeptitlerini parcalayarak daha kisa peptitler haline d6n~furur. . Diger §lkJarda verilen endopaptidazlar isa, N veya C ,terminal kalmtilara bitisik peptid baglanndan

Kar?oksipeptidaz, prokarboksipeptidaz olarak sahnrr, tripsln taranndan aktive edilir. Zinclrin serbest karboksil ucundaki amino asltlerl ayirarak yrkirrurn saglar. Dige~ srklarda verilen endopeptidazlar ise, N veya C termma~ kah~tllara biti!?ik pepUd bag/anndan ziyade, ara peptid baglarlnl hidrolize ederler. Endopeptida;;:lar; tripsln, kimotripsln, katepsin, Jab ferment (=rennin) ve elastaz Ekzopeptidaziar: Am lnopeptdazdu, Karboksipeptidaz A ' (CevapE) pepsin,

4. Katekolaminlerin olusurnunda rol oynayan asit a~agldakilerden hangisidir? (EYIGI-87) A) Triptofan C) Serin E) Metyonin B) Tirozin D) Htstidln

B ve C lie

Katekolaminlerin prekursoru olan amino asit tirozlndlr, Tirozin once dopaya sonra dopamine sonra noradrenaline ve en son da bir rnetil transferiyle adrenaline dbno§mektedir. (Cevap B)

Dahiliye I Kardiyoloji bolumii: 1996 da Saglik Vakft Yaytnlanndan cikan "Tum TUS sorulan "1. Baski ile 10 yll sonra Tusdata yayrnlan arasmdan 2005 Ylllnda crkan 15. Baskl "TOm TUS Sorulan" kitabi arasmda karsrlastirrna . Soldakl sayfa 1996 basirm sagdaki sayfa 2005 yilmda cikan Tusdata 15. Baski "Tum TUS Sorulan"dir. 1754 ~

~~ 1) A H
l.

It- t Y t: 1. KARDiYOLOJi
b. Aort _yetmezl@ ralstenozu, miksoma, atrium trombusii 4- Kalbi disardan etkileyen hastahklar: Perikard tarnponadi, aort koarktasyonu, pulmoner . ' hipertansiyon. (Cevap D) . (Merck Manual, s. 315)
1. Kal~ yet~ezlig-ine
a~agldakrlerden A) Aort yetmezligi CJ Mitral stenozu

KALPYAT
1--,
I

KALP KAPAi

tT-T3

~

1-) .3 ) 10/ '16 ) 2 ~ .'~L) 09) g ,2

Nabiz basmcmi arlu:an hastaltk a§agldakilerden hangisidir? (Eylill-87)

1. Romatizmal ate~ en cok a~agl~ak;" hangi kalp pak hastallgrna neden olur? (Eylul-87) neden olmayan kapak hastahg-I hangisidir? (EyIOI-87) B) Mitral yetmezligi OJ TrikOspit stenozu E) Aort stenozu A) Aort stenozu B) Aort yetmez!igi C} TrikOspit stenozu 0) Pulmoner stenoz E) Mitral stenoz

:a-

a. Aort stenozu

c. Mitral yetmezli§i d. Mitra) stenozu e. Trlkuspid yetmezlig-i

Aort yetmezl@nde sisto Uk besmc artrrns, diastolik basmc azalrrustrr, DolaYlSlY sistolik -diastolik basmc la
farki (Nabiz basmci] artrrushr, Nabiz basmcmi artiran hastaliklar:

4. Digital intokslkasyonunda gorillmeyen bul~
a§agldakilerden hangisidir? (Eylw-87)
a. P-R uzamasi c. Sanhk

'.

Aort yetmezli§j, PDA, Paget hastahgi, Hipartiroidi ve A-V fistullerdir (Cevap B) (Harrison s, 967) Kalp tamponadmtn famsr ve tedavisinde en onemli i§lem a§agldakilerden hangisidir? (Eylill-87)
a. Torakotomi

h. Germe bozukluklan d. Bulann, kusma e. KonfGzyon

Trikospit, . kapaqm harr( darhklarrnda hi9bir sikayet ofmayabilir; Trikiispit stenozu en az subjektif sikayetlere neden olan kapak Jezyonudur. Kalp yetmezligine neden olrnaz, Kapak yetmezl@ yapan hastaltklar:

- Roma!iz:mal ate§de valvUler tutuJum acisrndan en ~?k m~tral yetmezligi gi:iriiliir. Valvuler tutulum srkhgl §.oyledlr; MItral %48,3, mitral ve aort %42.3 aort aort va trikiispit %4.4, mitral ve trikuspit %2'dlr_

b. c. d. e.

Perikardiosentez Akciger grafisinin gekilmesi Steroid baslanrnasr Hcmcn antibiyotik tedavisine gegilmesi

Digital toksisitesinde: Bulantr, kusma, i§tahslZhk, ishal ve karin ag-nsl, -----..rrnnmon,r netl@ azahr, cisimlerin etrafmda san-Y8§il - gorU1iir. Ba§agnsl, ba§ donmesi, uYU§ukluk, ':IV.L~U~ll~'" konfuzyon, delirium, halusinasyonlar ve gorwebilir. Tesiarltml ve iletim uu:~UtIJ.Wi\JdlrIUJ_I •./ al ve ve ntikuler loklu PAT, atrial

1. Myokard hastahktan: Akut myokard enl'§I:kWsli, kardiomyopatiier, myokarditler. 2. Ritm ve lletl bozukluklan 3. Kalbe ve kapaklara ~,._..-~,~., stenozu, yaygm soJ-1i"'rltri~,"il mitral Kalbi

2. Aschoff nodUlu a§agldaki bulunur? (EyiOI-87) A) Brucella C} Romatoid artrit .

hastalrklarin

hangisinde

O} Sifiliz

BJ

Lepra

E) Romatizmai ates Romatizmal ate~de myokardium kas Iifleri ",r,"r<:'n,~<> patognomonik Aschoff nodUlleri bulunur bilk. N~db<e!e§.meylesonlanabilir_ yok y~ygtn UIIlI"""n. da konJe~tFf kalp yetmazligine neden oJabilir.

2.

intoksikasyonunda 91dakilerden hangisidir?

gi:irOlmeyen (Eylul-87)

bulgu asa-

Ai

Perikardial effu..zyon en iyi Ekokardiografi He g6sterilir. Perikardial cffuzyonda eke' cia posterior 5. perikardm zayif ha~ket etti§i. gorillDr. Ancak kesin etyolojik tam perikardial sentaz ile konulur. Perikardiosentcz aym zamanda tedavi sag-Iar_ (Cevap B) (Harrison's s 1009) Kalp yetmezliglne neden olmayan kapak hastahgl a§agldakUerden hangisidir? (Eylill-87) a_.Aort yetmez[i§l c. Mitral stenozu
2.

P~R uzamas: C) Sariltk

(Hikaye, Muaya

S~fv.
hastahk
, 'A) Aort stenozu Mitral yetmezligi

t :t- ~ S"
8§agldakHerden

C) valviiler tutulurn acismdan mitral darhg-I,erkeklerde en gok ValvGler tutulum slkhg-1 §oyledir; Mitral -~~,+-. ve aort %42.3, aort %5, aortve trikiispit 7'04.4, trikuspit %2'dir. (Cevap E) (Temel Tedavi, Giller
Aritmiler: Atrial ve ventrikUler prematur ekstrasistoHer. bloklu PAT, atrial flatter, atrial fibrilasyon, ventrikOler tasikardl, bradikardi ve P-R arahqmda uzarnadrr, Yan olarak sinus tasjkardlsl, derin Q, mobitz tip 2 blok

E)

8) Aort yetmezligi Mitral stenozu TrikOspid ""t,,",,,,,,I;;<;;

DJ

b. Mitral yetmezlig-i d. Trikuspit stenozu Aort stenozu

Aort yetmezligfnde sistolik basrnc artrms, diastolik ba;f$1n9azalml~tlr. Dolayisryla sistollk -diastolik . fark: abrz basrncr) 50 mm Hg artrrustrr,
Nabl': basmcmr artrran hastahklar: bed(Cevap B) Ao~ yetme_zligi, PDA, Paget hastallgl. ben, anerru vfJAo\j fistOJlerdir.

Trikuspit kapag-m hafif darhklannda hicbir §ikayet olmayabilir. Trikusplt stenozu en az subjektif §ikayetlere neden alan kapak lezyonudur. Kalp yetmezligine neden olmaz. Kapakyetmezligi yapan hestahklar: I 1- Myokard hastahklan: Akut myokard enfarktusu, kardiomyopatiler, myo karditler. 2- Ritrn ve ileti bozukluklan 3- Kalbe ve kapaklara ait hastahklar; VSD, Aort stcnozu, yaygm sol vantrikul anavrlzmasi, ag-Irmit-

6. Aschoff nodulii a§agldaki
hangisinde bulunur? (Eylill-87)

hastahklann

..

