Giriş 1950’lerden önce evsel ve endüstriyel atıksular hiç bir arıtım işlemine tabi tutulmadan dere ve nehirlere bırakılmaktaydı

. Şehir nüfusu arttıkça dere ve nehirlerin doğal arıtma kapasitesi aşıldı ve su kalitesinin bozulmasına neden oldu. Su kalitesinin bozulmasını önlemek için bu tarihten itibaren atıksu arıtma tesisleri kurulmaya başlandı. Bu şekilde dere ve nehirlerin su kalitesi artırıldı fakat, uğraşılması gereken diğer bir madde “arıtma çamuru” ortaya çıktı. Arıtma tesislerine gelen atıksuyun yaklaşık % 99’ı temizlenmiş olarak dışarıya bırakılmaktadır. Geri kalan ve arıtma tesislerinde kalan diğer madde seyreltik katı süspansiyondur. Bu atıksu arıtma katısı genel olarak arıtma çamuru olarak adlandırılmaktadır. Biyosolid kavramı ise atıksu arıtma endüstrisine yeni girmiş bir kavramdır. Endüstri “Biyosolid” kavramını belediye arıtma çamurunun, stabilizasyon ve patojen azaltılması gibi işlemlere tabi tutulmasından sonra araziye uygulanabilecek hale gelmiş kaliteli madde olarak tanımlamaktadır. Bu kavram yüksek kaliteli arıtılmış, stabilize edilmiş atık çamuru, ham çamur ve fazla miktarda çevre kirletici içeren çamurdan ayırt etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Biyosolid kavramı aynı zamanda biyolojik proseslerle üretilen arıtma çamurunun endüstriyel kaynaklı çamurdan ayırt etmek için de kullanılmaktadır. Bu şekilde arıtma çamurunun kötü imajı da silinmeye çalışılmaktadır. Atıksuların arıtılmasından arta kalan arıtma çamuru bütün dünyada giderek artmakta ve alternatif bertaraf yolları aranmaktadır. Arıtma çamurları halen büyük ölçüde derin arazi dolgusu depolama alanlarında, yakılarak ve giderek artan oranlarda tarımsal alanlarda bertaraf edilmektedir. Eskiden uygulanan okyanuslara deşarj ise 1992 yılında ABD’de, 1998 yılından itibaren ise Avrupa ülkelerinde yasaklanmıştır. Halk sağlığı ve çevre açısından risk taşıyan arıtma çamurunun tekrar kullanımı ancak bitki yetiştirilen alanlarda kullanımı ile olabilmektedir. Arıtma çamuru bertarafında hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın arıtma çamurunun o yöntem için yönetmeliklerle standartları belirlenmiş özellikleri taşıyor olması gerekir. Özellikle araziye uygulanacağında, çevreye etkisi, bitki, hayvan ve insan sağlığına olabilecek potansiyel riskler nedeniyle sınırlar çok daha daraltılmış ve kontrol altına alınmıştır.

Arıtma çamuru

Atıksuların arıtılması sırasında, kendiliğinden çöken katı maddeler ile biyolojik veya kimyasal işlemler sonucunda çökebilir veya yüzebilir hale getirilen katı maddeler çökeltilerek veya yüzdürülerek atık sulardan ayrılır arıtma çamuru konsantre hale gelir. Arıtma çamuru evsel veya evsel nitelikli sanayi çamurları, endüstriyel kaynaklı arıtma çamurları veya karışım halinde olabilir. Evsel atıksular, bazı parametreler ve bunlara ilişkin limit değerleri dikkate alınarak ön arıtmadan geçmesi gereken veya gerekmeyen bazı endüstriyel atık sularla birlikte arıtılabilir. Evsel nitelikli atıksı arıtılmasında a) primer ve b) sekonder olmak üzere iki temel yöntem kullanılır. Primer arıtımda yer çekimiyle belli bir zaman süresinde çökebilen katılar uzaklaştırılır ve bu arada kısmi organik madde giderimi sağlanır. Primer çamurda % 3-7 arasında kuru madde bulunur ve bunun % 60-80’i organik maddedir. Sekonder arıtma olarak biyolojik arıtmada ise (aktif çamur sistemi, damlatmalı filtre vb.) mikroorganizmalar aracılığı ile organik maddenin parçalanarak arıtılması ve mikrobiyal çamur oluşumu sağlanır. Bu işlemlerle organik madde % 90 oranında giderilir ve tipik olarak % 0.6-2.0 arası kuru madde içeren sulu çamur oluşur. Kuru madde % 50-60 arasında organik 1

madde içerir. Bu çamurdaki suyun giderilmesi primer çamura göre çok daha zordur. İleri arıtma teknikleri; kimyasal çöktürme, filtrasyon vb. yöntemlerle çıkan çamur da karıştırıldığında, ham çamurun % 93-99,5 arasında su bulunur. Ham çamurun hacminin azaltılması için çamur yoğunlaştırma, çamur susuzlaştırma ve alkali (kireç) ilavesi ile stabil hale getirilir.

Stabilize Çamur

Stabilizasyon işlemine alınmamış ham çamurlarda insan ve hayvanlarda çeşitli hastalıklara yol açabilecek bakteri, Salmonella (tifo), Vibrio (kolera), Basili dizanteri (Shigella), mide barsak hastalıklarına neden olan (E.koli) vb., virüsler, sarılık (Hebatit A), çocuk felci (Poliovirus), Menenjit (Echovirus) vb., Protozoa, akut diyare (Entamoeba histolytica), barsak solucanları, kancalı kurt, tenya parazitleri ve bunların yumurtaları çok fazla bulunur. Çevre Kanununa göre çıkartılan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde, ham çamurun tarımda ve ormanda, sebze ve meyve tarımında kullanılması yasaklanmıştır. Arıtma çamurunun organik madde oranının düşürülmesi, sağlıkla ilgili tehlikeli patojenleri yok etmek için biyolojik, kimyasal, sıcaklık ve diğer uygun yöntemler kullanılarak stabilize edilir. Yoğunlaştırılan çamurun kimyasal olarak stabilizasyonu kimyasal madde ilavesiyle (kireç, CaO), biyolojik olarak stabilizasyon aerobik veya anaerobik stabilizasyon ya da kompostlaştırma işlemi ile yapılır. Çamur stabilize edildikten sonra, doğal ya da mekanik metodlar kullanılarak nem alma işlemi yapılır. Doğal nem alma; çakıl ve kum yatak üstüne ortalama 20 cm’lik tabaka halinde verilen sulu çamurun, suyunu kum tabakada drenajla ve kısmen de buharlaşma ile kaybetmesi işlemidir. Su alma işlemi 20-30 günde tamamlanır ve bu süre sonunda oluşan çamur keki kürek veya makineyle küreyerek uzaklaştırılır. Nem alma amacıyla çamur lagünleri de kullanılabilir. Çamur lagünlerinde küreme yapılmaz, lagün doluncaya kadar işletmeye devam edilir. Dolunca terk edilir veya çamur keki boşaltılarak başka yere taşınır. Koku sorunu ve fazla alan gereksinmesi nedeniyle doğal su alma yerine mekanik nem alma metodları kullanılabilir. Mekanik nem atma metodlarında; - Santrifüjler - Filtrepres - Belt filtre (Bant filtre) - Torba filtre üniteleri kullanılmaktadır. Arıtma Çamurlarının Genel Özellikleri Fiziksel Özellikleri Birçok çamur örneğinin özgül ağırlığı takriben suyun özgül ağırlığına yakın olup pratik hesaplamalarda 1.0 olarak alınabilir. Arıtma sistemi içerisinde ön çökeltim çamurları genellikle gri-kahverenkli ve kötü kokuludur. Havalandırma havuzlarında meydana gelen aktif çamur ise kahverenkli ve flok (belediye atıksu çamuru) görünümlüdür. Rengin koyuluğu septik koşulların başladığını, açık renk ise yeterince havalanmadığını gösterir. Çamurun katı ve sıvı kısımları arasındaki ilişki katı madde konsantrasyonu olarak tanımlanmakta ve mg/lt veya % katı madde olarak belirtilmektedir. Örneğin özgül ağırlığı 1.0 olan bir çamur için 10.000 mg/lt katı madde konsantrasyonu % 1 kuru maddeyi (105 0C’de 24 saat kurutma) ifade eder. 2

Arıtma Çamurlarının Kimyasal Özellikleri Arıtma sistemlerinde üretilen arıtma çamurlarında; günümüz modern toplumlarının kullandığı bir çok organik ve inorganik madde, mutfak, bulaşık, banyo ve tuvalet atıkları, endüstriyel atıksular, solventler, mikro organik kirletici kimyasallar, pestisitler, yol ve kaldırımlardan akan yüzey suları vb. içinde bulunan her türlü kirletici madde bulunabilir. Yeni sınırlamalarla endüstriyel atıksular ancak ön arıtmaya tabi tutulduktan sonra ve limit değerlere uyuyor ise şehir atıksu şebekesine deşarj edilebilmektedir. Bu maddelerden bir kısmı insan, hayvan ve bitki sağlığını tehdit edici maddelerdir ve sıkı kontrolleri gerekmektedir. Kimyasallar hariç arıtma çamurlarında biriken organik ve mineral maddeler çoğunlukla topraktan gelmektedir. Endüstriyel prosesler ve evlerde kullanılan sentetik maddelerle arıtma çamurlarına gelen metaller toksik düzeye ulaşabilmektedir. Özellikle arıtma sistemine gelen ağır metallerin % 60-90’ı arıtma çamurunda konsantre olmaktadır. Ham çamur ve anaerobik parçalanmaya uğramış atıksu arıtma çamurlarına ait bazı kimyasal özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Arıtma çamurları istenmeyen kimyasal ve ağır metaller dışında yararlı olarak değerlendirilen azot, fosfor, organik madde yönünden zengindir ve tarım alanlarında geri dönüşüm sağlaması amacıyla değerlendirilmesi gerekmektedir şeklinde değerlendirilirler.

Tablo 1. Ham ve anaerobik arıtılmış çamurların tipik kimyasal özellikleri Madde
Toplam Kuru Madde 2.0-8.0 Uçucu katılar % KM Gres, Yağ vb.%KM Protein % KM Azot N %KM Fosfor P2O5 %KM Selüloz % KM Demir (sülfit hariç) PH değeri 60.0-80.0 6.0-30.0 20.0-30.0 1.5-6.0 08-3.0 8.0-15.0 2.0-4.0 5.0-8.0

Ham Çamur
Değişim Ortalama 5.0 65.0 25.0 4.0 2.0 0.4 10.0 2.5 6.0

Arıtılmış Çamur
Değişim 6.0-12.0 30.0-60.0 5.0-20.0 15.0-20.0 1.6-6.0 1.5-4.0 0.0-3.0 8.0-15.0 3.0-8.0 6.5-7.5 Ortalama 10.0 40.0 18.0 4.0 2.5 1.0 10.0 4.0 7.0

Potasyum K2O %KM 0.0-1.0

Arıtma Çamurlarının Mikrobiyolojik Özellikleri

Stabilizasyon işlemine alınmamış ham çamurda insan ve hayvanlarda çeşitli hastalıklara yol açabilecek, bakteri, virüs, protozoa ve helmint gibi parazitler ve parazitlerin kist ve yumurtaları bulunabilir (Tablo 2). 3

Canlı hücre dışında varlıklarını uzun süre devam ettiremezler. Bazıları değişen olumsuz çevre koşullarına dayanıklılık gösteren organlar olan kist ve yumurta oluşturabilirler.Tablo 2.coli Leptospira spp Shigella Pseudomonas Yersinia Clostridium Listeria Mycobacterium Streptococcus Camphylobacter Poliovirus Echovirus Adnovirus Reovirus Rotavirus Astrovirus Calcivirus Parvovirus Entamoeba Giardia Par azit Helmint Ascaris Taenia Bakterilerden en önemli ve izlenmesi gereken Salmonelladır. virus ve parazit patojenleri Bakteri Virüs Protozoa Salmonella spp E. Atık ve arıtma çamurlarında HIV virüsü görüldüğünü rapor eden çalışma bulunmamaktadır. otlayan hayvanlar açısından risk oluşturur (WHO. Belediye Arıtma Çamurlarını Arıtma Metodları Çamurun bertaraf edilebilmesi için yapılması gereken işlemler şu şekilde şematize edilebilir. Bunların arıtma çamurundaki sayısı çamur stabilizasyonu işlemi sırasında azaltılır veya yok edilir. Arıtma çamurlarında tespit edilen bazı bakteri. 1981). 4 . Hücre dışında yaşama süreleri yaklaşık 3 aydır. Escherichia coli doğal olarak insan ve hayvanların sindirim sistemlerinde bulunur. Virüsler çoğalmaları için canlı konukçu hücreye ihtiyaç duyarlar. Parazitlerde büyüme ve çoğalmaları için canlı konukçu hücreye ihtiyaç duyarlar.

