PATOLOJĐK PSĐKOLOJĐ Doç. Dr.

Emine Gül Kapçı

Dersin Tanımı Patolojik psikoloji ya da normal dışı davranışlar psikolojisi alanının temel konularını, kavramlarını ve kuramlarını içermektedir.

Dersin Amacı Patolojik psikolojinin tarihsel gelişimi, normal-dışı davranışların temel özellikleri, normal dışı davranışlarda tanı ve sınıflandırma, psikolojik değerlendirme yöntemleri, araştırma yöntemleri, biyo-medikal, sosyal öğrenme, bilişsel ve insancıl kuramlar tanıtılması ve araştırma bulguların ışığında tartışılması amaçlanmıştır.

Dersin Đçeriği Psikopatolojiye giriş Psikopotalojinin tarihçesi Ruh sağlığı, psikolojik iyi-oluş ve normallik Temel kavramlar Tanı ve sınıflandırma Psikolojik değerlendirme yöntemleri Araştırma yöntemleri Biyolojik kuramlar Psikodinamik kuramlar ve Freud Davranışçılık ve sosyal öğrenme kuramları Bilişsel kuramlar Đnsancıl kuramlar

Psikopatolojiye Giriş Ruh Sağlığı Nedir? 1

Dünya Ruh Sağlığı Derneği: Kişinin kendisinden ve diğerlerinden hoşnut olması ve yaşamın getirdiği sorumlulukları karşılaması Dünya Sağlık Örgütü: Bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik hali Amerika Psikoloji Derneği: Davranışsal, bilişsel, duygusal ya da fiziksel belirtilerin bir örüntü oluşturması ruhsal bozukluğun varlığına işaret eder S. Freud: Çalışmak ve sevmek

Psikopotalojinin tarihçesi Normal-normal-dışı ölçütleri Đstatistiksel normal ve normal-dışı: Seyrek görülen davranışlar; normal-dağılım eğrisi; kişilik özellikleri, davranış biçimleri. Zeka < 70 normal-altı, sadece halüsünasyon, ağır depresyon gibi belli alanlarda yardımcı Dezavantaj:Spor, sanat yeteneği gibi alanlarda sorun. Seyrek görülen davranışların hepsi anormal değil ancak anormal davranışların hepsi seyrek Kişisel stres: Kişinin davranışları kişiye acı, yorgunluk, keder, stres veriyorsa. Moral bozukluğu varsa (çaresizlik, umutsuzluk, beklentileri karşılayamama). Jerome Frank’a göre moralin düzelmesi psikoterapide de çok önemli. Dezavantaj: Sosyopatlar acı-suçluluk gibi duyguları yaşamıyor; öznel-kişiye göre –çekilen çile- değişebilir Sosyal normlardan sapma: Antisosyallar, manik ya da şizofrenilerdeki kimi davranışları, alkolizm, cinsel taciz, kapsıyor Dezavantaj: a) Suçlular ya da fahişeleri kapsamıyor. b) Normal-dışı kapsamında yer alan aşırı kaygılı bir birey de farkedilmeyebilir (hem geniş-hem de dar bir ölçüt) c) kültürel görecelilik: bir toplumda normal olan başka birinde olmayabilir

Psikososyal normal-dışı: Uyum sağlamayan davranış normal-dışıdır, yani çevrenin taleplerine etkin yanıt verememe ve istendik hedeflere ulaşamama. Dezavantaj: Kişi yaşamının belli alanlarında uyumsuz davranış sergilese de diğer alanlarında çok başarılı olabilir. Örn: Abraham Lincoln, Prenses Diana Zeka-sosyal etkilik ilişkisi: Zeka yüksek, sosyal etkilik düşük ise, ya da şu anda ölçülen zeka düşük ama kişinin geçmişte yaptığı işler yüksek olması gerektiği sonucunu doğuruyorsa duygusal-davranışsal problemlerin varlığına işaret edebilir.

Gerçeklikle temas: a) Halüsünasyonlar: Normal-dışı algılar (belli bir dış uyaranın yokluğunda) 2

b) Delüzyon (Varsanı): Tersi kanıtların varlığına rağmen yanlış/gerçek dışı inançlar. Büyüklük: kişinin gücünü, önemini abartması; Kontrol: düşünce, davranışalarının dış güçler tarafından kontrol edilmesi, Referans: Diğerlerinin davranışları kendisine yönelik; Paranoid: Diğerlerinin davranışlarından süphelenme bu duruma genellikle yakalanma ya da zarar görme delüzyonu eşlik eder c) Yönelim: Zaman, kişi ya da yer olarak gerçeği değerlendirememe d) Uygunsuz fiziksel etkinlik: Euphoria’den şiddete ya da hiç bir davranışta bulunmamadan aşırı hareketliliğe kadar değişebilir

Tanı ve Sınıflandırma Tanı: Bir bozukluğu diğerlerinden ayırtetme ve bozukluğun doğasını belirleme sanatı ve bilimidir Tanının Amaçları: a) Bozukluğun etiyolojisini (nedenlerini) açıklamaya yardımcı olacak bilgilerin elde edilmesi b) Bozukluğun gidişatı (prognoz) hakkında tahminde bulunma c) Bozukluğu ortadan kaldırmaya yönelik yöntem ve planlamanın yapılması (tedavi)

Tanının Dezavantajları Kişinin varolan zenginliğini ya da biricikliğini yansıtmaz Đnsanı anlamaya yönelik insani çabaları engelleyebilir “Kendini doğrulayan kehanet” Tanı konduktan sonra silinmesi güç.. Tanıya katkıda bulunan sosyal etmenlere değil, tanıyaetikete yoğunlaşır… Tanı konan kişi ile diğerleri arasında (terapist de dahil) bir engel/duvar oluşturur ve kişinin davranışları bu duvarın ardından yorumlanır. Kişi, depresif, şizofren v.b. Olarak görülür… Sosyal dışlama Tanı tedaviye yardım etmez (Aynı tanı, farklı neden, farklı tedavi Sınıflandırma Sınıflandırmanın Tarihçesi Hipokrat: Rönesans: 19. ve 20. yy: Sınıflandırmanın Avantajları Uzmanlar-arası iletişim Dezavantajlarından kaçınmak mümkün 3

Yasal olanaklar: Sigorta, izin gibi Semptom (Belirti): Danışanın / hastanın şikayetleri ve genel görünümünden elde edilen bilgiler (çökkün, enerjik gibi) Sendrom: Belirti örüntüsü Nozoloji: Normal-dışı davranış ve deneyimleri sınıflandırma bilimi Epidemioloji Koruyucu Faktörler---Direnç/Yılmazlık Yatkınlık Faktörleri---Risk Eşson Çoklu-son Ektanı/Eştanı

Klinik Psikolojide Tanı ve Değerlendirme DSM-IV-TR BTA= Başka Türlü Adlandırılamayan bozukluklar. Tanı ölçütleri o sırada karşılanıyorsa, belirtiler Hafif, Orta derecede ve Ağır Tanı ölçütleri artık karşılanmıyarsa, aşagıdaki belirleyicilerden biri kullanılabilir. Kısmi Remisyonda Tam Remisyonda Geçmiş Öykü

DSM-IV-TR MENTAL RETARDASYON (Not: Bunlar Eksen II'de kodlanır) Hafif Mental Retardasyon Orta Derecede Mental Retardasyon Ağır Mental Retardasyon Ileri Derecede Ağır Mental Retardasyon Mental Retardasyon, Şiddeti Belirlenmemiş ÖĞRENME BOZUKLUKLARI Okuma Bozukluğu Matematik Bozukluğu 4

Dili Algılama-Sözel Anlatım Bozukluğu Fonolojik Bozukluk Kekeleme BTA Iletişim Bozukluğu YAYGIN GELĐŞĐMSEL BOZUKLUKLAR Otistik Bozukluk Rett Bozukluğu Çocukluğun Tümleşik Olmayan (Dezintegratif) Asperger Bozukluğu BTA Yaygın Gelişimsel Bozukluk DIKKAT EKSĐKLĐĞĐ VE YIKICI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Bileşik Tip Dikkatsizliğin Önde Geldiği Tip Hiperaktivite-impulsivitenin Önde Geldiği Tip BTA Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Davranım Bozukluğu Çocuklukta Başlayan Tip Ergenlikte Başlayan Tip Başlangıcı Belirsiz Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu BTA Yıkıcı Davranış Bozukluğu BEBEK YA DA KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BESLENME VE YEME BOZUKLUKLARI Pika Geviş Getirme (Ruminasyon) Bozukluğu Bebeklerde ya da Küçük Çocuklarda Beslenme Bozukluğu TĐK BOZUKLUKLARI Tourette Bozuklu~u 5 BozukluĞu .Yazılı Anlatım Bozukluğu BTA Öğrenme Bozukluğu DEVĐNSEL (MOTOR) BECERILER BOZUKLUĞU Gelişimsel Eşgüdüm (Koordinasyon) Bozukluğu ILETIŞIM BOZUKLUKLARI Sözel Anlatım Bozukluğu Karışık.

Çocukluk ya da Ergenlik Bozukluğu DELĐRĐUM DEMANS AMNESTIK BOZUKLUKlAR DIĞER KOGNITIF BOZUKLUKlAR ALKOLLE ĐLĐŞKĐLĐ BOZUKLUKLAR Alkol Kullanım Bozuklukları Alkol Bagımlılığı Alkol Kötüye kuIlanıml Alkolün Yol Açtığı Bozukluklar Alkol Entoksikasyonu Alkol Yoksunlugu Varsa belirtiniz: AIgı BozukIukIanyla Giden Alkol Entoksikasyonu De!iriumu Alkol YoksunIuğu Deliriumu Alkolün Yol Açtığı Kalıcı Demans 6 .Kronik Devinsel ya da Sesle ılgili Tik Bozukluğu Gelip Geçici Tik Bozukluğu BTA Tik Bozukluğu DIŞA ATIM BOZUKLUKLARI Enkoprezis Konstipasyon ve Taşma tnkontinansı ile Giden Konstipasyon ve Taşma tnkontinansı ile Gitmeyen Enürezis (Genel Tıbbi Bir Duruma Bağlı Olmayan).Tipini belirtiniz: Sadece Noktürna / Sadece Dillmal/Noktürnal ve Dillmal BEBEKLĐK. ÇOCUKLUK YA DA ERGENLĐĞĐN DĐĞER BOZUKLUKLARI Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Seçici Konuşmamazlık Bebeklik ya da Küçük Çocukluk Döneminin Tepkisel Bağlanma Bozukluğu Basmakalıp Davranış Bozukluğu BTA Bebeklik.

Alkolün Yol Açtığı Kalıcı Amnestik Bozukluk Alkolün Yol Açtığı Psikotik Bozukluk Hezeyanlarla Giden HaIlüsinasyonlarla Giden Alkolün Yol Açtığı Duygudurum Bozukluğu Alkolün Yol Açtıgı Anksiyete Bozuklugu Alkolün Yol Açtıgı Cinsel Işlev Bozuklugu Alkolün Yol Açtıgı Uyku Bozuklugu BTA AlkoIle Ilişkili Bozukluk AMFETAMIN (YA DA AMFETAMIN BENZERĐ MADDELERLE) ILişKILI BOZUKLUKLAR KAFEiNLE ILIşKILI BOZUKLUKlAR KANNABISLE ILişKILi BOZUKLUKlAR KoKAiNLE iLişKiLĐ BOZUKLUKlAR HALLÜSiNOJENLE iLiŞKĐLĐ BOZUKLUKLAR INHALAMA ILIşKILI BOZUKLUKlAR NIKOTĐNLE ILIŞKILI BOZUKLUKlAR OPĐYATLA ILIşKILI BOZUKLUKlAR Opiyatın Yol Açtığı Bozukluklar FENSIKLIDIN (YA DA FENSIKLlDIN BENZERi MADDELERLE) ILIşKILI BOZUKLUKlAR SEDATĐF. HĐPNOTĐK YA DA ANKSĐYOLĐTĐKLERLE ĐLĐşKĐLĐ BOZUKLUKlAR ÇOĞUL MADDE KULlANIMI ĐLE iLIşKiLi BOZUKLUK ŞĐZOFRENĐ VE DĐĞER PSĐKOTĐK BOZUKLUKLAR Şizofreni – Paranoid Tip Darmadağın (Dezorganize) Tip Kasılakalmış (Katatonik) Tip Ayrım Göstermeyen (Farklılaşmamış) Tip Ardakalan (Rezidüel) Tip Şizofreniform bozukluk – Şizoaffektif Bozukluk Tipini belirtiniz: Bipolar TipIDepresif Tip 7 .

Tek Epizod Rekürran Distimik Bozukluk BiPOLAR BOZUKLUKLAR Klinik Değerlendirme Yöntemleri 1. soruların soruluş biçimi ve sırası bellidir. önceden belirlenmiş sorular sorulur. Örneğin. Danışman. bazen kendilerini rahatsız eden şeyi bilemeyebilirler. Danışmanın izlediği akım soruları belirler. Avantajları: Daha objektif bilgi. Danışman-danışan arasındaki güven önemlidir. danışanın nasıl yanıtladığına ya da neden yanıtlamadığına odaklanır. davranışçı güncel yaşam değişikliklerine odaklanır. Avantajları: Yapılandırılmış görüşmelerde –genellikle.Hezeyanlı Bozukluk Erotomanik Tip/Grandiöz TipIKıskançlık Tipi/Persekütuar/Somatik TipIMikst tipIBelirlenmemiş Tip Kısa Psikotik Bozukluk Varsa belirtiniz: Belirgin Stres EtkenOer)i OlanlBelirgin Stres EtkenOer)i Olmayan Paylaşılmış Psikotik Bozukluk Genel Tıbbi Durumu 'e Bağlı Psikotik Bozukluk Hezeyanlarla Giden Hallüsinasyonlarla Giden DEPRESIF BOZUKLUKlAR Majör Depresif Bozukluk. Danışanlar. Klinik Görüşme: Diğer araştırma görüşmelerinden ya da sohbetlerden farklıdır. gözlemciler-arası güvenirlik yüksek b) Yarı-yapılandırılmış: kurallar yerine öneriler. Klinik Görüşme a) Yapılandırılmış: sıkı ve belli kuralları vardır. kaygılı bir bireyde psikoanalist çocukluğa odaklanırken.ortaya çıkmayacak bilgiler 8 . Danışanların önemli bir bölümü de (%70) gerçek sorunlarını görüşmeye getirmiyorlar. genellikle iki farklı danışman aynı sonuca ulaşır. ne sorulacağına danışman karar verir. danışman olası sorun alanları konusunda önerilerde bulunabilir.

Türkiye’de de uygulanmaktadır. intihar riski. Sendromları.DSM (The Structured Clinical Interview for DSM-IV. belli sorular. SCID’in gözlemciler-arası güvenirliği artırdığı görülmüştür. madde kötüye kullanımı gibi alanlarda özellikle uzman yardımı alamayacak danışanlara bilgi verici/eğitici olabiliyor Klinik Psikolojide Kullanılan Testler Zeka Testleri-Kullanım Amaçları /Alanları 9 . Yapılandırılmış ya da Yarı-Yapılandırılmış Görüşme Örnekleri Yapılandırılmış Klinik Görüşme . Obsesif-Kompulsif Bozukluk Ölçütü Diğer Örnekler Şimdiki Durum Değerlendirmesi (1974): 145 belirti var ya da yok olarak işaretlenir. Ancak.Genellikle görüşmenin başlangıcında yapılandırılmış. daha sonra yarı-yapılandırılmış biçimde görüşme sürdürülür. (OKB) eğer yanıt 1 olarak derecelendi ise kompulsiyonlarla ilgili sorulara geçilir. Belirtinin derecesi de işaretlenir. Belirtiler sendroma dönüştürülelerek değerlendirme yapılabilir. Belirtiler derecelendirilerek tanı konur. obsesyonlarla ilgili diğer sorular sorulur ve bu değerlendirme sonucunda tanı konur. Görüşmeci yalnızca çocuk değil. ne zaman bir başka tanı için başka bir soruya geçilmesi gerektiği bilgisini verir. Ayrılık kaygısı. Yarı-yapılandırılmış bir görüşme yöntemidir. Görüşmeciye ne zaman hangi soruda ayrıntıya geçilmesini gerektiği. OKB. Kişilerin özelliklerine göre değiştirilemiyor. Birinci örnekte. OKB gibi. ebeveyni hakkında da bilgi edinir. “Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi”ne (International Classification of Diseases –ICD) uygun olarak değerlendirmek mümkündür (yetişkinler) The Kiddies-SADS: Çocuklar ve ergenler için geliştirilmiştir. Eğer yanıt 3 ise. depresyon. Yine 1 olarak derecelndirildiğinde yaygın kaygı bozukluğu ile ilgili sorulara geçilir. Ülkemizde kullanılmaktadır. SCID-Spitzer ve Williams): DSM tanısının uygunluğunu değerlendirmek üzere kullanılmaktadır. Bilgisayar Görüşmesi: Oldukça yapılandırılmış. fobiler.

eğer kişinin kronolojik yaşı ile zeka yaşı aynı ise. zeka bölümü 100’dür (ortalama zeka).Zekanın değerlendirilmesi özellikle zihinsel engel tanısının konmasında oldukça önemlidir. Zihinsel engel tanısının konması için. Bu kişilerin yola çıkış amaçları zihinsel engelli çocukları normal gelişim gösteren çocuklardan ayırt etmek ve onlara özel eğitim olanağı sağlamaktadır. düşünme ya da davranış biçimlerindeki uyumsuzluğa işaret eden bilgiler sağlar. psikozda olduğu gibi kişinin belli alanlarda mı. Amerikalı Lewis Terman. Zeka Bölümü (IQ)= 100 x ZY / Kronolojik Yaş Deneme: 10 yaşında ZY’ı 16 ve 16 yaşında ZY’ı 16 çıkan bir gencin IQ puanı ne olur? Klinik Psikolojide Kullanılan Testler Kişilik Testleri 10 . Bu testin çevirisi aynı yıllarda ülkemizde de yapılmış ve kullanılmıştır (1915). yoksa zekanın tüm alanlarında mı düşüş olduğu saptanabilir Problem çözme alt testlerinde düşük. Kişinin test performansı ile eğitim. yy’da Galton (1883) ve Cattell (1890)tarafından geliştirilmiştir. iş. zeka bölümü kavramını getirmiştir. örn: beyin hasarı gibi Örneğin. sözel alt testlerde normal ranjlardaki puanlar kaygıya işaret edebilir Çeşitli. Standart görüşmelerle bireysel olarak uygulanır. alanalardaki problem çözme becerisi hakkında bilgi verir Kişinin bir probleme nasıl yaklaştığı konusunda bilgi verir Zeka Testleri Đlk zeka testi 19. 1916’da testi revize etmiş ve Stanford-Binet olarak o dönemden itibaren çeşitli versiyonları kullanılmaya başlamıştır. önceki başarılar arasındaki uçurum duygusal problemlerin varlığına işaret eder. Eğitim programlarının hazırlanmasında yararlanılır Alt-test puanları arasındaki farklılıklar. Duyusal uyaranların ayırdedilmesi ve bunların hızının değerlendirilmesine bağlı bir laboratuvar testidir. bilişsel becerilerdeki yetersizliklerin erken yaşlardan itibaren görülmesi gerekir. Spearman. Stern-Terman. (1904) bu testlerin korelasyon gösterdiğini ve çocukların okul başarılarını öngördüğünü ve kendisinin önerdiği genel g faktörü ile tutarlı olduğunu belirtmiştir Pratik ilk zeka testi Alfred Binet ve Theophile Simon (1905) tarafından geliştirilmiştir.

Güven gibi oldukça geniş. Örn: eğitsel rehberlik ve danışma. Danışanın MMPI maddelerine verdiği yanıtlar. Bir dizi psikiyatrik problemi saptamada yararlanılmaktadır Minnesota Çok-Boyutlu Kişilik EnvanteriMMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory Minnesota Çok-Boyutlu Kişilik Envanteri-Örnek Profil Cinsiyet: Kadın Yaş: 40 Profil Geçerliği: Geçerli bir MMPI profilidir. Kimi KT kaygı gibi tek boyutu. örgütsel ya da endüstride karşılaşılan problemler gibi KT’lerinde güvenirlik sorun olmazken. ya da günlük alışkanlıklar gibi çok dar özellikleri kapsar (Guilford) Ruh sağlığı alanında çalışanlar çok çeşitli kişilik testleri (KT) /envanterlerinden yararlanırlar Kişisel bildirimlere dayanan KT’leri kişiden davranış ya da duygularını değerlendiren ifadelere evet-hayır.Kişiyi diğerlerinden ayıran ve göreceli olarak kalıcı özelliklere “kişilik özellikleri” denir. Klinik Psikolojide Kullanılan Testler Minnesota Çok-Boyutlu Kişilik Envanteri. Narsistik. Problemleri için başkalarını suçlamakta ve problemlerini çözme sorumluluğunu almamaktadır. işbirliği yaptığına işaret etmektedir Belirti Örüntüsü: Bu profilde olan kişiler uyumsuzdur. uygun-uygun değil gibi ikili ya da kesinlikle katılmıyorum-kesinlikle katılıyoruma değişen çoklu değerlendirmeler yapması beklenir. Diğerlerine karşı düşmanca olma eğiliminde ve çabuk küsebilmektedir. Öfkesini göstermekte güçlük yaşamakta ve öfkesini pasif-agrasif biçimde göstermektedir. kimileri ise birden fazla boyutu değerlendirir. 11 . Geçmişteki cinsel yaşamında problemleri olabilir. Kimileri normal-dışı davranışları. kimileri ise göreceli olarak normal ortamları ve davranışları değerlendirir. “bilinçdışı çatışmaları” değerlendirme gibi alanlar geçerlik açısından hala tartışmalıdır. bağımlı ve diğerlerinin ilgisini talep etmektedir.MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory Hathaway ve Mckinley tarafından 1943’te özgün form geliştirilmiş ve daha sonra gözden geçirilmiş formları geliştirilmiştir.

envanterler) kişilerin duygularını. Örn: Danışanlardan. Psikolojik yorumlara direnç gösterir. psikoloji tedaviye kendi istekleri ile gelmezler. bir mürekkep lekesinde ne gördükleri ya da sosyal bir durumu gösteren bir resim hakkında hikaye anlatmaları istenir. Ancak insanların çoğu kendilerini çok iyi tanımayabilirler ya da çeşitli nedenlerden ötürü kendileri hakkında bilgi vermek istemeyebilirler. düşüncelerini . Başkalarına güvenmemesi.Diğerlerinin yanında kendini kötü hissetmekte ve bunun için diğerlerini suçlamaktadır. kişilik özelliklerini ve bunlarla ilgili psikolojik problemleri dolaylı olarak ölçen testlerin geliştirilmesine kaynaklık etmişlerdir. sıcak ve yakın ilişkiler kurmasını engelliyor olabilir. Ölçeklerden farklı olarak. Fantazi dünyasına gömülmüş görünmektedir. başkalarının kendisini anlamadığını ve iyi davranmadığını düşünmektedir. problemlerini ve kişiliklerinin diğer yönlerini objektif olarak değerlendirebildikleri bilgisine dayanır. psikoterapiye sıcak bakmayabilirler. Objektif puanlardan elde edilen profile dayanarak yorumlar yapılmıştır. Not: Bu MMPI yorumu hasta hakkında yararlı hipotezler kurulmasına yardımcı olabilecek bir kaynaktır. Pasif-agresif. Düşünme biçiminde de karışıklıklar ve tuhaflıklar görülmektedir. Tedavi Hakkında: Bu profildeki kişiler. Psikoterapiyi erkendönmde bırakırlar. uzun süreli kişisel ilişki güçlükleri yaşamasına neden olabilir. Soğuk. haketmediği davranışlara maruz kaldığını düşünmektedir. ve ödün vermeyen bir davranış sergilemekte. Kişilerarası Đlişkiler: Sosyal yaşamında önemli güçlükler yaşamaktadır. Paranoid bozukluk olasılığı da dikkate alınmalıdır. verici olmayan. Tanı Hakkında: Böyle bir profildeki kişiler genllikle kişilik bozukluğu içierisinde değerlendirilirler. paranoid kişilik bozukluğu gibi. 12 . uzun zamandır devam eden uyumsuzluk yansıtılmaktadır. Bu nedenle. Buradaki bilgiler diğer kaynakarla da desteklenmelidir. rasyonalize eder ve kendi problemleri için başkalarını suçlama eğilimi gösterirler. projektif testlerin muğlak bir yapısı vardır. Başkalarının kendisini anlamadığını ve kontrol etmeye çalıştığını düşünmektedir. tartışır. Bu nedenle bir grup psikolog kişisel bildirime dayalı olmayan testlere gereksinim olduğunu belirtmişlerdir. hakettiklerini alamadığını. Projektif Testler Kişisel bildirime dayalı testler (ölçekler. Dünyayı tehditkar bir yer olarak görmekte. Buradaki bilgiler eğitimli-sertifikalı test uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Bu nedenle bir projektif teste pek çok yanıt gelebilir. Bu rapordaki bilgiler gizlidir. başkalarını gözardı ederek kendini ön-planda tutmaktadır. Davranışsal Kararlılık: Bu profilde. Kişinin öfkesi.

Đçerik: insan figürleri. sıra dışı yanıtlar gerçeklerle bağlantısızlık olarak yorumlanabilir. Rorscach Testine benzer mürekkep testi örnekleri Rorschach Testi Test 4 renkli. 6 siyah-beyaz karttan oluşmuştur. Söylentiye göre. güdülenmesi. meşguliyeti (preoccupations). Verilen yanıtlar bölge. kişilklerinin çeşitli boyutlarını yansıttıklarını görmüştür. Mürekkep lekeleri Rorschach’ın en önemli dezavantajı puanlama ve yorumlamanın zorluğu ve uygulamacılararası güvenirliğin düşük olmasıdır. Sıradan yanıtlar çevreyi yaratıcı biçimde algılamadığını. Bölge: Kişinin lekenin bütününü mü ya da hangi bölgesini tanımladığına bakılır. Projektif Testler Rorschach Mürekkep lekeleri testi Mürekkep lekeleri kişiliği değerlendiren ilk projektif testlerdendir. Kişinin yaşamı. Son yıllarda. neden böyle bir benzetme yaptığı sorulur. Murray. Ancak. Holtzman (1961) 45 karttan oluşan başka bir mürekkep lekeleri testi geliştirmiştir. somut düşünmeyi ifade ettiği düşünülmektedir. Kişilere bir dizi mürekkep lekesi gösterilir ve herbirinde ne gördüğü sorulur. başetme biçimleri ve kişilik yapısının kararlığı gibi konularda bilgi vermektedir. normal-dışı davranışların tanılanmasında çok yararlı olmadığı görülmüştür. hayvan ya da nesneler puanlanır. Rorschach’ı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Đkinci aşamasında. Bunların. Bu dezavantajı gidermek için. çocuklarıyla dolaşırken bulutlarda ne gördüklerini sorduğunda. Örn: Psikotik düşünme. Tematik Algı Testi (Thematic Apperception Test. organize etme ve kavramları ilişkilendirme. kişiler muğlak bir uyarana tepki verirken bilincinde/farkında olmadıkları kişilik karakteristiklerini bu uyarana yansıtarak ortaya dökerler.Projektif testlerin altında yatan varsayım. sonuçta daha derinde bulunan kişilik örüntülerinin ortaya çıktığı savunulmaktadır. Testin ilk aşamasında lekelerin neye benzediği sorulur. Kişinin çevresini ne kadar gerçekçi biçimde değerlendirdiğine bakılır. Bu teknik Đsviçreli psikiyatrist Hermann Rorschach tarafından (1921) geliştirilmiştir. bedenin bölümleri. Form: Biçim ve renk açıklamaları değerlendirilir. form ve içerik açısından değerlendirilir. 1940) 13 .

Karakterlerin niyeti ve Yaşama genel olarak bakışı nasıldır? Değerlendirme Güvenirlik ve geçerlikleri düşük. projektif testlerin kişisel bildirim testleri gibi değerlendirilemeyeceğini ve kişinin öznel dünyası hakkında önemli bilgiler verdiğini savunmaktadırlar. ortası ve sonu olan ve bu duruma bir hikaye anlatması istenir. Kimi testler merkezi sinir sistemindeki patolojiyi gösterebilmektedir. Kimi resimler erkekler. Üzerinde geometrik şekiller olan kartları kişiden kopyalaması istenir. yaşlılar ve farklı ırktan kişiler için geliştirilen formlar da vardır. ancak kimi klinisyenler. Resimler muğlaktır ve her çeşit hikaye anlatılabilecek niteliktedir. Resimlerdeki kişiler. Hikayenin sonunda bu duruma neyin neden olduğu ve nasıl sonlanacağı da sorulur. Kiminle özdeşim kurduğu. Bender-Geştalt Testi: Olası bir beyin hasarını değerlendiren testlerden biridir. Beynin hangi bölgesinin etkilendiğini belirleyebilmektedir 14 . beyin hasarı olan ve olmayan kişilerin kopyaları ile karşılaştırılır. yalnız. Nöropsikolojik Testler Ruhsal bozuklukların değerlendirilmesinde karşılaşılan güçlüklerden biri beyin hasarı ve bununla ilgili bozuklara tanı konmasıdır. kimileri kadınlar kimileri de her iki cinsiyete de gösterilir. ikiliya da grupla çeşitli ortamlarda olabilir. Kopyalar. Çocuklar. Rorschach ve WAIS gibi. Halstead-Reitan Bataryası Beyin hasarı ve ilgili nöropsikolojik bozuklukları değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Beyin hasarının belirlenmesinde %70-%90 isabetlidir. Genellikle aşağıdaki sorulara yanıt aranır: Hikalerde ortaya çıkan kişiler-arası ilişkilerin doğası.TAT TAT’ndeki resimler gösterilerek kişiden her resim için başı. Bu test aynı zamanda çocuklarda algı-hareket gelişimini değerlendirmede kullanılır. Danışana resimdeki kişilerin düşünceleri ve duyguları da sorulur. Bir oturumda en fazla 20 resim sunulur. Ancak nöropsikolojik problemler çoğunlukla bu amaçla geliştirilen testlerle değerlendirilmektedir.

Beyin hasarının büyüklüğü ve yeri hakkında bilgi vermektedir. Afazi (konuşma yetisinin yitimi) Testi: Dil ve konuşma ilgili yeterliklerin sınandığı bir testtir. bedenin bölümlerini tanıması. harf ve rakamları tanıması. dil ve konuşma bozukluklarının ise sol loblorla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. dokunsal. Đzleme Testi: Parmak Salınımı (Titreşimi) Testi: Kişiden işaret parmağı ile olabildiğince hızla bir tuşa basması istenir Sınıflandırma Testi: Bir ekranda imge görünür ve kişiden 1-4 arasında bir rakama benzetmesi ve o tuşa basması istenir. Çocuklara ve yetişkinlere uygulanmaktadır. beynin belli bölümleri ile davranış arasındaki ilişki biçiminde yorumlanır. beyin hasarının nedenini belirleyememesi ve genel hafıza işlevlerini değerlendirememesi Halstead-Reitan Bataryası Alt-Testler Dokunsal performans testi: Kişi gözleri kapalı iken çeşitli küpleri bir tahtaya hem sağ hem de sol eli yerleştirir. Örn: Parmak salınımı testinde. Kişiden doğru yanıta götüren kuralı zihninde tutup ona göre yanıt vermesi beklenir. Kişiden daha sonra bu nesneleri bir kağıda resmetmesi istenir. Kişiden nesnelerin adını söylemesi. Halstead-Reitan bataryası gibi bir dizi işlevi değerlendirmektedir Bunlar: temel ve üst düzey hareket becerileri. ifade etme. Luria-Nebraska Bataryası Rus nöropsikolog Alexander Luria (1902-1977) tarafından geliştirlmiştir.Dezavantajı: Oldukça uzun (6-8 saat). Yanlış yanıtta zzzzzzz sesi gelir. hafıza ve problem çözme. okuma. Beyin hasarı olan ve olmayan kişileri ayırtedebilmektedir. 15 . okuma-yazma ve aritmetik. basit pandomimleri tekrarlaması gibi Testte gösterilen performans. akustik. yazma. aritmetik. parmakla izlemenin beynin ön lobutarafından kontrol edildiği. ritmik. Hedef. alıcı dil. görsel. kişinin tanımadığı nesnelere ilişkin hareket hızı ve dokunsal ve kinestetik ipuçlarını kullanarak öğrenme yeterliğini değerlendirmektir. Hangi işlevlerin kaybedildiğini ya da zarar gördüğünü bildirir.

bildirime dayalı ölçümler. yöntem)elde edilen bilginin olguları açıklama yoludur. Bu testin güvenirliği ve geçerliği konusundaki bilgiler artmaktadır 269 madde ve 11 alt-testten oluşan test yaklaşık 2-2. görüşmeler. Sözel ve sözel olmayan davranışlar gözlenir: Evde. hayal kurma. kendimizi nasıl ödüllendirdiğimiz gibi. 16 . kas gerginliği. Değişmesi gereken hedef davranışın belirlenmesine yardımcı olur. nabız. “Đşlevsel Olmayan Düşünceler” ölçeği ya da görüşmede “Biri sizi eleştirdiğinde aklınızdan ne geçer” gibi. Sadece gözlenen davraışları değil. Fizyolojik Ölçümler: Davranışın fiziksel boyutlarıyla ilgili olarak da ölçümler yapılmaktadır. Örneğin. Bilim yoluyla elde edilen ve yorumlanan bilgilerin bir yönteminin bulunması gerekir. bilişsel değerlendirme ve fizyolojik ölçümler DAVRANIŞ DEĞERLENDĐRMESĐ Gözlem Doğal Gözlem: Genellikle “Uyaran-kişi-tepki-sonuç” dörtlüsüne bakılır. problem çözme gibi durumarda farklılaştığını biliyoruz. Kendimize söylediğimiz cümleler. Yüksek tansiyonu önleme gibi çalışmalarda yararlanılmaktadır Klinik Psikolojide Araştırma yöntemleri Bilim sistematik yollarla (yani. psikolojik ya da fiziksel stres anında deride değişimler. uykusuzluk. okulda. keder. Örn. klinikte gözlenebilir ya da bir alkolizm sorununda klinikte yapay bir içki mekanı yaratılarak davranışlar gözlenebilir. parkta gibi Benzetişim (Analogue) Gözlemi: Anne-çocuk ilişkisi. kan akış hızı ve beyin dalgaları Bu değişimlerin korku. hangi beceriler yeniden kazanılabilir ya da diğerleriyle ikame edilebilir. Bilişsel Değerlendirme: Ölçeklerle ya da görüşmelerde sorulan sorularla ilgili bilgiler elde edilir.Sonuçta rehabilitasyon hakkında bilgi verir: Hangi beceriler etkilenmiştir. “aklımızdan geçen düşünceler” gibi içsel süreçlerin de önemli olduğu bilinmektedir.5 saatte tamamlanabilmektedir DAVRANIŞ DEĞERLENDĐRMESĐ Bir dizi yöntemle davranış değerlenirilmektedir: Doğal ya da yapılandırılmış ortamlarda gözlem. klinikte.

köpek havlamasından sonra korkular başlayan bir çocuğu gözleyebiliriz. Đyi bir kuramın özellikleri nelerdir? Genel ve kapsayıcı olması: Herhangi bir davranış bozukluğunu değil tüm davranış bozukluklarını açıklamalıdır. bunların da açıklanması gerekir. Örn. Epidemiolojik Araştırmalar Betimsel Araştırmalar Gelişimsel Araştırmalar (Gelişimsel Psikopatoloji) 17 . Neden Kuramlara Gereksinim Duyulur? Kuramlar birbiriyle ilişkili olayları ya da davranış örüntülerini açıklar Kuramların açıkladığı olaylar ya da davranış örüntüleri mantıklı. Böylece tedavi ve önleme çalışmaları yapılabilir. Bu durumun hem test edilebilmesi hem de yanlışlanabilmesi gerekir. Kuramsal kavramlar gözlenebilir durumlardan çıkarılmış olsa bile. Örneğin. Bilimin amacı. nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulunur.Bilimsel bilginin ve yorumun en önemli özelliği test edilebilmesi ve yanlışlanabilme özelliğine sahip olmasıdır. benzer durumlarda tekrarlanması gerekir. varsayımları kanıtlamak üzere araştırmalr yapılır. Davranış örüntülerini açıklamakla kalmaz. Bir görüngüyü ya da olguyu açıklamak üzere geliştirilen bir dizi varsayıma “kuram” denir. çocuklukta dayak yeme depresyona neden olur demek yeterli değildir. Bilimsel bilginin güvenilir olması gerekir. Kuramların yeterliği araştırmalarla sınanır. ikna edici ve güçlü olmalıdır Psikolojik süreçleri açıklamada varsayımlara dayanır. Zaman ve mekan yakınlığı bize durumu açıklamaz: Öğrenilmiş korku kavramı bu durumu açıklayabilir. Basitlik: Anlaması ve uygulamasının basit olması Görgül geçerlik: Bilimsel gözlemlerle elde edilen verilerle örtüşmelidir (örn: başın çapı) Đç-Tutarlık: Kuramın tüm parçaları birbiri ile örtüşmeli ve tutarlı olmalıdır (varsayımları ve hipotezleri) Test Edilebilirlik ve Yanlışlanabilirlik: Yararlılık: Klinik psikoloji ile ilgili kuramlar davranışları açıklamalı ve tahmin edebilmelidir. kuramların gelişimi ile bilgiyi açıklamak ve mümkünse neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyabilmektir. tutarlı.

tanı ve tedavi konusunda ayrıntılı bilgi verilir Genel olarak kabul gören kuramları yanlışlamaya yönelik bilgileri içerir Test edilebilecek hipotezler önerir Örn: Thigpen ve Cleckley (1954) “Eve White” Çoklukişilik: yeni bir kavram ve tedavi yöntemi önermişlerdir Genellenebilirliği düşüktür Deneysel Araştırmalar Örn: Hangi psikoterapi kuramı daha etkilidir? Deneysel araştırmalar neden-sonuç ilişkisi hakknda bilgi verir Araştırma hipotezi yer alır 18 . Epidemiolojik araştırmalarla ilgili kavramlar: 1. Đnsıdıns (Incidence): Bozukluğu gösteren kişi sayısında belli bir zaman diliminde (genellikle bir yıllık) artış / değişim oranı 3. Kişinin geçmişine ilişkin tüm bilgiler danışandan ve ilgili diğer tüm kişilerden toplanır (Aile. meslek. uyum. kişilik. evlilik. gelişim. eğitim. sağlık. sosyo-demografik bilgiler. önemli durumlarda Müdahale. dağılımı ve ilişkili etmenlerle ilgili araştırmalardır. Yaygınlık – Görülme Sıklığı (prevalence): Belli bir zamanda ya da zaman diliminde bir bozukluğun görülme oranı 2. Özellikle seyrek görülen. Risk Faktörü: Belli bir durumun ya da değişkenin varlığında bozukluğun görülme olasılığının artması Vaka Araştırmaları Bir kişinin davranışlarının gözlenmesi ve kaydına dayalı araştırmalardır. sıra-dışı. yaşam biçimi ve güncel durumu) Klinisyenler aynı zamanda bireyi tedavi etmeye çalışır.Deneysel Araştırmalar ve Analok Araştırmaları (Tek-Denekli Araştırmalar ya da gruplarla) Vaka Araştırmaları Epidemiolojik Araştırmalar Bir hastalığın sıklığı.

gerçek yaşam olayına benzer bir olay laboratuvar ortamında yaratılır. benlik saygısına tehdit depresyon ya da kaygıya neden olur mu? Ratlarla araştırma yapıp sonuçları ratlara genellersek. Davranışların bir yönüne odaklanarak güçlü bir araştırma yöntemi olarak klinik psikoloji araştırmalarında kullanılmaktadır. hayvanlarla yapılan araştırmaların doğurguları çıkarılıp insan yaşamına genellenebilirliği sınanmalıdır En önemli dezavantajı dış geçerlik ve genellemedir Psikopatolojinin doğası ve nedenleri hakkında önemli bilgiler sağlar Tek-Denekli Deneysel Araştırmalar Klinik psikolojideki deneysel araştırmalar tek bir denek (katılımcı) ile de gerçekleştirilebilir Vak’a araştırmalarında olduğu gibi. 19 . Örneğin çocuk istismari.olanaklı kılar. bağımsız değişkene bağlı olarak değiştiği kabul edilir En azından bir kontrol grubu yer alır Katılımcılar tesadüfi yöntemle gruplarla atanırlar (her katılımcının belirlenen gruplara atanma olasılığının aynı olması Rosenthal etkisi kontrol edilebilir (Araştırmacının –farkında olmadan.katılımcıları kendi hipotezini destekler yanıtlar vermelerine yönlendirmesi). sonuçların karşılaştırılacağı bir kontrol grubu yoktur.amacıyla analok araştırmaları yapılır Analok araştırmaları etik açıdan yapılması olanaksız olan araştırmaları –etik ihlaline yol açmadan. analok araştırması yapılmış olmaz. şizofreniye kaynaklık edebilecek ebeveyn davranışları gibi Analok araştırmalarında.Bağımsız değişkeni ve bağımsız değişkenin düzeylerini araştırmacı kontrol eder Bağımlı değişkenin. özellikle ilaç araştırmalarında) Dış geçerliğin sağlanması gerekir Analok (Benzetme) Araştırmaları Deneysel yöntemin avantajlarından yararlanmak. Genellenebilirliği ve dış-geçerliği düşüktür. -özellikle neden-sonuç ilişkisi. Örneğin. Böyle bir yanlılığı ortadan kaldırmak için çift-kör (double-blind) araştırma desenleri düzenlenir (hem araştırmacı hem de katılımcı araştırmanın hipotezinden haberdar değildir. psikotik ya da otistik çocuklardaki kendini yaralama davranışlarıdır. Bu araştırmaların çıkış noktaları.

Hastalık: bedenin tümünü ya da bir bölümünü etkileyebilir ve patolojisi bilinebilir ya da bilinmeyebilir. amaçsız kaygılar. unutkanlık ve alışkanlık dışı davranışlar beyinden kaynaklanır” Hipokrat Ruhsal bozuklukların nedeni bedenimizdeki biyolojik ya da fiziksel bozukluklardır. beyindeki anormalliklerin hangi hastalıklara neden olduğu. yasımız ve gözyaşlarımız. Beyin ve sinir sistemi çalışmaların odak noktasıdır Sinirbilim: beynin yapısı. Örneğin. muhakeme.. beyin yapıları ve zihinsel işlevler arasındaki ilişkisi:hafıza.ABAB desenleri: A= Operant durum (baseline).hastalık kavramı ile eşleştirmişlerdir. Karma Desenler Birden fazla etmenin (değişkenin) bir bağımlı değişkene olan etkisini araştırmak amacıyla yapılır. Az konuşma ve ağlama gibi.. diğer değişkenlerin – etmenlerin. duygu Fiziksel Hastalık ve Psikopatoloji Geleneksel biyo-tıbbi ruhsal bozukluklarla –fiziksel. neşemiz. Bu aşamada ağlama sıklığına da bakılır. Önce çok konuştuğunda ödüllendirilir.. Klinik Psikoloji Kuramları Biyo-Tıbbi Kuramlar “Hazlarımız. kimyasal süreçler ile beyin işlevleri ile ilişkisi. gözden kaçan hatalar. beyinden –yalnızca beyinden kaynaklanır. Sonuçta. depresif belirtileri olan bir çocuğun iki ayrı davranışı gözlenir. Operant durum ile deneysel durum arasında anlamlı bir farklılık olduğunda sonucun deneysel manipulasyondan kaynaklandığı sonucuna varılır. B= Tedavi (deneysel manipulasyon) A= Operant durumdaki koşullar B= Tedavinin yeniden sunulması (deneysel manipulasyon). Çoklu Operant Desenleri: A=Operant durumdaki koşulların yeniden uygulanmasının mümkün olmadığı ya da etik olmadığı durumlarda çoklu-operant işlemi uygulanmaktadır Çoklu Operant: Örneğin. 20 . ilaçların beyine etkisi. kahkahalarımız. jestlerimiz. bilişsel ve insancıl) iyileşmeye olan etkisi. ayrıca üzüntülerimiz. Uykusuzluk. Daha sonra ağlamadığı zamanlar da ödüllendirilir. cinsiyet değişkeni (kadın ve erkekler) ile tedavi yöntemleri (ilaç. ağrılarımız.değil ödüllendirmenin davranışlardaki değişime kaynaklık ettiği sonucuna varılır.

2. Örneğin: Diabetin nedeni karbonhidratların metabolizma işlevlerindeki bozukluklar ya da yüksek tansiyon Örneğin depresyon ve şizofreni araştırmaları. psikoeğitim ya da sosyal çevre düzenlemelerinin gözardı edilmesi Neden-sonuç ilişkisinin kurulamaması Psikoaktif ilaçların geliştirilmesi Nedenin vücutta o maddenin eksik olup-olmadığına bağlanamaması: Aspirin gibi 21 . Örneğin: beyin iltihabı dementia belirtilerine neden olur.Patoloji: Hastalığın altında yatan süreçlerdir. Doğurguları Normaldışı davranışlarda organik nedenlere çok fazla önem verilmesi Tedavide yalnızca biyolojik ya da fiziksel yöntemlerin kullanılması Psikoterapi. muhakeme ve soyut düşünme Örneğin frengi mikrobunun sinir sistemini istila etmesi: özbakım becerilerini yerine getirememe. nöropineprin ve serotonin adlı nörotransmitterler. kişi halüsünasyonlara kapılabilir. Bulaşıcı Hastalık: Bakteri ve virüs gibi parazit türü organizmaların vücudu istila etmesidir. Sistemik Hastalık: Herhangi bir vücut organının ya da organ sistemlerinin işlevlerini yerine getirememesi durumu Sistemik hastalıkların nedenleri kısmen bilinebilir. Bağışıklık sisteminde ve aşı gibi çevresel değişikler fark yaratır. (psiko: ruhsal. Depresyonun nöropineprin bozukluğundan (deficiency) ya da serotonin yetmezliğinden kaynaklandığı önerilmektedir. yargılama işlevleri bozulabilir. patoloji: hastalık) Biyo-Tıbbi Kuramlar HASTALIK 1. depresyonda. Hafıza. vücut hücrelerinde ya da dokularındaki değişimler gibi. bedensel yaralanmalar. ya da kalıtım 3. Örneğin. tüm psikopatolojinin sonunda bir hastalıkla bağlantısının kurulacağı inancını güçlendirdi. Frengi mikrobunun bulunması. Kafa travmaları. büyüklük sanrıları. Hafıza. zehirli maddelerin vücuda girmesi gibi durumlarda bedensel işlevler yerine getirilemeyebilir. Bulaşıcı-Olmayan Travma: Yıkıcı çevresel koşullardan ötürü bedenin işlevlerini yerine getirememesi. Belli psikopatolojiler bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanır.

söylenmeyenler de davranışların altındaki motivasyon hakkında ipucu verir 22 . Kalıtım-davranış çalışmaları: Kalıtım davranışa neden olmaz. hangi tepkileri vereceğimizin ranjlarını belirler. tüm davranışların bir amacı ve motivasyonu vardır Đnsanlar çoğunlukla davranışlarını ve düşüncelerini yönlendiren . düşünce ve duygular davranışlardan çıkarılır Yalnızca söylenenler değil. onların altında yatan gerçek motivasyonun farkında değillerdir Motivasyon. ya da hangi tepkilerin verilme olasılığının yüksek olduğu bilgisini verir.temel odağı psikolojik olayların analizidir Kişilik. Yatkınlık-Stres Kuramları: Aynı biyolojik yatkınlığa sahip iki birey farklı çevrelerde yetiştiğinde stres kaynağına farklı tepkiler geliştirebilirler. Kalıtım uyarana belli bir tepkiyi değil. ruhsal bozukluğun odağı bilinçdışı dürtüler ve çatışmalardır Psikoanaliz. davranış ve terapi kuramı geliştirmiştir Psikoanalitik Kuram (Klasik/Ortodoks Psikoanaliz) Normal-dışı davranışların nedeni içsel faktörlerdir Bu içsel faktörler -içsel-psişik. psikodinamik kuram ve uygulamaların temelidir Psikoanalizin öncüsü Sigmund Freud’dur (1865-1939) Freud –erken dönem yazılarında biyolojik etmenlere değinse bile.olaylardır ve zihinde (mind) gerçekleşir Psikodinamik kuramlara ve psikoanalize göre. Klinik Psikoloji Kuramları Psikodinamik Kuramlar Psikodinamik yaklaşımlara göre. kalıtım içinde bulunduğumuz çevreye nasıl tepki vereceğimizi etkileyebilir.Klinik Psikoloji Kuramları Beden-Çevre Etkileşimi ve Ruhsal Bozukluklar Bireyin çevresi ve yapısal özellikleri arasındaki etkileşim vurgulanır.

çatışma ve kaygı gibi psişik süreçlerin işlevlerini açıklamak üzere. Bu tehditlerin kaygı yaratmasının nedeni ebeveyn sevgisini kaybetme tehlikesi olarak (çocuklukta) algılanmasıdır Çocuk. “zihinsel yaşamın acentaları” adını verdiği kişilik yapılarını önermiştir 23 . eşyaları kırmak ya da kaybetmek bilinçdışı çatışma ve kaygıların ipuçlarıdır Motivasyon. biyolojik. ergenliğe ve yetişkinliğe girdiğinde.Normal-dışı davranışların gelişimindeki önemli olaylar unutulmakta Bu anılar çok acı verdiğinden “bastırılır”. ne zaman aklaki kuralları ihlal etse –ettiğini düşünse kaygılanır Normal ve normal-dışı ayrımı niteliksel değil.cinsellik ve saldırganlık dürtülerinden kaynaklanır Bu biyolojik dürtüler çoğunlukla ebeveyn ya da diğer otorite figürlerinden edinilen ahlaki standartlarla çatışır Toplumun açık cinsellik ve saldırganlığı sınırlandırmasından da bu çatışmalar kaynaklanır. ancak bilinçdışını bilince getirmek oldukça güçtür. nicelikseldir Đsim ver yer unutmak. Bu çatışma ve kaygılar pek çok belirti biçiminde ortaya çıkar Kişi bu belirtilerin kaynağını bilmez ve daha makul nedenlere yükler Gerçekçi kaygı: bilinen ve gerçek bir kaygı Nevrotik kaygı: bilinmeyen bir tehlikeye gösterilen tepki (cinsellik ve saldırganlık dürtüleri) Ahlaki kaygı: ahlaki kuralları ihlal etmemek için ebeveynin ceza tehditlerinin içselleştirilmesi. belki de hiçbir zaman bilince çıkmayabilir Psikoanalitik Kuram Belirtilere neden olan iç-çatışmalar –doğuştan getirilen. dil sürçmeleri. bilinçten bilinçdışına itilir Bilinç ve bilinçdışı arasında süreğen-birbirine akan bir ilişki vardır Bastırılan motifler ve çevresindeki anılar bilince çıkarak daha fazla kaygı yaratır Kişi bu kaygılara ya da belirtilere yoğunlaştığında bilinç ve bilinçdışı arası bir durum oluşur: bilinçöncesi Bilinçöncesi kolaylıkla bilindışı olabilir.

Cinsel enerjiden daha fazladır. ve Tanatos (Ölüm dürtüsü) Ers. Kişi saldırganlığı başkasına yönlendirmek ister. birbirlerine karşı da çalışabilir. dış dünyanın ve idin taleplerini –ki bu talepler çoğunlukla birbiriyle çelişirkarşılayacak kadar güçlü olmalıdır Kişilik ve Normaldışının Yapıları SÜPEREGO (ÜSTBEN) 24 . “kalıtımla gelen. iyileştirir. doğuştan olan. haz veren davranışların kaynağıdır. iç çatışmalara ve dış tehlikelere karşı kendini savunur –kişiliğin entellektüel acentasıdır Freud. Eros: aşk tanrısı. yaşayan her şeyi yaşamayan hale dönüştürmektir. (dış dünyanın koşullarını gözetir) Bazı durumlarda. ancak ahlaki emirlerden ötürü kendine çevirir Eros ve tanatos birlikte de. haz ilkesine göre çalışır. Yalnızca hazzı değil. Eros ve libido yaşamı geliştirir. Örn: yemek yeme ve cinsel ilişki Kişilik ve Normaldışının Yapıları EGO (BEN) Yaşamın ilk yıllarında. idden gelen tüm heyecanları baskılamak zorunda kalır “ben” akıl yürütür.Kişilik ve Normaldışının Yapıları ĐD Psikolojik gelişim id’le başlar. id ego ilişkisini at ve binicisine benzetir Đd enerjiyi sağlar. eleştirir. yapıcı tüm etkinliklerin kaynağıdır. Gönüllü yapılan tüm etkinlikleri “ben” kontrol eder Deneyimleri hafızada tutarak ve dış dünyayı değiştirmeyi öğrenerek dış dünyaya tepkide bulunur Hazza hemen kavuşmaya ya da ertelemeye “ben” karar verir. doğumda varoaln ve sonuçta dürtüsel olan her şey” id’dir. Zihnin biyolojik ve ilkel acentasıdır Đd. Eros. Kişilik ve Normaldışının Yapıları Tanatosun temel amacı. iki temel dürtüden oluşur. Saldırganlık dış dünyaya ya da kendine yönelebilir. libido adı verilen özel bir enerji kullanır. binici amaca karar verir ve hayvanın hareketini yönlendirir Ego. karar verir. Ölüm dürtüsü yerine saldırganlık terimini tercih etmiştir. idden başka bir zihinsel acenta gelişir “ben” Ben. id ile dış dünya arasındadır.

id. aynen ana-babalar gibi” Üstben’in talepleri yerine getirilmediğinde ben suçluluk hisseder. kontrolleri ve yasaklarından etkilenir Çocuğun görevi. cezalandıracağım diye tehdit eder. bunları uzlaştıramamasından kaynaklanır Sağlıklı bir birey. Psikotik ego gerçekle bağlantısını kopardığından psikoanalitik tedavi uygun değildir (Freud’a göre. ancak gerçekle bağlantıları kopmamıştır (psikotikler gibi) Piskotiklerde. Freud’a göre Psikopatoloji Freud’a göre ruhsal bozukluk. normal-dışı kaygıları olan bir ben zayıftır ve dış dünyanın taleplerini yerine getiremez. üstben ve dış-dünyanın genellikle birbiriyle çelişen taleplerini egonun ustalıkla karşılayamaması.Çocukluk süresinde. ahlaki doğruları ve yanlışları temsil eder. kişiliğin yeni yapısı olan üstben gelişmeye başlar Üstben ahlak/vicdan ve ideallerden oluşur Vicdan. idealleri. “ben’i gözler. anus ve cinsel organlar Cinsel uyaranlara çocuğun verdiği tepkiler ana-babanın tutumları. anababanın tutumlarından kaynaklanan kaygı ve hayal kırıklıkları ile başetmektir Bir evrede kaygı ve hayal kırıklıkları ile nasıl başa çıkıldığı diğer evreleri etkiler Oral –Bağımlı Evre Cinsellik doğumla birlikte başlar Bebeğin hazza ulaşabilmesi bir diğer kişiye (genellikle anne ya da anne figürüne) bağlıdır 25 . diğer bazı psikoanalistler farklı düşünmekte) Psikocinsel Gelişim Psikocinsel gelişim kuramı ile.bir üstben geliştirmiştir Nevrotik. idin talepleri çok yoğun. Bunlar ebeveynlerden ve zaman içinde benzeri kişilerden (öğretmen gibi) alınarak içselleştirilir Üstben. düzeltir. üstben ise acımasız olduğundan ben’in örgütlenmesi zayıftır. güçlü bir ben ve makul talepleri olan –aşırı cezalandırıcı olmayan. bedene yönelik bir “erotik bölge” vardır: ağız. güçlü bir egonun nasıl geliştiğini anlatır Zayıf bir ego travmatik olaylardan ve bulunulan evrenin gereklerini yerine getirememekten kaynaklanır Her bir gelişim evresinde.

Yaşamın ilk yılını kapsayan bu evrede. kızlar da anatomik olarak penisin eşdeğeri olan klitorisden haz almaya başlarlar Bu evrenin en önemli özelliği “Oedipus ve Elektra” karmaşasıdır Oedipus kavramı Yunan mitolojisinde Sofokles’in ünlü trajedyası Oedipus Rex’den alınmıştır Penisinden haz almaya başladığında. temizlik v. diğer kişilerarası ilişkilerini de etkiler Anal-Sadistik Evre Çocuk. ana-babayı kontrol etme açısından önemli bir olaydır Tutarak ya da bırakarak ana-babayı mutlu ya da mutsuz etmeyi öğrenir. bebek cinsel ve bakımla ilgili hazzın bir diğer kişiye bağımlı olmakla ilişkili olduğunu öğrenir Bebeğin hazza ulaşmasındaki herhangi bir engel ya da tehdit (annenin uzun süre olmaması gibi) kaygı yaratır Eğer bu tehdit uzun süreli ve yoğun olursa.b. 1-3 yaş arasında cinsel hazzın anal işlevlerden alınabileceğini keşfeder Anal hazzı saldırganlıkla eşleştirmeye başlar Tuvalet eğitimi. Yunanca Phallos (penis) den esinlenilmiştir Erkekler penislerinden. bebek yalnızca annesine değil diğerlerine de aşırı bağımlı olur “Aşırı bağımlı karakter” bu tür kişilik örüntülerinde kullanılmaktadır Kendine güvenme ve bağımlılık arasında bir denge olması gerekir ve bu kişinin yalnızca cinsel yaşamını diğer. Bu durum. onu anneye göstermekten keyif alır. (özellikle OKB) Fallik Evre Kızlar ve erkekler farklı bir güzergah izler (3-6 yaş) Fallik. bağımsızlığın ve öz-girişim davranış gelişiminin ilk –ilkel. annesinin aşkı için babası çocuğun rakibi olur Babasının yokluğunda “annesinin yatağını her yatışında” bu rekabet duyguları yoğunlaşır Cinsel rakibi olan babasının erkeksi özellikleri ile özdeşleşmeye / model almaya başlar 26 . Fiziksel olarak güçlü ve evde otorite olan babasını kıskanır.örnekleridir Anal karakter: düzen. ondan gurur duyar.

penisin olmaması ve erkekleri kıskanma elektra karmaşasını sonlandırır Elektra karmaşası “kadınsı karakter” gelişiminde önemlidir Kızlar.Freud’a göre Oidpus karmaşası. baba ortalıkta yoksa çocuk cinsel rekabete girişmez ya da erkeksilikle özdeşleşmez. kaçınılmaz olarak felaketle sonlanır. Böyle bir durumda üstben gelişimi zarar görebilir ve erkek çocuk anneyle özdeşebilir (uç durumlarda homeseksüel olarak yetişkin cinsel rolü edinir) Erkeksilikle özdeşleşme olsa bile. penisini kesecek” diyerek emrini daha keskin hale getirir. babasını istemeyi bıraktığında örtük evreye geçer Annesiyle özdeşleşerek kadınsılığını ve üstbenini güçlendirir 27 . ASnne. kızlarda ise. kastrasyon tehditinin yoğun olduğu durumlarda erkek cinsel rolünden korkabilir ya da kadın olmaktan korkabilir Fallik evre kızlarda farklı bir seyir izler Bir penisi olmadığını fark eder ve erkeklere gıpta eder /kıskanır. annesinin kadınsılık özellikleriyle özdeşleşmeye başlar Annesiyle özdeşleştikten sonra. idealleri gelişen süperegosuna alınarak içselleştirir Erkeksi karakterin gelişiminde fallik ve örtük evre çok önemlidir Erkeksi karakterin gelişimi çocuğun babasıyla özdeşleşmesine bağlıdır Eğer babayla cinsel rekabete girişmezse. Falik (3-6) ve Latent / örtük evre (6-12 yaş) Babayla olan cinsel rekabet –görünürde. babasının ilgisini kazanmak için şimdi annesiyle yarışabilir Đğdiş edilme tehditi erkek çocuklarda oedipu karmaşasını sonlandırır. penisi olmadığı için kendini yetersiz / aşağı hisseder Neden penisi olmadığını araştırmaya başlar Kendisini yeterince donatmadan bu dünyaya getiren annesini suçlar Bu suçlamadan sonra. oğlunun cinsel hazzının kendisine yönelik olduğunu bilir ve bunu uygun bulmaz.sonlanır Anneye olan cinsel arzu bastırılır Çocuk. Bu tehdite verilen tepki “iğdiş edilme / kastrasyon” karmaşasıdır Çocuk bu dönemi bitirir ve latent / örtük evreye geçer (6-12 yaş). “Seni babana syleyeceğim. babanın ahlaki kuralları. Tüm gelişiminde bundan etkilenir Önce erkekleri taklit etmeye çalışır ancak penisinin olmamasının bunu engellediğini fark eder Cinsel haz almak için cinsel organlarını kullanmaya çalışır ama yeterli hazza ulaşamaz.

ego özerktir. hastalarına ilişkin kayıtlar saatler sonra yazıldı sonuç ta Freud’un kendi hafızasından etkilenmiş olabilir. Heinz Hartmann. önceki yaşantılar kişinin deneyimlerini. bağımsız bir zihinsel acentadır Sonuçta. penis kıskançlığı ve erkek olma isteğinin devam etmesi homeseksüellikle sonlanabilir Freud’un kuramında en fazla eleştirilen nokta “penis kıskançlığı”dır (Anatomi yazgıdır) Genital Evre: Ergenlik ve Yetişkinlik Ergenlikte cinsel gelişim. Ego Psikolojisi ve Savunma Mekanizmaları Hartmann’a göre. Erik Erikson Ego psikologları. David Rapaport. Pek çok gözlemi tekrarlanamıyor Freud’un Katkıları Determinizm: Davranışlarımızın bir nedeni vardır. daha sonraki yaşantılarını etkiler Çocukların anne ve babalarını nasıl-neden model aldıklarına ilişkin açıklamaları etkilemiştir Ego Psikolojisi ve Savunma Mekanizmaları Çatışma ve kaygıyla başetmek için “ben” savunma mekanizmalarına başvurur Kişi. Anna Freud. diğer dönemlerin ne kadar başarılı geçtiğine bağlıdır Freud’un Psikoanalitik Kuramına Yöneltilen Eleştiriler Biyolojik dürtülere fazla önem verilmesi : bu dürtülerin ortaya çıktığı kültürel ortamın dikkate alınmaması Penis kıskançlığı Yetersiz Veri: Freud’un verileri retrospektif açıklamalara ve kliniğe başvuran kişilere dayanmakta Zayıf Yöntem: Gözlemleri kontrol edilmedi. çatışma içeren bir karar nasıl verilir gibi doğrudan egodan kaynaklı sorunlarla da ilgilenir 28 . ego yalnızca idden kaynaklı çatışmaları çözmez. insan davranışlarında vurguyu id’den ego’ ya yönlendirmişlerdir Ego psikolojisinin temel ilkesi. ego bir sorun nasıl çözülür. ego idden türememiştir.Kızlarda. bu nedenler karmaşık ve birden fazladır Bilinçdışı güdü: Farkında olunmasa bile. çatışma ve kaygılarının gerçek nedenlerini çarpıtır hatta inkar eder Savunma mekanizmaları “Ego Psikolojisi” akımının temelini oluşturur Öncüleri. biyolojik dürtülerin önemini gözardı etmeden.

Ego. Karen Horney. Daha sonra. bazen dış dünyanın somut sorunları ve süperogonun getirdiği sınırlamalarla ilgilenir Savunma Mekanizmaları Bastırma Đnkar Mantığa bürüme Gerileme Karşıt tepki geliştirme Ters-Yapma: OKB ya da ana-babanın “öpeyim geçsin” gibi davranışlar Yer değiştirme Yansıtma Özdeşleşme Yeni-Freud’cular Erich Fromm. kişilerarası ilişkiler. sosyal ve kültürel ortam. elipsi yavaş yavaş 29 .daireye koşullamıştır. dış dünyanın somut sorunları. daire ile yiyeceği eşleştirerek. gereksinimlerin toplum tarafından karşılanmaması gibi temalar vurgulanmaktadır Freud Döngüsünden Sıyrılan Kuramlar Carl Gustav Jung (Analitik Psikoloji): Ortak bilinçdışına yabancılaşma psikopatolojiye neden olur Alfred Adler (Bireysel Psikoloji): Bilinçdışı çaresizlik ve aşağılık duyguları ve bunu ödünlemeye çalışma psikopatolojiye neden olur Davranışçı Kuramlar Ruh sağlığı alanında çalışanlar normal-dışı davranış ve deneyimleri anlamak için öğrenme ilkelerine yönelmişlerdir Sosyolog ve antropologların çalışmalarından etkilenmişlerdir: Normal-dışı kültürel norm ve kurallardan sapmadır Klasik Koşullanma Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) Koşullanmış Duygusal Tepkiler: Pavlov. Harry Stuck Sullivan. şimdi. Heinz Kohut Ego. elips ile yiyeceği eşleştirmeyerek köpeği –elipse değil.

Birey-merkezli psikoterapi. pekiştirecin nasıl uygun biçimde elde edileceğinin öğrenilmesidir. Gereksinimler hiyerarşisi ve kendini gerçekleştirme Diğeri Carl Rogers’dır (1902-1987). Köpek artık şeklin daire mi yoksa elips mi olduğunu ayıredemeyecek noktaya geldiğinde çatışma belirtileri göstermeye başlamıştır. Skinner (1904. Ve II. Đnsanlar geleceklerini belirleyecek seçimlerde bulunabilirler (özgür seçim) Đnsanın en önemli özelliği gelişmeye ve potansiyelini kullanarak kendini gerçekleştirmeye yönelik olmasıdır Đnsancıl Psikoloji Đnsancıl psikoloji temel kavramlarını varoluşçu felsefe ve psikolojiden almıştır 30 . Đnsancıl Psikoloji Dergisi En önemli liderlerden biri Abraham Maslow ‘dur (1908-1970). 1961. hangi ayırdedici uyaranların uygun davranışı pekiştirmede ipucu olabileceğini öğrenmemişlerdir. çözümlenmemiş duygusal çatışmaların uyumsuz davranışlara neden olabilecek yollardan birini göstermiştir. Bunlardan hangilerinin pekiştirmeye kaynaklık edeceği öğrenilir. Pavlov’un bu çalışması.F. Terapinin amacı. Model alma Sistematik duyarsızlaştırma Flooding: Sel tekniği Vicarous pekiştirme Đnsancıl Psikoloji Đnsancıl psikoloji insana ilişkin değerleri vurgular Đnsanların gereksinimleri ve amaçlarını anlamaya çalışır. Tip ceza Sosyal ve fiziksel çevre pek çok uyarandan oluşur. Psikolojideki üçüncü güç olarak bilinir. Watson ve Rayner (1913): Küçük Albert çalışması.) Olumlu ve Olumsuz pekiştirme I. Fobilerin edinilmesi Operant Koşullama B. Normal-dışı davranış gösteren kişiler.daireye benzetmiştir. Bunların potansiyellikleri ve gerçekleştirilme düzeyi arasındaki fark ciddi psikolojik problemlerin kaynağıdır.

yorumlamak ve danışanına yorumunu aktarmak durumundadır Temel uygulama yollarından biri serbest çağrışımdır Direnç ve Terapötik Đşbirliği: Direnç. Biz kendimizden varettiğimizden kişiyiz. Biomedikal işlemler spesifik ve somuttur.biz neyi seçti isek oyuz (Jean-Paul Sartre. isteği (motives). hasta (terimi kullanılır) terapistin yönergelerine uymaktadır. Birey içsel arzuların veya dış güçlerin kurbanı değildir (bilinçdışının varlığı kabul edilse bile). Schofield. Rollo May “ancak içine doğduğumuz dünyanın sınırlılıkları dahilinde”.Bireylerin şu andaki varoluşu. farkında olmadan terapötik süreci sabote etmektir 31 . Kendini anlama ve kabul edici tutum geliştirme gibi. Sorumlu ve aktif Biomedikal terapi ve psikoterapi birarada olabilir: psikoaktif ilaçlarla psikoterapinin birarada kullanılması gibi Psikoterapi Psikoterapi: “Acı çekiyorum” diyen insanı rahatlatmaktır Sözel iletişim ve ilişki önemlidir “Cüzdan arkadaşlığı” (W. duygularında ve davranışlarında olumlu değişiklikler yapmaktır. Analist. Psikoterapi ve Bioterapi Psikoterapi: psikolojik yollarla tedavi demektir. anlamlı-anlamsız söylemelidir. Psikoterapinin özü. bu materyali anlamak. 1905-1980). insan ilişkisidir ve amacı. Psikoterapinin amaçları daha geneldir. Amacı belli belirtileri azaltmaktır. Uyumsuz yaşama biçiminden daha uyumlu yaşama biçimine geçmek Bioterapide ise. Çatışmayı çözmek ve kaygıyı karşı kendini korumak için ego bu dürtüleri bastırır ve bilinçdışına gönderir ya da savunma mekanizmalarını kullanır Temel Kural:Danışan aklına gelen her şeyi. insanın düşüncelerinde. kendilik algısı ve psikolojik problemlerine yoğunlaşır. 1986) Klasik Psikoanaliz: Yöntem ve Amaç Bilinçdışına gömülmüş düşünce motifleri bilince getirmek çok önemlidir Nevrotik bireylerin egosu kaygı doludur: idin cinsel ve saldırgan dürtülerin ifade edilmesini süperego yasakladığı için.

Gerçekçi değerlendirmelerin yapılması PSĐKOPATOLOJĐNĐN TARĐHÇESĐ 32 . değişimden korkmak Transferans: Analistin. Terapinin başlangıcında yardımcı olacak uzman. sonra nefret edilen-sevilen kişi (genellikle ebeveyn) ve en sonunda yeniden yardımcı olan uzman Karşı-Transferans: Yorumlama: Danışanın eylemlerinin ve deneyimlerinin bilinçdışı anlamlarının iletişimi –Danışanın farklı ortamlardaki davranışı aynı dürtü ya da çatışma çerçevesinde anlamlandırılabilir –Geçmiş –Rüya ve gelecek bağlantısı: geçmiş şimdi. erken yorum dirence kaynaklık edebilir –Yorumlama Psikoanalizde Amaç Psikoanalizin amacı.Direncin nedeni: bunların farkına varmak kaygılandırır. şimdi geçmiş gibi anlattırılır sembolleri: zamanlama önemlidir. kişinin yaşamındaki özel-önemli kişilere transfer edilmesi. kişinin rahatsızlık duymadan hazzı deneyimleyebilmesi ve aynı zamanda dış gerçekliğe uyum sağlaması Geştalt Terapi: Frederick S. bilişlerin/düşüncelerin değiştirilmesi. Perls (1894-1970) Şekil-Zemin ilişkisi Beden dili Geştalt’ın tamamlanması Şimdi ve burada Çift sandalye Bilişsel-Davranışçı Terapi Temel şemalar: Sevilme ve yeterlik Bilişler duygu ve davranışların kaynağı Erken deneyimler şemaların gelişiminde önemli ancak tedavi için erken deneyimlerin ayrıntılarıyla bilinmesi gerekli değil Tedavinin amacı. semptomlar acı verdiği kadar zevk de verebilir.

ŞEYTANCILIK: (DEMANOLOGY) açıklanamayan her şey tanrıya yükleniyor. yy un sonunda. 3. çıkan kabarcıklar ile şeytanların çıktığı düşünülüyor. (ancak bu yol. bilinçdışına itilerek ortaya çıkabilir. ve 19.SOMATAGENEZ: (HĐPOKRAT M. dışa vurulmazsa. psikogenez çalışmalarının öncüsü sayılan MESMER (şarlatan olarak adlandırılmış). 19. Hasta haneler açılıyor ama hastalar zincirlere bağlanarak. kendi hasta hanesinde değişiklikler yapıyor. Bu yönteme moral tedavi yöntemi deniliyor. sarı safran renksiz safran ve kan) bu sıvıların salgılanmasındaki değişiklikler ruh hastalıklarına yol açıyor. Hipokrat’ a göre vücudun salgıladığı sıvılar var. günümüzde hormonlara benzetebiliriz. ruh hastalıklarına da bir başka mikrop neden olur görüşü yaygınlaşıyor ve somatagenez düşüncesi yaygınlaşıyor. yy da ilk hasta haneler yapılıyor(1773) 1780 lerde hastalar delikli bir tabuta konulup. hastalıkların nedeninde yine somatagenez olduğu düşünülüyor. yy da Amerika ve Avrupa’ da insancıl yöntemlere dönüş yaşanıyor. Kathaksis (travmatik olaylar. ve histeri) bu sıvıları. P. melankoli.) Brever’ in öğrencileri.yy da akıl hastası kişilerin büyücü olduğu sanılıyor.PINEL ilk insancıl hekimlerden. Felcin nedenleri araştırıldığında.1. 18. 460 – 377) ruh sağlığı bozuklukları bedensel sorunlara dayandırılıyor.yy ın sonlarında bir yandan somatagenez baskınken.(kara safran. Ruh hastalığı olan kişilerin içine şeytan girdiği sanılıyor. ve 18. 2. Bu şeytanı çıkarmak için acı verici yöntemler kullanılıyor. 19. acı veren yöntemlere maruz kalıyorlar. 17.Ö. diğer yandan da psikogenez düşüncesi baskınlaşmaya başlıyor. hastaların iyileştiğini gözlüyor. 16. hipnozu keşfediyor ve bilimsel amaçlı olarak kullanıyor.PSĐKOGENEZ: ruh sağlığı bozuklukları. (mani. felce frengi mikrobunun neden olduğu ortaya çıkıyor. Ruhsal bozukluğu olan kişileri hipnoz ile tedavi ediyor. Hastalara küçük işler vererek rehabilitasyonlarını sağlıyor. yy a gelindiğinde ise. 19. Bu olay hipnoz ile tekrar yaşandığında dışa vurulur ve boşaltılır) PATOLOJĐK PSĐKOLOJĐ 33 . psikolojik sorunlara dayandırılıyor. Sonuçta. bir hastayı hipnoz yöntemi ile iyileştiriyor. Bu dönemlerde felç yaygınlaşıyor. nedeni sadece somatik hastalıklar olan sorunlarda işe yarıyor. felce bir mikrop neden oluyorsa. Hastaların kötü koşullarda tedavi edildiğini görünce.

ĐLETĐŞĐMDE BAĞLANTISIZLIK: aynı dili konuştuğumuz halde. Kişinin kendi benliğini abartarak anlatması. fiziksel açıdan yorgun. süreğen bir keder. Kendi güçsüzlüklerini yenmeye çalışan. 34 . onları kaldırabilen kişidir. Toplumdaki ve kendi bedenindeki değişimlere uyum sağlayabilir. fahişelik 3. 4. normal dışı değerlendirilebilir. sevgi verebilme ve alabilme. ergenlik dönemindeki gelişmeler) Kişisel stres yoktur.) Ruh sağlığı.(depresyon. Söylediklerinin anlamlı bir bağlantısının olmaması. kişinin konu ile hiç alakası olmayan şeylerden bahsetmesi. SOSYAL STANDARTLAR: toplumsal davranışların dışından farklı davranışlar gösteren kişi. HALÜSÜLASYON: duyumlara ilişkin çarpıtmalar. DELÜZYON: yanlış inançlar. ĐSTATĐSTĐK: grubun dışında davranışlar gösterse bile kişi. bilişsel açıdan konsantre olamıyor. KÜLTÜREL GÖRECELĐK: bir davranış belli bir kültürde normal kabul edilebilirken. Ruh sağlığı yerinde olan kişi kendinden hoşnut olan. bir başka kültürde normal kabul edilmez. Gerçeklikle bağlantılı algılamalarda bulunan ve olaylara olumlu yaklaşabilir.(ben son peygamberim) 6. Bu durumda kişiye depresyon tanısı konur ve ruh sağlığı yerinde değil denir. Örüntü: belirli ölçülerin bir arada olması Kişi duygusal açıdan kendini kederli. değiştiremiyorsa. Alkolizm (bazen böyle olmayabiliyor). bilişsel.(ekonomik kriz. 2. onları kabullenebilen onlarla yaşamayı öğrenebilen kişidir.Ruh sağlığı yerinde olan birey. davranışsal açıdan eskiden zevk aldığı davranışları sergileyemiyor. ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik halinde olma. kaygı. Başkalarından hoşnut olma: yakın ilişkiler kurabilme. başkalarının sorunlarını paylaşabilme ve başkalarından hoşnut olan kişidir. çalışan ve seven kişidir. başkalarından hoşnut olan ve yaşamın getirdiği sorumlulukları karşılayabilen. Amerikan Psikoloji Derneği Ruh Sağlığı Yerinde Olmayan Kişi Tanımı: davranışsal. duygusal yada fiziksel belirtilerin belirli bir örüntü içinde görülmesi. Toplumda kabul gören davranışlar sergiler. ANORMAL DAVRANIŞ ÖLÇÜTLERĐ 1. normal sayılabilir. En önemli sorun uçlardaki kişilerin davranışlarında normal dışı olmayabilir. 5. Dünya Sağlık Örgütünün Ruh Sağlığı Tanımı: bedensel. Freud’ Un Ruh Sağlığı Tanımı: Ruh sağlığı yerinde olan kişi.

(kaygı.semptom: (belirti) kişinin şikayetler ve dile getiremediği davranışlardır. karşısındakinin kim olduğu zaman ve mekan hakkında bilginin olmamasıdır. (gün boyu sürekli yatıp uyumak ☺ veya hiç oturmamak) 9. TANI KOYMANIN DEZAVANTAJLARI etiketleme sonucu tanı konan kişi ile tanı konmayan kişi arasında bir ayrım oluşur.sendrom: belirtilerin bir örüntü olacak biçimde bir araya gelmesidir.) 8.7. tanıya neden olacak sosyal faktörlerde yoğunlaşmak zorlaşır. Đnsanları anlamaya yönelik davranışları engeller. bu tanı ile yaklaşılır. (mide bulantısı. YÖNELĐM BOZUKLUĞU: (zaman – mekan – kişi) kişinin kim olduğu. TANI KOYMANIN AVANTAJLARI Önlem almada yol gösterir. tanı konulduğunda. 35 . (2050 yılında yaşıyoruz. anormaldir. 3. pragnaz: bozukluğun gidişatı hakkında bilgi edinilmesidir. kendini doğrulayan kehanet ortaya çıkabilir. BEKLENMEDĐK OLMA: kişinin yaşadığı duygu ve / veya düşüncelerin beklenmedik olması anormal olduğunun göstergesidir. Tanı ve sınıflandırma sonucu yasal sorumluluklar belirlenir. Tanı ile bilmemiz gereken üç kavram şunlardır. Uzmanlar arası iletişimi kolaylaştırır. 2. bir bozukluğu diğerlerinden ayırt etme ve tanını doğasını belirleyebilmektir. nozolojiktir. devlet desteği sağlanır. ağrı) bazen de duygusal belirtiler olarak ortaya çıkar.hozoloji: normal dışı davranış ve deneyimleri sınıflandırma biçimidir. Aynı zamanda tanı konduğunda da kendi içinde bir sınıflandırma yapılabilen bir kavramdır. Kişinin var olan zenginliği. sigortadan yararlanılır. Tanı koyma işleminin üç temel amacı vardır. 10. tanı bir kez konulduğunda onu bir daha ortadan kaldırmak oldukça güçtür. Tanı konulan kişiye. Alt dalları olan kavramlar. biricikliği. 1. KĐŞĐSEL STRES: (MELANKOLĐ) bazen fiziksel belirtiler olarak ortaya çıkar. çok yönlülüğünü yansıtmıyor. keder içinde olma) TANI VE SINIFLANDIRMA Tanı. tedavi: bozukluğun ortadan kaldırılabilmesi için gerekli olan yöntem ve planlamanın gerçekleştirilmesidir. etioloji: herhangi bir bozukluğun nedenlerini açıklamaya yarayacak bilgilerin elde edilmesidir. UYGUZSUZ FĐZĐKSEL ETKĐNLĐK: kişi uygunsuz fiziksel etkinliklerde bulunuyorsa.

KORUYUCU FAKTÖRLER : Herhangi bir hastalık ya da bozukluktaki yatkınlık faktörü. (okula devam. ( az – orta – çok ) bunlar içedönüklük. Ve ilk ciddi sınıflamadır. yakın ilişki. 1889’ da ilk çalışmalar yapılıyor ve normal dışı davranışlar ayrı bir kategori olarak ele alınıyor. dışadönüklük ve nevrotizm şeklinde sınıflandırılır. önemli olduğunu hissettirme. 1987: DSM 3 (R) → gözden geçirilmiş hali. rahatsızlık veya hastalığa yakalanmama durumu. (RĐSK) DĐRENÇ FAKTÖRLERĐ: Yılmazlık. üst SED’ de şizofreni vakası çok sık görülmez. Elde edilen yeni bulgulara göre yeni tanılar eklenir ve belli yıllarda gümncellenir. SINIFLANDIRMANIN TARĐHÇESĐ 1889: Paris 1940: WHO → normal dışı davranışlar. nedenleri. EPĐDEMOLOJĐ: herhangi bir hastalık ya da bozukluğun bir grupta görülme sıklığı. 1952: DSM 3 1969: WHO 1968: DSM 2 1980: DSM 3 → dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yoktur. farklı hastalıkların farklı tedavi yollarının olabileceği düşüncesi ile ortaya çıkmıştır. belirtileri.Eysenck: bir sürü ruh hastalığı bozukluğu niceliksel bir özellik taşır.(sakarlık) DMS: Diaosantic and Statical Manual of Mental Disorders DMS TR: Ruhsal Bozuklukların Tanı Ve Đstatistikleri El Kitabı Amerikan psikiyatri derneğinin hazırladığı bir dökümandır. akraba ilişkisi. 1994: DSM 4 2000: DSM4(R)→hareket eşgüdümü bozukluğu ile adlandırılan bir hastalık var. Yani bireyin yaşantı ürünleri… ör. Sınıflama ihtiyacı. (DĐRENÇ) Daha çok psiko sosyal faktörler olarak ele alınmaktadır. 36 . ilgilenme) Herhangi bir ruhsal bozukluğun ortaya çıkmasında kişilik – psikolojik ve sosyal faktörler çok önemlidir. hangi gruplarda görüldüğü sorulanına yanıt veren bir disiplindir. hastalıklar içinde sınıflandırılmaya başlandı. sonradan eklendi.

intihar. → yapısal faktörler → hormonal faktörler → genetik faktörler → olumsuz yaşam olayları (istismar) ÇOKLU SON Farklı bozukluklara. Çocukluğunda ihmal ve istismara mağdur kalan bireylerde. (comorbity) (kaygı bozulluğu + depresyon) Yetişkinlerde tek bir rahatsızlığın görülme olasılığı çok düşük. ör. ABD → alt sosyo ekonomik düzey → zenci → şizofreni → risk faktörüdür. aynı bozukluğa neden olabilmektedir. Genel → akraba evlilği → zeka geriliği → risk faktörü EŞ SON Farklı risk faktörleri. EŞ TANI: Herhangi iki tanının bir arada görülmesine eş tanı / ek tanı denir. 37 . Kaygı bozukluğu ise en sık görüleni. Tanı konarken ilk önce baskın olan tanı belirtilir. cinsel işlev sorunu.ABD’ de yapılan bir araştırmada alt SED’ de ve zencilerde şizofreninin görülme sıklığı daha yüksek olarak bulunmuştur. Buradan şu sonuca ulaşabiliriz. 1-kaygı bozukluğu → depresyon Çocuklarda en sık görülen ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite / öğrenme bozukluğudur. farklı kişilerde tek bir risk faktörü neden olabilmektedir. kaygı durumu bozuklukları ve ilişkisel sorunları ortaya çıkabilir.

tanı konmayan kadar etkisinde bulunma) ( geçmişe ilişkin bir tanı konma durumu) Bu sınıflandırmanın çocukluk dönemine tanımlandırmaları çok kabataslak ama. demas. fensiklidin (ya da benzeri) maddelerin kullanımı ile ortaya çıkan bozukluklar olarak karşımıza çıkmaktadır. hallusinojen. konnasible. Genellikle Đlk Kez Bebeklik. ÖR. kokain. amnnestik ve diğer kognotif bozukluklar Madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar Amfetamin. 38 . Hafif – Orta Derece – Ağır Tanı ölçütleri o sırada karşılanamıyorsa. aşağıdaki belirleyicilerden birisi kullanılır.Çocukluk. aşağıdaki tanı ölçütleri konulur.DMS – IV – TR SINIFLANDIRMASI BTA (başka türlü adlandırılmayan) Tanı ölçütleri o sırada karşılanamıyorsa. kafein. Ek tanı Komorbit.Ergenlik Dönemlerinde Tanısı Konan Bozukluk Mental retardasyon Öğrenme bozuklukları Motor beceri bozukluğu Đletişim bozuklukları Yaygın gelişimsel bozukluğu Bebek ya da küçük çocukların beslenme ya da yeme bozuklukları Tik bozuklukları Dışa atım bozuklukları Dikkat eksikliği ve yıkıcı davranış bozukluğu Komorbilite. opiyat. Eş tanı (öğrenme bozuklukları +kişilik bozuklukları) Bebeklerin Çocukların Ve Ergenlerin Diğer Bozuklukları Ayrılma anksiyatesi Seçici konuşmacılık Yetişkinlik Delirium. inhalan. otizmde sosyal iletişim en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Kısmi remisyon: (iyileşir özellikler gösterme) Tanı remisyon: Geçmiş öykü: ( tanıya. 0-3 yaşa ilişkin ayrıntılı bir sınıflandırması da var. nikotin.

Test – Tekrar – Test Yöntemi Gözlem ( farklı kişilerin aynı tanıyı koyması ) B) Geçerliliği: Etiyolojik Hâlihazır Öngörü 39 .) Akut Stres Bozukluğu Kişi. Agorafobi.depresyon belirtisi de o derece yoğun yaşanmaktadır. bir dönem ise depresif belirtilr gösterme ) Anksiyate Bozuklukları: 11 farklı şekilde görülmektedir. manik düzeyi ne kadar yoğun ise. Ancak sadece olayı öğrenmesi yeterlidir. 10 gün normal yaşantısına devam eder ancak kendisini yeniler… Distimik Bozukluğu: sık olmamakla beraber sürekli üzüntü tasa belirtisi.5 gün etki gösterir… Rekküran. (takıntılık kişilik örüntüsü) (obsesif kompulsif ile farklıdır!) Travma Sonrası Stres Bozukluğu (sevdiği birisinin üzücü bir olaya maruz kaldığının bilinmesi durumunda ortaya çıkar. Đntihar riski taşır… B) BĐPOLAR BOZUKLUKLAR (iki kutupludur) Manik Depresif: uykusuzluk + hareket ( hiperaktif de denilebilir) ( bir dönem manik. Bu aynı zamanda depresyondan sonra görülen en sık rahatsızlıktır. yaşanılan olay 3-3. agorafobi ile eşlik etmeyen. TANI VE SINIFLANDIRMANIN GÜVENĐRLĐĞĐ ve GEÇERLĐĞĐ A) Güvenirlik. kişi 3 gün olayı yaşar. panik bozukluk ile ilgisi olmayan (uygunsuz bir davranışta bulunabilirim!) Özgül Fobi Sosyal Fobi Obsesif – Kompulsif Bozukluk. Panik Bozukluk.ŞĐZOFRENĐ VE DĐĞER PSĐKOTĐK BOZUKLUKLAR Şizofreni A) DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI Depresif Bozukluklar: Tek Epizot. agorafobi ile eşlik eden.

Geçerliliği gösteren bir başka ölçek ile arasındaki korelâsyonun yüksek olmasına halihazır geçerlilik denir. nasıl gelişeceği ve tedavi sınırları etkilidir. Halihazır geçerlilik ise. neyin ölçülmesini istiyorsak aracın onun ölçülmesidir. (hastalık nedenlerini bilme) Manik Depresip – Bi Polar bir hastalığın nedeni kalıtımsal ise. hastaya konan tanı ile. Konversiyon Bozukluğu Ağrı Bozukluğu Hipokandriazis Bozukluk Vücut Disformik Bozukluğu 40 Yapay Bozukluk Dissosyafik Bozukluk .DMS FARKLILIKLARIN NEDENLERĐ 1-DANIŞANDAN KAYNAKLI 2-DĐLE GETĐRĐLEN ŞĐKAYETLERE AĐT FARKLI DOKTORLARCA FARKLIN TANILAR KONMASI 3-DMS’ DE BELĐRTĐLEN ÖLÇÜTLERĐN TAM OLARAK ORTAYA KONMAMASI. Sadece ve doğrudan hastadan alınan bilgilerle yapılan tanı koyma biçimi. O RAJATSIZLIK ĐLE ÖRTÜŞEMEMESĐ SCID: DMS için yapılandırılmış klinik görüşme. Herhangi bir tanı / ölçme yönteminde. ancak bunun sebebi bilinememektedir! Depresyon kişinin aile yaşantısını da olumsuz yönde etkilemektedir. Depresyonla ilgili bir ölçüt sadece depresyon belirtileri ile ilgilenmeli. ÖNGÖRÜ: (tahmin) bozukluğun nasıl seyredeceği. bu faktörün tedavi sırasında dikkate alınması gerekmektedir. En yaygın geçerlilik Etiyolojiktir. SOMOTOFORM BOZUKLUKLAR Bedensel ve işlevsel bozukluklar anlamını taşımaktadır. manik depresif bir hastaya iyi gelmekte. o tanıya eşlik eden psiko sosyal işlevlerin ne kadar birlikte görüldüğüdür. & lityum karbonat. SCID: Structured Clinical Interwiev For SCID Tanı ve sınıflamada üç tür geçerlilik vardır.

CĐNSEL ĐŞLEV VE KĐMLĐK BOZUKLUKLARI Cinsel Đstek Bozuklukları → Cinsel Đstekte Azalma / Tiksinti Duyma Cinsel Uyarılma Bozukluk → Kadında ve Erkekte Orgazm Olma Đle Đlgili Bozukluklar → Kadında ve Erkekte Prematüre Ejalaksiyon Erken Boşalma Cinsel Ağrı → Disparoni → Tıbbi Bir Duruma Bağlı Olmayan → Vajinismus → Tıbbi Bir Duruma Bağlı Olan Parofiller Egzibisyonizm → Teşhircilik / Göstermecilik Fetişzm / Prottorizm → Sürtünmecilik Varyonizm → Röntgencilik Cinsel kimlik bozukluğu Cinsel kimlik bozuklukları ergenlerde ya da erişkinlerde ve çocuklarda olarak sınıflandırılmaktadır. Yeme bozuklukları Anoreksiya Nevroza → Tıkanma / Çıkartarak Yeme Bulumia Nevroza Uyku bozuklukları Premier Uyku Bozukluğu → Dissomnialar → Priven Đmnansiya → solunum ile ilgili uyku bozuklukları Başka Bir Yerde Sınıflandırılmamış Dürtü Denetim Bozuklukları Uyum Bozuklukları Kişilik Bozuklukları → Paranoid → Antisosyal → Narsistlik →Obsesif Kompulsif → Şizoid → Borderline → Çekingen → BTA (*) → Şizotipal → Histirionik → Bağımlı → Çıkartma Olan Tip / Çıkartma Olmayan Tip 41 .

ancak gerçekçi olmayan ve abartılı olan ? 1 2 3 ? ? 1 1 RĐSKLĐ GRUP 2 2 3 3 davranışlar. kişinin kendi ürünü olabilir mi? ? 1 2 3 ? 1 2 3 ? ? 1 1 RĐSKLĐ GRUP 2 2 3 3 1-Sizi rahatsız eden düşünceleriniz var mı?(tekrarlayan düşünceler) düşünmek istemediğiniz halde aklınıza geliyor mu? (panik atak ve gerçek tehlikelerden ayırt etmek için) TANI YOK KOMPULSĐYONLAR Tekrarları. kontrol. düşünceler. Rahatsızlığı önleme ya da geçirme için yapılan. dürtüler. imgeler. Kendinizi yapmaktan alıkoyamadığınız herhangi bir davranışınız var mı?(el yıkama. istenmeyen ve anlamsız düşünceler var mı? Birey durumu görmezden çalışır ya da bu durumu bir şekilde bastırmaya ve diğer eylemler ile nötrleştirmeye çalışıyor mu? Bu düşünceler..) → Ne yapıyorsunuz? Yapmazsanız ne olacağından korkuyorsunuz? Kaç kez yapmak zorundasınız? 42 . belli kurallar ya da sterotipler olan davranışlar.SCID OKB KRĐTERLERĐ TANI YOK OBSESYONLAR Tekrarlayan. süreğen.

şizofreni. kaygı bozukluğu Klinik ilgi odağı olabilecek olan durumlar EKSEN – 2 Kişilik bozuklukları ve Mental reterdasyon ile ilgili olabilecek tanımlamalar EKSEN – 3 EKSEN – 4 EKSEN – 5 Genel tıbbi durum Psiko-sosyal ve çevresel sorunlar ile ilgili Đşlevselliğin genel değerlendirilmesi 43 .EKSENLER ÇOK EKSENLĐ DEĞERLENDĐRME EKSEN – 1 Klinik bozukluk → depresyon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful