P. 1
Alevi Bektasi Dervislik Gelenegi

Alevi Bektasi Dervislik Gelenegi

|Views: 354|Likes:
Yayınlayan: Er San

More info:

Published by: Er San on Jul 17, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

T.C.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ANABĠLĠM DALI TÜRK HALK EDEBĠYATI BĠLĠM DALI

“DERVĠġ RUHAN” ÖRNEĞĠNDE ALEVĠ-BEKTAġĠ DERVĠġLĠK GELENEĞĠ

DOKTORA TEZĠ

Caner IġIK

VAN–2008

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ANABĠLĠM DALI TÜRK HALK EDEBĠYATI BĠLĠM DALI

“DERVĠġ RUHAN” ÖRNEĞĠNDE ALEVĠ-BEKTAġĠ DERVĠġLĠK GELENEĞĠ

DOKTORA TEZĠ

Hazırlayan Caner IġIK

DanıĢman Doç. Dr. Muhtar KUTLU

VAN–2008

ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ…………………………………………………………………..………...V KISALTMALAR…………………………………………………………………VI GĠRĠġ …………………………………………………………………………….. 1 1. BÖLÜM: ARAġTIRMANIN METODU, ALANI VE KAYNAKLARI……9 1.1. ARAġTIRMA ĠLE ĠLGĠLĠ METODOLOJĠK BĠLGĠLER………….…….9 1.1.1. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ………………………………………….9 1.1.2. ARAġTIRMANIN AMACI………………………………………...11 1.1.3. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ…………………………………….13 1.1.3.1. Alevi BektaĢi AraĢtırmaları ...……………………………13 1.1.3.2. Alevi BektaĢi geleneği nasıl araĢtırılmalı?.........................19 1.1.3.3. Antropolojik yöntem……………………………………....21 1.1.3.4. Folklor yöntemi……………………………………………22 1.1.3.5. ÇalıĢmada kullanılan yöntem……………………………..23 1.2. ARAġTIRMANIN ALANI…………………………………………..…..25 1.2.1. AMASYA VE ÇEVRESĠ………………………………………..…25 1.2.2. GÜMÜġHACIKÖY ĠLÇESĠ VE ÇEVRESĠ……………..………...29 1.3. ARAġTIRMADA KULLANILAN KAYNAKLAR……………………..32 1.3.1. KAYNAK KĠġĠLER……………………………..………………….32 1.3.2. YAZILI KAYNAK ESERLER………….………………………….35 1.3.2.1. Alevi BektaĢi DerviĢliği üzerine, kitap ve makaleler…..35 1.3.2.2. DerviĢ (IĢık) Ruhan’ın kendine ait defterleri…………..35 1.3.2.3. ÇalıĢma esnasında derlenmiĢ sözlü gelenek metinleri…36 2. BÖLÜM: DERVĠġĠN ANLAMI VE TARĠHSEL KÖKENĠ………………..38 2.1. DERVĠġ KAVRAMI VE ANLAMSAL ĠÇERĠĞĠ ……………………….38 2.1.1. DERVĠġ KELĠMESĠNĠN ETĠMOLOJĠK KÖKENĠ VE YAYGIN ANLAMLARI………………………………………………………..38 2.1.2. ĠSLAM‟IN DERVĠġ ANLAYIġI…………………………………....41 2.1.3. HALKIN DERVĠġ ANLAYIġI……………………………………...46

2.2. DERVĠġ VE BENZERĠ TĠPLERĠN TARĠHSEL KÖKENĠ………………49 2.2.1. ESKĠ ANADOLU MEDENĠYETLERĠ VE RUHSALLIK………….49 2.2.2. ESKĠ TÜRK ĠNANÇLARI VE RUHSAL ĠNSANLAR…………….52 2.2.2.1. Tabiat Kültleri…………………………...………………..54 2.2.2.2. Gök Tanrı Ġnancı………………………………………….55 2.2.2.3. ġaman ve ġamanizm……………………..……………….56 2.2.2.4. Budizm, ZerdüĢtlük ve Mazdekizm…….……………….58 2.2.2.5. Manihizm…………………………………………….……59 2.2.2.6. Yahudilik ve Hıristiyanlık…………………………….….60 2.2.2.7. Ġslam, Horasan Ekolü ve Batınilik……………………….61 2.2.3. ĠSLAM GELENEĞĠNDE SUFĠLER………………………………...63 2.2.4. ANADOLU‟DA DERVĠġLER………………………………………71 3. BÖLÜM: DERVĠġLĠĞĠN ALEVĠ- BEKTAġĠ GELENEĞĠNDEKĠ DURUMU…...……………………………………………………….78 3.1. ALEVĠ BEKTAġĠ DERVĠġLERĠNĠN SINIFLANDIRMASI VE ĠġLEVLER……..…………………………………………………………..78 3.1.1.DERVĠġLERĠN SINIFLANDIRILMASI……………………………78 3.1.1.1. Babagan kolunda tarikat derviĢi…………………...……79 3.1.1.2. Efendi-Çelebi kolu ve bağdaĢtırmacı derviĢ……...……..81 3.1.1.3. Dedeğan kolu ve meczup derviĢ………………………….82 3.1.1.4. Alevi BektaĢi geleneğinde eren, gerçek olarak derviĢ…. 83 3.1.2. DERVĠġLERĠN ĠġLEV VE ÖZELLĠKLERĠ……………………..…84 3.1.2.1. Arif derviĢler, Sadık derviĢler……………………...…….85 3.1.2.2. Nefes söyleyen derviĢler……………………………..……86 3.1.2.3. ġifa yapan, keramet sahibi derviĢler………………….…89 3.1.2.4. Balım Sultan Muhabbeti yapan derviĢler………….……90 3.1.2.5. Meczup, bekâr derviĢler…………………………….……91 3.1.2.6. DerviĢ meĢrepli dedeler, babalar, âĢıklar………….……92 3.1.2.7. Gezgin derviĢler…………………………………………..93 3.2. ÂġIKLIK VE ALEVĠ BEKTAġĠ DERVĠġLĠK GELENEĞĠ…………..…94 3.2.1. OZAN, ÂġIK, SAZ ġAĠRĠ KAVRAMLARI VE HALK ġĠĠRĠ…......94

3.2.1.1. Kavramlar……………………………………..………….94 3.2.1.2. ġiir ve ilahi niteliği…………………………..……………98 3.2.2. ġAMANDAN OZANA, OZANDAN HAK AġIĞINA, ÂġIKTAN HALK ġAĠRĠNE…….……………….………………………….….99 3.2.2.1. ġamandan-DerviĢ Ozana……………………………..…...99 3.2.2.2. Tekkelerde derviĢ ozan, derviĢ âĢık………………….....100 3.2.2.3. DerviĢ âĢıklardan kahvehanelerdeki âĢıklara……….…104 3.2.2.4. Günümüzde halk Ģairi………………………………..….105 3.2.3. NĠÇĠN DERVĠġ DĠYORUZ DA ÂġIK DEMĠYORUZ?.. ................106 3.3. ALEVĠ BEKTAġĠ GELENEĞĠNDE DERVĠġLĠK VE RUHSALLIK…..109 4. BÖLÜM: DERVĠġ RUHAN VE DERVĠġLĠK GELENEĞĠ………………..115 4.1. DERVĠġ RUHAN‟IN HAYATI, FARKLI ADLARI, SÖYLENCELERĠ. 115 4.1.1. DERVĠġ RUHAN‟IN HAYATI…………………………………….115 4.1.2.MEHMET ALĠ IġIK‟IN ADLARI VE MAHLAS DEĞĠġTĠRMESĠNĠN GEREKÇELERĠ…...………………………………………………...131 4.1.3. DERVĠġ RUHAN‟A DAĠR SÖYLENCELER……………………...135 4.2. DERVĠġLĠK GELENEĞĠ ĠÇĠNDE DERVĠġ RUHAN…………………..140 4.2.1. DERVĠġ RUHAN‟IN ÖNCESĠ VE DÖNEMĠNDEKĠ GELENEKSEL DERVĠġLER …………………….…………………………………143 4.2.2. DERVĠġ RUHAN DÖNEMĠ VE SONRASINDAKĠ “ÇAĞDAġ” DERVĠġLER………………………………………………………159 4.2.3. ORTADAN KALKAN BĠR GELENEK OLARAK DERVĠġLĠK...174 5. BÖLÜM: DERVĠġ (IġIK) RUHAN’IN ġĠĠRLERĠ VE ġĠĠRLERĠN ANALĠZĠ………………………………………………….…….182 5.1. DERVĠġ RUHAN‟IN ġĠĠR ANLAYIġI VE ġĠĠRLERĠ…………………..182 5.1.1. DERVĠġ RUHAN‟IN ġĠĠR ANLAYIġI……………..…………….182 5.1.2. ġĠĠRLERĠN SIRALANMASI VE NEREDEN ALINDIĞININ GÖSTERĠLMESĠ…………………………………………………..185 5.1.2.1. DerviĢ (IĢık) Ruhan’ın ġiirlerinin Kaynakçası…………186 5.1.2.2. ġiirlerin Derlendiği Yerlerin Gösterilmesi……………...187

5.1.3. DERVĠġ RUHAN‟IN ġĠĠRLERĠ…………………………………..........195 5.2. DERVĠġ RUHAN‟IN ġĠĠRLERĠNĠN ANALĠZĠ……………………….…323 5.2.1. ġĠĠRLERĠN ġEKĠL VE YAPISINA GÖRE ANALĠZĠ……………..323 5.2.1.1. ġekil bakımından Kafiye Sınıflandırması…………..…. 324 5.2.1.2. ġiir Sırasına Göre Yapı ve ġekil Özellikleri………...…..327 5.2.2. ġĠĠRLERĠN KONULARINA GÖRE TASNĠFĠ…………………….337 5.2.2.1. AĢık ġiiri Konularına Göre Sınıflandırılması……..……337 5.2.2.2. Tekke ġiiri Konularına Göre Sınıflandırılması……..….338 5.2.2.3. ġiir Sırasına Göre ġiirlerin Türleri ve Ana teması….…341 5.3. DERVĠġ RUHAN‟IN ġĠĠRLERĠNDEKĠ FELSEFĠ GÖRÜġÜ……….….353 SONUÇ……………………………………………………………………………364 KAYNAKLAR……………………………………………………………………371 ÖZET……………………………………………………….……………………..382 ABSTRAC…...……………………………………………………………………383 EKLER……………………………………………………………………………384 EKLER 1: MEHMET ALĠ IġIK‟IN KRONOLOJĠSĠ………………….... 384 EKLER 2: GÖRÜġME LĠSTESĠ………………………………………….386 EKLER 3: HARĠTA, TABLO, LEVHA VE FOTOĞRAFLARIN AÇIKLAMALARI ……………………………………....……390 EKLER 4: ġĠĠRLERĠN SIRALAMALI DĠZĠNĠ…………………………..398

ÖNSÖZ “DerviĢ Ruhan Örneğinde Alevi-BektaĢi DerviĢlik Geleneği” adlı doktora tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nün, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı‟nın, Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalında, Haziran 2008‟de tamamlanmıĢtır. ÇalıĢmanın amacı, DerviĢlik hakkında tarihsel, sosyal belirlemeler yapmak, Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğini açıklamak ve DerviĢ Ruhan örneğinden hareketle, derviĢlik geleneğindeki değiĢmeleri ortaya koymaktır. ÇalıĢma boyunca Amasya GümüĢhacıköy‟de bulunan DerviĢ Ruhan sevenleri bize evlerini ve gönüllerini açmıĢ, imkânlarını seferber etmiĢtir. Konunun içten anlaĢılmasının sağlanması için gereken bilgileri, sıcak samimiyetleri ile paylaĢmıĢlardır. Bu anlamda kaynak kiĢiler olarak belirttiklerimden daha fazlasının bu çalıĢmaya doğrudan veya dolaylı katkıları olmuĢtur. Onlara geleneğin bir deyiĢi ile, buradan aĢkı muhabbetlerimi iletirim. Bu çalıĢma aracılığı ile, baĢta beni halkbilimi doktorasına teĢvik eden ve çalıĢmanın ilk taslağını oluĢturan Prof. Dr. M. Ġlhan BAġGÖZ‟e, doktora sürecinde her türlü desteğini bizden esirgemeyen Prof. Dr. Erksin GÜLEÇ‟e, çalıĢmanın farklı aĢamalarında desteğini sunan, Prof. Dr. Muhsin MACĠT, Doç. Dr. Alaattin KARACA, Doç. Dr. Tayyar ġAġMAZ, Dr. Alaattin CANBAY, AraĢ. Gör. Ġskender YILDIRIM, BarıĢ MUTLU, ve Ferhat KAYA‟ya, danıĢmanlığından ve insani kiĢiliğinden farklı dünyaları tanıyıp, kendisinden çok Ģey öğrendiğim Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV‟ a, doktora savunmamıza baĢkanlık eden Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN‟e, doktora danıĢmanım olan Doç. Dr. Muhtar KUTLU‟ya, çalıĢmanın her aĢamasında emeği olan eĢim Doç. Dr. Nuran EROL IġIK‟a ve oğlum Ali Özden IġIK‟a ıĢığı ile bize güç kattığı için, Ģükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Caner IġIK Van–2008

KISALTMALAR a. g. : Hazırlayan Lev. tablo sıralama sembolü. : Kilometre m. km. çev. : BaĢkaları. : Adı geçen eser a. : Editör haz. e. Ayrıntılı bilgi için bakınız. : Adı geçen görüĢme a. m. : Adı geçen makale bkz. bĢk. g. fotoğraf. : Yüzyıl. g. : Harita. . : Çeviren Edi. g. : Metre yy.

DerviĢ Ruhan‟a ait Ģiirler aktarılmıĢ ve Ģiirlerin analizi yapılıp felsefi görüĢü açıklanmıĢtır. Alevi BektaĢi araĢtırmalarının. derviĢin kendini nasıl anlamlandırdığına kadar her Ģey. Çünkü söz konusu alan üzerine yapılan çalıĢmalarda derviĢlik kimliği ya dikkate alınmamıĢ ya da derviĢlerin yapıp ettikleri baĢka bağlamlar içinde değerlendirilmiĢtir. Bu anlamıyla “Halk dini” kavramı araĢtırma için özel bir anlama sahiptir. DerviĢ Ruhan‟ın gelenek içindeki yeri tespit edildikten sonra da. bu bütünlüğün anlaĢılması için sorulması ve cevaplanması gereken sorunsallardır. bu zamana kadar yapılan araĢtırmalarda da yoğun bir . yaĢanma ve aktarılma mekanizması sözlüdür. Bu sebeple sözlü geleneğin tamamen belirleyiciliği altındadır. DerviĢ Ruhan anlatılarak. bölümlerin içerikleri ile iliĢkili olarak aĢağıda özetlenmiĢtir. kaynak kiĢi ve eserler tanıtılmıĢtır. Heterodoks halk Ġslamı. gerçek arayıĢı içinde olan. Çünkü insanların inanma biçimleri ile dünyayı yaĢama biçimleri paralellikler göstermektedir. derviĢin anlamı ve tarihsel kökeninden bahsedilmiĢtir. Sözlü gelenek araĢtırmaları ise sözel anlatım ve sözlü tarih çalıĢmalarını gerekli kılmaktadır. alanla ilgili belirlemeler yapılıp.GĠRĠġ Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği üzerine yapılacak olan bir çalıĢma. Bu anlamıyla doğru zeminde analiz edebilmek için bazı kavramlar özel öneme sahiptir. Senkretizm kavramı dinin halkça yorumlanması ve anlaĢılmasının iĢaretlerini vermektedir. Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğinin araĢtırma evreninin kapalı bir yapı arz etmesi ve alanın çoğunlukla politik bir biçimde yorumlanmıĢ olması. çalıĢmamız. YaĢadığı ortam Anadolu‟dur. Aleviliğe senkretizm ve heterodoksi kavramları açısından yaklaĢan. heterodoks. inancın Batıni ve içsel olan yönüne önem vermekte ve inancın eski kökleri ile bağlantıyı iĢaret etmektedir. Buradan. tarihsel sosyal tabanı ile teolojisi arasındaki iliĢkisi bağlamında. kendisinin Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği içindeki yeri açıklanmıĢtır. Heterodoksi. bir halk Ġslamıdır. belirlemelerin yapılması önemlidir. Öncelikli olarak. kendisine inananlara bir kutsallık alanı açar ve kendi hayatları ile bu kutsal alanın nasıl yaĢandığını gösterir. bir senkretizme yol açmıĢ olduğu belirtilebilir. Bu anlamıyla. mistik özelliği olan heterodoks. mistik ve sözlü gelenekle aktarılan kültürlerin araĢtırılmasında daha içten anlamaya yönelik bir yöntemle araĢtırma yapmak bir zorunluluktur. senkretik. eski dinlerden gelen bazı alıĢkanlıkların. Alevi-BektaĢi geleneğindeki derviĢliğe geçilmiĢ ve gelenek üzerinden tespitler yapılmıĢtır. Alevi-BektaĢi geleneğindeki derviĢler anlatıldıktan sonra daha özel bir örnek olan. AraĢtırma evreni ideolojik verilerin elde edilmesine uygundur. özel bir bakıĢ açısı geliĢtirmeyi gerekli kılmaktadır. Heterodoks. alanı ve kaynakları baĢlığı altında iĢlenmiĢtir. DerviĢler. Bu kavramlardan ilki. Alevi BektaĢi geleneği araĢtırılırken birçok unsur dikkate alınmalıdır. halkbilim perspektifini ön plana çıkaran bir çalıĢmadır. ÇalıĢmamızda genelden özele doğru bir gidiĢ tercih edilmiĢtir. senkretik bir inanç ve yaĢam biçimine iĢaret eder. mistik. alan hakkında detaylı antropolojik ve halkbilimsel verilerin çıkarılmasını zorlaĢtırmıĢtır. DerviĢlik üst baĢlığı altında. Bu bağlamda çalıĢmada derlemelerden ve katılımlı gözlemlerden ciddi biçimde yararlanılmıĢtır. DerviĢlerin ne Ģekilde anlaĢıldığından. Genel olarak özetleyebileceğimiz bu süreç. Alevi BektaĢi geleneği. heterodoksidir. Bu aĢamadan sonra. Alevi BektaĢiliğin heterodoks yapısından dolayı. araĢtırma alanının nasıl bir yöntemle araĢtırılacağı açıklanarak. Birinci bölüm araĢtırmanın metodolojisi. senkretik.

Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğini. bir lokma ile yetinir. Buradan hareketle. DerviĢlik geleneğinin Amasya‟da etkin olmasının en önemli sebeplerinden biri olarak. iki kısımda değerlendirilmiĢtir. Alevi BektaĢi geleneğini anlamamıza uygun yöntem sağlamıĢ ve halkı anlamanın bir vasıtası olarak elimizdeki metinleri değerlendirmemize yardımcı olmuĢtur. Birincisi. Amasya‟nın özellikle Babai isyanı öncesi ve sonrasında çok önemli bir mekân olduğu belirtilmiĢtir. ikincisi olan Horasan Melâmîlerinin derviĢliği sadece içte olan bir derviĢliktir. Ġslam‟ın derviĢ anlayıĢının iki tipte göründüğü söylenebilir. AraĢtırmanın alanı Amasya GümüĢhacıköy ve çevresi olarak tanımlanmıĢ ve alanın derviĢlik geleneği açısından önemi üzerine belirlemeler yapılmıĢtır. Dinin. Birinci bölümde yukarıdaki metodolojik tartıĢmalar yapıldıktan sonra. insanlara anlam haritaları verdiği tespitinden hareketle söyleyebiliriz ki derviĢler hakkındaki her Ģey önemlidir. yöntem olarak. Bir hırka. Bunun içsel iĢleyiĢi hakkında bir Ģeyler söylemek Halk Biliminin ve antropolojinin önerdiği yöntem ile mümkün olmaktadır. taĢıdığı ilk anlamını. bunlar dinsel anlam dünyasında önemli koordinatların iĢaretlerini vermektedir. kendi kendine yeterlidir. burada Horasan erenlerinin etkinliklerinin olması tespit edilmiĢtir. DerviĢ kelimesinin Farsça olduğu ve bütün Ġslam dünyasında kullanıldığı tespiti yapılmıĢtır. Halk Bilimi bu anlamlarıyla. . etimolojik kökeni ve yaygın anlamları üzerinden tanımlanarak. DerviĢler için. maddeye önem vermeyen. Alevi BektaĢilik senkretik ve heterodoks özelliği ile hem resmi Ġslam‟ın ön kabullerinden farklıdır. Daha sonra söz konusu çalıĢmaların dökümü yapılıp metin haline getirilmiĢtir. kaynak oluĢturma ve değerlendirme alanı olarak ifade edebileceğimiz. Bizim çalıĢmamızda da özellikle ikinci ekolden olan derviĢlerin halkın içindeki durumu ve konumlanıĢına özel bir önem gösterilmiĢtir. Değerlendirme kısmı için ise antropolojinin yapısal iĢlevselci anlayıĢı kabul edilmiĢ olup halk biliminin sözlü gelenek metin değerlendirme tekniklerinden yararlanılmıĢtır. süreç içinde aĢarak Ġslam mistiklerini tanımlayan ve düĢüncenin aksiyon yönüne daha çok vurgu yapan bir anlama doğru evrildiği belirtilmiĢtir. çok farklı anlamlara veya anlamlandırmalara maruz kalmıĢtır. derviĢler ve onların toplumla temasları sonucunda. DerviĢ kelimesi.Ģekilde görünmüĢtür. derinlemesine görüĢme yapılmıĢ ve muhabbet ortamlarında bulunulmuĢtur. DerviĢ Ruhan üzerinden anlatan çalıĢmamız. Kelimenin. hem de geçmiĢ din ve kültürlerin kendine özgü senkretik bir bütünüdür. Bunun için katılımlı gözlem. Amasya bölgesinde bulunan derviĢlik geleneğinin KurtuluĢ savaĢı esnasında da çok etkin olduğu tespit edilmiĢ ve anlatılmıĢtır. Bu iki derviĢ tipi her dönemde varlığını sürdürmüĢtür. yoksul olandır. resmi din dıĢında olan inançları anlamamıza yardımcı olmuĢ. Ġslam dininin ve halkın derviĢ kavramına yükledikleri anlamlar tespit edilmiĢtir. hem dıĢta (zâhir) iken. Olanı araĢtırabilmek için ideolojik beklentinin düĢük olması ve olanı anlamaya dönük bir zihniyet yapısına ihtiyaç vardır. Kaynak oluĢturmanın ilk ayağını literatür taraması oluĢtururken ikinci ayağını sözlü gelenek metinlerinin derlenmesi oluĢturmaktadır. Irak sûfilerinin derviĢliği hem içte (bâtın). DerviĢ kelimesi. Ortodoks Ġslam‟ın kabul ettiği gerçek derviĢ. ÇalıĢma konunun kapsamı ve içeriğinin gerekli kıldığı Ģekilde disiplinler arası bir çalıĢma olmuĢtur. Ġkinci bölümde derviĢ kelimesinin anlamı ve tarihsel kökeni açıklanmıĢtır. Bu bakıĢ açısı ise din antropolojisinin insan öznesi temelindeki bakıĢı ile sağlanabilmiĢtir.

Buna rağmen öğretinin farklılığı ve derin mistik yanı bu bağlantının olabilirliğini düĢündürmektedir. gerekse insanlara öğütlediği yaĢam pratiklerinin göz önüne alınması ile insana dair kadim izlerin bulunması da mümkün gözükmektedir. Anadolu Aleviliği Türk dünyası inançlarının en eskisinden en yenisine kadar birçok inanç ve pratiklerin gözlemlendiği bir alandır. Bu prensiplerin Türklerle tanıĢması Persler aracılığı ile Horasan bölgesinde gerçekleĢmiĢtir. Anadolu halk Ġslam‟ını . Bu özel yer. bu tarihsel kökeninden bahsedilmiĢtir. Mani dini ya da Maniheizm. Bu benzerlikler özellikle inanç ve pratikleri taĢıyan mistik kiĢiler tarafından aktarılmaktadır. kutsallaĢmıĢ insan.Miskinliğiyle övünür. Bu tanıĢma ise Batıni bir görüĢ olan Horasan ekolü vasıtasıyla oluĢturulmuĢtur. DerviĢlerin gerek düĢünce dünyalarının ortaya çıkarılması. Eski Anadolu medeniyetleri. Türkler öncelikli olarak Ġslam‟ın mistik yüzü ile tanıĢmıĢlardır. Onun dıĢ görünüĢüne takılmak Ģöyle dursun ondaki ruhsal etkiye muhatap olmak istemektedir. hem de diğer Ġslam ülkelerinden çok farklı bir Ġslam okuması oluĢturulmuĢtur. kâmil insandır. insanüstü bir kiĢiliği yaĢayabilen ideal tip olarak kabul etmektedir. ruhsal yaĢantının somut olarak yaĢanabilirliğinin kanıtıdır. Bu bağlantılar söz konusu inançlar anlatılırken belirtilmiĢtir. Bunlar arasında Mani dini içindeki rahip ile Gök Tanrı inancındaki ġaman‟ın. Halka göre derviĢ. ruhsal-mistik kiĢilikler olmaları sebebiyle özeldir ve tarih boyunca yaĢamıĢ. derviĢ tiplemelerini en yoğun olarak etkileyen kiĢiler olduğu tespit edilmiĢtir. Bu benzerlikler hem Türklerin Anadolu‟da rahat kabul edilmesine yol açmıĢ. ÇalıĢmamızda derviĢlerle doğrudan bağı olduğunu düĢündüğümüz Doğa Kültleri inancı. Ġkinci bölümün son kısmında da derviĢlerin. DerviĢ tiplemesi Ġslami bir tiplemedir. eski Anadolu inaçlarındaki. Gerek Ġslam‟ın gerekse halkın anlayıĢında DerviĢler özel bir yere sahiptir. Alevi BektaĢi inancı kadim uygarlıklar ve Anadolu uygarlıkları bağlamında düĢünüldüğünde daha kesin olmayan bir araĢtırma alanına doğru kaymaktadır. Bu anlamları ile üst bir anlam atfederek. hem yaĢatıcısı hem de aktaranı olarak görmektedir. eski Türk Ġnançlarıdır. Bu kadim kültürlerin Anadolu‟da Hermetik bilgi ile teması vardır. Halk ise derviĢi. Tarihsel sırasıyla derviĢliğin kökenleri. ruhsal–mistik insanlar. Bu bağlantı medeniyetleri kadim kültürlerle iliĢkilendirmektedir. ġamanizm. Ġslam geleneğindeki ruhsal insanlar olarak belirlenmiĢtir. Hıristiyanlık ve Ġslam‟ın Batini yönü hakkında bazı belirlemeler paylaĢılmıĢ ve her inancın özelinde belirlemeler yapılmıĢtır. Sümer Hitit gibi medeniyetlerdir. Gök Tanrı dini. Yahudilik. ruhsallığın hem göstereni. Bu anlamıyla baĢka medeniyetlerle mistik bağlantıları olsa da bütün kavramları Ġslam‟ın temel prensipleri ıĢığında ĢekillenmiĢtir. bu medeniyetlerin göçler yoluyla Uygurlar ve Ġskitlerle bağlantısı vardır. Halka göre derviĢ. derviĢlerin köklerini oluĢturmaktadır. Bunun yanında Hermetik bilgi Orta Asya‟dan Moğolların önünden Anadolu‟ya gelen Türk mistikler (Horasan derviĢleri) içinde de vardır. Bu bağlamda aslında derviĢler söz konusu bu uygarlıklarla düĢünsel bağ kurabilecek özgün kiĢiliklerdir. ancak yoksulluğunu hiçbir zaman çıkar sağlamanın bir aracı olarak görmez. Bu bağlamda aleviler içindeki ruhsal insan olan derviĢlerde birçok eski inanç unsurları ve pratikleri görünmektedir. Eski Anadolu medeniyetlerinden daha baĢka bir etki de. Bu birleĢme mistik temelde bir birleĢmedir. eski Türk inançlarındaki.

1987 . temel anlam dünyasını mistisizmle temellendirir ve bunun köklerini yaĢadığı coğrafyanın kültürel kökleri ve ait olduğu inanç sisteminin doğrular bütününden alır. beden dıĢı deneyimi önemsemeleri. Söz konusu derviĢler.1 Ġkinci bölümde derviĢliğin tarihsel kökeni anlatılarak. Bu manada çoğu zaman yozlaĢmıĢ olarak değerlendirilmiĢtir. zındık ilan edilmiĢlerdir. Göçebeler Anadolu‟ya geldikleri zaman bu toprakların heterodoks inançlarından etkilenmiĢler. geleceği görmeleri. Şavaklı Türkmenlerde Göçer Hayvancılık. Gücünü kendini var eden kültürden ve ruhsal birlikten alır. Bu ideolojik yapılanma. Devlet güçlenince.anlamada Horasan ekolü çok önemlidir. Yaptığımız derlemelerde herkes söz birliği yapmıĢçasına Horasandan geldiğini belirtmektedir. ikincisi ise devlet kurma geleneğine hakim teĢkilatçı gaziler. uzlaĢtırıcı olup toplumda güvenilir ana kaynak olmuĢtur. güçleninceye kadar uyum içinde olmuĢtur. fakat Ġslami bazı prensipleri eleĢtirdiği için de çok sıkı bir eleĢtiriye tabi tutulmuĢtur. tarih sahnesinde geri plana çekilmiĢ ve kırsal alanda kalarak göçebeliğe devam etmiĢtir. Türkmen geleneklerine daha bağlı olan kesim. vecd hallerine girmeleri ile ruhsal insan özellikleri göstermektedirler. 1 Muhtar Kutlu. daha sonraki OrtodokslaĢtırıcı mekanizmalardan bağımsız kalmıĢlardır. Batıni düĢünceler kaos anlarında derleyici. değiĢme ve evrenselliğe çağrıda bulunan bu Hak dostları ihmal edilmiĢ ve bizzat resmi Ġslam tarafından din dıĢı. genelde geliĢme. Anadolu‟da derviĢler ilk olarak XI-XII yy. Fakat zamanla din dıĢı. Resmi Ġslam dünyasında derviĢlik. Özellikle halk sufizmi içindeki derviĢlerin Ģifacılıkları. devletin de iskân ederek denetim altında tutma ısrarından kaynaklanmaktadır. bu sebeple kökü ait olduğu toplumun kültürel köklerine uzanmaktadır. Bu çatıĢmalar sonunda derviĢler de farklı tutum içinde olmuĢlardır. Türkler Anadolu‟ya iki lider tipiyle girmiĢtir. ruhsallık vurgusu yapılmak istenmiĢtir. Bunlar kurulmuĢ olan devlet. hakim düĢüncenin insanlara aktardıkları temel sistemli düĢünce bağlamı içinde sınırlı bir iliĢkidir. Fakat Ġslam içinde. DerviĢler Ġslam içinde farklı değerlendirilseler de asıl itibarlarını halk nazarında almıĢlardır. yerleĢmeme inadından. Ġslam‟ın halk tarafından anlaĢılmasında ve batıni bir biçimde kabul görmesinde büyük rol oynamıĢlardır. Bu anlamıyla Horasan ekolü ve Batınilik Alevi BektaĢi geleneğini anlamada temel noktalardan biridir. DerviĢin Ġslam‟la bağlantısı. Ġçinde göründüğü din sadece ifade için gerekli kavramları ve anlam Ģemalarını verir. DerviĢ. DerviĢ Anadolu kültür görünümü içinde. Ankara. tasavvufi yönden geliĢmeyi ön plana çıkardığı için öncelenmiĢ. zındık dedikleri kiĢilerin teorileri ile değiĢen dünyaya dinlerini uydurmak için bu „zındık‟ düĢünürlerin düĢüncelerinden faydalanmıĢlardır. ruhsal bilgiyi Ġslam‟la barıĢık olarak halka aktaran kiĢidir. Diğer Türkler ise merkezi otoritenin belirlediği Ģekle uyum sağlayarak yerleĢik hayata geçmiĢtir. DerviĢ Yaradana duyduğu güvenden dolayı. DerviĢler bu manada ruhsal özellikleri olan kiĢilerdir. Anadolu bu sürecin birçok kez yaĢandığı mekân olmuĢtur. insan potansiyeline inanmıĢ ve insan olma erdemine daha sıkı sıkıya sarılmıĢtır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor AraĢtırma Dairesi Yayınları:84 Gelenek-Görenek ve Ġnançlar Dizisi:4. Birincisi mistik özellikleri olan derviĢler. hayat tarzlarının bir sonucu olarak. derviĢlerin baĢında bulunduğu tekkeler ve halk inançları ehlileĢtirilmeye çalıĢılmıĢ ve büyük savaĢların yaĢanmasına sebep olmuĢtur. Fakat devletler güçlenince bu adil düĢüncenin kendinden daha etkili olmasına müsaade etmemiĢtir. da görülmeye baĢlamıĢtır.

ama . bir de iĢlevlerine göre yapılmıĢtır. Bunu bahsederken ruhsal olanın ne olduğu hakkında bazı belirlemelerde bulunmak açıklayıcı olacaktır. Buradan hareketle. Geleneğin içinde yer yer âĢık. “eren” olarak tanındığı açıklanmıĢtır. “gerçek”. o fonksiyonların dıĢında sadece Ģiirleri ile bir anlam ifade etmedikleri belirtilmiĢtir. “ÂĢık”lar olarak belirtilebileceği açıklanmıĢtır. “Baba”lar. Alevi BektaĢi derviĢlerinin sınıflandırması yapılmıĢ ve iĢlevleri tespit edilmiĢtir. âĢık. kurumsal derviĢ. “derviĢ”. Bu anlamıyla derviĢlerin belirli kuralları tavsiye eden kurumsal yapılardan daha tesirli ve inandırıcı oldukları söylenmiĢtir. derviĢ adlandırılmasının kullanma gerekçeleri sunulmuĢtur.Üçüncü bölümde kökeni belirlenmiĢ olan derviĢlikten daha özel bir noktaya. ÂĢıktan Halk Ģairine doğru bir evrim ve değiĢme içinde olduğu tespiti yapılmıĢ ve bu süreç açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. “ġifa” yapan. Tarihsel süreç içinde bakarak. Alevi BektaĢi geleneğinde derviĢler ruhsal yaĢam deneyimini gerçekleĢtiren kiĢiler olarak tanımlanıp. derviĢ kavramları üzerine yapılan tanımlamalar kavramın kullanıldığı ortam hakkında da bize bilgi verdiği tespit edilmiĢtir. söz konusu inanç içinde özel fonksiyonları olduğu belirtilerek. Ruhsal kiĢi için. Söz konusu sınıflandırma derviĢler hakkında daha sistematik bilgi üretilmesini kolaylaĢtırmıĢ ve toplum içindeki iĢlevlerinin ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Ozan. DerviĢlerin iĢlev ve özelliklerine göre de. duyguyu ve eylemi katmaktır. Bu sınıflandırma farklı olarak. ÇalıĢmamızda derviĢ kavramının geniĢ içeriğine. Bununla birlikte söz konusu sınıflandırmanın anlamayı kolaylaĢtırmak için yapıldığı belirtilip. BektaĢilerin “Babagan kolu”nda tarikata giren kiĢi olarak. düĢünceyi. bunun nasıl olduğu açıklanmıĢtır. niçin Alevi BektaĢi geleneğinde deyiĢ yazanlara derviĢ denir de aĢık denmez? Sorusuna cevap olarak. Ozandan Hak aĢığına. derviĢlerin yukarıdaki özelliklerden sadece birini taĢımadığı. Bu kiĢilerin ise Alevi BektaĢi geleneğinde özel bir yeri olduğu tespit edilmiĢtir. ġamandan Ozana. Daha içsel batıni bir anlayıĢtır. Bu katılım ise farkında olduğumuz bir katılımdır. Bu bağlamda aĢıklık ve Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği tarihsellik içinde karĢılaĢtırılmıĢtır. DeyiĢi olan âĢık olarak değil. Alevi BektaĢi derviĢliğine geçilmiĢtir. Aleviler arasında ÂĢıklık deyince cem zakirlerinin anlaĢıldığını ve çoğunun deyiĢinin olmadığı. Nefes söyleyen. her hissettiği ve düĢündüğü gerçektir ve bu gerçeklik üzerinde düĢünürken sıradan insana göre önemsiz olan Ģey onun için bir gerçeklik olarak algılanır. “Bekâr-meczup” derviĢler ve DerviĢ meĢrepli “Dede”ler. “Keramet sahibi”. bağdaĢtırmacı derviĢ ve halk arasında çilekeĢliği benimsemiĢ kimse olarak da meczup derviĢ diye adlandırılmıĢtır. “Balım Sultan Muhabbeti” yapan. derviĢ kavramları birbirinin yerine kullanılsa da sadece derviĢ kavramı söz konusu açıklamaya çalıĢtığımız grubu tanımlayacak bir geniĢliğe sahip olduğu açıklanmıĢtır. Üçüncü bölümün ikinci kısmında ise halk Ģiiri yazanlar üzerine bazı belirlemeler yapıp. Alevi BektaĢi geleneğinde deyiĢ yazan kiĢiye âĢık değil de derviĢ dendiği anlatılmıĢtır. Sıradan insan. bedenini etkilemeyecek bir Ģeye önem vermez. Alevi BektaĢi geleneğinde üç temel farklı derviĢ tipinden söz edilebileceği söylenmiĢ ve bunlara. “Arif”. Üçüncü bölümün üçüncü kısmında ise. ozan. DeyiĢ yazabilenlerin. Ruhsallık dinden farklı bir Ģeydir. YaĢamın bütününe. âĢıklar da girdiği için derviĢ veya derviĢ Ģair kavramını kullanmayı tercih ettiğimiz belirtilmiĢtir. bir kaçını da taĢıyabildiği belirtilmiĢtir. usta malı alıp sattıkları belirtilmiĢtir. hoĢgörülü. Ġlk önce. “Çelebiler kolu”nda „Efendilere‟ hizmet eden kiĢi olarak. “Sadık”.

Anadolu mistik geleneğinden kökünü alıp. Bu geleneğin tarihte izleri sürüldüğünde. Bu adlandırmaların gerekçeleri. DerviĢlik bağlamında belirlemeler yapılmıĢtır. kültürel köklerde birleĢtirici unsur olabilecek kiĢilerdir. DerviĢ Ruhan‟ın öncesindeki eski derviĢler. Asıl Ġsmi Mehmet Ali IĢık olan derviĢin yörede kendisi için kullanılan. Heterodoks derviĢler. Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğindeki. Kendisi hakkında birçok söylence vardır. lakap ve mahlaslar üzerinden. deneyimin sonucu ise farkındalıktır. sorunların çözümünde. DerviĢler baĢka bir ifade ile ruhsal insanlar. kutsal olanın insanda tecelli edeceğini varsayan. toplumsal değiĢmeler bağlamında anlatılmıĢtır. Dördüncü bölümün ikinci kısmında ise Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği içindeki DerviĢ Ruhan anlatılmıĢtır. Ruhsallığın yolu deneyim. “Gerçek”. karĢılıklı anlayıĢların derinleĢtirilmesinde. Bu mahlas değiĢtirmesinin olası gerekçeleri ile Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğindeki değiĢim iliĢkilendirilip açıklamalarda bulunulmuĢtur. Bir sonraki bölümde kendisi hakkında belirlemeler yapılmıĢtır. DerviĢler üzerinden düĢünmek ile AleviBektaĢiliğin ruhsal yönü görünür hale gelebilecektir. ÇalıĢmamızda incelenecek olan DerviĢ Ruhan‟da Alevi-BektaĢi geleneğinden gelen bir derviĢtir. iliĢkide olduğu insanların kafasındaki dini tahayyül hakkında önemli ipuçları vermektedir. derviĢ olarak adlandırılmanın yanı sıra halk arasında. DerviĢ Ruhan‟ın gündelik hayat içindeki farklı görünümleri anlatılmıĢtır. bu anlamıyla ruhsal insanlardır. Alevi BektaĢi. Bununla birlikte DerviĢ Ruhan. ÇalıĢmamızda “Eren” anlayıĢının farklı bir okuması olarak. Cumhuriyet dönemi öncesindeki derviĢlerdir. DerviĢ Ruhan yörede sevenleri tarafından çok özel kabiliyetlere sahip bir mistik olarak benimsenmiĢtir. Ġlk önce DerviĢ Ruhan‟ın hayat hikayesi. IĢık Ruhan olarak değiĢtirmiĢtir. mistik anlayıĢın izleri sürülmüĢ ve derviĢlerle kendisine inananlar arasında nasıl bir anlam dünyası olduğu hakkında bilgi verilmiĢtir. Bu belirlemeleri yapmamızın sebebi. Söylenceler birçok olağanüstü olayın gerçekleĢtiğini anlatır. Ģiir mahlası olan DerviĢ Ruhan‟ı. ruh göçüne inanan. ruhsallığın taĢındığı ana kanaldırlar. geleneğinin en uzak olarak hatırlanan derviĢleri. Bu söylenceler. Bunlar vasıtasıyla.ruhsal bir insan zihninden geçen düĢünceleri bile farkındalığa dönüĢtürmeye çalıĢır. “ErmiĢ” veya “Eren” olarak da adlandırılmaktadır. kullanılabilme imkanına sahip olabilecektir. hayat hikayesi içinde derviĢçe özellikleri ve iliĢkileri anlamlandırılmıĢtır. DerviĢler Anadolu Aleviliğinde. Alevi BektaĢi geleneğinin mistik yönünün ancak derviĢler aracılığı ile anlaĢılabileceğine dair kanaatimizdir. Bu birleĢtirici etki günümüzde de dikkate alınarak. DerviĢ Ruhan‟ın içinde bulunduğu derviĢlik geleneği. Batıni. Ģiirlerinin de yardımıyla anlatılmıĢ. derviĢlik geleneği üzerine belirlemeler yapılmıĢtır. Dördüncü bölümde DerviĢ Ruhan örneğinde. bir inanç sistemi ve gelenektir. çalıĢmamızda geleneksel derviĢler olarak adlandırılırken. Türkler ve Horasan erenleri ile gerçek anlamına kavuĢan. karmaĢa içindeki Anadolu‟yu ruhsal birleĢtirici bir etki ile zaman zaman birleĢtirmiĢlerdir. ad. Geleneğin ruhsal yönü olan derviĢler. Sevenleri tarafından kendisi gerçek olarak kabul edilmiĢtir. DerviĢler. DerviĢ Ruhan‟dan sonraki derviĢler ise çağdaĢ derviĢler olarak adlandırılmıĢtır. Bu derviĢlerin deyiĢleri günümüze kalabilmiĢ ve yörede olağanüstü söylenceleri anlatılmaktadır. Aleviliğin mistik yönü anlaĢılmadan da Alevilik hakkında bir Ģey söyleyebilmek mümkün değildir. DerviĢ .

temel değerlendirme kıstasları olarak dörtlük sayısı. Batıni ve ruhsal olmasıdır. farklı gruptan insanlarca çok farklı tanımlanmıĢtır. DerviĢ Ruhan Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği içinde tekke Ģiiri ile iliĢkilidir. DerviĢ Ruhan‟ın dünya görüĢünü yansıtmaya yetmediğinden. Ģiirlerin ana temalarını da belirterek daha detaylı bir analiz yapılması hedeflenmiĢtir. Bu çözümlemeler ile derviĢlerin ruhsal bilgi aktarmak için kullandıkları deyiĢlerin nasıl derinlikli anlamlara sahip olduğu gösterilmeye çalıĢılmıĢ ve deyiĢler üzerine düĢünmekle söz konusu geleneğin daha anlaĢılabilir hale gelebileceği vurgusu yenilenmiĢtir. DerviĢ Ruhan özelinde. Bunlar aĢık Ģiiri ve tekke Ģiiri üst baĢlıklarıdır. Bu Ģiirlerin her hangi bir dini içeriği yoktur. DerviĢ Ruhan Alevi BektaĢi geleneği içinde bir derviĢtir. Bu değiĢim ve gerekçeleri çok detaylı bir biçimde aktarılmıĢtır. Temel olarak yedi farklı kaynaktan alınan Ģiirler. fakat değiĢimin yönünü inandığı. Konulara göre sınıflandırmak. DerviĢ Ruhan‟ın eserleri bir sonraki bölümde incelenmiĢtir. mistik. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirlerinden bir mistik anlam dünyası olduğu tespitinden hareketle. Türk göçleri-Horasan etkisi ve Ġslam dini olarak görülen derviĢlik. DerviĢ Ruhan iki . derviĢliğin eski ve yeni formları gözükmektedir. DerviĢ Ruhan‟da misyonunun gereği olarak hakikate sahip insan anlamında. (deyiĢ) sadece mısraların ahenkli birleĢimi ve imgelerin ustalıkla kullanıldığı bir eser değildir. koĢma yapısı dikkate alınarak değerlendirilme yapılmıĢtır. Bu sebeple bu Ģiirler aĢık Ģiiri alt türleri ile daha rahat sınıflandırılabilmiĢtir.Ruhan aslında sönmekte olan bir geleneğin son temsilcisidir. Alevi BektaĢi geleneğinin günümüze gelmesinde en etkin kiĢiler olan derviĢler. derviĢlik geleneğinin geçirdiği değiĢimler. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirleri konularına göre tasnif ederken de Ģiirlerin içeriğine göre iki ana baĢlık altında değerlendirme yapılmıĢtır. Türkiye‟nin modernleĢme sürecine denk gelen bu süreçte. aynı zamanda Ģiir kutsal olanla kurulan bağlantının bir delilidir. Söz konusu gelenek Alevi BektaĢiliğin mistik yönünün sürekli yeniden üretildiği yerdir. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirlerinin Ģekil ve yapısına göre analizinde. DerviĢ Ruhan için Ģiir. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiir anlayıĢı anlatılmıĢtır. Tarihsel kökenlerine baktığımızda. DeğiĢimi fark etmiĢ. bütünüyle aktarılmıĢtır. ġiirlerin sıralaması. yolun gönüllü hizmetçileri olmuĢtur. BeĢinci bölümün ikinci kısmında ise çeĢitli analizler yapılmıĢtır. ġiirlerin nereden alındığı belirtildikten sonra DerviĢ Ruhan‟ın 198 adet Ģiiri. hece sayısı. uyak dizesinin sondan alfabetik olarak sıralanması ile oluĢturulmuĢtur. fakat bazı Ģiirleri vardır ki bunlar bir tekke Ģairinin Ģiir yazma konuları ile ilgili değildir. Ait olduğu gelenek modernleĢme sürecinde ortadan kalkmakta olan bir gelenektir. BeĢinci bölümde öncelikli olarak. bu bölümde detaylı olarak gösterilmiĢtir. ġiir her türlü bilginin aktarımını sağlayan bir vasıtadır. En bilinen yanı ise derviĢliğin. Anadolu medeniyetleri. mistisizmden uzaklaĢarak. hem “gerçek” olmuĢ hem de gerçekleri dillendirmiĢtir. Gelenek içindeki değiĢim ve DerviĢ Ruhan‟ın konumu anlatıldıktan sonra. Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği. Genel olarak özetleyecek olursak. Daha sonra DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirlerinin nerelerden derlendiği aktarılmıĢtır. ideal olan yöne doğru yönlendirememiĢtir. derviĢin birkaç Ģiiri taĢıdığı felsefi ve teolojik bağlam dikkate alınarak çözümlenmiĢtir. daha bireysel bir yorumculuğa dönüĢmüĢtür. beĢinci bölümün son kısmı da. DerviĢin bu Ģiir anlayıĢı üzerine daha detaylı tespitler yapılmıĢtır.

Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği ise söz konusu inancın ruhsal yönünün anlaĢılması açısından çok önemlidir. . tutum ve davranıĢlarının anlaĢılmasına bir nebze de olsa katkı sağlayacaksa. Geleneğin ruhsal yönünün anlaĢılması ise Anadolu‟daki köklerimiz. DerviĢ Ruhan Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğinin anlaĢılmasında. ikincisi ise Ģiirdir. ġiirleri ile ise sevenlerinin hafızalarında. Birincisi. amacına ulaĢmıĢ kabul edilecektir. YaĢadığı hayat ile ruhsal bir insan. ortak duygudaĢlık hallerimiz hakkında bilgilenebilmemiz için önemlidir.yolla insanlara bilgi aktarmayı denemiĢtir. ezberlerinde yaĢamaya devam etmektedir. ÇalıĢmamız yaĢadığımız coğrafyadaki halkın eğilim. yaĢadığı hayat. bir mistik olarak yaĢamıĢtır. çok önemli bir figürdür.

1. derviĢlik bunlar arasında ara bir iĢleve sahip pozisyon olarak kabul edilmiĢtir. Bu çağrıĢımlar kiĢilerin dünyayı algılama Ģemalarına göre farklılaĢmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. DerviĢ kelimesi birçok farklı çağrıĢımı olan bir kelimedir. BÖLÜM: ARAġTIRMANIN METODU. 1994. Alevi-BektaĢi geleneğini. Bununla birlikte bilinen birçok Alevi-BektaĢi liderinin derviĢlikle bağlantıları üzerine çalıĢmalar yapılmasına da imkan sağlayacaktır. bunun gerekçelerinin ortaya çıkarılması ve derviĢliğin olmaması ile geleneğin üretilememesi arasındaki bağlantının ortaya konması sağlanacaktır. 2 Tahsin Yazıcı. belirleme ve tespitler yapılıp aslında kavramların derviĢten beklenen algılayıĢ biçimlerinin iĢaretlerini verdiğini görmemize olanak sağlayacaktır. . ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ Günümüze kadar yapılan araĢtırmalar göz önüne alınacak olursa Alevi-BektaĢi derviĢlik geleneği üzerine kapsamlı bir araĢtırma bulunmamaktadır. DerviĢlik kavramının halk içindeki diğer karĢılıkları olan eren-gerçek tabirleri üzerinde açıklama. Ġstanbul. derviĢlik geleneğinin yayılım alanları tespit edilebilecektir. ikincisinin ise sufi bir yaĢam biçimini tercih etmiĢ kiĢinin adlandırılması olduğu anlaĢılmaktadır. Aynı zamanda günümüzde derviĢlerin yetiĢmemekte olduğu tespitinden hareketle. Çünkü söz konusu geleneğin kurumsal yapılar içindeki liderlik vurgusu pir.1. Birincisi derviĢin bir dini sistem içinde tarikat vasıtası ile aydınlanma hedefinde iken tarikata girmiĢ olduğunun tescili olarak alınan bir rütbe olduğu. Bu noktada derviĢler üzerine yapılan bu çalıĢma ile Alevi–BektaĢi geleneğindeki asıl geleneği taĢıyıcı unsurun derviĢler olduğu gösterilip. sözlü kültür bağlamında analiz etmek isteyenler için bir kaynak eser olacaktır. Bunun ortaya konulması ile ruhsal liderlik vasıfları taĢıyan kiĢinin özelliklerinin yukarıdaki tanımlar çerçevesinde değerlendirilmesi kolaylaĢacaktır. “DerviĢ Maddesi”. ÇalıĢmamız. ALANI VE KAYNAKLARI 1. Bu anlamıyla çalıĢmamızla daha önce yapılan araĢtırmalardaki DerviĢ kavramı üzerindeki karmaĢa bir nebze de olsa açıklığa kavuĢacaktır. 188.2 Bu tanımlama derviĢin iki yönüne dikkat çekmektedir. ARAġTIRMA ĠLE ĠLGĠLĠ METODOLOJĠK BĠLGĠLER 1. “Bir tarikata ve şeyhe bağlı olan mürit ve sofiyane bir hayat yaşayan kişi”. mürĢit ve dede gibi makamlara bağlı olarak tanımlanmıĢ.1.1. Buna rağmen ortak olarak Ģöyle bir tanımlama yapabilir. Bu anlamıyla derviĢlerin halk sufiliği bağlamında „gerçekliğe‟ (hakikate sahip insana) ve insan hakkında sırlara ermiĢ kiĢi olarak kabul edilen ruhsal insan anlayıĢı ile bağlantılı olduğu gözler önüne serilecektir. IX.

Bu veri ile birlikte derviĢlerin halk içindeki etkisi ve tesirlerinin kanıtları DerviĢ Ruhan‟ın yaĢantısı ve çevresindeki etki ile sunulmuĢ olmaktadır. onu anlamaktan baĢka derviĢin yolu olmadığı açıklanmıĢtır. fakat derviĢlerin yolunda yapılan hatanın telafisinin mümkün olmadığı ancak söz konusu hata ile yaĢamaktan. Özetle. DerviĢ Ruhan‟ı bir AĢık olarak değil de kendi tanımlamasına sadık olarak bir derviĢ olarak anmak ve değerlendirmek. Bu örnek diğer derviĢler üzerine de yeni araĢtırmaların yapılmasını gerekli kılacaktır. AĢık araĢtırmalarına farklı bir bakıĢtan örnek vererek konuya baĢka bir zenginlik katacak ve Alevi BektaĢi Geleneğinde AĢık ve DerviĢ kavramlarının anlamlarının netleĢmesi sağlanacaktır.Ġslam içinde. DerviĢler gücünü kendini var eden kültürden ve ruhsal birlikten aldığını açıklamıĢtır. DerviĢlerin insanları resmi din anlayıĢına göre çok daha zor bir arınma ve “insan” olma durumuna çağırdığı belirtilebilir. Bu durum Alevi BektaĢi geleneğinin içten okunmasına olanak sağlayacak. Söz konusu bu durum Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğinin önemi hakkında ciddi tespitler yapmamıza da olanak sağlayacaktır. aynı zamanda derviĢin etkisi ve düĢüncesinin yayılımının üstünde belirlemeler yapılmaya çalıĢılacaktır. DerviĢlerin dünyası ve bilgeliklerinin gerekçelerinin anlaĢılması ile ait olunan kültürel ortamın temel ruhsal dinamiklerinin tespitinin mümkün olduğu ortaya konulmuĢtur. Bu yolun zorluğunun sebebi ise insanın ancak mantal (düĢüncedeki) temizlik yaparak insan olabileceğine dair bir vurguyu önemsemesi sebebiyledir. Bunu “DerviĢ Ruhan” özelinde yaparken. onların mistik anlam dünyaları hakkında önemli iĢaretler verecektir. Bu sebeple derviĢlerin anlam dünyaları üzerine düĢünmenin aslında ruhsal yanımız üzerine düĢünmek olduğunu söylemek mümkün olabilmektedir. bir derviĢ üzerinde derinlemesine bir analizin yapılması sonucu derviĢlerin ruhsal derinlikleri hakkında da belli bir kavrayıĢa ulaĢmak mümkün olabilecektir. Özetle Alevi-BektaĢi geleneğinin DerviĢ Ruhan özelinde araĢtırılması. Tasavvufla sistemli bir öğreti haline gelen ve derviĢler kanalıyla tarikatlarda kurumsallaĢan yapı Ġslam‟ın günümüze kadar geliĢtirilerek gelmesine vesile olmuĢtur. Söz konusu derviĢler Ġslam‟ın halkça anlaĢılmasında ve yaygınlaĢmasında büyük rol oynamıĢ oldukları bilinmektedir. çalıĢmamızda Alevi BektaĢi geleneğinin mistik yönünün sözlü . Buradan hareketle söz konusu çalıĢma sözlü gelenek içindeki ruhsal anlamlandırma biçimleri hakkında bilgi verecektir. Bu anlamıyla inanç gibi anlaĢılması zor olan. hem Alevi BektaĢi geleneğinin asıl üreticileri olan derviĢlerin gün yüzüne çıkmasına imkân sağlayacak hem de derviĢ ve derviĢler hakkında halkın nasıl bir ruhsal beklenti içinde oldukları tespit edilecektir. DerviĢler Ġslam içinde çok farklı değerlendirilseler de asıl itibarlarını halk katında görmüĢler ve özellikle halk sufiliği bağlamında derviĢler kendilerini var eden halkla bir Ģekilde iliĢki içinde olmuĢlardır. Ortodoks dinlerde hatanın telafisinin din sistemi içinde bir imkanı olduğu belirtilmiĢtir. sufilerle baĢlayan. DerviĢlik manevi olarak zorlu bir yolculuktur. DerviĢ Ruhan‟ın hayatı ve bıraktığı izler üzerinden yapılacak analizlerle aslında ruhsal etkinin dağılım ve yayılım biçimleri de izlenmiĢ olacaktır.

halk içinde sözlü kültür vasıtasıyla gerçekleĢen bu inanç alıĢveriĢi.ortamda nasıl var olduğunun tespitini yapıp. etkilerini söz konusu dinin içinde de göstermiĢtir.2. halk nazarında derviĢ kelimesinin ruhsal insan anlamındaki görünümünün ortaya konması bu çalıĢmanın hedeflerinden biridir.BektaĢi derviĢlik geleneğini sözlü gelenek bağlamında folklor kuramları vasıtasıyla incelemeyi amaçlamaktadır. DerviĢ kelimesinin anlamı üzerinden yapılacak bir yolculuk sözlü gelenek içindeki derviĢ kavramının neye karĢılık geldiğini anlamamızı kolaylaĢtıracaktır. derviĢlerin araĢtırılmasını sözlü gelenek içinde yapmayı zorunlu kılmıĢtır. halk sufiliğindeki kavramların anlaĢılması mümkün kılınmaktadır. Bu çalıĢma Alevi. Özellikle Türk gelenek ve göreneklerine daha da bağlı olan göçebe yaĢayıĢ tarzına sahip topluluklar eski inanç kalıntılarını daha da fazla barındırmıĢlardır. Dinler insanlara genel anlamda bütünsel ve kapsayıcı projeler sunarlar. geleneği taĢıyan insanların niteliği ortaya konularak. Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi. Bu çalıĢmada derviĢlerin yapıp ettikleri ile ġamanların yapıp ettikleri arasındaki paralellikler ortaya konmaya çalıĢılıp. DerviĢliğin kökeni ve Anadolu derviĢliği hakkında farklı belirlemeler yapmak mümkündür. onların yol göstericiliklerini önemsemiĢ ve derviĢleri ruhsal yolun hem yaĢatıcısı hem de koruyucusu olarak kabul etmiĢlerdir. . Bu anlamıyla Eren ve Gerçek kavramlarının derviĢ kavramı ile eĢ anlamlı olarak kullanıldığı tespiti yapılarak. ARAġTIRMANIN AMACI Alevi-BektaĢi derviĢlik geleneği üzerine çalıĢmak. grup veya toplum tarafından kendi kültürel birikimleri üzerinden anlaĢılır. Fakat bu değiĢim ve uyum süreci içinde kendilerine ait ve toplumsal denemede geçerliliği olan inanç ve davranıĢ biçimlerinin değiĢmesi çok zor olmuĢtur.1. Bu projeler kiĢinin kiĢisel dünyasının organizasyonundan baĢlar toplumsal değerler ve anlama Ģemaları sunmaya kadar devam eder. Bu özelliklerden ve görünen etkileyici unsurlardan en baĢta geleni ise Anadolu insanı üzerindeki Gök Tanrı dini ve ġamanın etkisidir. inancın taĢıyıcıları ile mistik liderler arasındaki bağ görünür kılınarak. Bu manada bir din ile karĢılaĢan insandan topyekûn bir değiĢme beklenir Ģayet bu karĢılaĢan bir toplumsa beklenti toplumun komple değiĢmesi yönündedir. derviĢlik geleneğinin sözlü kültür ortamındaki seyri üzerine çalıĢmak demektir. Çoğu zaman dinlerin ürettiği bu anlamlar kümesi kiĢi. Türkler de Ġslam dinine geçtiklerinde böyle bir değiĢim ve uyum süreci içine girmiĢlerdir. 1. Türklerin geleneğinde büyük yer tutan ġamanlar farklı dinlerle karĢılaĢmıĢ olunsa bile. bunun olası gerekçeleri açığa çıkarılmaya çalıĢılacaktır. Alevi-BektaĢiler kendi ruhsal yolculuklarını kendileri ile temasları bulunan derviĢler vasıtasıyla yapmayı tercih etmiĢler. Ġslam dünyasında sufi sözcüğünün karĢılığı olarak kullanılan derviĢ kelimesi sözlü gelenek içinde manevi yolda olan insanlar için de kullanılmıĢtır. konunun daha içten anlaĢılması sağlanmıĢ olacaktır. DerviĢ kavramı üzerinde yaygın olarak kabul edilen anlamın sözlü gelenek içindeki farklı görünümünün ortaya konması ile.

Aynı zamanda DerviĢ Ruhan. “DerviĢ Ruhan” Alevi-BektaĢi geleneğine bağlı olarak Amasya ilinin GümüĢhacıköy ilçesinde yaĢamıĢ. üzerine rivayetler söylenen bir kiĢi olarak sözlü geleneğe mal olmuĢtur. sözlü gelenek içindeki konumları. Bu anlamıyla DerviĢ kavramının Alevi BektaĢi mistik dünyası hakkında daha açıklayıcı bir kavram olduğu gösterilmeye çalıĢılacaktır. danıĢmanlık gibi özellikleri oldukları kabul edilmekte olup. daha çok halk sufiliği ile iliĢkili olan ve tarikatlar ile doğrudan bağlantısı olmayan. Bunların Ģifacılık. . Buradan hareketle derviĢler üzerine anlatılan menkıbe tarzı söylenceler üzerinden halkın mistik kavrayıĢı hakkında örnekler verilmesi hedeflenmiĢtir. Bu anlamıyla aslında felsefeyi sistematik düĢünme biçimi olarak tasarlayan genel anlayıĢların dıĢında. bunlar ise Ģamanistik özelliklerin tespit edilmesine olanak vermektedir. Söz konusu ipuçları vasıtasıyla derviĢlik geleneğinin değiĢiminin gösterilmesi hedeflenmektedir. DerviĢ Ruhan‟ın “IĢık Ruhan” mahlaslı Ģiirlerini bilen ve bu Ģiirlerden etkilenen insanlar hayattadır. “derviĢ meĢreplilik” diye tanımlayabileceğimiz özelliklerden dolayı derviĢ diye kabul edilen insanlardır. geleneği yansıtabilmeleri ve geleneği yeniden üretebilmeleri açısından çok önemlidir. Bu değiĢim derviĢlik geleneğinin değiĢimi hakkında ipuçları vermektedir. Söz konusu kavramsallaĢtırma AĢık araĢtırmalarına farklı bir bakıĢtan örnek vererek konuya baĢka bir zenginlik katacak ve Alevi BektaĢi Geleneğinde AĢık ve DerviĢ kavramlarının anlamlarının netleĢmesine yardımcı olacaktır. söz konusu geleneğin tarihsel ve süregelen görünümlerini ortaya koyabilmeye imkân sağlayacaktır. dini önderlik. geleceği görme. bir derviĢ olarak değerlendirilmiĢtir. Anadolu derviĢleri. ġiirlerini ilk önce “DerviĢ Ruhan” olarak daha sonra da “IĢık Ruhan” mahlası ile yazmıĢtır. Ģiir geleneğinin kullanılmasının örneklerini sunmak hedeflenmektedir. Alevi-BektaĢi geleneği derviĢlerinin. bir bilgelik öğretisine sahip olan derviĢlerin de kendi içinde tutarlı-anlamlı bir felsefeye sahip oldukları ve bu felsefe ile halk arasında anlamlı bir yaĢantı sürdürdükleri gösterilmeye çalıĢılacaktır. Buna rağmen çalıĢmamızda ÂĢık olarak değil de kendi tanımlamasına sadık kalınarak. Söz konusu çalıĢmada bu geleneğin izleri sürülüp günümüz görünümlerinden olan “DerviĢ Ruhan” üzerinden tespitler yapılarak teorik öngörüler somutlaĢtırılacaktır. bu tekil örneğin sözlü gelenek içindeki mekanizmaları nasıl harekete geçirdiğini tespit etmeye olanak sağlayarak.Ġslamiyet Anadolu mistik ruhsal insanları için önemli olmasına rağmen Anadolu halk sufizmi ve halk derviĢlerinde çok farklı görünümlere bürünmüĢtür. Bu manada DerviĢ Ruhan örneğinde Alevi-BektaĢi derviĢlik geleneğini incelemek. Bu imkân ve mekanizmanın ortaya konulması çalıĢmanın ana amaçlarını oluĢturmaktadır. DerviĢ Ruhan‟ın felsefi görüĢünün değerlendirilmesi ile Anadolu‟daki felsefe geleneğinin izlerini sürmede. DerviĢ Ruhan Ģiir yazmaktadır. 1995 yılında vefat etmiĢ bir derviĢtir.

1. tarih içinde Aleviliği oluĢturan toplumsal kesimler olduğudur. Türkler. büyük ölçüde Ġranlılar kanalıyla ve mistik bir yorumla gerçekleĢmiĢ olmasındandır. ) Ensar NeĢriyat. 7 Ocak. Ankara. Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde. ĠletiĢim Yayınları.4 Burada "tarihsel sosyal taban" ifadesinden kasıt. kısaca sosyal yapıdan soyutlanmıĢ bir biçimde. Türk dinler tarihi çalıĢmalarının. Bu konuda Ahmet YaĢar Ocak. hükümdarlar menakıbından ibaret gören eski müverrihlere bu hususta ne kadar az inanmak lazım geldiği de düşünülürse. 5 Ahmet YaĢar Ocak. kayıtlar ve değerlendirmeler için de geçerlidir. getirilmedi.1. Alevi BektaĢi araĢtırmaları da söz konusu durumdan nasibini almıĢtır. Aslında Aleviliğin tarihsel sosyal tabanı ile teolojisi arasında sıkı bir bağlantı vardır. Türklerin özgün bir 3 4 Ahmet YaĢar Ocak. Bu anlayıĢ bize aynı zamanda beklenilen teolojik varsayımların alanda meĢrulaĢtırılmasını değil. Bu konuda Fuat Köprülü “Bilhassa Ehl-i Sünnet akaidine mugayir mezhebi cereyanlara karşı asabiyeti diniye tesiriyle hiç bi-taraf olmayan ve tarihi. Bunun yanında resmi din anlayıĢlarına sahip olanların dini “hakikat” beklentileri de Alevi BektaĢi inancı çalıĢmalarının sonuçlarını etkilemiĢtir. gidilecek yolun müşkülatı bir kat daha tavazzuh eder”. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 1. Türkiye ve İslam. 2002. Akçağ Yayınları. .7 Hem Ġslam‟ın mistik yönü ile hem de kendi kültürel geçmiĢlerindeki mistik tecrübelerle birleĢen Ġslam anlayıĢı.: Iren Melikof ve bĢk. Ġslam'ın Türkler arasında yayılıĢının. Bu belirleme Alevi BektaĢi araĢtırmalarında sosyal zeminin önemini vurgularken aslında teolojik anlayıĢında bu sosyal zemin üzerinde anlamlı kılabileceğini iĢaret etmektedir.1. Ankara.1.3 Bu anlamıyla dinsel karakterli her Ģey ister istemez bu tuzağa düĢmüĢ. Türkler. Nusayriler Toplantısı Bildirileri içinde. yalnızca inançlar ve ritüeller temelinde betimlemeler yaptığı.6 Diyerek aslında araĢtırma sahasında karĢılaĢılabilecek ideolojik güçlüklerin ilk iĢaretlerini vermiĢtir.389. cemaatler hakkında bir bilgi birikimi meydana gelmedi.3. 19 Ahmet YaĢar Ocak. 1999. 1999. Ġstanbul. Sarı Saltık . Söz konusu problem sadece günümüzdeki araĢtırmalarda değil. olanın ortaya çıkarılması sorumluluğunu da getirir. geçmiĢte yapılan. Anadolu‟da İslamiyet. doğrudan doğruya Araplar vasıtasıyla olmaktan çok. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Bektaşiler. o dinleri kabul edip yaĢatan sosyal tabanla ilgili analizlere yer vermeden. 13. Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye'de Aleviler. “Aleviliğin Tarihsel Sosyal Tabanı ile Teolojisi Arasındaki ĠliĢki Problemine Dair”. 102. (Haz. 6 Mehmet Fuad Köprülü. Alevi BektaĢi AraĢtırmaları Türkiye‟de dinler tarihi ve dinsel inanıĢ biçimleri üzerine yapılan araĢtırmalarda ciddi bir sosyal tabanla iliĢki kurma noksanlığı gözlenmektedir. 32. Ġstanbul.5 Bu gelenek aynen bugünün Türkiye‟sinde de devam ettiğini söyleyebiliriz. 2005.3. kesinlikle sosyal yapı temelinde ele alınmadığını belirtmiĢtir. imparatorlukta yaĢayan gayri Müslim veya Ehl-i Sünnet dıĢı toplumlar. Dinsel içerikli konular üzerine araĢtırma yaparken Resmi Ġslam‟ın vaaz ettiği bilgiler ile Halk Ġslam‟ı arasındaki uyumsuzluğun belki de en önemli sebebi. Türkiye ve İslam.

zaman zaman çatıĢma içinde olan. Orta Asya‟dan Anadolu‟ya Yesevilik. Ama oluşum ve gelişim zincirinin halkalarını tamamlamadan. 19. kovuĢturmaya uğrayan. Alevilik. Selçuklu. . 2006. 11 Cenksu Üçer. 2002. her inanışı doğrudan üstünde yaşadığımız topraklarda oluşmuş bir kültür kökenine çıkarmaya kalkışmak da aynı derecede yanıltıcı olabilir. Halk geleneklerinin kökenlerini araştırma gibi karmaşık bir girişimde en doğru yöntem.. işin kolayına gitmek. (Haz.Ġslam anlayıĢı geliĢtirmelerine de olanak sağlamıĢtır. Elips Yayınları. Bektaşilik.: Konur Ertop) K Kitaplığı Yayınları. en yakın gelişimlerden uzaklara doğru ağır ve ihtiyatlı bir yürüyüşle yorumlamalara gitmektir.: The Department of Graphic Design and The Institute of Fine Arts of Bilkent University Thesis (Master's). 35. ÇalıĢmalarda karĢılaĢılan diğer bir güçlük ise kiĢilerin kültürel olguları beklentileri çerçevesinde yorumlamasıdır.11 Nejdet SubaĢı‟ya göre 8 Pertev Naili Boratav. Ġstanbul. Ġstanbul. Ceren Selmanpakoğlu. aceleci ve yanıltıcı sonuçlara varmak olur.”8 Diyerek araĢtırmada dikkat edilmesi gereken hususa belirten Pertev Naili Boratav aslında daha sonra yapılacak çalıĢmalarda ne yönde bir eksiklik olacağının da iĢaretlerini vermiĢtir.10 Yukarda belirttiğimiz güçlüklerin bir sonucu olarak üç temel kavramsallaĢtırma. Orta Asya veya Antik Anadolu ile çağları aĢarak kurulan "duygusal" iliĢkinin. Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik. Türklerin Anadolu'ya gelmeden önce de eski oturdukları yerlerde ve göç yolları boyunca Anadolu'daki uygarlıkların birçok öğelerinin yayıldığı yerlerde gelenek alışverişlerinde bulunmuş olduklarını unutmamak gerekir. The formation of Alevi syncretism. Ģiirleri yasaklanan. “Her kültür olgusunu Orta Asya-Türk etkeniyle açıklamak. Ankara. 326. 9 M. Bu sebeplerden dolayı Alevi BektaĢi geleneği sözlü kültürle yaĢamıĢ bir gelenektir. Beylikler ve Osmanlı kentlerinin köprülerinden geçmek durumunda kaldıklarına dikkat çekerek araĢtırmalarda bu kültürel öğelerin günümüzden geçmiĢe doğru dikkatli araĢtırmalarla takip edilmesini salık vermiĢtir.9 Tarih ve din araĢtırmaları içinde sıkıntılı konulardan biri olan Alevi BektaĢi araĢtırmaları zorunlu olarak interdisipliner yaklaĢımlarla konuyu değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Fakat bu özgün anlayıĢın sistemli bir biçimde ortaya çıkması mümkün olmamıĢtır. Akçağ Yayınları. Öcal Oğuz. 10 Ali Yaman. Küreselleşme Ve Uygulamalı Halkbilim. her töreni. 52. sözlü kültür ürünleri. Bunun birinci sebebi bu mistik kavrayıĢın bizatihi kendisi herkes için sistemli bir biçimde sunulmasının güçlüğü. Merkezi otoriteyle uyum içinde olan Sünni tarikatların bile fazla yazılı kaynak bırakmadıkları düĢünülürse merkezi otoriteyle. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Ankara. ikincisi ise Resmi Ġslam‟ın Ġslam düĢüncesindeki tartıĢılmaz meĢruiyetidir. Heterodoksi ve Senkretizmin konunun anlaĢılması için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Alevi BektaĢi geleneğini araĢtırmak isteyen araĢtırmacı öncelikle yazılı kaynak bulmakta ciddi sıkıntılar yaĢamaktadır. Bu konuda Öcal Oğuz Türkiye‟deki köy ve kır hayatındaki halk bilimi ürünlerini incelerken. Ankara Okulu Yayınları. 2005. 2006. 2003. Ankara. mensupları ölüm ve sürgünle cezalandırılan ve kırsal bölgelerde yaĢayan Alevi-BektaĢilerin yazılı kaynaklarına ulaĢmak zordur. Söz konusu olgu kendi içinden bakmayı zorunlu kılmakla birlikte sosyal tarih ve teoloji arasındaki bağın iyi gözetilmesi ile araĢtırmaların yapılmasını da zorunlu hale getirmektedir. 100 Soruda Türk Folkloru. 58.

2003. (Haz. Aleviliğin Gizli Tarihi.15 Söz konusu araĢtırmada ilginç tespitler ortaya çıkarmıĢ.M. 20012002. 443. icra anında dinleyicilerle olan temaslarının neticesinde coĢku (vecd) halinde bulunduklarını belirtip. yarattığı bir metin olarak kabul etmenin doğru olduğunu söylemektedir. 64-65. tartıĢmalı fakat ezberleri yıkıcı. Sözlü geleneklerde sözlü gelenek ürünü sözel olarak yani. irticalen Ģiir okuyan ozanların. 16 Ruth Finnegan. Hz. Alevi Modernleşmesi Sırrı Faş Eylemek. Aleviliğin arĢivi olarak kabul etmiĢ ve ilk defa Alevi tarihinin izlerini. Bunun sebebi ait oldukları kültürün bir kısmının veya tümünün okuryazar olmaması ya da okur-yazar oranının düĢük olması.Alevilik sözlü bir kültürün dünyasıyla Ģekillenen. Ġmge Yayınları. Türkiye‟de Alevilik. 2003.16 Bu kıymet ve kabul aslında söz konusu kültürün zihinsel algılama biçiminde sözlü kültüre yatkın olması ile alakalıdır. (çev. Metin Ekici. (Haz. M.g. Nebi Özdemir) Milli Folklor Yayınları. Alevi kaynaklarının dıĢında bulunan kadim bilgilerde ve Roma tarihi belgelerinde aramıĢtır. “Sözlü Tarih: Yeni Bir Disiplinin Cazibesi”. Alevi Sözlü Gelenek eserlerini. Bu konuya cevap olarak Arzu Öztürkmen sözlü anlatıyla elde edilen bilginin bilimselliği konusundaki kuĢkuların. Jirmunsky bu konuda. baskı. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. kıymet ve kabul görmesidir. Sözlü geleneğin bu kadar etkin olması ve sözlü metinlerin söz konusu araĢtırmada en önemli belgeler olarak ele alınması konusunda tartıĢmalar vardır. 91. “Epik Gelenek”. 18 Arzu Öztürkmen. 270. Öcal Oğuz. bu sebeple epik eserin metninin böyle bir yaratma seansında hep birlikte oluĢturulduğunu tespit etmektedir. Ankara. 17 V. ezbere bilinirler. ağızdan ağıza dolaĢan Ģiirlerin unutulmaması.12 Bunun yanında Murat Okan Aleviliğin. M. Ġstanbul. Ankara. 15 Erdoğan Çınar.: Oktay Selim Karaca). 2005.e. . baĢka bir çerçeveden bakmaya olanak sağlayıcı.17 Bu anlamda söz konusu oluĢan metnin ait olduğu ortamın. Ankara. 14 Okan. 2004.14 Aleviliğin en önemli özelliği sözlü bir kültür olması ve aktarım mekanizmalarının tamamen sözlü geleneksel kültür formlarına uygun olmasıdır. 66. Nebi Özdemir) Milli Folklor Yayınları.. Kitabiyat Yayınları. Ali'nin tarihsel ve menkıbevi kiĢiliği etrafında somutlaĢan siyasal. teolojik ve mistik bir çerçeveyle bütünleĢmiĢ bir inançtır. Çivi Yazıları Yayınları. (çev. 21. Metin Ekici. Toplum ve Bilim Dergisi. tek Tanrılı dinlerde olduğu gibi kent kültürüne ve bunun paralelinde yazılı bir geçmiĢe dayanmayıp kırsal yapıya ve sözlü bir kültüre dayandığını belirtip. Jirmunskiy. Öcal Oğuz. V. sözlü tarihe yöneltilen en temel eleĢtiriyi oluĢturduğunu belirtir.: Gülin Öğüt Eker. Bu konuyu daha da açıklık getirerek Alevi topluluklarının tarih boyunca taĢıdıkları geleneklerinin temel motiflerini müzik ve Ģiirler vasıtasıyla getirdiklerini ve bunlarla birlikte bir arada olan inançlarını korumuĢ olduklarını belirtmektedir. geliĢtirici önerilerde ve iddialarda bulunmuĢtur.: Gülin Öğüt Eker. pek çok sözlü tarihçinin ise bu soruya “ya yazıya ne kadar güvenilir?" 18 diye cevap 12 13 Nejdet SubaĢı. 121. Ankara. bugün Alevi dedelerinin kullandığı yazılı olarak kalan tek metnin "Buyruk" olduğunu belirtmektedir. 2005.: Sema Demir) Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. 115. Bununla birlikte söze nasıl güvenilir sorusunun önemine dikkat çekip.13 Ve buna istinaden Alevilikte yazılı bir (kutsal) eserin bulunmadığını vurgular. Bu gerçek üzerine dayanarak Erdoğan Çınar ilk kez. “Sözlü ġiir”.M. a. Murat Okan. 5.

1999. Bektaşilikte Zaman Kavrayışı Dönüyordu. Reha Çamuroğlu. Enel-Hakk Demişti Nesimi Sabah Rüzğarı. iĢlevleri gibi birçok konunun anlaĢılmasını kolaylaĢtırmıĢtır. 22 Okan.21 Heterodoks halk Ġslam‟ı olarak kabul edebileceğimiz Alevilik.. 51.. Klasik Ġslam‟ın dıĢladığı birçok mistik. bilinen anlamındadır. „Hetero‟. 1999. nefesten nefese aktardıklarını Nesimi örneği ile açıklayarak. Bektaşilikte Zaman Kavrayışı Dönüyordu. Baskı.e. Heterodoksi Alevi BektaĢi araĢtırmalarında çok kullanılan önemli bir kavramdır. Reha Çamuroğlu. (Haz. 23 Çamuroğlu.23 19 Reha Çamuroğlu. Bektaşiler. ) Ensar NeĢriyat. 2. 1999. 59. Om Yayınları. organize bir din olan Ġslam‟ın içine eklemlenmiĢ ve halkın çeĢitli (ruhani) ihtiyaçlarını karĢılayan bir görünüm kazanmıĢtır. Alevi BektaĢi geleneğinin sözlü olarak aktarılması söz konusu konunun araĢtırılmasında sözlü kaynakları öncelikli bir konuma getirmektedir.19 Aslında bu kavram basitçe. Ġstanbul. Ant Yayınları. Ġstanbul. belirsiz. 1994. Baskı. Aleviler arasında yaĢama imkânı bulduğu gibi zaman zaman dini önder konumuna da yükseltilmiĢtir. Söz konusu sözlü metinler derviĢlerin neliği.verdiğini iĢaret ederek yazılı tarihin de eleĢtirel olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtir. 38.. Reha Çamuroğlu Alevi-BektaĢi inancının heterodoks bir dinsel inanç olduğunu belirterek heterodoks dinsel inançların en temel özelliğinin ise evrensel oluĢları olduğu tespitini yapar. Enel-Hakk Demişti Nesimi Sabah Rüzğarı. Om Yayınları. Bu anlamıyla çalıĢmamızda da gerek derviĢlerle yapılan görüĢmeler gerekse daha önceki yıllarda yapılmıĢ olan muhabbet kayıtları çözümlenerek kullanılmıĢtır. farklı dinlerin hetorodoksileri her zaman denilebilecek bir genellikte birbirleriyle sıcak ve dostane iliĢkiler kurduklarını da belirtmiĢtir.. 240. Günümüz Aleviliğinin Sorunları. Baskı.: Iren Melikof ve bĢk. Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye'de Aleviler. Paulicien ya da Katharların. Babailer İsyanı: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu‟da İslam-Türk Heterodoksisinin Teşekkülü. Bu konuda Çamuroğlu Anadolu‟nun mümbit ve hoĢgörülü kucağı olan Alevi-BektaĢi ortamının söz konusu bu mistikleri yaĢatmakla kalmadıklarını. Ġstanbul.g. Alevi-BektaĢilik gibi bir Ġslam heterodoks akımı arasında çok büyük benzerlikler.20 Bu anlamda bir Hıristiyan heterodoks inancı olan Bogomilli. 21 Çamuroğlu. 38-39. 3. kabul edilmiĢ genel din kurallarına aykırı olan anlamındadır. onlar hakkındaki bilgiyi kulaktan kulağa. . 82. Günümüz Aleviliğinin Sorunları. Çünkü heterodoks inançlar yapı itibari ile dıĢlayıcı. Niyazi Öktem. sabit. karıĢık. 2000. hatta özdeĢlikler bulunduğunu belirtmiĢtir. Ahmet YaĢar Ocak. “Anadolu Aleviliğinin Senkretik Yapısı”. „Doksa‟ kural kaide temel prensipler anlamında olup. a. 2. Dergah Yayınları. „orto-doksy‟ kelimesindeki „orto‟. Nesimi‟den söz etmemiĢ bir AleviBektaĢi Ģairinin olamayacağını belirtmiĢtir. Bununla birlikte Alevi BektaĢi araĢtırmalarındaki bir diğer önemli kavramsallaĢtırma da Heterodoksidir. Bu sebepledir ki birbirlerinden birçok ritüel ve inancı almıĢ birbirlerini etkilemiĢlerdir. Ġstanbul. sabit olmayan anlamına sahipken. Nusayriler Toplantısı Bildirileri içinde. Bununla birlikte birbirleriyle sürekli çatıĢan ortodoksilerin aksine. Bu anlamlarıyla. Ġstanbul. Anadolu'da.. buyurgan değildir.22 Anadolu‟daki tüm heterodoks düĢünceler birbiri ile bir Ģekilde iliĢki içinde olmuĢlardır. aslında iĢaret edilen anlam belirginleĢmektedir. 20 Çamuroğlu.

Bu tercihin sebebi ise Hıristiyan kavramını aĢan bir Ġslam kavramlaĢtırması yapmak arzusudur. 27 Tayfun Atay. Babailer İsyanı: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı…. 81. Babailer İsyanı: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı…. farklı kültürlerden alınan çeĢitli muhtevalarla bağdaĢıp uzlaĢmasıyla meydana geldiği kastedilir. Daha çok ilahiyat kökenli araĢtırmacılar söz konusu kavramı tercih etmiĢtir. 1999. BektaĢilik ve Alevilik. genellikle de din için kullanılır. 26 Öktem. 4. Milliyet Yayınları. ĠletiĢim Yayınları. 109. kültürel geleneği ve kültleriyle bir senkretizme yol açmıĢtır. 29 Ocak. 82. Aslında Heterodoksi ile Tasavvufun kültürel köklerinin yakınlığı çok ciddi bir araĢtırma konusudur. 'kültürleşme' sürecinin ürünü olan kültürel 'karışımlar' şeklinde kavramlaştırılabilir”27 Senkretizm kavramı genel olarak bir kültürün tamamı için değil de. Heterodoks yapının Alevi BektaĢi geleneğindeki belirleyiciliğine örnek olarak Ocak. “Anadolu Aleviliğinin Senkretik Yapısı”. . Bununla birlikte 24 Taha Akyol. çok kuvvetli bir tasavvufi organizasyon oluĢturmuĢ olduğunu belirtmiĢtir. “Dinsel bağdaştırmacılık ya da 'senkretizm'.26 Bu noktadan itibaren diğer önemli bir kavram olan senkretizmin açıklamasına geçmek yararlı olacaktır. Aslında bizim çalıĢmamız için Alevi BektaĢi geleneğinin senkretik özelliği önemlidir fakat Anadolu‟daki bütün inançlar için bu önemden bahsedilebilinir. 22-23. Buna göre. Senkretizm (syncretism) sözcüğü Grekçe synkretizein kökünden gelir. a. Antropolojik perspektiften senkretizm. tasavvufi bir organizasyon Ģekline dönüĢmediği halde. 225. 35. Ġstanbul. Ġstanbul. Sünni halk Ġslam‟ı. Alevi BektaĢiliğin Heterodoks yapısı eski dinlerin bazı alıĢkanlıkları.28 Türkçede bağdaĢtırmacılık Ģeklinde kullanabileceğimiz kavramla.. Fakat bu kavram yine Ortodoks inançlara vurguyu gündeme getirmiĢtir. 28 Okan. söz konusu olan (senkretik sayılan) öğenin.e. 2004. kastedilen aslında heterodoks Ġslam'ın uzun yüzyıllara yayılan bir zaman ve Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan bir mekân süreci içinde. 25 Ocak.g.Heterodoks kavramının Hıristiyan inancının bir parçası olduğu gerekçesi ile bazı araĢtırmacılar Metadoksi kavramını önermiĢlerdir. o kültürün bir öğesi. Baskı. muhtelif Türk zümrelerin Ġslam dıĢındaki diğer çok değiĢik dini ve mistik kültürlerin kalıntılarını bağrında saklamıĢ olmasıdır.29 Senkretizm bu anlamlarıyla Alevi BektaĢi araĢtırmalarında neredeyse vazgeçilmez bir kavramdır. Çünkü senkretizm Heterodoks inançların bir sonucu ve anlama çabalarında önemli kolaylıklar sağlayan bir kavramdır. farklı dinsel inanç sistemlerinin etkileşime girerek karışması sonucunda yeni inanç öğelerinin ya da örüntülerinin ortaya çıkmasıdır. Din Hayattan Çıkar.24 Söz konusu kavram doksi ötesi diyerek özde olana vurgu yaptığı belirtilmiĢ ama bu kavram araĢtırmacılar tarafından kabul görmemiĢtir. heterodoks halk Ġslam‟ı olan.25 Bunun sebebi olarak da bizzat tasavvufun heterodoks yoruma uygun olması olarak açıklamıĢtır. Bu konuda Tayfun Atay Anadolu'nun insan yerleĢimine açıldığı çok eski devirlerden günümüze kadar çeĢitlilik arz eden bir inanç örüntüsüne sahip olduğunu tespit etmekte ve bu çeĢitliliğin Anadolu insanının zihninde ve duygularında asırlar boyunca harmanlanmasından 'halk dini' denilen 'senkretist' (bağdaĢtırmacı) bir dinselliğin Ģekillendiğini belirtmektedir. Osmanlı‟da ve İran‟da Mezhep ve Devlet.

Niyazi Öktem Anadolu Aleviliğinin heterodoksisini tek bir senkretizme bağlamanın yanlıĢ olduğunu belirterek ġia. Mazdeizm. BaĢka bir deyiĢle Türk halk Müslümanlığının biri ortodoksiye. Analizleri zenginleĢtirmek ve derinleĢtirmek için "Halk Ġslam''ı. a. Bunların anlatılması aslında uygulanacak yöntem hakkında bir bilgi vermek anlamına gelir. 52.e. Söz konusu konunun araĢtırılması zorunlu olarak yeni kavramları gündeme getirmiĢtir. 2001.g.Selim AslantaĢ.33 Bu yüzden Türk Halk Ġslam'ını yalnızca heterodoks yoruma indirgemek yanlıĢ olur. Antik Anadolu kült ve kültürlerini de senkretizmin öğeleri arasında saymanın gerekli olduğunu söyler. "SiyasallaĢmıĢ Ġslam". Bu anlamıyla “Halk dini” kavramı araĢtırma için özel bir anlama sahiptir.e.. “Halk dini” ise dinselliğin bünyesine giren inanç motiflerini ve pratiklerini üst bir yapıya dayandırmadan uygular. 33 Ocak.g. "Evliya Kültü" gibi kavramlar kullanılmaktadır. ÇalıĢmamızın Aleviliğe senkretizm ve Heterodoksi kavramları açısından yaklaĢan araĢtırmalara halkbilim perspektifinden bir katkı olarak değerlendirilebileceği söylenebilir. “„Dairenin DıĢındakiler‟i AraĢtıran Tarihçi: Ahmet YaĢar Ocak”. Senkretizm kavramı dinin halkça yorumlanması ve anlaĢılmasının da iĢaretlerini vermektedir. "Tekke Ġslam"ı. 105.. 32 “Halk Dini” ve “yüksek din” kavramlaĢtırmaları içinde incelediğimiz Alevi BektaĢi geleneği tabiî ki “halk dini” kavramlaĢtırması içinde yer alır. Maniheizm.Aleviliğin baĢlı baĢına bir senkretik gelenek olduğunun söylenebileceğini ayrıca Sünni halk Ġslam'ında da senkretik motiflere yoğun biçimde rastlanmakta olduğunu tespit etmektedir. Hıristiyanlık. öteki heterodoksiye dayanan iki boyutu vardır.30 Alevi BektaĢi senkretizminin birçok öğesi vardır. a. 107. Öktem.34 Ancak bu kavramların iĢlerlilik kazanması ile konu daha detaylı bir Ģekilde incelenebilir olacaktır.e.g. "Kitabi Ġslam". 16. Yukarıdaki kavramlar mistik. 34 Bülent Arı . 100. Fakat “Halk Ġslam'ı” sadece Alevi BektaĢilere ait bir kavram değildir. 'boĢ inanç' veya 'batıl (uydurma) itikat' Ģeklinde olumsuzlar demektedir. 32 Atay. 'yüksek dinin' püriten ve özcü olduğunu belirler ve örnek olarak yatır ziyaretlerinin.. Tayfun Atay‟a göre “yüksek din”. 238. Bu kavramların tanımlanması araĢtırılan konuya nasıl bakıldığını ve nasıl bakılacağını anlatabilmek için gereklidir. "Türk Müslümanlığı". . Halk dini kavramı aslında karĢıtı ile karĢılaĢtırılınca anlaĢılması kolaylaĢır. 31 Bu anlamıyla senkretizm kavramının Alevi BektaĢiliği anlamak için ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Bu uygulama sonucunda “yüksek din” “halk dinini” 'hurafe'. Fakat heterodoks halk dini kavramlaĢtırması Ġslam dairesi içinde büyük bir oranda Alevi BektaĢi geleneğine iĢaret etmektedir. yönü olan ve kitabi dinlere benzemeyen bir inanç sistemini anlayabilmek için zorunlu olarak geliĢtirilmesi gereken kavramlardır. aslolanın kutsal metin ve peygamberin pratiği olduğunu vazeder ve bu savdan hareketle dinsel davranıĢ ve eylemi sınırlar. Türkler. Buradan 30 31 Atay. adak adamanın püriten bir dinselliğin savunucuları ve temsilcileri açısından kabul edilemez olduğunu belirtir. evliyalara meyletmenin. Doğu Batı Dergisi. Türkiye ve İslam. a. Bu anlamıyla Halk dininin bağdaĢtırmacı (syncretic) ve uyarlamacı (accommodationist) iken.

Bu anlamıyla onların anlattıkları menkıbelerden tutun da derviĢler hakkındaki kanaatlere kadar her Ģey çok önemlidir. 37 Felicien Challaye. Baskı. bunun sonucu olarak bunlar aracılığı ile insanların "varlıkça" katıldığı. kutsal küresine ait olduğu. 216.: Mehmet Ali Kılıçbay) Gece Yayınları. (çev. 1998. köklerinde ve derin gerçeğinde her Ģeyi anladığı izlenimini vererek insanı doyuma ulaĢtırıp tamamlanmıĢlık hissi yaĢatır. Yukarıdaki mistik deneyim. Bu anlamıyla bir kafa dini bir de gönül dini vardır. nüfuz etmekte ve tüketmekte zorlandığı.g. Bu derviĢler Tanrısal olanın kendilerinde yansıdığı düĢünülen kiĢilerdir.. a.1. (çev. soylu varlıkların üzerinden aĢarak.35 Bu bağ kiĢiyi hem ait olduğu dünyaya bağlar hem de realiteden uzaklaĢmasına imkân tanır. hiçbir zaman dindıĢı bir eylem ifĢa etmediği gerçeği ve Tanrıların veya ataların yaptıkları her Ģeyin.38 ĠĢte bu noktada mistik deneyim gündeme gelir ve yaĢamın merkezine oturur. Açıktır ki.2. Bu anlamı ile Challaye‟a göre empati varlığı kendi benliğinden çıkmaya.g. hakikate dahil olduğunu hissetmek istemesi doğaldır. 76.36 üzerinde düĢünmek gerekmektedir. KiĢinin zihnindeki kategorilere göre anlamaya çalıĢırsak ise bu seferde realiteyi kaçırabiliriz. 38 Challaye. Alevi BektaĢi geleneği nasıl araĢtırılmalı? Din üzerine yapılan çalıĢmalarda karĢılaĢılan en ciddi güçlük din alanının kiĢiye farklı bir gerçeklik alanı sunmasıdır. Dinler Tarihi.. Varlık Yayınları. Eliade. 215. kutsal güç olarak kendini anlamlı kılar. X. kendi dıĢında kalan bir “gerçeklik” alanına “bağladığını” söyler.hareketle Alevi BektaĢilik mistik özelliği olan heterodoks. 39 Kutsal güç aslında hem gerçek. insanı. koruyucu tanrılara. . Ankara.: Semih Tiryakioğlu) 4. Çünkü kiĢiler söz konusu bu kiĢilerle kutsalla kurdukları iliĢkiler bağlamında bir iliĢki kurmaktadır. 35 36 Atay. 1991.e. hem de ebedi etkinlik demektir. Ġstanbul. Bu anlamıyla. KiĢiyi sadece reel verilerle değerlendirirsek kiĢinin din aracılığı ile zihninde oluĢan “makul” kategorileri anlayamayız. Tayfun Atay bu konuda dinin. Çünkü inanma biçimleri onların dünyayı algılama biçimleri ile paralellikler gösterecektir. doğayı canlandıran ruhlara.3. ermiĢlere.e. üstesinden gelemediği. evreni tanıdığı. Din insanlık tarihi boyunca daima ruha ve duyguya hitap etmiĢtir. Bu anlamıyla Eliade‟nin belirttiği hiçbir Tanrının.e. psikolojik yaĢamın kendi öz kiĢiliğinin daha da ötesine geniĢletmeye yönlendirir. Tanrıya. senkretik bir inanç ve yaĢam biçimi ise bunun nasıl inceleneceği hakkında bazı belirlemeler yapmak gereklidir. 39 Eliade.g. kavramakta.37 Kafa dini inanan kiĢiye hakikati bildiği. gönül dini sevgiyi ve empatiyi gündeme getirir. kendisini aĢan ve kuĢatan. a. Evrensel YaĢam‟a olan sevgidir. sonsuz varlığa hitap edebilir.. Bu anlamıyla kafa dini bencilliği körüklerken. Gönül dininin ise ana belirtisi sevgidir: Kutsal varlıklara. 17. hiçbir medenileĢtirici kahramanın. Kutsal ve Dindışı. dindar insanın var olmak istemesi. a. 1. Daha sonra da empati. Mircea. Bu sevgi yöneldiği Ģeye karĢı bir empati (duygudaĢlık) geliĢtirmek olarak kendini gösterir. Alevi BektaĢi inancı mistik boyutları olan bir inançtır ve bu araĢtırmada mistik liderler olan derviĢler incelenmektedir.

Aynı zamanda bu geniĢ deneyim yelpazesi beden dıĢı deneyimleri de içerebileceğini belirtir. kutsal olan aracılığı ile tezahür etmektedir. 1. 25. Bunu yaparken kiĢiye dair anlatılan olağanüstü motiflerle bezenmiĢ menkıbeler inanç dünyası ve hayatı anlama biçimi hakkında önemli ipuçları vermektedir.bu zihniyete göre gerçeklik. 41 Ocak. derviĢlerin hem anlam dünyaları hem de sosyal gerçeklikleri çok önemlidir. Ģeyleri yaratır ve onları sürdürür. Ġzmir. AraĢtırmamızın konusu olan derviĢler de hayatı böyle bir kutsallıklar bütünü olarak kavramakta ve insanlara böyle bir dünyayı vaaz etmektedirler. doğa. tarihçilik açısından ilginç ve bir o kadar da güç bir iĢtir. Bu sebeple. Jung'un psiĢenin daha derin düzeylerinde kökeni olan deneyimlere karĢılık gelmektedir. meditasyon ve konsantrasyon teknikleri. (çev. İnsan Şuurunun Yeniden Keşfi Kozmik Oyun. Söz konusu deneyimlerin yaygın dinlerin bazı mistik kolları için de aynı önemi taĢıdığını belirterek bu ezoterik (gizlemli) geleneklerin.40 Dolayısıyla asıl gerçeklik kutsal olandır. derviĢ uygulamaları. Ege Meta Yayınları. Ebedi Dönüş Mitosu. . Böyle mistik simaları incelemek. 2002. Bunun yanında derviĢler sıradan insan için makul olmayan birçok deneyime sahip gibi gözükür.: Levent Kartal). Ankara. C. kendisine inananlara bir kutsallık alanı açar ve kendi hayatları ile bu kutsal alanın nasıl yaĢandığını gösterir. holotropik deneyimleri yaĢatacak çeĢitli manevi teknikler geliĢtirmiĢ olduklarına dikkat çeker. 1994. Bu durumlarda baĢka enkarnasyonlardan kalma anıları hatırlayabilir. (çev. Bu anlamıyla derviĢlerin gerçekle kurdukları iliĢki hakikat olarak tasarladıkları veya inandıkları teolojik varsayımlarla ve yaĢadıkları sosyal gerçeklikle bire bir iliĢkilidir. zira. güçlü arĢetipik varlıklarla karĢılaĢabilir. DerviĢler halk arasında bir kült konusu olmuĢtur. 23.41 Bu güç iĢin baĢarılması. Bunların araĢtırılması ise ona dair bir teknik ve insan hakkındaki beklentiler düzeyinde esnekliği gerekli kılar. 43 Stanislav Grof. Grof‟un holotropik Ģuur deneyimleri olarak tanımladığı durumlar.: Ümit Altuğ) Ġmge Kitabevi Yayınları. Bu anlarda psikospiritüel ölüm ve doğum deneyimlerinin yaĢanabileceğini ya da diğer insanlar. G. ancak kiĢi ile ilgili sözlü ve yazılı kaynakların çok iyi tanınıp analiz edilmesine ve değerlendirilmesine bağlıdır. Bu anlamıyla mistik kutsal olana ve kutsalın yansıdığını düĢündüğü Ģeye yönelir. dolayısıyla tarihsel kiĢiliği ile menkıbevi kiĢiliği birbirinin içine geçmiĢtir. Bunların arasında yoga.42 Grof holotropik Ģuur hallerinin içeriğinin genellikle felsefi ve mistik olduğunu belirtir.: Sezer Soner) Ege Meta Yayınları. 2000. 289. bedensiz varlıklarla iletiĢim kurabilir ve sayısız mitolojik gerçekliği ziyaret edebilir olduğumuzu söyler. toplu ilahi söyleme. etkindir. DerviĢler. Sarı Saltık. derviĢin kendini nasıl anlamlandırdığına kadar her Ģey bu bütünlüğün anlaĢılması için sorulması ve cevaplanması gereken sorunsallardır. Hristiyan hesiastizmi ya da "Ġsa duası" ve daha birçok tekniğin sayılabileceğini belirtir. derviĢlerin ne Ģekilde anlaĢılmasından. evren ve Tanrı'yla kendimizi bir hissedebileceğimizi belirtir. sema. Geleceğin Psikolojisi. Ġzmir. yalnızca kutsal olan mutlaktır. (çev.43 Holotropik Ģuur halleri kavramlaĢtırması derviĢlerin halk üzerinde üstün insan 40 Mircea Eliade. bu yöneliĢle birlikte hayat bir deneyimler ve deneyimle birlikte bir kutsallaĢmalar alanına döner. Toparlayacak olursak. 42 Stanislav Grof. Bu konuda S.

46 Rıza Yıldırım. Tayfun Atay‟a göre antropolojik yaklaĢımla bir toplumsal-kültürel olgu. "insan"a bakar. yeni koĢullara iliĢkinliğin verilerini taĢımayan. 2001.3. a.e. Thesis (Master's) YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi.45 Bu anlamıyla din aslında insanlara bilinmezlikler içinde bilinir bir anlam haritası çizer.3.sayılmalarına gerekçe olan olağanüstü deneyimlerinin bir açıklaması olabilmektedir. . bu düzeni Atay denetlenemeyeni denetlenir kılan. Özbudun esnekliğini yitiren. Fakat bu bilginin ortaya çıkması içten anlama yöntemi ile bakarak mümkün olmuĢtur. S. Aynı zamanda bunların bir teknikler bütünlüğü içinde olması. Ankara. BaĢka bir ifade ile ilahiyatın öznesi "insan-üstü".. söz konusu mistiklerin birbirleri arasındaki sır öğretilerinin de varlığını anlamlı kılmaktadır. 26. a. Buradan hareketle söyleyebiliriz ki. senkretik. 1. Din hayata dair verdiği bilgiler ile bir düzen sağlar. yeni durum ve koĢullara uyarlanamayan geleneğin. 47 Sibel Özbudun.g. 29. Buna bağlı olarak da antropoloji dine yaklaĢırken "insanüstü" etkene veya onu temsil eden "Kitap"a değil.g. baĢka bir kiĢiye öğretilebilir nitelikte olması. 21. sözlü. Hermes‟ten İdris‟e Bir Dinsel Geleneğin Dönüşüm Dinamikleri. Dervishes in early Ottoman society and politics: a study of velayetnames as a source for history. ÇalıĢmamızda bu anlaĢılma biçiminin gerek derinlemesine görüĢme. 2004. yeni bir anlamlandırmaya kapalı olan geleneklerin bir süre sonra unutulup gideceğini belirtmiĢtir. hayata ve insana dair bir anlam haritası sunan ve "kaos"u "kozmos"a çeviren gibi "psikokültürel" iĢlevlerinin yanı sıra toplumsal süreçler ve iliĢkilerde de bir dizi iĢleve sahip olduğunu tespit eder.47 Söz konusu tespit 44 45 Atay. Bu anlamda çoğunlukla yeni bir din eski gelenek ve kültürün üzerine inĢa edilir ve eskinin birçok özelliği kalır. The Department of History of Bilkent University. Bu haritaların kodları heterodoks. derviĢin bu durumları yaĢadığı yönündeki kanaatidir. bir süre sonra taĢıyıcıları açısından iĢlevselliğini yitireceğini belirterek. derviĢe inananların.44 ÇalıĢmamızda derviĢlerin toplumsal iĢlevleri belirlenirken aslında insanın toplumsal içindeki konumu tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır.1. heterodoks. Ankara. gerekse katılımlı gözlemlerde ortaya çıktığı söylenebilir. Bu anlamıyla derviĢler hem kutsalla bağ sağlayan kiĢi olarak kabul edilmekte hem de yaĢam içindeki üstün insan olarak algılanıp hayatın merkezine yerleĢtirilmektedir.46 Sadece dinsel olan değil gelenek de değiĢir. senkretik dinlerde hem dini liderlerin vaazları hem de mistik insanların yaĢantıları ile gözlemlenir. Atay. ancak insan toplumsallığının bir çıktısı olarak kavranabilir.. açıklanamazı açık eden. nasıl ortaya çıktığı ve ne Ģekilde yayıldığı incelenebilir.e. Söz konusu deneyimlerin yaĢanıp yaĢanmamasından daha önemli olan. Bu anlamıyla derviĢlerin Ģiirlerinden tutunda onlar hakkında anlatılar menkıbelere kadar hepsi dinsel anlam dünyasında önemli koordinatların iĢaretlerini verir. Dinlerin tarihsel yönü. Bu konuda gerek antropolojik yaklaĢımın gerekse folklor derleme yönteminin nasıl kullanılabileceğinin açıklanması gerekli olmaktadır. Ütopya Yayınları. din antropolojisinin ise öznesi insandır der. 39. mistik ve sözlü gelenekle aktarılan kültürlerin araĢtırılmasında içten anlamaya dair bir yöntemle bakmak zorunluluktur. Antropolojik yöntem DerviĢlik geleneği incelenirken antropolojik yaklaĢımların dine bakıĢ açısını değerlendirmek gerekecektir.

Boratav halk biliminin. bir mistik anlayıĢ ve bir gelenektir. Bunun yanında folklor bilimi gerek derleme yapmada yöntem olarak. özel nedenlerle ve daima açıklık getirilmesi gereken bağlamlarda. Bu uygulama ile tezin sınırları aĢılmıĢ olsa da hiç olmazsa baĢka bir cepheden bakabilmenin imkânları zorlanmaya çalıĢılmıĢtır. Hem Tanrıların sözcüsü olur. 2. bir Ģekilde derviĢlerle yakın olmaya çalıĢılmıĢtır. DerviĢlerin mistik dünyalarından zaman zaman çalıĢma içinde bahsedilmiĢtir. bu değiĢimim sonucu olarak teolojik anlayıĢtaki farklılaĢmalar da tespit edilebilmiĢtir. zeki bir psikolog. hastalıkları tedavi eden bir uzman. eldeki kaynaklardan yararlanan bir yönetici. aynı anda.4.çalıĢmamız açısından çok önemlidir. inançları özel bir tarzda inceler. 2003. Söz konusu deneyimler olabildiğince yazılı hale getirilerek. Çünkü Alevi BektaĢilik senkretik ve heterodoks özelliği ile hem resmi Ġslam‟ın ön kabullerinden farklıdır. yeni içerikler ve anlatıĢlarla oluĢturduğu inanıĢlarla ilgilendiğini belirtir. Çünkü Alevi BektaĢi geleneği de ortadan kalkma ihtimali olan. basım. Şamanizm. hem de geçmiĢ din ve kültürlerin kendine özgü senkretik bir bütünüdür. yaĢam Ģartlarının gerektirdiğince yeni biçimler. 1. olacakları bildiren ve baĢa gelenleri açıklayan simgeleri çözen konumundadır. holotropik Ģuur halleriyle ilgili deneyimi olmayan. Bu açıdan bakıldığında derviĢ. 286. çalıĢma içinde paylaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. . tutucu eğilimleri olan antropologların. Perrin Ģaman sağaltıcıların. söz konusu durumları anlamalarının güçlüklerinden bahseder ve bu tür davranıĢların akıldıĢı olarak kabul edilip. Bunun iç iĢleyiĢi ve ana mekanizması hakkında bir Ģeyler söylemek halk bilimin 48 49 Michel Perrin.49 Bu anlamıyla da çalıĢmamızda da “muhabbet” denen ortamlara katılıp.N. Bu deneyimlerle her Ģeye anlam katan. Ġstanbul.48 Bu anlamıyla derviĢler holotropik Ģuur hallerini deneyimlemenin peĢindedirler. DerviĢler toplumun ve kurumlarının tümünü ilgilendiren toplumsal bir olgudur. Bu konuda Grof. 50 Boratav.1. Grof. Geleceğin Psikolojisi. din adamları ve büyücülerin bilincin değiĢik halinin peĢinde koĢtuklarını belirtir. Yapılan görüĢmelerle bu gerekçeler ortaya çıktığı gibi. (çev. Bu durumun derviĢleri anlama konusunda özel imkânlar sağladığı görülmüĢtür. siyasal. Bu yönü ile toplum içindeki ġamanlara benzer. Bununla birlikte açık görüĢlü ve serüvenci antropologların. P.50 Bu anlamda araĢtırmamız tamamıyla halk biliminin araĢtırma alanına girmektedir. Folklor yöntemi Halk bilimi. Bunun ortadan kalkmasının tabiî ki sosyolojik gerekçeleri vardır. yetkin bir sanatçı iĢlevi üstlenir. bu kültürleri anlamak için holotropik halleri içeren ritüellerine katılmanın esas olduğunu fark etmiĢ olduklarını belirtir ve bu Ģekilde bir içten anlamanın olabileceğini belirtmiĢtir. ekonomik. hem de siyasal bir planlamacı niteliği taĢır.: Bülent ArıbaĢ) ĠletiĢim Yayınları.3. gerekse “resmi Ġslam” dairesi dıĢındaki heterodoks Ġnançları incelemek noktasında bizi doğru yönlendirmiĢtir. belli bir toplumun eski dinlerinden miras alıp kendi çağının Ģartlarına uygulayarak yaĢattığı yeni dininde. 19. Hem dinsel hem de simgesel. 100 Soruda Türk Folkloru. 108. estetik bir olgudur. anlaĢılmaz olarak değerlendirdiklerini belirtir. DerviĢleri anlamak için daha içten anlamacı bir yöntem benimsenmiĢ ve yaĢandığı belirtilen olası mistik deneyimler holotropik Ģuur halleri ile iliĢkili olarak değerlendirilmiĢtir.

51 ÇalıĢmamızda sözlü geleneği taĢıyan kiĢilerle yapılan derinlemesine görüĢmeler.: Konur Ertop) K Kitaplığı Yayınları. Nebi Özdemir) Milli Folklor Yayınları. Ġstanbul. iki okumanın birleĢtirilmesi ile Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği üzerine hipotezler kurulmuĢ ve bu oluĢturulan hipotezlere dayanarak alan çalıĢmasına çıkılmıĢtır. M. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. ÇalıĢmada kullanılan yöntem Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği üzerine yaptığımız çalıĢma birçok bilgi toplama yolunun birlikte uygulandığı ve konunun merkezinde interdisipliner bir bakıĢ açısıyla değerlendirmelerin yapıldığı bir çalıĢmadır. 52 Pertev Naili Boratav.: KürĢat M. ikincisi ise elde edilen bilginin yorumlanmasındaki kuramsal beklentilerdir. Korkmaz) Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar içinde.: Gülin Öğüt Eker. Bascom.5. Bascom‟un "Sözlü sanat" (Verbal art) kavramının içeriği ile ilgilenir. neden halk anlatmalarının süregeldiği sorusuna cevap bulma çabasıdır ve geleceğin halk bilimcileri. Söz konusu okumaların ilk bölümü Alevi BektaĢilik üzerine olup.R. 2003. Konu yöntemsel olarak iki açıdan önemlidir. 2003. 53 Lutz Röhrich. Onları saçmadır. 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. Öcal Oğuz. Ankara. Bunun yanında ikinci bölüm olarak derviĢlik özelinde daha geniĢ kapsamlı literatür taraması yapılmıĢ. Bizim dünyamızda bir Ģeyi dolduruyorsa büyük ihtimalle o Ģeye doğru yönleniriz. Aslında araĢtırmaya yöneldiğimiz konu bizim içinde bulunduğumuz dünya kavrayıĢı ile de ilgilidir. onun tarihsel geliĢimi.ve antropolojinin önerdiği yöntem ve metotlar ile mümkün olmaktadır Halk bilimi W. Anlamı araĢtırma da Röhrich‟e 53göre. Metin Ekici. 144. 131. onu olduğu biçimde öncelikle anlamanın gerektiğini bilmektir.: Gülin Öğüt Eker. 51 W.1. umutlarını özlemlerini dünya görüĢlerini bütün öteki halk edebiyatı türlerinden daha keskin ifade ettiğini söyler. Ve bu yönleniĢin içinde anlam arayıĢı ve anlayıĢ tespiti yapmak varsa bu durumun bizim yaĢadığımız dünyadaki anlam kaygıları ile iliĢkisi olduğunu söylemek yanlıĢ olmaz. hem resmi din karĢısındaki konumu ile Alevi BektaĢi geleneğini anlamamıza uygun yöntemsel ortam sağlar. Birincisi bilgi toplama araçları ve değerlendirme. M. Anlamak ise anlamın üzerine düĢünmekle mümkündür. inançları ve farklı kültürel görünümleri üzerinedir. neden halk biliminin herhangi bir türünün bugün yaĢıyor ve geçmiĢte yaĢanmıĢtır? Sorusuna cevap bulmak durumundadır demektedir. 1. sözlü olarak taĢıdıkları. ÇalıĢmada bilgi toplama araçları olarak ilk önce ciddi bir literatür taraması yapılmıĢtır. (Haz. (çev. Öcal Oğuz. Ankara. (Haz.3. Nebi Özdemir) Milli Folklor Yayınları. . (Haz. 2003. “Halkbilimi (Folklor) ve Antropoloji”. Folklor bu anlamlarıyla. 466.52 Bu anlamıyla bir mistik grubu anlamanın yolu onun bize göre ters görünen davranıĢları üzerinden yargılamak değil. zararlıdır diye aforoz etmenin yersiz bir davranıĢ olduğunu belirterek aydın kiĢilerin böylesine bir tutumu ile halkı anlamasının mümkün olmayacağı ve onunla iĢbirliği yapamayacağını belirtir. hem de halkı anlamanın bir vasıtası olarak elimizdeki metinleri değerlendirmemizi mümkün kılar. Metin Ekici. menkıbe ve Ģiirler ile bir sonuca ulaĢmak hedeflenmiĢtir. Boratav efsanelerin (özel bir anlamda kiĢi üzerine oluĢturulmuĢ menkıbelerin) halkın çaresizliklerini. “Halk Anlatısı AraĢtırmasında Anlam ArayıĢı”. akıldıĢıdır diye küçümsemenin.

Bu durum ise özellikle Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğinin yaĢadığı yer olan “muhabbet”lerde bulunmayı zorunlu hale getirmiĢtir. derviĢlik geleneğinin tarihsel sürekliliği ve günümüzde yok olma gerekçeleri ortaya konulmuĢ. bilgi paylaĢımı için sizin çalıĢtığınız konuda samimiyetinize güvenmeleri gerekir. Sözlü gelenek eserlerinin derlenmesi. bunun bir üst boyutunda sizi kendilerinden saymaları gerekir. 54 Resul Ay. Kültürel olarak böyle bir geleneğin içinde doğmuĢ ve yetiĢmiĢ olmamızın dezavantajları en aza indirilmiĢtir. derviĢliğin nasıl bir toplumsal düzen vaaz ettikleri hakkında saptamalarda bulunulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu anlamıyla derviĢler üzerine yapılan bir araĢtırma. efsane bağlamında olağanüstü anlamlandırmanın sosyal ortam içindeki iĢlevine dikkat çekerek anlamlı olması konusunda yardımcı olmuĢtur.Alevi BektaĢi derviĢleri dıĢarıdan çok rahat bilgi alınabilecek kiĢiler değillerdir. XIII-XV. analize tabi tutulmuĢtur. Birçok araĢtırmacı bu süreçte elenmiĢ ve derviĢler kendilerinden bilgi almaya giden insanları kendi tabirleri ile “ihtiyaçları olanı verdik gönderdik” diyerek gerçeklerini değil onların kafalarındaki kurguyu destekler Ģeyler söyleyip göndermiĢlerdir. Bu anlamıyla daha çok yapısalcı ve iĢlevselci analizler çalıĢmada kullanılmıĢtır. sözlü kültür özellikleri. AraĢtırılan alanın içinden olmak özellikle içten anlama ve sembollerle aslen neyin ifade edilmeye çalıĢıldığının anlaĢılması konusunda çalıĢmaya baĢka bir derinlik kazandırmıĢtır. zorunlu olarak kaynak kiĢilerle katılımlı gözlemi ve derinlemesine görüĢmeyi gerekli kılmıĢtır. Bu anlamıyla bilinen yapılandırılmıĢ. Ġnsanın yarattıklarını konu alan antropolojik perspektif yardımıyla. (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalında HazırlanmıĢ YayınlanmamıĢ Doktora Tezi). Halk Ġslam'ı gibi kavramlarla elde edilen metinlerin iliĢkisi temelinde açıklamalar yapılmıĢtır. Bunlar araĢtırmada kullanılan kaynaklar kısmında detaylı olarak belirtilmiĢtir. 2004. Bunun yanında Senkretik bütünün içindeki eskiye dair izler ve halkın bu izlere gösterdiği yeni tepkiler ve üretilen anlamlar. Ankara. Anadolu‟da Derviş ve Toplum: Tarihsel bir Tipoloji Denemesi. Yüzyıllarda. senkretizm. sınırlandırılmıĢ görüĢme formlarının söz konusu ortamda iĢlerliği zayıftır. 5. Bu aĢamadan sonra Ģiirler metinlerin içinden alınmıĢ ve DerviĢ Ruhan‟a ait olan Ģiirler bir araya getirilmiĢtir. derviĢlerin nasıl bir sosyal iĢlev içinde oldukları tespit edilmiĢ. Alevi BektaĢi DerviĢlik geleneği ve DerviĢ Ruhan hakkında toplanılan materyal tezin bütününde betimlemeye ve analize tabi tutulmuĢtur. Aynı zamanda resmi Ġslam karĢısındaki konumu ile halka ait olan dinin anlaĢılmasına olanak sağlayan yaklaĢım. . hem de geçmiĢ dönemde yapılmıĢ “muhabbet” kayıtları değerlendirilip kayıtlar sözlü gelenek metni haline dönüĢtürülmüĢtür. Bunun yanında Ģiirlerin Ģekil ve yapı özellikleri tespit edilip değerlendirilmiĢtir. Bu gerekçe ile hem günümüzde kalmıĢ derviĢlerle hem de eskiden yaĢamıĢ derviĢleri sevenler ile derinlemesine görüĢmeler ve “muhabbetler” yapılıp görüĢmeler kayıt altına alınmıĢ. Söz konusu analizde öncelikle Heterodoksi. Bunun yanında katılımlı gözlem sonuçlarının büyük çoğunluğu kendi kiĢisel deneyimlerimizden ilham almıĢ olup bunun ıĢığında değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur.54 Bu sebeple. muhabbetlerin metine dönüĢtürülmesi sürecinin sonunda elimizde ciddi bir Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği kaynak metni oluĢmuĢtur. Daha sonra bu Ģiirlerin farklı varyantları da dikkate alınarak değerlendirilmeye. özel dikkat konusu olarak özellikle Boratav‟ın halk bilim metodu iĢlerlik kazanmıĢtır.

56 Amasya il arazisi Kuzey Anadolu dağlarının güney yamaçlarında asırlarca devam eden çeĢitli aĢınma. 31 dakika. “34 derece. Amasya haritası Eklerde Haritalar bölümündedki birinci harita. Tokat‟la 165 km. Hamamözü 90 km. http://www. GümüĢhacıköy Matbaası. YeĢilırmak. Merzifon 46 km. Samsun‟a 131 km. 54 saniye ve 40 derece.gov.55 Ġl genelinin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği (rakım) 1. „Amasya Siyasi Haritası‟ adı altında yer almaktadır. ÇalıĢma konunun kapsamı ve içeriğinin gerekli kıldığı Ģekilde interdisipliner bir çalıĢmadır. 16 dakika.150 m. Karadeniz bölgesinin.3.tr . 06 saniye ve 36 derece. Suluova 27 km ve TaĢova 48 km dir. verimli ovalar meydana getirmiĢtir. Harita. AMASYA VE ÇEVRESĠ. 110-111. Söz konusu çalıĢmaların dökümü yapılıp metin haline getirilmiĢtir. Trias ve Jura devirlerine ait arazi il merkezinin kuzey kesimleri ile Merzifon ve GümüĢhacıköy Bölgesinde tesadüf etmektedir.2. Orta Karadeniz Bölümünün güneyinde yer almaktadır. 57 dakika. derinlemesine görüĢme yapılmıĢ ve muhabbet ortamlarında bulunulmuĢtur. güneyden Tokat ve Yozgat.57 Verimli ovalarla dolu olan Amasya‟nın ilçeleri bakımından da yerleĢim ve yaĢama uygun bir 55 Bkz. Tokat‟a 114 km. Amasya ili coğrafi konum itibariyle. Bunun için katılımlı gözlem. 16 saniye Kuzey Enlemleri arasındadır. Bölgenin arazisi. 04 dakika. 57 Ahmet Ankaralı-Sedat Cin-Galip Tuncay. 1. Ġlin Samsun‟la 169 km. Çorum‟la 152 km. Tersakan ve bunların kolları olan irili ufaklı birçok çay ve dereler bu yaylayı bölmüĢ derin vadiler açmıĢ. 1. Amasya‟nın komĢu illere uzaklıklara Çorum‟a 92 km.2. Ġl merkezinin ilçelere uzaklıkları. oyulma. EriĢim tarihi: 05/10/2007 19:20 56 Bkz: Ekler.701 km2 dir. GümüĢhacıköy 68 km. Doğudan Tokat. Çekerek. 1997. yöntem olarak kaynak oluĢturma ve değerlendirme alanı olarak iki kısımda değerlendirilebilir. Mesozoik zamanın. Haritalar. Ġlin toplam çevresinin uzunluğu 492 km‟dir. Ġlin yüzölçümü 5. Yozgat‟a ise 196 km dir. Yozgat‟la 6 km. Deliçay. Değerlendirme kısmı için ise antropolojinin yapısal iĢlevselci anlayıĢı kabul edilmiĢ olup halk biliminin sözlü gelenek metin değerlendirme teknikleri ile halka ait olanın ortaya çıkması yaklaĢımlarından yararlanılmıĢtır. Göynücek 46 km.Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğinin DerviĢ Ruhan üzerinden anlatılmaya çalıĢıldığı çalıĢmamız. il merkezinin ise 411. ARAġTIRMANIN ALANI 1.69 m dir. Zaten böyle bir çalıĢmada interdisipliner bir yöntem uygulamak tercih değil bir zorunluluktur.amasya. . sınır uzunluğu vardır. volkanik ve tektonik hadiselerle meydana gelmiĢtir. 53 saniye Doğu Boylamları ile 41 derece. Kaynak oluĢturmanın ilk ayağını literatür taraması oluĢtururken ikinci ayağını sözlü gelenek metinlerinin derlenmesi oluĢturmaktadır. Dünden Bugüne Gümüşhacıköy. kuzeyden Samsun illeri ile çevrilidir. batıdan Çorum. jeolojik oluĢ bakımından Mesozoik ve Neozoik zamana rastlar.

63 Oğuz Boylarına ait Anadolu‟daki yer adlarını tespit ederek bağlı olduğu sancağı. . yüzyıldan itibaren bir piskoposluk merkezi olarak dini bir önem kazanmıĢ.g. Amasya ya Kayı Boyu. Onuncu yüzyıldan sonra Anadolu'ya Türkmen göçlerinin baĢlaması ile gelen Türkmen aĢiretlerinden Amasya yöresine yerleĢenlerin Ulu Yörükler olduğu söylenmektedir. Dr. Yıva Boyu ve Kınık Boyuna mensup Türkmenler Amasya da yerleĢmiĢtir. AfĢar Boyu. Ġstanbul. Ġstanbul. 63 Bilge Umar.61 Bunun yanında Helenistik dönemde önemli bir yerleĢim merkezi olduğu gözlenmektedir. Çepni Boyu. Bu sebeple tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar yerleĢim yeri olmuĢtur. Amasya Ģehri.58 Amasya Anadolu‟nun en köklü ve eski illerinden biridir.g.1200 arası) kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Eymür (Eymir) Boyu. Sivas ve Tokat'a kadar olan bölgeye dağılmıĢ oldukları. Hititler döneminden. Helenistik Seleukhoslar döneminde Pontus krallarına baĢkentlik yapmıĢtır. Kaya mezarlarının içindeki süslemelerin Mısır sanatına benzemesi de ayrıca çok dikkat çekicidir.59 ġehrin kim tarafından kurulduğu hakkında net bilgiler yoktur fakat tarihinin Hititler dönemine (M.64 Anadolu‟nun TürkleĢmesinin somut baĢlangıcı sayabileceğimiz. Çavuldur (Çavundur) Boyu.Ö. Malazgirt SavaĢından sonra TürkleĢme hızlanmıĢtır. Yazır Boyu. Ankara. 239. Daha sonra Ģehir. a. Anadolu Aleviliği: Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme. Net Ofset Matbacılık. 5. 1900. 43. Amasya patriği Battal Gazi tarafından öldürülmüĢ65 ve Amasya‟nın güçlü ruhani düzeni Gazi ve Horasan erenleri sayesinde 58 Harun Yıldız. Türk Dünyası AraĢtırmaları Vakfı Yayınları. a.durumdadır. oradan Kimer‟lere ve Ġskit medeniyetine.g.Boy Teşkilatı – Destanları. 1998. fakat yapılan kazılar sonucunda Tunç çağında da önemli bir yerleĢim yeri olduğu tespit edilmiĢtir. 27.e.g. Bayat Boyu. Peçenek (Becenek) Boyu. a.. Faruk Sümer'e göre. Yüreğir (Üreğir) Boyu.Ö. Anadolu coğrafyasında Orta Anadolu ile temas halinde bulunan Karadeniz bölgesinin orta bölümü gibi stratejik bir alanda bulunmaktadır. 30.e . Amasya‟da yerleĢimin ilk izlerine Kalkolitik çağda rastlanmaktadır. "Samsun'dan itibaren sahili takip eden Oğuz Çepni boyu tarafından TürkleĢtirilmiĢtir.60 Amasya ve çevresinde çıkan arkeolojik eserlere bakarsak.. Ala-Yuntlu Boyu. 225. Oğuzlar –Türkmenler Tarihleri. 60 Yıldız. Türkiye Halkının Ortaçağ Tarihi. kazasını ve yerleĢen boyun adını Oğuzlar isimli eserinde açıklayan Prof..e. Bunun yanında Osman Turan'ın çalıĢmasındaki bir kaydı zikreden Umar‟a göre de. 27. 2004.Türkiye Türkleri Ulusunun OluĢması.S. Anadolu‟nun Doğu Karadeniz bölgesi. VI ve VII. Bayındır Boyu. oradan Pers‟lere kadar izler bulmak mümkündür. Karkın Boyu. AraĢtırma Yayınları.e. a. 64 Faruk Sümer. 1992. M. 62 Ankaralı-Cin-Tuncay. Tarih İçinde Amasya. III. bazı oymaklarının da Ankara ve KırĢehir'e değin uzandıkları belirtilmektedir. Kızık Boyu. yüzyıldan itibaren de Bizanslıların askeri vilayetlerinden biri olmuĢtur. 61 Hüseyin Menç. 2000.62 Bunların. Friglere. demektedir. Bey-Dili Boyu. Salur Boyu. 59 Ankaralı-Cin-Tuncay. Bu anlamıyla uzun bir dönem Roma egemenliğinde kalmıĢ ve bir dini merkez olarak önemli bir Ģehir olmuĢtur. Ġnkılap Yayınları. 63 yılında Romalıların eline geçtiği tespit edilebilen Ģehir M. 65 Menç. Ankara.

Ġğneci Baba. Amasya özellikle Babai isyanı öncesi ve sonrasında çok önemli derviĢlerin mekânı olmuĢtur. Toplumsal Tarih Dergisi.g. Erdoğan Çınar. Osmancık‟ta Koyun Baba.yıkılmıĢtır. Ġstanbul. a. GümüĢhacıköy‟de Niyaz Baba.. Kocacık Baba. Tokat. .69 Bunun yanında Horasan erenleri halk içinde tekkeler kurup Türkmen geleneğini devam ettirmiĢtir. Bu dönemde Amasya.e. üstüne üstlük Kösedağ savaĢında Moğollara yenilmesi ile Selçuklu Ġmparatorluğu dağılma sürecine girdi. Amasya yoğun bir Türk göçü almıĢ ve Horasan erenlerinin mekân tuttuğu bir yer olmuĢtur. 88.. Gül Baba ve Gani Baba. Amasya. 71 Eraslan Doğanay. Bir süre Eretna'lılar Ģehri yönetmiĢ daha sonra Ģehir Eretnaoğlu Ali Bey'i yenen Emir Hacı ġadgeldi tarafından ele geçirilmiĢ ve böylece bağımsız Amasya Beyliği kurulmuĢtur. medrese gibi dini ve ilmi kurumlar inĢa edilmiĢtir.Samsun. Kum Baba. Kanaatimizce derviĢlik geleneğinin Amasya‟da etkin olmasının en önemli sebeplerinden biri burada Horasan erenleri ve derviĢlerinin etkinlikleridir. a. bu amaçla cami. Ġstanbul. a. isyan o kadar etkili oldu ki Selçuklu saltanatı bir daha kendini toparlayamadı.68 Daha sonra Ġlhanlılar ve Eretna devletlerinin kısa süre de olsa egemenliği altında kalan Amasya. 50. 27. 24. Eraslan Doğanay..1997. Aleviliğin Kayıp Bin Yılı. Çivi Yazıları Yayınları. Merzifon‟dan kalkıp Balkanları irĢat etmiĢ derviĢlerdir. Örnek vermek gerekirse. öyle ki bastırdıkları parada daha önce halkın da tanıdık olduğu Ġsa figürü ve Rum harfleri kullanılmıĢtır. Salih Baba.67 DaniĢmentliler Amasya‟da din konusunda insanları özgür bırakmıĢlardır. Piri babanın süreğinin ise Merzifonlu derviĢler tarafında sürdürüldüğünü söyleyebiliriz. Bu durum ve birçok sosyal sorunun sonucu olarak Baba Ġlyas önderliğinde Türkmen birliği Babailer isyanını baĢlattı. “Gül Baba ile Veli Baba”. Merzifon‟da Piri Baba.71 Buna örnek verecek olursak Koyun Baba'nın süreğinin Kum babalı derviĢler tarafından. 2000. Bu dönemde Ģehrin ĠslamlaĢması için yoğun bir faaliyet içine girilmiĢ. ÇalıĢmamızın içinde bu tarihsel olaydan daha detaylı bahsedilecektir. Gül Baba ile Veli Baba.g. Koyun Babanın Merzifon'da bulunan Piri Baba ile musahip olduğunu belirterek derviĢlerin geleneğinin evlatları tarafından bir Ģekilde sürdürülmüĢ olabileceğini belirtmektedir.Amasya.Yozgat çevresi dergahları ve tekkeleri. Can Yayınları.e. Kılıçarslan döneminde (1155-1192) Selçukluların eline geçmiĢtir. Anadolu'da yaşayan dergahlar: Sivas. Daha sonra yerli halkın desteği ile DaniĢment Ahmet Gazi 66 tarafından Sivas. Selçuklu Sultanı II. Cüneyt Baba. gibi etkili Horasan erenleri ve derviĢleri vardır.e.g. fakat burada bu ayaklanmanın merkezinin Amasya olduğunu zikretmek ve Baba Ġlyas Ġsyan sonunda yakalanarak Amasya Kalesinde öldürülmüĢ olduğunu söylemek yeterli olacaktır. 70 Fuat Bozkurt. 68 Menç. Niksar ve Çorum‟u kapsayan bölge ele geçirilmiĢ ve burada güçlü bir devlet kurulmuĢtur. Ġmir Baba. önemli bir kültür merkezi haline gelmiĢtir. 2006. 69 Yıldız.70 Bunun yanında Amasya‟da Baba Ġlyas. Daha sonra Amasya Yıldırım 66 67 Menç.Tokat-Çorum. 137. Baba Ġlyas isyanı ve 1243 Kösedağ SavaĢı'ndan sonra Moğollar Anadolu'nun önemli bir bölümünü iĢgal etmiĢlerdir. Serçoban. Selçuklu imparatorluğu döneminde tekke merkezli dinsel anlayıĢlarla merkezin dini anlayıĢları arasında uyumsuzluklar oluĢmaya baĢlamıĢtır. Ġstanbul. VIII-44. 59-60.

Bir kaç örnek vermek gerekirse Baki Öz‟ün bahsettiği. Ģehrin imarı ve ideolojik yapısını düzenleme konusunda hassasiyet göstermiĢtir o kadar ki birçok Türkmen KızılbaĢ ve kendisini IĢıklar olarak adlandıran mistikler.. daha çok ticaretle uğraĢırken. o dönemde kovuĢturmaya uğramıĢtır. savaĢa katılmıĢ olan Çelebi Mehmet. baĢından itibaren yer almıĢlar ve Cumhuriyet kurulduktan sonra da cumhuriyetin getirdiği yeniliklere en kolay uyum sağlayan kesim olmuĢlardır. 76 Nejat Birdoğan. XVI. Osmanlı zamanında Amasya. a. 1990. 1995. yüzyıl sonlarından itibaren önemini kaybetmiĢ. Amasya Tamimi olarak kendini göstermiĢtir. Bundan sonra Amasya. 28-29. 49-50. Basım Can Yayınları.. kuvvetleriyle birlikte Amasya'ya çekilmiĢ ve Amasya‟dan Osmanlı‟nın tekrar dirliğini sağlama mücadelesi vermiĢtir.e. Ġstanbul. Milli Mücadele'nin programı ve stratejisi tespit edilip.74 Halil Öztoprak‟ın sunduğu Amasya KızılbaĢlarının cezalandırılmalarına dair belge75 ve Nejat Birdoğan‟ın belirttiği suçlama gerekçeleri ve cezalar76 söylenebilir. Amasya bölgesinde bulunan derviĢlik geleneğinin KurtuluĢ savaĢı esnasında çok etkin olduğunu burada belirtmekte fayda 72 73 Menç. bu dönemde Celali isyancıları Ģehre hakim olmuĢlardır. Fakat Osmanlı devleti Amasya‟nın önemini bu dönemde anlayıp. Osmanlı Ġmparatorluğu özellikle Safevi devletinin güçlü olduğu dönemlerde Amasya‟yı stratejik bir nokta olarak. Ġstanbul. Merzifon'da "dinsiz" olarak nitelenen KızılbaĢ. Osmanlı imparatorluğu döneminde özellikle doğu seferlerinin yoğun olduğu dönemde çok gözde bir Ģehirken. Amasya ve çevresindeki yerli halkın. bu dönemde Türkmen Safevi etkilerine kapıldığı olmuĢtur. Kur‟an‟da Hikmet Tarih‟te Hakikat ve Kur‟an‟da Hikmet İncil‟de Hakikat. Kasaba ve Ģehirde Türkmen Sünni. Türkler tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlamıĢlardır. a. Gazi Mustafa Kemal tarafından Samsun‟da yakılan kurtuluĢ ateĢi. 74 Baki Öz. Alevilikle İlgili Osmanlı Belgeleri. Mozaik Yayınları. 15.Soyağaçlar. 1402 yılında gerçekleĢen Ankara SavaĢı'nda Osmanlıların Timur'a yenilmesi üzerine. Yıldız. XVI. merkezden tayin edilen sancak beyleri tarafından idare edilmiĢtir. 3. Alevilerin cezalandırılması. Osmanlı döneminde belli bir yükseliĢten sonra durgun bir Ģehir olan Amasya KurtuluĢ savaĢına kadar tarih sahnesinde sessizliğini korumuĢtur. Amasya. 288. Amasya bölgesinde Kırsal alanda Türkmen Aleviler. . Tokat ve Sivas çevresini ifade etmek için Eyalet-i Rum ifadesi kullanılmıĢtır. Can Yayınları. 1997. Gayri Müslimler.Beyazıt tarafından 1398‟de Osmanlı topraklarına katılmıĢtır. Ermeni ve Rumlar bulunmaktadır. daha sonra Ġstanbul‟a yakın sancakların önem kazanması ile gözden düĢmüĢtür.e. Amasya‟da 21-22 Haziran 1919 tarihinde. Ġstanbul.g.g. Ģehzade Ģehriyken. yüzyıl sonlarında karıĢıklıklar içine girmiĢ.73 Bu ifadeden de bu çevrenin Osmanlı tarafından nasıl algılandığı gözükmektedir. 105. doğu sınırı gibi kullanmıĢtır. 69.72 Osmanlı Amasya‟yı ele geçirince idareyi ilk olarak Çelebi Mehmet almıĢtır. 75 Halil Öztoprak. Daha sonra askeri tedbirlerle isyanlar bastırılmıĢ ve ciddi iskân politikaları gözden geçirilmiĢtir. KurtuluĢ savaĢında Alevi BektaĢiler örgütlü bir biçimde Gazi Mustafa Kemal‟in yanında. Anadolu ve Balkanlar‟da Alevi Yerleşmesi Ocaklar – Dedeler. Amasya. onun yerine Manisa tek Ģehzade sancağı olarak önem kazanmıĢtır.

057 21. GümüĢhacıköy Karadeniz Bölgesinin. Eklerde Haritalar bölümünde „GümüĢhacıköy Haritası‟ adı altında yer almaktadır.223 42. Ġstanbul'a bağlayan.343 196.gov.614 37 30 Göynücek 46 GümüĢhacıköy 14.2. Amasya.161 36 31 Hamamözü 40. Amasya‟da Aleviler TaĢova ilçesi hariç diğer tüm ilçelerde yaĢamaktadır. . Orta Karadeniz Bölümünün iç kesimlerinde yer almaktadır. Bunda yöredeki derviĢlik geleneğinin etkili olduğunu söylemek mümkündür.393 65. fakat ulaĢım imkânları bakımından oldukça elveriĢli bir konuma sahiptir.087 74. Deniz ile doğrudan iliĢkisi yoktur.gov.511 6. Amasya‟nın GümüĢhacıköy ilçesi çalıĢmamızın merkezini oluĢturan alandır.795 60 1. ilçe merkezi 77 78 http://www. Tablo 1: Amasya nüfusunun ilçeler itibariyle dağılım tablosu77 YOĞUNLUK (KiĢi/Km2) ĠLÇE ADI 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 57.050 54 55 TaĢova 64 ĠL TOPLAMI 162.olacaktır.668 67.231 63 MERKEZ KÖYLER TOPLAM 1. Cumhuriyet'in ilanından sonra 20 Nisan 1924 tarihinde de il olarak kabul edilmiĢ modern bir Ģehir olmuĢtur.151 11.123 106 105 Suluova 10.621 196.557 1. Amasya ilinin en batısında olup Çorum‟un ilçesi Osmancık‟a sınırdır.197 15.678 2.179 57.tr/http/index.814 123.915 58.03.374 54.494 55. yüzyıllardan bu yana barıĢ ve hoĢgörü içinde bir arada yaĢamıĢ ve böylece geleneksel kültürlerini günümüze taĢımıĢlardır. Amasya‟nın ilçeleri itibariyle nüfus dağılımını gösterir tablo ile nüfus yoğunluğunu göstererek bu kısmı noktalayıp GümüĢhacıköy ilçesi özelinde alanın tanıtımına devam edilecektir.017 21.408 49.431 45.448 67. Amasya yöresinde farklı inanç grupları uyum içinde yaĢamaktadır.922 168.281 72 69 Merzifon 36.170 6.982 29.265 365.432 14. GümüĢhacıköy haritası.amasya.2008.738 35. KurtuluĢ savaĢı öncesinde kısmen Merzifon Amerikan koleji merkezli Hıristiyan örgütlenmeleri ve dernekleĢmeleri olsa da söz konusu oluĢumlar ile halk arasında yoğun çatıĢmalar yaĢanmamıĢtır.4.610 359.982 41.838 20.tr EriĢim Tarihi: 12. GÜMÜġHACIKÖY ĠLÇESĠ VE ÇEVRESĠ. Amasya ve TaĢova üzerinden doğuya ayrılan devlet yolu geçmekte olup. Farklı inanç ve mezheplerin bir arada uyum içinde yaĢaması yörenin zengin ve hoĢgörülü bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.78 Ġlçenin ortasından Karadeniz Bölgesini.asp?PageNo=101 EriĢim tarihi: 22/12/2007 15:18 Bkz. DerviĢ Ruhan hayatını bu ilçe ve köylerinde yaĢamıĢtır.207 70 77 Merkez 2. http://www.002 133. Aynı zamanda yörede hem Sünni hem de Alevi kesim.812 15.amasya. bir kolu da Suluova.776 17.613 27.613 4.556 44.170 14.650 8.715 13.110 17.

a. Ġlçenin toplam nüfusu. ilçe halkının ihtiyacını karĢıladıktan sonra. doğu istikametine doğru uzanan sulak GümüĢ Ovasına sahiptir. dir. a. 2'sinde Alevi ve Sünni nüfus bir arada ve diğer 17 köyde ise Sünni nüfus bulunduğu tespit edilmektedir. . korunga.e. nohut. Aleviler çoğunlukla tarikat bağı ile bağlı olan. Bu dağlar arasında da GümüĢ Suyu. Dağların dik yamaçları arasında da dar ve derin vadileri vardır. Amasya'ya 68 km. Bunun yanında BektaĢi olarak kendini ifade eden grup da vardır. Köseler Deresi. Ġlçede yetiĢen ürünler.Merzifon'a 20 km. kuzeyinde ise Vezirköprü ilçesi. GümüĢhacıköy'ün iklimi. Ġmirler Deresi. mesafelerde olup bu il ve ilçelere asfalt yollarla bağlıdır. GümüĢhacıköy ilçesi. Merzifon‟a inanç yapısı açısından bakıldığında. YağıĢlar daha çok ilkbahar ve Sonbahar aylarında görülür.g. Deniz seviyesinden yüksekliği 810 m.e. Ġlçenin doğusunda ise Merzifon'a doğru uzanan.e. güneyinde Hamamözü ilçesi ve Mecitözü ilçeleri ile sınırları oluĢmaktadır. ilçenin 41 köyünden 22'sinde sadece Alevi nüfus. Bu iki grup genelde uzlaĢı içinde olsa da ibadet ve uygulamada birçok farklılaĢmalar gözlenmektedir. dağ yolu ile komĢu bulunmaktadır. Akpınar Çayı çevresinde düzlükler mevcuttur. GümüĢhacıköy'ün iklimi buğdaygiller tarımına oldukça elveriĢlidir. yonca. bazı köylerle birlikte ayrılması sonucu yüzölçümü değiĢmiĢtir..81 Ġlçeye inanç yapısı açısından bakıldığında ise. 40 derece 52 dakika 48 saniye kuzey enlemindedir. GümüĢhacıköy'ün doğusunda Merzifon ilçesi. 96. Ġlçenin doğu ve güneyini kaplayan. Ġlçe toprakları buğdaygiller tarımında oldukça verimlidir. yeĢil mercimek. bakla. Kuzey de Tavan dağları. baklagil olarak. orta Karadeniz bölümünün az yüksek dağlarını kaplar. Kuzeyde Vezirköprü'ye 40 km. Hacıyahya ve Artıkabat mahallelerinde yoğunlaĢtığı görülmektedir. Güneyde Çorum'a 60 km. batıda Ġnegöl dağları. fazlası dıĢarıya satılır. merkezdeki 6 mahalle ile birlikte 41 köy ve 3 bucak'tan meydana gelmektedir. kıĢlar ise soğuk geçmektedir. buğday. Ġlçe GümüĢ ovasının kuzey batısının dağ eteklerinin ova ile birleĢtiği bir noktada kurulmuĢtur. 82 a. topraklar düzgün bir ova halinde Merzifon'a doğru uzanır. güneybatıda Eğerli (Saray) dağları ile çevrili olup. Saraydüzü Deresi. Sivas-Samsun demiryolu üzerindeki Havza tren istasyonuna 50 km. 81 Yıldız. Bununla birlikte çalıĢmamızın konusu olan derviĢler her iki kesimi oluĢturan halk için ruhsal önder konumundadır. Ankaralı-Cin-Tuncay. arpa. yazlar oldukça sıcak. GümüĢhacıköy.795 olup bu nüfusun 14. fiğ. ilçenin 64 köyünden l8'inde sadece Alevi nüfus.g. fasulye. 79 80 Ankaralı-Cin-Tuncay.g.. GümüĢhacıköy'e bağlı Hamamözü bucağı ilçe olup.79 GümüĢhacıköy'ün ölçümü 820 kilometrekaredir. büyük bir kısmı sulanabilen verimli bir ova vardır. 110. batısında Osmancık ilçesi. uzaklıktadır. dede talip iliĢkisi bağlamında inancını yürütenlerdir. 29.80 GümüĢhacıköy ilçesi.82 Ġlçe merkezindeki Alevi potansiyelinin önemli ölçüde Adatepe. Yem olarak. burçak. Ġlçede yetiĢtirilen buğdaygiller.057'si ilçe merkezinde geri kalan 15.e. a.. taze fasulyedir.738'i de ilçeye bağlı kasaba ve köylerde yaĢamaktadır.g. yulaf.. GümüĢhacıköy 35 derece 15 dakika doğu boylamı. çavdar.. batıda Osmancık'a 40 km. DerviĢlik geleneği açısından Merzifon ilçesi de önemlidir. 117. 85-96.

White. 1891-1892 seneleri arasında 20. Ġstanbul. . Konargöçer bir yapıları yoktur. Çepniler. gerçekler yol içinde kutsal kiĢiler olarak kabul edilmiĢtir. Oğuzları meydana getiren yirmi dört boydan biridir. Bu kutsal kiĢiler aracılığı ile inanç daha doğru biçimde paylaĢılabilmiĢtir. gelenek çok hızlı bir biçimde değiĢmiĢ. Köylerde bir eren inancı vardır. neredeyse yok olma durumuna gelmiĢtir. Fakat kentleĢme ve köylerin yoğun göç vermesi sonucu. Yukarıdaki köylerin hepsi tarım ve hayvancılıkla uğraĢmaktadır. 85 DerviĢ Ruhan‟ın diğer bir Ģiir mahlası da IĢık Ruhan‟dır. Söz konusu köylerin hepsi Türkmen alevi köyleridir. Alan ve Kuzalan köylerinin. Buna göre hakikat bilgisine ve olağanüstü yeteneklere sahip olduğu düĢünülen derviĢler. Çampınar köyünde büyümüĢ. Kuzalan köyünde hocalık yapmıĢ.000 civarında olan Merzifon nüfusunun. tüm oymaklarıyla birlikte Anadolu'ya gelmiĢ ve Anadolu'nun bir Türk yurdu haline gelmesinde çok önemli rol oynamıĢlardır. Bu köylerin hepsinde IĢık Ruhan‟ın85 yaĢadığı dönemde cemler yapılmakta olup. 85. 99. 1995. derviĢ muhabbetlerinde bulunmak bir gelenek olarak devam etmektedir. Çetmi ve YemiĢen köyü ile sıkı iliĢkiler içinde bulunmuĢtur.83 Osmanlı döneminde ilçenin etnik ve kültürel yönlerden oldukça zengin bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Kırca Köylülerince çok sevilmiĢ. erenler.380'i Müslüman. bu sebeble çalıĢmamızda zaman zaman IĢık Ruhan adlandırması da kullanılmıĢtır. Bir Amerikan Misyonerinin Merzifon Amerikan Koleji Hatıraları. Daha özelde ise DerviĢ Ruhan‟ın yaĢadığı köylerden bahsetmek faydalı olacaktır. gayr-i Müslim nüfus. mübadele yoluyla burayı terk etmiĢti.: Cem Tarık Yüksel) Enderun Kitabevi.6'sında Alevi ve Sünni nüfus bir arada ve diğer 40 köyde ise Sünni nüfus bulunduğu söylenebilir. Söz konusu gelenek kıĢın yapılan muhabbetlerle yakın zamanımıza kadar devam etmiĢtir. Bu sebepten dolayı derviĢlere inanan insanlar. Faruk Sümer'in metodu ile yukarıda saydığımız köy adlarını inceleyecek olursak Çetmi Köyü'nün isminin Çepni Boyuna. George E. Sulu ve susuz tarım yapma imkânlarına sahiptirler.820'si Ermeni ve 800'ü Rum'dur. Ġskit Türklerinin diğer adı olan Alan Türklerine bağlı olarak bu isimleri aldıkları söylenebilir. Bunun yanında Osmanlı zamanında Merzifon‟da Amerikan koleji kurulmuĢ ve Amerikan Misyonerlerinin yoğun çalıĢmasına mekân olmuĢtur. Kuzalan köyünde doğmuĢ. burada Ermeni ve Rumlar yüzyıllar boyunca barıĢ içinde bir arada yaĢamıĢlardır. 5. ÇalıĢmanın alanı olan GümüĢhacıköy ve çevresinin genel özellikleri yukarda anlatıldığı gibidir. daha sonra GümüĢhacıköy‟e yerleĢip.g. 83 84 a. Bu inanç aslında derviĢler vasıtasıyla taĢınmıĢ ve geliĢtirilmiĢtir. YerleĢik köylü kültürü hâkimdir. 13. Cumhuriyet döneminde ise. DerviĢ Ruhan. Bu inançla ilgili bilgilerin öğrenildiği yer ise muhabbetler olmuĢtur. (çev.e. onların muhabbetinde bulunup kendi ruhsal geliĢimlerini sağlamayı hedeflemiĢlerdir.84 Aynı zamanda özellikle Rumlar Pontus Rum Cemiyeti aracılığı ile etkinliklerde bulunmuĢ fakat KurtuluĢ savaĢı sonunda mübadele sonucunda göç etmiĢlerdir. Bilindiği üzere Çepniler..

GümüĢhacıköy. 1926. (Yanyatan Ali DerviĢ). 1935. (AĢık) Hamamözü. Celal Bat. Çetmi Köyü. 1930. derviĢ ailesi mensubu olanlar belirtilmiĢtir. Bani ġaĢmaz. YemiĢen. (Kadın derviĢ ve IĢık Ruhan‟ın GümüĢhacıköy. GümüĢhacıköy. Okuryazar değil.3. Ġlkokul. (1935). Ġlkokul mezunu Çağlar ġaĢmaz. Kırca Köyü. Okuryazar değil. 1965. Üniversite mezunu Dilaver ġaĢmaz. Ġlkokul mezunu Ali Cemal. Bunun dıĢında özellik belirtilmeyenler derviĢ seveni veya aile iliĢkileri gereği derviĢleri tanımıĢ kaynak kiĢilerdir. (ÇağdaĢ DerviĢ) GümüĢhacıköy. Ġlkokul mezunu Bani Kurban. Çorum. Ali Osman IĢık. Ġlkokul mezunu Ali Ġhsan AktaĢ. Merzifon Diphacı köyü. Daha sonra söz konusu kayıtlar metin haline getirilmiĢtir. (IĢık Ruhan‟ın torunu). (DerviĢ Dertli Garip) GümüĢhacıköy. 1943. Aralarında derviĢ. 1974. 1951. Korkut Köyü.1. (DerviĢ Zefil Ali) GümüĢhacıköy. bazılarının iki tip kaydı da vardır. Kaynak kiĢi listemiz hem derleme yaptığımız hem de derinlemesine görüĢme yaptığımız kiĢilerden oluĢmaktadır. Osmancık. ÇalıĢma içinde de görüĢme yapıldığı konusunda ismi zikredilecek olan kiĢiler bu kaynak kiĢilerdir. 1933. aĢık.3. liste aĢağıdadır.1. Ali Belli. Abdullah Balcı. Ġlkokul. (AĢık Ali Cemal. Seciyen Köyü. Üniversite mezunu. 1941. Dede. GümüĢhacıköy. Kırca Köyü. Ad ve soyada göre alfabetik sıralama yapılmıĢ olup. 1979. Deniz IĢık. Çetmi köyü. ARAġTIRMADA KULLANILAN KAYNAKLAR 1. KAYNAK KĠġĠLER AĢağıda listesi verilen kiĢilerle video kamera veya teyp kaset kayıtları yapılmıĢtır. Ġlkokul mezunu. Söz konusu özellikler parantez içinde belirtilmiĢtir. 1929. (IĢık Ruhan‟ın oğlu). (1930). Ġlkokul Cuma Zeytünlü. Üniversite mezunu Ali Zeytünlü. dede. Tunceli Mazgirt. Çetmi köyü. dünürü) . Dertli Cemo). Çetmi Köyü. Güvenözü köyü. (Sefil Kurban‟ın EĢi) GümüĢhacıköy.

(AĢık Kara Hüseyin) GümüĢhacıköy. Çetmi köyü. Ġmirler. Ġlkokul mezunu. Mehmet Ali IĢık. Ġlkokul mezunu Kerziban Zeytünlü. (IĢık Ruhan. Kuzalan Köyü. Muammer Badem. Çetmi köyü. Lise mezunu Gülsüm IĢık. GümüĢhacıköy. (Efendi) Ankara. Ġlkokul mezunu Hatice Kaya. . (Sefil Kurban / DerviĢ) Çetmi Köyü GümüĢhacıköy. GümüĢhacıköy. Okuryazar değil Mahmut Ciddi. 1941. (IĢık Ruhan‟ın gelini). 1936. Ġmirler Köyü. DerviĢ) GümüĢhacıköy. 1954.DerviĢ Ruhan). Sarayözü Köyü. Kırca Köyü. Ġlkokul mezunu. 1930. 1926. GümüĢhacıköy. (ÇağdaĢ derviĢ) GümüĢhacıköy. (AĢık-Vekil Dede). Hatice ġaĢmaz. GümüĢhacıköy. GümüĢhacıköy. 1958. Lise. Ortaokul Halime ġahin. Lise mezunu Fadime Kaya. Ankara. Hasan Uyar. 1960. 1960. 1960. (AĢık)GümüĢhacıköy.Ergun Ulusoy. (Dede) Amasya. (IĢık Ruhan‟ın oğlu). 1955. Kırca Köyü. Osmancık. 19281995 Mehmet Kaplan. Ġlkokul mezunu. GümüĢhacıköy. Kırca Köyü. Üniversite mezunu. Okuryazar değil. 1980. Ġlkokul mezunu. 1930. Ġlkokul mezunu Haydar Kul. Kuzalan Köyü. Üniversite Hüseyin Kaya. (Dertli Garip derviĢin oğlu)GümüĢhacıköy. Ortaokul mezunu. Ġlkokul mezunu Hüseyin Zeytünlü. Muharrem Zeytünlü. 1941. 1941. Seciyen Köyü. Ġlkokul mezunu Fuzuli IĢık. Çetmi köyü. 1963. Kırca köyü. 1958. Kırca Köyü. 1958. 1953. Çetmi köyü. Hasan Kurban. 1965. ilkokul. Hamdi Gürbüz. Kırca Köyü. Evren Uyar. (Öğretmen) GümüĢhacıköy. Korkut. (Dede kızı. 1929. 1962. Kırca Köyü. Ġlkokul mezunu Haydar Zeytünlü. Ġlkokul mezunu Hüseyin AktaĢ.