~

,_

fu-j-tL--

Kalp tarnponadmm tams! ve tedavisinde en onemli isfern a§ag-!dakilerden hangisidir? (EylOI-87) A} Torakotomi B) Perikardioqentez G) Akciger gr~fisinin gekilmesi 0) Steroid b,i~lanmasl

a. Brucella h. Lepra c. Homatoid artrit d. Syphilis e. Homatizmal ate§ Eornatizrnel ate§de myokardium kas Iifleriarasmda, patognomonik Aschoff nodiilleri bulunur. Yillarca kalebilir. Nedbelesmeyle sonlanebilir, Cok yaygm

E) Hemen antibiyotik tedavisine
P~rikar~ial ~ffilzyon en iyi ekokardiografi iJe rllrr. Perikardlal effOzyonda EKO'da posterior zayif hareket ettigi gorOIOr. Ancak kesin ejlfe:llOllk perikardial sentez ile konulur. (CevapB)

Anatomi boliimO: 1996 da SagJlk Vakf YaymJanndan Ikan'T' TU " . yayinlan arasmdan 2005 Yllmda k ..~ um S soruJan 1. Bask! Ile 10 YII sonra Tusdata 1996 basnm sagdaki sayfa 2005 y~;,"a~ 15 BasTkl 'd'Tum TUS SarUla~I'F.~itabl arasmda kar;;alagtwma. Saldaki sayfa ';;1 an us ata 15. Baskl Tum TUS SoruJan"dlr.

k

..5

ANATOMI
1. Nervus musculocutaneus'u zedalenen bir hastada on kola fleksiyon yapbracak DIan kas a§agldakilerden hangisidir? (Eylill-87)
a. Musculus ·h. Musculus c. Musculus d. Musculus e. Musculus

OST EKSTREMiTE'NiN KAS ve SiNiRLERi
1. ~ervus muscutocutaneus'u zedefenen blr hastada on kola fleksiyon Y<lptlracak olan kas a§agidakiler. den hangisidir? (Eyli.iI.87j A) B) C) D) E) Musculus Musculus Musculus Musculus Musculus biceps brachii coracobraChialis brachioradialis brachiaIis supinator

3.

Malleolus medialis'in arka tarafmda nabtz alman damar a§agldakilerden hangisidir? (Eylill-81) a. Arteria tibialis anterior h. Arteria tibialis post . c. Arteria pe a is d. Ven aphena magna e. eria mallcolaris medialis anterior Malleolus medialis'in arka tarafmda nabiz alman damar arteria tibialis postarior'dur .. Bu arter popliteal arterin bir dalrdir ve tibia' run arkasmda seyreder. Popliteal arterin bir diger dalr alan Arteria tibialis anterior, tibianm online dolarur, onunde seyreder ve arteria dorsalis pedis dalmi verir, Bu arterden 1. ve 2. metatarsal kernikler arasmda nabiz almir. (Cevap B) (Robert Corola, Human Anatomy and Physiology, 1992, S. 644-645) A§agtdaki hormonlardan hangisi hipofizin on lohu (adenohypophysis) ile ilgili degildir? (Eylill-87)
a.

ALT EKSTREI VENLER;
5
1. ~aJleOIUS ~edi~Jjs'in arka tarafmda nab,z alman arnar a~agldakilerden hangisidir? (EylLil-87) A} B} C) 0) A tibialis anterior

U.fz

3'.)

biceps brachi coracobrachialis brachioradialis brachialis supinator

Nervus musculocutaneus, On kolun fleksor kaslarrnr (m .. coracobrachia!is, m. biceps brachil ve m. brachlaIrs) rnnerve eder. 6n kotun en kuvvetli fleksor kasr M brachialis'dir. N. musculocutaneus zedelenirse o~ koiun bu fleksor kasJarr yali~maz. Ama n. radlalis'ten mne::: oJ.anve gergekte biron kol kasr olan m. brachicradialls on kola zayrf da olsa f1eksiyon yaptrnr. N. musculocutaneus zedelenmesinde kolun fleksor kaslarr~rn fonks!yon kaybr yanrnda biceps tendon refle~s~.~.aybr ve on koJun Jateral yiizeyinde duyu kaybr da goruJur. .
(Cevap C)

A.

tibialis Posterior

A. peronealis V. saphena magna

E}A~.~~loorclmn~a~~m~~-·-MalJeolus medialis'in arka damar a. tibialis posterior'dur. BU arter popliteal ar k asrnoa seyreder. arterin tarafrnda bir dalrdrr nabr ve

_
z
alrnan r

NelVUSmusculocutaneus on kolun flcksor kaslanru (m ..coracobrachialis, m. biceps brachii, m. brachialis) innerve eder. On kolun en kuvvetli fleksor kasi m. biceps brachii'dir. N. Musculocutaneus zedelenirse, on kolun bu fleksOrkaslan c;;al1§maz ama n. radialis' ten innerve alan ve gerc;;ekte bir on kol kasi olanmusculus brachioradialis on kola zayif do. olsa fleksiyon yaptmr. N. Musculocutaneus zedelenmesinde kolun fleks6r kaslannm fonksiyon kaybl yanmda biceps tendon refleksi kaybi ve 6nkolun lateral yGzeyinde duyu 4. kaybi da g6rillfu. (Cevap C) (Ernest W. April, Anatomy, 1990, s. 67)

tibia':!

16

-1

Poplitea., a,rterin bir diger dall olan a. tibialis an~e i r I In onune dolanrr, bnunde seyreder ~a I' ' dalln . . rsa IS I verir, Bu arterden 1. ve 2. eta tarsal araslnda nabrz almlr. '
-:

(CevapB)

SiNiR SiSTEMiNiN ARTERLER;, VENLE'Ri ve VENDZ SiNOSLERi
1. A;;agJdakilerden hangisi sinus cavernosus'dan
gecmez? (EyJUI-87)

2. A§aSldakilerden hangisi sinus
ge~mez? (Eylill-87)

cavernosus'fan

ACTH h. TSH

c. FSH

d. LH

e.ADH

a. N.trochlearis b. N.Mandibularis c. N. oculornotorius d. N.abducens e. N.ophthalmicus r' Sinus cavernosus onde superior orbital fissirr, arkada temporal kemigin petroz parcasi ile srmrlanrrus trabekuler yapida bir sinustur. it;inden'gec;;en yepiler: Arteria carcticus interna, N. oculamotorius, N. abducens, N. trochlearis ve 5. kranial sinlrin ophtalmik ve maxiller daHan. 5. kine dokulen venIer: Vena ophtalmica superior ve ~ inferior, vena ccrebriinferior, sinussphanoparletalis // ve retinamn vena scntralis'idir, N. mandibularis, 5. krnial sinirin bir dah olupforamen ovale'den gec;;er.(Cevap B) (Snell, Clinical Neuroanatomy for Medical Students, 1987, S. 499)

ADH ve oksitosin srrastyla hipotalam us' un supraoptic ve paraventrikulcr nucleuslannda sentezlenir ve norofiztn adi verilen protein ta§IYlcdan He beraber sinirin aksonu boyunca ilerler ve hipofizin arka lob una sahrur. Diger §JkIardakihormonlar ise hipofizin on lobundan sentezlenir ve oradan sahnrrlar, (Cevap E) (Snell, CNMS, 1987, S. 449-450) A§a§:t_~_akiJyden1laii.gisl, n.tacinlis"i-b,eyincle:JEt---~_

A) 8} C) 0)

N. trochlearis N. mandibularis N. N. :cu:>F!T1..-an
.ophthalmicus

S.inus c~vernosus onde fissura orbitalis superior, orbital fissur, arkada temporal kemigin petroz parcasi ile srrurlanrms trabekuer yap Ida bir slruistur, ici~den gegen yapdar: a. carotis lnterna, n. oculomotonus,. n. abducens, n. trochlearis ve 5. kranial sinirin oftalmlk ve maksiller dallarrdrr, i!(lne d3kiilen ve?!er: V. ophthalmica superior v. cerebn Inferior, sinus sphenoparietalis In v. centralis'idir. ve

,~Iki§ yerinden kesilen kimsede goriilen hir
bozukluk degildlr? (Eyliil-87) a. Ayrn tarafm glandula lacr'"'J.alis sekresyonunun kesilrnesi, b. Dilin aym taralmm on 2/3'iinGn tad duyusunu almasinm zorlasrnasr, c. Ayru tarafm mirnik kaslanrun felc;;olmasi,

(Cevap B)

t:morjyoloji

bolumu:

1996 da Sagfrk Vakfr YayrnJarrndan cikan "TOm TUS sorularr "I. Baskr He 10 yrl sonra Tusdata 15. Baskl "TOm TU5 Sorularr" kitabr arasrnda karsuastirma. SMiaki sayfa

yayrnlarr arasrn?an ~005 Ylhnda crkan

1996 basrmr sSl~dakr sayfa 2005 Ylhnda crkan

Tusdata

IS. Bask. "TOm

TUS Sorulan"drr.

v.y
l..J \

.. 257

u

GENEL EMBRiYOLOJi
1. Embriyonel donernde endodermden ge!i-~en yap! a~agldakjJerden hangisldir? (EyIUI-87) A) B6brekler C) Gonadlar tarnarnlayrp membrana pellucida'nrn Blastokist haline geger. . ylrtrlma

5. Embriyonel donemde endodermden yapl hangisidir? (£ylw-87) a, B6brekler c. Gonadlar
c!.

geli§en

E) Hipofiz

~l

~:~~~~~;~c geli;;en yapr:
(CevapB)

__

Embriyonel d6nemde endoderm'den Tonsilla· Pafatinadll'.

&::::'i~(;;'~;'~?fit~g?:~;'!"~~;"0;;?t:;,~1@it:~i(t;~~~1;~;.;~;;\,'~r
,9' F~rtjli:ia~§ondansonr~b(j.1U

~~~~:~~~:~:'~:~~~~~S~
'<,

b. Bademcikler d. Kas dokusu HiJ3efu----~

r: CI
L

!

;~~',"le

briyonel d6nemde endoderm'den gel~en yap!: Tonsilla Palatinedrr, (Cevap B)// . oIogy, s SIS}----....________-..~--/

2. lnsan plasentas: hangi tlptlr? (Nisan-88) A) Hemokorial C) Sitokorial B) Villokorial D) Sinsttyokoriai E) Embryokorial

nel'e{~ogalarf , '.,hUcre[erin~erbirin·~"'bI,3"storner,denir'''12. 1(ibl~stomerbiraraya'gelincebul1a ..mO~\.Ila denir. Ortada bir bo~[uk ortaya ~Ikmca: yaplya blastokist denir.· ,
(CevapA)

·12. i~san plasentasl hangi tiptir? (Nisan-SS)
a; Hemocorial c. Sitocoriel

"./. .... _-(".

-----insan

b. Villocorial d. Slnsityocorial ....-----------_g_~IJ.l.£n.l~c:~!.!al. ~_~ __ __
plascntasi

hemocorial tiptedir. Bir fetal kisir .

4. Embr1X9]J.l.lR-fetiJS§--;';klin;gelmesi 8§aglda beii~ti. ~_j.e.l<zamanlardan hanqisinde aim? (EyIOI-88) hemocorial tiptedir. Sir fetal kisrrn (chorion) He bir maternal krsrmdan (decidua basalis) ~ A) 3. haftarun sonundan itibaren ibarettir. B) 2. aym sonundan itibaren C) 3. ayrn sonundan itibaren (CevapA) D) 4. ayrn sonundan itibaren E) 6. ayin sonundan itibaren 3. Dollenmeden sonra utsrusa implante olan krsrma ne ad veriHr? (Nisan-88) .. ;.?-",: _ 8. haftaya kadar Embriyo adrrn all~;;;~r haftarun (2. 8) Gastrula A) Blastokist ayrn) sonundan itibaren ise ad'rnlalJr. D) Blastomer C) Morula (CevapB) E) Embrioblast
lnsan plasentasi

(chorion) lie bir maternal kisimdan {decidua basalio ibaretfir, (Cevap A) (Basic Histology, s. 537) O[,_f;;.. r:J

S
.-~--

3

L"'__'_____

.~ )( b/1\ II t\l;

13~D-i:;il~~~d;~ sonra
a. Blastokist c. Morula
___ -~-~

uterusa implante kisrma ne ad veruir? (Nisan-88)

ala

b. Gastrula d. Blastomer
._~e"_ • ..!c--"'.'.'"..',,._,~.ICl§L

.~_-.

~...:...

Dbllenip tuba uterina'dan uterus bo;;luguna (d6I1endikten sonra 4. gUnde) gelen ernbrlyo segmentasyonuriu

5. Plasentanm

fetusa

a

hangisldir? {Nisan-89) A) Carion frondosum C) Desidua parietalis D) E) Corion plak

D611enip Tuba Uterina'dan uterus bo§luguna (dollendikten sonra 4. gunde) gelen embriyo segmentasyonunu tarnarnleyip membrana Pellicud.a'run yirtilrnesi He Blastocyst halma ge«er. B6ylece ovulasyon'dan 7·. d611enmeden ise 5 gUn soma serb est olan \;lterus' a gelen blastocyst implants olur. [Cevap A) .

\

32

~,

• Plasentarnn temelini olustururve amnionzanrnndtsinda bulunur. \ • Blastositin dl~ tabakasun yapan trofoblasthUcrelerinden • Chorion bo~lugu, primitif yolk kesesi ve amnion boslugunun germ diskinin trofoblasta bagland1g1 baglant1 sapr drstnda tiirnuyle sarar, • 6. haftadan itibaren embriyo choriondan aynhr ve neticede gobek bag1damarlan ve allantoisle bagl1 olarak kalrr,

olusur;

Plasentanm ternelinl otusturan ve amnion zartrun drsrnda bulunan chorion blastcklstln dl;; tabakasrm yapan trofoblast hOcrelerinden olusur ve blr sure sonra .k....->""'---~B1 piasentarun yaprsma lstirak eder. ,....
(CevapA)
,.~
'.

_.
\" <
~

belirtilen

zamanlardan

(Eylul-88} a. b. -, c. '-'\, d. 3. haftamn sonundan itibaren 2. aym sonundan itibaren 3. aym sonundan itibaren 4. aym sonundan itibaren \o_ 6. aym sonundan itib~Jen __ .

Plasentenm temelini olLl§turan ve .amnion zanm~ disinda bulunan chorion blastocystm dl§ taba.ka~~n~) yapan trophoblast hucrelerinden olusur ve bir sur_'l soma placentamn yaplSma i§tirakede~~n ·Frondosum [dusun plae~-ait15'ar«asldlr.

'.,J~
;a \

(Cevap A) (Medikal Embriyoloji, s. 62)

o Ozet

Plasenta
• Uterusile embriyoarasmdaki etabolizmaolaylarrmn m gercektesmesicin gerekli baglanttyt saglar. i • Plasentagebelik horrnonlanyap1p salgilayan ge<;:ici bir organdir. .• Bir patoJoji olmaksrzmplasentada anne ve c;:ocuga ait kanlar hic;:birsekllde birblrine karrsrnaz. • Olgunplasenta parsfotalis ve pars maternalis olmak llzere iki botumdenolusur,

olarak; plasenta; caryon frondozum + desidua bazalisten olusur Desidua bazalis, ptasentamn anneye ait; coryon frondosum, fetusa ait parcasidir,

~ :(.

o
r

6. Plasenta kesitlni jeten dlsa dogru srralaymrz? (Nisan-92) A) Desidual tabaka, cotiledon, corion, villus 8) Amniyon., corion, corionik villus, dssidua C) Amniyon, corionik villus, corion, desidua

~ C-_. ~

........... \------

~~_.

.)

.

8. haftaya kadar·Embriyo edmi ahr, 8. haftamn (2. '<, aym) sonundan itibaren Fetus adrru ahr. (Cevap B) . ~edikal Embriyoloji, s. 286}

---...____---=--.-------....... --~~.

Fizyoloji bijlUmu;
yaYlnlan

arastndan 2005 Yllmda crkan 15 B
I.

1996 da Saglik Vakfl Yaymlanndan

k""

tk ".. ' <; an Tum TUS sorulan "1. Baskr He 10 YII sonra Tusdata
Solda~s~yfa

46

TUM TUS SORULARI
Idirensi nedir? (Eyliil.87)

f I 2.Y 0 L 'l) <f1
~

1996 basim: sagda~yfa

2005 Ylhnda t;1~a:~~s Tum TUS sorula;'I".~itabr arasrnda kar~lIa~tlrma. data 15. Bask! Tum TUS Sorulan"drr.

I~

5. Kreatinin

a. Bir dakikeda idrarla atilan kreatinin miktan b. Bir dakikada kreatininden temizlenen plazma miktan c. idrardaki kreatinin konsantrasyonuyla plezrnadeki kreatinin konsantrasyonu erasindakl fark rl. Bir gCmde idrarla <$lkar1:tlanreatinin miktan k e. Bir dekikada tubuluslardan reabsorbe edilen kreatinin miktan Clo = (idrar x idrar voli.imu}/(Plazma x 1440) Forrnuldcn de anlB§llaca{h gibi kreatlnin klirensi, blrim dakikada kreatininden tamizlenen plazma miktanm gasterir. (Cevap B) . (Guyton Fizyoloji, Nobel, s. 587)

Bobrckte suya en fazla gegirgen clan yerler proksimal tubuluslardrr, Distal tubulus ve toplayici kanallar normalde suya gel,;irgen degildir, Ancak ADH'nm etkisiyle gegirgen hale gelirler. (C~R A) (Guyton F1zyolpji,Nobel, s. 581) ..

t 96

.. TOM TUS SORULARI


eler(ldrarcr X ldrar volumu)/(Plazmacr X 1440) For~Olden de anla~l!acagl gibi kreatinin klirensi birim dakikada kreatininden temizlenen plazma miktannl gosterir.
(CevapB)

9. Alja.gtdakiterdcm
lerinden birisidir?

hangisi insiilinin (Eylw-87l

a. Vag asidi scntezi ezalir b. Glikozun Mere igine girmesini engeller c. Glikokinezi inhibe eder d. Glikoz-f-Fosfatazi inhibe eder e. Glikojen depolanrnasini B2a11:tr insiilinin etkileri; .. Yag asidi sentezini artmr, glukozun hucre icine girmesini sag-Iar, .glikokinazr ektive eder, glikojen depolanru artmr, Glikoz-fi-Fosfetezi inhibe edcr, boylace glikozun yikilrnasiru engelleyerek depolanmasiru saglar. (Cevap D) (Guyton Fizyoloji, Nobel, s. 1340) 10. A§agldakiierden hangisi rindendir? (Eyliil-87) yapar b. Insulm salgisiru arum
a. Hipogllsemi c. Hucrcde adenil siklezi

5. Tokslk maddelerin atllmasl i9in bir .. d 91kanlmasl gereken idrar mlktan en a gun e olmalldlr? (EyIOI.87) __ z ne kadar A) 2500 ml. e) 1500 ml. 8} 2000 mi. 0) 1000 rnl

S~h,

~~5
210 ..

6. Kalsiyum matabolfzmasmr etkih~yen hormon
a§agldakileiden
a. Kortizol
c,

hangisidir?

(Eylw·87)

Tiroksin

b. Paratharmon d. Somatostatin e. Kolesistokinin

Toksik maddeJerin atumasi icln en az 500 ml yapl~maS! gerekir. Aksi takdirde bu maddeler vucutta birikerek zararll olurlar,
(Ceva/J

EJ

Glukagonun

Parathormon Ca mctabolizrnasmt etkileycn en c5nemli hormondur. Parathormon bobrek ve incebagrrsaklardan Ca reabsorbsiyonunu sagIarken, kemikten kana gegmesini sag1ar. Parathormonun kernik ve ince bB91rsakta etki etmesi igin Vit D'ye ihtiyat;; duyarken bobrekte etki etmesi k;in bursa .ihtiyact yoktur. (Cevap B) (Guyton Fizyoloji, Nobel, s. 1362)

6. Suyun geri emilimi en (EyrOI-87) ~ A) Proksimal tubulus 8) Henle kulbu inen kOlu Distal tubulus

k

nerede gen;:ekre§ir?

ENDOKRiN FiZYOLOJiSi
S - () '0 L-.{
ka~a gegmesinisaglar. Parathormon kemik ve ince b~glrsakta ~tki etm~si. igin Vit D'ye ihtiyac;: duyarken bobrekte etki etmesllgln buna ihtlyacr yokfur.
(CevapB)

eder Brunt

I

kanallar

d. Kardiak akirru e. Mide asit

7. Toksik maddelerin

atilmast iC,(inbir giinde ~lkarth:nasl gereken idrar miktan en az ne kadar olmahdrr? (EyIUl-87) a.2500 ml. (;.1500 ml.
e.

panKre(~sIl3KILangerhans adaclgmda 1t:>rIlnr1on sehmr, Etkileri; Ka¢ci&~r'deki adenil siklezi aktive eder, protein kinez regUlator proteini

500

b. 2000 m!. d.1000 ml.
mI.,

Toksik mBddeletin atilmesi igin en az 500 ml. idrar YBpllmasl gerekir. Aksi takdirde bu maddalar a1:tlamazve vucutda birikerek zararh oluriar, (Cevap E) (Guyton Fizyoloji, Nobel, s. 654)

- Lipolizis yaper, Hllnl"""" yerunde onernsiz alan diger etkileri , kalp artmr, safra sekresyonunu 909rutlr, salg1smlazalhr. (Cevap C) (Guyton Fizyoloji, 1345) 11. Duodenum it;eriginde pro te iiri'mlerirtin ve hidrojen iyonlannm bllLlunusu ya da duodenumun distansiyonu harQketlerini azaltan bir reflekse neden olur, Bu refleks a~agldakUerden hangisidir? ,(EyIUl-87} . a. Gestrokolik h. Sefalogastrik c. Enterogastrik d. Vago-Vagal e. Enteroenterik

<,
~ ~~~~

3. ,\§~gldakilerden hangisi sldlr? (EyIOI-87) A) Yag asidi sentezi azahr B) C) D) E)

insulinln etkilerinden

b'

t, IrI

Gluko~un hucre igine ginnesini engeller Glikoklnazi inhibe eder Glukoz·6-Fosfatazl inhibe eder Glikojen depolanmaslnl azaltlr linin etkileri;

'''-.....

~ .......

8.

Suyun geri emilimi en 'tok nerede ger~ek1l;lfir? (Eylw·87) a. b. c. d. e. Proksimel tubulus Henle kulbu inen kolu Dlstal tubulus Toplayici kanallar Henle kulbu glkan kolu

""~"'~

~ .....
.._.._~ '<,

~a~ as!di sen.tezi~i artmr, glukozun hOcre igine girme. sim saglar, gllkoklnazl aktive eder, glikojen depolannl artrnr, Glukoz-6·Fosfatazl inhibe eder ve b6ylece glukozun yrktlmasrrn engeUeyerek depolanmaslnl ..

~ ~
2. Kalsiyum metabarizmasJnI etkile gldakilerden hangiSidir? (EyIOI-87) A) Kortzo! C) Tiroksin harman a§a. A) 8} C) 0) E) ~ipoglisemi yepar Insulin saJglsln1 azaltlr HOcrede adenil siklazi aktive eder Kardiak aklml azaltrr Mide a ' 4. A.§agldakilerden dir? (EyluJ.87) hangisi grukagonun etkll .d . ann en

B) Parathormon D) Somatostatin

Parathorman Ca metabolzrnasm, etk'ileyen en .. . onemh hormondur. Parathormon b6brek ve ince baglrsaklardan Ca reabsorbsiyonunu saglarken, kemikten

G'ukago~. pankreastaki Langerhans adaclgmda bulunan alfa hucrelerinden salmrr, Etkileri; ~ __ _L>~"'·'H·erdeki adenil sikrazl aktive eder,

-------------

-c.

FiZYOLOJi 47
Enterogastrik reflex, duodenurna ge~mi~ alan bazi lrritan maddeler, asit, protein slndirirninde ortaya O;lkan Ylklm urunlcri, hipo ya da hipertonik srvilerle olusur, Amac duodenuma geo;en fazla asicli notrelze stmck ve protein sindlrimi io;in zaman kazanrnakhr, Bunu io;i pilor pompesiru .inhibe ederkcn pilor kesilmesmi artmr, (Cevap C) (Guyton Fizyoloji, Nobel, s. 1099)

8. A§agldakilerden Hot sekresyonunu (Nisan-88)

hangisi biibrek tu.bullerinde ~~ v~ ve Na reabsorbslyonunu saglar.

ve

burada globin ve hem'« aynhr. Hem ~alkasl a~tlarak serbest dcrnir ve safra pigmenti olusur, (Biliverdin) Biliverdin hizla serb est bilirubine indirgenerek yaVa§ yaVa§ plazmaya serbestlcr ve derhal plazrna albuminine kuvvetle baglamr. Bir kao; seat io;inde kan ve interstisyel srvida bu ~ekilde t<.'l§marak karaciger' e gelerek 'absorbe edilir ve bu esnada albumtnden aynhr. (Cevap C) (Guyton Fizyoloji, Merck, s. 1208)
. .

A) Kortizol C .AD~.'-'--~~-~""___,

8) Progesteron ,_,0) Aldosteron E) Renin-"·~~~.

.fi' )if'l
,..--/

12. iskelet kasr sinit-kas kavljagmda presmaptik son uctan asetil kolin sahnum a§agldakilerde~ hangisiyIe oIur? (EylUl-87)
a. DiffOzyon c. Ekzositoz

/

15. A§agldakilerd. n hangisi bobrek tubullerinde//,//-/ e K ve H+ sekresyonunu ve Na reabsorbsiyonunu sagIar? (Nisan-88)
a. Kortizol

3,

b. Filtrasyon d. Aktif transport
~- C6zucii g6o;u

c.ADH
e. Renin

b. Progesteron/ d. Aldosteron ~'

) ..1'11 "d' [skolet lI:a51 sinir-kas kav§agln a presmap tik son 1 uctan asetil kolin sahrurm a§ai;pdakllerden hanqlslyle' olur? (Ey\UI-88)
A) DifUzyon C) Ekzositoz B) Filtrasyon 0) Aktif transport E) ~6zucU gor,;Q

~----------------~

Aldosteron Na'un koruyucu horrnonudur. Kanda-\ Na'un azalmesi veya K+un artmasi durumunda aldosteron sahrurru artarak dengenin kcrunrnasrru saqlar, Dikkatl Aldosteronu antidiUretik hormon (ADIo;HY Vazopressinle kanstrrmayrn.
(Gev,a D)

J'

I

Aksiyon potansiyeli sinir ucuna ula~bgl zaman terminal membranda o;ok saytda bulunan voltaj kepih Ca +- kanallanndan blr c;ogu ao;!llr. Boylacc terminaldeki Ca+- lyon konsanirasyonu 100 kat c;ogalarak Ach vezikullerin terminal membranla kaynasma hmru arum. Hervezikill hucre membraru ile kaynasirken dt~ yUzUnUn yirhlmasr Ach' run sinaps arahgma ckzosltozuna neden olur, (Cevap C) (Guyton Fizyoloji, M,erck, s. 202)

veya K+un artrnasi durumunda "lrlo<:tor.r">n sehrnrru artarak dengenin korunmasiru saglar. (Cevap D) (Guyton Frzyoloji, Nobel, s, 379)
='U.ll.UCk>1

13. A!jagldakilerden hangisi aktif transportla
olarnaz? (Nisan-88) a. Krrrmzi kan hucrelcri
, ve plezma arasmdaki Cl' tastnmesi b. B6bregin distal tubiillerinde Na" reabsorbsiyonu c. Kas sarkoplazmik retikulumu tarafmda Ca+2 alirurru d. Glukozun baglrsak ltimeninden hucre icme

16. Hidrostatik basmc dlkkate almmaasa, sidemik dolasmida aorta i~i basmc, degerinden derece derece dii§erek" sag atriumda 0 nun Hg ye iner. Bu durumda daha onceki anatomik seviyeye gore en biiyiik dii§ii§ dofasrmm hangi kesiminde gerr;:ekIe§ir?
(Nisan-88) a. Buyilk venIer c. Buyilk arterler e. Ekstremitenin

Aksiyon potansiyeli sinir ucuna ula~tlgl zaman terminal membranda cok saytda bulunan volta] kapih Ca*kanallanndan blr gogu acihr, Boylece terminaldeki Can lyon konsantrasyonu 100 kat «ogalarak Ach vezikUUerinin terminal membranla kaynasrna htzim artmr, Her vezikUI hUcre rnembraru ile kayna§l~en dl~ yuzUnOn y!rtllmasl Ach'nin slnaps araligma ekzositozuna neden olur,

b. VenGller d. ArterioUer
aria boy arterleri

Hidrostatik basing dikkate almmazsa, sistemik 3. dolastmda aorta if;:1basing, degerinde~ de~ece derece du§erek, sag atriumda 0 .mm ~g ye m~r. 8u durumda daha onceki anatomlk sevlyeye gore en bUyuk dU§U§ dolastmm hangi kesiminde gergekle§ir? (Nisan-88) A) BUyUk venier 8) VenUlier C) BliyOk arterler D) Arterioller E) Ekstremitenln Aortada basing orta boy arterlerl

tesmrnasi e. Aksiyon potansiyelinden
dl§Lna ta§mmast Na reabsorbsiyonu,

Aortada basmc 100 mmHg
soma

Na" un hucre

Ca"" ahrurru, glukozun barsak lumcninden hucre [(;rine ahnrrus Na hucre disma

tasirurru aktif transportla olur, (Cevap A) (Guyton FIzyoloji" Merck, s. 146)

14. Bilirubln plazmada hangisine baglanarak, karaciger paranktm hiicrelerine ta9mll?
(Nisan-88) ~; Glukranik c. Albumin esit

Buyiik artcrlerde 90-100 mmHg KugUk arterlerde 80 mmHg Arteriyollerde 40 mmHg Kepillerlerde 30 mmHg VenUllerde 10 mmHg KUt<ukvenler 7 mmHg BliyUk vcnler 5 mmHg Vena kava 0 mmHg G6riildiigu gibi basinc en o;ok Arteriollerde dil§mektedir. (Cevap D) (Guyton Fizyoloji, Nobel, s. 319)
\

__ ----------------100 mmHg 80mmHg 40 mmHg 30 mmHg 10 mmHg 7 mmHg 90·100 mmHg

BuyUk arterlerde KugUk arterlerde Arteriollerde Kapillerlerde Venililerde . KUgilk venier BUyuk venIer Vena kava \ ~"orQldOgU

5 mmHg
0 mmHg '.

b. Globulin d. Gliserol e. Kolesterol

17. Arcus aortae ve sinus caroticusitaki baroreseptorlerden kalkan impulslar a§aMgIdaki etkilerden hangisine neden oIur? (~isan-88)
tutulur a. Kalp frekansmda artma b. Arteriyel kan basmcinda

j
k-

)'

gibi basmc en '10k arterioUerde du§,

Eritrosit ytkmu He olusan Hb, RES terefindan

~
yukselme

---~~

/

:UI:~I Burun ve Bogaz hastaltktan bolumtl: 1996 da Saglrk Vakf Yaymlarmdan okan "Tum TUS sorulan "1 as I Ie 10 YII sonra "!"usdata yaYIn,lan arasl~dan 2005 ydmda cikan 15. Baskl "Tum TUS Sorulan" kltabi ara~Jnda kersuasnrrna, Soldaki sayfa 1996 basnm sagdaki sayfa 2005 Ylhnda crkan Tusdata 15 Baskl "Tu" TUS Sorularr'dir. . m u .. 2133

1. KULAK-BURUN VE BOGAl HASTALIKLARI
1. VestibUlernotitle a§agldaki semptomlardan
hangisi g8riilmez? (Eylill-87)
a. Bulenh-kusma c. Vertigo arasmda verilir. internal akustik kanalda kesi olursa ilk iie; §Ik do§rudur <;i§neme kaslan etkilenmez ve m.stapedius <;;ah§maz ama bunun i§itme kaybiyla alakasi 0 me hiperakuzi olur. , Kerasalihoglu, s. 85)

KULAK-BURUN VE BOGAZ HASTAllKLARI
1. VestibOler noritte a§:agldaki semptomlardan sl gorOlmez? (EyIOI-87) A) Bulantl-kusma C) Vertigo hanqi3. Be§ yasmdan kil~uklerde gorDlen en slk etken hangisidir? (Nisan-88) otitis mediada

b. i§itme kaybi d. Oenge bozuklugu
e. Nistagmus

5. AlIerjik tinitde hangisiolmaz?
Vestibular n6ritle bulanti, kusma, vertigo, denge bozuklugu ve nistagmus g6rillCrr. ~ltrneyle i1gilibulgu yoktur. (Cevap B) (Ballenger, s, 1250) a. Aksmk c. Rinore

(EylUl-8S)

~) lsltrne kaybt 0) Denge bozukluqu E) Nistagmus

b. Oksi.i.rUk n6betleri d. Burun tJkamkhgl
e. G6ZYCl.§I akrnast

A) S. aureus B) Candida C) Pseudomonas D} E.coli E) Hemophilus influenza Be§: ya~ aln cccuklarda en sik akut otitis media etkeni H. influenza ve pndmokoktardrr,

estibOier noritto bulanti, kusrna, vertigo, denge bozukluqu ve nistagmus gorQlOr. l~itmeyle ilgill bulqu yoktur.

2.

Otitis medianm en sik gorillenkomplikasyonu a§agldakilerden hanglsfdir? (Eylw-87)
a. Labirentit c. Menenjit b. Mastoidit d. Petrosit e. Beyin absesi

A11erjikrinitde aksiiriik dismda di§er bulgular g6rilliir. (Cevap B) (KBB El Kitaoi, s. 212)

uus-erreotarun en slk gorillan intrakraniel kornplikasyonu a§agldakilerden hangisidir? (EyI1l1-87) A) Labirentit C) Menenjit 8) Mastoidit Petrosit E) Beyin absesi

4. Fasial sinirin beylnden ~Iktlgl yerden bir kesi olursa a§agldakilerden hangisi olmaz? (Nisan·88) A) \ B) C) D) E) Mimik kaslari cahsrnaz Dilin 1/3 on krsrrurun tad duyusu bozulur TOkrOk bezleri gall:;;masl bozulur C;:igneme kaslan etkilenmez M.stapediusda gall§madlglndan, isitrne kaybt olur

6. Meniere has
angisidir? (Eylw-88)
a. Gelip ge<;;id l§itrne kaybr

OJ

En sik garwen komplikasyon menenjittir. Mastoidit <;;oksiktir ancak mukoza enflamasyonu oldugu icin ve kemik hasan i<;;ermedi§i i<;;in komplikasyon olarak nitelandirilmez. (Cevap C) (Ballenger, s.1170)

b. Solukluk-soqukluk
nistagm us tinni e. Bulanti-kus a
c. Bilateral

d. Kulaklarda

En slk gorillen intrakranial komplikasyon meneniittir. Mastoidit gok stktrr ancak mukoza inflamasyonu oldugu igin ve kemik hasan igermedigi igin komplikasyon olarak nitelendiriimez. (Cevap C)

asial sinir sirasryla silperfisyel, petrozal major (Iakrimal), stapedius (m. stapedius), chorda tympani (tad) slnlrlerini verir. Bunlar fasial kanalda yanl internal

3. 5 ~mdan

kii~Uklerdeg8riilenotitis mediada en srk etken hangisidir? (Nisan-8S) b. Candida d. E.Coli
influenza

a. S. aureus c. Pseudomonas e. Hemophilus

hestehgmm bulgulan gelip ge<;;id l;;:itme tinnitus, bulanti, kusma ve erken donemda asta kulaga ge<;; donernde saglam kulaga vuran nistagmus vardrr. Solukluk ve sogukluk bulgusu degildir. (Cevap B) (Cummings, s. 3157) '\
1,

7. ilk aylarda bebekte Siridor~deni hangisidir?
(EyIUl-88) a. Laryngomalazi c. Larinks felci e. Hipertroidi Laringomalazi larinksin e gorwen kon nital anornalisidir, inspira r stridor ve supraste al <;;ekilmeler olur. D umda yo. da birkac hafta sonr stridor geli§ir evap A) (Ballen , s. 424) 8.

Be§ ya§ alti <;;ocuklarda en sik akut otitis media etkeni H. influensa ve pn6mokoklarchr. (Cevap E) (Ballenger, s. 1129)

4. Fascial sllrlrln beyinden~Ikbglyerden bir kesi
olursa a§agldakilerden hangisi olmaz?
(Nisan-88) a. h. c. d. e.

._a ustik kanal Hestylomastoid foramen arasmda verilir. Interna! akustik kanalda kesl olursa ilk Oe,: doqrudur §Ik Qigneme kaslan etkilenmez ve m.stapedlus e,:a!l§maz . ama bunun 19itme kaybiyla alakast yoktur. Aksine hiperakuzi olur. (CevapE)

5. ve 6. siniri petroz apekse yaklnllgl

(kulak akmtisr) sonrasi geli§en petrozl! nedeniyle etkileyerek diplopi ve agn olusturur, Buna Gradenigo sendromu denir. (CevapB)

Kronik

otit

5. Allerjik riniUe hangisi olmaz? (EyIOI-88)
A) Aksmk C) Rinore B) Oksuruk nobetleri 0) Burun tlkanlkllgl E) Gozyasi akrnasi

11. O~ gilndOr 38"C atesl olan 5 yasmdaki cocuqun bogazmda, kaldmlrnca kanayan gri renkli lezyon varsa tarumz nedir? (EyIOI-89) A) Ludwig anjini B) Tonsiller difteri C) E.mononOkleozis 0) Herpetik tonsil lit E} Akut streptokok enfeksiyonu Tonsiller difteride ates 38-39"C arasmdadir, Gri-beyaz renkli kaldrnlrnca kanayan membran vardrr, Tedavide penisllin kullaruhr, (CevapB)

Mirnik keslan <;;alJ§maz
Dilin 1/3 on kismmm tad duyusu bozulur Tukruk bezleri <;;ah~masl bozulur <;igneme kaslan etkilenmez M.stopeziusda <;;ah§machgmdan, isitmc kaybi olur

11 siIlektomi arneliyabnda zedelenen arter hangisidir? (Nisan-89)
a. A.fadalls c. A rnaksillaris e. A. palatina b. Alingualis d. A.mandibularis descendcns

Allerjik

rinitte oksuruk drsinda diger bulgular g~ro-::J

L_~--------------------------t-cC~e'vapB) 6. Menlere hastahquun (EyIOI~88) bulgusu olmayan hangisidir?

Fasial sinir stresiyla supcrfisyel, petrozal major (lakrimal}, stapedius (m. stapedius), chorda tympani (tad) sinirlerini verir. Bunlar fasial kanalda yani internal akustik kanal He stylomastoid foramen

A) Gelip qecici i§ilme kaybi B) ~olukluk-sogukluk C) Bilateral nistagmus 0) Kulaklarda tinnitus E) Bulanu-kusrna Meniere hastahqrrun bulgulan br, tinnitus, bulanti, kusma ve kulaga geg donernde saqlam musdur. Solukluk ve sogukluk gelip gee,:ie]isltrne kayerken donernde hasta kulaqa vuran nlstaqbulgusu degildir.

12. Aiagldakilerden
(EyIOI-89)

hangisi

pubertede

kaybolabilir?

A) Noroblastorn B) Larikste angiofibrom C) Familial polipozis 0) Juvenil polip E) Glioblastom Larinkste
,.....~;;Inn'=ll

veya
nArL'I]c.n

nazofarinks!e
r~hlJk

angiofibrom,

cocukluk

k_::'ln~\I~hil!=!n

n7~l1iklp, Fl:ntnbas-

Goz Hastahklari

Tusdata yavmlan arasmdan 2005 yllmda cikan 15. Baski "Tum TUS Sorulan"

1996 da Saghk Vakf Yaymlarmdan cikan "Tum TUS sorulan "1. Baskl He 10 yll sonra kttabt arasmda karsuastrrrna . Soldaki sayfa 1996 basuru sagdaki sayfa 2005 Ylllnda crkan Tusdata 15. Baski "Tiirn TUS Sorulan''drr. .. 2143

boliimii:

3. GOZ
GOZ
L Vernal konjuktivit (Eyli.il-87) ic;in hangisi doijrudur? yapar ancak y0z dibi normaldir.{Cevap (Okiiler Tam ve Tedavi s. 142) B) a. A1lerjikkonjuktivit b. Kimyasal konjuktivit c. Gonokokkal konjuktivit d. Inkluzyonlu konjuktivit e. Sisternik hastahklarda gOrWen konjuktivit Vernal konjuktivitalletjikbir konjuktivittir. Genellikle ilkbaharda tekrarlayan ve yaz bOYW1ca devarn eden iki tarafh kronik bir konjuktivittir. 5-20 Ya§ arasi erkeklerde daha siknr, Palpebral olarunda kaldmm tasma benzcr grani.ilasyon izlenir. Tedavi steroiddir, kahn ip gibi rnukoz akinh hastahgm belirgin bulgusudur. Kahtsal ge~i!jyoktur. (Cevap A) (Merck Manuel s. 1483)
A

4. A§i'l!Jtdakilerden
ozelliklerinden

hangisi vernal konjuktivitin biri degildir? (J:,ylD.I-88)

1. Vernal konjunkt!vit
(EylOl,87) A) 8) C D) E)

19in hangisi dogrudur?

a. Ekseriyetle puperte oneesi masl b. Kahtsal .. soz konusu olmasi c. So ~ lklimlerde ~k'daha seyrek g6riilmesi . Ost tars konjuktivasmda kaldrrim ta~l goriinUrnfulde papillalar izlenmesi e. Konjuktivada fibrinoz psodomernbran olusmasi Vernal konjuktivit allerjik bir konjuktivittir. G 'kle ilkbaharda tekrarlayen ve yaz boyunca varn eden iki tarafh kronik bir konjuktivi '. -20 yCl§ arasi erkeklerde daha siktir, Pal ral olamnda kaldmm tasma benzer granule n izlenir. Tedavi steroiddir; kahn ip gibi rnf 6z akmh hestahgm belirgin bulgusudur. tsal ge\<~yoktur. (Cevap B) (Merck nuel s. 1483) 5. U yapm.amt§ (emefrop) ioptridir. Burada' en biiyiik aittir? (Eyli.il-88)
a. Cornea

C) Konjunktivada folikul ve hemorajilere rastlanmasi D) Konjunktivada pseudomembranlar olusrnas: E) Kornea duyarlll1glnm bozulrnas: Epidemik keratokonjunktivitte sikhkla bir goz digerinden once tutulur, Konjuktivada petesial kana malar, membran olusurnu ve ileri derecede kapak §i~mesi g6rUiebilir. Aynca preaurikiiler adenopati g6rUlUr. , amea duyarllilgl ise bozulrnaz,

Allerjik konjunktivit Kimyasal koni I okkal konjunktivit inklUzyonlu konjunktivit Sistemik hastahklarda gorulen konjunktivit

Vernal konjunktivit allerJik bir konjunktivittir. Genellikle ilkbaharda tekrarlayan ve yaz boyunca devam eden iki taraflt kronik bir konjunktivittir. 5·20 ya§ arast erkeklerde daha srktrr. Palpebral olanmda kaldmm tasma benzer granOlasyon izlenir. Tedavi steroiddir, kalin ip gibi miik6z akmtL hastaligm belirgin bulgu. sudur. Kalrtsal gegi§ 0 (CevapA) I ! ) 2. ~ L.)' I 2. A§agldakilerden hangisi epidemik keratokonjunktivitin 6zelliklerinden biri degildir? (Nisan~88)
)I / D)

3. Ya§ili bir kislde bir gczde ani, agnslz ve tam germe kaybi olursa a§agrdaki hastahklardan hangisi oncelikJe dU§Uniilmelidir? (Nisan-88) A) Akut glakom

2. A§agldakilerden

keratokonjuktivitin degildir? (Nisan-88)

hangisi epidemik ozeIliklerinden biri

,I

0

\! \ b )S \S
I)

1"2,4/ . C)

.

'L5 l'lh}

B) Santral retinal arter tlkanlkllgl G6z. iyi hemorajisi D) Oftalmik migren E) Santral retinal ven tika 1I11([JJ5~.I--------""""

a. Hastahgm ilk tutulan g6zde daha aS1Jreyretmesi s b. Kulak 6niinde agnh lenf diigiimu bUytimesi c. Konjunktlvada falikw ve hernorajilere restlanmasi d. Konjunktivada pseudomembranlar olusmasi e. Kornea duyarhhgmm bozulmasi Epidemik keratokonjuktivitte sikhkla bir goz digerinden once tutulur. Konjuktivada petesial kanamalar, rnembren olusumu ve iieri derecede kapak ~i§rnesi g6riilebilir. Aynca preaurikiiler adenopati g6rwiir. Komea duyarhh§J ise bozulmaz. (Cevap E) (Okuler Tarn ve Tedavi s. SO) 3. Yil§h bir ki§ide bir gozde ani, agnslZ ve tam. gorlfie kaybl olursa a§agtdaki hastahklardan hangisi oncelikle dii§iiniilmelidir? (Ntsan-Sd) a. b. c. d. e. Akut glokom Santral retina arter ttkarnkllgl Goz i~ihernorajisi Oftalmik migren Santral retinal vcn ttkamkll9:l

ay hangisine

A) 8)

31 ]b Hastahqm ilk tutulan gozde daha aglr seyretmesi\ Kulak 6nOnde agnll lenf dOgllmU buyumesi J7-;

Retinal arter nkanrnasmda genellikle hastada ya agnslz tam gcrme kaybl ya da fiksasyonun tern-

c. Lens

b. iris d.OnKamera e. Vitreus 2t44 ·nOM TUS SORULARI

Cornea gozun kirme giiciiniin yaklCl.§lk ugte ikisi olusturur ve gaze 43 dioptrilik kirme gGciikazandmr. (Cevap A) [Okiiler Tarn ve Tedavi s. 334)

poralinde sadece 1§lk persepsiyonu OIUf. Yaslida daha srktrr. Retrobulbar norit de ani gorme kaybi yapar ancak g6z dibi normaldir. (Cevap 8) A§a liklerinden A) 8) C) D) en hangisi vernal konjunktivitin biri degl .? Eylul~88) 6zel. 5. Uyum yapmarms (emetrop) g6zde ktflClhk60 ridir. Burada en biiyilk pay hangisine aittir? (EyIOI~88) A) Cornea C) Lens -----------'1 Cornea gBzun ktrma gGciinUn yaklasik U!;te ikisini olusturur ve goze 43 dioptrilik kirrna gilcU kazandmr, (CevapA) B) iris D) On Kamera E) Vitreus diopt-

6. Dendritik
a. b c. d. e. Ne

keratokonj

•• yapan a§agldakiisan-89)

tile virus

icarno virus

Onkojenik RNA virus Herpes simplex tip I Adenovirus

Retinal arter tikanmasmda genellikle hastada ya agnslz tam gorme kaybi ya da fiksasyonun temporaUnde sadece l§lkpersepsiyonu olur. Ya§hda daha stktn, Retrobulbar ncritde ani gorrne kayb; 7.

Herpes simplex tip I, hucre i~i ve dJ§1 durumlarda, ozclliklabazal epitelde bulunan canli virus korneada dendrite veya harita bicimi iilserasyona yol acar, (Cevap D) (Okiiler Tam ve Tedavi El Kitaln s. 75) Akut iridosiklitte (Nisan-89) goriilIfieyen hangisidir?

Ekseriyetle puberte oncesl baslarii Kalltsal ge«i~in soz konusu olrnasi ~aguk iklimlerde cok daha seyrek g6rulmesi Ust tars konjunktivasmca kaldmm tasi g6rUnOmOnde papillalar izlenmesi E) Konjunktivada fibrin6z ps6domembran olusmasi Vernal konjunktivit allerjik blr konjunktivittir. Genellikle ilkbaharda tekrarJayan Ve yaz boyunca devam eden iki tarafh kronik bir konjunktivittir. 5·20 yas arasi erkeklerde daha stktir. Palpebra! olarunda kaldrnm tasma benzer granOlasyon izlenir. Tedavi steroiddir kahn ip gibi mOk6z akrnn hastaligln belirgin bulqusuduro Kahtsa! ge<;:i§yoktur. ~--------------(:c=ev~a~p-'B:~

.r ~

----

--...

Dermatoloji

yaymlan arasmdan 2005

bijli.imu: 1996 da Sagllk Vakf Yaymlanndan cikan "Tum TUS sorulan "1. Baski ile 10 YII soma Tusdata Ylhnda cikan 15. Baskl "TUm TUS Sorulan" kitabl arasmda karsrlasnrrna, Saldaki sayfa 1996 basnrn saqdak! sayfa 2005 Ylhnda crkan Tusdata 15. Baskl "TUm TUS Sorulart'rhr, 2152 .-.

4. DERMATOLOJI
L A§agldaki patolojik bulgulardan hangisi Pemphigus grubu hastahklarda goriilili:? (Eylill-87)
a,

Behest sendromu etyolojisi bilinmeyen slsternik bir vaskWittir. Beh«et sendromunda aftoz iilserasyonlarm prevalansi %97-100 dfu.(Cevap D) (Dermatoloji 2. Beski A. Kotogyan s. 3

'"-)

3
patolojik bulgulardan gus grubu hastalLklarda gorillOr? A) Spongioz C) Sitolizis hangisi Pemphi(Eylul-87)

DERMATOLOJi

. 1. A~agldaki

Spongioz
e,

b. Akantoliz Hiperkeratoz

c. Sitolizis

a. Diskeratozis

5.

5. Alopesi, mukokutaneoz btrleslrnde lezyonlar, steatore, geli§me geriligi ve serum cinko di.izeyi dil§ilk bulunan hastahk hangisidir? (EyIOI~88) A) B) C) 0) E) Coeliac hastallgl Akrodermatitis enteropatica Talyum zehirlenmesi Tropical sprue K!sa barsak sendoromu enteropatika; yinko eser aleman-

B) Akantoliz
0) Diskeratozis

E) Hiperkeratoz

Hlstopatolojik olarak pemfigus vulgariste. en ozallik akantolizistir. Bu olaym sonucu olarak once stratum bazale'nin hemen ustimde . adem olusur, Bunu da bulun ortaya «lkr§l izler, (Cevap B) (Dermatoloji Tuzim ve Kotogyan s. 355)
karakteristik

a. Coeliac hastah§1

2. Psoriasisin
hastallklardan

aYlllCl tanlslnda a§agldaki hangisi du§iinillmez? (Nisan-88)

b. Akrodermatitis enteropatica c. Talyum zehirlenmesi d. Tropical sprue e. Kisa barsak sendorum Akroderrnatitis enteropatika; «inko eser elementinin "",-",,,,,,".G olusan hastaliktir, Akral dermatitis, alopesi diyareden olusan k1asiktriad He anoreksi, geril@; enfeksiyonlan egilim ve ruhsal dengesizlik belirtileri He kerektenzedir, (Cevap B) (Dermetoloji 2. Baski Y TUzUns. 509) Pemfigus vulgaris'in ilk lezyonlan saklrlda a§agldaki bolgelerden hangisinde goriilili:? (Eylill-88)
a. Sa«l! deri c. A§Jz mukozasi

Histopatolojik olarak pemfigus vulgariste en karakteristik ozellik akantolizistir. Bu olaym sonucu olarak once stratum bazale'nin hemen OstOnde odem olusur, Bunu da billOn ortaya ylkl§! iz.ler. _J~;~~~~~~~~~!~~~~::a;~~i=--J~.tinin Pso dan hangisi di.lsilnOlmez? A) lL Devre sifiliz C) Lichen planus

Akrodermatitis

(Nisan-88) B) Parapsoriazis anplak 0) impetigo

emilimindeki krsml bozukluk nedeniyle olusan kalrtrrnsal bir hastahknr, Akral dermatitis, alopesi ve diyareden olusan klasik triad lie anoreksi, boyOme geriligi; enfeksiyonlara egilim ve ruhsa[ II belirtHeri He karakterizedir.

a. II. Devre sifiliz b. Parapsoriasis anplak c. Lichen planus d. impetigo e. Seboreik derrnatit

6. Pemfigus vulgaris'in ilk lezyonlan slkhkla a!:?a{pdaki bolgelerden hangisinde gorLililr? (EyIOI-88) A) Sa911deri C) Aglz mukozasi Ko\tuk 81t\8n Covde

Psoriezisin aymci tamsmda, parapsoriasis, Liken planus, seboreik dermatit, pitriezis rubra pilaris, liken simplex kronikus, atopik dermatit, 2. clevre sifiliz lezyonlan ve dermatofit enfeksiyonlan akla 6. gelmelidir. impetigo aynci tanida yer almaz. (Cevap D) (Dermatoloji A Kotogyan 1994 s. 320) 3_ Su ~it;egi ve ~i~egin ortak ozelligi nedir? (Nisan-88)
a. Pleomorfizm

Psoriazisin aymct tarusinda, parapsoriasis, Liken planus, seboreik dermatit, pitriazis rubra pilaris, liken simplex kronikus, atopik dermatit, 2. devre sifiliz I.e~yon Ian ve dermatofit enfeksiyonlan akla gelmelidlr. impetigo aynci tan;;;l;d.::.8 :_y.::.er:._a:._:l:_m_a_z_. ---rr;;;_;

Pemfigus vulgarisli olgulann yansmdan I{ogunda lezyonlar aglz mukozasmda baslar, Aglzdan baslamasa bile, her olguda a91z lezyonu mutlaka gorOIOr.

b. Koltuk altlan d. G6vde illog~itcl-OOIge------------;?~

A) Pleomorfizm
C) Rush

B) MakOlopapOler dakOntil 0) PapOlovezlkOler dokOntu E) Kahverengi pOstOI

7.

Deri kanserine (Nisan-89)

'en srk neden olan etken hangisidir?

b. Makulopapuler dokuntt; c. Rush' d. Papulovezikuler d6kilntli e. Kahverengi pustiil c,;i«ekhastahgl poxvirus variola, su c,;i~egihastah§1 iscvaricella zoster terafindan olusturulan birbirinden 7. farklr viral deri hastehklandrr. ikisinin ortak ozelligi papulovezikulcr lezyonlar He kendilerini gastermeleridir, (Cevap D)

vulgarisli olgulann yarismdan «o§unda lar aglz rn ukozasmda baslar, Ag!zdan bQ§lamasa bile, her olguda a§J.z lezyonu mutla10 g6riilfu. (Cevap C) (Dermatoloji 2. Bash Y Tfulin s. 354)
U~.~+;;_i~

9igek

hastallgl poxvirus variola, su gil{e9i. h~~tallgl ise varicella zoster tarafmdan olusturulan birbirinden farkh viral deri hastairklartdir, [kiainln ortak oze1ligi lezyonlar lie kendllerini goster-

A) Ultraviyole B) Rontgen C) Onkojenik RNA virus D) Travma E) Radyum kanserlerinin olu§maslnda en sik etken gtine§ .: Ozellikle 290-320 nm arasi dalga boylu daha kanserojen I§mlar olarak kabul edilirler.

Deri kanserine en slk ned en alan etken hangfsidfr? (Nisan-89) a. Ultraviyole c, Onkojenik RNA virus , e. Radyum b. Rontgen d. Travma

"'''''f'''r'''~t O"luK!g,aJ.-<mrara!:?agldaki hastalrklardan
h"'l~aisit:I4:!:fIlkh.l1a A) Psoriasis C) Candidiazis gortili.lr? (Nisan-88) 8. Leprada hangisi gori.llmez? (Nisan-89)

(Dermatoloji 2. Baskr A Kotagyan, s. 198 vd.) 4_ Rekiirrent mukozal aftlar a§agldaki hastahklardan hangisinde sikhkla goriilili:? (Nisan-88) a. Psoriasis c, Candidiezis b, Lichen planus d. Behcet hastah§I e. Herpes simplex

B) lichen planus D) Behget hastallgl E) Herpes simplex etyolojisi bilinmeyen sistemik blr aftoz Olserasyonlann

A) Norofibromatozis ,C) Otoamputasyon

B) KorlOk D) Periferik n6ropati E) Penye eli

Deri kanserlerinin olusmasmda en ssk eiken gu.ne§ ~lnlanchr. Ozellikle 290-320 nm arasi dalga boylu l§mlar daha kanserojen 1~In1ar larak kabul edilirler, o (Cevap A) (Derrnatoloji 2. Beski Y Tuzun s. 654-)

sendromu

,~e"""'"ittir Behget sendrornunoa

%97-100 dOr.

Lepra'nm komplikasyonlan araslndai periferik noropati, burunda septal perforasyon, lannks tutulumuna bagh stridor, kornea refleksi kaybr, iritis, uveitis,

Uroloji bijlOmu:

1996 da Saghk Vakfl Yaymlanndan

cikan "TOm TUS sorulan \\1. Bask! ile 10 YII soma Tusdata Soldakl sayfa

yaYlnlan arasmdan 2005 VIlinda crkan 15. Baskl "Tum TUS Sorulan" kitaln arasrnda karstlastirma. 1996 basmu saqdaki sayfa 2005 Vlllnda crkan Tusdata 15. Baski "Tum TUS Sorularr'drr. 2164 ..

2.0ROLOJi
Akut pyelonefritte 3§agldaki semptomlardan hangisi gorillmez? (EyIUl-87)
a. c.

2 em' den kUi,;Uk olup infertilite irraversibl'dir, (Cevap B) (Uroloji, 1. Bash, s. 491)

4
Akut pyelonefritte 8§'agldaki gisi g6rOlmez? (EyIUI-87) semptomlarctan hanA) YOksek ates B} Lomber agrl .C) Miksiyon bozuxluxtan 0) PiyOri E) RenovaskOler hipertansi on Akut pyelonefrit tanrstnda en onemli sunlardir: 1- Titreme, ates, b6g0r ag ns: 2- DizOn ve miksiyon bozuk!uklan 3- Piytiri ve bakteriOri 4- KOIIGrde bakteri uremssl t;iiddetli enfeksiyonda hlpotanslyon, periferal vazokonstriksiyon ve akut renal yetmezlik de g5rOlebilir. Ancak, renovaskUler hipertansiyon gorOlmez. dort bulgu

OROLOJi

YUksek at~ b. Lomber a§n Miksiyon bozukluklan d. PiyGri e. Reno-vaskWer hipertansiyon

4. 40 ya§mdakikadm hastada

komphkasponsuz,

ilk defa ge~irilen fuiner enfeksi onda etken sIklIkla a§a!J!d gisidir? (Nisan-88)
a.. ali

Irk yasrndakl kadm hastada komplikasyonsuz, ilk de ge~irilen uriner enfeksiyonda etken srkhkla a§ag akilerden hangisidir? (Nisan-88) A} E,coli C) Strepte ok B} Stafilokok D} Klamidya

Akut pyclonefrit tarnsmda en onernli dort bulgu §unlard!r: 1- Titrerne, ates, bogCrr agnsl 2- Dizuri ve miksiyon bozukluklan 3- Piyiiri ve bakteriCrri 4- KilltCrrdebaktcri irrernesi ~iddetli enfeksiyonda hlpotansiyon, periferal vasokonstriksiyon ve akut renal yetmezlik de goriilebilir, Ancak, renovaskiiler hipertansiyon gorUlmez. (Cevap E) (Lawrence, Surgical Diagnozis Treatment, s. 845) Prostat kanserinde kanda artml§ olarak bulunan enzim. a§agldakilerden hangisidir? (Eylill-87)

c. Streptekok

h. Stafilokok d. Chlamidya e. Proteus

idrar yolu enfeksiyonlannm olusrnasmda en srk gorill,m ajan patoien E.coli'dir. Hastanm hastanede yabyor olmasi, i.iretralkateter takili olmesi, travmaya rnaruz kalmas; gibi komplikasyonlar olmamasi E.coli on tarusiru destekler, E.coliden sonra idrar yolu enfeksiyonlannda etkili olan organizmalar entarobacter aerogenes, proteus vulgaris, proteus rnirabilis, pseudomanas, aeruginosa ve streptococcus faecalis'dir. (Cevap A) (Lawrence, Surgical Diagnosis&Treatment, s. S44)

ldrar yolu enfeksiyonlarmm olusmasmda en srk goriilen ajan patojen E.coli'dir. Hastarun hastanede yatryor olmasr, Oretra! kateter takrh olrnasr, travmaya maruz kalmasi gibi fakt5rleri olrnarnasi E.coli 5n tamsrrn destekler. E.coliden sonra idrar yolu enfeksiyon!a· nnda etkili olan organizmalar Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Pseudomonas , aeruginosa ve Streptococcus faecalis'dir.
(CevapA)

2. Prostat

kanserinde Kanda artrrus enzim af?agldakilerden hangisidir?

alarak bulunan (EyIOI-87)

5.
h. 5' Nukleotidez a. Alkalen fosfataz c. SGOT d. SGPT e. AsHfosfataz Kemlk matastazr olan prostat kanserli hastalarda serum asid fosfatez % 75 orarunda yUkselmi§bulunur. Prostet spesifik antijen (PSA) ise prostat kanserli hastalarm % 60'mdayiikselmi§ bulunur. PSA takibi tadavi sonrasi kontrollerde en cok kullamlan yontcmdlr, (Cevap E) (Lawrence, Surgical Diagnozis&Treatment, s. 869)
I.

__._&.~tiiberkiilozda a§agldakilerden hangisi
sakhkla renal hasara yol acar? (Eylill-88)
a. Pyelonefrit

A) Alkalen fosfataz C) SGOT

8) 5' NOkleotidaz D) SGPT E) Asit fosfataz

b. c. d. e.

Vezikoiireteral reflu Uretero-palvik bileskcde skar olusurnu Kalisiyel ±a§ Kaliks infundibulum undo. harabiyet

Kernik metastazi olan prostat kanserli hastalard serum asit fosfataz % 75 oranmda yukselmi§ bu. lunur. Prostat spesifik antijen (PSA) ise prostat kanserli hastalarm % SO'lnda yOkselmi§ bulunur, PSA tedavi sonrasi kontrolierde en Irok kullamlan yontemdir. Ceva --5:--E1F*e-l4€I-Sieri.~J:nedeni lisi a§agldakilerden A) B) C) D) E) olabilen E

KOCOK

STAJLAR ~ 2165
hangisi stklrk-

5, Renal tliberkUlozda a§agldakilerden la renal hasara yol acar? (EyIOl-88) A) B) C} D)

Erkekte sterilite nedeni olabilen kromozom anomalisi a§agldakilerden hangisidir?
(Eylill-87)

Renal ruberkulozda i.ireteropelvik balge erkenden patolojiye i§tirak eder. Ureter lilmeninin skatris ve nekrotik materyelle kapanmasi sonucu bobrek drenaji tam amen engellenir. Bu duruma otonefrektomi denir. Bu dururn sonucu organizmaya toksik etki artar ve jeneralize miller tuberkuloz gorillebilir. (Cevap C) (Oroloji, l. Baski, s. 491) 6. A§agldakilerin hangisil!.d.e-'lJe:1dkrFtrreffi'af--~~--'---"-I~~ reflii goriilmez?

kromozom anoma1-87)

a. Turner sendromu b. Kleinefelter sendromu
c. Testikuler ferninizasyon

Turner sendromu Kleinfelter sendromu TestikOler feminizasyon Adrenogenital sendrom Akondroplazi

Pyelonefrit VezikoUreteral refiO Ureteropelvik bile§kede skar clusurr u Kalisiyel tas E) Kaliks infundibulum '

d. Adrenogenital sendrom e. Akondroplazi
ta§l

Erkek infertilitesinde e1yolojidekromozornal anomali bulunma sll491 %21'lere cikmaktadrr, Bunlardan . Kleinfelter sendromunda jinekomasti, azosperrni, atrofik testis, gonadotropinlerde artma ve normalden bir fazla X kromozomu bulunur. Testisler

c. Sistite bagh mesane duvarmda adem d. Konjenital trigon zaYlfhgl e. Komplet ureter duplikasyonu Vezikoureteral reflunun ana nedeni ilreterovezikal

Erkek infertilitesinde etyolojide krornozomal anornali bulunrna slkllgl %21 'Iere cikrnaktadrr. Klinefelter sendromunda jinekomasti, azospermi, atrofik testis, gonadotropinlerde artma ve normalden birden fazla X krornozornu (XXY yaprsi) bulunur. Teslisler 2 em'den bl'dir.

Renal tOberkOlozda tireteropelvik b61ge erkenden patolojiye i:;;tirak eder. Oreter liimeninin skatris ve nekrotik materyalie kapanrnasi sonucu bobrek dreneji tamamen engellenir. Bu duruma otonefrektomi denir. Bu durum sonucu organizmaya toksik elki artar ve jeneralize milier tOberkOloz nilr;'il ",hilli.

6. A§agldakilerin
A} B) C) 0) E)

hangisinde gi:irLilmez? (EyIOI-88)

vezikoiireteral

refill

E--~--------------------~ .----------------------

~--

~~l:~·

Ureterosel Ureter tas: Sistite bagll mesane duvarinda adem Konjenital trigon zaYlfllgl Komplet Orete"_r_,:d,::u!:'.pl~ik~a~sy'!olli.lii-~--_~_

Vezikoareteral refltlmln ana nedeni ureterovezikal bileSkenin D02:utmasl ya da lntravezikal ureter parcastmn krsalrnasrdrr, VUR etyolojisindeki onemti sebepler §un!ardlr: