P. 1
PATOLOJİK PSİKOLOJİ

PATOLOJİK PSİKOLOJİ

|Views: 711|Likes:
Yayınlayan: lahlecak

More info:

Published by: lahlecak on Jul 14, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

PATOLOJĐK PSĐKOLOJĐ Doç. Dr.

Emine Gül Kapçı

Dersin Tanımı Patolojik psikoloji ya da normal dışı davranışlar psikolojisi alanının temel konularını, kavramlarını ve kuramlarını içermektedir.

Dersin Amacı Patolojik psikolojinin tarihsel gelişimi, normal-dışı davranışların temel özellikleri, normal dışı davranışlarda tanı ve sınıflandırma, psikolojik değerlendirme yöntemleri, araştırma yöntemleri, biyo-medikal, sosyal öğrenme, bilişsel ve insancıl kuramlar tanıtılması ve araştırma bulguların ışığında tartışılması amaçlanmıştır.

Dersin Đçeriği Psikopatolojiye giriş Psikopotalojinin tarihçesi Ruh sağlığı, psikolojik iyi-oluş ve normallik Temel kavramlar Tanı ve sınıflandırma Psikolojik değerlendirme yöntemleri Araştırma yöntemleri Biyolojik kuramlar Psikodinamik kuramlar ve Freud Davranışçılık ve sosyal öğrenme kuramları Bilişsel kuramlar Đnsancıl kuramlar

Psikopatolojiye Giriş Ruh Sağlığı Nedir? 1

Dünya Ruh Sağlığı Derneği: Kişinin kendisinden ve diğerlerinden hoşnut olması ve yaşamın getirdiği sorumlulukları karşılaması Dünya Sağlık Örgütü: Bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik hali Amerika Psikoloji Derneği: Davranışsal, bilişsel, duygusal ya da fiziksel belirtilerin bir örüntü oluşturması ruhsal bozukluğun varlığına işaret eder S. Freud: Çalışmak ve sevmek

Psikopotalojinin tarihçesi Normal-normal-dışı ölçütleri Đstatistiksel normal ve normal-dışı: Seyrek görülen davranışlar; normal-dağılım eğrisi; kişilik özellikleri, davranış biçimleri. Zeka < 70 normal-altı, sadece halüsünasyon, ağır depresyon gibi belli alanlarda yardımcı Dezavantaj:Spor, sanat yeteneği gibi alanlarda sorun. Seyrek görülen davranışların hepsi anormal değil ancak anormal davranışların hepsi seyrek Kişisel stres: Kişinin davranışları kişiye acı, yorgunluk, keder, stres veriyorsa. Moral bozukluğu varsa (çaresizlik, umutsuzluk, beklentileri karşılayamama). Jerome Frank’a göre moralin düzelmesi psikoterapide de çok önemli. Dezavantaj: Sosyopatlar acı-suçluluk gibi duyguları yaşamıyor; öznel-kişiye göre –çekilen çile- değişebilir Sosyal normlardan sapma: Antisosyallar, manik ya da şizofrenilerdeki kimi davranışları, alkolizm, cinsel taciz, kapsıyor Dezavantaj: a) Suçlular ya da fahişeleri kapsamıyor. b) Normal-dışı kapsamında yer alan aşırı kaygılı bir birey de farkedilmeyebilir (hem geniş-hem de dar bir ölçüt) c) kültürel görecelilik: bir toplumda normal olan başka birinde olmayabilir

Psikososyal normal-dışı: Uyum sağlamayan davranış normal-dışıdır, yani çevrenin taleplerine etkin yanıt verememe ve istendik hedeflere ulaşamama. Dezavantaj: Kişi yaşamının belli alanlarında uyumsuz davranış sergilese de diğer alanlarında çok başarılı olabilir. Örn: Abraham Lincoln, Prenses Diana Zeka-sosyal etkilik ilişkisi: Zeka yüksek, sosyal etkilik düşük ise, ya da şu anda ölçülen zeka düşük ama kişinin geçmişte yaptığı işler yüksek olması gerektiği sonucunu doğuruyorsa duygusal-davranışsal problemlerin varlığına işaret edebilir.

Gerçeklikle temas: a) Halüsünasyonlar: Normal-dışı algılar (belli bir dış uyaranın yokluğunda) 2

b) Delüzyon (Varsanı): Tersi kanıtların varlığına rağmen yanlış/gerçek dışı inançlar. Büyüklük: kişinin gücünü, önemini abartması; Kontrol: düşünce, davranışalarının dış güçler tarafından kontrol edilmesi, Referans: Diğerlerinin davranışları kendisine yönelik; Paranoid: Diğerlerinin davranışlarından süphelenme bu duruma genellikle yakalanma ya da zarar görme delüzyonu eşlik eder c) Yönelim: Zaman, kişi ya da yer olarak gerçeği değerlendirememe d) Uygunsuz fiziksel etkinlik: Euphoria’den şiddete ya da hiç bir davranışta bulunmamadan aşırı hareketliliğe kadar değişebilir

Tanı ve Sınıflandırma Tanı: Bir bozukluğu diğerlerinden ayırtetme ve bozukluğun doğasını belirleme sanatı ve bilimidir Tanının Amaçları: a) Bozukluğun etiyolojisini (nedenlerini) açıklamaya yardımcı olacak bilgilerin elde edilmesi b) Bozukluğun gidişatı (prognoz) hakkında tahminde bulunma c) Bozukluğu ortadan kaldırmaya yönelik yöntem ve planlamanın yapılması (tedavi)

Tanının Dezavantajları Kişinin varolan zenginliğini ya da biricikliğini yansıtmaz Đnsanı anlamaya yönelik insani çabaları engelleyebilir “Kendini doğrulayan kehanet” Tanı konduktan sonra silinmesi güç.. Tanıya katkıda bulunan sosyal etmenlere değil, tanıyaetikete yoğunlaşır… Tanı konan kişi ile diğerleri arasında (terapist de dahil) bir engel/duvar oluşturur ve kişinin davranışları bu duvarın ardından yorumlanır. Kişi, depresif, şizofren v.b. Olarak görülür… Sosyal dışlama Tanı tedaviye yardım etmez (Aynı tanı, farklı neden, farklı tedavi Sınıflandırma Sınıflandırmanın Tarihçesi Hipokrat: Rönesans: 19. ve 20. yy: Sınıflandırmanın Avantajları Uzmanlar-arası iletişim Dezavantajlarından kaçınmak mümkün 3

Yasal olanaklar: Sigorta, izin gibi Semptom (Belirti): Danışanın / hastanın şikayetleri ve genel görünümünden elde edilen bilgiler (çökkün, enerjik gibi) Sendrom: Belirti örüntüsü Nozoloji: Normal-dışı davranış ve deneyimleri sınıflandırma bilimi Epidemioloji Koruyucu Faktörler---Direnç/Yılmazlık Yatkınlık Faktörleri---Risk Eşson Çoklu-son Ektanı/Eştanı

Klinik Psikolojide Tanı ve Değerlendirme DSM-IV-TR BTA= Başka Türlü Adlandırılamayan bozukluklar. Tanı ölçütleri o sırada karşılanıyorsa, belirtiler Hafif, Orta derecede ve Ağır Tanı ölçütleri artık karşılanmıyarsa, aşagıdaki belirleyicilerden biri kullanılabilir. Kısmi Remisyonda Tam Remisyonda Geçmiş Öykü

DSM-IV-TR MENTAL RETARDASYON (Not: Bunlar Eksen II'de kodlanır) Hafif Mental Retardasyon Orta Derecede Mental Retardasyon Ağır Mental Retardasyon Ileri Derecede Ağır Mental Retardasyon Mental Retardasyon, Şiddeti Belirlenmemiş ÖĞRENME BOZUKLUKLARI Okuma Bozukluğu Matematik Bozukluğu 4

Dili Algılama-Sözel Anlatım Bozukluğu Fonolojik Bozukluk Kekeleme BTA Iletişim Bozukluğu YAYGIN GELĐŞĐMSEL BOZUKLUKLAR Otistik Bozukluk Rett Bozukluğu Çocukluğun Tümleşik Olmayan (Dezintegratif) Asperger Bozukluğu BTA Yaygın Gelişimsel Bozukluk DIKKAT EKSĐKLĐĞĐ VE YIKICI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Bileşik Tip Dikkatsizliğin Önde Geldiği Tip Hiperaktivite-impulsivitenin Önde Geldiği Tip BTA Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Davranım Bozukluğu Çocuklukta Başlayan Tip Ergenlikte Başlayan Tip Başlangıcı Belirsiz Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu BTA Yıkıcı Davranış Bozukluğu BEBEK YA DA KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BESLENME VE YEME BOZUKLUKLARI Pika Geviş Getirme (Ruminasyon) Bozukluğu Bebeklerde ya da Küçük Çocuklarda Beslenme Bozukluğu TĐK BOZUKLUKLARI Tourette Bozuklu~u 5 BozukluĞu .Yazılı Anlatım Bozukluğu BTA Öğrenme Bozukluğu DEVĐNSEL (MOTOR) BECERILER BOZUKLUĞU Gelişimsel Eşgüdüm (Koordinasyon) Bozukluğu ILETIŞIM BOZUKLUKLARI Sözel Anlatım Bozukluğu Karışık.

Kronik Devinsel ya da Sesle ılgili Tik Bozukluğu Gelip Geçici Tik Bozukluğu BTA Tik Bozukluğu DIŞA ATIM BOZUKLUKLARI Enkoprezis Konstipasyon ve Taşma tnkontinansı ile Giden Konstipasyon ve Taşma tnkontinansı ile Gitmeyen Enürezis (Genel Tıbbi Bir Duruma Bağlı Olmayan). ÇOCUKLUK YA DA ERGENLĐĞĐN DĐĞER BOZUKLUKLARI Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Seçici Konuşmamazlık Bebeklik ya da Küçük Çocukluk Döneminin Tepkisel Bağlanma Bozukluğu Basmakalıp Davranış Bozukluğu BTA Bebeklik. Çocukluk ya da Ergenlik Bozukluğu DELĐRĐUM DEMANS AMNESTIK BOZUKLUKlAR DIĞER KOGNITIF BOZUKLUKlAR ALKOLLE ĐLĐŞKĐLĐ BOZUKLUKLAR Alkol Kullanım Bozuklukları Alkol Bagımlılığı Alkol Kötüye kuIlanıml Alkolün Yol Açtığı Bozukluklar Alkol Entoksikasyonu Alkol Yoksunlugu Varsa belirtiniz: AIgı BozukIukIanyla Giden Alkol Entoksikasyonu De!iriumu Alkol YoksunIuğu Deliriumu Alkolün Yol Açtığı Kalıcı Demans 6 .Tipini belirtiniz: Sadece Noktürna / Sadece Dillmal/Noktürnal ve Dillmal BEBEKLĐK.

HĐPNOTĐK YA DA ANKSĐYOLĐTĐKLERLE ĐLĐşKĐLĐ BOZUKLUKlAR ÇOĞUL MADDE KULlANIMI ĐLE iLIşKiLi BOZUKLUK ŞĐZOFRENĐ VE DĐĞER PSĐKOTĐK BOZUKLUKLAR Şizofreni – Paranoid Tip Darmadağın (Dezorganize) Tip Kasılakalmış (Katatonik) Tip Ayrım Göstermeyen (Farklılaşmamış) Tip Ardakalan (Rezidüel) Tip Şizofreniform bozukluk – Şizoaffektif Bozukluk Tipini belirtiniz: Bipolar TipIDepresif Tip 7 .Alkolün Yol Açtığı Kalıcı Amnestik Bozukluk Alkolün Yol Açtığı Psikotik Bozukluk Hezeyanlarla Giden HaIlüsinasyonlarla Giden Alkolün Yol Açtığı Duygudurum Bozukluğu Alkolün Yol Açtıgı Anksiyete Bozuklugu Alkolün Yol Açtıgı Cinsel Işlev Bozuklugu Alkolün Yol Açtıgı Uyku Bozuklugu BTA AlkoIle Ilişkili Bozukluk AMFETAMIN (YA DA AMFETAMIN BENZERĐ MADDELERLE) ILişKILI BOZUKLUKLAR KAFEiNLE ILIşKILI BOZUKLUKlAR KANNABISLE ILişKILi BOZUKLUKlAR KoKAiNLE iLişKiLĐ BOZUKLUKlAR HALLÜSiNOJENLE iLiŞKĐLĐ BOZUKLUKLAR INHALAMA ILIşKILI BOZUKLUKlAR NIKOTĐNLE ILIŞKILI BOZUKLUKlAR OPĐYATLA ILIşKILI BOZUKLUKlAR Opiyatın Yol Açtığı Bozukluklar FENSIKLIDIN (YA DA FENSIKLlDIN BENZERi MADDELERLE) ILIşKILI BOZUKLUKlAR SEDATĐF.

ne sorulacağına danışman karar verir. davranışçı güncel yaşam değişikliklerine odaklanır. genellikle iki farklı danışman aynı sonuca ulaşır. bazen kendilerini rahatsız eden şeyi bilemeyebilirler. Danışmanın izlediği akım soruları belirler. Avantajları: Yapılandırılmış görüşmelerde –genellikle. önceden belirlenmiş sorular sorulur. Klinik Görüşme a) Yapılandırılmış: sıkı ve belli kuralları vardır. Klinik Görüşme: Diğer araştırma görüşmelerinden ya da sohbetlerden farklıdır. soruların soruluş biçimi ve sırası bellidir.ortaya çıkmayacak bilgiler 8 . danışman olası sorun alanları konusunda önerilerde bulunabilir. Danışman. Örneğin. Danışanların önemli bir bölümü de (%70) gerçek sorunlarını görüşmeye getirmiyorlar. kaygılı bir bireyde psikoanalist çocukluğa odaklanırken. danışanın nasıl yanıtladığına ya da neden yanıtlamadığına odaklanır. Tek Epizod Rekürran Distimik Bozukluk BiPOLAR BOZUKLUKLAR Klinik Değerlendirme Yöntemleri 1. Avantajları: Daha objektif bilgi. gözlemciler-arası güvenirlik yüksek b) Yarı-yapılandırılmış: kurallar yerine öneriler.Hezeyanlı Bozukluk Erotomanik Tip/Grandiöz TipIKıskançlık Tipi/Persekütuar/Somatik TipIMikst tipIBelirlenmemiş Tip Kısa Psikotik Bozukluk Varsa belirtiniz: Belirgin Stres EtkenOer)i OlanlBelirgin Stres EtkenOer)i Olmayan Paylaşılmış Psikotik Bozukluk Genel Tıbbi Durumu 'e Bağlı Psikotik Bozukluk Hezeyanlarla Giden Hallüsinasyonlarla Giden DEPRESIF BOZUKLUKlAR Majör Depresif Bozukluk. Danışanlar. Danışman-danışan arasındaki güven önemlidir.

Yarı-yapılandırılmış bir görüşme yöntemidir. ne zaman bir başka tanı için başka bir soruya geçilmesi gerektiği bilgisini verir. (OKB) eğer yanıt 1 olarak derecelendi ise kompulsiyonlarla ilgili sorulara geçilir.Genellikle görüşmenin başlangıcında yapılandırılmış. Yapılandırılmış ya da Yarı-Yapılandırılmış Görüşme Örnekleri Yapılandırılmış Klinik Görüşme . Ülkemizde kullanılmaktadır. Obsesif-Kompulsif Bozukluk Ölçütü Diğer Örnekler Şimdiki Durum Değerlendirmesi (1974): 145 belirti var ya da yok olarak işaretlenir. Belirtiler derecelendirilerek tanı konur. Eğer yanıt 3 ise. SCID-Spitzer ve Williams): DSM tanısının uygunluğunu değerlendirmek üzere kullanılmaktadır.DSM (The Structured Clinical Interview for DSM-IV. intihar riski. Türkiye’de de uygulanmaktadır. madde kötüye kullanımı gibi alanlarda özellikle uzman yardımı alamayacak danışanlara bilgi verici/eğitici olabiliyor Klinik Psikolojide Kullanılan Testler Zeka Testleri-Kullanım Amaçları /Alanları 9 . Bilgisayar Görüşmesi: Oldukça yapılandırılmış. Belirtinin derecesi de işaretlenir. SCID’in gözlemciler-arası güvenirliği artırdığı görülmüştür. Yine 1 olarak derecelndirildiğinde yaygın kaygı bozukluğu ile ilgili sorulara geçilir. Görüşmeci yalnızca çocuk değil. belli sorular. Ayrılık kaygısı. ebeveyni hakkında da bilgi edinir. Kişilerin özelliklerine göre değiştirilemiyor. Birinci örnekte. OKB gibi. Sendromları. Ancak. “Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi”ne (International Classification of Diseases –ICD) uygun olarak değerlendirmek mümkündür (yetişkinler) The Kiddies-SADS: Çocuklar ve ergenler için geliştirilmiştir. OKB. Belirtiler sendroma dönüştürülelerek değerlendirme yapılabilir. Görüşmeciye ne zaman hangi soruda ayrıntıya geçilmesini gerektiği. fobiler. depresyon. obsesyonlarla ilgili diğer sorular sorulur ve bu değerlendirme sonucunda tanı konur. daha sonra yarı-yapılandırılmış biçimde görüşme sürdürülür.

eğer kişinin kronolojik yaşı ile zeka yaşı aynı ise. zeka bölümü 100’dür (ortalama zeka).Zekanın değerlendirilmesi özellikle zihinsel engel tanısının konmasında oldukça önemlidir. 1916’da testi revize etmiş ve Stanford-Binet olarak o dönemden itibaren çeşitli versiyonları kullanılmaya başlamıştır. düşünme ya da davranış biçimlerindeki uyumsuzluğa işaret eden bilgiler sağlar. Stern-Terman. yoksa zekanın tüm alanlarında mı düşüş olduğu saptanabilir Problem çözme alt testlerinde düşük. Standart görüşmelerle bireysel olarak uygulanır. Bu testin çevirisi aynı yıllarda ülkemizde de yapılmış ve kullanılmıştır (1915). yy’da Galton (1883) ve Cattell (1890)tarafından geliştirilmiştir. bilişsel becerilerdeki yetersizliklerin erken yaşlardan itibaren görülmesi gerekir. Eğitim programlarının hazırlanmasında yararlanılır Alt-test puanları arasındaki farklılıklar. Duyusal uyaranların ayırdedilmesi ve bunların hızının değerlendirilmesine bağlı bir laboratuvar testidir. Kişinin test performansı ile eğitim. (1904) bu testlerin korelasyon gösterdiğini ve çocukların okul başarılarını öngördüğünü ve kendisinin önerdiği genel g faktörü ile tutarlı olduğunu belirtmiştir Pratik ilk zeka testi Alfred Binet ve Theophile Simon (1905) tarafından geliştirilmiştir. Amerikalı Lewis Terman. iş. Bu kişilerin yola çıkış amaçları zihinsel engelli çocukları normal gelişim gösteren çocuklardan ayırt etmek ve onlara özel eğitim olanağı sağlamaktadır. psikozda olduğu gibi kişinin belli alanlarda mı. önceki başarılar arasındaki uçurum duygusal problemlerin varlığına işaret eder. alanalardaki problem çözme becerisi hakkında bilgi verir Kişinin bir probleme nasıl yaklaştığı konusunda bilgi verir Zeka Testleri Đlk zeka testi 19. örn: beyin hasarı gibi Örneğin. Zeka Bölümü (IQ)= 100 x ZY / Kronolojik Yaş Deneme: 10 yaşında ZY’ı 16 ve 16 yaşında ZY’ı 16 çıkan bir gencin IQ puanı ne olur? Klinik Psikolojide Kullanılan Testler Kişilik Testleri 10 . Zihinsel engel tanısının konması için. Spearman. zeka bölümü kavramını getirmiştir. sözel alt testlerde normal ranjlardaki puanlar kaygıya işaret edebilir Çeşitli.

Diğerlerine karşı düşmanca olma eğiliminde ve çabuk küsebilmektedir. 11 . ya da günlük alışkanlıklar gibi çok dar özellikleri kapsar (Guilford) Ruh sağlığı alanında çalışanlar çok çeşitli kişilik testleri (KT) /envanterlerinden yararlanırlar Kişisel bildirimlere dayanan KT’leri kişiden davranış ya da duygularını değerlendiren ifadelere evet-hayır. Danışanın MMPI maddelerine verdiği yanıtlar. kimileri ise birden fazla boyutu değerlendirir. Örn: eğitsel rehberlik ve danışma. Kimileri normal-dışı davranışları. bağımlı ve diğerlerinin ilgisini talep etmektedir. Problemleri için başkalarını suçlamakta ve problemlerini çözme sorumluluğunu almamaktadır.MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory Hathaway ve Mckinley tarafından 1943’te özgün form geliştirilmiş ve daha sonra gözden geçirilmiş formları geliştirilmiştir. Geçmişteki cinsel yaşamında problemleri olabilir. Klinik Psikolojide Kullanılan Testler Minnesota Çok-Boyutlu Kişilik Envanteri. örgütsel ya da endüstride karşılaşılan problemler gibi KT’lerinde güvenirlik sorun olmazken. Kimi KT kaygı gibi tek boyutu. kimileri ise göreceli olarak normal ortamları ve davranışları değerlendirir. uygun-uygun değil gibi ikili ya da kesinlikle katılmıyorum-kesinlikle katılıyoruma değişen çoklu değerlendirmeler yapması beklenir. Narsistik. “bilinçdışı çatışmaları” değerlendirme gibi alanlar geçerlik açısından hala tartışmalıdır. Güven gibi oldukça geniş. Bir dizi psikiyatrik problemi saptamada yararlanılmaktadır Minnesota Çok-Boyutlu Kişilik EnvanteriMMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory Minnesota Çok-Boyutlu Kişilik Envanteri-Örnek Profil Cinsiyet: Kadın Yaş: 40 Profil Geçerliği: Geçerli bir MMPI profilidir.Kişiyi diğerlerinden ayıran ve göreceli olarak kalıcı özelliklere “kişilik özellikleri” denir. Öfkesini göstermekte güçlük yaşamakta ve öfkesini pasif-agrasif biçimde göstermektedir. işbirliği yaptığına işaret etmektedir Belirti Örüntüsü: Bu profilde olan kişiler uyumsuzdur.

projektif testlerin muğlak bir yapısı vardır.Diğerlerinin yanında kendini kötü hissetmekte ve bunun için diğerlerini suçlamaktadır. Not: Bu MMPI yorumu hasta hakkında yararlı hipotezler kurulmasına yardımcı olabilecek bir kaynaktır. Bu rapordaki bilgiler gizlidir. psikoloji tedaviye kendi istekleri ile gelmezler. tartışır. hakettiklerini alamadığını. Tanı Hakkında: Böyle bir profildeki kişiler genllikle kişilik bozukluğu içierisinde değerlendirilirler. Psikoterapiyi erkendönmde bırakırlar. sıcak ve yakın ilişkiler kurmasını engelliyor olabilir. Soğuk. düşüncelerini . Psikolojik yorumlara direnç gösterir. Başkalarının kendisini anlamadığını ve kontrol etmeye çalıştığını düşünmektedir. verici olmayan. haketmediği davranışlara maruz kaldığını düşünmektedir. Kişilerarası Đlişkiler: Sosyal yaşamında önemli güçlükler yaşamaktadır. problemlerini ve kişiliklerinin diğer yönlerini objektif olarak değerlendirebildikleri bilgisine dayanır. başkalarını gözardı ederek kendini ön-planda tutmaktadır. kişilik özelliklerini ve bunlarla ilgili psikolojik problemleri dolaylı olarak ölçen testlerin geliştirilmesine kaynaklık etmişlerdir. envanterler) kişilerin duygularını. Düşünme biçiminde de karışıklıklar ve tuhaflıklar görülmektedir. Projektif Testler Kişisel bildirime dayalı testler (ölçekler. ve ödün vermeyen bir davranış sergilemekte. uzun süreli kişisel ilişki güçlükleri yaşamasına neden olabilir. Örn: Danışanlardan. Buradaki bilgiler diğer kaynakarla da desteklenmelidir. Bu nedenle bir projektif teste pek çok yanıt gelebilir. Ancak insanların çoğu kendilerini çok iyi tanımayabilirler ya da çeşitli nedenlerden ötürü kendileri hakkında bilgi vermek istemeyebilirler. psikoterapiye sıcak bakmayabilirler. Bu nedenle. 12 . rasyonalize eder ve kendi problemleri için başkalarını suçlama eğilimi gösterirler. bir mürekkep lekesinde ne gördükleri ya da sosyal bir durumu gösteren bir resim hakkında hikaye anlatmaları istenir. Objektif puanlardan elde edilen profile dayanarak yorumlar yapılmıştır. Buradaki bilgiler eğitimli-sertifikalı test uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Tedavi Hakkında: Bu profildeki kişiler. başkalarının kendisini anlamadığını ve iyi davranmadığını düşünmektedir. Dünyayı tehditkar bir yer olarak görmekte. uzun zamandır devam eden uyumsuzluk yansıtılmaktadır. Fantazi dünyasına gömülmüş görünmektedir. Paranoid bozukluk olasılığı da dikkate alınmalıdır. Davranışsal Kararlılık: Bu profilde. Bu nedenle bir grup psikolog kişisel bildirime dayalı olmayan testlere gereksinim olduğunu belirtmişlerdir. paranoid kişilik bozukluğu gibi. Ölçeklerden farklı olarak. Başkalarına güvenmemesi. Pasif-agresif. Kişinin öfkesi.

başetme biçimleri ve kişilik yapısının kararlığı gibi konularda bilgi vermektedir. çocuklarıyla dolaşırken bulutlarda ne gördüklerini sorduğunda. Holtzman (1961) 45 karttan oluşan başka bir mürekkep lekeleri testi geliştirmiştir. form ve içerik açısından değerlendirilir. Rorscach Testine benzer mürekkep testi örnekleri Rorschach Testi Test 4 renkli. kişiler muğlak bir uyarana tepki verirken bilincinde/farkında olmadıkları kişilik karakteristiklerini bu uyarana yansıtarak ortaya dökerler. sıra dışı yanıtlar gerçeklerle bağlantısızlık olarak yorumlanabilir. Rorschach’ı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. somut düşünmeyi ifade ettiği düşünülmektedir. Murray. Bu teknik Đsviçreli psikiyatrist Hermann Rorschach tarafından (1921) geliştirilmiştir. Projektif Testler Rorschach Mürekkep lekeleri testi Mürekkep lekeleri kişiliği değerlendiren ilk projektif testlerdendir. Kişinin yaşamı. Ancak. organize etme ve kavramları ilişkilendirme. Bunların. sonuçta daha derinde bulunan kişilik örüntülerinin ortaya çıktığı savunulmaktadır. neden böyle bir benzetme yaptığı sorulur. Form: Biçim ve renk açıklamaları değerlendirilir. meşguliyeti (preoccupations). Bu dezavantajı gidermek için. Son yıllarda. Tematik Algı Testi (Thematic Apperception Test. güdülenmesi. Đkinci aşamasında. Kişinin çevresini ne kadar gerçekçi biçimde değerlendirdiğine bakılır. normal-dışı davranışların tanılanmasında çok yararlı olmadığı görülmüştür. 1940) 13 . Đçerik: insan figürleri. Bölge: Kişinin lekenin bütününü mü ya da hangi bölgesini tanımladığına bakılır. hayvan ya da nesneler puanlanır. Testin ilk aşamasında lekelerin neye benzediği sorulur. kişilklerinin çeşitli boyutlarını yansıttıklarını görmüştür. bedenin bölümleri. Verilen yanıtlar bölge.Projektif testlerin altında yatan varsayım. Söylentiye göre. Kişilere bir dizi mürekkep lekesi gösterilir ve herbirinde ne gördüğü sorulur. 6 siyah-beyaz karttan oluşmuştur. Mürekkep lekeleri Rorschach’ın en önemli dezavantajı puanlama ve yorumlamanın zorluğu ve uygulamacılararası güvenirliğin düşük olmasıdır. Örn: Psikotik düşünme. Sıradan yanıtlar çevreyi yaratıcı biçimde algılamadığını.

Genellikle aşağıdaki sorulara yanıt aranır: Hikalerde ortaya çıkan kişiler-arası ilişkilerin doğası. Kimi testler merkezi sinir sistemindeki patolojiyi gösterebilmektedir. Beyin hasarının belirlenmesinde %70-%90 isabetlidir. ortası ve sonu olan ve bu duruma bir hikaye anlatması istenir. Bender-Geştalt Testi: Olası bir beyin hasarını değerlendiren testlerden biridir. ikiliya da grupla çeşitli ortamlarda olabilir. Üzerinde geometrik şekiller olan kartları kişiden kopyalaması istenir. projektif testlerin kişisel bildirim testleri gibi değerlendirilemeyeceğini ve kişinin öznel dünyası hakkında önemli bilgiler verdiğini savunmaktadırlar. Kiminle özdeşim kurduğu. yalnız. Çocuklar. Karakterlerin niyeti ve Yaşama genel olarak bakışı nasıldır? Değerlendirme Güvenirlik ve geçerlikleri düşük. Ancak nöropsikolojik problemler çoğunlukla bu amaçla geliştirilen testlerle değerlendirilmektedir. Halstead-Reitan Bataryası Beyin hasarı ve ilgili nöropsikolojik bozuklukları değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bir oturumda en fazla 20 resim sunulur.TAT TAT’ndeki resimler gösterilerek kişiden her resim için başı. kimileri kadınlar kimileri de her iki cinsiyete de gösterilir. ancak kimi klinisyenler. yaşlılar ve farklı ırktan kişiler için geliştirilen formlar da vardır. Danışana resimdeki kişilerin düşünceleri ve duyguları da sorulur. Rorschach ve WAIS gibi. Kimi resimler erkekler. Nöropsikolojik Testler Ruhsal bozuklukların değerlendirilmesinde karşılaşılan güçlüklerden biri beyin hasarı ve bununla ilgili bozuklara tanı konmasıdır. Hikayenin sonunda bu duruma neyin neden olduğu ve nasıl sonlanacağı da sorulur. Bu test aynı zamanda çocuklarda algı-hareket gelişimini değerlendirmede kullanılır. Beynin hangi bölgesinin etkilendiğini belirleyebilmektedir 14 . Kopyalar. Resimler muğlaktır ve her çeşit hikaye anlatılabilecek niteliktedir. beyin hasarı olan ve olmayan kişilerin kopyaları ile karşılaştırılır. Resimlerdeki kişiler.

Dezavantajı: Oldukça uzun (6-8 saat). Afazi (konuşma yetisinin yitimi) Testi: Dil ve konuşma ilgili yeterliklerin sınandığı bir testtir. Beyin hasarı olan ve olmayan kişileri ayırtedebilmektedir. dil ve konuşma bozukluklarının ise sol loblorla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. akustik. parmakla izlemenin beynin ön lobutarafından kontrol edildiği. 15 . bedenin bölümlerini tanıması. okuma-yazma ve aritmetik. okuma. Hangi işlevlerin kaybedildiğini ya da zarar gördüğünü bildirir. görsel. Luria-Nebraska Bataryası Rus nöropsikolog Alexander Luria (1902-1977) tarafından geliştirlmiştir. Halstead-Reitan bataryası gibi bir dizi işlevi değerlendirmektedir Bunlar: temel ve üst düzey hareket becerileri. dokunsal. Örn: Parmak salınımı testinde. Yanlış yanıtta zzzzzzz sesi gelir. ritmik. yazma. Kişiden nesnelerin adını söylemesi. beynin belli bölümleri ile davranış arasındaki ilişki biçiminde yorumlanır. Kişiden doğru yanıta götüren kuralı zihninde tutup ona göre yanıt vermesi beklenir. Đzleme Testi: Parmak Salınımı (Titreşimi) Testi: Kişiden işaret parmağı ile olabildiğince hızla bir tuşa basması istenir Sınıflandırma Testi: Bir ekranda imge görünür ve kişiden 1-4 arasında bir rakama benzetmesi ve o tuşa basması istenir. aritmetik. Hedef. ifade etme. harf ve rakamları tanıması. Kişiden daha sonra bu nesneleri bir kağıda resmetmesi istenir. Çocuklara ve yetişkinlere uygulanmaktadır. kişinin tanımadığı nesnelere ilişkin hareket hızı ve dokunsal ve kinestetik ipuçlarını kullanarak öğrenme yeterliğini değerlendirmektir. hafıza ve problem çözme. beyin hasarının nedenini belirleyememesi ve genel hafıza işlevlerini değerlendirememesi Halstead-Reitan Bataryası Alt-Testler Dokunsal performans testi: Kişi gözleri kapalı iken çeşitli küpleri bir tahtaya hem sağ hem de sol eli yerleştirir. basit pandomimleri tekrarlaması gibi Testte gösterilen performans. alıcı dil. Beyin hasarının büyüklüğü ve yeri hakkında bilgi vermektedir.

hangi beceriler yeniden kazanılabilir ya da diğerleriyle ikame edilebilir. klinikte. uykusuzluk.5 saatte tamamlanabilmektedir DAVRANIŞ DEĞERLENDĐRMESĐ Bir dizi yöntemle davranış değerlenirilmektedir: Doğal ya da yapılandırılmış ortamlarda gözlem.Sonuçta rehabilitasyon hakkında bilgi verir: Hangi beceriler etkilenmiştir. kendimizi nasıl ödüllendirdiğimiz gibi. görüşmeler. Fizyolojik Ölçümler: Davranışın fiziksel boyutlarıyla ilgili olarak da ölçümler yapılmaktadır. kas gerginliği. Bu testin güvenirliği ve geçerliği konusundaki bilgiler artmaktadır 269 madde ve 11 alt-testten oluşan test yaklaşık 2-2. Değişmesi gereken hedef davranışın belirlenmesine yardımcı olur. kan akış hızı ve beyin dalgaları Bu değişimlerin korku. Yüksek tansiyonu önleme gibi çalışmalarda yararlanılmaktadır Klinik Psikolojide Araştırma yöntemleri Bilim sistematik yollarla (yani. bildirime dayalı ölçümler. problem çözme gibi durumarda farklılaştığını biliyoruz. Sözel ve sözel olmayan davranışlar gözlenir: Evde. bilişsel değerlendirme ve fizyolojik ölçümler DAVRANIŞ DEĞERLENDĐRMESĐ Gözlem Doğal Gözlem: Genellikle “Uyaran-kişi-tepki-sonuç” dörtlüsüne bakılır. hayal kurma. 16 . Örneğin. parkta gibi Benzetişim (Analogue) Gözlemi: Anne-çocuk ilişkisi. yöntem)elde edilen bilginin olguları açıklama yoludur. “aklımızdan geçen düşünceler” gibi içsel süreçlerin de önemli olduğu bilinmektedir. Örn. okulda. “Đşlevsel Olmayan Düşünceler” ölçeği ya da görüşmede “Biri sizi eleştirdiğinde aklınızdan ne geçer” gibi. Kendimize söylediğimiz cümleler. psikolojik ya da fiziksel stres anında deride değişimler. nabız. klinikte gözlenebilir ya da bir alkolizm sorununda klinikte yapay bir içki mekanı yaratılarak davranışlar gözlenebilir. Bilim yoluyla elde edilen ve yorumlanan bilgilerin bir yönteminin bulunması gerekir. Sadece gözlenen davraışları değil. Bilişsel Değerlendirme: Ölçeklerle ya da görüşmelerde sorulan sorularla ilgili bilgiler elde edilir. keder.

Kuramların yeterliği araştırmalarla sınanır. Đyi bir kuramın özellikleri nelerdir? Genel ve kapsayıcı olması: Herhangi bir davranış bozukluğunu değil tüm davranış bozukluklarını açıklamalıdır. Bu durumun hem test edilebilmesi hem de yanlışlanabilmesi gerekir.Bilimsel bilginin ve yorumun en önemli özelliği test edilebilmesi ve yanlışlanabilme özelliğine sahip olmasıdır. ikna edici ve güçlü olmalıdır Psikolojik süreçleri açıklamada varsayımlara dayanır. Davranış örüntülerini açıklamakla kalmaz. bunların da açıklanması gerekir. Basitlik: Anlaması ve uygulamasının basit olması Görgül geçerlik: Bilimsel gözlemlerle elde edilen verilerle örtüşmelidir (örn: başın çapı) Đç-Tutarlık: Kuramın tüm parçaları birbiri ile örtüşmeli ve tutarlı olmalıdır (varsayımları ve hipotezleri) Test Edilebilirlik ve Yanlışlanabilirlik: Yararlılık: Klinik psikoloji ile ilgili kuramlar davranışları açıklamalı ve tahmin edebilmelidir. Kuramsal kavramlar gözlenebilir durumlardan çıkarılmış olsa bile. köpek havlamasından sonra korkular başlayan bir çocuğu gözleyebiliriz. Örneğin. Bilimsel bilginin güvenilir olması gerekir. varsayımları kanıtlamak üzere araştırmalr yapılır. nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulunur. Böylece tedavi ve önleme çalışmaları yapılabilir. Epidemiolojik Araştırmalar Betimsel Araştırmalar Gelişimsel Araştırmalar (Gelişimsel Psikopatoloji) 17 . Neden Kuramlara Gereksinim Duyulur? Kuramlar birbiriyle ilişkili olayları ya da davranış örüntülerini açıklar Kuramların açıkladığı olaylar ya da davranış örüntüleri mantıklı. tutarlı. Zaman ve mekan yakınlığı bize durumu açıklamaz: Öğrenilmiş korku kavramı bu durumu açıklayabilir. kuramların gelişimi ile bilgiyi açıklamak ve mümkünse neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyabilmektir. benzer durumlarda tekrarlanması gerekir. Bilimin amacı. Bir görüngüyü ya da olguyu açıklamak üzere geliştirilen bir dizi varsayıma “kuram” denir. Örn. çocuklukta dayak yeme depresyona neden olur demek yeterli değildir.

gelişim. Epidemiolojik araştırmalarla ilgili kavramlar: 1. dağılımı ve ilişkili etmenlerle ilgili araştırmalardır. uyum. yaşam biçimi ve güncel durumu) Klinisyenler aynı zamanda bireyi tedavi etmeye çalışır. Risk Faktörü: Belli bir durumun ya da değişkenin varlığında bozukluğun görülme olasılığının artması Vaka Araştırmaları Bir kişinin davranışlarının gözlenmesi ve kaydına dayalı araştırmalardır. eğitim. meslek. sıra-dışı. tanı ve tedavi konusunda ayrıntılı bilgi verilir Genel olarak kabul gören kuramları yanlışlamaya yönelik bilgileri içerir Test edilebilecek hipotezler önerir Örn: Thigpen ve Cleckley (1954) “Eve White” Çoklukişilik: yeni bir kavram ve tedavi yöntemi önermişlerdir Genellenebilirliği düşüktür Deneysel Araştırmalar Örn: Hangi psikoterapi kuramı daha etkilidir? Deneysel araştırmalar neden-sonuç ilişkisi hakknda bilgi verir Araştırma hipotezi yer alır 18 . sosyo-demografik bilgiler.Deneysel Araştırmalar ve Analok Araştırmaları (Tek-Denekli Araştırmalar ya da gruplarla) Vaka Araştırmaları Epidemiolojik Araştırmalar Bir hastalığın sıklığı. evlilik. Đnsıdıns (Incidence): Bozukluğu gösteren kişi sayısında belli bir zaman diliminde (genellikle bir yıllık) artış / değişim oranı 3. kişilik. sağlık. önemli durumlarda Müdahale. Yaygınlık – Görülme Sıklığı (prevalence): Belli bir zamanda ya da zaman diliminde bir bozukluğun görülme oranı 2. Kişinin geçmişine ilişkin tüm bilgiler danışandan ve ilgili diğer tüm kişilerden toplanır (Aile. Özellikle seyrek görülen.

psikotik ya da otistik çocuklardaki kendini yaralama davranışlarıdır. Örneğin. sonuçların karşılaştırılacağı bir kontrol grubu yoktur. -özellikle neden-sonuç ilişkisi. bağımsız değişkene bağlı olarak değiştiği kabul edilir En azından bir kontrol grubu yer alır Katılımcılar tesadüfi yöntemle gruplarla atanırlar (her katılımcının belirlenen gruplara atanma olasılığının aynı olması Rosenthal etkisi kontrol edilebilir (Araştırmacının –farkında olmadan. özellikle ilaç araştırmalarında) Dış geçerliğin sağlanması gerekir Analok (Benzetme) Araştırmaları Deneysel yöntemin avantajlarından yararlanmak. Böyle bir yanlılığı ortadan kaldırmak için çift-kör (double-blind) araştırma desenleri düzenlenir (hem araştırmacı hem de katılımcı araştırmanın hipotezinden haberdar değildir.katılımcıları kendi hipotezini destekler yanıtlar vermelerine yönlendirmesi).amacıyla analok araştırmaları yapılır Analok araştırmaları etik açıdan yapılması olanaksız olan araştırmaları –etik ihlaline yol açmadan. gerçek yaşam olayına benzer bir olay laboratuvar ortamında yaratılır.Bağımsız değişkeni ve bağımsız değişkenin düzeylerini araştırmacı kontrol eder Bağımlı değişkenin. analok araştırması yapılmış olmaz. 19 . Genellenebilirliği ve dış-geçerliği düşüktür. Bu araştırmaların çıkış noktaları. benlik saygısına tehdit depresyon ya da kaygıya neden olur mu? Ratlarla araştırma yapıp sonuçları ratlara genellersek.olanaklı kılar. şizofreniye kaynaklık edebilecek ebeveyn davranışları gibi Analok araştırmalarında. hayvanlarla yapılan araştırmaların doğurguları çıkarılıp insan yaşamına genellenebilirliği sınanmalıdır En önemli dezavantajı dış geçerlik ve genellemedir Psikopatolojinin doğası ve nedenleri hakkında önemli bilgiler sağlar Tek-Denekli Deneysel Araştırmalar Klinik psikolojideki deneysel araştırmalar tek bir denek (katılımcı) ile de gerçekleştirilebilir Vak’a araştırmalarında olduğu gibi. Davranışların bir yönüne odaklanarak güçlü bir araştırma yöntemi olarak klinik psikoloji araştırmalarında kullanılmaktadır. Örneğin çocuk istismari.

bilişsel ve insancıl) iyileşmeye olan etkisi. unutkanlık ve alışkanlık dışı davranışlar beyinden kaynaklanır” Hipokrat Ruhsal bozuklukların nedeni bedenimizdeki biyolojik ya da fiziksel bozukluklardır. kimyasal süreçler ile beyin işlevleri ile ilişkisi. duygu Fiziksel Hastalık ve Psikopatoloji Geleneksel biyo-tıbbi ruhsal bozukluklarla –fiziksel. amaçsız kaygılar. Uykusuzluk. Sonuçta.hastalık kavramı ile eşleştirmişlerdir. Hastalık: bedenin tümünü ya da bir bölümünü etkileyebilir ve patolojisi bilinebilir ya da bilinmeyebilir.. Önce çok konuştuğunda ödüllendirilir. neşemiz. ilaçların beyine etkisi.. kahkahalarımız. yasımız ve gözyaşlarımız. cinsiyet değişkeni (kadın ve erkekler) ile tedavi yöntemleri (ilaç.değil ödüllendirmenin davranışlardaki değişime kaynaklık ettiği sonucuna varılır. Bu aşamada ağlama sıklığına da bakılır. ayrıca üzüntülerimiz. beyin yapıları ve zihinsel işlevler arasındaki ilişkisi:hafıza. B= Tedavi (deneysel manipulasyon) A= Operant durumdaki koşullar B= Tedavinin yeniden sunulması (deneysel manipulasyon). 20 . muhakeme.ABAB desenleri: A= Operant durum (baseline). Klinik Psikoloji Kuramları Biyo-Tıbbi Kuramlar “Hazlarımız. Karma Desenler Birden fazla etmenin (değişkenin) bir bağımlı değişkene olan etkisini araştırmak amacıyla yapılır. ağrılarımız. Örneğin. gözden kaçan hatalar. Daha sonra ağlamadığı zamanlar da ödüllendirilir. diğer değişkenlerin – etmenlerin. beyindeki anormalliklerin hangi hastalıklara neden olduğu. Beyin ve sinir sistemi çalışmaların odak noktasıdır Sinirbilim: beynin yapısı. Operant durum ile deneysel durum arasında anlamlı bir farklılık olduğunda sonucun deneysel manipulasyondan kaynaklandığı sonucuna varılır. beyinden –yalnızca beyinden kaynaklanır.. depresif belirtileri olan bir çocuğun iki ayrı davranışı gözlenir. jestlerimiz. Çoklu Operant Desenleri: A=Operant durumdaki koşulların yeniden uygulanmasının mümkün olmadığı ya da etik olmadığı durumlarda çoklu-operant işlemi uygulanmaktadır Çoklu Operant: Örneğin. Az konuşma ve ağlama gibi.

bedensel yaralanmalar. depresyonda. 2. Örneğin: Diabetin nedeni karbonhidratların metabolizma işlevlerindeki bozukluklar ya da yüksek tansiyon Örneğin depresyon ve şizofreni araştırmaları. Bulaşıcı-Olmayan Travma: Yıkıcı çevresel koşullardan ötürü bedenin işlevlerini yerine getirememesi. yargılama işlevleri bozulabilir. nöropineprin ve serotonin adlı nörotransmitterler. patoloji: hastalık) Biyo-Tıbbi Kuramlar HASTALIK 1. vücut hücrelerinde ya da dokularındaki değişimler gibi. Örneğin. (psiko: ruhsal.Patoloji: Hastalığın altında yatan süreçlerdir. tüm psikopatolojinin sonunda bir hastalıkla bağlantısının kurulacağı inancını güçlendirdi. Belli psikopatolojiler bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanır. muhakeme ve soyut düşünme Örneğin frengi mikrobunun sinir sistemini istila etmesi: özbakım becerilerini yerine getirememe. Hafıza. Depresyonun nöropineprin bozukluğundan (deficiency) ya da serotonin yetmezliğinden kaynaklandığı önerilmektedir. Bağışıklık sisteminde ve aşı gibi çevresel değişikler fark yaratır. ya da kalıtım 3. kişi halüsünasyonlara kapılabilir. Sistemik Hastalık: Herhangi bir vücut organının ya da organ sistemlerinin işlevlerini yerine getirememesi durumu Sistemik hastalıkların nedenleri kısmen bilinebilir. psikoeğitim ya da sosyal çevre düzenlemelerinin gözardı edilmesi Neden-sonuç ilişkisinin kurulamaması Psikoaktif ilaçların geliştirilmesi Nedenin vücutta o maddenin eksik olup-olmadığına bağlanamaması: Aspirin gibi 21 . Frengi mikrobunun bulunması. büyüklük sanrıları. Bulaşıcı Hastalık: Bakteri ve virüs gibi parazit türü organizmaların vücudu istila etmesidir. Doğurguları Normaldışı davranışlarda organik nedenlere çok fazla önem verilmesi Tedavide yalnızca biyolojik ya da fiziksel yöntemlerin kullanılması Psikoterapi. Kafa travmaları. Hafıza. zehirli maddelerin vücuda girmesi gibi durumlarda bedensel işlevler yerine getirilemeyebilir. Örneğin: beyin iltihabı dementia belirtilerine neden olur.

kalıtım içinde bulunduğumuz çevreye nasıl tepki vereceğimizi etkileyebilir. ya da hangi tepkilerin verilme olasılığının yüksek olduğu bilgisini verir. tüm davranışların bir amacı ve motivasyonu vardır Đnsanlar çoğunlukla davranışlarını ve düşüncelerini yönlendiren . Kalıtım uyarana belli bir tepkiyi değil. Yatkınlık-Stres Kuramları: Aynı biyolojik yatkınlığa sahip iki birey farklı çevrelerde yetiştiğinde stres kaynağına farklı tepkiler geliştirebilirler.Klinik Psikoloji Kuramları Beden-Çevre Etkileşimi ve Ruhsal Bozukluklar Bireyin çevresi ve yapısal özellikleri arasındaki etkileşim vurgulanır. davranış ve terapi kuramı geliştirmiştir Psikoanalitik Kuram (Klasik/Ortodoks Psikoanaliz) Normal-dışı davranışların nedeni içsel faktörlerdir Bu içsel faktörler -içsel-psişik. Kalıtım-davranış çalışmaları: Kalıtım davranışa neden olmaz. söylenmeyenler de davranışların altındaki motivasyon hakkında ipucu verir 22 . onların altında yatan gerçek motivasyonun farkında değillerdir Motivasyon.olaylardır ve zihinde (mind) gerçekleşir Psikodinamik kuramlara ve psikoanalize göre. düşünce ve duygular davranışlardan çıkarılır Yalnızca söylenenler değil. Klinik Psikoloji Kuramları Psikodinamik Kuramlar Psikodinamik yaklaşımlara göre. ruhsal bozukluğun odağı bilinçdışı dürtüler ve çatışmalardır Psikoanaliz. hangi tepkileri vereceğimizin ranjlarını belirler.temel odağı psikolojik olayların analizidir Kişilik. psikodinamik kuram ve uygulamaların temelidir Psikoanalizin öncüsü Sigmund Freud’dur (1865-1939) Freud –erken dönem yazılarında biyolojik etmenlere değinse bile.

ergenliğe ve yetişkinliğe girdiğinde. nicelikseldir Đsim ver yer unutmak. ne zaman aklaki kuralları ihlal etse –ettiğini düşünse kaygılanır Normal ve normal-dışı ayrımı niteliksel değil. ancak bilinçdışını bilince getirmek oldukça güçtür. biyolojik.Normal-dışı davranışların gelişimindeki önemli olaylar unutulmakta Bu anılar çok acı verdiğinden “bastırılır”. dil sürçmeleri. belki de hiçbir zaman bilince çıkmayabilir Psikoanalitik Kuram Belirtilere neden olan iç-çatışmalar –doğuştan getirilen. çatışma ve kaygı gibi psişik süreçlerin işlevlerini açıklamak üzere. Bu tehditlerin kaygı yaratmasının nedeni ebeveyn sevgisini kaybetme tehlikesi olarak (çocuklukta) algılanmasıdır Çocuk. “zihinsel yaşamın acentaları” adını verdiği kişilik yapılarını önermiştir 23 . Bu çatışma ve kaygılar pek çok belirti biçiminde ortaya çıkar Kişi bu belirtilerin kaynağını bilmez ve daha makul nedenlere yükler Gerçekçi kaygı: bilinen ve gerçek bir kaygı Nevrotik kaygı: bilinmeyen bir tehlikeye gösterilen tepki (cinsellik ve saldırganlık dürtüleri) Ahlaki kaygı: ahlaki kuralları ihlal etmemek için ebeveynin ceza tehditlerinin içselleştirilmesi. eşyaları kırmak ya da kaybetmek bilinçdışı çatışma ve kaygıların ipuçlarıdır Motivasyon.cinsellik ve saldırganlık dürtülerinden kaynaklanır Bu biyolojik dürtüler çoğunlukla ebeveyn ya da diğer otorite figürlerinden edinilen ahlaki standartlarla çatışır Toplumun açık cinsellik ve saldırganlığı sınırlandırmasından da bu çatışmalar kaynaklanır. bilinçten bilinçdışına itilir Bilinç ve bilinçdışı arasında süreğen-birbirine akan bir ilişki vardır Bastırılan motifler ve çevresindeki anılar bilince çıkarak daha fazla kaygı yaratır Kişi bu kaygılara ya da belirtilere yoğunlaştığında bilinç ve bilinçdışı arası bir durum oluşur: bilinçöncesi Bilinçöncesi kolaylıkla bilindışı olabilir.

Ölüm dürtüsü yerine saldırganlık terimini tercih etmiştir. doğuştan olan. ancak ahlaki emirlerden ötürü kendine çevirir Eros ve tanatos birlikte de. haz ilkesine göre çalışır. Eros: aşk tanrısı. Cinsel enerjiden daha fazladır. Örn: yemek yeme ve cinsel ilişki Kişilik ve Normaldışının Yapıları EGO (BEN) Yaşamın ilk yıllarında. iç çatışmalara ve dış tehlikelere karşı kendini savunur –kişiliğin entellektüel acentasıdır Freud. Saldırganlık dış dünyaya ya da kendine yönelebilir. eleştirir. yapıcı tüm etkinliklerin kaynağıdır.Kişilik ve Normaldışının Yapıları ĐD Psikolojik gelişim id’le başlar. Eros. libido adı verilen özel bir enerji kullanır. idden başka bir zihinsel acenta gelişir “ben” Ben. dış dünyanın ve idin taleplerini –ki bu talepler çoğunlukla birbiriyle çelişirkarşılayacak kadar güçlü olmalıdır Kişilik ve Normaldışının Yapıları SÜPEREGO (ÜSTBEN) 24 . binici amaca karar verir ve hayvanın hareketini yönlendirir Ego. doğumda varoaln ve sonuçta dürtüsel olan her şey” id’dir. haz veren davranışların kaynağıdır. Yalnızca hazzı değil. id ile dış dünya arasındadır. iyileştirir. Zihnin biyolojik ve ilkel acentasıdır Đd. id ego ilişkisini at ve binicisine benzetir Đd enerjiyi sağlar. Kişilik ve Normaldışının Yapıları Tanatosun temel amacı. ve Tanatos (Ölüm dürtüsü) Ers. idden gelen tüm heyecanları baskılamak zorunda kalır “ben” akıl yürütür. yaşayan her şeyi yaşamayan hale dönüştürmektir. iki temel dürtüden oluşur. birbirlerine karşı da çalışabilir. Gönüllü yapılan tüm etkinlikleri “ben” kontrol eder Deneyimleri hafızada tutarak ve dış dünyayı değiştirmeyi öğrenerek dış dünyaya tepkide bulunur Hazza hemen kavuşmaya ya da ertelemeye “ben” karar verir. karar verir. Eros ve libido yaşamı geliştirir. Kişi saldırganlığı başkasına yönlendirmek ister. (dış dünyanın koşullarını gözetir) Bazı durumlarda. “kalıtımla gelen.

bunları uzlaştıramamasından kaynaklanır Sağlıklı bir birey. ancak gerçekle bağlantıları kopmamıştır (psikotikler gibi) Piskotiklerde.bir üstben geliştirmiştir Nevrotik. anababanın tutumlarından kaynaklanan kaygı ve hayal kırıklıkları ile başetmektir Bir evrede kaygı ve hayal kırıklıkları ile nasıl başa çıkıldığı diğer evreleri etkiler Oral –Bağımlı Evre Cinsellik doğumla birlikte başlar Bebeğin hazza ulaşabilmesi bir diğer kişiye (genellikle anne ya da anne figürüne) bağlıdır 25 . diğer bazı psikoanalistler farklı düşünmekte) Psikocinsel Gelişim Psikocinsel gelişim kuramı ile. normal-dışı kaygıları olan bir ben zayıftır ve dış dünyanın taleplerini yerine getiremez. güçlü bir ben ve makul talepleri olan –aşırı cezalandırıcı olmayan. güçlü bir egonun nasıl geliştiğini anlatır Zayıf bir ego travmatik olaylardan ve bulunulan evrenin gereklerini yerine getirememekten kaynaklanır Her bir gelişim evresinde. Bunlar ebeveynlerden ve zaman içinde benzeri kişilerden (öğretmen gibi) alınarak içselleştirilir Üstben. kontrolleri ve yasaklarından etkilenir Çocuğun görevi. Psikotik ego gerçekle bağlantısını kopardığından psikoanalitik tedavi uygun değildir (Freud’a göre. “ben’i gözler. anus ve cinsel organlar Cinsel uyaranlara çocuğun verdiği tepkiler ana-babanın tutumları. aynen ana-babalar gibi” Üstben’in talepleri yerine getirilmediğinde ben suçluluk hisseder. bedene yönelik bir “erotik bölge” vardır: ağız.Çocukluk süresinde. ahlaki doğruları ve yanlışları temsil eder. üstben ve dış-dünyanın genellikle birbiriyle çelişen taleplerini egonun ustalıkla karşılayamaması. cezalandıracağım diye tehdit eder. üstben ise acımasız olduğundan ben’in örgütlenmesi zayıftır. Freud’a göre Psikopatoloji Freud’a göre ruhsal bozukluk. idin talepleri çok yoğun. id. düzeltir. idealleri. kişiliğin yeni yapısı olan üstben gelişmeye başlar Üstben ahlak/vicdan ve ideallerden oluşur Vicdan.

örnekleridir Anal karakter: düzen. 1-3 yaş arasında cinsel hazzın anal işlevlerden alınabileceğini keşfeder Anal hazzı saldırganlıkla eşleştirmeye başlar Tuvalet eğitimi. Yunanca Phallos (penis) den esinlenilmiştir Erkekler penislerinden. bağımsızlığın ve öz-girişim davranış gelişiminin ilk –ilkel. onu anneye göstermekten keyif alır. ana-babayı kontrol etme açısından önemli bir olaydır Tutarak ya da bırakarak ana-babayı mutlu ya da mutsuz etmeyi öğrenir. diğer kişilerarası ilişkilerini de etkiler Anal-Sadistik Evre Çocuk. bebek yalnızca annesine değil diğerlerine de aşırı bağımlı olur “Aşırı bağımlı karakter” bu tür kişilik örüntülerinde kullanılmaktadır Kendine güvenme ve bağımlılık arasında bir denge olması gerekir ve bu kişinin yalnızca cinsel yaşamını diğer. kızlar da anatomik olarak penisin eşdeğeri olan klitorisden haz almaya başlarlar Bu evrenin en önemli özelliği “Oedipus ve Elektra” karmaşasıdır Oedipus kavramı Yunan mitolojisinde Sofokles’in ünlü trajedyası Oedipus Rex’den alınmıştır Penisinden haz almaya başladığında.b. bebek cinsel ve bakımla ilgili hazzın bir diğer kişiye bağımlı olmakla ilişkili olduğunu öğrenir Bebeğin hazza ulaşmasındaki herhangi bir engel ya da tehdit (annenin uzun süre olmaması gibi) kaygı yaratır Eğer bu tehdit uzun süreli ve yoğun olursa.Yaşamın ilk yılını kapsayan bu evrede. Fiziksel olarak güçlü ve evde otorite olan babasını kıskanır. annesinin aşkı için babası çocuğun rakibi olur Babasının yokluğunda “annesinin yatağını her yatışında” bu rekabet duyguları yoğunlaşır Cinsel rakibi olan babasının erkeksi özellikleri ile özdeşleşmeye / model almaya başlar 26 . temizlik v. (özellikle OKB) Fallik Evre Kızlar ve erkekler farklı bir güzergah izler (3-6 yaş) Fallik. ondan gurur duyar. Bu durum.

kastrasyon tehditinin yoğun olduğu durumlarda erkek cinsel rolünden korkabilir ya da kadın olmaktan korkabilir Fallik evre kızlarda farklı bir seyir izler Bir penisi olmadığını fark eder ve erkeklere gıpta eder /kıskanır. penisin olmaması ve erkekleri kıskanma elektra karmaşasını sonlandırır Elektra karmaşası “kadınsı karakter” gelişiminde önemlidir Kızlar. penisi olmadığı için kendini yetersiz / aşağı hisseder Neden penisi olmadığını araştırmaya başlar Kendisini yeterince donatmadan bu dünyaya getiren annesini suçlar Bu suçlamadan sonra. idealleri gelişen süperegosuna alınarak içselleştirir Erkeksi karakterin gelişiminde fallik ve örtük evre çok önemlidir Erkeksi karakterin gelişimi çocuğun babasıyla özdeşleşmesine bağlıdır Eğer babayla cinsel rekabete girişmezse. Bu tehdite verilen tepki “iğdiş edilme / kastrasyon” karmaşasıdır Çocuk bu dönemi bitirir ve latent / örtük evreye geçer (6-12 yaş). kaçınılmaz olarak felaketle sonlanır. babanın ahlaki kuralları. kızlarda ise. Tüm gelişiminde bundan etkilenir Önce erkekleri taklit etmeye çalışır ancak penisinin olmamasının bunu engellediğini fark eder Cinsel haz almak için cinsel organlarını kullanmaya çalışır ama yeterli hazza ulaşamaz. Böyle bir durumda üstben gelişimi zarar görebilir ve erkek çocuk anneyle özdeşebilir (uç durumlarda homeseksüel olarak yetişkin cinsel rolü edinir) Erkeksilikle özdeşleşme olsa bile. oğlunun cinsel hazzının kendisine yönelik olduğunu bilir ve bunu uygun bulmaz.sonlanır Anneye olan cinsel arzu bastırılır Çocuk. penisini kesecek” diyerek emrini daha keskin hale getirir. Falik (3-6) ve Latent / örtük evre (6-12 yaş) Babayla olan cinsel rekabet –görünürde. baba ortalıkta yoksa çocuk cinsel rekabete girişmez ya da erkeksilikle özdeşleşmez.Freud’a göre Oidpus karmaşası. babasını istemeyi bıraktığında örtük evreye geçer Annesiyle özdeşleşerek kadınsılığını ve üstbenini güçlendirir 27 . annesinin kadınsılık özellikleriyle özdeşleşmeye başlar Annesiyle özdeşleştikten sonra. ASnne. “Seni babana syleyeceğim. babasının ilgisini kazanmak için şimdi annesiyle yarışabilir Đğdiş edilme tehditi erkek çocuklarda oedipu karmaşasını sonlandırır.

Anna Freud. ego bir sorun nasıl çözülür. Pek çok gözlemi tekrarlanamıyor Freud’un Katkıları Determinizm: Davranışlarımızın bir nedeni vardır. önceki yaşantılar kişinin deneyimlerini. hastalarına ilişkin kayıtlar saatler sonra yazıldı sonuç ta Freud’un kendi hafızasından etkilenmiş olabilir. penis kıskançlığı ve erkek olma isteğinin devam etmesi homeseksüellikle sonlanabilir Freud’un kuramında en fazla eleştirilen nokta “penis kıskançlığı”dır (Anatomi yazgıdır) Genital Evre: Ergenlik ve Yetişkinlik Ergenlikte cinsel gelişim. bu nedenler karmaşık ve birden fazladır Bilinçdışı güdü: Farkında olunmasa bile. ego idden türememiştir. David Rapaport. Erik Erikson Ego psikologları. çatışma ve kaygılarının gerçek nedenlerini çarpıtır hatta inkar eder Savunma mekanizmaları “Ego Psikolojisi” akımının temelini oluşturur Öncüleri. insan davranışlarında vurguyu id’den ego’ ya yönlendirmişlerdir Ego psikolojisinin temel ilkesi. çatışma içeren bir karar nasıl verilir gibi doğrudan egodan kaynaklı sorunlarla da ilgilenir 28 . bağımsız bir zihinsel acentadır Sonuçta.Kızlarda. biyolojik dürtülerin önemini gözardı etmeden. ego özerktir. Heinz Hartmann. ego yalnızca idden kaynaklı çatışmaları çözmez. daha sonraki yaşantılarını etkiler Çocukların anne ve babalarını nasıl-neden model aldıklarına ilişkin açıklamaları etkilemiştir Ego Psikolojisi ve Savunma Mekanizmaları Çatışma ve kaygıyla başetmek için “ben” savunma mekanizmalarına başvurur Kişi. Ego Psikolojisi ve Savunma Mekanizmaları Hartmann’a göre. diğer dönemlerin ne kadar başarılı geçtiğine bağlıdır Freud’un Psikoanalitik Kuramına Yöneltilen Eleştiriler Biyolojik dürtülere fazla önem verilmesi : bu dürtülerin ortaya çıktığı kültürel ortamın dikkate alınmaması Penis kıskançlığı Yetersiz Veri: Freud’un verileri retrospektif açıklamalara ve kliniğe başvuran kişilere dayanmakta Zayıf Yöntem: Gözlemleri kontrol edilmedi.

Ego. elips ile yiyeceği eşleştirmeyerek köpeği –elipse değil.daireye koşullamıştır. daire ile yiyeceği eşleştirerek. Karen Horney. bazen dış dünyanın somut sorunları ve süperogonun getirdiği sınırlamalarla ilgilenir Savunma Mekanizmaları Bastırma Đnkar Mantığa bürüme Gerileme Karşıt tepki geliştirme Ters-Yapma: OKB ya da ana-babanın “öpeyim geçsin” gibi davranışlar Yer değiştirme Yansıtma Özdeşleşme Yeni-Freud’cular Erich Fromm. Daha sonra. elipsi yavaş yavaş 29 . şimdi. Harry Stuck Sullivan. sosyal ve kültürel ortam. gereksinimlerin toplum tarafından karşılanmaması gibi temalar vurgulanmaktadır Freud Döngüsünden Sıyrılan Kuramlar Carl Gustav Jung (Analitik Psikoloji): Ortak bilinçdışına yabancılaşma psikopatolojiye neden olur Alfred Adler (Bireysel Psikoloji): Bilinçdışı çaresizlik ve aşağılık duyguları ve bunu ödünlemeye çalışma psikopatolojiye neden olur Davranışçı Kuramlar Ruh sağlığı alanında çalışanlar normal-dışı davranış ve deneyimleri anlamak için öğrenme ilkelerine yönelmişlerdir Sosyolog ve antropologların çalışmalarından etkilenmişlerdir: Normal-dışı kültürel norm ve kurallardan sapmadır Klasik Koşullanma Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) Koşullanmış Duygusal Tepkiler: Pavlov. Heinz Kohut Ego. kişilerarası ilişkiler. dış dünyanın somut sorunları.

Skinner (1904.) Olumlu ve Olumsuz pekiştirme I. Psikolojideki üçüncü güç olarak bilinir. Gereksinimler hiyerarşisi ve kendini gerçekleştirme Diğeri Carl Rogers’dır (1902-1987). Birey-merkezli psikoterapi. Terapinin amacı. Ve II. Pavlov’un bu çalışması. Đnsancıl Psikoloji Dergisi En önemli liderlerden biri Abraham Maslow ‘dur (1908-1970). Đnsanlar geleceklerini belirleyecek seçimlerde bulunabilirler (özgür seçim) Đnsanın en önemli özelliği gelişmeye ve potansiyelini kullanarak kendini gerçekleştirmeye yönelik olmasıdır Đnsancıl Psikoloji Đnsancıl psikoloji temel kavramlarını varoluşçu felsefe ve psikolojiden almıştır 30 . Bunlardan hangilerinin pekiştirmeye kaynaklık edeceği öğrenilir.F. Normal-dışı davranış gösteren kişiler. Fobilerin edinilmesi Operant Koşullama B. hangi ayırdedici uyaranların uygun davranışı pekiştirmede ipucu olabileceğini öğrenmemişlerdir. Tip ceza Sosyal ve fiziksel çevre pek çok uyarandan oluşur. Köpek artık şeklin daire mi yoksa elips mi olduğunu ayıredemeyecek noktaya geldiğinde çatışma belirtileri göstermeye başlamıştır. Bunların potansiyellikleri ve gerçekleştirilme düzeyi arasındaki fark ciddi psikolojik problemlerin kaynağıdır. pekiştirecin nasıl uygun biçimde elde edileceğinin öğrenilmesidir.daireye benzetmiştir. 1961. çözümlenmemiş duygusal çatışmaların uyumsuz davranışlara neden olabilecek yollardan birini göstermiştir. Watson ve Rayner (1913): Küçük Albert çalışması. Model alma Sistematik duyarsızlaştırma Flooding: Sel tekniği Vicarous pekiştirme Đnsancıl Psikoloji Đnsancıl psikoloji insana ilişkin değerleri vurgular Đnsanların gereksinimleri ve amaçlarını anlamaya çalışır.

Psikoterapinin özü. 1905-1980). kendilik algısı ve psikolojik problemlerine yoğunlaşır. Çatışmayı çözmek ve kaygıyı karşı kendini korumak için ego bu dürtüleri bastırır ve bilinçdışına gönderir ya da savunma mekanizmalarını kullanır Temel Kural:Danışan aklına gelen her şeyi. Schofield. duygularında ve davranışlarında olumlu değişiklikler yapmaktır. insanın düşüncelerinde. Sorumlu ve aktif Biomedikal terapi ve psikoterapi birarada olabilir: psikoaktif ilaçlarla psikoterapinin birarada kullanılması gibi Psikoterapi Psikoterapi: “Acı çekiyorum” diyen insanı rahatlatmaktır Sözel iletişim ve ilişki önemlidir “Cüzdan arkadaşlığı” (W. Amacı belli belirtileri azaltmaktır. farkında olmadan terapötik süreci sabote etmektir 31 . Kendini anlama ve kabul edici tutum geliştirme gibi. Biomedikal işlemler spesifik ve somuttur. insan ilişkisidir ve amacı. Psikoterapi ve Bioterapi Psikoterapi: psikolojik yollarla tedavi demektir. anlamlı-anlamsız söylemelidir. hasta (terimi kullanılır) terapistin yönergelerine uymaktadır. isteği (motives). Biz kendimizden varettiğimizden kişiyiz.Bireylerin şu andaki varoluşu. Birey içsel arzuların veya dış güçlerin kurbanı değildir (bilinçdışının varlığı kabul edilse bile). Uyumsuz yaşama biçiminden daha uyumlu yaşama biçimine geçmek Bioterapide ise. Psikoterapinin amaçları daha geneldir.biz neyi seçti isek oyuz (Jean-Paul Sartre. Analist. bu materyali anlamak. 1986) Klasik Psikoanaliz: Yöntem ve Amaç Bilinçdışına gömülmüş düşünce motifleri bilince getirmek çok önemlidir Nevrotik bireylerin egosu kaygı doludur: idin cinsel ve saldırgan dürtülerin ifade edilmesini süperego yasakladığı için. Rollo May “ancak içine doğduğumuz dünyanın sınırlılıkları dahilinde”. yorumlamak ve danışanına yorumunu aktarmak durumundadır Temel uygulama yollarından biri serbest çağrışımdır Direnç ve Terapötik Đşbirliği: Direnç.

değişimden korkmak Transferans: Analistin.Direncin nedeni: bunların farkına varmak kaygılandırır. kişinin yaşamındaki özel-önemli kişilere transfer edilmesi. bilişlerin/düşüncelerin değiştirilmesi. erken yorum dirence kaynaklık edebilir –Yorumlama Psikoanalizde Amaç Psikoanalizin amacı. sonra nefret edilen-sevilen kişi (genellikle ebeveyn) ve en sonunda yeniden yardımcı olan uzman Karşı-Transferans: Yorumlama: Danışanın eylemlerinin ve deneyimlerinin bilinçdışı anlamlarının iletişimi –Danışanın farklı ortamlardaki davranışı aynı dürtü ya da çatışma çerçevesinde anlamlandırılabilir –Geçmiş –Rüya ve gelecek bağlantısı: geçmiş şimdi. Perls (1894-1970) Şekil-Zemin ilişkisi Beden dili Geştalt’ın tamamlanması Şimdi ve burada Çift sandalye Bilişsel-Davranışçı Terapi Temel şemalar: Sevilme ve yeterlik Bilişler duygu ve davranışların kaynağı Erken deneyimler şemaların gelişiminde önemli ancak tedavi için erken deneyimlerin ayrıntılarıyla bilinmesi gerekli değil Tedavinin amacı. Terapinin başlangıcında yardımcı olacak uzman. semptomlar acı verdiği kadar zevk de verebilir. kişinin rahatsızlık duymadan hazzı deneyimleyebilmesi ve aynı zamanda dış gerçekliğe uyum sağlaması Geştalt Terapi: Frederick S. şimdi geçmiş gibi anlattırılır sembolleri: zamanlama önemlidir. Gerçekçi değerlendirmelerin yapılması PSĐKOPATOLOJĐNĐN TARĐHÇESĐ 32 .

yy da Amerika ve Avrupa’ da insancıl yöntemlere dönüş yaşanıyor. hastaların iyileştiğini gözlüyor. melankoli. Ruhsal bozukluğu olan kişileri hipnoz ile tedavi ediyor. felce frengi mikrobunun neden olduğu ortaya çıkıyor. çıkan kabarcıklar ile şeytanların çıktığı düşünülüyor. P. 460 – 377) ruh sağlığı bozuklukları bedensel sorunlara dayandırılıyor. yy da ilk hasta haneler yapılıyor(1773) 1780 lerde hastalar delikli bir tabuta konulup. ve 19. yy un sonunda. Hipokrat’ a göre vücudun salgıladığı sıvılar var. Felcin nedenleri araştırıldığında. Ruh hastalığı olan kişilerin içine şeytan girdiği sanılıyor. Bu şeytanı çıkarmak için acı verici yöntemler kullanılıyor.Ö. acı veren yöntemlere maruz kalıyorlar. Sonuçta. nedeni sadece somatik hastalıklar olan sorunlarda işe yarıyor. diğer yandan da psikogenez düşüncesi baskınlaşmaya başlıyor. 2.SOMATAGENEZ: (HĐPOKRAT M. kendi hasta hanesinde değişiklikler yapıyor. psikolojik sorunlara dayandırılıyor. sarı safran renksiz safran ve kan) bu sıvıların salgılanmasındaki değişiklikler ruh hastalıklarına yol açıyor. (mani. yy a gelindiğinde ise. felce bir mikrop neden oluyorsa. Hasta haneler açılıyor ama hastalar zincirlere bağlanarak. Hastaların kötü koşullarda tedavi edildiğini görünce.yy da akıl hastası kişilerin büyücü olduğu sanılıyor.) Brever’ in öğrencileri.PSĐKOGENEZ: ruh sağlığı bozuklukları. ruh hastalıklarına da bir başka mikrop neden olur görüşü yaygınlaşıyor ve somatagenez düşüncesi yaygınlaşıyor.ŞEYTANCILIK: (DEMANOLOGY) açıklanamayan her şey tanrıya yükleniyor. (ancak bu yol. Hastalara küçük işler vererek rehabilitasyonlarını sağlıyor.yy ın sonlarında bir yandan somatagenez baskınken. dışa vurulmazsa. günümüzde hormonlara benzetebiliriz. ve 18. 19. Kathaksis (travmatik olaylar. 16. Bu yönteme moral tedavi yöntemi deniliyor. 17.PINEL ilk insancıl hekimlerden. bilinçdışına itilerek ortaya çıkabilir. hipnozu keşfediyor ve bilimsel amaçlı olarak kullanıyor. 18. psikogenez çalışmalarının öncüsü sayılan MESMER (şarlatan olarak adlandırılmış). ve histeri) bu sıvıları. hastalıkların nedeninde yine somatagenez olduğu düşünülüyor.(kara safran. 3. 19. Bu dönemlerde felç yaygınlaşıyor. Bu olay hipnoz ile tekrar yaşandığında dışa vurulur ve boşaltılır) PATOLOJĐK PSĐKOLOJĐ 33 .1. 19. bir hastayı hipnoz yöntemi ile iyileştiriyor.

ĐSTATĐSTĐK: grubun dışında davranışlar gösterse bile kişi. başkalarının sorunlarını paylaşabilme ve başkalarından hoşnut olan kişidir. süreğen bir keder. başkalarından hoşnut olan ve yaşamın getirdiği sorumlulukları karşılayabilen. 2. Söylediklerinin anlamlı bir bağlantısının olmaması. sevgi verebilme ve alabilme. bilişsel. Toplumda kabul gören davranışlar sergiler. fiziksel açıdan yorgun.) Ruh sağlığı. Toplumdaki ve kendi bedenindeki değişimlere uyum sağlayabilir. Kendi güçsüzlüklerini yenmeye çalışan. Bu durumda kişiye depresyon tanısı konur ve ruh sağlığı yerinde değil denir. normal sayılabilir.(depresyon.(ekonomik kriz. En önemli sorun uçlardaki kişilerin davranışlarında normal dışı olmayabilir. Dünya Sağlık Örgütünün Ruh Sağlığı Tanımı: bedensel. ANORMAL DAVRANIŞ ÖLÇÜTLERĐ 1. fahişelik 3. kaygı. davranışsal açıdan eskiden zevk aldığı davranışları sergileyemiyor. Alkolizm (bazen böyle olmayabiliyor). HALÜSÜLASYON: duyumlara ilişkin çarpıtmalar. Amerikan Psikoloji Derneği Ruh Sağlığı Yerinde Olmayan Kişi Tanımı: davranışsal. Ruh sağlığı yerinde olan kişi kendinden hoşnut olan. normal dışı değerlendirilebilir. 5. onları kaldırabilen kişidir. DELÜZYON: yanlış inançlar. SOSYAL STANDARTLAR: toplumsal davranışların dışından farklı davranışlar gösteren kişi. 34 . Freud’ Un Ruh Sağlığı Tanımı: Ruh sağlığı yerinde olan kişi. KÜLTÜREL GÖRECELĐK: bir davranış belli bir kültürde normal kabul edilebilirken. Kişinin kendi benliğini abartarak anlatması.Ruh sağlığı yerinde olan birey.(ben son peygamberim) 6. 4. onları kabullenebilen onlarla yaşamayı öğrenebilen kişidir. ergenlik dönemindeki gelişmeler) Kişisel stres yoktur. ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik halinde olma. kişinin konu ile hiç alakası olmayan şeylerden bahsetmesi. Gerçeklikle bağlantılı algılamalarda bulunan ve olaylara olumlu yaklaşabilir. duygusal yada fiziksel belirtilerin belirli bir örüntü içinde görülmesi. bir başka kültürde normal kabul edilmez. bilişsel açıdan konsantre olamıyor. çalışan ve seven kişidir. Örüntü: belirli ölçülerin bir arada olması Kişi duygusal açıdan kendini kederli. değiştiremiyorsa. ĐLETĐŞĐMDE BAĞLANTISIZLIK: aynı dili konuştuğumuz halde. Başkalarından hoşnut olma: yakın ilişkiler kurabilme.

etioloji: herhangi bir bozukluğun nedenlerini açıklamaya yarayacak bilgilerin elde edilmesidir. (2050 yılında yaşıyoruz. tanı bir kez konulduğunda onu bir daha ortadan kaldırmak oldukça güçtür. bir bozukluğu diğerlerinden ayırt etme ve tanını doğasını belirleyebilmektir. BEKLENMEDĐK OLMA: kişinin yaşadığı duygu ve / veya düşüncelerin beklenmedik olması anormal olduğunun göstergesidir. Kişinin var olan zenginliği. Uzmanlar arası iletişimi kolaylaştırır. kendini doğrulayan kehanet ortaya çıkabilir. 2.) 8. bu tanı ile yaklaşılır. UYGUZSUZ FĐZĐKSEL ETKĐNLĐK: kişi uygunsuz fiziksel etkinliklerde bulunuyorsa. biricikliği. TANI KOYMANIN DEZAVANTAJLARI etiketleme sonucu tanı konan kişi ile tanı konmayan kişi arasında bir ayrım oluşur.sendrom: belirtilerin bir örüntü olacak biçimde bir araya gelmesidir. 1. Alt dalları olan kavramlar. karşısındakinin kim olduğu zaman ve mekan hakkında bilginin olmamasıdır. devlet desteği sağlanır. nozolojiktir. Tanı koyma işleminin üç temel amacı vardır. TANI KOYMANIN AVANTAJLARI Önlem almada yol gösterir. keder içinde olma) TANI VE SINIFLANDIRMA Tanı. anormaldir. 10.semptom: (belirti) kişinin şikayetler ve dile getiremediği davranışlardır. ağrı) bazen de duygusal belirtiler olarak ortaya çıkar.(kaygı. Tanı ve sınıflandırma sonucu yasal sorumluluklar belirlenir. KĐŞĐSEL STRES: (MELANKOLĐ) bazen fiziksel belirtiler olarak ortaya çıkar.7. Aynı zamanda tanı konduğunda da kendi içinde bir sınıflandırma yapılabilen bir kavramdır. pragnaz: bozukluğun gidişatı hakkında bilgi edinilmesidir. Tanı ile bilmemiz gereken üç kavram şunlardır. 3. (gün boyu sürekli yatıp uyumak ☺ veya hiç oturmamak) 9. YÖNELĐM BOZUKLUĞU: (zaman – mekan – kişi) kişinin kim olduğu. tedavi: bozukluğun ortadan kaldırılabilmesi için gerekli olan yöntem ve planlamanın gerçekleştirilmesidir. Tanı konulan kişiye. (mide bulantısı. sigortadan yararlanılır. tanıya neden olacak sosyal faktörlerde yoğunlaşmak zorlaşır. 35 . Đnsanları anlamaya yönelik davranışları engeller. tanı konulduğunda.hozoloji: normal dışı davranış ve deneyimleri sınıflandırma biçimidir. çok yönlülüğünü yansıtmıyor.

36 . 1952: DSM 3 1969: WHO 1968: DSM 2 1980: DSM 3 → dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yoktur. KORUYUCU FAKTÖRLER : Herhangi bir hastalık ya da bozukluktaki yatkınlık faktörü. (DĐRENÇ) Daha çok psiko sosyal faktörler olarak ele alınmaktadır. yakın ilişki. ilgilenme) Herhangi bir ruhsal bozukluğun ortaya çıkmasında kişilik – psikolojik ve sosyal faktörler çok önemlidir. üst SED’ de şizofreni vakası çok sık görülmez.(sakarlık) DMS: Diaosantic and Statical Manual of Mental Disorders DMS TR: Ruhsal Bozuklukların Tanı Ve Đstatistikleri El Kitabı Amerikan psikiyatri derneğinin hazırladığı bir dökümandır. Ve ilk ciddi sınıflamadır. (RĐSK) DĐRENÇ FAKTÖRLERĐ: Yılmazlık. akraba ilişkisi. (okula devam. hangi gruplarda görüldüğü sorulanına yanıt veren bir disiplindir. önemli olduğunu hissettirme. sonradan eklendi. SINIFLANDIRMANIN TARĐHÇESĐ 1889: Paris 1940: WHO → normal dışı davranışlar. nedenleri. hastalıklar içinde sınıflandırılmaya başlandı. ( az – orta – çok ) bunlar içedönüklük. Sınıflama ihtiyacı. dışadönüklük ve nevrotizm şeklinde sınıflandırılır. belirtileri. 1889’ da ilk çalışmalar yapılıyor ve normal dışı davranışlar ayrı bir kategori olarak ele alınıyor.Eysenck: bir sürü ruh hastalığı bozukluğu niceliksel bir özellik taşır. EPĐDEMOLOJĐ: herhangi bir hastalık ya da bozukluğun bir grupta görülme sıklığı. 1994: DSM 4 2000: DSM4(R)→hareket eşgüdümü bozukluğu ile adlandırılan bir hastalık var. 1987: DSM 3 (R) → gözden geçirilmiş hali. Elde edilen yeni bulgulara göre yeni tanılar eklenir ve belli yıllarda gümncellenir. Yani bireyin yaşantı ürünleri… ör. rahatsızlık veya hastalığa yakalanmama durumu. farklı hastalıkların farklı tedavi yollarının olabileceği düşüncesi ile ortaya çıkmıştır.

→ yapısal faktörler → hormonal faktörler → genetik faktörler → olumsuz yaşam olayları (istismar) ÇOKLU SON Farklı bozukluklara. farklı kişilerde tek bir risk faktörü neden olabilmektedir.ABD’ de yapılan bir araştırmada alt SED’ de ve zencilerde şizofreninin görülme sıklığı daha yüksek olarak bulunmuştur. EŞ TANI: Herhangi iki tanının bir arada görülmesine eş tanı / ek tanı denir. Kaygı bozukluğu ise en sık görüleni. 1-kaygı bozukluğu → depresyon Çocuklarda en sık görülen ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite / öğrenme bozukluğudur. Buradan şu sonuca ulaşabiliriz. kaygı durumu bozuklukları ve ilişkisel sorunları ortaya çıkabilir. aynı bozukluğa neden olabilmektedir. (comorbity) (kaygı bozulluğu + depresyon) Yetişkinlerde tek bir rahatsızlığın görülme olasılığı çok düşük. ABD → alt sosyo ekonomik düzey → zenci → şizofreni → risk faktörüdür. ör. Tanı konarken ilk önce baskın olan tanı belirtilir. intihar. 37 . Çocukluğunda ihmal ve istismara mağdur kalan bireylerde. Genel → akraba evlilği → zeka geriliği → risk faktörü EŞ SON Farklı risk faktörleri. cinsel işlev sorunu.

aşağıdaki belirleyicilerden birisi kullanılır. tanı konmayan kadar etkisinde bulunma) ( geçmişe ilişkin bir tanı konma durumu) Bu sınıflandırmanın çocukluk dönemine tanımlandırmaları çok kabataslak ama. Eş tanı (öğrenme bozuklukları +kişilik bozuklukları) Bebeklerin Çocukların Ve Ergenlerin Diğer Bozuklukları Ayrılma anksiyatesi Seçici konuşmacılık Yetişkinlik Delirium. kafein. fensiklidin (ya da benzeri) maddelerin kullanımı ile ortaya çıkan bozukluklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ek tanı Komorbit. aşağıdaki tanı ölçütleri konulur. kokain. otizmde sosyal iletişim en önemli faktörler arasında yer almaktadır. ÖR. opiyat. Genellikle Đlk Kez Bebeklik. 38 . nikotin. Kısmi remisyon: (iyileşir özellikler gösterme) Tanı remisyon: Geçmiş öykü: ( tanıya. amnnestik ve diğer kognotif bozukluklar Madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar Amfetamin.DMS – IV – TR SINIFLANDIRMASI BTA (başka türlü adlandırılmayan) Tanı ölçütleri o sırada karşılanamıyorsa. konnasible.Çocukluk. 0-3 yaşa ilişkin ayrıntılı bir sınıflandırması da var. inhalan.Ergenlik Dönemlerinde Tanısı Konan Bozukluk Mental retardasyon Öğrenme bozuklukları Motor beceri bozukluğu Đletişim bozuklukları Yaygın gelişimsel bozukluğu Bebek ya da küçük çocukların beslenme ya da yeme bozuklukları Tik bozuklukları Dışa atım bozuklukları Dikkat eksikliği ve yıkıcı davranış bozukluğu Komorbilite. demas. Hafif – Orta Derece – Ağır Tanı ölçütleri o sırada karşılanamıyorsa. hallusinojen.

Test – Tekrar – Test Yöntemi Gözlem ( farklı kişilerin aynı tanıyı koyması ) B) Geçerliliği: Etiyolojik Hâlihazır Öngörü 39 . TANI VE SINIFLANDIRMANIN GÜVENĐRLĐĞĐ ve GEÇERLĐĞĐ A) Güvenirlik. bir dönem ise depresif belirtilr gösterme ) Anksiyate Bozuklukları: 11 farklı şekilde görülmektedir.5 gün etki gösterir… Rekküran. Panik Bozukluk. yaşanılan olay 3-3. panik bozukluk ile ilgisi olmayan (uygunsuz bir davranışta bulunabilirim!) Özgül Fobi Sosyal Fobi Obsesif – Kompulsif Bozukluk. Agorafobi.ŞĐZOFRENĐ VE DĐĞER PSĐKOTĐK BOZUKLUKLAR Şizofreni A) DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI Depresif Bozukluklar: Tek Epizot. (takıntılık kişilik örüntüsü) (obsesif kompulsif ile farklıdır!) Travma Sonrası Stres Bozukluğu (sevdiği birisinin üzücü bir olaya maruz kaldığının bilinmesi durumunda ortaya çıkar. agorafobi ile eşlik etmeyen. Ancak sadece olayı öğrenmesi yeterlidir. 10 gün normal yaşantısına devam eder ancak kendisini yeniler… Distimik Bozukluğu: sık olmamakla beraber sürekli üzüntü tasa belirtisi. kişi 3 gün olayı yaşar. Bu aynı zamanda depresyondan sonra görülen en sık rahatsızlıktır. Đntihar riski taşır… B) BĐPOLAR BOZUKLUKLAR (iki kutupludur) Manik Depresif: uykusuzluk + hareket ( hiperaktif de denilebilir) ( bir dönem manik. manik düzeyi ne kadar yoğun ise.depresyon belirtisi de o derece yoğun yaşanmaktadır. agorafobi ile eşlik eden.) Akut Stres Bozukluğu Kişi.

Sadece ve doğrudan hastadan alınan bilgilerle yapılan tanı koyma biçimi. Geçerliliği gösteren bir başka ölçek ile arasındaki korelâsyonun yüksek olmasına halihazır geçerlilik denir. ÖNGÖRÜ: (tahmin) bozukluğun nasıl seyredeceği. o tanıya eşlik eden psiko sosyal işlevlerin ne kadar birlikte görüldüğüdür. Konversiyon Bozukluğu Ağrı Bozukluğu Hipokandriazis Bozukluk Vücut Disformik Bozukluğu 40 Yapay Bozukluk Dissosyafik Bozukluk . Depresyonla ilgili bir ölçüt sadece depresyon belirtileri ile ilgilenmeli. neyin ölçülmesini istiyorsak aracın onun ölçülmesidir. O RAJATSIZLIK ĐLE ÖRTÜŞEMEMESĐ SCID: DMS için yapılandırılmış klinik görüşme. SCID: Structured Clinical Interwiev For SCID Tanı ve sınıflamada üç tür geçerlilik vardır. nasıl gelişeceği ve tedavi sınırları etkilidir. bu faktörün tedavi sırasında dikkate alınması gerekmektedir. Herhangi bir tanı / ölçme yönteminde. (hastalık nedenlerini bilme) Manik Depresip – Bi Polar bir hastalığın nedeni kalıtımsal ise. manik depresif bir hastaya iyi gelmekte. Halihazır geçerlilik ise. hastaya konan tanı ile. En yaygın geçerlilik Etiyolojiktir. & lityum karbonat. SOMOTOFORM BOZUKLUKLAR Bedensel ve işlevsel bozukluklar anlamını taşımaktadır. ancak bunun sebebi bilinememektedir! Depresyon kişinin aile yaşantısını da olumsuz yönde etkilemektedir.DMS FARKLILIKLARIN NEDENLERĐ 1-DANIŞANDAN KAYNAKLI 2-DĐLE GETĐRĐLEN ŞĐKAYETLERE AĐT FARKLI DOKTORLARCA FARKLIN TANILAR KONMASI 3-DMS’ DE BELĐRTĐLEN ÖLÇÜTLERĐN TAM OLARAK ORTAYA KONMAMASI.

Yeme bozuklukları Anoreksiya Nevroza → Tıkanma / Çıkartarak Yeme Bulumia Nevroza Uyku bozuklukları Premier Uyku Bozukluğu → Dissomnialar → Priven Đmnansiya → solunum ile ilgili uyku bozuklukları Başka Bir Yerde Sınıflandırılmamış Dürtü Denetim Bozuklukları Uyum Bozuklukları Kişilik Bozuklukları → Paranoid → Antisosyal → Narsistlik →Obsesif Kompulsif → Şizoid → Borderline → Çekingen → BTA (*) → Şizotipal → Histirionik → Bağımlı → Çıkartma Olan Tip / Çıkartma Olmayan Tip 41 .CĐNSEL ĐŞLEV VE KĐMLĐK BOZUKLUKLARI Cinsel Đstek Bozuklukları → Cinsel Đstekte Azalma / Tiksinti Duyma Cinsel Uyarılma Bozukluk → Kadında ve Erkekte Orgazm Olma Đle Đlgili Bozukluklar → Kadında ve Erkekte Prematüre Ejalaksiyon Erken Boşalma Cinsel Ağrı → Disparoni → Tıbbi Bir Duruma Bağlı Olmayan → Vajinismus → Tıbbi Bir Duruma Bağlı Olan Parofiller Egzibisyonizm → Teşhircilik / Göstermecilik Fetişzm / Prottorizm → Sürtünmecilik Varyonizm → Röntgencilik Cinsel kimlik bozukluğu Cinsel kimlik bozuklukları ergenlerde ya da erişkinlerde ve çocuklarda olarak sınıflandırılmaktadır.

SCID OKB KRĐTERLERĐ TANI YOK OBSESYONLAR Tekrarlayan. belli kurallar ya da sterotipler olan davranışlar. kontrol. istenmeyen ve anlamsız düşünceler var mı? Birey durumu görmezden çalışır ya da bu durumu bir şekilde bastırmaya ve diğer eylemler ile nötrleştirmeye çalışıyor mu? Bu düşünceler. ancak gerçekçi olmayan ve abartılı olan ? 1 2 3 ? ? 1 1 RĐSKLĐ GRUP 2 2 3 3 davranışlar. dürtüler. imgeler.) → Ne yapıyorsunuz? Yapmazsanız ne olacağından korkuyorsunuz? Kaç kez yapmak zorundasınız? 42 . Kendinizi yapmaktan alıkoyamadığınız herhangi bir davranışınız var mı?(el yıkama. düşünceler. süreğen.. kişinin kendi ürünü olabilir mi? ? 1 2 3 ? 1 2 3 ? ? 1 1 RĐSKLĐ GRUP 2 2 3 3 1-Sizi rahatsız eden düşünceleriniz var mı?(tekrarlayan düşünceler) düşünmek istemediğiniz halde aklınıza geliyor mu? (panik atak ve gerçek tehlikelerden ayırt etmek için) TANI YOK KOMPULSĐYONLAR Tekrarları. Rahatsızlığı önleme ya da geçirme için yapılan.

şizofreni. kaygı bozukluğu Klinik ilgi odağı olabilecek olan durumlar EKSEN – 2 Kişilik bozuklukları ve Mental reterdasyon ile ilgili olabilecek tanımlamalar EKSEN – 3 EKSEN – 4 EKSEN – 5 Genel tıbbi durum Psiko-sosyal ve çevresel sorunlar ile ilgili Đşlevselliğin genel değerlendirilmesi 43 .EKSENLER ÇOK EKSENLĐ DEĞERLENDĐRME EKSEN – 1 Klinik bozukluk → depresyon.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->