(Baba) GümüĢhacıköy. 1958. Üniversite Veli Balcı. Kırca Köyü. Çetmi köyü. Ġlkokul mezunu Tayyar ġaĢmaz. (Vekil Dede/AĢık. 1930. Kırca Köyü. Üniversite mezunu Türkan ġahadoğru. Merkez. 1976. 1935. Korkut Köyü. 1938. Zeynel Kaya. Ġlkokul Mezunu ġekip ġahadoğru. 1933. GümüĢhacıköy. GümüĢhacıköy. 1942. 1953. GümüĢhacıköy. Çetmi köyü. 1966. 1926. YaĢar Aksoy. 1926. Sultan ġen. GümüĢhacıköy. (AĢık Kör Veli). GümüĢhacıköy. 1941. Lise mezunu Veli Aykut. Sanat okulu mezunu. Ortaköy. Ġlkokul Mezunu Mustafa Karatepe. Ġlkokul mezunu Süveyda IĢık. GümüĢhacıköy. Veli Balcı. Ġlkokul. (AĢık ġekip ġahadoğru) Çorum.Mustafa Karabacak (Baba). GümüĢhacıköy. Sebahat Yılan. (IĢık Ruhan‟ın gelini). Ġlkokul mezunu . YemiĢen Köyü. GümüĢhacıköy. Nevriye Kaya. YemiĢen. tahsili yok. Ġlkokul. Kırca Köyü. Ġlkokul mezunu. 1970. 1923. (IĢık Ruhan‟ın eĢi) Osmancık. GümüĢhacıköy. Ġmirler Köyü. Korkut Köyü. (Kul DerviĢ) GümüĢhacıköy. Sakine Bat. Çorum.Dertli Divani). GümüĢhacıköy. Çetmi köyü. 1960. 1943. Çorum. 1955. 1965. Ġlkokul mezunu Sadiye IĢık. (IĢık Ruhan‟ın dünürü) GümüĢhacıköy. Okuryazar değil. Seciyen. Ġlkokul mezunu Necati Kaya. (AĢık-Dede) GümüĢhacıköy. Kırca Köyü. (AĢık) Hamamözü. Ġlkokul mezunu Pınar Uyar. YemiĢen köyü. Okur yazar değil Süleyman ġaĢmaz. 1928 Okuryazar değil. 1932. Lise mezunu Sadık Ersoy. Urfa-Kısas.

3.2. DerviĢlerin bu anlamıyla yazılı kültüre daha uzak olduklarını ve derviĢlerin daha çok “gerçek kelamı” olarak kabul edilen deyiĢlerin çözümlenmesi ve yorumlanması ile ilgilendikleri gözlenmiĢtir.2. Babailer İsyanı: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı…. 79. Söz konusu yazılı kaynaklardan doğrudan yararlanılanlar (alıntı yapılan veya referans olarak sunulanlar) çalıĢmanın sonunda bulunan kaynakçada belirtilmiĢtir. Bu sebeple yararlanılan kaynakların burada zikredilmesine gerek duyulmamıĢtır. Kumru ve özellikle dedelerde bulunan Ġmam Cafer Sadık Buyruğudur. Bunun dıĢında yazılı kaynak olarak. Ġçindekiler kısmı Ģiirlerin ilk mısralarının sıra ile yazılması ile oluĢturulmuĢtur. Çünkü söz konusu gelenek günümüze kadar Ģifai bir Ģekilde gelmiĢtir. Bunların yanında çalıĢmanın baĢladığı zamandan bu zamana ciddi bir literatür taraması yapılmıĢtır. 8 sayfadan ibaret olup içinde 2 adet Ģiir vardır. YAZILI KAYNAK ESERLER 1. Bunlar. Bunun yanında Ali Osman IĢık‟ın ve Deniz IĢık‟ın el yazıları ile yazılmıĢ vasiyeti ve tamamlanmamıĢ birkaç mısralık Ģiir parçaları vardır. kitap ve makaleler. 1.3. Bunlar „DerviĢ Ruhan‟ın defterleri‟ baĢlığı altında aĢağıda aktarılmıĢtır. Bu deftere çalıĢmamız içinde. DerviĢ Ruhan’ın 2. DerviĢ (IĢık) Ruhan’ın kendine ait defterleri. Defteri denmiĢtir. Necef ve Kerbela 2.86 Bunun yanında özellikle Muharrem aylarında okunan kitaplar vardır. 54 Tanesi DerviĢ Ruhan tarafından yazılı hale getirilmiĢ olup diğerleri baĢkalarınca yazıya geçirilmiĢtir. okuma yazmanın bile pek bilinmediği. DerviĢ (IĢık) Ruhan‟ın kendi eliyle yazdığı küçük Ģiir defteri.2. Bu konuda Ahmet YaĢar Ocak Alevi BektaĢi geleneği ile ilgili kaynakların belki hiç bir zaman olmadığını belirterek. 154 sayfadan ibaret olup içinde 102 adet Ģiir vardır. 17 sayfadan ibaret olup içinde 8 adet Ģiir vardır.1. Defterin giriĢinde içindekiler kısmı vardır.1. DerviĢ Ruhan‟ın bıraktığı her yazılı metin çalıĢma içinde değerlendirilmiĢtir.2. Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği ile doğrudan iliĢkili olan yazılı bir eser bulmak çok zordur. . Kerbela ve Matem. Tam Hüsniye. Alevi BektaĢi DerviĢliği üzerine. ġiirlerin hepsi DerviĢ Ruhan‟a aittir.3. güçlü bir Ģifahi din geleneğinin hüküm sürdüğü konar-göçer bir toplumda böyle teolojik kaynakların kaleme alınabileceğini varsaymak imkânsıza yakın derecede zor göründüğünü belirtir. 86 Ocak.3. DerviĢ (IĢık) Ruhan‟ın kendi eliyle yazdığı Ģiir defteri. DerviĢ Ruhan’ın 1. 1. Defteri denmiĢtir DerviĢ (IĢık) Ruhan‟ın kendi eliyle yazdığı not ve Ģiir defteri. ÇalıĢmamızda biz bu eserleri dikkatli bir Ģekilde değerlendirdik ve bu metinlerin özellikle dedelerin tarikat anlatılarını oluĢturduğu ana metinler olduğu tespit edildi. Bununla birlikte derviĢler tarafından yazmak da doğru bir davranıĢ olarak düĢünülmemiĢ. Bunun yanında Küfe.

Bu kiĢilerle muhabbet ortamlarında bilgi alıĢ veriĢi yapılmıĢtır. Bunun sebebi ise kaynak kiĢilerle yapılan görüĢmelerin hepsinin görüĢme formuna dökülecek bir yapıda olamaması sebebiyledir. toplam 7 sayfa olup. Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği üzerine çalıĢma yapmanın en güç tarafı. Geleneğin yazılı olan metinleri “gerçek kelamı” olarak kabul edilen deyiĢlerdir. 16. DerviĢ (IĢık) Ruhan‟ın kendi eliyle yazdığı 4 sayfa Arapça öğrenimi ile ilgili notlar ve bir Ģiir. çalıĢma boyunca sözlü bir gelenek içinde analizler yapıldığı gözden kaçırılmamıĢtır. Buradan onun buraları gezdiği ve nelerle ilgilendiği anlaĢılmaktadır. Söz konusu metinler çalıĢma esnasında yoğunlukla kullanılan metinler olmuĢtur.2006 tarihinde yapılmıştır. Bu bestelerin. GörüĢmeler söz konusu geleneğin gündelik hayat içinde nasıl anlaĢıldığının ve teolojik bazı kabullerin nasıl anlamlandırıldığının izlerini sunmuĢtur. zaman zaman kayıt altına alınmıĢtır. (Aşık.” ġeklinde geçecektir. Abdullah Balcı ile yapılan görüĢmeden bir alıntı yapılacak olursa ve görüĢme ilk kez zikrediliyorsa ilgili dipnotta.hakkında notlar vardır. Kayıt.3. Görüşme” diye isim ve görüĢme numarası verilerek görüĢme listesine referans verilmiĢtir. geleneğin Ģifai bir biçimde aktarılmıĢ olmasıdır. Örnek olarak. 6 adet ayrı beste söz konusudur. Bu notaya alınmıĢ sayfalara DerviĢ Ruhan’ın Besteleri denmiĢtir.3. Bu sebepten dolayıdır ki bire bir görüĢme ve katılımlı gözlem sonuçları ile bilgilerin derlenmesi yapılmıĢ.Hamamözü –Yemişen Köyü. Amasya . Fakat kaynak kiĢilerin hepsi görüĢme listesinde yer almamıĢtır. Bunlar da aslında sözlü gelenek ürünleri olup. ÇalıĢma esnasında derlenmiĢ sözlü gelenek metinleri Bu bölümde anacağımız metinler video kaset kayıtları ve derinlemesine görüĢme kayıtlarının çözümlenmesi sonucu oluĢan metinlerdir. 1. Görüşme. Ġkinci kez ve daha sonra zikredildiğinde ise görüĢülen kiĢinin ismi ve görüĢme numarası zikredilmiĢtir. “Abdullah Balcı. Sözlü gelenek içinde kendini var eden gelenek çok farklı ifade edilse bile derviĢlik . Bu sıralama sonucunda otuz adet görüĢme olduğu ortaya çıkmıĢtır.2.Zakir). „Yol bir sürek bindir” sözü Alevi BektaĢi geleneğinde önemli bir kabuldür. Listede ise söz konusu kaydın detayı verilmiĢtir. diğer defterlerin içinde not olarak bulunmuĢ ve tarafımızdan birleĢtirilmiĢtir. İlkokul mezunu. Veli Balcı‟nın evinde. DerviĢ Ruhan’ın 3. GörüĢme listesindeki kiĢiler aynı zamanda kaynak kiĢilerdir. Yemişen Köyünde. Aynı görüĢme bir kez daha zikredildiğinde “Abdullah Balcı. 1. Eklerdeki Görüşme Listesinde 1. 5.08. 1933 Doğumlu. DerviĢ Ruhan’ın Notları denmiĢtir DerviĢ (IĢık) Ruhan‟ın Ģiirlerinin notaya alınmıĢ halleri. Video kaset kaydıdır. Defteri denmiĢtir 4. Bu ise katılımlı gözlemden elde edilen bilgiler olarak kabul edilmiĢtir. kimin tarafından notaya alındığı belli değildir. Otuz görüĢme olarak belirttiğimiz görüĢme ve derlemeler KiĢilerin ad ve soyadları dikkate alınarak sıralanmıĢtır. GörüĢmeler çalıĢmamızda ilk kez zikredildiğinde aĢağıdaki listedeki tam künyesi ile birlikte verilmiĢtir.

Genelden özele doğru giderken nasıl değerlendirileceğinin anlatıldığı yöntemden sonra. üst bir baĢlık olarak derviĢ ve genel olarak derviĢlik geleneğinin anlatılması bir gereklilik olmuĢtur. Yöntemle belirlenen inceleme prensipleri ve onun iĢaret ettiği araĢtırma evreni. . Onun özelinde detaylanacak olan konu. geniĢ bir üst baĢlık olan derviĢin anlamı ve olası tarihi kökenleri adı altındaki ikinci bölümle de incelenmeye devam edilmiĢtir. ÇalıĢmamız boyunca da bu yol „DerviĢ Ruhan süreği‟ üzerinden takip edilecektir. yukarıda bahsettiğimiz metotların yol göstermesi ile incelenmiĢtir.yolunda aynı hedefe odaklanmıĢlardır.

1. BÖLÜM: DERVĠġĠN ANLAMI VE TARĠHSEL KÖKENĠ 2. DerviĢ kelimesi aslında Ġslam içinde içselliğe doğru yönelmiĢ olanın en belirleyici ismi olmuĢtur. Ġstanbul. kapıları tuttukları için dilencilere derviĢ denilmiĢtir. fakr içinde bulunanı tanımlamak için kullanılmaktadır. 6–7. “DerviĢ Maddesi”. sufi ve abdal tabirlerinin çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanıldığı için. "aramak ve dilenmek" anlamındaki der-yûzîden mastarının Ģimdiki zaman kökü olan der-yûz‟dür. esas itibariyle "fakir. . kapıların önlerinde göründükleri için dilencileri tanımlamaktadır. Aslında dilin yapısı gereği birbiriyle uzak ve yakın iliĢkisi olan anlamlar zaman zaman tercih edilerek kullanılmaktadır. sûfiyi ve tasavvufu ifade etmek üzere Arapçadaki fakîr ve fakr kelimelerinin yerine kullanılmıĢtır. Bununla birlikte tekkelerde bulunan esma yolunu benimseyen. derviĢ kelimesi Fars kökenlidir ve Ġslam dünyasında içsel bir zenginliği olan. 103..89 Ancak dilencilikle ilgili olan yukarıdaki mânâları sûfîlere yakıĢtırmak istemeyen tasavvufçular. Bir görüĢe göre kelime "kapı önü" anlamına gelen der-pîş‟ ten gelmiĢtir. orta Farsçada (Pehlevîce‟de) driyôş.m. BaĢka bir görüĢe göre ise. Buna göre sufi daha çok entelektüel ve yaratıcı hayat gücüyle öne çıkarken. derviĢin heyecan ve eylem yönüyle kendini gösterdiği söylenebilir. DERVĠġ KELĠMESĠNĠN ETĠMOLOJĠK KÖKENĠ VE YAYGIN ANLAMLARI DerviĢ kelimesi Farsça bir kelime olmakla birlikte Ġslam toplumlarının dillerine girmiĢtir. 188189 89 a. DerviĢân kelimesi de derviĢ kelimesinin çoğuludur. Aslında bu tanımlama. 1994.2.e. Ġslam içinde zahit olanı ve zühdü. Ġstanbul.g. DerviĢ ve derviĢe kelimeleri. Diğer bir görüĢe göre "asılmak" anlamındaki der-âvîhten mastarının Ģimdiki zaman kökü olan der-âviz kelimesinden elde edilmiĢtir. deryôş ve drigu”.1. DERVĠġ KAVRAMI VE ANLAMSAL ĠÇERĠĞĠ 2. 90 a. Kabalcı Yayınları.g. ibadet ve riyazetle meĢgul olan zahit türü 87 88 Süleyman Uludağ.m. 91 Ay. Ġslam‟da Arapça egemen bir dil olmasına karĢın. Tahsin Yazıcı. bu kelimeyi "inci gibi" anlamına gelen dür-vîş Ģeklinde telafuz etmeyi tercih etmiĢlerdir. Kelime Eski Farsçada (Avesta‟da) “drigôş. DerviĢ. bu kavramlara açıklık getirmek gerekmektedir91. kelimenin aslı.g. dolayısıyla. bu farklı anlamlar da sembolik ve çok anlamlı kullanımları kolaylaĢtırmaktadır. zikir. DerviĢ. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. zamanla daha farklı ve daha geniĢ bir muhteva kazanmıĢtır90. a. Türk Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi.1. DerviĢ kelimesinin Farsçada hangi kökten geldiği kesin olarak bilinmediğinden bu konuda birçok görüĢ ileri sürülmüĢtür. IX. yoksul ve dilenci" anlamlarına gelir87 fakat geniĢ bir coğrafyada uzun süre kullanılması sebebiyle değiĢik manalar kazanmıĢtır. yeni Farsça'da derviş Ģeklinde kullanılmıĢtır88. Kapılara asıldıkları ve (âvîzede ez-der). 2001.

buna karĢılık. 123. Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi. . a.101 Yoksullukla kurulan bu bağlantı derviĢliğin Batıni tarafına vurgu yaparak 92 93 a. Almqvist and Wiksell International. 98 Brown. Rose) Oxford University Press. 20. Dervish and qalandar.g. Dil ve Tarih Kurumu Türk Dil Kurumu Sözlüğü. aĢk yolunu benimseyen Horasan mektebine mensup olanlara ise daha çok derviĢ veya abdal adlandırmasının kullanıldığını söylemek doğru bir tanımlama olacaktır.g.e. gazi. 27. Ģeyh. alp eren anlamındadır.e. 1927. sekiz mertebeden oluĢtuğu anlatılır96. 1987. Bunların bir tarikatla iliĢkisi olabilir fakat asıl önemli tarafları halkın içinde bulunmalarıdır.kiĢiye sufi tabirinin daha uyduğunu. XVIII-15.) Kırıkkale. Ahmet Yesevi'den Hasan Dede'ye Gönül Erleri : Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri içinde. bir tarikata girmiĢ.: Iren Melikof ve bĢk. (Edited with introduction and notes by H. Bektaşiler.g. Ġstanbul. Anadolu ve Balkanlar'daki kolonizatör derviĢ ailelerinin kiĢisel isimlerinden baĢka "ahi. 99 Yaman. 1. 1999. abdal. onun yasa ve törenlerine bağlı kimse. The darvishes or. Atatürk Kültür. BektaĢi-KızılbaĢ Bölünmesi ve Neticeleri”. Ġkinci olarak. Oriental spiritualism. pir. Baskı. Allah'a giden yol. Türkçe Sözlük. Onlara göre fakr. London. Stockholm. derviĢ" unvanlarının da kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz99.e. hoca. “Dini Karizmatik Tipler Olarak Anadolu Velilerinin Türk Fütühatındaki Etkileri”.: Z. hacı. Bu gruba Gazi derviĢler97. 101 Dilaver Cebeci. Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye'de Aleviler. Ġkinci olarak tanımlanabilecek olan alçakgönüllü ve hoĢ görüyü benimsemiĢ derviĢler ise daha çok tarikat içinde değil de halk içinde bulunan derviĢlerdir. alçakgönüllü ve her Ģeyi hoĢ gören kimse. Nusayriler Toplantısı Bildirileri içinde. Bunların birincisi.1998. 9. (Haz.e. a. 96 Abdurrahman Güzel. a. 97 Irene Melikof. Tarikata girmiĢ kiĢi olarak belirtebileceğimiz ilk gruptaki derviĢler. Üçüncü grup derviĢ kelimesinin anlamına karĢılık gelenler ise yoksullukla iliĢkili bir biçimde derviĢliği tanımlayanların verdiği anlamdır. yoksulluğu çilekeĢliği benimsemiĢ kimse olarak tanımlanabilir93.cilt. derviĢ tanımlaması. sufi gibi değiĢik isimler alabilirler ve farklı tarikatlara mensup olan derviĢlerin birbirine benzemesi beklenmemelidir. abdal.100 Bu konuda Dilaver Cebeci Ģöyle bir belirleme yapar. "İlk sufiler „yoksulluk‟ demek olan fakr ile „Allah'a muhtaç olma‟ manasına gelen fakr'ı birleştirerek kendi meslekleri ve gayeleri haline getirmişlerdir. 567 94 Ay. Aksal ve bĢk. 1999..A. 208. her türlü anlamı içerir Ģekilde üç farklı biçimde yapılabilir. baba. “Alevi BektaĢiliğin Tarihi Kökenleri.. Ankara. Bu derviĢlik Cabbar kulu tarafından sınıflandırılır ve derviĢliğin dokuz türü olduğu. Ankara Sayfa. 301. 1998. (Haz. ) Ensar NeĢriyat. 95 John Porter Brown.. 100 Gunnar Jarring.94 Bir BektaĢi DerviĢi (Babagan Koluna bağlı olan) ikrar vererek yola girer95. dede. Bu verdiği ikrar ve girdiği yol üzerine kademeli olarak derviĢlik yolunda yürür. Türk Tarih Kurumu Yayınları. derviĢ. Müslüman azizler98 diye tanımlanan kiĢiler girer.g. fakir (derviş) de bu yolun yolcusudur. Üçüncü olarak da.92 Yukarıdaki belirlemelerden hareket ederek. derviĢler homojen bir yapıya sahip değildirler. 54.

maĢukuna ulaĢamama endiĢesine kapılarak veya onun hoĢnutluğunu kaybetme ihtimali karĢısında sürekli bir keder içinde olmuĢlardır. Çoğunlukla yarı çıplak.Bütün görünen ve görünmeyen şeyler ondan zuhur etmiştir.g. Halk içindeki derviĢler. 23-24.İnsan Tanrıya bağlıdır bu anlamda hareketlerinde özgür değildir. baskın kiĢilikli ve otoriter tabiatlı simalara rastlanır.e. Havas‟ın Derinlikleri. Ve bu insan tiplerinin ait oldukları öğretilerine de yol diyebiliriz. hal ve hareketleriyle kendilerini belli etmiĢlerdir.g.Ruh bedenden önce var olmuştur. 8İnsan Tanrı ile arınır ve sadece kaderini yaşar. Bu insan tiplerini bütünselci.maddi olan varlığın Allah‟a giden yolda değer kaybetmesi ve kıymetsizleĢmesi anlamına gelmektedir. 104 Bülent Kısa. Özellikle alt toplumsal kesimden olan derviĢler arasında miskinlik. oldukça heybetli. Farklı bakıĢ açıları içinden derviĢ kavramı ve onun üzerine oluĢturulan yaygın anlamlar ortaya konularak aslında farklılıklar içindeki bütünlüğe iĢaret edilmek istenmiĢtir. 2005. Özellikle Ģeyhlik makamında olanlar arasında.. yamalı ve kirli elbiselerle miskin bir hal sergilemiĢlerdir102. Bu anlamıyla yukarıdaki kavramlaĢtırmalara göre sufi tabiatlı olanlar derviĢinde tevekkül içinde olanı iken. DerviĢler kurumsal bir yapının içinde ise daha uyumlu. a. Dervişlerin doktrini: 1. 4. baĢkaldırıcı bir görünüm içindedirler. SavaĢçının Yolu baĢkaldırmayı.g. bazen durgun ve sessiz. Bu anlamıyla “DerviĢin Yolu” ve “SavaĢçının Yolu” birbirine bazı zıtlıklar gösterir. DerviĢ kelimesi.Birlik için derin düşünür ve Tanrıda ölmeye çalışır.Brown derviĢlerin genel düĢüncesini maddeler halinde Ģöyle özetlemiĢtir. a.Sadece Tanrı vardır. isyancı insan tipleri diyerek kabalaĢtırabiliriz. Ġstanbul. bazen de taĢkın bir hal almıĢlardır. derviĢler ve onların toplumla temasları 102 103 AY.10-11. AĢk ateĢine tutulan derviĢ. halk ile birlikte ise daha özgürlükçü bir görünümde olabilir. yaygın bir özelliktir. a.İyi ve kötü arasında önemli bir fark yoktur bunların hepsi birliği gerektiren unsurlardır. DerviĢler aynı zamanda harap ve gözü yaĢlı kimseler olarak da dikkat çekmiĢlerdir. Ġkisinin de kendine göre tehlike. tevekkül ve teslimiyet.e. kendi öz değerlerine güvenmeyi ve kendine hizmeti gerektirir. 6. DerviĢler genellikle mizaç.Dinler birbirine özde benzer fakat uygulamalar farklıdır. iki farklı insan tipinden birine karĢılık gelir. Bu bağlamda J.e. 105 Brown. DerviĢlik bu belirlemelerin yanı sıra mistik deneyimi hayatına geçirme anlamında. 9. 10. Bunun yanında züht ve takva yolunu benimseyen sufilerde daha çok bir vakar ve ciddiyet söz konusudur103.Bütün din ve öğretiler birlik içindedir. 3. diğerlerine hizmet yoludur.P.Zuhur eden Tanrının izidir105. bedenden ayrılınca da var olacaktır. yırtık. uyumlu ve bireyci. Dünyevi alana karĢı umursamaz bir tavır içerisinde olan derviĢler. DerviĢ kelime olarak Farsça olmasına rağmen bütün Ġslam dünyasında kullanılmıĢ bir kelimedir. 5. hem baĢkaldırma hem de tevekkül içinde olma olarak iki ana sınıflama yapmak mümkündür. 7. heterodoks karakter gösteren derviĢler daha çok özgürlükçü. zorluk ve keyifleri vardır.. . 2. Hermes Yayınları. Kelime taĢıdığı ilk anlamı süreç içinde aĢarak Ġslam mistiklerini tanımlayan ve düĢüncenin aksiyon yönüne daha çok vurgu yapan bir anlama doğru evrilmiĢtir. DerviĢin Yolu. 180.104 DerviĢlik içinde.

Batıni yorumu da kurumsal bir kanaldan iletmeyi bir zorunluluk haline getirmiĢtir.e. Peygamberi görmeden onu derin bir muhabbetle sevmesi bir örnek kiĢilik sergilemesi sebebiyle. 107 . DerviĢler sabit kurallara uymak yerine Ġslam‟ın daha içsel veya batıni yorumlarını tercih etmiĢlerdir. Hz. buna paralel olarak çok çeĢitli tarikatlar ortaya çıkmıĢtır. Tasavvuf hareketi. Ġslamiyet‟in ortaya çıkıĢından beĢ asır sonra. Ġslam‟ın tasavvufi yorumu denilen yaĢama biçimi organize bir bütünlüğe ulaĢmıĢ. 366. bir kurum karakteri kazanması ise Cüneyd-i Bağdâdî (ö.e.1.859) gibi öncülerle zamanla sistemleĢmiĢtir. yüzyıldan itibaren görülen sistematik tasavvuf hareketine has olan derviĢlikle. ĠSLAM’IN DERVĠġ ANLAYIġI Ġslam‟ın klasik yorumlarını aĢan ve daha Batıni bir karakter arz eden yapılar genel anlamda sufilik olarak tanımlanmıĢ ve bu yolda ilerleyenler de derviĢ veya sufi olarak adlandırılmıĢtır. “Ashab-ı Suffe" denilen ilim topluluğu var olmuĢ ve bunlar çok fakir sahabelerden meydana gelmiĢse de.1240) gibi mutasavvıflar sayesinde olmuĢtur. Bayezid-i Bestâmî (ö. a. Hasan-ı Basri (ö. derviĢleri geniĢ bir perspektiften anlama olanağı vermekle birlikte onların üzerine üretilen anlamlarında anlaĢılmasını kolaylaĢtırmaktadır.. en alt düzeydeki tarikat üyesinin rütbesinin karĢılığı olarak söylenen derviĢ kavramlaĢtırmasıdır. “zühd” hareketini sistemleĢtirirken "ġeyhi olmayanın Ģeyhi Ģeytandır" diyerek..g. kurumsal olarak tekkelerin kurulmasını sağlamakla kalmayıp. 369. genelde din uleması ile çatıĢmıĢtır106. Bunlardan birincisi Ġmam Ali ikincisi ise Halife Ebubekir‟dir. çok farklı anlamlara veya anlamlandırmalara maruz kalmıĢtır. müritlerin bir Ģeyh'e bağlanması için halk üzerinde manevi bir baskı yaratmıĢ ve tekkeleri yöneten Ģeyhlerin olmasını sağlamıĢtır. DerviĢler tarih içinde.2. Ġslam dünyası en kuvvetli ve farklılıkları kapsayıcı durumda iken.sonucunda.728). ilk derviĢ diye kabul edildiği belirtilir107. 106 a. DerviĢlerin düĢünce biçimi ve dünya görüĢü olarak yukarda maddeleĢtirilmiĢ olan görüĢ.g. Uludağ.910) ve Muhyiddin Arabî (ö. bu topluluk arasında herhangi bir benzerlik bulmak mümkün değildir. Bunların yanında Ġslâm dünyasında efsanevî bir kimlik olarak duran Veysel Karânî'nin "sâde bir derviĢ" olarak kabul edilmesi örneklenir. Hz. Bayezid-i Bestâmî. Bu manada bilinen en yaygın derviĢ tanımı da. 2. Bu açıklama ve yönlendirme. Özellikle tarikatlar iki halifeyi önemli tasavvuf mürĢitleri olarak görmüĢlerdir. Hz. Aslında Ġslâm'ın doğuĢunda ve ilk yayılma dönemlerinde derviĢliğin sistemleĢmiĢ Ģekli bulunmamaktadır. bu kurumlara giriĢi kabul edilen. Muhammed'in yakın dostlarından olan. Muhammed'den sonra ve 10.

Onların yaşayışları. bir bakıma. Tasavvufun onun sayesinde yasallaĢtığını. Gazali önceleri Ġslâmî ilimleri öğrenmekle iĢe baĢlamıĢ. Gazali. Müslümanlar için orta yolda bir örnek oluĢturmuĢtur. kelamcılarla sûfileri. Ġslam‟ın ehli sünnet yorumunca Huccetü'l-Ġslâm lâkabıyla Ġslâm tarihine geçen Ġmam el-Gazzâlî. bazı devirlerde uyumlu bir beraberlik görülmesine rağmen.. onların çoğunun dalâlete. Ancak (onlar bunu sırf) Allah'ın rızasını aramak için yaptılar. yüksek tabaka mensuplarının. 108 109 Ay. yani sadece akıl veya ilhama bağlandıkları için eleĢtirirken. sultan ve vezirlerin bağlı olduğu tarikatlar da çıkmıĢtır. Bunların fakir geniĢ halk kütleleri tarafından benimsenmesinin yanında. ciddi sıkıntılara ve kayıplara sebep olmuĢtur. tefsir. Bu manada Ġslam alimlerinin büyük bir kısmı. tarikat ehline karĢı çok sert eleĢtiriler yapılmıĢtır. Ġslamî bilgi ve yaĢama yollarının her çeĢidine girerek. hulûl" gibi Ġslâmi olmayan tezleri öne sürdüğü iddiaları ile. Ġslam aslında kalp fethini bu sufiler ve derviĢler vasıtasıyla yapmıĢtır. tek bir yönle yetindikleri. “DerviĢ Maddesi”. kelamcılar tarafından kabul edilebilir hale getirildiğini söylemek mümkündür. tasavvufçu ikilemi.. Ahlâkları en temiz ahlâktır. nefislerine düĢtüklerini. Bu kelamcı. Biz de içlerinden (gerçek) iman edenlere mükâfatlarını verdik. baĢından geçenleri "el-Munkızu mine'd-Dalâl"de özetledikten sonra Ģöyle der: "Kesin olarak şunu bildim: Allah yoluna koyulanlar yalnızca sufîlerdir. Yukarıdaki Ģekilde ifade edilen ve Hıristiyanların ruhbanlığını. yüzlerce tarikat kolu meydana gelmiĢtir. çoğunlukla birbirlerinin aleyhinde olmaları. Kur'ân-ı Kerim'deki: ". 57/27" Ġslam uleması söz konusu ayetin bu sapkınlığa iĢaret ettiğini delil getirerek Ġslam‟ın Batıni yorumuna karĢı ciddi tepkiler ve yasaklamalar yapmıĢlardır. hadis gibi ilimleri öğrendikten sonra kelâm ve felsefeyle ilgilenmiĢ.. onu üzerlerine biz farz etmedik. . "Ġslâm'ı en güzel biçimde yaĢama Ģekli". Onların (yeni bir âdet olmak üzere) ihdas ettikleri ruhbanlığa (gelince).” ElHalid. Batıni ve Zâhirî ilimleri incelemiĢ ve en sonunda bütün öğrendiklerini sentezleyerek tasavvufa girmiĢtir..e.DerviĢler ve tasavvufçular klasik Ġslam tarafından zaman zaman çok ciddi eleĢtirilmiĢtir. a. Yolları en doğru yoldur. halk arasında hızla yayılmıĢ. Onlardan birçoğu ise (doğru yoldan) çıkanlardı. basit bir cehalet ve bilgisizlikle küfür ve zulümden oluĢan birer kurum haline geldiklerini söylemiĢtir. Fakat buna hakkıyla riayet de etmediler. ibret olsun diye anlatan ayeti delil göstererek. tasavvuf ehli. usûl. en güzel yaşayıştır.108 Tarikatlardaki öğreti aracılığıyla "ilm-i ledün" adı altında Hıristiyanlıktaki keĢiĢliği ve ruhbaniyeti Ġslâm'a soktukları da belirtilmiĢtir. fıkıh. 188-189. Ġslâm âleminde tarih boyunca devam ederek gelmiĢ.. Ġslâm'ın hayata geçirilmesinde aĢırılıklara düĢtüğü ve "ittihat.g. Ġslâm'ın vasat yolunu bu yola soktukları için suçlanmıĢlardır. Hatta Ġbn Teymiye. 366 Tahsin Yazıcı.”109 Zaten Gazali‟nin belirttiği bu.

Sistemde talip. sabr. halvet. Dokuzuncu yüzyılda manevî ve ruhanî hayata yönelen Müslümanlar arasında iki kuvvetli eğilim belirmiĢtir. Kapı Yayınları. Melâmî. Bedevî. hem de zengin bile olsa her yönden Allah'a muhtaç olduğunun Ģuuruna sahip sûfî anlamında kullanılmıĢtır. ikinci anlamıyla fâni olmayı ifade etmiĢtir. fenâ. Kalenderî. BaĢlangıçta fakir gibi derviĢ kelimesi de hem yoksul kiĢi. Halvetî ve NakĢî isimli tarikatlara ehli sünnetçe "esma yolu tarikatlar" denir. hulûl. Bunlar. NakĢî. Sürüden ayrılmamak hususunda derviĢler arasında bu örgütlülük önemli bir birlik ve beraberlik anlayıĢını geliĢtirmiĢtir. Bu sebepledir ki halk içindeki derviĢ kavramının anlamı ve ona yüklenen anlamlar Ortodoks Ġslam‟ın belirlediği anlamların dıĢında bir anlamlandırmaya karĢılık gelmektedir. Sûfiler her iki anlamdaki derviĢliğe büyük önem vermiĢlerdir. Tarikatların kurumsal hüviyetleri ön plana çıkınca halk ile temasları da zayıflamıĢtır. tevekkül. fakr. üns. Bunlar halktan biri gibi görünmeyi tercih ettiklerinden kendilerini halktan farklı gösteren davranıĢlara. Ģevk. ubudiyet gibi "haller" Ġslâm'ın ilk dönemlerinde görülmeyen ve kullanılmayan bu özel dilin anlatım yoludur. Bunlardan birinin merkezi Irak. zamanla tarikattaki derviĢler ile halkın arasının ve dilinin açılmasına yol açmıĢtır. Dervish and qalandar. bunlar. kendilerince bilinen özel bir dile. salik. BektaĢî. Bu dönemde derviĢlik birinci anlamıyla yoksulluk ve gönül zenginliğini. BektaĢî. Rıfaî. Soyun devamı. Ġslam tarikatlarında ortak bazı özellikler vardır bunlardan bazılarını Ģöyle belirtebiliriz: çoğunluğunda zikir önemlidir. 2001. vasıl diye aĢamalar vardır. Böyle Buyurdu Sufi Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı Araştırmaları. müĢahede. insanın akıl yoluyla eriĢemediği ilahi ve doğaüstü denilen hakikatleri metafizik bir seziyle ya da derin bir sezgiyle arama yolu olarak tanımlanabilmiĢtir112. havf. mürit. diğerinin merkezi ise Horasan'dır. Ġstanbul 2005. Zaten bu ekoller daha sonra Anadolu'da da baĢka bir tarzda kendisini göstermiĢ ve Ġslam‟ın yayılmasında bu derviĢlerin büyük etkisi olmuĢtur. Hâris el-Muhâsibî. Bu özellikler. erkân. zühd. ġâzilî. Halvetî.Ġslam tarihinde yer alan derviĢler on iki ana tarikatta toplanmıĢlardır bunlar: Kadirî. muhabbet. Mevlevî. Bu husus. Tövbe. Desukî. Mevlevî derviĢlerinin tarikatlarına da yine ehli sünnetçe "müsemma yolu tarikatlar" denilir ki.110 Bunlardan Kadirî. mensuplarına da "sûfî" denilmiĢtir. Serî es-Sakatî ve Cüneyd-i Bağdadî gibi ünlülerin önderlik ettikleri Irak'taki harekete "tasavvuf". hırka ve semâ gibi mensuplarını teĢhir eden Ģeylere kesinlikle karĢı olmuĢlardır. BektaĢilik halk içinde bir yoldur. silsile ve örgütlülük çok önemlidir. Mutasavvıflarca birbirinden farklı tanımları yapılan sufilik. bu özellikleriyle toplumda farklı bir zümre olarak görünmüĢlerdir. iki derviĢ 110 Ömür Ceylan. Rıfaî. Ġkinci grup olan Bâyezîd-i Bistâmî ve Hamdûn el-Kassâr gibi ünlülerin önderlik ettikleri Horasan'daki harekete ise "melâmet". Ġstanbul.111 Haydarî. Celvetî. Sa'dî. recâ. Dharma Ansiklopedi. toplum içinde yaĢarlar.EzoterizimTeozofi-Spiritüalizm-Neospiritüalizm. 112 Cem Çobanlı-Alpaslan Salt. Bayramî. . 18. rıza diye makamlar bulunur. Bunlar dindarlığın mânevî esaslarına hassasiyetle bağlı kalmakla beraber âdâb. Parapsikoloji-Mistisizm-Okültizm. törenlere ve terminolojiye sahiptirler. Dharma Yayınları. mensuplarına da "melâmî" veya "melâmetî" adı verilmiĢtir. yakîn. hırka gibi dıĢ görünüĢe ve semâya da önem vermiĢler. Murakabe. Yesevî. Bu tarikat derviĢleri halktan ayrı bir halde dergâhlarda yaĢarlar. 111 Gunnar Jarring. bekâ.

Sehliyye ve Hakîmiyye”115 gibi çeĢitli adlar altında toplanan derviĢ zümreleri birtakım farklılıklar göstermekle beraber. Bunun yanında bu insanların mistik tabiyatları düĢüncelerinin kabul edilmesinde daha etkili olmuĢtur.: M. tasavvufun temel ilkelerinde birleĢmiĢlerdir. Onikinci ve daha sonraki yüzyıllarda ortaya çıkan Kâdiriyye. Ģeyhinin emrinden dıĢarı çıkmaz. sırtlarında cübbe ve hırka kapı kapı dolaĢıp dilenen. gaybı bildiklerini iddia eden derviĢ zümreleri ortaya çıkmıĢtır113 DerviĢler pratikte halkların MüslümanlaĢmasında önemli roller üstlenmiĢlerdir. bir riyâzet ve müĢahede faaliyetiyle baĢlar. asa. tarikat silsilesine bağlı olup. nefsin arzularına hâkim olmaya.m. DerviĢlerin yazdığı tasavvufi halk Ģiirleri. Tarikat ve tekke dönemindeki derviĢlerin kendilerine has bir hayat felsefeleri ve yaĢama tarzları vardır.g. "veli" veya "derviĢ-gazi" tipleri etrafında oluĢan örnekler olduğu kabul edilmektedir114. Kassâriyye.915). Grafiker Yayınları. DaniĢmend-name. cihat amacıyla yapılan gazalar. derviĢ menkıbeleri. Ahmed Yesevî'ye bağlı derviĢler. derviĢ için ana-babadan da ileridir. Otman Baba. (Kâdirî derviĢleri. zikir ve tefekkür arttırılır.m . Ġslâm velilerine ait eserler. içme. Klasik manada derviĢ. Bu tarikatlara giren müritler tarikat pîrine nispetle anılmıĢlardır. Öcal Oğuz. Eba Müslim-name. “Tayfüriyye. Daha çocukken babasıyla düzenli bir Ģeklide derviĢlerin sohbetlerine katılan ünlü sûfî Ebû Said-i Ebül Hayr (ö.) Bununla beraber tarikatların yaygın olduğu çağlarda bile belli bir tarikata bağlı olmayan derviĢ zümreleri de olabilmiĢtir. 2005. ibadet. Cüneydiyye. Basım Ankara. Ona göre derviĢlik. Rifâi derviĢleri. hem dıĢta (zâhir) iken. Sıkı bir perhize girilen bu dönemde yeme. Ġslam dininin cihana yayılması ideali. Türkler arasında Ġslâm'ın yayılmasında büyük gayret göstermiĢlerdir. keĢkül. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Bu iki derviĢ tipi her dönemde varlığını sürdürmüĢtür. def çalarak ilâhiler okuyan. Ġslamiyet öncesi Türk kültürü ve düĢüncesindeki "alp" tipinin yeni bağlamdaki Ģekli olan "gazi". Öcal Oğuz ve bĢk. Bilhassa geç dönemlerde ellerinde teber. Esrârüt-Tevhid adlı eserinde derviĢliğin esaslarını ve âdâbını ortaya koymuĢtur.tipinin ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. 115 a. Yesevî derviĢleri gibi. Muhâsibiyye. Abdal Musa menakıbnameleri gibi eserler. Tasavvuf örgütlenmeleri olan tarikatların ilk dönemlerde güçlü bir ruhî cazibesi olan irfan ve ahlâk sahibi Ģeyhler etrafında toplanan derviĢler mescitlerde. Kübreviyye. Rifâiyye. Bazı tarikatlarda (NakĢibendi) "rabıta" denilen hal vardır ki bu derviĢin devamlı Ģeyhini düĢünerek dünyadan soyutlanmasını sağlamaktadır. Bizim çalıĢmamızda da özellikle ikinci ekolden olan derviĢlerin halkın içindeki durumu ve konumlanıĢına özel bir ihtimam gösterilmiĢtir. Horasan Melâmîleri'nin derviĢliği sadece içte olan bir derviĢliktir. evlerde ve özellikle zaviyelerde mürĢitlerinin sohbetinden faydalanma fırsatını bulmuĢlardır. medrese öğretilerine göre yüzyıllarca halkların ĠslâmlaĢmasında önemli rol oynamıĢtır. Battal-name. tesbih. Saltukname ile Hacı BektaĢ-ı Veli. 3. 250.). Çünkü aslında Ģeyh manevi doğumu gerçekleĢtirecek olan babadır.g. ġeyh. ölçülü ve disiplinli 113 114 a. konuĢma ve uyuma en aza indirilir. Irak sûfilerinin derviĢliği hem içte (bâtın). keramet gösterileri yapan. M. (Haz. ġâzeliyye gibi tarikatlar da kendilerine has bir derviĢ tipi oluĢturmuĢlardır.

Ankara. bir lokma ile yetinir. Yunus Emre'nin dediği gibi. eli açıktır. Genel olarak toparlayacak olursak Klasik Ġslam‟ın kabul ettiği hakiki derviĢ tarikata girmiĢ ve bir Ģeyhi olan derviĢtir. Çünkü bu görünüĢ sebebiyle insanlar yaklaĢamamıĢ ve kiĢi kendini sırlamıĢ olmuĢlardır. bunları "hırka altındaki sultanlar"116 diye tanıtır.yaĢamaya. Gündelik hayatında ise maddeye önem vermeyen. imarethâneler. istediği gibi hareket edemez. böylece mânevi olgunluğa ulaĢmaya çalıĢılır.117 DerviĢler bu alanda kendi seyri sülüklerini anlatmıĢlar. DerviĢler sadece yaĢayıĢ olarak kendilerini ifade etmemiĢler aynı zamanda ciddi bir edebi külliyatın oluĢmasına da vesile olmuĢlardır. Gönlü zengin. DerviĢlerin bir önemli özelliği de gezgin olmalarıdır. harabe ve viraneler. Bu tip derviĢler aslında halk arasında en çok görünen derviĢlerdir. insanı kamil olma yolunda karĢılaĢılan güçlüklerden bahsetmiĢler ve yoğunlukla yaratıcıya olan aĢkı dile getirmiĢlerdir. Bütün tasavvufî eserlerde sefere çıkma ve seyahat etmenin önemi üzerinde durulmuĢ ve bu seyahatin âdâbı anlatılmıĢtır. maddî âlemden ruhî âleme doğru yapılan mânevî bir seferden ibarettir. dıĢ yüzlerinin çirkin görünmesi gerektiğine inanmıĢlardır. zorluklara dayanmak mecburiyetindedir. (çev. DerviĢin muradına ermesi için sabırlı ve tahammüllü olması ise Ģarttır. bütün insanları sever. kendi kendine yeterli olandır. üstleri baĢları toz toprak içinde. uğradığı haksızlıklara tahammül gösterir. gerçek kiĢiliklerini gizlemenin bir aracı saymıĢlardır. Ankara. bir kısmı ise sefere hiç ihtiyaç duymadıklarından bulundukları yeri terk etmemiĢlerdir. Bir hırka. Tekke ve zâviyeler. . Bu sefer maddi hayatta mekan değiĢtirerek sürerken ruhsal boyutta beĢerden insan olmaya doğru giden bir değiĢimler zincirini yansıtır. nefsi zorluklara alıĢtırıp eğitmek. Mesnevi. 1997 117 Abdurrahman Güzel. Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı. “Dövene karĢı elsiz. 2. “Defineye malik viraneler” olarak da Virani tarafından tasvir edilenler de bunlardır. Baskı. hatta mağaralar gezgin derviĢlerin konakladıkları ve geceledikleri yerler olmuĢtur. Ġbrâhim Ġbn-i Edhem gibi el emeği ve alın teriyle geçinir. Bazen de halkın tepkisini çeken bu tür görünümü. elbiseleri kirli. saç ve sakalları uzun ve bakımsızdır. DerviĢler ve onların yazdıkları eserler birçok farklı disiplin tarafından çok farklı sınıflandırılarak incelenmiĢtir. Akçağ Yayınları. Bazı derviĢler tasavvuf yoluna girdiklerinde. Çile hırkasını giyen derviĢ.cilt. Esasen derviĢlik. Herkese yardım eder. ancak yoksulluğunu hiçbir zaman çıkar sağlamanın bir aracı olarak görmez.: Abdülbaki Gölpınarlı)I. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî. Ġç yüzlerinin iyi olması için. Yaratandan ötürü yaratılanı 116 Mevlana Celaletin-i Rumi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Seferin amacı çile çekmek. Zengin bile olsa. yoksul olandır. Allah'ın büyüklüğünü gösteren değiĢik Ģeyler görüp ibret almaktır. 2004. Miskinliğiyle övünür. Dini tasavvufi edebiyat diye tanımlayabileceğimiz çok özel bir alanın Ģairleri derviĢlerdir. sövene karĢı dilsizdir. bazıları da olgunluk döneminde sefere çıkmıĢtır. bilgili ve iyi hal sahibi kiĢilerle görüĢüp kendilerinden faydalanmak. mescitler. servet elinde değil gönlündedir. Genellikle kılık ve kıyafetlerine önem vermeyen derviĢlerin. DerviĢlerin önemli bir kısmı dünyadan el etek çekmekle birlikte diğer insanlara göre makul olmayan hal ve durumlarda olabilmiĢlerdir.

Bu sebepledir ki halk Ġslam‟ı dendiği zaman Tasavvuf ve mistisizm akla gelir.3. Bu bilgilenme biçimi. Yabancı araştırmacılar Gözüyle Alevilik. 121 Irene Melikof. Akçağ Yayınları. düĢünce ve davranıĢlara sahip derviĢ toplulukları ortaya çıkmıĢtır. Bu derviĢler halkı Ġslam‟a davet ederken. Halk derviĢ meĢrebinde olmak diye adlandırdığı bir ifade ile derviĢliği sosyal hayat içinde insanın yaĢayabileceği. 119 Ahmet Özdemir. . 27.e. "derviĢ"i dünyadan elini eteğini çekmiĢ.: Ġlhan Cem Erseven).Rum Ülkesi" diye adlandırdıkları bölge. 16. 2000. Halk herhangi bir biçimde ruhsal yolda olan birini derviĢ olarak adlandırmak ve çağırmaktan çekinmemiĢtir. Ġslam‟ın derviĢ anlayıĢının Anadolu‟da yeni bir anlama bürünmesinin en önemli sebebi. Aksal ve bĢk. Öcal. Bilindiği üzere.: Z. (çev. Ġstanbul.g. Türk Dünyası Halkbiliminde Yöntem Sorunları. YetmiĢ iki millete bir gözle bakar. bu derviĢlerin Ģekli önemsemeyen içselliği önemseyen anlayıĢlarından. M. Anadolu‟nun ĠslamlaĢmasının derviĢler vasıtasıyla olması ve Ġslam‟ı halkın bu derviĢlerden öğrenmesidir. a. “Anadolu Ġslam Gizemciliğinin Orta Asya Kökenleri”. 120 Ay. daha çok halk içinde Batıni bir biçimde mistik deneyimlerle zenginleĢen bir bilgilenmedir. eskilerin "Diyar-ı Rum . Ġslam‟ın kendi insan projesinde dayatılan kimliği benimsemekte zorlanan halk. dünyanın hiçbir nimetine yüzünü dönmeyen kiĢi olarak düĢünmüĢtür118. (Haz. 1997.Tuttum Aynayı Yüzüme Ali Göründü Gözüme içinde. Söz konusu dönemde Anadolu‟da çok değiĢik derviĢ grupları vardır. insana dair bir hal olarak da tanımlayabilmiĢtir. 159. Günahkâr insanlardan yüz çevirmez. kendi anladıkları ve Batıni bir biçimde yorumladıkları Ġslam‟ı halka anlatmıĢlardır. ġeriat ulemâsının Ġbâhiyyeci saydıkları bu topluluklar medrese sûfileri tarafından da dıĢlanmıĢlardır..120 Horasan'dan gelen derviĢlere Horasan erenleri denilmektedir. 118 OĞUZ. daha da çok etkilenmiĢ ve bu derviĢler gittikleri yerlerdeki insanların kalplerini kazanmıĢlardır. Ahmet Yesevi'den Hasan Dede'ye Gönül Erleri : Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri içinde. halkın ait olduğu kültüre yakın oldukları gerekçesi ile benimsenmiĢlerdir. bu derviĢler halk tarafından.1998. Onuncu yüzyıl'dan itibaren Ortodoks Ġslâm‟a uymayan birtakım inanç. Halk.1. Ankara. Kurumsal bir yapı içinde kendi rütbeleri çok açıkça belli olan Ortodoks Ġslam söyleminin tersine. 79. Anadolu ve Rumeli topraklarını kapsayan "Doğu Bizans" ülkesidir.hoĢ görür”. Baba Ġlyas gibi Horasani olarak anılmaktadır121. “Horasandan Gelen Ahi Evran Aydınlığı”.) Kırıkkale. örgütlü bir yapı içinde olagelen sistemli bir öğrenme değil. Edepsizlerden bile edep öğrenmeyi bilir. HALKIN DERVĠġ ANLAYIġI DerviĢ anlayıĢı halkın nazarında kendi yaĢam beklentilerine uygun bir biçimde ĢekillenmiĢtir. Bu anlayıĢ klasik Ġslam‟ın muteber gördüğü tarikata girmiĢ ve bir Ģeyhi olan derviĢ anlayıĢından çok farklıdır. Hatta Hacı BektaĢ da. Fakat. 2. Horasan'dan kalkıp buralara gelip halkı irĢat edenler Gaziyan-ı Rum baĢka bir ifade ile Rum Gazileridir119. Ant Yayınları.

şu şey şöyle olacak diye yemin etseler Allah onları yalancı çıkarmaz. 188-189. Çalap gönül‟e baktı / Ġki cihan bedbahtı. Halkın arasındaki derviĢ anlayıĢı kanaatimizce tekkelere kapanan derviĢleri değil de hak aĢkı ile halk arasında dolaĢan ve yaĢama bir Ģekilde eylemini katan kiĢileri karĢılamaktadır. ölçülü ve disiplinli yaĢamaya. Bu tip derviĢliğe en güzel örnek Yunus Emre‟dir (ö. yüzyıllarca halkın sevgisini kazanmıĢ. Allah'ın büyüklüğünü gösteren değiĢik Ģeyler görüp ibret almaktır. zikir ve tefekkürle meĢgul olduğu da varsayılır. "Gönül Çalap‟ın tahtı. anlayıĢlı. hatta mağaralar gezgin derviĢlerin konakladıkları ve geceledikleri yerlerdir. Câmî. Esasen derviĢlik. insanların değer vermediği nice kimseler var ki. ibadet. derviĢlerden dünyadan vazgeçme anlayıĢına bağlı olanların yanı sıra. DerviĢlik aslında Yunusça bir yola girmek ve kendini ararken halka hizmet etmek demektir. Tekke ve zâviyeler. sabırlı. derviĢliğin hırka ile. Belki onun kadar samimi. harabe ve viraneler. samimî bir insanlık Ģefkatini ortaya koymuĢtur. bir kısmı ise sefere hiç ihtiyaç duymadıklarından bulundukları yeri terk etmemiĢlerdir. yansıtan kiĢiliğe çok iyi bir örnektir. mescitler. Bütün tasavvufî eserlerde sefere çıkma ve seyahat etmenin önemi üzerinde durulmuĢ ve âdâbı anlatılmıĢtır. . mürit ile. DerviĢlerin aynı zamanda yeme." 122 122 Tahsin Yazıcı. içme. ġemsî. insanlık sevgisi ile dolu olanlar da vardır. Abdal gibi adlar alan acaip kıyafetli. sözleri ile halkı etkilemiĢ bir baĢka derviĢin bulunmadığını söylemek doğrudur. nefsin arzularına hâkim olmaya.Halk arasında bilinen derviĢçe özellikler. Halkın tanıdığı derviĢlerin en önemli özelliklerinden biri de gezgin olmalarıdır. nefesler okuyarak Allah rızası için insanları hayra çağıran. Halkın arasındaki derviĢler konusunda Vâhidî‟nin 1523 yazdığı "Menâkıb-ı Hâce-i Cihân" adlı eserinde Edhemî. Yunus Emre. “DerviĢ Maddesi”. Bu tip derviĢler halk tarafından büyük bir ilgi görmüĢlerdir. bilgili ve iyi hal sahibi kiĢilerle görüĢüp kendilerinden faydalanmak. Anadolu'da. sen derviĢ olamazsın" diye bunu anlatırken. böylece mânevi olgunluğa ulaĢmaya çalıĢtıkları da düĢünülmektedir. gözü dolu yaĢ olur. Yunus Emre gerçekten de Anadolu insanının mistik önderi. kim gönül yıkar ise" diyerek derûnî. nefsi zorluklara alıĢtırıp eğitmek. "DerviĢ bağrı baĢ olur. konuĢma ve uyumayı en aza indirmiĢ. bazıları da olgunluk döneminde sefere çıkmıĢlar. ve kendi içinde yaĢattığı değerleri taĢıyıp. garip davranıĢlı derviĢ zümrelerinden bahseder. toza toprağa belenmiş. imarethâneler. sürekli nefsi ile mücadele içinde. "Kapılardan kovulmuş. maddî âlemden ruhî âleme doğru yapılan mânevî bir seferden ibarettir. saf. Bu manada derviĢlik hem örnek olmayı. DerviĢ Yunus. taç ile okumakla olmadığını Divan'ında vurgulamıĢtır. Bazı derviĢler tasavvuf yoluna girdiklerinde. hoĢgörülü ve cesur olmaktır. Seferin amacı çile çekmek. Koyundan yavaĢ olur. 1308). yaĢantısı ile insanlara sunarken hem de hayatın kendisinden etkilenerek hayatın bizzat içinde durmayı göstermektir.

Dervişlik bir yerde okumamış alevi kesiminin önderleri yol göstericileridir.Meâlindeki hadisle. GümüĢhacıköy‟de Ali Osman . yeniliğe açık olması lazım.08. Ġlkokul mezunu. aslında tamamlanan değil sürekli olan bir süreç gibi derviĢliğin algılandığını gösterir. 124 “Deme diyenlere dervüş denü. Ġlkokul mezunu. her zaman ondan bahseder. 1951. Kayıt. hizmet ve ahlak işi. Derlememizde DerviĢ kimdir diye sorduğumuz soruya aĢağıdaki gibi yanıtlar verilmiĢtir. Halkın derviĢ anlayıĢlarını sahada yaptığımız derlemelerden birkaç alıntı yaparak daha açık hale getirebiliriz. (DerviĢ Dertli Garip) Amasya – GümüĢhacıköy . Kayıt. kimisi lalalmak için derviş diyo. GörüĢme. Çorum . 126 Halkın derviĢ anlayıĢını görüldüğü üzere en güzel de halk anlatmıĢtır. Dervişlik öyle kolay bir şey değildir. 125 Hasan Kurban. bilgili. ben dervişliği tarif edemem”.2006 tarihinde yapılmıĢtır. GörüĢme. Emme bize derviş diyolar.Kırca Köyü. (IĢık Ruhan‟ın oğlu). 126 Ali Osman IĢık. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 7. desinler. GörüĢme. İsterse lal alıversin biz onun burada peşindeyiz. Video kaset kaydıdır. Çetmi Köyünde Hasan . görüĢmenin ikinci bölümüdür. 1929 doğumlu. O ismi daha çok sevenleri takar”. Yunus dervüş gibi. “Dükanında yoğusa aslan yavrusu / Emeği boşadır her dem pul satar. DerviĢliğin kolay 123 Cuma Zeytünlü. Video kaset kaydıdır.Osmancık . hoş görülü olması lazım. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 5. 1926 doğumlu. kimisi canı gönülden derviş diyo. ondan altun satar”.Banu Kurban‟ın evinde. onun hali ve durumuna göre ona derviş diyorlar.125 “Dervişin herşeyden önce sabırlı. olsun nefes canlıdır. (DerviĢ Sefil Kurban) Amasya .2006 tarihinde yapılmıĢtır.Seciyen (Çampınar) Köyü.02.12. aslan yavrusu vardır. Ben dervişim dedikten sonra muhakkak o derviş değüldü.” Dervişler aslan yavrusunu almışlardır kalbine beynine almıştır.2007 tarihinde yapılmıĢtır.Kırca Köyü. alçak gönüllü olacak. Hiçbir kimsenin kendisini derviĢ olarak görmemesi gerektiği görüĢü. turap olacak. Video kaset kaydıdır. 27. Cahillikten kurtarıp bilgili bir insan yapan kişilerdir”. 15. Zefil Ali dervüş. 2005 tarihinde yapılmıĢtır. (DerviĢ Zefil Ali) Amasya – GümüĢhacıköy .Çetmi Köyü . Eklerdeki GörüĢme Listesinde 12.08. Tanrısallığın doğrudan tezahürü gibi algılanmıĢ ve öyle kıymet verilmiĢtir. Kurumsal yapı içindeki derviĢler bütün varlığını Ģeyhlerine verirken halk arasındaki derviĢler bir Ģekilde onların gündelik hayatları içinde yer etmiĢlerdir. Görüldüğü üzere bu tip derviĢler halk arasında iken halk tarafından da. Yoksam ben dervişim demek kolay değil. ileriyi görmesi lazım. 05. Video kaset kaydıdır. . GörüĢme. Ġlkokul mezunu.GümüĢhacıköy . “Hiçbir kimse ben dervişim diyemez. 1943 doğumlu. Dervüşlük hızmatınan olur. gönlü saf olacak. Kayıt. dervüşlük hırka işi değil. 124 Ali Zeytünlü.Gülsüm IĢık‟ın evinde . bu tip derviĢlere iĢaret edildiği ileri sürülmüĢtür. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 16. Üniversite mezunu. GümüĢhacıköy‟de Cuma Fatma Zeytünlü‟nün evinde. Kırca Köyünde Ali Zeytün‟ün evinde. 18. görüĢmenin ikinci bölümüdür. Bizim aşıklar diyoki. Ancak Hacı Bektaşi Veli efendimize verilmüştür dervişlik. Kayıt.123 “Dervişlerin dükkanında her zaman altun doludur.

aslan yavrusu vardır” sözü ile ifade etmiĢlerdir. Birincisi Anadolu‟da yaĢamıĢ Hitit. Kaynak Yayınları. 1997. ancak insanların kendilerine derviĢ dediklerini. 2005.2. Erdoğan Alkan. Ġstanbul. Alevilik Tarihinden İzler. . Bu anlamıyla aslında içsel zenginliğin ne kadar belirleyici olduğu vurgulanmıĢtır. . yol göstericiliği üzerine yapılan veride derviĢlerin sosyal iĢlevleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. Sayılar ve Hayvan Simgeleriyle Alevi Mitolojisi. Ġstanbul. hem yaĢatıcısı hem de aktaranı olarak görmektedir. belirterek aslında halk ile hakkın bütünlüğünü vurgulanmıĢtır.e. Halka göre derviĢ ruhsal yaĢantının somut olarak yaĢanabilirliğinin kanıtıdır. bir tarafı ezoterizme dayanan bir tarafı da kadim bilgeliklerle iliĢkili olan ruhsal anlayıĢların iliĢkilendirilmesidir. Onun dıĢ görünüĢüne takılmak Ģöyle dursun. söz konusu durum değerlendirilmektedir. Bir kiĢinin samimi bir Ģekilde bir kiĢiye derviĢ gibi davranmasının da derviĢçe bir davranıĢ olduğu belirtilmiĢtir. Alevi BektaĢilik arasında kurulan bağlantılar. Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Ġsmet Zeki Eyüboğlu‟dur. Vedat Günyol. araĢtırmacılar tarafından yeni veriler ıĢığında tekrar oluĢturulmaktadır. bunun da zirvesine derviĢler konmuĢtur. a. Öktem. derviĢin ne kadar büyük bir zenginliğin sahibi olduğunu da bilmektedir ve bunu “DerviĢlerin dükkanında her zaman altun doludur. kültürel kalıtlarının halkın inançları arasından süzülüp geldiği ve Alevi BektaĢi düĢüncesinin temel kaynağı olduğu. Temel olarak iki temel baĢlık altında. Toparlayacak olursak. DerviĢlerin bilgiliği. ikinci görüĢ ise daha yeni olan ve Kayıp Kıta Mu çalıĢmaları ile bağlantılı bir Ģekilde delillendirilmeye çalıĢılan. ondaki ruhsal etkiye muhatap olmak istemektedir. DERVĠġ VE BENZERĠ TĠPLERĠN TARĠHSEL KÖKENĠ 2. Eski Anadolu medeniyetleri ve kadim kültürlerle. Bunlar çalıĢmamızda sırası ile yeni araĢtırmaları da dikkate alarak değerlendirilecektir. 113. Azra Erhat. Bu anlamları ile üst bir anlam atfederek.2. hem taĢıyıcıları. 235. halk derviĢleri ruhsallığın hem göstereni.g. Bu düĢünürler Anadolucu olarak da adlandırılırlar127.1. Sümer gibi medeniyetlerin. Bunlar tarafından iddia edildiğine göre Anadolu‟daki inançlar Ġslam-Anadolu kült ve kültürleri senkretizmidir. Bu iddianın entelektüel dünyadaki sahipleri. Anadolu‟da var olup kökleĢen Aleviliğin antik kalıtlarla özdeĢ olduğu iddiası eski bir iddiadır. Can Yayınları. Bunun yanında halk. Bunun yanında nefes söyleyen kiĢilere de derviĢ dendiği belirtilmiĢtir. insanüstü bir kiĢiliği yaĢayabilen ideal tip olarak sunmaktadır. DerviĢ kutsallaĢmıĢ insan. Halikarnas Balıkçısı Cevat ġakir Kabaağaç. ESKĠ ANADOLU MEDENĠYETLERĠ VE RUHSALLIK.128 BaĢka bir anlatımla Anadolu Antik inanç sistemlerindeki 127 128 Baki Öz. 2.. hem de gösterenleri olarak derviĢler kabul edilmiĢtir.bir Ģey olmadığı. kamil insandır. Bu anlamıyla bilginin hem sanatçıları.

MübaĢir 4. Peyik 10.. 2003. Kapıcı (kimi bölgelerde Ġbrikçi. Erdoğan Çınar‟ın iĢaret ettiği benzerlik Ģöyledir.: Rengin Ekiz) Ege Meta Yayınları. 32. Ġzmir. Anadolu uygarlıkları ile Alevilik arasında bağlantı kuran ikinci bir iddia ise. insanoğlunun en büyük uygarlığının". Kahya 3. Fakat Alevi inancının antik kalıtlarla bağlantısını somut olarak kanıtlamak. Bunun yanında James Churchward. Çerağcı (Delilci) 5. Atlantislilerin en dayanıklılarının soyundan geldiğini belirtmekte ve Gobi çölü ve Anadolu‟ya yerleĢtiklerini söylemektedir131. Anadolu teknesinde yoğrulmuĢ ve mayalanmıĢtır. Sucu 12. Mabeyinci 12. 2002. Rehber 3. Doğuda Pasifik'ten batı'da 129 Çınar. Süpürgeci 7.e. (çev. Bu iddialar zaman zaman gündeme gelmiĢ ve bazı araĢtırmacılar tarafından gündeme getirilip tartıĢılmıĢtır. Silahtar 5. Uygur imparatorluğu aynı zamanda hemen hemen tüm Asya'yı ve Avrupa'yı da kapladığı tespitini yapmıĢtır. Alevi kelimesinin de a-luvi kelimesi ile iliĢkili olduğunu tespit etmektedir. Arabacı 2. Müzisyen 6. Anadolu'nun kadimdeki sessiz uygarlığı Luviler ve Luviler'in çağdaĢı ve komĢuları Hititlerle bağlantı kurar129. Çınar. Süpürgeci 11. 130 131 Samuel Noah Kramer. 148. . kayıp kıta Mu ile iliĢki kurularak. Aleviliğin Gizli Tarihi. Edouard Schure. Bu kanıt bu alanda çalıĢma yapan araĢtırmacılar için güçlü bir kanıttır. 173. Ġslam içinde ona benzeyen pratiklere sahip bir öğreti olmaması da ancak böyle açıklanabilir denmektedir. Uygur Ġmparatorluğu olduğunu söylemektedir. Dalyan Denetçisi 9. Anadoluculara göre BektaĢilik. KuĢbaz 7. Kapı Bekçisi. Bununla birlikte Sümerlerin bir dinsel tören organizasyonunun Alevi ayini cemine çok benzemesini de özel bir kanıt olarak sunmaktadır. Kurbancı (kimi bölgelerde Sofracı) 8. Saka 9. AĢağıda iki töreninde görev taksimi verilmiĢtir130.g. Erdoğan Çınar söz konusu durum için gerek kadim medeniyetlerden gerekse Anadolu antik kalıtlarından bu iddiayı destekler nitelikte örnekler vermektedir. Kabalcı Yayımevi. BaĢka bir ifade ile BektaĢilik Anadolu'da doğmuĢ. Aleviliğin aslında kadim bilgileri günümüze kadar taĢıyan ezoterik bir öğreti olduğu iddiasıdır.) Sümer töreninde Oniki Hizmet 1. Ġddialarından biri Aleviliğin Anadolu'daki Luvi'lerle iliĢkili olduğu iddiasıdır. Zakir 6. Mu'nun en büyük kolonisinin "Mu'dan sonraki. Keçi Çobanı 8. Edouard Schure Turanların. Çınar.panteizmi Anadolu Aleviliğinde görebilmemizin nedeni bu inançların devamı olması sebebiyledir. Sümerler. Pir MürĢit 2. Anadolu'nun Ġlkçağı'nın düĢünceleri ve inanç izleriyle doludur. 186. her zaman problemli bir konu olmuĢtur.. Alevi deyiminin tıpkı "Luvi" sözcüğü gibi ıĢık insanı anlamına geldiğini belirtmektedir. Gözcü (Yoklamacı) 4. Sfenksten Milada Kutsal evrim. Tahıl Denetçisi 11. Alevi ayini cem-i 1. Ġstanbul BektaĢilerinde Mihmandar. Bu konuda Alevi sözcüğünden yola çıkarak. Söz konusu iddia farklı örneklerle delillendirilmektedir. a. Ulak (Haberci) 10. Son zamanlarda bu konudaki araĢtırmaları ile dikkat çeken.

Naacal öğretisinin binlerce sene içindeki bozulmuş bir ifadesi olan Şaman dinine göre. aynı Tanrının eril ve dişil ifadeleri olan Güneş ve Ay'dan doğmuşlardır. 2. 60.g. Kadim uygarlıkların. Mu dininin dört temel kavramı Ģunlardır. 135 Gener.g. 2003. Güneş ve Ay tapınım törenlerinde kırmızı külah giyerler.e. 138 Mehmet Saltık.. 22. böylesi önemli bir mirasın parçası veya komĢusu olmak. 137 Çınar. Bunun dıĢında Erdoğan Çınar‟a göre. 133 Gener. 3.. 7. bu topraklarda yaĢayanların büyük talihi olduğunu söyler. basım. 134 Çınar. Ġslam hermetistlerinin çoğu. .Atlantik okyanusuna kadar uzanan ve güneyde Ġran. Piramit Yayıncılık. Türkler.e.Batıni Doktirinler Tarihi.g. Bunu ise Kadim Mu dininin dört temel kavramının Alevi inancında da temel inanç olması ile delillendirir. Her şey ondan var olmuştur ve ona dönecektir.135 1-Tanrı tektir.Mükemmelliğe ulaşan ruh Tanrıya döner ve onunla birleşir. 4. mükemmelliğe ulaşmak için değişik bedenlerde yeniden doğar. Mu uygarlığı bağlamındaki bağlantıların bir yüzü de Hermetik bilgilerle Alevi inancının karĢılaĢtırılması veya iliĢkilendirilmesidir. a.”133 Yukarıdaki iddialarla paralel olmak üzere Erdoğan Çınar‟da orijinal iddialarda bulunmaktadır134. Kuşdili Klavuzu Simyanın Ayak Sesleri. 2005. kopuz çalarlar ve dans ederlerdi. bir insanlık ayıbı olduğunu söyler.132 Buradan hareketle bazı çıkarımlarda bulunmanın mümkün olduğunu belirten Cihangir Gener Ģöyle belirlemeler yapar: “Kadim Uygur imparatorluğunun mirasçıları olan Orta Asya Türkleri. Hacı BektaĢ külliyesi giriĢinde bulunan çeĢmede Hz. Ankara. Hermes Yayınları. büyük ve muhteĢem bir rüya olduğunu belirterek. Ġstanbul. 27. 89. a. Beden ölür ve ayrışırken ruh ölmez. Hacı BektaĢi Veli ve Hermes hakkında bağlantı kurulabileceğini söylemiĢtir. Hermes konusunda doktora çalıĢması yapmıĢ olan Sibel Özbudun‟a göre136. NevĢehir Hacı BektaĢ ilçesinde bulunan.a. Aleviliğin bu yeryüzünün. a. Çınar Aleviliğin bir insanlık mirası olduğunu belirterek bu toprakların en önemli zenginliği olduğunu belirtir. bir güneş kültü olan Şaman dinine bağlıydılar. Bu zenginliği ortadan kaldırmanın hunhar çabası içinde olmanın..e. Mezopotamya ve Hindistan'ı içine alan bu uygarlığın merkezi Orta Asya düzlükleri olduğunu belirtmektedir.g. a.137 Hermes'in öğretisi Moğol baskısı ile Asya'daki yurtlarını bırakarak Anadolu'ya göçen Türkmenler eli ile Anadolu'ya taĢınmıĢtır. Bu sebeple Anadolu BektaĢiliği'nin gizemli kaynağının Hermetik bilgiler olduğunu belirtmiĢtir. 12-13. Şamanist Türklerin devamı olan Anadolu Alevilerinde ve ayrıca Mevlevilerde de görülmektedir. Süleyman'ın mührünün olduğunu 132 Cihangir Gener. Şamanizm'in rahipleri Şamanlar.g.Ruh ile beden birbirinden ayrıdır. Bu görkemli rüyanın devamı olmak. Ezoterik.e.Ruh. 210..e. 136 Özbudun. Saltık. 300. Bu tespiti destekler bir Ģekilde Mehmet Saltık yapmıĢ olduğu bir araĢtırmasında138. Batıni-ġia bağlamı içinde kendilerini konumlamaktadırlar. üzerinde yaĢadığımız bu gezegenin gördüğü. Benzeri uygulama..

uygarlıktan uygarlığa aktarılmasının mümkün olduğunu düĢünmek makul görünmektedir. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. 2006. seçilmiĢ insanların eğitilmesi ile mümkündür.139 Türkler her karĢılaĢtığı dini tıpkı diğer toplumlarda olduğu gibi kendi geleneği çerçevesinde anlamıĢ. Aleviliğin kökeni ve içeriğinin nasıl Ģekillendiği konusunda elde yeterli bilimsel veriler olmasa bile. Kamil Ġnsanları yetiĢtirmek ise. Bunların bu gizlilikleri ve paylaĢtıkları bilginin neliği. bu Ģekilde bilginin hemen her kavimde. Bunun yanında Kamil Ġnsanları yetiĢtirmek için binlerce yıldan bu yana çeĢitli. Hıristiyanlık Ġslam ve Ġslam‟ın Batini yorumlarıdır. 49.. Özellikle BektaĢiler kendi aralarında üst düzey bir teolojik sistem paylaĢırlar. önemli bilgiler vermektedir. Ahmet YaĢar Ocak. Bununla beraber dıĢ avluda bulunan cem odasında da 12 adet post bulunduğunu. Budizm. postun mihmandar yani yol gösteren postu olduğunu ve bu postun Hızır Aleyhisselam'a. Türk Bodun Bilimi Araştırmaları. Mani dini ya da Maniheizm.. 2. gerek Anadolu üzerinde bilinen uygarlıklar. Kaynak Yayınları. BektaĢilik gibi yapıların kurulmuĢ olduğu ve bir sırlar sistemi içinde sembolik bir dille bilgiyi aktardığı. anlamlandırmıĢ ve yaĢamıĢtır. hedef Kamil Ġnsanlar yetiĢtirmektir. a. Ġstanbul. her millette.: The Department of Graphic Design and The Institute of Fine Arts of Bilkent University Thesis (Master's). töresi ile yakından iliĢkili 139 Bkz. Kum Saati Yayınları.. Ceren Selmanpakoğlu.. Bu bağlamda Türkün dini çoğu zaman. Gök Tanrı dini. Harun Güngör.e. The formation of Alevi syncretism. ZerdüĢtlük. ĠletiĢim Yayınları. ancak üst düzeyde bir öğretiyi algılayabilecek. gerekse insanlara öğütlediği yaĢam pratiklerinin göz önüne alınması ile insana dair kadim izlerin bulunması da mümkün gözükmektedir. Ezoterik doktrinlere göre. Anadolu uygarlıkları.2. gerekse kadim uygarlıkların göçleri sonucu oluĢmuĢ yapılar olsun. Okan. 11. Ġstanbul 2000. Türklerin kabul ettiği dinler: Doğa Kültleri. Ortadoğu Din Kültürü. Tarihsel ve toplumsal koĢulların sonucunda birçok dinle karĢılaĢmıĢ ve bunların birçoğu ile iliĢki içinde olmuĢlardır.2. . bunların birincisinin Horasan erenlerinin postu olarak Hacı BektaĢ'a ait olduğunu 12. Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri. Yahudilik. Buna rağmen öğretinin farklılığı ve derin mistik yanı bu bağlantının olabilirliğini düĢündürmektedir. kadimle bağlantı kurmak konusunda anlamlı sebepler sunmaktadır. 2006. Ġstanbul. Tanrısal bilincin artmasının en öncelikli aracı Kamil Ġnsandır. ESKĠ TÜRK ĠNANÇLARI VE RUHSAL ĠNSANLAR Türk topluluklarının zaman içinde kabul ettikleri dinler çok çeĢitlidir. 41-52. ġükrü Günbulut. Bu bilgiler tarihe ve Aleviliğe farklı gözlerden de bakılabilme imkanları vermekte ve insana kadimle bağlantı kurabilme olanağı sağlamaktadır.g.belirterek. Ankara. giriĢ kemerinin üzerinde GüneĢ ve Ay sembolleri bulunduğunu söyler. dergah kapısının. 8. ġamanizm.. baĢka bir ifade ile Hermes'e ait olduğunu söylemektedir. Bu bağlamda aslında derviĢler söz konusu bu uygarlıklarla düĢünsel bağ kurabilecek özgün kiĢiliklerdir. DerviĢlerin gerek düĢünce dünyalarının ortaya çıkarılması. binlerce sene korunarak. Alevi BektaĢi inancı kadim uygarlıklar ve Anadolu uygarlıklar bağlamında düĢünüldüğünde daha kesin olmayan bir araĢtırma alanına doğru kaymaktadır. 53. 1996.

Kazan Türkleri. Katolik: Ġtil. Türkistan. Bu yeni anlayıĢların oluĢmasında hangi dinden olunursa olunsun. ġamanizm. Bu benzerlikler özellikle ruhsal inanç ve pratikleri taĢıyan kiĢiler tarafından aktarılmaktadır. (I. bunlara örnek verecek olursak: Hıristiyan olarak. Bunları daha açık anlatabilmek için söz konusu dinlerin Türk inanç dünyasındaki yerleri belirlenip. Ankara. Tabiat Kültleri Türklerin bilinen en eski inançları olarak kabul edilen Atalar ve tabiat kültleri üzerine çok ciddi çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ortadoğu. Ortodoks: Yakutlar. Yayık Türkleri. bu bağlamda Türk dünyasının da söz konusu yapıya nasıl bir etki yaptığı gösterilecektir. Budizm ve 140 Ayrıntılı bilgi için bkz. Balkanlar. Ġslam olarak. ruhsal insanların etkileri ortaya koyulmalıdır. BaĢka bir ifade ile Türkmen kitlelerinin Anadolu'ya gelmeden önce tanıdıkları yer. Yahudilik.140 Bu aslında törenin. yeni dinsel anlayıĢı etkilemesi ve senkretik bir biçimde yeni yorum ve anlayıĢlar oluĢturduğu da görülmektedir. Heterodoksi. Kazan ve Lehistan Türkleri. Hiç olmasa Aleviliğin nasıl bir senkretik bütünlük içinde olduğu görülecek. Gök Tanrı dini. Türkler çok çeĢitli dinlere dağılmıĢlardır. Türk Kültürü ve Hacı BektaĢ Veli Sempozyumu bildirileri içinde) Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı BektaĢ Veli AraĢtırma Merkezi. Bu çalıĢmalardan Ahmet YaĢar Ocak‟ın çalıĢması çok önemlidir. Budizm.141 Bu kadar farklı dinsel inanıĢlarda geleneğin dinin içine girip dinsel anlayıĢları farklılaĢtırdığı da görülmüĢtür. Bunun yanında eski dinsel inanç ve kabullerin. dinsel anlayıĢın aktarılmasında aracı olan ruhsal insanların etkisi. 2006. 8. Nakşilik-Bektaşilik. Budist olarak.g. Bu ortaya koyuĢ Anadolu‟daki dinsel kavrayıĢlarında kökeni ile ilgili belirlemeler yapmaya imkan verecektir. 1999.e. 17. Bu bağlantılar söz konusu inançlar anlatılırken belirtilecektir.olmuĢtur. Ġtil.. Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri. Ocak143. 47. Maniheizm ve Hıristiyanlık gibi inançların oluĢturduğu senkretik kültür ortamı Anadolu Aleviliğinin inanç dünyası hakkında önemli iĢaretler verecektir. Dinlerin senkretik bütününe Proto Alevilik142 bağlamında açıklayan çalıĢmalar da bu belirlemelerle daha anlamlı hale gelecektir.1. a. Hıristiyanlık ve Ġslam‟ın Batini yönü hakkında bazı belirlemeler paylaĢılacaktır. Kansu'dan Sibirya'ya kadar bütün Asya ve Yakutlar. gök. 56 141 Günbulut. ÇalıĢmamızda derviĢlerle doğrudan bağı olduğunu düĢündüğümüz Doğa Kültleri inancı. belirleyici bir rol oynadığı anlamına gelmektedir. Karaimler. toplumun iĢleyiĢinde. Hazar'ın doğusu ve çeĢitli göç yerleri. ġaman oalrak. Günümüzde de.2. su ve ata kültü gibi eski Türk inançları ile birlikte ġamanizm. Öteki Tanrılar Alevi Bektaşi Mitolojisi. bütün dinsel kabullerin ötesinde. Yayık boyları Türkleri. ZerdüĢtlük. Bu bağlamda aleviler içindeki ruhsal insan olan derviĢlerde birçok eski inanç unsurları ve pratikleri görünmektedir. dinin anlaĢılmasında yadsınamaz bir gerçekliktir. atalar kültünün Türklerin eski dini inançları arasında köklü ve sarsılmaz bir yeri olduğunun anlaĢıldığını belirterek. Musevi olarak. Ġmge Yayınları. 142 Ayrıntılı bilgi için bkz: Ertuğrul Danık. Kansu Göktürkleri. 143 Ocak. Mani dini ya da Maniheizm. . 2. Bu anlamıyla yeni olan bir dinin içinde eski ruhsal insanların izlerini görmek her zaman mümkün olmuĢtur. Sait BaĢer. Ankara. ÇuvaĢlar. Anadolu Aleviliği Türk dünyası inançlarının en eskisinden en yenisine kadar birçok inanç ve pratiklerin gözlemlendiği bir alandır.2.

31. GörüĢme.e. (AĢık . Kayıt.g. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 23.g. Amasya'da Çoban Dede tarafında Hz.2. 105 146 Mehmet Kaplan.e.Zakir) Amasya – GümüĢhacıköy – Korkut köyü. bu anlamıyla atalar doğa içinde yaĢayan ve kutsallaĢan varlıklara dönüĢmektedir. a..144 Doğanın kiĢiselleĢtirilmesi ataların mahlasları ile yapılmakta. Bular Ģamanlar olarak gök ile yerin arasında aracılık yapan kiĢilerdir. 92. ġamanlara girmeden önce dinin kendisinin gök Tanrı dini bu dini uygulayan aracı kiĢilerin ise Ģamanlar olduğunu belirtmekte fayda vardır. reincarnation) inancını benimseyen Budizm ve Maniheizm gibi dinlerin Türkler içinde tutunabilmesinde atalar kültünün önemli bir payı olduğunu belirtir. “Bu ağacı Rumlar kesmek istemiş. Ali'nin "atının ayak izleri" bulunduğu söylenen ve bu yüzden takdis ve ziyaret olunan birçok kayaya rastlanmaktadır. sırtında bir hastalık varsa geçsin diye parpulama yaparız. Ġki durumda da ya atalar kültü ya da tabiat kültü baskın olmuĢtur.e. 145 Bununla birlikte derlemelerimiz arasında Kemal Kaplan‟ın kutsal bir ağaç hakkında söyledikleri dikkat çekicidir. Bunun yanında bu ağacın kutsallığını yanındaki yatırdan mı yoksa kendisinden mi aldığı çok belirli değildir.Maniheizm gibi yabancı dinlerin yayılmasından sonra bile atalar kültünün kuvvetinden bir Ģey kaybetmediği tespitini yapar. Çünkü tabiat kutsallaĢtırılmıĢ ve ona olağan üstülük atfedilmiĢtir.2. Bugün Anadolu'nun hemen her tarafında üzerinde Hz.. Gök Tanrı Ġnancı Gök Tanrı inancı aslında Türklerin en sistemli eski dinidir.2005 tarihinde yapılmıĢtır.2. 1930 doğumlu. kapısına koysa ateş yanar. Bununla birlikte gök Tanrı inancını benimseyen Sibirya Türklerinden147 örnek vermek gerekirse onlar göğü yaĢadığımız 144 145 Ocak. Ġlkokul mezunu. Gök ve özellikle güneĢ Tanrıyı doğrudan sembolize eder.g. Ata ve Tabiat kültlerine önemli bir örnekte Türklerin yaĢadığı bölgelerde tabiat unsurlarının ata isimleri ile anılmasıdır. a. 99-100. üzerinde bulundukları dağın. 2. baltayı bi vuruyor çama ikinci vuruşu ayağına oluyo. 147 Bkz: Güngör. Video kaset kaydıdır. tepenin adıyla anılmaktadırlar. Gök aynı zamanda yüksek seviyeli varlıkların yaĢadığı yer olarak kabul edilir. Ali‟nin ayak izi olduğuna inanılan bir kaya vardır. a. Buna örnek olarak da ruhun bedenden bedene geçmesi (tenasüh. İlk vurduğu baltanın yeri belli…” “ Öksürüğü olan çaput bağlıyor. Gök Tanrı ile iletiĢim kuran kiĢiler vardır. Atalar kültü aynı zamanda Türklerin atasına gösterdiği saygıda da kendisini gösterir. Mesela. ben aklım erdi ereli bu ağaç var. .07. Çamlık Baba gibi. Çünkü atalar kültünde de atalar öldüklerinde ruh olarak dünyaya tekrar bir beden içinde gelir kabulü vardır. yakacağını vermez.. Korkut Köyü KomĢu Dede türbesinde.”146 Anadolu Alevileri arasında yoğun bir Ģekilde rastlanılan bu inanıĢlar doğrudan tabiat kültleri ile iliĢkili olduğu söylenilebilir. Herkes yapabilir…. Örnek olarak Anadolu‟daki birçok yatır bir Ģahıs adı yerine Nohutlu Baba. Bu sebeple eski ataların isimleri çocuğa verilir.

Akçağ Yayınları. Şii Alevi yönlü. 43. bu anlamda onların istedikleri zaman yeryüzündeki insanlara mutluluk verebileceklerini kabul ederler. Korkut ata söz konusu toplumun vazgeçemeyeceği bir ruhsal önder konumundadır. nizam. Bu konuda Fuzuli bayat Ģöyle bir belirleme yapar. genellikle ozan olarak karĢımıza çıkar. Korkut adlı bir Ģaman. Fakat toplumu yönlendirme biçimi bir Ģamanın motive edici tavrına ve gök Tanrı inancının pratiklerine benzer148. Hanlar ona danıĢır.dünya gibi kabul etmektedirler. a. öğüt veren. 152 Fuzuli Bayat. Onun bu Ģamanistik özelliği bir menkıbeye göre Ģöyle tasvir edilir. Yukarıdaki belirlemelerin dıĢında bir Oğuz menkıbesine göre "Çepniler" Gök Han evladıdır150. her zaman ethosu bu veya diğer beladan kurtaran kutsal kahraman. Şeyhoğlu'nun. 150 Köprülü. Şeyh Celali'nin simalarında yeniden canlanmıştı. . 149-150. Ģamanlarına kopuz çalmayı ve türkü söylemeyi öğrettiği belirtilir149. güçlü halk ozanı ve bilge olarak Kitabı Dedem Korkut‟ta. bu varlıkların yeryüzüne müdahale edebileceklerini düĢünürler. 53. Bu bağda ise gök Tanrı dininin aracısına yüklediği özellikler Dede Korkut‟ta gözlemlenebilir.g.g. Bkz: Ocak.151 ÇalıĢmamızda derviĢlerin yoğun yaĢadığı bölgede Çepnilerin olduğu gözlenmiĢtir. adalet simgesi olan Tanrıoğlu. Günümüzde de Çepniler. Şamandan Aşıka Alpten Erene Köroğlu. Anadolu‟da İslamiyet. yol gösteren. Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri. fakat gökte yere göre daha yüksek dereceli varlıkların yaĢadığına inanırlar. a. bugün tamamen yerleĢik düzene geçmiĢlerdir. baba dervişlerin Mehdilik sıfatları verdikleri Baba İlyas'ın. Baba Zünnun'un. onun Türkler arasında büyük bir yeri olduğunu.. Dede Korkut eserde. Şeyh Bedreddin'in. Karadeniz dağlarında da Çetmi adıyla oturmaktadırlar.”152 Bu anlamlarıyla Gök Tanrı dini inancın doğalcı bakıĢ açısına sahip olmasında etkin rol oynamıĢtır. Aynı zamanda Ģamanın ruhsal alem ile yer alemi arasındaki aracılık görevi ile de ruhsal pratiklerin zamana göre değiĢimi ve uyumu sağlanmıĢtır. kabilenin reisi. 148 Dua ederken ellerini göğe kaldırması buna örnek olarak gösterilebilir. Anadolu Alevileri arasında yaygın olan kurtarıcı beklentisi ile bile gök Tanrı inancı arasında bağlantı vardır. Hatta bir köyün ismi Çetmi'dir. Çepnilerin hepsinde gök tanrı dininin özellikleri daha baskın olarak görülmektedir. 86. Ankara. Halkın atası. Ali ġir Nevai. 151 Birdoğan. 2003. sorunları çözendir. yeni dini tasavvufi ideolojiye dönüştürülmüştür.e. “Eski Türk ananesinde kurtarıcılık. Dede Korkut‟un tasviri kitabın baĢından sonuna kadar tekrarlanır. Nur Ali'nin. Türklerin ortak sembolü olan Dede Korkut ile günümüz arasında bağ kurmak mümkündür. Dede Korkut göçebe Türklerin yücelttiği bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen. Buradan aslında gök ile yer arasındaki irtibatı sağlayan kiĢinin önemi ve bu kiĢiler vasıtası ile inanç dünyasının inĢasının mümkün olduğu görülmektedir. Ancak Gök Tanrı dini ideolojisi yani. bilgili. 149 Ocak. kendinden önceki ve sonrakileri haber verdiğini belirtir.e. O aynı zamanda Kazak-Kırgız bahĢılarının piri olarak da tanınır. Batı Anadolu'daki Çepnilerin tümünün alevi olması da bu bağlantı sebebiyle tesadüf değildir. kabile teĢkilatını koruyan bir Oğuz büyüğüdür.

Bir Ģaman sadece bozulan dengeyi yineden tesis etmek ve hastalığa Ģifa getirmek için ihtiyaç duyulur ve çağrılır. ġamanlar ait oldukları toplumlarda bazı iĢlevleri yerine getirirler ve bazı pratikleri uygularlar.Aslında birçok derviĢin Ģaman benzeri bir iĢ görmesi çalıĢmamızda ortaya çıkan en önemli verilerden biridir.g. Kendisini söz konusu ruhsal duruma muhatap olmuĢ bir kiĢilik olarak tanımlar. buna 153 154 Ocak. Bunları Ģöyle belirtebiliriz.e. Günümüzde Anadolu'da okuyup üflemek. ġaman ruhsal pratikleri uygulayan kiĢidir. Manihizm gibi dinlerin bir kısmında. 129. 141. Bu yolculuk yapabilme yeteneğine sahip olan Ģaman aynı zamanda Ģifacılık. 156 Spiritüel bir kavram. bugün inisiyasyon içeren bir vecd ve trans tekniği olarak kabul edilmektedir154. Budizm.g. baĢka bir ifadeyle. gerçekte ġaman kalıntısı kimselerden baĢka bir Ģey değildirler158. Fakat Ģamanizm. Doğrusunu söylemek gerekirse ġamanizm. obsede156 kiĢilerden obsede varlıkları kovma ve büyü yapabilme yeteneğine sahip olunduğuna inanılır. ġamanizm‟de transın amacı.Radloff‟un çalıĢmaları Türklerin eski dinlerinin ġamanizm olduğu yönündedir153. ilahi mekanlara nüfuz etmektir. Çobanlı – Salt.2. çünkü Ģamanın kendisi yüceltilmemektedir ve Ģaman Gök Tanrı dininin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Gök tanrı inancı. Dinler Tarihi Sözlüğü. ruhsal yolculuk yapmaktır. Bu özelliği ile derviĢlere benzer bir tevazu ve doğallık içindedir. kendinden geçip bedenden ayrılarak Tanrısal boyuta.e.. geleceği bilme. muska yazmak gibi usullerle hastalık tedavi etmeye çalıĢan kimseler vardır.a. 158 a. (çev.3. Ġstanbul. bu konuda çalıĢan kiĢilerin ġamanizm üzerine yoğunlaĢmalarını sağlamıĢtır. a. Daha çok görünmeyen ruhlar alemiyle irtibat kurmak ve beĢeri faaliyetleri yönetmede bu ruhların desteğini elde etmek için uygulanan vecdi ve tedavi ile ilgili metotlar bütünüdür155. 259. Aslında burada önemli olan. Bir ġaman aslında ruhsal âlemle maddi âlem arasında köprü vazifesi üstlenirken. Ģamanın söz konusu inanç sistemleri içinde veya dıĢında pratik unsurlar içeren bir kimlik olması ve kendisini daha sonra ait olunan sistem içinde ikame etmesidir.g.: Ali ErbaĢ) Ġnsan Yayınları.e. bir ruhun tasalludunda (yönetiminde. Türklerin. 157 Ocak. Bazı kabilelerde birden fazla türde Ģaman vardır. kontrolsüz etkisinde)olma durumu. Coulianiano. . 2. kendi konumunu bir aracılıktan daha üst bir seviyeye çıkarmaz. Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temeller. Ġkincisi hastaları iyileĢtirmek. 1997. Atalar kültü. ġamanların nitelikleri Türklerin girdikleri dinlerle yeniden ĢekillenmiĢtir. ip bağlamak. uygulayıcı olarak görülen kiĢilerdeki Ģamanik kabiliyetler.2. 439-440. bir din değildir. Halk arasında genellikle hoca diye tanınan bu Ģahıslar. DerviĢler de Ģifa yaptığına ruhsal alemle temas kurduklarına inanılan insanlardır. Doğa güçlerini kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmek157 buna büyü ve sihir yapmak diyebiliriz. 155 Mircea Eliade. ġaman ve Ģamanizm W. bazı topluluklarda onlar güçlerine göre derecelendirilmekte veya kullandıkları ruhlara ve yolculuk yaptıkları yerlere göre kara veya ak olarak da ayırt edilmektedirler. Moğolistan ve Sibirya inançlarına ġamanizm demek biraz yanıltıcıdır.Ioan P.

“Alevi-Bektaşi velileri olan Hacı Bektaş. 161 Ocak. Bunun bir sonucu olarak heterodoks Türk Ġslam‟ı doğmuĢtur162. Belden yukarıları çıplak olup boyunlarında ve omuzlarında küçük ziller ve kına ile boyanmış aşık kemiklerinden yapılmış kolyeler asılıydı.e. Güngör.e. 81. 162 Irene Melikof.g.g. 127. Eski ġamanların babalara.g. keçeden yapılmış külahlar giymişlerdi. Söz konusu bu özellikler Türklerin iliĢkiye geçtiği bütün dinlerde bir Ģekilde görünür olmuĢtur. Söz konusu tespitler Ahmet YaĢar Ocak tarafından Ģöyle sunulmaktadır. Mensup oldukları boy. bunu da kehanet misyonu olarak belirtebiliriz. a. Müslüman olmakla birlikte izleri bir türlü silinmemiş Şamanist geleneklerin hakim olduğu bir çevreden çıkma Türkmen babaları olunca.g. 150. 163 Ocak. 1998. bunda da kuvvetleri ihtiyaçlar yönünde yönlendirebilmekten bahsedilebilir.160 Dördüncüsü ise tabiat kuvvetlerine hakim olmak. Hacım Sultan. Ayrıca bellerinde tahtadan yapılmış kılıçlar vardı. 123. XIII. Onların 159 160 a. Davullar ve ziller çalarak raks ediyorlardı. iki yanında öküz boynuzlarına benzer boynuzlar olan.: Ġsmet Birkan) Ġmge Kitabevi Yayınları.159 Üçüncüsü gaipten ve gelecekten haber vermek.Ģifacılık misyonu diyebiliriz. bunlardan biri. 196. baĢka dinlerin çerçevesini kullanan. öteki de göğe yükselerek Tanrı'nın yanına gidip. göçebe ve yarı göçebe çevrelerde kuvvetli temsilciler bulmuĢtur.”161 Eski kam-ozanların. aşağı sarkan bol ve gür bıyıkları vardı. Abdal Musa ve diğerleri gibi. Perrin. 132.. hepsi de aynı kıyafeti taşıyan yüz kadar dervişiyle şehre gelmişti.g... gelecekte olup bitecekleri bizzat ondan öğrenmesidir. gerek kadın olsunlar bir kast halinde bulunmazlar. Ocak. Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe. a. “Barak Baba.. sihirbaz-hekim sıfatıyla da hastaları tedavi etmektedirler. Türk Bodun Bilimi Araştırmaları. Aslında burada görünen. 163 Eski Ģamanlar gerek erkek... ġamanların gaipten ve gelecekten haber vermeleri konusunda uyguladıkları ve hem tarihte.: Turan Alptekin) Cumhuriyet Kitabevi. din adamı sıfatıyla dini merasimleri yönetirlerken. Bu esnada çıkardıkları sesler çok ürkütücü ve etkileyiciydi”. kaş ve sakallarına karşılık. ġamanın ruhunun geçici olarak bedeninden ayrılıp gizli alemlerde dolaĢmak Ģeklinde. a. a. (çev. yarı göçebe bir hayat süren Türkmenler'le birlikte bulunan ve eski kam-ozanlara benzeyen babalar Anadolu'nun Ģartlarına uygun bir halk tasavvufunu da oluĢturmuĢlardır. . yeni derviĢ ve Ģeyhler olduklarını söylemek yerinde olacaktır. derviĢlere dönüĢümüne Barak baba çok iyi bir örnektir. Şamanizim. Kazınmış saçlarına. (çev. 1999.. ruhsal alemle irtibatlanabilen ġamanist bir zihniyetin yansımalarıdır. 117. Bu ruhsal insanlar eski inançlarla Ġslam‟ın uzlaĢmasını Türkmenler'i hiç sarsmadan sağlamıĢlardır. Söz konusu örneği Ahmet YaĢar Ocak Ģöyle aktarır. 105. Barak Baba da dahil olmak üzere hepsi. Ankara. oymak ve köyün üyesi olarak halk için de yaĢarlar. bu motiflerde esas unsur olarak Şamanizm‟i görmek tabi hale gelecektir. hem de günümüzde örnekleri bulunan iki ana usül vardır. a.g.. Ġstanbul.e. Tasavvuf... ġamanlar. yüzyıl Anadolu'sunda.e. Mircea Eliade. 440. gaip bilgilerini alması.e. Bozkırlarda göçebe.e.

Nirvana‟ya (ebedi mutluluk) ulaĢıncaya kadar. Bu özelliklerden ve görünen etkileyici unsurlardan en baĢta geleni ise Anadolu insanı üzerindeki ġamanizm‟in ve ġamanın etkisidir. sıradan halka benzer davranıĢlar sergiler. Türkler de Ġslam dinine geçtiklerinde böyle bir değiĢim ve uyum süreci içine girmiĢlerdir. Söz konusu inanç. Bu Ģemalar kiĢisel dünyanın organizasyonundan baĢlar toplumsal ve kainata iliĢkin bilgilerin. 8. Bunda söz konusu dinlerle. ekstaz haline geldikleri anlarda olur.165 Budizm temel olarak Türklerin gök Tanrı inancı ile de fazla örtüĢmüyor. Türklerin iliĢkisinin. Ģayet bu karĢılaĢan bir toplumsa beklenti toplumun komple değiĢmesi yönündedir. kendilerine ait ve toplumsal deneme de geçerliliği olan inanç ve davranıĢ biçimlerinin değiĢmesi çok zor olmuĢtur. Fakat Türklerin inanç dünyasında olan belirli sembollerin kaynağıdır. Türkler de ciddi kabul görmüĢtür. Ankara. 2000.2. Öyle ki bu inanç Mani dini ile iliĢkilerine olanak sağladığı gibi Ġslam tasavvufunda da özgün yorumlamalara imkan vermiĢtir. Özellikle insanı yumuĢatan yanları savaĢçı Türkler için çekici olmuyor. ödevlerin sunumuna kadar geniĢ bir yelpazeyi içerir. baĢka bir ifade ile Tanrılar dünyasına karıĢtıkları. DerviĢler muhabbet esnasında kendi fark ediĢine göre Ģifa yapar ve bu anın dıĢında. Bunun yanında Göktürk Toba Han (572-581). 165 Günbulut. Özetleyecek olursak ġamanizm farklı dinlerle karĢılaĢmıĢ olsa bile etkilerini karĢılaĢmıĢ olduğu dinin içinde göstermiĢtir.e. Budizm. 2.baĢka diğer insanlardan farklılığı ancak ayin yaptıkları zaman. fakat halk içinde yaĢayan derviĢler onlar gibi yaĢayıĢ sergilerler. Bunlara örnek verecek olursak. 79.. grup veya toplum tarafından kendi kültürel birikimleri üzerinden anlaĢılır. KuĢanlar (3-76). Fakat bu değiĢim ve uyum süreci içinde. eski inanç kalıntılarını daha da fazla üzerlerinde barındırmıĢlardır. Bilindiği gibi Budizm'in temel inancı olan tenasüh gereğince canlılar. ġamanın vecd haline geldiği durumlar ise derviĢlerin nefes söylerken ki durumlarına benzer.4. yaĢadıkları bölgelere yakınlıkla bir iliĢki içinde bulunmasındandır. Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar.2. 164 Abdulkadir Ġnan. Dinler genel anlamda bütünsel ve kapsayıcı anlam Ģemaları sunarlar. Türk Tarih Kurumu Yayınları. oysa Türklerin savaĢarak zenginleĢtiklerini öne sürerek vazgeçiriyorlar. Bunun yanında Budizm‟in tenasüh inancı Türklerin atalar kültü geçmiĢine destek veriyor. Uygurlar (800-900'lü yıllar) sayılabilir. Budizm‟in savaĢ karĢıtı olduğunu. . ZerdüĢtlük ve Mazdekizm Bu dinler diğer baĢlıklar altında incelediğimiz dinler kadar direk iliĢkili dinler değildir. Topalar (386-557). Bilge Han (683-734) Budizm‟i kabul etmek istiyor fakat Vezir Tonyukuk ve asiller. Akhunlar (496567). Vecd hali geçtikten sonra Ģaman diğer kiĢilerden farksızdır. öldükten sonra değiĢik bedenlerde birçok defalar yeniden dünyaya gelindiğine inanılır. Çoğu zaman dinlerin ürettiği bu anlamlar kümesi kiĢi. Budizm Türklerin yaĢadığı coğrafyaya yakın bölgelerde hakim bir inanç olduğu için Türklerin bir bölümü Budist olmuĢtur. Bunun dıĢında dergahlarda yaĢayan derviĢler halktan kopuktur.164 DerviĢler de halk içinde böyle bir konuma sahiptir. Özellikle Türk gelenek ve göreneklerine daha da bağlı olan göçebe yaĢayıĢ tarzına sahip topluluklar. Aslında Ģamanların birçok özellikleri söz konusu bu mistik Ģahsiyetlerde farklı Ģekil içinde gözükmektedir. Bu manada bir din ile karĢılaĢan insandan topyekun bir değiĢme beklenir.g.a.

762'de Uygur Hakanı Büğü‟nün. Söz konusu dinlerin etkisi daha çok Mani rahipleri aracılığı ile Mani dini çerçevesinde olmuĢtur. onların siyasi güçleri azaldıkça da Mani dini Orta Asya' daki etkisini kaybederek yerini Budizm' e terk etmiĢtir. Türklerin Anadolu‟ya gelmeden veya geldikten sonra da bu etkilere açık olacağı da rahatlıkla söylenebilir. Mani dininin Türk düĢünce ve inanç sistemini ne kadar etkilediği 166 167 Günbulut.g.g.e.e. a. 172 Ocak.e.Özellikle Türkler Anadolu‟ya gelmeden önce bulunduğu bölgelerde Ġran dinleri bağlamında ZerdüĢtilik ve Mazdekizm ile iliĢkileri olmuĢtur... 51. a.. Daha sonra 700-800‟lerde de halk arasında Manilik yayılıp geliĢmiĢtir. a. Mani dininin Türklerle karĢılaĢması. Ocak. Oğuzlar vasıtasıyla Anadolu'ya getirilmiĢtir. Anadolu'daki halk inançlarına da senkretik karakteri ile yardımcı olmuĢtur. Üstad-ı Sis'in etrafına üç yüz bin ZerdüĢti Oğuz Türkünün toplandığını ve buradan bu taraftarlar tabanının ne kadar geniĢ olduğunun görünebileceğini belirtmektedir.. Bu konuda Ahmet YaĢar Ocak biraz mübalağalı olmakla birlikte ifade ettiğini söyleyerek.g. Bu etkilenmede Hallacı Mansur'un ciddi belirleyiciliğinden söz edilebilir.g. Mani dini Türk düĢüncesi açısından çok önemlidir.2.e. Çin'den dört Mani rahibiyle birlikte dönerek soylularla birlikte Maniliği kabul etmesiyle baĢlamıĢtır169. a. Maniheist din adamları.5. 157. Mani dini Ġran'da gizliden gizliye taraftar toplayarak yayılmıĢtır.78. 169 Günbulut. Manihizm Mani dini aslında ZerdüĢtlük ile Hıristiyanlık arasında bir din olarak düĢünülebilir..e.g.e. . a.. a. Aradan fazla bir zaman geçmeden. Din genellikle Anadolu.2.700'lü yıllarda ZerdüĢt dinine yönelmiĢtir. Bunun yanında söz konusu dinler özellikle Ġran bölgesinde hakim olan dinlerdir. 73...g. Ġran'a yakın Türkler 600 . Daha sonra Horasan ekolünün oluĢmasında da etkili olacak olan bu Maniheist rahipler. Mani dini Orta Asya' da Uygur Devletlerinin siyasi desteği ile ve yine Uygurlar vasıtasıyla yayılmıĢtır.170 Mani dininin Uygurlarda resmi din olarak kabul edilmesinin dıĢında..166 Türkler içinde geniĢ bir taraftarlar kitlesi elde edebilmiĢlerdir. 8.8 170 Güngör. 2. a.g. 171 Ocak. 73. özellikle Anadolu açısından önem kazanmaktadır. Köprülü‟nün dikkat çektiğini Ahmet YaĢar Ocak önemli bularak belirtmiĢtir172. sonra da Maveraünnehir'de ilk Maniheist topluluklar oluĢmuĢtur..g.168 Belki de bu özelliğinden dolayı Türkler arasında kabul görüp yayılmıĢtır ve etkileri günümüz halk inançlarında da görülmektedir. Dinin kendisinin senkretik bir karakteri vardır.e. Öyle ki Türklerin Akdeniz ve Yakındoğu düĢüncesine açılmasını sağlamıĢ ve somut olarak Türklerin yerleĢik hayata geçmelerine katkıda bulunmuĢtur173.167 ZerdüĢtilik ve Mazdeizm'in Oğuzlar arasındaki etkisi. a. 173 Güngör. Melikoff. 168 Öktem. buralara yayılarak propagandalarını sürdürmüĢlerdir. Maniheizm'in bu kuvvetli etkisinin Anadolu'ya göçlerle geldiğine ve bazı Türk tarikatlarının oluĢumunda önemli payları olduğuna F. Suriye ve Orta Asya'da yayılma imkanı bulabilmiĢtir171. 232. 158. önce Horasan.e..g. a. Ġslamiyet'in kabulünden sonra göçebe kabileler arasında kalıntıları bulunan ZerdüĢti ve Mazdeist etkiler.e.

2006 Ocak. Kazan Türkleri. Bu dönemde Tevrat. Anadolu antik inançları ve Hıristiyanlıkla ilgisi vardır. Bu sebeplerden dolayı Anadolu‟ya gelen Türkler her ne kadar Horasan ekolünün etkisi ile Ġslam olarak gelmiĢ olsalar da. Özellikle Anadolu Aleviliğindeki birçok inancın.2. Anadolu‟daki halk. Yayık Türkleri. dinleri kendi geleneksel algılayıĢları içinde yaĢama geçirmiĢlerdir. türbelerde mum yakmak. Söz konusu kavramlar Ġslam‟ın temel prensipleri ıĢığında ĢekillenmiĢtir. Doğu Roma imparatorluğunun politikalarından dolayı Hıristiyan. Ġtil.Ali. Azizlere gösterilen saygının erenlere derviĢlere gösterilmesi gibi örnekler verilebilir.. Fakat bu iliĢkide bulunuĢ. Basitçe örnek vermek gerekirse. Buna rağmen. ÇuvaĢlar. Türkler 740'ta Hazar hakanı ve asillerinin Yahudi dinine geçmesi ile Yahudi olmuĢlardır.karıĢık bir konudur. halk arasındaki durumu ise geleneğin belirlediği inançların hakim olması Ģeklindedir. 92. Ġstanbul. Hıristiyanlık hatta Müslümanlıktan geçtiğini tespit etmek güçtür. BaĢka bir ifade ile Türkler. Katolik: Ġtil. hangilerinin Budizm.2. baba-oğul –kutsal ruh ve Hak –Muhammet.e. Anadolu halk Ġslam‟ını anlamada Horasan ekolü çok önemlidir. Yayık boyları Türkleri. Hıristiyanlıkla Anadolu'ya gelip yerleĢtikten sonra iliĢkiye girmiĢlerdir. pagan veya senkretik doğal inançları olan mistiklerdir. daha naturalistik bir dinsel karakter taĢımaları Anadolu halk inançlarını etkilemiĢ ve özellikle halk içindeki derviĢ tiplerinin oluĢmasında belirleyici olmuĢtur. Anadolu halkının mistik kökenli Hıristiyanlığı göçle gelen Türkleri de önemli ölçüde etkilemiĢtir. 12 havari ve 12 imam. Hazar üst tabakası.6. Horasan Ekolü ve Batınilik 174 175 Arthur Koestler. Yaptığımız derlemelerde herkes söz birliği yapmıĢçasına Horasandan geldiğini belirtmektedir.2. . düalist karakteri ve rahiplerinin ruhsal mistik insanlar olarak halk ile birlikte yaĢamaları. Plato Film Yayınları. Bu sebeple. Ortodoks: Yakutlar. Türkçe Tevrat'a göre ibadet etmeye baĢlamıĢ fakat halk yine ġaman kalmıĢtır174. Kazan ve Lehistan Türkleri. a. Yahudilik ve Hıristiyanlık. 2. Bu anlamıyla Horasan ekolü ve Batınilik Alevi BektaĢi geleneğini anlamada temel noktalardan biridir. 2. Türkler Hıristiyan olarak. aynı Ġslam‟la iliĢkide bulunuĢ gibi kitabi dinlerin beklediği düzenlilik içinde olmamıĢtır. Yönetici soylular nazarında böyle olan durumun. Binli yıllara kadar Türkler tek Tanrılı dinlerden olan bu iki dinle de iliĢki içinde bulunmuĢlardır. Türkçeye çevrilmiĢtir. Bu konunun içeriği ise Batıni bir görüĢ olan Horasan ekolü vasıtasıyla oluĢturulmuĢtur.7. Türkler söz konusu inançları kendi töreleri doğrultusunda ve eski inançlarının belirleyiciliği altında hayata geçirmiĢlerdir. halk inançları her zaman senkretistik özellikler göstermiĢtir. kurumsal bir yapılarının olmaması. Söz konusu iliĢki putperestlik ve Hıristiyanlığın syncretisminden oluĢan yeni bir kültürle temas etmek Ģeklindedir175. Musevi olarak da. Fakat bu sembolik benzeĢme içerikte bir benzeĢme değildir. Çünkü Mani dini senkretik bir karakter taĢımaktadır. Karaimler ve Hazarlardır. Kabile”.g. “13. Bu yüzden hangi unsurların Türk düĢüncesine Mani dininden. Türkler ikinci olarak ise.2. (çev: Belkıs DiĢbudak).

çok büyük zorlukları.e. 2. Türk Tarih Kurumu Basımevi.179 Çünkü aĢk zorluklara katlanmak ve onları aĢmak için gerekli olan kuvvet kaynağına yani Yaradan‟a yönelmeyi gerekli kılar. 177 Melikof. Budist. 16.181 Daha sonra süreç içinde. cezbe ve ilahi aĢk esasına dayalı Melameti-Kalenderi sufiliğine de iĢaret eder178. Ġslam‟ın iktidara ve savaĢa yöneldiği dönemlerde manevi yolun yolcusu olan birçok kiĢi mistik yolları tercih etmiĢlerdir. IX ve X. yüzyıllarda Ġran ve Asya içlerine uzanan geniĢ bir sahada. Horasan'da doğmuĢ bulunan. göç eden kavimlerin anlayıĢı ve geleneklerine uyarlamaya çalıĢmıĢtır. Gerek Abdal Musa'nın babası ve gerekse Hacı BektaĢ bu Horasan Erenleri'ne dahildir177. Horasan geleneğinin bir görünümü olan Kalenderilik Anadolu Aleviliğinin temellerinden bir tanesidir. 1999. “Anadolu Ġslam Gizemciliğinin Orta Asya Kökenleri”. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Yine önde gelen araĢtırmacılardan Ġrene Melikof da bu konudaki görüĢlerini etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII Yüzyıllar). Bu gün. 180 Fuad Köprülü. Anadolu'yu hem nüfusça ve hem de kültür bakımından sürekli beslemiĢtir. Ankara. 181 Melikof. 1999. Bu derviĢlere horasani denmesinin bir sebebi de bu aĢk yolu olan Kalenderilik akımına mensup olduklarını göstermektir. 74. 18. 83. XVIII-15. Ceyhun ırmağı'nın güneyindeki ve HindikuĢ dağlarının kuzeyindeki memleketleri de içine almaktadır. Kalenderiliğin mistik temellerinden birisi de Ahmet YaĢar Ocak‟ın kanaatine göre budur. Bunun yanında Horasan kelimesi. . dünyayı umursamayan. Horasan. Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi. ĠĢte meselenin bu safhasında iĢin içine Melamet-Kalenderilik iliĢkisi girmektedir ki. 176 Abdurrahman Güzel. a. Ankara. Anadolu'nun yurt edinilmesinde. “Alevi BektaĢiliğin Tarihi Kökenleri. protestocu bir mistik felsefeyi benimsemeleri çok mümkün görünmektedir. ekseriyeti Sovyet sınırları içerisinde olmak üzere Moğolistan.. Rusya ve Ġran tarafından paylaĢılmıĢ vaziyettedir176.Horasan Ġran‟ın doğusunda bulunan geniĢ bir coğrafi bölgenin adıdır. Toplumların karmaĢası ile inanç ve düĢünce sistemlerinin yaygınlaĢması arasında paralellikler vardır. 179 AY. Bu itibarla Anadolu'daki ilk mutasavvıflar Horasan Erenleri diye anılmıĢtır. Türk Edebiyatı‟nda İlk Mutasavvıflar. bu dini. Diğer dinler Türklerin düĢün dünyasını ciddi biçimde etkilemiĢlerdir. Bu yol aĢk yoludur. BektaĢilik bir dini senkretizm yani bir bağdaĢtırmacılık Ģeklini almıĢtır.g.” 180 DerviĢler Anadolu'ya göç eden Türkmen boylarına Ġslam‟ın Batıni yorumunu yaymaya çalıĢmıĢlardır. içinde yaĢadıkları siyasi otoritenin ve toplumun sıkıntılarından kaçmak isteyen bazı sufilerin. Bu derviĢlerin aĢkla dini yaymaları hakkında Köprülü Ģunları ifade eder. Hacı BektaĢ‟ta Ahmed Yesevî gibi. ZerdüĢt ve Maniheist rahipler Müslüman sufi çevrelere yabancı değillerdir. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Ankara. BektaĢi-KızılbaĢ Bölünmesi ve Neticeleri”. 1976. gerektiren Allah‟a ulaĢmanın ancak aĢkla gerçekleĢebileceğine inanırlar. bunu benimseyenler. 178 Ahmet YaĢar Ocak. 132. “Birçok Türk dervişleri yeni dini ve tarikatlarını yaymak aşkıyla göçebe Türkler arasına geliyorlar ve yeni mefkureyi onların anlayacakları bir lisan ve zevk alabilecekleri bedi'i bir şekil ile yaymağa çalışıyorlardı.

2006. 26. kuş teleklerinden başlık. nasıl bir Ġslam 182 183 Melikoff. Ġnsanlar dinleri derin bir sorgulama ve arayıĢ neticesinde bulmaz daha çok çevresindeki pratik anlayıĢ ve kavrayıĢlarla bir Ģeylere yönelir. Bu etkilerin Ġslam‟a uygun olup olmadığı. merkez isimler arar ve bunları belirtir. Bu bilinç dışı kalıntıları anlamak için. Sufiler çoğunlukla kendilerini hayatı boyunca peygamberi görmeyip fakat ona karĢı yoğun muhabbeti olan Veysel Karani ile iliĢkilendirmiĢlerdir183. ĠSLAM GELENEĞĠNDE SUFĠLER Ġslam‟ın ilk dönemlerinde bilinen anlamda derviĢ ve sufi yoktur. Bunda Fars Kültürü ve Hint Kültürünün çok belirleyici etkileri olmuĢtur. Alevi BektaĢi Klasikleri VII. Kalender ya da abdal. Zaten kendisi için o kadar doğal olan bir inanca uymayan hiçbir dini de benimsemez. Daha sonraki ifadelerde de göreceğimiz gibi Ġslam geleneği içindeki sufilerin farklılaĢarak Anadolu‟da derviĢlik adı altında Halk sufiliği bağlamında yorumlandığı görülmektedir. Türk Diyanet Vakfı Yayınları. halk sufiliği çerçevesi içinde yaşaya gelmiştir.“ Gezgin derviş. dinin temel prensiplerine aykırı olduğunu düĢünmez. Bu gelenekler günümüzde de orta Asya'nın kimi yörelerinde hala yaşamaktadır. tasavvufta zikir. Bunun yanında Ġslam Tasavvuf yorumları Ġmam Ali ve Halife Ebubekir üzerinden delillendirilir ve bu temel Ģahsiyetlerle. çıngırak. Şaman gelenekleri. Bu manada Türklerin tarih içinde girdiği dinlerin özellikleri. . Onun gittiği yolun kendi gittikleri yol olduğu konusunda belirlemelerde bulunmuĢlardır.3. muska. Melikof'un belirttiği geçmiĢle kurulan bilinç dıĢı iliĢki kavramı çok önemlidir. geleneği taĢıyan bir kiĢi. ait olduğunu varsaydığı dini bozmak ve tahrif etmek için geleneği bidat olarak dinin içine sokmaz. Müslüman yaĢayıĢ tarzı içine. Onun için dine dahlettiği unsur o kadar doğaldır ki onun. Sufizm. Kitab-ı Cabbar Kulu. Osman Eğri. bu biçimde dahlolunmuĢ ve yaĢayıĢını sürdürmüĢtür. SistemleĢmiĢ Gök Tanrı dini ve Atalar kültünden de bağımsız olarak düĢünülmesi gereken ġamanlık aslında ruhsallığın pratik boyutu ile ilgili teknikler bütünüdür. ġöyle ki. Şamanlığın kendini aşma uygulamalarını andırır. at simgesi değnek. şamanın bütün dış çizgilerini taşır.”182 Türklerin en eski geleneklerindeki ruhsallığın pratik uygulayıcısı olan Ģaman. Onlarınki gibi hastalıkları iyi edici amaçlarla yapılır. ilk dervişler tarikatının kurucusu Hoca Ahmet Yesevi‟ye dönmek gerekir. 2. Dinlerin yaygınlaĢması aslında alıĢkanlıkların yaygınlaĢması gibidir. Türklerin geçirdiği tarihsel dönemler ve tanıĢtığı farklı dinlerde kendisini kılık değiĢtirerek göstermiĢtir. Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe. Ġslam içinde Ġslam‟a uygunluk temelinde. Sufizm daha çok Ġslam devletinin geliĢmesi ve baĢka kültürlerle karĢılaĢılması sonucunda Ġslam'ın içinde oluĢmuĢtur. yok olup gideceği yerde.2. Bu anlamıyla var olan her anlayıĢla bir Ģekilde ünsiyet kurabilme kabiliyetine sahiptir.

Ebü'l-Vefa Bağdadi (ö.562/1167 Bağdat) Rıfaiye.e. Ahmed Bedevi (ö.g. Abdülkadir Geylani (ö.618/1221 Türkmenistan) Mevleviye. Bununla birlikte bir de bir süre tarikatlar devrinde varlığını sürdürdükten sonra fikirleri ve tavırları ile çeĢitli tarikatlar içerisinde eriyen daha Batıni karaktere sahip olan ve özellikle Anadolu coğrafyasında dini-siyasi çok önemli tesirler bırakan bazı ekolleri de burada zikretmek gerekir bunlar: Vefailer.632/1254 Bağdat) Kübreviye. Ahmed Rıfai (ö. a. Baba Ġlyas Horasani (ö. Tarikatlar aslında birer öğrenme okulları.anlayıĢının gerçek olduğunu araĢtırmak daha özel bir araĢtırma konusudur. . 68.796/1394)185.. Abdülbaki Gölpınarlı bu konuda. 186 Uludağ.184 XII-XIV yüzyıllarda kurulan ve geliĢen tarikatlar Ġslam geleneği içinde etkin tarikatlardır. Sadüddin Cibavi (ö. bizim anladığımız Müslümanlıktır diye telkin ettikleri esaslar.700/1300 Suriye) Sühreverdiye. ġ. B. Mevlana (ö. fakat bu aykırılık. a. Özellikle yukarıdaki ekoller kurumsallaĢmıĢ tarikatlar içinde değil de halk arasında kurumsallaĢmamıĢ dini-siyasi anlayıĢlarda etkili olmuĢtur. Ġslam tarihinde sufilik tarikatlar vasıtasıyla yaygınlaĢmıĢtır.800/1398 Herat) Sadiye. a. Fazlullah Esterabadi (ö. çok zekice gizlenmiş.631/ 1233) Haydariler.791/1389 Buhara). Sühreverdi (ö.e. Zaten bu derviĢler Batıni186 karakterli derviĢlerdir ve bu kiĢilerin Ġslam anlayıĢı ortodoks Ġslam‟ın anlayıĢı ile ciddi tezatlıklar gösterir. Ģimdiki manada ekollerdir. Müslümanlığa inanmamış kişilerdir. asıl Müslümanlık. Bu konuda Ömür Ceylan‟ın “Böyle buyurdu Sufi” çalıĢmasını burada zikretmek yerinde olacaktır.618/ 1221) Hurufiler.501/1107) Babailer. Ahmed Yesevi (ö. 18.g. ÇalıĢmamızın konusu olan Alevi BektaĢi derviĢleri de söz konusu anlayıĢları çoğu zaman bünyelerinde taĢımıĢtır. kurucu pirleri ve tarikatın kurulduğu Ģehirler Ģöyle sıralanabilir: Yesevi‟ye. Ömer Halveti (ö. Ebü'l-Hasan ġazeli (ö. Kahire. Necmüddin-i Kübra (ö.669/1270 HacıbektaĢ) NakĢibendiye.g.656/1258 Mısır) Halvetiye.578/1182 Basra) Bedeviye.637/1240) Kalenderiler.562/1167 Yesi) Kadiriye. NakĢibend (ö. H..675/1276 Mısır) ġazeliye. Cemaleddin Savi (ö. tümden Müslümanlığa aykırıdır. KeĢmir.e. İslami bir şekle 184 185 Ceylan. BektaĢ-ı Veli (ö.672/1273 Konya) BektaĢiye. “Batıniliği temsil edenler. Konya üçgeninde yaygınlık kazanan 12 ana tarikat isimleri. Kutbuddin Haydar (ö.

batı da. Ġstanbul. gözleri görür. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken.” Feth 48/10 “Andolsun. Gerek yaĢayıĢ gerekse düĢünceleri göz önüne alınırsa bu kiĢilerin kendilerini olmadıkları bir kimlikle göstermeyecekleri açıktır. Onu insan yüklendi.” Ġsra 17/72 “De ki: Ruh Rabb'imin emrindedir. 21-25. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.” Ġsra 17/85 “O'nun zatından başka her şey yok olacaktır.” Bakara 2/30 “Allah.e. Doğrusu o.” En’am 6/103 “Attığın zaman da sen atmadın fakat Allah attı (onu)” Enfal 8/17 “Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. dedi.” Bakara 2/31 “Doğu da Allah'ındır. dedi.bürünmüştür. Bu derviĢ-sufilerin Ġslam‟la münasebetlerini. yere ve dağlara) teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. 1969.” Ahzab 33/72 “Allah'ın eli (kudreti). insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biz biliriz ve biz ona şahdamarından daha yakınız. Adem'e bütün isimleri öğretti. eşyayı pek iyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. O. Allah da onlara: Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim. Ġslam dairesi içinde düĢünmelerini inançları ifade ederken Ayet ve hadisleri kullanmaları ile delillendirebiliriz. çok zalim ve çok cahildir. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (zatı) oradadır. Bu Batıni tarafları kutsal kitabı okurken öne çıkardığı ayetlerden de görünmektedir.” Kasas 28/88 “Biz emaneti (göklere. Ġslam‟ın sadece zahiri bir anlayıĢ olmadığını. Söz konusu sufi derviĢlerin düĢüncelerini temellendirdiği Kuran-ı Kerim‟deki tasavvufa delil gösterilen ayetlerden bazılarını çalıĢmamıza naklederken Ömür Ceylan‟ın çalıĢmasından yararlanılmıĢtır. dediler. a..”187 Gölpınarlı‟nın Batıniler hakkında Ġslam dıĢı olduğu kanaati Ġslam‟ın ne olduğu tartıĢmalarından kaynaklanmıĢtır. Gerçek Yayınevi.” Bakara 2/115 “Gözler O'nu göremez. yeryüzünde fesat çıkaracak insanı mı halife kılıyorsun. 188 Ceylan. onların ellerinin üzerindedir. 100 Soruda Türkiye‟de Mezhepler ve Tarikatler.g. Çünkü bu kiĢiler. (sorumluluğundan) korktular.188 “Hatırla ki Rab‟in meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Fakat bu derviĢler ve sufiler kendilerini Ġslam hatta Ġslam‟ın asli yorumu olduğunu söylemiĢlerdir. halbuki O. içsel bir anlayıĢ olduğunu ispatlamaya çalıĢmıĢlardır.” Kaf 50/16 187 Abdülbaki Gölpınarlı. .

Ġslam‟ın farklı bir okumasını. Eğer ipinizi uzatsanız Allah'ın üzerine düşerdi. a.e. (birleştirilmiş) iki yay arası kadar.g. 189 Söz konusu hadis ve ayetleri Anadolu‟da derviĢlerin Ģiirlerinde görmek mümkündür. Nefsini bilen Rabbi‟ni bilir. Yarattığım yerlere ve göklere sığmadım ama mümin kulumun kalbine sığdım. Ben ilmin şehriyim ve Ali kapısıdır. Kur'an yedi harf (lisan) üzerine indirilmiştir. tasavvufla Batıni bir anlama ve uygulama alanına dönüĢmüĢtür. Her farklı okuma bir insan gözüyle yaratıcının nasıl anlaĢıldığının ipucunu verir.” Necm 53/9 Ayetlerin dıĢında yine Ceylan‟ın çalıĢmasında tasavvufa delil olarak gösterilen bazı hasisler ise Ģunlardır: Ben gizli bir hazine idim. bu da bütünden ne beklendiğinin iĢaretlerini taĢır. hatta daha da yakın oldu. Söz konusu dönüĢüm ortodoks Ġslam anlayıĢınca her dönemde eleĢtirilmiĢ hatta eleĢtirilmekle de kalmamıĢ. Ölmeden evvel ölünüz. en yakın melekler ve hatta diğer nebiler dahi sığmaz. Tanrıyla beraber olduğum öyle özel anlar vardır ki. Asıl Ġslam tartıĢması çoğu zaman siyasi beklentilerin gerekçelerini hazırlamak içindir. Ben onu sevdiğimde ise onun işiten kulağı. Doğrudan aktarılmasa da anlam ve mana olarak bu ayet ve hadislere çoğu zaman rastlanır. Adem su ve çamur arasında iken ben peygamberdim. yukarda zikrettiğimiz birçok sufi. Kulum nafile ibadetleri ile ben onu sevinceye kadar daima bana yaklaşır. bilinmeyi istedim ve halkı yarattım. derken daha da yaklaştı. Şeyh Şibli‟nin: Ben söylüyor ve ben dinliyorum. Kim beni (rüyasında) görürse Hakk'ı görmüş olur. a. Bir saatlik tefekkür yetmiş bin senelik ibadetten daha hayırlıdır. Fakirlik övüncümdür. Aslında bu farklı yorumlamalar evrensellik iddiasında olan bir din için doğal ve gereklidir.g.. 189 Ceylan.e. 26-28. Gök kubbelerim altında öyle veli kullarım vardır ki. Hallac-ı Mansur‟un: Ben Hakk‟ım. Bunların yanında bir de ġathiyat-ı sufiyane adı verilen geleneğe zemin hazırlayan sözler vardır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. anlaĢılmasını ve yaĢanmasını salık veren özgürleĢtirici bir tutum geliĢtirirler. bunlar ünlü sufilerin söylediğine inanılan sözlerdir. Çünkü bu farklı anlayıĢlar. Allah Adem'i yarattı ve onda tecelli etti. Sufiler ve derviĢler Ġslam dünyası içinde önemli ruhsal kanallardır Sadî‟nin deyimiyle derviĢ gönül ehli ve Allah adamıdır.. Allah da bana aşıktır. Bunlardan en bilinen bazıları Ģunlardır: “Bayezid-i Bistami‟nin: “Cübbemin altında Allah'tan başkası yoktur. O kadar ki. söyleyen dili ve tutan eli olurum. Velinin ilhamı nebinin vahyi gibidir.“Sonra (Muhammed'e) yaklaştı. 54. Evrensel bir din bütün bu farklılaĢmalar sonunda ancak evrensel bir niteliğe kavuĢacaktır. 190 . onları benden başkası bilmez. ona. din adına verilen fetvalarla öldürülmüĢtür. “190 Ġslam. Kanaatimizce Ġslam‟ın aldığı her Ģekil Ġslam‟ın asli unsurudur. gören gözü. Ebu Hüseyin Nuri‟nin: Ben Allah'a aşığım. İbn Arabi‟nin: Beni hakkıyla tanısaydınız bana secde ederdiniz. Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı.

Gülistan. Allah‟ı hayatın her zerresinde yaĢamayı arzulayan bu anlayıĢ. Sevimli ve güzel yüzlüdür.”191 Vâhidî (ö:1523) yazdığı "Menâkıb-ı Hâce-i Cihân" adlı eserinde Edhemî.Saç kaĢ kazıtırlar. herkesi sular. Devrinin en büyük camilerinde ders veren. ġems Ġslam‟ın temel tezlerine ters düĢen bir derviĢtir. soğuk tabiatlı ve asık suratlı değildir. Câmî. ayakkabılarını çıkarıp saray kadınlarıyla semah ettikten 191 192 Sadi-i ġirazi. Sufiyi bezenmiĢ gördün mü. Aslında insanı kamille bir zahit‟in hem farkına. ġemsî.195 Ġnsan ile alem arasında Arabi‟nin kurduğu bu organik bağ sebebiyle. Ġnsan-ı Kamilsiz alemin. Bu açıdan. ona her kötü Ģey atılır. bedeniyle günaha girmez. Onlar insan.. görünürde bir bağla bağlı olmadığın halde Allah'la bulunmandır. Allah adamıdır. Çiğnendikçe daha iyi ürün veren toprağa benzer. onunla yedi gün halvet oluyor.192 Bunların karakteristik özelliklerini Ģöyle belirler: 1. Baskı. her yere her Ģeye gölge salar. Om Yayınları. 3. ġems Mevlana‟yı uyandırıp ortodoks Ġslam söyleminden koparıp aĢka düĢüren bir derviĢtir bu konuda Ġlhan BaĢgöz Ģöyle bir belirleme yapmıĢtır. Coşkun bir dervişe. çökeceğini belirtir. 3. Tasavvuf.: Sadık Yalsızuçanlar) TimaĢ yayınları. en ideal uygarlığı kurmaları için rehberlik ederler. Ġstanbul. „Ġnsanı kamil‟ olanlar övülmeye değer her insani özelliği taĢıdığı vurgulanır. . Şems'e rastlıyor. Ġnsanları ahirette mutlak mutluluğa ileten insan-ı kamil. Bulut gibidir Sufi. kötü de. gönlü ve bedeni boştur.g.Haydari adında küpe ve boyunlarına bir Ģeyler takarlar 4Ġbadeti bilinen Ģekilde yapmazlar 5."Derviş gönül ehlidir. Hakk suretinde kendinde gizli olan potansiyelleri gerçekleĢtiren. (Haz. 1998. garip davranıĢlı derviĢ zümrelerinden bahseder.Evlenmez ve baĢkasına gereksinim duymazlar. Ġstanbul. Abdal gibi adlar alan acaip kıyafetli. irfan ve merhametin. elinde mal. hem de değiĢimine Mevlana ile ġems güzel bir örnektir. halk içinde Hakk‟ın temsilcisi olarak muamelede bulunur. “Mevlana. 193 Yıldırım. Dervişin eli. üstünde iyi de gezer."194 Sufiler tasavvuf vasıtası ile mistik Ġslam düĢüncesini oluĢturmuĢlar ve derviĢlerle birlikte bunu uygulamıĢlardır. bil ki içi harap olmuĢtur. (çev. Herkesi anlamaya ve derdine deva bulmaya çalışır. ahlaki ve manevi iyiliklerin tümünün temsilcileri olarak kabul edilir. 195 William Chittick. Tarih Heterodoksi ve Babailer. DerviĢler insanı kamil olmak hedefiyle Ġslam‟ın hedeflediği insan tipine karĢılık gelmiĢlerdir. “DerviĢ Maddesi”. mutlak iyi olan Hakk ile. 117. gönlünde mal edinme arzusu bulunmaz.e. Bu halvetten çıkan Mevlana artık bambaşka bir Mevlana'dır. Ermiş ve ergin bir insandır. „Hayvani Ġnsanlara‟ kıyasla.193 Cüneyd-i Bağdadi'ye göre. Ġbn Arabi Ġnsan-ı Kamilleri alemin “sütunu” olarak adlandırır. Tarih Dizisi. Ġstanbul. 2Hırka ve Ģal giyerler. fakat ondan ancak güzel ve temiz Ģeyler biter. Ġbn Arabi. Hayal Alemleri İbn-Arabi ve Dinlerin Çeşitliliği Meselesi. Yazıcı. 189. 39. 1999. insanın âlemdeki yeri arasında bir iliĢki kurmuĢtur. tam ve kamil bir insanı tanımlayan insan-ı kamil düĢüncesiyle.: Mehmet Demirkaya) Kaknüs Yayınları. "Sufi yeryüzüne benzer. 1999. böyle yaĢamayı hedefleyen kiĢiye de insanı kamil vasfını vererek onun konumunu özel kılmıĢtır. yağmur gibidir.. a. Ġnsanı Kamiller insanlara ve topluma. 194 Reha Çamuroğlu.

Ġslam dünyasında yaĢamıĢ ve entelektüel olarak kabul edilebilecek kiĢiler de derviĢ olarak anlaĢılmak istemiĢlerdir. Mevlana'yı karşı kültüre ve aykırı yola çeken Şems. DerviĢlik hakkında Hayreti ve Nevi‟ye ait kaside ve gazellerden örnekler Ģunlardır. Sufizm bir aşkın bilgelik halidir ama bir aşkın bilgelik felsefesi değildir. 105. Zen Yolu / Tasavvuf Yolu. Birincisinde derviĢlik hakkındaki kaside ve gazeller. Bu konuya en iyi örnekleri Osmanlı Ġmparatorluğu saray çevresinde Ģiir yazan divan edebiyatı Ģairleri arasında bulabiliriz. Pan Yayınları. 199 Kaplan Üstüner. Mevlana da ġems gibi öldürülebilecekken yaĢayabilmiĢ hatta ġems‟ten öğrendiklerini aktarabilecek zamanı olabilmiĢtir. Tasavvufun bu yönü Klasik Ġslam‟a göre. fakat bir elma tadılmadığı müddetçe elma hakkındaki bilgi sadece dolaylıdır. 2007. Sufizmi doğru değerlendirmesinin mümkün olamayacağı anlaĢılmaktadır. (çev. Ankara. Divanlarına Göre. 2003. sabit gibi görünen anlayıĢların esnemesine vesile olmuĢ ve Ġslam‟ın zenginleĢmesini sağlamıĢtır. Sufizm Bilgelik Arayışında Tasavvuf Yolu. (çev. 196 197 Ġlhan BaĢgöz. Cafer Çelebi. pratik ipuçları verir.: Sertaç Kartal) Okyanus Yayınları. ona iĢtirak etmeyen birinin. dinleyicileri beylerden ve sultanlardan oluşan Mevlana tümden değişecektir.199 ÇalıĢmamızda derviĢliğin iki kullanım tarzı örneklenecektir. . bu nedenle öldürülecektir. Bazıları ise derviĢlik ve derinlik anlamında kurulan bağ sebebi ile derviĢ olarak kendini adlandırmıĢtır. 198 Stuart Litvak. son vahyin devam ettiği söyleminden. Bu hoĢgörünün temel sebebi Mevlana‟nın ortodoks Ġslam içinde olduğu kabulüdür. Yunus Emre. Sufizm teori anlatmaz. Söz konusu bu Ģairlerden bazıları gerçekten sufi tabiatlı ve tarikat bağlantılı kiĢilerdir. ikincisinde ise derviĢ redifli Ģiirler örnek olarak gösterilecektir. tabiat varlıklarının evrimine kadar birçok ortodoks Ġslam‟a göre reddedilen görüĢler savunulmuĢtur. Karamanlı Ayni gibi bir çok Ģair vardır.sonra. Mevlana‟yı da saran Batıni karakterin diğer ismi Sufizm hakkında XX.”197 Yukarıdaki ifadeden de anlaĢılacağı üzere tam bir katılımı gerektiren her Ģey gibi. yy. 1999. 95. pırlantalı küpe ve yüzüklerle dolu bulan. hal ehli kiĢiler olarak adlandırılmıĢtır. Nesimi. Ġstanbul. Bunun nedeni 'Sufizmin kendi aracılığıyla anlaşılmasıdır'. Divan edebiyatında derviĢten bahseden Ahmet PaĢa. 2000. BirleĢik Yayınevi. kurulu düzenin hoş görmediği yerlerde semaha duracaktır. Dergahının kapısını yoksullara ve kötü kadınlara açacak. ayakkabılarını altınlı.196” Aslında Ġslam içinde Mevlana‟nın yaĢadığı böyle bir değiĢimin hoĢ görüldüğüne çok az rastlanılmıĢtır. Ġstanbul. Fakat eserleri dikkatle incelendiğinde hulül inancından Tanrının bedenlenmesi inancına. Adni. Ġstanbul. 49. elmaslı. “Sufizm bir dünyadır. DerviĢlik bu anlamıyla bir derinlik ve anlayıĢ zenginliği anlamına gelmiĢtir.: Nur Yener) Okyanus Yayınları. 401-406.198 Elmalar konusunda bir uzman olabilir ve onlar hakkındaki her tür olgu bilinebilir. Bhagwan Shree Rajneesh Osho. Divan Şiirinde Tasavvuf . bir dünya görüşü değildir.14 ve 15. DerviĢler Ġslam dünyası içinde gönül ehli. Yüzyıl mistiklerinden Osho Ģöyle demiĢtir.

II..e. Mehmet Ali Tanyeli). Divan. 155/5 204 Zati. Ġstanbul. Kaside.e. 12/5 201 Hayreti. Ġstanbul Üniversitesi Yayınları. Divanı.Günleri toğdı ısındı haline derviĢler Gördiler fi‟l-cümle çün mihr ü vefa-yı ruzgar.Tenkitli Metin. Divanı. 1977.g.Tenkitli Metin. 1967-1970. Mefa‟lün Mefa‟ilün Mefa‟ilün Mefa‟ilün.200 Gönül abdalına han-ı visalün olmadı ruzi Geçinür gam yimekle ruz u Ģeb derviĢ kani‟dür201 DerviĢlerüz ki mülk-i Süleyman‟a virmezüz Bu kuy-ı fakr u fakada kendü bucagumuz202 Nev‟i‟yi mazhar kılaldan lutf u kahrun sureti Sözleri Ģahanedür evza‟ı derviĢanedür203 Ġkinci örneğimiz ise. Gazel 60/2 202 Hayreti. (Haz: Mehmet ÇavuĢoğlu. Zati ve Yakıni‟in derviĢ redifli Ģiirleridir. 781. Nola can-ü gönül olsa kulı kurbanı derviĢün Bu alem tekye-gahında naziri kani derviĢün Hicabı keĢf it ey sufi temaĢa kıl bu esrarrı Gören halva-yi la‟lini olur hayranı derviĢün ġeref vire felekde MüĢteriye tali‟üm bin yıl Eger kim asitanında olam mihmanı derviĢün Feleklerde görüb yüz Ģenk ile çarha sema‟eyler Olupdur ay ile gün mihri ser-gerdanı derviĢün Yürürler baĢ açuk yalın ayak‟ uryan olub Zati ġaçı meftüli abdal eyledi çendanı derviĢün204 200 Hayreti. Ġstanbul. Cilt.. (Haz: Ali Nihat Tarlan). 1981.g. Gazel. Gazel. Ali Tanyol). Ġstanbul Üniversitesi Yayınları. (Haz: Mertol Tulum. Bu Ģiirlerde derviĢliğin neliği ve Ģairin derviĢlik hakkındaki görüĢleri anlatılmaktadır. Gazel 127/3 203 Nevi. a.Tenkitli Metin. . Ġstanbul. a.

YayınlanmamıĢ Doktora Tezi ). Za‟if idüp dili reĢk-i hilali derviĢ‟ün Beni hayal ide gibi hayali derviĢ‟ün Külah-ı cem sana ey sakin-i saray-ı sürür Yeter bana seg-i kuyı sifali derviĢ‟ün Sitare olmaz-ısa afitaba hem –pehlu Nedür ya mihr-i „izarında hali derviĢ‟ün Geda-yı bi-ser ü payı Ģeh-i dü. Tasavvufun kökeninin Ġran. Ġslam‟ın yorumlanıĢı konusunda oldukça geniĢ ve insancıl bir düĢünce akımı olarak ġii ve Sünni ortodoksiyi zorlayan bir fikri yoğunluk geliĢtirmiĢtir. Yakıni..mefa‟ilün fe‟ilatün mefa‟ilün fe‟ilün. Abdulbaki Gölpınarlı. Hint ve eski Mısır‟a dayandığı genel olarak kabul edilmektedir. Melikof. Ġstanbul. 206 Türk halk Ġslam‟ının biri ortodoksiye. 2004. Bu 205 Ömer Zülfe.. Der Yayınları. (Marmara Üniversitesi.Tenkitli Metin. Hacı BektaĢ Efsaneden Gerçeğe. Tarih Boyunca Ġslam Mezhepleri ve ġiilik.ı cam –ı lebiyle visali derviĢ‟ün Nedür hüviyyeti bilmek dilersen ey derviĢ „Ayan ider anı nur-ı cemali derviĢ‟ün Var ey geda seg-i kuyına iltiyam eyle Tevazu „-ıla gerek her hısali derviĢ‟ün Libası jende kıl abdal ol Ġbni Edhem-veĢ Yakıni ıĢkına giy kara Ģalı derviĢ‟ün Urur yüreklere ateĢ bu nazm-ı „alem-suz Beli pür-ateĢ olur hasb-ı hali derviĢ‟ün205 Tasavvuf ve onun belirlemeleri ıĢığında yapılan değerlendirmeler. öteki heterodoksiye dayanan iki boyutu vardır. Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü. 206 Bkz. Gazel. Divan. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. . Alevi ve BektaĢi Ġnançlarının Ġslam Öncesi Temelleri. Ġstanbul. Ocak. 115. .alem ider Sürur. 1979.

Anadolu'ya.207 Atalarımız. Türkler Türkiye ve İslam. Benzer bir Ģekilde. diğeri ise Arap kültürüne AleviBektaĢilere nazaran daha yakın durmuĢtur. Bu sebeple Ġslam Anadolu‟da daha çok 207 Ocak. gene tarihçilerin verdikleri bilgilere göre. Osmanlı Ansiklopedisi.: Güler EREN. “Anadolu Türklerinde Din. 2000. yoğun mistik bir deneyimi olan kültürlerin tortusunu bağrında taĢıyordu. Dr. 52. doğudan olmak üzere iki ayrı koldan girmiĢlerdir. değiĢme ve evrenselliğe çağrıda bulunan bu Allah dostları ihmal edilmiĢ ve bizzat resmi Ġslam tarafından din dıĢı ilan edilmiĢlerdir. Güler Eren. Halk Paulicien inancına bağlıdır. tasavvufi yönden geliĢmeyi ön plana çıkardığı için öncelenmiĢ. .2. Toplum (Edi. Fakat zamanla din dıĢı dedikleri kiĢilerin teorileri ile değiĢen dünyaya dinlerini uydurmak için zulüm ettikleri düĢünürlerin düĢüncelerinden faydalanmıĢlardır. Ve gene bilindiği gibi. Ankara. Hazar Denizi'nin güneyinden. Fakat Ġslam içinde. Söz konusu derviĢler Ġslam‟ın halk tarafından anlaĢılmasında büyük rol oynamıĢlardır. Siyasal Otorite ve Edebiyat”. Ġslam'ın günümüze kadar uyum süreçlerinde geliĢtirilerek gelmesine vesile olmuĢtur. güneyden.208 Özellikle Horasan ekolünün ağırlıklı olduğu ikinci grubun halk Ġslam‟ı anlayıĢı daha çok diğer bölümlerde de aktardığımız üzere Anadolu medeniyetleri ve Türk gelenekleri etkisi altında ĢekillenmiĢ. 61. 208 DemirtaĢ Ceyhun. halkın inancı ile resmi kilise inancı arasında zıtlıklar olmuĢtur. doğudan gelenlerin de neredeyse tamamı ġaman. fakat Ġslami bazı prensipleri eleĢtirdiği için de çok sıkı bir eleĢtiriye tabi tutulmuĢtur.. ya da panteist ağırlıklı heterodoks Müslümanlar. Kemal ÇĠÇEK. DerviĢler Ġslam içinde çok farklı değerlendirilseler de asıl itibarlarını halk nazarında almıĢlar ve onlarda kendilerini var eden halkla bir Ģekilde iliĢki içinde olmuĢlardır. LXVII-1109. Hem eski Anadolu uygarlıklardan kalan mistik birikim. Bu manada yozlaĢmıĢ olarak değerlendirilmiĢtir. Varlık. Modern çağlara gelindiğinde Ġslâm dünyasında derviĢlik. ciddi mistik bir yapı oluĢmuĢtur. Cilt. az sayıda güneyden gelenlerin genellikle Ġslamlığı Arabistan'da benimsemiĢ Sünni-Hanefiler olmasına karĢılık. Bu öyle bir süreçtir ki. bugünkü deyimimizle Alevi-BektaĢiler olduğudur. ANADOLU’DA DERVĠġLER Anadolu Ġslam‟la karĢılaĢtığında. 1999.4. Ġslam tarikatlarının yapısı züht anlayıĢından dolayı ayrı yaĢamayı beraberinde getirse de zamanla halk ile ciddi manevi alıĢ veriĢler olmuĢtur. Doğu Roma imparatorluğu zamanında bile.Cem OĞUZ) IV. diğeri de Ġran'dan. biri Arap yarımadası üzerinden. 381383. Doç.yüzden Türk Halk Ġslam‟ını yalnızca heterodoks yoruma indirgemek yanlıĢ olur. hem de erken ve geç Türk göçleri ile olan dönemde.Yeni Türkiye Yayınları. Tasavvufla sistemli bir öğreti haline gelen ve derviĢler kanadıyla tarikatlarda kurumsallaĢan yapı. Ġslam içinde sufilerle baĢlayan. Ġslam devlet dini olarak kendini sunduğu biçimiyle halk arasında kabul görmesi mümkün olmamıĢtır. 2. genelde geliĢme.

derviĢlerin kökeninin çok eskilere dayandırma gereğini karĢımıza çıkarmaktadır. daha çok kırsal halk yığınlarına özgü olduğundan ortak yanları çoktur. Mu Uygarlığı'nın insanları göç edecek yer olarak Uygurları temel olarak seçmişlerdir.g. Abdalan-ı Rum ve Baciyanı Rum Ģeklinde isimlendirilen dört kesim vardır. Ġstanbul. Bu toprakların insanlarının psiĢik varlıklar olması. . Buna örnek olarak Hacı BektaĢ dergahı ile Hıristiyan mistiklerinin Kapadokya bölgesinin yakınlığı dikkat çekicidir. Ġstanbul. 1999.e.”209 Uygurlardan Anadolu‟ya göçlerle mistik kökenin bağını kuran Arıkdal Anadolu halkının kalıtımsal olarak getirdiği en büyük niteliğin psiĢik olduğunu söyleyerek 210 çalıĢmamız için önemli bir tespiti daha yenilemektedir. Ġkisi de resmi din anlayıĢlarının dıĢında Batıni yorumlara sahip düĢünce sistemlerine sahiptir. Bununla birlikte heterodoks inançların. (DerviĢ Zefil Ali) Kırca Köyü... Ġlkokul mezunu. 57. insan ve doğa arasındaki denge. 300. 1998.DerviĢ Ruhan).mistisizm vurgusu yaparak yayılabilmiĢtir. Hünkar Hacı Bektaş. Ruh ve Madde Yayınları. Anadolu halkının mistik geçmiĢine dair Ergün Arıkdal‟ın Ģöyle bir tespiti vardır. Hıristiyanlık halk mistisizminin temsilcileri de bu manastır keĢiĢleridir. Kapadokya bölgesinde. Göçlerle gelen Türkler kendi din tasavvurlarına uygun bir din anlayıĢı ile göç etmiĢler ve Ġslam‟la bağları Batıni anlayıĢlar vasıtası ile kurulmuĢtur. Anadolu‟da yan yana ve birbirlerini etkileyerek yaĢamıĢlardır. Ahiyan-ı Rum. a.. Alev Yayınları. 212 Ayrıntılı bilgi için bkz. Moğolistan‟daki Uygurlardır.. Büyük Sentez Tekamül. 213 Cebeci.211 derviĢliğin geçmiĢini bilinmeyen zamanlara kadar götürüp. Ali Ġhsan AktaĢ. 302-303. yani en son göç olan Oğuzların göçüne varana kadar bütün asıl beslenme kaynağı Moğolistan'dır. Ġsmail Kaygusuz. bir Alevi-BektaĢi derviĢiyle. kent merkezlerinde yaĢayan Bizanslılar bu Hıristiyan mistiklerine. Bu manada halk sufiliği halkın dini nasıl anladığı ve geleneği ile dini nasıl Ģekillendirdiği hakkında ciddi belirlemeler yapmaktadır. yoksul bir manastır keĢiĢinin yaĢam görüĢünü ve biçimini birbirinden ayırmak güçtür. Alevi BektaĢi derviĢleri ve diğer mistik yapılar. Ġslam içinde kemale erdiğini belirtmiĢtir.. Ġlkokul. Söz konusu durum hakkında Ġlhan BaĢgöz Ģunları belirtmektedir. a. Ali Zeytünlü. sosyolojik yaşam. Daha sonralarda da belirteceğimiz üzere görüĢme yaptığımız birçok derviĢ. Anadolu‟da Ġslami halk tasavvufunu. “Anadolu halkının en eskisinden en yenisine. Öyle ki. Hacı BektaĢ Veli ve onun Sulucakarahöyük‟teki dergahına bağlı halife ve derviĢleri temsil ettiği gibi. 211 Mehmet Ali IĢık. insan ve kozmos arasındaki yapılar bakımından getirip bıraktıkları esaslar çok doğrudur. (IĢık Ruhan. Kuzalan Köyü.213 Söz konusu derviĢler aslında Anadolu insanının temel ruhsal beklentileri ve anlayıĢlarına karĢılık gelmiĢtir. (ÇağdaĢ DerviĢ) GümüĢhacıköy Merkez. 1933. 1928-1995. küçümseyerek Trogtlytai (toprak altındaki deliklerde yaĢayanlar) demiĢlerdir. Uygurların inanç. bilim.g. “Orta Asya'nın göçebe Türkmen boyları Anadolu‟ya geldiklerinde göçebe 209 210 Ergün Arıkdal. Alevi inançlı Türkmenlerle. Hıristiyan mistikler iç içe yaĢarken. Arıkdal.212 Bu sıralarda Rum'da (Anadolu'da) Gaziyan-ı Rum.e. 1935.

216 Paulisyanizm mezhebinin yayılmasını tehlikeli gören Bizans imparatorları I. derviĢler (Kalenderiler. 76. onun temeli olan Paulisyanizm'i (Pavlosçuluk'u) ve ikisi arasındaki bağlantıyı bilmek gerekmektedir.217 Söz konusu bölge Roma Ġmparatorluğu tarafından ciddi sıkıntılara sokulmuĢ ve halk neredeyse yaĢadıkları yerleri boĢaltmak zorunda kalmıĢtır. Türkmenlerin Ģaman inançları ve aĢiret boy örgütlenmelerinden gelen geleneklerini. aĢiret reisleri kendi topluluklarının toplumsal ve ruhani yaĢamını yöneten dede veya babalara dönüĢmüĢtür. Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler (Haz.: Ahmet YaĢar Ocak) Türk Tarih Kurumu Yayınları. Sarı Saltık. Sarı Saltık'ın temsil ettiği Ġslam. Sarı saltık üzerinden dönemin Anadolu ve Rumeli‟sinin görünümü verilmiĢtir. Çünkü bu tekkeler. bağ bahçe ve sebze yetiştirmede becerikli olmuşlardır. Sarı Saltığın bir IĢık (Kalenderi) olduğunu belirtmektedir215. BaĢka bir ifade ile bir Batıni olduğunu hem de Batınilerin en uçlarından biri olan kalenderilere mensup olduğunu söylemektedir. . Reha 214 Ġlhan BaĢgöz. 92. Babailer İsyanı: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı…. Ocak. Bogomilizm'in nasıl bir mezhep veya inanç sistemi olduğunu anlamak için. 119 218 Nathalie Clayer-Alexandre Popoviç. 216 a. 215 Ocak..kültürleri ile eski inançlarını da birlikte getirmişlerdir. Türk boyları Ġslam‟la ilk kez sufilik kanalıyla Horasan‟da. Anadolu'ya yerleşen bu göçebe Türkler kendi inanç ve geleneklerine en yakın kültür ve din merkezleri olarak Batını tekkelerini bulmuşlardır. Söz konusu süreç hakkında Ahmet YaĢar Ocak‟ın Sarı Saltık adlı çalıĢmasında özenle incelenmiĢtir. Bu süreçte. Yerleşik hayata yeni geçen veya hala göçebe kalan Türkmenler. Müslümanlarla ittifak ederek Bizans'a karĢı taarruzlarında Müslümanları desteklemiĢlerdir. Bu derviĢlerin amacı "gönülleri fethetmektir". Baba Ġlyas'ın propaganda ettiği doktrine benzer bir biçimde. Sarı Saltık‟ın ĠslamlaĢtırma sürecinde ĠslamlaĢtırdığı bölgelerin daha önce Bogomilizm adlı bir Hıristiyan mezhebinin yaygın olduğu yerler olduğunu tespit etmiĢtir. 248. XXX-3. “Turkish Folk Stories About the Lives of Minstrels" Journal of the American Folklore. ya da ulaĢım yolları boyunca stratejik noktalara.. Bu derviĢler. bostan yetiştirmeyi. Görüldüğü üzere Anadolu‟nun eski sakinleri. mistik Ġslam‟a taĢıyıp uyumlulaĢtırmaları sürecinde rol oynamıĢlardır. Ankara. Mihael (811–813) ve Leon (813–820). Buradan da Baba Resul‟ün böyle bir mıntıkayı seçmekle ne kadar isabet ettiği çok iyi anlaĢılmaktadır. yayılmadan önce Bogomilizm yerel Hıristiyan halk arasında yaygındır. Malatya ve havalisindeki Abbasilere bağlı Müslüman emirlere sığınmıĢlardır.e. irsi boy. daha sonra da derviĢlerin etkilerine teslim oldukları Anadolu'da karĢılaĢmıĢlardır. bu tekkelerde bir yandan yukarı kültürün. Anadolu‟da Pavlosçular'ı büyük çapta katliama tabi tutmuĢtur. Bundan sonra Pavlosçular.”214 Türkmenlerin söz konusu bilgi ve teknikleri öğrenmeleri tekkeler vasıtası ile gerçekleĢmiĢtir. 1952. Bu zulümden kaçan Pavlosçular. 2005. dilini ve edebiyatını tanıyor. “Osmanlı Döneminde Balkanlar‟daki Tarikatlar”. BektaĢiler ya da diğerleri). bir yandan da yoz toprağı işlemeyi. yerleĢmiĢlerdir218. Buralarda oturan Hıristiyan köylülere de Baba Ġlyas'ın vaaz ettiği doktrin bu yüzden hiç yabancı gelmemiĢtir.g. ev kurmayı öğrenmişlerdir. "Tanrı tarafından bir kurtarıcının gönderileceğine" inanmıĢlardır. 65/258. Hıristiyan halkın kaçarak boĢalttığı bölgelere. 217 Ocak. bağ bahçe yapmayı. 331-340.

Daha çok halk onları savaĢ çıkaran ve kendi ürettiklerini ellerinden alan. pahalıdır. Beylerin kılıcı zora yönelik. 25. baskı aracıdır da. mutasavvıfların yaydığı mistik evrenselliğin çekiciliğine kapılan Hıristiyan yandaĢlar kazandıklarını belirtmektedir. . Ama tahta kılıç öyle değildir. Bunun üzerine gelen Moğol akınları Anadolu‟yu umutsuzluğa düĢürmüĢ.: Erol Üyepazarcı) Ġkinci Baskı. Fakat fetih aracı olan kılıç. Fetih aracı ise o dönemde kılıçtır. “Dervişlerin amacı "gönülleri fethetmektir". uygulama ve teknik öğretilen kurumlardır. çelikten. Michel Balivet. (çev.Çamuroğlu‟nun bu derviĢlerin tahta kılıç sembolü üzerine yaptığı belirleme zihin açıcıdır. yy. Ġstanbul. ĠĢte bu kaos ortamında Horasan erenlerinin bağdaĢtırmacı. daha askeri fetih baĢlamadan önce. kültürel ve teknik bilgi üretip halkı bir uzlaĢtırıcı evrende birleĢtirmiĢlerdir. kendi etraflarında birleĢtirmiĢlerdir. Daha sonra tekkeler ve onları var eden 219 220 Çamuroğlu. Bunun yanında gerek yayılmaya çalıĢan Araplar ve Moğollar. Bu tekkelerde dini. Keser. mistik ve uyuma çağıran inanç evreni gerek Anadolu'ya yeni gelen gruplar. hem fetih çağrısını hem de uzlaşma isteğini ulaştırmaktadır. Selçuklu. Tarih Heterodoksi ve Babailer. BaĢka bir ifade ile Anadolu‟ya gelen devlet kuran Türklerle.: Ela Güntekin) Ġkinci Baskı. 2000. din buyurganlığı yapan gruplar olarak tanımıĢlardır.”219 Fetihlerin gönülden baĢlayıp güçle sonuçlanması da Anadolu‟nun TürkleĢmesini sağlamıĢtır. 173.221 Bununla birlikte baĢka bir unsur ise din değiĢmesi olduğu halde farklı dinlerin ibadethanelerin birbirini dıĢlamaz bir biçimde bağdaĢmıĢ olarak bulunabilmiĢ olmalarıdır.220 Bunun yanında bazı yerleĢik halklar arasında Hıristiyanlığın etkisi azalmıĢtır. tekkelerin bu uzlaĢtırıcı evreninin gücünden yararlanarak. (çev. aynı zamanda sosyal ve ekonomik alana dair bilgi üretilen. dinle bağları iyice incelmiĢtir. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 2002. Devletlerin saldırgan evrenine ve beylere yaraşır. 145. Bunun sonucu olarak da Babai ayaklanması222 olmuĢtur ve Selçuklu imparatorluğu bu isyanı bastırmıĢ olsa da bir daha kendini toparlayamamıĢtır. Şeyh Bedreddin Tasavvuf ve İsyan. mistik. Horasan erenleri Anadolu'ya geldiğinde diyar-ı Rum‟da Rum erenleri ile de birlik olarak senkretik. bu umutsuzluk ortamında yine güven verici merkez olarak sadece tekkeler kalmıĢtır.e. 222 Ocak. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Osmanlılardan Önce Anadolu. halkın bütünleĢmesini sağlayan Horasan erenleri ekolünün mücadelesinden iki tarafta zararlı çıkmıĢtır. halkı. doğar. tahtadandır. Daha sonra gerek Selçuklu gerekse Osmanlı. daha rahat yönetim sağlayabileceği Ġslam devleti modeline uygun görüĢlere yönelmiĢtir. gerekse Anadolu'da yaĢayan halklar için bir umut ıĢığı olmuĢtur. dirlik ve düzen sağlamaya çalıĢan Bizans ve Türkler halka çok fayda sağlayamamıĢlardır. Tekkeler XII-XIII.g. a. da Anadolu‟nun en önemli organizasyonlarından biridir. Batıni tekkeler oluĢturmuĢlardır. 221 Claude Cahen. Tekkeler sadece mistik öğretilerin insanlara aktarıldığı yerler değil. Çeliktendir. Heterodoks dervişlerin kılıcı gönüllere yönelik. Ġstanbul. imparatorluğa dönüĢünce bu tekkelerin evreninden vazgeçip. Bu durum da Müslümanlığa geçiĢi kolaylaĢtırmıĢtır. Bu konuda Tarihçi Balivet‟de Anadolu‟daki Türk yayılmasının mızrak baĢı olan BektaĢi derviĢlerinin. öldürür.

Oba Yayınları. Fakat devletler güçlenince. Osmancık. XIII-XV. Yavuz Sultan Selim‟in Çaldıran SavaĢı öncesi Alevi tesbiti ve kırımı hakkındaki fetvalara.e. Ġnabazan. Osmanlı uzunca bir süre tekkeler ve Türkmenlerle birliğini bozmamıĢtır. Çorum. yol yolak olmayan güvenli bölgelere göç etmiĢlerdir. . uzlaĢtırıcı olup toplumda güvenilir ana kaynak olmuĢtur. Batıniler bütün din ve düĢünme biçimlerini içine alan içrek. Özetle söyleyecek olursak. mistik aynı zamanda sosyal adalete uygun bir organizasyonun kurulması beklentisi içinde olmuĢlardır. Ġran sahasında da Sünni Türkmen ve Araplar öldürülmüĢtür. Aleviler yukarıda belirlediğimiz süreç içerisinde Osmanlı yönetiminden uzaklaĢmıĢlardır. Aleviler (IĢıklar) de kovuĢturmalara uğramıĢtır. Birincisi Timur tarafından engellenmiĢtir. Osmanlı Ġmparatorluğu ise zaman zaman Batıni tekkelerle çatıĢsa da Yavuz Sultan Selim zamanına kadar isyan sulh idare etmiĢlerdir. Suraiya Faroqhi. yüzyıllarda Anadolu'da faaliyet gösteren derviĢ gruplarının çok çeĢitli olduğu söylenebilir.227 kadar birçok belge ve kayıt Osmanlı arĢivlerinde yer almaktadır. Turhal. 2004.e.g. Osmanlı‟nın tutumu savaĢ bittikten sonra da devam etmiĢtir. batini anlayıĢla oluĢturulan. Selçuklu Ġmparatorluğu ile yollarını Babai ayaklanması sonucunda ayırmıĢlardır. Ortapare. Amasya Beğine. Ankara savaĢı fetret devri derken. Zile. GüleĢ. Batıni düĢünceler kaos anlarında derleyici. 227 a. Ankara. Anadolu sahasında Alevi Türkmen Batıniler öldürülürken. Mahmut 223 224 Baki YaĢa Altınok. Osmanlı ilk olarak Yıldırım Beyazıt. „Amasya'daki KızılbaĢların Cezalandırılmalarına ĠliĢkin‟ baĢlıklı. 257. Katar.226 Alevi-KızılbaĢların mal ve mülklerini devlet yanlısı Hanefi-ġafii mezhebinde olanlara dağıtılmasına. Osman beyin ġeyh Edebali‟nin kızı ile evlenmesi bu birlikteliğin bir göstergesidir. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla.. Ġkinci büyük Batıni isyanı olan Bedreddin hareketi aslında Tekkelerin Anadolu‟da nasıl bir oluĢum görmek istediklerinin iĢaretlerini vermiĢtir. bu adil düĢüncenin kendinden daha etkili olmasına müsaade etmemiĢtir. Alevilikle İlgili Osmanlı Belgeleri.Horasan ekolünün desteği ile Osmanlı hızlı bir teĢkilatlanma içine girip yeni bir güçlü devlet oluĢmuĢtur. Ġstanbul. Fakat BektaĢilerin iliĢkisi tarikatın kurulduğu günden II. 288. 2005. Batınilerin düĢünsel evrenleri yöneticiler için tehlikeli düĢünceler olarak görülmüĢtür. önce Selçuklu‟nun sonra Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun kuruluĢunda aktif rol oynamıĢlar daha sonra. Zaten bu baskı ve kovuĢturma sonucunda Aleviler ya inançlarını değiĢtirip. Ġskilip. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. a. Kazabat. Türkmenlerin ve Ġslam‟ın baĢı olma mücadelesinin bedelini iki tarafta da halk ödemiĢtir. Söz konusu tekke ve derviĢler.g. Horasan kökenli derviĢler çoğunlukta olmak üzere diğer Ġslam tarikatlarının bir çoğunun da Anadolu sahasında etkinliği olduğu söylenebilir. 265. Amasya Kadısına. sonra Fatih Sultan Mehmet zamanında Anadolu birliğini sağlamaya çalıĢmıĢtır. 226 Öz. yerleĢik hayata geçip SünnileĢmiĢler ya da dağ baĢlarına. Mecitözü. Artukabad. ġeyh Bedreddin Hareketi223 ile dönem noktalanmıĢtır. Karahisarı Demirli ve Havsa Kadılarına verilen buyruklardan225. Fakat imparator olmak bu kadar eĢit olmayı gerekli kılmadığı için..224 Fakat Yavuz Sultan Selim‟le ġah Ġsmail‟in arasındaki. 225 Birdoğan. Anadolu‟daki Batıni tekkeler ortadan kaldırıldığı gibi. Hüseyinabad. Şeyh Bedreddin ve Varidat.

231 Onların yetiĢtirdiği derviĢler Mustafa Kemal ve arkadaĢlarına Ģeksiz Ģüphesiz destek vermiĢlerdir. Selmanpakoğlu. Ġstanbul. bunlarla sıkı iliĢkileri olduğu için BektaĢi tarikatı da kapatılmıĢtır ve mal varlıklarına el konulmuĢtur. a... Tuncay Bülbül. Ali ve Hacı BektaĢ'ın "don değiĢtirmiĢ" ve onları kurtarmaya gelmiĢ halidir.e. 89. daha sonra kurtuluĢ savaĢı sırasında görülmüĢtür. 125. Ġstanbul. Anadolu AleviBektaĢi'sinin gözünde Mustafa Kemal "evliya"dır. 231 Hülya Küçük. a. BektaĢiler Osmanlı için önemli bir tarikat olmuĢtur. ) Ensar NeĢriyat.g. 233 Baki Öz. Bu durum Anadolu Alevileri içinde halk sufiliği bağlamında yeni derviĢlerin ortaya çıkmasına da imkan sağlamıĢtır. Ġstanbul. Bu iliĢkide zaman zaman iniĢ ve çıkıĢlar yaĢanmıĢ olsa da özellikle yeniçeri ocağı üzerinde BektaĢi hakimiyeti sebebiyle. onları görgü ve bilgi konusunda yetiĢtirmiĢtir. Ġstanbul.g. Mustafa Kemal Anadolu'da iken kendisini karĢılayanlar arasında yoğunlukla Amasya'da. Mustafa Kemal'in 23 Aralık 1919'da HacıbektaĢ'a gitmesi ve burada üç gün iki gece kalması da bu yüzdendir. . (Haz.. Bu sebeple bu devirden sonra NakĢiler çok güçlenmiĢ ve yayılması hızlanmıĢtır.Tuttum Aynayı Yüzüme Ali Göründü Gözüme içinde (çev. Kurtuluş Savaşında Bektaşiler. Yabancı araştırmacılar Gözüyle Alevilik. Alevi olarak adlandırılan toplulukların ve BektaĢi tarikatı çevresindeki kiĢilerin KurtuluĢ SavaĢına içten bir Ģekilde katılmaları konusu. Editörler: Filiz Kılıç. 230 Öz. "mehdi"dir. Anadoluda Bir Duru Kaynak Aşık Kul Fakır.: Iren Melikof ve bĢk. 78. 1991. Daha sonra BektaĢi tekkeleri yıkılmamıĢ bütünüyle NakĢibendi Ģeyhlere devredilmiĢtir229. Hz. 97.e. 25. Söz konusu derviĢlerden birini örnekleyecek olursak. Bektaşiler. 17-19 Ekim 2007.: Ġlhan Cem Erseven) Ant Yayınları.e.228 Osmanlı sarayı. 2003. Erzincan'da.dönemine kadar sürmüĢtür..230 Dergahtaki BektaĢi liderlerin dağıtılması aslında Anadolu‟daki Alevilerin doğrudan BektaĢilikle tanıĢmasına da imkan sağlamıĢtır. Irene Melikof. Ali Ġhsan AktaĢ-Sabri Yücel. “1826 Sonrası BektaĢi Tarikatları”. Dizgi Baskı. Amasya‟da türbesi bulunan Hamdullah Efendidir. 232 Okan. 1826'da. Kendisi aslında Hacı BektaĢ dergahından sürgüne gönderilmiĢ bir liderdir ve gittiği Amasya‟da kendisini bağrına basan Türkmen Alevileri bulmuĢ. 28. Küçük.g. a. Yeniçeriler Ocağı kaldırıldıktan sonra. 1999. 1997. Sivas'ta. Can Yayınları.233 Bu konuda Amasya‟dan bir derviĢ olan Kul Fakır Ģöyle bir dörtlük söylemiĢtir. Uluslarrarası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve BektaĢilik Bilgi ġöleni Bildiri Kitabı. Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye'de Aleviler. hatta kendilerinin BektaĢilik yoluna girmeleri üzerine Esseyid Ahmet Muhtar'ın Feyzullah Efendi'ye gönderdiği uyarı yazılarının suretleri arĢivlerde mevcuttur. 229 Butrus Abu Manneh. Alevilikle İlgili Osmanlı Belgeleri. Alevilik üzerine araĢtırma yapanların üzerinde uzlaĢtıkları konulardan biridir232.. BektaĢilere karĢı alınan kararları Ferman olarak yürürlüğe koymuĢtur. Nusayriler Toplantısı Bildirileri içinde. 1997. Bu insanların yaptıkları çalıĢmaların etkisi. Ankara'da Aleviler vardır. “BektaĢi Tekkelerinin Kapatılması (1826) ve BektaĢiliğin Yeni Yüzyılı” II. Bu konu ile ilgili örnek verecek olursak. Ġstanbul. 228 Fahri Maden. Sayfa:1033-1059. Tokat'ta. 64. Kitap Yayınevi. Alevilik Tarihinden İzler. Hacı BektaĢ Veli Dergahı'na postniĢin olarak atanan NakĢibendi Ģeyhlerinin dergahı SünnileĢtirememeleri. Kurumsal yapısı çöken BektaĢiler halk arasında daha mistik ve aynı zamanda bilgi ve görgü bakımından uyandırıcı çalıĢmalar yapmıĢtır. “1826‟da NakĢibendi Müceddidi ve BektaĢi Tarikatları”. Ankara.

Bu yasağa Alevi–BektaĢi‟lerden neredeyse hiç direnç olmamıĢtır. Özellikle halk sufizmi içindeki derviĢlerin Ģifacılıkları. DerviĢ Anadolu kültür görünümü içinde. Klasik dinlerde hata yapılabilir ve bunun telafisi din AktaĢ-Yücel. Atatürk Üniversitesi Yayınları. beden dıĢı deneyimi önemsemeleri.g. 161. dini eğitim vermeleri yasaklanmıĢ. Fakat derviĢ.235 Buna göre tekke ve türbelerin kapatılmıĢ. 64. ġeyhlik. Müritlik. Cumhuriyet ilan edildikten sonra 13 Aralık 1925‟de tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılmasına ve türbedarlıklar (Türbede hizmet edenler) gibi birtakım unvanların iptal edilmesine dair kanun kabul edilmiĢtir. Çelebilik. DerviĢler bu manada ruhsal özellikleri olan kiĢilerdir. Söz konusu dönemden sonra Alevi BektaĢi derviĢleri de derviĢ ismini kullanmamıĢlardır. Öyle ki birçoğu istiklal mahkemelerinde yargılanmıĢ ve ceza almıĢtır. Erzurum‟da Tıbbi ve Mistik Folklor Araştırmaları. Naiplik. Dedelik. DerviĢin Ġslam‟la bağlantısı. Kendi aleyhlerine olan tekke ve türbelerin kapatılması kanununu bile dönemin gereği diye kabul etmiĢ. Seyitlik. Alevi-BektaĢiler. temel anlam dünyasını mistisizmle Ģekillendirir ve bunun köklerini yaĢadığı coğrafyanın kültürel kökleri ve ait olduğu inanç sisteminin doğrular bütününden alır. KurtuluĢ savaĢı döneminde Alevi-BektaĢiler Mustafa Kemal‟e nasıl sahip çıktılarsa Cumhuriyet kurulduktan sonra da Cumhuriyete sahip çıkmıĢlardır. DerviĢlik. Bu yolun zorluğu."Batın tarafından gelir haberler Mehdi çıkıp oynayacak teberler Okundu fermanlar duymadı kerler Aşıklar müjdeler satmak isterler" 234 Dörtlüğündeki "mehdi" Mustafa Kemal'den baĢkası değildir.. Halifelik Büyücülük. geleceği görmeleri. a. hakim düĢüncenin insanlara aktardıkları temel sistemli düĢünce bağlamı içinde bir iliĢkidir. Babalık. Emirlik. Tarihsel hatırlatmalar dıĢında Anadolu‟daki derviĢliği toparlayacak olursak Ģunları söyleyebiliriz. Zeki BaĢar. 1972. AĢık gibi isimler kullanılmıĢtır. Kul Fakır tam da Mustafa Kemal‟in yaĢadığı dönemde yaĢamıĢtır. Bunun yerine Gerçek. DerviĢlik aslında resmi söylemin din anlayıĢına göre çok daha zor bir arınma ve insan olma durumuna çağrıdır. Üfürükçülük. Ankara. insanın düĢüncede temizlik yaparak insan olabileceğine dair bir vurguyu yapması sebebiyledir. tarikatlarda kullanılan. Zaten çalıĢmamızda DerviĢ Ruhan‟ın öncesindeki derviĢleri anlatırken Kul Fakır Ali derviĢten de bahsedilmiĢtir. Fakat özellikle NakĢibendi tarikatından ciddi itirazlar gelmiĢtir. hatta bunun gerekçesi olarak Gazi Mustafa Kemal‟in MürĢit olarak ilmi göstermesini hakikat olarak kabul etmiĢlerdir. Günümüzde bile Alevi-BektaĢilerin büyük bir çoğunluğu Cumhuriyetin devrimleri ile barıĢıktır. Mustafa Kemal‟in kurduğu Cumhuriyetin ideal yönetim olduğuna inanmıĢlar ve halka adalet getireceği duygusunu taĢımıĢlardır. Eren. Falcılık ve gaipten haber vermek ve murada kavuĢturmak maksadıyla Nüshacılık gibi unvan ve sıfatlar ve bu unvan ve sıfatları iĢaret eden elbiselerin giyilmesi yasaklanmıĢtır. vecd hallerine girmeleri ile ruhsal insan özellikleri göstermektedir.e. Sevinç Matbaası. 235 234 . ruhsal bilgiyi Ġslamla barıĢık olarak halka aktaran kiĢidir. Bu kanuna uymayanların ise üç aydan eksik olmamak üzere hapise ve elli liradan aĢağı olmamak üzere para cezasına çarptırılacağı belirtilmiĢtir.

Ama derviĢlerin yolunda yapılan hata ile yaĢamaktan. Çok mailer okursun Vara yoğa kakırsın.içinde mutlaka vardır. Muhammet de kakırdı Bu kakımak sende var. Sen derviĢ olamazsın Kakımak varmıĢsa ger. Gözü dolu yaĢ gerek Koyundan yavaĢ gerek. Sen derviĢ olamazsın DerviĢ Yunus gel imdi. Sen derviĢ olamazsın. Sen derviĢ olamazsın Gel ne deyeyim sana. Gücünü kendini var eden kültürden ve ruhsal birlikten alır. iĢin ustasının sözüyle bitirmek gereğince anlamlı olacaktır. Anadolu insanının gözünde en büyük derviĢlerden biri olan ve halkın gönlünü her hali ile kazanan DerviĢ Yunusun. Ummanlara dal imdi Ummana dalmayınca. bu sebeple kökü ait olduğu toplumun kültürel köklerine uzanmaktadır. Söğene dilsiz gerek DerviĢ gönülsüz gerek. Sen derviĢ olamazsın Doğruya varmayınca. DerviĢ insan olma erdemine daha sıkı sıkıya sarılmıĢtır. Sen derviĢ olamazsın Dilin ile Ģakırsın. . derviĢliğin zor ama derin anlamı üzerine belirlemeler yaptığı bir Ģiiri ile çalıĢmamızın bu kısmını noktalamak. DerviĢlik der ki bana. Sen derviĢ olamazsın DerviĢ bağrı baĢ gerek. Ġçinde göründüğü din sadece ifade için gerekli kavramları ve anlam Ģemalarını verir. onu anlamaktan baĢka yol yoktur. Sen derviĢ olamazsın Döğene elsiz gerek. MürĢide yetmeyince Hak nasip etmeyince.

1998. bir tarikata girmiĢ.239 Bunun yanında derviĢler tasavvuf yorumu ile Anadolu‟da yayılmaya uygun bir ortam bulmuĢlardır. Alevi BektaĢi derviĢliğinin üç farklı biçimde sınıflandırılıp tanımlanabileceği söylenebilir.. 1. Ġstanbul.238 Aslında Ġslam‟ın Anadolu‟da yaygınlaĢmasından. a.cilt.1. Babailer İsyanı: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı…. dünyanın hiçbir nimetine yüzünü dönmeyen kiĢi olarak düĢünmektedir. derviĢliği baĢka formlara soktuğu gözükmektedir. Sürekli Kitaplar Dizisi. 239 Ömer Lütfi Barkan. 62. “Yeni Belge ve Bilgiler IĢığında Pir Sultan Abdal”. abdallar ve babalar oldukça etkin olmuĢlardır. “Ġstila Devirlerinin Kolonizatör Türk DerviĢleri ve Zaviyeler”.g. 567. Tokat. Dil ve Tarih Kurumu Türk Dil Kurumu Sözlüğü. Vakıflar Dergisi. Ġslam‟ın her algılanıĢ biçiminde özel bir yere sahiptir. Tarih Heterodoksi ve Babailer. DERVĠġLERĠN SINIFLANDIRILMASI DerviĢ üzerine buraya kadar yaptığımız belirlemelerden hareket ederek.242 Bu sebeple derviĢler Anadolu‟nun uzlaĢtırıcı evrenini temsil etmiĢtir. 79. Çünkü derviĢler aslında tasavvufla iç içe bir yaĢam sergilemiĢlerdir. DerviĢler üzerine yaptığımız çalıĢmamızda konunun uzmanlarından geri bildirim almak amacıyla. Ġkincisi. yoksulluğu çilekeĢliği benimsemiĢ derviĢler diye sınıflandırılabilir236. I.BEKTAġĠ GELENEĞĠNDEKĠ DURUMU 3.237 Durum böyle olunca derviĢlik halk için zorluklarla dolu bir dünya kavrayıĢı olarak görülmüĢ ve halkın derviĢlere saygı ve hayranlık duymalarına sebep olmuĢtur.e. 279-304.1. 116. 238 Çamuroğlu. 2003. BÖLÜM: DERVĠġLĠĞĠN ALEVĠ. Bu bağlamda. onun yasa ve törenlerine bağlı olan derviĢler.241 Söz konusu bu derviĢlerin Alevi BektaĢi geleneği içinde özel bir yeri vardır. "derviĢ"i dünyadan elini eteğini çekmiĢ. DerviĢ kelimesinin sınıflandırılmasında kelimenin halk için özel anlamlara geldiği de dikkate alınırsa bu sınıflandırma daha da anlamlı olacaktır. Ankara. Bunun yanında derviĢlik. . Fakat her değiĢim Halk Ġslam'ı bağlamında farklılıklar yaratmıĢ ve uzlaĢı derviĢler üzerinden yapılmıĢtır.1. 116. halk nazarında kabul görmesine kadar birçok unsurun uygulayıcısı derviĢler olmuĢtur. 9. Çorum ve Yozgat çevresinde Hacı BektaĢ ve Erdebil tekkesiyle ilintili olan derviĢler. 13. Atatürk Kültür. DERVĠġLERĠNĠN SINIFLANDIRMASI VE ĠġLEVLERĠ 3. 2. 240 Ocak. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik BektaĢilik 236 Türkçe Sözlük. 241 Ali Haydar Avcı. derviĢliğin birçok farklı görünümünün Alevi BektaĢi geleneğinde görüldüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Anadolu coğrafyasında yaĢanan tarihsel birçok olayın. 1942. Türk Dünyası Halkbiliminde Yöntem Sorunları. 237 Oğuz. Halk. E yayınları. Bunlardan birincisi. Üçüncü olarak da. Baskı. alçakgönüllü ve her Ģeyi hoĢ gören derviĢler. 2. ortodoks olsun heterodoks olsun Türk "halk Ġslam"ının temel öğesidir.3. 242 Çamuroğlu. Bu anlamıyla derviĢ.240 Bu yayılma dönemlerinde özellikle Amasya.

. ikinci olarak alçakgönüllü ve her Ģeyi hoĢ gören ruhsal kiĢi. DerviĢ. imparatorluk fermanıyla daha sonra onaylanarak resmi bir nitelik kazanır. “BektaĢilik‟ve Resim Sanatında Sembolizm ve Temalar Üzerinde Bir Ġnceleme”. halk arasında çilekeĢliği benimsemiĢ kimseler ise meczup derviĢliğe örnektir. Cilt. Bu değiĢiklikle Mücerret derviĢlik anlayıĢı daha önce BektaĢilikte olmamasına rağmen yeni tarikat organizasyonunda yerini almıĢtır. “Alevi BektaĢi Geleneğinde DerviĢ”. derviĢlikle birlikte kendisine BektaĢi tacı tekbir edilerek giydirildiğini ve tekkede 243 Caner IĢık. DerviĢlerin sınıflandırılması ve iĢlevlerinde söz konusu bildirinin ana taslağı geri bildirimler dikkate alınarak düzenlenmiĢ ve kullanılmıĢtır. tarikata girmiĢ olan kiĢiye muhip dendiğini. adaylar. Babağan kolunda törenler belirli bir düzen içinde yapılır tarikat içindeki mertebeler üyelerin kıyafetlerine yansır. Bu konuda Gölpınarlı‟nın önemli belirlemeleri vardır. Ankara. 275. 100 Soruda Türkiye‟de Mezhepler ve Tarikatler. bağdaĢtırmacı derviĢliğe.246 Gölpınarlı BektaĢilikte “aĢık. Tarikatın yöneticisi “Dedebaba”dır.Bilgi ġöleninde. 244 Ali AktaĢ. Bu en yüksek idarecilik mertebesi için.1. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri Kitabı. muhiplerden derviĢ olmak isteyenlerin. soydan değil liyakatle mertebeleĢmenin olduğu bir BektaĢilik yorumudur.245 Babalardan oluĢan bir heyetin seçtiği aday. adlandırmasını ilk olarak bir tarikatın üyesi olma. Ant Yayınları. baĢlığı altında tarafımızdan bir bildiri sunulmuĢtur. 246 Gölpınarlı. Babagân kolunda tarikat derviĢi Babagân kolu BektaĢiliği sistemli bir tarikattır. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve BektaĢilik Bilgi ġöleni Bildirileri. Ankara. Ardıç Yayınları. 2006. 1999. Bu Ģekilde üç temel farklı derviĢ tipinden söz edebiliriz.244 Bu yoruma göre. BektaĢilerin “Babağan kolu”nda tarikata giren kiĢi kurumsal derviĢliğe. Bütün Yönleriyle Bektaşilik Alevilik VII. derviĢ. Bektaşilik Alevilik Nedir?. Bedri Noyan. üçüncü olarak ise ruhsal bir yaĢantı için yoksulluğu çilekeĢliği benimsemiĢ kimse diye değerlendirilebilir. (Haz. II. . “Kent Ortamında Alevilerin Kendilerini Tanımlama Biçimleri ve Ġnanç Ritüellerini Uygulama Sıklıklarının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi”. Ankara.: Ahmet YaĢar Ocak) Türk Tarih Kurumu Yayınları. “Çelebiler kolu”nda „Efendilere‟ hizmet eden. I. derviĢliğe ikrar verdiğini. Bu bildiri Bilgi ġöleni kitabında yayınlanmıĢtır. belirterek bu makamları açıklar. “Alevi BektaĢi Geleneğinde DerviĢ”. babaların evlenmeme geleneği. 255. 2005.1. 452. AĢığın. Frederick De Jong. 1995. muhip. Halife baba (Dedebaba) olur ve devlet makamları tarafından. hoĢgörülü. AĢığın tecrübelerle sınandığını ve daha sonra iki yol kefilinin Ģahadeti üzerine tarikata alındığını. XXX. halife” dereceleri olduğunu. 2007. Babagân kolu “kâmil insan” yaklaĢımını tarikat modeline uygun olarak organize etmiĢ. baba.. 3. Tarihten Teolojiye İslam İnançlarında Hz. Kaba bir sınıflama yapacak olursak.4. Söz konusu bildiri geri bildirimler dikkate alınarak çalıĢmamızda yeniden düzenlenmiĢtir.1. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı BektaĢ Veli AraĢtırma Merkezi Yayınları. Ali. tarikatın evlenmemiĢ mensuplarından oluĢan bir seçim heyeti tarafından belirlenir. Alevi BektaĢi geleneğindeki derviĢleri Ģöyle sınıflandırabiliriz243. 245 Bedri Noyan. Ġstanbul. Balım Sultan'la (925/1519) baĢlamıĢtır. tarikata girmek isteyen kiĢi olarak tanımlanabileceğini söyler. Ġstanbul.

AraĢtırma evrenimizde söz konusu derviĢ tiplemesinden kimseye temas edilememiĢtir. sırayla “Baba”.e. Manneh. “19. 208. Cilt. halife baba seçmenin doğru olmadığını belirtmiĢtir. muhip ve derviĢ yetiĢtirebileceğini söyler. Söz konusu liyakat baba tarafından belirlenir ve derviĢliğe geçiĢin belirli törenleri vardır. Bu derviĢlerin etkinlikleri tarikat üyeleri ile sınırlıdır. DerviĢlerin tarihi konusunda belirttiğimiz. DerviĢlikten sonraki makam Babalıktır. Ardıç Yayınları. Cenksu Üçer en yakın olarak Tokat‟ta “DerviĢçiler” adı altında bir gruptan söz edilebileceğini söyler248. 247 248 Melikof. BektaĢilik içinde daha da etkin bir yorum olmuĢlardır.. Halife Baba‟ya aittir ve Halife Baba. Haz: ġakir Keçeli. “Dede” ve “Dedebaba” olurlar.: Ġsmail Engin-Havva Engin). 2001. “1826 Sonrası BektaĢi Tarikatları”.. Ġstanbul. tarikatı Balım Sultan‟a bağlar247. bu yorum biçimi söz konusu durumdan güçlenerek çıkmıĢtır. Bunun sebebi söz konusu bölgede bu derviĢ grubunun etkinliğinin olmamasındandır. a. Bütün Yönleriyle Bektaşilik Alevilik IV. 125. Talipler. Ġstanbul. 2004. yeniçeri ocağının kapatılması ve NakĢibendî Ģeyhlerinin dergâha yerleĢtirilmesi sürecinde. Babalık vermek salahiyeti. 97. değilse beyaz sarık sararlar. 250 Bedri Noyan.bir hizmete memur edildiğini belirtir. Bu tarikat hakkında Ġren Melikof baĢıbozuk bir derviĢler grubunu sistemli bir tarikata dönüĢtüren kiĢi diyerek..: Ġlhan Cem Erseven) Ant Yayınları. peygamber soyundansa yeĢil. babalar. Öz. tarikatın rütbe almıĢ ikrar vermiĢ üyesidir.250 Bu yapısı ile ehlisünnet tarikatlarındaki hiyerarĢik yapıya benzer bir örgütlenme gösterirler. 249 Yılmaz Soyyer. bir rütbe alarak belli bir liyakatin sonunda derviĢ olurlar. Beyazıt‟ın isteği doğrultusunda yaptığını belirtir.251 Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra BektaĢi dergâhı kapatılmıĢ ve söz konusu organizasyon resmi niteliğini kaybetmiĢtir. Bu resmi niteliğini kaybetmeye dergâhın sırlanması denmiĢtir252. taçlarının üstüne siyah sarık sararlar. Kitap Yayınevi. 78. 252 Hasan Baba Vakfı derviĢi olan Hasan Erdoğan (50) tarikatın sırlanmasından. (Haz. Bu düzen sağlama gereğini ise Sultan II.Tuttum Aynayı Yüzüme Ali Göründü Gözüme içinde (çev. .g. Ġstanbul. Söz konusu tarikatta hiyerarĢik bir yapı vardır. 186.e. DerviĢler daha sonra yol üzerinde ilerleyerek. Rütbeleri almanın belirli kuralları vardır. a. Bununla birlikte ehliyeti olan derviĢe. Bu rütbelerin alımı da seçim ve liyakate bağlı olarak yapılır. halife tarafından icazet verilirse tacının üstüne sarık sarabileceğini. 1997. Babagân kolu Amasya ve Çorum bölgesinde yok denecek kadar az etkinliğe sahiptir.249 DerviĢler BektaĢilerin Babagân kolundaki hiyerarĢi içinde. Babagân kolu derviĢliği. Yüzyılda Yapılan Ġki BektaĢi Nasip / Ġkrar Ayini”. tekke ve zaviyeler kanununun çıkması ve tarikatların kapatılmasının anlaĢılması gerektiğini belirtmiĢ ve dergahlar sırlandıktan sonra. Alevilik içinde. Yabancı araştırmacılar Gözüyle Alevilik. Üçer.g.. Alevilikle İlgili Osmanlı Belgeleri. Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe. Halife Baba. Her ne için yapmıĢ olursa olsun “Babagân kolu”nun Balım Sultan‟la birlikte kurumsallaĢtığı ve sistemli bir tarikat olduğu açıktır. Babagân kolu BektaĢilerinin en büyüğüdür.. 251 Irene Melikof. Bu sebepledir ki Alevi BektaĢilikte derviĢ dendiği zaman ilk akla gelen tipleme Babagân kolundaki derviĢ tiplemesidir. babalık makamına geçerek.

Kurt Torun-Hayati Torun) Alevi Kimliği içinde.Ankara‟daki Hasan Baba Vakfı bu kola bir örnektir.253 Efendiler. Dr. “Antropoloji ve Etnisite: Yeni Alevi Hareketinde Etnografyanın Yeri”. Bu derviĢler halk arasında Ģu efendinin seveni.255 Bu tür ocaklardaki dedeler Efendilerin lideri “postniĢinden” “serçeĢme”den her yıl icazet almak suretiyle halka hizmetle görevlendirilir. Fakat derviĢ halk arasında kime hizmet etti ise o „efendinin‟ hizmetini yapmıĢtır. Ġstanbul. a. 256 Veli Aykut (42) ile yapılan görüĢmeye göre. Daha önceki yıllarda bir günlük yola giden her yıl. iki günlük yol mesafesinde olan iki yılda bir.e. Babagân kolunun seçilmiĢ Dedebasıdır.g.: T. 452. Babagân kolunun derviĢleri diğer bektaĢi derviĢlerine göre daha sistemli ve kontrollüdür. 255 Yaman.1. Bunlar Babagân kolunun derviĢleri gibi kontrollü bir tarikat içinde değildir ve aldıkları rütbe onlara halk tarafından verilir. nasiplenmeye yönelik bir öğrenimdir.1. Süleyman ġaĢmaz (75) bunlara örnek olarak verilebilir. Bu derviĢler halk arasında bağdaĢtırmacı bir kiĢiliği yansıtırlar. Eğitimi mürĢit diye kabul ettiği „efendi‟ tarafından yapılır.254 Çelebiler kolu efendileri çoğu yerde dedelerin üstünde bir makamda olarak kabul edilirler fakat tesirleri olmadığı dede bölgeleri de vardır. üç günlük yol mesafesinde olan ise beĢ yılda bir gelip icazetini yenilemek durumundadır.E. 26. Bedri Noyan. 257 ÇalıĢmamızın alanı içinde bulunan Amasya. Özdalga. Söz konusu bu derviĢ efendisi geldiğinde ona mihmandarlık yapar. efendilerin en son baĢvurulacak bir temyiz mahkemesi iĢlevini görebildiklerinin söylemenin mümkün olduğunu belirtir. a.2. GümüĢhacıköy. Her yıl hizmet izninin yenilenmesi. Bu derviĢlerin Amasya ve Çorum yöresinde etkinlikleri vardır. (Edi. onlara bağlı dedeler ve topluluklarca "Efendi" olarak da adlandırılmaktadırlar. Efendiler olmadığı zaman da bu derviĢler gerek kendi aralarında gerekse halkın içinde muhabbet etmeye insanları bilgi ve becerileri doğrultusunda yönlendirmeye özen gösterirler. dedelerin mutlaka her yıl serçeĢme olarak sayılan postniĢinle görüĢmesi gerekir. David Shankland halledilmesi gereken anlaĢmazlıklar olduğunda. Bunun yanında Doç. Dertli Divani mahlası ile deyiĢ yazmakta aynı zamanda Veliyettin Ulusoy tarafından atanmıĢ olarak vekil dedelik yapmaktadır.: B. 197-198. 3. yaĢayıĢ olarak alçakgönüllü ve hoĢ görü sahibi olan bağdaĢtırmacı derviĢlerdir. . derviĢi diye tanınır ve anılırlar257. Bunun yerine eğitimi „efendi‟nin muhabbetlerinde bulunup onu dinleyerek. Raudvere) Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 1999. 256 Çelebiler kolu derviĢleri ise „Efendilere‟ hizmet eden. David Shankland. diye bilinir ve derviĢ olarak kabul edilir. Söz konusu eğitim kurumsal bir yapı içinde gerçekleĢen planlı programlı bir eğitim değildir. genellikle HacıbektaĢ kasabasında yaĢar ve yılda yaklaĢık bir defa kendilerine bağlı köylere gelip “hakullah” adı verilen bir aidat toplarlar. Özellikle Alevi toplumu içinde kendilerini rahatlıkla 253 254 AktaĢ. Efendi-Çelebi kolu ve bağdaĢtırmacı derviĢ. Babagân kolunda bir aĢığın tarikat içinde izleyeceği yol tariflenmiĢ ve denetim altında tutulmuĢtur. Veli Aykut...e. onun için muhabbetler düzenler ve talipleri ile görüĢmesinde yardımcı olur. Çetmi köyünde Sefa Ulusoy Efendinin seveni olarak bilinen Sadık Uyar (72).C. Çelebiler kolu: Hacı BektaĢ Veli‟nin evlatları olduğuna inanılan “efendi” adlı liderlerin yönetimindeki BektaĢi koludur. Bu kolun lideri olan Ulusoy ailesi yani Çelebiler. Bu kiĢi. (çev.g. Olsson. belirli bir törenden geçmezler. bağlı olduğu efendinin hizmetlerinde görev alır.

259 AraĢtırmacı yazar Ali Yaman bunlara örnek olarak: Baba Mansur. yerleĢen ve Aleviliği soy anlayıĢına göre sürdüren liderlerin etkinliğindeki koldur. Kırca köyünde doğmuĢ ve halen GümüĢhacıköy‟de yaĢayan Cuma Zeytünlü (75). baĢka bir ifadeyle “Ocakzade”ler.3.. 262 Tunceli yöresinde Seyit Baba Mansur'un büyük oğlu Seyit Kasım'ın torunlarından olan Ali Cemali (68) dede.1. onun tabağından ortak olarak yiyen ve halk tarafından büyük bir sevgi ve saygı ile benimsenmiĢ bir meczup derviĢ tiplemesidir. 259 AktaĢ. Bunun yanında eski Türk kabile reislerinin. Anadolu‟ya Hacı BektaĢ Veli‟den önce gelen. 27.g.1. Onun yerine ılımlı ve yumuĢak sözlerin.BektaĢi olarak adlandırabilenler bu derviĢler ve bunların iliĢkide bulunduğu kiĢilerdir. ġah Ġsmail olayından sonra dede olarak. yaygın ve benimsenmiĢ dini liderlerdir. 258 Amasya. “Dertli Garip mahlası ile Ģiirler yazmaktadır ve DerviĢ Ruhan‟ın öğrencisi olan derviĢlerden biridir. acıktığında kimseye sormadan. Bunlar meczup derviĢliğe örnek olarak sunulabilir. Halk SeyuĢen‟in metafizik.e. mağaralarda yaĢadıkları ve insanların dayanamayacağı zor hayat Ģartlarına katlandıklarından bahsedilmiĢtir. Üryan Hızır. Türkiye ve İslam. Dedegân kolu. çoğunlukla bekâr olan derviĢlerdir. 3. a. Bunlara bağdaĢtırmacı derviĢler ismini vermemizin sebebi ise bu derviĢlerden biri olan Cuma Zeytünlü258 ile yaptığımız görüĢmede “Bektaşi kur bağdaşı” sözünü bağdaĢ oturuĢunda oturmak anlamında değil de. Sertlik söz konusu derviĢlik açısından kesinlikle tercih edilen bir yöntem değildir.e. a. AraĢtırmamızda da söz konusu derviĢlerin çatıĢmadan uzak birleĢtirici. olağanüstü güçleri olduğuna inanmaktadır. 261 Ocak. Hıdır Abdal gibi yerel ocakların söylenebileceğini belirtir260. Yaman. seyit kabul edilerek. GümüĢhacıköy. uzlaĢtırıcı. lokantada yemek yiyen herhangi birinin yanına oturup.g.. Bu derviĢler yaĢam tarzı olarak dünyadan büyük çoğunlukla kendilerini soyutlamıĢ kiĢilerdir. Tunceli yöresinde böyle deli-veli tipinde derviĢlerin yoğunluğu derlememiz esnasında gözlenmiĢtir. Tanrısal esini kalplerde canlandırabileceğine inanırlar. 196-197. Halk bu özelliklerinden dolayı derviĢlere insanüstü özellikler atfetmiĢtir. halk arasında yaĢayıp yoksulluğu çilekeĢliği benimsemiĢ derviĢlerdir. Türkler. barıĢçı tutumları özellikle dikkatimizi çekmiĢtir. a. Hubyar Sultan. insanların gelen kabulleri dıĢında yaĢayan. dini liderlere dönüĢtüğü iddiası da vardır. Ali Cemali262 ile yapılan görüĢmede böyle derviĢlerden söz açılmıĢ ve bu derviĢlerin halk arasında Deli-Veli olarak kabul edildiği belirtilmiĢ. Bu sebepledir ki bu derviĢlerin halk arasında çok özel ve güven verici bir pozisyonları vardır. SeyuĢen sokakta yaĢayan. Dedegân kolu ve meczup derviĢ Dedelerin etkinlik sahasında olan sonuncu tiplememiz. Bu da aslında nasıl bir değer verdiklerinin göstergesidir. aynı zamanda kendi ismi ile Ģiirler yazmaktadır.g. Söz konusu derviĢler genelde “Dede”lerin hizmet bölgelerinde olan çoğunlukla meczup olarak görülen. 49. 452. 260 Yaman. Hatta medyatik de olan „SeyuĢen‟ bu derviĢ tiplemesine örnek gösterebileceğimiz bir derviĢtir. toplum ve doğa arasındaki bağdaĢmayı sağlamak olduğunu söylemesi sebebiyledir. SeyuĢen öldüğünde Tunceli‟ler onun heykelini yapmıĢtır. .e. aynı zamanda bu insanların muhabbet ehli oldukları.261 Dedelerin kökeni ne olursa olsun Alevi toplum üzerinde dini lider olarak etkinlikleri açıktır ve bilinen en etkili. bağdaĢmayı sağlayabilmek anlamında yorumlaması ve BektaĢi‟nin öncelikli iĢlevinin insan... ne zaman ne yapacağı kestirilemeyen.

4.: B. dua eden. 266 Irene Melikof. Ġstanbul. insan-ı kâmilin halk arasındaki adı ise “eren” “gerçek” veya “derviĢ” tir. insanlara psiĢik etki konusunda çok güçlü (manevi yönden)bir zat olduğunu özellikle vurgular. Alevi BektaĢi geleneğinde eren veya gerçek olarak derviĢ.C. Bu konuda Ġren Melikof Hacı BektaĢ‟ın bir derviĢ olduğunu ve Hacı BektaĢ‟ın Anadolu'ya 1230 yılına doğru. (çev.4. deli-veli derviĢ tiplemesi aslında eski Türk inançlarındaki ġamanlara çok benzemektedir. Bunların arasında nefes söyleyen. 3. gezip muhabbet edenler olduğu gibi sessizliği erdem sayanlar da bulunmaktadır264. bu kadar coĢkulu raks edebilmek için. Bu derviĢ tiplemeleri günümüzde ise neredeyse ortadan kalkmıĢtır. “BektaĢilik. ortadan kalkmıĢtır. Birbirleri arasında neye göre olduğu bilinmeyen bir hiyerarĢileri vardır ama genel anlamda bağımsız tiplerdir. Raudvere). Harezm'in Moğollar tarafından fethedilmesinden sonra sığınacak bir yer arayan HarezmĢahlar ile birlikte gelmiĢ olduğunu söylemektedir. Virani‟nin “Harabat ehline Hor bakma zahir / Defineye malik viraneler var” dediği derviĢ tiplemesi bu tiplemedir. Halk tarafından Tanrı dostu. Bu derviĢlerin bilinen hiyerarĢik bir yapıları yoktur. Özellikle Ahmet YaĢar Ocak‟ın Barak baba hakkında bahsettikleri bu tip bir derviĢliğin tarihteki izleri gibi görünmektedir263.1. Bu derviĢlerin çoğunun metapsiĢik yeteneğe sahip olduğuna inanılır ve halk tarafından özel bir saygı gösterilir265. çılgın ve coĢkulu hareketleri ile onun tam bir Ģamana benzetilebileceğini. böyle bir derviĢ geleneği günümüzde görünmez olmuĢ.Meczup. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.E. Bu derviĢlerin sözleri önemsenir beddualarından kaçınılır ve hayır duaları alınmaya çalıĢılır. „gerçek‟ olarak kabul edilmiĢlerdir.Kurt Torun-Hayati Torun) Alevi Kimliği içinde. 265 Amasya GümüĢhacıköy. BaĢka bir ifadeyle söyleyecek olursak Alevi BektaĢilikte hedef insan-ı kâmil olmaktır. Bu derviĢler tarikatın kurallarına tabi değildir. (Haz. Özdalga. Olsson. Kırca köyünde 50 senedir Cem aĢıklığı yapan AĢık Kara Hüseyin (Hüseyin Zeytünlü (75)) Sefil Mehmet adlı bir derviĢten bahseder. 196. Amasya GümüĢhacıköy. bu derviĢin konuĢmadığını ve kimsenin gözüne bakmadığını belirtip. ġamanların ve Kalenderi. Gerçekte bu derviĢlerden ruhsal insan olma yolunda yol katedenlerin hepsi Alevi BektaĢi bütününde „eren‟.266 DerviĢlik aslında ruhsal yaĢam içinde en üst rütbedir.: T. KızılbaĢlık: Tarihsel Bölünme ve Sonuçları”. Kırca köyünde DoğmuĢ olan Kerziban Zeytünlü (64) "biz derviĢlerin ölüyü diriltebileceğine inanıyoz her Ģey olların elinde" demiĢtir. 1999. Onları yaĢatacak olan halkın modernleĢme süreci içinde değiĢmesi ile birlikte. yine bu vecd hali esnasında sara nöbetine tutulmuĢ gibi hareketleri ve ağzından çıkan anlamsız bir takım kelime ve cümleler söylediğini belirtip. Babailer İsyanı: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı…. Haydari derviĢlerinin kullanmaya alıĢtıkları esrar almıĢ olabileceklerini. Söz konusu derviĢler. Hızır olarak tabir edilirler. Ocak Barak Baba'nın raks ederek tam vecde geldikten sonra çıkardığı hayvan sesleri.1. Anadolu‟da tarihin her döneminde olmuĢ ve kırsal kesim insanları tarafından hoĢ karĢılanmıĢlardır. DerviĢlikten sonra anlatılan rütbeler yolun 263 264 Ocak. . Yukarıda Alevi BektaĢi geleneği içinde üç tip olarak ayırdığımız derviĢler hakkındaki tanımlamalar konunun anlaĢılması için yapılmıĢtır. ġamanlarla derviĢler arasındaki iliĢkinin varlığını kanıtlamaya çalıĢmıĢtır.

Video kaset kaydıdır.08. 202. çalıĢmak ve çalıĢmayı salık vermek gibi hasletler önemlidir.Hamamözü –YemiĢen Köyü.Zakir). Hacı BektaĢ Veli‟nin yerine koymuĢlardır. Halka göre derviĢ Tanrı yolunda olan. gerçek insan olup beĢeri aĢmıĢ varlık anlamında da “gerçek” demiĢlerdir. DerviĢleri sabit bilinebilir anlam kategorileri ile sınırlandırıp. . Sabahat Akkiraz (42)adlı halk müziği sanatçısı aynı zamanda alevi bektaĢi deyiĢleri yorumcusunun. Yukarıda belirttiğimiz derviĢ tiplemelerinin hepsi. özellikleri ile belirtilebilir. Gerçekler Alevi BektaĢi deyiĢlerinde sıklıkla iĢaret edilen kiĢilerdir. Alevi annelerin çocuklarına "gerçekler yardımcın olsun" diye dua ettiklerini belirtir267. YemiĢen Köyünde. Bu “gerçek tabiri hakkında AraĢtırmacı yazar Erdoğan Çınar. Öncelikle farklı derviĢ tiplerinin farklı iĢlevlere karĢılık gelebileceği açıktır. 16. Bu sebepledir ki Aleviler derviĢlere özel bir önem verirler ve onları çoğu zaman Ġmam Ali‟nin. DERVĠġLERĠN ĠġLEV VE ÖZELLĠKLERĠ DerviĢlerin iĢlevleri. Buna rağmen toplum içinde gösterdikleri etkinliklere. insanlara uyandırıcı bilgiler aktaran kiĢilere derviĢ demiĢ ve onlara gönüllerinde önemli bir makam vermiĢtir. “Lamekan” isimli kasetinde söylediği bir deyiĢden. 269 Abdullah Balcı. Ġlkokul mezunu. bu anlamıyla Tanrısal tezahürün de kaynaklarıdırlar. onları Hızır olarak kabul etmiĢlerdir.2006 tarihinde yapılmıĢtır. veya insanlar onun olağanüstü Ģeyler yapabileceğine inanır ve keramet gösterdiğine inanarak yaĢayan kutsal insan iĢlevini toplumda yerine getirir. 3. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 1. “Gerçeğin nefesi eritir dağı Yalancının ateşi eritmez yağı”268 Diyen Arifoğlu gerçek nefesin özelliğini anlatmaktadır. Veli Balcı‟nın evinde. Alevilerin gerçeklerden baĢka güvenecek kimseleri olmadığını belirterek. Örnek vermek gerekirse bir bağdaĢtırmacı derviĢ için aile sahibi olmak ve ailede dengeyi gözetmek. Hakka yakın kimsedir. Bu manada halk.2. toplumsal ve bireysel alanda sabit iĢlevlere karĢılık gelir demek zordur. GörüĢme. Amasya . (AĢık. değerlere saygılı olmak üst değerler üretebilmek. Aleviliğin Gizli Tarihi. Bunun tersi olarak. Bunların dıĢında insanların arasında uzlaĢmaz düĢünceleri ile yaĢar ve olağanüstü deneyimlerini insanlarla paylaĢır. Sonuç olarak bu derviĢlere sırlara vakıf olma anlamında “eren”. bağdaĢtırmacı derviĢ bu değerleri aktarmak ve yaygınlaĢtırmak iĢlevini yerine getirir. Aslında ruhsal yolculuk aynı zamanda makamsızlığa doğru yapılan bir yolculuk olduğu için en yüksek derecedeki kiĢi de derviĢtir269. Kayıt. Bu anlamıyla derviĢler Alevi BektaĢiler arasında ruhsal olanın bire bir yaĢandığı kiĢilerdir.kurumsallaĢması ile gerçekleĢmiĢtir. 1933 Doğumlu. kendilerine doğru ruhsal bir yolculuğu hedeflemiĢ tiplerdir. Bu yolculuğun en alt kademesi derviĢliktir. kurumsal yetkilerine ve kiĢisel özelliklerine göre derviĢlerin iĢlevleri tespit edilebilir. bir meczup derviĢ bu değerlerin hiç birini önemsemez.1. Bu iĢleve göre insanlar meczup 267 268 Çınar.

Ġhsan AktaĢ (70) ile yapılan görüĢmedeki ifadesidir. Tabi. isimlerini ve fiillerini müĢahede ettirdiği kimse. Zaman zaman değişiyo. “Arif”.Kendün farkedecen. GümüĢhacıköy. vakıf.1. 272 Amasya. Bir cemde arif varsa o kiĢi muhabbeti açmak soru sormak ve alçakgönüllülükle varsa yanlıĢlara iĢaret etmek durumundadır. Genellikle bunlar BektaĢi olup “Babagân” ve “Çelebi” kolu derviĢleridir. Birbirleri ile bilinen tarzda bir çatıĢmalarına rastlanmaz.2. bilen. bilgi ve edepleri ile halk arasında örneklik teĢkil eden derviĢlerdir. Hamdi Gürbüz (Dede). Arif.g. Gerek tarikat iĢleyiĢinde gerekse hayatın iĢleyiĢindeki aksaklıklara ve geriliklere dair çözüm üretip yeni bilgileri uygulamaya koyarlar272. Arifler her söz ve eylemi bir anlamlılık içinde düĢünürler ve onları yorumlamayı kendileri için bir görev sayarlar. Arif derviĢler. Kırca köyü doğumlu “DerviĢ Dertli Garip”le yapılan görüĢmede. “Cuma Zeytünlü (Arif derviş). 3. Bir cemde geçen diyalog aslında ne demek istediğimizi daha iyi anlatacaktır. Bunlar özetle. a. Örf adet gelenekler yer yer çok farklı oluşabiliyo. sıfatlarını. “Arif” derviĢler. “Baba”lar. “Biçare” “Çağamız (çocuklarım) bugün cana kıymayın. “ġifa” yapan. Alevi BektaĢi geleneğinde derviĢler ruhsal insan olarak iĢlevleri ve özelliklerine göre çok farklı sınıflandırılabilir. Nefes söyleyen.Zakirinen babanın İrfan meclisinde tespih çekmesi çok da tehlikeli değil mi? Aşık Abdullah (Zakir) Ayıbısa cebime koydum işte. MüĢahede ve temaĢadan hâsıl olan bilgiye marifet. 44. “DerviĢ Biçare” hakkında Ģöyle bir olay nakledilmiĢtir: “Biçare”nin köye gelmesine sevinen sevicileri onun için bir koç kurban etmek isteyince. kavrayıĢı mükemmel. aĢina. Bunlar özellikle aile yaĢantısının yüceliği ve toplum hayatındaki dengeliliğe önem verirler.1. anlayıĢlı. baĢka bir anlamı ise Allah‟ın kendi zatını. “Sadık”.e. irfan ve marifet sahibi kiĢi. Cuma Zeytünlü (Arif derviş). Bu durumda bir bilgi değiĢikliği derviĢ aracılığı ile yapılmıĢtır. Sadık derviĢler. Çelebi kolu derviĢleri Alevi toplum içinde aynı zamanda bağdaĢtırıcı özelliği ile liderlik görevini de yürüttüğü olur.Oda güzel bir şey dosttan gelen sitem ikramdır yani. tanıyan. Osmancık‟ın Güvenözü köyü doğumlu.. kendinizi kurban edin yola” diye uyarıda bulunmuĢ ve kurban kesmeyi gerçek anlamına kavuĢturmuĢtur. Bir önceki bölümde kurumsal yapıları ve yaĢam tarzları ile üç tipe ayırdığımız derviĢler burada iĢlev ve özelliklerine göre tanımlanıp daha kapsamlı anlaĢılması sağlanacaktır. . Fakat ikisi de ruhsal insan olmak anlamında birleĢirler. gerekse iliĢki biçimleri hakkında fikir ve yorumları vardır. Size bir ikramda bulundu. bu bilgiye sahip olan Ģahsa da arif denir270. DerviĢler söz konusu iĢlev ve özelliklerden sadece biri ile tanındığı gibi birkaç özelliğe birden sahip olup birden fazla özellikle de tanınanlar vardır. “Balım Sultan Muhabbeti” yapan. Onun için gerek hayatta yapılan davranıĢlar hakkında. Meczup derviĢin toplum içindeki durumu ile bağdaĢtırmacı derviĢin toplum içindeki durumu birbirine neredeyse tamamen zıttır. Çorum. “Keramet sahibi”. “ÂĢık”lar olarak zikredilebilir. A. Arifler yolun denetleyicisidirler271. “Bekâr-meczup” derviĢler ve derviĢ meĢrepli “Dede”ler.derviĢi zorluklardan belalardan kurtaran insan olarak anlar ve onlardan bu yönde beklentiler geliĢtirir. 270 271 Uludağ.

Eklerdeki GörüĢme Listesinde 7. Bunlar genelde mürĢitlerinin kamberi olarak hizmet ederler “Çelebiler” kolunda ve “Dedegân” kolunda yaygındırlar. 1943 doğumlu. .2.” Aşık Abdullah (Zakir) . GörüĢme. ozanlık iĢlevinin Ġslam sonrası görünümleridir. görüĢmenin ikinci bölümüdür. bu işler böyle. 275 Mehmet Ali IĢık bir deyiĢinde. “Bugün Ali ağamın (Yanyatan Ali derviş) yanına gittim. mürĢidine olan sadakatle onun kendisinden istediklerini yapmaya odaklanan derviĢlerdir. baĢka bir ifade ile ozanın ruhsal bir kimliğe bürünmesi ile âĢıklık kavramı ortaya çıkmıĢtır.Ne desen eyvallah. Yav ağa senin arazi böyle. eski Türk geleneklerinden gelen bir yöntem olmakla birlikte Ġslam‟la birlikte derviĢler. “IĢık Ruhan eğil kulluğa eğil / Kul oldukça Ģahlık alır giderim” demiĢtir. Kul Fakır öyle demiş hani. Kırca Köyü. Kırca Köyünde Ali Zeytün‟ün evinde. Ġlkokul mezunu. Bu derviĢler kendi istek ve beğenilerini tamamen ortadan kaldırıp kendisinde mürĢitlerini gerçekleĢtirmeyi hedefleyen derviĢlerdir. 274 Ali Zeytünlü. “Çalışmalı babam çalışmalı” demiş.Dede bir de neden biliyonmu “Göğnündeki tespihi kaybeden elinde çeker. Ali Zeytünlü derviĢin çalıĢma hakkında aktardığı anekdot çok açıklayıcıdır. sürüynen davarın var hani çalışmana gerek yok deselerde o “Çalışmalı babam çalışmalı” dermiş. Bu anlamıyla sadık olmak Alevi BektaĢi geleneğinde sadece derviĢler nazarında bir özellik değil en alt düzeydeki aile kompozisyonunda da etkili bir anlayıĢtır.1. çalışmasına gelince de tarif edemem o kadar çalışkanıdı. halk arasında. Bu sebeple bütün kiĢisel vurguları mürĢidine yapar. Nefes söyleyen derviĢler Nefes söylemek zaten derviĢçe bir iĢtir ve ruhsal tesirleri sözle iletmenin Ģeklidir. Çünkü onlara göre asıl olağanüstü olan bizim sıradan yaĢamımızdır. üç beş ölçek arazisi varıdı.Arifin elinden dünya zar ağlarmış. Söz konusu durum. umumiyetle saz 273 Amasya GümüĢhacıköy.”273 Arif ve sadık derviĢler aynı zamanda çalıĢmaya ve üretmeye de çok önem verirler. 1996 da DerviĢ Ruhan‟ın Vefatından sonra yapılan “yıl ceminde” söz konusu diyalog kayıt altına alınmıĢ buraya da oradan nakledilmiĢtir.”274 “Sadık” derviĢler. onun her Ģeyi gerçekleĢtirebilecek güce sahip olduğunu düĢünür. Sadık ise mürĢidinin hizmeti ile gizemin ortaya çıkmasına yardımcı olmayı ister.Cuma Zeytünlü (Arif derviş). Kendi iĢlevinin mürĢidine yardım olduğuna inanır. (DerviĢ Zefil Ali) Amasya – GümüĢhacıköy . 18. Video kaset kaydıdır. Bir birine sahip olmak da bir sadakat iĢidir. Keçeli dede türbesinde. Ondaki gizemi çözmek sıradan olanın hikmetini anlamak zaten arifin görevidir. ÂĢık. Yol içinde kendilerine düĢen misyonu en iyi Ģekilde yapmak ile zaten alınabilecek payenin en üstte olanının alınabileceğini belirtmiĢlerdir275.08. Sadık olan mürĢidini bekler ve saklar. Hasan Kurban (Derviş sevici).2. “Ali ağa çalışmayan adamı ben dervişden saymam derdi” diye bize söylerdi. Kayıt. Zaten Manicinin Ali‟nin bir çit kelamı varıdı. Bu anlamı ile Müslüman ozan anlamında. Sadıklar aslında alevi BektaĢilikteki musahiplikle de iliĢkilidir.Kırca Köyü. Aslında bu derviĢlerin genel tavrı sultanlık peĢinde olmayıĢlarıdır. 3. Fakat sadık derviĢin özelliği mürĢidinin gerçekleĢmesini arzulaması ile ilgilidir.2006 tarihinde yapılmıĢtır.

Amasya . Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildiri kitabı içinde : Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı BektaĢ Veli AraĢtırma Merkezi Yayınları. Yukarıda da belirttiğimiz gibi çoğunluğu eren olarak kabul edilir ve söyledikleri kelamın kutsal olduğuna inanılır. . Bir derviĢin kendinden nefes okuması onun olgunluğu ve etkisi açısından çok önemlidir. Öyle ki Ġlhan BaĢgöz derviĢ Ģairlerin kendi sözleri hakkında iĢaret ettiği "Bende söyleyen dil Tanrı dilidir"277 ifadesinin bu ilahiliğe kendilerinin de inandığını gösterdiğini söylemiĢtir. Alevi Bektaşi düşüncesinde bunlarla eş anlamlı bir ozan kültürü düşünülmüş koyulmuş. Adam Yayınları. Ġlhan BaĢgöz.. GörüĢme. “Kelam” “hak kelamı” anlamında iken “delil” ise “gerçeğe” delil anlamında kullanılmaktadır. Ankara. bunların halk arasında nefes yazan ve söyleyen olarak özel bir yerleri vardır. Ankara. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Evliyadan gelen kelam Okunan kuran değil mi Gerçek Velinin sözleri Sureyi Rahman değil mi”278 ÂĢıklıkla derviĢlik o kadar iç içe girmiĢtir ve anlam olarak birbirini çağrıĢtırır ki bazı Köroğlu varyantlarında. âĢıklıkla aynileĢtirilmiĢtir. Edebiyat Araştırmaları. Bu kutsallık öyle bir kutsallıktır ki Amasya yöresinde bu Ģiirlere “kelam” “delil” gibi isimler verilmektedir. hatta bu içkiye dem denerek kiĢinin belli bir kıvama getirildiği iĢaret edilir.Güvenözü köyü. 1935 doğumlu. Şöyle ki. Kayıt. GümüĢhacıköy‟de Ali Ġhsan . a.276 Bu anlamıyla halkın anlayıĢına göre bu derviĢ Ģairler Hak âĢıkları‟dır ve ilham kaynaklarının ilahi olduğuna inanılır. görüĢmenin ikinci kısmıdır. Ġstanbul. (ÇağdaĢ DerviĢ). Bu konuda Fikret Türkmen Halk Ģiirimizin kaybolmadan günümüze kadar gelmesinde Alevi BektaĢi Ģairlerinin büyük katkıları olduğunu açıkça belirtmiĢtir. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 4. Tanrıdan gelen ayet oluyor.280 Nefes söyleyen derviĢler. I. Bunun yanında halk Ģiirinin günümüze kadar gelmesinde bu inanç unsuru çok etkili olmuĢtur. 1986.GümüĢhacıköy . Söz konusu ortamlarda dile gelen eserler o ortamda derviĢin sevenleri tarafından kaydedilir. ve Kaygusuz Abdal da onu vurgulamış teyid etmiş. ġiirler genelde muhabbet ortamlarında yarı vecd halinde söylenir bu coĢkunluk verme ise alkollü içeceklerle sağlanır.Ģairlerine verilen bir isimdir. bir çoğuna kitaplar gelmiş Tanrıdan ayetler alınmış. derviĢlik. 126-127. Kendi sözleri hadis oluyor.g.Yeter AktaĢ‟ın evinde. 278 Ali Ġhsan AktaĢ.e. 280 Fikret Türkmen. 1999. 167-168.2006 tarihinde yapılmıĢtır. 279 Bayat. 31.08.279 Bunun yanında Alevi BektaĢilerin Ģiirleri hem inanç dünyasının temel dillendiricisi olmuĢ hem de Ģiir yazanlara çeĢitli olağanüstülük atfederek derviĢlik payesi verilmiĢtir. Video kaset kaydıdır. 22. Folklor Yazıları. Bunlar bütün derviĢ tiplemeleri arasında vardır. 276 277 Fuad Köprülü. 344-345. 1999. “Yazılı Kaynaklardaki (Cönklerdeki) BektaĢi ġairlerinin ġiirlerinde Görülen Yeni ġekiller”. Kaygusuz Abdal‟ın bir deyiĢi-delilini kullanarak derviĢ Ģiirlerinin kutsallığını vurgulamıĢtır: “Nebiler peygamberlerin. Ġlkokul mezunu. Kendisini çağdaĢ derviĢ olarak tanımlayan Ġhsan AktaĢ. Çünkü inanç bilgilerini Alevi BektaĢiler Ģiir vasıtasıyla getirmiĢler ve Ģiire üst bir anlam vererek tarih sahnesinde unutulmasına müsaade etmemiĢtir.

Kırca köyünde Hüseyin Zeytünlü‟nün evinde. Ben bu yazıyı şimdi okurum sende okun. Halkın insanüstü vasıflar yüklediği derviĢlerin ağzından çıkan söz kutsallaĢtırılmıĢ ve yolun eğitim öğretim bilgileri olmuĢtur. hem korunma iĢlevini hem de eskiyen bilgilerin 281 Sadık Ersoy. Alevi BektaĢi düĢüncesinin sürekli iĢlenmesini sağlamıĢlardır. GümüĢhacıköy‟de Cuma Fatma Zeytünlü‟nün evinde .GümüĢhacıköy . Eklerdeki GörüĢme Listesinde 11. işte o hakikaten hak aşığı ağdan okuyan gerçektir. hızır yetişsin hesapları varya. Bizler karadan okumuşuz güzelim.”282 “Kul Fakır (Kul Fakır Ali Derviş) ağdan (ak) okumuş. öyle olunca onu yapmasa. o kolay değil. medet mürvet diye bağırıncı oradakiler bir çoşku veriyo Sefil Ali Babaya. ağdan okumak güzellik. (DerviĢ Dertli Garip) Amasya – GümüĢhacıköy . GörüĢme. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 19.Kırca Köyü. Kayıt. 15. 282 Cuma Zeytünlü. 1929 doğumlu. görüĢmenin ikinci bölümüdür.”283 Nefes söyleyen derviĢler. Karadan herkes okur.08. (Kul DerviĢ) Amasya – GümüĢhacıköy . GörüĢme. Yani oluyomuş böyle. Video kaset kaydıdır. Onların medet mürvet kapısını zorlaması. ya sahip diye bağırıyorlar. medet mürvet kelimesine gelinci onların yardımıynan Sefil Ali Baba doğurabiliyo. Sefil Ali baba onu doğuramazdı. 1936 doğumlu. Video kaset kaydıdır. Kırca köyünde Sadık Ersoy‟un evinde.Kırca Köyü. mehdi yetişsin. GörüĢme. . Yani yekten söylemek her kişiye mahsus değil. “Bazı Haydar hoca anladudu.08. Türkiye‟nin hali ne olacak demesi. kim doğurtturmuş. tabi mana olarak görmüş herkes onu deyiş okuyo görüyo emme o aslında hattan okuyo. 1943 doğumlu. Ġlkokul mezunu.2006 tarihinde yapılmıĢtır. 283 Hüseyin Zeytünlü.2006 tarihinde yapılmıĢtır.08. Sözlü geleneğin böyle inanç unsuru ile yoğun yaĢandığı çok az gelenek vardır. Kul fakıram ağlamışım gülemem Okuram ağdan Karayı bilmem. Kayıt. Kayıt. Ve o kiĢinin okumasının baĢkalarından farklı olduğunu açıklamak için değiĢik tasvirler yapılır. 16. Emme ne yapmışlar orada. amma ağdan okuyamak. benim Cuma abiyi görmem gibi. Cem yerinde açuktan görmüş yani. 17.Kırca Köyü. GörüĢmelerimizden birkaç alıntı yaparak bu durumu daha anlaĢılır bir hale getirmek mümkün olabilecektir. Bin derman verseler bu derdi bilmem Hemen galp evimde mihmana benzer. ben onun deyiş okurkene kucağında kuran kitabı gibi bir kitap oradan okuduğunu gördüm derdi. yapamasa o Sefil Ali babalığa yazuk. oradakiler artık medet mürvet diyorlar.DerviĢler arasında “aktan okuma” diye bir durum vardır. görüĢmenin birinci bölümüdür. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 28. Söz konusu derviĢler hem bilginin aktarılma iĢlevini.”281 “Ondan sonra Sefil Ali Babanın dedikleri birer birer hep gerçekleşti. Ġlkokul mezunu. Video kaset kaydıdır. Başka gören de olmamış koca köyde bi o görmüş. Bu tasvirler söz konusu kiĢiye inanan kiĢiler tarafından çok farklı yapılsa da anlatılan mana eserin ilahi nitelikli olduğudur. Kul Fakır Ali ağa varya. (AĢık Kara Hüseyin) Amasya . gerçekliğin en güzel tarafı ağdan okumak. milletin canı acıyo atuk. Ġlkokul mezunu.2006 tarihinde yapılmıĢtır. Böyle doğaçlama ve yarı trans halinde okunan eserlerin ilahi nitelikli olduğuna inanılır. görüĢmenin ikinci bölümüdür.

Eliade. “Türk Alevî-BektaĢî ĠnanıĢlarında ġamanlığın Ġzleri”. 123. bu bilinç dıĢı kalıntıları anlamak için ilk derviĢlere ve tarikatının kurucularına dönmek gerektiğini söylemiĢtir. Türklerin. Dervish and qalandar. Ģamanın bütün dıĢ çizgilerini taĢıdığını. “Keramet sahibi”284 derviĢler. eren ve derviĢlerin olağan üstü güçlerini vurgulamak için kullanılan bir kavramdır. 100 Soruda Türk Folkloru. Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe.286 Keramet kelimesi. Almqvist and Wiksell International Press. Babailer İsyanı: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı…. 23-24.288 Bununla birlikte Ġren Melikof da yukarıdaki düĢünceyi destekler bir biçimde gezgin derviĢ. Hacım Sultan.1. Müslüman olmakla birlikte izleri bir türlü silinmemiĢ ġamanist geleneklerin hâkim olduğu bir çevreden çıkma Türkmen babaları olduğunu. ġamanlığın kendini aĢma uygulamalarını andırdığını belirterek. 1987. 62. Şamanizim. bu motiflerde esas unsurun ġamanizm olduğunu görmenin pek tabi olduğunu belirtmektedir. yok olup gideceği yerde.. Atalar kültü. 245. Stockholm. 286 Boratav. Ahmet YaĢar Ocak Alevi-BektaĢi Veliler olan Hacı BektaĢ. Birçok fiziksel ve psikolojik sorununu söz konusu derviĢler aracılığı ile çözmeye çalıĢır. metapsiĢik yetenekleri olduğuna fiziksel ve psikolojik sağaltım yaptıklarına inanılan derviĢlerdir.2. tasavvufta zikrin. Bu derviĢlerden dolayıdır ki Alevi BektaĢiler inanç alanında birçok yeniliğe açık heterodoks karakterini korumuĢtur. evliya. a. 289 Gunnar Jarring. Manihizm. Amasya. Ģifayı bu yolda kullanacaklarının vurgusunu yapar ve derviĢvari bir yaĢam sürerler. Budizm gibi dinlerin bir kısmında uygulayıcı olarak görülen kiĢilerdeki ġamanik kabiliyetler bu konuda çalıĢan kiĢilerin ġamanizm üzerine yoğunlaĢmalarını sağlamıĢtır. Abdal Musa ve diğerlerinin.290 Bu derviĢler birçok inanan tarafından tıpkı ġamanların kabul edildiği gibi kutsal insan olarak kabul edilir ve halk bu motivasyonla derviĢlerle iliĢki kurar. Bu Ģeylerin aynı ġamanlarda olduğu gibi hastalıkları iyi edici amaçlarla yapıldığını. Bu sebepledir ki birçok araĢtırmacı287 Alevi BektaĢi erenleri ile Ģamanlar arasında benzerliklerin izini sürmüĢtür.285 Evliyaların bir niteliği. kuĢ teleklerinden baĢlığın. keramet sahibi derviĢler ġifa yapan. Bu özellikleri vasıtasıyla bunlarla temas halinde olan halk ruhsallıkla temas halinde olduğuna inanır. Peygamberlerin olağanüstü iĢlerini göstermek için kullanılan "mucize" deyimine karĢılık bunlarınki "keramet" kelimesiyle gösterilir. İnsan Şuurunun Yeniden Keşfi Kozmik Oyun. ġamanların özellikleri ve kabiliyetleri Türklerin girdikleri dinlerle yeniden ĢekillenmiĢtir. halk sufiliği çerçevesi içinde yaĢaya geldiğini.3. Kalender289 ya da abdalın. 3. muska. Bunlar metapsiĢik yeteneklerinin Tanrı vergisi olduğunu belirtip. 440. 288 Ocak.e. Bu anlamıyla Ġslam‟la Türklerin tanıĢması sonucu bu ġamanik kabiliyetler derviĢlerde gözlenmiĢtir.değiĢtirilmesi iĢlevini yerine getirmiĢlerdir. Güngör. 123. 290 Melikof. . yörede Ģifa yapması ile tanınmıĢ bir derviĢtir. Bu sebepledir ki derviĢler halka göre yeryüzünde ruhsallığın 284 285 Grof.g. Ali Belli adında. 26. Gök Tanrı inancı. yaĢadıkları sürece ve öldükten sonra akıldıĢı iĢleri baĢarma gücünde olmalarıdır.. çıngırak. Söz konusu sağaltım teknikleri ile ġamanik ritüeller ve inançların benzerlikleri oldukça ĢaĢırtıcıdır. 287 Ocak. Ģaman geleneklerinin. Merzifon Diphacıköy'lü Yan Yatan Ali DerviĢ (1925-1990). ġifa yapan.. at simgesi değneğin.

Ġstanbul. a. telepatik iletiĢim gibi durumların yaĢandığını görüĢmelerimizde anlatan birçok derviĢ seveni olmuĢtur. Bu sofralar oldukça kontrollü. GümüĢhacıköy.e. dolayısıyla BektaĢi eğitiminin en önemli araçlarından birinin nefesler olduğu.294 Simgesel kalıplar kullanılarak yazılmıĢ olan nefeslerde her simgesel kalıbın anlamlandırmasının ve yorumunun yapıldığını. Alevi BektaĢilerde içki içmek yasak değildir292.1. 189. Bu tarz muhabbet içinde paylaĢım ve öğretinin aktarımı özel bir 291 Amasya. "Katlı anlatım" olanağını verdiğini belirtir. Yorumların anlamlarının kat kat açılıp. Kerziban Zeytünlü (70) ile yapılan görüĢmelerde söz konusu durumlara örnek olarak bir çok olay anlatılmıĢtır. 292 Yıldız.muhabbet ortamlarında tercih edilen nefeslerde kullanılan simgesel dil nedeniyle bir tür sohbet oluĢmaya baĢladığını.4. “dem”in hep birlikte alınması. Üçer. Söz konusu muhabbetler yukarıda bahsettiğimiz bütün derviĢ tipleri arasında söz konusudur. Söz konusu sofralarda bazı metapsiĢik olayların yaĢanıldığına inanılır. zaten sohbetin temelinde de bu yorumların yer aldığını söyler. çoğunluğu BektaĢi terbiyesinden geçmiĢtir ve “dem” diye adlandırılan alkollü içkinin olduğu muhabbet sofralarında ruhsal bilgiyi aktarırlar. . Özellikle meczup karakterli derviĢler bu kategori içinde sayılabilir. buradaki simgesel kalıpların deĢifre edilmesinin ise. sohbete konu olduğu. Bunun yanında bazı nefes söyleyen derviĢlerin de böyle metapsiĢik yetenekleri olduğuna inanılır. Bu simgesel dil eserlerin çok katmanlı olarak anlaĢılması ve yorumlanmasına imkân sağlar. “BektaĢi ve Alevi Kültüründe Nefesler ve ĠĢlevleri”. nefeslerin akabinde dua yapılıp nefeslerin yorumlanmasına geçilmesi ve uygun yerlerde yöneticinin izni ile hep birlikte “dem”in alınması gibi birçok kural vardır. a. 293 Amasya GümüĢhacıköy‟den Bani Kurban (75). sohbetlere katılanların öğreti bilgilerini çoğu kez bu yolla edindiğini. Balım Sultan muhabbeti dediğimiz sofra baĢında yapılan bu muhabbette belirli kurallar vardır. Bu okunan nefesler çoğunlukla simgesel bir dil kullanılarak söylenmiĢtir. onun için bu sofralarda oturmak ciddi nefis terbiyesinden geçmiĢ olmayı gerekli kılar. E yayınları. Söz konusu sofralarda içki belli oranda derinleĢme sağlamak için bir vasıta olarak kullanılır. nefeslerin izin alınarak söylenmesi. 1.. Kuzalan Köyü doğumlu Mehmet Ali IĢık (1928-1995) adlı derviĢ.kaynağı veya yansıdığı yerdir. Balım Sultan Muhabbeti yapan derviĢler “Balım Sultan Muhabbeti” yapan derviĢler. Sürekli Kitaplar dizisi.e. 3.g. geçmiĢ bilme. 382. Sofradaki derviĢin veya mistiğin yönlendirmesi ile kehanet. özellikle öğretinin temel prensiplerini konu alan muhabbet nefeslerinin çok önemli olduğunu vurgular. Hatta çalıĢmamızın odak noktası olan DerviĢ Ruhan‟ın söylediğine göre söz konusu sofra kiĢinin mayasını meydana çıkarır291. bir o kadar da coĢkulu sofralardır. 2003.g. . Halkbilimi Araştırmaları.293 Bahsettiğimiz muhabbetlerde hem yeni nefesler okunur hem de daha önce vücuda gelmiĢ nefesler okunur.2. Ģiir mahlası IĢık Ruhan‟dır. sofranın dua ile baĢlaması. Hatta içki içmek miraç olayı içinde anlatılırken dini bir motif olarak kullanılır. 294 Belkıs Temren. Bu konuda Belkıs Temren sohbet .

Bu konuda Ali Cemal dedenin bu tarz derviĢler hakkında anlattıkları dikkat çekicidir. Ġçki ortama belli bir yumuĢaklık katsa da ciddi konular ve derin felsefi öğretilerin aktarıldığı muhabbet sofraları nevi Ģahsına mahsus çok özel bilgilenme mekânlarıdır. III-4. “Bekâr-meczup” derviĢler. Ġstanbul. hatta bazıları meczup olarak görünür ve halk arasında öyle bir hayat sürer. “Sakallı dervişler onlar kalmadı. “Harabat ehline hor bakma zahir. Onlar aklına gelebilecek her konuyu alabildiğince etraflıca düşünür. 298 Öz . Kayıt. Tunceli Mazgirt. 289. 2006. Şems-i Tebrizi‟nin Öğretileri. meczup derviĢlerin makul bir tercih olarak seçtikleri söylenemez. Ġslam'da derviĢ tipleriyle ilgilenmiĢ olan Alman sosyologu Max Weber‟in kavramlarını kullanarak.297 Bu derviĢler iç yüzlerinin iyi olması için. Defineye malik viraneler var” diyen Virani böyle varlıkların aslında en kıymetli varlık olduğunu vurgularken.02. 1941. 296 Ali Cemal. 20. “A(bt)al‟ın Velive Görünümü”. Kendini belli bir inanca adamış. Esat Harmancı. Video kaset kaydıdır.295 Yaptıklarına akıl sır ermez olarak düĢünülür fakat onlarda ruhsal bir etki ve yükseklik olduğuna inanılır. Bu sorun bilinmiştir. ama onlarda kalmadı… Sakallı dervişler muhabbet ederdi. Genellikle kılık ve kıyafetlerine önem vermeyen derviĢlerin üstleri baĢları toz toprak içinde. 297 Erkan Türkmen. Meczup tipteki derviĢler kılık kıyafetine önem vermezler.1. Ġkisinin ortak özelliği toplum dıĢı değere sahip olmasıdır. . Bu tip derviĢler toplum içinde deli-veli tipi olarak anlaĢılır. GörüĢme. akla hayala gelen her düşünceyi ortaya atar bir birlerine görüşlerini sorarlardı. bir yorum yaparlardı. elbiseleri kirli. 3. insandı… Zaten bizim ustalarımız o sakallılardı. saç ve sakalları uzun ve bakımsızdır. Erkan Türkmen “Bir yoksulluk vardır ki derviĢin gıdasıdır” der. Bazen da halkın tepkisini çeken bu tür görünümü. halka bu yönde nasihat yoluyla derviĢler hakkında bir bilgi vermektedir. bu tip meczup derviĢlerin önemine vurgu yapar. Ankara Dikmen‟de. Mücerret derviĢler bekârlığı Ģuurlu bir yaĢam biçimi olarak seçerken.298 Bununla birlikte Halil Ġnancık Otman Baba ile ilgili çalıĢmasında. Dede. 2005. konuşur incelerlerdi. Meczup. Ali Cemal Dede‟nin evinde. belli inançları vardı.5.2. Bu konuda Baki Öz yarı meczup fakirlerin her yerde görülebileceğini.”296 Ali Cemal Dede‟nin anlattığı bu derviĢler toplum içinde deli-veli kategorisindeki tiplerdi. 80-83. bekâr derviĢler. Türklerin tüm yarı meczup kimseleri Tanrı'ya daha yakın olduğuna inandıklarını söyleyerek. Ġlkokul mezunu. O noktayı bulunca sevinirlerdi kalkar birbirlerini öperlerdi. Otman 295 M. çözülmüştür diye sevinirlerdi. (AĢık Ali Cemal. 02. Konya. Ben ekseriyet bunların arasında yetişmişimdir. Bunlar BektaĢi tarikatı ile iliĢkisi olmayan meczup derviĢler ile “Babagân” kolunda “mücerret” derviĢ olarak tanınan evlenmemiĢ derviĢlerdir. Modern Türklük Araştırma Dergisi. o düşünceler üzerinde yorum yapıp kabul edilebilir inanılabilir hale gelince noktalarlardı.aktarım metodudur. Alevilikle İlgili Osmanlı Belgeleri. Hasan efendi kendisi Ağır göl mağalarında yaşamıştır.2007 tarihinde yapılmıĢtır. gerçek kiĢiliklerini gizlemenin bir aracı sayarlar. Dertli Cemo). Ama yaĢayıĢ olarak çok farklıdırlar. dıĢ yüzlerinin çirkin görünmesi gerektiğine inanırlar. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 2. biz onlarla otururduk sabaha güneşin nasıl açtığını bilmiyorduk. onlar hiç okul okumamışlar.

Söz konusu derviĢler mücerret küpesi takarlar ve hiç evlenmezler. Video kaset kaydıdır. GörüĢme.Osmancık . Velâyetname‟de sadakatle çizilen Otman Babanın. GörüĢme.2. sürekli cezbe halinde bir meczubu canlandırdığı tespitini yapar. Video kaset kaydıdır. Abdullah Balcı.Seciyen (Çampınar) Köyü. 299 300 Halil Ġnalcık. YemiĢen Köyünde. Veli Balcı‟nın evinde. Bu tip derviĢlere. ermiĢ olarak kabul edilecektir. 299 Diğer bekâr derviĢler ise mücerret derviĢler olup BektaĢiliğin Babagân kolu derviĢleridir. onun için olabildiğince dünyasal nimetlerden el etek çekilmelidir diye düĢünürler. Kayıt. Weber'in "mystagogue". DerviĢlerle oturup kalkmayan dedeyi ise benlik almıĢ yürümüĢtür. VII-26 Ankara. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 1. Böyle bir yolu seçmelerinin sebebi Hacı BektaĢ Veli‟nin de evlenmemiĢ mücerret bir derviĢ olduğuna dair inançlarıdır. Çorum . Ġlkokul mezunu. Bu anlamıyla birçok dede yol içinde olgunlaĢtıkça derviĢ özellikleri gösterip. Bir tarikat içindeki insanın hedefi de yaĢamda ruhsallığı deneyimlemek olduğu için kiĢi ruhsal yönden geliĢtikçe derviĢçe özellikler göstermeye baĢlayacaktır. derviĢlerle oturup kalkan dedeler derviĢ tabiatlı olmuĢtur der. vahdeti gözlemlediğini iddia eder. Cemlerde zakirlik yapan ve bir derviĢ seveni olan ÂĢık Abdullah dedelerinde derviĢ olacağını söyleyerek. dedelerin derviĢler vasıtasıyla arifleĢebileceğini belirtmiĢtir.12. gibi derviĢlerin duyularımıza hitap eden her çeĢit empirik gözlemin ötesinde kâinatın esas zatı (Tanrısal) anlamını. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 5. "devrimci mistik" dediği bir derviĢ tipi olarak bahseder. Üniversite mezunu. 3. Mücerret derviĢler diğer BektaĢi derviĢler arasında çok farklı bir yerdedir. 16. BaĢka bir ifade ile derviĢlik aslında ruhsal insanın bir görünümüdür.1. âĢıklar. Kayıt. günlük dünya yaĢamının her türlü baskısına karĢı kendinde. Amasya . babalar.Hamamözü –YemiĢen Köyü. bu kiĢiler derviĢ meĢrep özellikler sergilemiĢ olur ve bir bakıma derviĢ olurlar.Zakir).301 DerviĢler yol içinde aslında bir arındırma mekanizmasıdır. onun. . 2005 tarihinde yapılmıĢtır. DerviĢ meĢrepli dedeler. herkes derviĢliğe eĢit Ģartlarda baĢlar ve liyakatine göre yol alır. 301 Ali Osman IĢık. Diktatör olmuĢtur der300. bir hal ve yaĢam biçimine de karĢılık gelmektedir. sonuçta tarikatın farklı görevlerinde olsa da kiĢinin etkisi yol içinde yol aldıkça geliĢecek ve derviĢ özellikleri gösterecektir. 2004. Babagân kolunda çok saygın bir konumda iken Çelebiler kolunca ise en çok eleĢtirilen konumdadırlar. (IĢık Ruhan‟ın oğlu). Tanrı'nın bağıĢladığı haleti sürekli hale getirmeye çabaladığını ve Tanrı 'nın aracısı olduğuna inandığını söyler. tam da böyle bir derviĢ tipi olduğunu. Ona göre cezbe.Baba tipindeki meczup derviĢleri. GümüĢhacıköy‟de Ali Osman .6.2006 tarihinde yapılmıĢtır. çalıĢmamızın baĢında da belirttiğimiz gibi. 1933 Doğumlu. tarikat içinde baĢka görevi olanlarda da göründüğü zaman. keĢif hali Tanrı'nın gerçek maksadını temsil etmiĢ olmanın bilincini en belirgin biçimde ifade ettiğini belirtir.Gülsüm IĢık‟ın evinde . “Otman Baba ve Fatih Sultan Mehmed” Doğu Batı Dergisi. 1951. Tanrı‟yı müĢahede eden ermiĢ (contemptative) mistikler arasına koyduğunu ve bu. (AĢık. 27. DerviĢlik. ĠĢte bu halle ilgili olan durum. tarikat içinde bir makama karĢılık gelebildiği gibi. 15. Onlara göre “dünya çirkine batmamak gerekir” temiz değerleri ancak temiz kalarak korumak mümkündür. Bununla birlikte Ali Osman IĢık da yapılan görüĢlerde. Ona göre derviĢ kâinatın tüm görünüĢü içinde merkezi bir duruma gelmiĢ ve dünya üzerinde bütünleĢtirilen bir etki yapmıĢ olan mistik hakikatlere ermiĢtir.08.

g. a. Amasya yöresinde Dede Kul Fakır302. Tekke ve zâviyeler. köy kuran. Bu kimlikleri kurumsal kimliklerinin önüne geçmeye baĢlar.2. Yol içinde dede. baba olanlar yolun kendilerinden bekledikleri iĢleri yaparlar. Bu tarz derviĢler her türlü Ģekilde kendilerini uzak tutarlar. Gezgin derviĢler. Tarikat içinde bir görevi varken derviĢ olan bazı görevliler tarikat içindeki. Bu sebeple gezginlik derviĢliğin asıl anlamına ters düĢmez. . Halkın tanıdığı derviĢlerin en önemli özelliklerinden biri de gezgin olmalarıdır. bazıları da olgunluk döneminde sefere çıkmıĢlardır. 303 Merzifon‟un Diphacı köyünde yaĢamıĢ olan Rumi hoca evlatlarından bir dede iken Yan yatan derviĢ olarak tanınmıĢ ve öyle yaĢamıĢtır. derviĢliğe merak salmıĢ ve Dertli Garip mahlasıyla Ģiirler yazmıĢ daha sonra tarikatlara katılmamıĢtır. Bunun gibi birçok derviĢ sayılabilir. Yolun kuralları doğrultusunda bir tarikat yürütmek ile insanı kâmil yolunda yürümek çok farklı Ģeylerdir.e. DerviĢlerin bu yönleri ruhsal bütünde tekrar belirtilecektir. imarethaneler. 305 Birdoğan. yaĢamayı öğreten derviĢlerdir diye belirtir. dedelik yapmamıĢtır. bunun yanında yol içinde ruhsal bir insan olarak yaĢamaya odaklanıp derviĢlik yaparlar. Bunun yanında AĢık Cuma Zeytünlü304 aĢıklık yapmamıĢ muhabbetlere yönelmiĢtir. görevini çoğu zaman bırakmıĢtır. yerleĢik derviĢler ise yerleĢip yurt tutan.305 Gezgin derviĢler daha çok bir yere bağlanmadan arayan ve ararken bulduğu insanlarda iyi insan olmaya dair deneyimler paylaĢarak yaĢayan derviĢler. Seferin amacı çile çekmek. Yine Dede Yanyatan Ali303. bilgili ve hal ehli kiĢilerle görüĢüp kendilerinden faydalanmak. 43.Sadece dedeler değil “âĢık”lar ve “baba”lar da derviĢlerle oturup kalkarak derviĢ tabiatına uyarlar ve derviĢleĢirler. Örneğin. hatta mağaralar gezgin derviĢlerin konakladıkları ve geceledikleri yerler olmuĢtur. âĢık. YaĢamın bütününü Batıni olarak yorumlarlar. Çünkü esasında terk ve arama vardır. Nejat Birdoğan derviĢleri gezgin ve yerleĢik olarak ikiye ayırmaktadır. 304 GümüĢhacıköy‟ün Kırca köyünde aĢıklık yaparken. “Eren” “Gerçek” sıfatları aldıktan sonra kendilerine özgü yol ve yöntemlerle insanlara ruhsal bilgi aktarırlar. harabe ve viraneler. Piri baba evlatlarından bir dede iken Kul Fakır mahlası ile Ģiirler yazmıĢ bir derviĢtir. Daha sonra bu derviĢçe özelliklerinden dolayı “eren” “gerçek” sıfatları ile anılmaya baĢlarlar. değiĢik Ģeyler görüp ibret almaktır.. maddî âlemden ruhî âleme doğru yapılan manevî bir seferden ibarettir. nefsi zorluklara alıĢtırıp eğitmek. 302 Merzifon‟un Kıreymir köyünde yaĢamıĢ.1. Esasen derviĢlik genel anlamda. Tasavvufi eserlerde sefere çıkma ve seyahat etmenin önemi üzerinde durulmuĢtur. Bazı derviĢler kendi iç dünyalarındaki farklı geliĢim zamanlarında yola çıkmayı tercih etmiĢlerdir.7. mescitler. derviĢlik yapmıĢ dedelik yapmamıĢtır. 3. Bazıları tasavvuf yoluna girdiklerinde.

2. Geleneğin içinde yer yer âĢık. Fakat halk edebiyatı çalıĢmalarında kavramsallaĢtırmalarda bazen ciddi yanlıĢların yapıldığını da burada iĢaret etmek gerekecektir. kiĢisel bakıĢ açılarının alana taĢınması. Kelimenin eskiden beri muhtelif Oğuz şubeleri 306 Kopuz. her kavramsallaĢtırma kendi içinde anlamlıdır.1. terminoloji sorunudur. Türk baksı-ozanlarının sagu'lar.1. Halk edebiyatı için halk Ģiiri temsilcileri ile ilgili araĢtırmalarda karĢılaĢılan en önemli sorun.3. 2. Ozan.307 Bu tespitlerden sonra alanla ilgili araĢtırmaların yeni olması ve zamanla kavramların yerlerine oturacağını da dillendirmektedir. âĢık. 3. OZAN. ÇalıĢmamızda derviĢ kavramının geniĢ içeriğine. Bu sebeplerden dolayı bu bölümde kavramları tanımlayıp.1. kavramların süreç içindeki görünümünü tespit edip âĢık mı. . ÂġIKLIK VE ALEVĠ BEKTAġĠ DERVĠġLĠK GELENEĞĠ 3. Oğuzlar'ın halk şairi-musikişinası manasında çok eskiden beri kullanılan bir kelimedir. Bu konuda kullanılan kavramın kullanılma gerekçesinin açıklandığı çalıĢmalar. Ozan üzerine en detaylı tanımlama giriĢimini Fuat Köprülü yapmıĢtır. SAZ ġAĠRĠ KAVRAMLARI VE HALK ġĠĠRĠ. derviĢ mi? sorularına yanıt aranacaktır.2. incelenen konuların zaten böyle bir farklılaĢmaya neden olacağının da gözden kaçırılmaması gerektiğini belirtmek yerinde olacaktır. derviĢ kavramları üzerine yapılan tanımlamalar kavramın kullanıldığı ortam hakkında da bize bilgi vermektedir. ÂġIK. bkz. bilimsel bilginin oluĢmasına daha fazla katkı sunabilecektir.Gelenek temsilcilerinin ve halkın yaptığı adlandırmalarda bölgesel özelliklerin. Kavramlar Ozan. 307 Oğuz. Bu konuda söz konusu eleĢtirilere katılmakla birlikte.2. Bu sorunu tespit eden Öcal Oğuz alandaki karıĢıklığın nedenlerini. Köprülüye göre: “1. âĢıklar da girdiği için. 187. ozan.Ozan kelimesi. Edebiyat Araştırmaları. derviĢ veya derviĢ Ģair kavramını kullanmayı tercih ettik. halk içinde Ģiir yazıp bunları kopuz306 veya “bağlama-cura” gibi çalgı eĢliğinde icra eden sanatçılar için kullanılmıĢ adlandırmalardır.Bilim adamı ve araĢtırıcıların bir terminoloji oluĢturma gayreti içinde ortaya koydukları önerilerin bazen genel bir kabul görmemesi olarak belirtmiĢtir. 3. canlı ve değiĢken kılması. destanlar okunurken yahut diğer yarı-dini ayinlerde kullandıkları en eski milli musiki aletidir. Köprülü. ÂĢık ve saz Ģairi kavramları tarihsel süreçte.Geleneğin sözlü kültür yoluyla yayılması ve geliĢmesinin eseri sürekli. Kavramlar belli ideolojik anlamlara iĢaret etmediği sürece bilinçli bir saptırma ve anlamda kaydırma yapılmadığı müddetçe. 1. 102. derviĢ kavramları birbirinin yerine kullanılsa da sadece derviĢ kavramı söz konusu açıklamaya çalıĢtığımız grubu tanımlayacak bir geniĢliğe sahiptir. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı.

a. topluluğun denetimine açık bir vaziyettedir. yani Büyük Selçuk Devleti'nin kuruluşundan önce kelimenin bulunduğuna delildir. Bu iliĢki iki durumda da kavramın dini bir çağrıĢımının olmaması daha çok milli ve çağcıl çağrıĢıma sahip olmasıdır.Anadolu ve Azerbaycan Oğuzları arasında bu eski manası unutulduktan sonra da.Bu kelime muhtelif Oğuz sahalarında eskiden beri yaşamış ve belki Azeri sahasında XIV. âĢık kavramının oluĢturduğu anlam bütününden ayrı olduklarını göstermek için bu kavramı tercih etmektedirler.e. bazı kesimlerin âĢık tarzını bilmemesi ve "âĢık" kelimesinin daha çok "birini seven" anlamıyla yaygınlık kazanması gibi sebeplerden dolayı tercih edilmediğini de belirtmektedir.310 308 309 Köprülü. gerek edebi dilde gerek halk lisanında devam etmiştir. a. ozan kelimesi herze söyliyen manalarında şu son zamanlara kadar.g.arasında bulunması. 2. dinleyicilerin önünde anımsamaya çalıĢmaktadır. 310 Okan. Her anımsama-icra anındaki ortam ve dinleyicinin tepkisine göre ozanın performansı ve anımsaması değiĢiktir. 5. Bu konuda Oğuz Öcal. "Ozan" kelimesinin geniĢ çevreler tarafından kabul görmesi. Öcal son zamanlarda "ozan" veya "halk ozanı" terimlerinin iyice yerleĢtiğini görmekte olduğumuzu.309 Ozan kavramının günümüzdeki kullanılması ile geçmiĢte terk edilmesi arasında aslında baĢka bir iliĢki daha vardır. Günümüzde halk Ģairleri. Nevai'nin bahsettiği ozmag kelimesinin. 3. özellikle 1970'li yıllardan itibaren tekrar âĢık edebiyatı temsilcilerini karĢılamak üzere kullanılmaya baĢlanmıĢ olduğunun tespit edilebileceğini belirtmiĢtir. 4. Türkmen sahasında da Baksı kelimeleri yer almıştır. daha Oğuzlar'ın Seyhun kıyılarında oturdukları zamanlarda. ... 143-144.”308 Ozan kavramı. Anadolu'nun bazı yerlerinde çalgıcı çingenelere de bu isim verilmektedir. tekrarlanamaz. verilere göre geçmiĢe gittiğimizde bulduğumuz bir kavramdır. Ozan baĢka söz ustalarından duyduğu izlek ve kalıpları. hatta bazı gelenek temsilcilerinin kendilerini zaman zaman "âĢık" yerine "ozan" veya "halk ozanı" terimleriyle takdim ettiklerinin görülebildiğini söylemektedir. Çagatay müelliflerinin bu kelimeyi Horasan Türkmenleri‟nden yahut Azeri sahasında yazılmış eserlerden öğrendikleri alllaşılıyor. bizzat topluluğun karĢısında. Bu anlamıyla ozan topluluğun belleğidir ve iĢini icra ederken topluluktan uzakta değil. 189. böylece bir de ozancı kelimesi meydana çıkmıştır. Horasan Türkmenler‟inin halk edebiyatına mahsus bir ıstılah olduğu tahmin olunabilir. XX. yüzyıldan sonraki uzun bir süre içinde "âĢık”ı karĢılamak üzere kullanıldığına tanık olmadığımız "ozan" kelimesinin.Başka Türk şubeleri arasında bu kelime kullanılmamıştır.g.e. XV. asırda ozanlar'ın kullandıkları kopuz'a da bu isim verilmiş.XV. 67. a. Bu anlam aslında dini olmayan kökünü gelenekten alan bir anlamdır.g. Bu kavram günümüzde yeniden bir anlam kazanmıĢtır.e. Oğuz. Peşte'deki lügatin ve Süleyman Efendi'nin bu kelimeye verdikleri mana yanlıştır. yüzyılın ortalarından. asırdan sonra bu Ozan kelimesi yerine Azeri ve Anadolu sahalarında Aşık.. Ozanlar sözlü geleneğin taĢıyıcıları ve yaratıcılarıdır.

monastic organisation. halk Ģairi olarak da tanımlanabilir. düĢünde.311 Bu Ģiir yazan derviĢler daha sonra Ģehirlerde kahvehanelere gelip âĢıklara dönüĢmüĢtür. ozanların değiĢimine neden olmuĢtur. 1990. asırdan beri. ozandan aĢığa dönüĢünceye kadar bir süre Batıni derviĢlerin aracılığına ihtiyaç duymuĢ XV yy.Türklerin MüslümanlaĢması. son yıllarda bu kelime yerine "halk ozanı" sözü kullanılır olmuĢtur. ÂĢık‟ın Ģairlik gücünü ve yetkisini. Böyle bir olağanüstü olayla Ģairlik niteliğini kazanmıĢ sanatçıları ayırt etmek isteyenler. tekke edebiyatının tesiri altında olmuştur. derviĢ anlamındadır.314 Aynı zamanda Pertev Naili Boratav ÂĢık kelimesi ile belirtilen sanatçıların kendilerini âĢık diye adlandırdıkları için. 186. daha önceleri de ÂĢık kelimesi yerine "saz Ģairi". Aynı zamanda Ozan kelimesi ile anlamdaĢ olan bir kelimedir. 90. 31. Batıni tekkelerin ve Horasan derviĢlerinin etkinliğinin artması. 313 Melikoff. bazı bakımlardan da ayrıldığını ifade ederek Ģu açıklamayı yapar: 311 Lucy Garnett . Ozanların âĢıklara dönüĢmesi hakkında Köprülü Ģöyle der: “XVI.313 Ġlhan BaĢgöz Hacı BektaĢ tekkesinde tarikata yeni girecek isteklilere "AĢık" dendiğini belirtip. onları "badeli âĢık". Çünkü mutasavvıf şairler. genel anlamının yanında. Söz konusu kavram.g. dan sonra da âĢık bir tanımlayıcı kavram olarak kullanılmıĢtır. Zamanla ozanlar derviĢlere dönüĢmüĢtür. kendilerini diğer şairlerden ayırmak ve bu suretle ilham kaynaklarının kudsi ve ilahi mahiyetini göstermek için Âşık ünvanını kullanıyorlar. AMS Pres. "halk Ģairi" deyimleri vardır.”312 AĢık: Tanrısal olanı seven. 315 Boratav. "hak aĢığı" sözleriyle nitelendirdiklerini tespit etmiĢtir. DerviĢler Batıni tarikatlarla iliĢki içinde olup. Bunun yanında kelimenin halk geleneğinde bir inanıĢla ilgisinin olduğunu da unutmamak gerektiğini belirtip. Bu konuda Öcal Oğuz. 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. ÂĢık-Ozan: Lirik Ģiirler söyleyen. kendilerinin bu deyimi kullanmayı yeğlediklerini söylemiĢtir. beşeri ve dünyevi ihtirasları terennüm edenlere verilen şair ünvanını kabul etmiyorlardı. bazıları nefeslerinde derviĢ ismini kullanırlar. 314 Ġlhan BaĢgöz. daha XIII.çalgıcılarına verilen ozan tabirinin ancak tezyif ve tehzil ifade etmesi. and ecstatic powers of the dervish orders. “Turkish Folk Stories About the Lives of Minstrels”.e. ÂĢık kelimesinin.Jane Mary.315 Görüldüğü üzere ÂĢık tanımlaması ilahi bir niteliğin eser yaratımına etki ettiği kabulü ile ilgili bir kavramdır. kendisine Pirinin sunduğu "aĢk badesi"ni içerek aldığını ve "ideal sevgilinin hayalini görerek kazandığına inanıldığını belirtmiĢtir. hep bu düşüncenin mahsulüdür.. Türkçe yazan tekke şairlerinin kendi manzumelerine şiir demeyerek ilahi. halk edebiyatının manzum ürünlerini ortaya koyan Ģairlerin. Mysticism and magic in Turkey : an account of the religious doctrines. tarikata kabul edildikten sonra "Talip" ünvanını aldığını söyler. 348. 312 Köprülü a. 331-340. New York. asırdan sonra saz şairleri için artık umumiyetle Âşık kelimesinin kullanılması ve eski Oğuz şair . Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe. . dilimizde özel bir anlamı daha vardır. nefes adını vermeleri de. birçok bakımdan birbirlerine benzediklerini.

Bu Ģekilde daha bütünsel çalıĢmaların yapılabileceğinin öngörülebilir. . 59.g.319 Sözlü kültürün bir yönü de Murat Okan tarafından vurgulanmaktadır.g. Okan‟a göre.”316 Oğuz söz konusu değerlendirme ile üst bir baĢlık önermektedir. 443. DeyiĢ Alevi-BektaĢi edebiyatında hece vezniyle söylenmiĢ dini-tasavvufi Ģiirdir. evrensel değil yerel diyebileceğimizi ve yalnızca ifade edildiği bağlam için geçerli olabileceğini belirtmiĢtir. a. köy toplumu içinde. BaĢka bir ifade ile eseri dinleyende. “Sözlü ġiir”."Bunlar arasında 'Hak aşığı'. Bu Ģiirler yazılı olmadığı halde sözlü olarak yani.g. 106. Göçebe halk Ģairleri gibi). kanaatimizce ister dönemsel kavramsallaĢtırmalar (X yy. mimikler gibi duygusal anlamları ifade edebilme imkanlarına sahiptir. Bunun temel sebebi ait oldukları kültürün bir kısmının veya tümünün okuryazar olmaması ya da okur-yazar oranı yüksek olsa dahi ağızdan ağıza dolaĢan Ģiirlerin unutulmaması. Uludağ. 'saz şairi'. dini tasavvufi içerikle. Ġslâmiyât Dergisi. 'meydan şairi'. Ama halk arasında bu özelliğinden dolayı. Bu üst baĢlık olan halk Ģairi kavramının altı. 319 Mustafa Öztürk. ÇalıĢmamızda da. kıymet ve kabul görmesidir. ister mekâna göre yapılmıĢ kavramsallaĢtırmalar (Kent..320 Sözlü aktarım mekanizmalarının hâkim olduğu kültürlerde aktarımın yapıldığı bağlamın önemi gözden kaçmamalı ve o bağlamı doğru resmedebilmek için söz konusu kültürel durumun kavramlarına sadık kalınmalıdır. Bu anlamıyla sözlü kültüre. 'badeli âşık'.. isterse Ģiirlerin içeriklerine göre yapılabilecek kavramsallaĢtırmalarla (ladini. âĢık.. üretende sözlü iletim mekanizmaları ile hareket eder. tekrarlar. Köy. Sözlü halk edebiyatı sözle kurulan iletiĢim üzerine kuruludur.e. 320 Okan. vurgular. dini-tasavvufi halk Ģairi) tanımlanabilir. daha çok ruhsal bir insan yani derviĢ olarak kabul edilmesi sebebiyle de derviĢ olarak adlandırılmıĢtır. halk şiirinde iki önemli grubu meydana getirmektedirler…Halk edebiyatının manzum ürünlerini meydana getiren şairlerin tamamını "halk şairi" genel başlığı altında değerlendirmek gerekir. Ġstanbul. ezbere bilinirler. yüz yüze iletiĢimin geçerli olduğu cemaat yapılarında iĢlevseldir ve böylece yazılı metinlerde bulunamayacak olan tonlama. XX. yy da yaĢamıĢ bir halk Ģairi incelenmiĢtir. Halk Ģairleri gibi). Ģiir daha doğru bir ifade ile deyiĢ 317 yazdığı için aldığı bir tanımlamadır. Birbirine geçiĢleri ve dönüĢümü gerek içerik gerek zaman gerekse 316 317 Oğuz. Fakat günümüzde artık yazı her alandaki etkinliğini halk Ģiiri alanında da göstermektedir. 67. 318 Finnegan. 'kalem şairi' ve 'halk şairi' olarak adlandırılan saz çalmayan şairler. a. Bu Ģiirlere BektaĢiler nefes.e. “Alevilerin Kur'an Tasavvuru Üzerine”. a. halk Ģairi kavramları ülkemiz kültür hayatında bir tarihsel geçmiĢe sahiptir. 2003.318 Alevi ozanlar aktan okurum karayı bilmem diye okumayı küçümserler. Aleviler ise deyiĢ derler bkz.e. halk Ģiirleri. 188. Halk Ģairliği. 'çöğür şairi' gibi adlara da sahip olan 'âşık' ile. VI-3. Halk Ģiirinin en önemli özelliklerinden biri sözlü olmalarıdır. XV yy. Toparlayacak olursak ozan. Çünkü kültürü sözlüdür ve sözlü kültür içinde ortaya çıkan eserlere ilahi bir nitelik yüklerler.

325 BaĢgöz. Ankara 1973.e.321 Mahmut Erol Kılıç‟a göre Peygamber. "keĢfi açık kiĢi" olarak görmesi arasındaki benzerlik olduğuna ve bu benzerliğe dikkat çekmek ister. 322 a. Türk Halk Hikayelerinde Düş Motifi Zinciri. 4. 79. 26-27. (çev. 326 Ġlhan BaĢgöz. Şair. ġimdi Ģiir ve özellikle ilahi niteliği üzerinde bazı belirlemeler yapmak anlamlı olacaktır. . Ģiirin bazısının Cebrail tarafından getirilen ilham olduğunu ima etmiĢtir. Bir toplumun belli bir kültürüne ait Ģiir sanatını dile getiren daha yetenekli ve mahalli düzeydeki Ģairler ile derviĢler de ruhsal bir ilhamı iletmekle kendilerini sorumlu tutarlar. 324 Finnegan. kiĢinin dilinden onun konuĢması durumunun Ġslam tasavvufunda da görüldüğünü belirterek derviĢ Ģairlerin bunu. Folklor Yazıları. Folklor Yazıları. “Gaipten Haber Veren KiĢi Kahin Olarak ġair”. 462. 2005. Resmi dinin ve emredici geleneklerin taĢıyıcısı olan yerleĢik Ģairler vardır. 3. (Haz. demek istiyorlar ama onların aĢkı Tanrıya yada bir güzele düĢtüğünü söylemektedir. Ġnsan Yayınları. V-2. Selcan Gürçayır) Geleneksel Yayıncılık. a.323 ġair. Ruth Finnegan bu tür Ģairler hakkında Ģöyle der: “Bazı durumlarda dini şairler gururlu ve sert bir yüz ifadesiyle sanatlarını icra etmeyi tercih ederler. Öcal Oğuz. 323 Ruth Finnegan. 28. eğer derin bir anlayıĢa ulaĢtı ise çoğunlukla kendinden geçmiĢ bir Ģekilde konuĢur. aslında ve her zaman ilahi ilhamla ruhlarla iliĢkiler kurarak gizlenmiĢ olguları açığa vuran bir peygamberdir.2. 31. ġairler çoğunlukla dini rollere sahiptirler. Ģairin. "hissetmek" ve "seziĢle bilmek" gibi anlamlara gelmesi "Ģiir" ile "Ģuur" arasında doğrudan irtibat kurulmasını sağlar.1. "fehmetmek".. benliğin ilahi bir varlığın sevgisi içinde kaybolması. kendinden geçme ve rüyanın elemanları olan bir tür ruhani seansın kapsamı içinde şiirlerini elde eder ve sunarlar. Finnegan yazılı kültür toplumunda olduğu gibi sözlü kültür toplumunda da Ģairlerin bir medyum olduğunu. Bazı durumlarda Eskimo şamanı. 26-27.326 Bu durum çok yoğun bir ruhsal iletiĢimin delili olabileceği gibi baĢka Ģekilde yorumlanabilecek problemlere de karĢılık gelebilir. Hacettepe Sosyal ve BeĢeri Bilimler Dergisi. Diğer yandan Malay büyücüsüne benzeyen medyumlar gibi pek çok şair vardır.: Mustafa Sever) Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 2.mekân boyutunda anlamlıdır. bizim ÂĢıklar da. Ġstanbul.g.: M. mana derinliklerini hisseden Ģair tarifi ile Aristo' nun Ģairi bir "kâĢif". Onun. ruhun varlığına doğrudan bir giriş talebinde bulunur.2. Tasavvuf külliyatı Ģairler tarafından oluĢturulmuĢtur. BaĢgöz.e. Baskı. aĢkın onlar için ilahi olduğunu belirtmektedir. “Bende söyleyen dil Tanrı dilidir" diye sözlendirdiklerini belirtmiĢtir.g. ġiir ve ilahi niteliği Arapça lügatte Ģiir kelimesinin manasının.. "Ģuurunda olmak". 2005.. Ġlhan BaĢgöz.325 BaĢgöz. gaipten haber veren kiĢi olduğunu ve kendi dünyası 321 Mahmut Erol Kılıç. Ankara.”324 Söz konusu durum derviĢlik geleneğindeki derviĢ ve âĢıkların durumuna da benzemektedir. aĢk ve aĢk Ģarabı anlayıĢlarının farklı olduğunu. aĢklarının kökü ilahidir. Aynı zamanda derviĢ Ģairlerin. Sufi ve Şiir: Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası.322 Finnegan‟a göre ise Ģair. 460.

Türklerin Ġslam‟a geçiĢi. Ait oldukları boy. 455. gerek kadın olsunlar bir kast halinde bulunmazlar. ġamandan-DerviĢ Ozana ġaman yaĢadığı toplumda çok önemli görevler yapar bu görevler onun ruhsal âlemle aracı olması sebebiyle çeĢitlidir.331 Fakat burada sembollerde değiĢme olmaktadır. Dede gibi yeni ruhani öncülerin iĢlevleri ile. iĢlevi.g.: Mustafa Sever) Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 2. 79. . pir. derviĢ. Ankara. ÂĢıkların mesleğe giriĢ törenlerini.1. Kamlar gerek erkek. ġairler ruhsal insanlardır ve söyledikleri sözlerle insanlarda içsel etkiler yaratabilirler.2. Ata. Sağaltım iĢlerinden. 3. Halk Kültürümüzde Sivasın Yeri Sempozyum Bildirileri. a.içinde kemale ermiĢ olduğunu söyler. “Bireysel Yetenek Olarak ġair”. Baba. âĢık ve halk Ģairleri de ait oldukları toplumsal kesimin yaĢadıklarını anlatan dilleridir.2. iç içe girmiĢtir. Ģiirlerle kendi gittikleri yol kurallarını anlatmıĢlardır. ġaman bir ozandır ve ozanlık yapan ġamana.329 XIII-XIV. müzik yapıp Ģiir söylemeye kadar birçok iĢi ġaman-Kam yapar. ÂġIKTAN HALK ġAĠRĠNE 3. Türk Halk Hikayelerinde Düş Motifi Zinciri. 40. Kam-ozan denir. bir bakıma. 328 Ġnan. 2005. 330 Süleyman Turduyeviç Kayıpov. Bu dil yarı ilhamlı bir biçimde insanlara ruhsal mesajlar iletir. Ġlhan BaĢgöz. topluluğun ruhsal olarak korunmasından. irticalen Ģiirler söyleyen Ģair olduğunu belirtir. OZANDAN HAK AġIĞINA. Türk Akın Aşık Kültürü Bağlamında Van Kırgızlarının Apızlar Sanatı ve Aşık Veysel.327 ġairleri yukarda belirttiklerimiz ıĢığında özetleyecek olursak. 330ġamanik özellikler âĢıklık döneminde de görülmüĢtür.2. (Haz. fakat iĢleyiĢ birbirine benzemektedir. 327-340 331 BaĢgöz.: M. ġamanların mesleğe girmek için seçilmeleri ve mesleğe girme törenlerine benzetir. 329 Melikoff. ozan tiplemeleri arasında bir paralellik kurduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim derviĢler. ġamanı ortadan kaldırmamıĢtır. Sayfa..e. ġAMANDAN OZANA. Öcal Oğuz. 2001. Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe. ÂĢık olmak için seçilmelerini. Anadolu'sunda önemli bir nüfusa eriĢen Türkmenlerin karĢılaĢtıkları veya kendi aralarında yaĢayan derviĢlerle belleklerindeki Ģaman. ġiirin ilahi niteliği belirtildikten sonra halk Ģairleri tiplerinin birbirlerine dönüĢümünde bu ilahi farkındalık ve toplumdaki değiĢmelerin de olduğunu söylemek gerekmektedir. Ozan. Selcan Gürçayır) Geleneksel Yayıncılık. kehanette bulunmaya. ġamanın ruhani öncü yönü her Ģeyden önce geldiği için. derviĢ. yy. Ankara.2. Abdülkadir Ġnan ġamanın tabiattaki bazı sırlara vakıf olduğunu ve ġaman olacak kiĢinin küçüklüğünden beri çok düĢünceli olduğu. oymak ve köyün üyesi olarak halk içinde yaĢarlar. AĢık Veysel Kültür Derneği Yayınları 3. Örnek vermek gerekirse ġamanın su ile inisiye olmasına karĢılık halk sufizmindeki derviĢler Ģarapla inisiye 327 Ruth Finnegan.328ġaman ağızdan ağıza söylenen çok zengin Ģiir ve anlatı geleneklerinin toplayıcısı ve söyleyicisi bir saz ustasıdır. (çev. 77. Bu anlamıyla mistiklerin insanlara iletmek istedikleri sözleri Ģiir olarak yazmaları iĢin doğası gereğidir.

2000. Ankara.332 Ozanlar Fuat köprülünün de dediği gibi XV. Bu durum hakkında Fuat köprülü âĢık tarzının tekke edebiyatı etkisine gitmeye tepki olarak ortaya çıktığını belirtmektedir ve çıkıĢ amacının ladini olmak olduğunu belirtmiĢtir. Toplum karmaĢıklaĢtıkça Ģamanın iĢlevleri de baĢkalarına dağılmıĢtır. ĠĢte bu kargaĢa ortamında Horasan erenlerinin bağdaĢtırmacı. Daha sonraları ozanın iyice gözden düĢmesi ile tekkelerin etkisi daha da ön plana çıkmıĢtır. her ozan da kısmen mistik olsa da böyle bir paylaĢımın görüldüğü anlaĢılabilir. Her iki halde de vergi uykuda veya 'uyku ile uyanıklık arasındaki bir anda. ġamanlar aynı zamanda ozanlardır. Aslında bu dönemde ozanlarla âĢıklar arasında ciddi Batıni derviĢ Ģairler vardır. halk tarafından savaĢ çıkaran ve kendi ürettiklerini ellerinden alan. zulmeden olarak görülmüĢlerdir. Anadolu mistiklerinin tecrübeleri. tekke edebiyatının geniĢliği ve fonksiyonelliği karĢısında çaresiz değiĢime uğradığını. uygulama ve teknik öğretilen kurumlardır. Buna karĢın âĢık edebiyatının ladini olmayı baĢaramadığını da belirtmektedir. Aslında Batıni derviĢler bütün anlamıyla ġamanların ve Anadolu mistiklerinin birçok iĢlevlerini üstlenmiĢlerdir. derviĢ âĢık Anadolu‟daki tekkeler XII. 335 Çobanoğlu. Özkul Çobanoğlu ozan-baksı geleneğinin. Tekkeler. Tekkelerde derviĢ ozan.olurlar. 243. Çünkü Ģaman bütünlüklü bir iĢlev görürken kendine özgü bir toplumsal koĢula da aittir. ĠslamileĢtikten sonra ġaman‟ın özellikleri de toplum içinde dağıldığı olmuĢtur. XVI. ozan-baksı geleneğini devam ettirenlerin gittikçe eserlerinde tematik olarak ĠslamileĢtiklerini ve yeni medeniyet dairesi içinde fonksiyonelliklerini kaybettiklerini belirtmekte buna kanıt olarak da Ozan kavramının uğradığı anlam kaybı ve anlamının "geveze" ve "herze söyler" anlamına gelmesini göstermektedir. Bu yapının üstlendiği ana görev. Her derviĢ kısmen ozan. mistik yönü özellikle derviĢler tarafından uygulanmıĢtır. Anadolu kökenli mistiklerin aktarım mekanizmalarını da öğretilerinin içine almıĢlardır. Akçağ Yayınları. 187.g. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı coğrafyası içinde Müslümanların ibadetin yanı sıra topluca eğlenme ve diğer sosyo-kültürel faaliyetlerde bulunma imkânını bulduğu en önemli sivil ve tek sosyal kurumdur. sosyal ve ekonomik alana dair bilgi üretilen. da Anadolu‟nun en önemli organizasyonlarından biridir.2. 334 Köprülü. a.. . Tekke derviĢleri sadece ġamanların iĢlevlerini üstlenmemiĢ. 333 Köprülü.335 Tekkeler mistik. 129.2. Aşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü.334 Bu konuyu tekkeler ve Batıni derviĢleri açıklarken daha da açık belirteceğiz. yy. Ģiir söyleyerek ruhsal dünyaya dair aracılık yapmak ve ruhsal olanın beklentilerine uygun bir toplumsal organizasyon oluĢturmaktır.333 Ondan sonra ozan'ların yerini ÂĢıklar almıĢtır. mistik ve uyuma çağıran inanç evreni. gerek Anadolu‟ya yeni gelen 332 Özkul Çobanoğlu. ġiir söylemesi daha çok ozanlar tarafından yapılırken. yani kahraman gerçek âlemle ruhi âlem arasında olduğu anda verilir.e. 129. Türk Edebiyatı‟nda İlk Mutasavvıflar. Anadolu‟da siyasal iktidarını sağlamaya çalıĢan Bizans.2. Edebiyat Araştırmaları I. 3. BaĢka bir ifade ile. Ģamanın yetenekleri ve Horasan ekolünün Batıni sentezlemesinin birleĢmesi ile çok özel bir yapı oluĢturmuĢlardır. yüzyıla kadar Anadolu'daki kayıtlarda vardırlar. Arap ve Moğol yöneticileri. Bu derviĢler kendilerini ozan olarak tanımlamamıĢ derviĢ olarak tanımlamıĢlardır.

Osmanlı bu sayede içsel ıĢığının kaynağı olan Horasan erenlerinin IĢk‟ını söndürmüĢ.gruplar gerekse Anadolu‟da yaĢayan halklar için bir umut ıĢığı olmuĢtur. Daha sonra gerek Selçuklu gerekse Osmanlı. yy. Batıni düĢünceler kargaĢa anlarında derleyici. Daha XII. Bu ayrılmanın gerekçesi olarak da tekkelerin sosyal alandaki etkinliğinin ortadan kalkması ile iliĢkilendirir. Bu kavram sadece Ģiir yazabilen derviĢleri anlatabilmek için kullanılırken daha sonra derviĢ olma özelliği de Ģiir yazma özelliğinden ayrılmıĢtır. Batıni tekkeler oluĢturmuĢlardır. Çobanoğlu. Yukarıda kısaca özetlenen tekkelerin bulunduğu sosyal-siyasi zemin aslında tekkelerin iĢlevleri hakkında da bilgi vermektedir. Özetle söyleyecek olursak. gösteriĢ ve 336 337 BaĢgöz.e. Fakat devletler güçlenince bu adil düĢüncenin kendinden daha etkili olmasına müsaade etmemiĢtir. Tekkelerin en önemli iĢlevlerinden biri olan dini.337 Bu tespit önemli bilgiler sunar. Dolayısıyla derviĢlik aĢığı içine alan bir kavramdır. XV-XVI yy. Öncelikli değiĢim. da Osmanlı Ġmparatorluğunda önemli değiĢimler olmuĢtur. “Turkish Folk Stories About the Lives of Minstrels"..”336 BaĢgöz‟ün de belirttiği üzere bu kiĢiler aslen derviĢtirler. Bunda ġah Ġsmail‟in Türkmenler üzerinde oynadığı oyun ve entrikaların yeri olsa da. 128. mistik. Rum erenleri ile de birlik olarak senkretik.. ÂĢık tarzı edebiyat geleneğinin XII. mistik bilgiyi üretme ve halkla paylaĢma iĢlevi ancak ait olunan kültürel birikimin unsurları tarafından yapılabilmiĢtir. Osmanlının. maĢuğa yönelmeleri anlamındadır. Bu noktadan sonra hilafeti de alarak. yerli mistikler olan. halk uzlaĢtırıcı bir evrende birleĢtirilmiĢtir. kendisini kuran Türkmenlerle kurduğu çatıĢmalı iliĢki ve onların düĢünsel kökleri olan Batıni tekke ve Horasan erenleri ile kurduğu güvensiz iliĢki durumudur. Horasan erenlerinin Türk olması ve Horasan erenlerinin dinsel evreninin Ġslam‟ın Türklerce yorumlanmıĢ biçimi olması da. Türk dünyasına yayılan ve Ġslam öncesi edebiyat geleneğinin pek çok açıdan devamı olan tekke ve tasavvuf edebiyatı geleneğinden ayrılmıĢ olduğunu belirtir. . Horasan erenleri Anadolu‟ya geldiğinde diyar-ı Rum‟da bulunan. Bu tekkelerde dini. a. “Âşık adı. Söz konusu durum hakkında Özkul Çobanoğlu. uzlaĢtırıcı olup toplumda güvenilir ana kaynak olmuĢtur. Bu konuda Ġlhan BaĢgöz.g. mistik bir anlamla da olsa. tekkelerin bu uzlaĢtırıcı evreninin gücünden yararlanarak halkı kendi etrafında birleĢtirmiĢtir. kültürel ve teknik bilgi üretilip. daha sonra Horasan erenlerinin sağladığı uyumlu zemin sayesinde Anadolu‟ya Türklerin hâkim olmasını sağlamıĢtır. ilkin Batıni tekkelerde ortaya çıkıyor. da Horasan'da baĢlayarak. Osmanlı Türkmenleri kazanmak yerine Batıni görüĢün kaynağı olan Batıni tekkeleri ortadan kaldırmayı gerekli görmüĢtür. yüzyılda Anadolu'da kendilerine Uşşakan veya Âşık-el Hak (Hak Aşıkı) adını veren dervişler vardı. Batıni tekkelerin en büyük düĢmanı olmuĢ ve dinsel olarak nasıl bir geliĢme yönünde olmak istediğini de açıkça göstermiĢtir. ÂĢık olmaları IĢık‟la (ÂĢık IĢk kökünden bir kelimedir) dolmaları. 331-340. bu sebeple tekkelerde Horasan ekolünün ana çizgisinde olan ozanlar dini mistik bilgiyle uyanmıĢ âĢıklara dönüĢmüĢlerdir.

en kuvvetli mümessillerinin. devlet olanla (Bizans. Kalkedon Yayınları. içlerinde yaĢadıkları ve yönettikleri 338 339 Erdoğan Çınar. Onların. umumiyetle Âşıklar üzerinde Bektaşilik tesiri bulunduğu yukarıda söylenmiştir. Horasan erenlerinin kurumsal bir örgütleniĢi vardır. bütünü ile Batıni tekkelerle iliĢkileri vardır ama sadece bir tekkenin tekelinde hiç biri değildir. Ortodoks tarikatlara mensup devriş-şairler tarafından o tarzda şiirler yazılmıştır. 184-185. Bektaşiler ve Kızılbaşlar arasında bulduğu muhakkaktır.339…Orta-Asya'da Ahmed Yesevi ile başlayan tekke edebiyatı. .) olan mücadelesi aktarılmıĢtır. Söz konusu dönemden sonra Osmanlı en geniĢ sınırlarına ulaĢmıĢ ve dünyadaki en etkili güç olmuĢtur. Hallac-ı Mansur. Tekke edebiyatının yanlıĢ anlaĢılabileceğinin ikinci sebebi ise tekkelerin kurumsal yapılar olmasıdır. muhtelif içtimai çevrelerde birbirinin aynidir.338 Burada Pir Sultan Abdal efsanesi üzerinden Alevilerin tarih boyunca süren. Fakat Osmanlı içindeki Batıni hareketler büyük bir kısırlığa düĢmüĢtür. mamafih bu şiir tarzının en ziyade heterodoks tarikatlar arasında inkişaf ettiğini ve bedii kıymet bakımından en orijinal. Ahmet YaĢar Ocak dedeler ve babaların eski kam-ozanlar olduğunu söyler. geleneği tekkelerle sınırlı tutmak anlamında tartıĢmalıdır.g. Ozanların Batıni Ģahsiyetlere dönüĢü hakkında Köprülü‟nün söylediklerini daha açık hale getirir ve destekler biçimde. Hatta iĢleyiĢe uygun olarak bu erenlerin hepsi Batıni tekkelerin geneli için baĢ tacı edilen kiĢiler olmuĢlardır.. Köylerde ve göçebeler arasında çok yayılmış olan Kızılbaşlık talimatı da bundan çok farklı değildir. Tekke edebiyatı yaklaĢımı ozanlardaki dönüĢümü anlamak için anlamlı bir çerçeve sunar. 340 a. kanaatimizce bu anlayıĢ konuyu farklı bir noktaya götürür. yüzyıldaki aydınlanmasını arar olmuĢtur. 178. Mistik karakter ise kurumsal güce değil iç (batın) güce doğru yönünü çevirmiĢtir. Batıni bilgi sadece tekkelerin elinde değildir. Örnek vermek gerekirse. “Tekkelerin ve bilhassa Bektaşilik gibi heterodoks tarikatlara mensup tekkelerin verdiği edebi ve tasavvuf kültür. Edebiyat Araştırmaları. Hatayi. Hangi muhitte yetişirse yetişsin. Kaygusuz Abdal. Ġstanbul.e. Söz konusu kısırlık sadece Osmanlı ile sınırlı kalmamıĢ Bütün Ġslam dünyası XI ve XII. ama asıl gücünü mistik karakterinden alır. Tekkelerin Batıni yönü hakkında Fuat Köprülü BektaĢilik bağlamında önemli belirlemelerde bulunurken âĢıklar üzerindeki bu etkiyi de Ģöyle dile getirmiĢtir. Batıni bilginin kurumsal yapılar içine hapsedilmesi zordur.saltanata yönelmiĢtir. Esterabatlı Fad‟allah ġemsi Tebrizi veya ġeyh Bedreddin hangi tekkenin ürünüdür. Osmanlı vb. Bu süreç Aleviler arasında anlatılan Pir Sultan Abdal efsanesinde gizli bir biçimde anlatılmıĢtır. 2007. Pir Sultan Abdal gibi. Selçuklu. asırlarda Anadolu'da büyük bir inkişaf göstermiş ve bilhassa büyük mutasavvıf şair Yunus Emre'den sonra kuvvetli bir manevi nüfuz kazanarak. Anlatılan bilgi ise Batıni‟dir ve insanın iç dünyasına özgüdür. XIII-XIV. Köprülü. Tekke edebiyatı gibi ayrı bir kategoride Ģiirlerin incelenmesi sanki Batıni tekke etkisinin kesintiye uğramasını çağrıĢtırır ki. Kayıp Bir Alevi Efsanesi.”340 Orta Asya‟da baĢladığı kabul edilen tekke edebiyatı kabulü. Bu mistik hareket kurumsal tekkeleri gerekli kılabileceği gibi asıl ve sadece Batına yönelen derviĢleri gerekli kılmaktadır.

Halk Batıni görüĢü AleviBektaĢi zümreleri içinde yaĢatmıĢ ve derviĢ Ģairler vasıtasıyla Batıni görüĢ üretimine devam edilmiĢtir. Anadolu babaları olan Sivas'ta Ali Baba‟nın.. Türkmenler'i hiç sarsmadan sağladıklarını bu uzlaĢı bilgisine de heterodoks Türk Ġslami denebileceğini söyler. Ozanlardan ÂĢıklara direk geçiĢ olmadığı. dan sonra olması ile çürütülebilir. dedeliğin Hoca Ahmedi Yesevilerin. Hacı BektaĢ-ı Veli'nin. ama tekke edebiyatının aslında günümüze kadar izinin sürülebildiği. Babailer İsyanı: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı…. Hatayi‟nin. uzlaĢtırıcı. DerviĢ Ruhan söz konusu Batıni derviĢlerden olduğu için. DerviĢ Ruhan gibi Ģairler halk arasında “gerçek”. 71. 53.341 BaĢka bir yerde ise.343 Bununla birlikte kendisi de bir Alevi dedesi olan Eraslan Doğanay. yaygın kategorilerle sınırlandırmanın yarattığı zorluktan dolayı güç olmuĢtur.e. Söylediği bütün Ģahsiyetler Horasan erenleri ekolüne bağlı. hekim ve Ģair kimliğini bir araya toplayan fevkalade önemli reisler olduğunu belirtir. yani bir geçiĢ dönemi değil bir devamlılık arz ettiği görünmelidir. a. din adamı.g. bunların daha sonra Anadolu'ya gelerek dede adını aldıklarını belirtir. . babaların yerleĢtiğini. 344 Eraslan Doğanay. Can Yayınları. Ģiirler okuyarak Hakk rızası için halka cennetin yollarını gösterdiklerini.g. Ģiirlerini sınıflandırmak. böylece eski ozanların yerine ataların. eski kutsal Türk ozanlarına benzediklerinden. Ġstanbul. Merzifon da Piri Baba‟nın Osmancık'ta Koyun Baba‟nın. Yemini‟nin. mistik yapılar kurmuĢlardır. 343 Birdoğan. Tokat Almus köyünde Hubyar Baba‟nın Erbaa Keçeci köyünde Keçeci Baba‟nın. Nesimi‟nin. Batıni mistik dünya görüĢüne sahip derviĢlerdir ve hepsinin de mistik Ģiir söyleme kabiliyeti vardır. halk bunlara yabancı kalmadığını. Gerçeklikte ÂĢık edebiyatı olsun Halk Ģairleri geleneği olsun bunun baĢlangıcı Batıni tekkelerdir.. 23. Halkı da söz konusu yapılar aracılığı ile birleĢtirmiĢ ve tamamen kargaĢanın hakim olduğu bir coğrafyada halkın nefes alabilmesine imkan sağlamıĢlardır.Samsun – Amasya – Tokat – Çorum Yozgat çevresi dergahları ve tekkeleri.344 Söz konusu iddia dedeliğin kurumsallaĢmasının XVI yy. barıĢçı.e. Kul Himmet'lerin hepsinin dede olduğunu iddia etmektedir. Alevi–BektaĢi Ģiiri için tekke ve aĢık edebiyatı kavramsallaĢtırması iĢlevsel değildir. a. Söz konusu tekkelerin Osmanlı‟nın gözünden düĢmesi demek halkın da gözünden düĢmesi anlamına gelmez.342 Bu derviĢler hakkında Nejat Birdoğan da göçebe Türkler arasına kadar sokularak inançlarını yayan derviĢlerin. 81. Amasya da Baba Ġlyas‟ın.kabilelerinin baĢında. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirleri hem tekke edebiyatı kavramları ile hem de aĢık edebiyatı kavramları ile değerlendirilmek zorunda kalınmıĢtır. Lokmanı Perendelerin kurumlaĢtırdığını söylemekte. Bununla birlikte âĢık edebiyatının da tekke edebiyatından arınmıĢ olduğunu söylemenin mümkün olmadığını da tekrar belirtmekte fayda vardır. yeni derviĢ ve Ģeyhler olduğunu onların Türkmen gelenekleri ile Ġslam bilgisini bir uzlaĢı içinde sunduğunu ve bu uzlaĢmayı. 341 342 Ocak. büyücü. arada derviĢ Ģairlerin olduğu bu derviĢ Ģairlerle ilgili bölümün edebiyat tarihçilerince tekke edebiyatı baĢlığı altında incelendiği. Bu derviĢler Anadolu‟ya bir misyonla gelmiĢler ve Anadolu‟daki mistiklerle birlikte yöreye özgü bir uyumlaĢtırıcı. ÇalıĢmamızda araĢtırmamızın odak konusu olan DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirleri değerlendirilirken de bu problemle karĢılaĢılmıĢtır. Pir Sultan Abdal‟ın. Anadolu'da Yaşayan Dergahlar: Sivas . 2000. Eski kamozanların. fakat söylediklerinde çok önemli bir gerçeklik vardır.

Boratav. Ancak. Köprülü söz konusu süreci yani tekke edebiyatı ile âĢık edebiyatını farklı geliĢim süreçleri içinde izlemeye çalıĢmıĢtır. DerviĢ âĢıklardan kahvehanelerdeki âĢıklara XVI. 16. ÂĢık Ģiirinin nazım ölçüleri ve biçimleri.”348 345 346 Köprülü. 3. üslup. 348 Çobanoğlu. Kanaatimizce ozan-baksı ve tekke tarzı edebiyat geleneği üzerine bağımsız bir edebiyat tarzı olarak teşekkül eden Âşık Tarzı Edebiyat Geleneğinin veya bir yaşama biçimine dönüşen haliyle daha geniş kapsamlı bir terimle ifade etmek gerekirse Âşık Tarzı Kültür Geleneği' nin en önemli ortaya çıkış nedeni kahvehanelerdir. tekrar edile geliĢi esas itibariyle yanlıĢ değilse de söz konusu sürecin aydınlatılıp tahlil edilmemesi nedeniyle eksik olduğunu belirtmektedir. bunun yanında güzelleme gibi aĢık tarzı Ģiirlerde yazmıĢlardır. Ģiir imgeleri de aynı geleneğin sürdürülmüĢ ve geliĢtirilmiĢ biçimleri olduğu görülmektedir. adlarıyla anılıp kutsal “kelam” olarak kabul edilmiĢ.345 Örneğin bu dönemin iki büyük Ģairini. . Tekkenin karşısında bir nevi alternatif Müslüman sosyal kurumu olarak belirir ve Tekkenin topluca eğlenmek ve çeşitli sosyo-kültürel faaliyetlerde bulunma tekelini kırar. Köprülü ve günümüze kadar devam eden takipçilerinin tekke kurumu etrafında teĢekkül eden Tekke edebiyatı ile ÂĢık edebiyatını baĢlangıçlarından itibaren birbirinden bağımsız kabul eden anlayıĢın sadece dini Ģiirden din dıĢı Ģiire geçiĢin bir gerekliliği olarak kabul edilip.2. “deyiĢ”.347 Çobanoğlu‟na göre. yy.346 XVI. Bu dönem Ģairleri daha sonraki "âĢık Ģiiri"ni etkilemiĢlerdir.“eren” veya “derviĢ” olarak kabul edilip yazdıkları eserler ise “nefes”. “deme”. 162-163.g.e. a. Kahvehane ekseninde nerdeyse tamamen dünyevi veya din dışı bir karakter kazanır. Fakat aĢık Ģiiri daha önce de belirtildiği gibi tekke Ģiirinden bir kopuĢun ürünüdür. Bu gelenek alevi BektaĢi derviĢleri vasıtasıyla devam etmiĢtir. dil.g. onların. “Tekkeler. DerviĢ Ģairler için dini ve ladini Ģiir ayrımı yoktur. Bu konuda Çobanoğlu. daha önceki dönemlerdeki ölçü ve biçimlerin geliĢmesi olduğu gibi.2. iki türde de Ģiir yazarlar.e. da kahvehanelerde rastlanan ÂĢık Ģiiri ile din ve tarikat konularını iĢlemiĢ derviĢ Ģairler arasında ciddi iliĢkiler vardır.3. 32-33. konu. daha önceki dönemde rastlanmayan biçim ve tür çeĢitlenmeleri "ÂĢık Ģiiri" denilen Ģiir okulunu meydana getirmiĢtir. din dıĢı ve tarikat dıĢı bir halk Ģiiri akımı güç kazanmıĢtır. a. XIII-XV‟inci yüzyıllar arasındaki dönemde halk Ģiirini yalnız derviĢ Ģairler temsil etmektedirler. 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. 347 Çobanoğlu. 16. Yüzyıllar ilerledikçe bu akımın temsilcisi olan adlar artmıĢ.. 129. yaratmalarında din ve tarikat konuları ile birçok ladini konunun iĢlenmiĢ olduğunu görebiliriz. yüzyıldan sonra. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kahvehaneler. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı coğrafyası içinde Müslümanların ibadetin yanı sıra topluca eğlenme ve diğer sosyo-kültürel faaliyetlerde bulunma imkânını bulduğu en önemli sivil ve tek sosyal kurumdur. 128. Edebiyat Araştırmaları. Dahası Tekke ekseninde uhrevi bir neşve içinde yer alan topluca eğlenmeler.. Yunus ve Kaygusuz'u ele alacak olursak.

derviĢ Ģiirinin bir devamı gibi icra edilmesi ve aleviler arasında âĢık. 44. Anadolu'da Derviş şiiri geleneğinin gelişmesini izlemiş en önemli etkiyi gerek şekli gerek öz bakımından ondan almıştır. Bunun yanında kahvelerde oluĢtuğu varsayılan âĢıklık geleneği içindeki âĢıklar da büyük oranda bir tarikata bağlıdır. Türk Halk Hikayelerinde Düş Motifi Zinciri. iki ana baĢlıktır ilki ile Halk bilim (folklore) bilim dalı ikincisi ile ise “Edebiyat”(Literature) bilim dalı ilgilenebilir. 331-340. . Hacettepe Sosyal ve BeĢeri Bilimler Dergisi. BaĢgöz‟e göre “Âşık şiiri. Âşıklarımızın çoğu da ya bir tekkeye bağlanmış. fakat iktidara sahip olanların yönlendirmesi ve kentleĢmenin etkisiyle. Örnek olarak derviĢler ilahi vasfa düĢte içtiği Ģarapla ulaĢırken.Kahvehanelerin ÂĢıkların ortaya çıktığı mekân olarak sunulması âĢıklık geleneğini kısmen Ģehirli bir geleneğe dönüĢtürmüĢtür. Bu çeĢitlenmeler kahvelerde âĢık Ģiirinin. zakir ve derviĢlerin Ģiir geleneğini daha geleneksel yöntemlerle devam ettirmesidir. Ġlhan BaĢgöz.g.2.e. Ģiir aktarım mekanizmalarında çeĢitlenmeler olmuĢtur. Aslında bu bütün edebiyat türleri daha üst kategorilere göre anlamlandırılmalıdır.4. V-2. Günümüzde halk Ģairi Klasik edebiyatımız incelenme amacıyla parçalanarak kısımlara ayrılmıĢtır. Dolayısıyla âĢıklar tekkelerdeki derviĢlere göre daha dünyevi konularla ilgilenmiĢlerdir fakat ruhsal etki ve arayıĢlarını bırakmamıĢlardır. 351 Kılıç. Çünkü kültürlerin devamlı ve sürekliliğini yadsır bir çizgide anlayıĢ Ģekillenmektedir. Yoksa tasavvufi açıdan bakıldığında öyle kesin hatlarla ayrılmıĢ edebiyat dalları yoktur.. BaĢgöz. a. Bunun yanında Ģiirlerin içeriğinin dünyevileĢmesi ile de Tekke Ģiirinden tamamen koparılmıĢ olur. ġiir Ģayet sözlü gelenek etkisi ile oluĢtu ve yayıldı ise halk bilim yöntemleri 349 350 BaĢgöz. "Tekke edebiyatı". Bununla birlikte her iki bilim dalı içinde Ģiir bir alt alan olabilir. 3. Ankara 1973. Örneğin sözlü gelenek eserleri ile yazın (literatüre).”350 Görüldüğü üzere Halk Ģiiri söyleme geleneğinde tekke ile âĢık Ģiirini ayırmaya çalıĢmanın nereye varacağı kestirilememektedir. 76.349 Bununla birlikte derviĢ Ģairlerinin mesleğe alıĢtırma törenleri ile âĢıkların anlattığı hikâyelerin düĢ motifleri zinciri arasında benzerlikler vardır. “Turkish Folk Stories About the Lives of Minstrels”.2. "Divan edebiyatı" ve Halk edebiyatı" ayrımı ancak edebi türler ve teknikleri açısından yapıldığında mümkündür. Bu ayrımlaĢtırma modern araĢtırmacıların sınıflandırma istekleri sonucunda doğmuĢ yapay bir ayrımdan baĢka bir Ģey değildir. ya da bir tarikata girmiştir. Fakat baĢta Ġlhan BaĢgöz olmak üzere bu tespite ciddi itirazlar vardır. Hâlbuki Horasan erenleri geleneğinden bu tarafa Ģiir ile bilgi aktarmak bir süreklilik içinde gelmiĢ. Alevilerde ise tarikata girmeyen âşık yoktur.351 Bunun dıĢında “ÂĢık Edebiyatı” ayrı bir kategorize etme çabasıdır. Öyle ki bunlardan asker olanlar BektaĢi tarikatına bağlı diğerlerinin de ilk baĢlarda Batıni tarikatlarla iliĢkisi olmuĢtur. Yesevilerden beri derviĢlerin kendilerine sadece âĢık demeyip "Hak ÂĢık‟ı" ve "halk âĢık‟ı" deyimlerini kullandıklarını ve söz konusu deyimin kahvehanelerin etkisi ile ortaya çıkmamıĢ olduğunu belirtmektedir. Kanaatimizce bu benzerlik bir kopuĢu değil bir sürekliliği yansıtır. âĢıklar düĢte içtikleri bir dolu ile ilahi vasıf kazanıp badeli âĢık olurlar.

Bu kavramsallaĢtırmanın hatalı olduğunu daha önce belirtmiĢtik. Bunun doğal sonucu olarak ÂĢık aslında Ġlahi aĢkla yanan anlamındadır. fakat eserin yaratıcısının belli olmasıyla edebi bir etkinliktir. hak aĢığı olup Ģiir söylemeye baĢlamıĢtır. Fakat günümüzde artık halk Ģairleri kavramı edebiyat içinde anlamlı bir kategoridir. daha sonra Alevi-BektaĢilerin söz konusu adlandırmayı nasıl kullandıklarını açıklamak yerinde olacaktır. 3. Bunun yanı sıra bu tarz bir kavramsallaĢtırma aslında. ġimdi bu konu üzerinde bazı belirlemelerde bulunmak yerinde olacaktır.2. Çünkü AleviBektaĢiler âĢık kavramını çok farklı bir anlamda kullanmıĢlardır. halk Ģairinin özgün temaları kendi tarzı ile aktarması ile aĢılmıĢtır. Geleneksel toplumlardaki bireyin yokluğu.3. Farklı sosyal ve kültürel ortamlarda bir değiĢim seyri izleyen Ģairlerin serüveni günümüzde halk Ģairleri kategorisi altında kendisini göstermektedir. Bunun yanında çalıĢmamızda adlandırma konusunda ciddi sıkıntılar çekilmiĢtir. Öncelikle ÂĢık adlandırmasının nasıl kullanıldığını tespit edip.ile incelenir. AleviBektaĢi inancı taĢıyanlar tarafından da çok anlamlı bulunmamıĢtır. Bu üst ayrımlar ülkemizdeki birçok kavramsal kargaĢayı da aĢma imkânına sahiptir. halk Ģairlerinde bireyselleĢme ile ortadan kalkmaktadır. Hak aĢığı olma anlamında Ģiir söyleyen derviĢleri tanımlamak için kullanılmıĢtır. Gelenekte. Yazarı belli ve yazar metni son metin haline getirebiliyorsa bu Edebiyatçıların konusu olabilir. Ģiirlerdeki temaların geleneğin belirleyiciliğinde olması. Çünkü halk Ģairleri kullandıkları teknik açısından geleneksel yöntemleri kullanan. el alma” ile mümkün olduğu belirtilmiĢtir. Üst bir kategori olarak sunulan Halk Ģairi kavramlaĢtırması günümüz açısından açıklayıcı ve kapsayıcı bir adlandırmadır. AĢık. NĠÇĠN DERVĠġ DĠYORUZ DA ÂġIK DEMĠYORUZ? ÂĢık kavramı halk edebiyatı içinde. sevgilisi olan Yaratıcıya kavuĢmak için çabalayan ve onun isteklerine göre hayatını organize eden kiĢidir. Alana girince fark ettiğimiz bazı problemlerden dolayı “ÂĢık” kavramı yerine “DerviĢ” kavramını kullanmak tercih edilmiĢtir. Ġlk önce ÂĢık kavramı ilahi nitelikli Ģiir söyleyen kiĢiyi tanımlamak için. Çoğu zaman bade bir Ģarap veya ölümsüzlük suyu olan ab-ı hayat olmuĢtur. Ve halk Ģairleri kategorisi diğer bütün kategorilerin bir sonucu gibi görülebilir. Halk Ģairleri kategorisi altında söz konusu iki kavram da çok farklı anlamlara gelmektedir. Hak aĢığı olabilmek ise “Bade içme. Yukarıdaki kavramsallaĢtırmalara göre ÂĢık Ģiirinin sözlü gelenek ortamında yayılma imkânları olsa bile sanatçısının belli olmasıyla değiĢik bir konumda durmaktadır. Ġslam sonrası ozan kavramını karĢılamak için Müslüman Ozan anlamına iĢaret etmiĢtir. Bu haliyle Edebiyat ve Halk bilim‟in arasında bir yerde anlamlıdır. . Söz konusu badeyi içen derviĢ. AĢık ismi bu Ģekilde ilahi bir aĢka referans etse de daha önceki sayfalarda anlattığımız ve referanslarla zenginleĢtirdiğimiz bilgiler doğrultusunda söyleyebiliriz ki âĢıklar tekke edebiyatından uzaklaĢma bağlamı içinde değerlendirilmiĢ ve âĢık edebiyatı kavramı dünyevi Ģiir yazanlar için kullanılmıĢtır.

ÂĢık Pir Sultan Abdal gibi. Çünkü bu yapılar Alevi BektaĢilerin beklentilerine çok uygun olmayan bir kültürel duruma sahiptir. Söz konusu âĢıklık örgütlenmesi. ÂĢık Nesimi. Bunların yanında ÂĢıklar dinsel inanç olarak çoğunlukla Sünni mezhebe dâhildirler. Bir gösterim sanatçısı gibi bir destanı çok farklı yerlerde icra edebilirler. BaĢka bir ifade ile ibadet etmeye yardımcı görevli değillerdir. Nesimi. bu saz Ģairinin özellikleri ise. Bunun aksine müzikle uğraĢması ve bazen alkollü ortamlarda bulunması sebebiyle dinen uygun olmayan Ģeyleri de yapabilen insanlar olarak tanınırlar. ÂĢıkların bulundukları dinsel inanç içinde bir hizmetleri yoktur. ÂĢıklar günümüzde neredeyse kaybolmaya yüz tutmuĢ olsa da genelde destan söyleme geleneğini devam ettirirler. ÂĢık Erzurumlu Emrah. Eğer âĢık rüyada bade içerse badeli âĢık olur ve ustası bunu onaylar yok böyle bir durum söz konusu değilse badesiz âĢık . Bu araĢtırmalarda halk Ģairlerinin isimlerinin baĢlarına âĢık kelimesi sonradan eklenmiĢtir. ÂĢık Dertli. Bu elvermede iki yol vardır. BaĢka bir ifade ile halk geçmiĢteki ozanları âĢık diye tanımaz. Bu anlamıyla ait oldukları dinsel grup içinde daha seküler ve özel bir yerleri vardır. Daha çok duyguların açık yaĢandığı ve ifade edildiği alanlardır. Ustaları da âĢıktır ve süreç içinde çırağını yetiĢtirir el verir. Birçok aĢığın babası. BaĢka bir özellik ise ÂĢıklar ÂĢık kahvelerinde toplanıp organizasyonlar düzenlerler.ÂĢık adlandırması çoğunlukla araĢtırmacılar tarafından araĢtırması yapılan kiĢiyi tanımladıktan sonra konmuĢtur. Buradaki ÂĢık adlandırması söz konusu Halk Ģairini farklı bir anlam bütünlüğü içine dâhil etmiĢtir. Neredeyse her kentte bulunan âĢık kahveleri veya âĢık dernekleri söz konusu örgütlenmenin yapıldığı mekânlardır. ġimdi bu dünyanın nelere karĢılık geldiği hakkında birkaç tespitte bulunulursa Ģunları söylemek yerinde olur. Aslında halk onları nasıl gördü ise veya nasıl tanıdı ise ona göre adlandırmıĢtır. âĢık kültürü içinde bütünsel bir anlamlandırmaya tabidirler. Buralarda âĢıklar. Bu özelliklerdeki becerilerine göre de kendi aralarında bir ustalık hiyerarĢisine sahiptirler. ÂĢık genel olarak bir saz Ģairini akla getirmektedir. Son olarak söyleyebileceğimiz özellik ise âĢıklar usta çırak iliĢkisi içinde yetiĢirler. ÂĢık adlandırmasının yaygınlaĢmasının bir diğer sebebi de. Bu bütün halk Ģairleri için geçerli değildir. atıĢma yapması gibidir. Erzurumlu Emrah. kahvede düzenlenen atıĢma. onlara doğrudan Ģiir isimleri ile hitap eder. doğaçlama Ģiir söylemesi. Bunlara ÂĢık Ömer. ÂĢıklar bu söylediğimiz özelliklerle tanındığı gibi. kendine özel bir kültürel anlam dünyasına karĢılık gelir. AĢığa saz çalmayı yasaklamıĢ bunun içinde dini gerekçe göstermiĢtir. davet veya bir konser salonunda düzenlenen âĢıklar gecesi olabilir. Pir Sultan Abdal. Saz ortamları bu âĢıklar için ilahi mekânlar olmaktan uzaktır. divan olabileceği gibi. Kendisini ÂĢık olarak kabul eden halk Ģairleri “ÂĢık” ismini özellikle kullanmaktadır. muhabbet. Bu özelliği ile “destancı âĢık” vasfını alırlar. ÂĢıklar da bu özelliklere sahipse kendilerini âĢık olarak tanımlarlar. Söz konusu ÂĢık adlandırmasının bu kadar yaygınlaĢmasının temel nedeni âĢıklık edebiyatı adındaki kategorizasyon ve âĢıklık üzerine yapılmıĢ araĢtırmalarda kullanılan ve sınıflandırıcı bir tabir olan âĢık kavramıdır. Bu organizasyonlar. çoğunlukla Alevi-BektaĢilerden uzaktır. Ve ait oldukları sosyal çevre içinde dini bir Ģahsiyet olarak tanınmazlar. ÂĢıkların kentlerde âĢıklar adı altında örgütlenmesidir. AĢık Reyhanî örnek olarak verilebilir. Örnek olarak Dertli. lebdeğmez yapması. bir evde düzenlenen sıra gecesi. ÂĢıklar.

olur, ustası ona mahlas verir ve o mahlas üzerine Ģiir yazarak, ÂĢıklar dünyasına girer. ÂĢıkları genel hatları ile tanımladıktan sonra Alevi –BektaĢiler arasında ÂĢık kavramının ne anlama geldiğini hakkında aĢağıdaki belirlemeler yapmak yerinde olur. ÂĢık kavramı Aleviler arasında Cemlerde Zakirlik yapan kiĢiler için kullanılır. Çünkü zakirlik cemlerdeki bir görevdir352 ve cemde bulunan 12 posttan birine karĢılık gelir. Söz konusu postun Ġsmi âĢık (zakir) postudur. Postun manevi sahibi olarak altıncı Ġmam Cafer-i Sadık kabul edilir. Zakirler yol içindeki hizmetlerinden dolayı lakap olarak âĢık diye anılır. BaĢka bir ifadeyle nasıl ki köyün babasına baba, soydan dede olana dede denirse, cemde zakirlik yapanlara da âĢık denir. Çoğunlukla kendi nefesleri olmayan bu kiĢiler usta malı adı altında Aleviliğin yedi ulu ozanından deyiĢler söylerler. Bu âĢıklar cemde hizmeti yürütebilmeleri için en az üç Duvaz-ı Ġmam, 6 nefes, bir Miraçlama, bir Semah bilmek zorundadırlar. Bu eserleri cemlerde sırası geldiğinde okurlar. Aynı zamanda usta âĢıklar cemde muhabbetin ve nasihatin nasıl verilmesi gerektiği konusunda yönlendirici olurlar. Daha da ustaları yapılan muhabbetleri özetleyen deyiĢleri okuyarak cemin daha da doyumlu ve bilgi verici olmasında etkin olurlar. Tarikat âĢıkları çoğunlukla, sazı çalması ve sesinin edası ile cemaati coĢtururlar. Asıl görevleri tarikatın yürütülmesinde Zakirlik hizmetini yerine getirmektir. ÂĢıklar icralarında mutlaka bir enstrüman kullanırlar, çoğunlukla bağlama olmakla birlikte bazı yerlerde keman da kullanılabilmektedir. Bir cem zakiri ancak baĢka bir zakir tarafından yetiĢtirilir ama çoğunlukla babadan oğula, bu görev geçer. Görüldüğü üzere Alevi-BektaĢilerdeki âĢık ile bahsettiğimiz, âĢıklık geleneği aĢığı arasında neredeyse saz çalıp, hece ölçüsü ile Ģiir söylemekten baĢka benzerlik yoktur. Bu sebeple çalıĢmamızda âĢık kavramsallaĢtırmasını kullanmadık. Bunun gerekçelerini de Ģöyle belirtebiliriz: ÂĢık kavramı ile Alevi BektaĢi geleneğinde deyiĢ yazanlar kendini tam manası ile ifade edememektedir. DeyiĢ yazabilenler, söz konusu inanç içinde özel fonksiyonları vardır, bu fonksiyonlarının dıĢında sadece Ģiirleri ile bir anlam ifade etmezler. Söz konusu fonksiyonları Ģunlardır: 1- Ġnancı taĢıyacak bilgiyi güne uyarlayarak Ģiir (deyiĢ) vasıtasıyla iletme fonksiyonu. 2- Ahlak ve kiĢilikçe toplum içinde örneklik fonksiyonu. 3- Hayatta denge kurarak yaĢayan kelam (canlı kuran) olma fonksiyonu. 4- Muhabbetle ruhsal uyandırma ve insanı kâmili gerçekleĢtirme fonksiyonu 5- Sosyal sorunları dinleme ve çözüm bulma fonksiyonu Görüldüğü üzere Alevi- BektaĢi geleneğinde deyiĢ yazanlar aslında ruhsal insanlar ve dini önderler olarak anlaĢılırlar. Bu bağlamda kendilerinin sözlerinin ilahi nitelikli olduğuna inanılırlar. Ġlahi nitelikli sözler aktaran kiĢiler ise Alevilerce Hak‟ın kelamını dillendiren “canlı kuran” olan kiĢilerdir. Alevi BektaĢilikte deyiĢler sadece bir Ģiir değildir. DeyiĢler, onları oluĢturan ortamın, doğdukları kültürün özelliklerini,
352

AĢık Ali Metin, Pençei El Aba, Ġstanbul, 1999, 51.

inceliklerini, bakıĢ açılarını, hayatı anlamlandırma Ģekillerini, ana mesajlarını, bünyelerinde saklı tutan anlam bütünleridir.353 Tekrar edecek olursak ÂĢıklar cem âĢıklarıdır ve çoğunun deyiĢi yoktur, usta malı alıp satarlar. DeyiĢ söyleyen âĢık olarak değil, “derviĢ”, “gerçek”, “eren” olarak tanınır. Ġnsanüstü vasıflara sahip bir ruhsal insan olduğu düĢünülür. Çünkü deyiĢ Alevi için kutsal bir metindir. Bu metni meydana getirebilen kimse de doğal olarak kutsallaĢır. Bu deyiĢ yazan kiĢiler Alevi toplumu içindeki ve tarikattaki yerine göre MürĢit, Dede, Efendi, Baba, ÂĢık olarak adlandırılır. Fakat bu ruhsal kiĢiliği ve ruhsal duruĢu sebebiyle DerviĢ olarak adlandırılır. Alevi BektaĢi geleneğinde deyiĢ yazanlar: âĢık mı, derviĢ mi? Diye bir soruya bizim çalıĢmamızda verdiğimiz cevap derviĢ dendiği yönündedir. Çünkü ÂĢık kavramı halk edebiyatı içinde Ġslam sonrası Müslüman Ozan olarak kullanılmıĢtır. ÂĢık ismi Dertli; ÂĢık Dertli örneğinde olduğu gibi çoğunlukla araĢtırması yapılan kiĢiyi tanımlamak için kiĢiye sonradan konmuĢtur. ÂĢıkların kentlerde âĢıklar adı altında örgütlenmesi âĢık isminin akademik çevrelerce kabulünde etkilidir. ÂĢık genel olarak lebdeğmez yapan, doğaçlama söyleyen, atıĢma yapan saz Ģairlerini akla getirmektedir. Din ve onunla ilgili pratiklerin içinde bir hizmetleri yoktur. Ġbadet etmeye yardımcı görevli değillerdir. Bununla birlikte etkinlikleri organizasyonlar düzenlemek Ģeklindedir. ÂĢık kavramı Aleviler arasında cemlerinde Zakirlik yapan kiĢiler için kullanılır. Cemlerdeki 12 posttan biri âĢık (zakir) postudur. Tarikatın yürütülmesinde özel dini bir görevi vardır. Kendi eserleri çoğunlukla yoktur cemlerde yedi ulu ozandan deyiĢ okurlar. ÂĢık kavramı ile Alevi BektaĢi geleneğinde deyiĢ yazanlar kendini tam manası ile ifade edememektedir. DeyiĢ yazabilenlerin, söz konusu inanç içinde özel fonksiyonları vardır, o fonksiyonların dıĢında sadece Ģiirleri ile bir anlam ifade etmezler. Aleviler arasında ÂĢıklık deyince cem zakirleri anlaĢılır ve çoğunun deyiĢi yoktur, usta malı alıp satarlar. DeyiĢi olan âĢık olarak değil, “derviĢ”, “gerçek”, “eren” olarak tanınır. Bu makam ise aslında aleviler için Ġnsan-ı Kamil makamıdır. DeyiĢin kutsal kelam olduğuna inanan Aleviler söz konusu değiĢ‟e vücut veren kiĢiyi de kutsal olarak anlamıĢ ve inanç dünyasında üst bir yere yerleĢtirmiĢtir.

3.3. ALEVĠ BEKTAġĠ GELENEĞĠNDE RUHSAL ĠNSAN OLARAK DERVĠġLĠK. Alevi BektaĢi geleneğinde derviĢler ruhsal yaĢam deneyimini gerçekleĢtiren kiĢilerdir. Bu anlamıyla insanlara belirli kuralları tavsiye eden kurumsal yapılardan daha tesirli ve inandırıcıdırlar. Bunu bahsederken ruhsal olanın ne olduğu hakkında bazı belirlemelerde bulunmak açıklayıcı olacaktır. Ruhsallık dinden farklı bir Ģeydir. Daha içsel Batıni bir anlayıĢtır. YaĢamın bütününe, düĢünceni, duygularını ve fiziki eylemlerini katmaktır. Bu katılım ise farkında olduğumuz bir katılımdır. Ruhsal kiĢi
353

Temren, a.g.e., 185.

için her hissettiği ve düĢündüğü gerçektir ve bu gerçeklik üzerinde düĢünürken sıradan insana göre önemsiz olan Ģey onun için bir gerçeklik olarak algılanır. Sıradan insan, fizik bedenini etkilemeyecek bir Ģeye önem vermezken, ruhsal bir insan zihninden geçen düĢünceleri bile farkındalığa dönüĢtürmeye çalıĢır. Ve ruhsallığın yolu deneyim ve deneyim sonucunun farkındalığa dönüĢmesidir. Ġbn Arabi mistik hallerin ve mistik hallere dair bilginin ancak deneyimle elde edilebileceğini söyler.354 Söz konusu bilginin deneyimlenmesi, aktarımı veya taĢınması hakkında M.Mihriban ÖZELSEL‟in355 bir açıklaması vardır. Özelsel bilginin "morfik rezonans" alanı vasıtasıyla aktarımının gerçekleĢtiğini belirtmektedir. Bu aktarım sürecinin, zaman ve mekân ötesinde olup, kalıtım veya eğitim yoluyla edinilen bir bilgiye gereksinim duymadığını belirtir.356 Mistiklerin deneyimleri üzerine çalıĢmalar arttıkça olağanüstü gibi anlaĢılan birçok olayın olağanlığının da anlaĢabileceği düĢünülmektedir. Bu açıklamalardan sonra derviĢlere geri dönecek olursak. Alevi-BektaĢi geleneğinde ruhsal yön, derviĢler tarafından yaĢanır. Söz konusu gelenekte, yol üzerinde derinleĢme sağlandıkça çoğunlukla kiĢilerin yolları derviĢlere veya derviĢ meĢrepli önderlere çıkar. Onlarda kendisinden bir Ģeyler öğrenmeye ihtiyacı olanlara, bildikleri Ģekilde bilgi ve deneyimlerini aktarırlar. Burada tekrar ruhsallıktan ne kastedildiğinden bahsetmek gereklidir. Ruhsallık kavramını açıklarken Stanislav Grof‟un kavramsallaĢtırmasından faydalanmak yerinde olacaktır. Grof ruhsallığın, gerçekliğin olağandıĢı boyutlarının doğrudan deneyimine dayandığını ve özel bir yere ya da ilahilikle iletiĢimi sağlayacak resmi olarak atanmıĢ bir kiĢiye ihtiyaç duymadığını belirtir.357 Ruhsallığın bireyle kozmos arasında özel bir iliĢkiyi içerdiği tespitini yaparak, özünde kiĢisel ve özel bir iliĢki olduğunu söyler. Bu anlamıyla mistiklerin inançlarının deneyime dayalı olduğunu, kilise ya da tapınaklara ihtiyaç duymadıklarını, kendi ilahilikleri de dâhil olmak üzere gerçekliğin kutsal boyutlarını deneyimledikleri çevrenin, kendi bedenleri ve doğa olduğunu, ihtiyaç duydukları yardımı ve desteği din adamlarından değil, kendileriyle aynı arayıĢta olan insan gruplarından veya içsel yolculukta kendilerinden daha ileride bulunan öğretmenlerden aldıklarını belirtir. Bu konuda âlim ve Ortodoks bir Müslüman olan ġeyh Bedreddin‟in hayatının belirli bir döneminde karĢılaĢtığı bir mürĢit sayesinde mistik aydınlanma deneyimi geçirmesi ve bu karĢılaĢma ile bir derviĢe dönüĢmesi buna örnektir.358 DerviĢler de Grof‟un belirttiği mistiklerle benzer özellikler taĢır. Bu anlamıyla derviĢler mistikler gibi insanlarla daha doğrudan iliĢkiye girebilir kendi bilgileri deneyim kaynaklı olduğu için, anlattıkları bilgiler karĢıdaki için daha anlamlı ve gerçek olabilir. Aslında gerçeklik denilen Ģey de tam bu noktadadır. Hamasi Ģeyler ve spekülatif teorilerle derviĢler uğraĢmaz, derviĢler bizzat hayatın gerçeği ile uğraĢır. DerviĢe göre ruh

354

Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, (çev.: Ali Berktay) Kabalcı Yayınları, Ġstanbul, 2003, 159. 355 Kendisi Psikolog olan Özelsel, mistiklerin dünyasını anlamak için 40 günlük çile deneyimini yaĢamıĢ ve deneyimlerini bir günlükte toplamıĢtır. Halvette 40 gün adlı eser bu deneyimleri ve bunların açıklanması üzerinedir. 356 Michaela Mihriban Özelsel, Halvette Kırk Gün Psikolog DerviĢenin Halvet Günlüğü ve Bilimsel Çözümlemesi, 2. Baskı, Kaknüs Yayınları, Ġstanbul, 2002, 138. 357 Grof, İnsan Şuurunun Yeniden Keşfi Kozmik Oyun, 253. 358 Balivet, a.g.e., 34.

deneyimlenebilecek bir gerçekliktir359. Ġnsanın anlayıĢ ve kavrayıĢ düzeyi arttıkça farkında olduğu gerçeklik düzeyi de farklılaĢacaktır. DerviĢlerin Alevi BektaĢi geleneğinin temel düsturlarından olan dört kapı öğretisinin iĢleyiĢinde önemli fonksiyonları vardır. Çünkü derviĢler söz konusu kapıların birbiri ile olan bağlarını iyi bilir ve farklı anlayıĢtaki kiĢilerin birbirleri ile bağdaĢmasına yardımcı olur. Bu anlamıyla kapılar arası bağları bağlayan kiĢiler de derviĢ meĢrepli kiĢilerdir. Buna bir örnek verirsek daha açıklayıcı olur. Bilindiği üzere Hacı BektaĢ tekkesinde bir kazan vardır ve bu kazanda 12 öküzün piĢtiği söylenir, bu kazan önemli bir semboldür ve her anlayıĢ düzeyinde bir anlama karĢılık gelir. ġeriat kapısındaki bir kiĢiye göre 12 tane öküz kurban edilmiĢ ve bir kazanda piĢirilip insanlara yedirilmiĢtir, ona göre bu bir mucizedir çünkü 12 öküz bir kazana sığmaz ama Allahın hikmeti ile bu mucize gerçekleĢmiĢ, bu da Allahın yüceliğine bir delildir. Tarikat kapısındaki bir insana göre ise yine 12 kurban kesilip bir kazana pirin himmeti ve gücü vasıtasıyla girmiĢtir. Bu da pirin manevi gücünün yüksekliğini gösterir ve yola bağlı olmanın gerekliliği vurgulanır. Marifet kapısındaki bir insana göre ise 12 öküz bir kazana sığmasının bir anlamı olması gerekir ve bu anlam ne olabilir diye düĢünür. Buradan arifin yardımıyla Ģu yorum yapılabilir; olmayacak denilen Ģeyler olabilir ve birlikte olamayacak Ģeyler birbiri ile aynı yerde geliĢebilir, ama bu geliĢme için önce kurban olmak gerçeğe teslim olmak gerekir. Gerçeğin yol göstermesi ile piĢme gerçekleĢir ve kiĢi olgunlaĢır. Hakikat kapısındaki insana göre ise durum tamamen farklıdır, hakikat gerçeğin bilebileceği bir Ģeydir ve dilerse açıklar bu olayda Ģöyle bir gerçeklik söylenebilir. 12 rakamı vücuttaki 12 deliğe karĢılık gelir, kurban olacak yerlerimiz bu vücuda dıĢarıdan alınan Ģeylerin terbiye edilmesidir. Kara kazan vücuttur. Ġnsan Ģuurunda olursa hayatın içinde karĢımıza gelen her Ģey bizi uyandırıcı niteliktedir. BaĢka bir ifade ile dıĢımızdan aldığımız uyarıları içimizde piĢirir ve piĢirmemiz gerektiğini düĢünürsek bizden hakikat lokması çıkar, onun için kazanımıza sahip olmalı ve iç dengemizi korumalıyız. Buna bir hakikat yorumu da kendisini “ÇağdaĢ DerviĢ” olarak tanımlayan A.Ġhsan AktaĢ tarafından Ģöyle yapılmıĢtır. AktaĢ; Vücut kazanını aĢkla, sevgiyle, inançla kaynatırsan, piĢirdiğin her Ģey leziz olur. Yani, gözlerin iyi görür, kulakların iyi duyar, ağzında dilin iyi tat alır, dokunma hissetme duygun geliĢir. Böyle olunca da insan iken, Ġnsan-ı Kamil olursun diyerek konuya açıklık getirir. Böyle bir yorumlamaya bir örnek daha verecek olursak: ġeriat: Ġstemek Tarikat: Ġstenilen yolda yürümek. Marifet: Hakk'a ulaĢmak Hakikat: Hak ile bir olmak, seviĢmek.360 Görüldüğü üzere bu yorumlar tamamen birbirinden farklı zihniyet durumlarına iĢaret eder. ĠĢte derviĢler bu olası yorumların hepsine açıktır, kendi sezgileri doğrultusunda karĢıdakinin ihtiyacı ve anlayıĢına göre bu yorumlama iĢinde yardımcı olur. Alevi BektaĢi tarikatının yürütülmesi, dini liderler olan, “Dede”, “Efendi” veya “Baba”nın sorumluluğundadır. Bu uygulamanın baĢarısı ise, söz konusu liderlerin derviĢ meĢrepliliklerine bağlıdır. BaĢka bir ifade ile derviĢlik bütün makamların iptal edildiği aynı zamanda kiĢinin tamamen yola teslim olduğu bir
359

Ali Ġhsan AktaĢ, (ÇağdaĢ DerviĢ), Amasya - GümüĢhacıköy - Güvenözü köyü, 1935 doğumlu, Ġlkokul mezunu. Kayıt; GümüĢhacıköy‟de Ali Ġhsan - Yeter AktaĢ‟ın evinde, 22.08.2006 tarihinde yapılmıĢtır. Video kaset kaydıdır, görüĢmenin ikinci kısmıdır. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 4. GörüĢme. 360 AktaĢ-Yücel, a.g.e., 181-182.

makamdır. Bu anlamıyla derviĢlik aslında yol içinde hem amaca odaklanmayı kolaylaĢtırır hem de “bende böyleyim” tarzında benlik oluĢturulmasına engel olur. Zaten liderde derviĢçe bir özellik yoksa, orada büyük olasılıkla kibir hâkim olmuĢtur, söz konusu ortamın ruhsallığı da o derecede olur. DerviĢler Aleviler arasında genellikle tarikata girmez. Hüseyin Zeytünlü‟nün ifadesiyle; “Dervişler o sınıfı atlamış, tarikat sınıfını atlamış kişilerdir. Tarikatı geçmiş, hakikatten ayrılmazlar, gerçekler tarikata oturmazlar. Biraz oturur, nasihat eder veya bir deste bağlar, kurban etinden bir lokma alır, müsaade ister ayrılır. Yani o sınıfı geçmiş o tereciye tere satılmaz. Zaten o tarikatı kuran onlar.”361 DerviĢler gerçek olarak zaten tarikatı kuranlar ifadesi çok dikkat çekicidir. Bu ifade ile aslında bizim çalıĢmamız boyunca ifade etmeye çalıĢtığımız Ģeyi sade bir biçimde açıklamıĢtır. Aleviliğin ruhsal yönü olan derviĢler halkın kendi adlandırması ile “gerçek”lerdir, “gerçekler” bu yolun ruhsal önderleridir. Gerçekler hakkında Erdoğan Çınar; Alevilerin gerçeklerden baĢka güvenecek kimseleri yoktur, Alevi anneleri çocuklarına "gerçekler yardımcın olsun" diye dua ettiklerini belirterek önemli bir noktaya değinmiĢtir.362 Gerçekliğin kökeni konusunda DerviĢ Ali Zeytün‟ün ilginç belirlemeleri vardır; “Gerçeklik İslam‟dan önce de varıdı. İslam dediğin daha dünkü mesele. Sen de annenden doğduğunda gerçek olarak doğuyosun. Ama bu dini bu kuralları sonradan öğreniyon. Orucunu , namazını, tarikatını, şeriatını sonradan öğreniyosun hep. Bütün dine ait şeyleri sonradan öğreniyosun. Ama anandan gerçek olarak doğuyosun ve bir mürşidi kamilden dersini alarak bu gerçekliği yaşıyosun. Eğer mürşidi kamil dersini verir, ve mürşidi kamile teslim oluyosan o zaman gerçek olabilir, gerçekliği yaşayabilirsin. Gerçekliği o zaman yaşayabilir ancak o zaman gerçek olabilirsin.”363 Saf olarak en ideal Ģekilde doğup yaĢarken ilk halimize bir mürĢitle kavuĢabilmemiz halini, gerçek olmak olarak yorumluyor derviĢ Ali Zeytünlü. Ve insanın var oluĢu ile bütünleĢtiriyor. Gerçeklere dair böyle önemli ve merkez belirlemelerin yapıldığını görünce bizde gerçeklerin önemi ve birbirleri ile iliĢkileri, varsa hiyerarĢileri hakkında sorular sorduk, Hüseyin Zeytünlü‟nün verdiği cevaplar Ģöyleydi; “Gerçek zaten var kendini ispat eder gösterir. O ayrı konu ama gerçeklerde de aynı askerler gibi, er, onbaşı, yarbay albay rütbeleri gibi gerçeklerde de basamak basamak rütbeler vardır. Rütbeyi iyi tanımak lazım. Kendünü saklardı ama Baş komutanıdı, Sefil Mehmet, Paşaydı paşa. Cumhur reyisiydi. Yan Yatanda onun korumasıydı. Basamak basamak rütbelidir, gerçeklerde.364… Gerçek dünyaya
361

Hüseyin Zeytünlü, (AĢık Kara Hüseyin) Amasya - GümüĢhacıköy - Kırca Köyü, 1936 doğumlu, Ġlkokul mezunu. Kayıt; Kırca köyünde Hüseyin Zeytünlü‟nün evinde, 17.08.2006 tarihinde yapılmıĢtır. Video kaset kaydıdır, görüĢmenin ikinci bölümüdür. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 19. GörüĢme. 362 Çınar, Aleviliğin Gizli Tarihi, 202. 363 Ali Zeytünlü, (DerviĢ Zefil Ali) Amasya – GümüĢhacıköy - Kırca Köyü, 1943 doğumlu, Ġlkokul mezunu. Kayıt; Kırca Köyünde Ali Zeytün‟ün evinde, 17.08.2006 tarihinde yapılmıĢtır. Video kaset kaydıdır, görüĢmenin birinci bölümüdür. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 6. GörüĢme. 364 Hüseyin Zeytünlü, 19. GörüĢme.

hakimdir. Karıncadan alda deveye kadar kısmet veren gerçeğin kişileridir. Bazı evlerde el fotoğrafı elin ortasında göz vardır, o hazreti Hünkarda bulunur, o yeşil el hünkarın elidir. Cümle varlıklara nasip veren o yeşil eldir. Başka yerden kısmet çıkmaz o elden çıkar. Çünkü o serçeşme başıdır. Evvel Ali sonra Veli olarak geldi. Veliyullahlarda bulunur. Şıh Mahmudu Veli Sultan(Keçeci baba), Hacı Bayramı Veli Sultan, Hacı Bektaşı Veli Sultan, Eyüp Sultan. Dört Veli vardır Türkiye‟de Dört veli oldukça korkma Türkiye‟den bu Türkiye'nin sırtı yere gelmez. Başına bir şey gelmez.365 Gerçek yukardan da anlaĢılacağı üzere Tanrının yerdeki gölgesi temsilcisi gibi bir Ģeydir. Gerçeklere yüklenen özellikler ve onların birbirleri arasındaki hiyerarĢik yapıları halk nazarında ruhsal bir hiyerarĢi olduğu kabulünü de karĢımıza getirir. DerviĢliğin halk arasındaki bir baĢka ismi olan gerçek kavramı çok önemlidir. Kavramın kendisinde bir sahicilik vurgusu vardır. Bu sahicilik insanın aslına, gerçeğine dair bir sahiciliktir. Sanki kendi gerçeğini bulamayan baĢka bir ifade ile gerçek olamayan insan sahte insandır. Alevi düĢüncesi aslında bu mistik insanlar vasıtasıyla günümüze getirilmiĢtir. Söz konusu ruhsal insanlar yolun çok görünen taraflarında değildirler. Garip bir biçimde gizlenirler, kendilerinde bir Ģey olduğunun bilinmesini istemezler. Bu konuda Hüseyin Zeytünlü, Yan Yatan Ali derviĢten bahsederken; “Saklardı gizlerdi. Arı kovanını sırlamasa bal yapamaz. Gerçekte kendünü sırlar. Ben buyum derse yalandır gerçek. Saklardı gendünü amma herkes biliyodu onun gerçek olduğunu.”366 Gerçeğin aslında tamamen Batıni karekterini vurgular. Zahiri hiçbir Ģey gerçek- derviĢ için bir değer taĢımaz. Fakat burada Ģunu da belirtmekte fayda var gerçeğin gerçek olduğunu bilmekte baĢka bir gerçeklik gerektirir. Gerçeğe inananlar, gerçeğin ölümü yendiğini, ölmeden önce öldüğünü düĢünür. Zeytünlü gerçeğin tabiatın her nesnesinde tezahür edebileceğini düĢünür; “Gerçek sohbetinin olduğu yerde bulunur. “Gerçeğin muhabbeti nerde oluyosa yavrum bilki gerçek sinek gibi başınızda dolanır” derdi Yanyayan. “Nerede muhabbeti oluyosa o gerçek ordadır. Sakın uzakta sanman, değildir”. “O sizi takip eder” derdi. “O gerçeğin muhabbetini yaparken yanınızda olmuş gibi düşünün” derdi. “ Hilafsız, katmadan duyurun, o gerçek nasıl hedefine yaklaşuyosa sizde ona göre sözünü sohbetini yapın, hedefini doğru tutun” derdi.”367 Böyle bir anlayıĢ hayatın her tarafında hâkim ve etkin bir ruhsal anlayıĢ kurgusudur. Ortodoks Ġslam‟ın Allah anlayıĢından en önemli farkı, Tanrısal olanı cisimleĢtirmiĢ, gerçek üzerinde görünür kılmıĢtır. Ruhsal olanın böyle somut bir Ģekilde görünür olarak algılanmasının insan yaĢamında nasıl bir ruhsal dönüĢüm yaratacağını tahmin etmek bile zordur. Sanırız gerek Mevlana'yı, gerek ġeyh Bedreddin'i tamamıyla değiĢtiren Ģey böyle somut bir deneyimdir.

365 366

Hüseyin Zeytünlü, 19. GörüĢme. a.g.g. 367 a.g.g.

Yukarıdaki belirlemeler ıĢığında Ģunları söyleyebiliriz; DerviĢler iĢlev ve özelliklerine göre karmaĢık bir yapı arz etmektedirler. Bu karmaĢık yapıya rağmen derviĢleri ruhsallık ve ruhsallığın ana çatısı altında toplamak kolaydır. Çünkü derviĢler Anadolu Aleviliğinde ruhsallığın taĢındığı ana kanaldır. BaĢta da belirttiğimiz gibi, bu kiĢiler derviĢ olarak adlandırılmanın yanı sıra “Gerçek”, “ErmiĢ” veya “Eren” olarak da adlandırılmaktadır. ÇalıĢmamızda “Eren” anlayıĢının farklı bir okuması olarak, DerviĢlik bağlamında belirlemeler yapılmıĢtır. Bu belirlemeleri yapmamızın sebebi Alevi BektaĢi geleneğinin mistik yönünün ancak derviĢler aracılığı ile anlaĢılabileceğine dair kanaatimizdir. Aleviliğin mistik yönü anlaĢılmadan da Alevilik hakkında bir Ģey söyleyebilmek mümkün değildir. Çünkü mistik yönü ve teolojisi bilinmeden, görünüĢe bağlı değerlendirmeler, ana mekanizmanın iĢleyiĢini tarif edememektedir. Büyük ihtimalle, kiĢiler Alevilerde istediklerini bulmaktadırlar. Ġslamcısı Ġslam‟ı, Marksist‟i EĢitliği, Milliyetçisi Türklüğü bulmaktadır. Çünkü Alevilerin mistikleri, içte bu düĢüncelerin hepsi ile bir temasları olduğunu düĢünmektedir. DerviĢlerin dıĢları da içleri gibi olduğu için her arayan bu insanlarda kendine yakın bir Ģeyler bulabilmektedir. Bu anlamıyla Alevilerde bunların hepsi vardır ama batıni bir anlayıĢla yaklaĢmadıktan sonra, bunların hiçbiri kapsayıcı değildir. DerviĢliği genel anlamıyla toparlayacak olursak; DerviĢler bir kalıba konamaz, onların kalıbı ruhtur. Ġç yüzleri dıĢ yüzlerinde görülür, çünkü onlar kendi batınlarını zahir etmiĢlerdir. DerviĢler sıradan insanlar gibi görünmeyi isterler, kendilerindeki gücü gizlerler, her ne kadar dıĢ görünüĢ açısından sıradan insanlardan ayırt edilseler bile bu sadece kendi bedenlerine karĢı özensiz olmaları sebebiyledir. DerviĢler halk içinde yaptıkları iĢi ve hizmeti açık etmezler, bildirmezler, sırlarlar. DerviĢi anlamak için dikkatli gözlem ve özenli bir yaklaĢım Ģarttır. DerviĢler sadece kendi mensubu olduğu grupla değil her kesimle iliĢki içindedir. Çünkü Yaratıcıya ait her Ģey derviĢ için özel ve kutsaldır. DerviĢler Alevi-BektaĢi inancı içinde “tarikat”, “marifet” arası dengeyi gözetir, uyarılarda bulunur. DerviĢlerin net bir biçimde tariflenebilecek bir makamları yoktur. DerviĢlerin kendi söylediği deyiĢlerinde nasihat unsuru yoğundur, deyiĢlerinde ruhsal bir yaĢam telkin edilir. Bu sebeplerden dolayı derviĢler Alevi BektaĢi geleneğinde ruhsallığın taĢındığı ana kanaldır. DerviĢlerin üzerinde düĢünmek ile Alevi-BektaĢiliğin ruhsal yönü görünür hale gelmektedir. ÇalıĢmamızda incelenecek olan DerviĢ Ruhan‟da Alevi-BektaĢi geleneğinden gelen bir derviĢtir. Sevenleri tarafından kendisi gerçek olarak kabul edilir. Ġncelememizin bundan sonraki bölümlerinde kendisi ve geleneği hakkında belirlemeler yapılmıĢtır.

4. BÖLÜM: DERVĠġ RUHAN VE DERVĠġLĠK GELENEĞĠ

4.1. DERVĠġ RUHAN’IN HAYATI, FARKLI ADLARI, SÖYLENCELERĠ.

4.1.1. DERVĠġ RUHAN’IN HAYATI. DerviĢ Ruhan‟ın asıl ismi Mehmet Ali IĢık‟tır.368 Mehmet Ali 1928‟de Amasya‟nın GümüĢhacıköy ilçesinin Kuzalan köyünde, ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Annesi Amasya GümüĢhacıköy, Kırca Köyünden Fadime Kaya, Babası ise Çorum Osmancık, Seciyen (Çampınar) köyünden Aziz Osman IĢık‟tır. Babası Amasya GümüĢhacıköy‟ün Kuzalan köyünde Cami hocalığı yaparken, Kuzalan'a yakın bir köy olan Kırca köyünden Fadime Kaya ile evlenmiĢ (1925) ve bu evlilikten üç çocukları olmuĢ, fakat sadece ikisi hayatta kalmıĢtır. Mehmet Ali‟nin dıĢında hayatta kalan Ablası ise kendisinden iki yaĢ büyük olan Emine Eker‟dir. Mehmet Ali doğumunu „Hayat Ģiiri‟ adını koyduğu Ģiirinde Ģöyle anlatmıĢtır. Bin dokuzyüz yirmisekiz'de doğdum Kuzalan köyünde dünyaya geldim Ġki yıl kucakta büyüdüm kaldım Üçde ordan rıskım kestim ey felek Babası aslen Çorum‟un Osmancık Ġlçesinin Seciyen köyündendir. Mehmet Ali‟nin kendisine ait bir Ģiirden369 anladığımıza göre soyu Erdebil tekkesine dayanmaktadır. Erdebil tekkesi normalde Alevi inanıĢında önemli bir ocakken, Aziz Osman‟da Alevi inanıĢından bir iz bulmak mümkün değildir. Çünkü Aziz Osman SünnileĢmiĢ bir Alevidir. Öyle ki kendisi Cami imamlığı yapmakta olup köyün dini inanç ve ritüellerinin uygulatıcısıdır. Aziz Osman‟ın babasının ismi Osman, onun babasının ismi de Hasan‟dır. Hasan, Gökderinin üstü diye bilinen günümüzde Kabaoğuz mevkiinin içinde kalan, Ġstir köyünden, Seciyen köyüne göç etmiĢtir. Ġstir köyü Ģimdi tamamen sünnidir. Mehmet Ali IĢık ve Emmisinin oğlu Mahmut Ciddi‟ye370 göre, Yeniçeri ocağı kapatıldıktan sonra Osmancık sancağı ve çevresindeki Alevi köylerinde ciddi sıkıntılar yaĢanmıĢtır. Bunun üzerine ayaklanmalar bastırılmıĢ ve köylere cami yapılıp, söz konusu köylerin dini liderleri bu tarzda değiĢime yönlendirilmiĢtir. Bu söylediklerimiz Mehmet Ali IĢık‟ın aktarımları ile sabittir. Fakat bu konu ciddi arĢiv araĢtırmaları ve sözlü tarih çalıĢmaları gerektirmektedir. Fakat buna dair anlatılar söz konusu çevredeki köylerde yaygındır. Nitekim Kaboğuz (kaba-oguz) diye bilinen dokuz parçadan oluĢan köylerin hepsi günümüzde Sünni köylerdir. Alevi olarak kalmıĢ köyler daha dağlık bölge köyleri ve GümüĢhacıköy‟e yakın köylerdir.
368 369

Ekler, Resimler, Resim 1: DerviĢ Ruhan‟ın, 1970‟li yıllarda çektirdiği bir vesikalık resim. “IĢık Ruhan” Erdebil‟in soyundan Bağdat Basıra‟dan ġah‟ a geçilir. 370 Mahmut Ciddi, 1930, Çorum, Osmancık, Seciyen Köyü, Ġlkokul Mezunu, Emniyetten emekli.

Mehmet Ali‟nin annesi ise Amasya‟nın GümüĢhacıköy ilçesinin Kırca Köyünden, Keçeli Dede torunları olan Kayalar sülalesinden gelmektedir. Keçeli dede köyün kurucu babasıdır, hem babası hem de köyün manevi lideridir. Keçeli dedenin torunları olarak kabul edilen, soyadları Kaya olan insanlar hala köyde yaĢamaktadırlar. Bunun yanında Keçeli dedenin türbesi halen Kırca köyünde bulunmaktadır. Kırca köyü aynı zamanda Mehmet Ali IĢık‟ın her zaman çok mutlu olduğu ve derviĢlik yaptığı köylerin baĢında yer almıĢtır. Kırca köyü tamamıyla Alevidir, köylülerin ileri gelenleriyle yapılan sohbetlerden anlaĢıldığı üzere köy geç kurulmuĢ bir köydür. Büyük ihtimalle Osmanlı‟nın siyasetinden kaçan ailelerin, geç zamanlarda kurduğu bir köydür. Ve saklanan insanların kurduğu bir köydür. Osmanlıdan kaçan Türkmenler, kendi inanç ve göreneklerini bir Ģekilde kendi aralarında yaĢatarak bu köyleri kurmuĢlar ve inançlarını devam ettirmiĢlerdir. Mehmet Ali Kuzalan köyünde doğmasına rağmen nüfusunda doğum yeri olarak Seciyen köyü gözükmektedir. Bunun sebebini oğlu Ali Osman IĢık Ģöyle aktarmaktadır. “Dedem Aziz Osman Kuzalan köyünde imamlık yaparken, babam Kuzalan‟da doğmuş. Aslında doğum yeri Amasya Gümüşhacıköy ilçesinin Kuzalan köyü. Dedem orada imamlık yaparken doğmuş, şimdiki gibi doğum yeri neresi ise kütüğü orada geçmiyo, kütük neresi ise orası yazılıyo, bunun için Çorum‟un Osmancık İlçesinin Çampınar (Seciyen) köyüne kayıtlı gözüküyo.”371 Mehmet Ali, ablası, anne ve babasıyla birlikte 1931 yılında babasının köyü olan Seciyen‟e taĢınırlar. Babası kendi köyünde cami hocalığına baĢlar. Eskiden cami hocaları devletten maaĢ almaz, halkın verdiği ürününden payla yaĢarlardı. Bu payda yüksek bir gelire karĢılık gelmez, hocalar köy içinde ek iĢ yapmak zorunda kalmıĢlardır. Fakat Aziz Osman‟ın tarla iĢlerinden pek yüzü yoktur, bu sebeple ailesi yokluklar içinde yaĢamını idame ettirmiĢtir. Bu yoklukların doğal bir sonucu olarak Mehmet Ali‟nin annesi Fadime IĢık genç yaĢlarında (27) nedeni belli olmayan bir hastalıktan dolayı 1935 yılında vefat etmiĢtir. Bu kayıp Mehmet Ali‟nin bütün dünyasını çok etkileyecektir. Babası ile iliĢkisinden tutunda, dünyaya karĢı daha merhametli, sevecen ve birazda mahzun olmasının sebebi olarak hep doyamadığı annesini gösterecektir. Yetimlik duygusu Mehmet Ali‟de baskın bir duygu olacaktır. Bu konuda; Dört sene köyümde büyüdüm kaldım Eller kapısında ekmeğim buldum Ta küçük yaĢtayken anasız kaldım Çocukken yetimlik verdim ey felek Mehmet Ali bir yandan yokluk, bir yandan babasının evlendiği üvey anaların halden bilmezliği ile büyür. 1935‟ de köyündeki ilkokula baĢlar. Seciyen köyü o zamanlar
371

Ali Osman IĢık, (DerviĢ Ruhan‟ın oğlu), Çorum - Osmancık - Seciyen (Çampınar) Köyü, 1951, Üniversite mezunu. Kayıt; GümüĢhacıköy‟de Ali Osman - Gülsüm IĢık‟ın evinde , 27.12. 2005 tarihinde yapılmıĢtır. Video kaset kaydıdır. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 5. GörüĢme.

bile nüfusu büyük olan bir köydür. Mekmet Ali okulunda baĢarılı bir öğrencidir. 1940 yılında okumaya uygun bir ortamı olmamasına rağmen baĢarı ile ilkokulu bitirir. Babası birkaç kez evlenir, hem fakir hem de tembel olduğu için evlenmek için kadın bulmakta zorlanır. Buldukları da yaĢlı, hastalıklı veya geçimsiz tiplerdir. Bu durum karĢısında da olan çocuklara olur. Çünkü evde olan iki çocuk onlar için sadece yüktür. Bu döneminde annesinin hayali Mehmet Ali‟nin en süslü gündüz düĢleri olur. Fakat bu düĢler diğer analarının hıĢmı ile birdenbire kabusa dönüĢüverir. Bu konuda: Üç dört ay arada geldi bir ana Üveylik var yaranamam ben ona Altı sene sitem çektirdi bana Akan gözyaĢımı sel ettin felek Üçüncü anaya yetti elimiz Ağzımızda lal eyledi dilimiz BükülmüĢ boynumuz eğik belimiz Bir dilim ekmeğe kul ettin felek Mehmet Ali ilgili ve meraklı bir çocuktur, bilgiye aç ve öğrenmeye açıktır. Babası bunu fark eder ve hiç olmazsa bir mesleği olur ve dini konularda da iyi yetiĢir diye ona eski yazıyı (Arap alfabesini) öğretir. Mehmet Ali hızlı bir Ģekilde Kuran okumayı öğrenir ve Kuranıı Kerimin büyük bir bölümünü ezberler. Bununla birlikte küçük yaĢlarda mevlit, kuran okumaya, mevlitlere gitmeye, babasına yardımcı olmaya baĢlar. Mehmet Ali‟nin hayatı böyle devam ederken, ilkokuldaki baĢarısına Ģahit olan birkaç köyün ileri gelenlerinin yönlendirmesiyle 1942‟de Samsun Ladik Öğretmen okuluna kaydedilir ve eğitimine burada devam eder. Mehmet Ali bu okula baĢlayarak hayatına yeni bir yön çizmiĢtir. Okulda ne üvey ana ızdırabı vardır ne de babasının dini telkin ve yasaklamaları vardır. Kendisinde hızlı bir değiĢim yaĢanır, bu dönemde, Mehmet Ali hayata karĢı daha meraklı ve ilgili olmuĢtur. Ġki sene okula devam eder, baĢarılı bir öğrencidir. Öğretmen olma, köyü ve ülkeyi kurtarma, bir ıĢık gibi köylüleri aydınlatma hayalleri ile okulundaki günleri geçmektedir. Bunun yanında Mehmet Ali öğretmen okulunda Atatürk‟ü ve devrimlerini daha yakından tanıma fırsatını bulur. Tatillerde köyüne döner ve bildiklerini gördüklerini olması gerekenleri ateĢli bir Ģekilde insanlara anlatır, babası Mehmet Ali‟nin bu halinden ve baĢarılarından etkilenmemektedir. Beslediği bazı fikirler hoĢuna gitmez ve okulda ikinci yılında iken „babalık hakkımı helal etmem‟ tehdidi ile gavur olmanı, kravat takmanı istemiyorum diyerek 1944‟de okuldan alır. Bu sebeple resmi eğitim hayatı biter. Annesinin ölümünden sonra, okuldan ayrılması bir düĢ gibi, birden görüp kaybolan dünyasının acısı hayatı boyunca kendisini terk etmeyecektir. Mehmet Ali meraklı ve ilgili bir çocuk olduğu için onu hiçbir Ģey durduramaz ve kendi kendine, arif kiĢilere danıĢarak aklındaki soruları çözmeye çalıĢır. Babası için dünya bellidir, ahiret bellidir, dünya kötüdür, çile yeridir, buradan kurtulmanın yolu Allahın emirlerine uymaktır. Allahın emirleri ise karmaĢık değil basittir. Bunlar, abdest, namaz, oruç ve kuran okumaktır. Babasına göre insan kötüdür ve her an nefsinin emrine girebilir. Onun için sürekli dikkatli olmalı ve her Ģeyden sakınmalıdır. Ġnsanın asıl ödülü öte dünyadır. Öte dünyadaki kazanç asıl kazançtır. Bu ve benzeri ifadelerle sistemleĢtirmiĢ olduğu görüĢleri Mehmet Ali için tatmin edici değildir. O araĢtırır,

baĢka dünyaların olduğunu bilir ve insanın kötü olduğuna bir türlü inanamaz. Babasına göre kendisi geleceğini düĢünmeyen kullanılmaya müsait bir adamdır. Mehmet Ali köyünde yardımına koĢmadığı, derdiyle dertlenmediği insan neredeyse yok gibidir. Kız kardeĢi Emine‟de mizaç olarak Mehmet Ali‟ye benzer. Zaten onun sevgi dolu yetiĢmesinde ablasının çok payı olduğu görülür. Mehmet Ali evdeki üvey analar ve yaĢadığı birçok zorluklarla büyümüĢtür. Babasının kendisi için uygun gördüğü yolda, içine sinmese de yürümektedir. Babası 1944‟de dördüncü üvey anne ile evlenir. Mehmet Ali bu anneyi çok sever. Onun yumuĢaklığı, Ģefkati doyamadığı anne duygusunu tekrar alevlendirir. Feleğe sitem ettiği hayat Ģiirinde Ģöyle der: Artık deymiĢidim onbeĢ yaĢıma Yetimlikte neler geldi baĢıma Benzedim yuvada kalmıĢ kuĢuna Kanadım ezelden kırdın ey felek O ana ölünce geldi bi ana Öz anam sanardım bakınca ona Hepsinden iyi bakardı bana Onu da elimden aldın ey felek Mehmet Ali‟nin anne duygusu bu anne ile de tatmin olamamıĢ kapanmıĢ bir yara sanki tekrardan açılmıĢtır. O bu acıya dayanma yollarından biri olarak okumayı seçer ve 1945‟de Seciyen köyünde Katip efendinin yanında eski yazının inceliklerini öğrenir. Bu konuda Katip efendinin akrabası olan daha sonra eĢi olan Sadiye IĢık Ģunları belirtir: “ Herif (Mehmet Ali Işık) askere gitmeden önce genciken Katip dedeme çok gider gelirmiş, babasından ve Katip dedemden Arapçayı ve kuran okumayı öğrenmiş.”372 Bilgilenme yolu olarak kendisine dini ilimlere dair yollar açılırken Mehmet Ali bir kıza sevdalanmıĢ. 1945‟de kızla kendi aralarında sözlenirler bu sözlülük esnasında sözlüsünün düğünde oynadığına tepki göstererek bir yıl sonra ayrılmıĢlardır. Bu ayrılık kararı Mehmet Ali‟nin baĢka bir acı ile tanıĢmasına ve aĢkı tatmasına neden olmuĢtur. Ayrılınca aĢık olduğunu ve ayrılamayacağını anlar fakat geri dönüĢü olamaz. Bu konuyu da feleğe sitemle Ģöyle aktarır: Eller güleridi ben de ağlardım Kendi elimi öz koynuma bağlardım Hayalinde ırmak olup çağlardım Derde derman aĢkı verdim ey felek

372

Sadiye IĢık, (DerviĢ Ruhan‟ın eĢi) Çorum – Osmancık - Seciyen, 1928 doğumlu, Okuryazar değil. Kayıt; GümüĢhacıköy‟de Mehmet Ali – Sadiye IĢık‟ın evinde, 31.07.2005 tarihinde yapılmıĢtır. Video kaset kaydıdır, görüĢmenin birinci bölümüdür. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 29. GörüĢme.

1949 yılında yine aynı köyünden Memmet Yener kızı Sadiye ile evlenir. Mehmet Ali‟yi beğenir ama ev olarak gideceği evi beğenmez. bu gerilimli hal onun daha da içine kapanmasına neden olur. Çünkü tek Mehmet Ali için katlandığı evde artık oda yoktur.Bu aĢkınan bir saz aldım elime Önce sabır Ģükür geldi dilime Garip kuĢun sen erersin halime Bu aĢkınan bana yön verdin felek On sekiz yaĢımda aktım duruldum Ondokuzda göl olupda vuruldum Yirmide kendi özümden soruldum “IĢık Ruhan” deyip kul ettin felek Mehmet Ali sevdalanmıĢ gönlünü saz ile Ģiir ile avutmaya çalıĢır ve ilk Ģiirlerini yazdığı zaman 17 yaĢlarındadır. Babası Mehmet Ali‟nin bu halini beğenmez. Bundan dolayı evlenmek istemez. . Aklında evlenmek yokken annesinin ayarlamaları ile bir niĢanlılık devresi atlatırlar. Nitekim daha sonraları geçimini ustalığı ile sağlayacaktır. Bu Ģiirleri kayıt altına almaz. Mehmet Ali izne gitmez bu zatın dizinin dibinde oturur ve bu yaĢına kadar merak ettiği her Ģeyi ondan öğrenir. konuĢması ve bilgece tavırları bir astsubayın dikkatini çeker. gönlü ise aĢkla yanmaktadır. Aziz Osman kendi isminden Osman isminin çocuğa konmasında ısrarcı olur. Bu yazı. Birlikte iki sene oturduktan sonra Mehmet Ali askere gider. Sadiye. Kendine güveni yüksek. Fakirlik bir yandan evin yükü bir yandan küçük çocuk yetiĢtirmek bir yandan çileli günler geçirir. Mehmet Ali bilgiye açtır. Askerde çağdaĢ imam diye tanınır. Bir gün nöbet kulübesine “Bir saat vatan beklemek yüz kere hacca gitmekten yüksektir” diye bir yazı yazar. Astsubay. Resim 3: DerviĢ Ruhan‟ın EĢi Sadiye IĢık ve DerviĢ Ruhan‟ın evi. Resimler. Evlendiklerinden bir yıl sonra ilk çocukları olan Ali Osman IĢık dünyaya gelir. 373 Sadiye tam bir Yörük kızıdır. Daha sonra biraz niĢanlılık devresi geçince evlenmeye razı olur ve evlenirler. Zamanında girdiği her iĢte ustalaĢmıĢtır. Ġlk değiĢlerini kendi eliyle yaptığı sazla söylemiĢtir. güzel bir kızdır. Hayatı köyünün içinde babasının çizdiği yol üzerinde yaĢayarak sürerken. Sadiye ile Ali Osman‟ı babasının yanında bırakır ve gider. Bu dönemden Sadiye IĢık çok çileli günler olarak söz eder. Babasının yaylada koyun sürüsü vardır ve Sadiye evin büyük kızı olarak yayladadır. Zamanında bir yerlere yazdı ise de askere gidip geldikten sonra onları bulamaz. Mehmet Ali içli bir yüreğe sahip olduğu gibi marifetli ellere de sahiptir. Mehmet Ali yıllık iznini almıĢken onu salmaz ve Erzurum‟un bir köyünde bulunan ermiĢ bir Ģahsiyetle tanıĢtırır. Askerlik kendisi için bir dönüm noktasıdır. Dini bilgisi ve açık görüĢlülüğü ile ĢaĢırtıcı derece de ilgi çeker. çalıĢkan. 1951-1953 yıllarında Erzurum merkezde askerliğini yapar. Çocukluğundan beri sakinliği ve sessizliği seven sürekli düĢünce halinde içli bir çocuk olarak büyüyen Mehmet Ali on yedi yaĢındayken düĢtüğü sevda ateĢini dindirmek ve sevda ile yanan yüreğini iyileĢtirmek için kendi eliyle yaptığı bir kabak sazla efkar dağıtmıĢtır. Mehmet Ali ise Osman‟ı yalnız koyamayacağını söyleyerek çocuğunun ismini Ali Osman koyar. Bu bilgi hali ile aĢk dolu gönlünün halinden mürĢidi anlar ve onu 373 Ekler.

Artık gözünde aĢtan baĢka bir Ģey yoktur. Aynı zamanda askerde ihtiyaç olan dini hizmetleri yerine getirmektedir. Buraya kadar dönemle ilgili Mehmet Ali IĢık‟a ait kendisi hakkında bilgi veren Ģöyle bir kaydımız vardır: “1928 doğumluyum.kendi elyazısı ile yazdığı Hayat hikayesi ile ilgili notlardan buraya aktarılmıĢtır. bir kız bir oğlan kardeşik. O günden sonra Ģiirlerini önce “DerviĢ Ruhan” daha sonra da “IĢık Ruhan” olarak yazacaktır. Aziz Osman ve Fatıma'dan olmayım. İlk güzellemelerimi o zaman okudum. Mehmet Ali. . dünyada en çok sevdiğim şey arifane muhabbettir.Arabistan vb. Ģehir Ģehir dolaĢıp derviĢlik yapmıĢ ve dilinin döndüğünce gönlünün aldığınca. Defteri” olarak adlandırdığımız defterinde. ĠĢte asker Mehmet Ali IĢık aĢk dolusunu bu pirin elinden içer. Hüseyin Fevzi adında bir zat ve Erzincan Ağırgöl civarında yaĢayan BaĢ köylü Hasan efendidir. Askerde eğitim ve farklı baĢarılarından dolayı üç kere mükafat izni alır. 5 yaşımda öz anam göçtü. Bu anlatmasında ise hem doğaçlama Ģiir tekniğini kullanmıĢ hem de pratik hayatındaki sevgi doluluğunu göstererek insanları ıslah etmeye çalıĢmıĢtır. Yirmi yaşımda başka bir güzelle evlendim. Bunlardan birincisi Erzurum AĢkale'nin Dedelerinin geldiği köylerden. kafasının anladığınca aĢkı ve güzeli anlatmaya çalıĢmıĢtır. askerliği de bitirince belli bir süre onun (ağamın) yanında kaldım.doyurur. Derviş Ruhan diye anılırım. Gönül gözü açılan asker Mehmet Ali‟ye piri tarafından “Ruhan” ismi verilmiĢtir. kendisi İmam Cafer sülalesinden geliyordu. Onun vergisiyle ismim Işık Ruhan oldu. Gençliğimde bir kıza aşık oldum babası bizi hakir görüp sevdiğime vermedi. Fırsat buldukça onun yanına giderdim. Bu iki zat olabileceği gibi ikisi de olmayabilir. Sonra asker oldum askerde bir başçavuşla tanıştım beni çok sevdi ve beni Aşkalenin Dedeler köyündeki bir zatı muhteremle tanıştırdı. Çünkü Mehmet Ali Ladik Öğretmen okulunda öğrendiği eğitimcilik bilgisi ile Ali okulunun öğretmenidir. Irak. Sevdasına önceleri anlam veremeyen Mehmet Ali‟nin aĢktan yaralı olan yüreği artık aĢkın kaynağına yönelmiĢtir. kendi sözüyle söylersek Gözüm görmek oldu dünyayı AĢk anlatmak farz oldu bana deyip köy köy. (Suriye. Kendi ismim Mehmet Ali IŞIK. onyedi yaşıma kadar övey ana ızdırabına dayandım.”374 Mehmet Ali IĢık‟ın mürĢidim dediği kiĢi aslında belirli bir kiĢi değildir.) Pakistan‟daki Atatürk sevgisi beni çok duygulandırdı ağladım. Ruhu şad olsun. İran. aldığı bu mükafat izinlerinin hepsini pirinin yanında geçirmiĢtir. İlk sevdiğimden ayrılınca kendime bir kabak saz yaptım onunla efkarımı dağıtırdım. Askerliği bitirdiğinde de yine belli bir süre bu zatın yanında kalmıĢ bilgi eksiklerini tamamlamıĢ ve pirinin yol vermesi ile memleketine geri dönmüĢtür. Arapçayı ondan öğrendim. Bu zattan Arapça. Memleketinden kimse söz konusu mürĢidi tanımaz. Farça ve tasavvuf ilminin inceliklerini öğrenmiĢtir ve kendi deyimizle gönül gözü bu zatın yanında açılmıĢtır. Belki daha az bilinen ama Mehmet Ali‟ye çok 374 DerviĢ Ruhan‟ın “DerviĢ Ruhan‟ın 2. Sakinliği çok severim. Arapçayı bildiğim için tercüman olarak doğu ülkelerinin çoğunu gezdim. Ama bizim araĢtırmalarımızda o dönemde Erzurum Erzincan yöresinde ün salmıĢ iki kiĢiye rastlanmıĢtır.

376 Sadiye IĢık. “Kuzalan‟da bizim evimiz nasılıdı biyol. Alevi köyleri de Sünni bir hocanın gelip kendilerini zorlamasını istemediği için alevi köylerden hocalık yapabilecek kiĢi ararlarmıĢ. “Askerlik dönüşü Seciyende bir kuşu varmış Doğan kuşu beslermiş. ona karĢı duyduğu duyguları anlatan bir deyiĢle karĢılık vermiĢtir. aĢık ve bilgili insanlarla muhabbet eder. Mehmet Ali ile Sadiye‟nin 1957‟ de ikinci oğlu olan Fuzuli dünyaya gelir. Kayıt. gidermiş kuş kekliği avlarmış getirirmiş. GümüĢhacıköy merkezde. Kırcanın adamı. görüĢme. hem onlardan öğrenir hem de onlara öğretirken öğrenir. Çünkü o dönemde her camide özellikle ramazanda hoca olması zorunluluğu varmıĢ. Tam olarak 1954‟de Amasya GümüĢhacıköy. Ailenin saadeti Fuzuli‟nin dünyaya geliĢi ile bir kat daha artar. Yavruyken almış eğitmiş. 19. Kuzalan.08. sürekli bir çalıĢma halindedir. Bununla daha sonra GümüĢhacıköy‟deki evini yaptıracaktır. Bunlardan biri onun doğan kuĢu merakıdır. Askerlik görevini bitiren Mehmet Ali köyüne 1953‟de döner oğlu iki buçuk yaĢına gelmiĢtir. GörüĢme. Köyünde iĢ arar ama uygun bir Ģeyler bulamaz.”376 375 Muammer Badem. gece taburunan gelilerdi. Bu konu hakkında Muammer Badem Ģunu söyler.GümüĢhacıköy . Mehmet Ali‟ye göre mürĢidi ulaĢılması gereken noktadır ve onun aĢk noktasının anahtarıdır. hocanın muhabbeti derlerdi. görüĢmenin birinci bölümüdür. Mehmet Ali aile yaĢantısı.”375 Durum böyle iken kendisinin hocalık yaptığını öğrenen ve bir alevi köyü olan Kuzalan köyü kendisinin hiç olmazsa Ramazan ayı çıkana kadar köyde hocalık yapmasını ister.2006 tarihinde yapılmıĢtır. hem rençperlik. Bu çalıĢma semeresini verir ve biraz birikim yapar. Kuzalan Köyünde Cami hocası olarak çalıĢmaya baĢlamıĢtır.Ġmirler Köyü. Ġmirler Köyü Kültürünü YaĢatma Derneğinin Salonunda. Onu anlattı bana. köylerinden arif.önemli tesirler verebilen bir kiĢidir. Lise mezunu. Kuzalan‟da hem hocalık. O ise bu eleĢtirilere mürĢidinin kimliğini açıklayarak değil. Kekliği yakalar getirirmiş. Video kaset kaydıdır. Bu dönem hakkında eĢi Sadiye IĢık Ģunları anlatır. Bu arada değiĢik uğraĢlarla vakit geçirir. 1954 ile 1964 yılları arasında hocalık yaptığı dönemde bir taraftan da Kırca. Koca Sadık daha kimle toplaşu gelülerdi. Zamanla Alevi köyleri arasında Kuzalan köyündeki ermiĢ hoca olarak tanınmaya baĢlar. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 24. çalıĢkanlığı ve ahlakı ile örnek bir Ģahsiyettir. Cumayı. Dedim bunu nasıl eğittin. Hatta bazı arkadaĢları Mehmet Ali‟nin anlattığı bu mürĢidin hayali olduğunu bile düĢünmüĢlerdir ve bunu kendisine söylemiĢlerdir. hem de ustalık yapar. “IĢık Ruhan” okur hoca bilmezem IĢık gönül evim gece bilmezem Zahiri gideni hacı bilmezem Pirim kalbi Beytullah'tır Sina'nın. 1958 doğumlu. Söz konusu hocalık döneminde neredeyse bütün sorunlu durumlar onun kararı ile çözüme kavuĢturulur. gece bunun muhabbetine gelülerdi. (AĢık-DerviĢ) Amasya . ĠĢte böyle bir durum da Mehmet Ali Kuzalan köyünde hocalık yapmaya baĢlamıĢ. . 29.

Kuzalan köyü daha çok hoca olarak Mehmet Ali‟yi tanır ama Kırca köyü onun gerçek yönünü görmüĢtür.GümüĢhacıköy . Ben (Hüseyin Zeytünlü). Söz konusu sınavda. Ġlçede hocalığa baĢvurmaz inĢaat ustalığı ile geçinir. (AĢık Kara Hüseyin) Amasya . Eklerdeki GörüĢme Listesinde 18. Yusuf bek gitmezdi Yusuf emmin. Bu durum onun zaten içsel olarak zayıf 377 Hüseyin Zeytünlü. Akşamdan çıkardık. sınava giren herkesin verilen cevaplar karĢısında hayretler içinde kalmasına karĢın.” 377 Kuzalan‟da hocalık yaptığı dönemde Kuzalan‟ın ileri gelenleri ile muhabbet eden Mehmet Ali kimseye mürĢidinden bahsetmez çünkü kendinden aldığımız bilgiye göre mürĢidi “kilidinin” daha sonra açılacağını ona söylemiĢtir. Babanı baba yapan o mertebeye erdüren. “Herkesi bir gözle gör yavrum” Uzunov Kuzalan‟lı Kara Ahmed‟in babasıdır. delikli çamdan sizin eve inerdik. Bu anlamıyla Kırca‟lılar Mehmet Ali‟nin en sadık sevenleri ve yarenleri olmuĢtur. dem aluduk giderken orada hem demlenidük. Adam kendünü çok iyi yetüştürmüşüdü. “Ali Hocaya yavrum şu yoldan gir şu yoldan çık” derdi. çok okumuşudu tarihçiydi. Kel Cumak (Cuma Zeytünlü).Bunun yanında söz konusu muhabbetlere katılan Hüseyin Zeytünlü o dönem hakkında Ģunları belirterek Mehmet Ali IĢık‟ın ilham kaynaklarından biri olan Uzunov hakkında bilgi verir. sabahlara kadar muhabbet ederdik. Gerçek değildi amma ustaz görmüşüdü. Her lafında mana muamma varıdı. Hocalıktan soğumasında devletin imam kadrosuna geçmek için girdiği sınavda karĢılaĢtığı muamele çok belirleyicidir. Uzunov ustaz görmüş bir insandı. Her harfinde bir gecelik muhabbet varıdı. Arapça okumasını öğrettiği dört hoca arkadaĢı belge alırken kendisi yetersiz görülmüĢtür. 17.Kırca Köyü. Kuzalan‟dayken. Video kaset kaydıdır. baktığı gözünden anlarsın. Mehmet Ali söz konusu sınavda sorulara üstün baĢarılarla cevap vermiĢ fakat cevapların meseplere göre farklı olduğunu da anlatmıĢtır. Kırca köyünde Hüseyin Zeytünlü‟nün evinde. Patlak Enişten Ahmet.2006 tarihinde yapılmıĢtır. . Kel Sadık Gacurun babası. Uzunov‟unan Kinik Hocadur. “ sen çevrede güzel bir hoca olun benim dediğim gibi yaparsan” derdi. Anladıktan sonra ona hızmat eden himmetini alır. IĢık Ailesi 1965 yılında Amasya GümüĢhacıköy ilçesine taĢınır ve Hallar mezarlığı karĢısında bir eve yerleĢir. Ġlkokul mezunu. Hal ve hareketinden yaşamından. amma gerçeklik yoğudu. Onun için her arifane muhabbet eden onun için ustadır ve onların yönlendirmelerini Hak kabul eder. Kırcada ki bu aĢk dolu günlerini bir Ģiirinde Ģöyle anlatır: Kurarsanız Kırca köyde kırkları Mekan olur yuvaları yurtları AĢk yok eder türlü çeĢit dertleri Akar o dillerin balı turnalar Kuzalan köyü ile Kırca köyü karĢı karĢıyadır aralarından bir yol geçer ve beĢ kilometre uzaklıktadır. hem muhabbet ederdük. konuştuğu sözünden. İşleğinden. “Ali Zeytün. ispat eder o kendünü.08. hocalık yapma belgesi. Yalınız Gerçek ben gerçeğim demez. Kayıt. GörüĢme. Anlayan anlar. Çok güzel bir canıdı. yeterlilik belgesi bir tek Mehmet Ali‟ye verilmemiĢtir. görüĢmenin birinci bölümüdür. 1936 doğumlu.

olan cami cemaatiyle iliĢkisini tamamen koparmıĢ ve kendi deyimiyle tamamen “gerçek”liğe yönelmiĢtir. Bir dişim ağrıyo. Mehmet Ali) geldi. yönetecek birini bizde öğretelim. Çetmi. AĢık Abdullah bu konuda Ģunu belirtir: “Hacıyahya mahallesine gelince orada o gelmeden önce 30 sene birlik olmamışımış.2006 tarihinde yapılmıĢtır. Kız nerede diye sordum.07. Mahallenin ileri gelenlerinin evini tek tek gezerek orayı birliğe getüren Ali ağa (Mehmet Ali Işık) olmuş. 16. (DerviĢ) Amasya – GümüĢhacıköy . Mehmet Ali IĢık (DerviĢ Ruhan). Bu evlilik sayesinde çok sevdiği bir aile ile dünür olmuĢtur. 380 Ekler. Bu dönemlerde sevenleri olduğu gibi kıskananlar ve birbirlerinden sakınanlarda olmuĢtur. başlangucu böyle.Zakir). (AĢık. başım düşecek sanıyom. Ġlkokul mezunu. DeyiĢler yazmaya ve bunları insanlarla paylaĢmaya baĢlamıĢtır. YemiĢen ve Korkut köylerinde ise kendisini çok seven aileler oluĢmaya baĢlamıĢtır. O günden sonra bağlandık. 1930 doğumlu. Amasya . Veli Balcı‟nın evinde. Orada iken Anşa geldi bana Dilaver bir gerçek (ermiş. Fedai Balcı.1996 tarihinde yapılmıĢtır. Soldan sağa. daha eski köklerine dönmüĢtür. sadık kiĢilerdir. Gün geçtikçe babasının kendisi için çizdiği ruhsal yoldan ayrılıp. cem yapılmamışımış. Resim 2: DerviĢ Ruhan ve sevenlerinin 1975‟deki bir resmi. 1965-1975 yılları arasında GümüĢhacıköy‟de iyice tanınmıĢtır. Söz konusu deyiĢler daha da tanımasını sağlamıĢ ve kendine has bir üslup ve sohbet tarzı geliĢtirmiĢtir. GörüĢme. Sadık ağa diyoki moturu alayım dişini çektüreyim. Ġlyas Kaya. Mehmet Ali IĢık‟ı ilk görüĢünü Ģöyle anlatmaktadır: “Akşam hısım kurbanı yiyecez. . Video kaset kaydıdır. onun ilk köye gelmesi bizim kurbana gelmesidir. onun Tanrısal bir ıĢık taĢıdığına dair inançlarını paylaĢmıĢlardır. Kayıt.08.Hamamözü –YemiĢen Köyü. 1933 Doğumlu. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 1. Bu konuda Mehmet Ali bir kaset kaydında Ģunları söylemiĢtir. Çetmi köyünde Dilaver-Süleyman ġaĢmaz‟ın evinde. oda bizim odada dedi ben görmek istedim. Okuryazar değil. Resimler. Teyp kaset kaydıdır. ben işimiz var diye gitmek istemiyom. Ondan sonra babalık görevi birkaç sene Ali Ağaya verilmiş. Ali ağayı görür görmez şartolsun dişimin ağrısı gitti.380 Bu sevenleri onun Ģiirlerini ezberleyip muhabbetlerde söylemiĢler.”379 Mehmet Ali gerek Kuzalan köyünde gerek GümüĢhacıköy‟de insanlara inanç dünyaları ve onun doğrudan yaĢanması için gerekli olan bilgileri paylaĢmıĢtır. anahtar deliğinden içeriye baktım.Çetmi köyü. 379 Dilaver ġaĢmaz. Zaman geçtikçe Mehmet Ali daha Batıni sohbetler içinde olmuĢtur. 16. Dilaver ġaĢmazla yapılan bir kayıtta. fakat Mehmet Ali askerden geldikten sonra çok değiĢmiĢtir. MürĢidinin ona neler öğrettiği herkes için bir sırdır. Kayıt. Mehmet Ali 1972‟de oğlu Ali Osman IĢık‟ı Çetmi köyünden Gülsüm ġaĢmaz ile evlendirir. YemiĢen Köyünde. GörüĢme. görüşmeye devam ettik. Akşam meydana çıkacuk ya.”378 AĢık Abdullah‟ın da dediği gibi “Baba” görevini biraz yürütmüĢ sonra birlik sağlanınca ve devam ettirecek birini yetiĢtirince “baba”lık postunu baĢkasına bırakmıĢtır. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 13. demişki ben buraya bakı değülüm seçin içinizden kim idare edecekse. Özellikle Dilaver ana çok özel duyarlılıkları olan ve yola bütün saf niyeti ile bağlı olan bir anadır. diyo. Dünürleri olan Dilaver ve Süleyman ġaĢmaz gerçek sohbeti dinlemiĢ arif. 378 Abdullah Balcı. GümüĢhacıköy‟e taĢınınca Alevilerinde yoldan uzak olduğunu görüp onları yola çekmek için ait olduğu mahallede birliğin sağlanmasına çalıĢmıĢ.

2006 tarihinde yapılmıĢtır. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 11. bu benim tuhafıma gitti. Böylelikle bir gün kendi evlerinde oturukene 10-15 can varız her kez biraz sazına sözüne okudular. onlar bana demiş gibi oldularki (onlar bana demesin amma ben öyle anıyom) Cumayı ağa sen iki sene evvel bu noktayı anamadım diyodun. GörüĢme. 1929 doğumlu. tahminim 1975 devreleri idi. ben size kötülük yaramazlık bir şey düşündüğüm yok. 1928 1995 yılları arasında yaĢamıĢ. GörüĢme. Ġlkokul mezunu.Kuzalan Köyü. hala aynı sözcüğü kullanıyoruz.7. kardeĢlik. Onu da beni sever gibi görünenler hep birbirini benden kıskanıyorlar. hatta o muaf demek tamam Arapçadan kalmadır bize. GümüĢhacıköy‟de Cuma Fatma Zeytünlü‟nün evinde . açıklanmıĢtır. . ben yokum amma benim üzerime aktarılmış muaf demek. Kırca gözümde yohalır gibi oldu. yav kıskanıncaya kadar. işte anamadığın noktanın cevabı şu.1994 tarihinde yapılmıĢtır. Foto İhsan gibi varıdı böyle adamla. Ġlkokul mezunu. sonra yine aynı canlar aynı evde bir sohbete bir muhabbete girdik. Ali Hoca (Mehmet Ali Işık). hani vergiden muaf diye bir sözümüzde vardır ya. Teyp Kaset kaydıdır. diye iki sene sonra öğrendim. (DerviĢ Dertli Garip) Amasya – GümüĢhacıköy . inancın güçlülüğü hakkında nasihatler vermiĢtir. (DerviĢ Ruhan – IĢık Ruhan) Amasya . Hatta Ali Hocanın ilk sattığı evde bahçede bir muhabbet oldu. Söz konusu muhabbetler hakkında yaĢadığı bir deneyimi anlatarak muhabbetlerin nasıl bir Ģekilde olduğunu anlatmak için Cuma Zeytünlü Ģöyle der: “Irametlik çürük Sadık.”381 Görüldüğü üzere insanlara bir Ģeyler anlatmaya giderken onların kendi sevme beklentileri birbirlerinden kıskanma olarak kendisini göstermiĢtir. konuyu benimsemeye ve konu üzerinde düĢünerek açılımlar yapmaya çalıĢması gerekmektedir. Anadım desem anıyamadım.Kırca Köyü. çağrıĢımlarına kadar konuĢulup. konuşulan konu dağılacak. Kayıt.”382 Görüldüğü üzere derviĢlerin yaptığı muhabbette tartıĢma olmadığı gibi sistematik bir anlatı da yoktur. oda sevsin sende sev. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 21. Fakat muhabbette olan. 15. O anki okuduğum şu kelam oldu ilk el. Kayıt. O anıyamaduğumun peşinde tam iki sene gezdim. o zaman anadım diye onun uçunu bırahsaydım ben yarım kaludum. görüĢmenin birinci bölümüdür. Kırca‟daki muhabbeti göz önüne aldım. Söz konusu muhabbetlerde bir Ģiir veya bir konu ele alınır ve en derin anlamlarına. imkanı yok. Sonra o bilgiyi anlayacak hale geldiğinde baĢka bir muhabbette bilgi 381 Mehmet Ali IĢık. Bunları Ģiir olarak halkın uyanması için yapmıĢ fakat asıl derin paylaĢımlarını “Balım Sultan muhabbeti”nde yapmıĢtır. Başka bir fakirhane bir eve kondum. aĢkın yüceliği. birlik. Bu muhabbetler aslında muhabbete katılan herkesin yüksek uyumu ile verimli hale gelir. daha Türkçemiz tamamen Türkçeleşmemiştir. O diyor benim evime gelecek beriki diyor benim evime gelecek.GümüĢhacıköy . Tabi sıra bana geldi o zaman bir miktar bağlamadan tutamıyorum ama sazdan bir miktar tutabiliyordum. 382 Cuma Zeytünlü. Bir şey geçti arada ama ben anlamadım. Ġzmir – Çiğli – Egekent‟te oğlu Fuzuli IĢık‟ın evinde. 12. yav ben burayı anıyamadım desem muhabbet dağılacak.“Bir gün bir dedikodu şahsiyetine muaf oldum. Mehmet Ali daha sonra Ģiirlerinde de bol miktarda görüleceği üzere sürekli insanlara. Video kaset kaydıdır. can kulağıyla dinleyip. o zaman o muhabbeti gözümün önüne aldım. öyle bir konuya girildi ki aklım ayım bayım oldu.08.

388 GümüĢhacıköy‟deki altı derviĢ: Dertli Garip. Kendisi Yanyatan Ali derviĢin gönül dostudur. 387 Çetmi de derviĢ seveni olan. . Bu dönemlerde turnalarla konuĢur gibi yazdığı bir deyiĢ o dönem GümüĢhacıköy‟ü ve yaĢanan ruhsal paylaĢımların iĢaretlerini verir. Piriççi Yusuf. Bir tur edin Hacıköy'ün üstüne Altı canın388 eli varır destine Gönül ister kavuĢmayı dostuna Hakikat ehlinin varı turnalar Kurarsanız Kırca köyde kırkları389 Mekan olur yuvaları yurtları AĢk yok eder türlü çeĢit dertleri 383 384 Amasya yolu üzerinde bulunan Horasan erenlerinden olan Gani Babanın türbesi kastedilmektedir. Koca Sadık. Esen çaylı Zefil Memmet isimli derviĢin Ģiir ismidir. 385 Ali Belli Yan yatan Ali derviĢ‟in gerçek ismidir. ÇalıĢmamızda da ismi geleneksel derviĢ olarak çok zikredilmektedir. Dolayısıyla en birlik sağlayabildiği yer olarak burada Kırca köyünü zikreder. 386 Miskin derviĢ. Bu sebepledir ki kısa zaman içinde GümüĢhacıköy ve çevresi Alevi BektaĢileri arasında etkili bir derviĢ olmayı baĢarmıĢtır. 389 Kırca köyünde DerviĢ Ruhan (Mehmet Ali IĢık) çok sevilir ve en çok seveni bu köydedir. Çürük Sadık. dergahtan sürgün edilen Hamdüllah Efendinin Amasya merkezdeki türbesidir. DerviĢ Ruhan‟ın dünürü Süleyman ve Dilaver ġaĢmaz ile dostları Hasan ve Bani Kurban aileleri vardır. Yörede insanların çok önemsediği keramet sahibi olduğuna inandığı bir derviĢtir. Mehmet Ali IĢık söz konusu muhabbetlerde her türlü konuya çok hakim bir derviĢtir ve anlatabilme açıklayabilme kabiliyeti vardır.açıktan söyleniyor. Geleneksel derviĢlerdendir. Söz konusu dönemler DerviĢ Mehmet Ali‟nin de çok coĢkun ve aĢk ile dolu olduğu dönemlerdir. DeyiĢ Ģudur: Gani baba383 Amasya‟nın ilinden Al yeĢil bürünmüĢ sarı turnalar Pirim Hamdülillah384 nesli Veliden Destur ile uçun bari turnalar Eynegölde selam eylen Sadığa Mecitöz'de bir ol bir cana daha Erenler ulusu biçilmez baha Ali Belli385 verir kari turnalar Sakın geçmeyin dost köyünde eğleĢin Miskin derviĢ386 ile gönül söyleĢin Hazin hazin bir katara yerleĢin Göremez ladenin körü turnalar Konmadan göçmeyin Çetmi387 köyüne Mehman olun güzellerin beyine Selam söylen kadehine meyine Sakın eyletmeyin zari turnalar. Manicinin Ali. Foto Ġhsan. Yeniçeri ocağı kapatılıp Hacı BektaĢ dergahı kapatılınca.

Ģiir . Kendisinin Atatürk ve yurt sevgisi hakkında çok özel hassasiyetleri vardır. “IĢık Ruhan” doğru olan din bulur Kültürsüz softalık geride kalır Bir gün okuyanlar ileri olur Marif kültür yayın okumalıyız. Bükülmez bilekler çalıĢmalıyız 390 DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirleri içinde “Al yeĢil bürünmüĢ sarı turnalar” baĢlıklı 148. gündeminde tutmuĢ ve gençlere bu yönde telkinler vermiĢtir. Mehmet Ali öğrendiği hakikatleri Ģiiri ile açık bir biçimde dile getirerek. Bu konuları önemli bulup. Kadınların bu özelliğinin ortaya çıkmasının yolu ise toplum içindeki ayrımcılığın ortadan kalkmasıdır. Gitmen uzaklara pervazı dönün Sakın yükselmeyin engine inin Bir gün Adatepe bağrıma kanım Kul IĢık Ruhan‟ın yari turnalar. Hayatta gördüm ilim ileri Temelde terbiye okumalıyız Ġlla oku dedi hak peygamberi Kuranı Türkçeden okumalıyız Ġlim Okumakla olur ileri Fen iĢ yükseldikçe kalınmaz geri Öğretmendir önce ilim rehberi Atanın nutkunu okumalıyız.390 Mehmet Ali IĢık 40 yaĢlarını aĢtıktan sonra insanlar üzerinde daha da etkili olmaya baĢlamıĢtır. Muhabbet etmeyi bilgi aktarmada. ülkenin gidiĢatı hakkında önemli tespitlerde bulunmuĢtur. ruhsallığı deneyimlemede bir yöntem olarak uygulamıĢtır. Bu yöntem onun daha da anlaĢılır olmasını sağlamıĢ ve yol üzerinde bir çok değiĢikliklerin yapılmasını sağlamıĢtır. Özellikle siyasetin ülke gündemini sardığı günlerde çok uğraĢmasına rağmen birçok çatıĢma ortamına engel olamamıĢtır. DerviĢ Ruhan‟ın bir önemli özelliği de kadınlara verdiği değerdir. Kadınlar ona göre yaratıcıdır ve bu vasıfları ile dünyayı daha güzel kılabilme özellikleri vardır. Örneğin bütün herkesin okuma yazma öğrenmesini gerek Ģiirleri ile gerek öğütleri içinde belirtmiĢtir.Akar o dillerin balı durnalar Ali'si Veli'si Sadık'ı bir de AĢıkı maĢuku verir el ele Bin bir türlü seda gelince dile Açılır arĢu ala yolu durnalar.

ve Ġran‟adır buralarda türbe ziyaretlerinde bulunmuĢtur. . Yozgat. İmam Rıza‟nın ziyaretinden Tahrana 1. Gülşehir. Musaybinde Müslimin çocuklarının türbesinden sonra. Necef: Hazreti Şahın türbesine. Amasya. Yemen.” Tebrizden Baküden Hudut kapısından atladık Doğu Beyazıt. yaklaĢık 3. Bu parçalardan bir kaçı aĢağıya orijinal Ģekli ile aktarılmıĢtır: “Bismilahi Desturi Pir. Kerkük Türk vilayetinde kalede Danyal peygamber. Defteri‟ olarak adlandırdığımız defterinden alınmıĢtır. Kırşehir. Iğdır Erzurum üzeri döndük. İskenderun Reyhanlı Cilve gözünden Halep‟te Seyit Nesimi‟nin yüzüldüğü yer ve Zekeriya peygamber. Hazreti Hünkarın Babası İbrahim Sani ve Ayak izinin yerini ziyaret. Bağdat. 16 şüheda başları Zeynel Abidin‟in oğlu Abdullah. Kerbela: Şah Hüseyin‟in mergadi ve yanında Ali Askar ayrı yerde 73 şüheda ve sancaktarı. Huduttan geçtik beş şehirden sonra Kazvini‟de İmamı Rıza‟nın oğlu Şah Hüseyini ziyaret.” 392 391 392 Ankaralı -Cin -Tuncay. bacısı Halim ve Muhammet Mehtinin mağarası ve anası Nergize anayı ziyaret. habibi aynı çatıda. Suudi Arabistan. Sonra Abdülkadir Geylani ve İmamı Azamı ziyaret. Gülşeni İbrahim. üçü bir kubbede dille tarif edileceği yok. Kufe : Hazreti Şahın yaralandığı cami ile durdukları evini. Kuveyt. Musul‟da Şit peygamberi ziyaret ettik. Müslimin türbesinde Hani bin Üzre ve kahraman Muhtar ziyareti.. 203 DerviĢ Ruhan‟ın. Pakistan. Kazvin şah. Şam‟da Zeynep anayı ve Kasım‟ım eşi Fatime‟yi. Hazreti Adem (as). Hasanül Askeri. üçü bir arada. Celal Abbası ve kollarının düştüğü yeri.391 Ġlk gezisi 1972‟de Suriye. İran Medayım‟da Selmanı Pak. Zakine. Mehmet Ali IĢık gezdiği yerlerde düzenli not tutmamıĢtır fakat elimizde onun gezi notlarından bazı parçalar kalmıĢtır. Kum Şehrinde İmam Rıza‟nın kardeşi Masurva anayı ziyaret. Ürdün.5 günde geldik. Nevşehir. Hazreti Nuh (as). Afganistan gibi bir çok ülkeyi gezmiĢtir. Irak. İmam Rızanın kardeşi ziyareti. Yunus peygamberin türbesi ve imamların makamı.5 yıl da Ortadoğu ülkelerini Ģehir Ģehir dolaĢmıĢtır. Ümmü Gülsüm. Hüneyn peygamber ve Hüzefye Yemani ziyaret ettik. „DerviĢ Ruhan‟ın 3. Suriye. Ġran. Samra: İmamı Ali Naki. Hayatı boyunca Türkiye‟de bir çok yeri gezmiĢ. age. Üzeyr. sonra Hür şehit ve Harmangahlar Şah Hüseyinin kesildiği yeri ziyaret ettik. Hazreti Aliyel Murteza‟nın kızı Rukiye ve Türk şehidi yüzbaşı. Arapça ve Farsçayı bildiği için Arabistan‟a tercüman olarak gitmiĢ ve oralarda derviĢ vari bir Ģekilde dolaĢa dolaĢa çoğu Ortadoğu ülkelerini gezmiĢtir. Müslimin çocuklarının kesildiği Fırat‟ın kenarındaki yeri. İmam Musayıl Kazımı ve İmam Muhammet Takı‟yı ziyaret. Tahranda Hamzazade Seyit Abdullah. Hacıköy‟den Havza. Gezi notları sayfalarda dığınık bir Ģekilde bulunmasına karĢılık buraya bir düen içinde aktarılmıĢtır. Maşat. Tokat. Irak. Caferi Tayyar oğlu Abdullah ve üç devrili camiyi imamiyede Yahya peygamberle Şah Hüseyin ve sakalı şerife.Tatlı söze güzel alıĢmalıyız Ġnsana kardaĢça tanıĢmalıyız Erkek kadın birdir ayırt etmeyin Mehmet Ali IĢık‟ın bir diğer özelliği de gezgin olmasıdır. HacıBektaş ziyareti. İmam Zeynel oğlu Tahir.

(DerviĢ Ruhan – IĢık Ruhan) Amasya .hası dikilecek bir anda ĠĢçi pası onun peĢine bayılır 393 Mehmet Ali IĢık. Kayıt. “Şimdi beni bilmeyenin ben de nesiyim. Mehmet Ali ruhsal konularda olduğu kadar. Yemen. maddi konularda baĢarılı değildir. 1928 1995 yılları arasında yaĢamıĢ. ÇalıĢır kazanır ama kazandığının kıymetini bilmez. kararlı ve enerji dolu olur fakat ülkenin gidiĢatı Mehmet Ali‟nin gidiĢatına uymaz. Bu özelliği onun maddi anlamda suistimal edilmesine sebep olabilecek bir özelliğidir. DüĢünen bilen bir insan olduğu için insanlara nasihat vermeye çalıĢır.Mehmet Ali‟nin gezilerinde ruhsal bir amaç vardır. Bu gezisinde. Her geziden dönüĢünde daha da inançlı. . ama beni bilenlerin. Hindistan ve Pakistan‟ı gezer.1979 tarihinde yapılmıĢtır.”393 Mehmet Ali kimsenin bilmek çabası içinde olmadığını. Mehmet Ali kime ne dediyse sözlerini dinletemez. Suudi Arabistan. 1971 de doğaçlama olarak söylenip kayda alınan ve geleceği söylediğine inanılan bir Ģiirinde bu günlerden Ģöyle bahseder: YetmiĢbirde tamam bilmem ne olur Sağcı solcu kavgaları çoğalır Tıp tabiat hesapları dövülür Ara yerde nice canlar kovulur YetmiĢiki inen kanunca sene Sahte Süleymancı baya kana YetmiĢüç demeden girecek ine Onuda aradan bize duyulur … YetmiĢaltı yeĢmiĢsekiz seksende Bir aslan arada kalır ihsanda Halk P. gerçeklik bu yöndedir. ama sözleri dinlenmez. Siyasi çatıĢmaların yaĢandığı bir ortama doğru ülke her geçen gün sürüklenmektedir. bu anlamıyla zaten kiĢilerin birbirine temas etmesinin zor olduğunu düĢünmektedir. Sonra 1976‟ da tekrar yurtdıĢına çıkar. daha küçük bir eve yerleĢir. Bu konuda gezdiği yerleri anlatmak ve orada hissettiklerini paylaĢmak en keyif aldığı konular olmuĢtur. 02. kiĢilerin hem kendilerinden. Suriye. Kendisi sol kesimce eski kafalı olarak algılanır.GümüĢhacıköy . anlamı. Durum böyle iken 1975‟de oturduğu büyük evi borçları sebebiyle satar. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 22. şöyle bir duruma geliyor ki. Irak. YemiĢen köyünde AĢık Abdullah‟ın evinde. Ruhsal olarak önemli olan kiĢilerin türbe ve yaĢadığı mekanları gezmek ona çok yüksek duygulanımlar yaĢatmıĢtır. Ġlkokul mezunu. Teyp Kaset kaydıdır.02. Çok rahat elindekileri baĢkalarına verebilir. Özellikle 1979 herkes için olduğu gibi onun için de zor yıllardır. hem de kendilerinden uzak olduğunu. Sadece onu seven sevenleri tarafından dinlenir ama kavgaya engel olamaz. beni bilmezlerse ben kimin nesi olurum.Kuzalan Köyü. sağ kesim ise alevi diye dinsiz olarak algılar. GörüĢme. ben aslında onların kulu ve gulamı gibi bendesi olmuş olurum. herkes beni bilemez. dindar kesimce alkol içen adamdan hayır gelmez diye yargılanır. Bu dönemde kayda alınmıĢ bir muhabbetinde Ģöyle bir konuĢması vardır.

yükü çok ağırdır ve bu bilgileri paylaĢması gerekmektedir. onca sırla kaybolmak istememektedir. ardında gözü yaĢlı sevenlerini ve dünyayı algılayıĢ biçimini yansıttığı deyiĢlerini bırakarak aramızdan ayrılmıĢtır. Mehmet Ali bu konuda sert yasaklamalar yapmaz. Bu dönemlerde insanlar kendi iĢlerine dönmüĢler. Ġzmir‟de aradığını bulamaz ve 1986‟ da GümüĢhacıköy‟e geri döner ve Hallar mezarlığı karĢısında Saray mahallesinde küçük bir eve yerleĢir. Mehmet Ali IĢık. 1995 yılının Eylül ayının altısında (6. Mehmet Ali‟nin kendisi hakkında bir . muhabbetlere gitmesini. oğlu Fuzuli‟yi askerden gelince 1982‟de Korkut köyünden Süveyda Bozkurt ile evlendirir. Daha sonra Mehmet Ali de. Mehmet Ali. 1988‟den sonra ayaklarındaki siyatik ve kireçlenme hastalığı daha da artar. paylaĢması gereken. Mehmet Ali burada evini yapar ve hastalanır. Düğünden bir iki hafta sonra Mehmet Ali herkesle vedalaĢmaya baĢlar.1995) Amasya GümüĢhacıköy‟deki evinde Hakkın rahmetine kavuĢur. Bu günler DerviĢ Ruhan için çok zor yıllardır. Çünkü anlatması gereken. Bu dönemde eski dostların çoğu yaĢam kavgası içine düĢmüĢ ve muhabbetler seyrelmiĢtir. Muammer Badem (Ozan Özlemi) gibi yanına gelip ondan feyz almaya çalıĢan insanlar ne yazık ki çok azdır. ġahı Merdan‟ın yolunun inceliklerini anlatarak gençlere fırsat vermeye çalıĢır.1995 arasında çift bastonla zor yürür bir hale gelmiĢtir. Mehmet Ali IĢık son olarak Tayyar ġaĢmaz ve Esin ġaĢmaz‟ın nikahlarını kıyar ve son birkaç Ģiirini Tayyar ġaĢmaz‟a emanet bırakır. “DerviĢ Ruhan – IĢık Ruhan” olarak mürĢidinden yeniden doğan ve birçok insanın vicdanında özel paylaĢımlara imza atan derviĢ. muhabbete itibar kalmamıĢtır. 1984‟de GümüĢhacıköy‟deki evini satıp Ġzmir‟e Fuzuli IĢık‟ın yanına göç eder. Fuzuli ile Süveyda evlendikten sonra Ġzmire göç ederler. DerviĢ Ruhan olarak insanların bu acı içinde olma haline bir Ģey yapamaz. 1988-1992 yılları arasında tek bastonla yürümekte iken. Dönüp dolaĢmıĢ Hacıköy‟de ilk geldiği sokağa tekrar yerleĢmiĢtir. ayakları kireçleme olmuĢtur. buna rağmen Fuzuli gençliğin siyasi olaylarına zaman zaman katılmıĢtır. Bu yerleĢtiği yer GümüĢhacıköy‟e ilk geldiği sokaktır. Ġkinci oğlu olan Fuzuli IĢık söz konusu siyasi olaylar zamanında askerdedir. Hakka kavuĢma vaktinin geldiğini anlamıĢtır.9. AĢk ile dolu dolu altmıĢyedi (67) yıldan sonra Mehmet Ali IĢık olarak doğan. Hareket kabiliyetinin zayıflaması onun gezmesini. Sanki kader ona bir oyun oynamıĢtır. 1992. televizyonlar herkesi yalnızlaĢtırmaya baĢlamıĢ.Seksenbirde er aĢıklar çağırır Yine dev her birbirini kavurur SeksenbeĢ bir karanlık gün olur AĢıklar Allah der hakka duyulur … Nice Mümin görür öyle devranı Çeker hünkar katarına kervanı “IĢık Ruhan” gördüğümüz seyranı Gören ve gösteren Ģahım sayılır. Bu düğün Büyük oğlu Ali Osman‟ın eĢi Gülsüm IĢık‟ın yeğeninin düğünüdür. köylerde kalmasını engellemiĢtir. Onun insan ve insanlıktan anladığı birçok Ģey göz ardı edilmiĢ ve onun sözüyle söyleyecek olursak “birliğin dirliğinden” uzaklaĢılmıĢtır.

Resimler. semah dönün ve bu güzellikle beni uğurlayın. samimiyetle Allah‟a emanet olun yavrularım. inanacağınız yeri sıkı tutun. vasiyetname adıyla görülebilir. Beni güzellikle uğurlayın. Söz konusu bu yazılar “DerviĢ Ruhan‟ın 2. Bunların hepsi sağlığımda tamamladım. Sekiz senedir belimi kireçleme tuttu iki bastonla çok az gezebiliyorum. yaşlı. yanlız üzülmeyin. Çorum. deva aklınızdan. Ali Osman IĢık ve Deniz IĢık tarafından kaleme alınmıĢtır. kendi elyazısı ile yazdığı Hayat hikayesi ile ilgili notlardan buraya aktarılmıĢtır. 396 DerviĢ Ruhan‟ın Vasiyetnamesi: Ölmeden birkaç saat önce hem oğlu Ali Osman IĢık hem de torunu Deniz IĢık tarafından kaleme alınıĢtır. mahlası. Levha 2: DerviĢ Ruhan‟ın Vasiyetnamesi. Aşk gönlünüzden. Hayatta gülmedim. Defteri” olarak adlandırdığımız defterinde. Bir avuç toprağım yoktur. Dar çekmeyin Mevlit yapmayın. Hayatımda gördüm ilim ileri Temelde terbiye okumalıyız Ġlla oku dedi Hak peygamberi 394 „DerviĢ Ruhan‟ın “DerviĢ Ruhan‟ın 2. tatlı söz dilinizden düşmesin. Kendi isteği üzerine hemen o günün akĢamı GümüĢhacıköy Kırca köyündeki Keçeli Dede türbesinin yanına gömülmüĢtür.”394 Bunun gibi insanlara bıraktığı son sözleri olan vasiyeti de çok incelikli sözlerle doludur. Hayatta gönül kırmayın. saygıyla. “Göçtüğümde arkamdan ağlamayın desemde ağlayacaksınız. kışın ise gezer gönül evi yaparım. insan sevdiğine kızmalı ve ona öğüt vermeli düşüncesini sonuna kadar savundum. deyiş söyleyip. Cenazemi tezce yıkayıp gömün. Keçeli dedeye Mehmet Ali‟nin özel bir yakınlık duyduğunu birçok seveni bilmektedir. Beni Keçeli Dedenin yanına gömün. doğum ve ölüm tarihleri yazmaktadır. Resim 4: DerviĢ Ruhan‟ın 1996‟ da yaptırılmıĢ mezar taĢının ön yüzü. genç ayırt etmeden dem verin saz çalıp. deyişlerimi okunabilecek şekilde yazın ve türbenin duvarlarına asın ”396 DerviĢ Ruhan‟ın cenazesi de ona yakıĢan bir saygınlık içinde gerçekleĢmiĢir. Levhalar. Tokat çevrelerinde hep mutlu oldum. Hakkın kalpevinde olduğunu unutmayın. DerviĢ Ruhan‟ın mezar taĢının arka yüzünde adı. sevgiyle. 397 Ekler. Mehmet Ali kendisinin bir önceki hayatında Keçeli dede olduğuna inanmaktadır. Bunların yerine gömüldüğüm günün akşamı bir eve toplanın beni görmeye gelen herkese kadın erkek. siyasete hiç karışmadık. Genel işim yazın köyde kentte insanlara oturması için oturma evi yapardım. sevin sevilin. Amasya. Ailem ve ben yalan. evinin olduğu sokağı doldurmuĢtur. 395 Ekler.Ģeyler yazması istenince yazdığı bir paragraflık bilgi onun kendini nasıl gördüğü hakkında özel bilgiler sunar: “İlkokul mezunuyum. Mezarının önyüzünde397 ise. Kırk beş senedir dem içerim. İki oğlum ve ikisinden de ikişer torunum var ailecek ikrar verdigimiz yola hizmet ediyoruz. Buraya ikisinin de yazdıkları aktarılmıĢtır. İşim halkıma insan kıymetini ve sevgiyi anlatmak oldu. okumakla ilgili aĢağıdaki Ģiirinin ilk iki dörtlüğü vardır. Eklerde resimler bölümünde. Onu sevenlerde bu bilgiye uyarak mezarını türbe dıĢında bırakmıĢtır. Defteri” olarak adlandırdığımız defterinde bulunmaktadır. DerviĢ Ruhan vasiyetinde395 Ģunları der. . Türbesinin baĢka bir ad adında yapılmasına onun için gerek olmadığını söylemiĢtir. Ölümünden birkaç saat sonra birçok kiĢi.

Mehmet Ali IĢık.399 Duvarlara 33 tane “IĢık Ruhan” mahlaslı Ģiirler asılmıĢ. DerviĢ Ruhan‟ın deyiĢleri Ekler. 398 399 Ekler. Resimler. MEHMET ALĠ IġIK’IN YÖREDEKĠ ADLARI VE MAHLAS DEĞĠġTĠRMESĠNĠN GEREKÇELERĠ. aĢ evi. Dr. çok farklı hayat deneyimlerinden geçmiĢtir. BektaĢi ilitürasyonları Türkçe anlamları ile birlikte asılmıĢtır400. Söz konusu adlandırmaların hepsi derviĢin nasıl anlaĢıldığı hakkında bizlere ipuçları vermektedir. türbeye yansıtılmaya çalıĢılmıĢtır.398 Bununla birlikte eklerde göreceğiniz türbe içi iç dekorasyon yapılır. 12 ayrı parçaya bölünmüĢ resmi. Mehmet Ali‟nin diğer bir vasiyeti olan “IĢık Ruhan” mahlasları ile yazdığı Ģiirlerinin türbenin duvarına asılması ise 1997 yılında yapılır.2. türbe 6X6 metre geniĢliğinde bir kare duvar ortasında 3 metre çapında bir kubbe ile sabitlenmiĢtir. Türbe Mehmet Ali IĢık‟ın ailesi ve sevenleri tarafından özenle yeniden yapılır. Teslim taĢı bir güneĢ gibi sembolize edilip kubbeden duvarlar dahil 12 eĢit parçaya iç yüzey bölünmüĢ ve kırmızı. Türbe bu hali ile cem yapılabilecek bir hale getirilmiĢtir. Asıl ismi Mehmet Ali IĢık olan derviĢ. beyaz ve yeĢil nurları temsilen üç farklı renge boyanmıĢtır. IĢık Ruhan. Günümüzde de hem muhabbetler hem de cemler türbede yapılabilmektedir. kurban kesme yeri ve yemek yeme yeri ile daha kullanıĢlı bir hale getirilir. IĢık Ruhan doğru olan din bulur Kültürsüz softalık geride kalır Bir gün okuyanlar ileri olur Tıptan tabiattan okumalıyız. Ali dede. DerviĢ Ruhan. Resimler. Mustafa Kemal Atatürk ortada. Örnek verecek olursak. bunun yanında yaĢadığı hayatta bıraktığı olası izler hakkında yorumlar yapabilmemize imkanlar tanıyabilmektedir. Resim 5: Keçeli dede Türbesinin kubbesi. . 400 BektaĢi ilitirasyonlarının çözümlenmesi Prof. Fikret Türkmen‟in yardımları ile gerçekleĢmiĢtir. Cem yapılabilecek hale getirilen türbenin ilk cemi de Mehmet Ali IĢık‟ın yılı niyetiyle türbede yapılmıĢtır. Hacı BektaĢi Veli solda olmak üzere duvara temsili resimleri asılmıĢtır. Kubbenin en yüksek ucunda 12 köĢeli bir teslim taĢı bulunmaktadır. Vasiyeti üzerine GümüĢhacıköy Kırca köyündeki Keçeli dede türbesinin yanına gömülen Mehmet Ali‟nin mezarı dıĢarıda kalacak Ģekilde türbe yıkılıp yeniden 1996‟da inĢa edilir. Resim 6: Keçeli dede‟nin türbesinin duvarındaki. Çünkü adlandırmalar iliĢkide bulunulan insan gruplarının kafasındaki kurguların iĢaretlerini vermekte. DüĢünsel olarak da bu farklılıkları eserlerine yansıtmıĢtır. Bunun yanında Hazreti Ali sağda. Ruhani baba gibi isimlerle anılırdı.1. Bu dekorasyon yapılırken DerviĢ Ruhan'ın anlattığı bilgiler. 4.Kuranı Türkçeden okumalıyız. halk arasında Ali hoca. Fakat temas da bulunduğu insanlar onu nasıl anlamlandırdı ise ona göre değerlendirmiĢtir.

Ruhsal olarak ağa denilen kiĢinin yerde ve gökte tasarruf . sevgi dolu. daha sonra da tamamen ruhsal bilgi aktarımının kurumsal organizasyonlarından kendisini çekerek. kiĢilerin söylediği “Ali Ağa” adlandırmasıdır. Bu adlandırmalara son olarak da onu çok seven ve ona ruhsal bağlılıkları olan. bir cem babası. DerviĢ Ruhan. HıĢımlı değil. Mehmet Ali IĢık‟ın lakap ve mahlaslarının ikinci bölümü ise kendisi ile ruhsal bir paylaĢım içine girenlerin adlandırmaları olduğunu söylemiĢtik. Bu adlandırmasında Mehmet Ali IĢık‟ın tevazusu ve halk içinde kendisini gizlemesi çok net görünür. Mehmet Ali IĢık‟ın lakap ve mahlaslarını iki bölümde ifade etmek doğru olacaktır. Ġlk mahlası ikinci ile değiĢtirilmiĢtir. Tarihin ve sosyal koĢulların kültürde yaptığı değiĢimleri o. onu kaygılı bir hale getirmek neredeyse imkânsızdır. bir deyiĢ yazan ermiĢ ve hepsini bir araya toplarsak bir derviĢtir. öfkeli değil merhametlidir. değiĢleri vasıtasıyla bir alıĢ veriĢ içindedir. özel derinlikli paylaĢımlarda bulunduğu insanların kendisine hitap ederken kullandığı mahlasıdır. uyumlu. Mehmet Ali. Uzun yıllar yaklaĢık 40 yaĢına kadar cami hocalığı yaptığı ve Arapça okuyup yazabildiği için. Birinci bölüm. Bu sebeple çevresinde sakin. Çünkü devletin resmi hocası değilse de uzun yıllar bu alanda hizmet vermiĢtir. Çünkü kendisi. ruhsal olarak inandığı anlayıĢ biçimiyle durdurmaya çalıĢmıĢ ve doğru olan ne ise onu yaĢamına dahil etmeye çalıĢmıĢtır. ruhsal bir paylaĢıma karĢıdaki istekli olmadıkça girmez. Kırk yaĢlarına kadar hem cami hocalığı hem de BektaĢi arifliği yapan Mehmet Ali hoca. Ali Ağa ve Kaygusuz olarak söylenebilir. Ali Emmi daha çok köylüleri ve komĢuları tarafından kullanılan bir adlandırmadır. farklı görünmek yerine onlardan biri gibi davranmak onun için iyi olandır. Ġkinci bölüm ise kendisi ile ruhsal bir paylaĢım içine girenlerin adlandırmalarıdır bunlar da. sadeliği ve halk arasına karıĢmayı sever. iki yıl kadar cemlerde babalık yapmıĢ. Söz konusu bu adlandırma onun GümüĢhacıköy genelinde de en çok tanındığı lakabıdır. Bu isim onun diğer derviĢler tarafından nasıl bir makamda algılandığının da iĢaretlerini verir. muhabbetler vasıtasıyla bilgisini aktarmıĢ ve paylaĢmıĢtır. IĢık Ruhan” olduğunu bilmez. Bir çok insan vardır ki mahlasını bilir ama kendisini tanımaz. Bunun dıĢında Mehmet Ali‟nin yakın derviĢ arkadaĢları kendisine “Kaygusuz” ismini takmıĢlardır. Öğrendiklerinde de “bizim Ali emmi mi?” diye ĢaĢırırlar. Onu kızdırmak. iç dünyasında yaĢayan bir insan olarak tanınır. Bunun gibi “IĢık Ruhan” da Ģiirlerinde kullandığı bir baĢka mahlastır.Mehmet Ali IĢık bir cami hocası. Bunlardan. “DerviĢ Ruhan” adlandırması kendisinin ve çok yakın tanıdıklarının. Onun derviĢliği horasan erenleri derviĢliğinin neredeyse bir devamı gibidir. Bunun yanında söyleyebileceğimiz ikinci adlandırma ise Ali Emmi‟dir. Bu adlandırmada ruhsal bir çağrıĢım yoktur daha çok mahallesindeki bir yaĢlıya veya köydeki herhangi bir yetiĢkine verilen bir adlandırmadır. “Ali Ağa” adlandırmasındaki ağa kelimesi bir maddi zenginliğe değil bir ruhsal zenginlik ve yetkinliğe iĢaret etmektedir. bu insanlarla derviĢ. DeğiĢ mahlasları onun bir gerçek kelam söyleyicisi olarak tanındığı adlarıdır. Ali Hoca ve Ali Emmi olarak kendisini derinden tanımayanların adlandırmalarıdır. kendisini uzaktan tanıyanlar Ali hoca adlandırmasını kullanmıĢlardır. Bu sebepten dolayı GümüĢhacıköy‟deki birçok insan onun “DerviĢ Ruhan. IĢık Ruhan. Çünkü Mehmet Ali özellikle maddi olan hiçbir Ģeyi dert etmemektedir.

Aslında bu mahlas değiĢikliği çok önemli bilgiler vermektedir. derviĢ anlamları üzerindeki karıĢıklık. Fakat Mehmet Ali derviĢ bizlerin bilemediği bir gerekçe ile bu ortamdan kopmayı hiç düĢünmemiĢtir. Levhalar. ülkedeki değiĢimin bir ayağının da kendisi olduğunu gösterebilmek. DerviĢ Ruhan niçin mahlasını IĢık Ruhan olarak değiĢtirmiĢtir? Bu sorunun yanıtları söz konusu geleneketeki değiĢim ve ülkenin politik beklentileri ile alakalıdır. Bu anlamıyla ilk Ģiirlerini “DerviĢ Ruhan” Mahlasıyla yazmıĢtır. Mehmet Ali IĢık‟ı “derviĢ” olarak adlandırmak sanırım ona en uygun adlandırmadır. “DerviĢ Ruhan” dan “IĢık Ruhan”a mahlasın dönüĢümü üzerinde biraz durmakta fayda vardır. Öyle ki derviĢlik daha çok Cumhuriyet rejimine karĢı olan bütün hareketlerin içinde yer alan tipleri adlandırmak için kullanılmıĢtır. Çünkü derviĢin tarihsel olarak inançlı insanlarda yarattığı olumlu anlam meĢruiyet aracı olarak kullanılmıĢtır. Bu bilgiler. sadece Tanrısallık yansır. derviĢlik geleneğinin Alevi inancı içindeki serüveni ile de alakalıdır. Bunun olası gerekçelerini. Onlarda. kiĢinin yeni adıdır. hem de ona ruhsal kapıları açan mürĢidi vardır. DerviĢ anlamları üzerinde söz konusu dönemde ciddi karıĢıklıklar vardır. Çünkü kendisi her anlamıyla bir derviĢtir. Bu halleri ile aslında ait olduğu toplumda da çok iyi anlaĢılamamıĢtır. Sevenlerine göre ağalar “ol” deme makamındadır. Kendisi önceleri bu “Ruhan” ismini “DerviĢ Ruhan” olarak kullanmıĢtır çünkü derviĢtir ve derviĢlik onun kafasında horasan erenlerini çağrıĢtırır. söz konusu bu 401 Ekler. adla Ģiir yazmanın yaygınlığı ve babagan koluna mensup BektaĢi derviĢi olarak anlaĢılmaktan çekinme olarak sıralayabiliriz. Kendisinden anladığımız kadarıyla bunu sağlayan. kendi yandaĢlarına derviĢ demiĢlerdir. bir vazife sezgisidir. insanın aslına dair olan makama ve Tanrı‟ya kulluğun idrak edildiği anlayıĢa karĢılık gelir. Bu anlamıyla bu tarz inanan sevenleri onu mucizelerin odağı olarak algılamıĢ ve kendileri ile onun arasında geçen olağanüstü olayları bir söylence gibi aktarmıĢlardır. Çünkü mahlaslar aslında ruhsal doğum yaĢadıktan sonra. . Genel olarak adlandırmalardan bahsettikten sonra yukarıda bahsettiğimiz. Levha 1: “DerviĢ Ruhan” mahlasının üstü kendisi tarafından kalemle çizilmiĢ “IĢık Ruhan” mahlasına çevrilmiĢtir. Mehmet Ali IĢık kasabaya taĢınınca deyiĢlerinde kullandığı ana mahlası değiĢtirmeden “DerviĢ” adlandırması yerine soyadı olan “IĢık” adlandırmasını kullanmayı tercih etmiĢtir.hakkına sahip olduğuna inanılır. Anlattığı bilgi ve anlayıĢlar muhatap olduğu ortamların çok çok üstündedir. Mehmet Ali‟de böyle bir doğum yaĢamıĢ ve mürĢidi tarafından kendisine “Ruhan” ismi verilmiĢtir. BaĢka bir ifade ile ağalar. Hem yoksul fakirdir. Cumhuriyet devrimiyle birlikte tekke ve zaviyenin kapatılmasına karar verilmiĢ. Bu söylenceler bir sonraki kısımda örneklerle sunulacaktır. DerviĢ Ruhan ilk deyiĢlerini (Ģiirlerini) “DerviĢ Ruhan” mahlası ile yazmıĢtır. Bu sebepten dolayı değiĢlerini o günden sonra “IĢık Ruhan” mahlası ile yazmıĢtır. DerviĢ Vahdeti‟ye kadar hilafet ve Osmanlı saltanatı vurgusu yapan bir çok dinsel kökenli siyasi oluĢumlar.401 DeğiĢ yazanların kullandıkları mahlaslar çok önemlidir. insanların ruhsal alanlarından sorumlu ermiĢ kiĢilerdir. Bu kullanımın temel sebebi derviĢliğin siyasi bir adlandırmaya dönüĢtürülmesidir. Onların gönlünden geçen insanlar için gerçek olanlardır. çağdaĢlık vurgusu yapmak. ġeyh Sait‟ten. hem Tanrı cezbesi altındadır.

Ona göre Atatürk. Çünkü kendisi Atatürk‟e “Hazreti Atatürk” diyebilecek kadar cumhuriyet ve onun değerlerini benimsemiĢ bir mistiktir. Bu yasaklamalardan biri de derviĢ adlandırmasıdır. Bu sebeplerden ötürü Mehmet Ali ülkesinde bulunduğu konum ve anlayıĢa uygun olarak değiĢimin mistik alandaki ayağı ile kendisinin bağlantılı olduğunu düĢünmüĢ ve ona göre hizmetlerde bulunmuĢtur. değiĢimden kaçınmak ise sadece akan bir nehri tersine çevirmek anlamına gelir. gerçekçi. Yukarıda bahsettiğimiz sosyal ve siyasal gerekçeler ülkenin her tarafında kendince farklı tesirler oluĢturmuĢtur. GeçmiĢ değerlere saplanıp kalmak. . DeğiĢime uymak ve değiĢimi gerçekleĢtirmek çağdaĢ olmanın bir gereğidir. Hatta Mustafa Kemal Atatürk‟ün “Bu ülke şeyhler ve dervişler ülkesi olamaz” sözü en çok bilinen popülerleĢmiĢ sözlerden biridir. AĢık Veysel‟den AĢık Mahsuni ġerif‟e “Ġhsan” (Ali Ġhsan AktaĢ) dan “Kurban” (Hasan Kurban)‟a kadar adla Ģiir yazmak önemli hale gelmiĢtir. vatansever bir Ģahsiyettir. siyasal organizasyonlara alet eden anlayıĢların dıĢında bir kavrayıĢa sahip olduğu için derviĢ kavramı yerine kendi soyadını kullanmayı tercih etmesi anlaĢılır görülmektedir. Ģiir yazanlar soy adlarını kendi mahlasları olarak kullanmıĢlardır. MürĢidin ad vermesi artık Ģiir yazanlar için önemli olmamaktadır. Aslında bu Mehmet Ali‟ye göre Atatürk‟ün Cumhuriyet devriminin ikinci ayağıdır. Mehmet Ali. Cumhuriyet dönemi halk Ģiirindeki en önemli farklılaĢmalardan biri Ģairlerin kendi adları ve soyadları ile Ģiir yazmalarıdır. alt yapıdaki değiĢimin üst yapıyı değiĢtirmesine yardımcı olmaktır. ortadan kalkmasına iĢtirak etmek Ģeklindedir. Mehmet Ali‟ye göre Türkler Araplara nasıl Ġslam olmayı öğretmiĢse. Bunu sosyolojik bir dille ifade edecek olursak. Özellikle yazılı olarak Ģiiri üretmenin de yaygınlaĢması ile. söz konusu ad değiĢikliğini yapmıĢ olabilir. Kendi kafasında derviĢ kavramının özel bir anlamı olsa da dini. dinin asıl değerlerinin çalıĢma. Ona göre Cumhuriyet Türk ulusunun dünya üzerindeki misyonuna zemin hazırlayacak yegane düzendir. Çünkü din adına insanların ve ülkelerin nasıl kullanıldığını bilmektedir. Mehmet Ali geçmiĢi olan bir geleneğin Alevi-BektaĢi derviĢlik geleneğinin son temsilcilerinden biridir. hamasetten uzak. ilme halkın yaklaĢmasını sağlayıp kendi varlık gerekçelerini ortadan kaldırmak hedeflenmiĢtir. Ona göre çağdaĢlık dönemini yakalamak ve onun ötesine geçmektir. Cumhuriyet tutkusu ile Ladik öğretmen okulunda tanıĢan Mehmet Ali söz konusu bu anlayıĢların hepsinin farkındadır. Bu öyle bir temsilcilik durumudur ki ortadan kalkan bir geleneğin ülke Ģartlarına uygun hale getirilip. Mehmet Ali bu anlamda kendi inanç sistemi içinde de ciddi yeniliklerin yapılması gerektiğine iĢaret etmiĢ ve bunun için çalıĢmıĢtır. Bir kültür devriminin uygulayıcısı olmak demektir. onur ve haysiyetle nasıl korunup gerçekleĢtiğini gösteren. yukarıda bahsettiğimiz yanlıĢ anlaĢılmaların üstüne bir de çağdaĢlık vurgusu yapmak için de.suistimallerin yapılabileceği dikkate alınarak tarikat ve cemaat organizasyonlarından dolayı kullanılan bütün makam adlarını ve adlandırmaları kullanmak yasaklanmıĢtır. BaĢka bir ifade ile “ilimin en büyük mürĢit olarak kabul edildiği” çağdaĢ dünyaya uymak için. Bu fikirleri oluĢturan temel kuramcı olarak da Atatürk‟ü görmektedir. dünyaya da nasıl medeni olunabileceğini öğretecektir. Mehmet Ali IĢık mistik dünyayı tanımasının yanında gerçek bir Batıni'dir ve söz konusu bilimsel geliĢmenin insan varlığının doğru bir biçimde aktarılmasına olanak sağlayacağına inanmaktadır.

Bu gerçeklik öyle bir gerçekliktir ki. Kutsal ve Din Dışı. ister içeriği olağanüstülük taĢısın. DERVĠġ RUHAN’A DAĠR SÖYLENCELER. DerviĢ adlandırmasını. Söylenceler ortaya çıkıĢ biçimleri ile değil insanlarda oluĢturduğu anlam bütünü ile farklı bir gerçeklik kurarlar. Alevi BektaĢiler için çok farklı bir yerdedir. mahlasından kaldırması hususunda yapabileceğimiz son tespit ise babacı bir BektaĢi derviĢi olarak anlaĢılmaktan çekinmektir. Bu durum onun birçok arada bulunma haline baĢka bir ifade ile bilimci bir mistik olma haline çok uygun gözükmektedir. kanıtlanmış ve tartışılamaz gerçek haline gelmektedir. 4. inananlar için gerçektir. “Ruhan”. Söz konusu dönemde de derviĢ adını halkın kullanımı dıĢında tarikat silsilesi içinde kullanan yegâne BektaĢi koludur. dair vurguyu temsil ederken.1. yeni bir kozmik "durum"un veya ilksel bir olayın zuhurunu ilan etmektedir. “DerviĢ Ruhan” mahlasını “IĢık Ruhan” olarak değiĢtirmiĢ ve bu Ģekilde hayatında iĢaret ettiği değer ve anlayıĢlara denk düĢer bir mahlasla deyiĢlerini yazmıĢtır. sıkı tarikat kuralları ile Mehmet Ali IĢık‟ın kabul ettiği derviĢlik geleneğinden çok farklı bir anlayıĢa karĢılık gelmektedir. Mehmet Ali IĢık bu sebeplerden dolayı. söz konusu söylencenin paylaĢılmasını kolaylaĢtırır ve buna dair bir gerçeklik kurgusu sunar. Eliade‟nin efsanelerin söyleniĢi hakkında söyledikleri söylenceler hakkında bilgi vermektedir. mürĢide. ad ve soyada.”402 Söylencenin ortaya çıkması aslında bir gerçekliğin dıĢavurumudur. . çağdaĢ olana. yani ifşa edildikten sonra. bütünselliğe. “IĢık Ruhan” mahlasındaki “IĢık”. Mehmet Ali IĢık‟a göre bu anlayıĢların hiç biri birbiri ile çatıĢmayacağı gibi insan hakkındaki gerçeği de ortaya çıkarmak ancak bu Ģekilde gerçekleĢebilecektir. KiĢiler daha sonra bu gerçeklik kurgularına dair olayları anlayacak ve değerlendirecektir. ortaya çıktıktan sonra ister makul olsun. bir şeyin nasıl icra edildiği. nasıl varolmaya başladığı anlatılmaktadır. geleceğe. Demek ki her zaman bir "yaradılış" anlatısıdır. Çünkü onlara göre tıpkı NakĢibendîlikte olduğu gibi derviĢlik bir tarikat makamına karĢılık gelmektedir. imana dair vurguyu temsil eder. “Efsane bir kez "söylendikten". Babagan kolu BektaĢileri. Buradan hareketle söyleyebiliriz ki Mehmet Ali IĢık‟ta derviĢ adlandırması yerine soyadını kullanması söz konusu yaygınlık içinde anlamlıdır. bilime. Ġnanç ise doğrudan kiĢinin kutsalla bir 402 Eliade. geleneğe.Bu durum aslında çok önemli bir değiĢim döneminin halk Ģairlerine yansımasıdır. Mutlak gerçeği ihdas etmektedir… Bu anlamıyla efsane. Eliade‟ye göre. Söylenceler seküler bir bakıĢ açısını iĢaret etmezler. Bu gerçek olduğu inancı. kiĢiselliğe. Bu gerçeklik geleneğin beklentileri ile Ģekillenmekte ve insanlar için bir anlam kategorileri oluĢturmaktadır.3. Mücerretlik anlayıĢları. 75. Söylencenin oluĢması ve yayılmasında inanç çok önemli bir unsurdur.

Kayıt. Ġnananlar olan olayları olağanüstülükle anlar ve aktarır.2006 tarihinde yapılmıĢtır. hiçbir medenileştirici kahraman.bağ kurmasına olanak tanır. Okuryazar değil. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 6. Kayıt. Amasya – GümüĢhacıköy . . Bu anlamıyla burada aktaracağımız söylenceler doğrudan birinci ağızdan alınmıĢ söylencelerdir. görüĢmenin birinci bölümüdür.”403 DerviĢ Ruhan‟a dair anlatılan söylenceler de inananların kutsallık anlayıĢları ile doğrudan bağlantılıdır. birkaç kez tedavi oldum ama dedikleri tehlike olmadı.”404 Su ile karın ağrısına Ģifa.Çetmi köyü. Ali ağamın (Derviş Ruhan‟ın) tarlada tütün kırıyoduk. “İlaçtanda keskün valla.08. “hayır” dedim hemen itiraz ettim. GörüĢme. Uzaktan kurtarma ve Ģifa. Bu olağanüstülükler hem inandığı Ģeyin materyalize olmasını sağlar. Yemişenlilere de bunu söylemiş. Tam nokta söylenecek püf noktada iken Cumayı gelsinmi gelsin Ali ağa 403 404 Eliade. 17. 76. “hayır hayır şu suyu içele” dedi. GümüĢhacıköy. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 8. “ya bu acıyı daha önce deseydinde çekmeseydin” dedi. Bunun yanında kendisindeki olağanüstülüğe inananlarla. “Ya deli kız iyicene kıvranıyon hele “dedi bana. Gece emme. Video kaset kaydıdır. peşine telofon geldi ki adamlar kaza atlatmış bir sürü yaralı varmış diye gözümüzün önüde oldu. Cipidene durdu karnımın ağrısı. Bani ġaĢmaz. Ali ağa (Derviş Ruhan). gerekmedikçe de açıklama yapılmamıĢtır. yani efsanelerin onların yaratıcı faaliyetleri hakkında anlattıkları her şey. (DerviĢ Zefil Ali) Amasya – GümüĢhacıköy .Kırca Köyü. ÇalıĢmamızda kiĢilerin derleme esnasındaki anlatıĢlarına tamamen sadık kalınmıĢ. “Hiçbir tanrı.08. “Muhabbette iken Ali ağa (Derviş Ruhan) silkindi Sezayi‟leri güçünen kurtardım dedi. İçtim cipiden durdu karnımın ağrısı. Kutsalla kurulan bağın kutsal olduğuna inanılır ve anlam bu bağlamda iletilir söz konusu durum hakkında Eliade. age. Video kaset kaydıdır. hem de kiĢiye inancının gerçek olduğu bilgisini verir. Benim dudağımda kötü bir şey çıktı (kanser) elini dudağıma sürdü evel Allahın izni korkma geçer dedi. Birinci ağızdan alınması DerviĢ Ruhan‟ın ruhsal karizması ve etki gücü hakkında bilgiler vermektedir. korkuyom diyemiyom da halbuki sevdüğün adamdan niye korkuyon hanı. Cumayı gelsinmi demiş gelsin Ali ağa demiş. Ġlkokul mezunu. 1. Şimdi.2005 tarihinde yapılmıĢtır.”405 Uzaktan bir kiĢiyi düĢünce ile çağırıp getirmek “Gece Hacıköyde Oturukene. 405 Ali Zeytünlü. kutsal küresine aittir ve bunun sonucu olarak Varlık'a katılmaktadır. Tanrıların veya ataların yaptıkları her şey. hiçbir zaman dindışı bir eylem ifşa etmemiştir. doğrucana geldi yanıma Ali Ağam. GörüĢme. sabaha yakın bir karnım ağrıyo ki deme. Gerçekten gördük yaşadık yani. Cuma abiye demişki “ben sana gelsinmi Cumayı diyecem sende gelsin Ali ağa diyeceksin” demiş. 1943 doğumlu. nasıl bir bağ kurduğu hakkında da bilgi vermektedir. yine de bir şey olmadı.. Çetmi Köyünde Bani ġaĢmaz‟ın evinde. 1935 doğumlu. Kırca Köyünde Ali Zeytün‟ün evinde. Çok uzaktan bir yerden buraya getürecük demiş.

(Kul DerviĢ) Amasya – GümüĢhacıköy . “Allah atıda verü sen merak etme” dedi. Güneş gelip gelip gidiyor yol ayrımına geldük. Ali ağa bana bu hizmetleri yazdı. Ha yedin dedi tamam aldın alacağını dedi. 1. hava normal vaziyette. GümüĢhacıköy merkez parkında. Ondan sonra ev temizlendi. dişledi dişledi dişledi bana verdi.. “Ali ağa ben bişey bilmiyom” dedim. “Eşeğin sırtı bile toz” dedi. al bu elmayı ye dedi. GörüĢme. “Tütün ayıklamaya gittük karıynan Hacıköye geldik. Susmak mecburiyetinde kalırsın.” 407 Zihinden geçeni bilmek. seni yanlış abur cubur konuşturmaz. (Baba) Amasya . 407 Mustafa Karabacak.08. Sofradan demlenirken bir elma aldı. Kayıt. konuşamazsında. GörüĢme. Aynı dediği gibi oldu. “Ali ağam senin kalbinde olanı yüzüne söyler. Ali ağayı görünce foter şapkalı indi atını Ali ağaya vedü. Orada hizmet yaptım. çiğidiynen hepsini yedim. Kırca köyünde Sadık Ersoy‟un evinde. Ġlkokul mezunu. dualarını falan yazdı.”408 Geleceği bilmek. Kayıt. şurdan yüz metre aşağısı. Köyün alt tarafına gelinci bir fırtına çıkmasınmı. Ben o hizmetleri o gece rüyamda belledim. arabaya dedim mezarlıkda dur. sabah sekize kadar tütün ayukladuk. buğün baş edecük dedük. Atuh hepsini söylemeye gerek yok. Aşağı indük. Kırcalılar da var. Dem getüdüle.2006 tarihinde yapılmıĢtır. biz beraber çıkıyoh yukarı.”406 Rüyada deyiĢ ezberletmek. Video kaset kaydıdır.Kırca Köyü. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 28.2006 tarihinde yapılmıĢtır. 1932 doğumlu. “Ben çok kerametlerine rastgeldim.08. “Emme ondan aşağısında şrampolden taştı 406 Sadık Ersoy. Gece saat ikide dedükleri adamlar gelmiş yani. “ hava şimdi açık emme göze varınca kar başlar” dedi. Video kaset kaydıdır. ordan yukarıda yağmur yok” dedi. burayı bir daha sermeyecük. görüĢmenin ikinci bölümüdür. Ali ağayı aldım. 1943 doğumlu. Ya gerçekleri konuşup dinetecen. Dervişlik budur. . yürüyerek köye çıkacaz. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 26. 1. Bir gün ufak bir dem aldım evine vardım. Abur cubur konuşsan ona bir set çeker aşamazsın. “Niye” dedi. “Köyden telefon etseydik bi at getürülerdi” dedim. Ali ağamın tütününe yardım ediyoh. Bir yağmur yağdı bi yağmur yağdı. “Abdullah dikkat et. “Acap bu yağmur bizim köyde. böyle kerametleri oludu yani. Ġlkokul Mezunu. 409 Abdullah Balcı. sizin evden yukarıda sıradala diyonuz ya. GörüĢme.409 Uzaktaki bir yeri düĢünce ile görmesi.GümüĢhacıköy. 16. yada oturup gerçeği dineyecen. Çayköyden bi komşu geliyomuş atınan. GörüĢme. demleniyoh. “Gözümle gördüm. Bunu Derviş Ruhan diyo bana. Bir kış günü köye gelüyoh. Onun yanında bir diyeceğin olamaz yamacında susmadan başka bir şey bilemen. 19.demiş. “Ali ağa kabahat bizde” dedim. 408 Abdullah Balcı. Şimdi bir 150-200 metre yürümedük. Ben o elmayı kabuğuynan çöpüğüynen. Anayla beraber otuduk. Çığırın Ali'nin evinde ilk babalığa otumum. evde varmı yokmu” bu geçtü kalbimden. durdurdum. Ali ağam. Mahalle babası vefat etti sen mahallenin babası olacan dedi. bunları belleyecen dedi.

Kırca köyünde Sadık Ersoy‟un evinde. yine rakı istedi. GümüĢhacıköy‟de Mehmet Ali – Sadiye IĢık‟ın evinde. O bi geldi getti şimdi zorlasanız akmaz derdi.sel” dedi. Bu kadar yani ırahmetlik insanın gönlünü biliyodu yani. Kayıt. Hadime dibinde kalan bi yudumu götüdü. şu demide al iç ondan sonra git dedi denizin üstünden aştım gittim daha sonra gerçekte Ali emmi söyledi biz yazdık.07. ulan görmesinler diye ayağımınan kahıvedim”. “Onu demiyom bu geceki gördüğün rüyayı anlat” dedi. gidecuk akşam yakın bi de cipci Dursun var o götürecek. Okuryazar değil. Su dökmeye gittim. aşık Sadık sezdi hemen bi şişe daha getirdi ama orayı kapattı. Bu rüyanın ötesini Ali ağam söyledi. Burada denizi bulduk. “Cem yerinde eşik yoklamaya destur ettile ufak su dökmeye destur vedile. Vemeseniz bende dolduramam mı dedi.2006 tarihinde yapılmıĢtır. “Aşık Sadıklar vardı. 1928 doğumlu. bembeyaz doldudu. dedik. (Kul DerviĢ) Amasya – GümüĢhacıköy . 1. “Allah Allah” dedim. Ġlkokul mezunu. (DerviĢ Ruhan‟ın eĢi) Çorum – Osmancık . „Aynı içtiğü ırakı‟ dedi. dua edecuk orda içersin çok içtin” dedim. Büyük filke va. Geldi. GörüĢme. yeniden filizlenmeye başlamışın dedi. Herkese birer bardak verdi. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 30. İşte böyle göreyim oğlum dedi. bende bu ırakıyı vemem dedim. Utanıyom yani. Video kaset kaydıdır. çok gezdim dolandım. muhtar gel verek dedi. hakketten şrampolden daşan sel taşları taşımış yolun kenarına. Bu musluğu açtı.08. 412 Sadiye IĢık.Kırca Köyü. Alnımın ortasından öptü. Sadık ara sıra gelidü bana muhtar Ali ağayı bida hırslanduda şurdan bidaha rakı akıtah derdi. su dökerken benim su döktüğüm yer kökünden düştü yani. 31. bende buradan içmesem gitmem dedi. ben dedim şimdi bişey der diye korktum. 1943 doğumlu. Kayıt. Sadık Ersoy. “Bak dedim şimdi. Aldı içiyor hepimiz 410 411 Abdullah Balcı. . 16. Video kaset kaydıdır. dal daşşak yani. Beni yanıbaşına otuttudu. GörüĢme. görüĢmenin birinci bölümüdür. emme anlat dedi ben de anlattım. Hadi ve vemesen bu şimdi kalkmaz dedi. Allah cümlemize böyle rüya görmeyi nasip etsin dedi.2005 tarihinde yapılmıĢtır. bişey diyecek diye korktum. salonun başındada musluk var.”411 Suyu içkiye dönüĢtürmek. karısı vardı.”412 Rüyada sevenleri ile iletiĢim. Ertesi gün köye gittik. ben korkuyom dedi. “Bundan sonra nişanlandığım sene Ali ağam Keçelilerin Yusufun oraya gelmiş. Sonra bu gözlerinden bi eteş çıkardı. böyle cem yeri gibi dolu yani. Verin vemen derikene bu Hadime ecük veriverek dedi. hü dedik. içindeki bütün kötülükleri silip atmışın. ana valla ırakı dedi. Buraları utancımdan söyleyemedim yani. her yer meydanda. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 27. GörüĢme. o bizi dinlemeden vemeseniz vemen dedi. Rakıyı suya dönüştürdüğünü ben gördüm. Gizlendim. kadun erkek. Yani rüyayı da söylemenin imkanı yok yani. otuduk. emme eteş çıkıyo gözlerinden. seyran etmeye. O size hırslanmazda bana hırslanu derdim. görüĢmenin ikinci bölümüdür. dört tane tayyare bombaladı darmaduman etti” dedim. Şişeyi doldudu. şunları yazıp okuyacan dedi. çok güzel yerlere gittim. Hadime 'ciddi ırakı' dedi ben içmedim emme. “Rüyamda Ali ağa Amasyanın bu tarafında Lalekli var orada dedim harp ettik dedim. Bana muhtar derdi aşık Sadık. şu gördüğün rüyayı söyle dedi. “Keçeli dedeyi türbede gördüm. dışarı çıktım. Çok şeylerini gördüm. bi don bi göynek. benim donum yani sökük her tarafım.”410 Bir baĢkasının gördüğü rüyayı bilmesi.Seciyen.

Okuryazar değil. Her zaman açığudu. GörüĢme. Yukarıda örneklediğimiz olağanüstü olaylar Ģifa aktarma.2005 tarihinde yapılmıĢtır. bana dediki “delikız bunların gitmesinimi kalmasını mı istiyon bunla gitse nolur“ dedi bende “veren de o alan da o nedeyim” dedim o zaman “kazandın deli kız ölmeyecekler ama çileli hayatları olacak” dedi. 20. bir vücut. zihni okuma. Kayıt. 02. Zihni okuma ise en sık rastlanılan söylencelerdendir. Ġlkokul mezunu. kutsal olanın da. Bu insanlar için. İsmaan o saat gözlerini parıdan açıverdi.Kırca Köyü. Video kaset kaydıdır. elle veya bakarak da yapabilmektedir. su veya lokma ile yapabildiği gibi. Bu yaĢanan olağanüstülüklerin ise. GörüĢme. Kırca köyü Keçeli dede türbesinde. 1941 doğumlu. ġifa aktarmayı bir nesne. Anlatmayınan bitmez. ve rüyalardan yararlanma olarak sınıflandırılabilir. Kayıt. Bir de farkımız varmı kızım diye sordula.08. bakmayım diye düşünüyon amma diyola biz bitiştik baksanda göremen korkma diyola. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 20. Böyle bir anlayıĢ. (DerviĢ Ruhan sevenlerinden) Amasya – GümüĢhacıköy . bu gece Ali emmim ölmüş deyince onu rüyada gördüm dedim. Bu ortaya çıkıĢın ise kutsallığın somutlaĢtığı bir kiĢi vasıtasıyla gerçekleĢtiğine inanılır. illa Ali ağaya gidelim dedim ama gidemedim. Demlendiğinde her şey açık ona. Bildiğin comba gibi cıplak her yerleri bitişik. buna diyo. Hatta bu onlarca ĢaĢılacak bir Ģey 413 Fadime Kaya.08. GörüĢme. Kırca köyü Keçeli dede türbesinde.korktuk kimse şişeyi alamıyor bana dediler sen al. “Rüyamda keçeli dede ile Ali ağa bir vücutta iki kafa olarak gördüm. Kayıt. ben gittim elinden şişeyi aldım hep sen içecek değilsin birazda biz içelim dedim. 02. Nokta nokta her şeyi kulağımızdan soktu.Kırca köyü. Kendisine inanan insanların tümü DerviĢ Ruhan‟ın kendi zihinlerinden geçeni bildiğine inanmaktadır. O gün bu gün ben bağlıyım çok şeyini gördüm. Video kaset kaydıdır. Daha da çekiyola. sonra köyce gidelim dediler ben gitmem dedim. Bu rüyadan sonra Ali ağayı rüyada gördüm dedim. “Çocuklarım hasta. Ordaki yatan benim aklım kani geldimi diyo”. bu inanç buna dair bir bakıĢ açıĢı geliĢtirilmesine olanak sağlar ve sonuçta bu mucizeler ortaya çıkar.”415 Halk inançlarında kutsallık reel hayat içinde sürekli ortaya çıkar. Onu unutmak mümkün değil. Bunun yanında geleceği bilmek daha çok demli (alkollü) bir halde iken geleceğe dair Ģeylerin söylenmesi Ģeklinde olduğu aktarılmaktadır. Haber aldımki ölmüş. (DerviĢ Ruhan sevenlerinden) Amasya – GümüĢhacıköy . aldım ama çok korktum. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 15. Söz konusu söylenceleri anlatan kiĢiler anlattıkları olayları kendilerinin yaĢadıklarını söylemektedirler. Kafa iki. gerçek-eren olarak kabul ettiği kiĢi tarafından yapılmasının normal olduğuna inanılmaktadır. 414 Kerziban Zeytünlü. .”413 Geleceği bilip müdahale etmek. Ben gitmem o buraya gelü dedim. bizim ikimiz bir.2005 tarihinde yapılmıĢtır. hayatın da mucizeler vasıtasıyla gerçekleĢebileceğine inanır. getirirler dedim getidiler Keçeli dedeye gömdüler. Bu gerçeklik kurgusu rasyonel insanın gerçeklik algılamasından farklıdır. bu yaĢananlar gerçektir ve kutsalın tezahürüdür. ille gidelim. Daha da çekecekle.”414 Sevenlerine rüya aracılıyla bilgi aktarımı yapmak. aklın gani geldimi. gel oraya dediler ben gelmem o buraya gelir. 415 Kerziban Zeytünlü. “Niye” dedim “gitsin diyeydin bidahaki gelmelerine çilesiz olacaklardı” dedi. 1954 doğumlu. geleceği bilme. Hayır vemiyon demeseydim kalacaklardı. İyi bak farkımız varmı diyo.

ÇalıĢmamızın ikinci bölümünde belirttiğimiz üzere yörede Horasan Erenlerinin Babacılık geçmiĢi vardır. BaĢka bir ifade ile sıradan olanın içindeki sıra dıĢılığı fark etmek. Bu gerçekliği anlamanın yolu ise söz konusu zihinsel algılayıĢ biçimi ile temasa geçmekle mümkündür. DerviĢler ve derviĢe inananlar ise yaĢamın bütününü olağanüstülüklerle doldurur ve bunu görmeye dair bir dikkat geliĢtirmeye özen gösterirler. Bu da ancak deneyimleme ile mümkün olabilecektir. Amasya GümüĢhacıköy‟de söz konusu geleneğin güçlü olmasının en belirleyici sebebi güçlü bir tarihsel geçmiĢe sahip olmasıdır. DerviĢ Ruhan‟a inananların hepsinin rüyalara çok önem verdiğini.2. bir inanç sistemi ve gelenektir. 4. keskin bir dikkatin oluĢmasını sağlar. Bu babalar Horasan erenlerinin anlayıĢ ve inanç sistemini bu yöreye . Çünkü böyle bir bakıĢ açısında olağanüstülüğe yer yoktur. Bu sebeple ona hiç yalan söylenmez. Toparlanacak olursa. Koyun Baba‟nın yatırı Osmancık‟ta. DERVĠġLĠK GELENEĞĠ ĠÇĠNDE DERVĠġ RUHAN DerviĢ Ruhan‟ın içinde bulunduğu derviĢlik geleneği. Anadolu mistik geleneğinden kökünü alıp. gerekse kendi gördüğü bir rüyanın DerviĢ Ruhan tarafından görülmüĢ gibi bilinerek yorumlanması. Batıni. yaĢanmıĢtır ve gerçektir. kutsal olanın insanda tecelli edeceğini varsayan. Anlatılanlar. Koyun Baba‟nın kardeĢi olan Kum Baba‟nın yatırı ise Kumbaba‟dadır. Sonuçta bu yaĢananların hepsi söz konusu insanlar arasında bir gerçekliğe denk düĢer. Bir baĢka olağanüstü olay olan rüyalardan yararlanma ise gerek doğrudan rüyanın konusu olarak kiĢi ile iletiĢime geçme Ģeklinde. Horasan erenlerinden olan Piri Baba‟nın yatırı Merzifon‟da. Bu ortam derviĢi ve inananı ile bir bütündür. Yalanın olmadığı iletiĢimde DerviĢ Ruhan‟da söz konusu insanlara daha rahat yardımcı olur. Bu durum da olağanüstülüğe kapalı bir kiĢi için gerçek olmayan olarak anlaĢılır. hatta rüyanın çoğu zaman gerçeğin önüne geçtiği gözlemlenmiĢtir. Daha çok kutsal olanın somut olarak deneyimlemenin mümkün olduğuna dair bir kabul vardır. Türkler ve Horasan erenleri ile gerçek anlamına kavuĢan. Olağanüstü bir bakıĢ oluĢturabilmek olağanüstülüğü deneyimlemenin kapısını aralar. Bu keskin dikkat ise yaĢamın farklı anlamlarda olağanüstülüklerle dolu olduğunu bizlere deneyimlettirir. söylenceler ve onu oluĢturan sosyal psikolojik ortamlarda. açıklanması Ģeklindedir. anlatan için deneyimlenmiĢtir. ruh göçüne inanan. Alevi BektaĢi. bilinen rasyonel mekanizmalar iĢlemez.değildir.

Elvan Çelebi‟nin kayıtlarından hareketle ortaya çıkardığı bilgiler söz konusu yöre hakkında daha ciddi çalıĢmalar yapılmasının ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir. özellikle 16 yüzyıldan sonra sistemleĢen Alevilik anlayıĢına göre farklılıklar taĢır. fakat onların eĢitlikçi ve mistik dünya görüĢleri derviĢler. Zefil Ahmet. Video kaset kaydıdır. Bu sebeple kurumsal gücü eline geçiren bu eĢitlikçi anlayıĢı kendisi için tehdit olarak görmüĢ ve ortadan kaldırmaya çalıĢmıĢtır. gücünü artırıp halkı düz ovaya yerleĢtiren bir erendir. Baba Ġlyas‟ın oğlu olup güvenlik gerekçesi ile kaçırılıp Ġnegöl dağına getirilen çocuktur. Böyle bir tarihsel geçmiĢ içinde tarihi yazanlar hep iktidarlar olduğu için babacılar gibi bir Horasan ekolünün izlerini ancak belleklerde kalmıĢ söylencelerden çıkarabiliyoruz. Üniversite mezunu. fakat aslında isyan etmelerinin de sebebi olan Ģey onların eĢitlikçi yönleridir. Cüneyt baba ise babaları daha sonra tekrar toplayacak olan Niyaz babanın oğludur. Babalar Anadolu‟da hep isyancı kimlikleri ile fark edilmiĢlerdir. 19. Zefil Ali ve Keçeli dededir. Yöredeki derviĢlerin tabiriyle Atatürk döneminde yaĢamıĢ derviĢler. Bu derviĢler deyiĢleri vasıtasıyla günümüze kalabilmiĢlerdir. Babailer‟in yöredeki faaliyetleri.2006 tarihinde yapılmıĢtır.aktarmıĢ ve bu yörede zamanla güçlü örgütlenmeler sağlamıĢlardır. Bu örgütlenmelerin en bilinen örneği ise tarihe “Babailer ayaklanması” olarak geçen. GörüĢme. Kayıt. 1960 doğumlu.08. Ġmirler Köyü Kültürünü YaĢatma Derneğinin Salonunda. Aslında bu bilgilerin kanıtlanması zordur. Cüneyt Baba ve Ġmir Baba türbeleri bu isyanla ilgilidir. Bunlar Kul 416 Hüseyin AktaĢ.Ġmirler Köyü. halka hem kurtuluĢ savaĢı bilinci vermiĢ hem de inanç önderleri olmuĢlardır. baĢında Baba Ġlyas ve Baba Ġshak‟ın olduğu isyandır. erenler ve yöre tabiriyle gerçekler vasıtasıyla halk arasında yaĢamaya devam etmiĢtir. Söz konusu konu ile ilgili derin araĢtırmalar yapan Ahmet YaĢar Ocak babailerin oluĢum ve tarih içindeki etkileri konusunda ciddi bilgiler sunmuĢtur. GümüĢhacıköy‟deki görüĢmelerimiz esnasında Amasya ve EskiĢehir Malya ovasında yenilgiye uğrayan Babaların GümüĢhacıköy yöresindeki Ġnegöl dağı eteklerine yerleĢtiği anlatısını kayıt altına aldık. Çünkü babacılık geleneği.416 Anlatılanlara göre yörede bulunan Niyaz Baba. Söz konusu gelenek Babailer‟den sonra Aleviler içinde yaĢamaya devam etmiĢ ve BektaĢilik‟le günümüzde bilinen yapısına kavuĢmuĢtur. Ġmir baba ise Cüneyt babanın oğlu olup. Niyaz baba. Bu kiĢilerin yörede olağanüstü bir çok söylenceleri anlatılır. Fakat böyle bir söylentinin olması bile çok önemlidir.GümüĢhacıköy . Bu isyan sonucunda babacılar ve Selçuklu büyük güç kaybetmiĢ ve Anadolu bir karıĢıklığa düĢmüĢtür. Bunlardan Keçiköy'lü Kul Hüseyin. (Öğretmen) Amasya . Babailer tarihin bir döneminde ortadan kalktılar. GümüĢhacıköy merkezde. Büyük Ġbrahim Ağa. etkinlikleri ve kültürel dokuya neler kattıklarını ortaya çıkarmak çok zorlu araĢtırma alanlarına girmek demektir. Deli Boran. DerviĢ Ruhan‟ın da ilham aldığı gelenek iĢte bu gelenektir. AĢık PaĢa. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 17. Yörede derviĢlik geleneğinin hatırlanan köklerini sorduğumuzda en uzak olarak hatırlanan derviĢler Cumhuriyet dönemi öncesindeki derviĢlerdir. .

Anadolu mistik geleneğinden kökünü alıp. DerviĢ Ruhan söz konusu durumda tam arada bir derviĢtir. DerviĢ Ruhan aslında sönmekte olan bir geleneğin kendini ifade edememiĢ bir örneğidir. DerviĢler hakkında hem söylenceler vardır hem de deyiĢleri aĢıklar tarafından söylenmektedir. Cuma Zeytünlü. Tanrısal tecelliye ve olağanüstülüğe her zaman inanmıĢ. Alevi BektaĢi. görüĢmenin birinci kısmıdır.Güvenözü köyü. Bu süreçte mistisizmden daha arınmıĢ bir tasavvuf yorumculuğuna dönüĢen ÇağdaĢ derviĢlik daha belirleyici olmuĢtur. korkusuz bir biçimde savaĢmıĢlardır. BaĢka bir ifade ile söyleyecek olursak. . Kendisi geleneksel derviĢlerin dünya algılayıĢının tamamını kabul etmiĢ fakat yeni nesli. ruh göçüne inanan gelenekte. Batıni. DerviĢ Ruhan ruh göçüne. YemiĢenli Halil Ağa. Daha sonra gelenek içinde eleĢtirel olmak adına değiĢimler yapılacak ve derviĢlik geleneği sönmeye baĢlayacaktır. Selman Baba. yeni değerlerle yetiĢtirmek konusuna da önem vermiĢtir. eğitim ve ilerlemekle ilgili kavramları sokmuĢ ve bunlarla ilgili deyiĢler söylemiĢtir. Ali Ġhsan AktaĢ. Deli Sadık. Öyle ki. inancını ise her Ģeyin üzerinde tutmuĢtur. 22. Bunun bu Ģekilde anlaĢılmasında gerek KurtuluĢ savaĢı öncesinde yaĢamıĢ. bilime. Bu dönemden sonraki derviĢler bu derviĢlerin etkisinde kalmıĢ olmakla beraber Cumhuriyet‟in getirdiği yeniliklere de uymaya çalıĢmıĢlardır. Yörede bulunan bu çağdaĢ derviĢler olarak . Halkın olağanüstü insan beklentilerini karĢılamıĢ ve bunların motivasyonu ile. Türkler ve Horasan erenleri ile gerçek anlamına kavuĢan. Cumhuriyet devrimi ile birlikte zaten kutsal bir insan olduğu kabul edilen Mustafa Kemal‟in her dediği Alevi BektaĢi inancı taĢıyan kiĢiler için kutsal kelam sayılmıĢtır. gerekse Atatürk döneminde yaĢamıĢ olan derviĢlerin anlattıkları ve telkinleri çok belirleyicidir. Kayıt. GörüĢme. Bunlardan bir kuĢak sonra olan. bir değiĢiklik yapmadan bunu çağdaĢ bir anlamda yorumlamaya çalıĢmıĢtır. GümüĢhacıköy‟de Ali Ġhsan – Yeter AktaĢ‟ın evinde. DerviĢliğin ilgi alanları içine toplum. Cumhuriyete ve onun ilkelerine. kutsal olanın insanda tecelli edeceğini varsayan.08. eski derviĢ tiplerine tamamen benzeyen son derviĢlerdir. Hacetli Deli Sadık. Zefil Memmet. Sıtkı Baba. Dağsaray'lı Biçare ve Karasar'lı DerviĢ Edna‟dır. (ÇağdaĢ DerviĢ). okumaya.Fakır Ali417. ÇağdaĢ olmak derviĢlerin de yöneldiği bir odak olmaya baĢlamıĢ ve bu oranda hurafe olarak belirtilen bir çok inanç unsurundan Alevilik arındırılmıĢtır. Amasya . Ġlkokul mezunu. Bu derviĢler kurtuluĢ savaĢında çok önemli yararlılıklar göstermiĢlerdir. Bu anlamıyla iyi bir Alevi BektaĢi olmak sosyal hayat içinde iyi bir Cumhuriyetçi olmaya dönüĢmüĢtür.2006 tarihinde yapılmıĢtır. Kumbaba'lı Ġbrahim ağa ve Ġrfani baba. Video kaset kaydıdır. Piriçci Yusuf söylenebilir. DerviĢ Ruhan‟ın bu durumu kendisinin arkadaĢı olan diğer çağdaĢ derviĢler tarafından çok eleĢtirilmiĢtir. 417 Ali Ġhsan AktaĢ. Manicinin Ali. Bunlardandır.GümüĢhacıköy . ideal olan yöne doğru yapamamıĢtır. Türklüğe özel önem vermiĢtir. Yan Yatan Ali DerviĢ. 1935 doğumlu. DerviĢ Ruhan ilime ve çağdaĢlığa önem vermesine rağmen bir yönü ile de çok yoğun bir mistiktir. Söz konusu arındırma süreci daha sonra derviĢlerin mistik özelliklerinin de görmezden gelinmesine yol açmıĢ ve bir gelenek hızlı bir biçimde mistifikasyonlarından arındırılmıĢtır. DeğiĢimi fark etmiĢ fakat değiĢimin yönünü inandığı. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 3. Örnek vermek gerekirse.

nede çağdaĢ derviĢler gibi kendini mistisizmden arındırmaya çalıĢmıĢtır.DerviĢ Ruhan söz konusu dönemde farklı bir duruĢ göstermiĢtir. tarih içinde birçok farklı görünümde bulunsalar da halk içinde yapıp ettikleri birbirine çok benzerdir. Sadık Ersoy. DerviĢ Ruhan‟ın yetiĢtirdikleri de söz konusu tesirden kendini kurtaramamıĢtır. DerviĢ Ruhan‟ı besleyen üç ana bilgi kaynağı vardır. Ruhsallığı yansıtan kiĢiler olarak derviĢler. Diğer derviĢler usta çırak iliĢkisini sınırlı tutmuĢ ve bir mürĢide bağlanmamıĢlardır. ikincisi Kuranı Kerim bilgisi ve yurtdıĢı gezilerle zenginleĢtirdiği dünya görüĢü. Onun durduğu yerde bunların hepsi bir bütünlük içinde anlamlıdır. Hasan Kurban öğretmeni olarak zikretmektedirler. mistik konularda DerviĢ Ruhan‟ı eleĢtirmiĢ. DerviĢler de geçmiĢ zamanların ruhsal insanlarının bir devamıdır. Ali Zeytün. bir geleneğin. DERVĠġ RUHAN’IN ÖNCESĠ VE DÖNEMĠNDEKĠ GELENEKSEL DERVĠġLER Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği olarak tanımladığımız geleneğin aslında kökleri çok eskiler dayanmaktadır. Bunlardan birincisi ait olduğu yörede Horasan erenleri ile sistemli hale gelen Babailerle devam eden ve BektaĢilerle süregelen derviĢlik geleneği. DerviĢ Ruhan‟dan sonra ilk zamanlarında onun yetiĢtirdiği derviĢlerden olan Cuma Zeytünlü. bölgedeki yatır ve türbeler baĢta olmak üzere yörede anlatılan söylencelerin. üçüncüsü ise mürĢidi olduğunu söylediği Erzurum‟daki zattan öğrendikleri ve ondan aldığı ilham. Bu geleneği DerviĢ Ruhan‟ın öncesindeki ve sonrasındaki derviĢlerin üzerinden daha detaylı bir Ģekilde aktarmak konunun anlaĢılmasını kolaylaĢtıracaktır. .1. Belli bir bilgi birikimine gelince DerviĢ Ruhan‟ın yanlıĢ söylediği kararına varıp çağdaĢ derviĢlerin söylediklerinin daha akla yatkın olduğunu düĢünmüĢler ve uygulamıĢlardır. Veli Balcı ve Abdullah Balcı. Bunların dıĢında ozan ve aĢıklar DerviĢ Ruhan‟ın sadık takipçileri olmuĢtur. Bunlardan Muammer Badem. DerviĢ Ruhan‟ı mürĢidi olarak kabul ederken. 4. Burada kısaca anlatarak DerviĢ Ruhan‟ın nasıl bir gelenek içinde olduğunu belirttik. DerviĢ Ruhan‟dan sonra gelenek daha çok çağdaĢ derviĢlerin yönlendirmesine girmiĢtir. Ne eski derviĢler gibi yöre derviĢi olabilmiĢ. yerleĢmiĢ inançların dikkate alınması gerekmektedir. Cuma Zeytünlü‟nün fikirlerine eğilim göstermiĢtir. içerik olarak benzer anlamlara bürünerek geldiği gözlenebilir. Fakat her Ģey o kadar kategorize edilmiĢtir ki bu durumda DerviĢ Ruhan‟da kendisini doğru anlatamamak sonucu ile karĢılaĢmıĢtır. zamanla kodlarının değiĢerek. Çünkü halk inançları üzerinden. Söz konusu geleneğin izi sürülmek istendiğinde. DerviĢ Ruhan bu haliyle çok orijinal bir noktada durmaktadır. Bu farklı duruĢun sebebi kendisini Erzurum‟da Askerken yetiĢtiren bir mürĢidi olmasıdır.2.

Bunları tarih sırası ile belirtecek olursak Ģunları söyleyebiliriz. 419 Ankaralı – Cin – Tuncay.e. Babalık ise kendisini Babailikte somutlaĢtırmıĢ bir teĢkilatlanma biçimidir. Anadolu‟ya Hacı Bektaşi-ı Veli ile aynı tarihte gelmiştir. Bu etkinlik zaman zaman zayıflasa da genelde mistik ve eĢitlikçi anlayıĢlar temelinde yörede görünür kalmıĢtır. 420 Ankaralı – Cin – Tuncay. Horasan erenleri kendilerine türbeler yapılarak halk arasında yaĢatılmıĢtır. Anadolu babalarındandır.”422 Eraslan‟ın bahsettiği bu Anadolu babaları Horasan erenleridir.g. Bu konu hakkında Eraslan Doğanay Ģöyle der: “Piri Baba.e.. 49. 421 Amasya‟da türbesi bulunan Hamdullah Çelebi ve onun derviĢleri yöreye 1926 dan sonra yeniçeri ocağının kapatılması ve Hacı bektaĢ dergahının dağıtılması sonucunda gelmiĢlerdir. ġehrin adı Hititçede gümüĢ anlamına gelmektedir.DerviĢlik geleneğinin Amasya GümüĢhacıköy‟de güçlü olmasının birkaç temel sebebi vardır. Horasan erenlerinden olan Piri Baba‟nın yatırı Merzifon‟da. Üçüncü sebep ise Yeniçeri ocağının kapatılması ile sürgüne gönderilen bir çok BektaĢi derviĢ ve mürĢidi421. a. Daha sonra Baba derviĢler yörede hakimiyetini devam ettirmiĢtir. Tokat Almus Hubyar Tekke köyünde Hubyar Baba. Bu yurt edinmede yörenin eski kültürel mirası ve halkın bu mistik anlayıĢlara yatkınlığı belirleyicidir. Anadolu'da manevi varlıklarına bakıldığında Sivas'ta Ali Baba. Çorum Osmancık'ta Koyun Baba aynı tarihte yaşamış Hoca Ahmet Yesevi tarafından Türkiye'ye gönderilen Anadolu Babalarıdır.e. yüzyılda önemli bir güç merkezi haline gelmiĢ ve Babai ayaklanmaları yörede gerçekleĢmiĢtir. HattuĢaĢ (Boğazköy) Çorum'un Sungurlu ilçesinin 22 km güneydoğusundaki Boğazkale ilçesinin (Boğazköy) 4 km doğusundadır. Kurulan Cumhuriyetin aydınlık yüzleri olan derviĢler kurumsal yapılarla bağlarını kesip zaman içinde değiĢime uğrayarak günümüze kadar değiĢerek gelmiĢtir. 1200–1300 yıllarında yaşamıştır. 5-10. Kimerler ve Ġskitlerin yerleĢim yeri olmasıdır. Horasan erenleri olan Babailer XII-XIII. Koyun Baba‟nın yatırı Osmancık‟ta.419 Bunlar arasında özellikle Ġskitler çok önemlidir. Frigya. Bu babalar Horasan erenlerinin anlayıĢ ve inanç sistemini bu yöreye aktarmıĢ ve bu yörede zamanla ciddi güçlü örgütlenmeler sağlamıĢlardır. Tokat Erbaa Keçeci köyünde Keçeci Baba. a.g. yörenin esnek ve mistik karakterinden dolayı yerleĢmeyi uygun bulmuĢ ve farklı bir bağdaĢtırmacı derviĢlik yapısı oluĢturmuĢtur. Yörede Horasan erenlerinin ciddi bir etkinliği ve saygınlığı vardır. Birincisi yörenin eski Anadolu medeniyetleri merkezine yakın418 Hitit. Amasya Merzifon'da Piri Baba. 9.g. Ġkinci sebep yörenin Horasan erenlerinin yerleĢim merkezlerinden biri olması ve Babailer‟in yöreyi yurt edinmeleridir. Koyun Baba‟nın kardeĢi olan Kum Baba‟nın yatırı ise Kumbaba‟dadır.. Bu derviĢlik geleneği daha sonra Mustafa Kemal önderliğindeki KurtuluĢ savaĢında etkin rol oynamıĢtır.. . Ġskitler. baĢında Baba Ġlyas ve Baba Ġshak‟ın olduğu 418 Hitit kenti olan HattuĢaĢ söz konusu mekana çok yakındır. Bu örgütlenmeler kendisini tarihin bazı dönemlerinde göstermiĢtir. Sakalar olarak da bilinen Alan Türkleridir.”420 Eski uygarlıklar hem araĢtırmanın alanının tanıtıldığı birinci bölümde hem de tarihsel açıklamalarımızın olduğu ikinci bölümde açıklanmıĢtır Bu sebeple burada tekrar edilmeyecektir. a. 422 Doğanay. Bunlardan en bilinen örnek ise tarihe “Babailer ayaklanması” olarak geçen.

Bu gözden düĢüĢ iki yönlüdür. Kendisinin yaptığı bir araĢtırma da Horasan erenlerinin yatırlarını ve bu yatırların evlatları olması gereken dedeleri aramıĢ bulamamıĢtır. “Koyun Baba'nın evladı yoktur. aĢıklar. GümüĢhacıköy yöresinde bulunan Niyaz Baba. Niyaz baba yetiĢince etrafına insanları toplamıĢ ve babalık hareketini tekrar canlandırmıĢtır. Durum böyle iken eski Anadolu medeniyetlerinden arta kalan mistisizm ve Horasan erenleri ile birleĢip oluĢan Babailik değiĢik bir Ģekle bürünerek derviĢler vasıtası ile yaĢar hale gelmiĢtir. Cüneyt Baba ve Ġmir Baba türbeleri Babai isyanı sonucu ile ilgilidir. Açıklamalara göre Babailik isyanından sonra. GümüĢhacıköy‟deki görüĢmelerimiz esnasında araĢtırmacı ve Niyaz baba kültür derneği kurucu üyelerinden Hüseyin AktaĢ. Söz konusu geleneğin GümüĢhacıköy yöresinde aktif olmasından dolayı diğer Alevi yörelerinde olan dini bilgi aktaran liderin sadece dede olması bu yörede yoktur. “Niyaz Baba. Koyun Baba‟nın kardeşi olup kendilerinin köyde türbesi vardır deyince değişik durumlarla karşılaştım. babalar yol içinde ciddi ilerlemeler kaydetmiĢler ve gerçeklik (ermiĢlik) makamına oturup bilgi aktarımında bulunmuĢlardır. Cüneyt babaya. Niyaz baba olacak olan Baba Ġlyas‟ın oğlu kaçırılmıĢ ve GümüĢhacıköy yöresindeki Ġnegöl dağı eteklerinde saklanılmıĢtır. Dedeler arasında gerçekler(ermiĢler) olabileceği gibi bir gerçeğin dede olması zorunlu değildir. Bu isyan sonucunda babacılar ve Selçuklu büyük güç kaybetmiĢ ve Anadolu bir karıĢıklığa düĢmüĢtür. DerviĢler gerçekler olarak kabul edilip yolun asıl sahipleri ve bu yolu kuranlar olarak kabul edilmiĢlerdir. babalık postunu. Liyakat ve ruhsal tasarruf gücü ile sınıflandırılırlar. Cüneyt Baba babalık postunu Bizim İmir dede diye bildiğimiz İmir Baba‟ya bırakmış. Ben Koyun Baba evlatları olduğunu düşündüm tekrar sordum: Peki Kum Baba evlatları müritlerine gidiyorlar mı? Yol erkan ne durumda?” 423 Hüseyin AktaĢ. Söz konusu olaya bu açıdan yaklaĢmayan ve kendisi de bir dede olan Eraslan Doğanay yöredeki Dede etkinliğinin düĢüklüğüne ĢaĢırmıĢtır. Söz konusu geleneğin varlığı derviĢlerin daha sonraki etkinliğinin sanki habercisidir. Dedelik gibi postnişinlik devam ediyor ama bunlar soydan değil seçimle başa geliyorlar. Bir yandan Osmanlı tamamen Babaileri yok etmek istemiĢ. DerviĢler soy ehli değildir.isyandır. Onun yerine derviĢler. yüzyıldan itibaren ġah Ġsmail‟in sistemleĢen Alevilik anlayıĢı ve ona göre örgütlenmedir. Aralarındaki önderlik yeteneğine bakarak seçiyorlar. Yüzyıla gelindiğinde Babailik neredeyse ortadan kalkmıĢtır. Babailer eĢitlikçi ve özgürlükçü bir çizgiye sahiptirler. GörüĢme. Nitekim XVI. Yeteneği olan posta geçer.”423 Babalık dedelikten çok farklı bir organizasyondur. 17. bir yandan da Dedeler halk üzerindeki iktidarını devam ettirmiĢtir. Yörede Babailerin etkinliği bir gelenek olarak sürmüĢtür. Çünkü derviĢlikte de soy değil bir görev alırken liyakat önemlidir. Dedeler vasıtasıyla gerçekleĢen bu örgütlenmede soy zinciri önemsenmiĢ ve Babailer gözden düĢmüĢlerdir. gerek Niyaz baba. Kum Baba. Babailik geleneği isyanlarla bastırılmıĢtır. Bu sebeplerle kurumsal olan yapılarla araları hiç iyi olmamıĢtır. Söz konusu anlatıya Hüseyin AktaĢ Ģöyle devam eder. gerekse Babailik hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuĢtur. Talipleri burada Kumbaba köyü vardır. Bir ikinci değiĢtirici etki ise XVI. .

Söz konusu gelenek Babailer‟den sonra Aleviler içinde yaĢamaya devam etmiĢ ve BektaĢilik‟le günümüzde bilinen yapısına kavuĢmuĢtur. Amasya da türbesi bulunan Hamdullah Çelebi söz konusu dönemde yöreye gelen önemli bir efendidir. „zencirli kayanın oraya bir baraka yapın bunu oraya sevkedin. Onların eĢitlikçi ve mistik dünya görüĢleri derviĢler. Bu zencir yağmurdan yaştan çürür. hizmetçim var ben varım‟ diyor. a. Bana yatıp kalkmaya bir yer göster. Yöre bu sebeple dergahtan sürgüne gönderilmiĢ olan efendi ve derviĢler için. AĢık PaĢa. Örnek olarak söyleyecek olursak yolun deyiĢleri söz konusu erkânlarda. O zamanın kadısı. „Ne istiyon‟.g.e.. hüseyini avazla bir kuran okuyo emme. DeyiĢler muhabbetlerde daha farklı bir coĢkunluk durumunda olanlarca üretilirler. Düşüncesi bu. Yörede çok farklı bir yapı vardır. BektaĢiliğin yörede yaygınlaĢması yeniçeri ocağının ve Hacı BektaĢ dergahının kapanması ile iliĢkilidir. kaya bu Kızılbaş'ın tepesine düşer bizde bundan kurtuluruz‟ diyo. kadının yanına varıyo. Elvan Çelebi‟nin yazma nüshalarından hareketle ortaya çıkardığı bilgiler. şimdiki türbenin olduğu yere bir çamın dibine oturuyo. geyik gibi meliyo. Yörede Babailer‟in kültürel kalıtları çok bellidir. derviĢlik geleneği önemlidir ve bu gelenek aracılığıyla tarihsel olarak çok eskilere dayanan bir aktarım süreci iĢler hale getirilmiĢtir. Sünni kesiminden Memmet ağa isimli bir kişi iyi kulak veriyoki çamın 424 425 Doğanay. diyoki. ailem var. söz konusu yöre hakkında daha ciddi çalıĢmalar yapılmasının ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan GümüĢhacıköy yöresindeki Alevi BektaĢi bilgisini aktarmada. Kuranı Kerimi çıkarıyo. erenler ve yöre tabiriyle gerçekler vasıtasıyla halk arasında yaĢamaya devam etmiĢtir. 18. tarikatlarda üretilmez. Babailer tarihin bir döneminde ortadan kalktılar veya kaldırıldılar. yol ve erkanın yürümemesi anlamına gelirken. DerviĢ Ruhan‟ın da etkilendiği gelenek bu gelenektir. davudi sesle. „kadı efendi ben sürgün geldim‟ „nerelisin sen‟ „ben çelebilerdenim‟ „Hangi çelebile‟ „Hacı Bektaşlıyım. günlük karakola da imza veriyom. 93 Hüseyin Zeytünlü. Ahmet YaĢar Ocak söz konusu oluĢum ve tarih içindeki etkileri konusunda ciddi bilgiler sunmuĢtur. GörüĢme . Bu söylenceler kendisinin halk tarafından algılanıĢ biçimi hakkında ipuçları verir. ben sürgün geldim gözaltındayım. Hamdüllah efendimiz ne yapsın o barakaya sığınıyo…”425 “Hamdullah efendi. Kendisi hakkında yörede anlatılan birçok olağanüstü olay anlatılır. düĢüncelerini paylaĢmak ve yaĢamak için uygun bir zemin olmuĢtur. Dedelerin olmaması. Hamdüllah efendi hakkında Hüseyin Zeytünlü sürgüne gelmesini ve bir mucizesini anlatmıĢtır: “Hamdüllah efendimiz Amasya‟ya sürgün gelinci. Bu kalıtların kültürel dokuya neler kattıklarını ortaya çıkarmak çok zordur. Yörede Babailik geleneği derviĢler üzerinden devam etmiĢtir. Hacı Bektaşın soyundan sülbündenim‟ diyo.424 Yol ve erkanın sadece dedeler vasıtası ile yürütülebileceği inancı Alevilikte yaygın bir inançtır. diye kadı soruyo „Yatıp kalkmaya yerim yok.

Çünkü daha önce Hacı BektaĢ kasabasında bulunan bu zatlar sürgün sebebiyle halkla tanıĢma fırsatı bulmuĢ ve halk ile karĢılaĢan Efendiler halkın ruhsal uyanıĢında daha etkin rol oynamıĢtır. Video kaset kaydıdır. ne meşakkatlerinen geldi kimbilir. Keçiköy Ģimdi bile derviĢlik geleneğini sürdüren köylerdendir. Bu kiĢilerin yörede olağanüstü birçok söylenceleri anlatılır. Hamdullah Çelebinin yöredeki derviĢlik geleneğine etkisi çok büyüktür. Babai geleneği ile BektaĢiliğin sürgün görmüĢ hali yörede orijinal bir sentez yaratmıĢ ve KurtuluĢ savaĢında da aktif görev alacak derviĢler grubunun yetiĢmesine ön ayak olmuĢtur. hadi hoca efendi banyoya gidek diyolar ve gidiyorlar. sözlü gelenek içinde Hamdullah Çelebinin nasıl anlamlandırıldığı hakkında çok önemli bilgiler vermektedir. Gidince Hamdullah efendimiz soyunuyo banyodan içeriye giriyo. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 19. Bu derviĢler deyiĢleri vasıtasıyla günümüze kalabilmiĢlerdir. Söz konusu dönemde Hamdullah çelebi ve derviĢleri yöreye BektaĢi anlayıĢını iletmeye çalıĢmıĢlardır. Kırca Köyü.08. kunnayı dolduruyo suyu tatlı vücuduna kuyunmaya başlıyo. Adamın merakına gidiyo. “biz bilirük oğlum” diyo. Deli Boran. Hamdullah efendimizde bir noksanlık görüyo. banyo yüzü gördümü kimbilir. 17. “sen nereden biliyor Memmet olduğumu”diyo o sünni adam. Büyük Ġbrahim Ağa. Keçiköy'lü Kul Hüseyin yöre açısından çok önemlidir. Memmet ağa diyoki. Aynı 426 Hüseyin Zeytünlü. Gidiyo ihtiyacını temin ediyo. Söz konusu derviĢlerin yaĢadıkları dönem itibari ile Hamdullah Çelebi ile iliĢkileri olması mümkündür. “Hoca efendi hoca efendi seni bi banyoya götürüyüm bugün” diyo. çarşuya inip ilif kese sabun bi kat çamaşur elbise alıyo. noksanıda neyimiş yakasında kir görüyo Hamdullah efendimizin.dibinden geliyor ses. görüĢmenin ikinci bölümüdür. Varıyoki nurlu bir kimse. Zefil Ahmet. görüyo. Kırca köyünde Hüseyin Zeytünlü‟nün evinde. Kendi deyiĢleri olduğu kadar yetiĢtirdiği derviĢ olan Kul fakır sayesinde de tanınan Kul Hüseyin yörede keramet mucize sahibi bir insan olarak tanınır. Bunlardan Keçiköy'lü Kul Hüseyin. GörüĢme.2006 tarihinde yapılmıĢtır. Memmet ağa bir ihtiyaç duyuyo dışarı çıkması icap ediyo. Cumhuriyet dönemi öncesindeki derviĢlerdir. (AĢık Kara Hüseyin) Amasya . Etkisi günümüzde bile devam etmektedir. geri dönecek banyonun kapısını açıyoki Hamdullah efendimiz. kellesini gucağına almış başsız gövde başını sabunlayıp su döküyo…”426 Hüseyin Zeytünlü‟nün427 aktarımı ile buraya yansıttığımız tarihsel bilgi ve söylence. 427 Ekler. Bunu yaparken yöredeki Babai geleneği sürgünde olan bu zatların anlaĢılmasını ve benimsenmesini kolaylaĢtırmıĢtır.Kırca Köyü. Yörede derviĢlik geleneğinin hatırlanan köklerini sorduğumuzda en uzak olarak hatırlanan derviĢler. Ġlkokul mezunu. Öyleyse bana müsaade et diyo. onlarda noksanlık olmaz ya. aşık oluyo Hamdullah efendimize. şunu bi banyoya götürüyümde unun sevabı bana yeter diyo.GümüĢhacıköy . Kayıt. kunnanın birinin için güzelce temizliyo sabunluyo. Kuranına sedasına aşık oluyo ya bu alimde bu yaka kiri ne oluyo. 1936 doğumlu. “Gedek Mehmet ağa gidek” diyo Hambullah efendimiz. 2006 . Yöredeki aleviler kendisini Ġmam Hüseyin‟in yeniden bedenlenmiĢ hali olarak düĢünmüĢler ve bu sebeple onun gösterdiği kural ve kaideler halk arasında rahatlıkla yaygınlaĢabilmiĢtir. hoşuna gidiyo. Sürgün geldi. Zefil Ali ve Keçeli dededir. Resim 11: Hüseyin Zeytünlü (AĢık Kara Hüseyin) ve EĢi. Resimler.

a. İşte yekten söylemek varya bazı oluyomuş. Sazı eline alıyo “Kıble tarafından bir yeşil sancak / Doksan bir erinen çıkıp gelecek Çıkıp minareye sela verecek / Mümin olan şad olupda gülecek Kabeyi beytullahın yolları naçar / Sivas kalesinde çok kanlar şaçar 428 429 AktaĢ . 85 yaşında onu anası Biçarenin yanına sırtında götürürmüş. Söz konusu derviĢ hakkında AĢık olarak inceleyen ve değerlendirme yapan Can Yoksul‟un makalesi önemli bir çalıĢmadır. Büyük Ġbrahim ağa ile Kul Hüseyin musahiptir. Çorum yöresi halk dilinde "sefil" sözcüğü "zefil" olarak söylenir. erenler şu sazı elime verin demiş.”429 GümüĢhacıköy yöresinde de çok saygınlığı olan Zefil Ali yöre derviĢlerince örnek alınan kiĢilerden biridir.. 167 . Çorum Yöresinden İki Halk Ozanı: Sefil Ali ve Sefil Ahmet. Hatta Çorum‟un Dağsara köyünden Biçare bile epey bir zaman önce Piriççi Yusuf. Zefil Ali ile birlikte Zefil Ahmet onun devamı gibi görünse de Zefil Ali‟nin çok özel bir yeri vardır. Zefil Ali yörede gerçek olarak tanınmıĢ ve halk nazarında mucizeler yaratabilen bir insan olarak kabul edilmiĢtir. 47. 2004. Kumbabalı derviĢler gerek GümüĢhacıköy ve Merzifonlu derviĢler gerekse Çorum'lu derviĢler KurtuluĢ savaĢında orijinal bir sentez yaratıp halkın direniĢini örgütlemiĢ ve daha sonra kurulan Cumhuriyetin en ateĢli savunucuları olmuĢlardır. Ali Baba bu Türkiyenin hali nolacak demişler. 3. Çorum derviĢlerinin yönlendiricisi Zefil Ali‟dir.Yücel. Biz onlara yetüşemedik.428 Bu ikisinin ve benzer düĢüncedeki diğer derviĢlerin organik birlikteliği derviĢlik geleneğinin yaygınlaĢması açısından çok önemlidir. Yörenin çağdaĢ derviĢlerinden olan Cuma Zeytünlü ile yaptığımız görüĢmede Zefil Ali‟nin geleceği görme yetisine sahip olduğu ve KurtuluĢ savaĢından önce halkı nasıl motive ettiği bir deyiĢle örneklendirerek Ģöyle anlatır. Bu neden bu aşıkların adları da özellikle köylerde çoğunlukla "Zefil Ali" ve "Zefil Ahmed" olarak telaffuz edilir. Almış bi kere ağzına. Zefil Alinin delillerini bildiğümüz için o kadarını bilebülürük. Halkbilimi AraĢtırmaları. E Yayınları. artuk neyise. Bu anlamıyla burada Zefil Ali Hakkında birkaç örnek vermek yerinde olacaktır.g. “Orta Anadolu'da aşıklık geleneği açısından Çorum oldukça zengin bir ildir.e. Ġstanbul. “Bir gün Sefil Ali‟yi ceme götürmüşler demişlerki. “Zefil Ali Atatürk‟ün gençlik zamanlarının Zefil Alisi bu. Çünkü gerek Osmancık. GümüĢhacıköy ve Merzifon derviĢleri ile aynı zamanda yaĢamıĢ olan Çorumlu iki derviĢten bahsetmek yerinde olacaktır. ona demmi esrar mı derler bilemem. Onun deyiĢleri kutsal metin olarak kabul edilip bir kelimesinde bile değiĢiklik yapılmadan aktarılmasına özen gösterilmiĢtir. Kitap. Öğrencileri üzerinden daha detaylı bir Ģekilde inceleyeceğimiz Osmancık. Baba İlyas'ın torunları olan Aşık Paşa ve Elvan Çelebi'den bu yana bu geleneğin önemli halkalarından ikisini de Sefil Ali ve Sefil Ahmed oluşturmaktadır. Can Yoksul.dönemde Büyük Ġbrahim Ağa da Osmancık Kumbaba‟da yaĢamıĢtır. Can Yoksul söz konusu geleneği AĢıklık geleneği ile iliĢkilendirerek Ģunları belirtmiĢtir.

Hünkar Hacı Bektaşa bir gece mehman/ Mehdi gelecektir ol ahır zaman İkrarsız sofuyu kes deyi hemen / İcazet eline orda alacak Yeniden kuracak erkanı yolu / Yolu battal etti şeytanın kulu Gafil durup gam yeme sen Zefil Ali / Vallahi bu işler Böyle olacak. o kolay değil. Yani yekten söylemek her kişiye mahsus değil. uygulanması kurtuluĢ savaĢının verilmesi 430 431 Cuma Zeytünlü. Ondan sonra Sefil Ali Babanın dedikleri birer birer hep gerçekleşti. Söz konusu bilgilendirmelerden biri olan ve Tanrı‟nın Hz. Kendisi sadece sosyal konulara değil dini tasavvufi konularda da deyiĢler yazmıĢtır. 432 Yoksul. .e. Kendisi ruhsal bir insan ve derviĢ olduğu için deyiĢleri ile insanları bir yola çekmeye çalıĢmıĢtır. Söz konusu bu anlayıĢın yaygınlaĢmasının kökü.. KurtuluĢ savaĢı sırasında da Mustafa Kemal‟i methi olarak kabul etmiĢ ve onun Hz. “Arş-ı kürşü yeri göğü yaratan / Ben Ali'den gayrı tanrı görmedim Yaratıp kulunun kısmetin veren / Ben Ali'den gayrı tanrı görmedim Birbir ismi vardır bir ismi Allah / Eğer inanmazsan hem vallah billah Ademi de gördüm elhamdülillah / Ben Ali'den gayrı tanrı görmedim Gevher deryasını kazdım hark ettim / Sarı öküzün tüyün saydım fark ettim Arşa kürşe yere göğe hükmettim / Ben Ali'den gayrı tanrı görmedim Ali gibi er gelmedi cihana / Ona da buldular türlü bahane Yedi kere uğradım ulu divana / Ben Ali'den gayrı tanrı görmedim Sefil Ali'm bir ikrarın bel'idir / Kendi söyler amma ismi delidir Allah bir Muhammed tanrı Ali'dir / Ben Ali'den gayrı tanrı görmedim”432 Zefil Ali Hz.”430 Zefil Ali. Ali bedeninde zuhur ettiğini anlatan bir deyiĢi halk arasında yaygınlıkla bilinir. a. “Ali‟dir Aleme Allah” adlı 34.Vezirler mahsumunu bırakır kaçar / Öğlen vaktı Kayseriyi alacak Kuşluk vakti Engürüye(Ankara) uğrattı yolu/ Figanla buyurdu İstanbul eli İzmir de çağrılır bir adı Ali / Yetiş Hünkarım car sende olacak. Bu anlayıĢ söz konusu yöre derviĢlerinin genelinde hakimdir. GörüĢme. Bu sebeple onun getirdiği Cumhuriyet rejimine bağlılık ilahi bir bağlılıkla anlam kazanmıĢtır. 11. derviĢ Cuma Zeytünlü'nün de dediği gibi halk arasında çok özel bir yere sahiptir. DeyiĢler bölümü. Ali‟nin Tanrı olduğunu söylerken aslında ortodoks Ġslam anlayıĢının ciddi bir Ģekilde dıĢına düĢmektedir. Bkz. methi bekleyiĢi ve reenkarnasyon inancı iken. 173.g. deyiĢ. Bu deyiĢ tasavvufi olarak Alevilerin nasıl bir anlayıĢ içinde olduğunu gösteren bir deyiĢtir. Ve bunun mana olarak benzerini de araĢtırmamızın örnek derviĢi olan DerviĢ Ruhan da yazmıĢtır431. Ali‟nin yeniden bedenlenmiĢ hali olduğunu düĢünmüĢlerdir.

Bunun yanında Biçare mahlaslı gözleri görmeyen derviĢ ise sürekli maniler söylemiĢtir. 18. halka hem kurtuluĢ savaĢı bilinci vermiĢ hem de inanç önderleri olmuĢlardır. Ukur yazar değil. GörüĢme. 433 434 Hüseyin Zeytünlü.433 DerviĢler hakkında hem söylenceler vardır hem de deyiĢleri zakirleraĢıklar tarafından söylenmektedir. Bu derviĢler KurtuluĢ SavaĢında çok önemli yararlılıklar göstermiĢlerdir.Dağsaray Köyü.”434 DerviĢ Etna deyiĢleri ile yörede özel bir yere sahiptir. GörüĢme. YemiĢenli Halil Ağa. Bu sebeple Biçare‟nin de halkın inanç evreninde özel bir yeri vardır.08. Dertli Garip‟ten 20.”435 Atatürk dönemi olarak derviĢler arasında anlatılan dönemde çok önemli derviĢler yörede bulunmuĢlar ve halkı özellikle kurtuluĢ savaĢı esnasında yönlendirmiĢlerdir. “Gelsin yanımıza arz eden canlar / Birlik makamında deme bakalım Rahi tarikatta olalım senalar / Sınıf gönüllerde ele bakalım Gönül arzusunu buldu sevdiğim / Farzılar vacibi kıldı sevdiğim Senin güler yüzün noldu sevdüğüm / Birlik makamında ceme bakalım. 6. . Bunlardan en önemlisi ve en fazla eser bırakan derviĢi. Dağsaraylı Biçare ve Karasarlı DerviĢ Etna‟dır. Amasya – GümüĢhacıköy . Kul Fakır Ali derviĢtir. Ali Zeytünlü. GörüĢme. Dili datlı kalbi temiz olanlar Bir haka sevgülü olurda gider Dostun halını tezce sormasa Unutur birbirin el olur gider. YemiĢenli Halil Ağa da önemli etkiler bırakmıĢtır. 435 DerviĢ Biçare. Hacatlı Deli Sadık. 1900 doğumlu. 6. Zefil Ali ve devresindeki derviĢlerin hazırladığı ortam asıl anlamına kurtuluĢ savaĢı sırasında kavuĢacaktır. Bunların isimlerini tekrar sayacak olursak. Ali Zeytünlü. Onun birkaç manisinden örnek vermek burada yerinde olur: “Ne istedin benden dervişanına Farkeyle kendünü saygı canına Iratma gönlümü gelmem yanına Ne ise kusurum söyle ya dilber. Bu derviĢlerden DerviĢ Etna‟nın bir deyiĢini burada zikretmek yerinde olacaktır. Kul Fakır Ali.20O6 Tarihinde AlınmıĢ Bir Kaset Kaydı. Dervüş Etna dosta eder nazını / Bulur meydanını çalar sazını Bırakamam sultanımın izini / Bırakıpta gayrı kime bakalım. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 9. Söylediği manilerin kendisine ait olduğuna inanılır ve ezberinden değil yöre tabiriyle “yekten” doğaçlama olarak manileri söylediği düĢünülür. Zamanı Bilinmiyor. Söz konusu dönemin derviĢlerinde ise kurtuluĢ en önemli konu olmuĢtur. GörüĢme. Halkın olağanüstü insan beklentilerini karĢılamıĢ ve bunların motivasyonu ile korkusuz bir biçimde savaĢmıĢlardır. Bunun yanında Büyük Ġbrahim Ağa.Cumhuriyetin kurulmasıdır. Hacatlı Deli Sadık. Yöredeki derviĢlerin tabiriyle Atatürk döneminde yaĢamıĢ derviĢler.

Öyle sardırıyorlarki Kul Hüseyin‟inen Kul Fakır pehlivanlığı falan unutuyo. Emme Kul Fakır fazla güreşirimiş ve başı da yaraymış. Kul Fakır Ali ağa Kul Hüseyin babaya aşığımış onu görmeden duramazımış. 599 438 Cuma Zeytünlü. çünkü nefesi hakladı. hele başa sıra gelivesin diyo. T. Kul Hüseyin babanın dizinin dibine oturur onu dinlermiş. Kul Hüseyin‟in gözüne bakıyo. Kel Ali derlermiş o zaman. Alevi BektaĢi Ģiir antolojisini hazırlayan Ġsmail Özmen derviĢimizi AĢık Kul Fakır baĢlığı altında antolojiye Ģöyle almıĢtır. Kul Fakır Ali derviĢin yetiĢtireni – mürĢidi. Oradan peyik geliyo Ali ağa başa sıra geldi. Alevi – Bektaşi Şiirleri Antolojisi IV Cilt 19. “Kul Fakır Ali Gümüşhacıköy‟e bağlı Keçiköy'deki bir düğüne güreşmek üzere pehlivan olarak gitti. İki kez evlendi. Okur yazar değildi. Kendi soyunun Piri Baba ile iliĢkisi olduğu söylenir. onu yenendir” demesi üzerine Ali. yarası iyi olmuş. Ġhsan AktaĢ tarafından yapılmıĢ temsili esmi.”437 DerviĢ Kul Fakır‟ın Kul Hüseyin‟le olan muhabbeti ve onun yön vermesi ile derviĢliğe girmesi halk arasında söylencelere neden olmuĢtur bu söylencelerden biri ÇağdaĢ derviĢlerden olan Cuma Zeytünlü tarafından Ģöyle dile getirilmiĢtir. Resimler. 1938 yılında aynı köyde 101 yaĢında iken Hakk'a yürümüĢtür. Ġsmail Özmen. “saddaksın üstadım” diyerek. analı babalı gibi yaren olmuşlar. Bu anlamıyla ocak zadedir fakat talip mürĢit iliĢkisine girmemiĢ derviĢliği tercih etmiĢtir. Kul Hüseyin baba „Kel Ali bi yıkanıver‟ diyor. öğütlerine uydu. Ali ağa buyur sıra geliyo demişler hele bir orta gelsin diyo. A. Yüzyıl. Bir güreş varmış. 1996. nefsiyle güreşen. Hacı Bektaş dergahına özellikle o sıralar pir postunda oturan Ahmet Cemalettin Çelebi'ye büyük bir saygıyla. hayranlıkla bağlandı. ayrılamıyo Kul Hüseyin‟in yanından. Kul Fakır nefesi aldı ya suyu dökündükçe kafasının yaraları dökülmeye başlıyo. Bu sebeple derviĢlik geleneğindeki dönüĢümde çok önemli 436 437 Ekler. kendi hırsıyla. Ankara.”438 Kul Fakır DerviĢ‟in hayatı Osmanlının son dönemleri ile. Asıl adı Ali‟dir. Uzun yaĢaması sebebiyle söz konusu geleneği Cumhuriyet dönemi devrimlerine uyumlaĢtırmaya çalıĢmıĢtır. için için göğnüyüp yanmaya başladı. “Kul Fakır'ın olayına girmiştik onu yarım bırakmayalım. kim nefsini yenerse asıl pehlivan odur” diyo ve o anda insan yıkmayı değil nefsini yıkmayı düşünen insanı kamil olmaya doğru yöneliyor.436 Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kıreymir köyünde 1837'de doğup. . güreş neme lazım deyip dizinin dibinde sohbet sohbet sohbet. Çocukları torunları oldu. Ondan sonra Kul Hüseyin'e daha fazla bağlanmış. Konuk olduğu Aşık Kul Hüseyin adlı dervişin telkinlerine ve “gerçek pehlivan kendisiyle. 11. Ali ağa buyur. GümüĢhacıköy‟ün Keçiköy‟ünden olan Kul Hüseyin‟dir.Bu dönemde yörede çok önemli bir tesir bırakan Kul Fakır Ali DerviĢ.C Kültür Bakanlığı Yayınları. YaĢadığı yıllar eski derviĢlerin yaĢadığı yıllara yakın bir dönemdir. Resim 7: Kul Fakır Ali derviĢin. Orada kendisine Kul Fakır mahlası verildi dili „çözüldü‟ gönlüne aşkın muhabbetin ateşleri doldu. oraya Kul Hüseyin‟in geldiğini de duymuş hemen yanına varmış. İşte o zaman Kul Fakır Ali ağa oluyo. Aşık Kul Hüseyin'in sözlerine. ortaya sıra geliyo. Kul Hüseyin “Ali Ali insan insanın sırtını yere getümeyinen pehlivanlık olmaz. GörüĢme. Cumhuriyetin ilk dönemlerine denk gelir.

52 a. 64 . Kul Fakır Ali derviĢ sayesinde yöredeki Aleviler Mustafa Kemal‟i müjdelenmiĢ kiĢi olarak önceden kabul etmiĢlerdir. Hatta yörede ilk Ģapka giyen kiĢinin Kul Fakır olduğu söylenmektedir.440 Kul Fakır bir derviĢlik geleneği içinde olmasına rağmen hep yenilikten.g. “Kemalin var olsun Mustafa Paşa / Irakıplar ölsün hele sen yaşa Ortayı mal ettin hazır ol başa / Vakit tamam oldu meydan geliyor. Ġnsana ait olan her Ģey Kul Fakır‟a yabancı değildir. eylemleriyle inanmış.. ülkülerine. Kul Fakır Cumhuriyet devrimlerinin yerel planda uygulayıcısı. a. daha da ötesi. Osmanlı zamanında marjinal bir pozisyonda olan Aleviler Cumhuriyetle görülebilir olmuĢlardır.g. onun tüm girişimlerini candan desteklemiştir. Geleneksel mistik derviĢ anlayıĢını daha çağdaĢ bir Ģekilde yorumlamanın kapılarını açan Kul Fakır yöresinin aydınlanması için çok etkili görevler yerine getirmiĢtir. anlayıĢa.e. 7 442 a. DerviĢ yaĢadığı dönemde keramet sahibi441 bir kiĢi olarak düĢünüldüğü için sözleri halk tarafından sorgulanmaz gerçekler olarak algılanmıĢ ve yöredeki Alevilerin Cumhuriyetle bağlarının temelde sağlam atılmasına öncü olmuĢtur. gerekse Mustafa Kemal‟e benzer bir sadakatle bağlı kalmıĢlardır.g.e. öncüsü olmuĢtur. Meydanda belolur er ile körler / Düzde menzil almaz dikine zorlar Çoktan geçtiydi hayrüle şerler / Islahat memuru sultan geliyor. insanca yaĢamaktır.. “Kul Fakır. düĢünceye. Söz konusu durum hakkında Kul Fakır‟ı konu edinen kitabın yazarı olan Ġhsan AktaĢ Ģunları söylemektedir.”439 Kul Fakır yine aynı kitapta söz edildiği üzere dede olduğu halde dedelik yapmamıĢ. Ulusal Kurtuluş Savaşının ve genç Cumhuriyet'in büyük önderi Mustafa Kemal' e içten bir sevgiyle. bütün Anadolu‟da Aleviler gerek Cumhuriyete. gelenek ve göreneğe cephe almıĢtır.e.g.. Kul Fakır‟da aslolan insandır.e. çağdaĢlıktan yana olmuĢtur. … Yedi kıral olsun Hak muin ise / Esef çekme yetmiş dahi gelirse 439 440 AktaĢ – Yücel. “Batın tarafından gelir haberler Mehdi çıkıp oynayacak teberler Okundu fermanlar duymadı kerler Aşıklar müjdeler satmak isterler"442 Daha açık bir ifade ile yazdığı uzun bir Ģiirinde açıktan Mustafa Kemal adına övgüler yazmıĢtır. Çağın gerisinde her türlü kuruma. Sadece araĢtırma yaptığımız yörede değil. yeri gelmiĢ ise dedelik kurumunun yozlaĢmıĢ yanlarını eleĢtirmiĢtir. devrimlerine özüyle. davranıĢa. Örnek vermek gerekirse. Kul Fakır Ali derviĢin kurtuluĢ savaĢı esnasında söylediği deyiĢ açıklayıcı olacaktır. Atatürk'ün ilkelerine.bir role sahiptir. ġiirin ilginç yanı yazım tarihinin kurtuluĢ savaĢı dönemine denk gelmesidir.. bilinçle bağlı idi. Cumhuriyet devrimlerinin bir numaralı savunucusu olmuĢtur. 9 441 a. sözüyle.

Aslında o Cumhuriyet devriminin boĢ bıraktığı ruhsal alanı dolduran bir gönül geniĢliğine sahiptir. derviĢin “Yedi kıral olsun Hak muin ise / Esef çekme yetmiĢ dahi gelirse / Onların askeri topu var ise / ġükür bize Hak'tan bürhan (delil-öncü) geliyor.e. derman. ÇağdaĢlık ise derviĢ için. Okuryazar değil. ümmetçi anlayıĢlardakiler gibi ruhsal yaĢamını anlamlandırmıĢtır. Mustafa Kemal‟in ülkeyi kurtarmaya geldiğini müjdeliyor. tanrı ile gönül bağı ile bağlı bulunmayı öğütleyen. ortodoks düĢüncelerden uzak. Tanrıya duyduğu muhabbet.” dörtlüğünde bu inancı açıkça görüyoruz. ilerici ve çağdaĢ bir insandır. Bunun yanında savaĢta Mustafa Kemal‟in galip geleceği inancı mistik bir hal ile vurgulanıyor. Kendisi bir geleneğin takipçisidir.. Kul Fakır Ali derviĢ Cumhuriyet devriminin aynı zamanda ruhsal bir misyon devrimi olduğuna da inanmıĢtır. Bu müjdeyi coĢkulu bir anlatımla veriyor. Kayıt. Kul Fakır‟ım fermanını okudu / Andelibim dost bağında şakıdı Aklı selim gönül evi pak idi / Mümin müslümana seyran geliyor. 67 445 Dilaver ġaĢmaz.g. Bunun yanında devrimciliği insanı köhneleĢtiren hareketsiz kılan önyargı ve taassuba karĢıdır. padiĢahçı. 68 a.Onların askeri topu var ise / Şükür bize Hak'tan bürhan geliyor Hani padişahlık nerede kaldı / Zevkü sefa ile aklını aldı Yola kem bakanlar belasın buldu / Dünya başlarına zindan geliyor. sultan. Çünkü o günümüzde çatıĢmalara sebep olabilecek bu kavramları kendine özgü iç bağlantıları ile algılamıĢ ve uygulamıĢtır. Horasan geleneğinin iz sürücüsüdür. Bu sebeple ne daha sonra ortaya çıkan elitist. Bunun yanında bir devrimci.g. . 20. ruhsal bir insandır.”443 Kul Fakır Ali derviĢ. mistik dünyasını insana dair duyduğu derin muhabbet ise maddi yaĢamını anlamlandırmıĢtır. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 14.. Osmanlı‟nın yönetimini eleĢtirip.. Tanrının aslanı Hazreti Ali / Ta ezel kandilde kurdu bu yolu Sıdkıle tutarsan yetürür eli / Nice bin dertliye derman geliyor. Teyp kaset kaydıdır. Örnegin. Söz konusu kavramların hiç biri Kul Fakır‟da çeliĢmez. dini değil dinlerin özüne yönelmeyi tavsiye eden bir dünyadır. 443 444 a. batınidir. Çetmi köyünde Dilaver-Süleyman ġaĢmaz‟ın evinde.Çetmi köyü.08. Kul Fakır çalıĢkan bir insandır. 1930 doğumlu.1996 tarihinde yapılmıĢtır. Cumhuriyetçi. insanlığın ürettiği her değeri insana dair kullanmak anlamındadır. Onun ruhsal dünyası. Ġlericiliği geliĢmekte olan tekamül etmekte olan bir insanın zorunlu hali olarak kavramakta ve insanın sırrını çözmede adım adım yükselmenin geleceğini öngörmektedir. Ģiirin dörtlüklerinin son dizelerinde kullanılan „geliyor‟ rediflerinden önce kullanılan nitelemeler. hatta yörede kullanılan “iĢ Allah‟tır”445 sözü onun söylediği bir söz olarak aktarılmaktadır.444 Kul Fakır Ali derviĢ yaĢadığı dönem itibari ile derviĢlik geleneği açısından çok önemli bir noktada durmaktadır. Bunun yanında Ali Ġhsan AktaĢ‟ın belirttiği. . bürhan. jakoben Cumhuriyetçiler gibi devrimi anlamıĢ. onun için emek en kutsal değerlerden biridir.. (DerviĢ) Amasya – GümüĢhacıköy . GörüĢme. hale önem veren. Cumhuriyetçiliği halkçılık bağlamında halkın aydınlanmasını sağlayacak rejim manasında almaktadır.e. zindan. ne de dinci. Mustafa Kemal‟e adı ile sesleniyor. pozitivist. (meydan. seyran) büyük öndere duyulan inancın çarpıcı ifadeleridir. mistiktir.

Ġbrahim ağa hakkında olağanüstü hikayeler anlatmaktadır. Yan Yatan Ali DerviĢ. Sefil Memmet ve Kumbabalı Ġbrahim ağanın derviĢ olarak kabul edilebileceğini söylemiĢtir. Japonya‟nın ismi temelden batsın / Çin bayrağını üstüne çeksin Dost dostun arzumanına doğrudan baksın / ġöyle günlerini görsem bir zaman. . Selman Baba. 1955 yıllarından bir resmi. (Yanyatan Ali derviĢ) derviĢin. Resim 8: Ali Belli. DerviĢ anlayıĢları farklılaĢsa da Kul Fakır ve Atatürk zamanı derviĢleri. Günümüz derviĢlerinden olan Ali Zeytünlü.g.447 Bu sebeple herkesi derviĢ kabul etmenin doğru olmayacağını belirterek kendisinin de gördüğü derviĢler olarak. gibi derviĢler geleneksel derviĢ tiplerine tamamen benzeyen son derviĢlerdir. Resimler.Bu iki yaĢam ayrı gibi gözükse bile onun zihin dünyasında birleĢmiĢtir. Kul Fakır Ali derviĢten sonra DerviĢlik geleneği değiĢerek devam etmiĢtir. onlardan derviĢlik geleneği adına çok Ģey öğrenmiĢtir. Ġbrahim ağa “Sersem Köle” adıyla Ģiirler yazmakta olup Ģiirleri çoğunlukla doğaçlamadır. ancak bu Ģekilde derviĢ olunabileceğini belirtmiĢtir. geleceği anlattığına inanılan bir Ģiiri burada nakletmek yerinde olacaktır. 6. Atatürk döneminden sonraki derviĢler bu derviĢlerin etkisinde kalmıĢ olmakla beraber Cumhuriyet‟in getirdiği yeniliklere de uymaya çalıĢmıĢlardır.g. Ali Zeytünlü. Bu algılayıĢ biçimi onu özel ve tamamlanmıĢ kılmıĢtır. Yıkılsın Urusun tahtı temeli / Galmasın Ġngiliz yarıdan geri Dost olsun Amerika gelsin ileri / Sürsünler devranı getsin bir zaman. Daha sonra gelenek içinde eleĢtirel olmak adına değiĢimler yapılacak ve derviĢlik geleneği sönmeye baĢlayacaktır. DerviĢ olabilmek için tabip olup yara sarmak gerektiğini söylemiĢtir. Bu üç derviĢin yöre için çok önemli olduğunu belirtip bunların üç saç ayağı gibi ortamı dengede tuttuğunu tespit etmiĢtir. Kendinden önce gelen büyük ustaların fazlaca gölgesinde kalmıĢlardır. Bu olağanüstülüklerden biri olan. Söz konusu derviĢler kendilerini ön plana çıkarmak için de bir Ģey yapmamıĢtır. bunlardandır. Çünkü söz konusu derviĢler ile DerviĢ Ruhan‟ın temasları olmuĢ. BaĢka bir ifade ile insanların sorunlarına çareler bulabilecek insanların ancak derviĢ olarak kabul edilebileceğini belirtmiĢtir. Burada bu derviĢlerden bahsetmekte fayda olacaktır. Sıtkı Baba. Böyle bir derviĢ olunca ise “Toplanır baĢına köy deli gönül” dediği gibi insanların ondan bir Ģey almak için yanlarına geleceğini söylemiĢtir. GörüĢme.446 Zefil Memmet ve Kumbaba'lı Ġbrahim ağa Ġrfani baba. Bu derviĢler bir kuĢak sonra olan. Deli Sadık. Marifetinen yuğurulsa iĢimiz / Kalmasa da boranımız kıĢımız Mürvet çağırsa erkeğimiz diĢimiz /ġöyle günlerini görsem bir zaman. 448 a.448 Kumbabalı Ġbrahim derviĢe uzun yıllar hizmet eden Ali Zeytünlü. Yanyatan Ali ağa. derviĢlik için bir gerçeğe bir veliye hizmet etmenin Ģart olduğunu. Alamanda iman etsin amele / 56 düvel gelsin meydana Çağırsınlar daima ulu divana / ġöyle alemine ersem bir zaman 446 447 Ekler. yöredeki Aleviler tarafından çok özel ermiĢler olarak kabul edilmiĢtir.

” 452 Hüseyin Zeytünlü çok itikatlı geleneksel ve inançlı bir derviĢ sevenidir. 452 Hüseyin Zeytünlü. Ġbrahim Ağa ile iliĢkide bulunan gerek Sefil Memmet. Hz. Fakat hitap ettiği kitle bir türlü onun deyiĢlerini ezberleyememiĢ ve kaleme alınamamıĢtır. Yazıp ezberimize almadık. Ġbrahim ağaya karĢı çok saygılı davranır ve onun yanında hiç konuĢmazlar.”451 Sefil Memmet halk içindeki yaĢantısı. dünyayı boĢ vermiĢ hali ve gizemli davranıĢları ile çok etkili bir derviĢtir. ama benim görüşümce.453 Kendisi derviĢ olduğunu kabul etmese de derviĢ tabiatlı bir kiĢidir. Öyle kuvvet varıdı ki Sefil Memmet‟te Ölüyü diriltecek kadar kuvvet varıdı. Çok sukunetli bir kimseydi. 451 Sadık Ersoy.g. aĢıklıklarını yarenliklerini yapmıĢtır. 1988‟de vefat etti. 18. Böyle bir hissi vardı yani. Peygamber efendimiz Sefil Memmet idi.Sersem Köle bu manaya ermeli / Bülbülünen has bağçaya girmeli Davet aydınlıktır temam görmeli / Alsam kaĢığı da çalsam bir zaman. 2006 . Sağa sola bakmazdı. Kendisi gerek Yanyatan‟a gerek Sefil Memmet‟e uzun yıllar hizmet etmiĢ. gerek Yanyatan Ali DerviĢ. GörüĢme.g. herkeste bir görüş vardur. Çok hikmetlerini gördüm. Eli göğsünde sukut durudu. Buna imanım inancım sonsuz. Sefil Memmet‟in kendinden güzel deyiĢleri vardır.450 Bu sessizlik onun büyüklüğüne dair vurgunun bir göstergesi olarak algılanmıĢtır. 449 450 a. Sefil Memmet ve Yanyatan Ali derviĢe bağlı olan ve AĢıklık yapan AĢık Kara Hüseyin lakaplı. Kimsenin gözüne bakmaması onun en önemli özelliğidir. GörüĢme. Yine aynı dönem de olan Sefil Memmet yörede ciddi etkilerde bulunmuĢtur. Benim görüşümle. a. Onun anlatımından aktarmamızın sebebi olayın yaĢandığında Hüseyin Zeytünlü‟nün orada olduğunun söylenmesidir. Resim 11: Hüseyin Zeytünlü (AĢık Kara Hüseyin) ve EĢi. 28. Çünkü çok kerametini gördüm. Kendisi de derviĢ olan Kul derviĢ mahlası ile deyiĢ yazan Sadık Ersoy Sefil Memmet hakkında Ģunları söylemiĢtir. Yörede büyük saygınlığı olan Ġbrahim ağa ismindeki ağa adlandırması onun manevi gücüne dair bir vurguyu yapmak için kullanılan bir adlandırmadır.g. Ali Yan Yatan idi. ama yörede anlatılan olağanüstü bir sürü söylencesi vardır. Derlememiz esnasında deyiĢine rastlanmamıĢtır. Yörede anlatılan bir söylenceyi onun aktarımı ile buraya aktarıyoruz. Kırca Köyü. 449 Ġbrahim ağa‟nın babası Büyük Ġbrahim ağa Kul Fakır‟ın mürĢidi olan Kul Hüseyin‟le musahiptir ve Kumbaba evlatlarındandır. Halk içinde onun baktığı kiĢinin Ģifa bulacağına dair bir inançta geliĢmiĢtir. 453 Ekler. Resimler. “Çok güzel demeleri varıdı. Hüseyin Zeytünlü bu iki derviĢe karĢı inancını Ģöyle anlatır: “Diyebilirim ki. Kapıdan biri geldi diyelim büyük olsun küçük olsun 15 yaşındaki genç gibi ayağa kalkar fırlardı yani.g.

Bu gerçek değilmi? Daha bundan iyi kerametmi olur. nebiler. “Herkesin bi alım gücü vardır ona göre” dedi. Lokmayı da Nimet ana getüdü meydana koydu.”454 Sefil Memmet ve Yanyatan Ali derviĢ çoğunlukta birlikte olan iki yaren derviĢtir. Kul Hüseyin. su yok. Çötleyi daktı olukta su yok. Bunlardan birini örnek olarak buraya almak yeterli olacaktır. “Ağa bu lokmayı yiyecen çağıracağın yere çağır. insanlara muhabbetleri vasıtasıyla sürekli bilgi aktarır. cebrail. Anam saymadığı tekke türbe kalmadı. “yavrum karnını yar.”Yat kucama” dedi. yok sade parpu” dedi. O zaman kellecinin handa duruyodu. isteğimizi muradımızı ver Yarabbi dedi. Elimizi yüzümüze çalduk. Sefil Memmet Şambadan gelivedi. bu kadar emek çektük suyunu getümekte sana ait” dedi. karnını yardım. Fakat su yok. Asıl ismi Ali Belli olan olan Yanyatan Ali derviĢ Merzifon‟un Diphacıköy‟ündendir. hala akıyo. Pircivan Yüzü suyu hürmetine.6 gün olunca kulağım fank ediyo fank açılıyo. Bir selavat getüdü. böbreklerini alıp Nimet anaya verdim. 15 sene 454 Hüseyin Zeytünlü. Sefil Ali. enbiyalar. Yöre halkı üzerinde çok etkili bir konumları vardır. Özellikle Yanyatan Ali derviĢ. GörüĢme.“Kuru yarın üzerine. Velide Oda “eyvallah Ali ağa” dedi. Piri baba. 50 cm kalınlığında. kesdim. Bunu gördük yaşadığımız olay bunlar. Ġkisinin de Tanrısal zuhur olduğuna inanan bir çok kiĢi vardır. hem kazıyoh hem 300 metre hortumu döşedük. Gizemli bir kiĢiliktir. Az konuĢur ve her hangi bir Ģey için kimseyi iknaya çalıĢmaz. Sofrası yirmi dört saat açıktır. Kul Fakır Yüzü suyu Hürmetine. mikail. Yanyatan Deli ağa bizde bir şey. En önemli özelliklerinden biri askerden geldikten sonra hiç sakal ve bıyığını kesmemesidir. Yanyatan. Gittim getüdüm. bana dedi ki “oğlum samanlıkta bir kurban var onu getür hemen burada hesap edek” dedi. evliyalar. boru döşetti. “Yavrum şu demliği alda pınardan bir su getü” dedi. veliler. israfil. Yanyatan da gizemli olması bakımında Sefil Memmet‟e benzer. kuru yarın dibine. Zefil Memmet yüzü suyu hürmetine. . kalemde. “Kulağım tamamen kapanmışıdı doktor umut yok dedi bende Yanyatan‟a gittim. Aşık Ahmet. Kum baba. ezrail. 5. Genç yaĢlarda yola ve derviĢlere yönelmiĢ ve yöredeki derviĢlerle genç yaĢlarında iliĢkisi olmuĢtur. Kul Himmet. Ali Memmet dede yüzü suyu hürmetine. bize ark açtudu. Bu söylenceler olağanüstülüklerle doludur. Hocaların dar çektüğü gibi küfleyi arzda erenler evliyalar komadı. 18. derviĢler arasında en çok göze görünen ve etkisi en fazla olan derviĢtir. dış devletlerdeki tekkeler yüzü suyu hürmetine. tekke türbe. “o bana yeter” dedim. yüzmeden böbreklerini çıkar. O duvarın üstüne kafam gibi taş bezi koydu. iki metre yüksekliğinde beş metre uzunluğunda duvar ördü. Halk arasında birçok söylencesi vardır. arşta kürste. levfte. 18 bin alemde yatan erler. Oluğu betondan döktü. Bir gülbenk çekti. Ağa oluğu yaptık. Deriyi çıkardım getüdüm eve teslim ettim. O böbrekleri kavurup meydana getürünceye kadar ben koyunu yüzdüm. 7-8 gün deyince anadan doğmuşa döndüm. Ali Cemal dedenin sakallı derviĢler dediği tipte bir derviĢtir. Koyun baba. dua etti. Nimete ver bize lokma yapsın” iki bacaklarını açtım. Sefil Ahmet. çörtleyi daktık dedi. şunun için bağışla bunun içün bağışla… “deli ağa parpu kimisine bir haftada kimisine 15 günde kimisine bir ayda geçer “ dedi. Gittim ki kolum gibi akıyo. bunlar yüzü suyu hürmetine.

”456 DeyiĢleri ortamın ihtiyacına göre ortaya çıkarır vermek istediklerini semboller kullanarak anlatır. bu bağlılık Yanyatan'ın daha da olağanüstüleĢmesine sebep olur. Kendisi ehli kamil bir insandır.”458 Yukarıdaki deyiĢten anlaĢıldığına göre Yanyatan Horasan erenleri ekolünden geldiğini. Hiçbir konuda net açıklamalar yapmaz. Kültür Bakanlığı Yayınları. C. fakat farklı bir doyum yaĢarlar. Hacı BektaĢ‟ın nazarıyla irĢat olduğunu. 150-154 458 Ali Zeytünlü.öyle geçti. 6. Rum diyarında hüküm sürdüğünü. T. 1998. Saklardı kendünü gizlerdü yav gız gibi saklardı. Anadolu‟da Aleviler ve Tahtacılar. Turhan Yörükan. Bir konuyu sembollerle anlatır. .”455 Yanyatan Ali derviĢ ile ilgili yukarıdakine benzer bir çok söylence vardır. “Kendü ismini söylemezdi. Ali Belli. 18. Yanyatan Ali derviĢ‟in Ege ve Akdeniz bölgesindeki Tahtacı Yanınyatır ocağı ile bağlantısı hakkında net bir bilgi yoktur. 457 “Kalktık Horasandan sökün eyledik / Mekanı Çeçbeli gez Rumi hoca Pirim Hünkar Hacı Bektaş nazar eyledi / Mekanı Çeçbeli gez Rumi Hoca Dervişleri vardır dilleri tatlı / Dilleri datlıda hem muhabbetli Omuzu hırkalı kolu pazvantlı / Abdal Musaya da eş Rumi hoca Dervişleri vardır zamahın dutar / On iki imam katarıdır bu katar Baharın uğradım bülbüller öter / Kandillerin dolu nur Rumi hoca Yolundanmı döner kendünü bilen / Dünyada şehittir yol için ölen Urum diyarına irahber olan / Cihanın içinde er Rumi hoca. GörüĢme. 457 Yusuf Ziya Yörükan. Bu konuda Yanyatan‟a çok önemli hizmetlerde bulunmuĢ olan Hüseyin Zeytünlü söyle der. Hüseyin Zeytünlü. anlayan anlar gerisi için uğraĢmaz. Hazırlayan. insanlarla derinden iliĢkiler kurar ve derviĢlik geleneğini çok iyi bilir. ve yahut Yanyatan demezdi. Gine hiç oralı olmadık. GörüĢme. 1. Ġnsanlarda onun dediklerinden bir sistematik bilgi öğrenmez. tekrar kapandı kulaklarım bu seferde cihaz almayınca idare edemedik. hisse dayalı bir aktarım mevcuttur. 455 456 Abdullah Balcı. Pirsultan abdalım ırahber haktır / Gaziler comarttır noksanım çoktur Doldur güdüğünü sancağın çektir / Mekanı Çeçbeli gez Rumi Hoca. Bununla birlikte Yanyatan Ali derviĢ doğaçlama birçok deyiĢ yazmıĢ bir kaçı hariç deyiĢlerinde ismini veya mahlasını kullanmamıĢtır. Yanyatan geleneksel mistik derviĢlerin neredeyse sonuncusu gibidir. Bunun yanında kökü ve ne olduğu hakkında Yanyatan Ali derviĢ‟in Rumi hoca adıyla kendisini anlattığı Ģiiri önemlidir. Ankara. Bu doyum onları Yanyatan‟a bağlar. rumuzlarla süsler ve bilgiyi saklar. Onun için onun muhabbetlerinde sistematik bir bilgi aktarmaktan çok. Kimseye sırrını açıklamazdı. GörüĢme.

GörüĢme. Yanyatan‟ın yanında hiç konuĢmaz. Bu derviĢlerin araĢtırmamızın konusu olan DerviĢ Ruhan‟la da somut iliĢkileri olmuĢtur. Rasyonel bilgi ile uğraĢmazlar. “Arzumanım arz eyledim o yare / Mecnunam halımdan bir Leyla bilir. fakat birbirlerinin karĢılıklı konumlarını bilirler. DerviĢ Ruhan‟ın Ġbrahim ağa ile bir çok konuda anlaĢamadığı DerviĢ Ruhan sevenleri tarafından söylenir. 30. Yanyatan‟ı kendisinden yüksekte bir makamda idrak etmekte. Ali Osman IĢık. DerviĢlik geleneği yöredeki saf hali ile devam edememektedir.tatlı dilli muhabbetli ve savaĢçı derviĢleri olduğunu. Sembollerle doldurduğu anlatım özellikle yol içinde belli sembolleri çözmeyi bilmeyen için sırlarla dolu metinlerdir. Bunların dıĢında derviĢlik geleneği büyük bir değiĢim yaĢamıĢ ve halk üzerindeki etkisini kaybetmeye baĢlamıĢtır. halkla iliĢkilerinde de daha çok olağanüstü yetenekleri ile fark edilirler. Fakat Ġbrahim Ağanın ocağı oğlu Hamza Ağa tarafından yürütülmektedir. yöredeki geleneği takip eden geleneksel derviĢlerin son kuĢağı olan Yanyatan ve Sefil Memmet kendileri gibi ardıllarını yetiĢtirememiĢlerdir. DerviĢ Ruhan. Bu etki DerviĢ Ruhan‟ın çağdaĢ derviĢlerle bazı konularda yaĢadığı çatıĢma noktalarında kendini göstermektedir. GörüĢme. GörüĢme. 6. baĢka bir ifade ile ruhsal makam sahibi olduğunu. yönlendirmeler yapmaya çalıĢırlar. Sabır dedikleri zehirden acı / Cümle dertlilerin sabır ilacı Balım Sultan olsun bize yardımcı / Mecnunam halımdan bir Leyla bilir Arzumanım arz eyledim o yare / Sırrı Balım Sultan Bektaş Veli‟ye Kavuştur Yanyatan'ı aşkı Leyla'ya / Mecnunam halımdan bir Leyla bilir”459 Yanyatan Ali derviĢ Sefil Memmet ve Ġbrahim ağa yörede geleneksel derviĢ tipine yakın son derviĢlerdir. Bu durum halk arasında onun daha da mitikleĢtirilmesine yol açar. ÇağdaĢ derviĢlere göre yazılan deyiĢler düĢünce ile yazılmıĢ Ģiirler iken. 5. Örneğin çağdaĢ derviĢler reenkarnasyona inanmazken geleneksel derviĢler ve DerviĢ Ruhan inanır.460 Bunun yanında Sefil Memmet ve Yanyatan‟la çok özel gönül dostlukları vardır. Bu dertli hali ile ilgili bir deyiĢi vardır. Yanyatan Ali derviĢin anlatamadığı veya anlatmaması gereken sırları ve acıları varmıĢ izlenimi verir. Söz konusu geleneğe bir taze kan olarak gelen DerviĢ Ruhan değiĢime ayak uydurmaya. DerviĢler bu sembolleri bir Ģekilde anlarlar. onun muhabbetine sessizliği ile katılır. Fakat bu metinlerin kendi içinde çözümleri vardır. GörüĢme. geleneksel derviĢlerin algılayıĢ biçimini modernize etmeye çalıĢmıĢtır fakat bu 459 460 Ali Zeytünlü. Bu olağanüstü algılama biçimlerine dair inanç onlara sarsılmaz bir karizma sağlar ve bu karizma ile problemlere çözüm bulmaya. Yörede kalan. bunun için böyle davranmaktadır. . Yine çağdaĢ derviĢler mucize keramet noktalarına önem vermezken. Bu derviĢler için itikat önemli bir iliĢki kurma biçimidir. belirtir. Aşıklar maşuku nazlı yarime / Mecnunam halımdan bir Leyla bilir. geleneksel derviĢler ve DerviĢ Ruhan için vecd ile ilham ile yazılmıĢ ilahi metinlerdir. geleneksel derviĢler ve DerviĢ Ruhan için mucizeler en belirleyici unsurlardır. DerviĢ Ruhan‟ın gönül dünyasında ciddi etkisi vardır. Bu anlama için özel bir tedrisattan geçmezler. Sadiye IĢık. Yöre derviĢleri olarak bu derviĢin. DerviĢ Ruhan. 6. Ali Zeytünlü.

461 Keçiköy'lü Manicinin Ali ve Piriçci Yusuf gibi çağdaĢ derviĢler rol oynamıĢlardır. Bu derviĢler DerviĢ Ruhan‟ın bizzat emek verdiği Cuma Zeytünlü. Dilaver ġaĢmaz. Cuma Zeytünlü. Resimler. Sadık Ersoy462 ve Hasan Kurbandır. geleneksel derviĢlik terkedilmiĢtir. Cuma Zeytünlü (Dertli Garip) resimleri. Aslında yapmaya çalıĢtığı. DerviĢ Ruhan ait olduğu yörenin derviĢlik geleneğini bilmektedir. Bu sebeplerle yöre kaynaklı olan geleneksel derviĢlik geleneğinin son temsilcisi Yanyatan Ali derviĢ.2. usta çırak iliĢkisini sınırlı tutmuĢ ve bir mürĢide bağlanmamıĢlardır. Ali Ġhsan AktaĢ. DerviĢ Ruhan‟ın dıĢında kalan ve kendilerini çağdaĢ derviĢ olarak tanımlayan derviĢler ise baĢka bir yol seçmiĢler. gelenekle modernin arasında kalan ve icazetini dıĢarıdan alan son derviĢ ise DerviĢ Ruhan‟dır. Bu süreçte mistisizmden daha arınmıĢ bir tasavvuf yorumculuğuna dönüĢen ÇağdaĢ derviĢlik daha etkin bir hale gelmiĢ. DeğiĢimi fark etmiĢ fakat değiĢimin yönünü inandığı. Resimler. ideal olan yöne doğru yapamamıĢtır. neredeyse tamamen kendilerini mistisizmden arındırmıĢlardır.2. Bu mistik düĢünmeden arındırma sürecinde DerviĢ Ruhan. Geleneğin içinde değiĢimin göründüğü kiĢi olarak aldığımız DerviĢ Ruhan‟dan sonraki derviĢleri burada anmak yerinde olacaktır. Söz konusu arındırma süreci daha sonra derviĢlerin mistik özelliklerinin de görmezden gelinmesine yol açmıĢ ve bir gelenek hızlı bir biçimde mistik düĢünceden arındırılmıĢtır.çabaları kendi sevenleri arasında sınırlı kalmıĢtır. Bunun dıĢında kendisini en sıkı takip edenler baĢta Türkmen kadınlar463 461 462 Ekler. . DERVĠġ RUHAN DÖNEMĠ VE SONRASINDAKĠ ÇAĞDAġ DERVĠġLER DerviĢ Ruhan aslında sönmekte olan bir geleneğin değiĢime ayak uydurmaya çalıĢan örneğidir. geleneğin zamana uygun yorumu olarak tanımlanabilecek yaklaĢımın baĢarılı olduğu söylenemez. Bu duruĢunun farklı olmasının sebebi kendisini Erzurum‟da askerde iken yetiĢtiren mürĢididir. Bu kadınlardan. bunun yanında Kuranı Kerimi bilmekte ve Erzurum‟daki MürĢidinden aldığı özel bilgileri bilmektedir. Ekler. DerviĢ Ruhan‟ın bu üçlü sentezi kendi anlayıĢında somutlaĢmıĢ ve eserlerine yansımıĢtır. DerviĢ Ruhan dıĢındaki derviĢler. DerviĢ Ruhan‟da kadın eĢitliği ve değerinin bilinmesi konusunda çok çabalar harcamıĢtır. Resim 10: Sadık Ersoy ( Kul derviĢ). Resim 9: Ali Ġhsan AktaĢ (Foto Ġhsan). 4. Bu kategoriler ve DerviĢ Ruhan‟ın gelenek içindeki yeri „DerviĢ Ruhan‟dan sonraki derviĢler‟ baĢlığı altında incelenecektir. DerviĢ Ruhan bu çağdaĢ yorumlamaya katılsa da zamanla bu derviĢlerden ayrı durup daha çok geleneksel derviĢlere yakın düĢünceleri savunmuĢtur. 463 Kadınlar DerviĢ Ruhan‟ı ermiĢ olarak görmüĢ ve öyle davranmıĢlardır. DerviĢ Ruhan‟a göre bu seçilen yol geleneğin devamı değil geleneğin asli unsurunun ortadan kaldırılmasıdır. onun yetiĢtirdiği veya kendisinden daha sonra olan derviĢler daha çok çağdaĢ derviĢ kategorisine girmektedir. Cumhuriyet devrimi ile birlikte çağdaĢ olmak derviĢlerin yöneldiği bir odak olmaya baĢlamıĢ ve bu oranda hurafe olarak belirtilen birçok inanç unsuru Alevilik inancından arındırılmıĢtır. 2006‟daki resmi. DerviĢ Ruhan‟ın döneminde olan.

Ġhsan AktaĢ‟ın anlatımıyla söyle aktarabiliriz: “Dervişlere devam edecek olursak. geleneksel derviĢlik terkedilmiĢtir. Nevriye Kaya. mahlası Sersem Köle. Veli Balcı ve Abdullah Balcı DerviĢ Ruhan‟ı mürĢidi olarak kabul ederken.olmak üzere Zakir ve AĢıklardır. DerviĢ Ruhan açıklanamayacak Ģeylere inanmaktadır. DerviĢ Ruhan‟da Kuzalan köyünde hocalık yapmaktadır. teslimiyeti savunmaktadır. Söz konusu arındırma süreci daha sonra derviĢlerin mistik özelliklerinin de görmezden gelinmesine yol açmıĢ ve bir gelenek hızlı bir biçimde mistik düĢünceden arındırılmıĢtır. Hatice ġaĢmaz yakınında olanlardır. Bani ġaĢmaz. Bu anlamıyla iyi bir Alevi BektaĢi olmak. Atatürkçü olmaya dönüĢmüĢtür. Süveyda IĢık. Ali Ġhsan AktaĢ mistik olayların akıl ve tecrübe ile bir açıklaması olabileceğini önemle belirtirken. . Fadime Kaya. Akıl ile gitmeyi fakat kararı aĢkla vermeyi doğru bulmaktadır. Bani Kurban. Hatice Zeytünlü. çağdaĢ derviĢlerin yorumları gittikçe materyalistleĢmeye imkân tanımıĢtır. TanıĢıklıkları bu döneme rastlar. Ali Zeytün öğretmeni olarak zikretmektedir. itikata önem vermekte. Yöredeki bu mistik düĢünmeden arındırma sürecinde Ali Ġhsan AktaĢ. Kerziban Zeytünlü. daha sonra ciddi ayrıĢmalar yaĢanmıĢtır. Kendisi Güvenözü köyünde „Baba‟lık yaparken. Kumbaba'dan İbrahim derviş vardı. insanın Tanrısal zuhur olabileceğine inanmakta. Aleviler Cumhuriyet devrimini ve Mustafa Kemal Atatürk‟ü her hali ile kabul etmiĢ. DeğiĢimin gerekliliğini fark etmiĢ. derviĢlerin de yöneldiği bir odak olmaya baĢlamıĢ ve bu anlamda hurafe olarak belirtilen birçok inanç unsuru Alevilik inancından arındırılmıĢtır. Bunlardan Muammer Badem. deyiĢlerin kutsal olduğuna inanmakta. şiirleri de vardır. Ruhani Hatice Bozkurt. Cuma Zeytünlü gibi ÇağdaĢ derviĢler etkin rol oynamıĢlardır. DerviĢ Ruhan‟a göre aklı ruhsal dünyaya taĢımak materyalistleĢme değilken. Gülsüm IĢık. Ali Ġhsan AktaĢ ise daha bu inanç ve tutumlara eleĢtirel yaklaĢmaktadır. Geleneksel derviĢler ile çağdaĢ derviĢler arasında kalan DerviĢ Ruhan ile Ali Ġhsan AktaĢ‟ın ilk baĢlardaki derviĢlik anlayıĢı benzeĢirken. fakat değiĢimin yönünü kontrol edememiĢtir. Geleneksel ve ÇağdaĢ derviĢ ayrımı yapacak olursak DerviĢ Ruhan Geleneksel derviĢe daha yakın iken Ġhsan AktaĢ tamamen çağdaĢ bir derviĢtir. Alevileri Cumhuriyet ve devrimlerinin bir numaralı savunucusu konumuna getirmiĢtir. Bu süreçte üst bir kategori olarak kabul edilen çağdaĢ olmak. DerviĢ Ruhan gelenekteki değiĢimin zorunlu olduğu bir dönemde geleneğin aslolarak yansıttığı değerleri bozmadan değiĢime ayak uydurmaya çalıĢan bir derviĢtir. Ali Ġhsan AktaĢ DerviĢ Ruhan‟ın yakın köyündendir. Örnek vermek gerekirse DerviĢ Ruhan Reenkarnasyona (yeniden doğma-ruh göçü) inanmakta. İşte o dönemde Mehmet Ali Işık‟la. sosyal hayat içinde iyi bir Cumhuriyetçi. hatta geleneksel derviĢler tarafından Atatürk‟ün Methi olarak kabul edilmesi. Sonuçta her türlü mistik düĢünmeden arınmak çağdaĢ insan değerleri ile barıĢmak anlamında yorumlanmıĢtır ve çağdaĢ derviĢlik daha etkin bir hale gelmiĢ. Ġlk karĢılaĢmalarında geleneksel derviĢlere yönelik yaptıkları eleĢtiriler vasıtasıyla yakın dost olurlar. Öznur ġaĢmaz.

Hacıköy Merzifon dili ağırlıklıydı. gündelik hayattaki anlama yakın yorumlamalar yapılmaya baĢlandı. Orda buluştuk gerek Kuzalan‟da. 1963 yılında herhalde 1964 yılına yakın zamanlarda ben fotoğrafçılığa başlıyorum ve 1980 yılına kadar. ben 1-1-1935 yılında Gümüşhacıköy‟e bağlı Güvenözü köyünde doğmuşum. iki oğlum yetiştikten sonra onlara teslim ediyor. GörüĢme . Ali Ġhsan AktaĢ. İşte bu yıl 2006 yılında “Mucizelerin Dili İnançlarımız” kitabını. Ġkisi de hiçbir 464 465 Ali Ġhsan AktaĢ. bunların içinde Gümüşhacıköy‟den başlayarak. Fotoğraf işlerini onlara bırakıyorum. bunların çabaları ile akıl vasıtasıyla aktarılmaya. bunun içerisinde sığır gütme bile var 12 yıl da köyde yaşadık. GörüĢme.”464 Ġhsan AktaĢ ve DerviĢ Ruhan‟ın bu karĢılaĢması ve dostluğu uzun yıllar devam etti. kendi fikirlerimi de koydum. 3. “Anadolu‟yu Kucaklayan Ozan Mahzuni Şerif” kitabını yazdım.” 465 Kendisi bir ressam ve yazar olan Ali Ġhsan AktaĢ yörede saygın bir yere sahip olmakla birlikte Alevi BektaĢi öğretisi konusunda da danıĢılan bir kiĢi konumundadır. benim amcam falan da giderdi. Sonra Gümüşhacıköy‟e 1963 yılında geldim. Sanki bir bütünün yarısı gibi durumlara geldik. fotoğrafçılık mesleğine devam ediyorum. Gerek Ruhani gerek ben bizler eleştirel gözle bakardık. Yazdık diyorum çünkü edebiyat öğretmeni Sabri Yücel‟de vardı. diğerleri biraz fanatik bir gözle bakardı. kendi ifadeleriyle. bakkallık yaparken orada kara kalem resimler ile çalışırken benim mesleğimi değil de resme yeteneğimi fark eden fotoğrafçı arkadaşlar bana birlikte çalışmayı teklif ettiler. kitabını yazdım derken. Kıbrıs Lefkoşa Mücahitler sitesinde ve yine Merzifon‟da Cumhuriyet bayramında ve Gümüşhacıköy‟de 8 kişisel sergi yaptım. o hocalık yapıyordu. Amasya Hazeranlar Konağı. DerviĢ Ruhan‟la ilk baĢlardaki yakınlaĢmaları daha sonra ikisinin de görüĢlerinde farklılaĢma ortaya çıkmasıyla ayrılığa dönüĢmüĢtür. O günden bu tarafa 26 yıllık süre içinde 8 kişisel resim sergisi açtım. Ģiirlerdeki semboller çözülüp.babayla. sizinde söz konusu edeceğinizi tahmin ettiğim dervişçe yaşam süreci böylece bu günlere geldi. odun çekmeden alda hızarcılık ve benzeri işler yaparak. burada 6 ay bakkallık yaptım. Merzifon‟da 12 yıl durduktan sonra. 1950 yılında köye (Güvenözü) yerleşip. kendim yağlı boya resim çalışmalarına ağırlık veriyorum. Kuzalan köyünde bende Bennek‟te şimdiki Güvenözü köyünde Babalık yapıyordum. 3 yaşında Merzifon‟a yerleşmişiz. Merzifon. Burada Ali Ġhsan AktaĢ‟ın kısa bir özgeçmiĢini onun tanınmasını kolaylaĢtırması amacıyla. onun şiirlerini derledim. BaĢka bir ifade ile söyleyecek olursak daha önce sadece itikatla ve aĢkı muhabbetle aktarılan gelenek bilgisi. “Efendim. gerek Bennek‟te birbirimize çok yakın görüşlerimiz ortaya çıktı. Bir saha derlemesiydi. ben onların teklifini kabul etmiyorum ama fotoğrafçılığa karşı da bir sevgi bende oluşuyor. o şey içinde tanışıp arkadaş olduk. bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Ondan sonra “Anadolu‟da Bir Duru Kaynak” diye Atatürk‟ün çağdaşı Kul Fakır isminde bir ozanın şiirlerini yazdık. onunla birlikte yazdık bu kitabı. İkimizde İbrahim dervişleri falan görürdük. 3. Şimdi çalışmalarım oluyor ama bu arada kitaplar yazdım. bu tümüyle benim görüşlerim kitaba geçti yani bu anlattığım süre içerisinde tasdiksiz. vermek yerinde olacaktır. Bu süreçte birçok muhabbet yapıldı ve insan üzerine eleĢtirel olarak giderek keĢifler yapılmaya çalıĢıldı. rahmetliyle. Çorum Müzesi (Milli Eğitim haftasında).

Bu aktarmamasında onu tutan iki Ģey vardır. Fakat farklı görüĢlerini birer farklılık olarak görüp birbirlerini öylece kabul etmiĢlerdir. Mahzuni‟nin sözlerinin hepsinin ilahi nitelikte anlaĢılmaması gerektiği konusunda çok uyarılarda bulunmuĢtur. gerçek olarak kabul etmez.Tabi var kesinlikle. bu değerlerin hepsinin üstünde bir anlayıĢ çerçevesi olarak derviĢliği ve inançlarını savunmuĢ.zaman birbirinin arkasından yanlıĢ bir Ģey yapmamıĢtır. Mahsuni ġerif‟in kendisi adına yazdığı birkaç deyiĢi vardır. Kentli aydınlar da söz konusu gelenek içinde. Birçok anında özel metapsiĢik deneyimler yaĢadığı için yaĢadıklarını aktaramamıĢtır. Toplumsal. üç beş kişi de olsa birbirlerini aşamıyordu ama Mahzuni'yle birlikte evrensel bir şekle büründü. Bu dostluk Mahsuni tarafından da çok özel bir dostluk olarak kabul edilmiĢtir. daha canlı bir yapı ortaya çıktı. Geleneksel derviĢlikten çağdaĢ derviĢliğe geçiĢ. bu süreç sonunda olağanüstü olaylara inanmaz olmuĢ ve gençleri hızla materyalistleĢmiĢtir. Mahsuni ve onun düĢüncesi içindeki kiĢileri daha makul bulmuĢ ve o düĢüncede olmayı en meĢru düĢünme biçimi. muhabbet ortamında vücuda gelir.”466 Ali Ġhsan AktaĢ tam bir Mahsuni hayranı ve dostudur.İhsan bey siz dervişlik kelimesini çağdaş kelimesi ile birlikte kullanalım dediniz.g. GümüĢhacıköy yöresine Mahzuni‟cilik diye bir adlandırmayı da hediye etmiĢtir. söz konusu farklılaĢmada Mahsuni ġerif‟le olan dostluğunun etkili olduğunu belirtmektedir. Caner Işık . ilahi nitelikli deyiĢler karıĢtırılmamalıdır. Ġhsan AktaĢ. fakat bu düĢüncelerini çoğu okuma yazma bilmeyen insanlardan oluĢan sevenleri dıĢında. DerviĢ Ruhan hurafe olarak kabul edilen birçok Ģeyi bizzat yaĢadığı için düĢünme biçimi farklı olmuĢtur. Bunlar birbirine karıĢırsa zamanla değiĢebilir nitelikte olan birçok görüĢ halk tarafından değiĢmesi güç ilahi prensipler gibi algılanabilecektir.Bu anlamda eskisinden daha farklı bir şey ortaya çıktı.g. politik söylemlerle ve ona dair Ģiirlerle. DerviĢ Ruhan. Bunlardan birincisi yaĢananların sır olması 466 a. Bunda Mahzuni'nin etkisi olmuş olabilir mi? Ali İhsan Aktaş. DerviĢ Ruhan ve Ali Ġhsan AktaĢ özelinde çok açık bir biçimde gözlenmektedir.Bütünleştirdik. bilgece düĢünme biçimi olarak kabul etmiĢtir. psikolojik. Ali Ġhsan AktaĢ. DerviĢ Ruhan Mahzuni‟yi bir ozan olarak görür fakat bir derviĢ. Ali İhsan Aktaş. Söz konusu deyiĢin vücuda gelmesi aslında bir nevi Tanrısal sözün görünür olmasıdır.Tabi eskisi daha bireysel ve mistikti. bireysel derken. Gelenekte yaptığı Ģeyler önemli değiĢimlerdir ve savunulması yaygınlaĢtırılması gereken değiĢimlerdir. Caner Işık – Siz buradaki geleneksel dervişliği Mahsuni ile birlikte evrensel değerlere daha yakın bir hale getirdiniz diyebilir miyiz? Ali İhsan Aktaş. Bu konuda kendisi ile yaptığımız görüĢmeyi aynen aktarıyorum: “Caner Işık. DerviĢ Ruhan‟a göre deyiĢler ilahi nitelikli eserlerdir ve Tanrıya olan teslimiyetle. Nitekim Mahsuni hayranı olan GümüĢhacıköy‟deki derviĢ aileleri. Bunda DerviĢ Ruhan‟ın “eren-gerçek” sınıflamasını nasıl yaptığı bizlerce bilinmemektedir fakat DerviĢ Ruhan. baĢka bir kitleye ulaĢtıramamıĢtır. . çağdaĢ dünyaya en güzel uymuĢ kiĢidir. Bunlara göre Mahsuni ehli kamil bir insan olmanın ötesinde. DerviĢ Ruhan‟la belki de çeliĢmelerinin en önemli sebebi bu Mahsuni hayranlığıdır.

kader ve korku temalarını bildikleri gibi vazederek kendilerini de kıskaca almıĢ bir düzenin alt yapısını oluĢturuyorlar. Bu duygu ve inançla el ele verirsek. insanlar aĢk ve iman adına kullanılmıĢ ve suistimal edilmiĢtir. Kafası sistematik çalışır ve bir resim çizer gibi olayları anlatmayı başarır. Burada. Emperyalist ve onun kolları olan “Kapitalist sistemler. geri kalanları da geniĢ halk kitlelerine. Hukuk Devleti yasalarına uyup. Akıllı olun ve aklınızı iĢletin. halkın kafasında yarattığı olaylardır. yoksa akıl aĢkı ketliyorsa o akıl terk edilmelidir.. aklımızı bir türlü rahat bırakmıyorlar. Çünkü akıl suistimali önleyecek bize yön verecek yegane aracımızdır. Bu saydığımız insanlar neyin kavgasını veriyorlar dersiniz. Sosyal. BaĢta savaĢ sanayisini alabildiğince geniĢletiyor ve zenginleĢtiriyorlar. görülmesinin daha önemli olması kabulüdür. Gel gör ki. Yalnız kiĢisel zenginlik değil. Öbür yanda Kapitalist üretim araçlarını ellerinde tutanlar. yüz yıllardır adını koymuĢlar o düzenin ya da düzensizliğin adını. Akıl ve bilimin öncülleri ile insanlık daha aydınlık geleceklere kavuĢacaktır. softalar cahil hocalar. deneyimlemeyen birisi için sadece yalan ve hurafe olacaktır.cahil dedeler öbür tarafta da ĢartlanmıĢ papaz ve benzeri . Dünyada uygulanan tüm sosyal sistemlerin en güzeli olduğu çok açık bir Ģekilde anlaĢılan bu “Kemalist” düzenin bütün ülkelere örnek olacak nitelikte uygulanması gerekiyor. iyi niyetli de olsalar sistemin gereği ürettikleri ürünlerin karĢılığının çoğunu üst düzeydeki ağa babalarına dolaylı yollardan vermek durumundalar. . Bilerek ya da bilmeden. bu kara düzenden nasıl kurtulabiliriz. Fakat Ali İhsan Aktaş‟ın bir şeyin aktarılmasında olağanüstü bir yeteneği vardır. Bu anlamıyla geleneksel derviĢlerin iyi niyetli olanları aslında akli olanı anlatmaya çalıĢmıĢ. böyle diyor bizi yaratan. Bu özelliğini nitekim hazırladığı kitaplarda da görmek mümkündür. DerviĢ Ruhan‟a göre akıl aĢkın yükselmesine vesile olacaksa gereklidir. Ġkincisi ise anlatmaya kalksa bile. benim vatanım. şiirleri Derviş Ruhan kadar güçlü değildir. Türkiye Cumhuriyeti Bağımsız. fakat halk bilgisiz olduğu için onları ancak inançla bir noktaya taĢımıĢlardır.din görevlileri.. Sevgili okuyucularım siz o düzenin adını biliyorsunuz. Yobazlar. Halk bilinçlenince bu olağanüstülük asıl anlamına kavuĢup olağan Ģeylere dönüĢecektir. paylaĢım kurallarına uymayan bir çok biçimlerde verilmeye çalıĢılan düzendir. ülkemin bağımsızlığı. Onlara göre eski geleneksel derviĢlerin yaĢadığı birçok olağanüstü olay. Laik. Yalnız benim toprağım değil. Bu anlamıyla yazılı anlatı geleneğine daha uygun bir ifade tarzı vardır. onlardan sonuna kadar yararlanıp.ve anlatılmasının değil. isteyerek ve inanarak devleti doğru dürüst yönetebilmektir. Anlıyorum bana diyorsunuz ki yahu Ģu düzenin adını koysan ya. ülkemin zenginliği. Ali İhsan Aktaş şiir yazmaktadır. Bu anlayıĢ çağdaĢ derviĢler için kabul edilebilir bir Ģey değildir. Tek seçenek var. Yalnız benim özgürlüğüm değil. “Akıl insanın en gerekli duygusudur. dünya nimetlerinin tümünü ellerine alıp. yaĢadıkları. Peki ne olacak. ÇağdaĢ derviĢler bu anlamıyla derviĢliği çok farklı yorumlamıĢlardır. Demokratik. akıl ile başlayıp dünya düzeni ve Türkiye‟nin nasıl olması gerekliliği ile bitirdiği bir yazısını alıntılamak açıklayıcı olacaktır. Söz konusu etmek istediğim düzen.

ama üretim yapmasında bu etkinin payı fazla değildir.08. ÇağdaĢ derviĢliğe geçiĢin makbul olduğu dönemde DerviĢ Ruhan‟ın duruĢu diğerlerine göre çok farklıdır. Aktarımda iman. Kendi daha aktif bir yaşam içerisinde olan insanlar üretirler. 1935 doğumlu. bunun içerisinde vecd durumlarında eserlerinin çıktığı da olurdu. Bu özelliğinden dolayı. Bu farklı duruĢun sebebi kendisini Erzurum‟da Askerde iken yetiĢtiren mürĢididir. GümüĢhacıköy‟de Ali Ġhsan .Yeter AktaĢ‟ın evinde. . Ġlkokul mezunu. BaĢka bir ifade ile modern olan bütün yapılarla barıĢık bir halde hizmet üretebilmenin doğru olduğuna inanmaktadır. DerviĢ Ruhan mürĢidi ile 467 468 Ali Ġhsan AktaĢ‟tan alınan okuyucuları için hazırladığı bir yazılı metin. konferanslara katılmakta.Güvenözü köyü. DerviĢ Ruhan dıĢındaki derviĢler usta çırak iliĢkisini sınırlı tutmuĢ ve bir mürĢide bağlanmamıĢlardır. zenginlikleri vermiĢ yurduma ve insanlarımıza.” 468 Ali Ġhsan AktaĢ aslında bu yorumu ile DerviĢ Ruhan‟a daha üst bir değer verdiğini göstermektedir. GörüĢme. askerlik döneminde birisini anlatırdı.GümüĢhacıköy . Amasya . Bazı insanlar aktiftir. Ona göre DerviĢ Ruhan bilgileri daha tesirli olsun diye Erzurum‟da bir mürĢidi kurmuĢtur. örnek alınacak büyük bir devlet ve toplum olacağız. samimiyet ve aĢka önem vermekte ve böyle bağları sağladığında anlatıĢ ve aktarımı daha kolaylaĢmaktadır. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 4. Çünkü mürĢidinden bahsetmesi onun duygulanmasına ve coĢkulanmasına sebep olmaktadır. Tanrı bütün güzellikleri. herkes birilerinden etkilenirler. Fakat bizim çalıĢmalarımız ve DerviĢ Ruhan üzerindeki etkisine bakarsak bunun bir kurmaca olması mümkün gözükmemektedir. Sadece deyiĢlerle iletiĢim kuran Alevi BektaĢi geleneğinin yazılı kültür bağlamında da ifade edilebileceğini göstermiĢtir. (ÇağdaĢ DerviĢ).bütün dünya bize gıpta ile bakacak.2006 tarihinde yapılmıĢtır. ozanlarla dostluklar kurmakta. Ali Ġhsan AktaĢ. görüĢmenin ikinci kısmıdır. Çünkü ona göre DerviĢ Ruhan aktif bir insandır ve kendi cevherinden güzel hikmetler yansıtabilmektedir. DerviĢ Ruhan‟dan sonra derviĢliğe merak salan herkes çağdaĢ derviĢlerin yönlendirmesine girmiĢtir.. 22. Derviş Ruhani. üretirdi. “Biraz gizemliydi Derviş Ruhan. ġafak ağarıyor güneĢin doğması yakındır… Ne Mutlu Ġnsan Gibi YaĢayıp Ġnsan Gibi Ölene. dernek faaliyetleri içinde bulunmaktadır. doğaçlamalarla ortaya çıkarırdı. baĢta gerçek bir toprak reformu ve bir çok alanda toplumun barıĢ ve özgürlüğünün sağlanması içinde yeni düzenlemelerin yapılması gerekiyor. DerviĢ Ruhan‟ın mürĢidinin bir kurmaca olabileceğini Ģöyle söylemiĢtir. ÇağdaĢ derviĢlerden olan Ali Ġhsan AktaĢ derviĢ Ruhan‟ın mürĢidi hakkındaki sorumuza değiĢik bir cevap vermiĢtir. Belki Ģu söylenebilir. DerviĢ Ruhan bu noktada geleneksel derviĢlere benzemekte. Fakat onunda bir kurgu olduğunu sanıyorum. Kayıt.. Yeter ki bizi yönetenler bu gerçeği görsünler ve de istesinler. Karanlıklar dağılıyor. bazı Ģiirlerini açık bazı deyiĢlerini rumuzlu yazmaktadır. Video kaset kaydıdır. Ama önce inanıp sonra da. Bunu yalan yapayım diye değil hizmeti daha doğru aktarabileyim diyedir.467 Ali Ġhsan AktaĢ bu anlamıyla da derviĢliği çağdaĢlaĢtırmıĢtır. kendi özgün düşüncelerini çok severdi.

Üveysilikten BektaĢiliğe Kitab-ı Cebbar Kulu. Bunlarla birlikte ozan ve aĢıklar DerviĢ Ruhan‟ın daha sadık takipçileri olmuĢtur. Çetmi'si. 8-15. Yemişeni. DerviĢ Ruhan‟ın öğrencileri belli bir bilgi birikimine gelince DerviĢ Ruhan‟dan öğrendikleri eleĢtirme tarzı ile onu eleĢtirmiĢler ve akla uygun gelmeyen açıklamalarında.daha baĢka iletiĢim biçimleri ile temas halindedir ve bunun da aktarılması mümkün değildir. Veli Balcı ve Abdullah Balcı. Kendisi önce geleneksel derviĢliği çağdaĢ derviĢliğe çevirenlerle birlikte olmuĢ daha sonra ÇağdaĢ derviĢlerin aslolanı ihmal ettiğini söyleyerek kendine özgü bir noktada durmuĢtur. Buna rağmen bir mürĢidi olduğu kesindir. Belki de DerviĢ Ruhan‟ın böyle bir iletiĢimi vardır. Koca Sadık (Sadık Ersoy) var. çünkü DerviĢ Ruhan yöredeki değiĢime göre çok özel bir görünüme sahiptir. Cumayı ağaynan (Cuma Zeytünlü). onun yanlıĢ söylediği kararına varıp. DerviĢ Ruhan ile iliĢkileri bazında söz konusu derviĢ ve aĢıkları sırasıyla anlatmak açıklayıcı olacaktır. Sivas . DerviĢ Ruhan‟ı mürĢidi olarak kabul ederek en büyük örnekliği sergilemiĢtir. Ama Ġhsan AktaĢ‟ın da dediği gibi bu nokta çok gizemlidir ve neredeyse kimse net bir bilgiye sahip değildir. Bunlara çok emek verdi.Virani ve Fuzuli‟den deyiĢler ezberleyip icra etmiĢ bir aĢıktır. Kendisi de bir derviĢ olan Ali Zeytün DerviĢ Ruhan‟ın yetiĢtirdiği derviĢleri hakkında Ģunları söylemektedir. Cuma Zeytünlü‟nün fikirlerine eğilim göstermiĢ. 6. bunun yanında Ģiirleri diğer yazanlara göre çok güçlüdür. Onlara çok çalıştı. Yörede yaĢanan değiĢim rüzgarından DerviĢ Ruhan‟ın yetiĢtirdikleri de kendini kurtaramamıĢtır. Süleyman Uludağ.”470 Ali Zeytün‟ün de dediği gibi DerviĢ Ruhan Cuma Zeytünlü (Dertli Garip) ve Sadık Ersoy‟a (Kul DerviĢ) çok emek vermiĢtir. Seciyen'i buralarda bir sürü yarleri yarenleri var. Yine DerviĢ Ruhan‟ın yetiĢtirmelerinden olan Sadık Ersoy. Bu ayrıĢma çağdaĢ derviĢliğin popülerleĢmesi. Mahzuni‟ciliğin artması ile paralel bir zamana denk gelmektedir. Hele de yemişende iki tane aşık(Abdullah ve Veli Balcı) yetüştüdüki. DerviĢ Ruhan‟ı bir gerçek-eren olarak kabul eden Sadık Ersoy çağdaĢ derviĢlerin fikirlerini daha açıklayıcı ve tatmin edici bulmuĢtur. Hacıköy'ünü. sözlük. Onlara insanlığı yolun kurallarını öğretti. Cuma Zeytünlü Kırca köyünde doğmuĢ gençliğinde cem zakirliğine-aĢıklığa heves etmiĢ ve o dönemde Yemini. çağdaĢ derviĢlerin söylediklerinin daha akla yatkın olduğunu düĢünmüĢler ve uygulamıĢlardır. GörüĢme. meyveleri çekmeyinen tükenmez. Hasan Kurban ise DerviĢ Ruhan‟ı öğretmeni olarak gördüklerini belirtmiĢlerdir. Tasavvuf içinde Üveysilik469 dediğimiz ekolde mekansal olarak birlikte olmadan his ve rüya yolu ile birlikte olmak diye adlandırdığımız bir yol vardır. yakın olan köyünden gidip gelerek DerviĢ Ruhan‟ın öğrencisi olmuĢtur. 369 470 Ali Zeytünlü. “Yetüştüdüğü aşık derviş. başka köylerde de bir sürüsü var. . Daha sonraları DerviĢ Ruhan Kuzalan‟da hocalık yaparken. DerviĢ Ruhan‟la 469 Hasan Yüksel – Saim SavaĢ. Ali Zeytün. DerviĢ Ruhan‟dan sonraki derviĢlerden olan Cuma Zeytünlü ilk zamanlarında DerviĢ Ruhan‟a tabidir daha sonra mistik konuların yorumunda ayrıĢmıĢlardır. Aynı İrfani‟nin Yanyatan‟ın misali bir sürü yar yarenleri mürüdleri var. Bunlar Kırca‟da olan. 1997. Muammer Badem.

hem dünyayı nasıl anladığının görülmesi hem de Ģiir tarzı hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir. ġiir yönü güçlüdür fakat doğaçlama Ģiir yazmaz. Geleneksel derviĢliğe dair eleĢtirileri onu. mazlum donunda geldi. “Güvercin donunda gel dedi geldi Mümin kullarını eline aldı Daru çeç üstünde namazın kıldı Hünkar Hacı Bektaş Veli hoş geldin Kadıncık anaya elma getirdi Nuş etti sultanım aslına erdi Deşdi ezen gölünde Selmanı gördü Hünkar Hacı Bektaş Veli hoş geldin Dertli Garip‟imki Veliden öğren Kuşluklayı görüp sevgiyi gören Alıcı ağacında gönlüne giren Hünkar Hacı Bektaş Veli hoş geldin “Güvercin donunda geldi diyo emme aşık demeye haklı. Dertli Garip Ģiir konusunda gerçekten ustadır ve DerviĢ Ruhan‟ı okĢayan Ģiirleri vardır. Derler ya keramet olarak şahini saldılar git dut deyi sonra boynundan tuttu Hacıbektaş silkinince boğazından tutup gözleri dışarı fırladı diye. Hacı bektaş ilimden kültürden başlayınca. Şahin dedikleri senin gibi benim gibi bir insanıdı. Bu eleĢtiriler aslında DerviĢ Ruhan‟dan kopuĢun da baĢlamasını sağlamıĢtır. Az fakat güçlü Ģiirleri vardır. kendisi de örnek bir aile olmaya özen göstermiĢtir. onu sen nasıl yorumlayacaksın. Kendisi yöredeki hiç kimse hakkında olumsuz bir söz söylememiĢtir. Aslında burada DerviĢ Ruhan olağanüstü bir sabır ve anlayıĢ göstermiĢtir. kendi aralarındaki ayrıĢmayı fark edip farklı oldukları yerde birbirlerini kabul etmiĢlerdir. Herkesin olması gereken yerde olduğuna dair bir hikmetli inancı vardır. elinde asa. Bu eleĢtirilerin içeriğini kimseye anlatmamıĢlar. o gönderdikleri adamın boğazından başka bir kelime çıkamıyo. konuşuyo konuşuyo. Cuma Zeytünlü “Dertli Garip” mahlasıyla Ģiirler yazmaktadır. DerviĢ Ruhan ile iliĢkisi yoğun bir biçimde 1970 yıllarına kadar sürmüĢ daha sonra GümüĢhacıköy‟deki ÇağdaĢ derviĢlerin dünyaya bakıĢları kendisine göre daha makul görünmüĢtür. ilmiynen onları ikna etti. oraya gidiyo Hacı Bektaşı sorguya çekiyo. Bunlardan birini kendi açıklaması ile birlikte almak. hırtlağı sıkıldı . Bu olunan yer konusunda da kendisini sabitlemiĢtir. Ģiiri kafasında yazar sonra kağıda döker. Bu noktadan sonra ilk baĢta mürĢidi olarak kabul ettiği DerviĢ Ruhan‟ı da eleĢtirmeye baĢlamıĢtır. DerviĢ Ruhan‟a ait birkaç söylencede söylencenin ana kahramanı olarak geçmektedir. gelenekten koparmıĢtır. Daha önce yazmıĢ olduğumuz söylenceler içinde bunlardan biri anlatılmıĢtır. Aile ile geçimimi en önemli nokta olarak benimseyen Cuma Zeytünlü. hani. gelirken Erciyes dağında bunun önüne çekemeyenler adam çıkardılar. Bir derviş geliyo onu bu tarafa salmayın diye.çok sıcak bir gönül dostluğu vardır. bunlar biz ilmine güç yetüremedik dediler. omuzunda heybe. Hünkar.

Daha çok bilgilenmesinde Cuma Zeytünlü etkin olmuĢtur. alıcı olanın ihtiyacını alması gibi açıklamaktadır. Açıklarken bu gerçekliğe uygunluk noktasından açıklamalarda bulunur. yoğu bunlar göstermişler. DeyiĢe kıymamak gerekir diye kendini sınırlamak gereğini düĢünmüĢtür. kimseyi incitmeden insanların vicdanına hitap ederek konuĢmak.Kırca Köyü. Diğer bir derviĢimiz ise Sadık Ersoy‟dur. BaĢka bir ifadeyle her sembol yaĢanabilme imkanı olan bir gerçekliktir. a. Sadık Ersoy. 1929 doğumlu. Alıç ağacından meyve vermeyi. DerviĢ Ruhan‟dan uzaklaĢıp ciddi kopma yaĢayan öğrencilerinin baĢında gelir. Bunun aslı budur”471 Cuma Zeytünlü Ģiirlerinde kullandığı her menkıbeye ait sembolün gerçekliğe dayandığını iddia eder. Kuzalan köyünde hoca iken ona sık gidip gelenlerdendir.derler. fakat onun farkı her Ģeyin akılla anlatılamayacağına dair kanaatidir. GümüĢhacıköy‟de Cuma Fatma Zeytünlü‟nün evinde.1996 tarihinde yapılmıĢtır. Aslında söz konusu yorumlama çalıĢmalarını. “Biz yoğu bilmeyiz vardan var olduk Alganın içinde bünyeyi kurduk Haktan emir oldu dünyaya geldik Göndermiş cemalı gören övünsün Yoğu kim bilir yoğu. var etmiştir herkesi. “Kul DerviĢ” mahlası ile Ģiirler yazan Sadık Ersoy. 1943 Kırca köyü doğumludur. Cuma Zeytünlü‟nün kendisine ait bir deyiĢinin bir kıtasını nasıl yorumladığını örnekleyerek devam edelim. Cuma Zeytünlü eski derviĢlerinde aslında böyle söylemeye çalıĢtığını iddia etmektedir. onlar bütün hak dediğimizi hep havanın üzerinde göstermişler bize. Cuma Zeytünlü. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 10. varın içinde yaşamıştır.”472 Cuma Zeytünlü çağdaĢ derviĢler arasında Ģiirine en hakim kiĢidir. DerviĢ Ruhan. yörede Koca Sadık lakabıyla tanınır. Fakat bazı deyiĢler vardır ki iĢaret ettiği semboller ancak mistik yorumlanır. Haktan emir oldu dünyaya geldik derken bir ana dünyaya getüdüğü bir varlığa yardım etmese emretmese hiçbir şey yapamasa haznede bunalı ölür. Darı yığını üzerinde namaz kılmak. Ali Hoca'nında (Derviş Ruhan‟ın) bir sözü vardır Muhammet'in şefaati gelince diye o budur işte. iĢte o noktalarda da eleĢtirel yaklaĢırlar. (DerviĢ Dertli Garip) Amasya – GümüĢhacıköy . Sadık Ersoy. 23. 471 Cuma Zeytünlü. İlimi fazla kültürü fazla. Kayıt. Diğer derviĢlerin yapmadığı bir Ģeyi yapar. Sadık Ersoy. Yukarıdaki Güvercin sembolü mazlum anlamına.g. 472 Cuma Zeytünlü. Bu halinde tek tutkusu Ģiir ve muhabbetler olmuĢ ve derviĢlik üzerine Ģiirler yazmıĢtır.11. Ġlkokul mezunu. hem Ģiir yazar hem de bunları açıklar. ben diyo onun karşısında bir şey konuşamadımki diyo. DerviĢ Ruhan‟ın ikinci elden öğrencisidir. Bektaşi vardır. GörüĢme. işte bu dediğim noktaları bilmeyenler bilir yoğu. geliyo diyoki.g. Kendisi DerviĢ Ruhan‟la olan iliĢkisini Ģöyle belirtir. 1990 da bir trafik kazası geçirmiĢ ve belden altı tutmaz olmuĢtur. . DerviĢ Ruhan‟da yapmıĢtır. Teyp Kaset kaydıdır. Söz konusu yaklaĢım çağdaĢ derviĢlerin ortak yaklaĢımıdır. Çünkü kendisi DerviĢ Ruhan‟ın en iyi öğrencisi iken çağdaĢ derviĢlik yorumunu daha doğru bulmuĢ ve o yöne doğru yönelmiĢtir.

rüyamda Hünkar dedi. Bu olayı Ģöyle anlatır.“Cuma abi Ali ağamın (Derviş Ruhan‟ın) çırağı. bizde Cuma abinin çırağıyız.”474 Kul DerviĢ mahlası ile birçok deyiĢ yazmıĢ olan Sadık Ersoy‟un deyiĢleri doğaçlama değil kalemle yazılma deyiĢlerdir. Fakat değiĢlerinin tasavvufi derinliği zayıftır. Ondan beri “Kul Derviş” diye yazarım. GörüĢme. ehlibeyte saygımı sevgimi bol et diye yalvarudum yani. Birçok değiĢinin konusu bulunduğu durumla. Sadık Ersoy. . Kazadan sonraki durumu onu zoraki yatağa bağlamıĢ ve bu vesile ile muhabbetlerden uzak kalmıĢtır. Ali ağamın bildiğini Cuma abi biliyo.g. Yarabbi sen bana gendümden demeyi nasip et diye. Bunların yanında yol üzerindeki bazı mevzuları iĢlediği de olur. Bu konuda birkaç deyiĢini buraya almak yerinde olacaktır. 28. “ Bahçedeki gonca güle / Bülbül olup konamadım AçılmıĢ tomurcuk gülü / Deremedim deremedem Ben bu candan bezer oldum / Gece gündüz ağlar oldum Dünya bana zından oldu / Sen tabibsin kaldur beni. Yani.”473 Sadık Ersoy iyi niyetli bir kiĢi olması ile çevrede tanınır. Kul DervüĢüm sabır ile / Pirim Ģahı merdan ile Bahçedeki gonca güle / Bülbül edip gondur beni. Cuma abinin bildiğini ise biz öğrendik. Bu esnada kendi kendine bir Ģeylerle uğraĢırken kendi anlatımıyla Ģiir yazması bir rüya vasıtasıyla gerçekleĢmiĢtir. “Rüyamda Hacı Bektaş Veli‟yi gördüm yani. (belden aĢağısının felçli olması) ilgili olarak yalvarma ve acıyı dile getirme üzerinedir. gece gündüz yalvarudum. Yolcu olup yola geldim / Pirim Ģahı merdan / Ali yol oğlu yol zefiliyim / Pirim Ģahı merdan Ali Erenlerin yolu ince / Yolcu gelir gündüz gece Cümle nebilerden yüce / Pirim Ģahı merdan Ali Fatma ananın yavruları / MeleĢir Kuzuları Cümle erenlerin Ģahı / Pirim Ģahı merdan Ali Kul DervüĢü var eyledin / Yolunda kurban eyledin Nazar edip dil eyledin / Pirim Ģahı merdan Ali Ġnim inim inliyorum / Gel derdime derman eyle Gönlüm gülmez gözüm ağlar / Gel derdime derman eyle 473 474 Sadık Ersoy. a. Kul Dervüşüm diye son beyitine söyleyecen dedi.g.

ondan üstün bir konumdadır. Resimler. yeniden doğuĢa. hem de yola olan iyi niyetli ve eleĢtirel olmayan kabullenici bağlılığı ile.Bir münafık mafeyledi / Ellere gülüç eyledi Hayatımı maf eyledi / Gel derdime derman eyle Dünya bana zından oldu / Sancılardan bezer oldum Sanki ben bir yazar oldum / Gel derdime derman eyle Kul DervüĢüm biçareyim / Mecnun gibi gezemedim Eller gibi gülemedim / Gel derdime derman eyle Sadık Ersoy sanki geleneksel derviĢler ile çağdaĢ derviĢler arasında kalmıĢ gibidir. . 2007‟ de çekilmiĢ resimleri. Sadık Ersoy. Ömründe bir çok derviĢe hizmet etmiĢ ve en büyük yakınlığı DerviĢ Ruhan‟dan görmüĢ. Bani Kurban ve eĢi Hasan Kurban‟ın (Sefil Kurban). DerviĢ Ruhan‟la yaptığı muhabbetlerde piĢerek “Zefil Kurban” mahlası ile deyiĢ söylemeye baĢlamıĢtır. Cemal aynasında kendini gören / Rıza bahçesinin gülünü deren Sarraftır altunun kıymetin bilen / Alır satar ama çalmak istemez. “Eri erden seçen kördür” sözü. bu çalıĢma içinde derviĢlerin değiĢiminin halk nazarında görünümü hakkında bir bilgi vermiĢtir. çok naif bir noktadadır. Bu noktada derviĢler arasında bu değiĢim yaĢanırken. Bu süreçte ailecek DerviĢ Ruhan‟ı bir gerçek olarak kabul ederler. Sevgi bahçesinin gülünü diker / Alır koklar ama kırmak istemez. Onların çatıĢtığı noktalardan birinin tarafında olmayı seçmek ona göre haddini bilmemektir. Geleneksel derviĢlerin mucizelerine. yola hizmet eden herkeste bir hikmet olduğunu düĢünmeyi salık verir. O onlara hak gözle bakmakla sorumludur. Resim 12: Bani ġaĢmaz. Dostum dosta nazın yayını çeker / Gönül gözetir ama vurmak istemez. Bunun yanında çağdaĢ derviĢlerin de geleneksel derviĢler gibi düĢündüğünü sanır. Bu anlamıyla Sadık Ersoy hem yatağa bağlı hali ile. tanrısal tecelliye inanır. Bu durumuma uygun bir atasözü vardır. Yol içindeki derviĢleri de kiĢisel değerlendirme ile yargılamanın yanlıĢlığına iĢaret eder. Hasan Kurban Arapça yazıp okumayı öğrenmek için bir hoca ararken DerviĢ Ruhan‟la yolları kesiĢir ve çok yakın dost olurlar. Çetmi köyünde. DerviĢ Ruhan‟ın en yakın dostu ve aynı zamanda öğrencisi olan Hasan Kurban475 da söz konusu gelenek için önemli bir kiĢidir. 475 Ekler. ona bağlanmıĢtır. Hasan Kurban. halk nazarında yola safça bağlananlar Sadık Ersoy‟un tavrında bir yaklaĢım geliĢtirmiĢlerdir. Tarz olarak DerviĢ Ruhan‟a yakın olan Ģiirlerden biri Ģöyledir. Sadık Ersoy aslında tam bir halk adamıdır ve onun gözünde bütün derviĢler birdir. Zerrece hak yolu hile götürmez / Ġcraatsız kiĢi yol bitiremez Yükü Cevher olan asla sezdümez / Alır satar emme çalmak istemez. yol içinde takıldığı konuları abisi gibi gördüğü Cuma Zeytünlü‟ye sormayı daha uygun bulmuĢtur. DerviĢ Ruhan‟ı çok büyük bir insan olarak düĢündüğü için.

onların ruh ve madde diye kitapları vardı orada ayetler üzerinden bu konular açılır tartışılırdı. Galip hoca. AĢkın dalgasını çoĢa getüren / Gönülden gönüle elma bitüren KeĢkülü elinde himmet yetüren / Kabını açmayana guymak istemez. Elektirikçi Hakkı. Fakat gerçek aydınlanmasını DerviĢ Ruhan vasıtasıyla yaĢadığını da anlatmıĢtır. Bunlar kitaptan biliyodu. . Ġlkokul mezunu. Bu sadakat ve sevgisi DerviĢ Ruhan tarafından da önemsenmiĢtir.2007 tarihinde yapılmıĢtır. Dervişler hakikatten bilir. (DerviĢ Sefil Kurban) Amasya .Banu Kurban‟ın evinde.Çetmi Köyü . Bu anlamıyla 1960‟lı yıllarda ruh ve insan hakkında bir çok yayın okumuĢ ve bunlar üzerine tartıĢmalar yapmıĢtır.02. Dervişlerin tadı ile o kitapların dadı başka. 1926 doğumlu. Hasan Kurban deyiĢ yazmasının yanında çok da kitap okuyan bir kiĢidir. Video kaset kaydıdır. Ġnsan ve onun varoluĢ sebepleri üzerine kafa yormuĢtur. büyük adamlardı ve ruhçuluk kitapları vardı. Hasan Kurban.. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 16. DerviĢ Ruhan‟ın Hasan Kurban‟a yazdığı bir deyiĢ vardır. 05.Hakikate eren gerçek bellolur / AĢık olan yana yana kül olur Aynel yakin olan maksudun bulur / Bu fani cihanda durmak istemez. Yeniliklerden haberdardır. Çetmi Köyünde Hasan . Azmi Aziz kütüphaneciydi. Orada bunları okumaya çalışır ve tartışırdık.”476 Hasan Kurban derviĢler arasında çok özel bir örnektir. yeniden doğmayı anlatırlar ve ispatlardılar. aĢk ile düĢünmek onun vasıtasıyla gerçekleĢmiĢtir. “Sefil Kurbanım” masum Ģu gönlüm / Nefsine hükmeyle öldür benliğin Sana bahĢolunan can ile tenin / AĢka yakar nara yakmak istemez. 476 Hasan Kurban. GörüĢme. Ama onun aradığı mevzuyu kavraması DerviĢ Ruhan‟ın vasıtasıyla olmuĢ. Kayıt.GümüĢhacıköy . DerviĢ Ruhan‟ı hiç terk etmeyen nadir dostlarındandır. GörüĢmemizde Ģunları söylemiĢtir. “Gümüşlü. O kadar ki spirütüalist (ruhçu) bir dernek olan “MetapsiĢik Tetkikler ve Ġlmi araĢtırmalar Derneğinin” yayınları olan “Ruh ve Madde” yayınlarını okumuĢ ve tartıĢmıĢtır. Gerek eski yazıyı gerek yeni yazıyı okur. ama Ali ağa (Derviş Ruhan) hakikatten biliyo. “Sizden ne çeksemde çektiğim bilmem Duttugum eli yad ele salmam Nefsimden ölmüşem aşkımdan ölmem Vadem yetse bile gidip gelenim Candan sevip size demişiz kardaş Halden bilenlere şah olsun yoldaş Bize hata suçlu dese de kalleş Hak aşığım sarsmaz asla imanım … Biladerim dedim bilmem karimi Gerçek olan boş bırakmaz yerini Zefil Kurbani tutup ola varımı Tutanlara nasihatım sayanım. Dünyaya gelip gitmeyi.

”477 Hasan Kurban hakkında DerviĢ Ruhan‟ın yazdığı deyiĢ aslında nasıl bir yakınlığın olduğunu da gösterir. GümüĢhacıköy‟ün YemiĢen köyünden olup. “Işık Ruhan (Derviş Ruhan) benim Mürşidimdir. .”479 477 Hasan Kurban‟ın tarafımıza emanet ettiği Ģiir defterinden kaydedilmiĢtir. Ġkisi de usta çırak iliĢkisi ile yetiĢmiĢtir. Bu hal onun hiçbir Ģeyi önemsemediği Ģeklinde anlaĢılabilir. Bu aĢıklar da söz konusu terbiyeyi babalarından almıĢlar ve bildikleri oranda. babaları Halil ağa diye bilinen yörenin çok önemli bir geleneksel derviĢinin sevenidir. “Ben bir kulum yalvarırım cananım” adlı 96 nolu Ģiir. ÇalıĢmamızda zikrettiğimiz DerviĢ Ruhan‟a ait söylencelerden birini Abdullah Balcı kendi baĢından geçen bir olay olarak anlatmıĢtır. Çünkü Muammer Badem diğer adı ile “Özlemi”. Bunun yanında bir gerçeğe hizmet edip bir mürĢit terbiyesinden geçmiĢlerdir. Kim ne derse desin. AĢıklar (cem zakirleri) ve ozanlar yanında DerviĢ Ruhan‟ın çok özel yeri olduğu kimseler vardır. Bu aĢıklardan Abdullah Balcı ile Veli Balcı. Hasan Kurban‟ın eĢi Bani Kurban da DerviĢ Ruhan‟ın en sevdiği insanlardan biri olmuĢtur. Ali Zeytün “Kaygusuz Işık Ruhan Öğretmenimizdi”478 der. Onun ne kadar yörede etkili olduğunu söyler. O sebeple derviĢler arasında “Kaygusuz” diye çağrıldığını da kendisinden öğrenmiĢ bulunuyoruz. 24. 478 Ali Zeytünlü. DerviĢ Ruhan‟ın özellikle son demlerinde yakınlaĢan Muammer Badem (Özlemi) de DerviĢlik geleneği içinde önemli bir isimdir. nasıl söylerse söylesin. gönüllerinin yettiğince. Onun deyimiyle DerviĢ Ruhan “Kaygusuz'dur” çünkü gerçekten de DerviĢ Ruhan çok derin bir dinginlik halindedir. DerviĢ meĢrep olduğu ve bir gerçeğe hizmet ettiği için DerviĢ Ruhan‟ı da bir gerçek olarak kabul etmiĢ ve muhabbetinden çok Ģey almıĢtır. yola hizmet etmeye çalıĢmıĢlardır. 479 Muammer Badem. DerviĢ Ruhan‟ın kendisinin mürĢidi olduğunu söylemekte ve kendisinin usta çırak iliĢkisinden geçen son kuĢak ozanlardan olduğunu belirtmektedir. Abdullah ve Veli Balcı kardeĢtir. 6. DerviĢ Ruhan‟ın etkilediği bir çok aĢık ve derviĢ vardır. GörüĢme. En fazla birlikte oldukları ve nasip aldıkları mürĢitleri DerviĢ Ruhan‟dır. Bu yakınlık aslında ailece bir yakınlıktır. Çünkü kendisi Kumbabalı Ġbrahim derviĢ‟in talibidir. geleneksel aĢıkların son halkalarındandır. Bunlar onun yetiĢtirdiği aĢıklardır.“Işık Ruhan”masum geldim giderim Bir vesile oldu anam pederim Şahtan himmet alırısam Hü derim Şaşırtmasın şahım elden dümenim. GörüĢme. Bunlardan biri olan Ali Zeytün. Çünkü bizim birbirimize gönül bağımız vardı. Gönül bağı vardı. onun muhabbetlerinde bulunmuĢ fakat onun derviĢi olmamıĢtır. YaklaĢık dokuz sene birlikte muhabbetlere gitmiĢler ve gerçeğin-erenin hizmetini yapmasına yardımcı olmuĢlardır.

Anadolu‟da usta çırak ilişkisini bilen ozan sayısı 5 kişi kalmış o geleneğinde son halkası benim. “1973 den beri de şiir yazmaya başladım. Bu kültürün ruhunu taşıyamıyorlar. Bu tavrı dönemine göre çok özel bir tavırdır. Ġlkokulu köyde orta okul liseyi GümüĢhacıköy‟de okumuĢtur. Her birinden bir şeyler almışım. Bu sebeple Muammer Badem. bunu Gümüşhacıköy‟de kimse fark etmedi. Özlemi'ye göre DerviĢ Ruhan çok özel bir insandır. görüĢmenin ikinci bölümüdür. Geleneği bilen. sen madem bunu araştırmak için yola çıkmışsın. Bu konuda Ģunları söyler. talancıyı hiç sevmezdi. alaylı yok kalmadı. Tembih ettiği sakın konuşma dediği şeylerde var bende. „Senin bildiklerin seninle gitmesin bana öğret derdim‟. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 25. Feyzullah Çınar. Anlatırdı.2006 tarihinde yapılmıĢtır. Kendisi uğraşsa da gelenekle bağı yoksa bir şey çıkaramaz. Ve bu yönelmesi sonucunda sönmekte olan bir geleneğin sonlarına yetiĢebilmiĢtir. Kendisi 1973 den beri Ģiir yazmaktadır. O günden bugüne de yazıyorum. önemli olan içeriğinin dolu olması lazım yani o kültürü yaşatabilmesi lazım. Benim yaşımda 50. Lise mezunu. Usta çırak iliĢkisinden dolayı. Video kaset kaydıdır. 1958 doğumlu. Yörenin en ünlü halk ozanıdır. GümüĢhacıköy merkezde. dolandırıcıyı. Gençlik yılları Türkiye‟de sol siyasetin egemen olduğu bir döneme rast gelir. benden sonra usta çırak ilişkisinden yetişmiş kimse de yok bize “alaylı” diyolar. 19. Ġmirler Köyü Kültürünü YaĢatma Derneğinin Salonunda. ben erken fark ettiğim için kendisini dolu dolu yaşadım. Bunu yapabilmemde ise rahmetli deden (Derviş Ruhan) gibi büyük ustaların payı büyüktür. muhabbeti insanı severdi. Yolun Sonu Görünüyor” gibi türküler onun eserleridir. Sadece insan seven sevici bir insandı. sazı çalmak bir marifet değil sazı herkes çalar. Davut Sülari‟yle tanıĢmıĢ ve yöreleri gezmiĢtir.08. Beynimde gezen öğretilerin temel taşı odur. Gelenek artık insanların üzerinde herhangi bir Ģekilde etkili değildir. Ģiir mahlası ile “Özlemi” 1957 yılında Ġmirler'de doğmuĢtur. Evli ve iki çocuk babasıdır.Ġmirler Köyü. Bizden sonrakiler konservatuar çıkışlı artık.”481 480 481 Muammer Badem. Kul Ahmet. (AĢık-DerviĢ) Amasya . Bugün benim beynimde gezen düşüncelerin çoğunun temel taşı odur. 24. Çünkü o her zaman hurafeye karşıydı. Aktif bir halk ozanıdır. Bu dönemde çevresindeki kiĢiler ateizme ve solculuğa yönelirken Muammer Badem derviĢlere yönelmiĢtir. DerviĢ Ruhan‟la 71-72 yıllarında tanıĢmıĢtır. Onlar sadece hazırı tüketiyor. 1972 yılında Mahsuni ġerif‟le tanıĢmıĢ ve onunla gezmiĢtir. Muammer Badem. türküleri ünlü sanatçılar tarafından seslendirilmiĢ bir sanatçıdır.”480 Özlemi‟nin bu yaptığı tespitler çok önemlidir gerçekten de söz konusu gelenekte içerik açısından ciddi bilgisizlikler vardır.GümüĢhacıköy . “Değme Felek Değme Telime Benim. . GörüĢme. “Işık Ruhan hakkında söyleyeceğim söz şu. Öğrettikleri şeylerden şunları şunları da sakın konuşma diye tembih ettiği şeyler de vardı. Kayıt. Anadolu‟yu aĢıklarla gezmiĢtir. Yalancıyı. kendisini “usta çırak” iliĢkisinden geçmiĢ son ozan olarak tanımlamaktadır. Derviş Ruhan Anadolu‟da ender yetişen ozanlardan biridir. Bu kültür. Bu sebeple Hüseyin Çırakman. GörüĢme.Muammer Badem. DeyiĢleri.

Çünkü elma ile armudun karĢılaĢtırılmasına dönen süreç.‟ Ben onu yaptım gittiğimde de yaparım. 24. bana da bir tane dem dökeceksin‟ derdi. GörüĢme. . içki içmeyi geleneğe göre söyleyecek olursak “demlenmeyi” severdi. Bana mürşidin kim diye sorduklarında anlatırım. Gittikçe mistisizmden arınan derviĢlik geleneği kendisini çağdaĢ derviĢlikle yeniden uyumlu bir hale getirirken aslında geleneğin sönmesine de engel olamamıĢtır. arkadaşlarınla oturacaksın. DerviĢ Ruhan.” 482 Muammer Badem insan olarak eĢsiz gördüğü DerviĢ Ruhan hakkında bir deyiĢi vardır. Bu deyiĢte DerviĢ Ruhan ve ait oldukları yol hakkında bilgi verirken kendisine aĢk dolusunu veren mürĢit olarak da DerviĢ Ruhan‟ı göstermektedir. „Bana geleceksin. derviĢlik geleneğini mistisizmden arındırarak derviĢlikten uzaklaĢtırmıĢtır. DeyiĢ Ģöyledir: “Harabat ehlinden vahdet şarabı Doldur da ver içelim Ali baba Münkir ne bilir gönülde turabı Doldur da ver içelim Ali baba Biz içer kanarız engür suyundan İkrarımız vardır Ali soyundan Sakisi Alidir Kefser suyundan Doldur da ver içelim Ali baba Bizim şahı merdan Alimiz vardır Hünkar Hacı Bektaş Velimiz vardır Balım Sultandan da dolumuz vardır Doldur da ver içelim Ali baba Özlemi’yim ikrarımız var uluya Başımız bağlıdır imam Aliye Zehir içsek de sayarız biz doluya Doldur da ver içelim Ali baba”483 DerviĢ Ruhan derviĢlik geleneği içinde geleneksel derviĢlik ile çağdaĢ derviĢliğin tam arasında kalmıĢ bir durumdadır. GörüĢme. Sonuçta mistik özelliği olmayan bir inançta yavaĢ yavaĢ 482 483 Muammer Badem. rakını içecen bir dublede benim mezarıma dökecen.Muammer Badem çok özel Ģeyler paylaĢtığı DerviĢ Ruhan‟ı hayatında doya doya yaĢamıĢ olmaktan ve onun gibi bir hazineden doya doya yararlanmıĢ olmaktan dolayı memnundur. Bu özelliği onu geleneksel derviĢlere benzeten en önemli göstereni idi. DerviĢ Ruhan „Özlemi'ye‟ Ģöyle bir vasiyet bıraktığını „Özlemi‟ bize Ģöyle nakletmiĢtir: “Bana şunu derdi. orada muhabbet edilir ben bir duble rakıyı mezarına dökerim bana sorarlar „ne yaptın‟ diye bende „o bana onun vasiyeti onu yerine getirdim‟ derim. „mezarıma gelecen. buraya gelirlerse mezarına götürürüm. muhabbetini edeceksin. 25. GörüĢmemiz esnasında anlattığı ve DerviĢ Ruhan‟la aralarında kararlaĢtırdıkları bir mezar ziyareti ritüeli çok ilginçtir. Muammer Badem.

4. rasyonel insanı zorunlu kılmıĢtır. Cuma Zeytünlü. Alevi BektaĢi geleneğinde derviĢliğin önemsizleĢtiği bu süreç aslında AleviBektaĢilikten ruhsallığın ayrıĢtırıldığı bir süreçtir. Kendilerini ÇağdaĢ derviĢ olarak sayabileceğimiz. Ali Zeytünlü. Sadık Ersoy ve Muammer Badem gibi değerlere de rehberlik etmiĢ baĢka bir ifadeyle „gerçeklerin katarına‟ katmıĢ kiĢisel geliĢmelerinde yardımcı olmuĢtur. Bu ana kanal toplumsal değiĢmeye paralel olarak hızlı bir . AĢık. BaĢka bir ifadeyle modernleĢen toplumda aleviler de modernleĢmeye çalıĢmıĢtır.3. gelenek içinde bulunan diğer makamlar bir Ģekilde sistem içinde bir yer bulmuĢtur. Bu durumlar sebebiyle ortadan kalkmakta olan bir gelenek olarak derviĢlik hakkında önemli belirlemeler yapmak mümkündür. Hasan Kurban. Kuzalan'lı Bilal. aleviliğin zahiri boyutu ve kurumsal yapıları geliĢmiĢtir. Bu yardımcı olmak kiĢisel anlamda etkili olmuĢ olsa da bütünsel olarak yol ve derviĢlik geleneği ciddi erozyonlara uğramıĢtır. Kargalının Ahmet. DeğiĢim örgütlü toplumun gereklerine uygun bir biçimde gerçekleĢmiĢtir. eski sosyal kategorileri sorgulamıĢtır. daha sonra itikat ve imanın yıpratıldığını ve aĢkın olanın devreden çıkarıldığını düĢünerek. sonuçta geleneksel roller değerini kaybedip kıymetsizleĢmiĢ yerine yeni sınıfsal yapıya uygun rol ve yapılar geçmiĢtir. Söz konusu sorgulama sonucunda. DerviĢ Ruhan usta bir Ģair olduğu için bu sıkıntıları da çok iyi dile getirmiĢtir. Aleviliğin Batıni yönünü temsil eden derviĢler ortadan kalkarken. Abdullah Balcı.2. ozan ve dede gibi. Buna rağmen DerviĢ Ruhan doğru bildiği yoldan sapmamıĢ ve belki de geleneksel derviĢliği inançları ile birlikte yaĢatmıĢtır. sekülerleĢme ile birlikte bireyselleĢmeyi ortaya koymuĢ. DerviĢlik Alevi BektaĢi geleneğinde ruhsal öğretinin hem öğretildiği hem de taĢındığı ana kanaldır. rasyonel insan tipine dayanan modern insan. sabit sembollere ve gösterilere dönüĢmüĢtür. Ģifa gibi bir çok iĢleve sahip olan derviĢler söz konusu dönemde iĢlevsiz kalmıĢlar. Devrim öncesinde toplumda bilgi aktarma. Bu rasyonelleĢme.içeriği boĢalarak değiĢmiĢtir. Seküler. söz konusu süreci eleĢtirmiĢ ve birkaç kiĢi dıĢında etrafındaki bir çok derviĢ tarafından da eleĢtirilmiĢtir. Kuzalan'dan Bayram Baba. Manicinin Ali ve AĢur Söylemez deyiĢ açıklamaları ve yorumlamalarına dayanan bir sistem geliĢtirmiĢlerdir. Piriççi Hasan. ruhsal insan olan derviĢler toplumda en alt konuma düĢmüĢlerdir. toplumun iĢleyiĢ mekanizmasının değiĢmesi ile de etkisiz kalmıĢlardır. Veli Balcı. DerviĢ Ruhan ise baĢta çağdaĢ derviĢlerin eleĢtirilerine sıcak bakıp onları desteklemiĢ olsa da. Bu süreç sonunda ruhsal yönü zayıflamıĢ olan Alevilik. Piriçci Yusuf. ORTADAN KALKAN BĠR GELENEK OLARAK DERVĠġLĠK Alevi BektaĢi derviĢleri. Bu tarz bir derviĢlik özellikle dernekler düzeyinde kurumsallaĢmıĢ yapılarca çok rahat kabul edilebilecek bir derviĢliktir. DerviĢ Ruhan böyle bir ortamda insanlara doğru bildiğini aktarmaya yönelik muhabbetler düzenlemekten vazgeçmemiĢ. rasyonel organizasyonu ve bunun içinde yaĢayacak olan. Bu modernleĢme çağdaĢlaĢma anlamında bir hakikat olarak kabul edilip değiĢim gerçekleĢtirilmiĢtir. Cumhuriyet devriminin yarattığı hızlı değiĢime gönülden destek vermiĢ ve değiĢimden etkilenmiĢtir. Ali Ġhsan AktaĢ. metapsiĢik yardım. Modern hayat.

Yanyatan‟ın yanına vardım. Bu rasyonelleĢme.02.2007 tarihinde yapılmıĢtır. reenkarnasyon (ruh göçü) ve ölüm hakkında bilgilendirerek öte alem bilgisi verme gibi iĢlevleri vardı. derviş varıdı amma her tabip yara saramaz.” 485 Olağanüstü özelliklerle donanmıĢ olarak kabul edilen derviĢlerin. Dertli Cemo). deyiĢ söyleyerek bilgilendirme. derviĢlerin metapsiĢik yetenekleri olduğuna inanılır ve o yönde gerek tabiat unsurlarını yönlendirmesi. Ali Cemal dede bu derviĢler hakkında Ģöyle demektedir.biçimde değiĢime uğramıĢtır. Ġnancın ve hayatın bireyselleĢmesi toplumsal zorunluluklarda da değiĢimi beraberinde getirir. Mesela nasıl yare sarar. duasını etti. AĢağıya alacağım alıntılar aynı konuya iki farklı bakıĢ açısını yansıtması bakımından çok önemlidir. Ali Cemal Dede‟nin evinde. 6. Ģifa yaparak sağaltım. Eski sosyal hayatta iĢlevsel bir tip olan derviĢler günümüzde ortadan kalkmaktadır. Sabah yürüyerek aldım. YaĢananlar modernleĢmenin getirmiĢ olduğu zorunlu bir değiĢimdir. dilekleri kabul ederek kiĢilere imkanlar sağlama. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 2. Modern hayat rasyonel organizasyona ve bunun içinde yaĢayacak olan rasyonel insanı zorunlu kılar. Onlara göre kadın ve erkek rolleri çok açıktır ve herkes buna uymak zorundadır. belli inançları vardı. “Bir sürü dede. Fakat toplum bireyselleĢince yol içinde de aileye karĢı değerlendirmelerde değiĢim baĢlamıĢtır. Bizim ustalarımız o sakallılardı. (AĢık Ali Cemal. Tunceli Mazgirt. Hanım belinden yürüyemiyodu. “Derviş nedir diye söyleyebileceğimiz bir şey yok onun için bende bu derviştir diyemiyorum. Bu konuda derviĢin etkisini „yare sarmak‟ olarak tanımlayan Ali Zeytün Ģunları söylemiĢtir. Ġlkokul mezunu. Video kaset kaydıdır. onlar hiç okul okumamışlar. Ankara Dikmen‟de. Dede. geleceği görerek hayata hazırlık. 485 Ali Zeytünlü. 1941. Fakat bu iĢlevler toplumun iĢleyiĢ mekanizmasının değiĢmesi ile ters yüz olmuĢlardır. ama onlarda kalmadı. 02. biz onlarla otururduk sabaha güneşin nasıl açtığını bilmiyorduk. Kayıt. Örnek vermek gerekirse geleneksel derviĢler için aile ve aile ile uyum içinde olma çok önemlidir. Bu durum derviĢlerin kendilerini sosyal hayattan çekmelerine neden olmuĢtur. Her dervüşüm diyen yare saramaz. gerek sosyal ve ruhsal alanda etkili olması beklenirdi. DerviĢ ve ailesi hakkında bir soru soruyoruz cevaplar Ģöyle: 484 Ali Cemal. Yare sarmak budur yani. Çünkü derviĢlerin etkin olduğu dönemde. Toplumun değiĢim yönü ve artık insandan beklentileri farklılaĢınca derviĢler insanlar üzerinde hurafeler yaratan ve halkı kullanan istismar eden insanlar olarak anlaĢılmıĢtır. . GörüĢme. sekülerleĢme ile birlikte bireyselleĢmeyi ortaya koyar ve seküler bireyin de inancı bireysel olur. emme bahsettiğimiz dervişler yare saran dervişlerdi.”484 Tarıma bağlı üretim yapan köy toplumlarının içinde ruhsal olanla doğrudan temas kurabilen bir güç unsuru olarak toplum içinde iĢlevsel bir niteliğe sahip olan derviĢler modern toplumda benzer iĢlevleri yerine getiremediler. Kendini belli bir inanca adamış mağaralarda yaşayan sakallı insanlar vardı. GörüĢme.

”488 BireyselleĢme ön plana çıkınca. BireyselleĢme yine geleneksel derviĢlerin dünyasını iyi bilen Ali Zeytün tarafından Ģöyle eleĢtiriliyor: “Biz ne yapıyoh ağalığa seğirdiyoh. Bu normalleĢme gerçekten alçakgönüllü olanların görünmemesine sebep olmuĢtur. Bizler talipliğe değil de. Aslında Kul Fakır kerem sahibi ne demiş biliyonmu. bireyselleĢmenin çok önemli bir göstergesidir. aşağı insek. Fakat kiĢi kendi vurgusunun peĢinde ise hissettiği. Bilim bir Ģeye inanmanın yerine farklı bilme metotları önerir. Aile yaşantısı. her zaman Ali‟nin karşısına Fatıma geçmiyo. Aslında biz talip olsak. dervişliğin temeli ailede başlar. 6. dervüşlüğe. kimseye sözünün tesiri olmaz. bir ağaya hizmet etsek ağa bunun zerresini zay etmez. Çünkü geleneksel anlayıĢlar bireysel farklılıkları sapma olarak değerlendirirken. Aslında bu yorum farkı.“Ali Zeytünlü: Derviş ailesi ile birlik olmadıktan sonra. Dervişim diye piyasaya çıksa. Ali Ġhsan AktaĢ. Bireysel farklılıklara bağlı. Bu bilme yolları ile çağdaĢ olunacağı kabul edilip. ustazlığa seğirdiyoh. bunun nedeni. Yola inanan derviĢler kendilerini bir bütünün aciz parçası olarak hisseder ve kendini göstermeyi gerekli görmez. Anadolu‟yu temsil eden kadıncık ana. 6. kendisini çağdaĢ derviĢ – aydın olarak tanımlayan Ali Ġhsan AktaĢ bunun çok önemli olmadığını söylüyor. Ama hepsi de şanslı değil. . Bu görünür olmayı isteyip istememedeki tercihte belirleyici olan Ģey. sen talip ol çok iş vardır taliplikte demiş. bir olması. modern toplumlarda farklılıklar kiĢisel özelliklere dönüĢür. İlk başta.”486 “Caner Işık: Dervişlerin eşleri ve çocukları ile ilişkisinde de bir örneklik teşkil etmesi gerekmezmi. Eşleriyle birliktelikte çok güçlü sözler söyleyemiyorum. Veli‟nin karşısına da Kadıncık ana geçmiyor. Böyle bir anlayıĢ yola dair inancın zayıflaması ve derviĢlerin çok önem verdiği “itikat”ın ortadan kalkmasına yol açmıĢtır. Dervişliği de geçerli olmaz. kiĢinin kendine değil yola inanmasıdır. 3. herkes derki “ula evde hanımına haber anadamıyo gelmiş burada dervişlik yapıyo. GörüĢme. Ġtikat aynı zamanda bilimsel düĢünüĢ açısından da yanlıĢ olarak kabul edilir. ben bunu başkasına değil de kendüme konuşuyom. gizlenmek bir erdemken modern zamanlarda kendisini göstermek normalleĢmiĢtir. kiĢiler yol içinde kendisini göstermeyi arzu etmiĢlerdir. herkese örnek olması gerekir. iyi olması. dedeliğin. dervişlik satıyo” derler. GörüĢme. Aleviliğin. Bizler. öyle bilgilenme çalıĢmaları yapılır. Geleneksel derviĢlikte marifetini saklamak. GörüĢme.”487 Görüldüğü üzere geleneksel derviĢlere hizmet etmiĢ bir derviĢ seveni – derviĢ olan Ali Zeytün aile yaĢantısını derviĢlikte önemli bir kural olarak kabul ederken. düĢündüğü her Ģeyi gerçekleĢtirmek ister. 488 Ali Zeytünlü. Bu bilgilenme 486 487 Ali Zeytünlü. eşlerle dervişlerin arası nasıldır? Ali İhsan Aktaş: Orası biraz zayıf oluyor. Bildikleri ve yetenekleri ölçüsünde yol üzerinde görünmeye çalıĢınca da yukarda eleĢtirilen Ģekilde bir görüntü ortaya çıkmıĢtır. Örneğin Atatürk‟te şanslı değil. arifliğe.

Radyoyu diniyon ondan ayrı alıyon televizyonu diniyon ayrı alıyon. günümüzde herkese yakın duran bir referans çerçevesi sağlayan kiĢilik bulunmamaktadır. olağanüstülüğü. toplumdaki değiĢimler toplumdaki ana sınıfsal yapıyı da değiĢtirmekte olup. Acap televizyondan mı. EleĢtirel değerlendirme geleneksel derviĢlerin bulunduğu yapıyı çok etkilemiĢtir. GörüĢme. 13. omuzlarındaki yük bu. “Işık Ruhan‟ın omuzlarında olan yük. DerviĢlerin ruhsal bilgiyi aktarmakta en önemli ortam olarak gördükleri muhabbetler ortadan kalktı ve derviĢi de. hayatının sonlarında neredeyse tamamen yalnız kalmıĢtır. köyleri birkaç parçaya bölmüĢtür. Çünkü söz konusu derviĢlerin kendileri ve ona inananlar olağanüstülükle yoğrulmuĢ bir anlam dünyasına sahiptir. Muammer Badem. Günümüzde ise. metapsiĢik deneyimleri eleĢtirel olarak değerlendirir. geleneksel roller değerini kaybedip kıymetsizleĢmiĢ. 491 Sadık Ersoy. DeğiĢimin yönü modern olana dairdir ve modernizmin insan tipi seküler rasyonel insandır. bütünsel bir değiĢimden. dinemeyi biliyoduk nasıl güzeldi. bildiklerini insanlara aktaramama yükü. muhtarlık seçimleri ve bu seçimlerdeki rakip olmalar. 28. iletiĢim araçlarının imkanları ile bilgiyi paylaĢmak söylenebilir.değiĢimine bir örnek verecek olursak. fakat buna rağmen birbirine bu kadar ihtiyacı olan insanlar çok nadir bir araya gelebilmiĢlerdir. 489 490 Dilaver ġaĢmaz. yerine yeni sınıfsal yapıya uygun değerler ortaya çıkmıĢtır. GörüĢme.” 489 GeliĢen kitle iletiĢim araçları insanları baĢka bir Ģekilde etkiledi. Örnek vermek gerekirse geleneksel derviĢlerin etkin olduğu dönemde bir köyün birlik içinde olması en önemli değerdir. deyiĢlerin muhabbet aracılığı ile aktarılması ve insanların bilgilendirilmesi yerine bilimsel bilgiler ile anlamlar oluĢturarak. şimdi yoh. BaĢka bir ifadeyle. 25. Aslında bu sadece kitle iletiĢim araçlarının geliĢmesi ve muhabbetin yokluğuyla değil. . Böyle bir ikilik durumu geleneksel derviĢler tarafından çok rahat çözüme kavuĢturulabilirken. seveni de yanlızlaĢtı. Bu konuda Muammer Badem DerviĢ Ruhan‟ın son dönemleri hakkında “bilgiyi aktaracak insan bulamıyordu” diyerek önemli bir tespit yapmıĢtır. yeni toplumsal yapı içinde geleneğin değersizleĢmesi ile de ilgilidir. Kendi bilgisi çok yüksek buralarda da o bilgiyi aktaracak insan bulamıyor o zaman yük artıyor. Hatta DerviĢ Ruhan ile Ali Ġhsan AktaĢ bu eleĢtirel düĢünebilme halleri ile tanıĢık olmuĢlardır. 491 Bu sebeple köylerde sağlam bir birlik sağlanması neredeyse hayal olmuĢtur. DerviĢ Ruhan‟da bilgisini aktaramamaktan. Kitle iletiĢim araçları yaygınlaĢmadan önce bütün kıĢ döneminde köylerde muhabbet yapan DerviĢ Ruhan.”490 Yukarıda Dilaver ġaĢmaz muhabbetin yokluğundan Ģikayet etmekte. ĠletiĢim araçlarının geliĢmesi ve muhabbetin yokluğu konusunda Dilaver ġaĢmaz‟ın sözleri önemlidir: “Evvelki muhabbetler bir başkaydı. GörüĢme. Bu insan kerameti. Bu konuda Ġhsan AktaĢ Ģunları aktarır. Bu konuda çağdaĢ derviĢler ilk zamanlarda yoğun etkinlik göstermiĢlerdir.

. O asıl sohbetini evinde yapardı. şurada bir kahve var orada oturur. hayata karıĢabilmek onlar için en doğru olandır. halkın beklenti yönünde.g.”494 Kendisinin bu tanınmadaki etkinliğini ön plana çıkaran Badem önemli bir bilgi vermektedir. onu küçük düşürmek. hatayı düzeltsin diye eleştirmek gerekir. Onu bir şekilde yansıtmaya çalışırdık. Önceleri eleĢtirel düĢünce ile geleneksel olanı eleĢtiren DerviĢ Ruhan. Dervişlerle oturmazdı. Zaten karşıdaki hatasını düzeltir. Bu konuda Ġhsan AktaĢ Ģöyle devam eder. O taş oynadığı adamlarda onun nasıl bir adam olduğunu bilmezdi. Geleneksel derviĢler. Bu tarz derviĢler zaten kendilerinde ne olduğunun bilinmesinden memnun olmazlar. DerviĢ Ruhan‟ın böyle bir etkinlik içinde olması toplumun değiĢmesi sebebiyle mümkün değildir. baskıları fazla olduğu için kendilerini gizleyememiĢlerdir. Onun için Ali Hoca (Derviş Ruhan) da bende bunlar itikatsız insanlar gibi eleştiriye uğrardık. Onun görüştüğü insan azıdı. 494 Muammer Badem. a. Biz kendimizi kurar yanlışları da görmeye çalışırdık ve görürdük de. “Bence eleştiri severek yapılabilmeli. sürekli kullandıkları bir yöntem olmuĢ ve geleneksel derviĢliğin neredeyse bütün kategorileri sorgulanmıĢtır. mistisizme götürmeden canlı tutabilmenin bir yolu diyelim. Bir insanın açığını bulup lanse etmek için değil. EleĢtirel değerlendirmek eski sosyal kategorilerin sorgulanması sonucunu doğurmuĢtur. Ben bazen yanlarına sokulur yanınızdaki adam kim diye sorardım bilmezlerdi. DerviĢ Ruhan ise hem akıl hem imanla nasıl gidilebilir. genelde oyun oynardı. geleneksel kültür içinde etkin kiĢilerdir. GörüĢme. yanlışı düzeltmek için yapılmalı. Geleneksel derviĢler üzerinde. Söz konusu durum hakkında Muammer Badem‟in sözleri önemlidir: “Işık Ruhan gündüzleri derviş gurubuynan oturmazdı. rencide etmek için değil. Onun için de biz eleştiriye uğrardık. Benim bakış açımda bu var.”493 Ġhsan AktaĢ toplumun mistisizmden uzaklaĢmasını arzularken DerviĢ Ruhan eleĢtiriyi aynı anlamda kullanmamıĢtır. daha sonra bazı inançlar konusunda ayrılmıĢ ve geleneksel derviĢlere yakın görünmüĢtür. Fakat eleĢtiri. Buna toplumu dinselleştirmeden. Gümüşhacıköy‟de bir sürü adama sor Ali hocanın bu özelliklerini bilmez. GörüĢme.”492 Buradaki eleĢtiri aslında değiĢimin yönünü göstermek ve derviĢliği gerçekliğe göre yeniden inĢa edebilmek gibi iyi niyetle yapılmıĢ bir eleĢtiridir. onun yolunu aramaya çalıĢmıĢ ve gün geçtikçe geleneksel derviĢlere benzemiĢtir. Söz konusu sorgulanma gelenek içindeki farklı statülere farklı iĢlevler yüklemiĢtir.g. Fakat günümüzde her değerin yeri değiĢtiği için derviĢler de en alt kategoride yerlerini gönüllü olarak almıĢlardır. 3. belli bir noktadan sonra çağdaĢ derviĢler tarafından. Bu statü paylaĢımında ruhsal insan olan derviĢler en alt konuma 492 493 Ali Ġhsan AktaĢ. Saat dördü geçerekten eve giderdi. iki yönlü bir görünüm içinde olmuĢtur. Bu sebeble DerviĢ Ruhan. Ekseriye gündüzleri kahvede oturu sohbet eder ve taş oynardı.“Eski dervişler yazılı kaynaklara önem vermedikleri için. Bu anlamıyla geleneğe eleĢtiriyi katmak yeni bir Ģeydir. Bunu ben gündeme çıkardım. 24.

aslında bu Ģiir yazma iĢinin ne kadar ciddi bir iĢ olduğunun vurgusunu yapmaya çalıĢıyor. Oda güzellik. Sokaklar. . Nefeslerin bilgi kaynaklığından çıkması ile aĢıklar ve ozanlar sistemin ihtiyaçları doğrultusunda halk Ģiiri tarzında Ģiirler yazarak sistem içi bir dönüĢüme ayak uydurmuĢlardır. 495 496 Hüseyin Zeytünlü. Durum böyle olunca. Daha sonra bu iĢlev alevi toplumunun lideri vasfı ile dedelere tekrar dönmüĢ. kendi ismi ile çağdaĢ konuları anlatan Ģiirler yazan. hastaneler ve hapishaneler söz konusu sistem dıĢı gibi görülen insanlar için yeni mekanlar olmuĢtur. kaynağını kutsal olarak algılamaktan kaynaklanan bir ciddiyettir. GörüĢme. fakat süreç içinde. eğitim kurumlarına ve aydınlara bırakılmıĢ oluyor. Aleviler arasında derviĢ ve dedelerin üstlendiği. toplum içinde. dedeler gibi unsurlar sistem içinde baĢka iĢlevler kazanmıĢ ve yaygınlaĢmıĢtır. Yeni bir şey yok. fakat bu süreçte derviĢler iĢlev dıĢında kalmıĢtır.düĢmüĢlerdir. mana üzerine mana söylerler öyle gider. AĢıklar ve ozanlar bu değiĢime en rahat uyum sağlayan meslek grubu olmuĢtur. Bu süreç hakkında örneklerle bazı belirlemeler yapmak yerinde olacaktır. sistem içinde yer bulamazken. BaĢka bir ifadeyle yetkin olmadan. Bu konuda yine aynı kiĢi böyle Ģiir yazanlar hakkında. kiĢiler kendi sınıfsal imkanlarına göre yol içinde kendini daha üst bir konumda var etmeye çalıĢıyor. 24. aslında yolun değil. saz çalma becerisi olan. Örnek vermek gerekirse daha önce Tanrısal bir vecd ile dengesiz davranıĢları hoĢ görülen meczuplar sosyal hayat dıĢına itilmiĢtir. Bununla birlikte geleneğin içinde olan aĢıklar. o zaman onun ürettikleri onlara ağır geliyor. GörüĢme. Bunun gibi derviĢlerin daha önce etkin olduğu. bunda derviĢlerin rasyonel düĢünce ile yer yer yaĢadıkları tezatlıklar da etkilidir. Hüseyin Zeytünlü. zakirler. Mana üzerine mana söylerler. Bu ciddiyet.”495 Kendisi ağa malı alıp satıyorum diye kendini tanımlarken. dini ve sosyal yaĢama dair nasihatler verme iĢlevi. tamamen etkisizleĢtiği bir çok iĢlevleri olmuĢtur. GörüĢme. Ürettikleri bir şey yok. 18. Alış verişçiler çok kar ediyo. kiĢisel vurgunun nasıl öne çıktığının belirlemesini yapıyor. Bunu dile getiren Hüseyin Zeytünlü Ģöyle der: “Gerçeğin kelamını ezmeyecen harfi harfine iletmek lazım duyurduğu kişiye öyle duyuracan. Adamın altında ezildikleri için kaçmaya çalışıyorlar. Ali hocadan dışarı kaçmaya çalışıyorlar. günümüz arasındaki en önemli farkı tespit eden Ozan. Ama Ali hoca (Derviş Ruhan) üretici. Daha önce derviĢ olarak kabul edilen eren ve gerçek olarak inanılan deyiĢ yazanlar. Geleneksel derviĢlere bağlı sevenler için derviĢlerin deyiĢi kutsal kelamdır ve onlar için her kelime çok değerlidir. sesi güzel olan aĢıklar sistem içinde bir yerlere gelmiĢlerdir. 19. sözler birbirini sevecen kavramıyor” 496 diye eleĢtirir. “imla imlayı tutmuyo. söze can vermeye çalıĢmak kutsiyeti bozmak gibi bir Ģeydir. DeğiĢim devam ederken. Ben alış verişçiyim ağa malı alıp satıyom. Bunun yanında kendisi de bir ozan olan Muammer Badem DerviĢ Ruhan‟la diğer çağdaĢ derviĢlerin farkından bahsederken DerviĢ Ruhan‟ın ruhsal üretici olduğundan dem vuruyor: “Onlar (çağdaş dervişler) bir deyiş üzerine konuşurlar. 497 Muammer Badem.”497 Geleneksel derviĢlik dönemi ile.

Olağanüstülük eleĢtirildiği gibi insanlar tarafından artık sahtekarlıkla eĢ değer gözükmektedir. geleneksel derviĢler ayak uyduramamıĢtır. Sistemin tanıdığı olanaklar çerçevesinde yeni iĢlevler yeni unsurlar tarafından yerine getirilmiĢtir. derviĢ tiplemesinin çok uzağındadır. Bozulan sınıfsal yapı geleneği değersizleĢtirmiĢtir. Bu iĢleyiĢin çıktıları farklı organizasyonlarla kendini göstermiĢtir. Bunun dıĢında Alevi BektaĢilik modern kurumsallaĢmasını yaparken. sosyal alanı materyalistçe organize etmiĢtir. daha sonra düĢmesinin anlatıldığı fıkrasındaki pozisyona karĢılık gelen bir durumdur. Gerek inançları gerekse algılayıĢları çağa uygun olarak görülmemiĢtir. Alevilik açısından Nasreddin Hocanın bindiği dalı kesip. Herkesin kendi merkezinde dünyayı algılaması ve bunun gerçek olduğu kabulünün ortak olarak paylaĢıldığı bir çağda. Bu süreçte her Ģey büyük gösterilere dönüĢmüĢ ve semboller üzerinden bir Alevilik aktarılmaya baĢlanmıĢtır. Geleneksel derviĢlik günümüzde ortadan kalkmıĢtır. geleneğin kurumsal bir dine dönüĢmesinde aracı olmuĢlardır. Modernizmin bir gereği olan rasyonel organizasyon ve rasyonel insan. Gelenek içindeki bir çok unsur değiĢime ayak uydurabilmiĢken. Bu derviĢler uyum sağlarken fazlasıyla materyalistleĢmiĢlerdir. DerviĢlerin boĢalttığı sosyal alanlara yine geleneğin içinde olan bir unsur dolmuĢtur. Bu sebepledir ki derviĢler söz konusu değiĢim sürecinde en önce ortadan kalkan grup olmuĢtur. Farklı derviĢ tipleri ortaya çıkmıĢ olsa da derviĢler asıl onlara anlamını veren sosyal Ģartlardan yoksundur. Batıni olan ve tamamen ruhsal gerekçelerle hareket eden derviĢler. ruhsal olarak Tanrının tezahürü olarak birini kabul etmenin ne kadar güç bir durum olduğu anlaĢılabilecektir. kendi unsurları içinde bir yapılaĢmaya gitmiĢtir. sistem içinde hareket olanağı bulamamıĢtır. özünden uzaklaĢan Alevilik tasavvufu olmayan Ġslam gibi. sadece ritüel ve bazı inanç unsurlarının gösterilmesinden ibaret sembollere bürünen bir anlayıĢ biçimine dönüĢmüĢtür. Dernekler vasıtasıyla. aslında Alevi-BektaĢilikten de ruhsallığın uzaklaĢtığı bir süreçtir. DerviĢliğin önemsizleĢtiği bu süreç. her an dünyayı terke hazırdır. sivil toplum hareketi bazında kurumsal Alevilik iĢler hale gelmiĢtir.ModernleĢen toplumda Alevilikte modernleĢmeye çalıĢmıĢtır. Bu materyalist algılayıĢ derviĢlerin tamamen ruh‟a göre algılayıĢlarının tersidir. Yaratıcıya bağlıdır. Söz konusu ruhsallıktan. Bunlara çalıĢmamız boyunca çağdaĢ derviĢ adlandırması ile hitap ettik. Bu ve benzeri anlayıĢların günümüz dünyasında ne kadar aykırı fikirler olduğunu düĢünürsek. DerviĢler ruhsal insanlardır ve bir sürü olağanüstü yeteneğe sahip olduğuna inanılır. Bu modernleĢme sürecinde geleneğin en görmezden gelinen yapısı derviĢlik ve erenliktir. konser organizasyonları ile insanlara bir coĢkunluk yaĢatılmaya çalıĢılmıĢtır. DerviĢ aĢk ehlidir. Bu durum. aslında derviĢliğin niye ortadan kalktığını da anlamak güç olmayacaktır. Fakat günümüzde bu tarz inançlar artık iyice terkedilmiĢ veya bireyselleĢmiĢtir. Mistisizmden arınma adına eleĢtirel yorum yapan aydınlara dönüĢmüĢlerdir. deyiĢleri ise kutsallıklarından . Modernizm birey merkezli bir duygu dünyasına olanak tanırken. Bu algılayıĢ da derviĢlerin hayat alanından kendilerini çekmelerine neden olmuĢtur. Ġtikatı hurafe olarak kodlamıĢ. Dedeler inanç ve din boyutunun öne çıkması ile önem kazanmıĢ. DerviĢler içinde günümüz Ģartlarına uyumlanmayı baĢaran bir grup vardır. Bu süreçte ozan ve aĢıklar önem kazanmıĢ. Söz konusu süreçte. Bu olağanüstülük onlara göre kendilerini toplumdan ayıran bir özellik değil topluma karĢı sorumluluk duyduran bir bütünleĢtirici vasıftır.

ortadan kalkan bir gelenek olarak görünmekte. ve Alevi-BektaĢilik. Bunların yanında yeni ortaya çıkan kurumsal yapılar Alevi BektaĢi geleneğine yeni bir yön vermiĢtir. kökünü kadim zamanlardan alan ruhsal etki ve ruhsal gücünü derviĢlerin ortadan kalkmasıyla birlikte kaybetmektedir.arındırıp birer sözlü gelenek metnine dönüĢtürmüĢtür. adlandırdığımız. Söz konusu görmezden gelinen ve rasyonel algılayıĢ biçimine tam manası ile uyamayacak olan derviĢler. en kıyıda köĢede kalanlar erenler olarak. . Aleviliğin ruhsal ana kanalı olan derviĢleridir. Bu yeni yönde. gerçekler olarak.

Bununla birlikte Ģiir kutsal olanla kurulan bağlantının bir delilidir. gerçeği açıklayandır. Kelam. Kelam. denmiĢ olan söz anlamındadır. ġiire verilen isimlerin en yaygını olan “DeyiĢ” söyleyiĢle alakalı olan. gerçeklerin zamanı yaratıcıdır. gerçeği anlatandır. DerviĢ Ruhan için Ģiir (deyiĢ) sadece mısraların ahenkli birleĢimi ve imgelerin ustalıkla kullanıldığı bir eser değildir. Bu adlandırmaların gelenek içindeki anlamları üzerine düĢünerek. gerçekliğe delil olarak adlandırılır. DerviĢler geleneğe göre gerçek olarak kabul edilir. ġiirin kutsal olanla kurulan bir bağ olduğu düĢüncesi bütün tasavvuf ekolünde görünür.1. Daha çok derviĢlerle iliĢkisi zayıf olan kesimlerce kullanılan bu ifadeler yaygın ve popüler ifadelerdir. onun kutsal bir söz olması anlamına gelir. gerçeğin kanıtı anlamındadır.1. Bu sebeple derviĢ için Ģiirleri. Yaradan‟a doğru ilerleyen kiĢinin ilk olarak . sonuncunun ise varlığı değiĢtirebilme ilmi olan simya olduğunu belirterek. BÖLÜM: DERVĠġ (IġIK) RUHAN’IN ġĠĠRLERĠ VE ġĠĠRLERĠN ANALĠZĠ 5. söz‟ün ilahi bir ortamda. DERVĠġ RUHAN’IN ġĠĠR ANLAYIġI VE ġĠĠRLERĠ 5.5. Bu anlayıĢa göre delil aslında gerçekliği ortaya çıkarandır. Bu konuda Mahmut Erol Kılıç. Nefes” dir. Mevlana‟dan bir alıntı yaparak. Kelam sözcüğünün ne kadar ruhsal bir ifade taĢıdığı daha rahat anlaĢılabilir. Söz konusu gerçeklerin ifadeleri de delil olarak. Delil. Delil bir Ģeyin kanıtı. onun „gerçek‟ olduğunun „delil‟idir. Bu sebeplerden dolayı söz konusu gelenekte Ģiire. Yukarıdaki ifadelerin dıĢında özellikle derviĢlik geleneği içinde yer alan kiĢilerin kullandığı bir adlandırma olan “Delil” özel çağrıĢımları olan bir adlandırmadır. Çoğu zaman doğaçlama olarak söylediği Ģiirler. Bunlar “DeyiĢ. DERVĠġ RUHAN’IN ġĠĠR ANLAYIġI. ġiir her türlü bilginin aktarımını sağlayan vasıtadır. DerviĢ Ruhan bu kutsallık anlayıĢı içinde Ģiirlerini yazmıĢtır. Alevi BektaĢi DerviĢlik geleneğinin içindeki bir derviĢ olarak. Bir Ģeyin deyiĢ olması. Deme. Ģiir tasavvurunu ortaya koymak mümkün olacaktır. asla uygun olmayan olduğunu çağrıĢtırmaktadır. bu mistik iĢlevi yansıtacak adlandırmalar verilmiĢtir. Bunlarla birlikte diğer bir yaygın adlandırma “Kelam” da deyiĢ gibi sözden baĢka bir kutsallığa iĢaret eder.1. Bu gerçeklik kavramı aslında diğer insanların tamamlanmamıĢlığını. Bütün duaların sonunda geçen “Gerçeğin Demine Hü” sözü. bir vecd halinin ürünüdür. anlamına gelir ve bu dualar ile Yaratıcının deminde olmak arzusuna iĢaret edilir. Söz konusu gelenekte Kuranı Kerim‟e de Kelam dendiği düĢünülürse. gerçek dıĢılığını. Evliyanın yüksek kerametlerinin ilkinin Ģiir olduğunu. vücut bulan söz anlamındadır. Söz konusu adlandırmalar yörede yaygın olarak kullanılır. ilahi bir vasıtayla. “Gerçek” ise Alevi BektaĢi geleneğine göre “insanı kâmil” için kullanılan bir adlandırmadır. Bununla yakın anlamda olan “Deme” de benzer çağrıĢımlara sahiptir. gerçeğe iĢaret edendir. DeyiĢ klasik manada sözden öte bir anlam taĢır.

Sözleri kutsala ait olan olarak anlaĢılır ve gerçeklik bağlamında ilahi bir organizasyonun parçası olarak kabul edilirler. yaĢayan kelam (canlı kuran) olma fonksiyonu. güne uyarlayarak Ģiir (deyiĢ) vasıtasıyla iletme fonksiyonu. a. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiir üzerine görüĢleri ait olduğu geleneğin bakıĢ açısını yansıtır Ģekildedir. ġiirin zıtlıklar aleminden değil. 71. 499 Bunun bir benzerini “IĢık Ruhan gördüğümüz seyranı Gören ve gösteren Ģahım sayılır”.498 Bu anlayıĢ Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğinde de aynen kabul edilir. Bu sebeple Ģiir yazabiliyor olmak. ġiirleri bu fonksiyonları yerine getirdikçe daha da kıymetlenir. DeyiĢlerinin halka ilahi mana ve ilhamlar taĢıdığını düĢünerek.Ģiire sahip olacağını belirtmektedir. ders takrirlerinden değil ve bu aciz mahlûk olan kendisinden değil.Hayatta denge kurarak. 2. Kendi üzerinden Ģahın hem gören olduğunu hem de gösteren olduğunu vurgular.e. 498 499 Kılıç. Yaratıcıya yakınlaĢmıĢ olmakla benzer bir anlama gelmektedir.Ġnancı taĢıyacak bilgiyi.Ahlakı ve kiĢiliğiyle toplum içinde örnek olma fonksiyonu. Sufi ve ġiir. Bu konuda Yunus Emre. 4. bu fonksiyonlarının dıĢında sadece Ģiirleri ile bir anlam ifade etmezler.BektaĢi geleneğinde deyiĢ yazanlar ruhsal insanlar ve dini önderler olarak anlaĢılırlar. Sevenleri de bu Ģiirleri kutsal söz olarak kabul edip hiçbir kelimesini değiĢtirmeden ezberlemiĢ ve günümüze kadar getirmiĢtir. bu Ģiirlerini kendisini sevenlere ezberlettirmiĢtir. Diyerek derviĢ Ruhan‟da tekrarlar. "Söz karadan aktan değül / Yazıp okumakdan degül Bu yürüyen halktan degül / Halık avazından gelir" demektedir.. mürekkeple yazılan yazılardan değil. 80 . Ve geleneğe göre bu iĢlevlerin yerine gelmesi ile derviĢ.Muhabbetle ruhsal uyandırma ve insanı kâmili gerçekleĢtirme fonksiyonu 5. DerviĢler söz konusu temasta kendilerinin devre dıĢı kaldıklarını kendi ağızlarından Tanrının konuĢtuğunu iddia eder. Söz konusu tesir ise ilahi olanla temastaki derece ile anlamlandırılır. Bu noktada birçok kiĢi bu vasıfları yansıtmak babında Ģiir yazmaya çalıĢır fakat bazı kiĢilerin Ģiirleri bazılarına göre daha tesirlidir. söz konusu inanç içinde özel fonksiyonları vardır. Alevi BektaĢi geleneğinde deyiĢ yazabilenler. Yaratıcının nidasından geldiğini söyler. 3. Yaratıcıyı yansıtır hale gelir. Kılıç. Söz konusu fonksiyonları Ģunlardır: 1.g.Sosyal sorunları dinleme ve çözüm bulma fonksiyonu Yukarıdan da anlaĢılacağı üzere Alevi.

Geleneğin içinden yetiĢmiĢ bir ozan olan ve DerviĢ Ruhan‟ın yetiĢtirmelerinden biri olan Muammer Badem. DerviĢ Ruhan Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği içinde. kâğıt kalemle yazılan Ģiir. Elimizdeki Ģiirlerin hiç biri üzerinde düzeltme ve oynama olmamıĢtır. Usta çırak iliĢkisi ile belli bir düzeye kadar gelebilecek olan bu Ģiir yazma hali. Bu manada kendi vücuda getirdiği Ģiir. Bu tecelli onun için bir benlik oluĢturmaz.500 Bunun yanında bu tarz Ģiir yazmanın özel bir ruhsal kabiliyet olduğunu da belirtmiĢtir. DerviĢ Ruhan‟da neredeyse bütün Ģiirlerini muhabbet ortamında dile getirmiĢtir. . 24. onların her halinde doğaçlama Ģiirin mevcut olduğunu belirtmiĢtir. BaĢka bir ifadeyle çırak. Hatta daha sonra kendisi de. sözü kafasında kurmamıĢ. Bir muhabbet esnasında vücuda gelen Ģiir. Bunlardan biri günlük hayat içinde düĢünerek. Kutsalın zuhuruna imkân sağlayan Ģiir. kendi zihninde mana nasıl cevelan ettiyse. derviĢ Ģairler mahlasları ile Ģiir okurlar. GörüĢme. ilahi olanla temasla ortaya çıkan anlamlar bütünü olduğuna inanan bir derviĢtir. eğer o esnada biri tarafından gerek yazılı. Ģiirini çözmek için muhabbet içinde daha baĢka muhabbetler açmıĢtır. Gündelik hayatta yaĢarken kendilerinin mahlasları ile tanınmasından rahatsız olurlar. özel bir donanımla birleĢince. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirleri elimizde olanlardan kat be kat fazladır. kendisi için de çözülmesi gereken bir deyiĢ olmuĢtur. Kendisinin iki tipte de Ģiir yazdığını ama DerviĢ Ruhan gibi ustaların hayatlarının Ģiire dönüĢtüğünü. söz konusu gelenekte Ģiir üretiminin yapıldığı özel ortamlardır. yavaĢ yavaĢ unutulmaktadır.Muhabbetler. Onun için Ģiir ilahi olanın. gerek kayıt cihazları vasıtasıyla kaydedilmezse. öyle aktarmıĢtır. bir yaĢam biçimi olarak ustası tarafından öğretilir. Ģiir yazan ve yazdığı Ģiirin. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirleri bu anlamda onun “Gerçekliğine Delil” dir. fakat tarafımızdan yazılı hale getirilmiĢ olanlar 198 tanedir. Bu anlamıyla söz konusu Ģiirlerin bireysel olana değil. Bu anlayıĢ aslında Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğinin anlaĢılması açısından çok önemlidir. belli bir disipline girilecek bir Ģeydir. bütünsel olana vurgu yaptığına inanılır. çünkü o mahlas onun ilahi ile temas yapan yönünü yansıtır. bilinen söz tasarlama biçimlerine uygun olarak. kendi ağzından tecelli etmesidir. 500 Muammer Badem. Bu sebepledir ki. diğeri ise doğaçlama olarak muhabbetlerde dile gelen Ģiirdir. aksine Ģiirdeki tavsiye ve yol göstermelere göre. Ģiir yazım konusunda iki farklı Ģiir yazmaktan bahseder. Muhabbetlerde söylenen deyiĢlere nazire olarak söylenen deyiĢlerin dıĢında tamamen yeni bir konu ve anlayıĢı iĢaret eden Ģiirleri de çoktur. çünkü söyleyenin kendisi olmadığını düĢünür. usta tarafından geleneğin bütün ayrıntıları ile tanıĢtırılır ve geleneğin gerçeklik boyutuyla devam etmesi sağlanır. gerçeklerin delilleri denilen kutsal söze dönüĢmektedir. Usta çırak iliĢkisi böyle bir uyanıĢa veya farkındalığa kapı açabileceği gibi söz konusu süreçte içinde bulunulan kültür. DerviĢ Ruhan‟ın tabiriyle “Hak‟tan ne gelirse dil onu söyler” tabirine uygun olarak. DerviĢ o mahlasın ürettiği Ģiirlerle kendi hayatına da çeki düzen verir. sahiplenilecek bir Ģey değil.

Bütün Ģiirler uyak dizelerinin son harfine göre Ģiirlerin sıralaması yöntemine göre bu Ģekilde sıralanmıĢtır. Bu yönteme göre Ģiirlerin ilk dörtlüğünün ikinci dizesi olan. sondan alfabetik sıralaması yapılmıĢtır.1.2. Türkçe Programları Yayınları. ġiir. ġĠĠRLERĠN SIRALANMASI VE NEREDEN ALINDIĞININ GÖSTERĠLMESĠ ġiirler farklı kaynaklardan derlenerek bir araya getirilmiĢtir. tekrar 501 Ġlhan BaĢgöz. 1. 11-12 . Söz konusu sıralama. ġu cihana kardeĢ geldim giderim KardeĢlik sevgisi candadır canda Kâinata kardeĢ geldim giderim KardeĢlik sevgisi candadır canda 3. Örnek: Birinci. 1994. Ġstanbul. Aşık Ali İzzet Özkan. Pan Yayıncılık. Uyak dizeleri aynı zamanda Ģiirlerin baĢlığı. ġiir. Indiana Üniversitesi. ġiir sıralaması Ġlhan BaĢgöz‟ün uyguladığı bir sıralama yöntemi olan “Uyak dizelerinin son harfine göre Ģiirlerin sıralaması”501 yöntemi uygulanmıĢtır. Temel olarak yedi adet defter ve nottan yararlanılmıĢ bunun yanında daha önce yazılı hale getirilmemiĢ ses kayıtlarının çözümlenmesi ile de Ģiir derlemesi sonlandırılmıĢtır. ikinci ve üçüncü Ģiirlerin ilk dörtlükleri aĢağıya alınmıĢ ve ilk dörtlükteki uyak dizesi olan ikinci mısralar kalın olarak iĢaretlenmiĢtir. ġiir. Cahili ladene ne desem almaz Sakla gevheri deme aman ha Er olan cahilin sözüne kalmaz Suyu fark etmeyen yiye saman ha Bu dizeler son harfine göre tersten yazılıp düzenlendiğinde “Gönlünde bir aĢkı Ali oldukça” : açkudlo ila ıkĢa ribednülnög “KardeĢlik sevgisi candadır canda” : adnac rıdadnac isigves kilĢedrak “Sakla gevheri deme aman ha” : ah nama emed irehveg alkas Açk… diziliminde olan dizenin bulunduğu Ģiir birinci Ģiir. adn… diziliminde olan dizenin bulunduğu Ģiir ikinci Ģiir. ah n… diziliminde olan dizenin bulunduğu Ģiir üçüncü Ģiir olarak görülüp sıralanmıĢtır. Gam yeme hey gönül bin derdin olsa Gönlünde bir aĢkı Ali oldukça Ġsterse bu cihan dert ile dolsa DüĢünme zikrinde Ali oldukça 2.5. Derlemeyi oluĢturan kaynaklar bu bölümde “DerviĢ (IĢık) Ruhan‟ın ġiirlerinin Kaynakçası” baĢlığı altında belirtilip yararlanılan Ģiir sayıları yazılmıĢtır. uyak dizelerinin. adı olarak da kabul edilmiĢtir.

Bu defterden alınmıĢ Ģiirlere. DerviĢ (IĢık) Ruhan‟ın kendi eliyle yazdığı küçük Ģiir defteri. Bunlarda diğer kayıtlı defterlerde bulunmayan 52 tane Ģiir vardır. 3. 8 sayfadan ibaret olup içinde 2 adet Ģiir vardır. Muammer Badem‟in kendi el yazısı ile DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirlerini kaleme aldığı defteri. söz konusu sıralamaya istinaden Ģiirlere verilen numaralardır ve her numara bir Ģiire iĢaret eder. Özlemi’nin Defteri denmiĢtir. Bu deftere. DerviĢ Ruhan’ın 2. Necef ve Kerbela hakkında notlar vardır. Defterde DerviĢ Ruhan‟ın Birinci defterinde bulunan Ģiirler ve 2 adet derviĢ Ruhan tarafından kendisine yazdırılmıĢ Ģiirler olmak üzere. Bunun yanında. 17 sayfadan ibaret olup içinde 5 adet Ģiir vardır.2. 106 tane Ģiir vardır.eden Ģiirlerin tespitini kolaylaĢtırmıĢ ve Ģekle bağlı bir sıralama yapmayı mümkün kılmıĢtır. Bunun yanında Ali Osman IĢık‟ın ve Deniz IĢık‟ın el yazıları ile yazılmıĢ vasiyeti ve tamamlanmamıĢ birkaç mısralık Ģiir parçaları vardır. 2. Buradan onun buraları gezdiği ve nelerle ilgilendiği anlaĢılmaktadır. . DerviĢ Ruhan’ın 1. Defteri denmiĢtir. Defteri denmiĢtir DerviĢ (IĢık) Ruhan‟ın kendi eliyle yazdığı not ve Ģiir defteri. 154 sayfadan ibaret olup içinde 116 adet Ģiir vardır.1. Bu Ģiirler DerviĢ Ruhan tarafından ilk defterinin kopyasından ibarettir. DerviĢ (IĢık) Ruhan‟ın kendi eliyle yazdığı Ģiir defteri. 5. Bu yapılan sıralama sonucu elde olan 198 adet Ģiir numaralandırılmıĢtır. DerviĢ (IĢık) Ruhan’ın ġiirlerinin Kaynakçası. Gerek bu bölümde gerek diğer bölümlerde verilen Ģiir numaraları. Bu Ģiirler ve numaraları bütün olarak “DerviĢ Ruhan‟ın ġiirleri” adlı kısımda verilmiĢtir. AĢağıda söz konusu kaynakçaların bir dökümü “DerviĢ (IĢık) Ruhan‟ın ġiirlerinin Kaynakçası” adı altında verilmiĢtir. Abdullah ve Veli Balcı’nın Defteri denmiĢtir. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirleri altı farklı defter. Bu deftere. ġiirlerin hepsi DerviĢ Ruhan‟a aittir. 5. Bu deftere.1. DerviĢ Ruhan’ın 3. Ģiirlerin nereden alındığının gösterildiği bu kısımda ve Ģiirlerin yapılarına ve konularına göre analiz edilen diğer kısımlarda. Bunun yanında Küfe. 1. Bu deftere. Defteri denmiĢtir Abdullah ve Veli Balcı‟nın kendi el yazıları ile yazdıkları 82 Ģiirden 55 tanesi DerviĢ Ruhan‟a aittir. Ġçindekiler kısmı Ģiirlerin ilk mısralarının sıra ile yazılması ile oluĢturulmuĢtur. Ģiir numaraları uyak dizeleri ile birlikte verilmiĢtir. 4. Defterin giriĢinde içindekiler kısmı vardır. 74 Tanesi DerviĢ Ruhan tarafından yazılı hale getirilmiĢ olup diğerleri baĢkalarınca yazıya geçirilmiĢtir. bir emanet edilmiĢ not ve teyp kasetlerindeki deyiĢlerin çözümlenmesi ile oluĢturulmuĢtur.

Ġki adet deyiĢ. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Bu sebeple aĢağıya “ġiirlerin Derlendiği Yerlerin Gösterilmesi” baĢlığı altında bir listeleme yapılmıĢtır. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri . Göç Ederim Benli Bülbül Ağlama. GümüĢhacıköy‟ün YemiĢen köyünde. 1978‟de. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. f. IĢık Ruhan Tarafından Söylenip Kayda AlınmıĢ. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. d. IĢık Ruhan ve Gülsüm IĢık tarafından söylenmiĢ ve kayda alınmıĢtır. 7. Derlendiği Yer: 1990 Da. Defteri 5. a. Bir adet deyiĢ. GümüĢhacıköy‟de. kayıt yapılan yer ve deyiĢi kimin söylediği aĢağıda gösterilmiĢtir. c. 8. 2. IĢık Ruhan tarafından söylenip kayda alınmıĢ. Bir adet deyiĢ. Sakla Gevheri Deme Aman ha. Bir adet deyiĢ. KardeĢlik Sevgisi Candadır Canda. e. 5. Tarihsel sıra içinde söz konusu kayıtların yılı.6. YemiĢen‟de. Defteri 6. 21 Aralık 1992de GümüĢhacıköy‟de. YemiĢen‟de.1. Muhannet Suyundan Ġçemem Asla. GümüĢhacıköy. IĢık Ruhan Tarafından SöylenmiĢ ve Kayda AlınmıĢ. 1990 da. Onaltı adet Ģiir ise elimizde bulunan sekiz adet kaset kayıtlarından metin haline getirilmiĢtir. DerviĢ Ruhan tarafından söylenmiĢ ve kayda alınmıĢ.2. IĢık Ruhan tarafından söylenmiĢ ve kayda alınmıĢ. GümüĢhacıköy de. Bir adet deyiĢ. GümüĢhacıköy‟de Gülsüm IĢık tarafından söylenmiĢ ve kayda alınmıĢ. Defterde kendine ait 30 adet Ģiiri DerviĢ Ruhan‟a ait ise 3 adet Ģiir bulunmaktadır deftere Sefil Kurban’ın Defteri denmiĢtir. h. 1972 de. Dört adet deyiĢ. Gönlünde Bir AĢkı Ali Oldukça. 3. Toplam 198 adet olan Ģiirler yukarda belirtilen kaynaklardan derlenmiĢtir. ġiirlerin Derlendiği Yerlerin Gösterilmesi 1. 1977 de GümüĢhacıköy YemiĢen köyünde IĢık Ruhan tarafından söylenmiĢ ve kayda alınmıĢ. g. 1978 yılında. Derlendiği Yer: 1978‟de. 8 Eylül 1991 tarihinde. Cafer Tayyar ġaĢmaz‟a emanet idilmiĢ bir sayfada iki Ģiir ise Tayyar ġaĢmaz’ın Notları olarak adlandırılmıĢtır. Hasan Kurban‟ın kendi el yazısı ile hem kendi Ģiirlerini hem de DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirlerini kaleme aldığı defteri.YemiĢen Köyünde. Dört adet deyiĢ. b. YemiĢen Cemi Sonrası Doğaçlama olarak söylenmiĢ ve kayda alınmıĢ. Defteri 4. Söz konusu kaynaklardan hangi Ģiirlerin alındığını belirtmek için Ģiir sıralamasına uygun olarak Ģiirlerin kaynakçasını göstermek yerinde olacaktır. IĢık Ruhan tarafından. Ġki adet deyiĢ. 1979 da YemiĢen köyünde IĢık Ruhan tarafından söylenmiĢ ve kayda alınmıĢ. Kem mi Baktım Ağ Gözlerim Gör Ağla.2.

Bakmaz Mısın Sular Akar Engine. Can Ali Canan Muhammet. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 17. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 18. Defteri 26. 27. Defteri 10. GümüĢhacıköyYemiĢen Köyünde. Satma Bilmeyene DüĢer Ġsyana. DerviĢ Ruhan Tarafından SöylenmiĢ Ve Kayda AlınmıĢ. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 23. Defteri 22. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Susuz Bırakma Bırakma. AĢık Abdullah Tarafından SöylenmiĢ Ve Kayda AlınmıĢ. IĢık Ruhan Tarafından. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. BirleĢti Deryalar Kalan Olmadı. Defteri 36. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 2. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 28. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Ġleriyi Görmezse Vah Ona Ona. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 31. Ayıplama Sakın Gelmesin BaĢa. Defteri 29. YemiĢen Cemi Sonrası Doğaçlama Olarak SöylenmiĢ Ve Kayda AlınmıĢ. GizlemiĢ Kendini Vara Bak Vara. Defteri 35. Dosta Vermek Ġçin Duyuldu Bile. Nice Hayır Dese Ona Fayda Ne. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Birliği Bilmeyen Girmez Katara. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Esirge Bizleri ġahın AĢkına. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 9. Medet Mürvet Pirim Sen Ġmdat Eyle. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Nidem Benim Gönlüm Kaldıktan Sonra. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 15. Gönüller Yanarak ġahın Sözünde. Derlendiği Yer:1978 Yılında. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 13. . Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Gel Ağlama Benli Yavrum Ağlama. Defteri 16. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 20. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 19. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Benli Dilber Benlerinin AĢkına. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 30. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 24.7. Yetim Kuzularım Kaldı Bir Yana. Lam Elif Ye Ġle Yaratmadı mı? Derlendiği Yer: 1972 De. GümüĢhacıköyYemiĢen Köyünde. 12. Defteri 11. Defteri 38. GümüĢhacıköy‟ün YemiĢen Köyünde. Evvel Rehber Yol Bulmalı. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 34. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 33. PadiĢahlık Diyen Vah Cana Cana. Yüzündeki Olan Beni Unutma. Ali'dür Aleme Allah. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 14. Derlendiği Yer: Özlemi‟nin Defteri 32. Hakkını Helal Eyle Ey Nazlı Ana. Yanar AĢk AteĢi Yana Gel Yana. Defteri 25. BağıĢla Bizleri ġahın AĢkına. YetiĢ ġah Muhammet Ali Ġmdat Eyle. Defterin 37. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 8. Sende Bencileyin Yar mi Ağladı. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Çekerim Bu Derdi ġahın AĢkına. Hekim Sandım Ġğneciyi Aç Dedi Bana. Derlendiği Yer: 1972 De. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Hakikat Yolcusu Meydana Gele. Defteri 21. Tevrat ġu Sinemde ġahın AĢkına.

Gerçek AĢık Olan Kuluna Geldi. Uçurdum Elimden Gül Yüzlü Canı. Bilmem Kim Ġletir Yol Dertli Dertli. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. GümüĢhacıköy‟de Gülsüm IĢık Tarafından SöylenmiĢ Ve Kayda AlınmıĢ. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 46. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 62. Artık Bu Cihanda Gülemem Gayrı. 70. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri . Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Yürü Benli Bülbül Bahar Yaz Geldi. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 41. Defteri 42. Defteri 68. Sene YetmiĢ Dileğim Var Bilmez mi? Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 57. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 69. Defteri 53. Defteri 66. Dostun Hileleri Yaralar Beni. GümüĢhacıköy‟de. Derlendiği Yer: 8 Eylül 1991 Tarihinde. Yarin Zikrullahı Özüme Geldi. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 51. Bu Canıma Sefa Geldi. 67. Defteri 63. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 60. Muhammet Ġsmi Taç baĢ Ġle Geldi. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Estirdin Cihana Beni Yel Gibi.39. Can Muhammet Ali Canı Değil mi? Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Güzelin Sevdası BaĢıma Geldi. Ölüm Sana Derman Bulamam Gayrı. Yumak Yumak Etti Yolda AĢk Beni. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 65. Benim Var Yıldızım Ülker Yıldızı. O ġirin Dillere Kurban Et Beni. Hakkın Bin Bir Ġsmi Ali'dir Ali. Defteri 50. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 49. Defteri 47. Defteri 45. Kara Güne IĢık Doğar Yar Nenni. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 55. Derlendiği Yer: Sefil Kurban‟ın Defteri 64. Hak Dedi Adem'e Asla Dönmedi. Defteri 43. Dönmem Ġkrarımdan Sar Beni Beni. Defteri 48. Defteri 44. Bir Huri Var Bana Peh Dedi Geçti. Defteri 58. Defteri 56. Defteri 59. Sevdası Ağlattı Zar Etti Beni. Derlendiği Yer: 1978‟de. Defteri 52. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. ġakır Benli Dilber Gözler Sürmeli. Güzel Bana Dedi Bayram Ay Gibi. Balta Ġle Kazma Ġle Rende mi? Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 2. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 40. Arz eyledim Yarim Göresim Geldi. IĢık Ruhan Tarafından SöylenmiĢ Ve Kayda AlınmıĢ. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 54. Yol Muhammet Ali Deyi. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Diller Merhamet Etmez mi? Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 61. Evvel Niyet Edip Özün Bilmeli. Yaramız Muhammet Ali Yaresi. Sılam Zindan Oldu Gurbet El Gibi.

Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1.71. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 2. Seher Karaoğlan Yardımına Gel. Zinciri Boynuma Bağlaman Bizi. Ġyi Niyet Ġle Birlik Olalım. Defteri 75. Derlendiği Yer: 21 Aralık 1992‟de GümüĢhacıköy‟de. Yar Zülfünü Can Evime Bağlasam. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 73. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri . Defteri 95. 82. IĢık Ruhan Ve Gülsüm IĢık Tarafından SöylenmiĢ Ve Kayda AlınmıĢtır. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 85. Defteri 86. Halim Sana Malum Car Sefam Sefam. Defteri 92. Derlendiği Yer: 1979 da YemiĢen Köyünde IĢık Ruhan Tarafından SöylenmiĢ Ve Kayda AlınmıĢ. Derdimize Derman Oluver ġahım. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 94. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 83. Yaramıza Melhem Olman mı Felek. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 87. Defteri 90. Derdime Derman Diye Yine Dert Aldım. Yüz Yirmi Dört Bin Nebisine Bak. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Hak Muhammet Ali Var Etti Bizi. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Gülem Dedim Bir Gün Güldürmen Felek. 80. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. IĢık Ruhan Tarafından SöylenmiĢ Ve Kayda AlınmıĢtır. Ayrı Mıyız Senden Gül Yüzlü Babam. Ben Gurbete Dayanamam. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 96. Bu ġah Cemaline Benzer Cananım. Güler Yüzle Ġyi Niyetlik Gerek. Defteri 77. Derlendiği Yer: 21 Aralık 1992‟de GümüĢhacıköy‟de. 91. Pervane Olup Da Yanarım Güzel. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 72. Sarrafta Terazi Tartılamadım. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 76. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 78. Yoksa Sabredelim Ağır mı Gerek. Ben Bir Kulum Yalvarırım Cananım. Adem Bir Aynadır Aynaya Bir Bak. Kalbi Katılara Doyuramadım. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Beni Dilden Dile Dil Ettin Felek. Dostlar Karalanıp Unutmam Bizi. Derlendiği Yer: Sefil Kurban’ın Defteri 97. ġahbaz Mısın Yavrum Öt Durnam Durnam. Defteri 89. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Senin Ġsmin Nurun Var Etti Bizi. Defteri 93. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 84. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 74. Defteri 88. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 79. Arttı AĢk AteĢim Gel Mevlam Leylam. ġaha Yandım Ali Yar Deyi. Defteri 81.

Medet Ġsyanımız Af Eyle Benim. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 99. Artık Bu Sitemi Çekemez Oldum. IĢık Ruhan Tarafından SöylenmiĢ Ve Kayda AlınmıĢtır. Mahrum Etme Dergahından. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: 21 Aralık 1992de GümüĢhacıköy‟de. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 104. Çekerim Bu Derdi Bilemiyorum. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Can Ehli Dostları Görmektir Arzum. Kendim Aldım Kendim Buldum. 102. Hünkar Hacı BektaĢ Pirimiz Bizim. Defteri . Bari ġu Dünyaya Gelmese idim. Herkesin Bir Canı Vardır Bilelim. Hakikat Ehline Söz Kızım Kızım. Derlendiği Yer: 21 Aralık 1992de GümüĢhacıköy‟de. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 123. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 2. Defteri 113. Defteri 110. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 118. Gücüm Yetmediğin Zaptedemedim. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 124. Dedi Ki Allah Birdir Varım. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 109. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 105. Hak Bendedir Ben Bir Kulum. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Çağırdım Hasretle Gel Alim Alim. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 107. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 120. Bülbül Gibi Feryat Figan Eylerim. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Verdiğin Ġkrarda Dursan Sevdiğim. Gel Bu Halimizi Sen Gör. Defteri 108. Derlendiği Yer: 1977‟de GümüĢhacıköy YemiĢen Köyünde IĢık Ruhan Tarafından SöylenmiĢ ve Kayda AlınmıĢ 101. Defteri 122. IĢık Ruhan Tarafından SöylenmiĢ ve Kayda AlınmıĢtır. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 119. Defteri 112. Engel Var Arada Göremiyorum. Bin Görsem De Bir An Göremiyorum. Defteri 103. ġeriat ġartıyla Tuttu Temelim.98. Defteri 114. Defteri 111. Yarelerim Yarelerim. Kuzalan Köyünde Dünyaya Geldim. Defteri 121. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 117. Yemin Ettim Bir Kararı Güderim. Ġsmimce Hükmün Olsa Dutar Giderdim. Defteri 115. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Sanırdım Kendimi Cennetlik Kulum. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Anne Ve Babanın Sebebi Bir Han. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 100. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 106. Allah Muhammet’in Emrin Bilelim. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. 116.

Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 134. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Laden Der Yaman Ha Yaman.125. Derlendiği Yer: 1972 De. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 139. Ġnsanlar KardeĢtir DüĢmana Ne Var. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 126. Defteri 153. Sana Nice Yananlar Var. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 149. El Elinden Al Elinden. Defteri 151. Sabredelim Gönül Selamet Olsun. Ne Dedemiz Belli Babamız mı Var. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 130. Yavrum Güle Güle Gidip Gelesin. Be Bun Günlerde Cah Haydar Haydar. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 3. Defteri 141. Defteri 142. Yandım Susuzluktan Ciğerim Sızlar. Deyim Ki Cihanda Sen Değimlisin. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri . Yıkma Gönül Ġncinmesin. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 128. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Yürü Bir Katara Ölene Kadar. Seni Dilden Dile Satanlar da Var. Yar Elinden Yar Elinden.YemiĢen Köyünde. Defteri 135. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Al YeĢil BürünmüĢ Turnalar. GümüĢhacıköy. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 146. Derlendiği Yer: 1978 Yılında. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 3. Divaneyim Hak Yolunda ġahınan. Defteri 152. Üç Nur Ġle KurulmuĢtur Bu Cihan. IĢık Ruhan Tarafından. 148. Defteri 144. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. YemiĢen Cemi Sonrası Doğaçlama Olarak SöylenmiĢ ve Kayda AlınmıĢ. Ġnsanlığı KardeĢ Gördüm Gözünen. Uzattım Elimi El Garip Garip. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Ezel Verdiğimiz Ġkrar Ölmesin. Defteri 140. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 138. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. ġahım El Aman El Aman. Defteri 143. Defteri 150. Yeraltında Ecinni Var Sanmayın. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 131. 145. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 147. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: Sefil Kurban‟ın Defteri 132. Soran Dostlarıma Selam Eyleyin. Defteri 136. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Bana KaĢ Eğip De Bakıp Gitmeyin. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 137. Defteri 129. Çile Biz Çağre Bizden. GümüĢhacıköy‟ün YemiĢen Köyünde. Bu Dertlere Derman Versen Yareden (131). Defteri 154. AĢık Abdullah Tarafından SöylenmiĢ ve Kayda AlınmıĢ. Bir Sadık Dostumu Bulana Kadar. Defteri 133. AlıĢveriĢini Yazanlar da Var. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Hak Muhammet Ali Ezel Varınan. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 127. Turnalar Yarene Selam Söyleyin.

Soyun Benliğini Bire Gele Gör. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan’ın 1. Birisi Aynımda Görene Benzer. Hak Muhammet Ali Olduğundandır. Lisan Yağmuruna BaĢın Açıver. Ta Ezelden Gelen Ünümüz Vardır. Sadık Dostlarına Sadık KalırmıĢ. Defteri 178. Defteri 156. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Senemiz YetmiĢ Bir OlmuĢ Gidiyor. Defteri 171. Defteri 185. Defteri 174. Derlendiği Yer: Tayyar ġaĢmaz‟ın Notları 172. Defteri 176. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: Özlemi‟nin Defteri 164. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 2. Defteri 157. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 170. Defteri 187. Garip Gönlümüzü Arıdan Medet. Bil Ki Sevgi Ġle Cihan Durulur. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 184. Defteri 186. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Her Can Sevdiği ġahını Över. Defteri 180. Defteri 162. Defteri 175. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 160. Nice Deccal Çakal DüĢ Eylediler. Defteri 163. Onulmaz Yaralar Oyulur Gider. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 159. Sabırlı Kullara Selamet Gelir. Ġsraf Etmek Aptallıktır. Yolumu Kesmeye Zorlayıp Gelir. Huyu Güzel Yar Güzel Yar. Defteri 161. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. BaĢlarda Kopacak Türlü Haller Var. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 169. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 179. Defteri 166. Hünkar Hacı BektaĢ Veli'm Gel YetiĢ. Dilimde ġah Zikri Süzülüp Gelir. Canda Cananım Gel YetiĢ. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. En Güzel Bir Mutluluktur. YetmiĢ Biri Yeten Ali Sayılır. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Ne Olur Sevdiğim Tek Bir Gülüver. Defteri 173. Biz Gideriz HoĢça Kalın Yarenler. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. ġahım Ali Haydar Elaman YetiĢ. Defteri 168. Defteri 177. Defteri . Defteri 158. Kudret Kalemini Yazara Benzer.155. Gördüm ArĢ Yüzünden Canana Benzer (166). Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Fatıma'dır Muhammet'tir Ali'dir. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 167. Derlendiği Yer: Tayyar ġaĢmaz‟ın Notları 182. Hatice Fatıma Virdime Gelir. Pirim ġahı Merdan Alim Gel YetiĢ. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Fesatlar Gerçeğe ÇökmüĢ Gidiyor. Defteri 165. Defteri 183. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Defteri 181. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Hak Sözün Tutmasa Çeker mi Çeker. Seni Yoğurup Da Yapana Yalvar. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1.

179. 124. AĢkı Öldürmeye Zar Eksik Olmaz. 174. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 198. 30. 105. 80. 91. 14. 9. Bu sınıflamada kaynakça sıralaması ve Ģiirlerin sıralanması temel alınmıĢtır. Ģöyle bir sınıflama ortaya çıkacaktır. 123. 23. 53. Bizler Her Esrarın Ser Askeriyiz. 68. 183. 107. 15. 103. 83. 73. 148 nolu Ģiirler. 130. 192. 188. 48. Defteri: 28. Defteri: 3. 32. 98. 177. Defteri 190. 78. 135. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. Güzellikler Bir Hal Olup Doğunca. Defteri 189. 128. 121. 44. Defteri: 140. 195. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 194. 59. 76. 20. Özlemi’nin Defteri: 31. 35. Mağrur Elini ÇatmıĢ ġöyle Yürüdü. 95. 4. 57. 13. 56. 55. 24. 167. 164. 16. 126. 190. 17. 152. 133. DerviĢ Ruhan’ın 3. Söz konusu rakamlar Ģiirlerin numaralarıdır. GümüĢhacıköy. 7. 113. 117. 23. DerviĢ Ruhan’ın 1. 50. 94. 8. 93. 42. 186. Defteri 196. 77. 59. 184. 161. 195. 109. 74. 169. 159. 173. Sefil Kurban’ın Defteri: 63. 162. 120. . 92. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. 149. 155. 84. 136. 172. 182. 141. 194. 29. 111. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. 43. 18. 34. 178. 158. 187. 196 nolu Ģiirler. 189. 143. 176. 89. 127. Eyüp Gibi Derdi Çekenden Medet. 168. 192. 41. 40. Defteri 195. 119. 142. 175. 5. Hakikatta Canın Hastasıyız Biz. 86. 51. 150. 132. DerviĢ Ruhan’ın 2. 110. 58. 75. 118. 156. 160. 198 nolu Ģiirler. 88.YemiĢen Köyünde. 97. 12. 163. 102. Derlendiği Yer: 1972‟de. 157. 131 nolu Ģiirler. 54. Hak Cemale Yüz Sürmesi Zor Olmaz. Defteri ġiir sıralamasına göre detaylı bir Ģekilde yapılan yukarıdaki açıklamaların bir benzeri kaynakçalar temelinde yapılacak olursa. 87. 96. 137. 106. 24. 82. 114. 99. 61. Defteri 193. 154. 64. 129. 71. Temelde Terbiye Okumalıyız (194). 125. 185. 67. 62. 134. 60. 65. 166 nolu Ģiirler. Anıp Hayal Tutan Sefa Geldiniz. 116. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. 70. 104. 39. 145. 192. Ekmek Nadir Ama Susuz Değiliz. 33. 170. 46. 19. 108. 10. 151. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. 139.188. 37. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 191. 36. 45. Abdullah ve Veli Balcı’nın Defteri: 6. 25. Derlendiği Yer: DerviĢ Ruhan‟ın 1. 112. 153. Derlendiği Yer: Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defteri 197. Hak Muhammet Ali Elaman Medet. DerviĢ Ruhan Tarafından SöylenmiĢ ve Kayda AlınmıĢ. 146. 52. 85. 47. 122. 180. 72. 165. 138. 27.

11. DerviĢ Ruhan‟ın 2. gerekse kaynak eserlere göre yapılan sınıflama. hangi Ģiirin nereden alındığını açık bir Ģekilde göstermektedir. 26. 1.1. 115. Kaset Kayıtlarından Derleme: 1. Özlemi‟nin Defterinden 2 adet Ģiir. DerviĢ Ruhan‟ın 3. 79. Tayyar ġaĢmaz‟ın Notlarından 2 adet Ģiir ve Onaltı adet Ģiir de elimizde bulunan sekiz adet kaset kayıtlarından metin haline getirilmiĢtir. 90. 81. 191 nolu Ģiirler. Abdullah ve Veli Balcı‟nın Defterinden 52 adet Ģiir. Görüldüğü üzere DerviĢ Ruhan‟ın 1. Sefil Kurban‟ın Defterinden 3 adet Ģiir. 66.3. DERVĠġ RUHAN’IN ġĠĠRLERĠ. 147. GÖNLÜNDE BĠR AġKI ALĠ OLDUKÇA Gam yeme hey gönül bin derdin olsa Gönlünde bir aĢkı Ali oldukça Ġsterse bu cihan dert ile dolsa DüĢünme zikrinde Ali oldukça Bin bir türlü garez bühtan etse de Nice deccal çakal fırsat bükse de Dağlar gibi yük üstüne çökse de Üzülme gönlünde Ali oldukça KiĢi hep gönlünde olanı söyler AĢk ehli canlara çok bühtan eyler Ali‟yi sevenler el sözü neyler Dinleme yalanı Ali oldukça Sinemizde Ali‟dendir yaremiz Bütün derde Ali‟dendir çaremiz Ali‟nin zikridir gönül karimiz Bir aĢkınan devran Ali oldukça Ali‟yi görmeyen bakar kör olur Bu canımız hep Ali‟den sorulur Ali‟siz canlar hayvanda kalır Korkma IĢık Ruhan Ali oldukça . 181 nolu Ģiirler. 69.Tayyar ġaĢmaz’ın Notları: 171. Defterinden 5 adet Ģiir. Defterinden 2 adet Ģiir. 101. 2. 100. 5. Gerek Ģiirlerin sıralamasına göre yapılan. 38. 144. Defterinden 116 adet Ģiir.

SAKLA GEVHERĠ DEME AMAN HA Cahili ladene ne desem almaz Sakla gevherini deme aman ha Er olan cahilin sözüne kalmaz Suyu fark etmeyen yiye saman ha Su gerçek sözüdür dinle öğüt al Gerçeğin bendinde uğrağında kal Dikine zor etme en gününe sal Bak yokuĢa giden kaçar yaman ha YokuĢa gidenler zalim sayılır Harami haram yer düĢer bayılır Zina karım diyen gezer yayılır Kalır kıĢta kıyamette duman ha KıĢta kıyamette dumanda ĢaĢan O dur bu cihanda tepeden aĢan Dalgıca sarılsın denize düĢen Zehiri fark eyle tutma yılan ha Yılana uyup da zehiri saçma Hakkına razı ol her kapı açma Ġlla benim deyip yalana kaçma . KARDEġLĠK SEVGĠSĠ CANDADIR CANDA ġu cihana kardaĢ geldim giderim KardeĢlik sevgisi candadır canda Kâinata kardeĢ geldim giderim KardeĢlik sevgisi candadır canda Kahi küçük kahi ulu hepisi Cümlemizin bir Ģah odur kapısı Gönülden gönüle bir han yapısı Esvele düĢmeyiz candadır canda Bunca hasretliği çekerimse de Duramaz oluyom olduğum yerde Cümlemizi esirgesin ol merdan Günde yüz bin kere kündedir künde Kul IĢık Ruhan'ı ahir kul eden Halkın arasında altın pul eden Aslında kız idim Ģimdi dul eden ġahı Merdan gibi yöndedir yönde 3.2.

MUHANNET SUYUNDAN ĠÇEMEM ASLA Doğup Ģu cihanda aklım ereli Muhannet suyundan içemem asla Hak sevgisi kalp evime gireli Namert köprüsünden geçemem asla Ġyilerle yoldaĢ oldum yıkmadım Kainata kardeĢ oldum bıkmadım Haram Ģeyi lokma edip dıkmadım Kötü bir lisan açamam asla .Sakın siyaseti gütme zaman ha Zamanın teccali azgın bağırır Ġblise uymuĢtur ona çağırır Müminleri birbirinden ayırır Girer gönüllere hemen gümen ha Gümen alan amelini kurudur Kendini fark etmez özün çürütür IĢık Ruhan dil kalemin yürütür Gaflet uykusuna yatma uyan ha 4. KEM MĠ BAKTIM AĞ GÖZLERĠM GÖR AĞLA Ele etmedim ben kendime ağlarım Kem mi baktım ağ gözlerim gör ağla Kainata dost diyerek çağlarım Dostlar acı hançer vurdu dur ağla Durgun su misali akamaz oldum Yaren dost yüzüne bakamaz oldum Sazımı sineme yaslamaz oldum Gurbet elde saza pençe vur ağla Vuruldu bağrıma hançerli yara Bir arzuhal yazdım Ali Haydar‟a Batın oku değsin hilebazlara Hak yolunda mazlum kalan yar ağla Bu yareli sinem dertli ötersem Kerbela‟da Hür Ģehide yetersem IĢık Ruhan aranızdan yütersem Bari gel de kefenimi sar ağla 5.

Kurt kuzuyla yürür olmasa kalleĢ Hal ehli olanlar hal ile yoldaĢ Can Allah'ın canı can seven kardeĢ Güzel muhabbetten kaçamam asla Gönül ile göz görmese katlanmaz Hakkı seven kır bayırda otlamaz Ham meyvalar olmayınca tatlanmaz HoĢ görünür gönül seçemem asla IĢık Ruhan hak yolundan kaçmadım Karga gibi leĢe konup uçmadım Altınımı pul yerine saçmadım Asılsızı ekip biçemem asla 6. GÖÇ EDERĠM BENLĠ BÜLBÜL AĞLAMA Elbet bir gün vücudum dünyadan Göç ederim benli bülbül ağlama ġah elini ayırmasın bünyeden Gel ağlama yavru bülbül ağlama Bir cenaze biner bir kesik baĢa Cenaze ölümden korkmazmıĢ haĢa Kesik baĢ cenazeye der daim yaĢa Gel ağlama benli bülbül ağlama ġah olan salmazmıĢ tuttuğu elim ġaha sığınırım malumdur halim Nice dert çekersen dertlerin benim Gel ağlama benli bülbül ağlama YanarmıĢ aĢıkların çırası Pençe vurdum açılıyor yaresi Sağlık olsun ayrılığın sırası Gel ağlama benli bülbül ağlama Bir zaman mekanda yuğuran oldun Nice Ģah elinden bu ana geldin Koyun kuzu gibi meleyip buldun Gel ağlama benli bülbül ağlama Yavru yeten elim durur üstünde Nice laden düĢman olsa gastinde IĢık Ruhan yavrusunun destinde Gel ağlama benli bülbül ağlama .

7. GEL AĞLAMA BENLĠ YAVRUM AĞLAMA Yine hasretlik çöktü sineme Gel ağlama benli yavrum ağlama Öz bakıĢın benzetmiĢim anama Gel ağlama benli yavrum ağlama Öz bakıĢın kalp evimde sıralı Yüreğimiz Kerbela‟da yaralı Bir gerçek meydanda içip kanalı Gel ağlama benli yavrum ağlama Canımız birdir de ecel varımız Pirim hünkar yardımcımız yaramız Temiz gönül olur Ģahım yerimiz Gel ağlama benli dilber ağlama ġu canım sağ kaldıkça yaĢarsın Bülbül gibi kuran okur coĢarsın Özün birleyip gürler ĢaĢarsın Gel ağlama benli dilber ağlama Yat sana kem göz ile baksa da Vurguncular hep yoluma çıksa da Bir can incitip de yıksa da Gel ağlama benli dilber ağlama Bu çarkı devranda böylece döner Seni yaratan Ģah seninle yanar IĢık Ruhan elim üstünde döner Gel ağlama benli dilber ağlama 8. SUSUZ BIRAKMA BIRAKMA Beni yaradan güzel yar Susuz bırakma bırakma Sen bana ben sana yar Susuz bırakma bırakma Öz kendini dıĢa koyma Hakka gir ladene girme Pahal sen yedine doyma Susuz bırakma bırakma Yandı Hüseyin su deyi Kaffarol zünün ben deyi Param tükenecek deyi .

Susuz bırakma bırakma Tapma kardeĢ dünya malna Maldan gelir bin bir bela Yandım bir yudum ver hele Susuz bırakma bırakma Dünya malı senin olsun Kah ağlayan kah da gülsün Bağ bahçene otlar yağsın Susuz bırakma bırakma On iki Ġmam on dört mahsum Elli beyte kimler hasım Bilenler çekiyor yasım Susuz bırakma bırakma ġehit olanlar değil mi Ġnsanlıktan el değil mi IĢık Ruhan kul değil mi Susuz bırakma bırakma 9. YÜZÜNDEKĠ OLAN BENĠ UNUTMA ġu kalbimi alıp çalan sevdiğim Yüzündeki olan beni unutma Uyma el sözüne yalan sevdiğim El ver gördüğün yolu unutma Tanrı bir birimiz kısmet eyledi Bu aĢkımız arĢ alayı boyladı Ara yerde yatlar neler söyledi Karanlığa bakıp günü unutma AĢkı öldürenler sürünür gider AĢkı yaĢatanlar dirilir biter Halimi sorarsan hallerim beter Feryat eylediğim ünü unutma Kul IĢık Ruhan'ın bak göz yaĢıma Ayrılık mı gelecekti baĢıma Ölüyorum uğra mezar taĢıma Uğrunda verdiğim canı unutma .

HEKĠM SANDIM ĠĞNECĠYĠ AÇ DEDĠ BANA Derdim var da derman diye gezerken Hekim sandım iğneciyi aç dedi bana AĢkın deryasından kelam gezerken Bir de sancı geldi kaç dedi bana Oradan kaçtım terk eyledim o yurdu Bir ses duydum sanki beni çağır da Baktım birkaç insan oraya girdi Meğer kiliseymiĢ haç dedi bana Haçım yoktur dedim hatam var benim Akılsızım amma putam ver benim Bir de minareye dönmüĢtüm yönüm Senin sakalın yok çık dedi bana Dedim gönül gurbete bakayım Bu gidiĢle bir derviĢlik yapayım Enek sandım dedim boncuk takayım Bir çifte savurdu çat dedi bana Her sanata girdim çırak çıkmadım Türlü oyunlara girdim bıkmadım Saz çalamam aĢıklıktan çıkmadım .10. HAKKINI HELAL EYLE EY NAZLI ANA ġu fani dünyadan murat almadım Hakkını helal eyle ey nazlı ana Döndüm Ģu dünyadan sanki gelmedim Muradım göğsünde kaldı bir yana Ben de gider oldum bir ırak yola Yarab gence verme bu büyük bela Fani dünya bir gün hep ıssız kala Ağlama ey anam emir hakkıla Bir gül idim açılmadan kurudum Geçen gün sizinle ben de var idim Geldi ulu kervan aldı yürüdüm DüĢtüm gider oldum bir ırak yola IĢık Ruhan eder unutma sakın Bir hana benzeyen Ģol dünya yakın Ahirete düĢmeden bir han yapın Bir gün hepimize verilir sela 11.

PADĠġAHLIK DĠYEN VAH CANA CANA Yirminci asırın gerçeğin tanı PadiĢahlık diyen vah cana cana Olayıdım Ehlibeyt‟in kurbanı Mındar ölür isem vah bana bana Ġnkar ehli odur hırsı var ise Nice hoca derviĢ dede der ise Kendini fark etmez özü kör ise Vah acırım ona yuh ona ona Kör bir olsa bile köprü geçemez Göremezler güvercinle uçamaz Karga gak demezse yolu geçemez Vah acırım cana yuh ona ona Yürümez gönlünü sildiremeyen Kalkmaz duman baĢtan söndüremeyen Nefsini unutup yandıramayan Vah acırım cana yuh ona ona Abdesti olmayan abdest veremez Gusülü bilmeyen erkan göremez Fakirlerin hiç halini soramaz Kim kimi soyarsa yuh ona ona Abdal mıyım divane mi bilemem Akar çeĢmim gece gündüz silemem Bir Ģaha yanmıĢım gayrı yanaman Ġki de bilenler yuh ona ona Kul IĢık Ruhan'ım Ģaha yanmıĢam Pervaneler gibi yanıp dönmüĢem .Pençe vuramayan Te dedi bana (Kelamdan anlamaz Te dedi bana) Baktım hırsız bana haydutsun dedi Zinacı kürcüler meydutsun dedi Meğer herkes kendi kendin söyledi O zaman keloğlan (kafa) tık dedi bana Ne tarikat kaldı nede din kaldı Nere gitsem kader tersine çaldı Aslanın yerine tilkiler kaldı Kul IĢık Ruhan'ım yat dedi bana 12.

AĢk ehlinin sinesine konmuĢam Nefesine uyan vah ona ona 13. YANAR AġK ATEġĠ YANA GEL YANA Pervaneler gelir döner ıĢığa Yanar aĢk ateĢi yana gel yana AĢk ateĢi ilaç imiĢ aĢığa Hasret koyma Ģahım bana gel bana Ben değilem Ģahım beni okutan AĢkın ateĢiyle yakıp Ģakıtan Kahı Melül kahı dertli bakıtan Kıblem sensin Ģahım cana gel cana Can evimden Ģahın hayali gitmez Yandı ciğerlerim kokusu bitmez Bülbülün bir derdi olmasa ötmez Feryat eylediğim yöne gel yöne Yönüm Ģah yolunda yürümüĢ oldum AĢkın ateĢiyle erimiĢ oldum IĢık Ruhan tenden farimiĢ oldum Damla damla akan kana gel kana 14. YETĠM KUZULARIM KALDI BĠR YANA ġu darı dünyadan murat almadım Yetim kuzularım kaldı bir yana Dünya senden doyup dadın almadım Felek kemendini çekti bir yana Ey kardeĢ ben de kalmıĢtım yetim Felek Ģu ahdımı böyle mi dedim Yavrular murada yetmeden gidim Sen de Ģerbetim iç hem kana kana Kızım ana diye kimi çağırsın Yetim dolabını mevlam çevirsin Sabredelim haktan gelen ömürsün Emanet bilenden gerçeğin ala Can hulga gelince göründü kolum Söylemek isterim tutmuyor dilim Dostlar bilseydiniz Ģu benim halim DüĢünün bu haller size de gele .

IĢık Ruhan eder dayanmaz yürek Nasıl dayansın yıkıldı direk Bir gün hepimize gelse de gerek Ne yüzle varalım ulu divana 15. SATMA BĠLMEYENE DÜġER ĠSYANA Cevahir kıymetin bilenler alsın Satma bilmeyene düĢer isyana Dileriz ki her can ummana dalsın Fakat peĢimizde iblis yanyana Yan yana gezene dönme yönünü DüĢürmeye zorlar hakkın Ģanını Sarrafım dese de verme malını Yüze gülücüyse bakma yalana Yüzü gülücüler sağına bakar Arar fırsatını yuvanı yıkar Döndürme yüzünü nefesi kokar Yanacak dediler ona uyana Yanar cehennemi kendi özünde Hak eseri kalmaz onun yüzünde Küfür isyan çıkar her an sözünde Gerçek uymaz acı söze dayana Acı sözü almaz asla ayıplar Yadlanır yanında durmaz uyuklar Hak nefesi alır verir sayıklar Hemen rahmet yağar özün yuyana Özün yuyan benliğini soymalı Tarikatta yol ehline uymalı Marifette nefesini bulmalı Hakikatı görür girmez ziyana IĢık Ruhan hakikatın halidir Açıp kalp evini gören Ali'dir Hak kuranı okur bülbül dilidir AĢk olsun bir damla suyum koyana 16. TEVRAT ġU SĠNEMDE ġAHIN AġKINA Bai bismillah dile aldım okurum .

Tevrat Ģu sinemde Ģahın aĢkına Muhammet Ali'dir gözlerde gören Zebur'la yük tuttum Ģahın aĢkına Hatice'nin nuru Fatma'da belli Bunca evliyalar on iki yolu ġah Hasan Hüseyin gömleği kanlı Zikreder gideriz Ģahın aĢkına ġah Ġmam Zeynel'le çilemiz dola Bakırın kiriĢi boynumda bile Ol Ġmam Cafer'de ders verdi bize Seni zikrederiz Ģahın aĢkına Musayıl Kazım'le kurĢun sinemde Ġmam Ġrizay'nan zehir varımda Tagı Nagı imdat eyle zarımda Bu dört ile gideriz Ģahın aĢkına Hasan Ali Askeri genç iken ölen Mehdidir gerçeğe nefesi veren On dört masum bile hem Ģehit olan Görür de gideriz Ģahın aĢkına On yedi kemerbest bağının hakkı Pirim Hünkar BektaĢ ağanın hakkı Kul IĢık Ruhan'ın aĢkının hakkı Çeker de gideriz Ģahın aĢkına 17. ÇEKERĠM BU DERDĠ ġAHIN AġKINA Yine kerbaladan sızılar yürek Çekerim bu derdi Ģahın aĢkına Salmaz tutan eli doğru bir bilek Tutarız dermanı Ģahın aĢkına ġahım Ali idi cananım Ali Bin bir ismi vardır bir ismi Veli Kimi arif gezer kimisi deli Hepsi bir yanarlar Ģahın aĢkına Yanmayınca yarelerim yar olmaz Hak ehline aĢk deryası zor olmaz ġah aĢkına yananlara dur olmaz Yürür gider devran Ģahın aĢkına Yürüyen yolumuz yolum Hüseyin .

BAĞIġLA BĠZLERĠ ġAHIN AġKINA Lafeta Ģahımsın Ģahı merdanım BağıĢla bizleri Ģahın aĢkına Hak Muhammet Ali cana kurbanım BağıĢla bizleri Ģahın aĢkına ġah Hasan'ın ahı figanı derdi ġah Hüseyin yoluna serini verdi ġah Ġmam Zeynel'im zindana girdi BağıĢla bizleri Ģahın aĢkına Muhammet Bakır‟ın derim hakkıçün ġah Ġmam Cafer'in umman hakkıçün Musai Kazim'in seyran hakkıçün BağıĢla bizleri Ģahın aĢkına ġah Ġmam Rıza'nın yönü hakkıçün Muhammet Tağı'nın ünü hakkıçün Aliyül Nagı'nın kanı hakkıçün BağıĢla bizleri Ģahın aĢkına Askeri Mehdi'nin sırrı hakkıçün On dört masumların nuru hakkıçün Kul IĢık Ruhan'ın zarı hakkıçün BağıĢla bizleri Ģahın aĢkına 19. ESĠRGE BĠZLERĠ ġAHIN AġKINA Allah Muhammet‟e Ali yar dedi Esirge bizleri Ģahın aĢkına ġah Hasan'la Hüseyin'e Hü dedi Esirge bizleri Ģahın aĢkına Zeynel‟in ziyası gitmez hayalden Ġmam Bakır Ġmam Cafer ummandan Musayıl Kazım Ġriza da candan .Kerbaladan bize gelmiĢtir sehim Can gözü açanlar buluyor fehim Fehmedenler görür Ģahın aĢkına ġaha yanan cehenneme yanmadı ġah konduğu yere yadlar konmadı IĢık Ruhan ikrarından dönmedi Gahi gelir gider Ģahın aĢkına 18.

Ali Nağıynan Askeri Mehdi gönlüm bağıyınan Yarelendi ciğerim dağıyınan Esirge bizleri Ģahın aĢkına On iki imam Ģahım BektaĢ Velim Hak aĢkına öter gonca bülbülüm Kul IĢık Ruhan'ım yarimdir benim Esirge bizleri Ģahın aĢkına 20.Esirge bizleri Ģahın aĢkına ġah Muhammet Tagı. ĠLERĠYĠ GÖRMEZSE VAH ONA ONA Yirminci asırda yaĢayan canım Ġleriyi görmezse vah ona ona Kırk yıl ileriye yetiĢe ünüm Ġnkar ehli bilmez yuh ona ona Ġnkar ehli kördür yatmıĢ ise de MürĢidsiz rehbere yetmiĢ ise de Kör körüne bir el tutmuĢ ise de Vah acırım cana yuh ona ona Ġki kör köprüden geçemez imiĢ Kuzgun güvercinle uçamaz imiĢ Ağ pınar dağlardan geçemez imiĢ Dalga damla bilmez tüh ona ona Kalmaz dağ baĢından kaldıramıyan Ol yedi nefsini öldüremiyen Bir gerçeği gönle konduramayan Beğenmez kimseyi yuh cana cana Nice rehber pirden ayrı olurmuĢ Öp Ģurayı ver burayı derimiĢ Kendi pençe bilmez karga kör imiĢ Ben de öyle isem vah bana bana Ben bir divaneyim neyim bilmezem Pir aĢkına öldüm oda yanmazam IĢık Ruhan ahirete dönmezem Pirimin cemali mah cana cana .

GĠZLEMĠġ KENDĠNĠ VARA BAK VARA Dört köĢeyi yedi iklim sahibi GizlemiĢ kendini vara bak vara Muhammet Ali'dir derdim tabibi On iki renginen nura bak nura On iki renk kıymetin bilelim Birlik olup hak cemine gelelim Tarikat evinde bir can olalım . BĠRLĠĞĠ BĠLMEYEN GĠRMEZ KATARA Cihanda çok insan oldu zamana Birliği bilmeyen girmez katara Ademe secde yok der uymaz Kurana Esfele safilin iblis zübera Ġblis benlik ile havaya girdi YetmiĢ iki millet birbirin kırdı Ademe yar olan ġit nebi vardı Hakka secde edip erdi didara Ademi bilmeyen Allah'ı bilmez Kul olur nefsine sağ iken ölmez Kırıp putlarını birliğe gelmez Ġnat eder gider benzer humara Ġnatlık edenler kurulur kalır Gider kuru yere secdeyi kılır Allah'ı göklerden uzakta bilir Gören olmaz deyip dalar kumara Kumara el sürüp papaza uyan Girecek delik arar dolaĢır yayan Arı birlik ile bal yapar beyan ÇalıĢan kar eder tembel avara Tembel olan daim vaize dolar ġartı Ģeriyat der boĢuna yeler Hakkın bir emri var ikiye böler Gördüğüne ürer öyle kanara IĢık Ruhan Kuran emri hak derim Doğru çalıĢıp da emeğim yerim Dolandırıcılar yiyecek sırrım ÜleĢin baĢında bir gün zıbara 22.21.

Yolumuzu kuran yare bak yare Yolumuz Muhammet Ali yoludur Pirimiz erkanda BektaĢ Velidir Çağıranın imdadına ganidir Gönlümüze giren sıra bak sıra Hak gönüle girse okur sırınan Öldürür nefsini gezmez Ģerinen Her ne yöne gitse olur yarinen Tükense sermaye kare bak kare Sermaye ömürdür günbe gün zarar Hakka aĢık olan hakkını arar Ġblise aldanan ayazda yanar Çevirir fırtına kara bak kara IĢık Ruhan sakın kar ile kıĢtan Yolumuz dönmesin engin iniĢten Elaman ayırma böyle geliĢten Sakın demesinler hele bak hele 23. NĠDEM BENĠM GÖNLÜM KALDIKTAN SONRA Nasıl yar diyeyim ben böyle yare Nidem benim gönlüm kaldıktan sonra Viran bülbülünü düĢürdü zara Nidem kanadım kırıldıktan sonra Gerçek aĢık olan ikrarın güder Ġkrar sahibi müsayip nider Ġkrar bilmiyenin sözüne gider Nidem benim gönlüm kaldıktan sonra Yar yar dedikçe yarim sanırdım Ġlmi hakikattan nasip umardım Ağam deyiĢine bakar kanardım Nidem benim sözüm kaldıktan sonra DanıĢmak uludan uluya gider Kendi kendin gider koyun mu güder Böyle gidiĢinen bulunmaz didar Aklıylan da yola vardıktan sonra Ġkrar sayma günahını bilirim Dokunursa gönüle geri alırım Çıktığım haneden sanma gelirim .

CAN ALĠ CANAN MUHAMMET Din Ġslam‟ın ta temelden Can Ali canan Muhammet ġah ayırma bu amelden Can Ali canan Muhammet .Atılan okumu saldıktan sonra IĢık Ruhan daim içten ah eder Çıktı oku yaydan düĢer caheder DüĢün razı değil buna Ģah bedel Niden aĢk atımız öldükten sonra 24. AYIPLAMA SAKIN GELMESĠN BAġA Hak yarattı Ģu cihanda her Ģeyi Ayıplama sakın gelmesin baĢa Bulunur cihanda hem kötü eyi Cana can gibi bak kem bakma boĢa Ġbret alam dersen alemi gözet Ġbadet kılarsan gerçeği söz et Ġradeli otur kelamın bezet Sayılı günlerim gitmesin boĢa Doğru çalıĢmayı kumar bürüdü Ġtikat kalmadı amel kurudu Millet kama bıçak taka yürüdü Bin nasihat etsen kar etmez taĢa Ġnceldi yolumuz üzüleniyor Çok dede hak için sızılamıyor Talip sinek olmuĢ vızılamıyor Müsahip vuruyor göz ile kaĢa Kısacık ömrümüz uzun olaydı Münafığın yaptıkları söneydi Gelecek bir sahip yakın geleydi Hakkını bilmeyen kalacak ĢaĢa IĢık Ruhan ıĢık yandırabilsem Canım kıymetini bildirebilsem Bir gönülden gümen sildirebilsem Yolumuz uğramaz ol kara kıĢa 25.

HAKĠKAT YOLCUSU MEYDANA GELE Lam Elif Ġlinden duyduk ün ile Hakikat yolcusu meydana gele Dosta varmak için yüz bin can ile Menzile eriĢen düzüldü yola YeĢil nur aĢkına katar yürüdü . GÖNÜLLER YANARAK ġAHIN SÖZÜNDE … Pervaneler döner ateĢ içinde Gönüller yanarak Ģahın sözünde Soyumuz Erdebil Irak ilinde Bu dem de görerek meyi içilir Ġçersen de Muhammet‟in meyinden Güzeller bellolur asıl huyundan IĢık Ruhan Erdebil'in soyundan Bağdat Horasan'dan Ģaha geçilir 27.Amelim aĢkım imanım Hakikata yok gümenim Fikirdir baĢta dümenim Can Ali canan Muhammet Dümensiz gemi yüzemez Akıl deryada gezemez Can seven canı ezemez Can Ali canan Muhammet Ezme insan gönlü haktır Hem yaĢayıp yaĢatmaktır Ġnsanlıktan baĢka yoktur Can Ali canan Muhammet Yok olamaz var olanlar Ehlibeyte yar olanlar Bilmez beni kör olanlar Can Ali canan Muhammet Kör körüne gitmeyelim Mantıksız iĢ tutmayalım IĢık Ruhan atmayalım Can Ali canan Muhammet 26.

Niceleri yolda kaldı faridi Cenneti alana gubbe var idi Orda alsancağı almıĢtık ele Üç nur ile bir noktadır varimiz Fi mekanda gubbe oldu yerimiz Ladenler bilemez anda sırrımız Yüzerdik deryada benzemez göle Yüz on dört suremiz tamam olunca Yirmi sekiz burcu bile alınca Muhammet‟in Ģefaati gelince Hakka secde edip gelmiĢiz ele DüĢe kalka hayli zaman gelince On yediden otuz üçe erince Kırk makamdan bir mekanı görünce Ġlmi Cavidan'ı getirdik dile ġeriatta seçtik hayrul beĢeri Tarikat babından girdik içeri Marifette kamil bir mürĢit eri Bağlanıp bendine olmuĢuz bile YetmiĢ üçün katarına katıldık ġu cihanda dilden dile satıldık Kahi atılıp da kahi tutulduk Kahi bülbül olup konmuĢtuk güle Gülün hasretiyle severiz canı Böyle gelir gider bilmeyiz fani Kovanımız eskidince ol gani Uçup da konarız bir ilden ile IĢık Ruhan küfrün imam ede gör Hakikata katarını yede gör Evvelimiz elif ahir be‟ de gör Bin Nuhun gemiye düĢmeden sele 28. DOSTA VERMEK ĠÇĠN DUYULDU BĠLE Ġlla mekan elinden aldık hesabım Dosta vermek için duyuldu bile O anda görülmez gerçek hesabım Hakikat yolcusu hep bile bile Sepbel mesanidir sırat köprüsü .

YETĠġ ġAH MUHAMMET ALĠ ĠMDAT EYLE Yaradan Ģahım sığınıp kaldım YetiĢ Hah Muhammet Ali imdat eyle On Ġki Ġmam rengine boyandım YetiĢ Hak Muhammet Ali imdat eyle On Ġki Ġmam daima zikrimde gezer On dört masum paklar kalbimiz yazar AĢkın deryasında canımız yüzer YetiĢ Hak Muhammet Ali imdat eyle Canım kurban olsun Ģahım Ali'ye Pirim Hünkar Hacı BektaĢ Veli'ye Hümmetimiz olsun cümle deliye YetiĢ Hak Muhammet Ali imdat eyle Ne deliyim ne aklım var divane YetiĢseydim Hakka yeten kervane Gece gündüz hayalimde seyyare YetiĢ Hak Muhammet Ali imdat eyle Nice hayal hakikate yetiĢir .Anlamazsın söylüyorum doğrusu Sakın görmesin ki iblis uğrusu Çevirir o zaman hep hile hile Besmeleyle kazan varlık adına Doyamazsın lezzetine tadına Hakkın emri birdir bakma yadına Gelir gider olur hep bile bile Rahim ve Rahmandır her iĢin baĢı Kaf ile Bir Nun‟dur yaradan kiĢi Sevgiyle saygıyla don eden baĢı Gerçektir cihanda gel ele ele Toprak olsa yağmur olsa gün doğsa Tabiatın varlığıdır bir gelse Yaratan rahmandır rahimde kalsa Her insan el açar verir el ele Kul IĢık Ruhan‟ım geldim selinen BaĢ üstüne gelirsem yönünen Ġslamiyet varlığım var dininen Herkes sever beni verir el ele 29.

BENLĠ DĠLBER BENLERĠNĠN AġKINA Benli dilber benlerinin aĢkına Ne olur bir selam vermeden gitme Ġhsanın dokuna Ģu ben ĢaĢkına Bari bir selam vermeden gitme Benim canım senin canın deriken Bu tükenmez aĢkın bende variken Gönülde bir mekan oldu dariken Elini elime vermeden gitme . MEDET MÜRVET PĠRĠM SEN ĠMDAT EYLE Lafeta Ģah ile Ģahı merdan Medet mürvet pirim sen imdat eyle Hak Muhammet Ali aslın püryane Medet mürvet pirim sen himmet eyle Senin aslın Ģah Hasan'la Hüseyin ġah Zeynel'den Bakır veripdir payın Cafer'in aĢkına himmet eyleyin Medet mürvet Ģahım sen himmet eyle Yüzünde okunan Musayıl Kazım Ġriza'nın aĢkına yad etme sözüm Tagı Nagı aĢkına açık et gözüm Medet mürvet Ģahım sen himmet eyle Hasan Ali Askeri sırrını bilen ġah Mehdi serinde okunan kuran On yedi kemerbest destinde duran Medet mürvet Ģahım sen imdat eyle On dört masumların canı hakkıyçün Pirim Hünkar Veli yönü hakkıyçün Kul IĢık Ruhan'ın ünü hakkıyçün Medet mürvet Ģahım sen imdat eyle 31.Hak yolunda can el ele tutuĢur Seni bilen Ģahım sana yetiĢir YetiĢ Hak Muhammet Ali imdat eyle Tuttum eteğinden ayırma bizi Esirge gel Ģahım Ģah gören gözü IĢık Ruhan günde ağlıyor özü YetiĢ Hak Muhammet Ali imdat eyle 30.

NĠCE HAYIR DESE ONA FAYDA NE ġerini üstünden atmayan sofu Nice hayır dese ona fayda ne Dövsen bir dibekte baĢını yahu Bir seten altına satsan fayda ne Satma Ģeriata tarikat ilmin Ġleri gidene gerilik yol mu Sade sulpten gelen sadece belmi Ben nesilim deyip tutsa fayda ne Tutar isen bir kapıdan gavi tut Ol kapıdan un ele iyi öğüt Elmanın dibine dikme bir söğüt Ondan yemiĢ olmaz tutsa fayda ne Gel kardaĢ aslen kulaktan tutsak Hakikat ilmini bilece görsek Kırklar makamında can cana ersek Geriye duranlar yetse faydane Cihan gerçeklerle dolmuĢ el almıĢ Herkes hesabına geleni almıĢ IĢık Ruhan garip kimsesiz kalmıĢ Ayrılıp da yine tutsa fayda ne 33. BAKMAZ MISIN SULAR AKAR ENGĠNE Gönül her nesneye mekan bağlama Bakmaz mısın sular akar engine Kimse sormaz fakirlerin halini ġimdi rağbet güzel ile zengine Fakire zenginler hep zulüm eder .Hiç merhamet yok mu aĢık kuluna Kurbanım olayım gerçek yoluna Bakmaz mısın Ģu sevdiğim halıma Kolların boynuma sarmadan gitme Kul IĢık Ruhan'ım biliyor isem Hakkın aĢkı ile soluyor isem Merhametin yok mu ölüyor isen Bari kefenim sarmadan gitme 32.

ALĠ'DÜR ALEME ALLAH Dört kitabı bir eyleyen Ali`dür aleme Allah Hakikatı var eyleyen Ali‟dür aleme Allah Hakikat noktası Ali Evvel Ali ahır Veli AĢıkların Gönlü Ali Ali‟dür aleme Allah Ali‟dür bir ismi Kuran Ali‟dür Rahmana eren Hecede er rahim olan Ali‟dür aleme Allah Hecem okur alem yarim Alidür bu küllü varım Alidür zikrimde karım Ali‟dür aleme Allah Zikrimde Ali beratı Ali‟siz geçemem sıratı Ali‟den emin beratı Ali‟dür aleme Allah Berat alan Ali'ye yar Evvel ahir Ali bir var Ali'yi bilmez laden kör Ali‟dür aleme Allah Kördür Ali'yi görmeyen .Ġnsanlık hududu onlardan gider Fakirin gönlünde gül açar biter Eylik haktadır ki kemlik kendine Fakir gönül her mecliste söz alma Zalim olan gibi çirkefe batma Sakın zengininen idavet gütme Akıl ermez zenginlerin fendine IĢık Ruhan fakire kılma kem nazar Varlığına ulaĢan yolundan azar KardaĢım dese de yüzünden bezer Eyliği kendine ara bul gene 34.

Ademi Allah bilmeyen Ġblistir secde kılmayan Ali‟dür aleme Allah Secde Ali gıyam Ali Bu vücutda mekan Ali IĢık Ruhan kıblem Ali Ali‟dür aleme Allah 35. BĠRLEġTĠ DERYALAR KALAN OLMADI El merecal bahreyn yelte gıyane BirleĢti deryalar kalan olmadı Bu beĢinci kezim gelmiĢem kane Arif olanlara yalan olmadı Adım adım hak yolunu almıĢam Bir Ģahın bendine gulem olmuĢam Hakikatın ummanına dalmıĢam Yanar aĢk ateĢim dahi sönmedi Gayrı zahireden okumaz oldum ġavkıdı gözlerim bakamaz oldum Mutapsın dediler satamaz oldum Galdı kumaĢlarım alan olmadı ġu mahluk kendini farkedip görse Bir mürĢidi kamil dersini verse Ġkrar imam verdim deyip de dursa Bil ki Ģu cihanda esvel kalmadı DerviĢ olan kemer takar beline Her an hak kelamı gelir diline Meyil vermez Ģu cihanda geline Gönülde kızım var çalan olmadı Sırrı Ali Haydar pirimiz ola Kul fakır özümde dersimiz vere IĢık Ruhan daim onlara köle Rabbi ya sır dedim bilen olmadı 36. SENDE BENCĠLEYĠN YAR MĠ AĞLADI Ne feryat edersin benim bülbülüm Sende bencileyin yar mi ayrıldı Sana da mı değdi felekten zulum .

EVVEL REHBER YOL BULMALI Bu devranda yetiĢen can Evvel rehber yol bulmalı Hakikata karıĢan can Elden ele el bulmalı Rehberde eli var ise Bir mürĢidden yol alırsa Talip rehber bir olursa O rehberi can bilmeli Rehber cahil ise kördür Sanma pirden eli vardır Ahmah talip iĢi zordur Ayınıp canan bulmalı Rehbersiz talip olamaz Abdessiz abdest veremez Yozlar kuzuya gelemez BaĢta çobanın bulmalı Yozun südü olmaz imiĢ .Gör ki hangi laden kanadın kırdı Hudey bülbül hudey gel aylatma sen Sabır haktan gelir yaradan varken Bülbülün feryadı baharda olur Bülbül dertli öter güller Ģad olur Yarsız aĢıklara cihan yad olur Bilmem hangi laden yolun çevirdi Bülbül aĢık olmuĢ güle yaslanır Yavru olduğu peĢinde beslenir Tar olanlar bir gün olur uslanır Bilmem felek çarkı neyle çevirdi Bülbülleri gülden ayrı görmedim AĢıklarda dertten gayrı görmedim Bin bir türlü davalardan dönmedim Felek yazımızı güze çevirdi Göz görür gönüller gül gibi açar Bülbüller zar ile zikrini çeker Kul IĢık Ruhanım bir günde göçer Felek kısmetimiz böyle buyurdu 37.

LAM ELĠF YE ĠLE YARATMADI MI Bunca veli nebi kainatının Lam elif ye ile yaratmadı mı He‟yi var vallahi vilayetinen Bunca aĢıkları ün etmedi mi Nun nihayet nokta yoktan var eden Mim muhabbetiyle lamı yar eden Size sığınmıĢım hakkı Ģar eden Geyinip eğnine don etmedi mi Vet kemer kudretin daktı beline Gaf kurdeti lisan verdi diline Te beyan eyledi baktı haline Gayın ayın aleme yön etmedi mi Zı bunca zulumatı kaldıran Ali Tı tufana gemiyi dolduran Ali Dat tatlı dillerde bulduran Ali Sat sabur gönüle el etmedi mi Sınıg Ģahadeti sevdi can canı Sin sinede olan gerçeği tanı Ze ziyasın bulur olursa gani Irı raha gider yol etmedi mi Zel ziyası oldu adem aynında .Her can dede olmaz imiĢ Yunmayan pak olmaz imiĢ Gönül evinden yunmalı Tabiatın suyu dıĢı Gönülden atmalı kıĢı Ne gene ihtiyar diĢi Can ile canan yanmalı Ġlim ister kelam ister Dört kapıya selam ister Rehber olan Pir'e dost der Bir Pirden destur almalı El almasa el olamaz DıĢta gezer yol bulamaz IĢık Ruhan pul olamaz Altın kıymeti bilmeli 38.

Dal dellala düĢtü bin bir oynunda Hı havale eyledi toku boynunda Ha havarilere çal etmedi mi Cim cemalin aynasını görene Se saadet nutku erer yarene Te turaba bak gör bunca karene Be aslı dört kitap tur etmedi mi Elif asıl yüz bin oyun oynuyan Dört harf oldu arĢ alayı boyluyan Yüz on dört sureyi tamam eyliyen Maracel bahreyni kaynatmadı mı Payı çayı yüze yazdığı zaman Zayı ka‟yı sipare otuz üç hemen Kul IĢık Ruhan'ım Ģahım el aman AĢığımsın deyip zar etmedi mi 39. UÇURDUM ELĠMDEN GÜL YÜZLÜ CANI ġu cihanın metasına inanma Uçurdum elimden gül yüzlü canı Ecel gelmez diye asla güvenme Felek çeviriyor dolabın yana Geçen gün sizinle bile varidim Sizler ile olup bile görürdüm Ecelim yetiĢti yola yürüdüm Muradım gögsümde kaldı bir yana Unutmayın kardaĢ sakın bizleri Mevlam soldurmasın gülen yüzleri Hak kelamı söyleyen o dilleri Mevlam rahmet eyle hep yana yana Ey kardaĢ bende kalmıĢtım yetim Felekten ahdımı böyle mi dedim Yavrumu murada katmadan yetim Ecel Ģerbetini sundular bana IĢık Ruhan der dayanmaz yürek Nasıl dayansın ki yıkıldı direk Bir gün hepinize gelsede gerek Ne yüzle varalım ulu divana .

ARTIK BU CĠHANDA GÜLEMEM GAYRI Felek çöktü kanadıma koluma Artık bu cihanda gülemem gayrı Hilebazlar kuyu kazdı yoluma ġehit olurum da dönemem gayri Dönekçi değilim hileyi bilmem Yalnız kalsam da kem yola gelmem Çekerim bu derdi vadesiz ölmem .40. ÖLÜM SANA DERMAN BULAMAM GAYRI Ey vade günleri genç iken erdi Ölüm sana derman bulamam gayrı Terk eyledim dünya bıraktım yurdu Gittiğim yollardan gelemem geri Ruhum gapsolunca çıkamaz önüm Bir kuyu yorgana sararlar tenim Kararır o zaman o ıĢık yönüm Karardı günlerim diyemem gayrı TeneĢir üstüne tenim koyarlar Ġlip sabun ile beni yuyalar Tezce hemen ılık soğuk koyalar Suyum ılık koyum diyemem gayrı Pakça yuyup kefenime sarınca Ağlar eĢim dostum beni duyunca Dostlar nice bilirsiniz deyince Hakkım helal eylen diyemem gayrı Ġndirirler musallanın taĢına Felek yardım eyle benim iĢime Ana toprak pek çökerse baĢıma Sıkılır tenlerim diyemem gayrı Kabrime indirip sapma örerler Toprağı üstüme hemen kürürler Dönüp tezce evlerine ererler Dostlar unutmayın diyemem gayrı IĢık Ruhan der kabir sıkınca Galan yetimlerin boynun bükünce Akrepler çayanlar gelip sokunca Ġncitmen etimi diyemem gayrı 41.

BENĠM VAR YILDIZIM ÜLKER YILDIZI Ay ıĢığı aynı gün gibi doğsa Benim var yıldızım Ülker yıldızı Ellerin yıldızı havaya ağsa Benim bir yıldızım Ülker yıldızı Havalarda eller yıldızın arar Özünde bilemez kendini yorar Ezel ahdı ikrar eyledik karar Benim bir yıldızım Ülker yıldızı Ġkrarım var bırakamam ellere DüĢersem de Ģu alemde dillere Bakmaz mısın mah yüzünde benlere Benim bir yıldızım Ülker yıldızı Bakar isem yıldızımın yüzüne ġah olur konarım yarin özüne Nerde baksam görünüyor gözüme Benim bir yıldızım Ülker yıldızı Nerede demeyip gönülde tutan Gönülden gönüle gül alıp satan Canıyla canana can meyil katan Benim bir yıldızım Ülker yıldızı Canım benim canan benim yar benim Yarin bir bakıĢı günde kar benim IĢık Ruhan bu sinemde var benim .Gönülde yaĢarım solamam gayrı Solamaz bir zaman aĢık olanlar AĢkın deryasından içip kananlar Gerçek sinesine konup yananlar Tutar yadellere salamam gayrı Salmaz tutan eli gerçekten tutan Özün teslim edip katara yeten Dostların derdidir sinemde öten KalleĢin bağına konamam gayrı Konaydım Ģah bağının baĢına Ġlaç olur gözlerimin yaĢına IĢık Ruhan düĢme eller peĢine Ġkrarımız bütün dönemem gayrı 42.

Benim bir yıldızım Ülker yıldızı 43. SILAM ZĠNDAN OLDU GURBET EL GĠBĠ Çok göresim geldi yavrular sizi Sılam zindan oldu gurbet el gibi Yanıyor içimde hasretlik közü Serildim toprağa yanmıĢ kül gibi Çöktü hasretlik sineme çöktü Genç yaĢım içinde belimi büktü Gözlerimden hasret yaĢları döktü Çağlayıp gidiyor oldu sel gibi Hasretlikte yetiĢti de canıma Bak Ģu içerimden akan al kana Bin bir name gönder canlardan cana Gönülden gönüle giden yol gibi IĢık Ruhan ne olacak halimiz Felek neden ırak ettin yolumuz Hasretlikle çıkacak mı ömrümüz Kokuyor burnuma açmıĢ gül gibi 44. ESTĠRDĠN CĠHANA BENĠ YEL GĠBĠ Neyledim dünyada gülyüzlü Ģahım Estirdin cihanda beni yel gibi Yetimlik derdiyle çekerim ahım Niçin ağlatırsın bakan el gibi El değilim sana yar olan kulum Senden ayrı yöne dönemez yönüm Dermanım olsaydı tutmaz mı kolum Kabul eyle dergahına kul gibi Kulum dersen kölen olup gezerim AĢkın deryasına düĢtüm yüzerim Sanma ki bu derdimizden bezerim Bülbül isen kokla beni gül gibi Gülün hasretidir bülbülün derdi Bin bir lisan okur dilimin virdi IĢık Ruhan gönül evine girdi Altın eyle atma yere pul gibi .

GÜZEL BANA DEDĠ BAYRAM AY GĠBĠ Bir güzeli sevdim meylimi verdim Güzel bana dedi bayram ay gibi Güzeli sevdikçe ben onu övdüm Gördüm kipriklerin oku yay gibi Dedim güzel ne okursun nereden Seni beni yaratmıĢtır yaradan Anan mı çok güzel böyle yön eden Seviyorum iĢte verdim ay gibi Geçer mi güzellik serde soyunan Aklım aldı bir bakıĢta huyunan Nerden güzelliğin böyle soyunan Kul IĢık Ruhan'ı bil ki can gibi 46. HAK DEDĠ ADEM'E ASLA DÖNMEDĠ Evrahı ezelden aslın bilenler Hak dedi Adem'e asla dönmedi Hakkı kalp evinde mihman kılanlar Ġblis uğrusun nesli inanmadı Ġblisin uğrusu surette gezer Nice yalan dolan çevirip düzer Bu sırdan bakanlar kandili sezer Münkir münafıklar hep inanmadı Münkir münafığın sözüne bakma Gel gönül kimseyi incitip yıkma Kibirli sofular çok deyip takma Hakkın kelamına hep inanmadı Ġnsanlar hak kelamın buyurur Mehmanım Ali'dir Ģahım duyurur Ölsem de ruh vermem ağam kayırır Esfel olan buna hep inanmadı Esfele safilin buyurdu kuran Gezer kalıp kalıp esfele uyan IĢık Ruhan hakkın sırrına ayan Ġblis uğrucusu hep inanmadı 47. BU CANIMA SEFA GELDĠ .45.

GÜZELĠN SEVDASI BAġIMA GELDĠ Bir güzele meyil oldum ezelden Güzelin sevdası baĢıma geldi Bin pare etseler geçmem güzelden Güzelin sevdası baĢıma geldi Güzelin sevdası geçmiyor serden Bin can ile sevdim güzeli birden Nasıl ayrılayım böylece yardan Yare aĢık olan peĢine geldi AĢık maĢukuna uzak mı olur Yıkılır engeller tuzak mı kalır AĢkın dolusunu sunanlar alır Zehir olsa bile aĢıma geldi .Bihamdüllah ki rehberim Bu canıma sefa geldi Medet ey ilahi yarim Cemalin Mustafa geldi Haki payında gedayım Ali yoluna fedayım Hatice Fatıma payım Öz dara bu defa geldi Hasan için ağı yudam Hüseyin çün baĢım yedem Revan oldu çeĢmi didem Bile Zeynel aba geldi Muhammet Bakır alnında Caferi Sadık ummanda Musayı Kazım bu demde Rızası gür sefa geldi Muhammet Tağıdır nurun Aliyül Nagıdır yarin Askeri Mehdidir sırrın ġu derdime sefa geldi Nurun On Ġki imam Ali Ceddin Hacı BektaĢ Veli IĢık Ruhan meded beli Günahımı ala geldi 48.

GERÇEK AġIK OLAN KULUNA GELDĠ ġu cihanda yetiĢip can olalı Gerçek aĢık olan kuluna geldi Adem cemalinde hakkı göreli Cemalullah zikri dilime geldi ġeriat da selam tarikat elden Ne çekerse adem çekiyor dilden Marifette cemal gönüldür gülden Has bahçesi olan yoluma geldi Gerçek olan yola düzülmüĢ gezer Bir gemi misali deryada yüzer Bülbüller konduğu gülünü bezer Kokusu reyhandır gülüme geldi Açan güller açık olup açıktır Güle kar yağarsa güle yazıktır Gülün kıymetini güller biliptir Kul olup gönülden gönüle geldi Ademin varlığına demiĢim hak Kuru yere secde eder o ahmak IĢık Ruhan her dem canlıya mutlak Can almadan yarim elimi aldı.Zehiri nuĢ eder sevenler yari Güzeli sevmektir aĢığın kari Birden ayrı düĢsem kılarım zari Yarimin sevdası karĢıma geldi ġebbürü Ģüpberdir yarimin küsü Yoluna vereyim bu seri baĢı IĢık Ruhan hemen yar seven kiĢi Yarimin sevgisi sesime geldi 49. 50. MUHAMMET ĠSMĠ TAÇ BAġ ĠLE GELDĠ Muhammet Ali'nin ismin sorarsan Muhammet ismi taç baĢ ile geldi Ġlmi Cavidan'dan haber sorarsan Hatice Fatıma kaĢ ile geldi Gözünde bir nokta Ali bilirsen Fehmeyleyip Ehli Beyt'i görürsen .

Ġlmi Cavidan'dan haber sorarsan Hatice Fatıma küĢ ile geldi Zeynel'dir kipriğin secdeye inen Bakır da burudur kokuyu alan Cafer de alnındır balkıyıp duran Yedi hat içinde beĢ ile geldi Sakal bıyık Kazım Musa ırıza Tağıda dudaktır destini yaza Nağıda ağızdır ağuyu süze Hasanül askeri diĢ ile geldi Mehdi'dir dillerde söylenen meğer Mümin müslüm bunun vasvını över Sıtkınan sevenin kalbine doğar Sevdası serime hoĢ ile geldi Münkür münafık bu sırlara ermez Aldanır karaya fehme varamaz Evliya cemine doğru giremez Dolanır meclisi boĢ ile geldi Alemde değil mi hatemi mühür IĢık Ruhan hakkı bilmeyen kafir Fatihi çağırır Allaha kaffur Sevdası serime hoĢ ile geldi 51. YARĠN ZĠKRULLAHI ÖZÜME GELDĠ Bu dem yari gördüm Ģavkıyor gözüm Yarin zikrullahı özüme geldi Ol yarin nutkuyla açıldı gözüm Her ne yönden baksam yüzüme geldi Her dem bahar yazdır cemalin senin Lisan yağmuru yağdırır Ģanın Mahripten mahĢurba eriĢir ünün Bunca meteylerim özüme geldi Bunca meteyleyip baksam doyamam TutmuĢum doyanım elim koyamam Ey sevdiğim niĢanını sayamam Vasfının binde biri sözüme geldi Vasfının binde birin metederdim Efendim ayrımı tutmuĢum elim .

ARZEYLEDĠM YARĠM GÖRESĠM GELDĠ Bari Hüda'm birliğinin aĢkına Arzeyledim yarim göresim geldi Ġhsanın dokuna Ģu men ĢaĢkına Yüzüm yerde yare varasım geldi Yüzümü sürem mi o mah cemale Ezelden aĢıkım gaddi Kemale Yar yare gelince olur ne ala Her hali canımı veresim geldi Yarim ahvalimi yakından bile Lütfedince ġahım söyletir dile AĢkın dolusunu alınca ele Ġçip ol doluyu kanasım geldi Ġçem ol doluyu derdim artıyor KaĢlar mizan germiĢ gönül tartıyor Birin açarsa da binin örtüyor Her an cemalinde durasım geldi Dursamda doyamam gül yüzlü Ģahım Gündüzümde Ģemssin gecemde mahım IĢık Ruhan eder puĢtu penahım Böyle güzel yari arasım geldi 53.Ġkrar kemerince bağlıdır belim Yolumdaki derman dizime geldi Dizde derman olan yolundan kalmaz Pek tut sevdiğini o seni salmaz IĢık Ruhan o can ölsede solmaz Pençe haktan seda sazıma geldi 52. YÜRÜ BENLĠ BÜLBÜL BAHAR YAZ GELDĠ Seher vakti gönül evim açıldı Yürü benli bülbül bahar yaz geldi Göz görüldükçe güllerim açıldı Yürü benli bülbül bahar yaz geldi Yürü bülbüllerim devran açıktır Bülbüllerin gülü yaz bahar çoktur Bülbül ötse de can eyvahı haktır Yürü benli bülbül bahar yaz geldi .

AĢıktır maĢuğun varında kari Bülbüller gül için kılarmıĢ zari Gönül bir olunca buluyor yari Yürü benli bülbül bahar yaz geldi Kurban olam hak okuyan dillere Sal zülfünü mah yüzünde bizlere Hayran oldum sazındaki tellere Yürü benli bülbül bahar yaz geldi Balım sultan devranından elimiz Bülbüller zikrinden kesme dilimiz Kul IĢık Ruhan böyledir yolumuz Yürü benli bülbül bahar yaz geldi 54. 55. HAKKIN BĠN BĠR ĠSMĠ ALĠ'DĠR ALĠ Cihan var olmadan nokta bir kelam Hakkın bin bir ismi Ali'dir Ali Bismillahirahmanirrahim selam Kuran'ın anası Ali'dir Ali Ali'dir bu alem içinde emin Elhamdürillahi rabbil alemin Errahmanirrahim kıblemdir yönüm Kef ü nun madeni Alidir Ali Maliki yevmüdtin evvel ahiri Ġyyake nabüdü gördüm zahiri Ali'dir kainat amman tahiri Ve iyyake nestagın Ali'dir Ali Ġhtines sıratel müstağım sensin Sıratallezine enamte bağsın Aleyhim cennette canım koyansın Doğup da dolanan Ali'dir Ali Kayrıl magdubi kat kuran sensin Eleyhim kayırıp can veren sensin Velettalin ile ün veren sensin IĢık Ruhan Ģahım Ali'dir Ali. EVVEL NĠYET EDĠP ÖZÜN BĠLMELĠ Dört kapıyı kırk makamı bilenler .

Evvel niyet edip özün bilmeli Yol deyip de cem evine gelenler Pak edip gönlünü abdest almalı Abdestli olanın yüzü ak olur EĢik bekçisinden desturun alır Hü deyip meydana secdeyi kılır Tevellayı teberrayı almalı Tecellayı tevellayı eyleyen Nasihatı muhabbetle dinleyen Aynı cemde Hak kelamın söyleyen Küfüre saymayıp iman almalı Ġman alıp hak görenler hacıdır Bu cem ehli ana baba bacıdır Bir olanlar hep güruhu nacidir Her can birbirini ulu bilmeli El uludan uluya baĢa dayana FerraĢ Selman gelip çırağ uyana Bir gülbenk çekince nura boyana Allah diyen muradını almalı Murat maksuduna eren dirilir Aynı cemde birbirinden sorulur Sakı suyu gelip derman verilir Hüseyin aĢkına serin vermeli Hüseyin aĢkına dolu içince Kırlar makamına meydan açınca Mümin müslüm serden baĢtan geçince Gayet sakin olup cemal görmeli Cemal gören canın bir olur lahmi Kulaktan sulanan gark eder fehmi Her can amelince alıyor sehmi Sağ gezip cihanda sağlam ölmeli On iki hizmeti tamam olunca Oturan durana destur gelince IĢık Ruhan didar ister halince AĢık olan maĢukuna ermeli 56. ġAKIR BENLĠ DĠLBER GÖZLER SÜRMELĠ Nice güzel gördüm gönüldür yarim .

BĠLMEM KĠM ĠLETĠR YOL DERTLĠ DERTLĠ Selamım var gurbet ilde yavruya Bilmem kim iletir yol dertli dertli Hırslı kinli koymayınız avluya Nankörler elinden kul dertli dertli Birazcık kazanam el aman dedim Gurbet elin yollarını gözledim Bilmem ki ben ya kimlere neyledim Cahiller dilinden hal dertli dertli Gurbet elin ayrılığı zar olur Ġnsanlığı bilmeyenler tar olur Ġyi niyet gönül alan hür olur Sazım bir ayarda tel dertli dertli Mevlam hasret ile alma canımız ġah aĢkına bire akar kanımız Bir sılada bir gurbette ünümüz Hasiretli açan kol dertli dertli Cihan bir topraktır su büyük olsa .ġakır benli dilber gözler sürmeli Hak aĢkına yanıp figan eylerim Bakar yar aĢkına gözler sürmeli Bakmadan sevdiğim hayalde gezer Bir ikrar vermiĢem ikrarın tutar Hasretin sinemde bağrımı ezer Kokar burcu burcu gözler sürmeli Burcu gelir o yarimin bakıĢı Vasva gelmez yüzlerinin nakıĢı Yel vurdukça zülfün teli saçıĢı Döker Ģu sinemde gözler sürmeli DakılmıĢ diĢlerin incidir mercan Dilinden bal akar leblerin ayan Hasretine dayanamaz seven can Tüter hasretine gözler sürmeli Tüterim hayel hasret bırakma Derdine düĢmüĢem yabana atma Kul IĢık Ruhan'ı hemen ağlatma Yanar aĢk ateĢin gözler sürmeli 57.

Canlar birbirine bir bağlı kalsa IĢık Ruhan yare bir name salsa Üstüne konulan pul dertli dertli 58. CAN MUHAMMET ALĠ CANI DEĞĠL MĠ Gelin hoĢ görelim can gönülleri Can Muhammet Ali canı değil mi Mevlam soldurmasın gonca gülleri Gül Muhammet Ali gülü değil mi Güllerimiz solup geri durmasın ġahım gönlümüze gümen vermesin Pirim duttuğunuz eli gırmasın El Muhammet Ali eli değil mi El ele el hakka yete ulaĢa Dünya malı için etme tamaĢa Yolu bilmeyenler bu yoldan ĢaĢa Yol Muhammet Ali yolu değil mi Yolcu olan bu katara dizilir Nice bulanıklar akar süzülür Müminin orucu dilden bozulur . BALTA ĠLE KAZMA ĠLE RENDE MĠ Adem ata ile Havva durumu Balta ile kazma ile rende mi Aç gözünü iyi anla gelimi Doğru söyler isem hata bende mi GüneĢ doğdu yağmur yağdı nem oldu Dört anasırla kurtçuk olundu Kırk gün güne yakın kırk Ģahit oldu Ölçde bir bak anlar isen sende mi Kün buyurdu Allah ama his etti Tüm canlılar buldu canda kuvveti Hepsi tabiattan aldı kudreti Hepsi canda idi yoksa mende mi Dör anasır olan aldu dersi mi Erkekli diĢili oldu ademi IĢık Ruhan ben bilirim putamı Toprak Yağmur ya yel günde mi 59.

Dil Muhammet Ali dili değil mi Dilimizde olsun Ģahın hayali Göstermez cehennem Muhammet Ali IĢık Ruhan devredip de geleli Ün Muhammet Ali ünü değil mi 60. SENE YETMĠġ DĠLEĞĠM VAR BĠLMEZ MĠ Acep merhamet kılmaz mı Ģah Sene yetmiĢ dileğim var bilmez mi YetmiĢe eli yeten güzel Ģah Bizleri ağlatma Ģahım olmaz mı Ağlatma artık gülelim candan AĢkınan yoğrulup gelmiĢem handan Mahrum etme bizi ulu kervandan Uzattığım elimizi almaz mı . DĠLLER MERHAMET ETMEZ MĠ Yalvardım Ģahım duymadı Diller merhamet etmez mi Bir yudum da su koymadı Göller merhamet etmez mi Gölümde susam bitmiyor Bağımda bülbül ötmüyor Sazım düzeni tutmuyor Teller merhamet etmez mi Telim bağlandı bin bende Dilimde ziğrimde günde Varamadım hangi yönde Yollar merhamet etmez mi Yolum yetiĢmiyor yare Goca dünya döndü dara Bu yarayı ya kim sara Eller merhamet etmez mi Ellerim bağlı açılmaz Bülbüller gülden seçilmez IĢık Ruhan'ım geçilmez Kollar merhamet etmez mi 61.

Almazsa elimiz nerde kalırım Kaç gündür hayalinde bulurum YetmiĢ birden bir günümüz alırım Derdine inleyen derman bulmaz mı Bulur isem derde melhem az gelir Rakıplar taĢ atar acı söz gelir Bende almayınca bana vaz gelir Nefsine uyanın aĢkı sönmez mi Aklım yoktur ama aĢkım sönemez AĢk ehli er ikrarından dönemez IĢık Ruhan cehennemde yanamaz Can verirken Ģah sineme konmaz mı 62. DÖNMEM ĠKRARIMDAN SAR BENĠ BENĠ Hak cana eyvallah demiĢem ezel Dönmem ikrarımdan sar beni beni Masumu pak gibi doğmuĢum güzel Aç gonca güllerin der beni beni Damla damla derya olup çağlasam Yar zülfünü can evime bağlasam Yar sazına pençe vurup ağlasam Hakikat göz yaĢım gör beni beni GörmüĢem devranda ikrar güderim Bin bir ismi anar bire hü derim Haktan ne gelirse eyvallah derim Yaktın ateĢine yar beni beni Yarim mah cemali güneĢten solmaz AĢka yanan gayri olana yanmaz AĢık maĢukunu görmeye kanmaz Sevdiğim ağlatma sor beni beni Zari kılıp ağlattırma gözünü Aman Ģahım mahrum etme yüzümü Ezraile teslim etmen özümü Bir canım var candan sor beni beni Canım Ali bir gerçeğe yar isem Hak dediğim bir yoluma yürürsem IĢık Ruhan vadem yetmez ölürsem Uzat ak ellerin al beni beni .

DOSTUN HĠLELERĠ YARALAR BENĠ .63. SEVDASI AĞLATTI ZAR ETTĠ BENĠ Bir güzele meyil verip gezerken Sevdası ağlattı zar etti beni Gamzeli bakıĢın bağrım ezerken Güzel bilmezisen sor beni beni Söyleyen Ģirin diline kurbanım AĢkın namesine öldüm hayranım Seni gördüm gine bugün bayramım Kalbimde bir atıĢ gör beni beni Gel güzelim hasretlik çektiğim yeter Yandım kerem gibi ciğerim tüter Ben bu aĢkın elinden olmuĢum beter Uzat kollarını sar beni beni Feda olsun uğruna fakir canım Sensiz yere düĢmez bir damla kanım Sen kime o yarin aslı da benim Yandım ateĢ ile yar beni beni IĢık Ruhan yıldızıma ay dedim Dilber yüzün benlerini say dedim Gel sevdiğim düğmelerin say dedim Aç gonca güllerini der beni beni 64. YUMAK YUMAK ETTĠ YOLDA AġK BENĠ Bir mecnunum leylam kimdir bilinmez Yumak yumak etti yolda aĢk beni Muhabbetten baĢka bir yar dilenmez Saldı ilden ile yaktı aĢk beni Hem varımdan hem karımdan geçmiĢim Bir Ģahın elinden dolu içmiĢim Genç yaĢımda ilden ile göçmüĢüm ġu sinemde kurban etti aĢk beni Bin derdim var bir dert gibi inlerim Bu canımdan geçer kurban eylerim Kul IĢık Ruhan'ım gayrı neylerim Yaktı kül eyledi yarim aĢk beni 65.

O ġĠRĠN DĠLLERE KURBAN ET BENĠ Gel sevdiğim bana bir kelam söyle O Ģirin dillere kurban et beni Hasretli günlerim geçmesin böyle Yatır eĢiğine kurban et beni Kipriklerin oku sinemi deldi Yarin bir bakıĢı aklımı aldı Ben yari sevdikçe yar beni çaldı Ara Ģu kalbinde bul beni beni Maslina mülküne yaslanmaz deyi Gayri kapılarda dostlanmaz deyi Bu bir divanedir uslanmaz deyi Ġstersen aleme ilan et beni Bakma ey sevdiğim aklımı aldın ġu garip gönlümü dertlere saldın Neden ayrı eller sözüne kandın ĠĢte ölüyorum gör beni beni .Dost deyip tuttuğum kalleĢ çıkıyor Dostun hileleri yaralar beni Ok atmıĢ da Ģu sineme çakıyor Acı ok değdikçe yaralar beni Acı sözü beklemezdim yarimden Bilmem ne zararım oldu karımdan Dost uğruna geçer idim varımdan Ne acayip dostum karalar beni Kararlı sözleri ele söylemem Kulak sağır yalan sözü dinlemem Ġyilikten baĢkasını anlamam Dostum küsmüĢ geri küreler beni Küser isem gözüm açık giderim Benim tecelli mi yoksa kaderim Ezel verdiğim ikrarım güderim Ben sevdikçe yarim geriler beni Bir sevmiĢtim kalbimdesin diyemem Canıma kıyar da sana kıyamam IĢık Ruhan yar aĢkına doyamam Yönüm yare doğru saralar beni 66.

KARA GÜNE IġIK DOĞAR YAR NENNĠ Seherde uyandım boĢulmuĢ bağlar Kara güne ıĢık doğar yar nenni ÇökmüĢ baĢımıza dumanlı dağlar Sönmez aĢk ateĢim sinem kor nenni Sönmez gülüm Ģahtan olaydı yardım Yavrum senin iyiliğin dilerdim Sen inleme tek ben çekeydim derdim Dert çekene derman Ģahtan var nenni Dertli gönüllere yeteydi elim Felek engel etti uzattı yolum Has bahçam içinde solmasın gülüm Bülbül feryatına düĢmüĢ zar nenni Zare düĢüp yavrum ağlatma beni Genç yaĢımda kara bağlatma beni Yavrum diye yürek dağlatma beni Gurbet ilin hasretliği zor nenni Hasretini bize çekmek zor gelir Derdine inleyen mehlemin bulur IĢık Ruhan haktan ne gelse alır Hüseyin aĢkına kurban Hür nenni 68. YARAMIZ MUHAMMET ALĠ YARESĠ Dinleyin yarenler yaremiz vardır Yaramız Muhammet Ali yaresi Tartarlar cihanı onlar bir sırdır Terazi Muhammet Ali darası Muhammet‟dir müĢkülümüz yetiren Ali'dir ki kısmetimiz yetiren Onlar idi bu cihanı götüren Muhammet gemidir Ali deryası Deryası toprağı ayı güneĢi Cihanda görünen onların baĢı .Kul IĢık Ruhan'a merhamet eyle Ne derdin var ise gel bana söyle Yar yare nükteli söyler mi böyle Bari Ģirin söyle hayran et beni 67.

BĠR HURĠ VAR BANA PEH DEDĠ GEÇTĠ Ne canım var ne cananım Bir huri var bana peh dedi geçti Nuhun tufanına girdim ölmedim Bir güvercin geldi ceh dedi geçti Yunus geldim dostan çok çile aldım Musayınan Turi Sina'da kaldım Harun ile köĢkü sarayda kaldım Beğenmeyen dostlar mah dedi geçti Dört kitabı ezber okudum taptım Yüz yirmi dört bin nebiye çattım Lut kavminde eyce kuleler yaptım Zinacılar bize yuh dedi geçti Ġsa‟yınan ölüleri dirilttik Mısırdan Kenan eline gittik Nice dostlarınan çarmıhı tuttuk Zevki sefacılar puf dedi geçti Zekeriya ile yattık al kana Yunus ile secde eyledik güne Yusuf ile gömlek boyadık kana Attı kardeĢlerim yat dedi geçti Bir aĢkınan çile çektik zindanda ġah aĢkıynan niçe çektik o anda Zeliha'yı Yusuf'a verdiğim günde Ay güneĢi gördük mah dedi geçti Ġbrahim'le nice girmiĢtik nara BaĢa gelmez nice dertlere çare .Muhammet Ali'nin ezel bir yaĢı Muhammet yoğuran Ali mayası Mayası birdir varı da birdir ġulesi birdir nuru da birdir Muhabbeti birdir sırrı da birdir Muhammet nebidir Ali hüdası Hüdamız Muhammet Ali değil mi Pirim Hacı BektaĢ Veli değil mi IĢık Ruhan onun kulu değil mi Muhammet temeldir Ali binası 69.

YOL MUHAMMET ALĠ DEYĠ Yolumuza düĢtüm yayan Yol Muhammet Ali deyi Benim halim sana ayan Hal Muhammet Ali deyi Halimi ġah'a söylerim Hasretli gibi özlerim .SöyleĢirken nice peygamberlere Nice dostlar bize lah dedi geçti Medine‟de Muhammede yar oldum Kerbela‟da Hür Ģehitle var oldum ġehitlik niĢanı yoluma aldım Bize Yezidiler yes dedi geçti. Nesimi Mansur‟u ya da Fuzuli Edip Harabi'ynen Ahmet Fazılı Hoca Mansur'unan gezdik ezeli Muaviye tohumu lah dedi geçti Dolana çevrile BektaĢ Veli'ye Doğup da tutandır yönüm Ali'ye Dost demiĢiz nice biz Ermeniye Oruçdan softalar yuf dedi geçti Bin bir kitap hesapları dolaĢtık Kahi Arap kahi Kürt'e ulaĢtık Medine'de Araplar'a karıĢtık Nice dostlar bize nak dedi geçti Kahi Almanya kahi Polanya Kahi Bağdat taĢra kahi Ġranya Ruhumuz bir insanlıktır er meniya Ruhlarımız bize ceh dedi geçti Bunca varım handan hana geliptir ġah oğluyum ismim talip oluptur Giden ölmez kardaĢ bilen biliptir Kör olanlar bize teh dedi geçti ġah oğluydum Ģah kızını aradım Kel baĢımı ĢimĢir ile taradım IĢık Ruhan bu canımı aradım Cansız olan canlar oh dedi geçti 70.

Seher vakti yol gözlerim Gel Muhammet Ali deyi Muhammet Ali derdimiz On Ġki Ġmamlar virdimiz Müminin gönlü yurdumuz Dil Muhammet Ali deyi Gönlümde ġah'ın durağı Yakın eyle hem ırağı Kalbime yaktı çırağı Yan Muhammet Ali deyi Muhammet Ali yarimiz Yoluna kurban varimiz Hünkara bağlı elimiz El Muhammet Ali deyi ġah elimiz tutar ise Özüm Pir'e yeter ise IĢık Ruhan katar ise Tut Muhammet Ali deyi 71. ġAHA YANDIM ALĠ YAR DEYĠ Anadan doğalı devran gezerim ġaha yandım Ali yar deyi Öz bağımda bülbül gibi öterim ġahı zikredeyim yar Ali deyi Ali yaptı bu cismimiz yoğuran Ali‟nin varlığı alemde duran Ali‟dir gözümde daima gören Hasretle bakarım yar Ali diye Bahaneyle cihana salmıĢtır beni Ali aleme doğar hem gani gani Ali yürütendir dilce beyanı Doyup dolanırız yar Ali deyi Ali‟dir dostumuz bahtiyar yüzü Her kime bakarsam Ali‟nin yüzü Ali‟nin aĢkıdır yürekte sızı Yanarım ateĢe yar Ali deyi Akıl veren fikir veren yön veren Ruhu veren gıda veren can veren .

SENĠN ĠSMĠN NURUN VAR ETTĠ BĠZĠ Lafeta Ģahımsın Ģahı merdanım Senin ismin nurun var etti bizi Sencileyin güzel bir yar bulmadım Bize nefes verip hal etti bizi Aslın Muhammet'tir bir ismin Ali Hatice Fatıma sırrınan belli ġah Hasan Hüseyin aslın ezeli Anlar bülbülüyüz zar etti bizi Zeynel'im zindanda yüreğim sızlar Bakırın kiriĢi boynumu gözler Caferin dalgası cihanı düzler Bir aĢkınan Haktan var etti bizi Musayil Kazım'la yanar yüreğim Ġmam Ġriza'dır dinde direğim Tagının hakkıynan salma bileğim Nagının aĢkına gül etti bizi Askeriynen oğlun uĢak okudan Mehdi ile bile gumaĢ dokutan Hakikatta bülbül gibi Ģakıtan Dutup elimizden yol etti bizi ġahım Pirim Hünkar BektaĢ Veli'den Yaremiz sefadır içtik doludan IĢık Ruhan sayılırsa ölüden Aldı aklım yarim del etti bizi 73.Seni zikredeni ayırma aman Kul IĢık Ruhan yar Ali deyi 72. HAK MUHAMMET ALĠ VAR ETTĠ BĠZĠ Elhamdürillahirabbilalemin Hak Muhammet Ali var etti bizi Errahmanirrahim Fatmana sırrım ġah Hasan Hüseyin çar etti bizi Maliki yevmitdin Ģaha inandım Ġmam Zeynel Bakır Cafer'den kandım Musail Kazim'den Ġriza aldım Ġyyake nağbüdü Ģar etti bizi .

imanı Softalık satıp da sömürme bizi Bir fakire birgün yardım etmezsin Parasız bir cenazeye gitmezsin IĢık Ruhan doğru söyler. imanım Ahret için yoktur zerre gümanım Atatürk'ün ıĢığıdır kanalım Karanlık gösterip kavurman bizi Camilerde yalan vaiz yıkılsın Kilisenin ziran çanı sökülsün PadiĢahlık zihniyeti çekilsin Ġleriyim geri çevirmen bizi Gel ey vaiz bizden gerçeği tanı Ekmeksiz ya susuz yaĢayan hani Bunlardır insanın dini.Ve iyyake nestayn Muhammet Takı Ġhtines sırtel müstağim Nakı Sıratellezine enamte bakı Aleyhim askeri yar etti bizi Gayril mağdubi aleyhim ile Veladdalin olup Mehdi'yi bile IĢık Ruhan her can masum pak gele Kefinun emriynen hür etti bizi 74. ZĠNCĠRĠ BOYNUMA BAĞLAMAN BĠZĠ Yas için mi geldik biz bu cihana Zinciri boynuma bağlaman bizi Ġnsanlıkla Hak'kı bulsan daha ne Günde minareden çağırman bizi Biz de biliyoruz Hak'ka yetmeyi Eğer gökte ise çıkıp tutmayı Ġnsanlığa eĢitlikte yetmeyi Kötü damga vurup çevirmen bizi Ġnsanlıktır bütün dinim. tutmazsın Ġkilik çıkarıp ayırma bizi 75. DOSTLAR KARALANIP UNUTMAN BĠZĠ Dostlar selam ile gelip giderim .

ADEM BĠR AYNADIR AYNAYA BĠR BAK Adem nesli Adem kabedir bilen . YÜZ YĠRMĠ DÖRT BĠN NEBĠSĠNE BAK Dört kitabın emri birdir ezelden Yüz yirmi dört bin nebisine bak Altı günde bu cihanı düz eden Adem dört unsurdan mayasına bak Mayayı Muhammet Ali'den alsa Hakkın emri ile cihana gelse Muhammet bağının gülünü derse Okur Cavidan'ı sayasına bak Hakikat bülbülü sayadan okur Erince bahara durmadan Ģakır Kırk makam tezgahta kumaĢın dokur Hangi renkten satar boyasına bak Al yeĢil çiçekler baharda açar On yedi kokuyu aleme saçar Mümin olan güzün kıĢından kaçar Erer yaz gününe gayesine bak Müminin gayesi bahar yaz olur Hünkarın gönlünde acı söz olur IĢık Ruhan yolcu yolunda ölür Atlı olmasak da yayasına bak 77.Dostlar karalanıp unutman bizi Ben yolcuyum deyip dosta giderdim Dostlar karalayıp unutman bizi Dost isen ey gönül alemin gözet Dostluğum benliğim gönülden bezet Dostum sığın Ģaha gönülü gözet Dostlar karalanıp unutman bizi Baktım içeride IĢık Ruhan var Ayrı oldum ise dünya bana dar Dönmem kararımdan odur bana kar Dostlar karalanıp unutman bizi 76.

Adem bir aynadır aynaya bir bak Hak Muhammet Ali Adem'dir her an Hatice Fatıma Yaradana bak Adem bir var idi yine bir adem ġah Hasan'da geldi o da bir beden ġah Hüseyin'e bak hepisi Adem Onları nur eden Adem'e bir bak Zeynel'in ziyası Bakır'da balkır Ġmam Cafer Adem ilmini okur Musayıl Kazımdan Ġriza balkır Onları yar eden Adem'e bi bak ġah Muhammet Tagı Adem oluptur Ali Nagı Adem gidip gelipdür Askeriynen Mehdi sırrı bilipdür Onları sır eden Adem'e bi bak On yedi kemerbest hem mahsumlara Adem olan aĢık olur didara Cansız diye secde etmem duvara Onları kar eden Adem'e bi bak Aslımız Adem'dir Adem enel hak Bunca nebi veli Adem'dir mutlak Kul IĢık Ruhan'a deseler ahmak Onları Ģar eden Adem'e bi bak 78. YARAMIZA MELHEM OLMAN MI FELEK Felek bir derdim var bin yaram sızlar Yaramıza melhem olman mı felek Dert çekenler daim derdine inler Derdimize derman olman mı felek Aklım alıp fikrim ile salansın Bir Ģikayetim yok bunu bilensin Yarem sızlar ben ağlarım gülensin Bir gün olsun bana gülmen mi felek Gel bu derdimize yönün ver bana Gece gündüz yalvarıyom ben sana Gıplem sensin yine gıplem bir yöne Bir kabe misali kalman mı felek Yüzün görsem Ģah sanırdım Ģah aman .

yar gurbette sılayım Merhametin yoksa daha meleyim Artık bu canımı alman mı felek Görmez miyim felek senin Ģahlığın Gece gündüz hayalimde haklığın Acıman mı IĢık Ruhan yokluğun Ölsem de baĢıma gelmen mi felek 79. GÜLEM DEDĠM BĠR GÜN GÜLDÜRMEN FELEK Nedir bu cihanda çektiğim çile Gülem dedim bir gün güldürmen felek Gizlendikçe açık eyledin ele Yaslandı bu gönlüm kaldırman felek Kalk dedim bir boĢ eyledim elimi Hak yolunda laden kesti yolumu Sabıra vermiĢim sen gör halimi Bir damla bade de doldurman felek AĢıklar doluya kanamaz imiĢ Haktan ne gelse de dönemez imiĢ Bülbül gül dalına konamaz imiĢ Yaktın ateĢine soldurman felek Solmaz imiĢ gerçek aĢık olanlar AĢkın deryasından içip kananlar Pervaneler gibi yanıp dönenler Cehennem oduna yandırman felek Yare yanan cehennemde yanmadı Hak sevenler yüzülse de dönmedi IĢık Ruhan badelere kanmadı Doldurdun badeni kaldırman felek .Bilmem bu çileler dolar ne zaman Aman aĢıkları ağlatma hemen Bunca feryadımı duyman mı felek Bilirim ki yaradılmıĢ gul benem Bu aĢkınan çile çeken can benem Senden bin bir murat ister gul benem Gönül muradını bilmen mi felek Bari bir gül ver de ben de güleyim Ben bir ilim.

BENĠ DĠLDEN DĠLE DĠL ETTĠN FELEK Felek sana kul olup da olalı Beni dilden dile dil ettin felek Kul olup da kulluğumu bileli Tutup elden ele el ettin felek Elim yetmez oldu yarin eline Yarim çıkmıĢ yaylasında saline Bülbül aĢık olmuĢ gonca gülüne Yakıp aĢk ateĢim kül ettin felek Kül oldum cihanda nebatım bitmez Elim uzatmıĢam dermanın yetmez ġam yeli dokundu bülbülüm ötmez Bülbülsüz bahçeye gül ettin felek DüĢmüĢem bu yolda bilmem nerdeyim Her nereye baksam dedim ordayım Bilmezsin özüm çekmiĢ dardayım Dil olmaz derdimiz lal ettin felek Yaradan Ģahımdan dilek diledim Yar aĢkına Ģu cihanı eledim Geyik gibi dağdan dağa meledim Nice bağ bahçemiz çöl ettin felek Çöllerde kalıp da ölmek isterdim Felekten muradım almak isterdim IĢık Ruhan gidip gelmek isterdim Bağladın bendimi kul ettin felek 81. Ġnsanlar insana kıyamaz olur 1300 senedir ezilmedik mi 17 senedir bozulmadık mı Tarihe ismimiz yazılmadık mı Yoksa yine yazılalım mı Aslından yürüyen olur mu kalleĢ .80. YOKSA SABREDELĠM AĞIR MI GEREK Artık çile bitti yürüyelim mi? Yoksa sabredelim ağır mı gerek? Bu vatanı ezel koruyalım mı? Ġnsanı birbirine sürüyelim mi? Razı değilim yar yar.

yalan ininde kalmaz Kötülük edenin yanına kalmaz Ġyilik edenler cihanda solmaz Güler yüzle iyi niyetlik gerek Güzel sözlü iyi niyetli olan Kandırmaz kimseyi söylemez yalan Kalbinde insan sevgisi olan Güler yüzle iyi niyetlik gerek Özü güzel sözü güzel olanlar Uymaz el sözüne yapmaz talanlar Sevgi saygı ile insan olanlar Kul IĢık Ruhan bilmemiz gerek 83. SEHER KARAOĞLAN YARDIMINA GEL Bir niyaz eyledim merdan Ali'ye Seher Karaoğlan yardımına gel Güzel Atatürk'ün yolu hak için Ordumuzun yardımcısı sen gel Sensin bizim evvelimiz ezelden Sensin insanları gönlün düzelden YetiĢ bun günleri bize tezelden . GÜLER YÜZLE ĠYĠ NĠYETLĠK GEREK Cihanda yaĢayım dersen kardeĢim Güler yüzle iyi niyetlik gerek Her insanı ayrı görme yoldaĢım Güler yüzle iyi niyetlik gerek Ġyi gözle.Bir kardeĢ olalım olalım yoldaĢ El ele duralım duralım sırdaĢ Eğer ister isen yürüyelim mi? Ben razıyım geçim derdiyle doldum Bazıları der ki kimsesiz kaldım Halbuki devleti kuran ben oldum Ġzin verin burda sevinelim mi? Beni bilenlerin ben bendesiyim Acep bilmeyenin ya ben nesiyim Kul IĢık Ruhan'ım gerçek sesiyim Acep bildiğimi söyleyeyim mi? 82.

Seher Karaoğlan yardımına gel Evvel Ali ahir deli dedirten Gara reysi saz eyleyip güldüren El uzatıp kırk budağı getiren Seher Karaoğlan yardımına gel Doğuyu batıyı var eden sensin Güneyi kuzeyi var eden sensin Ademi don edip giyinen sensin Seher Karaoğlan yardıma gel IĢık Ruhan dertli dertli söyledi Görün dostlar kahpe düĢman neyledi Yıktı gönül evini viran eyledi Seher Karaoğlan yardıma gel 84. AYRI MIYIZ SENDEN GÜL YÜZLÜ BABAM Kerbala çölüne döndü yolumuz . PERVANE OLUP DA YANARIM GÜZEL Yine Ģahlanıyor gönlümün varı Pervane olup da yanarım güzel Öter bülbüllerim zikreder karı Karı devranında cananı güzel Öten Ali gönül duyuran Ali AĢk ehli olup da kayıran Ali Canda cananını bir gören Ali Güzel muhabbete ereni güzel Dostlar bahçesinde bülbüller öter Kimi seda verir gönülden öter Bir katara giden didara yeter Adım gidiĢleri sedası güzel Güzel gönüllerin kurbanı olam Hakikat hal ehli odur yol bulan Evladı ayali eĢe yar olan Gider bir katara kervanı güzel Kırklar makamında hepsi bir baĢlı Üçlü katar olur birisi beĢli Kul IĢık Ruhan'ım kameti eĢli Alemi yaratan hüdası güzel 85.

HALĠM SANA MALUM CAR SEFAM SEFAM Medet bu günümde yetiĢ sen bari Halim sana malum car sefam sefam Sensin kurtarıcı Ali Haydar'ı Size sığınmıĢım sar sefam sefam Muhammet Ali'dir Ģah senin varın AĢıklara bunca verirsin karın Hatice Fatıma anadır sırrın Size sığınmıĢım kar sefam sefam ġah Hasan Hüseyin yolun güdersin Zeynel Bakır kervanına yedensin Ġmam Cafer ummanında hüdasın Kıblem sensin hüdam var sefam sefam Musayıl Kazım'la kurĢun yudansın Ġmam Ġriza ile üzüm dadansın Muhammet Tağıyla al kan olansın YetiĢ canımıza can sefam sefam Aliyül Nakidan olup gelensin .Ayrı mıyız senden gül yüzlü babam Ayrıldı dostlardan yeten elimiz BilmezmiĢim halim gel nazlı babam Diliniz anladım tozdan kurumuĢ Yezid gümrüh olup gasdi yürümüĢ Hakikat yolcusu bile varımıĢ Yolda ölen bile olmaz mı babam Hak yolunda sinem kara büründü Sana yar olanlar sineme kondu Yezidler sanmasın hakikat öldü Bugün giden yarın gelmez mi babam Gel babam iki elin kanda ise de KararmıĢ günümüz dün de ise de Bu hasta Fatiman ünde ise de Hasretinde koyma gel nazlı babam Gel ki ne haldesin bir kez göreyim Babam sensiz nasıl canım vereyim IĢık Ruhan Kerbela'da yareyim Akar gözün yaĢı sil nazlı babam 86.

BEN GURBETE DAYANAMAM Gel cananım bak yüzüme Ben gurbete dayanamam Al yarim beni özüne Gayrı renge boyanamam Boyam ak kırmızı gülüm AĢıklara yoktur zulüm Ayrılıktır bize ölüm Yadellere deyenemem Değme deyilem cananım Sensiz akmaz zerre kanım AĢkın ile soyunanım Senden baĢka sığınamam Sığındım seddarım olsan Yar benimle bile kalsan Ben bülbülüm sen gül olsan .Askeriyle bile Ģahit olansın Mehdi olup derde derman kılansın Yaramız melhemi sür sefam sefam Pir eĢiği sensin sen oldun makbül Seni bilmeyen de senden ayrı kul Kul IĢık Ruhan'ı sen eyle kabul Pirim hünkar sensin sır sefam sefam 87. ARTTI AġK ATEġĠM GEL MEVLAM LEYLAM Mevlam seni leyla bildim bileli Arttı aĢk ateĢim gel mevlam leylam ġu kalbimden sana yerin vereli Akar çeĢmim yaĢı sil mevlam leylam ÇeĢmin yaĢı hasret selim akıttın Nice zaman gurbet elden bakıttın Ayrılığın engelini yok ettin Artık gözüm gördü gül mevlam leylam Güller açar bahçenizde bağlarda Mevlam aĢıkları ağlatma zarda IĢık Ruhan yalnız yatamaz yerde El atsa da sen bir al mevlam leylam 88.

YAR ZÜLFÜNÜ CAN EVĠME BAĞLASAM Damla damla deryalara çağlasam Yar zülfünü can evime bağlasam Yar canına ben canımı bağlasam Akar göz yaĢlarım gör beni beni GörmüĢem devranı ikrar güderim Bin bir ismin anar bire hü derim Haktan ne gelirse eyvallah derim Yaktır ateĢine yar beni beni Yarim mah cemali güneĢten yanmaz AĢta yanan can ladene yanmaz AĢık maĢukunu görmeye kanmaz Sevdigim ağlatma sar beni beni . ġAHBAZ MISIN YAVRUM ÖT DURNAM DURNAM Alemde bir dilek diledim Ģahdan ġahbaz mısın yavrum öt durnam durnam Gerçek aĢıkların muradı haktan Aldığın lisanı sat durnam durnam Sat ki aldığından kari göresin Bir gerçek veliyle bile olasın Bir mekanda bir yuvanı kurasın Yürü bir katara yet durnam durnam Yetki bir katara yemiĢ veresin Öz bağından hırsı kini silesin Gerçek bir varlıkla bile olasın Okunan hesabı dut durnam durnam Dutarsan bir gerçek erini salma AĢk gönülde durur ayrılık sanma Kul IĢık Ruhan‟ım sönüyor sanma Yüksek iklimlerde uç durnam durnam 90.Feryat eder duyulamam Duyulabilsem yarinen Gönlüm bir olur birinen IĢık Ruhan bu serinen Hak yolundan kovulamam 89.

KALBĠ KATILARA DOYURAMADIM Eleman feryadım arttı gidiyor Kalbi katılara duyuramadım Ben yolcuyum derde sola ye diyor Sağdan seda ettim duyuramadım Sağa giden yolcu sağ iken gelse Hak selim gönülde olduğun bilse .Aman dara düĢme sürme gözünü Aman Ģahım mahrum etme yüzünü Azrail'e teslim etmem özümü Bir canım var tende al beni beni Aman canım Ali'de bir yar isen Halin bilip de yolunda yürürsen IĢık Ruhan vadem yetmez ölürsen Uzat ak ellerin al beni beni 91. SARRAFTA TERAZĠ TARTILAMADIM AĢk ehli olalı sarhoĢ gibiyim Sarrafta terazi tartılamadım Ötmeyi bilemez baykuĢ gibiyim Konup viranede örtülemedim Örtülüyüm dedim açık ettiler Ozan mıyım dedim küçük ettiler Hakka kulum dedim buçuk ettiler Cahiller elinden kurtulamadım Kimisi kurtulmuĢ zenciri kırar Kimi cübbe giymiĢ Ģeriat sarar Kimi kendin bilmez ayıbım arar Öz elim yakamda yırtılamadım Yırtık değilim ki yırtalar beni Odun değilim ki kerteler beni Gerici değilim ki dürteler beni Ġnsanlık uğrunda sürtülemedim Sürünsem de hak yolunda gam değil Kervanımız altın dolu kum değil IĢık Ruhan kıblem Ģahtır Ģam değil Bir mahsumca kulum Ģer talamadım 92.

Hak mizandır deyip dermana gelse Malum olur ama ayıramadım Hak cümle kulunu sıraya dizer Zerre benlik eden yolundan azar Nefsine kul olan kazınıp gezer Ezelden enendim böğüremedim Ġnanmayan bir can derviĢ mi olur Herkes iĢleyini pek iyi bilir Yoklasam nefsinden ibliği gelir Ġpek kumaĢım var eğiremedim Ġpekli kumaĢın kıymeti kaçtı Naylon çıktı herkes peĢine düĢtü Nice ölüp giden tepeden aĢtı IĢık Ruhan tutup kayıramadım 93. DERDĠME DERMAN DĠYE YĠNE DERT ALDIM Bir aĢkına dertli doğdum anadan Derdime derman diye yine dert aldım Pençe vurup Ģu sinemi ün eden Bir aĢkınan çare deyi dert aldım ġeriatta ismim okundu Ali Tarikat mülkünde pirimiz belli Marifette Ģu cismimi ezeli Altı derdim vardı sekiz dert aldım Hakikatta sır okuduk sırrınan Sermayem yok her günümde karınan Dertli sinem günde öter zarinen Bunca feryadıma yine dert aldım Gözüm nasıl bilmem kötü göremem ġu dünyanın her fiğliğine giremem Hasretiyim dost yanına varamam Dostu öz bağıma derdinen aldım Üç yüz altmıĢ altı ili dolandım Ol yedi deryanın meyinden gandım ġükür sattım dokuzu ondan yüz buldum Yüz derdime derman bin derdi aldım AĢıklara bunca dertler sefadır Daim zikri fikri ünü Ģahadır .

IĢık Ruhan affedenim hüdadır. DERDĠMĠZE DERMAN OLUVER ġAHIM Yarab derdimizin dermanı sensin Derdimize derman oluver Ģahım AĢıkların elde fermanı sensin Melhem çal da tabip oluver Ģahım Melhemsiz bu ciğerlerim sızılar Yetim mi kalacak körpe kuzular Yarenlerim hasretimi arzular Yalvarırım destur kılıver Ģahım Yalvarmaktan baĢka gelmez elimden Yine seni bırakamam dilimden Sen bilirsin aĢıkların halinden Tutda elimizi alıver Ģahım Tuttuğum el senin elin değil mi? Gittiğim yol senin yolun değil mi? Medet çağıranlar kulun değil mi? Mürvet bun günlerde geliver Ģahım Bun günlerde sen erersin kuluna Dizilelim Ehlibeytin yoluna IĢık Ruhan ah edemez halına Göster Cemalini gülüver Ģahım 95. ĠYĠ NĠYET ĠLE BĠRLĠK OLALIM Bu vatanda ikilikler yıkılsın Ġyi niyet ile birlik olalım Razı olup beraberlik yapılsın Lokman gibi derde çare bulalım Ġleriye doğru adım atmalı Köleliği ağalığa katmalı Paramızı bu vatanda tutmalı Atatürk'ün izlenimin bilelim Rahatlığa ereceğiz ilerde Türk milleti sömürülmez bir ferde Ġnsanlığı. Bunca sermayeme hep derdi aldım 94. yaĢatalım bu yerde Softalardan cahilliği silelim .

AĢka yanan özü yanarmı yanar AĢıklar zikriyle pervane döner Unutur nefsini hak deyip yanar Hak gördüm ademi Hakka yananım Hak aĢkıyla sevdim size yar dedim Öz bağımda Ģu sinemde var dedim Size gelen belanıza hür dedim Ġkrarıma sahip olup gelenim Sizden ne çeksemde çektiğim bilmem Duttuğumuz eli yadele salmam Nefsimden ölmüĢen aĢkımdan ölmem Vadem yetse bile gidip gelenim Candan sevip size demiĢiz kardaĢ Halden bilenlere Ģah olsun yoldaĢ Bize hata suçlu desede kalleĢ Hak aĢığım sarsmaz asla imanım Er oldum cihanda Ģer gizlemedim Özüm Ģaha verdim kör gözlemedim Her canı bir gördüm zor gözlemedim Beni bir yaradan Ģaha yanarım Ben sizi sevdimse candan içeri Sizi esirgesin cenabı bari Siz benden olun gitmeyin ayrı Hak görürüm hakikate yanarım. . BEN BĠR KULUM YALVARIRIM CANANIM Çağırırım Ģaha imdat kılmıyor Ben bir kulum yalvarırım cananım Garip kalmıĢ gülü yüzüm gülmüyor Her can muradına ersin diyenim Sığındım sizlere mehman olmaya Arzeyledim cemalınız görmeye Dostlar hal ve hatırınız sormaya Temiz pak gönülü görüp konanım.Ġlim değil midir ileri olan Haklıdır daima hakkını alan Alem aya gitse softa der yalan Söyle IĢık Ruhan hep bir gülelim 96.

IĢık Ruhan masum geldim giderim Bir vesile oldu anam pederim ġahtan himmet alırısam Hü derim ġaĢırtmasın Ģahım elden dümenim. 97. BU ġAH CEMALĠNE BENZER CANANIM Anadan doğuktur olmuĢtur aslı Bu Ģah cemaline benzer cananım Allah bir ademdir hak adem sesli O da bize benzer canda cananım Allah duyar kulakları var olur Allah bilir gözleriyle hem görür Allah varır insanlarda bir yürür O da bize benzer yürür cananım Kürt demez Türk demez hem de fert demez Gavur demez ayrı ne Arap demez Alemi bir görüp ayrı bir görmez Hepsinin dilinden bilir cananım .Hak gönülde Ali gönülhan Ali Ġman Ali deman Ali gün Ali Kıblem Ali. Yön Ali AĢkehli canları Ali sanarım Elim bağlı Ģahım kesme saburum Adem büyük küçük hepisi birim Lanet olsun varsa hırsım kibirim Kendini kaybetmiĢ kuru kovanım Bir ruhun hanıyım canım Ģah alsın Hasta olan canlar Ģifasın bulsun AĢkıle ağlayan aĢıklar gülsün ġahtan izin olsa yine gelenim Ġncitmeyin dostlar birbirinizi Biz de unutmayız o zaman sizi AĢkehli olanın ıĢırmıĢ özü Seher vakti gönül ele alalım Biladerim dedim bilmem karimi Gerçek olan boĢ bırakmaz yerini Zefil Kurban tutup ola varımı Tutanlara nasihatım sayanım. Kabem Ali.

DEDĠ KĠ ALLAH BĠRDĠR VARIM Buyurdu kulfü vallahi ahat Dedi ki Allah birdir varım Buyurdu Allahüsamet Dedi ki ben de af ederim Buyurdu lem yelit velem yulet Dedi ki sizinle yer içerim Buyurdu velemyekunlehu Dedi ki herkesi ben bilirim Buyurdu küfüven ahad Dedi ki sizlerle ben birim Buyurdu Elif lam mim Dedi ki Hak Ali Muhammettir Buyurdu zalikel kitap Kendini bil bir kitapsın Buyurdu legat halaknel insane Dedi ki önce sen seni tanı Buyurdu fi asene takvim Dedi ki insan güzel candır Buyurdu künü erbaiyne Dedi ki Ehli beyti bilin Buyurdu maracal bahreyni Dedi ki deryalar birleĢince Buyurdu febi eyyi alai Dedi ki canlar sevgisiyle .Allah'ın yüzüdür insanın yüzü Allah bir cihandır kalben var özü AĢıkların kalp evinde bir sızı Dil bir kuran okur odur cananım Allah ölmez Allah alemde haktır Allah'sız cihanda kainat yoktur Allah'ı görmeyen kör cahil çoktur O da bize benzer görür cananım Allah bir aĢktır Allah bir arif Allah kainattır tahibar huruf Kul IĢık Ruhan'ım Allah'ı görüp O da kalbimizde anda cananım 98.

Buyurdu rabbü kümatü kezziban Dedi ki aĢkınan yuğrulan canı Buyurdu elif kef nun ile Dedi ki IĢık Ruhan da benim 99. 100. GÜCÜM YETMEDĠĞĠN ZAPTEDEMEDĠM ġu devrede çok sanata girmiĢem Gücüm yetmediğin zaptedemedim Önce sığır güttüm kölek görmüĢem Kuyruk havadaysa zaptedemedim Dana güttüm kümüĢ ile karıĢık Naylon tasta çorba yedim bulaĢık KömüĢ çayıra danalar dolaĢık Cins değildi kardaĢ zaptedemedim Keçi güttüm dağdan taĢtan kayadan Köpeğim indirip atlı yayadan Çok heyledim düze engin ovadan Çıktılar pelide zaptedemedim Filik güttüm yün ak gönlü pak deyi Mazlum gördüm hırsı kini yok deyi Meğer onlar korkakmıĢ korkak deyi KırıĢıp gittiler zaptedemedim Nidem kardaĢ çocuklar aç ben açım Devir sürecektim yeteydi gücüm . HAKĠKAT EHLĠNE SÖZ KIZIM KIZIM Yürü bir dengede varlığın olsun Hakikat ehline söz kızım kızım Hakikat ehlinde birliğin kalsın Seviyorum korkma öz kızım kızım Tarikattir bir bilene varırsan Marifettir iyi niyet görürsen Hakikatte Erdebilli soy isen Kainatı eĢit gör yar kızım kızım Gul IĢık Ruhan‟ım Erdebilliyem Kainatta ozan olan Ģanlıyam GeliĢ gidiĢimle öyle belliyem Kendini iyi bil Ģar kızım kızım.

BARĠ ġU DÜNYAYA GELMESE ĠDĠM Gel yarim akıtma sil gözüm yaĢım Bari Ģu dünyaya gelmese idim Bir gün gelir arar dost ve kardaĢım Bu aĢkı sevdayı görmese idim Bunca yıl gelip de yanıp tüttügüm Yoktur bu cihanda gönül yıktığım Dost deyip de ellerinden tuttuğum AĢkın dertlerine girmese idim Senem yetmiĢ iki sinem yetmiĢ üç Geldimse giderim yaylanıyor göç .Soğuktan üĢüdü yoğudu takım Fırtına esti de zaptedemedim Ah deyip inleyip eyledim filik Cinsi keçi imiĢ kardaĢ ne bilik Bir gök gürledi geldi bir bölük Dağıldı korkaklar zaptedemedim Kaval aldım oturmuĢtum çayıra Nidem kimi gitti kıra bayıra Dostlar seyranımı yorun hayıra Çok arlandım kendim zaptedemedim Ayna gibi açtım kelce baĢımı GüneĢ yaktı kızarttı Ģu döĢümü Bir ses geldi dedim bülbül iĢimi Dinledim zarinden zaptedemedim Bülbül dertli çoban dertli kul dertli Meğer Ģahın devranında yol dertli Oturup garipçe ağlardım her an Yaren dertli. yarim dertli. yar dertli Sonra koyun gütmesine çok erdim Koyun kuzu meledikçe çok övdüm Tuza suya heyledikçe çok sevdim Göz yaĢım selini zaptedemedim Bunca çobanlığı eyledim serde DanıĢanı yerdirmedim bir kurda Kul IĢık Ruhan'ım olduğum yerde Gülmeden kendimi zaptedemedim 101.

Yaradana yarim eylemedim suç Dost deyip bir ikrar vermese idim Laden ehli bize suçlu kör dedi Kibirli softalar hata hor dedi ġaha vardım Kerbela'da hür dedi Bilmeden bir gönül kırmasa idim Mümin yüzü bayram kalbidir elim ġahım ters okutma Ģu hasta dilim Kul IĢık Ruhan'ım isterim ölüm Azrail'e bir can vermese idim 102. KUZALAN KÖYÜNDE DÜNYAYA GELDĠM Bin dokuz yüz yirmi sekizde doğdum Kuzalan köyünde dünyaya geldim Ġki yıl kucakta büyüdüm kaldım Üçte ordan rıskım kestim ey felek Dört sene köyümde büyüdüm kaldım Eller kapısında ekmeğim buldum Ta küçük yaĢtayken anasız kaldım Çocukken yetimlik verdim ey felek Üç dört ay arada geldi bir ana Üveylik var yaranamam ben ona Altı sene sitem çektirdi bana Akan gözyaĢımı sel ettin felek Üçüncü anaya yetti elimiz Ağzımızda lal eyledi dilimiz BükülmüĢ boynumuz eğik belimiz Bir dilim ekmeğe kul ettin felek Artık değmiĢ idim on beĢ yaĢıma Yetimlikte neler geldi baĢıma Benzedim yuvada kalmıĢ kuĢuna Kanadım ezelden kırdın ey felek O ana ölünce geldi bir ana Öz anam sanardım bakınca ona Hepsinden iyi bakardı bana Onu da elimden aldın ey felek Eller güler idi ben de ağlardım Kendi elimi öz koynuma bağlardım .

ĠSMĠMCE HÜKMÜN OLSA DUTAR GĠDERDĠM Ġsmim Muhammet Ali amma değilem Ġsmimce hükmün olsa dutar giderdim ġah oğluydum Ģimdi bir tek sailem Gücüm yetse gater çeker giderdim Bir Ģah olayıdım cümle aleme Cümlesini durdururdum selama Kainatta hoĢ bakardım aleme Seveni sevene sarar giderdim Sevgiden baĢkasına demezdim Allah Gönül kazanırdım yıkmazdım billah Her insanda vardır kabe beytullah Onu ben yıkmazdım över giderdim Seveni sevene sarardım ezel Gönül bir eyliyen sevendir güzel Can sevmese gökte değildir güzel Her yareye merhem çalar giderdim YetmiĢ ikiyi kaldırırdım aradan YetmiĢ üçten ders verirdim sıradan Elli yedi bin aĢıkları ün eden Bülbül gibi kumaĢ dokur giderdim Dini ayırmazdım tek bir eylerdim Kılıç kama koymaz yasak eylerdim Ġnsanı birbirine hak eylerdim Cahilliği ilme sarar giderdim Arap dili değil Kürt dili değil Gavur dili değil fert dili değil .Hayalimde ırmak olup çağlardım Derde derman aĢkı verdim ey felek Bu aĢkınan bir saz aldım elime Önce sabır Ģükür geldi dilime Garip kuĢun sen erersin halime Bu aĢkınan bana yön verdin felek On sekiz yaĢımda aktım duruldum On dokuzda göl olup da vuruldum Yirmide kendi özümde soruldum IĢık Ruhan deyip kul ettin felek 103.

ÇAĞIRDIM HASRETLE GEL ALĠM ALĠM Yine hasretlik kalbime düĢtü Çağırdım hasretle gel Alim Alim Gönlüm hasretinle yandı tutuĢtu Bari bir nameni sal Alim Alim Saldığın namede yarim diyesin Dostlara selamın verin diyesin Hayalden cismimi görün diyesin Candan hasret kaldım bil Alim Alim Hasretini çekiyoruz sıladan ġahım seni esirgesin beladan Feryat eder oldum sana sıladan Alınca selamım gül Alim Alim Gül gibi hasretin burnumda tüter Ayrılık derdini çekmesi beter Artık bu hasretlik canıma yeter Uzanan elimiz al Alim Alim . VERDĠĞĠN ĠKRARDA DURSAN SEVDĠĞĠM Gel sevdiğim beni hasret bırakma Verdiğin ikrarda dursan sevdiğim Kalbim yandı bari ciğerim yakma ġu hasta halimi gör sen sevdiğim Bana bin yıl geldi geçen günlerim Hayalinde selamını dinlerim Ciğerimden kan geldikçe inlerim Gel artık kalbime gir sen sevdiğim Neyledim ki yıkan bana kaĢını Zehir etme ekmeğimi aĢımı Yarsız nere koyam garip baĢımı Kolların boynuma sar sen sevdiğim Benim canım senin canın deriken Bu tükenmez aĢkın bende var iken IĢık Ruhan hasretinle ölürken Bari elin elme ver sen sevdiğim 105.IĢık Ruhan eğil kulluğa eğil Kul oldukça Ģahlık alır giderdim 104.

ALLAH MUHAMMET’ĠN EMRĠN BĠLELĠM Gelin yaren dostlar hizmet görelim Allah Muhammet‟in emrin bilelim Fatma Ali'nin sırrına erelim Düğün olur müminlere cennette Yakılsın kınalar dökülsün saçlar ÖtüĢür hak deyi kumrulur kuĢlar Çekile sürmeler süzüle gözler Allah koymaz kullarını minnette Bu dünya bir cennet ömür boyunca Yardım eder Allah canı sevince Hakkın emri ile birlik olunca IĢık Ruhan koyma bizi mihnette 107. HERKESĠN BĠR CANI VARDIR BĠLELĠM Eğer insan isen can kıymetin bil Herkesin bir canı vardır bilelim Hasta olanların melhemini bul Bin yaremiz olsa birde silelim Her canı yaratan ulu bir alem Ayrı bir insan yok verelim selam Tatlı dil güler yüz gönlümde bulam Güzel söyleyici dili bulalım Dilden ne çıkarsa o kalır sende Hakkı her canda bil demek ki bende Hak canlıda gezer noktadır tende Arıtıp da kalp evimiz silelim Gönülden bir kiĢi gümenin atsa .Alim hasta isen Ģahım iyi etsin Gönül gamımıza selamın yetsin Bir gül göndermiĢim Ģah kerem etsin Ağlama göz yaĢım sil Alim Alim Silem göz yaĢımı gel bir göreyim Hasretlik gonca gülün dereyim IĢık Ruhan yüreğinde yareyim Yaremiz melhemin bul Alim Alim 106.

Eğilip gerçeğin eteğin tutsa IĢık Ruhan özün didara yetse Hemen dilimize sahip olalım 108. ġERĠAT ġARTIYLA TUTTU TEMELĠM Sofu Ģeriattan hesap istersen ġeriat Ģartıyla tuttu temelim Eğer pirim bize himmet ederse ġeriatın hesabını bilelim BeĢ Ģartınan bina temelin oldu Altı sıfatınan kalbime doldu On iki Ģartıylan namazın kıldı Dört abdestin farzın önce alanım Üç guslun farzıdır ana gailem Ġki de tememmün bilen sayilem Emri bir mazıfım bilmez deyilem Künü erbaine ayet bulanım Elli beĢ farz vardır dahi ey hocam Burda Ģeriatta okur tek hecem Size Ģeriatta suhufu seçem Dahi ben bir derya değil kananım Yüz dört kitap indi dersin havadan Hoca vazgeç sen bu kuru davadan Yüksek olma hakkı bulun ovadan Sen ki yükseğinde ovada benim Tevrat Musa'nındır Zebur Davut'tan Dersin bizim kitabımız söğütten HaĢa lillah almam öyle öğütten Kuran'ı hak bilip gayrı gümanım Ġncil Ġsa ile evvel hak idi Kuran Muhammet‟e cümle hak idi BaĢka mensup bu Kuran'da yok idi Söyle anı nerden aldın bilelim Suhuflarda bile yazmıyor anı Adem peygambere inmiĢtir onu Ellisini ġit'e verdi ol gani Otuzu Ġdris'te böyle bilelim Onu Ġbrahim Aleyhisselam .

Hoca ne söylesem anlaman kelam Sen azamın bende pirimi bulam Ġmam Cafer Hak meshebi imanım IĢık Ruhan okur hoca bilmezem IĢık gönül evim gece bilmezem Zahiri gideni hacı bilmezem Pirim kalbi beytullahtır sinanın 109. YEMĠN ETTĠM BĠR KARARI GÜDERĠM AĢık mıyım sadık mıyım bilemem Yemin etmem bir kararı güderim Günahım çok ama özür dilemem . MEDET ĠSYANIMIZ AF EYLE BENĠM Dertli gönül dermanına iniler Medet isyanımız af eyle benim Kaynar aĢk kazanım derdim yeniler Muhammet Ali'ye fedadır canım Hatice ananın yarı hak için Fatıma ananın sırrı hak için ġah Hasan Hüseyin nuru hak için Akaydı o yolda bir damla kanım Zeynelin zindana giriĢi hakkı Muhammet Bakır'ın kiriĢi hakkı Caferi Sadığın duruĢu hakkı Eleman ayırma dönmüĢüm yönüm Musayıl Kazim'a kurĢun akıttı ġah Ġman Ġriza zehirden gitti ġah Tağı okunan alkana baktı Sizden ayrı geçmez dün ile gönüm Aliyül Nakı'dır Asker'in yari Mehdi imdadımız gözede bari Sizi zikreden can kazanır kari Adınızı andıkça artıyor Ģanım On Ġki Ġmam vechullahın Ģanıdır On dört mahsun hak emrine ganidir IĢık Ruhan hak ruhunda varidir Medet kan köĢkümüze çıkmadan canım 110.

Acep dargın mıyım nedir kederim Bildiğim hak ise sadece insan Bilmediğim odur o nedir isyan Bunca yıl gezip de gördüğüm bir an Her an birlik beraberlik güderim Ġnsan hakdır Allah'a kul sayılır Ġnsanlar bir olur hayvan dağılır Ġnsan olan insanlığa bayılır KardeĢ gören insanlığa giderim IĢık Ruhan aydınlıktır gayemiz Gün gelir de atlı olur yayamız Al bayrağa verdik kanda boyamız Vatan için canım feda ederim 111. YARELERĠM YARELERĠM Yarem Kerbela yaresi Yarelerim yarelerim ġah aĢk derdim alası Yarelerim yarelerim Kurban olan Hüseyin'e Hakikate Kul ehline Ali asker geldi dile Yarelerim yarelerim ġehit olan aĢık ölmez Her kuĢ Kerbela'ya konmaz AĢıkların derdi solmaz Yarelerim yarelerim Dünya döner devran döner Gerçek aĢık hakka yanar Sineme mahsunlar konar Yarelerim yarelerim Onki Ġmam on dört mahsun Ehli Beyt gönül yasın Yaralı sinemde sesin Yarelerim yarelerim Dertli sinem karelendi Ehli beyit parelendi IĢık Ruhan yarelendi .

HÜNKAR HACI BEKTAġ PĠRĠMĠZ BĠZĠM Horasan elinden süzülüp gelen Hünkar Hacı BektaĢ pirimiz bizim AĢıklar gönlünde öz olup kalan Hünkar Hacı BektaĢ pirimiz bizim Arabi Farisi lügatın kırdı Aslı Türk'tür Türk'lüğünü bildirdi Gönlümüzden gümenleri sildirdi Hünkar Hacı BektaĢ pirimiz bizim Üç sünneti yedi farzı biliriz Cümle vatandaĢı kardeĢ görürüz Piri anmak için bire geliriz Hünkar Hacı BektaĢ pirimiz bizim Ehli Beyt yolu bizim yolumuz Nesli Ulu soya bağlı belimiz Laden ayıramaz senden elimiz Hünkar Hacı BektaĢ pirimiz bizim . BÜLBÜL GĠBĠ FERYAT FĠGAN EYLERĠM Ayrı düĢtü gönül nazlı yarinden Bülbül gibi feryat figan eylerim Dayanmaz bu cismim ahu zarimden Garip kaldım Ģu diyarda neyleyim Bülbül olup gül dalında öterdim Dertli gönüllere derman yeterdim El aman diyenin elin tutardım Arttı derdim fergat ile söylerim Kavruldu bu cismim kurudu tenim Ne kadar ayrılsam yarimdir benim Yar cananım ben de o yarda canım Yıl oldu günlerim geçmez aylarım IĢık Ruhan o yar elimden uçtu Dün varıdı yarim bugün de göçtü Canı cananıyla cismine geçti Gayrı Ģu cihanda teni neylerim 113.Yarelerim yarelerim 112.

Atatürk'ün aydın izinden çıkmak Fabrika yaparız boĢ bina yapmak Erin gönlü haktır zerrece yıkmak Hünkar Hacı BektaĢ pirimiz bizim IĢık Ruhan çalıĢır da kar yeriz Atatürk'ün eserine yar deriz Her can dini inancında hür deriz Hünkar Hacı BektaĢ pirimiz bizim 114. ARTIK BU SĠTEMĠ ÇEKEMEZ OLDUM Yeter oldu yarin cevri cefası Artık bu sitemi çekemez oldum Gam yüküyle doldum yok mu sefası Yolum yokuĢ geldi çıkamaz oldum ÇıkmıĢam yokuĢa inmiĢem düze Akar göz yaĢlarım döküldü yüze Kaldırsam baĢımı taĢ gelir bize Yarin illerine bakamaz oldum Bakıp Ģu alemin seyrine çıksam Yalan tuzağını dağıtıp yıksam Gül yüzlü Ģahımın gönlünü yapsam Fakirlik serimde yapamaz oldum Gönül evim yaptım tutan az oldu Güllerime eriĢmeden güz oldu Yanar aĢk ateĢim sinem köz oldu Közüme gün doğup yakamaz oldum Yanmadık yer Ģu sinemde kalmadı Sarardı gül benzim ama solmadı IĢık Ruhan sabret çilen dolmadı Bayramda yar elin tutamaz oldum 115. KENDĠM ALDIM KENDĠM BULDUM Beni bu dertlere saldın Kendim aldım kendim buldum ġahlık sattım köle oldum Gel canım gel Ģahım yetiĢ Dermanım yok yola gidem Yarem yar aĢkını nidem Kimsesiz yetimim bu dem

Cahıma Selmanım gel yetiĢ Sultanlık istemem kul et Vadem dünyaya emanet Sevenine merhamet et Bu dem de caha gel yetiĢ Takatım yok saz tutmaya Dermanım yok söz etmeye Ġkrar verdim gözetmeye Hasta düĢtüm Ģah gel yetiĢ Kulluğuna kabul eyle ġu yareme merhem bağla IĢık Ruhan'ına söyle Gel yarim canın sar yetiĢ 116. SANIRDIM KENDĠMĠ CENNETLĠK KULUM Ben beni bilirim derken kardaĢım Sanırdım kendimi cennetlik kulum Mufta vazifelerde her tamam iĢim Kurulur gezerdim rahmetlik oldum Eğile doğrula burnum acıdı Demezdim ki bu iĢ bana gücüdü Çağa çocuklarım evde aç idi Aç dururdum sandım din iman buldum Sonra bir sanata elim yapıĢtım Bin bilirken bir arife danıĢtım Alın teri ile hemde çalıĢtım Ekmek su yedim de din iman buldum Salavat verdim hem peygambere Ölü parası yedim korkmazdım zerre Dönüp bir gerçeğe olmuĢum köle ġükür ki ilmimi yeniden buldum Terkeyledim Ģeriatın Ģartını Kabul ettik tarikatın tahtını Marifette Ģaha verdim bahtımı Bunca ilmi aĢkınan ummanda buldum ġimdi de ben beni unuttum vallah Bir pirin eliyle demiĢiz Allah Kul IĢık Ruhan'ım özüm eyvallah

Yeniden doğup da dünyaya geldim. 117. HAK BENDEDĠR BEN BĠR KULUM Hey yobazlar iyi bilin Hak bendedir ben bir kulum Hırsı kini nefsi silin Ben de bir köleniz olim Arapçaya tapıyorsan Kum çölünde yaĢıyorsan Minareyi yapıyorsan Yıldırımla yıkan benim Zelzeleyle bile bile Sen iĢlersin türlü hile Hak yer isen gele gele Ona karĢı koyan benim IĢık Ruhan hak bendedir Tanırsan o da sendedir Cümle alem bedendedir Ġnsan sevgisidir benim 118. ÇEKERĠM BU DERDĠ BĠLEMĠYORUM Haktan ne gelirse gelecek baĢa Çekerim bu derdi bilemiyorum Ne genç ne ihtiyar ne gelir yaĢa Bin derdim var birden bölemiyorum Bin derdim var Eyüp gibi sabırda Ġncil Tevrat Kuran ile Zebur'da Nerden olsam Ģah gönlümde her yerde ġahtan ayrı bir Ģah göremiyorum Ayrı görmez gater güden aĢıklar Yanmaz cehennemde kalbi sadıklar Hak gönüle girdiğini ayıklar Hak demiĢiz cana gıyamıyorum Kıyamaz bir cana can seven Ali Hakikat dilinden yetirir balı Kul IĢık Ruhan'ım olmuĢam deli Bir gül gibi açmıĢ solamıyorum

119. ENGEL VAR ARADA GÖREMĠYORUM Yine gamlı gönül figana düĢtü Engel var arada göremiyorum Kalbim aĢkın ateĢiyle tutuĢtu O yar da yanar mı bilemiyorum Kaldım gurbet elde garip gul gibi Bahçenizde bitemedim gül gibi Göster cemalini bakma el gibi Akar gözüm yaĢı silemiyorum Gözüm yaĢı durmaz oldu yolunda Vereydim canımı yarin elinde Yarim anar ise beni dilinde Garipsedim halim saramıyorum Yanar Ģu sinemin ateĢi sönmez Yarimden gayrısı sineme konmaz IĢık Ruhan sever yarinden dönmez Yardan ayrı bir yer dilemiyorum 120. BĠN GÖRSEM DE BĠR AN GÖREMĠYORUM ġahın bin bir ismi ile gözlerim Bin görsem de bir an göremiyorum KoymuĢam kalbime her an gizlerim Ġkrar bir hak dedim bölemiyorum Hak sevgisi birdir bölünmez imiĢ Gerçekler çığnanır ezilmez imiĢ ġaha inanan yelden bozulmaz imiĢ Sarardı gül benzin solamıyorum Solmaz can evinde ateĢi olan Hak ehli olanda olamaz yalan Bir gerçek bendinde ikrarda kalan Bir bildim ikilik dilemiyorum Bir dediğim varsa cihanda kardeĢ KardeĢ gören canlar hepisi yoldaĢ El baĢtan ayrılmaz girmesin kalleĢ Ben benden ötesin bilemiyorum Bir bildiğim varsa gönül hasreti Yüz yüzü gördükçe bulur kudreti

IĢık Ruhan istemiyom Ģöhreti Özüm hasta ele gülemiyorum. 121. CAN EHLĠ DOSTLARI GÖRMEKTĠR ARZUM Çoktan beri hasretlik çeker idim Can ehli dostları görmektir arzum Nice zaman gurbet elde bakardım Hal ve hatırlarım sormaktır arzum Hal ve hatırınız hoĢ olsun canım Gönül Ali Fatıma baĢ olsun canım Gerçek sinesinde yar olsun canım Dost eline geldim görmektir arzum Dost olan dostunu unutmaz imiĢ Dost bulan dostun yere atmaz imiĢ El tutan yoldan hiç sapmaz imiĢ Bakıp gonca gülü görmektir arzum Güllerimiz gonca gülden gül oldu Kalktı hasiretlik gönül el oldu IĢık Ruhan der ki daha dün öldü Yarın yaĢayıp da gelmektir arzum 122. GEL BU HALĠMĠZĠ SEN GÖR Ayrı diyeceğim yoktur mevlaya Gel bu halimizi gör sen yaradan ġah oğluydum attılar bir avluya Bari cahımıza ersen yaradan Sen yarattın beni masum kul gibi Mervan dölü etti bizi pul gibi Aslında bir kızım oldum dul gibi Bari halimiz gör sen yaradan Ben benden geçmiĢem gayrı bilemem GirmiĢem hak yola geri dönemem Cehennem kükrese yine dönemem Bari aĢk ateĢi versen yaradan Ne yar kaldı nede yaren yoldaĢım Herkes dan ediyor hem eĢim peĢim Halbuki ben kainata kardaĢım Bari figanımız duy sen yaradan

Artık zalimlere zulüm geliyor Gönlü pak olana gülüm geliyor Usul yavaĢ bize ölüm geliyor Kul IĢık Ruhan'ı sev sen yaradan 123. MAHRUM ETME DERGAHINDAN ġahım görmek istiyorum Mahrum etme dergahından Ezel ahir dost diyorum Kovma beni dergahından Kovma beni merhamet et Uzattığım elimi tut Al canım bile yar et Atma beni dergahından Atma beni yareliyim Akar kanım bereliyim Katarında sıralıyım Satma beni dergahından Satma sadık bir kulunu Sığınıp gördüm yolunu Acı Ģahım gör halımı Etme gayrı dergahından Etme ayrı senden canım Senden ayrı yoktur yönüm Kararmasın ıĢık günüm Yitme beni dergahından Yitme Ģahım düĢmeyelim Tut elimden ĢaĢmayalım Salmaya da koĢmayalım Kakma beni dergahından Kakma göğsümüzden geri El et bana al içeri Mah cemalin göster beri Hakla beni dergahından Hak gördüm hasta canda Bülbülü koydum kafeste IĢık Ruhan son nefeste Al canımı dergahından

124. ANNE VE BABANIN SEBEBĠ BĠR HAN Kuvvet ve kudreti taĢıyan candır Anne ve babanın sebebi bir han Ölsem toprağıma düĢenim kandır Önce vatan diyen eğledi mesken Ben vatanım vatan beniminen var Oturduğum toprak bana sadık yar Vatan için ölsem bile yine kar Tabiat Ģehirdir gönlümde dükkan Bahar yaz tabiat güzellik açar Can kıymetin bilen yaĢamak seçer Kavgasız yaĢayan fezada uçar Kıymayalım cana yaĢasın insan Sevmeli güzeli gül yaprak ile ÇalıĢalım hemen taĢ toprak ile Kimse hakkı bulmaz sömürmek ile Hürriyet çağırır kul IĢık Ruhan 125. ÜÇ NUR ĠLE KURULMUġTUR BU CĠHAN Cümle alem yer gök yaratılmadan Üç nur ile kurulmuĢtur bu cihan Melekler ademe secde kılmadan Bakın cemalime buyurdu bi an Cana secde kıldık adem hak idi SilinmiĢti kalp aynası pak idi Adem'de iblisin sehmi yok idi Ġnat edip orda eyledi isyan Ġnat eylemeyen hak der kuranım Muhammed Ali'dir gözle görenim Hatice Fatıma arĢa saranım ġah Hasan Hüseyin kulakta duyan Zeynelin ziyası balkır alnında Bakır'dır kokuyu alır burnunda Ġmam Cafer ilim verir ummanda Beyindir baĢında olundu ayan Bıyıktır Musayıl Kazım Ġrıza

Sakal Tağı Nağı büründü yüze DiĢimizde Asker'i dersini düze Mehdi'dir dillerde okunan Kur'an IĢık Ruhan Tevrat sinemde öten Zebur'dur kollarım nasibim yeten Ġncil'dir dizimde dermanım tutan Dört kitabın emri bir idi beyan 126. ġAHIM EL AMAN EL AMAN Cigerlerim pare pare ġahım el aman el aman Akar çeĢmim döndü sele ġahım elaman elaman ÇeĢmim yaĢıdır akarsın Bilmem ırak mı bakarsın Benimle sen de çekersin ġahım elaman elaman Gül cemalın gülüm bacı Yarem sızılıyor acı Mahsunlar sana duacı ġahım elaman elaman Mahsunlar gönül alırsın Dertlere derman olursun Dilerim ağlıyan gülsün ġahım elaman elaman Gülemem dertlerim yeğin Kerbala'dan geldi ġahım IĢık Ruhan ġah Hüseyin ġahım elaman elaman 127. LADEN DER YAMAN HA YAMAN Hakka yakın olan cana Laden der yaman ha yaman Kırklar makama uyana Softa der aman ha aman Yandı canım yoz elinden Figan eder kör elinden Bülbül ağlar gül elinden

DĠVANEYĠM HAK YOLUNDA ġAHINAN Yalan bizden çekilip de gideli Divaneyim hak yolunda Ģahınan Canım Ģah yoluna kurban edeli Yüzülsem de dönmem asla vahınan Vah demezem Ģahın elinde olsam Çağırdığı yerde imdada gelsem Gamlı günlerinde gadasın alsam Çekerim de derdi demem ahınan Ah der isem ayrıldığım günümdür Hak söyleyen hem dinleyen ünümdür Dostlarımın derdi küfrü benimdir AĢk deryasında yandım günahınan Günahımız küfürümüz de imansa Hırsına uyanın hali dumansa IĢık Ruhan bir gönülde gümansa .Ferdadı yaman ha yaman Bülbülü hasrete koyan Odur cehennemde yanan Gerçek nefesinden dönen Hali duman ha duman Gerçekler yediğin hak der Ġkrar verdiğine Ģah der Haktır gönül Ģah penah der Hayvana saman ha saman DuymuĢ olan inan etti Ġkrarını muhkem güttü Ġnanmayan nara yetti Tozdu duman ha duman Duman hayvana yakıĢır Bilmez kör köre bakıĢır Dönüp danıĢan tokuĢur TaĢ gönlü gümen ha gümen Gümen olan gül olmayan Bir mürĢitten el almayan IĢık Ruhan der bilmeyen Uyma zaman ha zaman 128.

BU DERTLERE DERMAN VERSEN YAREDEN Bir dert arar iken bin derde düĢtüm Bu dertlere derman versen yar eden Çileli belalı yerlere düĢtüm Gayrı her halımı görsen yareden Kalbimize mekan verdin yurt verdin Derdimiz üstüne türlü dert verdin Ben mazlum oldukça bana Ģart verdin ġartı mazlumlara sat sen yareden Hata bende isyan bende can bende Çile bende bela bende yön bende Türlü iftiralar ile zem bende Herkesin gönlünü görsen yareden . HAK MUHAMMET ALĠ EZEL VARINAN Ben sevdim Sefamı Ali'dir ey yar Hak Muhammet Ali ezel varınan Ali Cevat ġah Hasan seyidi yar ġah Hüseyin Yusuf'u kenan elinen Cemal efemdim de Zeyneli ayan Doğandır Muhammet Bakırı beyan Naci'dir Ġmam Cafer'e uyan Musayıl Kazım'dır Kazım yarinen Muhammet Tagı'dır Alihsan anı Ali Nagı hem ismidir hem canı Hüseyin Avni'dir askeri yönü Feyzullah Mehdi sahip varınan On dört masum hep tamamı ondadır On yedi kemerbest yine candadır Haktır pirim Veli hünkar candadır Onki Ġmamların nutku karinen Canlı hakkı bilmez özü ĢaĢıklar Metin eyle Ģah aĢkına aĢıklar IĢık Ruhan sizde kalkar düĢükler Himmetiniz bile olsun yarinen 130.Gümanlı gönüller gider yuhunan 129.

Alem bu cihanda zevkine gezer Sanma halis kuldur kendini sezer Derdi olan gamla derdini bezer Melhem sür derdimiz sar sen yareden Sen yarattın senden gelen hep haktır Sana sığınmıyan imanı yoktur Kul IĢık Ruhan‟ım gönüller paktır Hak olan gönülü görsen yar eden. EL ELĠNDEN AL ELĠNDEN Yandım piĢecek değilim El elinden al elinden Deryayım düĢcek değilem El elinden al elinden Kader veya tecelli mi Sevdiğim yine benli mi Sararmadım gül dillimi El elinden al elinden Anadır varlık yaratan Anadır alem yöneten DüĢtüm gurbette öterken El elinden al elinden Yanar isem sabret sönme Sakın el sözüne kanma IĢık Ruhan gelmez sanma El elinden al elinden 132. 131. YAR ELĠNDEN YAR ELĠNDEN Anadan doğdum yareli Yar elinden yar elinden OlmuĢam bahtı karalı Yar elinden yar elinden Yardir yaremin ilacı Yari gören olur hacı Bade içen demez acı Pir elinden pir elinden ĠçmiĢem bade sürerim Ne bildim ki ne sezerim .

ÇĠLE BĠZ ÇAĞRE BĠZDEN Dert bizim derman bizden Çile biz çağre bizden Yar bizim yaremizdir.Mecnun gibi il gezerim Gül elinden gül elinden Gül hasreti burcu kokar Sinem ateĢini yakar Bülbül güle ayrı bakar El elinden el elinden El diline gitmez oldum Sustu bülbül ötmez oldum IĢık Ruhan dutmaz oldum Yar elinden yar elinden 133. Derman bekliyen bizim Derdi veren hak imiĢ Derman arar çok imiĢ Hak aĢkı asla ölmez Dertsiz baĢta yok imiĢ DerviĢ Ruhan halince Dertli gezer yolunca Derdimiz daha artı Ali Haydar ölünce 134. ĠNSANLIĞI KARDEġ GÖRDÜM GÖZÜNEN Ġnsan olup insanlığı bileli Ġnsanlığı kardeĢ gördüm gözünen Kalbimizden hırsı nefsi sileli Her insana kardeĢ dedim sözünen Sözü güzel olan yalan söylemez Yüze söyler gerilerden tanlamaz Hakkı seven kibirlenip benlenmez Gerçeklere kardeĢ gider izinen Ġzimiz Muhammet Ali'den gelir Hünkarın nesli evladın bilir Ehli Beyt'i sevenler el ele verir Hal ehline kardaĢ dedim yüzünen .

YERALTINDA ECĠNNĠ VAR SANMAYIN Yirminci asırda uyanın artık Yeraltında ecinni var sanmayın Cahil muskacıdan bıktık ha bıktık Öyle yalancı körüne kanmayın Kör olmasa gözü hakkı görürdü Kitabını suya atar çürürdü Milleti aldatan huyu kururdu Sakın kardeĢ öylesine dönmeyin Öyle dönüklerin kanman sözüne Mümin olan urumasın izine Nalet olsun yalancının yüzüne Kaptan olsa gemisine binmeyin Kaptan olmaz muskayınan cininen Ġnsan yaĢar Ģerefinen Ģanınan Dünya döner bir katarda yönünden Sarı öküzün boynuzunda sanmayın Sarı öküz insan kendi ameli Ecinniye inanan olmaz veli IĢık Ruhan her Ģey ademde belli Uğrucuyu hanenize almayın 136.Yüzümüz olursa pir dergahından AĢık olan durmak ister mahından Derde düĢen derman arar Ģahından AĢıklara kardaĢ dedim özünen Özümüzde Kerbelanın yarası ġahtan izin olursa olur çaresi IĢık Ruhan bu derdimin alası Ġnsanlığı kardaĢ ettim sazınan 135. YAVRUM GÜLE GÜLE GĠDĠP GELESĠN Yolcu görünüyor yola gitmeye Yavrum güle güle gidip gelesin Gayemizdir bir kervana yetmeye Yavrum güle güle gidip gelesin .

ġu dünya misaldir kervana benzer Her can Ali görür seyrana benzer Yarin görünmesi bayrama benzer Yavrum güle güle gidip gelesin Bayram olur seyran olur yar olur Ayrı gören ayrı olan bir olur Bir gönüle gerçek konsa hür olur Yavrum güle güle gidip gelesin Seyran destur oldu yolun açıktır Uyma ladenlere düĢmanın çoktur Yürü bir katara ikrarım haktır Yavrum güle güle gidip gelesin Yar demiĢim aĢığıma sadığım Hak edersem lal lokmasın yediğim Dost olan tutuyor sözden dediğim Yavrum güle güle gidip gelesin Hizmetini kabul etsin yaradan Bu cismimiz arıtıpta don eden Kul IĢık Ruhan'ım sözümüz neden Yavrum güle güle gidip gelesin 137. EZEL VERDĠĞĠMĠZ ĠKRAR ÖLMESĠN Dostum gel gidelim biz yolumuza Ezel verdiğimiz ikrar ölmesin DüĢmanlar çıkıp da gülmesin bize Bahçemizde açan güller solmasın Güllerimiz koparmadan koklansın Her can kendi hakkı ile haklansın ġahım haydar cümlemizi saklasın Has duralım hak elimiz salmasın Hak olduğumuzu halce bilelim Tatlı sözle güzel huya gelelim Terbiyeyle halka örnek olalım AĢk atımız yorulupta kalmasın Yorulmaz yokuĢa derman yetmeli Düzde direksiyon düzgün tutmalı ĠniĢte yük gelir firen etmeli Hak yolcusu biz çıkmaza dalmasın .

Hak bilelim öz görelim göz ile Öz diyelim öz olalım söz ile IĢık Ruhan Ģaka bilmez naz ile Ġleri yönümüz geri dönmesin 138. YIKMA GÖNÜL ĠNCĠNMESĠN Ayrı görme deli gönül Yıkma gönül incinmesin Güzel ol ki dilde anıl Yıkma gönül incinmesin Güzel gönül Allah evi Yıkılan mümkürün devi Hak bulursun yapıĢ kavi Yıkma gönül incinmesin Her gönülde bir Ģah durur ġah emreder devran yürür Yıkılan gönüller durur Yıkma gönül incinmesin Durup dünyada devreden AĢıklara hep cevreden Bin katarı birde yeten Yıkma gönül incinmesin Yeden Ali'dir cihanda Hak girer gönüle anda Can ise IĢık Ruhan'da Yıkma gönül incinmesin 139. DEYĠM KĠ CĠHANDA SEN DEĞĠMLĠSĠN Yine garip gönlüm didara erdi Deyim ki cihanda sen değimlisin Enel hak dediğim gönlümün virdi Dilde destan olan yön değimlisin Dilimde gönlümde var olan sensin Her derdime çare yar olan sensin Bu garip gönlüme sır olan sensin Bana benim diyen sen değimlisin Ben kendimi bilmez idim ezelden Beni yalnız koyma gel hem tezelden .

SORAN DOSTLARIMA SELAM EYLEYĠN Turnam varıncağız sıla eline Soran dostlarıma selam eyleyin Hak Kuran'ı gelsin daim diline Acı diyenler yarene söyleyin Yaresi olanlar yareli söyler Haktan ne gelirse sehmini eyler Bizden sorarsalar ağalar beyler Hal hatırı deyip güzel söyleyin Güzel gönül odur güzel görüpdür Güzel olup güzellerle buluptur Güzel gören güzel gider geliptir Güzelden güzele selam eyleyin Güzelliğini bilip bir varda kalan Güzel olmaz imiĢ ikiye bölen Bahçedeki güller açmıĢtır bilen Gönülden gönüle selam eyleyin Eylediğim gönül güller olsa da Sehmi olan alır yağmur yağsa da Kul IĢık Ruhan'ım sizi dövse de Döven de dövülen birdir söyleyin 141. TURNALAR YARENE SELAM SÖYLEYĠN Hasretli gönül gurbete düĢtü Turnalar yarene selam söyleyin Aktı didem yaĢı umman ulaĢtı Turnalar yarene selam söyleyin Erince sılaya varıp durunca Dostluğu eriĢip yüzün görünce Bizi anıp hal hatırı sorunca Turnalar sorana selam söyleyin .Arıdıp da kalp evimi düzelden Her nereye baksam yön değilmisin Yönüm ĢaĢmaz ateĢ olsa har olsa Bir canıda incitmeden can olsa IĢık Ruhan bu cihanda el olsa Bana evim veren sen değimlisin 140.

BANA KAġ EĞĠP DE BAKIP GĠTMEYĠN Ben cünüp olamam zina etmedim Bana kaĢ eğip de bakıp gitmeyin Hile ile bir mal alıp satmadım Benim için boĢa ıskat etmeyin Etmediğim yeri tövbe diyemem Irızasız bir lokmayı yiyemem Enlimize olmayanı giyemem Bize türlü çeĢit kaftan biçmeyin Biçilen her kaftan bize uyamaz Kulak sağır ne söylesen duyamaz Hak sevenler muhabete doyamaz Ġrfan mektebine engel bükmeyin Bükülmez bilekler çalıĢmalıyız Güzel söze huya alıĢmalıyız Her cana kardeĢçe tanıĢmalıyız Erkek kadın birdir ayrı etmeyin Ayrı olmaz birbirini bildiysen Hak sayılın ileriyi gördüysen Sağ iken bir canın gönlün kırdıysan Ölüsüne boĢa gıyam etmeyin .Soranların gül benzide solmasın AĢık olan hasret ile ölmesin Ġncittiğim varsa affım eylesin Turnalar kardaĢa selam söyleyin Bilader dediğim hal ehli olsun Cümle yaren dostlar yol ehli olsun ġahtan dilerim ki gönlümüz gülsün Turnalar görene selam söyleyin Gören gözleriniz mahrum olmasın ġahin vurup kanadınız kırmasın Bir katar gidin iz ayrılmasın Turnalar alana selam söyleyin Al turnam gördüğüm yüzler ay olsun EĢimle yavrumla canım sağ olsun IĢık Ruhan yardımcımız Ģah olsun Turnalar bilene selam söyleyin 142.

SABREDELĠM GÖNÜL SELAMET OLSUN Çileler çekmedik kim var cihanda Sabredelim gönül selamet olsun Nice evliyalar çekti bu anda Sabredelim gönül selamet olsun Evliyalar çileyi çekip oturur Haktan ne gelirse onu götürür Gamlı günlerini aĢka yetirir Sabredelim gönül selamet olsun AĢk ehli gönüller aĢka yetermiĢ Çileli baĢlarda tütün tütermiĢ Dertli olan aĢık derman yetermiĢ Sabredelim gönül selamet olsun Dertlere derman ol Ģahtan olsun Her can aradığı yitiğin bulsun Dilerim mevladan gidenler gelsin Sabredelim gönül selamet olsun Bulunur her derde deva Ģahınan Günlerimiz geçmesin de vahınan IĢık Ruhan ağlasanda ahınan Sabredelim gönül selamet olsun 144. UZATTIM ELĠMĠ EL GARĠP GARĠP Gel güzel sevdigim çektiğim yeter Uzattım elimi el garip garip Sevdiğim elinden olmuĢam beter Ötmez oldu sazım tel garip garip Yıllar geçti aylar geçti seneler Sinemdeki yarelerim sıralar Gel güzelim bu dert beni pareler Sensiz Ģu cihanda ben garip garip Geldim ilden ile göl kenarında .Kıyam ile secde sucud insana Hakkı yakın bilen kıyamaz cana IĢık Ruhan gerçek muhabbet cana Ben ölünce mevlüt ya dar çekmeyin 143.

BĠR SADIK DOSTUMU BULANA KADAR AĢk ateĢi yaktı kül eyler beni Bir sadık dostumu bulana kadar Kipriklerin oku deldi sinemi Gitmiyor sevdası ölene kadar Candan sevdim can evimden yarimi Veririm uğrunda küllü varımı Zarar etmem bilemiyom karimi Akar çeĢmim yaĢı gülene kadar Sevelim güzeli dikeniyinen Muhabbet edelim mekanıyınan Alalım altunu dükanıyınan Hakikat noktasın bulana kadar Ġriza bahçesi bekçisiz olmaz Hoyratın bağına bülbüller konmaz AĢık olan güzel sevmeye doymaz Canda cananını bulana kadar IĢık Ruhan sever canda cananı Can sevgisi kalp evinde olanı Mestane suyundan içip kanalı Muhabbet edelim gelene kadar 146.YÜRÜ BĠR KATARA ÖLENE KADAR Gel gönül bir iken iki anlama Yürü bir katara ölene kadar Her sözlere kulak asıp dinleme ÇalıĢ kazan birden alana kadar Arayıp bulduysan bir hak devesin Gayrı yokuĢ gitme sen düz ovasın Zikrinde fikrinde gönül yaylasın Gönül can gurbanı olana kadar Gönül yaylasında üzüm içmeyen Ölmeden evelce bezin biçmeyen Elenip de bir elekten geçmeyen .Yar resmin gördüm can hayalinde Ayrı etmem elim seninle bende Koyma Ruhan'ını ben garip garip 145.

BE BUN GÜNLERDE CAH HAYDAR HAYDAR BAĠ Bismillahtır Elif varisin BE bun günlerde cah Haydar Haydar TE turabım anasır bir sırsın SE bu sinemize er Haydar Haydar CĠM cemalin görüp vara inandım HA hayasın taĢından ben kandım HI havale eyledim Ģaha sığındım Rakipler elinden car Haydar Haydar DAL dellal olmuĢuz emek zay etme ZEL zıyağdun bizi sen mahrum etme Irıze yolundan yabana atma Dutta elimiz al Haydar Haydar SIN sinem üstüne Ģın oldu Ģahım SAT selamet olsun duyula ahım DAT dadından yanan puĢdu penahım TI tufanda koyma er Haydar Haydar ZI zulumat olsa bile ayrılmam AYIN aynı cemalinden ırılmam GAYIN kudretinde kandım yorulmam FE figan eylerim zar Haydar Haydar KAF kuransın Ģu alemi görensin KEF kerem gıl kalp evimiz girensin LAM var olan yezdanımız olansın .Açam der açamaz solana kadar Benlik kibir gurur gönül soldurur AĢk ehliler gıprasını doldurur Delinmeyen gıpra suyun galdırır Ġçelim meyinden kanana kadar Kanan inanıp da birde yanıyor ġah aĢkına pervane olup dönüyor Gerçekler bir kervan gelip konuyor Elimiz katara erene kadar Bilinmiyor Ģu dünyanın dümeni Hak sevenler gönlüne almaz gümeni Kul IĢık Ruhan'ım çile zamanı Yanar ateĢlere gelene kadar 147.

MĠM muhabbet sensin gel Haydar Haydar NUN nihayet olmaz senin vasvına VAV vilayet sahibisin aslına HE hevesim günde artar nesline LAM ELĠF YE yiyen sar Haydar Haydar Bunca aĢıkların ahı figanı Sensin bu cihanı yaradan ganı Duy güzel sevdiğim IĢık Ruhan‟ı Çıkmadan canımız er Haydar Haydar 148. AL YEġĠL BÜRÜNMÜġ TURNALAR Gani baba Amasya‟nın ilinden Al yeĢil bürünmüĢ sarı turnalar Pirim Hamdülillah nesli Veliden Destur ile uçun bari turnalar Ebemi de sela eylen Sadığa Mecitözde bir ol bir cana daha Erenler ulusu biçilmez baha Ali Belli verir kari turnalar Sakın geçmeyin dost köyünde eğleĢin Miskin derviĢ ile gönül söyleĢin Hazin hazin bir katara yerleĢin Göremez ladenin körü turnalar Konmadan göçmeyin Çetmi köyüne Mehman olun güzellerin beyine Selam söylen kadehine meyine Sakın eyletmeyin zari turnalar. Bir tur edin Hacıköy'ün üstüne Altı canın eli varır destine Gönül ister kavuĢmayı dostuna Hakikat ehlinin varı turnalar Kurarsanız Kırca köyde kırkları Mekan olur yuvaları yurtları AĢk yok eder türlü çeĢit dertleri Akar o dillerin balı durnalar Ali'si Veli'si Sadık'ı bir de AĢıkı maĢuku verir el ele Bin bir türlü seda gelince dile .

Gitmen uzaklara pervazı dönün Sakın yükselmeyin engine inin Bir gün Adatepe bağrıma kanım Kul IĢık Ruhan‟ın yari turnalar.Açılır arĢu ala yolu durnalar. YANDIM SUSUZLUKTAN CĠĞERĠM SIZLAR Gel kardaĢ gel bağla yarelerimi Yandım susuzluktan ciğerim sızlar Görmesin kızlarım berelerimi El açmıĢ hint Ģahı yolumu gözler Aman ağam bizi yalnız bırakma Kalmadı kimsemiz hemen yakın gel Sevil bacıların gönlünü yıkma Hasiret gideriz ağam yakın gel Hasret kaldığımız yetmez mi canım Hak yolunda aksın bu damla kanım Bu zamanın vakti imamı benim Çağırır el aman yüreğim sızlar ÇağrıĢan sabiler haline bakın Yezit kaddar oldu kendini sakın Sen sağ ol biz Ģehit olalım yakın Yalnız koyup gitme bizi yakın gel Yalnız değilsiniz bacım bu yolda Atam Ali olsun bizlere dulda Er olarak bir tek ben kaldım elde Solmasın cihanda ağlayan gözler Soluyor gül benzim hasretinden Kesildi takatım bu firgatinden Aman ağam gitme gel in atından Bak Ģu halimize gitme yakın gel KardeĢ bu halimiz hakka emanet Mavuya tohumu etti hiyanet Eleman çağırır hint Ģahı gayet Atamızdan kaldı bize bu izler Atanın gittiği izler hakkıçün Zuhcenahın bastığı tozlar hakkıçün Su deyi ağlayan gözler hakkıçün . 149.

ALIġVERĠġĠNĠ YAZANLAR DA VAR Tövbekar ol gönül zaman geçmeden AlıĢveriĢini yazanlar da var Tenin kalıp gönül kurĢun uçmadan Ġçmeli engürü ezenler de var ġerbeti engürü içeyim dersen ġu cihandan konup göçeyim dersen Bir gerçek bendine geçeyim dersen Cihan boĢ değildir sezenler de var Cihanı boĢ sezen iblise kuldur Aldığı akçaysa sattığı puldur Hizmet et gerçeğe perdeyi kaldır Hakikat madeni kazanlarda var Hakikatten maden arayan canlar Üryandır cihanda bürünmez donlar HoĢ görür alemi akıtmaz kanlar Gönül deryasında yüzenler de var Bahri umman içre yüzenler haktır Ben oldum deyipte azanlar çoktur IĢık Ruhan sakın aldanma bek dur Yoksa dört ayaklı gezenlerde var 151.Ayırma bizlerden ağam yakın gel Ayrılamam kardaĢ hemen gelirim Hak yolunda bu serimi veririm ġehit olur baĢım alıp gelirim Geçer bu kara gün geliyor yarlar Beter oldu kara günler ahınan Ümmü gülsüm dile geldi Ģahınan IĢık Ruhan ağlar gezer vahınan Yarelendi sinen ağam yakın gel 150. SENĠ DĠLDEN DĠLE SATANLAR DA VAR Terk eyle riyayı gönül usul ol Seni dilden dile satanlar da var Aslan kulağından hemen asıl ol El ele el hakka tutanlar da var .

ĠNSANLAR KARDEġTĠR DÜġMANA NE VAR Gel softa bizleri büftan eyleme Ġnsanlar kardeĢtir düĢmana ne var Her insanı kendin gibi anlama Gördüğüne ürüp koĢmana ne var Gördüğün her insan sen gibi değil Bırak hırsı kini insana eğil KardeĢ bil herkesi kardeĢçe sevil Bil insan kıymetin piĢmana ne var Bil kendini kardeĢ hayvandan ayır Yanan cehennemde hem cayır cayır Yürü insanlığa gezme kır bayır Dağdan dağa gidip aĢmana ne var Dağda boran kıĢ var yolun ĢaĢırın Gitme kör körüne özün düĢürün Gel insanlık eyle çiği piĢirin Sen de bir insansın ĢaĢmana ne var Ġnsanların canı Allah'ın canı EriĢ bir mürĢide sen seni tanı IĢık Ruhan insan olamaz fani Ġnsanken hayvana düĢmene ne var .El ele el hakka verip durmalı Her can birbirini hoĢça görmeli Sorgusuz sualsiz hakka varmalı Ġmtihanda nice yatanlar da var Ġmtihanda tutmalı hak sözünü Mümin odur hakka verir özünü Münkirlerin perde kapar gözünü Doğru söyleyene atanlar da var Doğru söz ok gibi menzilin alır Eğri söz yol almaz yerinde kalır Karartıya giden yularsız olur Sahipsiz olan yitenlerde var Sahipsiz olanlar kırda otlanır Suyunu bulamaz nice otlanır IĢık Ruhan yüzer su da dertlenir Bakma kuru gölde ötenlerde var 152.

153. NE DEDEMĠZ BELLĠ BABAMIZ MI VAR Gel kardeĢ gönlüme alma gümeni Ne dedemiz belli babamız mı var Ben bir yolcu isem tutsam dümeni Ne harmanda buğday yabamız mı var Yaba gerek savurmaya satmaya Hak can gerek bir kervana yetmeye Hak yolcusu gerek hakkı tutmaya Yolumuz düzünen kabamız mı var Badalımız yoktur yolun iniĢi Cihanda tutamam ayrı bir iĢi Gönül bir Allah'tır kah erkek diĢi Bir gerçek yoludur yozumuz mu var Düz bizimdir yolum yokuĢa sarmaz Nice kör olanlar gerçeği görmez Hırsına uyanlar ademe sarmaz Ta ezel böyleyiz modamız mı var Ezelinden bir meyvalı dalımız Balım sultan devranıdır elimiz Dalga gelir kuran okur dilimiz Bir derya misali sobemiz mi var Derya Ali dalga Veli heceden ġah esirge cahil dede hocadan Kapı bilmez körler çıkar bacadan Bilmem terse giden gocanız mı var Gerçekleri ezen hoca değil mi AĢıkları bozan dede değil mi Hakikatta yüzen bade değil mi DalmıĢız deryaya tövbemiz mi var Deryadan altını almıĢız dünden Tunç değiliz yoğrulmuĢuz bir candan IĢık Ruhan geliĢimiz bir handan Bir makam biliriz notamız mı var 154. SANA NĠCE YANANLAR VAR Gel yarim aklını devĢir Sana nice yananlar var .

BAġLARDA KOPACAK TÜRLÜ HALLER VAR Takdir Allah'ındır tedbir al gönül BaĢlarda kopacak türlü haller var Yenme bir kimseyi var ki sen yorul Tufan ile gelen kati yeller var Köklü ağaç olsan koparır kökten Hazırlandı emrin bekliyor çoktan Solak tayla giden yıkılır yükten Sağdan pay alana ıĢık yollar var Ol ıĢık gününü görecek olan Zerrece gönlünde olmaya yalan .Sanma aĢk ehlini ĢaĢır Dolu dolu sunanlar var Dolu içip dost der isen Dost gönüle has der isen Yirmi yıldır yas der isen Kırk senedir görenler var Yürü yarim muradın bul Hümmetiyle bilece kal Gir gönüle hakkını al Sana yardım edenler var Yeni yılın doğmuĢ olsun Dost sineme ağmıĢ olsun Zülfü telden övmüĢ olsun Bir nefeste övenler var Sev seni can sever ise Seni sevip över ise Sevgi ile döver ise Candan cana görenler var Yarim dört köĢene bakın Yar olmayanlardan sakın Aslı kokan gülün takın Arif görür sezenler var Sefil kurban yalnız olmaz Her gülün dalına konmaz IĢık Ruhan yar der dönmez Her halinden bilenler var 155.

Hakkı mehman eyle uğratma talan Ol güne erecek böyle kullar var Ol günü hakikat olanlar bekler DüzülmüĢ katara yükünü yükler Her ne sitem gelse kendini yoklar Taramadan önce gelen seller var Taramayla selden kurtaran baĢı Bin bir hesap olur bu hangi kiĢi Zehir etme buncağız yediğin aĢı IĢık Ruhan yersen helal hunlar var 156. SENĠ YOĞURUP DA YAPANA YALVAR Turap ol ey gönül engine devĢir Seni yoğurup da yapana yalvar Kırklar makamında lisanın piĢir Ezelden dev elin çatana yalvar Muhammet'in muhabbetin edelim Yüz suhufu zikrimizde edelim Dört kitabın emri birdir güdelim Ali'dir cihanı tutana yalvar Hatice Anada nura yar oldu Fatıma ezelden kubbeyi kurdu ġahım Ġmam Hasan zehiri aldı Ciğer pare pare satana yalvar ġah Hüseyin verdi bu yolda baĢı Ehli Beyt'i seven döker göz yaĢı Ana kucağında kaldı bir kiĢi Zeynel'im zindana yatana yalvar Muhammed Bakır'da durdu yasınan Ġmam Cafer yolu kurdu Ģahınan Musail Kazım kurĢun yuttu taĢınan Ġriza olup üzüm yutana yalvar ġah Muhammet Takı verdi serini Ali Nakı tuttu anda yerini Genç yaĢı içinde Ģah Askerini Mehdi gönüllerde ötene yalvar On iki imamla on dört masumu On yedi kemerbest okur yasini Ehli Beyt'i seven siler pasını .

ONULMAZ YARALAR OYULUR GĠDER Dertli doğduk biz anadan yaralı Onulmaz yaralar oyulur gider Ta anadan yüreciğim bereli AĢk ehli olan soyulur gider Soyun alemin üryan görünsün . HUYU GÜZEL YAR GÜZEL YAR Güzel ne yaman güzelsin Huyu güzel yar güzel yar Sevgim sönmez sen ezelsin Meyi güzel yar güzel yar Semanın ayından mısın Fatıma soyundan mısın Medine köyünden misin Köyü güzel yar güzel yar Derdin nedir yaslı mısın Ya Kerem'den Aslı mısın Bir güzelin nesli misin Soyu güzel yar güzel yar Sayılmıyor o benlerin AĢığa akıl neylerim Kibrik ok kaĢlar yaylarım Boyu güzel yar güzel yar Ballar akıyor dilinden Ceylan kurtulmaz elinden Irak Erdebil ilinden Bağı güzel yar güzel yar Baktıkça gözüm kamaĢır Yel esse zülfün dolaĢır IĢık Ruhan aklım ĢaĢır Soyu güzel yar güzel yar 158.Celal Abbas okun atana yalvar IĢık Ruhan inilerse çark gibi Yürek yarelenir derdim çok gibi Pirim Hünkar Hacı BektaĢ hak gibi Urmum irĢadına yetene yalvar 157.

Bir katarda uzayıp da gelirsin Sen seni fark eyle gerçek bilinsin Uzayan kervana yol olur gider AĢkımız kervanla yol olur gider Kibirliler yolda yürürse nider Katar güden bir gün menzile yeter Hepsi Ehli Beyt'e soy olur gider Üç hafinen beĢ noktadır aĢk Allah Yollara ulular ses verir billah Kul IĢık Ruhan'ım kulluk eyvallah Bir gün kul olanlar pay alır gider 159. BĠZ GĠDERĠZ HOġÇA KALIN YARENLER Ayrılık günleri geldi yetiĢti Biz gideriz hoĢça kalın yarenler Kalktı hasiretlik gönül alıĢtı . HAK SÖZÜN TUTMASA ÇEKER MĠ ÇEKER Ne diyeyim bir gidiĢin aslına Hak sözün tutmasa çeker mi çeker AĢık olan gerçeklere yaslana Yıkmasa özünü yeter mi yeter Yetenler unutur asıl nefsini Garez etmez öldürürler hırsını Özden okur tutmaz iĢin tersini Düz okuyan ġaha yeter mi yeter Bülbül olmaz nice çalı kuĢları Mahluk gibi çıkar hep yokuĢları Buğzu dinler gider nice baĢları O da insanlıktan yüter mi yüter Yeten sıtkı hulis ile pak tutar Elinde yüzünde gönülden yeter Kalp evinde gerçek bülbülü öter Bülbül gül dalında öter mi öter Geçemezse hem varından karından Bin dolaĢsa hiç alamaz birinden IĢık Ruhan Ģahım duysun zarimden Yanan gönülde bir Ģah biter mi biter 160.

NĠCE DECCAL ÇAKAL DÜġ EYLEDĠLER Yirminci asırda gerçek seyranım Nice deccal çakal düĢ eylediler Gerçeklerdir hak ehlinin kurbanı Hırslı.Biz gideriz hoĢça kalın yarenler Nan lokmanız yedik helal eyleyin Biz gidince iyi niyet söyleyin Dara düĢerseniz çağırıverin Biz gideriz hoĢça kalın yarenler Gönül çağıran bir canı unutmaz ġah tuttuğu eli yabana atmaz Gözden ayrılsak da gönül ayırmaz Biz gideriz hoĢça kalın yarenler ġahım esirgesin sizi beladan Mahrum etmez bizi ulu mevladan Göz ederim birbiriniz eladan Biz gideriz hoĢça kalın yarenler Birbiriniz olun kaĢın kırmayın Saygıyla sevgiden ayrı durmayın Yad olana sırrınızı vermeyin Biz gideriz hoĢça kalın yarenler Sizler birbiriniz emanet olsun Dilerim gönlünüz Ģad olsun gülsün ġahım bun günlerde imdada gelsin Biz gideriz hoĢça kalın yarenler Sakınmayın yad ellerin taĢından ġahım ırak etsin gönül kıĢından Gitmeyelim kör olanın peĢinden Biz gideriz hoĢça kalın yarenler Gidersek de canım gönül ayrılmaz Her sularda akmayınca durulmaz CoĢtu IĢık Ruhan halim sorulmaz Biz gideriz hoĢça kalın yarenler 161. muaviyeler boĢ eylediler BoĢ görenler baĢa yetemez imiĢ .

LĠSAN YAĞMURUNA BAġIN AÇIVER Arif olmak istersen ey gönül Lisan yağmuruna baĢın açıver Yürü bir gerçeğin dilinde anıl Kalbin aynasını hemen açıver Aç yüzünü aynel yakin olasın MürĢüdünden müĢkülünü alasın MürĢüdinle niyazını kılasın Aldığın inciyle kaftan biçiver Biçilen kaftanı enline takın Sana kuvvet gelir olursan yakın Özün teslim eyle incitme sakın Sunduğu meyini hemen içiver Ġçerisen muhabbetin bal olur .AĢk ehli olmayan ötemez imiĢ MürĢüdi bilmeyen tutamaz imiĢ Deveye katırı eĢ eylediler Hayvan durmaz insanların sözünde BaĢkuĢa vermezler veran düzünde Gerçekler yürürmüĢ hakkın izinde Düz yolunu sarp yokuĢ eylediler Düz olan yokuĢa gidemez oldu Yalancı Ademe hü demez oldu Yanar cehennemde su demez oldu Ayazda fırtına kıĢ eylediler ġahım bize verme sen gönül kıĢı Hakikat ehlinden ayırma baĢı Esirge yolunda hak can yoldaĢı Zira kör olanlar dıĢ eylediler Sakınmayın adülerin daĢından Hünkar eksik değil mümin baĢından Gönüllerim inler can yoldaĢından Münkür münafıklar daĢ eylediler Kimi taĢta gezer kuĢ olsa uçmaz Hakka yeten sırrın ladene açmaz IĢık Ruhan Ehli Beyt yolundan kaçmaz Katara gideni ĢaĢ eylediler 162.

NE OLUR SEVDĠĞĠM TEK BĠR GÜLÜVER Deli gönül çaylar gibi çağlıyor Ne olur sevdiğim tek bir gülüver Hasretinden gözlerim kan ağlıyor Gönül bahçesine böyle geliver Gel yarim eridim taĢ olsam bile .Perde kalmaz müsayipler bir olur Sırat mizan bir geniĢçe yol olur Ġsterisen tut el ele geçiver Geçtiğini bilirisen günahtan Hak yolunda mahrum olman muraddan Ağır yürü menzil olmaz süraddan Özünü yadlardan ayrı seçiver Seç özünü kula kul ol sezersen Sultan olun günahların ezersen Hakikatın ummanında yüzersen Fırtınada yelkenini açıver Aç gözünü bir mürĢide yar isen Gerçek sinesinde durur kar isen IĢık Ruhan bir gönülde var isen Kulun kusurunu görme geçiver 163. 164. HER CAN SEVDĠĞĠ ġAHINI ÖVER Ay ıĢığı karanlıkta gür doğar Her can sevdiği Ģahını över Hasretlik çekenler sinesin döver Bir gün kavuĢup da Ģah olur gider Yaradan Ģahımdan dilek dilerim Nice hasiretler kavuĢur gider Yar aĢkına yavrusunu beledim Bir gün olur yare kavuĢur gider AĢıklar hasretle ölemez imiĢ Haktan serim alan bölemez imiĢ IĢık Ruhan ağlar gülemez imiĢ Hasiretler bir gün kavuĢur gider.

GÖRDÜM ARġ YÜZÜNDEN CANANA BENZER Seyrimde vücudum seyran eyledim Gördüm arĢ yüzünden canana benzer Yedi kapusundan içeri gördüm Hakikat aĢikar üryana benzer Dört samuttan girip seyrettim anı Üç kapıdan varıp olmuĢuz kani Ol kapıdan giren buluyor yönü Yüz Muhammet Ali ayana benzer Yüzünen okunur cavidan ilmi Sıratınan mizam bir ırak yol mu Gerçek aĢıkların biridir ilmi Birbirinden alıp kanana benzer Erler bir birinden kanıp durunca Vücudun ilminden haber alınca Hakkı kalp evinde mehman kılınca Yar yoluna ölüp yanana benzer Yaralendi sinem derdine bakar AĢk ateĢi daim sinemi yakar Üç beĢ bir olunca sancağın diker Er rahman rahimdir alana benzer Er rahman sırrına eren ayıklar .Sensiz günüm geçmez can olsam bile Gamzeli bakıĢa kaĢ olsam bile Ne olur sevdiğim tek bir gülüver GülüĢün Ģu tatlı sineme bassa Güzel kaderini kendisi yazsa Çok melul durursun emelin yassa AĢkın badesini bana sunuver Sunaydım beğenirmi bir elinden Bağladın bendimi zülfün telinden Güzel anlar güzellerin dilinden Leblerinden akan balı emiver Baldan tatlı hakikatli yar isen Sevgilinin sinesinde kar isen Bir sevdiğin IĢık Ruhan var isen Has bahçede kolun açmıĢ sarıver 165.

KUDRET KALEMĠNĠ YAZARA BENZER Gezerken yolum uğradı Ģara Kudret kalemini yazara benzer Menzili çok geniĢ erdim didare Balkır umman olmuĢ yüzene benzer Mah cemalin Ģavkı tuttu gözümü Aman Ģahım mahrum etme yüzümü Mümin olan ĢaĢırmasın izini ġu gönlümde daim gezene benzer Kıyam ile secde eyledim cana Doyup bakamadım ben kana kana Sevda ile gezdim hem yana yana Muhabbet bağının gülüne benzer OturmuĢ sevdiğim makam yerine Beni benden alır tutar hem yine Seher yeli gibi eser engine Ezelden ervahım yazana benzer Aman ey sevdiğim salma yollara Son deminde düĢürme sen yadlara Salma IĢık Ruhan'ını dertlere Bu aĢkın engürün ezene benzer 167. BĠRĠSĠ AYNIMDA GÖRENE BENZER Seyrimde gezerken gördüm dilberi Birisi aynımda görene benzer AĢkı muhabbetle gelenden beri Her baktıkça güzel görene benzer Baktıkça cemale gözüm kamaĢır Ay güneĢ peĢinde dünya dolaĢır Göz gördüyünen gönül alıĢır Hemen kalp evime girene benzer Kalbe giren gönül gözden ayrılmaz Gerçeğin gözünden zerre ırılmaz AĢık olan muhabbetle yorulmaz .Vücudun ilmini bilmez hoyuklar IĢık Ruhan aklı ermez sayıklar Bu cihanı kuran anama benzer 166.

Bakır ile hep kaynayıp daĢmadım ġah Caferin buyruğundan ĢaĢmadım Kazım ile kurĢun yedim düĢmedim Evliya yolunda olduğumdandır Rıza ile üzüm yuttuk öz ile Takıyınan oklar yedik öz ile Ali Nağı ile hem duvaz ile Pul dediler altın olduğumdandır. 169.ġu gördüğün gönül yarene benzer Yaren olup yar yolunda can veren AĢkı muhabete daim yön veren Sevgi muhabetle ayıp kan veren AĢkın deryasından kanana benzer IĢık Ruhan yeri görür yarinen Zararımız tebdil oldu karinen Cemal aĢkı ziya verir var inen Canıyla canana sarana benzer 168. TA EZELDEN GELEN ÜNÜMÜZ VARDIR . Askerle on yediynen savaĢtım Mahsumdum kucaktan kucağa düĢtüm Mehdi'den dem alıp kaynayıp coĢtum Sağlamım hep ölü olduğumdandır. HAK MUHAMMET ALĠ OLDUĞUNDANDIR Lafeta ile ezelden sığındım Hak Muhammet Ali olduğundandır Hatice Fatıma sırrını gördüm Aklım sarmaz deli olduğumdandır. ġah Ġmam Hasan'la zehirdir karim ġah Hüseyin ile yaredir yerim Zeynel'im zindanda gönlümde sırrım Bilmeyen bilmez bir olduğumdandır. Pir BektaĢ Veliye bağlı varımız ĠnĢallah orada olur yerimiz IĢık Ruhan Ģahıma dünya önümüz Yedi elekten halli olduğumdandır.

YETMĠġ BĠRĠ YETEN ALĠ SAYILIR Çarkı devran dönmüĢ görünür alem YetmiĢ biri yeten Ali sayılır Cihana bir karar vermiĢim selam Can kulakta dinleyenler ayılır YetmiĢ birde tamam bilmem ne olur Sağcı solcu kavgaları çoğalır Tıp tabiat hesapları dövülür Ara yerde nice canlar kovulur YetmiĢ iki inen kanunca sene Sahte Süleymancı doya kana YetmiĢ üç demeden girecek ine Onu da aradan bize duyulur .Ne duvara ne ağaca taparız Ta ezelden gelen ünümüz vardır Nuh tufanı kopsa gönül yaparız Güruhu naciden elimiz vardır Musanın asası elinde beli Davuttan Süleyman olmuĢtur belli Yunus ile çile çeken misali Hem alıp hem veren yolumuz vardır Ġsak gibi nice tüyümüz artar Yakup gibi nice mizanım dartar Yusuf gibi nice sırrımız örter Halil Ġbrahimden elimiz vardır Ġsmail'e hakka can kurban veren Zekeriya gibi hakkıynan gören Ġsa gibi Yahya Meryem‟e giren Hakikat ehli ile sırımız vardır Muhammet'le bile seyrana çıkan Ali olup miraçda aleme bakan Selman'la üç yüz yıl hasreti çeken Gelmeden geleni bilenmiz vardır Gelmeden geleni bilen Allah'tır Evvel ahırı Ģu cihan Allah'tır Kul IĢık Ruhan'ım söyleden Ģahtır Bir Ģah Hünkar BektaĢ Veli'miz vardır 170.

Malatya gani Çorum. Ankara.hası dikilecek bir anda ĠĢçi pası onun peĢine bayılır Seksen birde er aĢıklar çağırır Yine dev her birbirini kavurur Seksen beĢ bir karanlık gün olur AĢıklar Allah der hakka duyulur Anda sahıp telden tele çağırır Minareden nice Ali bağırır Ayın mimi bir topluma çevirir Nice Ġsacılar bizden sayılır Tokat. Yozgat'tan hani Yirmi vilayetten asker duyulur Bu günlerde sitem çekmek zor olur Bütün aĢıkların iĢi zor olur Seksen yedi her hak sahibin bulur . Amasya'dan bir canı Erzincan. yaz Katipler kütübün seyranımı yaz Dünya döner oylum oylum oyulur Kıratın kuyruğu yetmiĢten kopar Amerika biraz fırsatın kapar Sağ sol aĢırısı birbirin teper Ġçimi böyle giren bir gün sıyrılır YetmiĢ üçte yetenin açılır bahtı Gerçeklerin geri kalamaz ahtı Sahte sülük zoraki terkeder tahtı YetmiĢ dört yetmiĢ beĢ asker sayılır YetmiĢ altı yetmiĢ sekiz seksende Bir aslan arada kalır ihsanda Halk P. Sivas. Elazığ.Yeter oldu fakirlerin çektiği Geri kalmaz halkın boyun büktüğü Bin bir aĢtı Süleyman'ın yıktığı Bir gün olur gerçek nefes duyulur Sayılan Ģu günler bitmez mi acep Nice dinsiz olan etmiyor hicap Zer dava koĢuyor peĢinde sincap Ahmet avcı sırt üstüne çevirir Bir ismi Ahmet'tir bir ismi niyaz Bir ismi beden bir adı E.

171. Ġsraf etme nan nimetin Tabiatta bul kuvvetin Etme israf sen ol metin Neme dersen ahmaklıktır. IĢık Ruhan Elden Ele KardeĢ olam bile bile Toprağım gitmesin sele Laden için saygınlıktır.Kırmızı gün doğar güzel yol olur Kesilemez Ehli Beyt'in ıĢığı Bir devran sürülür halkı aĢığı Kapanamaz Hacı BektaĢ eĢiği Yirmi sene devran böyle hal olur Nice mümin görür öyle devranı Çeker hünkar katarına kervanı IĢık Ruhan gördüğümüz seyranı Gören ve gösteren Ģahım sayılır. FATIMA'DIR MUHAMMET'TĠR ALĠ'DĠR ġu cihanın evvelini sorarsan Fatıma'dır Muhammet'tir Ali'dir Evvel adem atasını sorarsan Fatıma'dır Muhammet'tir Ali'dir Veren Ali idi alan Muhammet Bunların üçü de tuttu muhabbet Üçünün varlığından kuruldu kuvvet Fatıma'dır Muhammet'tir Ali'dir . ĠSRAF ETMEK APTALLIKTIR Külli müsrimin aramil Ġsraf etmek aptallıktır. 172. Latak natü esselamün Türk milleti muhakkaktır. Katla bir bir üstüne sen YaĢamayı ister isen Geleceğe ağaç diksen Bu vazife muhakkaktır.

Ta ezelden iĢim yokken cihanda Onlar muhabbete durdu mekanda Yarattı ademi Fatıma handa Fatıma'dır Muhammet'tir Ali'dir Bunca mahlukatın odur atası Yarattı ademe etti putası Daha da ademden ezel ötesi Fatıma'dır Muhammet'tir Ali'dir Ahırı Muhammet'tir evveli Ali AĢkı muhabbette kurdular yolu Hakkı kalp evinde gizleyen kulu Fatıma'dır Muhammet'tir Ali'dir Yaradan onlardır yoğuran Allah Onlardan gayrısı değildir Allah IĢık Ruhan gerçek dedim eyvallah Fatıma'dır Muhammet'tir Ali'dir 173. HATĠCE FATIMA VĠRDĠME GELĠR Hak Muhammed Ali ezber okusam Hatice Fatıma virdime gelir ġah Hasan Müseyin'le sabah dokusam Zeynel'im zindanda yardıma gelir Muhammed Bakır'la kiriĢi çeksem Ġmam Cafer ile gam yükü tutsam Musayıl Kazım‟la kurĢunu yutsam Ġmam Ġriza‟dır derdime gelir Muhammed Tağı ile algana yatsam Hak Ali Nagının cengine yetsem Askeri Mehdi'dir dermanım tutsam Bir masumu gördüm dördüme gelir Sığındım ezelden Ģahı seddara Zikrederim ünüm yete gaffara IĢık Ruhan gece gündüz yalvara On Ġki Ġmam'lar yardıma gelir 174. YOLUMU KESMEYE ZORLAYIP GELĠR FelekleĢmiĢ dostlar çöker baĢıma Yolumu kesmeye zorlayıp gelir .

SABIRLI KULLARA SELAMET GELĠR . DĠLĠMDE ġAH ZĠKRĠ SÜZÜLÜP GELĠR Ben kendimi bilmez bir can gibiyim Dilimde Ģah zikri süzülüp gelir Kalbimde kinim yok üryan gibiyim Hak kuran nefesim yazılıp gelir Yazıldı serime ol Ģahım zikri Sağ iken bırakmam dilimden Ģükrü Bir vicdan bir mantık birisi fikri Bir ulu deryadan süzülüp gelir Süzülür çeĢmemiz derya getirir Damla damla olup çağlar götürür Arifler sularsa bostan bitirir Canım kurban tenden yüzülüp gelir Yüzülsem de hak yolunda serinen Ġkilik bilmem ki gönül birinen Ölsem de gam yemem elim yarinen Günde bin bir renge bezenip gelir Bezeneydim dost bağında güllere Canım kurban Ģahım diyen dillere IĢık Ruhan bindiğinde sallara Bir dostun bağında öz olup gelir 176.Sahip olur isem kendi baĢıma Artar aĢk ateĢim parlanıp gelir BaĢımda görünen benim oldukça Hemen ileriye yönüm oldukça ġahın katarında canım oldukça Hakikat kelamın gürleyip gelir ġan ile Ģerefim var hile bilmem Kerbala baĢıma gelse de dönmem Gönül dosta güler ladene gülmem Muhabbet ömrümde karlanıp gelir Gülünce açılan güllerim dosta Hak aĢkı olanlar kalamaz yasta IĢık Ruhan hakkın yolunda baĢta AĢıkınan ilacım birlenip gelir 175.

Saadet verilir sabredenlere Sabırlı kullara selamet gelir Hakkı alıp evinde zikredenlere Sabırınan saadet ıĢığın bulur Evliyalar yolu sabrınan oldu AĢık maĢuğunu sabrınan buldu Mümine muharrem matemi kaldı Bir gün oruç tutan Ģaha soy olur Ġki gün tutanın göğnüne iman Dörtle beĢi tutanın derdine derman Altısını tutanda kalmıya gümen Yedisini tutanın küfrü zay olur Sekiz tutanın sinesi pak olur Dokuz on tutanın hatası yoktur On biri tutanın ihsanı yoktur On iki tutanın gönlü tay olur On iki ay sayılır on iki günü On Ġki Ġmam'la çevrilir yönü Ölse Ģehit olur çürümez teni YetmiĢ üçün katırından pay alır YetmiĢ üçün saadet sabır orucu Su yolun bağlayan oldu harici IĢık Ruhan Ģah aĢkına yanıcı Ağlayan göz Hüseyin'den sayılır 177. SENEMĠZ YETMĠġ BĠR OLMUġ GĠDĠYOR Acep bu sineme güneĢ doğar mı Senemiz yetmiĢ bir olmuĢ gidiyor Can sevenler can ehlini döver mi El ele el hakka almıĢ gidiyor AĢıklar elinde bağdesin almıĢ AĢk ehli olmayan geride kalmıĢ Öter kumru gibi zikrine dalmıĢ AĢkın deryasına dalmıĢ gidiyor AĢıklar sehmini bilemez imiĢ Ġkrarı bütündür bölemez imiĢ Mecnun Leyla'sını bulamaz imiĢ Asıl Leyla'sını bulmuĢ gidiyor .

FESATLAR GERÇEĞE ÇÖKMÜġ GĠDĠYOR Beyler Ģu dünyanın tadı kalmadı Fesatlar gerçeğe çökmüĢ gidiyor Bir gerçek cihanda murat almadı Fitne ve fesatlar bükmüĢ gidiyor Kıl kadar cana aĢkı konduran Hak yolcusun yönlerini döndüren Kalp evinden ıĢığını söndüren Nefisin atını tutmuĢ gidiyor Ne diyeyim mayasından olmazsa Temiz handan bir mayadan gelmezse Hak ne desin hak sözünü almazsa Çökekli yollara batmıĢ gidiyor AĢık gerçek sözü hak dese cana Yan iblis ugrusu kar etmez ona Haktan yanmayan iblisten yana Önüne geleni tutmuĢ gidiyor Kimi gönül evinden ıĢığın yakar Kimi garezinden kavutur büker Herkes amelini kendisi çeker Menide hayvanı yutmuĢ gidiyor Kul IĢık Ruhan'ım daha ne diyem Sabırla Ģükürle lokmamı yiyem Adem'dir her cana eylik eyliyem Bizden ayrı duran çökmüĢ gidiyor .Leylam Ali Mecnun Ali yar Ali ġahım Ali Haydar Sefa‟da belli Yıldız Ali güneĢ Ali ay Ali ġahım bu sinemde konmuĢ gidiyor ġah sinemde varlığımız yaratan ġulesiyle Ģu sinemi don eden Bir yeĢil el vurup bize ün eden Can evime mihman olmuĢ gidiyor Can evimde Ģahın hayali vardır Ehlibeyti inkar edenler kördür IĢık Ruhan benim mevlam da birdir Bilmeyen der neden gelmiĢ gidiyor 178.

Hak yolcusu birbirine yar olur Üç yüz altmıĢ altı damar Ģar olur At hicap perdesin adın ala gör. 180.179. SOYUN BENLĠĞĠNĠ BĠRE GELE GÖR Gel ey canım can içinde can isen Soyun benliğini bire gele gör Gerçek yollarında yanayım dersen Sıtk ile sarılıp bir de bula gör Bulmak ister isen hem muradını Elen bir elekden seçtir yadını Bir mürĢitden ola görsen tadını Rabbi yasir ile namaz kıla gör Gılar isen namazını naz ile Sığın da sağlam ol gezme yoz ile Teslim tecella ol hemen öz ile Hancı isen hanını hak bula gör Bulduğunu hıfs et bir gün kar olur. Aldın ise sakla sırrı sad ile Sohbet etme cahil ile yad ile Her can kurban olmaz imiĢ ad ile IĢık Ruhan sen alemi bile gör. BĠL KĠ SEVGĠ ĠLE CĠHAN DURULUR Sev ki insanları hak seni sevsin Bil ki sevgi ile cihan durulur Güzel ol ki güzelliği sevesin Bilmez can kıymetin boĢa yorulur Sevda imiĢ aĢıkların ateĢi AĢkınan görür cihanda iĢi Güzel dile güzel söyledir iĢi Güzel olan güzeline sarılır Can güzel ten de güzel güzel yar Ben baktıkça beni görür ezel yar AĢık oldum maĢukumsun tez al yar Açan gülü koklayanlar bulunur Sevelim yarimiz ölene kadar .

Vücudumuz emanettir Organ verenler cömerttir Vermeyenler muhannettir DüĢünene ehilliktir. Sağlam ise böbreklerim Ġmza için dost beklerim Pahal mıyım ki saklarım BağıĢ yapan cennetliktir. EN GÜZEL BĠR MUTLULUKTUR Ġnsan kıymetini bilmek En güzel bir mutluluktur Bir insana organ vermek Ne de güzel iyiliktir. Hiç görmeyeni izlerim Ak olur cihanda yüzlerim Görür ise Ģu gözlerim Bu bir büyük fahriliktir. Yürüyorsak izimizden Dönmüyorsak sözümüzden IĢık Ruhan gözümüzden Görmeyene fahriliktir. 182. SADIK DOSTLARINA SADIK KALIRMIġ Sadık der sadığım sadık kalırsa Sadık dostlarına sadık kalırmıĢ Sadık olup sadıklığın bilirse Sadık bir ikrara döner gelirmiĢ Gelir gider özü sadık olanlar .Muhabbet edelim kılana kadar Canımız cananın olana kadar AĢık ölmez günü gelir varolur IĢık Ruhan gözüm hasret aĢığa AĢk ateĢi ne yaptırmaz aĢığa Sermayemiz armağandır maĢuğa Gidersem de gelmek için kar olur 181.

CANDA CANANIM GEL YETĠġ Hasretinle yandı canım Canda cananım gel yetiĢ Gam yüküyle inler ünüm Gönül mehmanım gel yetiĢ Gönülde dermanım sensin Ciğerde yananım sensin Hasretle dönenim sensin Kalpte mehmanım gel yetiĢ Kalbime koydun ateĢi Akıtma gözümün yaĢı ġah aĢkına oldum ĢaĢı Yarem lokmanım gel yetiĢ Lokmanısan melhemim bul Bu gönlümü eyle kabul Hasretinle koyma bir gel Dilde demanım gel yetiĢ Hasretinle alma canım Ġniler sen duy ünüm IĢık Ruhan ġah al kanım Dinde imanım gel yetiĢ .Yorulmaz cihanda sadık kalanlar Çark gibidir milde sadık dönenler Sadık dost uğrunda postu verirmiĢ Verir canı dilden sadık ikrarı Her nefes ziğridir sadığın karı Sadık olamazsam kılarım zari Sadık dostlar bir ikrarda ölürmüĢ Ölüdür bu yolda sadık bir kiĢi Sadık inkar etmez yediği aĢı Sadık bilir akan suların baĢı Sadık damla damla derya olurmuĢ Derya olan sadık zerre kurulmaz Sadık dostlar hak yolunda yorulmaz IĢık Ruhan sadık kopmaz kırılmaz Sadık uyusa da sadık yürürmüĢ 183.

HÜNKAR HACI BEKTAġ VELĠ'M GEL YETĠġ Bu yareli gönlümün yaresin açtım Hünkar Hacı BektaĢ Veli'm gel yetiĢ Senin mededinle serimden geçtim Hünkar Hacı BektaĢ Veli'm gel yetiĢ Medet derim çağırırım hüdama . PĠRĠM ġAHI MERDAN ALĠM GEL YETĠġ ġu cihan içinde bir er varıdı Pirim ġahı Merdan Ali'm gel yetiĢ Ġsterse ayı günü yürüdü Pirim ġahı Merdan Ali'm gel yetiĢ ġahı Merdan Ali'm Ģahların Ģahı Bir mürvetin var eyletme ahı BağıĢla mümünin cümle günahı Pirim ġahı Merdan Ali'm gel yetiĢ Pirim ġahı Merdan Ali'dir Ali Cümle erler baĢı bir ismi Veli Ne kadar methetsem ilahtır ulu Pirim ġahı Merdan Ali'm gel yetiĢ Sünni olan müslümanlık satarlar Ali'ye garaz bühtan atarlar Doludur kalpleri gali gıllarlar Pirim ġahı Merdan Ali'm gel yetiĢ Yezit olan Aleviye taĢ atar Mümin olan kalbinde matem tutar Bizlere ürmesi onlara yeter Pirim ġahı Merdan Ali'm gel yetiĢ DıĢınız müslüman içiniz efgal DolmuĢ kalp evine kara kinli hal Musa'nın yediği elmanın eyfal Pirim ġahı Merdan Ali'm gel yetiĢ IĢık Ruhan eydür dahi ne duram Sızlanır kalbimde derindir yarem Ya Ali senden olur derdime çarem Pirim ġahı Merdan Ali'm gel yetiĢ 185.184.

ġAHIM ALĠ HAYDAR ELAMAN YETĠġ Sığındım Ģahıma Ģahım Ali'dir ġahım Ali Haydar elaman yetiĢ Yönümüz Muhammet Ali yönüdür ġahım Ali Haydar elaman yetiĢ Hatıca anamdır nuruna eren Fatıma anadır bu sırrı kuran ġah imam Hasan'la ciğerim veren ġahım Ali Haydar elaman yetiĢ ġah Hüseyin ile serin verensin .Pir dedikçe yaĢlar gelir didama Dergahında olayıdım hademe Hünkar Hacı BektaĢ Veli'm gel yetiĢ Hademeyim ne haddim var kapından Ayırma bizleri nesli hakkından Mahrum etme bizi gönül pakından Hünkar Hacı BektaĢ Veli'm gel yetiĢ Mahrum olmaz sığınan kullar Kurumasın seni zikreden diller Verir kısmetimiz ol yeĢil eller Hünkar Hacı BeĢtaĢ Veli'm gel yetiĢ Elimizi ayırmasın destinden Bendim sağlam kuĢ uçamaz üstünden Nerden baksam sen görürüm postundan Hünkar Hacı BektaĢ Veli'm gel yetiĢ Postun Ali'ydi neslin de Ali Sığındım ayırma demiĢiz beli Devranım Muhammet Ali devranı Hünkar Hacı BektaĢ Veli'm gel yetiĢ Devranına yeten kısmetin bulur ġahın zikri fikri gönlümüz alır Senden ayrılanlar nerede kalır Hünkar Hacı BektaĢ Veli'm gel yetiĢ Senden ayrı gitmez asla yolumuz Sana malum olsun türlü halımız IĢık Ruhan soldurmasın gülümüz Hünkar Hacı BektaĢ Veli'm gel yetiĢ 186.

Zeynel'le zindanlara girensin Bakır ile kaynayıp da duransın ġahım Ali Haydar elaman yetiĢ Ġmam Cafer ile deryada yüzen Musayıl Kazim'le kurĢunlar süzen Ġmam Ġriza'yla zehiri ezen ġahım Ali Haydar elaman yetiĢ Muhammet Tağıyla al kan güdensin Ali Nağı ile didemde selsin Askeri'yle genç yaĢta gidensin ġahım Ali Haydar elaman yetiĢ Mehdi'yi imdada erdiren oldun Arıdıp kalbimi sildiren oldun Kah ağlayıp kahi güldüren oldun ġahım Ali Haydar elaman yetiĢ On Ġki Ġmamların ustası belli Hünkar Hacı BektaĢ bir ismi Veli Kul IĢık Ruhan'ım ayırmam eli ġahım Ali Haydar elaman yetiĢ 187. GARĠP GÖNLÜMÜZÜ ARIDAN MEDET Seher vakti aĢıklara cevreden Garip gönlümüzü arıdan medet Bu vücudu pak eyleyip Ģar eden Nutka getirip de dileden medet Nutkum demir edip Davut götüren Süleyman'la nice köĢke oturan Ladenleri tufanına batıran Nuh'un gemisini sır eden medet Lut olup rüzgarla tufana giren Salih'e rehber deveyi veren Musa'yı Turi Sina'da gören Tevrat'lı ol cana yaradan medet Zebur'la sabırın binasın kuran Yunus ile balık karnında duran Zekeriya ile al kana salan Yahya'yı Meryem'e yar eden medet Ġsa olup çölden çöle dolaĢan .

Sıkılanın dar gününe ulaĢan Nebilikten veliliğe eriĢen Halil Ġbrahim'e nur eden medet Ġsmail'le hakka serini veren Yusuf ile nice çileye giren Bin bir türlü dona girip görünen Üç yüz yıl Selman'a car eden medet Ali olup alemlere doğansın Yağmur olup yeryüzüne yağansın Errahman burcuna daim girensin Evveli ahiri yaradan medet Muhammet'le bile miraca varan Pirim Hünkar BektaĢi Veli olan Kul IĢık Ruhan'ı ağlatma aman Sinesi kandayken car eden medet 188. HAK MUHAMMET ALĠ ELAMAN MEDET Sıtkı Hulusi ile Allah diyelim Hak Muhammet Ali elaman medet Daim irizalı lokma yiyelim Hak Muhammet Ali elaman medet Hatice Fatıma sırrı hak için ġah Hasan Hüseyin Nuri hak için Kerbela kurbanı yüzün hak için Hak Muhammet Ali eleman medet ġah imam Zeynel'den Muhammet Bakır Ġmam Cafer Ġlmi Cavidan okur Hakikat aĢığı kumaĢın dokur Hak Muhammet Ali elaman medet Musayıl Kazım'dan Ġmam Ġriza Alalım Takı'ynan Nakı‟yı öze Askeri hakkı gün imdat gel bize Hak Muhammet Ali elaman medet Mehdi'nin yolunu gözete bilen Horasan ilinden imdada gelen IĢık Ruhan size sığınıp kalan Hak Muhammet Ali elaman medet .

EYÜP GĠBĠ DERDĠ ÇEKENDEN MEDET Sabreyle ey gönül çilemiz dola Eyüp gibi derdi çekenden medet Kırmızı gün doğar def olur bela Miraçta yoluna çıkandan medet Bilirim günahım haddinden ağır EĢitsem sedayı kulağım sağır ĠnĢallah duyulur her zaman çağır Hayberin kapısın yıkandan medet Ah etsem ağzımdan tütünüm çıkar Göresi gözlerim duldalı bakar AĢk atına binen cismini yakar Mansur'un darına çıkandan medet Derdimin ilacın bulamamıĢsam Sağ iken cihanda ölememiĢsem Deryadan bir damla alamamıĢsam Karada gemiyi çekenden medet Bunca derdimize olur mu çare Sermayesiz gidemedim bir kare Kesmen ümidimi atsalar nare Bir deste gül ile çıkandan medet Esirgeme bizden bir damlanızı Hüseyin aĢkına yeĢeren gözü IĢık Ruhan mürvet bağıĢla bizi Kerbala'dan al kan saçandan medet 190. MAĞRUR ELĠNĠ ÇATMIġ ġÖYLE YÜRÜDÜ Bir seyran eyledim kendi halimde Mağrur elini çatmıĢ Ģöyle yürüdü Kibir çıktı durdu onun yolunda Mağrurun fırsadın bekler durudu Mağrurunan kibir kavgaya daldı Kibirin yanına uçupta geldi Nefiste mağrurdan tarafa oldu Bunların yanında yalan var idi Ġman o kavgadan çıktı vurmadı Yalan hala fitledi geri durmadı Hırs çaldı zopayı aman vermedi .189.

AġKI ÖLDÜRMEYE ZAR EKSĠK OLMAZ . 192. kâh görür gider Kâh sultan oluruz. GÜZELLĠKLER BĠR HAL OLUP DOĞUNCA Meyli muhabbette devran olunca Gerçekler coĢarda her hale sığmaz AĢık olan bir birini bulunca Kündü kenzi tutar dünyaya sığmaz Kâh ağma geliriz.Görseydiniz nasıl seyir varidi Akıl geldi hem dur hemde vur dedi Nefisten bir yumruk bir sille yedi Ġman milazıya Ģekve eyledi Fikiri görünce akıl kurudu Fikir geldi bunların hepsin topladı Yalan kaçtı ifadeye çıkmadı Akıla on iki yıl ceza yükledi O da zindanında kaldı faridi Niçe ağır geldi fikirin zaptı Ufak tefek değil büyük bir harptı Nefisi tutup da bir yere çarptı Kibirinen bile kökten gurudu Nefis mahluk gibi çalıya pustu Hırs kaçtı mağrur o sesin kesti Yalan korkusundan kendini astı Mizanım ta baĢtan dartar durudu AçılmıĢtı mahkemenin salonu Yedisi de dedi filan falanı IĢık Ruhan hiç olmadı kalanı Mahkeme konağı ulu Ģarıdı 191. kâh kulluk yeter Ehli beytin kendü katarın güder Dolanır dünyayı her cana sığmaz Kul IĢık Ruhan'ın hali böyledir AĢk bulursa devre devre ağlatır Zengin fakir demez gönül eğletir Zerreye sığar da her hana sığmaz.

HAK CEMALE YÜZ SÜRMESĠ ZOR OLMAZ Çok kasvet etme divane gönül Hak cemale yüz sürmesi zor olmaz Her yareye Ģahtan melhem çal oğul Edepsizde yare yoktur yar olmaz Tapmamalı Ģu dünyayı neyleyim Hal ehline iyi niyet söyleyin Ġnsanlığa dostça hizmet eyleyim Her insanı kardeĢ gören kör olmaz KardeĢ olur her halini Hak'la gör Bir gerçekten ıĢığını bekle gör Dönme geri gerçek sırrın sakla gör Geri kalan can gönülde kar olmaz Geri hakka yetmez kem keme düĢer Zor kullanan zorba yolundan ĢaĢar Kibirli giden uçurum aĢar Aldanıp da gider gönlü hür olmaz Hür demeyiz bu cihanda kötüye Yağmur yağsa kar edemez gatiye Ġnsanın hayvanı gelmez satıya Götürsen bazara bir dinar etmez Almaz kulakları aslından sağır Allah gökte ise binlerce bağır Kul IĢık Ruhan'ım insana çağır Ġnsan hak diyenin iĢi zor olmaz .Bin derdim var bin de birin diyemem AĢkı öldürmeye zar eksik olmaz Bir bülbülem gülden ayrı olamam Yanan gönülde kar eksik olmaz Baharda bülbüller çok dertli olur Yanan gönül daim hem virtli olur AĢıklar Eyüp gibi dertli olur Hak yolunda akan kan eksik olmaz Kul IĢık Ruhan‟ım kapte dillerde Neler gelir baĢa gurbet illerde Kahi söyleniriz dilden dillerde Gönül bir olunca Ģar eksik olmaz 193.

195. HAKĠKATTA CANIN HASTASIYIZ BĠZ Gel gidelim gönül hakkın yoluna Hakikatta canın hastasıyız biz ġu alemde düĢme elin diline Her Ģeyi yaratan ustasıyız biz Usta isem bu vücudum can olur Zikrim fikrim gerçekliğe yön bulur Ülker yıldızımız doğar gün olur Yapıp da yoğuran noktasıyız biz Bizim bir baĢımız Muhammed Ali ġehit olsam bile Ģek gütmem yolu Ehlibeyte ikrar verdim ezeli Canım kurban etmiĢ bestesiyiz biz Can Allahın canı tende ne vardır Gerçekliği seven gönülde birdir .194. TEMELDE TERBĠYE OKUMALIYIZ Hayatımda gördüm ilim ileri Temelde terbiye okumalıyız Ġlle oku dedi hak peygamberi Kuranın Türkçesin okumalıyız Din Ġslam dilimiz Türkçe olmalı Döviz ve paramız Türkte kalmalı Her can kendi ilinde hacı olmalı Ata'nın nutkunu okumalıyız Mezhepcilik zihniyetin atalım KardeĢ olup elden ele tutalım Fabrika yapıp da malın satalım Fizikten kimyadan okumalıyız Ġlim okumakla olur ileri Fen iĢ yükseldikçe kalınmaz geri Öğretmendir önce ilim rehberi Marif kültür yayın okumalıyız IĢık Ruhan doğru olan din bulur Kültürsüz softalık geride kalır Bir gün okuyanlar ileri olur Tıptan tabiyattan okumalıyız.

197. EKMEK NADĠR AMA SUSUZ DEĞĠLĠZ Bin dokuz yüz kırk beĢ haziran günü Ekmek nadir ama susuz değiliz O günler yaĢadım dinleyin günü Kamu idaresin bilmez değiliz Yoktan var eyleyen ulu atamız Çok ezilmedik yoktu hatamız Türk hududu varını görmez değilim Büyükler varını görmez değilim Sömürcülerden kurtulmalıyız KardeĢçe elele tutunmalıyız Vatan için gerçeğe katılmalıyız Türk büyük bir devlet savunmalıyız IĢık Ruhan Türkiyeli büyüktür Cumhuriyet demokrasi laiktir Cihan çökse etme asla sayıktır Dünyaya bedeldir dedi Ata'mız.Zahiri güzelin nicesi kördür Özü güzellerin bestesiyiz biz IĢık Ruhan hasta olsam hakınan Dost bağrımı deldi zülfün okuynan Hak kumaĢı sinemizde dokunan Hepsini bir gören gözdesiyiz biz. 196. ANIP HAYAL TUTAN SEFA GELDĠNĠZ Unuttu sanmayın yarenler sizi Anıp hayal tutan sefa geldiniz Ezel verdim ikrarımda hak yüzü Hayalime konan sefa geldiniz Hepimizin yolu Muhammet yolu ĠĢleğimiz evveli BektaĢi Veli Dilde zikrimizdir Muhammet Ali Dostlarım anıp da sefa geldiniz Bir kulum ki çilelere çekildim Dost köyüne gidem dedim yıkıldım Haldan bilenlere gine hak oldum Anlayıp da duyan sefa geldiniz .

Dostlar hatırınız hak gönül olsun Sahte sülük devri yıkılsın kalsın Ehli beyit yolu ileri olsun Hatırlayıp bize sefa geldiniz Mümin Muharremi gönülde gezer Muharremi seven deryada yüzer Gerçeği hak bilen gönülden hep zar Yârim anıp bize sefa geldiniz Yar yâri andıkça yâre bir olur Her yareyi gerçek sarar sır olur IĢık Ruhan dost bağında ser olur Güzel anıp bize sefa geldiniz 198. BĠZLER HER ESRARIN SER ASKERĠYĠZ Laden ehli bize bühtan kılarlar Bizler her esrarın ser askeriyiz Oruç tutmaz derler softa sofular Orucun namazın anahtarıyız ġeriat galinden geçtim evveli Çıkardım kalbimden kıl ile kali Kaynar söğünmüyor aĢkım hayali Zira her usulün kalendarıyız Tarikat tahtında bir Ģara vardım Gönülden el verip divane durdum Dört kapı kırk makam sırrına erdim Kırlar makamının katarındayız Marifette yedi elekten geçtim Gönül turap edip engine düĢtüm Kırklarda ezilen engürden içtim Hemen ol engürün biz erbabıyız Hakikatte perde yoktur ayani Yularsız gezene bu cihan fani Gözüne nazır kıl IĢık Ruhan'i Burun kanı değil Kün‟ün varıyız .

189. 111. 10 tanesi üç dörtlüklü Ģiir. 85. 179. 107. 14. 57. 86. BeĢ Dörtlük:1. 8. 184. 156. 159. 138. 10. 161. 142. 77. 92. 50. 165. Son olarak da koĢma içinde bir Ģekilsel özellik olan kelime taĢırması ile kurulan koĢmalardan. 180. 127. 80. 18. 112. 42. 118. 133. 58. 62. 61. üç. onbir. 194. 70. 40. Yedi Dörtlük: 3. Ġlk olarak Ģiirlerin dörtlükleri sayılmıĢ ve iki. 48. 36. 124. 103. 89. Sekiz Dörtlük: 34. 121. 43. 66. . 171. 88. 41. 47. 131.1. 177. 93. 67. 182. 99. 1 tanesi onbeĢ dörtlüklü Ģiirdir. 75.2. 126. 181. 134. 147. DERVĠġ RUHAN’IN ġĠĠRLERĠNĠN ANALĠZĠ. 176. 98. 115. 7. 144.2. on. 38. beĢ. 174. 83. 73. 5. 52. 84. 90. 4. 21. yedi. 2 tanesi on dörtlüklü Ģiir. 139. Sırası ile değerlendirilecek olursa dörtlüklerin sayılması ile baĢlanabilir. 56. Ġkinci olarak kullanılan hece ölçüsüne göre Ģiirler değerlendirilmiĢtir ve sekiz hece ölçülü. 140. 166. 81. 136. 173. 141. 150. 78. dört. 198 nolu Ģiirler. sekiz. 19. 195. 68. 87. 20. 168. ġĠĠRLERĠN ġEKĠL VE YAPISINA GÖRE ANALĠZĠ. 45. onbir hece ölçülü Ģiirler sınıflandırılmıĢtır. 29. 128. 33. 53. 13. Altı Dörtlük: 6. 11. 125. 190 nolu Ģiirler. 39. zincirleme ve zincirbent koĢmalar görülmüĢtür. 9. 95. Dörtlük Sayılarına Göre ġiir Numaraları: DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirlerinin 73 tanesi beĢ dörtlüklü Ģiir. 13 tanesi sekiz dörtlüklü Ģiir. 183. 106. 76.5. 72. 119. 74. 17. 185. dokuz. 102 nolu Ģiirler. 187. 32. 101. 169. 91. 5. 114. 135. 49. 25. 188. 33 tanesi dört dörtlüklü Ģiir. 54. 60. 15 tanesi yedi dörtlüklü Ģiir. 24. Dokuz Dörtlük: 27. 51. 63. 59. ondört. 1 tanesi on bir dörtlüklü Ģiir. 175. 12. 151. 35. 82. 46. 116. 145. 197 nolu Ģiirler. 130. hece sayısı. 37. 155. 160. 153. 16. 110. 152. 113. 55. 109. 123. Üç Dörtlük: 64. 120. 164. 31. 154. onbeĢ dörtlükten oluĢan yapılar tespit edilmiĢtir. 2 tanesi ondört dörtlüklü Ģiir. 94. 44. 30. 1 tanesi iki dörtlüklü Ģiir. 117. 158. 146. 105. 129. 196 nolu Ģiirler. 4 tanesi dokuz dörtlüklü Ģiir. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirlerinin Ģekil ve yapısına göre analizinde temel değerlendirme kıstasları olarak dörtlük sayısı. 79. 186 nolu Ģiirler. 191. 157. 143. Dört Dörtlük: 2. 22. 15. altı. koĢma yapısı dikkate alınarak değerlendirilme yapılacaktır. 193. 163. Üçüncü olarak Ģekil bakımından koĢma ve mani kafiyesine rastlandığı belirtilmiĢtir. 178. 43 tanesi altı dörtlüklü Ģiir. 71. 167. 162. Ġki Dörtlük: 26 nolu Ģiir. 23. 122. 137. 97. 65. 148. 104. 28. 192 nolu Ģiirler. 132. 172.

28. 142. 14. 197. 162. 20. 158. 194. 41. 101.1. 168. 131. 165. 39. 64. 122. 102. 72. dddb. 164. 155. Onbir Dörtlük: 100 nolu Ģiir. 172. 181 nolu Ģiirler. 36. 10. 61. 66. 92. 178. 177. 128. 192. 135.2. 127. 57. 74. 125. 40. 149. 97. 4. mani ve destan Ģeklinde tasnif edebiliriz. 185. koĢmanın düz kafiyesinin hâkimiyeti görülür. 2. Onbir Hece Ölçülü ġiirler: 1. 130. 191. OnbeĢ Dörtlük: 170 nolu Ģiir. 63. 95. 44. 47. 175. 124. 23. 152. 143. Bu Ģiirlerin çoğu doğaçlama tarzda vücuda getirilmiĢ olup. 119. 140. 68. 180. 111. 15. 19. 146. 137. 21. 76. 82. 16. 86. 17. 55. 93. 157. 151. 108. 198 nolu Ģiirler. 148. 69. cccb. eeeb. 81. 166. 67. 113.1. Genel olarak doğaçlama oluĢturulan Ģiirler bu güfteler vasıtasıyla hecelere uygun bir biçimde oluĢturulurlar. 120. 3. 107. 160. 149 nolu Ģiirler. 62. 176. Ondört Dörtlük: 69. 186. 144. 184. 37. 169. 73. 5. Sekiz hecelik mısraların oluĢmasına imkân verecek güfteler olduğu gibi onbir hecelik mısralar düzenlemeye imkân veren güfteler de vardır. 32. 30. 80. 110. 147. 103. 179. 150. 91. 189. 112. 89. 31. 100. 65. 85. Bu tasnife göre Ģiirlerin hepsi koĢma tarzındadır. Sekiz Hece Ölçülü ġiirler: 8. 94. 99. 116. 70. halk Ģiirlerinden yaygın olarak kullanılan nazım Ģekillerini koĢma. 187. 54. 33. 139. eexe… . güfte yardımıyla hece sistemi oluĢturulmuĢtur. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirleri de sekiz Hece Ölçülü. 34. 159. 83. 48. 56. 12. 141. 138. 5. 6. 22. fffb… Mani tarzı kafiye: aaxa. 43. 132. Kullanılan Hece Ölçüsüne Göre ġiir: Hece ölçüsünün değerlendirme birimi olarak analiz edilmesi eserin güfte ile birlikte oluĢturulması ile ilgilidir. 161. 156. 52. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirleri kafiye kullanımı açısından değerlendirillecek olursa. 98. 126. 27. 75. 104. 173. 190. KoĢma tarzı düz kafiye: abab. 46. 182. ġekil bakımından Kafiye Sınıflandırması: Hece ölçüsüyle ortaya konan. 123. 9. 7. bbxb. 84. Kullanılan hece ölçüsüne göre Ģiir numaraları Ģöyledir. 188. 196. 13. 71. 11. ddxd. 121. 87. 163. 115. 153. 117. 88. 193. 90. 136. 79. 45. 25. 145. 38. 171. 78. 129. Toplamda 18 adet sekizlik hece ölçüsüne sahip Ģiir varken 180 adet onbirlik hece ölçüsüne sahip Ģiirler vardır. 195. Onbir Hece Ölçülü ġiirlerdir. 58. 51. 77. 118. 106.On Dörtlük: 108. 114. Sadece bir yerde mani tarzında bir kafiye yapılanmasına rastlanır. 167. 96 nolu Ģiirler. ccxc. 50. 183. 35. 133. 134. 174. 53. 29. 170. 49. 42. 105. 60. 24. 96. 18. 109. 59. 26. 154.

ideal kafiye yapıları görülmez. 160. 73. 71. 149. 49. 14. 142. 171. 194. 169. 9. 98. 106. 162. 81. 132. 31. 95. 28.Kafiye olarak redif yapısı dikkate alınarak yapılan bir kafiye değerlendirilmesinde. 101. 135. 110. 32. 186. 15. 119. AĢk ehli olalı sarhoĢ gibiyim Sarrafta terazi tartılamadım Ötmeyi bilemez baykuĢ gibiyim Konup viranede örtülemedim Örtülüyüm dedim açık ettiler Ozan mıyım dedim küçük ettiler 502 Oğuz. 21. 152. 161. 82.e. 67. 182. Ekler ise redif olarak kabul edilir. 89. a. 127. 183. Birbirine eklenen kelimelerle Ģiirlerin dörtlükleri birbirlerine bağlanır. Kelime taĢırması ile kurulan koĢmalar.. 63. 80. 180. 122. 64. 117. 136. 116. 167. 76. 8. Ezberinden okuyan bir kiĢi söz konusu bağlantılarla dörtlükleri peĢ peĢe doğru bir biçimde okuyabilmektedir. Bu durumda Ģiirin yaratılması ve dinleyenler için ezberlenmesi kolaylaĢmıĢ olur. 159. 4. 151. 29. 187. 2. 26. 114. 140. 39. 12. 88. 40. 78. 102. 175. 11. 60. Derlememizde derviĢ Ruhan‟ın bu tarz Ģiirlerinin hafızalarda eksiksiz bir Ģekilde kaldığı gözlenmiĢtir. 107. 93. Bunun dıĢında redifli yapısı içinde. 5. Zincirleme KoĢma ve Zincirbent KoĢma olmak üzere iki tiptedir. 191. 181. 125. 52. 59. 147. 287 . 179. 129. 143. 94. 130. 192. Çünkü DerviĢ Ruhan‟ın Ģiir yapısında tekke edebiyatı Ģiirlerinde olduğu gibi bir ustalık yoktur. 188. 177. 154. 131. 166. 96. siyahla belirtilen kelimeler zincirleme koĢmayı oluĢturan bağlardır. 193. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan KoĢmalar: Dörtlüklerin son dizelerindeki kelimelerin. 42. Zincirleme KoĢma: Dörtlüğün son dizesinin sonundaki kafiye kelimesinin bir sonraki dörtlüğün ilk dizesinin ilk baĢında yer alması ile oluĢturulan koĢmaya Zincirleme KoĢma denir. 87. ġekil bakımından kafiye sınıflandırması ise aĢağıdaki gibidir.502 Bu koĢma tipine bir DerviĢ Ruhan Ģiiri ile örneklemek açıklayıcı olacaktır. 139. 148. 70. 198 nolu Ģiirler. 90. 172. 13. 46. 58. 84. 19. 137. 156. 74. Bu anlamıyla redif yapısı dikkate alındığında ideal koĢma tipi kafiyeyi bulmak güçleĢir. 72. Düz Kafiye: 1. 20. 146. 24. 37. 197. 109. 56. 153. 69. 6. 41.g. Mani Kafiyesi: 133 nolu Ģiir. 104. 123. 48. 155. 65. 25. 99. 112. 150. 164. 57. Daha çok eklerle kafiye sağlanmıĢtır. 22. 86. 134. 79. 163. 121. 61. 92. 145. 195. 189. 38. 23. 62. 185. 108. 30. 170. 118. 157. 75. 17. 105. 43. 18. 174. 196. 55. 68. 10. 83. 77. 111. 141. 100. 158. kafiye yapısı düz koĢma tipindedir. 53. 35. 190. 168. 178. 27. bir sonraki dörtlüğün baĢlangıcında yer alması ile kurulan koĢmalardır. 120. 128. 103. 33. 7. 36. 124. 115. 176. 113. 144. 3. 16. 47. 138. 51. 173. 50. 66. 85. 126. Bu tarz koĢmalar doğaçlama Ģiir tekniğinin neredeyse bir kolaylığıdır. 91. 54. 34. 44. 165. 45. 97. 184.

128. Ben kendimi bilmez bir can gibiyim Dilimde Ģah zikri süzülüp gelir Kalbimde kinim yok üryan gibiyim Hak kuran nefesim yazılıp gelir Yazıldı serime ol Ģahım zikri Sağ iken bırakmam dilimden Ģükrü Bir vicdan bir mantık birisi fikri Bir ulu deryadan süzülüp gelir Süzülür çeĢmemiz derya getirir Damla damla olup çağlar götürür Arifler sularsa bostan bitirir Canım kurban tenden yüzülüp gelir Yüzülsem de hak yolunda serinen Ġkilik bilmem ki gönül birinen Ölsem de gam yemem elim yarinen Günde bin bir renge bezenip gelir 503 Oğuz. 34. 503Bu koĢma tipine bir DerviĢ Ruhan Ģiiri ile örneklemek açıklayıcı olacaktır. 61. 164. 13.. 91. Zincirbent KoĢmalar: Dörtlüğün son dizesinin sonundaki kafiye kelimesinin. a.Hakka kulum dedim buçuk ettiler Cahiller elinden kurtulamadım KurtulmuĢ kimisi zenciri kırar Kimi cübbe giymiĢ Ģeriat sorar Kimi kendini bilmez ayıbım arar Öz elim yakamda yırtılamadım Yırtık değilim ki yırtalar beni Odun değilim ki kerteler beni Gerici değilim ki dürteler beni Ġnsanlık uğrunda sürtülemedim Sürünsem de hak yolunda gam değil Kervanımız altın dolu kum değil IĢık Ruhan kıblem Ģahtır Ģam değil Bir mahsumca kulum Ģer olamadım ÇalıĢmada zincirleme koĢma özelliği olan Ģiirler. 162. 68. siyahla belirtilen kelimeler Zincirbent koĢmayı oluĢturan bağlardır. 4. 134. 88. ilk dizesinin ilk baĢında yer alması ile oluĢturulan koĢmaya Zincirbent KoĢma denir. 127.. 182 nolu Ģiirlerdir. 142. 26.e. 89. 286 . bir önündeki kelimenin. bir sonraki dörtlüğün.g.

Bezeneydim dost bağında güllere Canım kurban Ģahım diyen dillere IĢık Ruhan bindiğinde sallara Bir dostum bağında öz olup gelir ÇalıĢmada Zincirbent koĢma özelliği olan Ģiirler. 8. 10. 41. 76. 175. 79. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Bu tasnif sayesinde şiire özel değerlendirme toplu olarak görülebilmektedir. 44. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü. 52. 151. Yanar AĢk AteĢi Yana Gel Yana Kaç Dörtlük: 4. 67. 65. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 11. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Yüzündeki Olan Beni Unutma Kaç Dörtlük: 4. Hekim Sandım Ġğneciyi Aç Dedi Bana Kaç Dörtlük: 7. Göç Ederim Benli Bülbül Ağlama Kaç Dörtlük: 6. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 3. 15. Susuz Bırakma Bırakma. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 2. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 42. 22. Özelliklere göre yapılan tasnifin dıĢında Ģiir sırasına göre yapı ve şekil özelliklerini gösterebilmek amacıyla aşağıda “Şiir Sırasına Göre Yapı ve Şekil Özellikleri” başlığı altında farklı bir tasnif yapılmıştır. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 60. Muhannet Suyundan Ġçemem Asla Kaç Dörtlük: 5. 48. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġiir Sırasına Göre Yapı ve ġekil Özellikleri 1. 14. 13. KardeĢlik Sevgisi Candadır Canda Kaç Dörtlük: 4. Satma Bilmeyene DüĢer Ġsyana . 3. 15. 5. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirleme KoĢma. 87. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 32. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 5. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü.1. 150. 114. 7. Gel Ağlama Benli Yavrum Ağlama Kaç Dörtlük: 6. ġekil Bakımından: Düz Kafiye.Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirleme KoĢma. 179 nolu Ģiirlerdir. 6.2. Kaç Dörtlük: 7. 12. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Sakla Gevheri Deme Aman Ha Kaç Dörtlük: 7. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Yetim Kuzularım Kaldı Bir Yana Kaç Dörtlük: 5. 105. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 51. Hakkını Helal Eyle Ey Nazlı Ana Kaç Dörtlük: 4. 4. 9. Kem mi Baktım Ağ Gözlerim Gör Ağla Kaç Dörtlük: 4. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. PadiĢahlık Diyen Vah Cana Cana Kaç Dörtlük: 7. Gönlünde Bir AĢkı Ali Oldukça Kaç Dörtlük: 5.2. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 120.

Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Nice Hayır Dese Ona Fayda Ne Kaç Dörtlük: 5. Ali'dür Aleme Allah Kaç Dörtlük: 8. 27. Hakikat Yolcusu Meydana Gele Kaç Dörtlük: 9. Benli Dilber Benlerinin AĢkına Kaç Dörtlük: 4. 32. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 36. 16. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirleme KoĢma. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 22. Ġleriyi Görmezse Vah Ona Ona Kaç Dörtlük: 6. 26. 29. ġekil bakımından: Düz Kafiye. Dosta Vermek Ġçin Duyuldu Bile Kaç Dörtlük: 6. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Esirge Bizleri ġahın AĢkına Kaç Dörtlük: 4. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. BağıĢla Bizleri ġahın AĢkına Kaç Dörtlük: 5. Nidem Benim Gönlüm Kaldıktan Sonra Kaç Dörtlük: 6. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirleme KoĢma. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 23. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Sende Bencileyin Yar Mi Ağladı . Ayıplama Sakın Gelmesin BaĢa Kaç Dörtlük: 6. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Medet Mürvet Pirim Sen Ġmdat Eyle Kaç Dörtlük: 5. 31. 18. Çekerim Bu Derdi ġahın AĢkına Kaç Dörtlük: 5. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Tevrat ġu Sinemde ġahın AĢkına Kaç Dörtlük: 6. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Kelime taĢırması ile kurulan zincirbent koĢma. Bakmaz Mısın Sular Akar Engine Kaç Dörtlük: 4. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 28. GizlemiĢ Kendini Vara Bak Vara Kaç Dörtlük: 6. BirleĢti Deryalar Kalan Olmadı Kaç Dörtlük: 6. ġekil Bakımından: Düz Kafiye.Ġlk Dörtlük Kayıp. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 35. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. YetiĢ ġah Muhammet Ali Ġmdat Eyle Kaç Dörtlük: 6. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Birliği Bilmeyen Girmez Katara Kaç Dörtlük: 7. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 33. Can Ali Canan Muhammet Kaç Dörtlük: 6. 24. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 20. Hece Ölçüsü: 11‟lik hece ölçüsü. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirleme KoĢma. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 25. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 17. Gönüller Yanarak ġahın Sözünde Kaç Dörtlük: 2. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. 30. 34. 19. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 21. ġekil Bakımından: Düz Kafiye.Kaç Dörtlük: 7.

Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 39. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. Yürü Benli Bülbül Bahar Yaz Geldi Kaç Dörtlük: 5. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Artık Bu Cihanda Gülemem Gayrı Kaç Dörtlük: 5. 44. Güzelin Sevdası BaĢıma Geldi Kaç Dörtlük: 5. 38. 47. 41. 48. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik hece ölçüsü. Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü. 57. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 46. Kelime taĢırması ile kurulan zincirbent koĢma. 51. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Güzel Bana Dedi Bayram Ay Gibi Kaç Dörtlük: 4. 54. 52. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hakkın Bin Bir Ġsmi Ali'dir Ali Kaç Dörtlük: 5. Muhammet Ġsmi TaĢbaĢ Ġle Geldi Kaç Dörtlük: 7. 42.Kaç Dörtlük: 5. Gerçek AĢık Olan Kuluna Geldi Kaç Dörtlük: 5. 56. 45. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġakır Benli Dilber Gözler Sürmeli Kaç Dörtlük: 5. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 37. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Bu Canıma Sefa Geldi Kaç Dörtlük: 6. Sılam Zindan Oldu Gurbet El Gibi Kaç Dörtlük: 4. Arzeyledim Yarim Göresim Geldi Kaç Dörtlük: 5. 40. Evvel Niyet Edip Özün Bilmeli Kaç Dörtlük: 9. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Estirdin Cihana Beni Yel Gibi Kaç Dörtlük: 4. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 50. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 43. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Evvel Rehber Yol Bulmalı Kaç Dörtlük: 8. Ölüm Sana Derman Bulamam Gayrı Kaç Dörtlük: 7. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Uçurdum Elimden Gül Yüzlü Canı Kaç Dörtlük: 5. Hak Dedi Adem'e Asla Dönmedi Kaç Dörtlük: 5. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Bilmem Kim Ġletir Yol Dertli Dertli . Lam Elif Ye Ġle Yaratmadı mı? Kaç Dörtlük: 9. Benim Var Yıldızım Ülker Yıldızı Kaç Dörtlük: 6. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 53. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. Yarin Zikrullahı Özüme Geldi Kaç Dörtlük: 5. Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. 55. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 49.

Yaramıza Melhem Olman Mı Felek . 69. 78. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Can Muhammet Ali Canı Değil mi? Kaç Dörtlük: 5. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Yüz Yirmi Dört Bin Nebisine Bak Kaç Dörtlük: 5. 75. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Bir Huri Var Bana Peh Dedi Geçti Kaç Dörtlük: 14. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 74. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Senin Ġsmin Nurun Var Etti Bizi Kaç Dörtlük: 6. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hak Muhammet Ali Var Etti Bizi Kaç Dörtlük: 4. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 71. 67. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Yumak Yumak Etti Yolda AĢk Beni Kaç Dörtlük:3. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 77. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirleme KoĢma. Dostun Hileleri Yaralar Beni Kaç Dörtlük: 5. Diller Merhamet Etmez mi? Kaç Dörtlük: 5. Balta Ġle Kazma Ġle Rende mi? Kaç Dörtlük: 4. 60. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġaha Yandım Ali Yar Deyi Kaç Dörtlük: 5. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Yarı Zincirbent KoĢma. Zinciri Boynuma Bağlaman Bizi Kaç Dörtlük: 6. Kara Güne IĢık Doğar Yar Nenni Kaç Dörtlük: 5. Sene YetmiĢ Dileğim Var Bilmez mi? Kaç Dörtlük: 5. 66. O ġirin Dillere Kurban Et Beni Kaç Dörtlük: 5. Sevdası Ağlattı Zar Etti Beni Kaç Dörtlük: 5. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 62. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Yol Muhammet Ali Deyi Kaç Dörtlük: 6. 73. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Adem Bir Aynadır Aynaya Bir Bak Kaç Dörtlük: 6. 59. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 68.Kaç Dörtlük: 5. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. Dönmem Ġkrarımdan Sar Beni Beni Kaç Dörtlük: 6. 70. 58. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 72. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Yaramız Muhammet Ali Yaresi Kaç Dörtlük: 5. 64. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 63. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirleme KoĢma. 65. Dostlar Karalanıp Unutmam Bizi Kaç Dörtlük: 3. 61. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. 76. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü.

ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Sarrafta Terazi Tartılamadım Kaç Dörtlük: 5. 99. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Gülem Dedim Bir Gün Güldürmen Felek Kaç Dörtlük:5. Arttı AĢk AteĢim Gel Mevlam Leylam Kaç Dörtlük: 3. 92. Dedi ki Allah Birdir Varım Kaç Dörtlük: 7. Seher Karaoğlan Yardımına Gel Kaç Dörtlük: 5. 94. ġekil bakımından: Düz Kafiye. Ġyi Niyet Ġle Birlik Olalım Kaç Dörtlük: 4. 89. 87. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Kalbi Katılara Doyuramadım Kaç Dörtlük: 5. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 83. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirleme KoĢma. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 80. 95. 81. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Beni Dilden Dile Dil Ettin Felek Kaç Dörtlük: 6. Bu ġah Cemaline Benzer Cananım Kaç Dörtlük: 6. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Kelime taĢırması ile kurulan zincirleme koĢma. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 96. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. . Yoksa Sabredelim Ağır Mı Gerek Kaç Dörtlük: 5. 79. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik hece ölçüsü. 97. Hakikat Ehline Söz Kızım Kızım Kaç Dörtlük: 3. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil bakımından: Düz Kafiye. 93. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Pervane Olup Da Yanarım Güzel Kaç Dörtlük: 5. 88. Ayrı Mıyız Senden Gül Yüzlü Babam Kaç Dörtlük: 5. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Güler Yüzle Ġyi Niyetlik Gerek Kaç Dörtlük: 4. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Derdimize Derman Oluver ġahım Kaç Dörtlük: 5. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Halim Sana Malum Car Sefam Sefam Kaç Dörtlük: 6. Yar Zülfünü Can Evime Bağlasam Kaç Dörtlük: 5. 86. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 90. Derdime Derman Diye Yine Dert Aldım Kaç Dörtlük: 6. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü.Kaç Dörtlük: 8. Kelime taĢırması ile kurulan zincirleme koĢma. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Ben Bir Kulum Yalvarırım Cananım Kaç Dörtlük: 14. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 98. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Ben Gurbete Dayanamam Kaç Dörtlük: 5. 82. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. 91. 84. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 8‟lik hece ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġahbaz Mısın Yavrum Öt Durnam Durnam Kaç Dörtlük: 4. 85.

121. 110. 120. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 103. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 105. 118. Bari ġu Dünyaya Gelmese Ġdim Kaç Dörtlük:5. Can Ehli Dostları Görmektir Arzum Kaç Dörtlük: 4. Çağırdım Hasretle Gel Alim Alim Kaç Dörtlük: 6. Medet Ġsyanımız Af Eyle Benim Kaç Dörtlük: 6. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Kuzalan Köyünde Dünyaya Geldim Kaç Dörtlük:9. 115. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 107. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 111. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 119. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 109. 117. Yarelerim Yarelerim Kaç Dörtlük: 6. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Bülbül Gibi Feryat Figan Eylerim Kaç Dörtlük: 4. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Verdiğin Ġkrarda Dursan Sevdiğim Kaç Dörtlük: 4. Hak Bendedir Ben Bir Kulum Kaç Dörtlük: 4. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 113.100. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. 116. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Sanırdım Kendimi Cennetlik Kulum Kaç Dörtlük: 6. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan KoĢma. 108. Ġsmimce Hükmün Olsa Dutar Giderdim Kaç Dörtlük:7. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hünkar Hacı BektaĢ Pirimiz Bizim Kaç Dörtlük: 6. Artık Bu Sitemi Çekemez Oldum Kaç Dörtlük:5. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Kendim Aldım Kendim Buldum Kaç Dörtlük: 5. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 106. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. 114. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü. Allah Muhammet’in Emrin Bilelim Kaç Dörtlük: 3. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. 112. 102. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 104. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġeriat ġartıyla Tuttu Temelim Kaç Dörtlük: 10. Engel Var Arada Göremiyorum Kaç Dörtlük: 4. Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 101. Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü. ġekil Bakımından: Düz Kafiye. Bin Görsem De Bir An Göremiyorum Kaç Dörtlük: 5. Gücüm Yetmediğin Zaptedemedim Kaç Dörtlük: 11. Yemin Ettim Bir Kararı Güderim Kaç Dörtlük: 4. Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. Herkesin Bir Canı Vardır Bilelim Kaç Dörtlük: 4. Çekerim Bu Derdi Bilemiyorum Kaç Dörtlük: 4. .

122. Gel Bu Halimizi Sen Gör Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 123. Mahrum Etme Dergahından Kaç Dörtlük: 8, Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 124. Anne Ve Babanın Sebebi Bir Han Kaç Dörtlük: 4, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 125. Üç Nur Ġle KurulmuĢtur Bu Cihan Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 126. ġahım El Aman El Aman Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 127. Laden Der Yaman Ha Yaman Kaç Dörtlük: 7, Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye, Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirleme KoĢma. 128. Divaneyim Hak Yolunda ġahınan Kaç Dörtlük: 4, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye, Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirleme KoĢma. 129. Hak Muhammet Ali Ezel Varınan Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 130. Bu Dertlere Derman Versen Yareden Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 131. El Elinden Al Elinden Kaç Dörtlük: 4, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 132. Yar Elinden Yar Elinden Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 133. Çile Biz Çağre Bizden Kaç Dörtlük: 3, Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Mani Kafiyesi Aaba, Ccdc, Eefe. 134. Ġnsanlığı KardeĢ Gördüm Gözünen Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik hece ölçüsü, ġekil bakımından: Düz Kafiye, Kelime taĢırması ile kurulan zincirleme koĢma. 135. Yeraltında Ecinni Var Sanmayın Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 136. Yavrum Güle Güle Gidip Gelesin Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 137. Ezel Verdiğimiz Ġkrar Ölmesin Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 138. Yıkma Gönül Ġncinmesin Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 139. Deyim ki Cihanda Sen Değimlisin Kaç Dörtlük: 4, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 140. Soran Dostlarıma Selam Eyleyin Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 141. Turnalar Yarene Selam Söyleyin Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 142. Bana KaĢ Eğip de Bakıp Gitmeyin Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 11‟lik hece ölçüsü, ġekil bakımından: Düz Kafiye, Kelime taĢırması ile kurulan zincirleme koĢma. 143. Sabredelim Gönül Selamet Olsun

Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 144. Uzattım Elimi El Garip Garip Kaç Dörtlük: 3, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 145. Bir Sadık Dostumu Bulana Kadar Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 146. Yürü Bir Katara Ölene Kadar Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 147. Be Bun Günlerde Cah Haydar Haydar Kaç Dörtlük: 8, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 148. Al YeĢil BürünmüĢ Turnalar Kaç Dörtlük: 8, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 149. Yandım Susuzluktan Ciğerim Sızlar Kaç Dörtlük: 10, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 150. AlıĢveriĢini Yazanlar da Var Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye, Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. 151. Seni Dilden Dile Satanlar Da Var Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye, Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. 152. Ġnsanlar KardeĢtir DüĢmana Ne Var Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 153. Ne Dedemiz Belli Babamız mı Var Kaç Dörtlük: 8, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 154. Sana Nice Yananlar Var (155) Kaç Dörtlük: 8, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 155. BaĢlarda Kopacak Türlü Haller Var Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 156. Seni Yoğurup da Yapana Yalvar Kaç Dörtlük: 8, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 157. Huyu Güzel Yar Güzel Yar Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 158. Onulmaz Yaralar Oyulur Gider Kaç Dörtlük: 4, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 159. Hak Sözün Tutmasa Çeker mi Çeker Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 160. Biz Gideriz HoĢça Kalın Yarenler Kaç Dörtlük: 8, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 161. Nice Deccal Çakal DüĢ Eylediler Kaç Dörtlük: 7, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 162. Lisan Yağmuruna BaĢın Açıver Kaç Dörtlük: 7, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye, Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirleme KoĢma. 163. Her Can Sevdiği ġahını Över Kaç Dörtlük: 3, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 164. Ne Olur Sevdiğim Tek Bir Gülüver Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye, Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirleme KoĢma. 165. Gördüm ArĢ Yüzünden Canana Benzer

Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 166. Kudret Kalemini Yazara Benzer Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 167. Birisi Aynımda Görene Benzer Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 168. Hak Muhammet Ali Olduğundandır Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 169. Ta Ezelden Gelen Ünümüz Vardır Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 170. YetmiĢ Biri Yeten Ali Sayılır Kaç Dörtlük: 15, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 171. Ġsraf Etmek Aptallıktır Kaç Dörtlük: 4, Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 172. Fatıma'dır Muhammet'tir Ali'dir Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 173. Hatice Fatıma Virdime Gelir Kaç Dörtlük: 4, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 174. Yolumu Kesmeye Zorlayıp Gelir Kaç Dörtlük: 4, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 175. Dilimde ġah Zikri Süzülüp Gelir Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye, Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma 176. Sabırlı Kullara Selamet Gelir Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 177. Senemiz YetmiĢ Bir OlmuĢ Gidiyor Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 178. Fesatlar Gerçeğe ÇökmüĢ Gidiyor Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 179. Soyun Benliğini Bire Gele Gör Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye, Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirbent KoĢma. 180. Bil Ki Sevgi Ġle Cihan Durulur Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 181. En Güzel Bir Mutluluktur Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 8‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 182. Dostlarına Sadık KalırmıĢ Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye, Kelime TaĢırması Ġle Kurulan Zincirleme KoĢma. 183. Canda Cananım Gel YetiĢ Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 184. Pirim ġahı Merdan Alim Gel YetiĢ Kaç Dörtlük: 7, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 185. Hünkar Hacı BektaĢ Veli'm Gel YetiĢ Kaç Dörtlük: 8, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 186. ġahım Ali Haydar Elaman YetiĢ Kaç Dörtlük: 7, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 187. Garip Gönlümüzü Arıdan Medet Kaç Dörtlük: 8, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye.

188. Hak Muhammet Ali Elaman Medet Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 189. Eyüp Gibi Derdi Çekenden Medet Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 190. Mağrur Elini ÇatmıĢ ġöyle Yürüdü Kaç Dörtlük: 8, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 191. Güzellikler Bir Hal Olup Doğunca Kaç Dörtlük: 3, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 192. AĢkı Öldürmeye Zar Eksik Olmaz Kaç Dörtlük: 4, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 193. Hak Cemale Yüz Sürmesi Zor Olmaz Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 194. Temelde Terbiye Okumalıyız Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 195. Hakikatta Canın Hastasıyız Biz Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 196. Ekmek Nadir Ama Susuz Değiliz Kaç Dörtlük: 4, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 197. Anıp Hayal Tutan Sefa Geldiniz Kaç Dörtlük: 6, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. 198. Bizler Her Esrarın Ser Askeriyiz Kaç Dörtlük: 5, Hece Ölçüsü: 11‟lik Hece Ölçüsü, ġekil Bakımından: Düz Kafiye. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirlerinin, Ģekil ve yapısına göre analizinde, temel değerlendirme kıstaslarına göre hareket edilmiĢtir. Ġlk olarak Ģiirlerin dörtlükleri sayılmıĢ ve iki, üç, dört, beĢ, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, onbir, ondört, onbeĢ dörtlükten oluĢan yapılar tespit edilmiĢtir. Ġkinci olarak kullanılan hece ölçüsüne göre Ģiirler değerlendirilmiĢtir ve sekiz hece ölçülü, onbir hece ölçülü Ģiirler sınıflandırılmıĢtır. Üçüncü olarak Ģekil bakımından koĢma ve mani kafiyesine rastlandığı belirtilmiĢtir. Son olarak da koĢma içinde bir Ģekilsel özellik olan kelime taĢırması ile kurulan koĢmalardan, zincirleme ve zincirbent koĢmalar hakkında açıklamalar yapılıp, DerviĢ Ruhan‟ın örnek koĢmaları üzerinden açıklama yapılıp, zincirleme ve zincirbent koĢmaların numaraları belirtilmiĢtir. Son olarak ise Ģiirlerin sırasına göre, Ģiirlerin yapı ve Ģekil özellikleri birlikte belirtilmiĢtir.

5.2.2. ġĠĠRLERĠN KONULARINA GÖRE TASNĠFĠ. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirleri konularına göre tasnif ederken, Ģiirlerin içeriğine göre iki ana baĢlık altında değerlendirilmiĢtir. Bunlar aĢık Ģiiri ve tekke Ģiiri üst baĢlıklarıdır. DerviĢ Ruhan Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği içinde olması ile her yazdığı Ģiir doğrudan veya dolaylı olarak tekke Ģiiri sınıflandırması ile iliĢkilidir, fakat bazı Ģiirleri vardır ki bunlar bir tekke Ģairinin Ģiir yazma konuları ile ilgili değildir. Bu Ģiirlerin her hangi bir dini içeriği yoktur. Bu sebeple bu Ģiirler aĢık Ģiiri alt türleri ile daha rahat sınıflandırılabilmektedir. Bu sebepledir ki DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirleri aĢık Ģiiri, tekke Ģiiri olarak iki ana baĢlık altında incelenmiĢ, bazı Ģiirlerin hem

aĢık hem de tekke Ģiiri kategorilerinde değerlendirilmeye uygun olması ile de AĢık ve tekke Ģiiri kategorisi açılmıĢtır. Bu üçüncü kategoriye giren Ģiirler, aĢık ve tekke Ģiir türlerinin ikisi ile de iliĢkilidir. En kaba tasnifi ile konu ve içerik bakımından 198 adet Ģiirden 67 adedi aĢık Ģiiri içeriğinde, 88 adedi tekke Ģiiri içeriğindedir. Bunlarla birlikte 44 adet Ģiir ise hem aĢık hem de tekke Ģiiri kategorisine uygun Ģiirlerdir. Bunlar ise taĢlama ve Ģathiye benzerliği ve güzelleme ile nasihatname baĢlığı altında incelenen gruplandırmaların benzeĢmesinden ibarettir. Sayısal olarak belirttiğimiz sınıflandırmanın içeriği, Ģiir numaraları belirtilerek aĢağıya “AĢık ġiiri, Tekke ġiiri, AĢık ve Tekke ġiiri” baĢlıkları altında dökümü sunulmuĢtur. AĢık ġiiri: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 23, 26, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 75, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 99, 102, 104, 105, 106, 112, 117, 119, 121, 124, 131, 133, 136, 140, 141, 144, 148, 154, 157, 160, 163, 164, 167, 192, 196 nolu Ģiirler. Tekke ġiiri: 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 93, 94, 97, 98, 101, 103, 107, 108, 109, 115, 116, 118, 120, 123, 125, 126, 129, 130, 147, 150, 151, 156, 158, 159, 162, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 173, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195, 197 nolu Ģiirler. 88 adet. AĢık ve tekke Ģiirleri: 11, 21, 24, 37, 42, 69, 74, 78, 79, 80, 91, 92, 100, 110, 111, 113, 114, 122, 127, 128, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 142, 143, 145, 146, 149, 152, 153, 155, 161, 171, 174, 175, 178, 180, 181, 193, 194, 198. nolu Ģiirler. 43 adet. ġiirlerin AĢık Tarzı Sınıflandırılması: ġiir Geleneği Konularına Göre

5.2.2.1.

DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirlerinden 111 tanesi aĢık tarzı Ģiir geleneği konularına göre sınıflandırılabilir. Bütün Ģiirleri içinde bu tarzda sınıflandırılabilecek Ģiirlerin numaraları “AĢık Tarzı ġiir Geleneğine Uygun ġiirler”baĢlığı altında aĢağıdadır: AĢık Tarzı ġiir Geleneğine Uygun ġiirler: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 157, 160, 161, 163, 164, 167, 171, 174, 175, 178, 180, 181, 192, 193, 194, 196 198 nolu Ģiirler. AĢık tarzı Ģiir geleneğinde konulara göre tasnif yapıldığında,504 DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirleri Güzelleme505, TaĢlama506, Koçaklama507 ve Ağıt508 türlerine göre
504 505

Bkz. Oğuz, a.g.e., 288-291. Güzelleme: Genelde güzelliğin ve bir güzelliğin övgüsünün dillendirildiği koĢmalardır. Bkz: Oğuz, a.g.e., 288.

tasnif edilebilmektedir. Söz konusu tasnif sonucunda; toplam 111 Ģiirden 59 adedi Güzelleme, 29 adedi TaĢlama, 12 adedi Koçaklama, 11 adedi Ağıt türünden Ģiirlerdir. Söz konusu Ģiirlerin Ģiir numaraları aĢağıda konu baĢlıkları ile birlikte verilmiĢtir. Güzelleme: 6, 7, 9, 26, 31, 36, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 53, 56, 57, 62, 63, 64, 66, 67, 75, 78, 79, 82, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 99, 102, 104, 105, 106, 112, 119, 121, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 154, 157, 163, 164, 167, 174, 175, 180, 181, 192, 194 nolu Ģiirler. TaĢlama: 5, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 32, 33, 37, 65, 69, 74, 80, 91, 92, 100, 114, 117, 122, 127, 135, 142, 152, 153, 161, 171, 193, 198 nolu Ģiirler. Koçaklama: 41, 81, 110, 113, 124, 128, 134, 143, 148, 155, 178, 196 nolu Ģiirler. Ağıt: 4, 10, 14, 39, 40, 85, 111, 133, 136, 149, 160 nolu Ģiirler. 5.2.2.2. ġiirlerin Tekke ġiir Geleneği Konularına Göre Sınıflandırılması: DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirlerinden 132 tanesi tekke tarzı Ģiir geleneği konularına göre sınıflandırılabilir. Bütün Ģiirlerin içinde bu tarzda sınıflandırılabilecek Ģiirlerin numaraları “Tekke Geleneğine Uygun ġiirler”baĢlığı altında aĢağıdadır: Tekke Geleneğine Uygun ġiirler: 1, 2, 3, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 101, 103, 107, 108, 109, 100, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 161, 162, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 197, 198 nolu Ģiirler. 132 adet. Tekke geleneği konularına göre tasnif yapıldığında,509 DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirleri Nasihatname510, Duvaz-ı imam511, ġathiye512, Medetname513, Nutuk514, Nad-ı
506

TaĢlama: Toplumdaki haksızlıkların, yolsuzlukların, geriliklerin ve ekonomik sorunların mizahi bir dille anlatıldığı koĢmalardır. Bkz. Oğuz, a.g.e., 289. 507 Koçaklama: Yiğitleme, yiğidin kahramanlığının dile getirildiği bir koĢma türüdür. Bkz. Oğuz, a.g.e., 289. 508 Ağıt: Bir törene bağlı olsun olmasın acıklı bir anlatımı olan koĢmalardır. Bkz. Oğuz, a.g.e.,290. 509 Bkz. Oğuz, a.g.e., 300-309. 510 Nasihatname: Gerek dini gerek ahlaki konularda insanlara öğüt vermek maksadıyla yazılmıĢ Ģiirlerdir. Bkz. Güzel, a.g.e., 586., Oguz, a.g.e., 304. 511 Duvaz-ı imam: On iki imamların isimlerinin anılması ve onlara bağlı özelliklerin dile getirilmesi ile yazılan eserlerdir. Duazlar Alevi cemlerinde okunması zorunlu olan nefeslerdendir. Bkz. Erman Artun, Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Akçağ Yayyınları, Ankara, 2002, 105., 586., Oguz, a.g.e., 304. 512 ġathiye: Dinsel bazı kuralları alaya alma, onların yanlıĢ yorumlanmasını eleĢtiren Ģiirlerdir. Alevi BektaĢilerin Ģathiyeleri tarih boyunca çok eleĢtirilmiĢ, hatta dinsiz olarak görülmelerine sebep olmuĢtur. Bkz. Oguz, a.g.e., 308.

Ali515, Vücutname516, Münacat517, Methiye518, Nad-ı Muhammed Ali519, Nefes520, Hurufiyat521, Devriye522, Mahtel-i Hüseyin - Mersiye523, YaratılıĢname524, Tarikatname - Erkanname525, Ġstihraçname526, Mansurname527, Yıldızname528 diye adlandırılan türlere göre tasnif edilebilmektedir. Söz konusu tasnif sonucunda; toplam 132 adet Ģiirden; 52 adet Nasihatname, 17 adet Duvaz-ı Ġmam, 11 adet ġathiye, 8 adet Medetname, 8 adet Nutuk, 5 adet Nad-ı Ali, 5 adet Vücutname, 4 adet Münacat, 4 adet Methiye, 4 adet Nad-ı Muhammed Ali, 3 adet Nefes, 2 adet Hurufiyat, 2 adet Devriye, 2 adet Mahtel-i Hüseyin-Mersiye, 1 adet YaratılıĢname, 1 adet Tarikatname-Erkanname, 1 adet Ġstihraçname, 1 adet Mansurname, 1 adet Yıldızname türünde Ģiirler vardır. Söz konusu Ģiirlerin Ģiir numaraları aĢağıda konu baĢlıkları ile birlikte verilmiĢtir. Nasihatname: 2, 3, 8, 13, 15, 17, 21, 22, 24, 35, 46, 49, 51, 74, 78, 79, 80, 91, 92, 93, 101, 103, 107, 110, 114, 118, 120, 122, 128, 130, 132, 134, 137, 138, 142, 143, 145, 146, 150, 155, 158, 162, 169, 171, 174, 175, 180, 181, 191, 194, 195, 197 nolu Ģiirler. Duvaz-ı Ġmam: 16, 18, 19, 30, 47, 50, 72, 77, 86, 109, 125, 129, 156, 168, 173, 186, 188 nolu Ģiirler.

513

Medetname: Tanrıdan ve üst nitelikleri oldukları varlıklardan yardım dileme, medet arama amacıyla yazılmıĢ Ģiirlerdir. Bkz. Artun, a.g.e, 104, Oguz, a.g.e., 309. 514 Nutuk: Tarikatın kural ve kaidelerinin yol da yeni olanlara anlatılması ile ilgili Ģiirlerdir. Bkz. Artun, a.g.e, 96, Oguz, a.g.e., 306. 515 Nad-ı Ali - Faziletnameler: Hz. Ali‟nin vasıfların ve özelliklerini övmek için yazılmıĢ eserlerdir. Bkz. Güzel, a.g.e., 535. 516 Vücutname: KiĢioğlu yaradılıĢını dini bilgiler ve tıbbi bilgilerden de yararlanarak beden üzerinden delillendirmeye çalıĢmasıdır. Bkz. Güzel, a.g.e., 583. 517 Münacaat: Yalvarma, dua af anlamlarına gelir bu sebeplerle yazılmıĢ Ģiirlerdir. Bkz. Güzel, a.g.e., 531. 518 Methiye: Bir ulu kiĢinin övülmesi ve onun üst meziyetlerinin dile getirilmesidir. Bkz. Güzel, a.g.e., 568. 519 Nad-ı Muhammed Ali: Hz. Muhammet ve Hz. Ali‟nin birlikteliği, insanlığa yaydığı birleĢtirici hal üzerine yazılmıĢ Ģiirlerdir. Bkz. Güzel, a.g.e., 535. 520 Nefes: BektaĢi inancında Vahdeti vücut düĢüncesini iĢleyen Ģiirleridir. Bkz. Güzel, a.g.e., 525. 521 Hurufiyat: Huruf harf demektir, harflerin anlamları ve iĢaret ettiği seslerle ilgili Ģiirlerdir. Bilginin rumuzlarla aktarılmasına imkân sağlar. Bu konuda bektaĢilerin bu adla bir adlandırmaları vardır. Bkz. Ali Ġhsan AktaĢ 3. GörüĢme 522 Devriye: YaradılıĢın bir tekâmül çizgisi üzerinde değiĢimini anlatan Ģiirlerdir. ġiirlerin genel manası tekâmüle vurgu yapmasıdır. Bkz. Güzel, a.g.e., 322. 523 Maktel-i Hüseyin-Mersiye: Hz. Hüseyin‟in Ģahadeti ve Kerbela katliamı üzerine yazılmıĢ ağıt türü Ģiirlerdir. Bkz. Güzel, a.g.e., 575. 524 YaratılıĢname: YaradılıĢ ve insanın var oluĢu hakkında bilgiler verilen Ģiirlerdir. Bu konuda bektaĢilerin bu adla bir adlandırmaları vardır. Bkz. Ali Ġhsan AktaĢ 3. GörüĢme 525 Tarikatname-Erkanname: Yolun kurallarının yola yeni giren kiĢilere anlatmak için yazılmıĢ eserlerdir. Bkz. Güzel, a.g.e., 626. 526 Ġstihracname: Anlam çıkarma, geleceği görme anlamları vardır. Gelecekle ilgili bilgilerin verildiğine inanılan veya gelecekle ilgili bilginin sembollerle aktarıldığı Ģiirlerdir. Bkz. Güzel, a.g.e., 610. 527 Mansurname: Hallac-ı Mansur ürerine ve onun “Enel Hak” düĢüncesi üzerine yazılmıĢ Ģiirlerdir. Bkz. Güzel, a.g.e., 603. 528 Yıldızname: Gökteki yıldızların bir kaçı veya bir üzerine yazılmıĢ Ģiirlerdir. Bu konuda bektaĢilerin bu adla bir adlandırmaları vardır. Bkz. Ali Ġhsan AktaĢ 3. GörüĢme

ġathiye: 11, 37, 100, 117, 127, 135, 152, 161, 178, 193, 198 nolu Ģiirler. Medetname: 29, 94, 115, 126, 183, 185, 187, 189 nolu Ģiirler. Nutuk: 108, 116, 151, 153, 159, 176, 179, 182 nolu Ģiirler. Nad-ı Ali: 1, 34, 54, 71, 184 nolu Ģiirler. Vücutname: 27, 28, 165, 172, 190 nolu Ģiirler. Münacat: 60, 61, 83, 123 nolu Ģiirler. Methiye: 84, 113, 166, 177 nolu Ģiirler. Nad-ı Muhammed Ali: 25, 59, 68, 70 nolu Ģiirler. Nefes: 73, 97, 98 nolu Ģiirler. Hurufiyat: 38, 147 nolu Ģiirler. Devriye: 58, 69 nolu Ģiirler. Mahtel-i Hüseyin-Mersiye: 111, 149 nolu Ģiirler. YaratılıĢname: 76 nolu Ģiir. Tarikatname-Erkanname: 55 nolu Ģiir. Ġstihraçname: 170 nolu Ģiir. Mansurname: 139 nolu Ģiir. Yıldızname: 42 nolu Ģiir. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirlerinin konularına göre sınıflandırılmasında gerek aĢık, gerek tekke Ģiir geleneği bağlamında değerlendirme yapmak bir zorunluluk olmuĢtur. Çünkü Ģiirler içerik bakımından bu iki türünde özelliklerini yansıtmaktadır. AnlaĢılmasının kolaylığı açısından böyle bir sınıflandırmanın daha kolay olacağı varsayılmıĢtır. Bununla birlikte Ģiirlerin ana temalarının belirlenmesi, sınıflandırma güçlüğünü aĢacak ve sınıflandırmayı tamamlayacak bir unsur olarak düĢünülmüĢtür. Çünkü ana temalar ve onun hangi baĢlık altında sınıflandırıldığının yan yana görülmesi yapılmıĢ olan bu sınıflandırmanın anlaĢılmasını kolaylaĢtıracaktır. Bu anlamıyla “ġiir Sırasına Göre ġiirlerin Türleri ve Ana teması”baĢlığı altında aĢağıda kapsamlı bir liste verilmiĢtir. Listede aĢık Ģiir türü ve tekke Ģiir türü ayrı ayrı verilmiĢ olup, her iki tür içinde değerlendirme imkanı varsa her iki türde de nasıl sınıflandırıldıkları belirtilmiĢtir.

Kem mi Baktım Ağ Gözlerim Gör Ağla AĢık ġiiri Türlerinden: Ağıt. Susuz Bırakma Bırakma Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: KardeĢlik üzerine. Yetim Kuzularım Kaldı Bir Yana AĢık ġiiri Türlerinden: Ağıt. 13. 12. Hekim Sandım Ġğneciyi Aç Dedi Bana AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Ana Teması: Hz. 5. Ana Teması: Din adına insanları kandıranların eleĢtirisi. Ana Teması: Annesine Ģiir. Tevrat ġu Sinemde ġahın AĢkına Tekke ġiiri Türlerinden: Duvaz-ı Ġmam. Ana Teması: Ölümü hakkında benli dilbere. 4. 10. Esirge Bizleri ġahın AĢkına . Gönlünde Bir AĢkı Ali Oldukça Tekke ġiiri Türlerinden: Nad-ı Ali. 18. Muhannet Suyundan Ġçemem Asla AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. 6. Ana Teması: 12 imamların ismini sayarak yalvarmak.2. Yüzündeki Olan Beni Unutma AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. ġiir Sırasına Göre ġiirlerin Türleri ve Ana teması. Ana Teması: Ölüm hakkında benli dilbere. dünyanın ölümlü olduğuna dair. 2. Ana Teması: Ölümlü oluĢu hakkında. 15. Ana Teması: PaylaĢma ve vermek üzerine 9. Hakkını Helal Eyle Ey Nazlı Ana AĢık ġiiri Türlerinden: Ağıt. 16. BağıĢla Bizleri ġahın AĢkına Tekke ġiiri Türlerinden: Duvak-ı Ġmam. Ana Teması: Yolda hizmet verirken dıĢı ile içi bir olmayan insanlara dikkat etmek. Gel Ağlama Benli Yavrum Ağlama AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. din sömürüsü hakkında. Sakla Gevheri Deme Aman Ha Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Yanar AĢk AteĢi Yana Gel Yana Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: Sevdiğine aĢkını anlatır. 11. Ali‟ye ve yola methiye. Ana Teması: Kendi dünya görüĢünü açıklıyor. KardeĢlik Sevgisi Candadır Canda Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Göç Ederim Benli Bülbül Ağlama AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme.5. Tekke ġiiri Türlerinden: ġathiye. yakınma.3. ölüm ile de ilgili 14. Ana Teması: 12 imamların ismini sayarak Ģaha yalvarmak. 3. Ana Teması: Yol içindeki hizmeti ve durumu hakkında bilgilendirme. 1. Ana Teması: Bilgiyi hak edenle paylaĢ ve paylaĢmada dikkatli ol. 8. Çekerim Bu Derdi ġahın AĢkına Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname.2. PadiĢahlık Diyen Vah Cana Cana AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Ana Teması: Hz. 7. 17. 19. Ana Teması: Yol üzerinde hizmet verirken karĢılaĢtığı yanlıĢ iĢler ve eleĢtirileri. Ana Teması: Kızının ölümün üzerine bir yakınma. Satma Bilmeyene DüĢer Ġsyana Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ali aĢkının önemi.

tekâmül. Ana Teması: Hz. Ana Teması: Yolun tarikat boyutunun manası hakkında bazı belirlemeler. Ana Teması: Dinsel düĢünceyi kullanan insanların eleĢtirisi. Ali ile Hz. bazı yapılmaması gerekenleri örnekliyor. Bakmaz Mısın Sular Akar Engine AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Ana Teması: YaradılıĢ. 31. Muhammed‟in birliği ve yol üzerindeki etkileri 26. 35. Gönüller Yanarak ġahın Sözünde AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. dünyaya geliĢ. Ana Teması: Soyunun nereden geldiğini anlatıyor. 30. 32. Medet Mürvet Pirim Sen Ġmdat Eyle Tekke ġiiri Türlerinden: Duvaz-ı Ġmam.Tekke ġiiri Türlerinden: Duvak-ı Ġmam. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. 23. Ana Teması: YaratılıĢ anlatılıyor. Ana Teması: Hz. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: Kendisini seven gözükenlerin hatalarını anlatma. 33. 24. Âdem‟le baĢlayan insanlığın ruhsal yaĢamını anlatıp. Ayıplama Sakın Gelmesin BaĢa AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Dosta Vermek Ġçin Duyuldu Bile Tekke ġiiri Türlerinden: Vücutname. Benli Dilber Benlerinin AĢkına AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Nice Hayır Dese Ona Fayda Ne AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Hakikat Yolcusu Meydana Gele Tekke ġiiri Türlerinden: Vücutname. Nidam Benim Gönlüm Kaldıktan Sonra AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. YetiĢ ġah Muhammet Ali Ġmdat Eyle Tekke ġiiri Türlerinden: Medetname. Muhammet ve Hz. 29. Ana Teması: Fakirler ve fakirlik üzerine. 25. Ana Teması: Sevgiliye sitem. Can Ali Canan Muhammet Tekke ġiiri Türlerinden: Net-ı Muhammet-Ali. Ali'nin önemi ve tanrı olduğunun açıklanması Virani‟nin deyiĢlerine benzer. Ana Teması: Ruhsal yolda karĢılaĢılan güçlükler ve din adamlarına eleĢtiri. Ana Teması: Vücut azaları iliĢkisi üzerinden duvaz-ı imam söyleyip yalvarmak. Ġleriyi Görmezse Vah Ona ÂĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. 22. 28. ruh göçü anlatılıyor. GizlemiĢ Kendini Vara Bak Vara Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. 27. 34. Ali‟ye yakarıĢ ve yardım beklemek. asıl insan olmanın önemi. 21. Ana Teması: 12 imamların ismini sayarak yalvarmak. vücudun oluĢması anlatılır. Ana Teması: Hz. Birliği Bilmeyen Girmez Katara ÂĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Ali'dür Aleme Allah Tekke ġiiri Türlerinden: Net-ı Ali. Ana Teması: Hz. 20. BirleĢti Deryalar Kalan Olmadı . Ana Teması: Yol içindeki bazı hataları dile getirme ve yargılamanın yanlıĢlığını söylemek. benli dilbere dair. eleĢtiri.

Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: AĢığın yol içindeki durumu bülbüle benzetilip anlatılmıĢ. Ana Teması: Kendi ölüm haberi üzerine gibi bir yazım. Muhammet Ġsmi TaĢbaĢ Ġle Geldi Tekke ġiiri Türlerinden: Duvaz-ı Ġmam . sevdiğini belirtip. Güzelin Sevdası BaĢıma Geldi AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 50. Ana Teması: Ölüm ve cenaze iĢlerinin detayı hakkında. 44. Sılam Zindan Oldu Gurbet El Gibi AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Artık Bu Cihanda Gülemem Gayrı AĢık ġiiri Türlerinden: Koçaklama. Ana Teması: Hasretlik üzerine. Ana Teması: Arapça harflerin tasavvuf içindeki anlamına göre. 42. Ana Teması: Ġnsanın ruhsal mücadelesi ve farklı kalıp hesapları ve iblis hakkında. Ana Teması: Sevdiğinin soyluluğu ve güzelliğinin methi. yaradılıĢı anlatan bir Ģiir. 47. 36. Ana Teması: Yol içinde hizmet yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar. Ana Teması: Ülker yıldızı hakkında bir methiye. 41. buradaki yıldız bir kadın da olabilir. kıymetinin bilinmesini bekliyor. Tekke ġiiri Türlerinden: ġathiye. 49. 46. Ana Teması: Oniki imamlar vasıtasıyla yol içindeki memnuniyeti anlatır. Benim Var Yıldızım Ülker Yıldızı AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 45. özün temizlenmesi vurgusu. Evvel Rehber Yol Bulmalı AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Tekke ġiiri Türlerinden: Yıldızname. Ana Teması: Sevdiğine kendini anlatıp. 51. 38. gurbet ve güçlükleri üzerine. Yarin Zikrullahı Özüme Geldi . Bu Canıma Sefa Geldi Tekke ġiiri Türlerinden: Duvaz-ı Ġmam. 48. 43. Sende Bencileyin Yar mi Ağladı AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Ana Teması: Vücudun azalarındaki anlamla on iki imam arasında bağlantı yapılarak anlatmak. Ölüm Sana Derman Bulamam Gayrı AĢık ġiiri Türlerinden: Ağıt. döneklere rağmen nasıl hizmet edebileceği hakkında. Gerçek AĢık Olan Kuluna Geldi Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. 37. Kul fakır ve özde ders almasından bahseder. Estirdin Cihana Beni Yel Gibi AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Lam Elif Ye Ġle Yaratmadı mı? Tekke ġiiri Türlerinden: Hurufiyat. Ana Teması: Yol içinde hilebazlara. Hak Dedi Adem'e Asla Dönmedi Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: Dede pir hoca eleĢtirisi. Güzel Bana Dedi Bayram Ay Gibi AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 40.Cavidan Ġlmi. Ana Teması: AĢık olanın gücü ve sevgisi hakkında. Ana Teması: Yol içinde kendi iĢi ve bu iĢini yapmasındaki engeller anlatılır. Sanki ölecekmiĢ gibi bir anlatım. 39. Uçurdum Elimden Gül Yüzlü Canı AĢık ġiiri Türlerinden: Ağıt.

57. Yumak Yumak Etti Yolda AĢk Beni AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Ana Teması: AĢk üzerine aĢkın kendisini ne hale getirdiğine dair. Ana Teması: Yol içinde hizmet yaparken karĢılaĢtıkları ve olabilecekler. Ana Teması: Hz Muhammet ve Hz Ali‟nin kurduğu yolun birliği yüceliği üzerine. Kara Güne IĢık Doğar Yar Nenni AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Ana Teması: Hz. 64. Münacaat.Nat. Ana Teması: Yarinin güzelliği iler yol içindeki güzelliği benzeĢtiriyor. Ana Teması: Sevdiğine karĢılaĢabileceği güçlükleri ve yanında olmasını beklediğini anlatması 67. Ana Teması: Dost diye bildiklerinin olumsuzlukları üzerine eleĢtirel bir değerlendirme. O ġirin Dillere Kurban Et Beni AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Sene YetmiĢ Dileğim Var Bilmez mi? Tekke ġiiri Türlerinden: Yalvarma. Ana Teması: Evladı ile ilgili gurbet acısını dile getirmesi. Can Muhammet Ali Canı Değil mi? Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Münacat. Arzeyledim Yarim Göresim Geldi AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Sevdası Ağlattı Zar Etti Beni AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Balta Ġle Kazma Ġle Rende mi? Tekke ġiiri Türlerinden: Devriye. Hakkın Bin Bir Ġsmi Ali'dir Ali Tekke ġiiri Türlerinden: Nat-ı Ali. Ana Teması: Yol içindeki on iki hizmetin nasıl yapılacağının anlatımı. 59. 60. Dönmem Ġkrarımdan Sar Beni Beni AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 55. Evvel Niyet Edip Özün Bilmeli Tekke ġiiri Türlerinden: Erkanname. 63. Ana Teması: Yol içi eksiklikten dolayı yalvarmak ve af dilemek. Ana Teması: Yol için yaĢadığı zorluklar ve hatalardan dolayı merhamet için yalvarmak. ġakır Benli Dilber Gözler Sürmeli AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Ana Teması: Dört anasırdan olma ve yaratılıĢ üzerine. . Diller Merhamet Etmez mi? Tekke ġiiri Türlerinden: Yalvarma. 62. Dostun Hileleri Yaralar Beni AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Bilmem Kim Ġletir Yol Dertli Dertli AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Ana Teması: Sevdiğine hasretini ve aĢkını dile getirmesi. 54. 58. 65.Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: Hasret ve gurbet üzerine. Fatiha Suresi. Ana Teması: Benli dilber üzerinden yar aĢkının anlatımı. aĢkın yaĢanma mevsimi geldi der. Ali‟nin özellikleri fatiha suresinin içeriği ile birleĢtirilip anlatılır. 61. 52. Ana Teması: Benli dilber ve aĢkı ile ilgili coĢkulu bir anlatım. 56. Yürü Benli Bülbül Bahar Yaz Geldi AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 66. 53. Ana Teması: Benli dilbere sevdası hakkında.

Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Pervane Olup da Yanarım Güzel . Bir Huri Var Bana Peh Dedi Geçti AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Seher Karaoğlan Yardımına Gel Tekke ġiiri Türlerinden: Münacat. 77. Ana Teması: Karaoğlan için erenlerden yardım istiyor. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. YakarıĢ. muhammet ve hz. Ana Teması: Kainat ve Hz. 82. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Yaramıza Melhem Olman mı Felek AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Ali‟nin vasıfları ve kozmik önemleri hakkında. Ana Teması: Gerçeklik yolu ile hz. Ana Teması: Hz. 72. Ana Teması: Oniki imamlar aracılığıyla yola bağlılık duası yapıyor. 83. Yoksa Sabredelim Ağır mı Gerek AĢık ġiiri Türlerinden: Koçaklama. Ana Teması: Din adına insanları kullanan grupları eleĢtiri ve Atatürk vurgusu. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: Peygamber ve velilerden örnekle gerçeklik yolunun geliĢimini anlatır. Muhammet Ġle Hz. 84. 78. Ana Teması: Dostluk ve gerekleri üzerine. Adem'in yaratılıĢı ve bunu izleyen gerçekler hakkında. Ana Teması: Fatiha Suresi üzerinden yol içi bir yorum. Ana Teması: Ezilmek ve adaletsizlik karĢısında ne yapmalı. Beni Dilden Dile Dil Ettin Felek AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. 76.68. 80. Methiye. 71. Ana Teması: Feleğin her yaptığına karĢı bir oyunu olması ve gerçeğin güç duruma düĢmesi. Hak Muhammet Ali Var Etti Bizi Tekke ġiiri Türlerinden: Fatiha Suresi. Ana Teması: Adem'le baĢlayıp On Ġki imam üzerinden yoldaki secde meselesi. Güler Yüzle Ġyi Niyetlik Gerek AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 74. 70. Adem Bir Aynadır Aynaya Bir Bak Tekke ġiiri Türlerinden: Duvaz-ı Ġmam. ġaha Yandım Ali Yar Deyi Tekke ġiiri Türlerinden: Nat-ı Ali. Dostlar Karalanıp Unutmam Bizi AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 79. Zinciri Boynuma Bağlaman Bizi AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. 81. Ana Teması: Feleğe sitem ve hayatın yükünden ötürü yakınma. 73. Ana Teması: Feleğe sitem ve gücünün üstünde bir yükün altında olduğu fikri. Yol Muhammet Ali Deyi Tekke ġiiri Türlerinden: Nat-Muhammet-Ali. Senin Ġsmin Nurun Var Etti Bizi Tekke ġiiri Türlerinden: Duvaz-ı Ġmam. 69. ali arasındaki bağlantı üzerine. 75. YakarıĢ. Yaramız Muhammet Ali Yaresi Tekke ġiiri Türlerinden: Nat-ı Muhammet Ali. Ana Teması: Ġyi niyet ve güzel sözlülük üzerine. Yüz Yirmi Dört Bin Nebisine Bak Tekke ġiiri Türlerinden: YaratılıĢname. Tekke ġiiri Türlerinden: Devriye. Ali‟nin önemi ve Ali‟nin yolun sahibi olduğu vurgusunun yapılması. Ana Teması: Hz. Gülem Dedim Bir Gün Güldürmen Felek AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme.

93. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: Derdin yolda sermaye olduğunu ve onu geliĢtirdiğini anlatması. Ana Teması: Sefa Efendi üzerinden On Ġki Ġmamları da birleĢtirerek yol için bir dua. Ana Teması: Allah hakkında. yar ile olmak ve yolda durmak. ġahbaz Mısın Yavrum Öt Durnam Durnam AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 87. Dedi ki Allah Birdir Varım Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. 85. 86. 95. Hakikat Ehline Söz Kızım Kızım AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Ana Teması: gelini Gülsüm IĢık‟a nasihatı ve soyunu açıklaması. 89. Ben Bir Kulum Yalvarırım Cananım AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: arapça ayet ve hadislerinin derviĢçe açıklanması. Derdime Derman Diye Yine Dert Aldım Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: Sevdiğine istekleri ve sevgisini sunması hakkında. Buyurdu. Ana Teması: Sefil Kurban dostuna kendisi ile iliĢkisi hakkında açıklama yapıyor. Ana Teması: Kendisinin yol içinde hep yanlıĢ anlaĢıldığı. Ayrı Mıyız Senden Gül Yüzlü Babam AĢık ġiiri Türlerinden: Ağıt. Ana Teması: Gelini Gülsüm IĢık‟a kız iken Çetmi köyünde görüp yazdığı Ģiir. Bu ġah Cemaline Benzer Cananım Tekke ġiiri Türlerinden: Nefes. 91. 97. Halim Sana Malum Car Sefam Sefam Tekke ġiiri Türlerinden: Duvaz-ı Ġmam. birlik partisini görüyor ve akrostiĢ Ģiir yapıyor. Ana Teması: Medetname. Yar Zülfünü Can Evime Bağlasam AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Ġyi Niyet Ġle Birlik Olalım AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 90. Dedi ki‟li Ģiir. Ana Teması: Yar sevmek. Ana Teması: Mevla Ġle Leyla‟nın birliğini aĢk ile anlatmak. Ģaha dertlerinden dolayı yalvarma ve çare dileme. 99. Ana Teması: Yapmak istediği bir çok Ģeyi yapamadığı için insanların nasiplenemediğine dair. 92. Ana Teması: Yol üzerinde güzel olan her Ģeyin metinin yapılması. Gücüm Yetmediğin Zaptedemedim . DerviĢ Ruhan‟ın görüĢleri ve açıklamaları. Ana Teması: Babası vefat edince ona dair duyguları ve özlemlerini dile getirmesi. 88. özle anlaĢılmadığı hakkında. 98. Ben Gurbete Dayanamam AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Kalbi Katılara Doyuramadım AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. 96. Sarrafta Terazi Tartılamadım AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Derdimize Derman Oluver ġahım Tekke ġiiri Türlerinden: Medetname.Tekke ġiiri Türlerinden: Methiye. 94. Ana Teması: Ülke sorunlarına çözüm önerisi. 100. Arttı AĢk AteĢim Gel Mevlam Leylam AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme.

Tekke ġiiri Türlerinden: Maktel-Ġ Hüseyin. 104. Sanırdım Kendimi Cennetlik Kulum . ġeriat ġartıyla Tuttu Temelim Tekke ġiiri Türlerinden: Nutuk. Hüseyin‟e duyulan acı dile getiriliyor. insanlık ve vatan hakkında. Allah Muhammet’in Emrin Bilelim AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Yarelerim Yarelerim AĢık ġiiri Türlerinden: Ağıt. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. 112. 116. 101. 109. Tarikatname.AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Ġsmimce Hükmün Olsa Dutar Giderdim Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: On Ġki Ġmamlar üzerinden yol içinde yakarıĢ. Hünkar Hacı BektaĢ Pirimiz Bizim AĢık ġiiri Türlerinden: Koçaklama. Ana Teması: Ali isimli bir sevdiğine hasretini dile getirmesi. Kuzalan Köyünde Dünyaya Geldim AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Herkesin Bir Canı Vardır Bilelim Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. 111. Ana Teması: Hünkar Hacı BektaĢ Veli ve düĢüncesi hakkında bir belirleme. Yemin Ettim Bir Kararı Güderim AĢık ġiiri Türlerinden: Koçaklama. Ana Teması: ġeriat ve tarikat aĢamaları hakkında ki temel bilgileri anlatıyor. Medet Ġsyanımız Af Eyle Benim Tekke ġiiri Türlerinden: Duvaz-ı Ġmam. 115. 107. 110. Ana Teması: Yol içinde güçsüz kalıp hizmet edemediği için yalvarıyor güç diliyor. 113. Bari ġu Dünyaya Gelmese Ġdim Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Artık Bu Sitemi Çekemez Oldum AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Ana Teması: Sevdiğini özlemek ve hasret üzerine. 103. Bülbül Gibi Feryat Figan Eylerim AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 105. 114. Tekke ġiiri Türlerinden: ġathiye. 102. Ana Teması: ġiir vasıtasıyla hayatını anlatıyor. Ana Teması: KarĢılaĢtığı güçlüklere sitem ve anlaĢılmadığı üzerine. Ana Teması: Düğünde kına yakmak için söylenmiĢ bir deyiĢ. Ana Teması: Ġyi insan olmak için gerekenler hakkında. Kendim Aldım Kendim Buldum Tekke ġiiri Türlerinden: Medetname. Ana Teması: Yol içinde karĢılaĢtığı zorluklar ve yapmak isteyip yapamadıkları. Ana Teması: Hak. Mersiye. Ana Teması: Yol içindeki hizmetlerini çobanlık örneği ile gülmece tarzında anlatıyor. Ana Teması: Elinde insanlığın düzenlenmesi hakkında yetkisi olsa yapmayı düĢündüğü Ģeyler. Verdiğin Ġkrarda Dursan Sevdiğim AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 108. Tekke ġiiri Türlerinden: Methiye. Ana Teması: Hz. Ana Teması: Sevdiğinden ayrılmayı yorumlaması. 106. Çağırdım Hasretle Gel Alim Alim AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme.

Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Hak Muhammet Ali Ezel Varınan Tekke ġiiri Türlerinden: Duvaz-ı Ġmam. Ana Teması: Dünyaya geliĢ vatan ve hürriyet üzerine. 132. hak etmediği yerlere düĢürüldüğü ve geri kaldığı. Ana Teması: Dostluk üstüne ve dostlarına bir hitap. Can Ehli Dostları Görmektir Arzum AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 127. 125. Mahrum Etme Dergahından Tekke ġiiri Türlerinden: Münacat. 129. Çekerim Bu Derdi Bilemiyorum Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Tekke ġiiri Türlerinden: ġathiye. 130. ġahım El Aman El Aman Tekke ġiiri Türlerinden: Münacat. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Laden Der Yaman Ha Yaman AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. 122. Ana Teması: Yareden sözü ile Yaradan benzeĢmesinden yararlanarak nasihat vermek. Tekke ġiiri Türlerinden: ġathiye. Ana Teması: YaratılıĢ ile baĢlayıp vücut üzerinden oniki imam anlatılıyor. 128. Medetname. Ana Teması: Gerek kendisi gerek insanlık için Ģaha yalvarıyor. Bu Dertlere Derman Versen Yareden Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname Ve Yalvarmak. Yar Elinden Yar Elinden . Ana Teması: Din adına yapılan cahilliklerin sonunu anlatıp uyarıyor. Engel Var Arada Göremiyorum AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Ana Teması: Hacı BektaĢ çocukları efendileri oniki imama benzeterek anlatmayı denemiĢ. Divaneyim Hak Yolunda ġahınan AĢık ġiiri Türlerinden: Koçaklama. 120. 131. 118. Ana Teması: Yar hasreti ve sevgisi üzerine. El Elinden Al Elinden AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Ana Teması: Ġnanılan yere sıkı inanılmasını öğütlemek. 126. Vücutname. Anne Ve Babanın Sebebi Bir Han AĢık ġiiri Türlerinden: Koçaklama. yoldan ayrılmaması. Ana Teması: Dergahtan. Gel Bu Halimizi Sen Gör AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Ana Teması: Yola bağlılığı ve nasıl hep iyiyi bulup uyguladığını anlatıyor.Tekke ġiiri Türlerinden: Nutuk. 117. Ana Teması: ġeriat aĢamasından tarikat aĢamasına geçiĢini ve ibadetin özünü anlatıyor. Hak Bendedir Ben Bir Kulum AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Üç Nur Ġle KurulmuĢtur Bu Cihan Tekke ġiiri Türlerinden: Duvaz-ı Ġmam. ayrılığa tahammülü salık vermek. Ana Teması: Yol içinde anlaĢılmadığı. 121. 123. 124. Ana Teması: Yobazlar ve onların eleĢtirisi üzerine. 119. Tarikatname. dosdoğru yolda sabitlenmesi hakkında yalvarma. Bin Görsem De Bir An Göremiyorum Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: Kendisine yapılacak her Ģeyin dost elinden olmasını istediğini anlatır. Ana Teması: Yol içinde yaptığı durumlar ve eksiklikleri üzerine.

beklentilerini dile getiriyor. Turnalar Yarene Selam Söyleyin AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Ana Teması: Turnalar aracılığıyla eĢe dosta selam söylüyor. Soran Dostlarıma Selam Eyleyin AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 145.AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 133. Yürü Bir Katara Ölene Kadar AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Ana Teması: Yol içinde anlatılan hal ve güzellikler 147. 146. Ana Teması: Çocuğunu gurbete uğurluyor onu iyi niyetleri ile yolluyor. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Yeraltında Ecinni Var Sanmayın AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Ana Teması: AĢık olup yolda güzel ve dost sevmek ile ilgili. Ġnsanlığı KardeĢ Gördüm Gözünen AĢık ġiiri Türlerinden: Koçaklama. Ģekil ve boĢ inançları bırakmak. 135. Ana Teması: Kendisini yargılamadan önce anlaĢılmasının gerektiğini söylüyor. Be Bun Günlerde Cah Haydar Haydar Tekke ġiiri Türlerinden: Hurufatname. Dinde içsel geliĢmeyi önemsemek. Yıkma Gönül Ġncinmesin AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Sabır. hasret ve birlik üzerine turnaları kullanarak anlatım. Ana Teması: Gönlün çok önemli olduğunu örneklerle açıklar ve gönül yıkmayı yasaklar. Uzattım Elimi El Garip Garip AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Çile Biz Çağre Bizden AĢık ġiiri Türlerinden: Ağıt. Ana Teması: Dert üzerine ve Ali Haydarın ölmesi ile bağlantı. Ana Teması: Sabır ile her güçlüğün altından kalkılır. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. 137. 140. . Tekke ġiiri Türlerinden: ġathiye. Ana Teması: Yaratıcı ile konuĢma ve Mansur tarzı bir kendini fark etme var. Sabredelim Gönül Selamet Olsun AĢık ġiiri Türlerinden: Koçaklama. 136. 143. Tekke ġiiri Türlerinden: Mansurname. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. 139. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. 138. Ana Teması: Ġnsanlık duygusu ve bunun uygulamasını kendi üzerinden örnekleyerek anlatmak. Ana Teması: Sevdiğinden ayrıldığı için yalnız kalmıĢ garipliğini anlatıyor. Yavrum Güle Güle Gidip Gelesin AĢık ġiiri Türlerinden: Ağıt. Ana Teması: Dost ve yarenleri ile ayrılık. 141. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Bana KaĢ Eğip De Bakıp Gitmeyin AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Deyim Ki Cihanda Sen Değilmisin AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Ana Teması: Yar sevdasının kendinde yarattıklarından bahsediyor. 144. Ana Teması: Yolda nasıl gidilmesi konusunda güncel örneklerle süslenmiĢ nasihatler. 142. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ezel Verdiğimiz Ġkrar Ölmesin AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 134. Bir Sadık Dostumu Bulana Kadar AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: Nasihat. Ana Teması: Harflerin olası anlamlarına göre tasavvufi açıklama getirilmiĢ.

163. Lisan Yağmuruna BaĢın Açıver Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. 161. Ana Teması: Yola girecek birine yolda neler olduğunu anlatıp ve tavsiyelerde bulunur. eleĢtirir. Sana Nice Yananlar Var AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 164. Tekke ġiiri Türlerinden: ġathiye. 151. 162. öğütler veriyor. AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Yandım Susuzluktan Ciğerim Sızlar AĢık ġiiri Türlerinden: Ağıt. Ana Teması: Turnalar üzerinden çevre yerleĢim birimlerindeki erenlere selam gönderir. ayrılık ve hasret üzerine söylediği sözler. 153. doğru sözlülük gibi ahlaki kurallar gerekçelendirilerek anlatılır. Ne Olur Sevdiğim Tek Bir Gülüver . Ana Teması: Dinsel bağnazlar inanıĢları temelinde örneklerle eleĢtirilir. nasıl bir anlayıĢ içinde olduğunu gösteriyor. Ana Teması: Yol içindeki durumunu anlatıp. Ana Teması: Dosdoğru yolda mürĢitle menzil alınabileceğini anlatıp diğer anlayıĢları eleĢtirir. Her Can Sevdiği ġahını Över AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 155. Hüseyin‟in baĢına gelenler günümüz dili ile anlatılıyor. 154. 158. Hak Sözün Tutmasa Çeker mi Çeker Tekke ġiiri Türlerinden: Nutuk. 160. Ana Teması: On Ġki Ġmam ile yolda odaklanılacak kiĢileri ve özelliklerini anlatmak. Ana Teması: Hakka doğru giden yolda dinsellik adına kurulan engelleri örnekler. Onulmaz Yaralar Oyulur Gider Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: Yarini çevresindeki tuzaklara. Ana Teması: Doğru eylem yapıldığında yolda en gerçek yerlere ulaĢılabilir. Seni Yoğurup Da Yapana Yalvar Tekke ġiiri Türlerinden: Duvaz-ı Ġmam. Ana Teması: Dostlarından ayrılırken. Ġnsanlar KardeĢtir DüĢmana Ne Var AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. AlıĢveriĢini Yazanlar da Var Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. 150. Biz Gideriz HoĢça Kalın Yarenler AĢık ġiiri Türlerinden: Ağıt. Nice Deccal Çakal DüĢ Eylediler. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: Hz. Ana Teması: Halk hikayelerinden sembollerle sevdiğini övüyor. Huyu Güzel Yar Güzel Yar AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Tekke ġiiri Türlerinden: ġathiye. Ana Teması: AĢıklık ve kavuĢma üzerine. 149. Ana Teması: Hakkı bilmek. Nutuk. Tekke ġiiri Türlerinden: Maktel-i Hüseyin. 152. Ne Dedemiz Belli Babamız mı Var AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. Ana Teması: Doğru yol içine karıĢmıĢ olumsuzlukları eleĢtirel Ģekilde söyler. 159. 156. Ana Teması: Gelecek hakkında bazı belirlemeler yapıp. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname.148. Seni Dilden Dile Satanlar da Var Tekke ġiiri Türlerinden: Nutuk. dost görünenlerin planlarına karĢı uyarıyor. Al YeĢil BürünmüĢ Turnalar AĢık ġiiri Türlerinden: Koçaklama. BaĢlarda Kopacak Türlü Haller Var AĢık ġiiri Türlerinden: Koçaklama. 157.

Ana Teması: Vücut azaları üzerinden tasavvufi belirlemeler yapar. Ana Teması: AĢk yolu içindeki durumunu anlatır. 177. 172. Birisi Aynımda Görene Benzer AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Ana Teması: Sevdiğini güzel olan Ģeylere benzeterek anlatır. Ana Teması: Sevdiğinin gülüĢünün güzelliği ve ona ne kadar yakıĢtığına dair. Ana Teması: Yol içindeki makamları ve yapılacak hizmetleri anlatıyor. Ana Teması: Muharrem orucunun ne kadar önemli olduğunu kanıtlamaya çalıĢıyor. 170. Hatice Fatıma Virdime Gelir Tekke ġiiri Türlerinden: Duvaz-ı Ġmam. Tekke ġiiri Türlerinden: ġathiye. Ana Teması: Kendisinin yol içinde eridiği ve hak olduğu hakkında belirlemeler. Dilimde ġah Zikri Süzülüp Gelir AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 168. Bil ki Sevgi Ġle Cihan Durulur . Kudret Kalemini Yazara Benzer Tekke ġiiri Türlerinden: Methiye. 176. Sabırlı Kullara Selamet Gelir Tekke ġiiri Türlerinden: Nutuk. Ta Ezelden Gelen Ünümüz Vardır Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. YetmiĢ Biri Yeten Ali Sayılır Tekke ġiiri Türlerinden: Ġstihraçname. 175. Ġsraf Etmek Aptallıktır AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. 179. Ana Teması: On Ġki Ġmam üzerinden anıĢ gerçekleĢtirme. Fesatlar Gerçeğe ÇökmüĢ Gidiyor AĢık ġiiri Türlerinden: Koçaklama. 171. 167. Ana Teması: Peygamberler tarihi üzerinden gerçeklik yolunu anlatır. Ana Teması: Ġsraf etmenin kötülüğü hakkında bir açıklama. 173. 174. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Gördüm ArĢ Yüzünden Canana Benzer Tekke ġiiri Türlerinden: Vücutname. Yolumu Kesmeye Zorlayıp Gelir AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 169. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: Kendinden ayrı olanları ciddi biçimde eleĢtiriyor. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Senemiz YetmiĢ Bir OlmuĢ Gidiyor Tekke ġiiri Türlerinden: Methiye. Ana Teması: Oniki Ġmam üzerinden nasihatler veriyor. Ana Teması: MürĢidini övüyor ve nasıl gördüğünü anlatıyor. Ana Teması: Gelecek öngörüsü 1971 den 2007‟ye kadar olacak olayları anlatır.AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 165. gerçekliğin zor zamanlarıdır. 178. Fatıma'dır Muhammet'tir Ali'dir Tekke ġiiri Türlerinden: Vücutname. 180. Ana Teması: Kâinatın yaratılıĢı üç varlık ile açıklanmıĢ ve gerekçelendirilmiĢtir. Hak Muhammet Ali Olduğundandır Tekke ġiiri Türlerinden: Duvaz-ı Ġmam. Soyun Benliğini Bire Gele Gör Tekke ġiiri Türlerinden: Nutuk. 166. Ana Teması: MürĢidine sevgisini benzetmelerle anlatması.

farkındalığı gösteriyor. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Güzellikler Bir Hal Olup Doğunca Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Temelde Terbiye Okumalıyız AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 181. Ana Teması: Zihnindeki olayı kötü duyguların harbi olarak anlatıyor. 191. 194. Canda Cananım Gel YetiĢ Tekke ġiiri Türlerinden: Medetname. Ana Teması: Hacı BektaĢ‟tan yardım dilemek ve özelliklerini anlatmak. Ana Teması: Hz. Ana Teması: Sevgi ve aĢkın kıymeti üzerine. Hünkar Hacı BektaĢ Veli'm Gel YetiĢ Tekke ġiiri Türlerinden: Methiye. Ana Teması: Peygamberlerin marifetlerinin dile getirilip yardım istenmesi. Medetname.AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. 196. 187. Ekmek Nadir Ama Susuz Değiliz AĢık ġiiri Türlerinden: Koçaklama. En Güzel Bir Mutluluktur AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Hak Muhammet Ali Elaman Medet Tekke ġiiri Türlerinden: Duvaz-ı Ġmam. Ana Teması: Ayrılığın ve aĢığın acısı üzerine. Hakikatte Canın Hastasıyız Biz Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Ana Teması: MürĢidine yalvarıyor ve kendisini korumasını istiyor. Medetname. Ana Teması: Oniki Ġmamlardan yardım dilemek. Mağrur Elini ÇatmıĢ ġöyle Yürüdü Tekke ġiiri Türlerinden: Vücutname. Eyüp Gibi Derdi Çekenden Medet Tekke ġiiri Türlerinden: Medetname. Ana Teması: Cahillik ve din adına yanlıĢlıkları eleĢtirel olarak anlatır. 188. Garip Gönlümüzü Arıdan Medet Tekke ġiiri Türlerinden: Medetname. Ana Teması: Okumanın ve eğitimin önemi üzerine. Ana Teması: Peygamber marifetleri anlatılarak onlardan yardım istiyor. Ali‟den yardım istiyor ve onun vasıflarını sayıyor. Pirim ġahı Merdan Alim Gel YetiĢ Tekke ġiiri Türlerinden: Nat-ı Ali. Ana Teması: Oniki Ġmamlar adına Üçlerden yardı bekliyor. ülker yıldızının önemi. Hak Cemale Yüz Sürmesi Zor Olmaz AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. 183. Tekke ġiiri Türlerinden: ġathiye. . 190. 193. AĢkı Öldürmeye Zar Eksik Olmaz AĢık ġiiri Türlerinden: Güzelleme. Ana Teması: Organ bağıĢının yüceliği hakkında. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Medetname. 195. ġahım Ali Haydar Elaman YetiĢ Tekke ġiiri Türlerinden: Duvaz-ı Ġmam. Ana Teması: Alemde olan her Ģeyden haberdar olduğunu bildirmesi. Sadık Dostlarına Sadık KalırmıĢ Tekke ġiiri Türlerinden: Nutuk. 186. 185. Ana Teması: Hak aĢığı olmak. 189. 192. yeniden doğmak içinde sevgi gerek der. 184. Medetname. Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. 182. Ana Teması: Yurt savunması ve Türkiye‟nin büyüklüğü. Ana Teması: Yol içindeki sadıklık makamı hakkında açıklamalar.

Ali tarih içinde bilindiğinden çok daha baĢka bir varlıktır. Ġlahi olanın somut hayata yansımalarını izlemiĢ ve insanlara ilahi olanın gerçekleĢmesi hakkında. bütünün „hak‟ olduğuna inanırlar. Ali anlayıĢı. 198. Çünkü Alevi BektaĢi derviĢleri. Bu durum kendisini bir düĢünce ve eylem adamı kılmıĢtır. Onların ürettikleri çözümler mistik çözümler gibi görünse de bütünsel anlamda. DerviĢ Ruhan hayatın tam içine katılmıĢ. ġathiye. 5. bunun yanında kerbelanın yasına sadık kalmıĢ. yol ulularını gözetlemiĢ. Söz konusu düĢüncesi Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği içinde anlamlıdır ve toplumsal değiĢmenin hızla yaĢandığı modern Türkiye içinde farklılaĢmalar anlamlı olmaktadır. birilerinin iĢine yaramaz. DerviĢ Ruhan Alevi BektaĢi geleneği içindeki misyonunun gereği olarak hem “gerçek” olmuĢ hem de gerçekleri dillendirmiĢtir. DERVĠġ RUHAN’IN ġĠĠRLERĠNDEKĠ FELSEFĠ GÖRÜġÜ Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğinin bir temsilcisi olan DerviĢ Ruhan. Bu durum onun düĢünce insanı olmasına da imkan sağlamıĢtır. „Halk benim büyüğümdür. DerviĢler bir problemle karĢılaĢtıklarında. DerviĢ Ruhan‟a göre Hz. Ana Teması: Dincilik eleĢtirisi üzerinden dört kapının anlatımı ve bazı tasavvufi açıklamalar. Ana Teması: Kendisinden bir Ģey öğrenmeye gelenleri karĢılaması. DerviĢ Ruhan‟ın dilinden düĢürmediği Ġmam Ali aĢkıyla baĢlamak yerinde olacaktır. olaya ve zamanına göre en ideal olan çözümü sunmaya çalıĢırlar. Hak da benim bütünümdür‟ demiĢtir. DerviĢ Ruhan Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğinin modernleĢme süreci içinde değiĢimi ve ortadan kalkmasının anlaĢılması anlamında önemli. DerviĢ Ruhan hem yaĢamı somut verilerle anlamaya çalıĢmıĢ hem de ilahi olanla bağını kesmemiĢtir. halka karĢı tevazu içinde olmuĢ ve hak temelinde bütün olarak insanlığı anlayarak. haktan yana tavır koymuĢtur. Çünkü yaĢanırken kendiliğinden oluĢan. makale formatında aktarılabilecek görüĢler değildir. kendi içinde sistemli. Bu görüĢ kitaplarda yazılabilecek. ahlaki olanın doğruluğu hakkında telkinlerde bulunmuĢtur.3. KiĢiye. Bizler Her Esrarın Ser Askeriyiz AĢık ġiiri Türlerinden: TaĢlama. çözüm bütünün iĢine yarar. önceden öğrenmiĢ oldukları reçeteleri sunmazlar. Anıp Hayal Tutan Sefa Geldiniz Tekke ġiiri Türlerinden: Nasihatname. Birinci yolu. kendiliğinden ifade imkânı bulan görüĢlerdir. DerviĢ Ruhan. yaĢadığı hayat ile bir aktarım yapmak. gerçek bir karekter olarak yaĢamıĢtır. Hak ise yaratıcının en güzel hallerinden biridir. DerviĢ Ruhan iki yolla insanlara bilgi aktarmayı denemiĢtir. bir dünya görüĢüne sahiptir. yalvarmıĢ ve mistik deneyimlerler yaĢamıĢtır. DerviĢ Ruhan‟ın düĢünce dünyası kendisine ait Ģiirlerin yorumlanmasıyla örneklenebilir. . ideal çözümlerdir. yar sevmiĢ. Bu sebeple. ikincisi ise Ģiirle aktarım yapmaktır. Tekke ġiiri Türlerinden: Nutuk. Bu ikisinde de bir düĢünce insanı havası gözlenmektedir. Bu örneklendirmeye.197. kadim inançlardaki Hermes'e. çalıĢmıĢ hayatta somut deneyimi önemsemiĢ. Bu önerdikleri çözüm önerileri. DerviĢ Ruhan gelenekteki değiĢmeyi hem istemiĢ hem de değiĢimdeki aĢırılıklardan uzaklaĢmıĢtır.

Muhammed‟in. Bu aĢk öyle varlığı derinden sarar ki. Bu manada. Ali‟yi fark etmek. DerviĢ kozmik manada bir Muhammet ve Ali‟den bahseder. DerviĢ. beĢerden insanlığadır. DerviĢ‟e göre Muhammed‟le Ali. Gam yeme hey gönül bin derdin olsa Gönlünde bir aĢkı Ali oldukça Ġsterse bu cihan dert ile dolsa DüĢünme zikrinde Ali oldukça Sinemizde Alidendir yaremiz Bütün derde Ali‟dendir çaremiz Alinin zikridir gönül hanemiz Bir aĢkınan devran Ali oldukça Aliyi görmeyen bakar kör olur Bu canımız hep Ali‟den sorulur Alisiz canlar hayvanda kalır Korkma IĢık Ruhan Ali oldukça DerviĢ Ruhan. varlığın yeniden bedenlenmesin de (reenkarnasyonunda). sorumlu olduğunu söyleyerek. ruhsal yolculuğu dinlerin özü ile iliĢkilendirirler. Ali yolunda olmayanların. cihanın dert ile dolması bile umurunda olmaz. Ali‟nin kozmik görevi varlığı tekâmül ettirmektir. diye bahseder ve bu maksadı fark etmeyenin görmeden. DerviĢ. derviĢe göre hem yaralayan hem de. derviĢe göre mistik yolculuktaki baĢlangıçtır. Bunu deyiĢinde Ģöyle anlatır. Ali‟den bahseder. Ali‟yi görmeyen bakar kör olur. ġamanların bahsettiği Gök oğluna benzer. Ali‟nin varlıktaki candan. bir nurun iki farklı görünümüdür. Bu aĢamalar. Ali‟nin beklediği donanıma kavuĢmayıp. küçültme ve büyütme ikisi arasında söz konusu değildir. Ali‟nin yoklamasında baĢarısız olanın. Muhammet ve Hz. Ali aĢkı olduktan sonra. hayvanda kalacağını belirterek. yanlıĢ değerlendirmelerin yapıldığı sözler olabilir. Ama bu bahsettikleri Muhammet. ruhsal plandaki görünümlerinden bahseder. BaĢka bir deyiĢinde de Hz. yarayı sarandır. bitkilerden hayvanlara. bilmeden yaĢadıklarını iddia eder. Ali ve Hz. . Ali. Bu tekâmül ettirme iĢinde. Ali yine bilinen anlamda peygamber ve halifeye benzemez. Bunu Ģu dizelerle anlatır. hayvan olarak aleme geleceğini belirtmektedir. kederlenmenin anlamsızlığını dile getirir. Tanrısal muradın iĢaretlerini de kavrar hale gelir. DerviĢe göre Ali varlık aleminin sorumlusudur ve varlığın ilk görevi Ali‟nin fonksiyonunun farkına varmaktır. kendisi örnek insan davranıĢları ile varlıkları yönlendirir. gamlanmanın. beĢere. bitkilere. DerviĢ bunu. Ona göre Ali ilahi olan her Ģeyle bağlantısı olandır.Mani inancındaki IĢığın oğluna. KiĢi. Tarihsel olarak dünyada yaĢayan Hz. Ali‟nin kâinattaki fonksiyonunu sezdiğinde. hayvanlardan. Ama Ali‟nin hali ile halini koruyanın korkmasının bir gereği olmadığını söyler. Ama derviĢler. Bu deyiĢler ortodoks Ġslam inancına göre. mineralden. ayrılık. varlık alemindeki canlıların hiyerarĢik yapısından bahseder ve bir aĢamadan baĢka aĢamaya geçiĢin anahtarının Ali de olduğu anlatılır.

insan binasının baĢlangıcının . varı da. „Terazi Muhammet Ali darası‟. DerviĢ çok zor konuları yoğun bir biçimde iĢlediği bu deyiĢin de. muhabbeti de. yanıp kül olacakları bir derttir. birlik makamında olan bu varlıkların. Muhammed‟in sorunları çözmede yardımcı olduğunu. ortaklıklarının birbirine mal edilebileceğini belirtip. Bu dert Muhammed Ali‟nin derdidir der. Muhammed‟in dünyadan kurtuluĢu sağlayacak gemi olduğunu. Bu dert varlığın Yaratıcısına layık olma derdidir.Dinleyin yarenler yaremiz vardır Yaramız Muhammet Ali yaresi Tartarlar cihanı onlar bir sırdır Terazi Muhammet Ali darası Muhammet‟dir müĢkülümüz yetiren Ali'dir ki kısmetimiz yetiren Onlar idi bu cihanı götüren Muhammet gemidir Ali deryası Deryası toprağı ayı güneĢi Cihanda görünen onların baĢı Muhammet Ali'nin ezel bir yaĢı Muhammet yoğuran Ali mayası Mayası birdir varı da birdir ġulesi birdir nuru da birdir Muhabbeti birdir sırrı da birdir Muhammet nebidir Ali hüdası Hüdamız Muhammet Ali değil mi Pirim Hacı BektaĢ Veli değil mi IĢık Ruhan onun kulu değil mi Muhammet temeldir Ali binası DerviĢ bir yarası olduğundan bir derdi olduğundan bahseder. dizesiyle anlatır. deryanın. ama geminin Ali derinliği ve geniĢliği ile yüzebileceğini. DerviĢ. nuru da. Bu dert insanların öğrendiğinde. Mayası da. kendisinin Muhammet ve Ali‟nin kulu olduğunu söyleyerek. Muhammedi prensiplerin Ali gibi uygulanmasından sorumlu olunduğunu. „Muhammet gemidir Ali deryası‟ dizesiyle anlatmaktadır. onları yansıttığını belirtir ve cihanda görünen her Ģeyin onlardan bir parça olduğunu söyler. iĢlerini sır ile gizli yaptıklarını söyler ve bu insanları gözetleme iĢinde. „Muhammet nebidir Ali hüdası‟. insanlık âleminin yaratılmasında. DerviĢ buradan. ikisinin birlikte cihanı yönettiklerini iĢaret eder. toprağın. Ali‟nin insanlara kısmet dağıtan unsur olduğunu belirterek. cihanı sürekli gözetlediklerini belirterek. ayın güneĢin. Muhammet Ali‟nin. sırrı da birdir der ve sırrı açıklar. DerviĢe göre bu nurun nebilik fonksiyonu Muhammet. Ģulesi de. hüdalık fonksiyonunun ise Ali olduğunu. DerviĢ Ruhsal Muhammet ile Ruhsal Ali‟nin ezelde birlikte olduklarını ve aynı nurun iki farklı görüntüleri olduğunu söyleyerek. Ali ve Muhammet birlikteliği „Muhammet yoğuran Ali mayası‟ dizesi ile açıklanmıĢtır. Muhammed‟le Ali‟nin birliğine geçer. DerviĢ. Bu dert anlatılamadığı için derttir. ifadesiyle anlatır.

DerviĢ gerçeğin. Nuh tufanında bile telaĢa düĢmeyip asli iĢi olan gönül yapma iĢine devam ettiğini belirterek. Davut‟tan. hak gözüyle nasıl anlamlandırıldığını aĢağıdaki deyiĢiyle açıklar. DerviĢ Ruhan‟ın mistik anlayıĢında bütün dinsel karakterlerin bir anlamı vardır. sonra vazifesini yapınca ödüllendiren bir mekanizması olduğunu belirtir. Güruhu Naci olarak kabul edilen seçkinlerden olduklarını söylemektedir. sonunun Ali olduğunu. Süleyman olmasını sağlayan asa ile aynı olduğunu belirterek. DerviĢ. Bu sebeple derviĢ dinler tarihini ve peygamberleri.Muhammet. ruhsallık adına yaĢanan her Ģeyle gerçeklik temelinde iliĢkisi olduğunu düĢünür. „Muhammet temeldir Ali binası‟ dizesiyle tespit ederek deyiĢini noktalar. Bu . Musa‟nın asasının. ruhun ruh olduğunu ne duvara ne ağaca taparız diyerek dile getirir ve „Tanrıdan baĢka tapacak yoktur‟ diyenlerin ezelden beri var olduklarını söyler ve peygamberlerden örneklendirmeye baĢlar. Yaratıcının Yunus peygamberde olduğu gibi zora düĢürüp. Ne duvara ne ağaca taparız Ta ezelden gelen ünümüz vardır Nuh tufanı kopsa gönül yaparız Güruhu Naciden elimiz vardır Musanın asası elinde beli Davuttan Süleyman olmuĢtur belli Yunus ile çile çeken misali Hem alıp hem veren yolumuz vardır Ġsak gibi nice tüyümüz artar Yakup gibi nice mizanım dartar Yusuf gibi nice sırrımız örter Halil Ġbrahimden elimiz vardır Ġsmail'e hakka can kurban veren Zekeriya gibi hakkıynan gören Ġsa gibi Yahya Meryeme giren Hakikat ehli ile sırımız vardır Muhammet'le bile seyrana çıkan Ali olup miraçda aleme bakan Selman'la üç yüz yıl hasreti çeken Gelmeden geleni bilenimiz vardır Gelmeden geleni bilen Allah'tır Evvel ahırı Ģu cihan Allah'tır Kul IĢık Ruhan'ım söyleden Ģahtır Bir Ģah Hünkar BektaĢ Veli'miz vardır DerviĢ Ruhan maddenin madde. Gerçeklik ezelden beri var olan bir durumdur ve bütün peygamberlerde görünmüĢtür. Bu iliĢkide olan aslında Mehmet Ali IĢık değildir. onun ruhsal tecelliye mazhar olduğu IĢık Ruhan‟dır.

gelmeden geleceği bilenler olduğunu söyler. Ali ve Selman‟ın miraç olayındaki durumlarından bahseder. DerviĢ Ruhan yaĢadığı dönem içinde anlaĢılmamıĢ bir derviĢtir. Ġsmail yerine koyun kurban etme durumunu erenlerin yaptığını. Ġsmail‟in babaları Ġbrahim‟in yerine geçmeleri hikâyesidir. Zekeriya‟nın hakkı gözüyle görmesinde öncülük yapanların erenler olduğunu.mekanizmayı ise gerçeklerin yolu olarak tarif eder. ruhsal bilgisizlikten kaynaklanınca. DerviĢ Ruhan. eğer kiĢide böyle bir hal tezahür etti ise bunun kiĢi değil Allahtan dolayı olduğunu vurgular. diyerek bahseder. erenlerin kırklar olarak göründüğünü anlatarak. kendisi hakkında bazı bilgiler veren Ģiirler söylemiĢtir. Bu tarz deyiĢler derviĢler ve onlara inananlar için özel anların ürünleridirler ve kutsal kelam olarak kabul edilir. Ġsa‟nın ruh olarak Yahya ve Meryem vasıtasıyla yaratıldığını. Bir vecd halinde söylenmiĢ olan bu deyiĢin ifade tarzından tutunda. Ġshak‟ın annesi Sara ile birlikte yaptıkları hileden „Ġshak gibi nice tüyümüz artar‟. DeyiĢin doğru anlaĢılması için söz konusu hikâyelerin bilinmesi gerekir. gündelik hayat içinde anlatmaya gerek duymamıĢtır. Bu anlamlarıyla erenlerin. DerviĢ daha sonra. DerviĢ bu manadan hareketle konuĢanın kendi olmadığını. gerçeklerin (erenlerin). daha sonra miraç olayında. Fakat kendisi üzerine haksız eleĢtiriler yapılınca ve bu eleĢtiriler. gelmeden geleni bilmenin ancak Allah‟a mahsus olduğunu. erenlerin bildiğini ve bunun gibi birçok sırrı taĢıyan erenler gurubundan olduğunu belirtir. Ģahın konuĢturduğunu belirtir ve buna örnek olarak da Hünkâr BektaĢ Veli'yi gösterir. DerviĢ buradan hareketle. hikâyeleri birbirine bağlama biçimlerine kadar her Ģey çok yerli yerindedir. ya da ondaki ruhsal ıĢıltıyı hiç fark etmemiĢtir. Bu hikâyelerden biri de Ġshak‟la. ĠĢte aĢağıdaki Ģiir de DerviĢ Ruhan‟ın ruhsal makamı hakkında bilgi veren bir deyiĢtir. Muhammet. Laden ehli bize bühtan kılarlar Bizler her esrarın ser askeriyiz Oruç tutmaz derler softa sofular Orucun namazın anahtarıyız ġeriat galinden geçtim evveli Çıkardım kalbimden kıl ile kali Kaynar söğünmüyor aĢkım hayali Zira her usulün kalendarıyız Tarikat tahtında bir Ģara vardım Gönülden el verip divane durdum Dört kapı kırk makam sırrına erdim Kırlar makamının katarındayız Marifette yedi elekten geçtim Gönül turap edip engine düĢtüm . DerviĢ kendisini insanlara. DerviĢ Ruhan burada. Ġnsanlar ya ona olağanüstü bir insan gözü ile bakmıĢ ve dediklerini sorgulamadan kabul etmiĢ. Bu deyiĢte birçok peygamber hikâyesi vardır. Buradan hareketle Yusuf‟u bekleyen Yakup‟tan bahseder ve Yusuf peygamberin özel gerçeklik sırları ile dolu olduğunun iĢaretini vererek. Halil Ġbrahim peygamber gibi bereket veren elleri olduklarını söyler.

bu divanelik sayesinde ise Dört kapı kırk makam sırrına erdiğini belirterek. gerçeklikte. Söz konusu taĢlama içinde DerviĢ Ruhan‟ın ruhsal düĢüncesi ile ilerici yönü arasındaki bağlantı çok rahat görülebilecektir. Yas için mi geldik biz bu cihana Zinciri boynuma bağlaman bizi . Marifette tekrar arınmaya tabi tutulduğunu. bize uzaktan bakıp arkamızdan olumsuz Ģeyler konuĢup. ruhsal bilgi içeren konularda Ģiir yazdığı gibi. Bu perdesiz halle cihanın fani değil her hali ile dolu olduğunun görüldüğü söylenmiĢtir. DerviĢ Ruhan yukarıdaki gibi. ġeriat kapısından. derviĢe göre içten ikiliği atmak birlik makamına yönelmektir. Ģeriat ehli kimselere ve benzeri zihniyete eleĢtirel olarak yazdığı bir taĢlama vardır. ibadetin ise maksada odaklanmak için gerekli olduğunu belirtir. bilenler için çok önemli bir ruhsal odaktır.erenlerin) onun için sır olabilen Ģeylerin baĢ askeri olduğumuzdur. bizi tanımayanlar. yobazlığa. gerçeklerin. belirtmiĢtir. daha sade ve anlaĢılır. Buna örnek olarak ta Hacı BektaĢ evlatlarının. gönlünü toprak edip. gündelik hayat içindeki mücadelelere dair. kendilerini eleĢtirdiğini belirtir ve erenlerin orucun namazın manasının çözülmesindeki anahtar olduğunu söyler. oradaki aĢk badesinden içtiğini ve içtiği suyun manasını bilen bir makamda olduğunu belirtmiĢtir. AĢağıda dini sadece kurallar bütünü olarak anlayan. Bununla birlikte nur olan göze bakarak aslını görebilme imkânının olduğunu söyler ve bulunduğu makamda her Ģeyin aslı ile birlikte görüldüğünü anlatır. DerviĢ son kapı olan Hakikatte olduğunu ve bu makamda varlığa bilinen perdelerin olmadığını. Daha sonra derviĢ üçüncü kapı olan. „Burun kanından‟ olduğu söylentisinin doğru olmadığını. BaĢka bir ifade ile kendisinin maksada odaklandığını. Fakat o yargılayanların bilmediği bir Ģey vardır ki o da bizlerin (gerçeklerin . Ruhsal alemlere dair bilgisine rağmen halk arasında sıradan biri gibi yaĢayan derviĢ. varlığın varlık kazanması için yeterli olduğunu belirtmiĢtir. bizi yargılarlar demiĢtir. din suistimaline dair deyiĢler de yazmıĢtır. bu isteğin sürekli kendisini diri tuttuğunu ve her usulü bilen kiĢi yaptığını aktarmıĢtır. her Ģeyden vazgeçip divane olduğunu. DerviĢ daha sonra dört kapı kırk makam öğretisinin ıĢığında makamlarla kendi arasındaki iliĢkiden bahseder. DerviĢ. kalbimden ikiliği atarak. sırları koruyan hazine bekçileri olduğunun iĢaretlerini verir. DerviĢ Ruhan söz konusu Ģiirde kendi seyri sülüğü hakkında bilgi vermiĢtir. Oruç tutmadıkları gerekçesiyle softa sofuların. Kırlar makamını giden yola dahil olduğunu söylemiĢtir. hakkın ol demesinin. alçak gönüllülüğü öğrendiğini ve ancak bu Ģekilde Kırklara dahil olup.Kırklarda ezilen engürden içtim Hemen ol engürün biz erbabıyız Hakikatte perde yoktur ayani Yularsız gezene bu cihan fani Gözüne nazar kıl IĢık Ruhan'ı Burun kanı değil Kün‟ün varıyız DerviĢ Ruhan. DerviĢ ikinci kapı olan Tarikat kapısında da gönülden teslim olup. ġeri at. çok önceleri geçtiğini belirtir. DerviĢ ikiliği attıktan sonra aĢkıyla ilerlediğini.

imanım Ahret için yoktur zerre gümanım Atatürk'ün ıĢığıdır kanalım Karanlık gösterip kavurman bizi Camilerde yalan vaiz yıkılsın Kilisenin ziran çanı sökülsün PadiĢahlık zihniyeti çekilsin Ġleriyim geri çevirmen bizi Gel ey vaiz bizden gerçeği tanı Ekmeksiz ya susuz yaĢayan hani Bunlardır insanın dini. geçmiĢ bilgilerle karartmamaları gerektiğini söyler. kurumsal dinler. aslında yerdeki eĢitlik problemi ile ilgilenmeleri gerektiğini belirtip bu Ģekilde Hakka eriĢilebileceğini vurgular. DerviĢ Ruhan da bu duruma tepki olarak „Yas için mi geldik biz bu cihana‟ deyip yas zinciri ile bizi bağlayıp köleleĢtirme diye söyler. DerviĢ insanlık bilgisini ve yönetimini getiren Mustafa Kemal‟e bağlılığını da dile getirip. DerviĢ. dünyayı kötüler ve ahireti yüceltir. DerviĢ Ģeriat ehlinin iddialarını eleĢtirerek değerlendirir. camilerden namaz için kendisini çağırmamalarını söyler. Ġnsanlığın. Din adına Tanrıyı göklerde arayanların böyle yapmadığı gibi. bir anlayıĢın hayata hakim olması gerektiğini belirtir. bütün din ve imanı temsil ettiğini söylüyor. DerviĢ Ruhan daha da açık söyleyerek sadece ibadete odaklanan din anlayıĢının yanlıĢ olduğunu ve insanlıkla Hakkı bulmanın doğru olduğunu belirterek. eĢitlik fikrini gündeme alanları. DerviĢ Ruhan bu tarzda bir din anlayıĢının vaktinin geçtiğini ve daha içsel. Bu dünyayı yas yeri olarak ilan eder. tutmazsın Ġkilik çıkarıp ayırma bizi Bilindiği üzere. din döneminin kapandığını söyler. . kötü damga ile yargılayıp zor duruma soktuklarını belirtir.Ġnsanlıkla Hakkı bulsan daha ne Günde minareden çağırman bizi Biz de biliyoruz Hakk‟a yetmeyi Eğer gökte ise çıkıp tutmayı Ġnsanlığa eĢitlikte yetmeyi Kötü damga vurup çevirmen bizi Ġnsanlıktır bütün dinim. Tanrıyı gökte arayanların. imanı Softalık satıp da sömürme bizi Bir fakire birgün yardım etmezsin Parasız bir cenazeye gitmezsin IĢık Ruhan doğru söyler. Bu anlamıyla insanlık bilgisinin birlik bilgisi ile bağlantılı olduğunu belirtip. aydınlık bir Türkiye hedeflediğini. Bu dönemde insanlığın gereklerini yapan kiĢinin de ahiret için kaygılanmasının gerek olmadığını belirtir. insanlıkta hakkı bulmayı hedefleyen.

yeni ve insanlık temelinde bir inanç oluĢturulması gerektiğinin iĢaretlerini vermektedir. birde ikilik. DerviĢ aslında ülkenin cumhuriyet devrimi ile aldığı hızı görmüĢ. aydınlıkçı yönü çok açık bir biçimde görülmektedir. Bu sebeple. fakirin derdiyle ilgilenmediğini. kilisenin insanları ayıran unsurlarının yok olmasını. derviĢin nasihatlerini hiç önemsemediği gibi. dinin sömürü aracı olarak kullanılmasını ciddi bir biçimde eleĢtirip. Bu Ģekilde algılamadan. ona uygun davranıĢlar geliĢtirilmesi. halkın bilinçlenmesi için deyiĢlerini dile getirmiĢtir. DerviĢ Ruhan. Ekmek ve suyun gerçek olduğunu ve din ve imanın da böyle bir gerçeklik gibi algılanması gerektiğini söyler. DerviĢ. Hayatın en temel gerçeği olan ekmek ve suya olan gereksinim ve bunların önemini vurgular. AĢk ehli olalı sarhoĢ gibiyim Sarrafta terazi tartılamadım Ötmeyi bilemez baykuĢ gibiyim Konup viranede örtülemedim Örtülüyüm dedim açık ettiler Ozan mıyım dedim küçük ettiler Hakka kulum dedim buçuk ettiler Cahiller elinden kurtulamadım Kimisi kurtulmuĢ zenciri kırar Kimi cübbe giymiĢ Ģeriat sarar Kimi kendini bilmez ayıbım arar Öz elim yakamda yırtılamadım Yırtık değilim ki yırtalar beni Odun değilim ki kerteler beni Gerici değilim ki dürteler beni .Buralardan DerviĢ Ruhan‟ın Ġlerici. DerviĢ bu düĢünceleri ve gündelik hayat içindeki örneklik hali ile birçok farklı kesimden çok farklı eleĢtiriler almıĢtır. Ġnsanların bu tutumları derviĢi. hayal dünyasında kurulan her Ģeyin softalık satarak sömürmek olduğunu belirtir. aslında derviĢ gelenek içinde çok güncel konuları deyiĢ olarak yazmıĢ ve toplumun modernleĢmesinde etkin rol oynamıĢtır. vaiz bizden gerçeği tanı diyerek devam eder. Onun bütün çabası aĢık olduğu Yaratanının bütün içindeki tezahürünü hissetmektir. insanların değerine göre yanlıĢ. fesat çıkararak insanları ayırmaya çalıĢtığını belirtir. kendisinin ve ülkesinin ilerlemesini istediğini belirtir. DerviĢ din ile insanları kandıranlara dair olan hitabına. insanlığın. din adına insanları sömürenlerin. DerviĢ Ruhan burada. dini bir para kazanma mekanizmasına çevirdiğini. DerviĢ Ruhan. camilerde din adına söylenen yalanların ortadan kalkmasını. gereksiz veya anlamsız Ģeylerdir. kendisi hakkında bir Ģeyler anlatmaya itmiĢ ve aĢağıdaki deyiĢ ortaya çıkmıĢtır. Söz konusu deyiĢler de doğaçlama deyiĢlerdir. aĢk ehlidir ve aĢkı ona bütünü sevmeyi öğütler. Bu sebeple yapıp ettikleri. PadiĢahlık zihniyetinde olanların etkisiz kalmasını isteyerek.

aĢkının emrinde olduğunu vurgulamaktadır. nelerden mahrum olduklarının farkında olmadıklarını. Ġsmim Muhammet Ali amma değilem Ġsmimce hükmün olsa dutar giderdim . ayrılık değil birlik. aklının olmadığını. Örtülüyüm dedim açık ettiler. odun değilim ki kerteler beni. AĢığına karĢı böyle bir odaklanma içinde olmasına rağmen. DerviĢ bu anlattıklarıyla insanlar arasında aktif bir hayatı olduğunun da iĢaretlerini verir. Aslında çevresindeki insanların. Burada da insanlık vurgusu diğer kimliklerin hepsinin önüne geçer. Virane harap olmuĢ yerdir. Bu durum öyle bir durumdur ki ötmeyi bilmeyen baykuĢa benzer. kiminin kendini bilmeyip onda ayıp aradığını söyler ve bunların elinden kurtulamadığını belirtir. O bir viraneye giderse de baykuĢ gibi ötmek için değil. insanlık uğrunda sürtülemedim der. etrafında olmadığını söyler. altın dolu bir kervana dahil olmak gibi olduğunu söyler ve kendi hedefinin Ģahın muradını gerçeklemek olduğunu söyleyerek anlaĢılamayacağını bildiğini de açıklar. eskimiĢ düĢüncelerle Ģeriat istediği. sevgi ve barıĢ hakimdir. DerviĢ kendisinin ruhsal alemdeki yerini çok iyi bilir ve buna göre kendisini bilmesi gerekenlerin. özgürlük adına zincirini kırmıĢ mahlûk gibi olduğunu. Bir tekke derviĢi gibi hayattan çekilip. burada ancak yaralar sarılır halka hizmet edilir. çatıĢma değil uyum vardır. yargılamaya hazır kiĢiler olduğunu belirtmiĢtir. DerviĢ bunları anlatırken. Ozan mıyım dedim küçük ettiler. ayrı bir yerde yaĢamaz. hoĢgörü. DerviĢ bu Ģekilde hizmet ederken çevreden. DerviĢ benzer bir biçimde yırtık değilim ki yırtalar beni. DerviĢ insanların bununla da kalmayıp. Bu dünyada. Cahiller elinden kurtulamadım. nede öter. viranede saklanmak örtülmek için gider. farkında olarak yaĢamak. DerviĢ bu yaĢadığı sıkıntıların hiç birini aslında önemsemediğini belirterek Ģiirini tamamlar. Hakka kulum dedim buçuk ettiler. kendisini anlamadan. Ġnsanda yaratıcının tecelli ettiğine inanılan bir dünyadır onun ütopyası ve bu dünyada varlıklar arasında herhangi bir Ģekilde bir ayrım söz konusu değildir. kendisinin kıymetini bilebilecek kimselerin yanında olmadığını da belirtir. ĠĢte aĢağıdaki Ģiir derviĢin ideal dünya anlayıĢı hakkında söylediği bir deyiĢtir. üstü kapalı olarak söyler. DerviĢ Ruhan‟ın ideal bir dünya anlayıĢı vardır. diyerek söz konusu yargılama durumunu anlatır. neler olup bittiğini bildiğini.Ġnsanlık uğrunda sürtülemedim Sürünsem de hak yolunda gam değil Kervanımız altın dolu kum değil IĢık Ruhan kıblem ġahtır ġam değil Bir mahsumca kulum Ģer talamadım DerviĢ „AĢk ehli olalı sarhoĢ gibiyim‟ derken. onu anlamamakla. DerviĢin hak yolunda sürülmesi onun. DerviĢin bildiği sırların bir bedeli vardır. Bununla birlikte yaĢadığı dönemde insanların sen Ģucusun bucusun diye yargılandığı ve insanlık maksadında odaklanmadıkları belirtilmektedir. geliĢmesini sağlar. Onun iĢi baykuĢluk değildir. aĢkı gereği insanlarla birliktedir ve onlara ruhsal manada hizmet etmeyi hedeflemektedir. buna rağmen insanların kendisini anlayabildiği oranda onlara katkı sunabileceğinin de iĢaretlerini verir. sürece hakim olduğunu. Bu baykuĢ ne viraneye konar. aĢkın sarhoĢlukla olan benzerliğine vurgu yaparak. gerici değilim ki dürteler beni.

DerviĢ Ģah oğluydum derken geçmiĢ yaĢamlarından bahsetmektedir. Çünkü geleneğe göre Mehdi dünyaya geldiğinde. DerviĢ Ruhan‟ın deyiĢlerinde böyle geçmiĢ yaĢam izlerine rastlamak mümkündür. öncelikle herkesi saygıya davet ederdim diyerek baĢlar. sevenleri birbiriyle birleĢtirirdim der. DerviĢ dünyaya düzen vermek konusunda yetkili biri olsaydım.ġah oğluydum Ģimdi bir tek sailem Gücüm yetse gater çeker giderdim Bir Ģah olayıdım cümle aleme Cümlesini durdururdum selama Kainatta hoĢ bakardım aleme Seveni sevene sarar giderdim Sevgiden baĢkasına demezdim Allah Gönül kazanırdım yıkmazdım billah Her insanda vardır kabe beytullah Onu ben yıkmazdım över giderdim Seveni sevene sarardım ezel Gönül bir eyliyen sevendir güzel Can sevmese gökte degildir güzel Her yareye merhem çalar giderdim YetmiĢ ikiyi kaldırırdım aradan YetmiĢ üçten ders verirdim sıradan Elli yedi bin aĢıkları ün eden Bülbül gibi kumaĢ dokur giderdim Dini ayırmazdım tek bir eylerdim Kılıç kama koymaz yasak eylerdim Ġnsanı birbirine hak eylerdim Cahilliği ilme sarar giderdim Arap dili değil Kürt dili değil Gavur dili değil fert dili değil IĢık Ruhan eğil kulluğa eğil Kul oldukça Ģahlık alır giderdim „Ġsmim Muhammet Ali amma değilim. BaĢka bir ifade ile söyleyecek olursak. Ģöyle Ģöyle yapardım ama değilim demektedir. Çünkü kendisi yeniden doğmaya (reenkarnasyona). Ġsmimce hükmün olsa tutar giderdim‟ derken. farklı hayatlarını (enkarnasyonları) bildiğine de inanılır. Belli bir disiplin sağlandıktan sonra her Ģeye hoĢ bakan bir anlayıĢ geliĢtirip. DerviĢ Ruhan methi olsaydım. Bu söylem aslında ideal dünya anlayıĢını anlatacağının bir iĢaretidir. dünyaya baĢtan sona yeni bir düzen verecektir. ama Ģimdi ruhsal bir makamda olamadığını belirtmektedir. insanların sevgiyi Allah olarak algılamasını istediğini. DerviĢ sevgiye yeni kuracağı dünya düzeninde o kadar büyük bir rol verir ki. Mehdinin isminin Muhammet Ali olması beklendiğinden hareket etmiĢtir. inanmakla kalmaz. gönül kazanmanın en yüce değer olarak algılanmasını sağlayacağını .

DerviĢ Ruhan Ģiirleri ile bir felsefe yapmıĢtır. insanlar arasında oluĢmuĢ olan bütün ayrılık çeĢitlerini olumsuz olarak görmektedir.belirtir. DerviĢ için Ģiir kutsal bir metindir. diyerek. Bunun sebebi olarak da gönlün Tanrı evi olmasını gösterir. Eser vücuda geldikten sonra onun üzerinde düĢünülmeli ve Ģiirin uyarıları dikkate alınmalıdır. insanlar doğal olarak birbirini hak olarak görmeye baĢlayacaklarını düĢünür ve bu ortamda bütün cahillikleri eğiterek bilinçlenmenin mümkün olabileceğini iddia eder. Kendisi bu sembolü kullanarak. dünyanın doğru bir sisteme kavuĢacağını belirtmiĢ ve insanların kulluk makamının ne kadar yüce bir makam olduğunu idrak etmesiyle. DerviĢ aynı zamanda. gönül yapanların güzel olacağını vurgulayıp. yeni dünyanın ayrılıklarla değil. sevginin somut olarak deneyimlenebilecek bir Ģey olduğunu ve candan yaklaĢımda bulunmanın sevgi olduğunu söyler. Burada yapılanlar hakkında kısa belirlemeler yaptıktan sonra araĢtırmanın sonuçlarının yorumları ve alana katkısı hakkında bilgiler verilerek alanda çalıĢma yapmak isteyenlere öneriler sunulacaktır. Sevgi ile kurulan bu düzende de her yaraya mehlem çalmanın mümkün olacağını belirtir. DerviĢ sevenleri birleĢtirip. . Ama bu felsefe yapma biçimi. DerviĢ Ruhan. DerviĢ Ruhan‟ın kimi zaman çok derin ve birkaç anlamlı yorumlanabilecek. „YetmiĢ ikiyi kaldırırdım aradan. asıl kendilerini gerçekleĢtirebilme imkânlarına da kavuĢabileceklerini söylemiĢtir. bütünlükle. belirlenen önem ve amaçlar doğrultusunda gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrılık yaratan kurumsal dinler kalkınca. bütün insanlara her türlü Ģiddet ve savaĢ aracını yasaklayacağını belirtmektedir. Bu sebepledir ki Alevi BektaĢi derviĢleri. dilde de birlik sağlaması gerektiğini belirterek. DerviĢ Ruhan için Ģiir. bunun içinde Ģiir bu tarz düĢünceleri ifade etme de en etkili yoldur. YetmiĢ iki millet diye bir ayrım vardır. ruhsal bilginin aktarımında ve üretilmesinde Ģiiri kullanmıĢlardır. farklılığın vurgusuyla değil. Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi. DerviĢ Ruhan. birlikle. güç araçlarına dönüĢen silahlar kalkınca. sistematik bir tarzda değildir. ruhsal bilgiyi aktarmanın bir yoludur ve muhabbet ortamlarında vücuda gelir. kimi zamanda çok sade ve anlaĢılır deyiĢleri vardır. SONUÇ DerviĢ Ruhan örneğinde Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği adlı çalıĢma. bütünlükte birleĢileceğini anlatmaya çalıĢmıĢtır. YetmiĢ üçten ders verirdim sıradan‟. ayrımları ortadan kaldırıp.

Ģiirlerinin analizi. DerviĢ kavramı. araĢtırmada kullanılan kaynaklar. derinlemesine görüĢme yapılmıĢ ve . Daha sonra. DerviĢ Ruhan‟ın Ģiir anlayıĢı ait olduğu geleneğe bağlı olarak açıklanmıĢ. aĢık. Ġslam geleneğindeki ve Anadolu‟daki ruhsal insanlar hakkında belirlemeler yapılmıĢtır. kaynak oluĢturma ve değerlendirme alanı biçiminde. Son olarak DerviĢ Ruhan‟ın Ģiirlerinden alınan örneklerle derviĢin dünya görüĢü ve felsefesi hakkında belirlemeler yapılmıĢtır. daha özelde ise GümüĢhacıköy ilçesi ve çevresi tanıtılmıĢtır. Alevi BektaĢi derviĢleri sınıflandırılıp gelenek içindeki iĢlev ve özellikleri belirlenmiĢtir. geniĢ derviĢlik kavramından. Ġlk olarak DerviĢ Ruhan‟ın hayatı. Daha sonra. Amasya ili. derviĢlik ile ilgili bulgular sunulmuĢtur. Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğine. ÇalıĢmada. derviĢlerin ruhsal insan oldukları iddia edilmiĢtir. 198 adet Ģiiri aktarılmıĢ ve Ģiirlerin nerelerden derlendikleri gösterilmiĢtir. Bu tespitler bir tarihsel süreç içinde ele alınmıĢtır. araĢtırmanın alanı olan. Dördüncü bölümde DerviĢ Ruhan ve DerviĢ Ruhan‟ın Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği içindeki yeri açıklanmıĢtır. iki kısımda değerlendirilebilir. derviĢ kelimesinin etimolojik kökeni ve yaygın anlamları üzerinden tanımlanarak. yöntem olarak. BeĢinci bölümde DerviĢ (IĢık) Ruhan‟ın Ģiirleri aktarılmıĢ ve Ģiirleri analiz edilmiĢtir. Kaynak oluĢturmanın ilk ayağını literatür taraması oluĢtururken. ciddi analizler sonunda değerlendirmeye almıĢ ve katılımlı gözlem sonuçları ile tespitler gözden geçirilmiĢtir. ÇalıĢma sözlü gelenek metinlerini. Ġlk olarak. kendisinden önceki geleneksel derviĢler ile kendisinden sonraki çağdaĢ derviĢler anlatılmıĢ ve ortadan kalkan bir gelenek olarak Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği üzerine tespitler yapılmıĢtır. Ģiirlerin Ģekil ve yapısına göre yapılıp. deyiĢ yazanlara derviĢ dendiği tespit edilmiĢtir. derviĢ dendiği açıklanıp. Son olarak da Alevi BektaĢi geleneğinde deyiĢ yazanlara niçin aĢık denmeyip. kaynak kiĢi ve kaynak eser adı altında sınıflandırılarak gösterilmiĢtir. Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğinin DerviĢ Ruhan üzerinden anlatılmaya çalıĢıldığı çalıĢmamız. derviĢin anlamı ve tarihsel kökeni anlatılmıĢtır. Bunun için katılımlı gözlem. Bununla birlikte. Son olarak. Ġslam dininin ve halkın derviĢ kavramına yükledikleri anlamlar tespit edilmiĢtir. Ģiirler konularına göre tasnif edilip ana temaları belirlenmiĢtir. Üçüncü bölümde Alevi-BektaĢi geleneğindeki derviĢlik üzerine tespitlerde bulunulmuĢtur. Daha sonra. araĢtırmanın önemi ve amacı açıklanmıĢtır. yazılı ve sözlü olarak ayrılıp. DerviĢlik geleneği içinde DerviĢ Ruhan‟ı belirleyebilmek için. ikinci ayağını sözlü gelenek metinlerinin derlenmesi oluĢturmaktadır. genelden özele doğru bir yol izlemiĢ olup. yöredeki farklı adları ve kendisine dair söylenceler anlatılmıĢtır. eski Anadolu medeniyetlerindeki. eski Türk inançlarındaki. Ġkinci bölümde genel bir çerçeveden. Daha sonra. derviĢ ve benzeri tiplerin tarihsel kökeni üzerine belirlemeler yaparak. oradan DerviĢ Ruhan‟a doğru bir yol izlenmiĢtir. tarihsel sırasıyla. DerviĢlik geleneği için önemli olan bölgenin tarihinden. ozan. halk Ģiiri kavramları açıklanıp. Öncelikle.Birinci bölümde çalıĢmanın nasıl bir yöntemle yapılacağı belirtilmiĢ.

Bunlar da aslında sözlü gelenek ürünleri olup. zaman zaman kayıt altına alınmıĢtır. derviĢlikle bağlantıları olarak tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. ÇalıĢma konunun kapsamı ve içeriğinin gerekli kıldığı Ģekilde interdisipliner bir çalıĢmadır. Genel olarak yapılan çalıĢmalar. Bu bağlamda. DerviĢin birinci anlamı. Günümüze kadar yapılan Alevi-BektaĢi inancı temelinde yapılan araĢtırmalarda. Sadece tarihsel olarak derviĢlik incelenmiĢ olup. AraĢtırmalarda soy veya bir yapıya bağlılık öncelenirken. Ġslam dünyasında sufi sözcüğünün karĢılığı olarak kullanılan DerviĢlik kavramının halk içindeki diğer karĢılıkları olan „eren-gerçek‟ tabirleri üzerinde . Bu anlamıyla çalıĢmamızda sözlü gelenek metinleri kaynak olarak kullanılmıĢtır. sözlü gelenek metinlerinden nasıl yararlanılacağı konusunda örneklik teĢkil etmektedir ve Alevi-BektaĢi geleneğinin sözlü yayılım mekanizmasını çözmek isteyenler için kaynaklık yapabilecektir.muhabbet ortamlarında bulunulmuĢtur. ÇalıĢma. sözlü gelenek metinleri ile. derviĢliğin günümüzle bağlantıları kurulmamıĢtır. Değerlendirme kısmı için ise antropolojinin yapısal iĢlevselci anlayıĢı kabul edilmiĢ olup. ruhsallık yönündeki derinliğinin ancak derviĢlikle anlamlı olduğu ortaya konmuĢtur. derviĢlik önemli bir unsur olarak görülmemiĢtir. derviĢliğin söz konusu gelenek içindeki önemi ortaya konmuĢtur. ikincisi ise kiĢinin sufi bir yaĢam biçimini tercih ettikten sonraki ismidir. Geleneğin yazılı olan metinleri “gerçek kelamı” olarak kabul edilen deyiĢlerdir. aĢıklar ve dedeler üzerinedir. Bu çağrıĢımlar kiĢilerin dünyayı algılama Ģemalarına göre farklılaĢmaktadır. birçok Alevi-BektaĢi lideri. nasıl araĢtırma yapılacağı konusunda bir karmaĢa vardır. DerviĢ kelimesi birçok farklı çağrıĢımı olan bir kelimedir. Bu anlamıyla çalıĢmamızla. derviĢlik üzerine daha önce yapılan araĢtırmalardaki karmaĢa bir nebze de olsa açıklığa kavuĢmuĢtur. Genel olarak araĢtırmacılar tarafından söz konusu geleneğin. çalıĢma boyunca sözlü bir gelenek içinde analizler yapıldığı gözden kaçırılmamıĢtır. Söz konusu çalıĢmaların dökümü yapılıp metin haline getirilmiĢtir. Çünkü Alevi BektaĢi geleneğinin. Bu noktada derviĢler üzerine yapılan bu çalıĢma ile Alevi –BektaĢi geleneğindeki esas taĢıyıcı unsurun derviĢler olduğu gösterilmiĢtir. halk biliminin sözlü gelenek metin değerlendirme teknikleri ile halka ait olanın ortaya çıkması yaklaĢımlarından yararlanılmıĢtır. Bunun ortaya konulması ile ruhsal liderlik vasıfları taĢıyan kiĢinin özelliklerinin değerlendirilmesi kolaylaĢmıĢtır. çalıĢmamızla derviĢlik bağlamı ile ruhsallığın ön plana çıkarılması gerekliliği belirtilmiĢtir. daha önceden araĢtırılmıĢ olan. Bu sebepten dolayıdır ki bire bir görüĢme ve katılımlı gözlem sonuçları ile bilgilerin derlenmesi yapılmıĢ. kiĢinin tarikatta aldığı rütbe. GörüĢmeler söz konusu geleneğin gündelik hayat içinde nasıl anlaĢıldığının ve teolojik bazı kabullerin nasıl anlamlandırıldığının izlerini sunmuĢtur. sözlü olduğuna dair bir vurgu yapılsa da. AraĢtırmayla. ÇalıĢma konusunun en güç tarafı. geleneğin Ģifai bir biçimde aktarılmıĢ olmasıdır. derviĢlik bunlar arasında ara bir iĢleve sahip pozisyon olarak kabul edilmiĢtir.

mistisizmle temellendirdiği ve bunun köklerinin ise yaĢadığı coğrafyanın kültürel kökleri olduğu söylenmiĢtir. sözlü gelenek içindeki ruhsal anlamlandırma biçimleri hakkında bilgi vermiĢtir. Alevi BektaĢi geleneğini anlamada temel noktalardan biri olarak tespit edilmiĢtir. Ġslam‟ın içsel prensiplerine bağlılık Ģeklinde olup. belirleme ve tespitler yapılmıĢ ve kavramların derviĢten beklenen algılayıĢ biçimlerinin iĢaretlerini verdiğini görmemize olanak sağlamıĢtır. derviĢlerin anlam dünyaları üzerine düĢünmenin. DerviĢin Ġslam‟la iliĢkisi. DerviĢ Ruhan‟ın da içinde bulunduğu derviĢlik geleneği. Alevi BektaĢi. Bunun yanında çalıĢmamızda Anadolu uygarlıkları ve kadim medeniyetlerle bağlantı kurulmuĢtur. . derviĢin insan olma erdemine sarılmıĢ olduğu. Türklerin eski inançları ile kadim Anadolu kültürlerinin izlerine rastlanmıĢtır. halk sufiliğindeki kavramların doğru anlaĢılması mümkün kılınmıĢtır. beden dıĢı deneyimleri. aslında ruhsal yanımız üzerine düĢünmek anlamına geldiği belirtilmiĢtir. DerviĢlerin ruhsal insan olarak kökenlerine indiğimizde. kutsal olanın insanda tecelli edeceğini varsayan. Bu anlamıyla Horasan ekolü ve Batınilik. ruhsal bilgiyi Ġslam‟la barıĢık olarak halka aktarmıĢ kiĢiler olarak belirtilmiĢtir. Bu sebeplerin anlaĢılması ile ait olunan kültürel ortamın temel ruhsal dinamiklerini tespit etmenin mümkün olduğu söylenmiĢtir. DerviĢlerin bu manada ruhsal özellikleri olan kiĢiler olduğu ortaya konmuĢtur. DerviĢler Anadolu‟nun kültürel görünümü içinde. Batıni. söylencelere dayanarak. DerviĢlerin dünyayı anlama biçimleri onların bilgeliklerinin sebepleri olduğu düĢünülmüĢtür. Bu bağlantıların izleri zayıf olsa da bu konuda yapılmıĢ olan yeni çalıĢmalar dikkate alınmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. Anadolu mistik geleneğinden kökünü alıp. derviĢlerin Ģifacılıkları.açıklama. ruh göçüne inanan. Özellikle halk sufizmi bağlamında. bir derviĢ üzerinde derinlemesine bir analizin yapılması sonucu. Bu çalıĢmada derviĢlerin yapıp ettikleri ile ġamanların yapıp ettikleri arasında paralellikler ortaya konmuĢ ve bunun olası gerekçeleri açıklanmıĢtır. Bu izlerden en baĢta geleni ise Gök Tanrı dini ve Ģamanın etkisidir. Bunu “DerviĢ Ruhan” özelinde yaparak. bu sebeple kökünün. ait olduğu toplumun kültürel köklerine uzandığı ve gücünü kendini var eden kültürden veya ruhsal birlikten aldığı belirtilmiĢtir. Bu anlamıyla. bir inanç sistemi ve gelenek olduğu belirlemesi yapılmıĢtır. Bu bağlamda. Anadolu halk Ġslam‟ını anlamada Horasan ekolü çok önemli olduğu belirtilmiĢtir. derviĢin temel anlam dünyasını. geleceği görmeleri. olarak kabul edildiği. Bu anlamıyla derviĢlerin halk sufiliği bağlamında gerçekliğe ve insan hakkında sırlara ermiĢ kiĢi. vecd hallerine girmeleri ile ruhsal insan özellikleri gösterdikleri saptanmıĢtır. söz birliği yapmıĢçasına Horasandan geldiğini belirtmesi ile ekolün önemi delillendirilmiĢtir. Buradan hareketle söz konusu çalıĢma. Yapılan derlemelerde herkesin. ruhsal insan anlayıĢı ile bağlantılı olduğu gözler önüne serilmiĢ olup. Bu bağlamda. derviĢlerin ruhsal derinlikleri hakkında da belli bir kavrayıĢa ulaĢılması mümkün olabilmiĢtir. Türkler ve Horasan erenleri ile gerçek anlamına kavuĢan.

“Arif”. çünkü Yaratıcıya ait her Ģeyin. DerviĢlerin kendi söylediği deyiĢlerinde nasihat unsurunun yoğun olduğu. sözlü geleneğe mal olmuĢ . “Baba”lar. danıĢmanlık gibi özellikler. Alevi BektaĢi geleneğinde ruhsallığın taĢındığı ana kanal olduğu tespit edilmiĢtir. DerviĢi anlamak için dikkatli gözlem ve özenli bir yaklaĢımın Ģart olduğu dillendirilmiĢtir. Nefes söyleyen. DerviĢlerin. Aynı zamanda DerviĢ Ruhan. onların kalıbının ruhsal olana bağlı olduğu söylenmiĢtir. bu karmaĢık yapıya rağmen derviĢleri ruhsallık ve ruhsallığın ana çatısı altında toplamanın mümkün olduğu belirtilmiĢtir. “ġifa” yapan. Alevi BektaĢi geleneğinde derviĢler ruhsal insan olarak iĢlevleri ve özelliklerine göre çok farklı sınıflandırılmıĢtır. DerviĢlerin üzerinde düĢünmek ile Alevi-BektaĢiliğin ruhsal yönü görünür hale gelmiĢtir. Bu sebeplerden dolayı derviĢlerin. deyiĢlerinde ruhsal bir yaĢamı telkin ettikleri belirtilmiĢtir. ÇalıĢmamızda “Eren” anlayıĢının farklı bir okuması olarak. DerviĢler. aynı zamanda halk inançları bağlamında. Alevi-BektaĢi derviĢlik geleneği DerviĢ Ruhan örneğine bağlı kalarak incelenmiĢtir.ÇalıĢmada halk sufiliğindeki inançlara göre derviĢlere biçilen roller açıklanmıĢtır. Bu bağlamda. DerviĢlerin sadece kendi mensubu olduğu grupla değil her kesimle iliĢki içinde oldukları. uyarılarda bulundukları açıklanmıĢtır. Bunlar özetle. Bu belirlemeleri yapmamızın sebebi Alevi BektaĢi geleneğinin mistik yönünün ancak derviĢler aracılığı ile anlaĢılabileceğine dair kanaatimizdir. söz konusu iĢlev ve özelliklerden sadece biri ile tanındığı gibi. Alevilik hakkında bir Ģey söyleyebilmenin mümkün olmadığı belirtilmiĢtir. Alevi-BektaĢi inancı içinde “tarikat”. Bu ruhsal insan olma özelliğinin. Anadolu Aleviliğinde ruhsallığın taĢındığı ana kanal olduğu söylenip. “ErmiĢ” veya “Eren” olarak da adlandırıldıkları açıklanmıĢtır. DerviĢlerin bir kalıba konulamayacağı. birkaç özelliğe birden sahip olup. Hayatta olanlarla görüĢmeler yapılarak söz konusu iliĢki hakkında bilgi toplanabilmiĢtir. “marifet” arası dengeyi gözettikleri. derviĢler üzerine anlatılan menkıbelerin kaynağını oluĢturduğu tespit edilmiĢtir. “Sadık”. geleceği görme. özet olarak Ģunlar söylenmiĢtir. Aleviliğin mistik yönü anlaĢılmadan. DerviĢlerin. DerviĢlerin iĢlev ve özelliklerine göre karmaĢık bir yapı arz ettiği. birden fazla özellikle tanınanlar da olduğu belirtilmiĢtir. dini önderlik. derviĢ için özel ve kutsal olduğuna inandıkları vurgulanmıĢtır. Bu özellikler ġamanın. Çünkü DerviĢ Ruhan‟ın “IĢık Ruhan” mahlaslı Ģiirlerini bilen ve bu Ģiirlerden etkilenen insanlar vardır ve bir kısmı hayattadır. DerviĢliğin genel anlamı hakkında. “ÂĢık”lar olarak zikredilmiĢtir. oldukları belirtilmiĢtir. DerviĢlerin halk içinde yaptıkları iĢi ve hizmeti açık etmedikleri. DerviĢlik bağlamında belirlemeler yapılmıĢtır. sırladıkları belirlenmiĢtir. Mani rahibinin ve kadim ruhsal insanların özellikleri olduğu söylenmiĢtir. halkın derviĢleri insanüstü varlıklar olarak kabul etmesi. söylencelerin oluĢması ve halkın mistik kavrayıĢı hakkında bilgiler vermesi hakkında belirlemeler yapılmıĢtır. “Balım Sultan Muhabbeti” yapan. “Keramet sahibi”. Bunların Ģifacılık. “Bekâr-meczup” derviĢler ve DerviĢ meĢrepli “Dede”ler. üzerine rivayetler söylenen bir kiĢi olarak. bu kiĢilerin derviĢ olarak adlandırılmanın yanı sıra “Gerçek”.

fakat iktidarların yönlendirmesi ve kentleĢmenin etkisiyle. bu adların ise “DeyiĢ. Çünkü bu ayrımın kültürlerin devamlı ve sürekliliğini yadsıdığı tespit edilmiĢtir. kahvelerde âĢık Ģiirinin. Alevi BektaĢi geleneği içindeki görevinin gereği olarak hem “gerçek” (ermiĢ) olmuĢ hem de gerçekleri dillendirdiği belirtilmiĢtir. inancı güncellemek. Kavramların netleĢmesi hem bilimsel çalıĢmalardaki kavram kargaĢasının aĢılmasına bir katkı. Halk Ģiiri söyleme geleneğinde tekke ile âĢık Ģiiri ayrımının. belirlenmiĢtir. Deme. DerviĢ Ruhan. fakat âĢıkların. Horasan erenleri geleneğinden bu tarafa. Bu bağlamda derviĢ için Ģiir. bir vecd halinin ürünü oldukları anlatılmıĢtır. DerviĢ Ruhan. Yaratıcıyı yansıtır hale geldiği anlatılmıĢtır. Bu çeĢitlenmeler. bu mistik iĢlevi yansıtacak adlandırmaların verildiği. Bu sayede Alevi BektaĢi geleneğinde AĢık ve DerviĢ kavramlarının anlamlarının netleĢmesi sağlanmıĢtır. tekkelerdeki derviĢlere göre daha dünyevi konularla ilgilenmiĢ oldukları. çoğu zaman doğaçlama olarak söylediği Ģiirlerin.olduğu tespit edilmiĢ. problemli bir ayrım olduğu tespitine katılınmıĢtır. AĢık araĢtırmalarına farklı bir bakıĢtan örnek verip konuya baĢka bir derinlik ve zenginlik katılmıĢtır. DerviĢ Ruhan‟ı bir AĢık olarak değil de bir derviĢ olarak değerlendirerek. Söz konusu düĢüncesi Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği içinde anlamlıdır ve toplumsal değiĢmenin hızla yaĢandığı modern Türkiye içinde daha da anlamlı . ġiir derviĢe göre. ilahi olanın gerçekleĢmesi hakkında. Ģiir ile bilgi aktarmanın bir süreklilik içinde geldiği. DerviĢin Ģiirle toplumda yerine getirmesi gereken iĢlevler. yaratıcının dillendiği anlar olduğu tespit edilerek. Kelam. Bu ikisinde de bir düĢünce insanı havası içinde olduğu gözlenmiĢtir. ahlakça örnek olmak. Alevi BektaĢiler arasında ise Ģiir söyleyen kiĢilerin. DerviĢ Ruhan için Ģiirin (deyiĢ) sadece mısraların ahenkli birleĢimi ve imgelerin ustalıkla kullanıldığı bir eser olmadığı açıklanmıĢtır. Ģiir aktarım mekanizmalarında çeĢitlenmeler oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. Birinci yolu. Nefes” olduğu izah edilmiĢtir. bu tekil örneğin sözlü gelenek içindeki mekanizmaları nasıl harekete geçirdiği örneklenmiĢtir. derviĢçe özelliklerle birlikte anılmıĢ olduğu belirtilerek. yaĢadığı hayat ile bir aktarım yapmak. derviĢ Ģiirinin bir devamı gibi icra edilmesi ve aleviler arasında âĢık. Bu sebeplerden dolayı söz konusu gelenekte Ģiire. Bunun yanında kahvelerde oluĢtuğu varsayılan âĢıklık geleneği içindeki âĢıkların da büyük oranda bir tarikata bağlı olduğu. sosyal sorunlara çözüm üretmek olarak açıklanmıĢtır. iki yolla insanlara bilgi aktarmayı denemiĢtir. zakir ve derviĢlerin Ģiir geleneğini daha geleneksel yöntemlerle devam ettirmelerinde görüldüğü belirtilmiĢtir. Alevi BektaĢi DerviĢlik geleneğinin içindeki bir derviĢ olarak. insanı kâmil örneği olmak. geleneğe göre Ģiir yazan kiĢinin gelenek içinde özel iĢlevleri bulunduğu. DerviĢ Ruhan‟ın da bu kutsallık anlayıĢı içinde Ģiirlerini yazmıĢ olduğu belirtilerek. hem de sıradan Alevilerin kavramlarının literatüre girmesi anlamına gelmiĢtir. Delil. Ģiire ve Ģiir söyleyene daha farklı anlamlar yükledikleri açıklanmıĢtır. ahlaki olanın doğruluğu hakkında telkinlerde bulunmuĢtur. dengeli insan olmak. iĢlevlerin yerine gelmesi ile derviĢ. Ġlahi olanın somut hayata yansımalarını izlemiĢ. her türlü bilginin aktarımını sağlayan vasıta ve kutsal olanla kurulan bağlantının bir delili olarak belirtilmiĢtir. Bu durum kendisini bir düĢünce ve eylem adamı kılmıĢtır. ikincisi ise Ģiirle aktarım yapmaktır.

bir Ģekilde sistem içinde bir yer bulduğu belirtilmiĢtir. daha sonra derviĢlerin mistik özelliklerinin de görmezden gelinmesine yol açmıĢ olduğu ve bir geleneğin hızlı bir biçimde mistik düĢüncelerden arındırıldığı söylenmiĢtir. Bu sebeple. AĢık. Çünkü konu insan. Modern hayatın. insanların tarihsel olarak ruhsal beklentileri üzerinde de düĢünmek gerekir. DerviĢ Ruhan Alevi BektaĢi derviĢlik geleneğinin modernleĢme süreci içinde değiĢimi ve ortadan kalkmasının anlaĢılması için önemli. DerviĢlik. gelenek içinde bulunan diğer makamların. Geleneksel yönü ağır basan inançlarda. bütünlüğün gözden kaçmasına sebebiyet verecektir. Yeni derviĢler yetiĢmemekte olduğu tespit edilmiĢtir. Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği. inancın yarattığı bütünsel evren hakkında . bunun gerekçeleri. Aleviliğin Batıni yönünü temsil eden derviĢler ortadan kalkarken. günümüzde ortadan kalkma durumunda olduğu belirtilmiĢtir. Bunlardan herhangi birine ağırlık vermek. Söz konusu arındırma sürecinin.olmuĢtur. gelenekteki değiĢmeyi hem istemiĢ hem de değiĢimdeki aĢırılıklardan uzaklaĢmıĢtır. gerçek bir karekter olarak yaĢamıĢ olduğu açıklanmıĢtır. ÇalıĢmamız disiplinler arası bir yapı arz etmiĢtir. Bu süreç sonunda ruhsal yönü zayıflamıĢ olan Aleviliğin. Seküler. yerine yeni sınıfsal yapıya uygun rol ve yapıların geçmiĢ olduğu açıklanmıĢtır. Alevi BektaĢi derviĢleri. modernleĢme süreci ile bağlantılı olarak ortaya konmuĢtur. rasyonel organizasyonu ve rasyonel insanı zorunlu kıldığı tespit edilerek. kültür ve inanç bağlamında bir senkretik bütünlük arz etmektedir. ÇağdaĢ olmanın. sekülerleĢme ve bireyselleĢmeyi ortaya koymuĢ olduğu söylenmiĢtir. bunun rasyonelleĢme. teoloji ile sosyal bağlam arasında doğrudan iliĢkiler vardır. Bu tespitten hareketle. Sadece bu ritüel Ģuradan. Sonuçta geleneksel rollerin değerini kaybedip kıymetsizleĢtiği. iĢlevsiz kaldıkları. derviĢlerin de yöneldiği bir odak olduğu ve bu anlamda hurafe olarak belirtilen birçok inanç unsurundan Aleviliğin arındırıldığı tespit edilmiĢtir. toplum. Aleviliğin zahiri boyutu ve kurumsal yapılarının geliĢtiğinin görüldüğü açıklanmıĢtır. Devrim öncesinde toplumda bilgi aktarma. DerviĢ Ruhan. Alevi BektaĢilik geleneğinin ruhsal yönünü yansıtmaktadır. Ģu inanç buradan diye tanımlamak yerine. ruhsal insan olan derviĢlerin toplumda en alt konuma düĢmüĢ oldukları tespit edilmiĢtir. derviĢliğin kökenleri araĢtırılırken. DerviĢ Ruhan. rasyonel insan tipine dayanan modern insan. Alevi BektaĢilik üzerine yapılan çalıĢmaların da zorunlu olarak disiplinler arası çalıĢmalar olması gerekmektedir. ozan ve dede gibi. metapsiĢik yardım. Söz konusu sorgulama sonucunda. DerviĢliğin ortadan kalkması ile geleneğin üretilememesi arasındaki bağlantı ortaya konulmuĢ ve Alevi BektaĢi inancının giderek ruhsallıktan uzak bir anlam dünyasına evirildiği tespit edilmiĢtir. eski sosyal kategorileri sorgulamıĢtır. hem yaĢamı somut verilerle anlamaya çalıĢmıĢ hem de ilahi olanla bağını kesmemiĢtir. ÇalıĢmamız temelinde önerilerimiz Ģunlardır. sabit sembollere ve gösterilere dönüĢmüĢ olduğu. söz konusu dönemde. Cumhuriyet devriminin yarattığı hızlı değiĢime gönülden destek verdiği ve değiĢimden etkilendiği belirtilmiĢtir. sosyal hayat içinde iyi bir „çağdaĢ‟ olmaya dönüĢtüğü belirtilmiĢtir. Günümüzde Alevi BektaĢi olmak. toplumun iĢleyiĢ mekanizmasının değiĢmesi ile de etkisiz kaldıkları tespit edilmiĢtir. Ģifa gibi birçok iĢleve sahip olan derviĢlerin.

sözlü bir geleneğin hakim olduğu kültürde mümkün değildir. Ruhsallık temelinde yapılan bu birleĢtirici çerçeve. AraĢtırma alanı ideolojilerin yeniden kurulduğu bir alan olarak düĢünülmeyip. Söz konusu belirlemeler. Anadolu‟yu birleĢtirdiği gibi. kendisini ruhsal olarak besleyen derviĢlerin hizmetleri ile var olmuĢtur. Anadoluyu Kucaklayan Ozan Mahzuni Şerif. araĢtırmacıların ayrılıĢ noktasıdır. kurumsallaĢtıracaktır. dikkati yaĢayan insanların ruhsal beklentilerine ve anlamlandırmalarına yöneltmiĢtir. Ali Ġhsan. kavramların bağlayıcılığına karĢı eleĢtirel bir düĢünme geliĢtirmek zorundadır. ÇalıĢma derviĢ. AraĢtırmacılar. gelenekte hangi kökeni arıyorsa. söz konusu gelenek içinde bir yol bulmaya çalıĢanlara ıĢık tutacaktır. gerçek. Bu eleĢtirmek. ÇalıĢmamız bu yönü ile birleĢtirici bir çerçeve sunmaktadır. ortadan kalkmakta olan bir gelenektir. Bu sebeple çalıĢma yapacak olanlar. geleneği yönlendiren birçok lider ruhsallık bağlamında değerlendirilip yeniden anlamlandırılması gerekmektedir. Onların etkinliğinin ortadan kalkması söz konusu geleneği. . aĢık. o yöne doğru veriler toplamaktadır. Bu tespitin dikkate alınması. Belki bu çalıĢmalar. kavramların doğru kullanımlarını da görmezden gelmek anlamına gelmemelidir. 2006. ÇalıĢmamızda olduğu gibi kavramlar açık bir Ģekilde tanımlanmalıdır. geleneği anlamak için. Bu ise olması gerekenin arandığı değil. Ankara. Bu da yeniden etkin çalıĢmaları gündeme getirecektir. Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği. Söz konusu anlayıĢın araĢtırmalarda öne çıkarılması zorunludur.çıkarımlarda bulunmak ve bunu sosyal bağlamı içinde düĢünmek. günümüz insanının da maddi ve manevi yönleriyle birleĢmesine aracılık edebilecektir. Bu anlamıyla. Alevi BektaĢi geleneği. Horasan erenlerinin. Baskı. dede gibi bir çok kavramı gelenek içinde yeniden anlamlandırmıĢtır. olanın araĢtırılmasının daha doğru bir yöntem olduğuna inanılan bir anlayıĢtır. Alevi BektaĢi araĢtırmalarında köken sorunu. eren. ruhsuzlaĢtıracak. gerçeğin araĢtırıldığı bir alana dönüĢtürülmelidir. 5. Bu tanımlamalar içinde söz konusu kavramların tarihsel olarak değiĢimleri üzerinden bazı belirlemeler yapılmıĢtır. Bir kavramın sabit anlamda kullanılması. bu konuda çalıĢma yapacak olanlara yardım edeceği düĢünülmektedir. KAYNAKLAR AKTAġ. çalıĢmalara farklı bir derinlik katacaktır.

BALĠVET. Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı. 2004. 2002. (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalında HazırlanmıĢ YayınlanmamıĢ Doktora Tezi). 1942. Ömer Lütfü. XIII-XV. 1999. Öcal Oğuz. Baskı. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.ASLANTAġ.R. Ali Metin. Erdoğan. Yüzyıllarda. Sürekli Kitaplar Dizisi. ARTUN. Sevinç Matbaası. 4. BARKAN. Erzurum‟da Tıbbi ve Nistik Folklor Araştırmaları. 1997. Dizgi Baskı. Ankara. Metin Ekici. 2003. Nebi Özdemir) Milli Folklor Yayınları. Ankara. AY. Resul. “Halkbilimi (Folklor) ve Antropoloji”. Sayılar ve Hayvan Simgeleriyle Alevi Mitolojisi. Tayfun. Ġstanbul. Ruh ve Madde Yayınları. Oba Yayınları. Pençei El Aba.AKTAġ. Kaynak Yayınları. ALKAN. Michel. Taha. Şeyh Bedreddin Tasavvuf ve İsyan. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. “Yeni Belge ve Bilgiler IĢığında Pir Sultan Abdal”. Sedat . ANKARALI. 2. Ali Haydar. 1972. I. Ġstanbul. 2004. Anadolu‟da Derviş ve Toplum: Tarihsel bir Tipoloji Denemesi. Şeyh Bedreddin ve Varidat. 16. “Osmanlı Ġmparatorluğu'nun KuruluĢu Sorunu”. ĠletiĢim Yayınları.TUNCAY. Ergün. Ġstanbul. . Ġstanbul. 2005 ALTINOK. E yayınları. Ahmet . Din Hayattan Çıkar. ARIKDAL. Selim. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi. 2004. “Ġstila Devirlerinin Kolonizatör Türk DerviĢleri ve Zaviyeler”. ATAY. (Haz. M. AKYOL. Ankara. Erman. Dünden Bugüne Gümüşhacıköy. 84. Ġstanbul. Ankara. 2004. Ġstanbul. 1999. Bülent . BASCOM. 1999. Vakıflar Dergisi. 2000. ARI. (çev. Anadoluda Bir Duru Kaynak Aşık Kul Fakır. AġIK. 1991.. Ġstanbul. 2003.CĠN. AVCI. 2001.: Ela Güntekin) Ġkinci Baskı. GümüĢhacıköy Matbaası. Ömer Lütfi. Atatürk Üniversitesi Yayınları.: Gülin Öğüt Eker. Akçağ Yayınları. W. Baki YaĢar. Ali Ġhsan-YÜCEL. Doğu Batı Dergisi. BAġAR. Galip. Ankara. Ġstanbul. " „Dairenin DıĢındakiler‟i AraĢtıran Tarihçi: Ahmet YaĢar Ocak”. Büyük Sentez Tekamül. Milliyet Yayınları. Zeki. Osmanlı‟da ve İran‟da Mezhep ve Devlet. BARKAN. Sabri.

) Kırıkkale. (Haz. Ġstanbul. BULAÇ. 2002. Siyasal Otorite ve Edebiyat”. Fuat. (Haz. Ġstanbul. 1995. Ġstanbul. Ali. Oriental spiritualism.1998. Aksal ve bĢk. “Gül Baba ile Veli Baba”. 1996. Türk Halk Hikayelerinde Düş Motifi Zinciri. Şamandan Aşıka Alpten Erene Köroğlu. BAYAT. Ġstanbul. Nakşilik-Bektaşilik. Ġstanbul.: Z. VIII-44. Nejat. Adam Yayınları. Pertev Naili. Ġstanbul. Ġlhan. Pan Yayıncılık. BROWN.: Konur Ertop) K Kitaplığı Yayınları. Ġlhan “Turkish Folk Stories About the Lives of Minstrels" Journal of the American Folklore. Ankara.BAġER. (Haz. Folklor Yazıları. Rose) Oxford University Press. Ahmet Yesevi'den Hasan Dede'ye Gönül Erleri : Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri içinde. Türk Kültürü ve Hacı BektaĢ Veli Sempozyumu bildirileri içinde) Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı BektaĢ Veli AraĢtırma Merkezi. DemirtaĢ. 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. BORATAV. 65/258. Sait. 1927. . “Dini Karizmatik Tipler Olarak Anadolu Velilerinin Türk Fütühatındaki Etkileri”. BĠRDOĞAN. Ġlhan. 1994 BAġGÖZ. The darvishes or. Ġstanbul. BAġGÖZ.: Konur Ertop) K Kitaplığı Yayınları. Dilaver. 1999. Indiana Üniversitesi. Fuzuli. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.A. Varlık. Akçağ Yayınları. V-2. “Kuran-ı Kerim”. Anadolu ve Balkanlar‟da Alevi Yerleşmesi Ocaklar – DedelerSoyağaçlar. London. Aşık Ali İzzet Özkan. Pan Yayınları. (çev. 2003. Türkçe Programları Yayınları. BAġGÖZ. Ali Bulaç. Birim yayınları. CEYHUN. “Anadolu Türklerinde Din. Toplumsal Tarih Dergisi. Heterodoksi. Ġlhan.: Erol Üyepazarcı) Ġkinci Baskı. Claude. LXVII-1109. BAġGÖZ. 1952. Osmanlılardan Önce Anadolu. (I. 100 Soruda Türk Folkloru. Mozaik Yayınları. 1999.1997. CEBECĠ. 2000. Ġlhan. CAHEN. Ġstanbul. Yunus Emre. Hacettepe Sosyal ve BeĢeri Bilimler Dergisi. 2003. BAġGÖZ. (Edited with introduction and notes by H. Pertev Naili. BOZKURT. 2003. Ankara. John Porter. 1986. Çev. BORATAV. Ankara 1973.

ÇINAR. Ankara. E. . ÇOBANLI. 2000. Om Yayınları. Ġstanbul. Alpaslan. XXX. 1998. Ali. Çivi Yazıları Yayınları.: Ahmet YaĢar Ocak) Türk Tarih Kurumu Yayınları. 2007. 2001. Cem-SALT. ÇAMUROĞLU. Erdoğan. CHITTICK. Frederick. ÇAMUROĞLU. Tarih Heterodoksi ve Babailer. 2006. Ertuğrul. 3. Ant Yayınları. Reha. 1999. ÇINAR. 2006. Baskı. Kalkedon Yayınları. Ġstanbul. 2. Kayıp Bir Alevi Efsanesi. Erdoğan. Ġstanbul. Ankara. ÇAMUROĞLU. (Haz.: Haldun Bayrı) Metis Yayınları. Dharma Ansiklopedi.M. Reha. Ġstanbul. 2005. Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler (Haz. Ġstanbul. Nathalie. 2005. ÇOBANOĞLU. DANIK. Reha. 1999. Akçağ Yayınları. 1999. ÇINAR. 2005. Aleviliğin Kayıp Bin Yılı. Öteki Tanrılar Alevi Bektaşi Mitolojisi. 1999. Ġstanbul. POPOVĠÇ. Ġstanbul. Ġstanbul 2005. Ġstanbul. XXX-3. “Osmanlı Döneminde Balkanlar‟daki Tarikatlar”. CHALLAYE. Dharma Yayınları. (çev. Om Yayınları. “BektaĢilik‟ve Resim Sanatında Sembolizm ve Temalar Üzerinde Bir Ġnceleme”. ÇAMUROĞLU. Parapsikoloji-MistisizmOkültizm. Baskı. 5. Reha. Varlık Yayınları. Ġmge Yayınları. Çivi Yazıları Yayınları.: Mehmet Demirkaya) Kaknüs Yayınları. 1999. Tarih ve Ütopya. Enel-Hakk Demişti Nesimi Sabah Rüzğarı. CLAYER.: Ahmet YaĢar Ocak) Türk Tarih Kurumu Yayınları. Tarih Dizisi. Baskı.Ezoterizim-Teozofi-Spiritüalizm-Neospiritüalizm. Aşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü. Erdoğan.: Semih Tiryakioğlu) 4. Baskı. CIORAN. (çev.4. William.. Dinler Tarihi. 1994. Ankara. baskı.CEYLAN. Kapı Yayınları. Böyle Buyurdu Sufi Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı Araştırmaları. Günümüz Aleviliğinin Sorunları. Tarihten Teolojiye İslam İnançlarında Hz. Bektaşilikte Zaman Kavrayışı Dönüyordu. 2. Felicien. Ġstanbul. Ankara. Om Yayınları. DE JONG. Ġstanbul. (çev. Özkul. Alexandre. Ömür. Ġstanbul. Hayal Alemleri İbn-Arabi ve Dinlerin Çeşitliliği Meselesi. Aleviliğin Gizli Tarihi.

Ankara. Kemal Çiçek. Ġstanbul.: Ali Berktay) Kabalcı Yayınları. EĞRĠ.: M. FINNEGAN. Öcal Oğuz. Ankara. Çeviri: Zeynep Altok.DOĞANAY. Can Yayınları. Dinler Tarihi Sözlüğü. Eraslan. (çev.: Sema Demir) (Haz. Kutsal ve Dindışı. Osman. Ruth. Ankara. Şamanizim.: Mustafa Sever) (Haz.Yeni Türkiye Yayınları. Ioan P. “Sözlü ġiir”. Mircea. Ġstanbul. Anadolu'da yaşayan dergahlar: Sivas. Selcan Gürçayır) Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 2. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. (çev. Ankara.: Mehmet Ali Kılıçbay) Gece Yayınları. Dr. 2007. (çev. Güler. EREN. Ġstanbul. 2005. (çev. . Geleneksel Yayıncılık. Alevi BektaĢi Klasikleri VII. Toplum (Edi. “Gaipten Haber Veren KiĢi Kahin Olarak ġair”. Kitab-ı Cabbar Kulu. (çev. (çev. 1997. Osmanlı Ansiklopedisi.Yozgat çevresi dergahları ve tekkeleri. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı. 2003. Ġstanbul. (çev. Ġkinci Baskı. “Bireysel Yetenek Olarak ġair”. FINNEGAN. 1991. (çev. Metin Ekici. Suraiya. “BektaĢi Tekkelerinin Kapatılması (1826) ve BektaĢiliğin Yeni Yüzyılı” II.. Fahri. Ebedi Dönüş Mitosu. 2005.: Mustafa Sever) (Haz. ELĠADE. Nebi Özdemir) Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ġmge Kitabevi Yayınları.: Ġsmet Birkan) Ankara. Mircea-COULIAN1ANO. Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi. 1999.: Güler EREN. Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir Kaynaklara Giriş. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla. ELĠADE.: M. Cilt.Samsun. 2003. 1999 MADEN. 1994 ELĠADE. Suraiya.: Filiz Kılıç.Cem Oğuz) IV. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Ankara. (Edi. Mircea. Ruth. Mircea. 2003. Öcal Oğuz. Milli Folklor Yayınları. Doç. Geleneksel Yayıncılık. Ankara. Tuncay Bülbül). Selcan Gürçayır) Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 2. FAROQHI.: Ali ErbaĢ) Ġnsan Yayınları. 2000. Mircea. Ruth. ELĠADE.AmasyaTokat-Çorum. FINNEGAN. 2005. Öcal Oğuz.: Ümit Altuğ) Ġmge Kitabevi Yayınları. FAROQHI. ELĠADE. Ġstanbul. M. 2007. Türk Diyanet Vakfı Yayınları. Ankara.: Gülin Öğüt Eker.

1981.C Kültür Bakanlığı Yayınları . foreword by O. Türk Tarih Kurumu Yayınları. 1979. AMS Pres.: Levent Kartal). Ġstanbul. 100 Soruda Türkiye‟de Mezhepler ve Tarikatler. Lucy MARY. Eski Türk Dini Tarihi. Ġstanbul. GÜNGÖR. Ankara. 2002. “Türk Alevî-BektaĢî ĠnanıĢlarında ġamanlığın Ġzleri”. New York. (Haz: Mehmet ÇavuĢoğlu. Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi. Stanislav. 1976 ĠNAN.M. Ġzmir. Ġstanbul.Tenkitli Metin. 2000. 1996. Abdulkadir. London: Octagon. XVIII-15. T. Kum Saati Yayınları. 1979. Jane. 2007. Kaynak Yayınları. Burke. Abdurrahman. Akçağ Yayınları. Stanislav. monastic organisation. Abdurrahman. Der Yayınları. 1996. GENER. Lucy . Ġstanbul. Ġstanbul. Ezoterik. ĠNAN. GÖLPINARLI. GÖLPINARLI. (çev. GÜNBULUT. GÜZEL. Geleceğin Psikolojisi. GARNETT. Gerçek Yayınevi. 1999. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Sempozyom Bildirileri. GROF. Divan. 2000. 2003. . Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar.. (çev. Caner.GARNETT. Jane. Ankara. Abdülbaki. Ortadoğu Din Kültürü. 2006. Mysticism and magic in Turkey : an account of the religious doctrines. Abdulkadir.: Sezer Soner) Ege Meta Yayınları. Erdem Özel Sayısı. GÜNGÖR. Harun. ġükrü.MARY. Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik. 1990. 1969. Ġstanbul. Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı. GÜZEL. Ġstanbul Üniversitesi Yayınları. Mehmet Ali Tanyeli). İnsan Şuurunun Yeniden Keşfi Kozmik Oyun. GROF. II. Ankara. Ege Meta Yayınları. Türk Bodun Bilimi Araştırmaları. 1999. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Abdulbaki. “Alevi BektaĢi Geleneğinde DerviĢ”. Harun. VIII-22. IġIK. basım. Ankara. The dervishes of Turkey. and ecstatic powers of the dervish orders. Ankara. 7. HAYRETĠ. Ġzmir. Piramit Yayıncılık.Batıni Doktirinler Tarihi. Cihangir.

2003. Kabile”. Ankara. Metin Ekici. 2006. Ġstanbul. 1987 . Ġnsan Yayınları. JARRĠNG. Türk Akın Aşık Kültürü Bağlamında Van Kırgızlarının Apızlar Sanatı ve Aşık Veysel. Edebiyat Araştırmaları I. “13. Ġstanbul. Süleyman Turduyeviç. Modern Türklük Araştırma Dergisi. 2006. Ankara. Ġsmail. Anadolu‟da İslamiyet. Ġstanbul. 2005. KÖPRÜLÜ. (çev. (Haz. 2004.: Oktay Selim Karaca). Bülent. Baskı. Ankara. Arthur. KRAMER. Ġstanbul. Ankara.M. 2001. Mahmut Erol. Edebiyat Araştırmaları. Türk Tarih Kurumu Basımevi. KAYIPOV. Esat. KÖPRÜLÜ. Hünkar Hacı Bektaş. “Otman Baba ve Fatih Sultan Mehmed” Doğu Batı Dergisi.: Gülin Öğüt Eker. Türk Edebiyatı‟nda İlk Mutasavvıflar. Sufi ve Şiir: Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası. 2002. Fuad. Ankara. Almqvist and Wiksell International. Ġstanbul. Sayfa. Halil. Muhtar. Epik Gelenek.. Havas‟ın Derinlikleri. Milli Folklor Yayınları. Mehmet Fuat. 1976. Samuel Noah. KISA. 327-340 KILIÇ. (çev: Belkıs DiĢbudak). KAYGUSUZ. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor AraĢtırma Dairesi Yayınları:84 Gelenek-Görenek ve Ġnançlar Dizisi:4. M. Mehmet Fuat. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Nebi Özdemir) Halkbiliminde Kuramlar ve YaklaĢımlar. Kabalcı Yayınevi. HARMANCI. AĢık Veysel Kültür Derneği Yayınları 3. M. 1989. Alev Yayınları. V. III-4. Fuad. Hermes Yayınları. Kuran-ı Kerim. Dervish and qalandar. 1999. KÖPRÜLÜ. 4. Akçağ Yayınları. KÖPRÜLÜ. 1987. Haz: Kurul tarafından. 1998. KUTLU. Gunnar. Diyanet Vakfı Yayınları. Halk Kültürümüzde Sivasın Yeri Sempozyum Bildirileri. Şavaklı Türkmenlerde Göçer Hayvancılık. Ankara. Ötüken Yayınları. Ankara. Öcal Oğuz. VII-26 Ankara. Ġstanbul. Plato Film Yayınları. Stockholm. 2005. Sümerler. 2005. KOESTLER.ĠNANCIK. Ġstanbul. “A(bt)al‟ın Velive Görünümü”. JIRMUNSKIY.

NOYAN. 1999. (çev.Tuttum Aynayı Yüzüme Ali Göründü Gözüme içinde. Yabancı araştırmacılar Gözüyle Alevilik. MELĠKOFF. “1826 Sonrası BektaĢi Tarikatları”. Ardıç Yayınları. MELIKOF. Olsson.: T. Butrus Abu. Hacı Bektaş: Efsaneden Gerçeğe. Cilt. 1997. Cilt. “Anadolu Ġslam Gizemciliğinin Orta Asya Kökenleri”. MEVLANA. (çev. 1997. Stuart. (Haz: Mertol Tulum. Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII yy. Ahmet YaĢar. Irene. 2006. “1826‟da NakĢibendi Müceddidi ve BektaĢi Tarikatları”. Hüseyin. Irene.: Ġlhan Cem Erseven). 1997. ) Ensar NeĢriyat. Ġstanbul. Sufizm Bilgelik Arayışında Tasavvuf Yolu.: Iren Melikof ve bĢk. Ankara. Irene.Tuttum Aynayı Yüzüme Ali Göründü Gözüme içinde (çev. Ġstanbul. Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye'de Aleviler. ) Ensar NeĢriyat. 1998. Bektaşilik Alevilik Nedir?. Ġstanbul. 2003. OCAK. MANNEH. ĠletiĢim Yayınları. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.E.KÜÇÜK. Ġstanbul. “Alevi BektaĢiliğin Tarihi Kökenleri. Ġstanbul. Hülya. NEV‟Ġ. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Ġstanbul.: B. Türkler.). (Haz: Abdülbaki Gölpınarlı). Özdalga. Nusayriler Toplantısı Bildirileri içinde. Raudvere). 2000. cilt. Ġstanbul. 2001. Ġstanbul. “BektaĢilik. (Haz. Bektaşiler. Bütün Yönleriyle Bektaşilik Alevilik IV. MELIKOF. Bedri. OCAK. LITVAK. Celaletin-i Rumi. Ġstanbul. Ankara. Mesnevi. MEB Yayınları. (çev. Kitap Yayınevi.Kurt Torun-Hayati Torun) Alevi Kimliği içinde.Tenkitli Metin. Bedri. Ant Yayınları. Ahmet YaĢar. Bektaşiler. 1999.: Turan Alptekin) Cumhuriyet Kitabevi. Kurtuluş Savaşında Bektaşiler.: Ġlhan Cem Erseven) Ant Yayınları. Net Ofset Matbacılık. NOYAN. Ġstanbul. MELIKOF. Bedri. 1999. Haz: ġakir Keçeli. Bütün Yönleriyle Bektaşilik Alevilik VII. BektaĢi-KızılbaĢ Bölünmesi ve Neticeleri”. Yabancı araştırmacılar Gözüyle Alevilik. Ġstanbul. Ankara. Ardıç Yayınları.: Nur Yener) Okyanus Yayınları. Tarih İçinde Amasya. Ant Yayınları. Ali Tanyol). 1995. (Haz. Divanı. 1. 1977 NOYAN. Ġstanbul. 1999. (Haz. Irene. 1999. Türkiye ve İslam. (çev. . MELIKOF. Nusayriler Toplantısı Bildirileri içinde. Ġstanbul.: Iren Melikof ve bĢk. 2003.C. KızılbaĢlık: Tarihsel Bölünme ve Sonuçları”. Irene. Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye'de Aleviler. MENÇ.

3. Dergah Yayınları. Ġstanbul. M. Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye'de Aleviler. Baki. ÖKTEM. Murat. Öcal.OCAK. 1999. Basım Can Yayınları. 2002. Akçağ Yayınları. Ankara. Ġmge Yayınları. Niyazi. Akçağ Yayınları. Ankara. Öcal. 2004. 2002. OCAK. . Ġstanbul. Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri. Ahmet. 2002. ÖZBUDUN. 2000. 2000. 1999. Türkiye‟de Alevilik. OCAK. Michaela Mihriban. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Bektaşiler. Ahmet YaĢar. Ankara. ) Ensar NeĢriyat. (Haz. “Horasandan Gelen Ahi Evran Aydınlığı”. ĠletiĢim Yayınları. Bhagwan Shree Rajneesh. “Anadolu Aleviliğinin Senkretik Yapısı”. Ġstanbul. Halvette Kırk Gün Psikolog Dervişenin Halvet Günlüğü ve Bilimsel Çözümlemesi. Aksal ve bĢk.) Kırıkkale.: M. OĞUZ. Grafiker Yayınları.: Iren Melikof ve bĢk.). OSHO. OĞUZ. ) Ensar NeĢriyat.1998. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Ütopya Yayınları. Türk Dünyası Halkbiliminde Yöntem Sorunları. Öcal. 3. Sarı Saltık . Ġstanbul. Öcal Oğuz ve bĢk. Baskı. Alevilikle İlgili Osmanlı Belgeleri. Ankara. (çev. Ahmet Yesevi'den Hasan Dede'ye Gönül Erleri : Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri içinde. (Haz. Ġstanbul. ÖZDEMĠR.: Z. ÖZ. Ankara. Ahmet YaĢar. Nusayriler Toplantısı Bildirileri içinde. 1997. 1997. Nusayriler Toplantısı Bildirileri içinde. Zen Yolu/ Tasavvuf Yolu. 2. 3. Bektaşiler. Kaknüs Yayınları. 2000. M. 2000. Ġstanbul. Ġstanbul. “Aleviliğin Tarihsel Sosyal Tabanı ile Teolojisi Arasındaki ĠliĢki Problemine Dair”. (Haz. Ġstanbul. ÖZELSEL. Küreselleşme Ve Uygulamalı Halkbilim. 2005. Basım Ankara. OKAN. Sibel.: Sertaç Kartal) Okyanus Yayınları. Can Yayınları. 2004. ÖZ. Babailer İsyanı: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu‟da İslam-Türk Heterodoksisinin Teşekkülü. Baskı. M. OCAK. Hermes‟ten İdris‟e Bir Dinsel Geleneğin Dönüşüm Dinamikleri. OĞUZ. Ahmet YaĢar.: Iren Melikof ve bĢk. Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye'de Aleviler. Ahmet YaĢar. Alevilik Tarihinden İzler. Baki. (Haz.

Ankara. Kitabiyat Yayınları. David. Halil. Gülistan. Yüzyılda Yapılan Ġki BektaĢi Nasip / Ġkrar Ayini”. 2. Nebi Özdemir) Milli Folklor Yayınları. Kuşdili Klavuzu Simyanın Ayak Sesleri. Korkmaz) Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar içinde. Faruk. 2004. Türk Dünyası AraĢtırmaları Vakfı Yayınları.: Gülin Öğüt Eker.: The Department of Graphic Design and The Institute of Fine Arts of Bilkent University Thesis (Master's).Kurt Torun-Hayati Torun) Alevi Kimliği içinde. 2003. ÖZTÜRK. 1.: Ġsmail Engin-Havva Engin).ÖZMEN.: KürĢat M. Edouard. Ġstanbul. Alevilik içinde. Raudvere) Tarih Vakfı Yurt Yayınları. ÖZTÜRKMEN Arzu. 2005. Ankara. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Mehmet. 2003. Toplum ve Bilim Dergisi. M. Ġstanbul. SA‟DĠ-Ġ ġirazi.: Rengin Ekiz) Ege Meta Yayınları. Kitap Yayınevi. “Alevilerin Kur'an Tasavvuru Üzerine”. Oğuzlar –Türkmenler Tarihleri. (Haz. VI3.: B. 2003. 2003. PERRĠN. Hermes Yayınları. 1998. Şamanizm. “19. T. 1996 ÖZTOPRAK. Sürekli Kitaplar dizisi. Belkıs. (çev. Ġstanbul. Ġstanbul. Ġzmir. Ġstanbul.Boy Teşkilatı – Destanları. Michel. (Haz. Halkbilimi Araştırmaları. 2003. Kur‟an‟da Hikmet Tarih‟te Hakikat ve Kur‟an‟da Hikmet İncil‟de Hakikat. SUBAġI. Ġstanbul. 2001-2002. 1992.: Bülent ArıbaĢ) ĠletiĢim Yayınları. Sfenksten Milada Kutsal evrim. Ġstanbul. Nejdet. TEMREN. Alevi Modernleşmesi Sırrı Faş Eylemek. (çev. Metin Ekici. The formation of Alevi syncretism.C. Mustafa. “Halk Anlatısı AraĢtırmasında Anlam ArayıĢı”. RÖHRICH. Ankara. Lutz.: Sadık Yalsızuçanlar) TimaĢ yayınları.: T. SALTIK. Ceren. 1999. SHANKLAND. Öcal Oğuz. SCHURE. basım. “Sözlü Tarih: Yeni Bir Disiplinin Cazibesi”. Alevi – Bektaşi Şiirleri Antolojisi IV Cilt 19. E yayınları. 2005. SÜMER. Özdalga. Olsson. 2006. Yüzyıl. 91. “BektaĢi ve Alevi Kültüründe Nefesler ve ĠĢlevleri”. Yılmaz. Can Yayınları. SELMANPAKOĞLU. Ankara.E. Ġstanbul.C Kültür Bakanlığı Yayınları. (Haz. Ġslâmiyât Dergisi. (çev. SOYYER. Ġsmail. (çev. “Antropoloji ve Etnisite: Yeni Alevi Hareketinde Etnografyanın Yeri”. (Edi. 1990. . Ġstanbul.

. 2005. Divanlarına Göre. “DerviĢ Maddesi”. Konya. Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik. 1999. BirleĢik Yayınevi. YOKSUL. Ankara. YARDIMCI. Kabalcı Yayınları. Can. YILDIRIM. Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri. Divan Şiirinde Tasavvuf. 2001. Bir Amerikan Misyonerinin Merzifon Amerikan Koleji Hatıraları. (çev. Ankara. 2004. Harun. 1998.Tekke Şiiri. Ġstanbul. Erkan. Atatürk Kültür. Halkbilimi AraĢtırmaları. Ankara. Anadolu Aleviliği:Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme. 2001. Dervishes in early Ottoman society and politics: a study of velayetnames as a source for history.Türkiye Türkleri Ulusunun Oluşması. 2007. Mehmet. I. Ken. Rıza. 3. TÜRKMEN. Ġstanbul. The Department of History of Bilkent Univ. ÜSTÜNER. 1995. yy. Şems-i Tebrizi‟nin Öğretileri.cilt. Thesis (Master's) YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Bilge. Kaplan. Ali. Elips Yayınları. Ankara Okulu Yayınları. AraĢtırma Yayınları. WILBER. Ġnkılap Yayınları. Kitap. Tahsin. “Yazılı Kaynaklardaki (Cönklerdeki) BektaĢi ġairlerinin ġiirlerinde Görülen Yeni ġekiller”. 2004. Ġstanbul. Baskı. ÜÇER. YILDIZ. Dil ve Tarih Kurumu Türk Dil Kurumu Sözlüğü. Türkiye Halkının Ortaçağ Tarihi. TÜRKMEN. Bektaşilik. Ankara. Transandantal Sosyoloji. 2005. Süleyman. 1994.14 ve 15. Ankara. Cenksu. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildiri kitabı içinde : Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı BektaĢ Veli AraĢtırma Merkezi Yayınları.Aşık Şiiri. Ġstanbul. YAMAN.Türkçe Sözlük. Fikret. Çorum Yöresinden İki Halk Ozanı: Sefil Ali ve Sefil Ahmet.. UMAR. Ġstanbul. IX. George E. ULUDAĞ. E Yayınları.: Cemil Polat) Ġnsan Yayınları. Ġkinci Baskı. Ġstanbul.: Cem Tarık Yüksel) Enderun Kitabevi. 1. Ankara. 1998. . WHITE. Ġstanbul. 9. (çev. Türk Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 1998. 1995. Ankara. Orta Asya‟dan Anadolu‟ya Yesevilik. Alevilik. 2006. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. YAZICI.

(Haz: Ali Nihat Tarlan).YÖRÜKAN. T. 2004. Yakıni. Ġstanbul.Tenkitli Metin. YÜKSEL. ÖZET DerviĢ kimliği ruhsallığın nasıl yaĢandığını anlamak için baĢvurulabilecek en önemli kaynaktır. Divan. C. Saim. kaynak toplamak açısından farklı yöntemlerin kullanılmasını ve disiplinler arası bir bakıĢ ile yorumlama yapılmasını gerekli kılmıĢtır. Ankara. Divanı. ZATĠ. Çünkü derviĢler. Üveysilikten BektaĢiliğe Kitab-ı Cebbar Kulu. Sivas . Konu. ZÜLFE. Hasan – SAVAġ. Ömer. II. Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği de Aleviliğin ruhsal yönü ile iliĢkilidir. Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü. 1967-1970. Yusuf Ziya. Turhan Yörükan. . Kültür Bakanlığı Yayınları. Ġnsanın iç dünyasıyla kurulan bağlantının anlaĢılması ise uzun erimli bir çalıĢma ile katılımlı gözlem tekniğini kullanmayı gerektirmektedir. 1998. Ġstanbul Üniversitesi Yayınları. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Cilt. Anadolu‟da Aleviler ve Tahtacılar. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi ). insanların iç dünyalarına hitap etmeye çalıĢmıĢlardır. Ġstanbul. (Marmara Üniversitesi. Hazırlayan.Tenkitli Metin. 1997.

Alevi BektaĢi zümreleri içinde kendilerini rahat ifade edebilmelerine imkan sağlamıĢtır. Aleviler de derviĢlerin yaĢayabileceği maddi bir ortam sağlamıĢtır. Ruhsallık. DerviĢliğin kökenleri. ait olunan coğrafyadaki insanların kökenleri ile birlikte anılmalıdır. Bu araĢtırma Alevi BektaĢi geleneği içinde gözlemlenen ruhsal anlamda yabancılaĢmanın da sebeplerini göstermektedir. Heterodoks. The tradition of Alevi-Bektashi order is related to the spiritual dimension of Alevi culture. Understanding the formation of a . Anahtar Kelimeler: DerviĢ. Bu bağlamda Anadolu‟daki derviĢlerin.DerviĢ ve derviĢlik çok farklı anlamlara karĢılık gelmektedir. eski Türk inançlarındaki Ģaman ve rahiplerle ve Ġslam geleneğindeki sufilerle doğrudan bağlantısı vardır. DerviĢler Alevileri ruhsal olarak beslemiĢ ve yönlendirmiĢ. Sufi. AraĢtırmamızın örneği olan DerviĢ Ruhan da Alevi BektaĢi derviĢlik geleneği içinde yer almaktadır. Ġnsanlar inançlarına göre derviĢliği tanımlamıĢlardır. ABSTRACT The identity of dervish is the most important resource for understanding the way in which spirituality is being experienced. DerviĢ Ruhan ortadan kalkan bir geleneğin son temsilcilerindendir. Alevi BektaĢi. DerviĢ Ruhan‟ın yaĢadığı dönem Türkiye‟nin hızla modernleĢtiği bir dönemdir. AĢık. IĢık Ruhan. DerviĢ Ruhan. hem kendinden önceki geleneksel derviĢlere hem de kendinden sonraki çağdaĢ derviĢlere benzemektedir. DerviĢ Ruhan‟ın hayatı. YaĢadığı yörede halk derviĢ hakkında söylenceler vasıtasıyla bir bağ kurmuĢ ve ondan ruhsal önderlik talep etmiĢtir. Bu sayede derviĢler Alevi kesiminin ruhsal önderi olmuĢtur. derviĢlik geleneğinin sosyal boyutu hakkında bilgiler vermektedir. eski Anadolu medeniyetlerindeki ruhsal insanlarla. The subject necessitates to employ an interdisciplinary approach as well as different types of methods in terms of collecting data related to the problem which stems to the fact that dervishes have been attempting to address to the soul of people. DerviĢlerin inançlarındaki senkretik yapı ve heterodoks anlayıĢ.

The example picked up for this research. In this context. IĢık Ruhan EKLER EKLER 1: MEHMET ALĠ IġIK’IN KRONOLOJĠSĠ. the dervishes in Anatolia have been linked to spiritual people who lived in the Anatolian civilization. shamans and priests in the old Turkic belief systems as well as some sufi groups in Islam. Dervishes have been sustaining and orienting Alevis in a spiritual way and Alevi groups made it possible for dervishes to survive in the material world. Heterodoksy. Dervish Ruhan. People living in his surroundings related him through the myths about the dervish and expected him to be a spiritual leader. There are different meanings of a dervish and the traditon of dervishes. The life of Devish Ruhan offers us the social dimension of the dervish tradition. He has been among the last representative of a tradition which has been eroding for a long time. The roots of being a dervish should be related to the roots of people in the same geography.linkage between individual and his/her soul is only possible through a long lasting participatory field study. Spirituality. . is positioned within the tradition of Alevi Bektashi order. Key Words: Dervish. Alevi Bektashi. The syncretic structure and heterodoxy in the beliefs of dervishes rendered dervishes to express themselves freely within the Alevi Bektashi groups. Mystic. By doing that dervishes have become the spiritual leaders of the Alevi groups. Dervish Ruhan was similar to the traditional dervishes who lived before and after him. People have been defining the meaning of dervish on the basis of their believes. Minstrel. The time period when he lived was a modernization period. This research also investigates the causes of the spiritual alienation among the Alevi Bektashi tradition.

ve Ġran‟a giderek türbe ziyaretlerinde bulunur. 1951‟de ilk çocuğu olan Ali Osman doğar ve yılın sonunda askere gider. 1973‟de Suriye. aĢık ve bilgili insanlarla muhabbet eder. Bu Ģiirleri kayıt altına almaz. 1964‟ e kadar Kuzalan köyünde hocalık ve çiftçilik yapar. arif. Mehmet Ali Üvey ana ızdırabından çok çektiğini belirtir. 1975‟de oturduğu büyük evi borçlar sebebiyle satar daha küçük bir eve yerleĢir. Kendisi önce “DerviĢ Ruhan” sonra Ġse “IĢık Ruhan” mahlasları ile Ģiirler yazacaktır. 1971‟de Hacı Yahya mahallesindeki evine taĢınır. 1943‟de Babası tarafından okuldan alınır. 1952-1954 tarihleri arasında mürĢidiyle Arapça. 6 Eylül 1995 yılında Amasya GümüĢhacıköy‟deki evinde Hakkın rahmetine kavuĢur. . Bu yerleĢtiği yer GümüĢhacıköy‟e ilk geldiği sokaktır. Kuzalan köyünde ermiĢ bir hoca olarak tanınmaya baĢlar. 1972‟de oğlu Ali Osman IĢık ile Çetmi köyünden Gülsüm ġaĢmaz‟ı evlendirir. 1977‟de Kıbrıs‟ı gezer muhabbetler yapar. 1985‟ da GümüĢhacıköy‟e geri döner ve Hallar mezarlığı karĢısında Saray mahallesinde küçük bir eve yerleĢir. Hindistan. 1965-1970‟ de GümüĢhacıköy‟de iyice tanınır. Ailesi ile birlikte 1931‟de Çorum Osmancık Seciyen köyüne taĢınır. Irak. 6. Yemen.1928‟ de Kuzalan Köyünde dünyaya gelir. 1952 yılında askerde iken MürĢidim dediği zatla tanıĢır. 1988‟den itibaren ayaklarındaki siyatik ve kireçlenme hastalığı artar. Bu arada tanınmıĢlığı artar. 1935‟de annesi vefat eder. 1945‟de bu annesini de kaybeder. Pakistan‟ı gezer. Suudi Arabistan. köylerinden. 1944 yılında dördüncü üvey annesi ile babası evlenir. Bu anneyi çok sever. Vasiyeti üzerine GümüĢhacıköy Kırca köyündeki Keçeli dede türbesine gömülür. Çetmi.                                           Mehmet Ali IĢık. 1954‟de Amasya GümüĢhacıköy. 1935‟ de ilkokula baĢlar. 1992. 1948‟de Seciyen Köyünden Mehmet Yener Kızı Sadiye ile evlenir. 1940-1941 babasından eski yazıyı öğrenmeye baĢlar. 1946‟da ilk Ģiirlerini yazar. 1952. 1940‟ da ilkokulu bitirir.1943 yılları arasında üç üvey annesi daha olur. 1942‟de Samsun Ladik Öğretmen okulunu kazanır ve eğitimine burada devam eder. Farsça çalıĢır ve öğrenir. 1969 da babası Aziz Osman vefat eder. 1965 yılında Amasya GümüĢhacıköy ilçesine taĢınır ve Hallar mezarlığı karĢısında bir eve yerleĢir. 1954‟ de köyüne döner ve iĢ arar. 1954-1964 yılları arasında Kırca.1954 yıllarında Erzurum‟da askerlik yapar.1995 arasında çift bastonla zor yürür bir durumdadır. 1954‟de “Ruhan” ismi mürĢidi tarafından kendisine verilir. 1988-1992 tek bastonla yürür halde hastalanmıĢtır. 1965 GümüĢhacıköy‟e geldikten sonra inĢaat ustalığı yapmaya baĢlar. 1935. sözlenir ve bir yıl sonra ayrılır. Resmi eğitim hayatı biter. Suriye. 1945‟de bir kıza sevdalanır. 1982‟de ikinci oğlu Fuzuli IĢık‟ı Korkut köyünden Süveyda Bozkurt ile evlendirir. Kuzalan. 1958‟ de ikinci oğlu Fuzuli dünyaya gelir. Irak. YemiĢen ve Korkut köylerinden sevenleri olur. 1976‟ da tekrar yurtdıĢına çıkar. 1984‟de GümüĢhacıköy‟deki evini satıp Ġzmir‟e Fuzuli IĢık‟ın yanına göç eder.9. hepsi ölür. 1945‟de Seciyen köyünde Katip efendinin yanında eski yazıyı incelikleri ile öğrenir. Kuzalan Köyüne Cami hocası olarak çalıĢmaya baĢlar.

2006 tarihinde yapılmıĢtır. 1996‟de Keçeli Dede türbesi Mehmet Ali IĢık‟ın ailesi ve sevenleri tarafından yıkılarak yeniden yapılır. 16. Ġlk cem DerviĢ Ruhan adına yapılır. Ġlkokul mezunu. Video kaset kaydıdır. YemiĢen Köyünde.Hamamözü –YemiĢen Köyü.08. Kayıt. kurban kesme yeri ve yemek yeme yeri ile daha kullanıĢlı bir hale getirilir. Abdullah Balcı.Zakir). GörüĢme. Eklerdeki GörüĢme . aĢ evi. EKLER 2: GÖRÜġME LĠSTESĠ 1. Abdullah Balcı.  1997‟de “DerviĢ-IĢık Ruhan”ın Ģiirleri türbenin duvarına asılır ve türbenin içi cem yapılabilecek hale getirilip. (AĢık. Veli Balcı‟nın evinde. 1933 Doğumlu. Amasya .

görüĢmenin ikinci bölümüdür. Video kaset kaydıdır. Dertli Cemo). Ali Cemal Çetinkaya. GörüĢme.Listesinde 1. 3. (IĢık Ruhan‟ın oğlu). 4. 22. (ÇağdaĢ DerviĢ). GörüĢme. Ali Cemal Dede. görüĢmenin birinci bölümüdür.08. Kayıt. Kayıt. 7. Biçarenin manileri. Ġlkokul mezunu. Bani ġaĢmaz. 22. 1941.Yeter AktaĢ‟ın evinde. Kayıt. GörüĢme. GörüĢme.Seciyen (Çampınar) Köyü. Ġlkokul mezunu. görüĢmenin birinci kısmıdır. Okuryazar değil. 1935 doğumlu. Ġhsan AktaĢ. A.GümüĢhacıköy .08. Ali Ġhsan AktaĢ. Kayıt.2006 tarihinde yapılmıĢtır. 1943 doğumlu. Kayıt. görüĢmenin ikinci kısmıdır. 1935 doğumlu. Çorum . Kayıt. Video kaset kaydıdır. (DerviĢ Zefil Ali) Amasya – GümüĢhacıköy . .2006 tarihinde yapılmıĢtır. Ali Cemal Dede‟nin evinde. Bani ġaĢmaz. GümüĢhacıköy‟de Ali Ġhsan . Kırca Köyünde Ali Zeytün‟ün evinde. 18. Ali Zeytünlü. Çetmi Köyünde Bani ġaĢmaz‟ın evinde. Video kaset kaydıdır. Ankara Dikmen‟de. (ÇağdaĢ DerviĢ). 17.Çetmi köyü. Ali Osman IĢık. 5. Amasya – GümüĢhacıköy .GümüĢhacıköy . Ġlkokul mezunu. GörüĢme. GörüĢme. GörüĢme. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 2. 02. Kayıt. 1943 doğumlu. (DerviĢ Zefil Ali) Amasya – GümüĢhacıköy .08. GörüĢme. GörüĢme. Ġlkokul mezunu. Video kaset kaydıdır.02.2007 tarihinde yapılmıĢtır. Ali Osman IĢık.Güvenözü köyü. GörüĢme.12. 1951. Ali Ġhsan AktaĢ. 27. Dede. 2. Video kaset kaydıdır. 9. Ali Zeytünlü. GörüĢme. GörüĢme.2006 tarihinde yapılmıĢtır. Ali Ġhsan AktaĢ. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 5. GörüĢme. GümüĢhacıköy‟de Ali Ġhsan – Yeter AktaĢ‟ın evinde. Ġlkokul mezunu.2006 tarihinde yapılmıĢtır. GümüĢhacıköy‟de Ali Osman Gülsüm IĢık‟ın evinde . Eklerdeki GörüĢme Listesinde 7. GörüĢme. Amasya . 1. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 3. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 8. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 4. 1935 doğumlu.Kırca Köyü.Güvenözü köyü. Video kaset kaydıdır. Ali Zeytünlü. Üniversite mezunu.2005 tarihinde yapılmıĢtır.08.08. 6. 8. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 6.Osmancık . GörüĢme. GümüĢhacıköy. Ali Zeytünlü. Kırca Köyünde Ali Zeytün‟ün evinde. Tunceli Mazgirt. (AĢık Ali Cemal. 2005 tarihinde yapılmıĢtır. GörüĢme. Video kaset kaydıdır. Amasya .Kırca Köyü.

GümüĢhacıköy‟de Cuma Fatma Zeytünlü‟nün evinde. GümüĢhacıköy‟de Cuma Fatma Zeytünlü‟nün evinde . Kayıt. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 13. GörüĢme. Video kaset kaydıdır. 12.Kırca Köyü. Okuryazar değil. GörüĢme. Cuma Zeytünlü. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 10. 17. 11. GörüĢme. 1930 doğumlu.08. Amasya – GümüĢhacıköy . Kayıt. Ġlkokul mezunu. 10. Video kaset kaydıdır.Banu Kurban‟ın evinde.Çetmi Köyü. (DerviĢ Dertli Garip) Amasya – GümüĢhacıköy .08.Çetmi köyü. Kayıt.2007 tarihinde yapılmıĢtır. 02. Kayıt. GörüĢme. 1954 doğumlu.2006 tarihinde yapılmıĢtır.08. 23. Video kaset kaydıdır. 16. GörüĢme.1996 tarihinde yapılmıĢtır. GümüĢhacıköy‟de Cuma Fatma Zeytünlü‟nün evinde.08. Dertli Garip‟ten 20. (DerviĢ) Amasya – GümüĢhacıköy . 20. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 15.2005 tarihinde yapılmıĢtır. Çetmi köyünde Dilaver-Süleyman ġaĢmaz‟ın evinde. (DerviĢ Dertli Garip) Amasya – GümüĢhacıköy . Hasan Kurban. Fadime Kaya. 15. 15.Kırca Köyü. (DerviĢ Dertli Garip) Amasya – GümüĢhacıköy . Cuma Zeytünlü.1996 tarihinde yapılmıĢtır. Kırca köyü Keçeli dede türbesinde. (DerviĢ Ruhan sevenlerinden) Amasya – GümüĢhacıköy Kırca köyü. GörüĢme. GörüĢme. (DerviĢ Sefil Kurban) Amasya . Eklerdeki GörüĢme Listesinde 11. 14. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 14. GörüĢme.07. Ukur yazar değil. GörüĢme. Dilaver ġaĢmaz.GümüĢhacıköy . Ġlkokul mezunu. 1926 doğumlu. 1929 doğumlu. Ġlkokul mezunu. Cuma Zeytünlü. Teyp kaset kaydıdır. Kayıt. GörüĢme. görüĢmenin ikinci bölümüdür. Ġlkokul mezunu. Çetmi Köyünde Hasan . Dilaver ġaĢmaz. Çetmi köyünde Dilaver-Süleyman ġaĢmaz‟ın evinde. Cuma Zeytünlü. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 12. Ġlkokul mezunu. Zamanı Bilinmiyor. Dilaver ġaĢmaz. GörüĢme. GörüĢme. 15. Hüseyin AktaĢ.Kırca Köyü. Video kaset kaydıdır.Çetmi köyü. 1930 doğumlu.20O6 Tarihinde AlınmıĢ Bir Kaset Kaydı. . Kayıt. Cuma Zeytünlü.08. 13.DerviĢ Biçare. Fadime Kaya. Dilaver ġaĢmaz. görüĢmenin birinci bölümüdür. 16. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 16. 05. (DerviĢ) Amasya – GümüĢhacıköy . GörüĢme. Teyp Kaset kaydıdır. Teyp kaset kaydıdır. Hasan Kurban.1996 tarihinde yapılmıĢtır. Cuma Zeytünlü.11.2006 tarihinde yapılmıĢtır. 1929 doğumlu.Dağsaray Köyü. Kayıt. GörüĢme. GörüĢme. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 9. GörüĢme. 1900 doğumlu. 1929 doğumlu.02. Okuryazar değil.

Eklerdeki GörüĢme Listesinde 21. 1930 doğumlu. 12. görüĢmenin birinci bölümüdür. GörüĢme. Kerziban Zeytünlü. Hüseyin Zeytünlü. (DerviĢ Ruhan – IĢık Ruhan) Amasya . Ġlkokul mezunu.08.2005 tarihinde yapılmıĢtır. Lise mezunu. 31. (AĢık Kara Hüseyin) Amasya . GörüĢme. Video kaset kaydıdır. Kayıt. GörüĢme. 1958 doğumlu. GörüĢme. (AĢık-DerviĢ) Amasya . Mehmet Kaplan. Hüseyin Zeytünlü. GörüĢme. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 17.GümüĢhacıköy . (AĢık . GörüĢme. GörüĢme. GörüĢme. . Ġlkokul mezunu. Hüseyin Zeytünlü.7. Okuryazar değil. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 23. Kayıt. Mehmet Ali IĢık. Ġmirler Köyü Kültürünü YaĢatma Derneğinin Salonunda. 22.2006 tarihinde yapılmıĢtır.2005 tarihinde yapılmıĢtır. 1936 doğumlu. GörüĢme. Kayıt.Ġmirler Köyü. 17. 24. GörüĢme. (DerviĢ Ruhan sevenlerinden) Amasya – GümüĢhacıköy Kırca Köyü. GümüĢhacıköy merkezde. Kırca köyünde Hüseyin Zeytünlü‟nün evinde. 19. Kayıt.GümüĢhacıköy .Hüseyin AktaĢ. (Öğretmen) Amasya . Mehmet Kaplan. GörüĢme. Ġlkokul mezunu. GörüĢme. 20. Video kaset kaydıdır. GörüĢme. Kayıt.08.08. görüĢmenin birinci bölümüdür. GümüĢhacıköy merkezde. Ġlkokul mezunu. 1936 doğumlu. 02. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 18.Kırca Köyü. Muammer Badem. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 19.Kırca Köyü.1994 tarihinde yapılmıĢtır. Kayıt. Video kaset kaydıdır. 21. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 24. YemiĢen köyünde AĢık Abdullah‟ın evinde. GörüĢme.08. Hüseyin Zeytünlü. Teyp Kaset kaydıdır. Üniversite mezunu.1979 tarihinde yapılmıĢtır.08. Video kaset kaydıdır.GümüĢhacıköy Kuzalan Köyü. GörüĢme. 1941 doğumlu. Korkut Köyü KomĢu Dede türbesinde.2006 tarihinde yapılmıĢtır. Kırca köyünde Hüseyin Zeytünlü‟nün evinde.07. Teyp Kaset kaydıdır.Zakir) Amasya – GümüĢhacıköy – Korkut köyü. 23. 19.GümüĢhacıköy . 19. Video kaset kaydıdır. Kırca köyü Keçeli dede türbesinde. 1928 -1995 yılları arasında yaĢamıĢ.GümüĢhacıköy . 1928 -1995 yılları arasında yaĢamıĢ. Kayıt.02. Kayıt. 02. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 22. 1960 doğumlu. (DerviĢ Ruhan – IĢık Ruhan) Amasya . Eklerdeki GörüĢme Listesinde 20. Video kaset kaydıdır.GümüĢhacıköy Kuzalan Köyü. Mehmet Ali IĢık.2006 tarihinde yapılmıĢtır. Ġmirler Köyü Kültürünü YaĢatma Derneğinin Salonunda. Mehmet Ali IĢık. Kerziban Zeytünlü . Kayıt. 18.Ġmirler Köyü. (AĢık Kara Hüseyin) Amasya . Muammer Badem. Ġlkokul mezunu.2006 tarihinde yapılmıĢtır. 17. Ġzmir – Çiğli – Egekent‟te oğlu Fuzuli IĢık‟ın evinde. görüĢmenin ikinci bölümüdür. Mehmet Ali IĢık.

(DerviĢ Ruhan‟ın eĢi) Çorum – Osmancık . Muammer Badem. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 27. GörüĢme. Sadiye IĢık. Video kaset kaydıdır.07. Kayıt. Mustafa Karabacak.Kırca Köyü. Video kaset kaydıdır. 1958 doğumlu. Ġlkokul mezunu.2006 tarihinde yapılmıĢtır. EKLER 3: HARĠTA. Kayıt.Seciyen. (Kul DerviĢ) Amasya – GümüĢhacıköy . Muammer Badem. Kayıt. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 26. GörüĢme.08. (AĢık-DerviĢ) Amasya . GörüĢme.08. Sadiye IĢık. GörüĢme. 16. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 25. GörüĢme. 1928 doğumlu. (Kul DerviĢ) Amasya – GümüĢhacıköy .08. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 30. görüĢmenin birinci bölümüdür.2005 tarihinde yapılmıĢtır. 27. 29. Video kaset kaydıdır. (DerviĢ Ruhan‟ın eĢi) Çorum – Osmancık . GörüĢme. GörüĢme. Video kaset kaydıdır. 1928 doğumlu. görüĢmenin ikinci bölümüdür. 19. Kayıt. GümüĢhacıköy merkez parkında.Ġmirler Köyü. 16. Sadık Ersoy.Seciyen.07. GümüĢhacıköy‟de Mehmet Ali – Sadiye IĢık‟ın evinde. GümüĢhacıköy‟de Mehmet Ali – Sadiye IĢık‟ın evinde.25.GümüĢhacıköy . GörüĢme. GörüĢme. Okuryazar değil. TABLO. Kırca köyünde Sadık Ersoy‟un evinde. Kayıt. Sadiye IĢık. görüĢmenin birinci bölümüdür. 1943 doğumlu. görüĢmenin ikinci bölümüdür. Ġlkokul Mezunu. Sadık Ersoy. Sadık Ersoy. GümüĢhacıköy merkezde.Kırca Köyü. Kırca köyünde Sadık Ersoy‟un evinde. 1932 doğumlu. Video kaset kaydıdır. Ġlkokul mezunu.GümüĢhacıköy. Okuryazar değil. Sadiye IĢık. Video kaset kaydıdır. görüĢmenin ikinci bölümüdür.08. Sadık Ersoy. 1943 doğumlu. 30. 28. Lise mezunu. 31. GörüĢme. 19.2006 tarihinde yapılmıĢtır. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 28. Mustafa Karabacak. 31. LEVHA VE FOTOĞRAFLARIN AÇIKLAMALARI HARĠTALAR .2005 tarihinde yapılmıĢtır. Kayıt. Eklerdeki GörüĢme Listesinde 29. GörüĢme. Ġmirler Köyü Kültürünü YaĢatma Derneğinin Salonunda.2006 tarihinde yapılmıĢtır.2006 tarihinde yapılmıĢtır. GörüĢme. (Baba) Amasya . 26.

gov. Levha: DerviĢ Ruhan‟ın Vasiyetnamesi. 4. EriĢim Tarihi: 12. Ali Ġhsan AktaĢ (Foto Ġhsan). Bir gün okuyanlar ileri olur. Resim: Kul Fakır Ali derviĢin. 2. . Cuma Zeytünlü (Dertli Garip) resimleri. Ali Osman IĢık ve Deniz IĢık tarafından kaleme alınmıĢtır.asp?PageNo=1&deger1=harita&deger TABLO. 6. DerviĢ Ruhan‟ın deyiĢleri . 8. Amasya siyasi haritası. Hayatımda gördüm ilim ileri. Ali Ġhsan AktaĢ tarafından yapılmıĢ temsili resmi. Sayfada. Harita . IĢık Ruhan doğru olan din bulur.amasya. Kuranı Türkçeden okumalıyız. LEVHALAR.1. Mehmet Ali IĢık (DerviĢ Ruhan). 1970‟li yıllarda çektirdiği bir vesikalık resim.amasya. Resim: DerviĢ Ruhan‟ın. Temelde terbiye okumalıyız.tr/http/index. 9. Resim: DerviĢ Ruhan‟ın 1996‟ da yaptırılmıĢ mezar taĢının ön yüzünde.asp?PageNo=1&deger1=harita&deger 2. 5.2008 http://www. EriĢim Tarihi: 12. 1955 yıllarından bir resmi. Levha: DerviĢ Ruhan‟dan IĢık Ruhan‟a dönüĢümün yapıldığı sayfaların gösterimi. RESĠMLER 1. 2. Birinci bölüm.2008 http://www. Resim: Soldan sağa. 12 ayrı parçaya bölünmüĢ resmi. Tıptan tabiattan okumalıyız.03. 3. GümüĢhacıköy haritası. Resim: Keçeli dede Türbesinin kubbesi. Resim: Ali Belli.03. Ġlyas Kaya. Amasya Nüfusunun Ġlçeler Ġtibariyle Dağılım Tablosu. Resim: Keçeli dede‟nin türbesinin duvarındaki. Soldan sağa. Ġlla oku dedi Hak peygamberi. 7.Tablo. 28. (Yanyatan Ali derviĢ) derviĢin. Kültürsüz softalık geride kalır. Harita . Resim: DerviĢ Ruhan ve sevenlerinin 1975‟deki bir resmi. Fedai Balcı.tr/http/index. Resim : DerviĢ Ruhan‟ın EĢi Sadiye IĢık ve DerviĢ Ruhan‟ın evi.gov. 1. 1.

Bani ġaĢmaz. Hasan Kurban (Sefil Kurban). Kırca Köyü.10. 11. Resim: Sadık Ersoy ( Kul derviĢ). Resim: Hüseyin Zeytünlü (AĢık Kara Hüseyin) ve EĢi. 2006 daki resmi. 2007‟ de çekilmiĢ bir resim. Resim: Soldan Sağa. Çetmi köyü. Bani Kurban. 2006 12. HARĠTALAR .

03.tr/http/index.03.amasya.asp?PageNo=1&deger1=harita&deger Harita 2: GümüĢhacıköy haritası.2008 http://www. EriĢim Tarihi: 12.gov.tr/http/index.gov. EriĢim Tarihi: 12.asp?PageNo=1&deger1=harita&deger LEVHALAR .2008 http://www.amasya.Harita 1: Amasya siyasi haritası.

Levha 1: Mahlasını. Levha 2: DerviĢ Ruhan‟ın Vasiyetnamesi. . DerviĢ Ruhan‟dan IĢık Ruhan‟a dönüĢtürmesini gösteren defter resmi. Ali Osman IĢık ve Deniz IĢık tarafından kaleme alınmıĢtır.

Resim 1. Mehmet Ali IĢık (DerviĢ Ruhan). Fedai Balcı. DerviĢ Ruhan‟ın. 1970‟li yıllarda çektirdiği bir vesikalık resim Resim 2: DerviĢ Ruhan ve sevenlerinin 1975‟deki bir resmi. Resim 3: DerviĢ Ruhan‟ın eĢi Sadiye IĢık ve DerviĢ Ruhan‟ın evi. . Ġlyas Kaya. Soldan sağa.

Ģiiri yazmaktadır. Temelde terbiye okumalıyız. Resim 6: Keçeli dedenin türbesinin duvarındaki.Resim 4: DerviĢ Ruhan‟ın 1996‟ da yaptırılmıĢ mezar taĢının ön yüzünde. Kültürsüz softalık geride kalır. Kuranı Türkçeden okumalıyız. Ġlla oku dedi Hak peygamberi. Bir gün okuyanlar ileri olur. Resim 5: Keçeli dede Türbesinin kubbesi. Hayatımda gördüm ilim ileri. 12 ayrı parçaya bölünmüĢ resmi. . DerviĢ Ruhan‟ın deyiĢleri . Tıptan tabiattan okumalıyız. IĢık Ruhan doğru olan din bulur.

ÇağdaĢ derviĢler. . Resim 8: Ali Belli. 1955 yıllarından bir resmi.Resim 7: Kul Fakır Ali derviĢin. Ali Ġhsan AktaĢ tarafından yapılmıĢ temsili resmi. (Yanyatan Ali derviĢ) derviĢin. Cuma Zeytünlü (Dertli Garip). Resim: 9: Ali Ġhsan AktaĢ (Foto Ġhsan).

Çetmi köyü. 2006 daki resmi. . Resim 11: Hüseyin Zeytünlü (AĢık Kara Hüseyin) ve EĢi. Bani ġaĢmaz. Bani Kurban. 2007‟ de çekilmiĢ bir resim. 2006 Resim 12: Soldan Sağa. Hasan Kurban (Sefil Kurban).Resim 10: Sadık Ersoy ( Kul derviĢ). Kırca Köyü.

BirleĢti deryalar kalan olmadı 36. Kemmi baktım ağ gözlerim gör ağla 5. Halla em Ali‟dür aleme Allah 35. Uçurdum elimden gül yüzlü canı 40. Nidem benim gönlüm kaldıktan sonra 24. Tevrat Ģu sinemde Ģahın aĢkına 17. Nice hayır dese ona fayda ne 33. Yetim kuzularım kaldı bir yana 15.EKLER 4: ġĠĠRLERĠN SIRALAMALI DĠZĠNĠ 1. Hekim sandım iğneciyi aç dedi bana 12. Bakmazmısın sular akar engine 34. Artık bu cihanda gülemem gayrı 42. Gönüller yanarak Ģahın sözünde 27. Hakikat yolcusu meydana gele 28. Yanar aĢk ateĢi yana gel yana 14. Ayıplama sakın gelmesin baĢa 25. Çekerim bu derdi Ģahın aĢkına 18. Esirge bizleri Ģahın aĢkına 20. Medet mürvet pirim sen imdat eyle 31. GizlemiĢ kendini vara bak vara 23. Göç ederim benli bülbül ağlama 7. Ölüm sana derman bulamam gayrı 41. Evvel rehber yol bulmalı 38. Satma bilmeyene düĢer isyana 16. Susuz bırakma bırakma 9. Sılam zindan oldu gurbet el gibi . Ġleriyi görmezse vah ona ona 21. Gönlünde bir aĢkı Ali oldukça 2. BağıĢla bizleri Ģahın aĢkına 19. Dosta vermek için duyuldu bile 29. Hakkını helal eyle ey nazlı ana 11. Ne olur bir selam vermeden gitme 32. Sende bencileyin yarmi ayrıldı 37. Birliği bilmeyen girmez katara 22. Gel ağlama benli yavrum ağlama 8. Yüzündeki olan beni unutma 10. Muhanet suyundan içemem asla 6. Sakla gevheri deme aman ha 4. Benim var yıldızım Ülker yıldızı 43. Lam elif ye ile yaratmadımı 39. PadiĢahlık diyen vah cana cana 13. KardeĢlik sevgisi candadır canda 3. YetiĢ ġah Muhammet Ali imdat eyle 30. Can Ali canan Muhammed 26.

Hak dedi Adem'e asla dönmedi 47. Evel niyet edip özün bilmeli 56. Güzelin sevdası baĢıma geldi 49. Senin ismin nurun var etti bizi 73. Sene yetmiĢ dileğim var bilmezmi 62. Muhammed ismi taĢbaĢ ile geldi 51. Güler yüzle iyi niyetlik gerek 83. Dostlar karalanıp unutman bizi 76. Yoksa sabredelim ağırmı gerek 82. Yumak yumak etti yolda aĢk beni 65. Pervane olupta yanarım güzel 85. Diller merhamet etmezmi 61. Yarin zikrullahı özüme geldi 52. Arzeyledim yarim göresim geldi 53. Bilmem kim iletir yol dertli dertli 58. Ayrımıyız senden gül yüzlü babam 86. Gülem dedim bir gün güldürmen felek 80. Beni dilden dile dil ettin felek 81. Yaramız Muhammet Ali yaresi 69. Hak Muhammet Ali var etti bizi 74. Adem bir aynadır aynaya bir bak 78. ġaha yandım Ali yar deyi 72. Güzel bana dedi bayram ay gibi 46. Ben gurbete dayanamam 89. ġakır benli dilber gözler sürmeli 57. Zinciri boynuma bağlaman bizi 75. Can Muhammet Ali canı değilmi 60. Yaramıza melhem olmanmı felek 79. Bir huri var bana peh dedi geçti 70. Dostun hileleri yaralar beni 66. Seher kara oğlan yardımına gel 84. Gerçek aĢık olan kuluna geldi 50. Dönmem ikrarımdan sar beni beni 63. Yar zülfünü can evime bağlasam 91. Hakkın binbir ismi Alidir Ali 55. Yürü benli bülbül bahar yaz geldi 54. Sevdası ağlatttı zar etti beni 64. Yüz yirmi dört bin nebisine bak 77. Halim sana malum car sefam sefam 87. ġahbazmısın yavrum öt durnam durnam 90. Arttı aĢk ateĢim gel mevlam leylam 88. Estirdin cihanda beni yel gibi 45. Bu canıma sefa geldi 48. Kara güne ıĢık doğar yar nenni 68. O Ģirin dillere kurban et beni 67. Balta ile kazma ile rendemi 59. Sarrafda terazi tartılamadım .44. Yol Muhammet Ali deyi 71.

Bu dertlere derman versen yareden 131. Bin görsemde bi an göremiyorum 121. Yeraltında ecinni var sanmayın 136. Kendim aldım kendim buldum 116. Ġnsanlığı kardeĢ gördüm gözünen 135. Kalbi katılara duyuramadım 93. Ġyi niyet ile birlik olalım 96. Hünkar Hacı BektaĢ pirimiz bizim 114. Gel bu halimizi gör sen yaradan 123. Allah Muhammedin emrin bilelim 107. Can ehli dostları görmektir arzum 122. Yarelerim yarelerim 112. Deyimki cihanda sen değilmisin . Artık bu sitemi çekemez oldum 115. Laden der yaman ha yaman 128. Yar elinden yar elinden 133. Derdimize derman oluver Ģahım 95. Yemin etmem bir kararı güderim 111. Gücüm yetmediğin zapdedemedim 101. Medet isyanımız af eyle benim 110. ġahım elaman elaman 127. Mahrum etme dergahından 124. ġeriat Ģartıyla tuttu temelim 109. Ġsmimce hükmün olsa dutar giderdim 104. Sanırdım kendimi cennetlik kulum 117. Herkesin bir canı vardır bilelim 108. Derdime derman diye yine dert aldım 94. Dediki Allah birdir varım 99. Ben bir kulum yalvarırım cananım 97. Kuzalan köyünde dünyaya geldim 103. Çile biz çağre bizden 134. Hak Muhammet Ali ezel varınan 130. Anne ve babanın sebebi bir han 125. Bülbül gibi feryat figan eylerim 113. Engel var arada göremiyorum 120. Çağırdım hasretle gel Alim Alim 106. Verdiğin ikrarda dursan sevdiğim 105. El elinden al elinden 132. Yavrum güle güle gidip gelesin 137. Bari Ģu dünyaya gelmese idim 102. Üç nur ile kurulmuĢtur bu cihan 126. Çekerim bu derdi bilemiyorum 119. Bu Ģah cemaline benzer cananım 98.92. Hakikat ehline söz kızım kızım 100. Hak bendedir ben bir kulum 118. Yıkma gönül incinmesin 139. Divaneyim hak yolunda Ģahınan 129. Ezel verdiğimiz ikrar ölmesin 138.

Soran dostlarıma selam eyleyin Turnalar yarene selam söyleyin Bana kaĢ eğipte bakıp gitmeyin Sabredelim gönül selamet olsun Uzattım elimi el garip garip Bir sadık dostumu bulana kadar Yürü bir katara ölene kadar BE bun günlerde cah Haydar Haydar Al yeĢil bürünmüĢ sarı turnalar Yandım susuzluktan ciğerim sızlar AlıĢ veriĢini yazanlarda var Seni dilden dile satanlarda var Ġnsanlar kardeĢtir düĢmana ne var Ne dedemiz belli babamızmı var Sana nice yananlar var BaĢlarda kopacak türlü haller var Seni yoğurupta yapana yalvar Huyu güzel yar güzel yar Onulmaz yaralar oyulur gider Hak sözün tutmasa çekermi çeker Biz gideriz hoĢçakalın yarenler Nice deccal cakal düĢ eylediler Lisan yağmuruna baĢın açıver Her can sevdiği Ģahını över Ne olur sevdiğim tek bir gülüver Gördüm arĢ yüzünden canana benzer Kudret kalemini yazara benzer Birisi aynımda görene benzer Hak Muhammet Ali olduğundandır Ta ezelden gelen ünümüz vardır YetmiĢbiri yeten Ali sayılır Ġsraf etmek aptallıktır. 151. 169. 159.140. 178. 180. 150. 186. 154. 143. 155. 149. 176. 152. 165. 142. 184. 166. 147. 182. 171. 172. 144. 183. 141. 170. 146. 161. 145. 167. 160. Fatımadır Muhammettir Alidir Hatice Fatıma virdime gelir Yolumu kesmeye zorlayıp gelir Dilimde ġah zikri süzülüp gelir Sabırlı kullara selamet gelir Senemiz yetmiĢ bir olmuĢ gidiyor Fesatlar gerçeğe çökmüĢ gidiyor Soyun benliğini bire gele gör Bilki sevgi ile cihan durulur En güzel bir mutluluktur Sadık dostlarına sadık kalırmıĢ Canda cananım gel yetiĢ Pirim ġahı Merdan Alim gel yetiĢ Hünkar Hacı BektaĢ Veli'im gel yetiĢ ġahım Alihaydar eleman yetiĢ Garip gönlümüzü arıdan medet . 185. 175. 153. 156. 148. 168. 162. 187. 174. 164. 173. 158. 163. 157. 181. 177. 179.

195. 197. Hak Muhammet Ali elaman medet Eyüp gibi derdi çekenden medet Mağrur elini çatmıĢ Ģöyle yürüdü Güzellikler Bir Hal Olup Doğunca AĢkı öldürmeye zar eksik olmaz Hak cemale yüz sürmesi zor olmaz Temelde terbiye okumalıyız Hakikatte canın hastasıyız biz Ekmek nadir ama susuz değiliz Anıp hayal tutan sefa geldiniz Bizler her esrarın ser askeriyiz . 191. 194. 192. 198. 189. 196. 190.188. 193.