P. 1
Arıtma Çamuru

Arıtma Çamuru

|Views: 194|Likes:
Yayınlayan: Tuba Tünay

More info:

Published by: Tuba Tünay on Jul 20, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2012

pdf

text

original

Giriş 1950’lerden önce evsel ve endüstriyel atıksular hiç bir arıtım işlemine tabi tutulmadan dere ve nehirlere bırakılmaktaydı

. Şehir nüfusu arttıkça dere ve nehirlerin doğal arıtma kapasitesi aşıldı ve su kalitesinin bozulmasına neden oldu. Su kalitesinin bozulmasını önlemek için bu tarihten itibaren atıksu arıtma tesisleri kurulmaya başlandı. Bu şekilde dere ve nehirlerin su kalitesi artırıldı fakat, uğraşılması gereken diğer bir madde “arıtma çamuru” ortaya çıktı. Arıtma tesislerine gelen atıksuyun yaklaşık % 99’ı temizlenmiş olarak dışarıya bırakılmaktadır. Geri kalan ve arıtma tesislerinde kalan diğer madde seyreltik katı süspansiyondur. Bu atıksu arıtma katısı genel olarak arıtma çamuru olarak adlandırılmaktadır. Biyosolid kavramı ise atıksu arıtma endüstrisine yeni girmiş bir kavramdır. Endüstri “Biyosolid” kavramını belediye arıtma çamurunun, stabilizasyon ve patojen azaltılması gibi işlemlere tabi tutulmasından sonra araziye uygulanabilecek hale gelmiş kaliteli madde olarak tanımlamaktadır. Bu kavram yüksek kaliteli arıtılmış, stabilize edilmiş atık çamuru, ham çamur ve fazla miktarda çevre kirletici içeren çamurdan ayırt etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Biyosolid kavramı aynı zamanda biyolojik proseslerle üretilen arıtma çamurunun endüstriyel kaynaklı çamurdan ayırt etmek için de kullanılmaktadır. Bu şekilde arıtma çamurunun kötü imajı da silinmeye çalışılmaktadır. Atıksuların arıtılmasından arta kalan arıtma çamuru bütün dünyada giderek artmakta ve alternatif bertaraf yolları aranmaktadır. Arıtma çamurları halen büyük ölçüde derin arazi dolgusu depolama alanlarında, yakılarak ve giderek artan oranlarda tarımsal alanlarda bertaraf edilmektedir. Eskiden uygulanan okyanuslara deşarj ise 1992 yılında ABD’de, 1998 yılından itibaren ise Avrupa ülkelerinde yasaklanmıştır. Halk sağlığı ve çevre açısından risk taşıyan arıtma çamurunun tekrar kullanımı ancak bitki yetiştirilen alanlarda kullanımı ile olabilmektedir. Arıtma çamuru bertarafında hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın arıtma çamurunun o yöntem için yönetmeliklerle standartları belirlenmiş özellikleri taşıyor olması gerekir. Özellikle araziye uygulanacağında, çevreye etkisi, bitki, hayvan ve insan sağlığına olabilecek potansiyel riskler nedeniyle sınırlar çok daha daraltılmış ve kontrol altına alınmıştır.

Arıtma çamuru

Atıksuların arıtılması sırasında, kendiliğinden çöken katı maddeler ile biyolojik veya kimyasal işlemler sonucunda çökebilir veya yüzebilir hale getirilen katı maddeler çökeltilerek veya yüzdürülerek atık sulardan ayrılır arıtma çamuru konsantre hale gelir. Arıtma çamuru evsel veya evsel nitelikli sanayi çamurları, endüstriyel kaynaklı arıtma çamurları veya karışım halinde olabilir. Evsel atıksular, bazı parametreler ve bunlara ilişkin limit değerleri dikkate alınarak ön arıtmadan geçmesi gereken veya gerekmeyen bazı endüstriyel atık sularla birlikte arıtılabilir. Evsel nitelikli atıksı arıtılmasında a) primer ve b) sekonder olmak üzere iki temel yöntem kullanılır. Primer arıtımda yer çekimiyle belli bir zaman süresinde çökebilen katılar uzaklaştırılır ve bu arada kısmi organik madde giderimi sağlanır. Primer çamurda % 3-7 arasında kuru madde bulunur ve bunun % 60-80’i organik maddedir. Sekonder arıtma olarak biyolojik arıtmada ise (aktif çamur sistemi, damlatmalı filtre vb.) mikroorganizmalar aracılığı ile organik maddenin parçalanarak arıtılması ve mikrobiyal çamur oluşumu sağlanır. Bu işlemlerle organik madde % 90 oranında giderilir ve tipik olarak % 0.6-2.0 arası kuru madde içeren sulu çamur oluşur. Kuru madde % 50-60 arasında organik 1

madde içerir. Bu çamurdaki suyun giderilmesi primer çamura göre çok daha zordur. İleri arıtma teknikleri; kimyasal çöktürme, filtrasyon vb. yöntemlerle çıkan çamur da karıştırıldığında, ham çamurun % 93-99,5 arasında su bulunur. Ham çamurun hacminin azaltılması için çamur yoğunlaştırma, çamur susuzlaştırma ve alkali (kireç) ilavesi ile stabil hale getirilir.

Stabilize Çamur

Stabilizasyon işlemine alınmamış ham çamurlarda insan ve hayvanlarda çeşitli hastalıklara yol açabilecek bakteri, Salmonella (tifo), Vibrio (kolera), Basili dizanteri (Shigella), mide barsak hastalıklarına neden olan (E.koli) vb., virüsler, sarılık (Hebatit A), çocuk felci (Poliovirus), Menenjit (Echovirus) vb., Protozoa, akut diyare (Entamoeba histolytica), barsak solucanları, kancalı kurt, tenya parazitleri ve bunların yumurtaları çok fazla bulunur. Çevre Kanununa göre çıkartılan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde, ham çamurun tarımda ve ormanda, sebze ve meyve tarımında kullanılması yasaklanmıştır. Arıtma çamurunun organik madde oranının düşürülmesi, sağlıkla ilgili tehlikeli patojenleri yok etmek için biyolojik, kimyasal, sıcaklık ve diğer uygun yöntemler kullanılarak stabilize edilir. Yoğunlaştırılan çamurun kimyasal olarak stabilizasyonu kimyasal madde ilavesiyle (kireç, CaO), biyolojik olarak stabilizasyon aerobik veya anaerobik stabilizasyon ya da kompostlaştırma işlemi ile yapılır. Çamur stabilize edildikten sonra, doğal ya da mekanik metodlar kullanılarak nem alma işlemi yapılır. Doğal nem alma; çakıl ve kum yatak üstüne ortalama 20 cm’lik tabaka halinde verilen sulu çamurun, suyunu kum tabakada drenajla ve kısmen de buharlaşma ile kaybetmesi işlemidir. Su alma işlemi 20-30 günde tamamlanır ve bu süre sonunda oluşan çamur keki kürek veya makineyle küreyerek uzaklaştırılır. Nem alma amacıyla çamur lagünleri de kullanılabilir. Çamur lagünlerinde küreme yapılmaz, lagün doluncaya kadar işletmeye devam edilir. Dolunca terk edilir veya çamur keki boşaltılarak başka yere taşınır. Koku sorunu ve fazla alan gereksinmesi nedeniyle doğal su alma yerine mekanik nem alma metodları kullanılabilir. Mekanik nem atma metodlarında; - Santrifüjler - Filtrepres - Belt filtre (Bant filtre) - Torba filtre üniteleri kullanılmaktadır. Arıtma Çamurlarının Genel Özellikleri Fiziksel Özellikleri Birçok çamur örneğinin özgül ağırlığı takriben suyun özgül ağırlığına yakın olup pratik hesaplamalarda 1.0 olarak alınabilir. Arıtma sistemi içerisinde ön çökeltim çamurları genellikle gri-kahverenkli ve kötü kokuludur. Havalandırma havuzlarında meydana gelen aktif çamur ise kahverenkli ve flok (belediye atıksu çamuru) görünümlüdür. Rengin koyuluğu septik koşulların başladığını, açık renk ise yeterince havalanmadığını gösterir. Çamurun katı ve sıvı kısımları arasındaki ilişki katı madde konsantrasyonu olarak tanımlanmakta ve mg/lt veya % katı madde olarak belirtilmektedir. Örneğin özgül ağırlığı 1.0 olan bir çamur için 10.000 mg/lt katı madde konsantrasyonu % 1 kuru maddeyi (105 0C’de 24 saat kurutma) ifade eder. 2

Arıtma Çamurlarının Kimyasal Özellikleri Arıtma sistemlerinde üretilen arıtma çamurlarında; günümüz modern toplumlarının kullandığı bir çok organik ve inorganik madde, mutfak, bulaşık, banyo ve tuvalet atıkları, endüstriyel atıksular, solventler, mikro organik kirletici kimyasallar, pestisitler, yol ve kaldırımlardan akan yüzey suları vb. içinde bulunan her türlü kirletici madde bulunabilir. Yeni sınırlamalarla endüstriyel atıksular ancak ön arıtmaya tabi tutulduktan sonra ve limit değerlere uyuyor ise şehir atıksu şebekesine deşarj edilebilmektedir. Bu maddelerden bir kısmı insan, hayvan ve bitki sağlığını tehdit edici maddelerdir ve sıkı kontrolleri gerekmektedir. Kimyasallar hariç arıtma çamurlarında biriken organik ve mineral maddeler çoğunlukla topraktan gelmektedir. Endüstriyel prosesler ve evlerde kullanılan sentetik maddelerle arıtma çamurlarına gelen metaller toksik düzeye ulaşabilmektedir. Özellikle arıtma sistemine gelen ağır metallerin % 60-90’ı arıtma çamurunda konsantre olmaktadır. Ham çamur ve anaerobik parçalanmaya uğramış atıksu arıtma çamurlarına ait bazı kimyasal özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Arıtma çamurları istenmeyen kimyasal ve ağır metaller dışında yararlı olarak değerlendirilen azot, fosfor, organik madde yönünden zengindir ve tarım alanlarında geri dönüşüm sağlaması amacıyla değerlendirilmesi gerekmektedir şeklinde değerlendirilirler.

Tablo 1. Ham ve anaerobik arıtılmış çamurların tipik kimyasal özellikleri Madde
Toplam Kuru Madde 2.0-8.0 Uçucu katılar % KM Gres, Yağ vb.%KM Protein % KM Azot N %KM Fosfor P2O5 %KM Selüloz % KM Demir (sülfit hariç) PH değeri 60.0-80.0 6.0-30.0 20.0-30.0 1.5-6.0 08-3.0 8.0-15.0 2.0-4.0 5.0-8.0

Ham Çamur
Değişim Ortalama 5.0 65.0 25.0 4.0 2.0 0.4 10.0 2.5 6.0

Arıtılmış Çamur
Değişim 6.0-12.0 30.0-60.0 5.0-20.0 15.0-20.0 1.6-6.0 1.5-4.0 0.0-3.0 8.0-15.0 3.0-8.0 6.5-7.5 Ortalama 10.0 40.0 18.0 4.0 2.5 1.0 10.0 4.0 7.0

Potasyum K2O %KM 0.0-1.0

Arıtma Çamurlarının Mikrobiyolojik Özellikleri

Stabilizasyon işlemine alınmamış ham çamurda insan ve hayvanlarda çeşitli hastalıklara yol açabilecek, bakteri, virüs, protozoa ve helmint gibi parazitler ve parazitlerin kist ve yumurtaları bulunabilir (Tablo 2). 3

Arıtma çamurlarında tespit edilen bazı bakteri. Bazıları değişen olumsuz çevre koşullarına dayanıklılık gösteren organlar olan kist ve yumurta oluşturabilirler.Tablo 2. Belediye Arıtma Çamurlarını Arıtma Metodları Çamurun bertaraf edilebilmesi için yapılması gereken işlemler şu şekilde şematize edilebilir. otlayan hayvanlar açısından risk oluşturur (WHO. 1981). Parazitlerde büyüme ve çoğalmaları için canlı konukçu hücreye ihtiyaç duyarlar. Atık ve arıtma çamurlarında HIV virüsü görüldüğünü rapor eden çalışma bulunmamaktadır. 4 . Canlı hücre dışında varlıklarını uzun süre devam ettiremezler. virus ve parazit patojenleri Bakteri Virüs Protozoa Salmonella spp E. Virüsler çoğalmaları için canlı konukçu hücreye ihtiyaç duyarlar. Hücre dışında yaşama süreleri yaklaşık 3 aydır.coli Leptospira spp Shigella Pseudomonas Yersinia Clostridium Listeria Mycobacterium Streptococcus Camphylobacter Poliovirus Echovirus Adnovirus Reovirus Rotavirus Astrovirus Calcivirus Parvovirus Entamoeba Giardia Par azit Helmint Ascaris Taenia Bakterilerden en önemli ve izlenmesi gereken Salmonelladır. Bunların arıtma çamurundaki sayısı çamur stabilizasyonu işlemi sırasında azaltılır veya yok edilir. Escherichia coli doğal olarak insan ve hayvanların sindirim sistemlerinde bulunur.

fosfor). kumaş parçaları ile suda kolayca çöken inorganik katılar kum. Bir çok arıtma sisteminde yüzen maddeler (yağ. kağıtlar. Suyun altına çöken inorganik ve organik katı materyal sistemden ayrılır ve primer arıtma çamurunu oluşturur. suspanse katı ve biyolojik oksijen ihtiyacını düşürmek için ileri arıtım sistemi olarak tersiyer arıtım basamağı da bulunur. direk arazi dolgusu veya yeniden değerlendirmeye gider. Bazı arıtım sistemlerinde bitki nutrientleri (azot. çakıl. Organik materyal atmosfere verilen karbondioksite ve mikrobiyal hücreye çevrilir. cüruf gibi maddeler ayrılır. şişeler.Ham atık suyun ön arıtılmasında atıksu içindeki ağaç parçaları. Çoğunlukla organik materyal olan bu maddeye sekonder çamur denir. Ayrılan bu maddeler arıtma çamurunun içine karıştırılmaz. gres. yün ve bitkisel maddeler vb.) primer arıtma sisteminde yüzeyden toplanır ve primer arıtma çamuruna karıştırılmaz. Primer arıtmada gravite sedimentasyonu ve flotasyon prosesi ile sisteme gelen katıların yarısı ayrılır. Fosforun kimyasal çökeltimi ve filtrasyon ile tersiyer arıtma çamuru meydana gelir. Sekonder sedimentasyon havuzlarında mikrobiyal hücreler dibe çöktürülür ve ayrılır. Sekonder arıtım kontrollü ve hızlandırılmış biyolojik prosestir ve atıksudaki askıda erimiş organik materyali parçalamak için doğal mikroorganizmalar kullanılır. 5 .

Yapılan çalışmalar sonucunda. İçinde bulunan yüksek miktarda patojen ve stabil olmayan. dönen tamburlar katı süzme işlemi ile yoğunlaştırma. Bu işlem ile katılar koagüle edilir. jel yapılar kırılır ve katıların suya karşı duydukları "ilgileri" azaltılır. Yüzdürme ünitesi. Yoğunlaştırma işlemi çöktürme ve yüzdürme gibi metotlarla yapılabilmektedir. Yoğunlaştırma işlemi. Anyonik veya katyonik organik polimerlerin kullanımı da günümüzde yaygın uygulama alanı bulmaktadır. Çok ince hava kabarcıkları çamur yumaklarına yapışır ve onların yukarıya doğru yükselmesini sağlar. Gravite yoğunlaştırıcılar. askıda katı maddeleri hava ile yüzebilir maddeler haline dönüştürür. atıksuyun özelliklerine. patojen oranının azaltılmasında kullanılan yöntemler Tablo 3’de kısaca özetlenmiştir. yüzdürme tanklarında veya santrifüj. belt filtre veya pres filtrede herhangi bir kimyasal madde ilavesi yapılmaksızın susuzlaştırılır. Ancak. Mekanik ünitelerde yerçekimi kuvvetleri oluşturulur. su içeriğinin azaltılarak daha sonraki bertaraf ünitelerine daha düşük hacime sahip çamurun verilmesine yöneliktir. Ön çökeltme ve damlatmalı filtre çamurlarına uygulanmazlar. Santrifüjler santrifüj kuvvet ile su alma. Kimyasal şartlandırma : En yaygın kullanılan yöntem demir (+3) klorür veya kireç ilavesidir. dönen tambur veya gravite belt gibi mekanik ünitelerde gerçekleştirilir. uygulanan arıtma yöntemine bağlıdır. yüzey sıyırıcılar köpüğü uzaklaştırır. gres içeren bazı endüstriyel atıksu arıtma çamurlarına uygulanır. Çamurların katı içeriği. gravite yoğunlaştırıcılarda. Bu nedenle bu akım biyolojik arıtma ünitesine geri çevrilmelidir. 6 . Isıl şartlandırma : Isıl şartlandırma çamurun ısıtılması ve kısa bir süre için basınç altında tutulması işlemidir. Yoğunlaşan çamurun hacmi bu sayede azalır ve susuzlaştırma maliyeti azaltılabilir. Bunun için ya kimyasal ya da fiziksel (ısıl) işlemler uygulanır. Fiziksel ve işletimsel anlamda çökeltme havuzu gibi işlev görürler.Primer. mekanik sıyırma kollarına sahip dairesel planlı derin havuzlardır ve genelde yüksek çökelme hızına sahip ön ve aktif çamur süreci çamurlarının yoğunlaştırılmasında kullanılırlar. Çamurun Yoğunlaştırılması Çamurun yoğunlaştırılması. Bu inorganik maddelerin yanında diğer demir bileşikleri ile alüminyum tuzları da kullanılmaktadır. Ham çamurun stabilize edilmesinde. kokusuzlaştırılır ve vakum filtre. Çamur Şartlandırması Çamur kurutma yataklarına alma işleminin haricinde kalan susuzlaştırma uygulamaları için çamurun şartlandırılması gerekir. ÇHY genelde atık aktif çamura ve yağ. Taban sıyırıcılar yoğun çamuru toplarken. sekonder ve tersiyer arıtma çamurları genellikle birleştirilir ve sonuçta % 1-4 katı madde oranına sahip ham arıtma çamuru oluşur. belt filtreler ise yatay filtre üzerinde filtreleme ile katıları konsantre etme özelliklerine sahiptir. Çamur sterilize edilir. arıtma tesisinin biyolojik arıtma sürecine gelecek organik yük artacağından tasarım ve işletimde bu uygulamaya dikkat edilmelidir. Diğer işlemler : Çamurun şartlandırılması için dondurma veya radyasyona tabi tutma işlemleri halen araştırma fazındadır. Kullanılacak madde tipi ve dozu laboratuvar deneyleri ile saptanmalıdır. Isıl işlem ile şartlandırılmış çamurun süzüntü suyu yüksek konsantrasyonlarda kısa zincirli ve suda çözünebilir organik maddeler içerir. ayrışabilir organik madde nedeniyle ham çamurun potansiyel sağlık ve çevre problemi vardır.

Kimyasal şartlandırmadan ve gravite drenajdan sonra çamur aralıkları 7 . Bu işlem sonrası çamur bir sıvı görünümünden bir "kek" görünümüne bürünür. Vakum Filtre Vakum filtre ile. santrifüj filtre. kimyasal madde. bakım ve filtre bezlerinin değiştirilmesidir. çamurun bünyesindeki serbest su bir poroz ortam vasıtası ile çekilir ve kek oluşumu gerçekleştirilir. Çamurun şartlandırılması amacı ile ilave edilen kimyasal maddelere ek olarak. yaşı ve konsantrasyonudur. ancak vakum yerine basınç uygulanmaktadır. çamurun filtre bezine yapışmaması ve oluşan kekin filtre ortamından kolayca sıyrılabilmesi için ön kaplayıcı maddeler ilave edilmelidir. İşlem verimi şartlandırma kalitesine bağlıdır. Çamurların Susuzlaştırılması Arıtma çamurları genellikle yoğunlaştırma işlemi sonrasında susuzlaştırma işlemine tabi tutulurlar. Radyasyona tabi tutma genelde evsel atıksu arıtma çamurlarına uygulanmaktadır. Kritik değişkenler ise. vakum. genelde yakma tesisi külleri veya diatomat toprağıdır. kapiler hareket veya bunların kombinasyonlarını gerektirir. vakum. Basınçlı filtrede kullanılan diğer mekanik aksam kimyasal madde besleme sistemi ve kek uzaklaştırımı için konveyördür. Bunlar. belt filtre. Bu basınç ile çamur yan yana dizilmiş olan plakalara gönderilir ve aralarındaki filtre bezleri sayesinde süzme işlemi gerçekleştirilir. Belt filtrede daha önce kimyasal olarak şartlandırılmış çamurların suyu alınır. tambur hızı. İşletim ve verimi etkileyen değişkenler ya çamur ya da kullanılan ekipman özellikleri ile ilgilidir. Kullanılan üniteler. Çamur pompaları 155x104 Pa ve daha yüksek basınç üretebilecek kapasitededirler. tambur batıklığı. özellikle polimerler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. pres filtre veya su alma yataklarıdır. buharlaştırma. yerçekimi kuvveti. Doğal veya mekanik yöntemler ile gerçekleştirilen susuzlaştırma işlemi. Mekanik aksam değişkenleri ise. katı özellikleri. Mekanik değişkenler. Kullanılan pompa tipi pozitif yer değiştirmeli çamur pompalarıdır. çamurun yapısı. Şartlandırma işleminin işletme maliyetinin en önemli bileşenleri işçilik. santrifüj kuvvet. Susuzlaştırma işleminin özellikleri uygulanan yöntem yerine kullanılan mekanik aksam ile ilgilidir. Çamur ve kullanılan mekanik aksam ile ilgili bir çok değişken santrifüjleme işlemini etkiler. Değişkenler. basınç.çamurun filtre edilebilirliği kimyasal madde ilavesi ile şartlandırma işlemine kıyasla dondurma işlemi ile düzeye çıktığı saptanmıştır. Belt Filtre Pres Basınçlı filtrelerin tersine bu işlem süreklidir. Suyu alınmış çamurun katı içeriği minimum % 15 oranında iken. kimyasal şartlandırma ve filtre ortamıdır. yoğunlaştırılmış çamurunki ise çok daha düşüktür. tank derinliği ve diferansiyel hızdır. vakum filtre. Bu yöntem özellikle soğuk iklimler için oldukça caziptir. Katı kazanım verimini arttırmak amacı ile birçok kimyasal madde. Basınçlı Filtre Basınçlı filtrelerin işletme prensibi vakum filtre ile aynıdır. Bunun için fiziksel (mekanik) yöntemler kullanılır. Santrifüj Filtre Santrifüjleme işlemi ile kekin nem içeriği düşürülürken katılar daha konsantre hale getirilir. Vakum filtre ile olan diğer bir ayrıcalığı ise basınçlı filtrelerin kesikli işletilmesidir. Susuzlaştırma işlemi ile çamurun bünyesindeki serbest su uzaklaştırılır. çamur besleme hızı ve sıcaklıktır.

Diğer süreçler kompostlaştırma ve kireç ilavesidir. kimyasal şartlandırma ve çamurun bekletme süresidir. İklime ve koku kısıtlamalarına bağlı olarak üzerleri kapatılabilir. Stabilizasyon yönteminin seçilmesi kullanılacak nihai bertaraf işlemine bağlıdır. Birçok stabilizasyon süreci. sinek ve koku sorunu oluşturmaksızın açıkta depolanabilir. Stabilizasyon Çamur stabilizasyon işlemi ile çürüyemez niteliğe kavuşturulur ve içerdiği patojen organizmalar bertaraf edilir. Uygun bir kompostlaştırma işlemi sonunda. Kireç uygulanmış çamur doğrudan kurutma yataklarına alınabilir ve bu durumda herhangi bir koku sorunu oluşmaz.gittikçe azalan hareketli iki filtre bezi arasına alınır ve uygulanan basınç ile su alma işlemi gerçekleştirilir. çamurun katı madde içeriğini önemli ölçüde azaltır. Az miktarda organik madde ayrışımı da söz konusudur. Çünkü çamurun pH'ı kuruma öncesi 7'ye düşecek olursa organizmaların yeniden aktive olmaları koku sorunu yaratabilir. Kompostlaştırma işlemi. çamur özellikleri. diğer taraftan çamurun hacminin azaltılması. özellikle aerobik veya anaerobik çürütme. (4) kür ve (5) kaba maddelerin geri kazanımı basamaklarını içerir. biyolojik olarak kararlı ve kokusuz bir malzeme elde edilir. nispeten kuru. İşçilik maliyeti oldukça düşük olup özellikle arazi birim fiyatının az olduğu bölgelerde tercih edilmektedir. İstenen katı madde oranı sağlandıktan sonra çamur yataktan sıyırılır ve uygun bir şekilde bertaraf edilir. Bir taraftan organik katıların araziye verilmesi ile doğal kaynakların korunumu sağlanırken. çamurun organik madde içeriğinin azaltılması. iklim koşulları. zaman. termal anlamda çamurun suyunun buharlaştırılması işlemidir. Isı İle Kurutma Isı ile kurutma.0 ila 12.5 arasında tutulur ve çamurun stabil hale getirilmesi ve patojen organizmaların bertarafı sağlanır. Bu nedenle. kurutma yatakları doldur-boşalt şeklinde işletilmektedir. Çamurun nihai kullanımı söz konusu ise stabilizasyon gereklidir. kokusuz ürün eldesi ve 8 . Yoğunlaştırma. kolay ve elastik işletme. deneyimli operatör gerektirmemesi ve düşük bakım masrafıdır. nutrientlerin kazanımı ve patojenlerin bertarafına yöneliktir. Kompostlaştırılmış çamurun bakteriyolojik kalitesini ve sonuçta pazarlanmasını etkileyen en önemli unsurlar. Kireç ile stabilize edilmiş çamurun arazide bertarafı dikkat gerektirir. stabilizasyon işlemine gerek yoktur. sistem tasarımı. (2) kompost yığınlarının oluşturulması. (3) uçucu katıların aerobik ayrışımı. Olumlu yanları. Kurutma Yatağı En basit su alma yöntemidir. Gerekli sıcaklık organik maddeyi tahrip etmeyecek mertebede olmalıdır. Bu durumda nihai ürün gübre veya toprak şartlandırıcısı olarak kullanılabilir. Bu işlemlerden görüleceği üzere. Eğer çamurun susuzlaştırılması ve sonra yakılması gerekiyorsa. Kompostlaştırma Kompostlaştırma. Kireç İlavesi Yeterli miktarda kireç ilavesi ile çamurun pH değeri 2 saat süre ile 12. sıcaklık ve oksijen gereksinimidir. çürütme veya şartlandırma işleminden sonra çamur kum yataklara serilir ve doğal süzülme ve buharlaşma ile suyunun uzaklaştırılması sağlanır. yüksek arazi gerektirmesi ve iyi çürütülmemiş çamurların koku ve sinek sorunu oluşturmasıdır. Kompostun satışı ile elde edilen gelir işletme masraflarının azalmasına neden olacaktır. Olumsuz yanları ise. Drenaj ve buharlaşmayı etkileyen faktörler. (1) kaba madde ilavesi.

kontrol ve bakım problemleri ve potansiyel hava kirliliğidir. Çamur havasız ortamda 15-60 gün 20-55 0C’de bekletilir. Belediye atık çamurlarını stabilize etme yöntemleri Yöntem Tanım Koyulaştırma Kurutma Arıtma çamuru katıları ya gravite ile çökeltilerek ya da hava flotasyonu ile yüzdürülür Birkaç yöntem kullanılabilir Kum yatakları üzerinde kurutma Santrifüj Belt Pres (Filtrasyon) Çamur arıtmada en fazla kullanılan yöntemdir. çok değişik anaerobik ve fakültatif bakteri organik maddenin ayrıştırılmasını sağlar. Bu yöntemin başarısı. karışım derecesi. Çamurla beslenen aerobik bakteriler CO2 üretir. Bazı tesislerde metan toplanır ve sistemi ısıtmak için kullanılır. alkalinite.patojen organizmaların bertarafı da söz konusudur. Aerobik çürütme. katı konsantrasyonu. kurutma işlemi sırasında açığa çıkan gazlar. Bununla birlikte. Diğer bir kurutma yöntemi olan mekanik hava kurutma işlemi günümüzde yaygın uygulama alanı bulmaktadır. sonra karbon oranı yüksek organik materyal (ağaç talaşı. çoğunlukla kireç (CaO) çamura eklenir. hava ile kurutma işleminden önce su alma için uygulanan mekanik aksamın tipine ve kurutma işlemi süresince çamurun su içeriği az bir malzemeye dönüştürülmesine bağlıdır. saman vb.) ile karıştırılır. Genelde yüksek ve düşük hızlı anaerobik çürütücüler uygulanmaktadır. Karışım aerobik şartlarda kompostlanır ve kompost süresince sıcaklığın birkaç gün en az 55 0C’de olması gerekir Arıtma Çamuruna etkisi Çamur sıvı özelliğini devam ettirir fakat katı oranı % 5-6’ya çıkarılır Katı oranı % 15-30’a çıkarılır Açıkta kurutma patojenleri azaltır Santrifüj ve filtrasyon yöntemleri bazı nutrientlerin kaybolmasına neden olur Katı oranı artar Koku azalır Uçucu katılar azalır Patojenler azalır Bitki nutrientleri korunur Katı oranı artar Koku azalır Uçucu katılar azalır Patojenler azalır Azot oranında kaybolma olur Uçucu katılar azalır Patojenler azalır Amonyak kaybolur Fosfor bitkilerin alamayacağı forma çevrilebilir Çamurun hacmi azalır Koku azalır Uçucu katılar azalır Organik madde stabilize olur Bir çok patojenler yok edilir Bitki nutrientleri azalır Anaerobik çürütme Aerobik çürütme Alkali stabilizasyon Kompost Çürütme Karmaşık bir biyolojik süreç olan anaerobik çürütme işleminde. Çamura su kaybettirilerek katı oranı % 20’ye çıkarılır. katı yükleme hızı ve katı dağıtımı) ve kimyasal faktörler (pH. Tablo 3. Bu yöntemin olumsuz yanları. ön çökeltme çamurunun. koku sorununun ortadan kaldırılması için işleme tabi tutulmalıdır. Anaerobik çürütme süreci üç kademede gerçekleşir. Çamur hava veya oksijenle karıştırılarak 4060 gün 15-20 0C’de bekletilir.5’in üzerinde kalması gereklidir. Fiziksel (alıkonma süresi. Anaerobik bakteriler çamurla beslenir. uçucu asit konsantrasyonu. Yeterli miktarda alkali materyal. metan ve CO2 üretir. sıcaklık. nutrientler ve toksik maddeler) çürüme sürecinin verimini etkiler. fazla biyolojik çamurun veya bunların karışımının açık bir tank 9 . (1) karmaşık organik maddelerin basit bileşiklere hidrolizi. (2) bu bileşiklerin asit bakterileri tarafından uçucu asitlere dönüştürülmesi ve (3) uçucu asitlerin metan bakterileri tarafından metan ve karbon dioksite dönüştürülmesi. yüksek enerji maliyeti. pH’nın 2 saat boyunca 12 ve üstünde ve bundan sonra 22 saat 11.

Çamur bertaraf etme yöntemlerinden biri 10 . Metan global ısınmaya neden olan sera etkisi olan gazlardandır. Geri kalan çamur ise derin arazi dolgusu veya yakma şeklinde yok edilmektedir. Her seçeneğin ekonomik ve çevresel faydaları. Fazla miktarda nutrient yüklemesi nedeniyle okyanuslara deşarj ABD’de 1991. Isıtma işlemi uygulanan anaerobik çürütücülerin tersine. boşaltılır. anaerobik çürütücülere kıyasla düşük ilk yatırım masrafı. Eğer çamur tehlikeli madde özelliği gösteriyorsa muhtemel yeraltı suyu ve toprak kirliliği nedeniyle bu yöntem seçilmemelidir. Arazi dolgularından çıkan diğer gazlar kötü kokuya neden olur. Arazi dolgusu ile aynı zamanda değerli sahalar kullanılmakta ve potansiyel yararı bulunan organik madde ve bitki nutrientleri kaybedilmektedir. Biyolojik olarak ayrışabilir maddeler oksitlenir ve mikrobiyal kütle aerobik organizmalar tarafından parçalanır. derin dolgu için uygun araziler gittikçe azalmakta ve arazi maliyeti artmaktadır. Çevre bakımından derin dolgu ile arıtma çamuru kirletici ve patojenleri tek bir lokasyonda konsantre hale getirilmektedir. kokusuz son ürün eldesi. üst yüzey suyunda düşük BOİ konsantrasyonu ve nispeten basit ve kolay işletmedir. denizlere boşaltılmaktaydı. 1990’lardan önce arıtma çamurlarının çoğu okyanuslara. peyzaj alanları ve meyve bahçelerinde geri dönüşüm olarak değerlendirilmektedir. aerobik çürütücülerde ısıtma uygulanmaksızın uzun havalandırma işlemi yürütülür. Yakma Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasıyla oluşan çamurların hacimleri mümkün mertebe az olmalıdır. Diğer olumsuz yanı ise soğuk mevsimlerde susuzlaştırma ve bertaraf işleminin veriminin azalması ve istenen kalitede çamur eldesinin mümkün olmamasıdır. Günümüzde belediye arıtma çamurlarının çoğu. Arazi dolgusunda izolasyon malzemesinin yırtılması veya sızıntı suyu toplayan sistemde arıza gerçekleştiğinde bu elementler yer altı ve yüzey sularını kirletebilir. Arazi dolgularında organik atıklar anaerobik dekomposyana uğrar ve metan üretir. metan atmosfere karışır. bazı çevre riskleri oluşturur.içerisinde havalandırılması ile gerçekleştirilir. eski maden ocakları. Diğer olumlu yanları. Diğer taraftan arıtma çamurlarının derin çukurlara boşaltılmasının riskleri de vardır. Arıtma Çamurları Nasıl Değerlendirilir Arıtma çamuru ya organik madde ve nutrient kaynağı olarak faydalı bir şekilde değerlendirilir veya atık materyal olarak görülüp atılır. Derin dolgu tekniğine uygun şekilde yapılandırıldığında ve yönetildiğinde çevre riski minimum düzeydedir. Mikrobiyal kütlenin ayrıştırılması işlemi iç solunum olarak tanımlanır ve bu süreç baskın süreç özelliği taşır. Derin Arazi Dolgusu Yönetim ve kontrol altında tutma bakımından derin arazi dolgusu belki en basit çözümdür. Aerobik çürütücülerin işletme masrafları (oksijen temini için) daha yüksektir. Şu anda arıtma çamurları yeterli bir şekilde arıtılmakta ve kaliteli ürün biyosolid olarak sınıflandırılmaktadır. Fazla miktarda elementin arazi dolgusuyla dar alanda yoğunlaşması. problemleri ve riskleri bulunmaktadır. Avrupa Birliğinde 1998 yılından itibaren yasaklanmıştır. tarım alanları. Düzenli depolama alanları ile ilgili tercihler yapılırken en iyi yerleşim koşullarında ve en iyi işletme koşullarında bile toprak kirliliği olması muhtemeldir. Ekonomik bakımdan diğer yöntemlerden daha avantajlı görülmekle birlikte. Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel çamurlarda su muhtevası %65 ve altında tutulmalıdır.

emisyon gazlarının işlenmesi ile ilgili maliyetlerin artmasına ve uçucu küllerle yanma ürünü olarak ortaya çıkan küllerin bertarafı işlemlerinin zorlaşmasına rağmen. Arıtma çamurlarının yakılması ile boşaltılacak materyalin volümü azalmaktadır. Arıtma çamurundaki iz elementlerin çoğu külde konsantre hale gelir (konsantrasyon 5-10 kat artar). üretimden tüketime tek yönlü enerji ve madde akışının olduğu sistemlerdir. Yakma işlemi baca gazlarından uçucu toz ve volatilize kirleticileri ayırabilecek kompleks sistemler gerektirir. Arazi dolgusunda olduğu gibi arıtma çamurundaki potansiyel faydası olabilecek organik madde ve bitki nutrientleri kaybolmaktadır. kurşun. Kompost yapılarak. biyosolid içerisindeki organik madde ve bitki nutrientlerinin yararlı bir şekilde tekrar kullanılmasını amaçlamaktadır. Dünyada biyosolidler daha çok tarım alanları. Uygun şekilde izlenip yönetilmezse bu. Bu arıtma çamurunun kontolünü pahalı bir seçenek haline getirmektedir. Bu nedenle yakma sistemlerindeki yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına. terk edilmiş maden ocakları ve ıslah edilmesi gereken marjinal alanlara verilmektedir. insan ve hayvan hayatı. Çimento. Araziye uygulama İsrail. golf. park. dioksin) atmosfere karışır. bitki büyümesi ve su kalitesini olumsuz etkiler. Arıtma çamurunun bertaraf yöntemlerinden bir diğeri araziye sermedir. Arıtma çamurları (biyosolid) içindeki organik madde ve nutrientlerin çoğu tarım alanlarında yetiştirilen bitkilerden gelmektedir. organik kimyasalların çoğu bozulmakta ve yakılma ile az da olsa ısı enerjisi elde edilmektedir. Arta kalan kül stabildir. Organik madde ve bitki besin elementleri yanında toprağa biyosolid içinde bulunan her türlü kirletici madde ve patojen de verilmektedir. patojenler tamamen yok edilmekte. sıraya ekilen bitkilerin yetiştirildiği topraklarda. arıtma çamurlarının yakılarak bertaraf yönteminin giderek daha fazla kullanılacağı beklenmektedir. inert inorganik materyal orijinal çamur miktarının % 10-20’si kadardır. toprak kalitesi. Arıtma çamurlarının doğrudan zirai amaçlı olarak kullanılması ya da düzenli depolama sahasına gönderilerek bertaraf edilmesi giderek artan yasal kontrollere tabi olmaktadır. Organik maddelerin toprağa bir çık faydası vardır. yakma kriterlerinin sıkılığına. Biyosolid içindeki bitki besin elementlerinin çoğu yavaş salınan organik madde içinde olduğundan. Araziye Verme Arazi dolgusu ve yakma. Çamur ya ayrı olarak ya da çöple birlikte yakılarak depolama hacmi azaltılmaktadır. Özellikle toprak işlemeli tarım alanlarında.yakmadır. pelet haline getirme veya pastorizasyon işlemi ile kalitesi artırılan biyosolidler sebze ve çiçek üretim alanları. Biyosolidler aynı zamanda çiftçilere direk ekonomik fayda sağlar. arıtma çamurlarının araziye verilmesi. Yakma da belli oranda CO2 üretir (diğer sera etkisi gazı) ve bazı uçucu kirleticiler (kadmiyum. çim alanları. Akdeniz ülkelerinin toprakları humus yönü ile fakir olduklarından üretim verimini artırmaktadır. ısıyla kurutularak. çok az veya hiç toprak bulunmayan eski maden alanlarında. tuğla. çünkü içerdikleri maddeler inorganik gübrelerin yerine geçer. bahçe vb. Bu materyal genellikle araziye gömülür. Biyosolidlerin araziye verilmesi ile bu materyaller diğer ürünün kullanımına geri verilmektedir. alanlarda da değerlendirilebilir. yapı malzemesi olarak da kullanılabilme potansiyeli vardır. Gübrelerde olduğu gibi yanlış veya fazla 11 . derinlere sızma ve yüzey akışlarıyla kayıp aynı miktardaki inorganik gübrelerden daha azdır. beton yapımında kullanılabilir. Mısır gibi Akdeniz iklimi etkisinde olan ülkelerde yaygın olarak uygulanmaktadır. civa.

insan kaynaklı atık.5 milyon ton kuru madde).3 33 10 16 Avrupa 40 6 37 2 11 4 Arıtma çamurlarının denize atılarak bertarafı ABD’de 1992. Tablo 4. İngiltere’de 1. Almanya'da evsel suların arıtılmasından oluşan çamurların yaklaşık %15'i yakılmaktadır. Farklı Ülkelerde Arıtma Çamurunun Değerlendirilme Oranları Bertaraf Yöntemi (%) Derin Arazi Dolgusu Deniz Deşarjı Tarım Diğer Yararlı Yakma Diğer Bertaraf ABD 34 6. (3) araziye taşıma maliyeti. çevresel ve toplum değerleri bazında değerlendirmeler yapılmalıdır. (1) bertaraf için gerekli çamur yapısının oluşturulması maliyeti. patojen organizma içermediği. Avrupa genelinde 6 x106 ton çamur ortaya çıkmakta ve bu her geçen yıl artmaktadır. Arıtma çamurlarının tarım alanlarında kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Çamurların arazide bertarafında en önemli unsur bu uygulamanın toplum tarafından kabul edilebilirliğidir. (5) araziye uygulama maliyeti ve (6) çevre koruma ve kirlenmeye karşı izleme maliyetlerinden oluşur. Tüm bertaraf yöntemleri için ekonomik. USEPA arıtma çamurlarının 2000 yılında % 63’ünü (4. Toplam maliyet. Sadece çok iyi stabilize edilmiş çamurun koku ve sinek sorunu yaratmayacağı açıktır. Üretilen bu çamurun bertaraf yöntemleri Tablo 4’de verilmiştir. Günümüzün en önemli atık ürünüdür ve bütün dünyada üretilen miktar gittikçe artmaktadır. her opsiyonun yarar ve taşıdığı risk birlikte değerlendirilmelidir. Toplum genelde stabilize edilmiş çamurun doğasını bilmediği için bu uygulamaya karşıdır. Bu nedenle.7 milyon ton kuru madde) tarım alanlarında kullanımını hedeflemektedir. (2) ön taşıma ve depolama maliyeti. 2010 yılında % 70’ini (5. % 9'u yakılmakta ve % 3'ü de kompost yapılmaktadır.2 x106 ton. Fizibilite çalışması yanında çevresel etki değerlendirmesi raporları da hazırlanmalıdır. Kuru madde olarak. endüstriyel atık ve yollardan akan yüzey sularından kaynaklanan kompleks organik materyaldir. 12 . İngiltere’de halen % 42’si tarım alanlarında kullanılmakta ve oranı artırmayı hedeflemektedir.miktarda biyosolid uygulaması kimyasal element sızması ve yüzeyden akışı hızlandırır. (4) arazide depolama maliyeti. Almanya’da 2. Seçenekler arasında karar verirken. 2005 yılında Almanya'da çamurun depo edilmesi yasaklanacağı için çamurun yakılmasına ağırlık verilmektedir. Birleşik Amerika’da yılda 5. evsel atık. Açık olarak arıtma çamurlarının nasıl değerlendirileceği sorusu hakkında en iyi çözüm yolu bulunmamaktadır. bunun % 60'ı araziye serilmekte. Avrupa’da 1998 yılından itibaren yasaklanmıştır.1 x106 ton. Etkin bir tanıtım programı ile çamurun kararlı bir ürün olduğu. Arıtma Çamurlarının Farklı Ülkelerde Değerlendirme Şekilleri Arıtma çamuru. Almanya'da yılda 50 milyon ton arıtma çamuru oluşmakta. böyle bir uygulamanın bir entegre parçası olarak toplumun eğitilmesi önem taşır.4x106 ton. koku yaratmayacağı ve yeraltı suyunu kirletmeyeceği anlatılmalıdır.

Tarımsal üretim sistemlerinin en önemli bileşenidir. Tarımsal üretimin uzun dönem sürdürülebilirliğini sağlamak için organik toprak iyileştiricilerinin kullanımı ve kullanım tekniklerinin düzenli bir şekilde dengelenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir. Büyük şehirlerde dahil henüz bir çok belediyenin atıksu arıtma tesisi bulunmamakta. Biyosolidlerin Tarım Topraklarına Etkisi Organik toprak iyileştiricilerinin toprağın fiziksel. Bunlar. Farklı tip biyosolidlerin üretiminde kullanılan arıtma prosesleri. Fiziksel özellik ve görünümleri % 4 katı içeren siyah sıvı suspansiyondan. 13 . kimyasal ve biyolojik özelliklerine hem yararlı hem de istenmeyen etkileri vardır. mezbaha atıkları vb. Toprak florası ve faunası. bitki besin elementi miktarı (özellikle azot ve fosfor) ve patojen kapsamlarını etkiler. Tarımsal kaynaklı atıklar yüksek oranda karbon ve bitki besin elementi içerirken. Atık içinde ağır metal. Organik toprak iyileştiricilerinin kullanımı. patojen ve organik mikro kirleticiler de içerir. Arıtma tesisi bulunmayan küçük ve orta ölçekli sanayilerin atıksuları ön arıtmaya tabi tutulmadan direk belediye atıksularına bırakılmaktadır. tarım dışı atıklar ağır metal. Biyosolidlerin bitki besin elementi içerikleri ve bunların bitkilere yarayışlılıkları birçok faktör tarafından etkilenir. Bu organik iyileştiricilerin toprak kalitesi ve daha geniş perspektifte çevreye olan etkilerinin anlaşılması ve bu maddelerin kullanımının düzenlenmesi gereklidir. fosfor ve organik madde ile iz elementler yönünden zengindir. çamurun ağır metal kapsamına arıtma sisteminin etkisi yoktur. atıksuyun kaynağı.) Bu bölümde sadece tarım dışı organik maddeler (arıtma çamuru) üzerinde durulacaktır. biyosolitin alkalinite. uzun dönem sürdürülebilirliği ve kalitesi açısından sadece anlık üretim miktarlarına (verim) bakılması doğru değildir. atıksu arıtma yöntemi ve biyosolidlerin üretildiği atık çamur yöntemidir. Bu ise belediye atık çamurlarının ağır metal ve kimyasal kirletici düzeyini yükseltmektedir. Bu çoğunlukla organik madde ve onu verildiği toprak karakterine bağlıdır. patojen ve sentetik kirletici kimyasallar (örneğin poliaromatik hidrokarbonlar) bulunuyor ise agroekosistemin tamamını etkileyebilir. Toprak yenilenemez ve sınırlı doğal kaynaktır.) • Tarım dışı üretilen atıklar (arıtma çamuru. organik madde kapsamı. bitki ve insanlar etkilenir. tarım alanı ve çevresindeki su kaynakları yüzey akışı ve direk kontaminasyonla organik madde aldığında önemli bir kirlilik oluşturur. Tarımsal olmayan organik maddelerin kirletici etkisi çok değişik şekillerde olabilir. tarımsal olmayan atıklarla birlikte geri dönüşümü sağlamak için artmaktadır. Büyük sanayi tesislerinin arıtma çamurları yakılarak veya derin çukurlara gömülerek bertaraf edilmektedir. kompost.Türkiye’de kanalizasyon sularının arıtılmaksızın çevreye gelişi güzel bırakılmaması yasa ve yönetmelikler gereği yasaktır. Ağır metal düzeyleri orijinal atık su tarafından belirlenir. % 20-50 katı içeren toprak görünümü ve % 90 katı içeren uru materyale kadar değişebilir. Organik toprak iyileştiricileri kaynağına göre temelde iki gruba ayrılabilir. Özellikle azot. Örneğin tarım kökenli atıklarla. atıksu arıtım tesis bulunan belediyelerin arıtma çamurları standartların üzerinde metal içerdiğinden halen sadece düzenli çöp depolama alanlarında gömülerek bertaraf edilmektedir. • Tarımsal üretimde oluşan organik atıklar (ahır gübresi vb. Biyosolidlerin Bitki Yetiştiriciliğinde Değerlendirilmesi Biyosolidler bitki beslenmesi için gerekli olan birçok elementi değişik oranlarda içerir.

5’ten 15. mısır. eski çöp dolgu alanlarında. KDK toprağın indirek verimlilik ölçü parametresi olarak bilinir. yem bitkileri ve orman plantasyonlarının verimi çamur uygulaması ile iyileşmektedir. Metalle kirletilmiş eski maden ocakları ve çevresinin ıslahında. uygulanmamış alanlara kıyasla bir çok bitkinin verimi artmaktadır. Organik madde toprak partiküllerini bir araya bağlayarak agregat oluşumu ve stabilitesini artırır ve bu da granüler yapıyı oluşturarak toprak içinde su ve hava hareketini kolaylaştırır. çevre açısından en uygun uygulama olarak değerlendirilmektedir. • Toprak işleme direnci azalır. Bu olumlu etki kil oranı ve organik madde oranı düşük topraklarda daha belirgindir. tutumu ve yararlılığı artar • Toprak yapısı iyileşir. Toprağın volüm ağırlığı (bulk density) arıtma çamuru uygulanmasıyla düşer ve toprağın su tutma kapasitesi ile su iletkenliği artar. Örneğin lahana. agregat stabilitesi artar • Katyon değişim kapasitesi artar • Mikrobiyal aktivite ve çeşitliliği artar 14 . Bu etki toprağın katyon tutma özelliğinde olan etkisinden kaynaklanır. elementler yavaş salınır. bitki ihtiyacını karşılayacak kadar yeterli miktarda inorganik gübre verilen parsellere kıyasla daha yüksek verim alınması toprak yapısına olan yararlı etkiden kaynaklanmaktadır. • Bitki besin elementi tutumu artar. Katyon değiştirme kapasitesi (KDK) toplam negatif elektrik yükü (100 g/miliekivalan) solusyondaki pozitif yüklü iyonları tutma özelliğidir. Arıtma çamurlarının bertarafında diğer yöntemler. Bir çalışmada hektara 240 ton anaerobik çürütülmüş arıtma çamuru verildiğinde 1 ay sonra KDK’nın 5. Arıtma çamuru aynı zamanda.Arıtma çamuru ortalama % 30 karbon içerir ve toprağa verildiğinde organik madde nedeniyle toprağı iyileştirici özelliği gösterir. Arıtma çamurunun kalitesini iyileştiren teknolojik gelişmeler ve Pazar çamurun toprak iyileştirici olarak kullanımını destekleyen süreçlerdir. patates ve pancar verimi. Çamur uygulanmış parsellerden. fasulye. Arıtma çamurlarının toprak yapısına olan faydalı etkisine ilave olarak bu maddenin geri dönüşüm olarak toprağa verilmesi. iyileştirici olarak kirletilmiş veya bozulmuş alanların tekrar bitkilendirilmesi ve ağaçlandırılmasında kullanılan bir maddedir. arazi dolgusu ve yakma uzun dönemde tarım alanlarında kullanımından daha az sürdürülebilir seçeneklerdir. Biyosolidler tipik olarak % 50-70 arasında organik madde içerir ve bir kaç yıl devamlı uygulama sonunda toprak organik maddesi artar.4 meq 100/g’a çıktığı tespit edilmiştir. toprak rahat işlenebilir • Su infiltrasyonu. Artan organik maddenin tarım topraklarına faydası şu şekilde özetlenebilir. Arıtma çamurlarının stabilize edilmesi ve patojen giderimi için kireç kullanılmış ise bu tip biyosolidler toprak asitliğini nötralize eder ve tarımsal kireç uygulamasına benzer fayda sağlar. Bununla birlikte bu etki geçicidir ve zaman ilerledikçe organik maddelerin ayrışması ve mineralizasyonu sonucu KDK azalır. Arıtma çamuru uygulanmış alanlarda. Arıtma çamurunun toprağa ilavesinin toprağın fiziksel özellikleri üzerine de yararlı etkisi vardır. Toprak yapısı ve verimliliğine olan yararlı etki sonuçta bitkisel üretim ve verimini iyileştirir. kil ocaklarının ıslahında ve tekrar bitkilendirilmesinde kullanılabilecek bir potansiyeldir.

üzerinde yetiştirilecek ürün. Tablo 5. mevsimsel özellikler. sayıları azalmaktadır. donmuş veya karla kaplı. jeolojik özellikler. Son çalışmalarda toprak mikroorganizmalarının. Bazı ülkelerde toprakta müsaade edilen maksimum ağır metal yükleri Tablo 5’de verilmiştir. istenen kalite özelliklerini taşıyan çamurlar verilebilmektedir. toprak özellikleri. olabilecek olumsuz etki nedeniyle. Araziye Verilebilecek Arıtma Çamuru Miktarını Belirleyen Faktörler Bütün dünya ülkelerinde arıtma çamurunun verilebileceği alanlar. ağır metal ve mikro organik kirleticilerin mikroorganizma populasyonuna etkisi uzun dönem sonra ortaya çıkabilir.Toprak Mikroorganizmalarına Etkisi Toprak verimliliği esas olarak toprak mikroorganizma populasyonunun çeşitliliği ve sağlığına bağlıdır.5 800 İngiltere (pH 6-7) 300 3 400 135 75 1 300 50 4 3 Arıtma çamuru uygulamasının sınırlandırıldığı alanlar. aerobik bakteri ve aktinomisetler gibi heterotrof toprak mikroorganizmaları populasyonunun arttığı gözlenmektedir. arıtma çamurunun kalite parametreleri yönetmeliklerle belirlenmiş ve ancak belirli standartlara uyan alanlara. normal derinlikteki toprakta belirlenen limit değerleri geçmemesi önşarttır. tarım alanı. Bir veya birkaç elementin limit değerleri geçtiği topraklara arıtma çamuru verilemez. yerleşim merkezlerine yakınlık. Toprakta Müsaade Edilen Maksimum Ağır Metal Yükleri Madde Sınır Değerler Kurşun Kadmiyum Krom Bakır Nikel Civa Çinko Arsenik Molibden Selenyum Kobalt Türkiye 100 3 100 100 50 2 300 ABD 300 39 3000 1500 420 17 2800 41 18 100 Kanada 100 4 36 1 370 15 4 2. orman. Bazı çalışmalarda ise alg gibi ototrof toprak bakterilerinin sayısının azaldığı tespit edilmiştir. Örneğin. • Arıtma çamuru uygulanacak arazinin sahibinin yazılı izninin olması gerekir • Korunması gereken alan ve türlerin yaşadığı habitatlara. mantar. Arıtma çamuru toprak mikroorganizmalarına karbon ve gıda maddesi sağlar. yeraltı ve yüzey su kaynaklarına yakınlık. park-bahçe ve ıslah alanlarına arıtma çamuru verilemez 15 . aynı toprakta yaşayan toprak hayvanları ve bitkilerine kıyasla ağır metallere daha duyarlı oldukları tespit edilmiştir. toprakta ağır metal düzeyleri. Hangi Topraklara Arıtma Çamuru Verilebilir Toprağın orijinal yapısında var olan ve arıtma çamuru uygulandıktan sonra potansiyel toksik elementlerin topraktaki konsantrasyonunun. toprak Zn ve Cd konsantrasyonunun sırasıyla 300 ve 5 mg/kg’ın üzerinde olduğunda toprakta Rhizobium bakterileri olumsuz etkilenmekte. Toprağa arıtma çamuru verilmesi ile maya.8 30 AT 50-300 1-3 50-140 30-75 1 150-300 İsveç 100 2 100 600 50 2. arıtma çamuru verilemez • Su göllenmiş.

Epidemik olarak kusursuz olmayan çamurun mera ve otlaklarda. toprak altı su seviyesine 1 m mesafe • % 25 eğim ve üstünde tarım alanları ile % 35 eğimli ıslah alanlarına arıtma çamuru verilemez • Toprak pH’sı 6. otlatma ve hasat işlemleri ile koordine edilmesi gereklidir. çamur toprak içine enjekte edilmedikçe yasaklamaktadır. Avrupa birliği yönetmeliği stabilize arıtma çamuru uygulanmış meralarda otlatmayı 3 haftalık periyod içinde yasaklamakta.• Arıtma çamurları aşağıda belirtilen tarım alanı. Avrupa birliği yönetmeliklerinde arıtma çamuru tarım alanlarında kullanılacak ise şu şekilde değerlendirilmektedir: Arıtma çamuru yumuşak meyve ve sebzelere verilemez. ıslah alanı.0 ve üzerine çıkmıyor ise bu alana arıtma çamuru verilemez • İlk uygulamadan önce arıtma çamuru uygulanacak toprağın. Yumuşak meyveler ve sebzeler gibi çiğ olarak yenilen ve toprağa temas eden ürünlere verileceğinde ise uygulamadan hasada kadar en az 10 ay geçmesi gerekmektedir. şeker pancarı. su sahibi yazılı izin verirse mesafe kısalabilir − Sulak alanlara 30 metre mesafeye kadar − Mevsimsel yüksek toprak altı su seviyesine 30 cm. ham çamurun mera alanlarına uygulanmasını ise. hiç bir sınırlama olmadan uygulanabilir. meyve ağaçları vb. • Arıtma çamuru uygulanan alanda yönetmelikte belirtilen herhangi bir kirletici yönünden sınır değerlere ulaşılmış ise bu tür tarım. Türkiye’de yasal olarak ham çamurun tarımda ve ormanda. Yönetmelikler dahilinde üretilen ve hatta satılan arıtma çamuru kaynaklı biyosolidler ise uygun olarak kullanıldığında sebze yetiştiriciliğinde bile her hangi bir sağlık problemi oluşturmadan kullanılmaktadır. hayvan ve bitki sağlığına potansiyel riski minimize etmek için çamur uygulama zamanının. • Bitki besin maddesi isteğini karşılayacak Agronomik oran üstünde arıtma çamuru verilemez. yem bitkileri. yönetmelikte belirtilen kirleticiler yönünden analiz edilmesi gereklidir. fakat çim bitkilerine hasada 3 ay kala ve meyve ağaçlarına hasada 10 ay kala arıtma çamuru verilmesi yasaklanmaktadır. − Doğal kaynak sularının aktığı yere 30 metre mesafe − İkamet edilen alanlara 100 metre mesafe. bitkilerin yenilen bölümlerinde Cd. orman ve ıslah alanlarına verilemez − Devamlı akan derelere 30 metre mesafe. Cu ve Zn gibi ağır metal 16 . orman. Genel olarak arıtma çamurları bitki yetiştiriciliğinde değerlendirilecek ise direk insan gıdası olarak kullanılan ürünlere değil hayvan yemi olarak hasad edilen ürünlere verilmektedir. ve serada yetiştirilen bitkilere de asla arıtma çamuru verilemez. park ve bahçelere arıtma çamuru verilemez. Stabilize edilmiş çamur ekimden önce tahıllar. yazın kuruyan derelere 10 metre mesafeye kadar. yerleşimci yazılı izin verirse mesafe azaltılabilir − Erozyon kontrolü programı olmayan alanlar − Su kaynaklarına en az 100 metre mesafe. bitki yetiştirme. Toprak ıslah alanlarına daha fazlası verilebilir. sebze ve meyve tarımında kullanılması yasaktır. bitki yaşadığı sürece kullanılması yasaktır. Arıtma çamuru uygulanmış topraklarda artan ağır metal konsantrasyonu sonucu. Ni. Hangi Bitkilere Arıtma Çamuru Verilebilir İnsan.0 ve üzerinde değilse veya arıtma çamuru uygulandığında 6. Arıtılmış arıtma çamurunun tahıl bitkilerine verilmesinde bir sınırlama yoktur.

0 2.1 0.8 7. Buğday.04-0. Arıtma çamurunun anaerobik çürütülmesiyle arıtma çamurunun metal yükü tekrar % 20-40 artmaktadır. bozulabilir kirletici yükün çoğu ayrıştırılır ve normal olarak KOİ ve BOİ şeklinde ölçülür. Arıtma Çamurlarının Tipik Komposyonu Madde Katı Madde % Uçucu katı % PH Alkalinite mg/l CaCO3 Toplam N (g/kg) Al (g/kg) As (mg/kg) Ca (g/kg) Cd (mg/kg) Cl (g/kg) Co (mg/kg) Cr (mg/kg) Cu (mg/kg) Fe (g/kg) Hg (µg/kg) K (g/kg) Mg (g/kg) Mn (mg/kg) Mo (mg/kg) Na (g/kg) Ni (mg/kg) P (g/kg) Pb (mg/kg) Zn (mg/kg) Ham Primer Çamur Dağılım Tipik 2-7 4 60-80 65 5-8 6 500-1500 600 15-40 25 Arıtma Çamuru Genel Dağılım Tipik Çürütülmüş Çamur Dağılım Tipik 2-6 3. kırmızı pancar. Eğer arıtma çamuru yüksek konsantrasyonda toksik metal ve organik kirletici içeriyor ise tehlikeli atık olarak değerlendirilir ve bertarafı daha sıkı kontrol altına alınır. Arıtma Çamurlarının Kimyasal Komposyonu Toksik ve bioakumule olan metaller ve bitki besin elementleri arıtma çamurlarında dikkat edilen en önemli bileşenlerdir. Bitkilerin alabileceği metal formları toprağa karıştırılan kuru çamur keklerinde daha az.5-12.07-0.6-4.4 0.5 200-7600 4800 1.7-190 1-42 200-1280 260-2570 14-110 0.09 6.7 18-7100 5-39 0.2 7 17 . marul. Atıksuların metal yükünün yaklaşık % 60-90’ının çamurda biriktiği tahmin edilmektedir.1-61 9.43-4.6 44 5-260 1.8 320 12 0.7 2-3520 <1-143 13-19700 101-27800 33 4 10 39 16 4. Topraktaki kurşun düzeyi ile bitki dokularında tespit edilen kurşun düzeyi arasında arıtma çamuru ile doğrudan bir ilişki bulunmaması. Arıtım sistemlerinde dışarı temiz su verilirken kirleticiler arıtma çamurunda konsantre olur. patates.1 9.2-7.1-30. Atık suların arıtılmasında normal olarak. Arıtma çamurunun komposyonu endüstriyel aktivite ve uygulanan arıtma çamuru yöntemi ve zamana göre büyük farklılık gösterir.3 25 4 3. lahana ve çim bitkilerinde ağır metal artışı tespit edilmiştir.16 120 24 375 1600 <1-176 1-135 1.5 35-65 51 7. Tipik değerlerin bazıları Tablo 6’da verilmiştir.0 500 850 11 5 3 4.1-11 170-2090 7.42 23-410 14-57 200-1280 500-5130 26-67 10 7.0 375 970 51 2. sıvı olarak uygulanan çamurlarda ise daha yüksektir.5 260 30 2.16 3. Tablo 6.düzeylerinin arttığı bilinmektedir.7 4.3-<19.2-26.4 82 2323 500 500 20-40 0-8. topraktaki kurşunun bitkiler için alınabilir formda olmadığını göstermektedir.7 0. Bununla birlikte biyolojik olarak ayrıştırılmayan atıklar atık sudan arıtma çamuruna transfer edilir.0-97 0.2-10600 0.1-230 1-250 3-3410 1-18 10-99000 84-10400 <1-153 0.

Tablo 10 – Tarımda kullanılacak Arıtma çamurlarında müsaade edilen maksimum değerler Kirletici Üst limit (mg/kg)* ABD Kanada AT İsveç Danimarka Almanya Arsenik 75 75 Kadmium 85 20 20-40 2 0. • Arıtma çamurundaki kirletici konsantrasyonu (Ağır metal ve kimyasallar) • Arıtma çamurunun patojen giderim prosesi ve patojen giderim oranı • Hastalık taşıyıcı vektörleri çekici (fare.5 1. Virüs Spesifik Oksijen İhtiyacı Nikel Bakır Çinko Kadmiyum Kurşun Civa Arsenik Molibden Selenyum PCB Araziye Uygulanacak Arıtma Çamurlarında Kalite kriterleri Araziye uygulanacak arıtma çamurlarında aranan kalite kriterleri üç başlık altında toplanabilir. sinek.300 1000-1750 600 40 60 Kurşun 840 500 750-1200 100 40 100 Civa 57 5 16-25 2.5 Molibden 75 20 Nikel 420 180 300-400 50 15 50 Selenyum 100 14 Çinko 7.6 *Kuru ağırlık Türkiye 20 1200 1200 1200 25 1200 3000 Türkiyede bir yılda araziye verilmesine müsaade edilen ağır metal yükü Ağır metal sınır yük değeri (gram/hektar/yıl) Kurşun 2000 Kadmiyum 33 Krom 2000 Bakır 2000 Nikel 330 Civa 42 Çinko 5000 Arıtma çamurlarında incelenen parametreler Avrupa Birliği Türkiye ABD Kuru Madde (%) Organik Madde (% kuru) Azot. toplam ve amonyak (% kuru madde) Fosfor. toplam (% kuru madde) PH Nikel (mg/kg kuru madde) Bakır (mg/kg kuru madde) Çinko (mg/kg kuru madde) Krom (mg/kg kuru madde) Kurşun (mg/kg kuru madde) Civa (mg/kg kuru madde) Krom (mg/kg kuru madde) Azot Fosfor Potasyum Kalsiyum Magnezyum Nikel Bakır Çinko Kadmiyum Kurşun Civa Krom Azot Toplam katı madde Uçucu katı Koliform. Helmint.5 Krom 3000 1000-1750 100 Bakır 4.) maddeleri giderim oranı 18 . Salmonella. sivrisinek vb.500 1850 2500-4000 800 100 200 PCB 8.

......... Belirli bir alana her çamur uygulanışında kirletici miktarı önceki uygulamalarda verilmiş toplam miktara eklenir. Kurşun Kadmiyum Krom Bakır 100 ........ ....... İzlenen herhangi bir kirleticinin limit değerleri geçmesi arıtma çamurlarının tarım alanlarına verilmesini engeller.......... ......... 3........ 3 ....... Uygulanan Yıl ........... ........... Kümülatif Yükleme = Çamurdaki kirletici x Uygulanan miktar x 0............... Tablo 12’de bakır için kümülatif yükleme oranının hesaplanması örnek olarak verilmiştir................... Çamurda izlenen her element için her çamur uygulanışında bu hesaplamaların yapılması gerekir......... 100 . Kirletici KKYO (ton/hektar) Arıtma 100% Çamurunda Kirletici (mg)kg) 2 Uygulama Miktarı Kuru ağırlık ton/hektar .......... ............. = ...5= kg/ha şeklinde kg/hektar’a dönüştürülebilir..............................0025 + Uygulanan Kuru madde (kg/ton) Kirletici ton/ha) (kg/ha) x . Kümülatif Kirletici Yükleme Oranı Arıtma çamuru verilen alanlarda kirletici konsantrasyonunun limit değerleri geçmemesi gerekir (Tablo 5)...................................0025 + x 0. Bu maddelerden herhangi birinin kümülatif yükleme oranı sınır değerleri geçtiğinde bu alana bir daha arıtma çamuru verilemez........... = .. Arıtma Çamuru Verilmiş Alanda Kümülatif Kirletici Yükleme Oranı 1................. Arıtma çamuru uygulanacak alanın toprak analizleri önceden yapılır ve tabloda verilen kirleticilerin topraktaki miktarı belirlenir. 100 ..............................Kirletici Konsantrasyonu Arıtma çamurlarında izlenen kirletici konsantrasyonlarının yönetmeliklerde belirtilen limit değerleri (Tablo 10) geçmemesi gerekir........ x .... Kümülatif yükleme oranı şu formülle hesaplanır.............. Kümülatif kirletici yükleme oranı her kirletici için Tablo 5’de verilmiştir.............. x 0.0025 + ...........0025 x Önceden Verilen Kirletici Oranı (mg/kg) (KM ton/hektar) (kg/hektar) Tablo...... x ............... Tarla..0025 + x 0...0025 + x 0... Bu güne = kadar Verilen (kg/ha) = .................... Toprak analizleri mg/kg (ppm) şeklinde verilmiş ise mg/kg/x 2..... x ... 13. Kümülatif Yükleme Oranının Hesaplanması Uygulama Önceden1 x Oranı x 0................... Bu değerler kümülatif yüklerin hesaplanmasında başlangıç değerlerini oluşturur.......... 19 ....................... = .......... Böge Adı..

................. Çürümenin gerçekleşebilmesi için sıcaklığın 40 gün 20 0C’de ve 60 gün 15 0C’de tutulur.............. Topraktaki kirletici oranı ilave edilmelidir..........0025 + x 0. Bakır için Kümülatif Yükleme oranının hesaplanışı A B C Toprak veya Çamurdaki Çamur Hektara Konsantrasyon Uygulama Oranı Çevirme (mg/kg) (Ton/hektar) Katsayısı Topraktaki Miktar İlk Çamur Uygulaması İkinci Çamur Uygulaması Üçüncü Çamur Uygulaması 50 Ax2. Alınan örneklerde fekal koliform sayısının geometrik ortalamasının 1 gr kuru ağırlıkta ya 2 milyonun altında ya da oluşan kolonilerin 2 milyonun altında olması gerekir............25 191..... . B grubu Arıtma Çamuru ........51 D E Toprak ve Çamurdaki Topraktaki Bakır Miktarı Kümülatif Yük (kg/ha) (kg/ha) 125 125 850 5 AxBx0.625 135...... 20 ...0025 + .. Patojen Giderim Yöntemleri 1.... = . x ......Enterik virüs 4 gr kuru ağırlıkta 1 plak (küme) oluşturan üniteden az olmalıdır. aerobik koşulları sağlamak için hava veya oksijenle karıştırılır... x 0...Salmonella bakterisi 4 gram kuru maddede 3 adetten az olmalıdır.... 2 Dönüştürme katsayısı 0..Araziye verilmeden hemen önce arıtma çamurundan 7 örnek alınır ve analiz edilir... .. = .......0025 ppm'i kg/ha'a çevirmektedir.. Bu değerleri sağlamak için arıtma çamurunun patojen giderimi proseslerinin birinden geçmesi gerekir........ Tablo 14.0025 25 160....625 2500 5 AxBx0. x 0.......0025 + .... Patojen Giderimi ABD’de arıtma çamurları patojen giderim oranına göre A ve B grubuna ayrılır...Canlı Helmint yumurtaları (ova) 4 gr kuru ağırlıkta 1’den az olmalıdır...00252 10.... x ................ 300 .....0025 31. x ..... .. 2 ..........875 1 Hektarda 2500000 kg toprak olduğu varsayılmıştır... A grubu Arıtma Çamuru ... Patojen giderimi için de değişik opsiyonlar vardır fakat.... = .625 1250 8 AxBx0.Fekal koliform sayısı 1 gr kuru maddede 1000 adetten az olmalıdır.. Aerobik Çürütme: Arıtma çamuru.. bütün opsiyonlarda aşağıda verilen değerlerin elde edilmesi gereklidir...............Nikel Cıva Çinko 1 50 ...

3. Isı ile Kurutma: Çamur direk veya indirek olarak sıcaklıkla muamele edilerek su oranının % 10’un altına düşmesi sağlanır. bitkinin azot ihtiyacına göre belirlenirken. Patojen giderimi işlemi uygulanmış arıtma çamurları direk toprağın içine enjekte edilebilir veya önce toprağın yüzeyine serilip 6 saat içinde toprağa karıştırılır. statik havalandırılmalı yığın veya yığın kompostlama metodlarının her hangi birinde çamur sıcaklığı 40 0C veya üzerine çıkarılır ve en az 5 gün bu şekilde kalması gerekir. kemirgen. Gama Işınlarıyla Işınlama: Çamur oda sıcaklığında Kobalt 60. 7. Beta Işınlarıyla Işınlama: Arıtma çamuru oda sıcaklığında (20 0C) en az 1. Açık Havada Kurutma: Arıtma çamuru beton veya kum yataklarda en az 3 ay süreyle kurumaya bırakılır. Genel olarak uygulanan yöntemlerde araziye verilen miktarlar Tablo 15’de verilmiştir. organizmalar tarafından besin kaynağı olarak kullanılmasının azaltılmasıdır. Kireçle Stabilizasyon: Çamura yeteri miktarda kireç ilave edilerek pH’nın en az 2 saat boyunca 12’nin üzerine çıkması sağlanır. 3.5 miligram oksijenden düşük olması gerekir. Çamur uygulanacak alan gereksinimi uygulama miktarına göre değişir. İleri Patojen Giderim Yöntemleri 1. Arıtma çamurundaki uçucu katıların % 38 oranında indirilmesi gerekir. Vektör Çekiciliğinin Azaltılması Vektör çekiciliğinin azaltılması. 5. Vektör çekiciliğinin azaltılması aerobik veya anaerobik çürütme ya da alkali stabilizasyonu ile sağlanabilir. Bu süre içinde yığın 5 kez aktarılmalıdır. 4. 5. arıtma çamurlarının hastalık taşıyan sinek. 2. 3 ay boyunca en az 2 ayın ortalama sıcaklığının 0 0C’nin üstünde olması gerekir. Pastorizasyon: Arıtma çamuru 30 dakika veya daha uzun süre 70 0C’de tutulur. Kompost yapımı: Konteyner. Sezyum 137 gibi izotoplarla ışınlanır.2. Arıtma Çamuru Uygulama Miktarları Arıtma çamurlarının yıllık uygulama miktarı. yıllar boyunca toplam uygulama miktarı arıtma çamurunda izlenen ağır metallerin kümülatif yükleme oranına göre belirlenir. Bu sırada çamur sıcaklığının veya çamur içine verilen gazın sıcaklığının 80 0C olması gerekir. Bu 5 günlük süre içinde en az 4 saatin 55 0C ve üzerinde geçmesi gerekir. Kompost: Konteyner veya statik havalandırmalı yığın kompostlama yöntemlerinde çamurdaki sıcaklığın 3 gün boyunca 55 0C veya üstünde olması gerekir.0 megarad dozda beta ışınlarıyla ışınlanır. 21 . 6. sivrisinek. Başka bir değerlendirme yöntemi aerobik çürütülmüş çamurun spesifik oksijen kullanım oranının 20 0C’de 1 gr arıtma çamuru (kuru madde) için 1 saatte 1. kuşlar vb. 4. Termofilik-Aerobik Çürütme: Likit arıtma çamuru hava veya oksijenle karıştırılarak çamur sıcaklığı 10 gün boyunca 55-60 0C’de tutulur. Sıcaklık Uygulaması: Likit arıtma çamuru 30 dakika boyunca 180 0C’de ısıtılır. Yığın kompostlama metodunda 15 gün veya daha uzun süre çamur sıcaklığının 55 0C veya üzerinde olması gerekir. Araziye uygulama şeklinde de vektör çekiciliği azaltılabilir. Anaerobik Çürütme: Arıtma çamuru havasız koşullarda 15 gün boyunca 35-55 0C sıcaklıkta ve sonra 60 gün boyunca 20 0C’de tutulur. Arıtma çamurlarının araziye verilmeden önce veya verilme anında bu özelliğini kazanmış olması gerekir.

bitki çeşidi. arıtma çamurunda en fazla bulunan besin elementidir ve yüksek uygulama oranları toprak altı ve yüzey sularında nitrat kirlenmesine neden olabilir. Tablo 16. Bitkilerin topraktan kaldırdığı bitki besin elementi miktarı (kg/ha) Bitki Verim (ton/ha) N (kg/ha) P (kg/ha) K S (kg/ha) (kg/ha) Buğday 2. Toprağın ağır metal içeriklerinin belirlenmesi. meyve veya alanda var olan bitki örtüsünün azot ihtiyacı .Verim hedefi . Optimum uygulama zamanı. Tablo 16’da bazı bitkilerin besin maddesi ihtiyacı örnek olarak verilmiştir.0 112 15 72 15 Mısır 13.2 101 12 52 9 Yulaf 3. Maksimum uygulama miktarı şu formülle belirlenir.8 Çim 6. Bu miktar agronomik yükleme oranı olarak bilinir ve bu oran şu faktörlere bakılarak belirlenir: . alana verilebilecek çamur miktarını belirler.Ekim nöbetinde.4 Kolza 1. Çamur verilecek alanda yetiştirilecek bitkinin veya alanın bitki örtüsünün besin elementi gereksinimi dikkate alınır.7 96 17 139 9 Azot. lif bitkisi. Çamurun uygulama alanına faydalarından birisi de gübre değeridir.Tablo 15. ve besin elementi ihtiyacı. önceki baklagil bitkisinin bıraktığı azot miktarı 22 AT: arıtma çamuru uygulama miktarı ton/ha L: Metal limiti kg/ha Kc: Dönüştürme katsayısı (1000) C: Arıtma çamurunun metal konsantrasyonu mg/kg . Seçim yerinin belirlenmesinde halk katılımının sağlanmasıda önemlidir. İzin verilebilen uygulama miktarı en düşük metal üzerinden alınır.1 61 8 41 3.7 95 12 47 8 Arpa 3. Araziye verilebilecek arıtma çamuru miktarı (kuru ağırlık ton/hektar) Arazi Uygulama Sayısı Arıtma çamuru miktarı Değişim Genel Uygulama Tarım alanı Yıllık 2-70 11 Orman Yılda 1 veya 3-5 yıl 10-220 44 ara ile Islah alanı Bir defa 7-450 112 Alan belirlenmesi arıtma çamurunun araziye verilmesinde ilk aşamadır. örtü bitkisi. yemeklik bitki.4 156 30 118 19 Yonca 9 278 19 160 22 Pancar 34 179 17 120 21 Patates 34 252 29 303 24 Keten 1. içerdiği azot miktarı ve bitkinin azot ihtiyacına göre belirlenmesi gerekir. yem bitkisi. KcL AT=--------------C (ppm) Bu formül izlenen her ağır metale uygulanır.Alanda yetiştirilen.7 133 18 67 7. ağaç. Bu nedenle arıtma çamurunun. yetiştirme koşulları ve hasad sıklığına göre değişir.

topraklarda oluşturulacak alkalilik problemine de dikkat edilmesi gerekir. Mineralizasyon oranı üç yıl boyunca Tablo 17’de verilmiştir. bitkilerin alabileceği NO3 formuna dönüşür.5’in üzerinde ise bu topraklarda alkali stabilize edilmiş arıtma çamurunun kullanılması doğru olmaz. çamurdaki organik azot miktarı (Organik N/g kuru ağırlık) Arıtma çamuru uygulanışından sonraki yıllarda alınabilir azot miktarı Nan= kcfmn (Nn-1 – fmn-1Nn-1) Nan. Dönüştürme katsayısı (1000 kg/ton) kv. Bu nedenle agronomik yükün hesaplanmasında çamur işleme yöntemi. Mineralizasyon oranı. Çamurdaki organik azot mikrobiyal aktivite ile zamanla mineralize olur. PH’nın 8’in üzerinde olduğu topraklarda bir çok bitki özellikle mikro besin elementlerini alamaz bunun sonucunda verimlilik geriler ve ayrıca toprağa uygulanan herbisidlerin etkinliği azalır.- Önceki çamur veya ahır gübresi uygulamasından kalan azot Mamur verme yöntemi ve toprağa karıştırılmaya kadar geçen süre Verilen azotlu gübre miktarı Çamurun inorganik ve organik azot kapsamı Çamurdaki azot mineralizasyon oranı Agronomik yükleme oranı kuru ağırlık/hektar olarak ifade edilir. Volatilizasyon katsayısı (0. Tablo 17. çamur araziye uygulandıktan sonra bir kaç yıl devam eder. bir sonraki uygulamalar için önceki verilen çamurun son iki yıldaki mineralizasyon oranı dikkate alınır. Azot İçin Agronomik Yükün Hesaplanması Arıtma çamuru uygulandıktan sonra birinci yıl bitkiler tarafından alınabilir azot miktarı şu eşitlikle bulunabilir. yılda alınabilir azot (kg/ton) 23 .50 çamur yüzeye uygulanmış ise. Çamur uygulandıktan sonra n. Arıtma çamurundaki organik azotun Mineralizasyon oranı Çamur Ham AerobikAnaerob Kompost uygulamasından Çamur Alkali ik Sonra geçen zaman Stabilize Çamur (yıl) çamur 0-1 40 30 20 10 1-2 20 15 10 5 2-3 10 8 5 3 Kireçle stabilize edilmiş alkali çamuru tarım alanlarında kullanırken. Çamurdaki nitrat miktarı (NO3 N/g kuru ağırlık) kc. organik azot oranı ve amonyum oranının bilinmesi gerekir. çamurdaki amonyum miktarı (NH3 N/g kuru ağırlık) fm. Na1=kc[(NO3)+kv(NH3)+fmNo] Na1 . Toprak pH’sı 7. 1. Organik azotun mineralizasyon katsayısı (Tablo 17) No. Agronomik yükün hesaplanmasında. Arıtma çamurunda nitrat çok az olduğu için hesaplamalarda dikkate alınmaz.0 yüzeye verilmiş sıvı çamur) NH3 . Mineralizasyon oranı çamurun işlenmesine bağlı olarak da değişir. Sürekli azot yüküne göre yapılan hesaplamalar sonucu fazla kireç uygulaması ile toprak pH’sı yükselebilir. ilk uygulamadan sonra birinci yıl alınabilir N (kg/ton) NO3. Bitkiler mineralize olmuş inorganik azot kaynakları NH4 ve NO3 kullanabilir.

Çamurun kuru madde 0ranı % 10. fmn-1.= 5.56 ton Na1 + ΣNai 18 kg/ton Birinci yıldan sonra kalan organik azot No1= No – f1No = (1000) [0.40(0. Bitkinin azot ihtiyacı 100 kg/ha.6 kg/ton)= 0. Örnek: Ham çamurun 3 yıllık uygulama oranını azot ihtiyacına göre hesaplayınız. Bitkinin ihtiyaç duyduğu azot (kg/ha/yıl) ΣNai. Azot kapsamı NO3-N. Yılda alınabilir azot katsayısı (Tablo 17) Bu eşitlik her yıl için ayrı ayrı hesaplanır Azot ihtiyacına göre çamur uygulama oranı şu formülle hesaplanabilir.4 kg/ton İkinci yıl uygulanabilecek arıtma çamuru miktarı UN 100 AN2=-------------------.020 Arıtma çamurundan birinci yıl alınabilir azot miktarı Na1=kc[(NO3)+kv(NH3)+fmNo]= (1000)[0. 0. NO3.020)]= 18 kg/ton UN= 100 kg/ha Birinci yıl UN 100 (kg/ha) AN=-------------------.90 ton/ha Na1 + ΣNai 18+2.= 4. Çamur toprak içine uygulanacaktır.10(9.020-0.= --------------------. 20 g/kg). NH3. 10 g/kg).20(12 kg/ton)= 2.N= 10g/1000g= 0.40(0. önceki uygulamalarda mineralize olan azotların toplamı kg/ton i= 2’den n’e kadar Agronomik yükleme oranı çamurun kuru ağırlığı üzerinden hesaplanır ve sonra çamurun kuru madde oranına göre volumetrik birime çevrilir. Volumetrik uygulama oranını hesaplayınız.96 kg/ton 24 . n ve n-1.010+0.fmn.20(0.012)]= 9.010 No= 20 g/1000 g= 0.4 İlk çamur uygulamasından kalan azot miktarı şimdi No2= N1 – f2N1 = (1000) [0. Azot ihtiyacına göre çamur uygulama oranı (ton/hektar/yıl) UN.020)]= 12 kg/ton Birinci yıl verilen arıtma çamurunda ikinci yıl kullanılabilen azot miktarı Na2=f2No1= 0.6 kg/ton Bu çamurun alınabilir azot miktarı Na3=f3No2= 0. UN AN=-------------------Na1 + ΣNai AN.012-0.= ----------------------. ve No.

Birikimini söz konusu olduğu durumda çamur hesaplamaları azot ihtiyacına göre değil. bitkinin fosfor ihtiyacına göre yapılmalıdır. sıvı çamur ve çamur kekinden daha düşüktür. takip eden yıllarda mineralize olur fakat. çamur uygulaması. efektif salım oranının bulunması gerekir ve bu şu şekilde bulunur. çamur ve toprağın karbon/azot oranı. kurutma esnasında amonyak azotu nitrata oksitlenir ve kaybolur. organik ve inorganik azot miktarlarının bilinmesi gerekir. anaerobik çamurda ise amonyak toplam azotun % 30’u kadardır (Linden. çamur tipi.56)(2. Aynı kayıp anaerobik çamur içinde geçerlidir. Azot oranına göre uygulanacak çamur miktarında. azot uygulama oranının. Anaerobik çürütülmüş sıvı çamurda. Aerobik çürütülmüş çamurda mikrobiyal oksidasyon daha fazladır ve organik azot oranı daha azdır. diğer gübrelerle toprağa verilen azot miktarını (agronomik yük) geçmemesi gerekir. Mineralizasyon oranını pek çok faktör etkiler. Na2=(4. Genellikle azot oranına göre yapılan hesaplamalarla verile çamur ile bitki tüketiminden daha fazla fosfor toprağa verilmiş olur. 25 . Araziye verilen çamurun birinci yılda mineralizasyon aranı % 100 ile % 12 arasında değişir. Bunların oranı arıtma çamurunun ne tip işlemden geçtiğine bağlı olarak değişir. toprak tipi ve su miktarı.12+0. fazla gübreleme ve azot yıkanması ile sonuçlanabilir.12 kg/ton 100 AN3= ----------------------. Çürütülmüş arıtma çamurundaki azot organik ve bitkilerin alabileceği inorganik formlarda bulunur.1 arasında fosfor içerir. 1983). Organik azotun mineralizasyon oranı dikkate alınmadan.74 ton/ha 18+2. Organik azotu bitkilerin alabilmesi için onun önce inorganik forma mineralize olması gerekir. oran gittikçe azalır. Arıtma çamurundaki fosfor da azot gibi organik ve inorganik formlarda bulunur. Yüksek fosfor oranı yüzey sularının kirlenme riskini artırır.5 fosfor içeren çamur 10 ton olarak hektara verildiğinde 150 kg/ha fosfor verilmiş olur. Örneğin %1. Birinci yıl mineralize olmayan organik azot. Bu nedenle sürekli çamur uygulamalarında toprağın fosfor kapsamının takip edilmesi gereklidir. iklim. Aerobik çamurda toplam azot içinde amonyak azotunun oranı % 10. organik maddenin mikrobiyal oksidasyonu tamamlanmaz ve azot çözünmüş amonyak veya çözünmez organik formda bulunur (çoğunluk mikrobiyal hücre yapısında).90/5. Çamur azot kaynağı olarak kullanıldığında. Fazla azot bitki kök bölgesinden yıkanarak yer altı sularını kirletebilir. Genel olarak kompost ve kurutulmuş çamurun mineralizasyon oranı.8-6. Ticari gübrelerin azot oranı ise % 11-82 arasındadır.96 Arıtma Çamurunda Bitki Besin Elementleri AZOT: Çürütülmüş arıtma çamurları kuru ağırlık olarak % 1-6 azot içerir. Bu miktar pek çok bitki ve toprakta ihtiyacın üstündedir. Aerobik çürütülmüş çamurda. FOSFOR: Arıtma çamuru tipik olarak % 0. Yalnız fosforun inorganik formu yıkanmaz ve toprakta birikir.İkinci yılda arıtma çamuru az miktarda uygulanmıştır ve bu nedenle azot salım oranı uygulama oranına bağlı olarak gerilemiştir.= 4.4 kg/ton)= 2.

Strüktür ve Agregat Oluşumu Arıtma çamuru toprağın mineral bölümünden daha az yoğundur ve toprağın volüm ağırlığını azaltarak. patates. toprak partiküllerini bir araya bağlayarak büyük agregat oluşumunu sağlar ve toprakta boşluk oranı artar. Bu sayede toprak içinde hava ve su hareketi kolaylaşır. 26 . 1-30 mg fosfor içerir (Asano ve ark. bitki büyümesi için gerekli diğer elementler olan kalsiyum. Arıtma çamurunda ortalama olarak % 50 oranında bulunan organik madde agregat oluşumu ve stabilitesini sağlayarak toprağın yapısını iyileştirir. Bununla birlikte düşük miktarlar bile (27 ton/ha) toprağın yapısını agregat oluşumu ve poroziteyi attırarak düzeltmektedir. 1985).1981). Arıtma çamurunun içinde bulunan tuzlar ve iz elementlerinde potansiyel zararının dikkate alınması gerekir. büyük porlar kaybolur. ürünün kalitesini bozar. Toprak işlendikçe organik maddesi zamanla azalır ve toprağın fiziksel yapısı bozulur. (Martes ve Franken-Berger. mikrobiyal parçalanma ile uzaklaşan organik maddeden daha azdır. poroziteyi artırarak toprak yapısını iyileştirir. yoncada %40 ve saman uygulamasında %59 artmıştır. yağış veya sulamayla agregatlar parçalanır. Arıtma Çamurlarının Sulama Suyu Olarak Kullanılması Su oranı yüksek arıtma çamurları genellikle sulama suyu olarak kullanılırken aynı zamanda besin elementleri de toprağa verilmektedir. Organik maddenin yetersiz olduğu durumda. Şehir arıtma çamurları tipik olarak litrede 10-40 mg azot. toprak agregatlarının stabilitesi bozulur. bu elementlerin çoğu. bitki ihtiyacından daha fazla azot ve fosforun toprağa verilme ihtimali yüksektir (özellikle kurak bölgelerde). Agregat stabilizasyonun araştırıldığı bir çalışmada Agregat stabilizasyonu çamur uygulamasında %24. potasyum hariç. su kaynağı ve arıtma tekniğine bağlı olarak değişir.. Yalnız toprağın fiziksel özelliğini önemli ölçüde değiştirmek için bitki ihtiyacını karşılayacak agronomik miktarın üzerinde çamur verilmesi gereklidir (Chaney ve ark. Arıtma çamurlarının besin elementi konsantrasyonu. Organik madde ya direk olarak suyu bünyesinde tutar veya toprakta poroziteyi artırarak indirek olarak suyun tutulmasını sağlar. potasyum. Su Tutma Kapasitesi: Genellikle arıtma çamuru uygulaması toprağın su tutma kapasitesini artırır. 1983). 1987). demir. ahır gübresi uygulamasında %22. ya sızma kayıplarına neden olur veya fazla azot hızlı bitki büyümesine neden olarak verimi düşürür. turunçgil ve üzümün kalitesi yüksek azottan olumsuz etkilenmektedir (Bouer ve Idelovitch. su hareketi azalır. magnezyum. Bitkinin gübre ihtiyacının olmadığı zamanlarda sıvı çamurun verilmesi.. Agregat oluşumu kimyasal ve mikrobiyal aktivitelerin sonucunda gerçekleşir. Çamurun Toprağın Fiziksel Yapısına Etkisi Organik Madde: Toprak organik maddesi.Diğer Elementler: Azot ve fosfora ilave olarak çamur. Bitki artıklarıyla toprağa gelen organik madde. mangan ve çinko da içerir. toprak havası azalır. Örneğin domates. yabancı otlanmaya neden olur. Arıtma çamuru azotun agronomik oranına göre verildiğinde. Bitkilerin su ihtiyacına göre yapılan hesaplamalarda. toprak sıkılaşır ve volüm ağırlığı artar. Sürekli toprak işlemeli tarım altındaki toprakların organik maddesi çok düşüktür.1992) Anaerobik çürütülmüş çamur diğer çamurlara göre en iyi stabilizasyonu sağlamaktadır (Paglia ve ark. bitki ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.

Yüksek KDK istenir. McGrath ve ark. sodyum. magnezyum. 3. Organik maddelerin çoğu CO2 ve suya dönüşür ve birlikte bir kısmı humus olarak toprağın yapısına katılırlar. selenat ve bor (borik asit. 4. karbondioksit. Yüksek SAR. kalsiyum. bikarbonat. 1992. Tuz bitki kök bölgesinden uzaklaştırılamazsa toksik etki yapacak düzeyde birikebilir. su ve düşük maddeler.7 mg/litre’nin üzerindeki konsantrasyonu duyarlı bitkilere toksik etkide bulunur.. Çözünür Katyon. Humus toprağın negatif enerji yükünü ve böylece KDK’yı arttırır. infiltrasyon ve agregat oluşumunu olumsuz etkilemektedir. Sodyumun toprak yapısı ve infiltrasyona etkisi Sodyum adsobsiyon oranı (SAR) ile belirlenebilir. fazla sulama yapıldığında topraktan yıkanıp uzaklaşır. Yağışlı bölgelerde tuz topraktan yıkanır. Borik asitin enerji yükü yoktur. 1990). Bunlar iyon değiştirme dengesine girer ve tutunamayanlar drenaj suyuyla yıkanır. bakır. 1994). kurşun. Bu özellikle kurak bölgelerde sürekli sulama sonucunda ortaya çıkar. nitrat. Arıtma Çamurunun Toprağın Kimyasal Yapısına Etkisi: Biyolojik stabilize çamurunun ortalama kuru ağırlığının %50’si organik maddedir. Arıtma çamurları ve atık sular aynı zamanda tuz da içerir. Çözünür katyon. tarımsal yönden önemli katyon. çamurdaki sodyum konsantrasyonuna Mg ve Ca konsantrasyonu oranına ve tuzluluğa bağlıdır. Sürekli çamur uygulamalarında bu elementler toksik olacak seviyede birikebilir (Chang ve ark. arıtma çamurlarındaki iz elementler. klor. potasyum. yapılı organik asit. selenyum. anyon ve moleküller. KDK (Katyon Değişim Kapasitesi) toprağın katyonları tutma kapasitesinin ölçüsüdür. borat)’dır. zayıf olarak tutulur. kadmiyum.Su Hareketi: Organik madde çamurdaki toprak yüzeyini tıkayarak geçici süre infiltrasyonu ve havalanmayı bozabilmektedir. Çamur toprağa verildiğinde ayrışır. kobalt. molibden ve diğerleri toprak solusyonuna geçer. 2.. nikel. infiltrasyonu attırmakta ve bazı durumlarda erozyonu azaltmaktadır. arsenik. Yukarıda belirtilen organik maddelerin agregasyona etkisiyle toprak yapısını düzeltmesi sonucu topraktaki su hareketi. Atık sular sulama suyu olarak kullanılacağında duyarlı bitkilerde bor konsantrasyonuna dikkat edilmesi gerekir.anyon ve moleküller.kalsiyum ve magnezyumun yüksek olduğu durumda toprak yapısı bozulmakta. çünkü elementlerin topraktan sızmasını engeller. 27 . Anyon ve Moleküller Arıtma çamurlarındaki. İz Elementler Organik maddelerin ayrışması sonucu. Sodyumun toprak yapısına etkisi. sülfat.Zehirli inorganik kimyasallar. organik madde ve inorganik maddeye dönüşür. Tuzluluk ayrıca bitki gelişimini de olumsuz etkiler. Borun sulama suyundaki 0. Dayanıklı bitki pamuk ise sulama suyundaki 10 mg/litre konsantrasyona kadar dayanır (Maas. Arıtma çamurundaki bileşikler dört grup altında toplanabilir: 1. Bu maddelerin hepsini bitkiler absorbe eder ve bunlar arıtma çamurunun bir bakıma gübre değerini gösterir. Arıtma çamurundaki. düşük tuzluluk toprağı disperse eder. Bu elementler bitkiler tarafından fazla kullanılmadığı için üst toprak katlarında birikir.sodyum. Zehirli organikler. İz elementler.

Arıtma çamuru uygulanmış alanlarda bitkilerin element alımı Zn>Cd>Ni>Cu>Pb>Hg>Cr. Asit topraklarda yetişen bitkilere arıtma çamuru verildiği durumda bitki dokularında fazla miktarda. krom. çinko oranının arttığı fakat.97 0.08 28 .40 0. 1986).32 Turp 0. artışın sınır değerleri geçmediği.74 0. Bakır. Arıtma çamuru uygulanmış topraklarda yetişen bitkilerde ağır metal konsantrasyonu genellikle uygulanmamış topraklardan daha yüksektir (Tablo 7). Yönetmeliklerde belirtildiği şekliyle tarım alanlarına arıtma çamuru verildiğinde toprakta biriken ağır metaller kolaylıkla hesaplanabilir. molibden ve çinko bitki beslenmesi için gereklidir ve arıtma çamuru bu elementlerin eksikliğini giderebilir.18 0. Arıtma çamuru uygulanmış ve uygulanmamış alanda yetiştirilen farklı bitkilerin yenilen bölünlerinde Cd consantrasyonu (mg/kg) Ürün Çamur Çamur uygulanmamış uygulanmış Marul 8. 1986.7 Lahana 0.Bitkilerde biriken bu elementler. belediye arıtma çamuru ve arıtılmış kentsel atık su çok az miktarda inorganik kimyasal içerir. kurşun. diğer elementler arsenik. çinko ve selenyum alım oranının bir çok bitkide fazla olduğu. Tablo 7. bakır. Kadmiyum uzun yıllar boyunca insan diyetine fazla miktarda var olduğunda kronik toksik etkide bulunur (Kostial. çiftlik hayvanı ve yaban hayvanlarında zehirli olacak düzeyde birikebilir (Logan ve Chaney. Nötral ve alkali topraklardaki zarar fazla olmaz. 1986). çinko. cıva ve selenyumun ise alımının artmadığı tespit edilmiştir (Bray ve ark. Üç yıl boyunca hektara 15-90 ton arıtma çamurunun verildiği topraklarda yetiştirilen silaj ürününde kadmiyum.21 Domates 0. Bitkiler tarafından alınan bazı metaller bitkiler için gerekli olmakla birlikte. Genellikle arıtma çamuru uygulanmış alanlarda bitkilerin metal alımı çok yüksek değildir.13 0. molibdeni özellikle baklagil bitkilerini fazla aldığı tespit edilmiştir. Zehirli İnorganik Kimyasalların Toprak ve Bitkide Birikimi Endüstriyel atıksular etkin olarak ön arıtmadan geçtikten sonra şehir kanalizasyonlarına verildiğinde. Fazla miktarda metal alımı fitotoksik simptomlar oluşturabilir ve sonuçta verim ve ürün kalitesi düşer. Sonuçta belediye arıtma çamuru ve atık sularının tarım alanlarında kullanılması problem oluşturmaz. Pb vb.1 0. Levander. 1983). kurşun. 1985). Arıtma çamuru ile uzun yıllar bitki yetiştiriciliğinin yapıldığı çalışmalarda. cıva ve nikelin bitkiler tarafından az miktarda alındığı. Genel olarak asit karakterli topraklarda büyüyen bitki dokularında yüksek konsantrasyonlarda iz element birikir ve bitkiler bundan zarar görürler.27 Arpa 0.31 0. kadmiyum.) bitkilerde birikebilir. büyümeye olumlu etkisi olmayan metaller de (Cd. bakır. arsenik. kadmiyum ve nikel biriktiği ve toksik belirtilerin görüldüğü değişik çalışmalarda ortaya koyulmuştur.08 Yulaf 0. onları yiyen insan.21 Mısır 0.. Mo ve Se kritik düzeyin üstünde tüketildiğinde hayvanlara toksiktir (Mill ve Davis.

azot. hayvanlara etkisi de genellikle olmamaktadır. ayrışır veya toprağa adsorbe olur. daha yüksektir. bazı çalışmalarda çamur uygulanmış topraklarda yetişen bitkilerle otlayan sakatatlarında Cd konsantrasyonunun artışı tespit edilmekle birlikte. fakat bu bitkiyi yiyen hayvan ve insanlarda birikim yapacak kadar yüksektir. mantar ve algler toprağın organik maddesini ayrıştırması.. Webber ve ark. Mikorhiza bitki ile mantar arasındaki simbiyotik yaşamdır. Bir çok organik bileşik arıtma çamurunda az miktarda bulunur ve toprakta birikimi analitik metotlarla tespit edilemeyecek kadar azdır ( O’Conner ve ark. ayrışmaya dayanıklı olanlar toprakta birikir. • Çamur uygulanmış topraklardan kaynaklanan kirleticileri biriktirmiş otları yemeleri • Üzerine çamur bulaşmış otları yemeleri • Çamur uygulanmış toprakları yemeleri (Toprak koyunların %1-2 diyetini oluşturur) Ağır metallerin hayvanlarda birikimi hayvan türü. Mikroorganizma Miktarı ve Aktivitesi Otlayan Hayvanlar Ağır metal ve organik mikro kirleticilerin otlayan hayvanlara etkisi. Uzun dönem çamur uygulaması ile toprakta metal birikiminin mikrobial aktivite ve mikroorganizma miktarı. çamur uygulanmış toprağın direk yenmesi veya çamur bulaşmış bitkilerin yenmesinden kaynaklanır. Kurşun Cd kadar bitkiye alınan ve biriktirilen element değildir. mikorhiza etkinliğini etkilemektedir (Giller ve ark. kükürt gibi bitki besin elementlerinin doğal döngüsünde onemli rol oynar. 1994). Solusyon kültüründe Cd alımının incelendiği bir çalışmada. Birikim bitki tür ve çeşitlerine de bağlıdır..Fitotoksik simptomlar 2440 mm/kg Zn konsantrasyonunda. Normal Zn konsantrasyonu 17-150 mg/kg iken bitki dokularındaki Zn konsantrasyonu 963 mg/kg olarak tespit edilmiştir. biyolojik azot fiksasyonu. 1989. 1991. Cd hayvanlardan insanlara besin zinciri ile geçişte çok küçük risk oluşturmakta. Zehirli Organiklerin Toprak ve Bitkilerde Birikimi Organik kimyasallar toprağa verildiğinde volatilize olur. Ağır metal birikimi çoğunlukla kök. 1991). bakteri. organların fizyolojik fonksiyonuna bağlı olarak. Arıtma çamurlarının Toprak Mikroorganizmalarına Etkisi Toprak mikroorganizmaları. gövde ve yapraklarda. aktinomiset. Diğer bir arıtma çamuru çalışmasında bitki dokusunda 474 mg/kg Zn konsantrasyonu tespit edilmesine rağmen fitotoksik etki ve verim düşüklüğü tespit edilmemiştir.5-1. Pb ve Cd konsantrasyonu böbrek ve karaciğerde. sakatat ve kemiklerdeki birikim. Fe ve Mo fitotoksik düzeyin altında bitkide birikebilir. bitkiye fosfor ve çinko elementlerini verir. domates yapraklarındaki Cd oranının havuç yapraklarındakinden 70 kat daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte. Sonuçta volatilize olmayan. son olarak ta tohum ve yumrularda yüksektir. Smith.0 mg/kg taze ağırlık/sakatat EEC). bu kabul edilebilir sınırlar içindedir (<0. Bununla birlikte fitotoksik simptom ve verim düşüklüğünün olmaması metallerin bitki dokularında birikmediği anlamına gelmez. fosfor. Cd. 29 .. Toprakta biriken kimyasallar da bitkiler tarafından çok az alınır veya hiç alınmaz. Mantar bitkiden karbonhidrat sağlarken. yaşı ve diyetine bağlıdır. sıvı arıtma çamuru uygulanmış (228 ton/ha) toprakta yetişen soya bitkisinde gözlenmiştir.

üremede aksaklıklar şeklinde ortaya çıkabilir. bitki ve hayvansal besinleri tüketerek insanlara geçişi potansiyel risktir. Zn. Mo. Tablo 8. kemik bozukluğu. ve bu şekilde hayvanlara transferi sınırlıdır. İnsan Sağlığı Arıtma çamurlarının tarım topraklarına verilmesi sonucu ağır metal ve OMP’lerin. Ca. nadir olarak çamur bulaşık bitkilerin veya çamur uygulanmış toprağın direk yenilerek (çocuklar) yüksek düzeyde madde alımına rağmen. Ca Fe. elementler arasında kompleks antogonistik etki de vardır (Tablo 8). Cd Açıklama Çamurda > %4 Fe. Özel bir ağır metalin alımı.Ağır metallerin birikim yoluyla hayvanlara toksik etkisinin bulunmayışıyla birlikte. Fe. 30 . organik madde Bitkilerin organik mikro kirletici (OMP) alımı genellikle düşüktür. P. Arıtma çamuru uygulanmış merada otlayan hayvanlarda Cd . lipofilik OMP’lerin yağ dokusu ve süte transferinin en önemli potansiyel yoludur.Pb ve Cu için gıda zincirinde antogonistik etki Eleme nt Cu Temel Antagonist S. Zn. Bu bazı üretim kriterlerinin. Cu eksikliğine neden olur Diyetteki fazla Zn Zn (>1000mg/kg)Cu yetersizliği oluşturur Diyetteki 50 mg/kg Cu toksisite problemi oluşturmaz Çamur Cd içeriği < Zn içeriğinden küçüktür Çamurdaki düşük Cd:Zn oranı akumulasyon riskini azaltır Antagonism akumulasyonu azaltır Cd Pb Fe. Fakat bunun insan sağlığı için ciddi risk oluşturmadığına inanılmaktadır. Çamur veya çamur uygulanmış toprağın direk yenmesi. kilo kaybı. mineral dengesizlik oluşturarak diğer metalin alımı veya birikimini azaltır.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->