kağıtlar. 5 . Bir çok arıtma sisteminde yüzen maddeler (yağ. cüruf gibi maddeler ayrılır. Bazı arıtım sistemlerinde bitki nutrientleri (azot. yün ve bitkisel maddeler vb. Çoğunlukla organik materyal olan bu maddeye sekonder çamur denir. Organik materyal atmosfere verilen karbondioksite ve mikrobiyal hücreye çevrilir. suspanse katı ve biyolojik oksijen ihtiyacını düşürmek için ileri arıtım sistemi olarak tersiyer arıtım basamağı da bulunur. fosfor). çakıl. Sekonder sedimentasyon havuzlarında mikrobiyal hücreler dibe çöktürülür ve ayrılır. Ayrılan bu maddeler arıtma çamurunun içine karıştırılmaz. Sekonder arıtım kontrollü ve hızlandırılmış biyolojik prosestir ve atıksudaki askıda erimiş organik materyali parçalamak için doğal mikroorganizmalar kullanılır. Suyun altına çöken inorganik ve organik katı materyal sistemden ayrılır ve primer arıtma çamurunu oluşturur. gres.) primer arıtma sisteminde yüzeyden toplanır ve primer arıtma çamuruna karıştırılmaz. Fosforun kimyasal çökeltimi ve filtrasyon ile tersiyer arıtma çamuru meydana gelir. Primer arıtmada gravite sedimentasyonu ve flotasyon prosesi ile sisteme gelen katıların yarısı ayrılır.Ham atık suyun ön arıtılmasında atıksu içindeki ağaç parçaları. direk arazi dolgusu veya yeniden değerlendirmeye gider. kumaş parçaları ile suda kolayca çöken inorganik katılar kum. şişeler.

gravite yoğunlaştırıcılarda. Yoğunlaşan çamurun hacmi bu sayede azalır ve susuzlaştırma maliyeti azaltılabilir. Anyonik veya katyonik organik polimerlerin kullanımı da günümüzde yaygın uygulama alanı bulmaktadır. Ham çamurun stabilize edilmesinde. Yoğunlaştırma işlemi. Çamur Şartlandırması Çamur kurutma yataklarına alma işleminin haricinde kalan susuzlaştırma uygulamaları için çamurun şartlandırılması gerekir. su içeriğinin azaltılarak daha sonraki bertaraf ünitelerine daha düşük hacime sahip çamurun verilmesine yöneliktir. Yoğunlaştırma işlemi çöktürme ve yüzdürme gibi metotlarla yapılabilmektedir. Ön çökeltme ve damlatmalı filtre çamurlarına uygulanmazlar. Yapılan çalışmalar sonucunda. belt filtre veya pres filtrede herhangi bir kimyasal madde ilavesi yapılmaksızın susuzlaştırılır. dönen tamburlar katı süzme işlemi ile yoğunlaştırma. Ancak. Bu inorganik maddelerin yanında diğer demir bileşikleri ile alüminyum tuzları da kullanılmaktadır. Kimyasal şartlandırma : En yaygın kullanılan yöntem demir (+3) klorür veya kireç ilavesidir. İçinde bulunan yüksek miktarda patojen ve stabil olmayan. ayrışabilir organik madde nedeniyle ham çamurun potansiyel sağlık ve çevre problemi vardır. Santrifüjler santrifüj kuvvet ile su alma. Isıl işlem ile şartlandırılmış çamurun süzüntü suyu yüksek konsantrasyonlarda kısa zincirli ve suda çözünebilir organik maddeler içerir. Mekanik ünitelerde yerçekimi kuvvetleri oluşturulur. gres içeren bazı endüstriyel atıksu arıtma çamurlarına uygulanır. atıksuyun özelliklerine. dönen tambur veya gravite belt gibi mekanik ünitelerde gerçekleştirilir. Bu işlem ile katılar koagüle edilir. uygulanan arıtma yöntemine bağlıdır. yüzey sıyırıcılar köpüğü uzaklaştırır. askıda katı maddeleri hava ile yüzebilir maddeler haline dönüştürür. sekonder ve tersiyer arıtma çamurları genellikle birleştirilir ve sonuçta % 1-4 katı madde oranına sahip ham arıtma çamuru oluşur. Yüzdürme ünitesi. Diğer işlemler : Çamurun şartlandırılması için dondurma veya radyasyona tabi tutma işlemleri halen araştırma fazındadır. Taban sıyırıcılar yoğun çamuru toplarken. jel yapılar kırılır ve katıların suya karşı duydukları "ilgileri" azaltılır. yüzdürme tanklarında veya santrifüj. Bunun için ya kimyasal ya da fiziksel (ısıl) işlemler uygulanır. Çamur sterilize edilir. kokusuzlaştırılır ve vakum filtre. 6 . Isıl şartlandırma : Isıl şartlandırma çamurun ısıtılması ve kısa bir süre için basınç altında tutulması işlemidir. mekanik sıyırma kollarına sahip dairesel planlı derin havuzlardır ve genelde yüksek çökelme hızına sahip ön ve aktif çamur süreci çamurlarının yoğunlaştırılmasında kullanılırlar. arıtma tesisinin biyolojik arıtma sürecine gelecek organik yük artacağından tasarım ve işletimde bu uygulamaya dikkat edilmelidir. Çamurların katı içeriği. Gravite yoğunlaştırıcılar. Bu nedenle bu akım biyolojik arıtma ünitesine geri çevrilmelidir. Fiziksel ve işletimsel anlamda çökeltme havuzu gibi işlev görürler. Çok ince hava kabarcıkları çamur yumaklarına yapışır ve onların yukarıya doğru yükselmesini sağlar. Çamurun Yoğunlaştırılması Çamurun yoğunlaştırılması.Primer. belt filtreler ise yatay filtre üzerinde filtreleme ile katıları konsantre etme özelliklerine sahiptir. ÇHY genelde atık aktif çamura ve yağ. patojen oranının azaltılmasında kullanılan yöntemler Tablo 3’de kısaca özetlenmiştir. Kullanılacak madde tipi ve dozu laboratuvar deneyleri ile saptanmalıdır.

çamurun yapısı. Susuzlaştırma işlemi ile çamurun bünyesindeki serbest su uzaklaştırılır. çamurun bünyesindeki serbest su bir poroz ortam vasıtası ile çekilir ve kek oluşumu gerçekleştirilir. bakım ve filtre bezlerinin değiştirilmesidir. yoğunlaştırılmış çamurunki ise çok daha düşüktür. Kritik değişkenler ise. belt filtre. Bu yöntem özellikle soğuk iklimler için oldukça caziptir. İşlem verimi şartlandırma kalitesine bağlıdır. Bu basınç ile çamur yan yana dizilmiş olan plakalara gönderilir ve aralarındaki filtre bezleri sayesinde süzme işlemi gerçekleştirilir. Kimyasal şartlandırmadan ve gravite drenajdan sonra çamur aralıkları 7 . Doğal veya mekanik yöntemler ile gerçekleştirilen susuzlaştırma işlemi. Bu işlem sonrası çamur bir sıvı görünümünden bir "kek" görünümüne bürünür. kimyasal madde. Çamurun şartlandırılması amacı ile ilave edilen kimyasal maddelere ek olarak. Çamur pompaları 155x104 Pa ve daha yüksek basınç üretebilecek kapasitededirler. ancak vakum yerine basınç uygulanmaktadır. Vakum Filtre Vakum filtre ile. Katı kazanım verimini arttırmak amacı ile birçok kimyasal madde. özellikle polimerler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. kapiler hareket veya bunların kombinasyonlarını gerektirir. Kullanılan üniteler. Şartlandırma işleminin işletme maliyetinin en önemli bileşenleri işçilik. tank derinliği ve diferansiyel hızdır. vakum filtre. Kullanılan pompa tipi pozitif yer değiştirmeli çamur pompalarıdır. Susuzlaştırma işleminin özellikleri uygulanan yöntem yerine kullanılan mekanik aksam ile ilgilidir. Belt filtrede daha önce kimyasal olarak şartlandırılmış çamurların suyu alınır. tambur hızı. tambur batıklığı.çamurun filtre edilebilirliği kimyasal madde ilavesi ile şartlandırma işlemine kıyasla dondurma işlemi ile düzeye çıktığı saptanmıştır. kimyasal şartlandırma ve filtre ortamıdır. Basınçlı Filtre Basınçlı filtrelerin işletme prensibi vakum filtre ile aynıdır. Santrifüj Filtre Santrifüjleme işlemi ile kekin nem içeriği düşürülürken katılar daha konsantre hale getirilir. Mekanik aksam değişkenleri ise. Radyasyona tabi tutma genelde evsel atıksu arıtma çamurlarına uygulanmaktadır. Çamur ve kullanılan mekanik aksam ile ilgili bir çok değişken santrifüjleme işlemini etkiler. vakum. genelde yakma tesisi külleri veya diatomat toprağıdır. katı özellikleri. yerçekimi kuvveti. basınç. İşletim ve verimi etkileyen değişkenler ya çamur ya da kullanılan ekipman özellikleri ile ilgilidir. Mekanik değişkenler. Değişkenler. çamur besleme hızı ve sıcaklıktır. Suyu alınmış çamurun katı içeriği minimum % 15 oranında iken. santrifüj filtre. buharlaştırma. Basınçlı filtrede kullanılan diğer mekanik aksam kimyasal madde besleme sistemi ve kek uzaklaştırımı için konveyördür. santrifüj kuvvet. Belt Filtre Pres Basınçlı filtrelerin tersine bu işlem süreklidir. yaşı ve konsantrasyonudur. vakum. çamurun filtre bezine yapışmaması ve oluşan kekin filtre ortamından kolayca sıyrılabilmesi için ön kaplayıcı maddeler ilave edilmelidir. pres filtre veya su alma yataklarıdır. Bunlar. Bunun için fiziksel (mekanik) yöntemler kullanılır. Vakum filtre ile olan diğer bir ayrıcalığı ise basınçlı filtrelerin kesikli işletilmesidir. Çamurların Susuzlaştırılması Arıtma çamurları genellikle yoğunlaştırma işlemi sonrasında susuzlaştırma işlemine tabi tutulurlar.

(2) kompost yığınlarının oluşturulması. kolay ve elastik işletme. Bu işlemlerden görüleceği üzere. kokusuz ürün eldesi ve 8 . çamur özellikleri. biyolojik olarak kararlı ve kokusuz bir malzeme elde edilir. (3) uçucu katıların aerobik ayrışımı. Bir taraftan organik katıların araziye verilmesi ile doğal kaynakların korunumu sağlanırken. zaman. Olumsuz yanları ise. çürütme veya şartlandırma işleminden sonra çamur kum yataklara serilir ve doğal süzülme ve buharlaşma ile suyunun uzaklaştırılması sağlanır. stabilizasyon işlemine gerek yoktur.5 arasında tutulur ve çamurun stabil hale getirilmesi ve patojen organizmaların bertarafı sağlanır. Gerekli sıcaklık organik maddeyi tahrip etmeyecek mertebede olmalıdır. nispeten kuru.0 ila 12. sıcaklık ve oksijen gereksinimidir. İşçilik maliyeti oldukça düşük olup özellikle arazi birim fiyatının az olduğu bölgelerde tercih edilmektedir. Kompostlaştırma Kompostlaştırma. (4) kür ve (5) kaba maddelerin geri kazanımı basamaklarını içerir. çamurun katı madde içeriğini önemli ölçüde azaltır. iklim koşulları. Isı İle Kurutma Isı ile kurutma. nutrientlerin kazanımı ve patojenlerin bertarafına yöneliktir. Kompostun satışı ile elde edilen gelir işletme masraflarının azalmasına neden olacaktır.gittikçe azalan hareketli iki filtre bezi arasına alınır ve uygulanan basınç ile su alma işlemi gerçekleştirilir. Kireç uygulanmış çamur doğrudan kurutma yataklarına alınabilir ve bu durumda herhangi bir koku sorunu oluşmaz. Stabilizasyon yönteminin seçilmesi kullanılacak nihai bertaraf işlemine bağlıdır. deneyimli operatör gerektirmemesi ve düşük bakım masrafıdır. Drenaj ve buharlaşmayı etkileyen faktörler. Kompostlaştırma işlemi. Kireç İlavesi Yeterli miktarda kireç ilavesi ile çamurun pH değeri 2 saat süre ile 12. kimyasal şartlandırma ve çamurun bekletme süresidir. özellikle aerobik veya anaerobik çürütme. İstenen katı madde oranı sağlandıktan sonra çamur yataktan sıyırılır ve uygun bir şekilde bertaraf edilir. Olumlu yanları. Kireç ile stabilize edilmiş çamurun arazide bertarafı dikkat gerektirir. Bu durumda nihai ürün gübre veya toprak şartlandırıcısı olarak kullanılabilir. Az miktarda organik madde ayrışımı da söz konusudur. Yoğunlaştırma. sistem tasarımı. çamurun organik madde içeriğinin azaltılması. Eğer çamurun susuzlaştırılması ve sonra yakılması gerekiyorsa. Çamurun nihai kullanımı söz konusu ise stabilizasyon gereklidir. sinek ve koku sorunu oluşturmaksızın açıkta depolanabilir. Uygun bir kompostlaştırma işlemi sonunda. Çünkü çamurun pH'ı kuruma öncesi 7'ye düşecek olursa organizmaların yeniden aktive olmaları koku sorunu yaratabilir. Stabilizasyon Çamur stabilizasyon işlemi ile çürüyemez niteliğe kavuşturulur ve içerdiği patojen organizmalar bertaraf edilir. Birçok stabilizasyon süreci. Bu nedenle. Kurutma Yatağı En basit su alma yöntemidir. Diğer süreçler kompostlaştırma ve kireç ilavesidir. termal anlamda çamurun suyunun buharlaştırılması işlemidir. kurutma yatakları doldur-boşalt şeklinde işletilmektedir. (1) kaba madde ilavesi. yüksek arazi gerektirmesi ve iyi çürütülmemiş çamurların koku ve sinek sorunu oluşturmasıdır. diğer taraftan çamurun hacminin azaltılması. İklime ve koku kısıtlamalarına bağlı olarak üzerleri kapatılabilir. Kompostlaştırılmış çamurun bakteriyolojik kalitesini ve sonuçta pazarlanmasını etkileyen en önemli unsurlar.

çok değişik anaerobik ve fakültatif bakteri organik maddenin ayrıştırılmasını sağlar. Belediye atık çamurlarını stabilize etme yöntemleri Yöntem Tanım Koyulaştırma Kurutma Arıtma çamuru katıları ya gravite ile çökeltilerek ya da hava flotasyonu ile yüzdürülür Birkaç yöntem kullanılabilir Kum yatakları üzerinde kurutma Santrifüj Belt Pres (Filtrasyon) Çamur arıtmada en fazla kullanılan yöntemdir. (2) bu bileşiklerin asit bakterileri tarafından uçucu asitlere dönüştürülmesi ve (3) uçucu asitlerin metan bakterileri tarafından metan ve karbon dioksite dönüştürülmesi. Bununla birlikte. Bu yöntemin başarısı. Çamura su kaybettirilerek katı oranı % 20’ye çıkarılır. kontrol ve bakım problemleri ve potansiyel hava kirliliğidir. Diğer bir kurutma yöntemi olan mekanik hava kurutma işlemi günümüzde yaygın uygulama alanı bulmaktadır. çoğunlukla kireç (CaO) çamura eklenir. kurutma işlemi sırasında açığa çıkan gazlar. katı yükleme hızı ve katı dağıtımı) ve kimyasal faktörler (pH. nutrientler ve toksik maddeler) çürüme sürecinin verimini etkiler.5’in üzerinde kalması gereklidir. sonra karbon oranı yüksek organik materyal (ağaç talaşı. Bu yöntemin olumsuz yanları. uçucu asit konsantrasyonu. yüksek enerji maliyeti. pH’nın 2 saat boyunca 12 ve üstünde ve bundan sonra 22 saat 11. sıcaklık. Çamur havasız ortamda 15-60 gün 20-55 0C’de bekletilir. saman vb.patojen organizmaların bertarafı da söz konusudur. koku sorununun ortadan kaldırılması için işleme tabi tutulmalıdır. Anaerobik çürütme süreci üç kademede gerçekleşir.) ile karıştırılır. Tablo 3. hava ile kurutma işleminden önce su alma için uygulanan mekanik aksamın tipine ve kurutma işlemi süresince çamurun su içeriği az bir malzemeye dönüştürülmesine bağlıdır. Anaerobik bakteriler çamurla beslenir. Bazı tesislerde metan toplanır ve sistemi ısıtmak için kullanılır. Çamur hava veya oksijenle karıştırılarak 4060 gün 15-20 0C’de bekletilir. Aerobik çürütme. metan ve CO2 üretir. Fiziksel (alıkonma süresi. alkalinite. Yeterli miktarda alkali materyal. Karışım aerobik şartlarda kompostlanır ve kompost süresince sıcaklığın birkaç gün en az 55 0C’de olması gerekir Arıtma Çamuruna etkisi Çamur sıvı özelliğini devam ettirir fakat katı oranı % 5-6’ya çıkarılır Katı oranı % 15-30’a çıkarılır Açıkta kurutma patojenleri azaltır Santrifüj ve filtrasyon yöntemleri bazı nutrientlerin kaybolmasına neden olur Katı oranı artar Koku azalır Uçucu katılar azalır Patojenler azalır Bitki nutrientleri korunur Katı oranı artar Koku azalır Uçucu katılar azalır Patojenler azalır Azot oranında kaybolma olur Uçucu katılar azalır Patojenler azalır Amonyak kaybolur Fosfor bitkilerin alamayacağı forma çevrilebilir Çamurun hacmi azalır Koku azalır Uçucu katılar azalır Organik madde stabilize olur Bir çok patojenler yok edilir Bitki nutrientleri azalır Anaerobik çürütme Aerobik çürütme Alkali stabilizasyon Kompost Çürütme Karmaşık bir biyolojik süreç olan anaerobik çürütme işleminde. ön çökeltme çamurunun. (1) karmaşık organik maddelerin basit bileşiklere hidrolizi. katı konsantrasyonu. karışım derecesi. Genelde yüksek ve düşük hızlı anaerobik çürütücüler uygulanmaktadır. Çamurla beslenen aerobik bakteriler CO2 üretir. fazla biyolojik çamurun veya bunların karışımının açık bir tank 9 .

Aerobik çürütücülerin işletme masrafları (oksijen temini için) daha yüksektir. derin dolgu için uygun araziler gittikçe azalmakta ve arazi maliyeti artmaktadır. tarım alanları. Şu anda arıtma çamurları yeterli bir şekilde arıtılmakta ve kaliteli ürün biyosolid olarak sınıflandırılmaktadır. anaerobik çürütücülere kıyasla düşük ilk yatırım masrafı. Derin dolgu tekniğine uygun şekilde yapılandırıldığında ve yönetildiğinde çevre riski minimum düzeydedir. Avrupa Birliğinde 1998 yılından itibaren yasaklanmıştır. Arazi dolgusunda izolasyon malzemesinin yırtılması veya sızıntı suyu toplayan sistemde arıza gerçekleştiğinde bu elementler yer altı ve yüzey sularını kirletebilir. Arıtma Çamurları Nasıl Değerlendirilir Arıtma çamuru ya organik madde ve nutrient kaynağı olarak faydalı bir şekilde değerlendirilir veya atık materyal olarak görülüp atılır. üst yüzey suyunda düşük BOİ konsantrasyonu ve nispeten basit ve kolay işletmedir. Çamur bertaraf etme yöntemlerinden biri 10 . problemleri ve riskleri bulunmaktadır. metan atmosfere karışır. Fazla miktarda nutrient yüklemesi nedeniyle okyanuslara deşarj ABD’de 1991. Diğer olumsuz yanı ise soğuk mevsimlerde susuzlaştırma ve bertaraf işleminin veriminin azalması ve istenen kalitede çamur eldesinin mümkün olmamasıdır. Yakma Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasıyla oluşan çamurların hacimleri mümkün mertebe az olmalıdır. kokusuz son ürün eldesi. eski maden ocakları. Arazi dolgularından çıkan diğer gazlar kötü kokuya neden olur. Fazla miktarda elementin arazi dolgusuyla dar alanda yoğunlaşması. Çevre bakımından derin dolgu ile arıtma çamuru kirletici ve patojenleri tek bir lokasyonda konsantre hale getirilmektedir. Diğer olumlu yanları. peyzaj alanları ve meyve bahçelerinde geri dönüşüm olarak değerlendirilmektedir. Biyolojik olarak ayrışabilir maddeler oksitlenir ve mikrobiyal kütle aerobik organizmalar tarafından parçalanır. denizlere boşaltılmaktaydı. bazı çevre riskleri oluşturur. Mikrobiyal kütlenin ayrıştırılması işlemi iç solunum olarak tanımlanır ve bu süreç baskın süreç özelliği taşır. Her seçeneğin ekonomik ve çevresel faydaları. Eğer çamur tehlikeli madde özelliği gösteriyorsa muhtemel yeraltı suyu ve toprak kirliliği nedeniyle bu yöntem seçilmemelidir. Derin Arazi Dolgusu Yönetim ve kontrol altında tutma bakımından derin arazi dolgusu belki en basit çözümdür. Arazi dolgularında organik atıklar anaerobik dekomposyana uğrar ve metan üretir. Isıtma işlemi uygulanan anaerobik çürütücülerin tersine. Ekonomik bakımdan diğer yöntemlerden daha avantajlı görülmekle birlikte. aerobik çürütücülerde ısıtma uygulanmaksızın uzun havalandırma işlemi yürütülür. Günümüzde belediye arıtma çamurlarının çoğu. Metan global ısınmaya neden olan sera etkisi olan gazlardandır. Arazi dolgusu ile aynı zamanda değerli sahalar kullanılmakta ve potansiyel yararı bulunan organik madde ve bitki nutrientleri kaybedilmektedir. Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel çamurlarda su muhtevası %65 ve altında tutulmalıdır. Diğer taraftan arıtma çamurlarının derin çukurlara boşaltılmasının riskleri de vardır. boşaltılır.içerisinde havalandırılması ile gerçekleştirilir. Geri kalan çamur ise derin arazi dolgusu veya yakma şeklinde yok edilmektedir. Düzenli depolama alanları ile ilgili tercihler yapılırken en iyi yerleşim koşullarında ve en iyi işletme koşullarında bile toprak kirliliği olması muhtemeldir. 1990’lardan önce arıtma çamurlarının çoğu okyanuslara.

patojenler tamamen yok edilmekte. biyosolid içerisindeki organik madde ve bitki nutrientlerinin yararlı bir şekilde tekrar kullanılmasını amaçlamaktadır. Arıtma çamurlarının yakılması ile boşaltılacak materyalin volümü azalmaktadır. Bu nedenle yakma sistemlerindeki yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına. pelet haline getirme veya pastorizasyon işlemi ile kalitesi artırılan biyosolidler sebze ve çiçek üretim alanları. Organik madde ve bitki besin elementleri yanında toprağa biyosolid içinde bulunan her türlü kirletici madde ve patojen de verilmektedir. tuğla. yakma kriterlerinin sıkılığına. beton yapımında kullanılabilir. Arıtma çamurlarının doğrudan zirai amaçlı olarak kullanılması ya da düzenli depolama sahasına gönderilerek bertaraf edilmesi giderek artan yasal kontrollere tabi olmaktadır. arıtma çamurlarının araziye verilmesi. Araziye Verme Arazi dolgusu ve yakma.yakmadır. Araziye uygulama İsrail. park. sıraya ekilen bitkilerin yetiştirildiği topraklarda. Gübrelerde olduğu gibi yanlış veya fazla 11 . Arıtma çamurunun bertaraf yöntemlerinden bir diğeri araziye sermedir. Özellikle toprak işlemeli tarım alanlarında. çünkü içerdikleri maddeler inorganik gübrelerin yerine geçer. Arazi dolgusunda olduğu gibi arıtma çamurundaki potansiyel faydası olabilecek organik madde ve bitki nutrientleri kaybolmaktadır. kurşun. Bu materyal genellikle araziye gömülür. Biyosolid içindeki bitki besin elementlerinin çoğu yavaş salınan organik madde içinde olduğundan. Uygun şekilde izlenip yönetilmezse bu. Yakma da belli oranda CO2 üretir (diğer sera etkisi gazı) ve bazı uçucu kirleticiler (kadmiyum. insan ve hayvan hayatı. Mısır gibi Akdeniz iklimi etkisinde olan ülkelerde yaygın olarak uygulanmaktadır. terk edilmiş maden ocakları ve ıslah edilmesi gereken marjinal alanlara verilmektedir. yapı malzemesi olarak da kullanılabilme potansiyeli vardır. Biyosolidler aynı zamanda çiftçilere direk ekonomik fayda sağlar. inert inorganik materyal orijinal çamur miktarının % 10-20’si kadardır. Bu arıtma çamurunun kontolünü pahalı bir seçenek haline getirmektedir. emisyon gazlarının işlenmesi ile ilgili maliyetlerin artmasına ve uçucu küllerle yanma ürünü olarak ortaya çıkan küllerin bertarafı işlemlerinin zorlaşmasına rağmen. golf. Arıtma çamurları (biyosolid) içindeki organik madde ve nutrientlerin çoğu tarım alanlarında yetiştirilen bitkilerden gelmektedir. ısıyla kurutularak. arıtma çamurlarının yakılarak bertaraf yönteminin giderek daha fazla kullanılacağı beklenmektedir. dioksin) atmosfere karışır. derinlere sızma ve yüzey akışlarıyla kayıp aynı miktardaki inorganik gübrelerden daha azdır. Çimento. civa. Arıtma çamurundaki iz elementlerin çoğu külde konsantre hale gelir (konsantrasyon 5-10 kat artar). üretimden tüketime tek yönlü enerji ve madde akışının olduğu sistemlerdir. organik kimyasalların çoğu bozulmakta ve yakılma ile az da olsa ısı enerjisi elde edilmektedir. çim alanları. çok az veya hiç toprak bulunmayan eski maden alanlarında. Arta kalan kül stabildir. alanlarda da değerlendirilebilir. Dünyada biyosolidler daha çok tarım alanları. toprak kalitesi. bahçe vb. Biyosolidlerin araziye verilmesi ile bu materyaller diğer ürünün kullanımına geri verilmektedir. Kompost yapılarak. Organik maddelerin toprağa bir çık faydası vardır. Yakma işlemi baca gazlarından uçucu toz ve volatilize kirleticileri ayırabilecek kompleks sistemler gerektirir. Çamur ya ayrı olarak ya da çöple birlikte yakılarak depolama hacmi azaltılmaktadır. bitki büyümesi ve su kalitesini olumsuz etkiler. Akdeniz ülkelerinin toprakları humus yönü ile fakir olduklarından üretim verimini artırmaktadır.

Avrupa’da 1998 yılından itibaren yasaklanmıştır. Toplum genelde stabilize edilmiş çamurun doğasını bilmediği için bu uygulamaya karşıdır. koku yaratmayacağı ve yeraltı suyunu kirletmeyeceği anlatılmalıdır. İngiltere’de 1. Arıtma Çamurlarının Farklı Ülkelerde Değerlendirme Şekilleri Arıtma çamuru.4x106 ton. 2005 yılında Almanya'da çamurun depo edilmesi yasaklanacağı için çamurun yakılmasına ağırlık verilmektedir. Tablo 4. Etkin bir tanıtım programı ile çamurun kararlı bir ürün olduğu. bunun % 60'ı araziye serilmekte. Birleşik Amerika’da yılda 5. Bu nedenle. Almanya’da 2. (4) arazide depolama maliyeti. % 9'u yakılmakta ve % 3'ü de kompost yapılmaktadır. her opsiyonun yarar ve taşıdığı risk birlikte değerlendirilmelidir. (5) araziye uygulama maliyeti ve (6) çevre koruma ve kirlenmeye karşı izleme maliyetlerinden oluşur. 2010 yılında % 70’ini (5. Günümüzün en önemli atık ürünüdür ve bütün dünyada üretilen miktar gittikçe artmaktadır.3 33 10 16 Avrupa 40 6 37 2 11 4 Arıtma çamurlarının denize atılarak bertarafı ABD’de 1992. Arıtma çamurlarının tarım alanlarında kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Tüm bertaraf yöntemleri için ekonomik. Çamurların arazide bertarafında en önemli unsur bu uygulamanın toplum tarafından kabul edilebilirliğidir. evsel atık. Açık olarak arıtma çamurlarının nasıl değerlendirileceği sorusu hakkında en iyi çözüm yolu bulunmamaktadır. Üretilen bu çamurun bertaraf yöntemleri Tablo 4’de verilmiştir. patojen organizma içermediği.5 milyon ton kuru madde).1 x106 ton. çevresel ve toplum değerleri bazında değerlendirmeler yapılmalıdır. Almanya'da evsel suların arıtılmasından oluşan çamurların yaklaşık %15'i yakılmaktadır. (3) araziye taşıma maliyeti.7 milyon ton kuru madde) tarım alanlarında kullanımını hedeflemektedir. İngiltere’de halen % 42’si tarım alanlarında kullanılmakta ve oranı artırmayı hedeflemektedir. Fizibilite çalışması yanında çevresel etki değerlendirmesi raporları da hazırlanmalıdır.miktarda biyosolid uygulaması kimyasal element sızması ve yüzeyden akışı hızlandırır. 12 . Farklı Ülkelerde Arıtma Çamurunun Değerlendirilme Oranları Bertaraf Yöntemi (%) Derin Arazi Dolgusu Deniz Deşarjı Tarım Diğer Yararlı Yakma Diğer Bertaraf ABD 34 6. insan kaynaklı atık. USEPA arıtma çamurlarının 2000 yılında % 63’ünü (4. (2) ön taşıma ve depolama maliyeti. Almanya'da yılda 50 milyon ton arıtma çamuru oluşmakta. (1) bertaraf için gerekli çamur yapısının oluşturulması maliyeti. endüstriyel atık ve yollardan akan yüzey sularından kaynaklanan kompleks organik materyaldir. Seçenekler arasında karar verirken. Kuru madde olarak. Toplam maliyet. Avrupa genelinde 6 x106 ton çamur ortaya çıkmakta ve bu her geçen yıl artmaktadır.2 x106 ton. böyle bir uygulamanın bir entegre parçası olarak toplumun eğitilmesi önem taşır. Sadece çok iyi stabilize edilmiş çamurun koku ve sinek sorunu yaratmayacağı açıktır.

Büyük sanayi tesislerinin arıtma çamurları yakılarak veya derin çukurlara gömülerek bertaraf edilmektedir. Bunlar. Bu ise belediye atık çamurlarının ağır metal ve kimyasal kirletici düzeyini yükseltmektedir. Organik toprak iyileştiricilerinin kullanımı. Tarımsal olmayan organik maddelerin kirletici etkisi çok değişik şekillerde olabilir. uzun dönem sürdürülebilirliği ve kalitesi açısından sadece anlık üretim miktarlarına (verim) bakılması doğru değildir. • Tarımsal üretimde oluşan organik atıklar (ahır gübresi vb. Arıtma tesisi bulunmayan küçük ve orta ölçekli sanayilerin atıksuları ön arıtmaya tabi tutulmadan direk belediye atıksularına bırakılmaktadır. Ağır metal düzeyleri orijinal atık su tarafından belirlenir. Büyük şehirlerde dahil henüz bir çok belediyenin atıksu arıtma tesisi bulunmamakta.Türkiye’de kanalizasyon sularının arıtılmaksızın çevreye gelişi güzel bırakılmaması yasa ve yönetmelikler gereği yasaktır. Biyosolidlerin bitki besin elementi içerikleri ve bunların bitkilere yarayışlılıkları birçok faktör tarafından etkilenir. bitki ve insanlar etkilenir. Tarımsal üretimin uzun dönem sürdürülebilirliğini sağlamak için organik toprak iyileştiricilerinin kullanımı ve kullanım tekniklerinin düzenli bir şekilde dengelenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir. Bu organik iyileştiricilerin toprak kalitesi ve daha geniş perspektifte çevreye olan etkilerinin anlaşılması ve bu maddelerin kullanımının düzenlenmesi gereklidir. Toprak yenilenemez ve sınırlı doğal kaynaktır. Toprak florası ve faunası. atıksu arıtım tesis bulunan belediyelerin arıtma çamurları standartların üzerinde metal içerdiğinden halen sadece düzenli çöp depolama alanlarında gömülerek bertaraf edilmektedir. patojen ve sentetik kirletici kimyasallar (örneğin poliaromatik hidrokarbonlar) bulunuyor ise agroekosistemin tamamını etkileyebilir. fosfor ve organik madde ile iz elementler yönünden zengindir. biyosolitin alkalinite. Atık içinde ağır metal.) • Tarım dışı üretilen atıklar (arıtma çamuru. 13 . kimyasal ve biyolojik özelliklerine hem yararlı hem de istenmeyen etkileri vardır. Fiziksel özellik ve görünümleri % 4 katı içeren siyah sıvı suspansiyondan. Biyosolidlerin Tarım Topraklarına Etkisi Organik toprak iyileştiricilerinin toprağın fiziksel. organik madde kapsamı. çamurun ağır metal kapsamına arıtma sisteminin etkisi yoktur. tarım dışı atıklar ağır metal. atıksu arıtma yöntemi ve biyosolidlerin üretildiği atık çamur yöntemidir. Organik toprak iyileştiricileri kaynağına göre temelde iki gruba ayrılabilir. Biyosolidlerin Bitki Yetiştiriciliğinde Değerlendirilmesi Biyosolidler bitki beslenmesi için gerekli olan birçok elementi değişik oranlarda içerir. tarım alanı ve çevresindeki su kaynakları yüzey akışı ve direk kontaminasyonla organik madde aldığında önemli bir kirlilik oluşturur. Örneğin tarım kökenli atıklarla. Farklı tip biyosolidlerin üretiminde kullanılan arıtma prosesleri. Tarımsal kaynaklı atıklar yüksek oranda karbon ve bitki besin elementi içerirken. Bu çoğunlukla organik madde ve onu verildiği toprak karakterine bağlıdır. patojen ve organik mikro kirleticiler de içerir. tarımsal olmayan atıklarla birlikte geri dönüşümü sağlamak için artmaktadır. atıksuyun kaynağı. % 20-50 katı içeren toprak görünümü ve % 90 katı içeren uru materyale kadar değişebilir.) Bu bölümde sadece tarım dışı organik maddeler (arıtma çamuru) üzerinde durulacaktır. mezbaha atıkları vb. kompost. Tarımsal üretim sistemlerinin en önemli bileşenidir. bitki besin elementi miktarı (özellikle azot ve fosfor) ve patojen kapsamlarını etkiler. Özellikle azot.

5’ten 15. uygulanmamış alanlara kıyasla bir çok bitkinin verimi artmaktadır. tutumu ve yararlılığı artar • Toprak yapısı iyileşir. Biyosolidler tipik olarak % 50-70 arasında organik madde içerir ve bir kaç yıl devamlı uygulama sonunda toprak organik maddesi artar.4 meq 100/g’a çıktığı tespit edilmiştir. Katyon değiştirme kapasitesi (KDK) toplam negatif elektrik yükü (100 g/miliekivalan) solusyondaki pozitif yüklü iyonları tutma özelliğidir. Arıtma çamurlarının stabilize edilmesi ve patojen giderimi için kireç kullanılmış ise bu tip biyosolidler toprak asitliğini nötralize eder ve tarımsal kireç uygulamasına benzer fayda sağlar. eski çöp dolgu alanlarında. Arıtma çamurunun kalitesini iyileştiren teknolojik gelişmeler ve Pazar çamurun toprak iyileştirici olarak kullanımını destekleyen süreçlerdir. Çamur uygulanmış parsellerden. Toprak yapısı ve verimliliğine olan yararlı etki sonuçta bitkisel üretim ve verimini iyileştirir. • Toprak işleme direnci azalır. Arıtma çamuru uygulanmış alanlarda. iyileştirici olarak kirletilmiş veya bozulmuş alanların tekrar bitkilendirilmesi ve ağaçlandırılmasında kullanılan bir maddedir. arazi dolgusu ve yakma uzun dönemde tarım alanlarında kullanımından daha az sürdürülebilir seçeneklerdir. Örneğin lahana. • Bitki besin elementi tutumu artar. kil ocaklarının ıslahında ve tekrar bitkilendirilmesinde kullanılabilecek bir potansiyeldir. Metalle kirletilmiş eski maden ocakları ve çevresinin ıslahında. patates ve pancar verimi. Organik madde toprak partiküllerini bir araya bağlayarak agregat oluşumu ve stabilitesini artırır ve bu da granüler yapıyı oluşturarak toprak içinde su ve hava hareketini kolaylaştırır. Artan organik maddenin tarım topraklarına faydası şu şekilde özetlenebilir. Arıtma çamuru aynı zamanda.Arıtma çamuru ortalama % 30 karbon içerir ve toprağa verildiğinde organik madde nedeniyle toprağı iyileştirici özelliği gösterir. fasulye. Bu etki toprağın katyon tutma özelliğinde olan etkisinden kaynaklanır. Bununla birlikte bu etki geçicidir ve zaman ilerledikçe organik maddelerin ayrışması ve mineralizasyonu sonucu KDK azalır. bitki ihtiyacını karşılayacak kadar yeterli miktarda inorganik gübre verilen parsellere kıyasla daha yüksek verim alınması toprak yapısına olan yararlı etkiden kaynaklanmaktadır. yem bitkileri ve orman plantasyonlarının verimi çamur uygulaması ile iyileşmektedir. Arıtma çamurlarının bertarafında diğer yöntemler. Bu olumlu etki kil oranı ve organik madde oranı düşük topraklarda daha belirgindir. elementler yavaş salınır. Toprağın volüm ağırlığı (bulk density) arıtma çamuru uygulanmasıyla düşer ve toprağın su tutma kapasitesi ile su iletkenliği artar. mısır. agregat stabilitesi artar • Katyon değişim kapasitesi artar • Mikrobiyal aktivite ve çeşitliliği artar 14 . KDK toprağın indirek verimlilik ölçü parametresi olarak bilinir. toprak rahat işlenebilir • Su infiltrasyonu. Arıtma çamurunun toprağa ilavesinin toprağın fiziksel özellikleri üzerine de yararlı etkisi vardır. Bir çalışmada hektara 240 ton anaerobik çürütülmüş arıtma çamuru verildiğinde 1 ay sonra KDK’nın 5. Arıtma çamurlarının toprak yapısına olan faydalı etkisine ilave olarak bu maddenin geri dönüşüm olarak toprağa verilmesi. çevre açısından en uygun uygulama olarak değerlendirilmektedir.

• Arıtma çamuru uygulanacak arazinin sahibinin yazılı izninin olması gerekir • Korunması gereken alan ve türlerin yaşadığı habitatlara. Hangi Topraklara Arıtma Çamuru Verilebilir Toprağın orijinal yapısında var olan ve arıtma çamuru uygulandıktan sonra potansiyel toksik elementlerin topraktaki konsantrasyonunun. Örneğin. Bazı ülkelerde toprakta müsaade edilen maksimum ağır metal yükleri Tablo 5’de verilmiştir. Toprağa arıtma çamuru verilmesi ile maya. aerobik bakteri ve aktinomisetler gibi heterotrof toprak mikroorganizmaları populasyonunun arttığı gözlenmektedir. park-bahçe ve ıslah alanlarına arıtma çamuru verilemez 15 . istenen kalite özelliklerini taşıyan çamurlar verilebilmektedir. sayıları azalmaktadır. jeolojik özellikler. Son çalışmalarda toprak mikroorganizmalarının. mantar. yeraltı ve yüzey su kaynaklarına yakınlık. Bazı çalışmalarda ise alg gibi ototrof toprak bakterilerinin sayısının azaldığı tespit edilmiştir.Toprak Mikroorganizmalarına Etkisi Toprak verimliliği esas olarak toprak mikroorganizma populasyonunun çeşitliliği ve sağlığına bağlıdır. Araziye Verilebilecek Arıtma Çamuru Miktarını Belirleyen Faktörler Bütün dünya ülkelerinde arıtma çamurunun verilebileceği alanlar. mevsimsel özellikler. toprak özellikleri. üzerinde yetiştirilecek ürün. normal derinlikteki toprakta belirlenen limit değerleri geçmemesi önşarttır. toprakta ağır metal düzeyleri. Bir veya birkaç elementin limit değerleri geçtiği topraklara arıtma çamuru verilemez. ağır metal ve mikro organik kirleticilerin mikroorganizma populasyonuna etkisi uzun dönem sonra ortaya çıkabilir. arıtma çamuru verilemez • Su göllenmiş. aynı toprakta yaşayan toprak hayvanları ve bitkilerine kıyasla ağır metallere daha duyarlı oldukları tespit edilmiştir. donmuş veya karla kaplı. Tablo 5. Toprakta Müsaade Edilen Maksimum Ağır Metal Yükleri Madde Sınır Değerler Kurşun Kadmiyum Krom Bakır Nikel Civa Çinko Arsenik Molibden Selenyum Kobalt Türkiye 100 3 100 100 50 2 300 ABD 300 39 3000 1500 420 17 2800 41 18 100 Kanada 100 4 36 1 370 15 4 2. tarım alanı. arıtma çamurunun kalite parametreleri yönetmeliklerle belirlenmiş ve ancak belirli standartlara uyan alanlara. olabilecek olumsuz etki nedeniyle. Arıtma çamuru toprak mikroorganizmalarına karbon ve gıda maddesi sağlar. toprak Zn ve Cd konsantrasyonunun sırasıyla 300 ve 5 mg/kg’ın üzerinde olduğunda toprakta Rhizobium bakterileri olumsuz etkilenmekte.8 30 AT 50-300 1-3 50-140 30-75 1 150-300 İsveç 100 2 100 600 50 2. orman. yerleşim merkezlerine yakınlık.5 800 İngiltere (pH 6-7) 300 3 400 135 75 1 300 50 4 3 Arıtma çamuru uygulamasının sınırlandırıldığı alanlar.

Avrupa birliği yönetmeliği stabilize arıtma çamuru uygulanmış meralarda otlatmayı 3 haftalık periyod içinde yasaklamakta. yazın kuruyan derelere 10 metre mesafeye kadar.0 ve üzerinde değilse veya arıtma çamuru uygulandığında 6. yerleşimci yazılı izin verirse mesafe azaltılabilir − Erozyon kontrolü programı olmayan alanlar − Su kaynaklarına en az 100 metre mesafe. Hangi Bitkilere Arıtma Çamuru Verilebilir İnsan.• Arıtma çamurları aşağıda belirtilen tarım alanı. orman. − Doğal kaynak sularının aktığı yere 30 metre mesafe − İkamet edilen alanlara 100 metre mesafe. ham çamurun mera alanlarına uygulanmasını ise. • Arıtma çamuru uygulanan alanda yönetmelikte belirtilen herhangi bir kirletici yönünden sınır değerlere ulaşılmış ise bu tür tarım. Yumuşak meyveler ve sebzeler gibi çiğ olarak yenilen ve toprağa temas eden ürünlere verileceğinde ise uygulamadan hasada kadar en az 10 ay geçmesi gerekmektedir. Epidemik olarak kusursuz olmayan çamurun mera ve otlaklarda. orman ve ıslah alanlarına verilemez − Devamlı akan derelere 30 metre mesafe. Avrupa birliği yönetmeliklerinde arıtma çamuru tarım alanlarında kullanılacak ise şu şekilde değerlendirilmektedir: Arıtma çamuru yumuşak meyve ve sebzelere verilemez. Arıtılmış arıtma çamurunun tahıl bitkilerine verilmesinde bir sınırlama yoktur. bitkilerin yenilen bölümlerinde Cd. çamur toprak içine enjekte edilmedikçe yasaklamaktadır. su sahibi yazılı izin verirse mesafe kısalabilir − Sulak alanlara 30 metre mesafeye kadar − Mevsimsel yüksek toprak altı su seviyesine 30 cm. park ve bahçelere arıtma çamuru verilemez. şeker pancarı. hiç bir sınırlama olmadan uygulanabilir. hayvan ve bitki sağlığına potansiyel riski minimize etmek için çamur uygulama zamanının. yönetmelikte belirtilen kirleticiler yönünden analiz edilmesi gereklidir. Toprak ıslah alanlarına daha fazlası verilebilir. Ni. sebze ve meyve tarımında kullanılması yasaktır. Yönetmelikler dahilinde üretilen ve hatta satılan arıtma çamuru kaynaklı biyosolidler ise uygun olarak kullanıldığında sebze yetiştiriciliğinde bile her hangi bir sağlık problemi oluşturmadan kullanılmaktadır. meyve ağaçları vb. Genel olarak arıtma çamurları bitki yetiştiriciliğinde değerlendirilecek ise direk insan gıdası olarak kullanılan ürünlere değil hayvan yemi olarak hasad edilen ürünlere verilmektedir. bitki yetiştirme. toprak altı su seviyesine 1 m mesafe • % 25 eğim ve üstünde tarım alanları ile % 35 eğimli ıslah alanlarına arıtma çamuru verilemez • Toprak pH’sı 6. Stabilize edilmiş çamur ekimden önce tahıllar. Arıtma çamuru uygulanmış topraklarda artan ağır metal konsantrasyonu sonucu. Türkiye’de yasal olarak ham çamurun tarımda ve ormanda. fakat çim bitkilerine hasada 3 ay kala ve meyve ağaçlarına hasada 10 ay kala arıtma çamuru verilmesi yasaklanmaktadır. ıslah alanı. • Bitki besin maddesi isteğini karşılayacak Agronomik oran üstünde arıtma çamuru verilemez. Cu ve Zn gibi ağır metal 16 . yem bitkileri.0 ve üzerine çıkmıyor ise bu alana arıtma çamuru verilemez • İlk uygulamadan önce arıtma çamuru uygulanacak toprağın. ve serada yetiştirilen bitkilere de asla arıtma çamuru verilemez. bitki yaşadığı sürece kullanılması yasaktır. otlatma ve hasat işlemleri ile koordine edilmesi gereklidir.

6-4. patates.8 320 12 0. sıvı olarak uygulanan çamurlarda ise daha yüksektir. Tipik değerlerin bazıları Tablo 6’da verilmiştir.2-26.09 6.7 4. Arıtım sistemlerinde dışarı temiz su verilirken kirleticiler arıtma çamurunda konsantre olur. Arıtma çamurunun komposyonu endüstriyel aktivite ve uygulanan arıtma çamuru yöntemi ve zamana göre büyük farklılık gösterir.16 3.07-0.04-0. topraktaki kurşunun bitkiler için alınabilir formda olmadığını göstermektedir. Topraktaki kurşun düzeyi ile bitki dokularında tespit edilen kurşun düzeyi arasında arıtma çamuru ile doğrudan bir ilişki bulunmaması.1-230 1-250 3-3410 1-18 10-99000 84-10400 <1-153 0.2 7 17 .1-30.1 0. Atık suların arıtılmasında normal olarak.0 500 850 11 5 3 4.3-<19. lahana ve çim bitkilerinde ağır metal artışı tespit edilmiştir.43-4.7 18-7100 5-39 0.7 2-3520 <1-143 13-19700 101-27800 33 4 10 39 16 4.1-11 170-2090 7.2-7.3 25 4 3.2-10600 0.0-97 0.8 7. Tablo 6.6 44 5-260 1.5 35-65 51 7.7-190 1-42 200-1280 260-2570 14-110 0.düzeylerinin arttığı bilinmektedir.16 120 24 375 1600 <1-176 1-135 1. Atıksuların metal yükünün yaklaşık % 60-90’ının çamurda biriktiği tahmin edilmektedir. Arıtma Çamurlarının Tipik Komposyonu Madde Katı Madde % Uçucu katı % PH Alkalinite mg/l CaCO3 Toplam N (g/kg) Al (g/kg) As (mg/kg) Ca (g/kg) Cd (mg/kg) Cl (g/kg) Co (mg/kg) Cr (mg/kg) Cu (mg/kg) Fe (g/kg) Hg (µg/kg) K (g/kg) Mg (g/kg) Mn (mg/kg) Mo (mg/kg) Na (g/kg) Ni (mg/kg) P (g/kg) Pb (mg/kg) Zn (mg/kg) Ham Primer Çamur Dağılım Tipik 2-7 4 60-80 65 5-8 6 500-1500 600 15-40 25 Arıtma Çamuru Genel Dağılım Tipik Çürütülmüş Çamur Dağılım Tipik 2-6 3.7 0. Arıtma Çamurlarının Kimyasal Komposyonu Toksik ve bioakumule olan metaller ve bitki besin elementleri arıtma çamurlarında dikkat edilen en önemli bileşenlerdir.5 200-7600 4800 1.1-61 9.1 9. Eğer arıtma çamuru yüksek konsantrasyonda toksik metal ve organik kirletici içeriyor ise tehlikeli atık olarak değerlendirilir ve bertarafı daha sıkı kontrol altına alınır.5 260 30 2.5-12.0 375 970 51 2. Bitkilerin alabileceği metal formları toprağa karıştırılan kuru çamur keklerinde daha az. kırmızı pancar. marul.42 23-410 14-57 200-1280 500-5130 26-67 10 7.0 2. bozulabilir kirletici yükün çoğu ayrıştırılır ve normal olarak KOİ ve BOİ şeklinde ölçülür.4 0.4 82 2323 500 500 20-40 0-8. Bununla birlikte biyolojik olarak ayrıştırılmayan atıklar atık sudan arıtma çamuruna transfer edilir. Buğday. Arıtma çamurunun anaerobik çürütülmesiyle arıtma çamurunun metal yükü tekrar % 20-40 artmaktadır.

300 1000-1750 600 40 60 Kurşun 840 500 750-1200 100 40 100 Civa 57 5 16-25 2. toplam (% kuru madde) PH Nikel (mg/kg kuru madde) Bakır (mg/kg kuru madde) Çinko (mg/kg kuru madde) Krom (mg/kg kuru madde) Kurşun (mg/kg kuru madde) Civa (mg/kg kuru madde) Krom (mg/kg kuru madde) Azot Fosfor Potasyum Kalsiyum Magnezyum Nikel Bakır Çinko Kadmiyum Kurşun Civa Krom Azot Toplam katı madde Uçucu katı Koliform. Virüs Spesifik Oksijen İhtiyacı Nikel Bakır Çinko Kadmiyum Kurşun Civa Arsenik Molibden Selenyum PCB Araziye Uygulanacak Arıtma Çamurlarında Kalite kriterleri Araziye uygulanacak arıtma çamurlarında aranan kalite kriterleri üç başlık altında toplanabilir. sinek.500 1850 2500-4000 800 100 200 PCB 8. Salmonella. sivrisinek vb.5 Molibden 75 20 Nikel 420 180 300-400 50 15 50 Selenyum 100 14 Çinko 7. • Arıtma çamurundaki kirletici konsantrasyonu (Ağır metal ve kimyasallar) • Arıtma çamurunun patojen giderim prosesi ve patojen giderim oranı • Hastalık taşıyıcı vektörleri çekici (fare.6 *Kuru ağırlık Türkiye 20 1200 1200 1200 25 1200 3000 Türkiyede bir yılda araziye verilmesine müsaade edilen ağır metal yükü Ağır metal sınır yük değeri (gram/hektar/yıl) Kurşun 2000 Kadmiyum 33 Krom 2000 Bakır 2000 Nikel 330 Civa 42 Çinko 5000 Arıtma çamurlarında incelenen parametreler Avrupa Birliği Türkiye ABD Kuru Madde (%) Organik Madde (% kuru) Azot.) maddeleri giderim oranı 18 . toplam ve amonyak (% kuru madde) Fosfor.5 1.Tablo 10 – Tarımda kullanılacak Arıtma çamurlarında müsaade edilen maksimum değerler Kirletici Üst limit (mg/kg)* ABD Kanada AT İsveç Danimarka Almanya Arsenik 75 75 Kadmium 85 20 20-40 2 0.5 Krom 3000 1000-1750 100 Bakır 4. Helmint.

.......... Tablo 12’de bakır için kümülatif yükleme oranının hesaplanması örnek olarak verilmiştir...... İzlenen herhangi bir kirleticinin limit değerleri geçmesi arıtma çamurlarının tarım alanlarına verilmesini engeller..... Kümülatif Yükleme Oranının Hesaplanması Uygulama Önceden1 x Oranı x 0...... = ... 13............ Çamurda izlenen her element için her çamur uygulanışında bu hesaplamaların yapılması gerekir... x ............. Toprak analizleri mg/kg (ppm) şeklinde verilmiş ise mg/kg/x 2... Kümülatif Yükleme = Çamurdaki kirletici x Uygulanan miktar x 0. 3 ............................................................ Arıtma Çamuru Verilmiş Alanda Kümülatif Kirletici Yükleme Oranı 1.. Bu değerler kümülatif yüklerin hesaplanmasında başlangıç değerlerini oluşturur.. Uygulanan Yıl ... x 0....0025 + x 0........ Kirletici KKYO (ton/hektar) Arıtma 100% Çamurunda Kirletici (mg)kg) 2 Uygulama Miktarı Kuru ağırlık ton/hektar .... Bu güne = kadar Verilen (kg/ha) = ................. ..... 100 ..0025 + x 0..................................................... Kurşun Kadmiyum Krom Bakır 100 .. ....... Kümülatif yükleme oranı şu formülle hesaplanır............. x ............ Kümülatif Kirletici Yükleme Oranı Arıtma çamuru verilen alanlarda kirletici konsantrasyonunun limit değerleri geçmemesi gerekir (Tablo 5)......... 3............ = .......0025 + ........................... = ......0025 + x 0........ ...............Kirletici Konsantrasyonu Arıtma çamurlarında izlenen kirletici konsantrasyonlarının yönetmeliklerde belirtilen limit değerleri (Tablo 10) geçmemesi gerekir.... 19 ....... Bu maddelerden herhangi birinin kümülatif yükleme oranı sınır değerleri geçtiğinde bu alana bir daha arıtma çamuru verilemez....................... 100 ... Kümülatif kirletici yükleme oranı her kirletici için Tablo 5’de verilmiştir.. x .....................5= kg/ha şeklinde kg/hektar’a dönüştürülebilir...... Arıtma çamuru uygulanacak alanın toprak analizleri önceden yapılır ve tabloda verilen kirleticilerin topraktaki miktarı belirlenir... .... Belirli bir alana her çamur uygulanışında kirletici miktarı önceki uygulamalarda verilmiş toplam miktara eklenir...........0025 + Uygulanan Kuru madde (kg/ton) Kirletici ton/ha) (kg/ha) x ....0025 x Önceden Verilen Kirletici Oranı (mg/kg) (KM ton/hektar) (kg/hektar) Tablo............. Tarla.. Böge Adı..........

. = .... A grubu Arıtma Çamuru ...... Çürümenin gerçekleşebilmesi için sıcaklığın 40 gün 20 0C’de ve 60 gün 15 0C’de tutulur....0025 + x 0. ..625 2500 5 AxBx0..... Bu değerleri sağlamak için arıtma çamurunun patojen giderimi proseslerinin birinden geçmesi gerekir........ B grubu Arıtma Çamuru ..... Patojen giderimi için de değişik opsiyonlar vardır fakat.. .......Fekal koliform sayısı 1 gr kuru maddede 1000 adetten az olmalıdır......... Tablo 14......875 1 Hektarda 2500000 kg toprak olduğu varsayılmıştır......... 20 . Alınan örneklerde fekal koliform sayısının geometrik ortalamasının 1 gr kuru ağırlıkta ya 2 milyonun altında ya da oluşan kolonilerin 2 milyonun altında olması gerekir.... 2 Dönüştürme katsayısı 0.. aerobik koşulları sağlamak için hava veya oksijenle karıştırılır.......... ........... .... x ........ x ....25 191........ Aerobik Çürütme: Arıtma çamuru.... x ......Araziye verilmeden hemen önce arıtma çamurundan 7 örnek alınır ve analiz edilir...0025 ppm'i kg/ha'a çevirmektedir.....Enterik virüs 4 gr kuru ağırlıkta 1 plak (küme) oluşturan üniteden az olmalıdır. bütün opsiyonlarda aşağıda verilen değerlerin elde edilmesi gereklidir...Nikel Cıva Çinko 1 50 .. x 0. = . 300 ....51 D E Toprak ve Çamurdaki Topraktaki Bakır Miktarı Kümülatif Yük (kg/ha) (kg/ha) 125 125 850 5 AxBx0.. 2 .0025 + .. Topraktaki kirletici oranı ilave edilmelidir.. x 0...625 135.0025 + ....0025 25 160...Canlı Helmint yumurtaları (ova) 4 gr kuru ağırlıkta 1’den az olmalıdır.....00252 10..............Salmonella bakterisi 4 gram kuru maddede 3 adetten az olmalıdır.....................625 1250 8 AxBx0.... Bakır için Kümülatif Yükleme oranının hesaplanışı A B C Toprak veya Çamurdaki Çamur Hektara Konsantrasyon Uygulama Oranı Çevirme (mg/kg) (Ton/hektar) Katsayısı Topraktaki Miktar İlk Çamur Uygulaması İkinci Çamur Uygulaması Üçüncü Çamur Uygulaması 50 Ax2.. Patojen Giderim Yöntemleri 1....... Patojen Giderimi ABD’de arıtma çamurları patojen giderim oranına göre A ve B grubuna ayrılır..0025 31.. = .

Kompost yapımı: Konteyner. Anaerobik Çürütme: Arıtma çamuru havasız koşullarda 15 gün boyunca 35-55 0C sıcaklıkta ve sonra 60 gün boyunca 20 0C’de tutulur. 7. Pastorizasyon: Arıtma çamuru 30 dakika veya daha uzun süre 70 0C’de tutulur. Vektör çekiciliğinin azaltılması aerobik veya anaerobik çürütme ya da alkali stabilizasyonu ile sağlanabilir.0 megarad dozda beta ışınlarıyla ışınlanır. Beta Işınlarıyla Işınlama: Arıtma çamuru oda sıcaklığında (20 0C) en az 1. 3. kuşlar vb. Patojen giderimi işlemi uygulanmış arıtma çamurları direk toprağın içine enjekte edilebilir veya önce toprağın yüzeyine serilip 6 saat içinde toprağa karıştırılır. Gama Işınlarıyla Işınlama: Çamur oda sıcaklığında Kobalt 60. statik havalandırılmalı yığın veya yığın kompostlama metodlarının her hangi birinde çamur sıcaklığı 40 0C veya üzerine çıkarılır ve en az 5 gün bu şekilde kalması gerekir. sivrisinek. Kireçle Stabilizasyon: Çamura yeteri miktarda kireç ilave edilerek pH’nın en az 2 saat boyunca 12’nin üzerine çıkması sağlanır. Başka bir değerlendirme yöntemi aerobik çürütülmüş çamurun spesifik oksijen kullanım oranının 20 0C’de 1 gr arıtma çamuru (kuru madde) için 1 saatte 1. 5. organizmalar tarafından besin kaynağı olarak kullanılmasının azaltılmasıdır. Vektör Çekiciliğinin Azaltılması Vektör çekiciliğinin azaltılması. 21 . 4. 5. arıtma çamurlarının hastalık taşıyan sinek. Kompost: Konteyner veya statik havalandırmalı yığın kompostlama yöntemlerinde çamurdaki sıcaklığın 3 gün boyunca 55 0C veya üstünde olması gerekir. Arıtma çamurundaki uçucu katıların % 38 oranında indirilmesi gerekir. Bu sırada çamur sıcaklığının veya çamur içine verilen gazın sıcaklığının 80 0C olması gerekir. kemirgen. 4. 6. Termofilik-Aerobik Çürütme: Likit arıtma çamuru hava veya oksijenle karıştırılarak çamur sıcaklığı 10 gün boyunca 55-60 0C’de tutulur. bitkinin azot ihtiyacına göre belirlenirken. Sezyum 137 gibi izotoplarla ışınlanır. 2. Çamur uygulanacak alan gereksinimi uygulama miktarına göre değişir. Açık Havada Kurutma: Arıtma çamuru beton veya kum yataklarda en az 3 ay süreyle kurumaya bırakılır. 3. İleri Patojen Giderim Yöntemleri 1. 3 ay boyunca en az 2 ayın ortalama sıcaklığının 0 0C’nin üstünde olması gerekir. Araziye uygulama şeklinde de vektör çekiciliği azaltılabilir.2. Sıcaklık Uygulaması: Likit arıtma çamuru 30 dakika boyunca 180 0C’de ısıtılır. Bu 5 günlük süre içinde en az 4 saatin 55 0C ve üzerinde geçmesi gerekir. yıllar boyunca toplam uygulama miktarı arıtma çamurunda izlenen ağır metallerin kümülatif yükleme oranına göre belirlenir.5 miligram oksijenden düşük olması gerekir. Arıtma çamurlarının araziye verilmeden önce veya verilme anında bu özelliğini kazanmış olması gerekir. Bu süre içinde yığın 5 kez aktarılmalıdır. Isı ile Kurutma: Çamur direk veya indirek olarak sıcaklıkla muamele edilerek su oranının % 10’un altına düşmesi sağlanır. Yığın kompostlama metodunda 15 gün veya daha uzun süre çamur sıcaklığının 55 0C veya üzerinde olması gerekir. Arıtma Çamuru Uygulama Miktarları Arıtma çamurlarının yıllık uygulama miktarı. Genel olarak uygulanan yöntemlerde araziye verilen miktarlar Tablo 15’de verilmiştir.

Ekim nöbetinde.Verim hedefi .Alanda yetiştirilen.7 95 12 47 8 Arpa 3.7 96 17 139 9 Azot. Toprağın ağır metal içeriklerinin belirlenmesi.7 133 18 67 7. alana verilebilecek çamur miktarını belirler.2 101 12 52 9 Yulaf 3. Maksimum uygulama miktarı şu formülle belirlenir. Tablo 16’da bazı bitkilerin besin maddesi ihtiyacı örnek olarak verilmiştir. İzin verilebilen uygulama miktarı en düşük metal üzerinden alınır. ağaç. arıtma çamurunda en fazla bulunan besin elementidir ve yüksek uygulama oranları toprak altı ve yüzey sularında nitrat kirlenmesine neden olabilir. yem bitkisi. önceki baklagil bitkisinin bıraktığı azot miktarı 22 AT: arıtma çamuru uygulama miktarı ton/ha L: Metal limiti kg/ha Kc: Dönüştürme katsayısı (1000) C: Arıtma çamurunun metal konsantrasyonu mg/kg . Seçim yerinin belirlenmesinde halk katılımının sağlanmasıda önemlidir.Tablo 15. örtü bitkisi. içerdiği azot miktarı ve bitkinin azot ihtiyacına göre belirlenmesi gerekir.4 Kolza 1. meyve veya alanda var olan bitki örtüsünün azot ihtiyacı . Bitkilerin topraktan kaldırdığı bitki besin elementi miktarı (kg/ha) Bitki Verim (ton/ha) N (kg/ha) P (kg/ha) K S (kg/ha) (kg/ha) Buğday 2.1 61 8 41 3. Bu nedenle arıtma çamurunun. bitki çeşidi.4 156 30 118 19 Yonca 9 278 19 160 22 Pancar 34 179 17 120 21 Patates 34 252 29 303 24 Keten 1.0 112 15 72 15 Mısır 13. lif bitkisi. yetiştirme koşulları ve hasad sıklığına göre değişir. Tablo 16. Çamur verilecek alanda yetiştirilecek bitkinin veya alanın bitki örtüsünün besin elementi gereksinimi dikkate alınır. KcL AT=--------------C (ppm) Bu formül izlenen her ağır metale uygulanır.8 Çim 6. Çamurun uygulama alanına faydalarından birisi de gübre değeridir. Bu miktar agronomik yükleme oranı olarak bilinir ve bu oran şu faktörlere bakılarak belirlenir: . yemeklik bitki. ve besin elementi ihtiyacı. Optimum uygulama zamanı. Araziye verilebilecek arıtma çamuru miktarı (kuru ağırlık ton/hektar) Arazi Uygulama Sayısı Arıtma çamuru miktarı Değişim Genel Uygulama Tarım alanı Yıllık 2-70 11 Orman Yılda 1 veya 3-5 yıl 10-220 44 ara ile Islah alanı Bir defa 7-450 112 Alan belirlenmesi arıtma çamurunun araziye verilmesinde ilk aşamadır.

Volatilizasyon katsayısı (0. Bu nedenle agronomik yükün hesaplanmasında çamur işleme yöntemi. çamurdaki amonyum miktarı (NH3 N/g kuru ağırlık) fm.5’in üzerinde ise bu topraklarda alkali stabilize edilmiş arıtma çamurunun kullanılması doğru olmaz. Çamurdaki organik azot mikrobiyal aktivite ile zamanla mineralize olur. Dönüştürme katsayısı (1000 kg/ton) kv. Mineralizasyon oranı üç yıl boyunca Tablo 17’de verilmiştir. Mineralizasyon oranı. Çamurdaki nitrat miktarı (NO3 N/g kuru ağırlık) kc. Agronomik yükün hesaplanmasında. Na1=kc[(NO3)+kv(NH3)+fmNo] Na1 . organik azot oranı ve amonyum oranının bilinmesi gerekir. bitkilerin alabileceği NO3 formuna dönüşür. Tablo 17. Arıtma çamurundaki organik azotun Mineralizasyon oranı Çamur Ham AerobikAnaerob Kompost uygulamasından Çamur Alkali ik Sonra geçen zaman Stabilize Çamur (yıl) çamur 0-1 40 30 20 10 1-2 20 15 10 5 2-3 10 8 5 3 Kireçle stabilize edilmiş alkali çamuru tarım alanlarında kullanırken.50 çamur yüzeye uygulanmış ise. yılda alınabilir azot (kg/ton) 23 . ilk uygulamadan sonra birinci yıl alınabilir N (kg/ton) NO3. çamur araziye uygulandıktan sonra bir kaç yıl devam eder. 1.- Önceki çamur veya ahır gübresi uygulamasından kalan azot Mamur verme yöntemi ve toprağa karıştırılmaya kadar geçen süre Verilen azotlu gübre miktarı Çamurun inorganik ve organik azot kapsamı Çamurdaki azot mineralizasyon oranı Agronomik yükleme oranı kuru ağırlık/hektar olarak ifade edilir. bir sonraki uygulamalar için önceki verilen çamurun son iki yıldaki mineralizasyon oranı dikkate alınır. PH’nın 8’in üzerinde olduğu topraklarda bir çok bitki özellikle mikro besin elementlerini alamaz bunun sonucunda verimlilik geriler ve ayrıca toprağa uygulanan herbisidlerin etkinliği azalır. Toprak pH’sı 7. Azot İçin Agronomik Yükün Hesaplanması Arıtma çamuru uygulandıktan sonra birinci yıl bitkiler tarafından alınabilir azot miktarı şu eşitlikle bulunabilir. Sürekli azot yüküne göre yapılan hesaplamalar sonucu fazla kireç uygulaması ile toprak pH’sı yükselebilir. çamurdaki organik azot miktarı (Organik N/g kuru ağırlık) Arıtma çamuru uygulanışından sonraki yıllarda alınabilir azot miktarı Nan= kcfmn (Nn-1 – fmn-1Nn-1) Nan. Bitkiler mineralize olmuş inorganik azot kaynakları NH4 ve NO3 kullanabilir.0 yüzeye verilmiş sıvı çamur) NH3 . Arıtma çamurunda nitrat çok az olduğu için hesaplamalarda dikkate alınmaz. topraklarda oluşturulacak alkalilik problemine de dikkat edilmesi gerekir. Çamur uygulandıktan sonra n. Mineralizasyon oranı çamurun işlenmesine bağlı olarak da değişir. Organik azotun mineralizasyon katsayısı (Tablo 17) No.

Azot ihtiyacına göre çamur uygulama oranı (ton/hektar/yıl) UN.020 Arıtma çamurundan birinci yıl alınabilir azot miktarı Na1=kc[(NO3)+kv(NH3)+fmNo]= (1000)[0.10(9.96 kg/ton 24 .010+0.90 ton/ha Na1 + ΣNai 18+2. Azot kapsamı NO3-N. UN AN=-------------------Na1 + ΣNai AN.20(12 kg/ton)= 2.6 kg/ton Bu çamurun alınabilir azot miktarı Na3=f3No2= 0.56 ton Na1 + ΣNai 18 kg/ton Birinci yıldan sonra kalan organik azot No1= No – f1No = (1000) [0.40(0.020)]= 12 kg/ton Birinci yıl verilen arıtma çamurunda ikinci yıl kullanılabilen azot miktarı Na2=f2No1= 0.= 5. 10 g/kg). Yılda alınabilir azot katsayısı (Tablo 17) Bu eşitlik her yıl için ayrı ayrı hesaplanır Azot ihtiyacına göre çamur uygulama oranı şu formülle hesaplanabilir. ve No.4 kg/ton İkinci yıl uygulanabilecek arıtma çamuru miktarı UN 100 AN2=-------------------.= --------------------. 20 g/kg).20(0. Örnek: Ham çamurun 3 yıllık uygulama oranını azot ihtiyacına göre hesaplayınız. Çamur toprak içine uygulanacaktır.= 4.fmn.= ----------------------.010 No= 20 g/1000 g= 0. Bitkinin azot ihtiyacı 100 kg/ha. n ve n-1.4 İlk çamur uygulamasından kalan azot miktarı şimdi No2= N1 – f2N1 = (1000) [0.N= 10g/1000g= 0. 0. Volumetrik uygulama oranını hesaplayınız. Çamurun kuru madde 0ranı % 10.020)]= 18 kg/ton UN= 100 kg/ha Birinci yıl UN 100 (kg/ha) AN=-------------------. fmn-1. önceki uygulamalarda mineralize olan azotların toplamı kg/ton i= 2’den n’e kadar Agronomik yükleme oranı çamurun kuru ağırlığı üzerinden hesaplanır ve sonra çamurun kuru madde oranına göre volumetrik birime çevrilir. NO3.012)]= 9. NH3.020-0.40(0.6 kg/ton)= 0.012-0. Bitkinin ihtiyaç duyduğu azot (kg/ha/yıl) ΣNai.

Arıtma çamurundaki fosfor da azot gibi organik ve inorganik formlarda bulunur.12 kg/ton 100 AN3= ----------------------. çamur uygulaması. Birikimini söz konusu olduğu durumda çamur hesaplamaları azot ihtiyacına göre değil. Bu miktar pek çok bitki ve toprakta ihtiyacın üstündedir.5 fosfor içeren çamur 10 ton olarak hektara verildiğinde 150 kg/ha fosfor verilmiş olur. efektif salım oranının bulunması gerekir ve bu şu şekilde bulunur. Bu nedenle sürekli çamur uygulamalarında toprağın fosfor kapsamının takip edilmesi gereklidir.1 arasında fosfor içerir. organik maddenin mikrobiyal oksidasyonu tamamlanmaz ve azot çözünmüş amonyak veya çözünmez organik formda bulunur (çoğunluk mikrobiyal hücre yapısında). iklim. takip eden yıllarda mineralize olur fakat. Çamur azot kaynağı olarak kullanıldığında.İkinci yılda arıtma çamuru az miktarda uygulanmıştır ve bu nedenle azot salım oranı uygulama oranına bağlı olarak gerilemiştir. Organik azotun mineralizasyon oranı dikkate alınmadan. Araziye verilen çamurun birinci yılda mineralizasyon aranı % 100 ile % 12 arasında değişir. Çürütülmüş arıtma çamurundaki azot organik ve bitkilerin alabileceği inorganik formlarda bulunur. Na2=(4.8-6.56)(2. Anaerobik çürütülmüş sıvı çamurda. toprak tipi ve su miktarı. oran gittikçe azalır. Genel olarak kompost ve kurutulmuş çamurun mineralizasyon oranı. Yalnız fosforun inorganik formu yıkanmaz ve toprakta birikir. Aerobik çürütülmüş çamurda. azot uygulama oranının. bitkinin fosfor ihtiyacına göre yapılmalıdır. Genellikle azot oranına göre yapılan hesaplamalarla verile çamur ile bitki tüketiminden daha fazla fosfor toprağa verilmiş olur. Aynı kayıp anaerobik çamur içinde geçerlidir. Örneğin %1.12+0.74 ton/ha 18+2. diğer gübrelerle toprağa verilen azot miktarını (agronomik yük) geçmemesi gerekir. Mineralizasyon oranını pek çok faktör etkiler. FOSFOR: Arıtma çamuru tipik olarak % 0.= 4. Aerobik çürütülmüş çamurda mikrobiyal oksidasyon daha fazladır ve organik azot oranı daha azdır. organik ve inorganik azot miktarlarının bilinmesi gerekir. çamur tipi. çamur ve toprağın karbon/azot oranı.4 kg/ton)= 2. Aerobik çamurda toplam azot içinde amonyak azotunun oranı % 10. Bunların oranı arıtma çamurunun ne tip işlemden geçtiğine bağlı olarak değişir.90/5. Azot oranına göre uygulanacak çamur miktarında.96 Arıtma Çamurunda Bitki Besin Elementleri AZOT: Çürütülmüş arıtma çamurları kuru ağırlık olarak % 1-6 azot içerir. Ticari gübrelerin azot oranı ise % 11-82 arasındadır. Yüksek fosfor oranı yüzey sularının kirlenme riskini artırır. fazla gübreleme ve azot yıkanması ile sonuçlanabilir. Fazla azot bitki kök bölgesinden yıkanarak yer altı sularını kirletebilir. Organik azotu bitkilerin alabilmesi için onun önce inorganik forma mineralize olması gerekir. 25 . anaerobik çamurda ise amonyak toplam azotun % 30’u kadardır (Linden. Birinci yıl mineralize olmayan organik azot. kurutma esnasında amonyak azotu nitrata oksitlenir ve kaybolur. sıvı çamur ve çamur kekinden daha düşüktür. 1983).

Diğer Elementler: Azot ve fosfora ilave olarak çamur. toprak partiküllerini bir araya bağlayarak büyük agregat oluşumunu sağlar ve toprakta boşluk oranı artar. su kaynağı ve arıtma tekniğine bağlı olarak değişir. bu elementlerin çoğu. 1-30 mg fosfor içerir (Asano ve ark. magnezyum. Bitki artıklarıyla toprağa gelen organik madde. Su Tutma Kapasitesi: Genellikle arıtma çamuru uygulaması toprağın su tutma kapasitesini artırır. demir. patates. Örneğin domates. Bitkinin gübre ihtiyacının olmadığı zamanlarda sıvı çamurun verilmesi. Arıtma çamurlarının besin elementi konsantrasyonu. Arıtma Çamurlarının Sulama Suyu Olarak Kullanılması Su oranı yüksek arıtma çamurları genellikle sulama suyu olarak kullanılırken aynı zamanda besin elementleri de toprağa verilmektedir. toprak havası azalır. potasyum. 1983). bitki büyümesi için gerekli diğer elementler olan kalsiyum. Toprak işlendikçe organik maddesi zamanla azalır ve toprağın fiziksel yapısı bozulur. Arıtma çamuru azotun agronomik oranına göre verildiğinde. Bitkilerin su ihtiyacına göre yapılan hesaplamalarda. yoncada %40 ve saman uygulamasında %59 artmıştır.. yabancı otlanmaya neden olur. Bununla birlikte düşük miktarlar bile (27 ton/ha) toprağın yapısını agregat oluşumu ve poroziteyi attırarak düzeltmektedir.. Agregat stabilizasyonun araştırıldığı bir çalışmada Agregat stabilizasyonu çamur uygulamasında %24. Şehir arıtma çamurları tipik olarak litrede 10-40 mg azot. Organik maddenin yetersiz olduğu durumda. bitki ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Agregat oluşumu kimyasal ve mikrobiyal aktivitelerin sonucunda gerçekleşir. su hareketi azalır. mangan ve çinko da içerir. Arıtma çamurunda ortalama olarak % 50 oranında bulunan organik madde agregat oluşumu ve stabilitesini sağlayarak toprağın yapısını iyileştirir. Bu sayede toprak içinde hava ve su hareketi kolaylaşır.1992) Anaerobik çürütülmüş çamur diğer çamurlara göre en iyi stabilizasyonu sağlamaktadır (Paglia ve ark. Organik madde ya direk olarak suyu bünyesinde tutar veya toprakta poroziteyi artırarak indirek olarak suyun tutulmasını sağlar. Yalnız toprağın fiziksel özelliğini önemli ölçüde değiştirmek için bitki ihtiyacını karşılayacak agronomik miktarın üzerinde çamur verilmesi gereklidir (Chaney ve ark. büyük porlar kaybolur. Arıtma çamurunun içinde bulunan tuzlar ve iz elementlerinde potansiyel zararının dikkate alınması gerekir. Sürekli toprak işlemeli tarım altındaki toprakların organik maddesi çok düşüktür. bitki ihtiyacından daha fazla azot ve fosforun toprağa verilme ihtimali yüksektir (özellikle kurak bölgelerde). turunçgil ve üzümün kalitesi yüksek azottan olumsuz etkilenmektedir (Bouer ve Idelovitch. (Martes ve Franken-Berger. potasyum hariç. yağış veya sulamayla agregatlar parçalanır. 26 . ürünün kalitesini bozar. toprak sıkılaşır ve volüm ağırlığı artar.1981). Çamurun Toprağın Fiziksel Yapısına Etkisi Organik Madde: Toprak organik maddesi. poroziteyi artırarak toprak yapısını iyileştirir. ya sızma kayıplarına neden olur veya fazla azot hızlı bitki büyümesine neden olarak verimi düşürür. ahır gübresi uygulamasında %22. 1985). 1987). mikrobiyal parçalanma ile uzaklaşan organik maddeden daha azdır. toprak agregatlarının stabilitesi bozulur. Strüktür ve Agregat Oluşumu Arıtma çamuru toprağın mineral bölümünden daha az yoğundur ve toprağın volüm ağırlığını azaltarak.

Arıtma Çamurunun Toprağın Kimyasal Yapısına Etkisi: Biyolojik stabilize çamurunun ortalama kuru ağırlığının %50’si organik maddedir. yapılı organik asit. anyon ve moleküller. Bu maddelerin hepsini bitkiler absorbe eder ve bunlar arıtma çamurunun bir bakıma gübre değerini gösterir. selenat ve bor (borik asit. KDK (Katyon Değişim Kapasitesi) toprağın katyonları tutma kapasitesinin ölçüsüdür. Bunlar iyon değiştirme dengesine girer ve tutunamayanlar drenaj suyuyla yıkanır. kobalt. 2.. Arıtma çamurları ve atık sular aynı zamanda tuz da içerir. Sürekli çamur uygulamalarında bu elementler toksik olacak seviyede birikebilir (Chang ve ark. borat)’dır. su ve düşük maddeler. 1994). Bu özellikle kurak bölgelerde sürekli sulama sonucunda ortaya çıkar. magnezyum. sülfat. Çözünür Katyon. Sodyumun toprak yapısına etkisi. Atık sular sulama suyu olarak kullanılacağında duyarlı bitkilerde bor konsantrasyonuna dikkat edilmesi gerekir. Yüksek SAR. arsenik. Çamur toprağa verildiğinde ayrışır. molibden ve diğerleri toprak solusyonuna geçer. 4.kalsiyum ve magnezyumun yüksek olduğu durumda toprak yapısı bozulmakta. 27 . karbondioksit. çünkü elementlerin topraktan sızmasını engeller.sodyum. kadmiyum. Yukarıda belirtilen organik maddelerin agregasyona etkisiyle toprak yapısını düzeltmesi sonucu topraktaki su hareketi. kalsiyum. 3. düşük tuzluluk toprağı disperse eder. Sodyumun toprak yapısı ve infiltrasyona etkisi Sodyum adsobsiyon oranı (SAR) ile belirlenebilir. Dayanıklı bitki pamuk ise sulama suyundaki 10 mg/litre konsantrasyona kadar dayanır (Maas. infiltrasyonu attırmakta ve bazı durumlarda erozyonu azaltmaktadır. Organik maddelerin çoğu CO2 ve suya dönüşür ve birlikte bir kısmı humus olarak toprağın yapısına katılırlar. fazla sulama yapıldığında topraktan yıkanıp uzaklaşır. sodyum.7 mg/litre’nin üzerindeki konsantrasyonu duyarlı bitkilere toksik etkide bulunur. organik madde ve inorganik maddeye dönüşür. 1992. Tuz bitki kök bölgesinden uzaklaştırılamazsa toksik etki yapacak düzeyde birikebilir. McGrath ve ark. İz Elementler Organik maddelerin ayrışması sonucu. Çözünür katyon. İz elementler. Anyon ve Moleküller Arıtma çamurlarındaki. Tuzluluk ayrıca bitki gelişimini de olumsuz etkiler.Su Hareketi: Organik madde çamurdaki toprak yüzeyini tıkayarak geçici süre infiltrasyonu ve havalanmayı bozabilmektedir. zayıf olarak tutulur. çamurdaki sodyum konsantrasyonuna Mg ve Ca konsantrasyonu oranına ve tuzluluğa bağlıdır. Bu elementler bitkiler tarafından fazla kullanılmadığı için üst toprak katlarında birikir.. Humus toprağın negatif enerji yükünü ve böylece KDK’yı arttırır. selenyum. 1990). Arıtma çamurundaki. infiltrasyon ve agregat oluşumunu olumsuz etkilemektedir. nikel. arıtma çamurlarındaki iz elementler. kurşun. tarımsal yönden önemli katyon. Yağışlı bölgelerde tuz topraktan yıkanır. bakır. potasyum. Arıtma çamurundaki bileşikler dört grup altında toplanabilir: 1. Zehirli organikler. Borik asitin enerji yükü yoktur. bikarbonat.anyon ve moleküller. klor.Zehirli inorganik kimyasallar. Yüksek KDK istenir. nitrat. Borun sulama suyundaki 0.

krom. çiftlik hayvanı ve yaban hayvanlarında zehirli olacak düzeyde birikebilir (Logan ve Chaney.97 0.21 Mısır 0. Fazla miktarda metal alımı fitotoksik simptomlar oluşturabilir ve sonuçta verim ve ürün kalitesi düşer. kadmiyum ve nikel biriktiği ve toksik belirtilerin görüldüğü değişik çalışmalarda ortaya koyulmuştur. çinko. molibden ve çinko bitki beslenmesi için gereklidir ve arıtma çamuru bu elementlerin eksikliğini giderebilir. onları yiyen insan. Tablo 7. kurşun.74 0.7 Lahana 0. belediye arıtma çamuru ve arıtılmış kentsel atık su çok az miktarda inorganik kimyasal içerir.08 Yulaf 0.. çinko oranının arttığı fakat. Arıtma çamuru uygulanmış ve uygulanmamış alanda yetiştirilen farklı bitkilerin yenilen bölünlerinde Cd consantrasyonu (mg/kg) Ürün Çamur Çamur uygulanmamış uygulanmış Marul 8. Asit topraklarda yetişen bitkilere arıtma çamuru verildiği durumda bitki dokularında fazla miktarda. kadmiyum. bakır.13 0. Bitkiler tarafından alınan bazı metaller bitkiler için gerekli olmakla birlikte. Üç yıl boyunca hektara 15-90 ton arıtma çamurunun verildiği topraklarda yetiştirilen silaj ürününde kadmiyum. Sonuçta belediye arıtma çamuru ve atık sularının tarım alanlarında kullanılması problem oluşturmaz. Zehirli İnorganik Kimyasalların Toprak ve Bitkide Birikimi Endüstriyel atıksular etkin olarak ön arıtmadan geçtikten sonra şehir kanalizasyonlarına verildiğinde. Levander.27 Arpa 0. Bakır. Arıtma çamuru uygulanmış topraklarda yetişen bitkilerde ağır metal konsantrasyonu genellikle uygulanmamış topraklardan daha yüksektir (Tablo 7). molibdeni özellikle baklagil bitkilerini fazla aldığı tespit edilmiştir. çinko ve selenyum alım oranının bir çok bitkide fazla olduğu. büyümeye olumlu etkisi olmayan metaller de (Cd. Genel olarak asit karakterli topraklarda büyüyen bitki dokularında yüksek konsantrasyonlarda iz element birikir ve bitkiler bundan zarar görürler.1 0. 1985). artışın sınır değerleri geçmediği. 1986. kurşun. cıva ve nikelin bitkiler tarafından az miktarda alındığı. Yönetmeliklerde belirtildiği şekliyle tarım alanlarına arıtma çamuru verildiğinde toprakta biriken ağır metaller kolaylıkla hesaplanabilir. Arıtma çamuru uygulanmış alanlarda bitkilerin element alımı Zn>Cd>Ni>Cu>Pb>Hg>Cr. Kadmiyum uzun yıllar boyunca insan diyetine fazla miktarda var olduğunda kronik toksik etkide bulunur (Kostial.31 0. 1983). 1986). Genellikle arıtma çamuru uygulanmış alanlarda bitkilerin metal alımı çok yüksek değildir. diğer elementler arsenik.18 0. Nötral ve alkali topraklardaki zarar fazla olmaz.40 0. Arıtma çamuru ile uzun yıllar bitki yetiştiriciliğinin yapıldığı çalışmalarda.) bitkilerde birikebilir. arsenik. Mo ve Se kritik düzeyin üstünde tüketildiğinde hayvanlara toksiktir (Mill ve Davis. cıva ve selenyumun ise alımının artmadığı tespit edilmiştir (Bray ve ark.21 Domates 0.32 Turp 0. Pb vb. bakır. 1986).08 28 .Bitkilerde biriken bu elementler.

Pb ve Cd konsantrasyonu böbrek ve karaciğerde. Sonuçta volatilize olmayan. domates yapraklarındaki Cd oranının havuç yapraklarındakinden 70 kat daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 1989. bu kabul edilebilir sınırlar içindedir (<0. Fe ve Mo fitotoksik düzeyin altında bitkide birikebilir. Mantar bitkiden karbonhidrat sağlarken. 29 . kükürt gibi bitki besin elementlerinin doğal döngüsünde onemli rol oynar. Cd hayvanlardan insanlara besin zinciri ile geçişte çok küçük risk oluşturmakta. Ağır metal birikimi çoğunlukla kök. azot.. sakatat ve kemiklerdeki birikim. fosfor. Bir çok organik bileşik arıtma çamurunda az miktarda bulunur ve toprakta birikimi analitik metotlarla tespit edilemeyecek kadar azdır ( O’Conner ve ark. 1991). çamur uygulanmış toprağın direk yenmesi veya çamur bulaşmış bitkilerin yenmesinden kaynaklanır. bazı çalışmalarda çamur uygulanmış topraklarda yetişen bitkilerle otlayan sakatatlarında Cd konsantrasyonunun artışı tespit edilmekle birlikte. Birikim bitki tür ve çeşitlerine de bağlıdır. 1991. daha yüksektir. biyolojik azot fiksasyonu. Bununla birlikte fitotoksik simptom ve verim düşüklüğünün olmaması metallerin bitki dokularında birikmediği anlamına gelmez. Mikorhiza bitki ile mantar arasındaki simbiyotik yaşamdır. organların fizyolojik fonksiyonuna bağlı olarak.5-1. Uzun dönem çamur uygulaması ile toprakta metal birikiminin mikrobial aktivite ve mikroorganizma miktarı. hayvanlara etkisi de genellikle olmamaktadır. Kurşun Cd kadar bitkiye alınan ve biriktirilen element değildir. ayrışmaya dayanıklı olanlar toprakta birikir. mantar ve algler toprağın organik maddesini ayrıştırması. fakat bu bitkiyi yiyen hayvan ve insanlarda birikim yapacak kadar yüksektir.0 mg/kg taze ağırlık/sakatat EEC). Normal Zn konsantrasyonu 17-150 mg/kg iken bitki dokularındaki Zn konsantrasyonu 963 mg/kg olarak tespit edilmiştir. bitkiye fosfor ve çinko elementlerini verir.Fitotoksik simptomlar 2440 mm/kg Zn konsantrasyonunda. Bununla birlikte. sıvı arıtma çamuru uygulanmış (228 ton/ha) toprakta yetişen soya bitkisinde gözlenmiştir. bakteri. 1994). yaşı ve diyetine bağlıdır. mikorhiza etkinliğini etkilemektedir (Giller ve ark. Diğer bir arıtma çamuru çalışmasında bitki dokusunda 474 mg/kg Zn konsantrasyonu tespit edilmesine rağmen fitotoksik etki ve verim düşüklüğü tespit edilmemiştir. Webber ve ark. Arıtma çamurlarının Toprak Mikroorganizmalarına Etkisi Toprak mikroorganizmaları. Smith. son olarak ta tohum ve yumrularda yüksektir.. ayrışır veya toprağa adsorbe olur.. Toprakta biriken kimyasallar da bitkiler tarafından çok az alınır veya hiç alınmaz. Mikroorganizma Miktarı ve Aktivitesi Otlayan Hayvanlar Ağır metal ve organik mikro kirleticilerin otlayan hayvanlara etkisi. aktinomiset. Solusyon kültüründe Cd alımının incelendiği bir çalışmada. Zehirli Organiklerin Toprak ve Bitkilerde Birikimi Organik kimyasallar toprağa verildiğinde volatilize olur. gövde ve yapraklarda. • Çamur uygulanmış topraklardan kaynaklanan kirleticileri biriktirmiş otları yemeleri • Üzerine çamur bulaşmış otları yemeleri • Çamur uygulanmış toprakları yemeleri (Toprak koyunların %1-2 diyetini oluşturur) Ağır metallerin hayvanlarda birikimi hayvan türü. Cd.

Özel bir ağır metalin alımı. P. Fe. Ca. İnsan Sağlığı Arıtma çamurlarının tarım topraklarına verilmesi sonucu ağır metal ve OMP’lerin. 30 .Ağır metallerin birikim yoluyla hayvanlara toksik etkisinin bulunmayışıyla birlikte. nadir olarak çamur bulaşık bitkilerin veya çamur uygulanmış toprağın direk yenilerek (çocuklar) yüksek düzeyde madde alımına rağmen. üremede aksaklıklar şeklinde ortaya çıkabilir. Cd Açıklama Çamurda > %4 Fe. Zn. Zn. Arıtma çamuru uygulanmış merada otlayan hayvanlarda Cd . Çamur veya çamur uygulanmış toprağın direk yenmesi. Mo.Pb ve Cu için gıda zincirinde antogonistik etki Eleme nt Cu Temel Antagonist S. Bu bazı üretim kriterlerinin. Cu eksikliğine neden olur Diyetteki fazla Zn Zn (>1000mg/kg)Cu yetersizliği oluşturur Diyetteki 50 mg/kg Cu toksisite problemi oluşturmaz Çamur Cd içeriği < Zn içeriğinden küçüktür Çamurdaki düşük Cd:Zn oranı akumulasyon riskini azaltır Antagonism akumulasyonu azaltır Cd Pb Fe. ve bu şekilde hayvanlara transferi sınırlıdır. bitki ve hayvansal besinleri tüketerek insanlara geçişi potansiyel risktir. mineral dengesizlik oluşturarak diğer metalin alımı veya birikimini azaltır. elementler arasında kompleks antogonistik etki de vardır (Tablo 8). Fakat bunun insan sağlığı için ciddi risk oluşturmadığına inanılmaktadır. organik madde Bitkilerin organik mikro kirletici (OMP) alımı genellikle düşüktür. Tablo 8. Ca Fe. kemik bozukluğu. kilo kaybı. lipofilik OMP’lerin yağ dokusu ve süte transferinin en önemli potansiyel yoludur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful